Ce-au primit ucenicii la Rusalii ?

download - Copie

BY BARZILAIENDAN on JUNE 17, 2014 • ( 9 )

V-am mărturisit nu de mult că anul acesta, de sărbătorile legate de Cincizecime, m-a fascinat un text, o expresie, care s-a legat de mine și nu mi-a dat pace.

Ce-au primit ucenicii la Rusalii ?

De Cincizecime, anul acesta m-a fascinat un text, o expresie, care s-a legat de mine și nu mi-a dat pace. Mi se întâmplă câteodată și cred că nici voi nu sunteți străini de trăirile acestea. Citesc texte pe care aproape le știu pe dinafară și, dintr-o dată, unul se leagă de sufletul meu, se lipește de mine ca timbrul de scrisoare și nu-mi dă pace. Vine la mine ziua, vine la mine seara și nici noaptea nu mă lasă în pace.

Una din întrebările cărora nu le-am găsit răspuns încă este aceasta: ,,De ce pogorârea Duhului Sfânt peste ucenici la Cincizecime este echivalată nu cu dobândirea de înțelepciune/cunoaștere sau cu abilitatea de a vorbi, ci cu primirea de ,,putere“ (dynamin δύναμιν) ?

,,Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului“ (Fapte 1:8)

Nedumerirea pare risipită doar parțial în mărturia lui Pavel din 1 Cor. 2:1-5

,,Cît despre mine, fraţilor, cînd am venit la voi, n’am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n’am avut de gînd să ştiu între voi altceva decît pe Isus Hristos şi pe El răstignit. 3Eu însumi, cînd am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur. Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într’o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentruca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu“

În cazul lui Pavel, mărturia vorbește în continuare despre importanța ,,înțelepciunii“ primită de la Dumnezeu, dar pasajul subliniază, prin structura sa, primordialitatea ,,puterii de la Dumnezeu“. Intuiesc într-un fel că este vorba despre ceva ce a avut și a manifestat și DSomnul Isus:

,,După ce a sfîrşit Isus cuvîntările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui; căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor“ (Mat. 7:28-29)

Problema:

De data aceasta a fost vorba despre cuvântul ,,putere“ din promisiunea făcută de Domnul Isus ucenicilor:

,, …Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului“ (Fapte 1:8).

Pogorârea Duhului Sfânt, botezarea cu Duhul Sfânt este exprimată, dintre toate metaforele posibile (și nu sunt puține) cu primirea unei puteri …

Nu a fost vorba de puterea de a scoate demoni sau de a vindeca, pentru că pe aceasta o primiseră și o experimentaseră deja și se bucuraseră de ea în mod vinovat, mai mult decât s-au bucurat că numele lor fusese scris în ceruri (Luca 10:20). Puterile semnelor și minunilor mai fuseseră dăruite și altor oameni din istorie (Moise, Ilie, Elisei, etc.),, ele
n-ar fi fost o ,,noutate“.

Nu a fost vorba nici de ,,puterea“ ca ,,autoritate“ delegată de la Christos, pentru că și pe aceasta o primiseră deja, când fuseseră făcuți reprezentanți/ambasadori cu dreptul de a lega și de a dezlega soarta oamenilor (Mat. 18:18).

Despre ce fel de putere a fost vorba oare atunci?

Am primit comentarii excelente la întrebarea mea și m-ați ajutat să fac câțiva pași în direcția dorită. De obicei, atunci când răspunsul este cel bun mi se liniștește sufletul. Încă nu mi s-a liniștit.

Intuițiile mele:

Intuiesc că acest botez cu Duhul Sfânt a fost un fel de început, o nouă geneză, o nouă viață sau un nou nivel al vieții, pe care nu-l experimentaseră până atunci și nici nu l-ar fi putut experimenta înainte de moartea și învierea Domnului Isus.

Intuiesc iar și că această putere este manifestarea unei relații noi cu Christosul cel înviat, pentru că mi-a răsunat în urechi ecoul acelui misterios și încă inexplicabil verset despre relațiile dintre Christos și oameni după înviere:

,,2Şi după ce voi fi înălţat de pe pămînt, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.“ – 33Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară“ (Ioan 12:32-33).

Intuiesc și că promisiunea pogorârii Duhului vestea un prag, trecerea la un alt nivel de părtășie între Creator și creaturile răscumpărate:

,,Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit“ (Ioan 7:39).

O încercare de formulare:

Am putea oare să spunem că au existat TREI manifestări ale puterii dumnezeiești în creația de pe pământ: facerea lumii, facerea omului și facerea unor făpturi noi prin botezul cu Duhul Sfânt?

Am putea oare să spunem că există aceste trei niveluri de existență: zoe (zoologie-viața naturii), bios (biologie-viața umană) și ,,viața de înviere“, viața celor ,,născuți din nou“ sau ,,de sus“. Am putea spune oare că Biserica este ceea ce se înțelege prin expresia,,comunitatea întâilor născuți“ dintr-o nouă creație? Am putea scoate din botezul de la Rusalii evenimentul exegetat de Pavel prin afirmația ,,dacă este cineva în Christos este o făptură (creație) nouă“ (2 Cor. 5:17).

Am putea oare să spunem că ,,puterea“ de la Rusalii este cea ,,nemaipomenit de mare“ despre care le vorbea apostolul Pavel efesenilor?

,,Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi, şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpînire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor“ (Efes. 1:17-21).

Același Dumnezeu care i-a suflat primului Adam din pământ suflarea ce ade viață în nări, a mai suflet o dată peste creatura Sa la Cincizecime. Primul Adam a foast făcut ,,un suflet viu“ (Gen. 2:7). Al doilea Adam, Christos, a fost făcut prin înviere ,,un duh dătător de viață“ (1 Cor. 15:45).

Am putea oare spune ca Sadhu Sundar Sing și Watchman Nee că Biserica își trăiește acum viața cea nouă în această ,,putere a învierii“ ? Am putea spune că, după Rusalii, nu ceea ce putem face este important, ci ceea ce am devenit, ceea ce suntem, ceea ce trăim, ceea ce am fost făcuți părtași (acel ,,făcuți părtași Duhului Sfânt“ din Evrei 6:4) ?

Am putea oare spune că cei botezați la Rusalii au fost trecuți într-un prag superior al existenței, fiind (măcar parțial) singurii care pot ,,gusta“ încă de pe acum ,,puterile veacului viitor“ (Evrei 6:5) ?

Argumente:

1. Viața creștină, în dimensiunile și împlinirile ei, este prezentată de Pavel ca o părtășie cu experiențele puterii învierii lui Christos:

,,Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să cîştig pe Hristos, şi să fiu găsit în El, nu avînd o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi s -L cunosc pe El şi puterea învierii Lui …“ (Filip. 3:8-10).

,, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi“ (Col. 2:12)

,, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, …“ (2 Petru 1:3).

,, … aducînd roade în tot felul de fapte bune, şi crescînd în cunoştinţa lui Dumnezeu: întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, …“ (Col. 1:10-11).

 1. Viața creștină este descrisă într-o terminologie de ,,putere“. Apostolul Pavel ne spune că, înainte de venirea Duhului, aveam cunoștința binelui și răului, aveam dorința de a face binele, dar ne lipsea ,,puterea“ (Rom 7:18). El merge mai departe numind viața creștinului drept o viață trăită sub ,,legea Duhului de viață“, care ne face să trăim la un palier superior celorlalți oameni de pe pământ:

,,Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sînt pămîntesc, vîndut rob păcatului. Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună. Şi atunci, nu mai sînt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.

,,Acum dar nu este nici o osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului. 2În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii“ (Rom. 8:1)

,,Voi însă nu mai sînteţi pămînteşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui“ (Rom. 8:9).

 1. Același apostol Pavel deplânge decadența din bisericile din ,,vremurile de la urmă“ în aceiași termeni ai ,,lipsei de putere“: Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, neiubitori de bine, vînzători, obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu; avînd doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia“ (2 Tim. 3:1).

P.S. – Există o interpretare veche care spune că lumea a fost făcută de Dumnezeu din patru elemente fundamentale: apă, foc, vânt și pământ (le găsiți în primul capitol al Eclesiastului) și tot patru elemente au trebuit să fie prezente și la Rusalii, momentul începerii ,,facerii din nou“: s-a auzit un vânt, au apărut niște limbi de foc, oameni făcuți din pământ au fost botezați după convertire în apă.

Printr-o interesantă ,,coincidență“, trei din elementele fundamentale ale creației sunt amintite și de apostolul Petru într-un pasaj care vorbește despre creația unor lumi succesive: ,,Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pămînt scos prin Cuvîntul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a perit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile şi pămîntul de acum sînt păzite şi păstrate, prin acelaş Cuvînt, pentru focul din ziua de judecată şi de peire a oamenilor nelegiuiţi“ (2 Petru 3:5-7).

https://barzilaiendan.com/2014/06/17/ce-au-primit-ucenicii-la-rusalii/

Londra acuză Moscova că încearcă, prin hackeri ruși, să fure cercetări asupra unui vaccin anti-Covid de V.M. HotNews.ro

download - Copie

Joi, 16 iulie 2020, 23:47 Actualitate | Coronavirus

Atac cibernetic
Foto: Pixabay

Atac cibernetic

Organismul guvernamental britanic însărcinat cu securitatea cibernetică a acuzat joi un grup de hackeri că atacă organizații britanice, candiene și americane pentru a le sustrage cercetările efectuate în vederea creării unui vaccin împotriva noului coronavirus și afirmă că este „aproape sigur” că acest grup acționează pentru serviciile de informații rusești, relatează AFP.

„Grupul amenințător cunoscut sub numele de APT29” – sau de „Ducs”, sau de „Cozy Bear” – „operează aproape sigur în cadrul serviciilor de informații ruse”, a transmis într-un comunicat Centrul național britanic pentru securitate cibernetică (NCSC), adăugând că instituțiile similare din SUA și Canada au ajuns la aceeași concluzie.

Potrivit NCSC, aceste atacuri cibernetice sunt încă în desfășurare.

„Această campanie de atacuri a APT29 vizează în principal ținte guvernamentale, diplomatice, grupuri de reflecţie, actori din domeniul sănătății și al energiei, pentru a le sustrage prețioasa proprietate intelectuală”, explică NCSC.

Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, a calificat drept „complet inacceptabil ca serviciile de informații rusești să îi vizeze pe cei care sunt implicați în lupta contra pandemiei de coronavirus”.

„În timp ce unii își urmăresc cu imprudență interesele egoiste, Marea Britanie și aliații săi își continuă munca grea pentru a găsi un vaccin și proteja sănătatea mondială”, a mai afirmat șeful diplomației britanice, adăugând că „Regatul Unit va continua să lupte împotriva celor care desfășoară astfel de atacuri cibernetice” și care vor trebui mai devreme sau mai târziu să „dea socoteală”.

Potrivit directorului pentru operaţiuni al NCSC, Paul Chichester, grupul de hackeri „foloseşte diverse instrumente şi tehnici, în special „spear-phisphing” şi programe malware personalizate cunoscute sub numele de WellMess şi WellMail”.

Londra: „Actori ruși” au încercat să perturbe alegerile din 2019

Guvernul de la Londra a mai acuzat joi că este „aproape sigur” că „actori ruși” au încercat să perturbe alegerile legislative britanice din decembrie 2019, punând în circulație pe internet documente sensibile cu privire la negocierile comerciale purtate de Londra cu Washington, informează AFP.

„Pe baza unei analize complete, Guvernul a concluzionat că este aproape sigur că actori ruși au încercat să se amestece în alegerile legislative din 2019, amplificând difuzarea online a unor documente guvernamentale obținute în mod ilicit”, a spus ministrul de externe, Dominic Raab, într-o declarație transmisă Parlamentului.

Moscova respinge acuzațiile

Moscova a reacţionat respingând că ar fi implicată în astfel de acţiuni, scrie Agerpres.

„Nu avem nicio informaţie despre cineva care a putut să atace cibernetic societăţi farmaceutice sau centre de cercetare în Marea Britanie (…) Respingem aceste acuzaţii”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse.

La rândul ei, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a vorbit despre declaraţii „vagi şi contradictorii, aproape imposibil de înţeles”, adăugând că britanicii nu au prezentat nici fapte şi nici probe.

Vaccin Marea Britanie vs vaccin Rusia

Pe de altă parte, presa britanică semnalează joi că testele pe oameni pentru vaccinul împotriva Covid-19 la care lucrează compania AstraZeneca împreună cu University of Oxford şi Imperial College London au avut „rezultate promiţătoare”, stimulând răspunsul dorit al sistemului imun.

În această fază a testării pe oameni, care a început în aprilie şi la care participă circa 1.000 de voluntari sănătoşi, cercetătorii au observat că posibilul vaccin generează anticorpi şi celulele T care ar putea fi adecvate pentru generarea unui răspuns imun împotriva Covid-19.

„Nimeni nu poate avansa date finale (pentru disponibilitatea vaccinului – n. r.)… lucrurile pot în cele din urmă să meargă prost, dar realitatea este că, lucrând cu o mare companie farmaceutică, acest vaccin ar putea fi disponibil în septembrie şi acesta este obiectivul la care lucrăm”, a declarat David Carpenter, preşedintele comitetului de etică a cercetării de la Berkshire, care a aprobat respectiva cercetare pentru crearea acestui vaccin.

Totuşi, ministrul britanic al sănătăţii, Matt Hancock, a declarat că deşi echipa care lucrează la acest vaccin încearcă să realizeze „cel mai bun scenariu” în care vaccinul să fie pus în circulaţie până la finele acestui an, o ţintă mai realistă pentru acest obiectiv este anul viitor.

Citește și: Covid-19: Vaccinului dezvoltat de Oxford ar oferi o dublă protecție

În acest timp, în Rusia un responsabil implicat în proiectul realizării unui vaccin împotriva Covid-19 a susţinut tot joi că Moscova este încrezătoare că va putea scoate pe piaţă acest vaccin înainte de luna octombrie a anului în curs.

„Ieri (miercuri – n.r.) am încheiat cu succes prima fază a testelor clinice ale vaccinului dezvoltat de institutul Gamalei şi a doua fază sperăm să o terminăm pe 3 august, apoi vom demara a treia fază, nu doar în Rusia, ci şi într-o serie de alte ţări”, a spus la o teleconferinţă de presă Kiril Dmitriev, directorul general al Fondului Rus pentru Investiţii Directe (FRID).

Conform acestui oficial, vaccinul rus va fi „unic” pentru că este primul din lume care a fost testat pe hamsteri infectaţi cu o doză letală de virus după ce au primit vaccinul şi nu s-au îmbolnăvit.

„Desigur că mai este un drum de parcurs pentru a confirma acest efect pe oameni în diferite faze” ale cercetării, a mai spus el, adăugând că obiectivul este ca Rusia să producă anul acesta 30 de milioane de doze de vaccin.

Citește și: Rusia spune că luna viitoare va avea primul vaccin anti-coronavirus aprobat din lume. Câte doze pot fi produse anul acesta

Subiectele zilei

Vineri, 17 Iulie 2020

Florin Cîțu spune că se va adopta Noua casă, dar dă de înțeles că nu prea e pentru tineri, că nu mulți își permit noul avans

Ministrul Finanțelor a spus câteva lucruri ciudate într-o emisiune la Digi24. Deși economiștii avertizează că prețurile apartamentelor vor crește mult dacă plafonul pentru o locuință
citeste tot articolul
INTERVIU Avertismentul lui Dorel Săndesc, cel mai cunoscut medic ATI din România: Avem doar 1.000 de medici ATI. Va fi una dintre problemele majore, dacă numărul pacienților cu COVID va crește

Numărul pacienților infectați cu coronavirus continuă să crească, iar odată cu el și numărul pacienților critici, care ajung în faze grave ale bolii, lucru care pune o presiune mare pe secțiile
citeste tot articolul
UPDATE DOCUMENT Legea carantinării a fost adoptată de către Parlament și merge la promulgare / Care sunt noile condiții pentru izolarea sau carantinarea unei persoane

Senatori au votat în unanimitate joi seară, după 4 zile de dezbateri, raportul la proiectul de lege al Guvernului privind carantina și izolarea, proiect modificat substanțial de parlamentari.
citeste tot articolul
Summitul european pentru relansare: Actorii, mizele, blocajele și șantajele

Liderii celor 27 de țări din UE se reunesc vineri la Bruxelles într-un summit care se anunță tensionat și crucial pentru relansarea economică a Bătrânului Continent, lovit în plin
citeste tot articolul
Londra acuză Moscova că încearcă, prin hackeri ruși, să fure cercetări asupra unui vaccin anti-Covid

Organismul guvernamental britanic însărcinat cu securitatea cibernetică a acuzat joi un grup de hackeri că atacă organizații britanice, candiene și americane pentru a le sustrage cercetările
citeste tot articolul
Cum s-a ajuns la clasarea dosarului 10 august, plimbat timp de aproape doi ani între trei Parchete, și care este impactul? Procurorul militar Bogdan Pîrlog, cel care a deschis dosarul, invitat la interviurile HotNews.ro LIVE, vineri, de la ora 14.00

Prim-procurorul adjunct al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, Bogdan Pârlog, cel care a deschis dosarul privind intervenția în forță a jandarmilor la
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Peste 8 milioane de persoane, declarate vindecate / Germania a ajuns la peste 200.000 de cazuri

Numărul cazurilor confirmate de coronavirus din lume a ajuns la circa 13,7 milioane, iar cel al deceselor raportate la aproximativ 587.000, peste 8 milioane de persoane fiind declarate vindecate de
citeste tot articolul
Washingtonul acuză Beijingul că derulează un „blitzkrieg economic” pentru a „depăși” Statele Unite

Administrația Donald Trump a acuzat joi China că derulează un „blitzkrieg economic” pentru a deveni prima superputere mondială, scrie AFP.
citeste tot articolul
VIDEO Surprinzătoarele ”focuri de tabără” din Soare – Satelitul Solar Orbiter a trimis primele imagini

Solar Orbiter, satelitul de observare a Soarelui, dezvoltat de Agenția Spațială Europeană (ESA) cu participarea NASA, a trimis primele imagini cu mini-erupții solare pe care cercetătorii le compară
citeste tot articolul
Gazprom pierde cotă în Europa, iar pentru Moscova aurul valorează mai mult decât gazul

Gigantul gazului pierde cota de piață în Europa și înregistrează prima pierdere trimestrială după 2015. Între timp, exporturile de aur din Rusia sunt mai mari decât cele de
citeste tot articolul
Fostul procuror Mircea Negulescu, plasat sub control judiciar. Instanța a respins arestul preventiv

Fostul procuror de la DNA Ploiești Mircea Negulescu a fost plasat sub control judiciar, timp de 60 zile. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi seară propunerea de arestare
citeste tot articolul
Un al doilea caz în care un pacient cu COVID-19 care a refuzat internarea a murit acasă

Un bărbat de 56 de ani din Olt testat pozitiv pentru noul coronavirus și care a refuzat internarea în spital, a murit joi acasă, potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Olt. Este al doilea
citeste tot articolul
Isărescu: Evoluțiile în planul sănătății publice continuă să genereze incertitudini fără precedent și riscuri majore / BNR a cumpărat titluri de stat de 4,4 miliarde lei

Evoluțiile în planul sănătății publice continuă să genereze incertitudini fără precedent și riscuri majore la adresa perspectivei activității economice și a funcționării piețelor financiare,
citeste tot articolul
Coronavirus în România : Nou record de cazuri – 777 în ultimele 24 de ore / Bilanțul total: 35.003 / 19 de decese într-o singură zi / Situația pe județe

O nouă creștere a numărului de cazuri de coronavirus. Alte 777 de noi îmbolnăviri au fost raportate joi în România, bilanțul ajungând la 35.003 potrivit datelor publicate de
citeste tot articolul
Românii care se testează în Bulgaria pentru a putea intra în Grecia și sunt depistați cu COVID-19 pot fi plasați în carantină în Bulgaria

?Românii care se testează pentru COVID-19 în Bulgaria, pentru a folosi testul ca să intre în Grecia prin punctul de frontieră de la Kulata-Promachonas, intră sub incidența
citeste tot articolul
NYT spune că Trump ar putea interzice membrilor Partidului Comunist Chinez și familiilor lor să intre pe teritoriul american

Președintele american Donald Trump nu a „exclus nimic” în ceea ce privește China, a declarat joi Casa Albă, în timp ce a refuzat să confirme dacă este posibilă o interdicție
citeste tot articolul
Orban, despre ”DNA-ul pădurilor”: Legea USR este neserioasă și-i va scăpa pe toți cei prinși / Ei vând un slogan doar

Premierul Ludovic Orban a răspuns la atacurile USR că a blocat ”DNA-ul pădurilor” spunând că legea este una proasta care-i va scăpa pe toți cei arestați acum deoarece dosarele lor
citeste tot articolul
Robert De Niro și alte celebrități, implicate într-o campanie pentru purtarea măștii medicale

Mai mulți actori celebri și-au împrumutat vocile pentru spoturi de conștientizare a necesității purtării măștilor medicale, rezultat al unei inițiative a statului New York, potrivit AFP.
citeste tot articolul
Canada: Ancheta declanșată împotriva lui Trudeau va fi extinsă

Ancheta împotriva primului ministru canadian, Justin Trudeau, după atribuirea unui contract major unei organizații de caritate care i-a plătit apoi pe membrii familiei sale, va fi extinsă la
citeste tot articolul
Ivanka și Donald Trump stârnesc o polemică distribuind două fotografii pe rețelele de socializare: „E Goya, pentru că e bun”

Totul aplecat de la o poză a lui Ivanka Trump, fiica și consiliera președintelui american, distribuită pe Twitter. În imagine, tânăra ține în mână o cutie de conservă de fasole
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24178026-londra-acuza-moscova-incearca-prin-hackeri-rusi-fure-cercetari-asupra-unui-vaccin-anti-covid.htm?cfnl=

Legea privind izolarea și carantina, dezbătută azi de Senat. „Dictatura” medicală, instaurată prin deciziile instanțelor: cei care contestă carantinarea vor fi monitorizați medical

download - Copie

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Joi, 16 iulie 2020, 12:36   /   Actualizat: Joi, 16 iulie 2020, 12:41

Legea privind izolarea și carantina, dezbătută azi de Senat. „Dictatura” medicală, instaurată prin deciziile instanțelor: cei care contestă carantinarea vor fi monitorizați medical

ARTICOLE RELAȚIONATE

Protestul „În Libertate” a ocupat Piața Victoriei. Oamenii au manifestat contra prevederilor abuzive ale legii carantinării, care va fi votată luni de Senat. Pompiliu Diplan, amendat de Jandarmerie, a anunțat că iese și luni în stradă

Protestul „În Libertate” a ocupat Piața Victoriei. Oamenii au manifestat contra prevederilor abuzive ale legii carantinării, care va fi votată luni de Senat. Pompiliu Diplan, amendat de Jandarmerie, a anunțat că iese și luni în stradă

Cinci doctori au cerut Colegiului Național al Medicilor, sindicatelor și asociațiilor profesionale să ia atitudine împotriva legii carantinării, care „lasă poarta deschisă abuzurilor”: „Suntem medici, nu gardieni, nici polițiști, nici magistrați!”

Cinci doctori au cerut Colegiului Național al Medicilor, sindicatelor și asociațiilor profesionale să ia atitudine împotriva legii carantinării, care „lasă poarta deschisă abuzurilor”: „Suntem medici, nu gardieni, nici polițiști, nici magistrați!”

Plenul Senatului se reunește, joi, pentru a dezbate și vota legea privind izolarea și carantina. Guvernul a anunțat că premierul Ludovic Orban va participa la ședință. Controversata lege, contestată în stradă în ultimele zile de zeci de persoane și miercuri serară, a fost modificată de senatorii juriști, după ce proiectul legislativ a fost dezbătut mai multe zile în Comisia Juridică. Senatorii juriști s-au reunit joi dimineață pentru a emite raportul.

Persoanele care contestă juridic carantinarea sau izolarea vor fi monitorizate medical, iar decizia primei instanțe în acest sens este executorie, a decis, miercuri seara, Comisia juridică a Senatului, la dezbaterea proiectului de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, informează Agerpres.

În proiectul legii, în partea care se referă la revizuirea sau încetarea măsurii de izolare sau carantinare, se prevede că „persoana în cauză va fi monitorizată de către medic zilnic sau ori de câte ori situația o impune”, a arătat vicepreședinta comisiei, senatoarea PNL Iuliana Scântei, care a condus ședința.

„Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare. Hotărârea primei instanțe este executorie și poate fi atacată cu apel, în termen de două zile de la comunicare. Apelul se soluționează în trei zile de la sesizare”, a subliniat aceasta.

Potrivit proiectului, „dacă instanța judecătorească de fond dispune încetarea măsurii, persoana în cauză are dreptul de a părăsi imediat spațiul sau unitatea în care a fost carantinată sau, după caz, izolată”.
Legea abordează și libertățile individuale, în contextul pandemiei.
zolarea poate fi dispusă pe durată limitată, în mod nedisciminatoriu și proporțional cu situația de fapt care o determină, a decis, miercuri, Comisia juridică a Senatului, la dezbaterea proiectului de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, informează Agerpres.
Conform sursei citate, în urma unui amendament adus alin. (1) articolului 8 al proiectului, izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, precum și pentru persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive.
„Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la o locație declarată de acestea sau, după caz, în unități sanitare, precum și lista unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Pentru a asigura un echilibru corect între nevoia de a preveni răspândirea unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară și drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor, măsura izolării se instituie în raport de lista bolilor infectocontagioase, stabilită potrivit alin. (2) cu respectarea următoarelor standarde necesare exercitării drepturilor și libertăților fundamentale: a) Măsura să fie dispusă pe durata limitată, în mod nediscriminatoriu și proporțional cu situația de fapt care o determină; b) Măsura să aibă ca scop prevenirea răspândirii unei boli infectocontagioase, periculoase pentru siguranța persoanei și sănătatea publică; c) Măsura să fie instituită pe o durată limitată, care protejează interesul public și să nu determine un dezechilibru între nevoia de protejare a sănătății publice și imperativul respectării libertății persoanei”, au stabilit senatorii juriști.
 Totodată, s-a decis că izolarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se instituie cu acordul persoanelor supuse examinării, iar în lipsa acestuia, în condițiile alin. 6, într-o unitate sanitară sau după caz într-o locație alternativă atașată unității sanitare, cum ar fi, dar fără a se limita, unitățile de cazare hoteliere sau alte spații speciale amenajate, stabilită conform alin. (2), pentru cel mult 48 de ore, exclusiv în vederea efectuării examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice, atunci când medicul constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară.
„Lista unităților sanitare și, după caz, a unităților alternative atașate acestora se stabilește prin Hotărâre a Guvernului”, a precizat vicepreședintele comisiei, senatorul PNL Iuliana Scântei, care conduce ședința.
„La expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice și paraclinice, dacă se menține riscul transmiterii bolii infectocontagioase cu risc de transmitere comunitară, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării instituite în condițiile alin. 3, într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată unității sanitare, ori, după caz, la domiciliul persoanei sau la locația declarată de aceasta. Izolarea la domiciliu sau la locația declarată se instituie dacă riscul contaminării altor persoane sau al răspândirii bolii infectocontagioase este redus. Izolarea la domiciliu sau la locația declarată nu poate fi dispusă în situațiile în care informațiile științifice oficiale referitoare la tipul agentului înalt patogen, calea de transmitere și rata de transmisibilitate impun izolarea persoanelor exclusiv în unitățile sanitare stabilite prin Hotărâre a Guvernului”, a mai decis comisia.
„Izolarea la domiciliu sau la locația declarată de persoană nu trebuie să faciliteze sau să ducă la contaminarea altor persoane cu care aceasta ar locui sau la răspândirea bolii infectocontagioase. Întrucât această lege se referă la mai multe tipuri de boli infectocontagioase, există, potrivit mai multor opinii medicale exprimate la comisie, opinia că există anumite boli infecticontagioase care ele însele, prin patologie, nu permit o izolare la domiciliu, sunt incompatibile cu o măsură a internării la domiciliu”, a explicat Scântei.
În situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) refuză măsura izolării instituite conform alin. (3) sau alin. (4), după caz, sau dacă persoanele nu respectă măsura izolării instituite la domiciliu sau la locația declarată pe durata acesteia, deși au consimțit-o anterior, medicul sau, după caz, organele de control informează de îndată Direcția de Sănătate Publică județeană sau a Municipiului București, care poate confirma sau infirma măsura izolării recomandată de medic, în unitatea sanitară, printr-o decizie cu caracter individual, a mai stabilit comisia.
Forma finală a textelor va fi cuprinsă într-un raport care va fi supus dezbaterii plenului Senatului.
Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seară, că „se pare că s-au înțeles în comisie„, astfel că va fi finalizat raportul la lege privind carantina.
„Aștept să fiu informat când este convocat plenul, pentru a participa la plen, ca să susțin proiectul de lege”, a precizat Ludovic Orban.
OPINII
Ovidiu Tânjală

Ziua Libertății Fiscale

de Ovidiu Tânjală

În 4 iulie angajatul român încetează să mai muncească pentru a-și plăti taxele, începe să muncească pentru el însuși.

RECOMANDĂRILE NOASTRE

Scrisoarea a 118 medici din România către deputați: „Vă solicităm, cu argumente medicale, științifice și etice, sa respingeți la vot proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor” (VIDEO)

ȘTIRI

Senatul paralel: Legea carantinării și izolării a fost votată majoritar

Legea carantinării și izolării a fost votată majoritar de senatori joi seară, în ciuda protestelor stradale din ultima săptămână și a deciziei CCR, prin care carantinarea forțată a asimptomaticilor a fost declarată neconstituțională.

Legea privind izolarea și carantina, dezbătută azi de Senat. „Dictatura” medicală, instaurată prin deciziile instanțelor: cei care contestă carantinarea vor fi monitorizați medical

Plenul Senatului se reunește, joi, pentru a dezbate și vota legea privind izolarea și carantina. Guvernul a anunțat că premierul

Guvernul, obligat de CCR să dubleze alocațiile copiilor de luna viitoare. Cîțu acuză „un șantaj”: Tupeul socialiștilor este fară margini. Amenință public- ori dublați alocațiile ori vă „mătur”

Alocațiile copiilor trebuie dublate de la 1 august, a decis, miercuri Curtea Constituțională a României, care a respins sesizarea Guvernului

Orban: Nu există resursele financiare necesare pentru a dubla acum alocațiile. Vom adopta o variantă care să ducă la creșterea alocațiilor, dar, sigur, nu la dublarea imediată

Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, că nu există resursele financiare pentru dublarea alocațiilor, dar va fi căutată o soluție pentru că alocațiile

CCR a respins obiecțiile lui Klaus Iohannis: România va sărbători la 4 iunie Tratatul de la Trianon

Curtea Constituțională a României a respins sesizarea președintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru declararea datei de 4 iunie drept

Dosarul „10 august”. DIICOT: A existat o complicitate morală a protestatarilor pașnici. Nu toate victimele colaterale au fost și „inocente”

DIICOT susține, în ordonanța de clasare a dosarului „10 august”, că a existat o complicitate morală a protestatarilor pașnici din Piața Victoriei

Mircea Negulescu, reținut miercuri seara pentru cercetare abuzivă. Procurorul „Portocală” este acuzat că a fabricat dosarul „Tony Blair”

Fostul procuror Mircea Negulescu, zis și Portocală, a fost reținut miercuri seară de procurorii SIIJ, pentru nu mai puțin de nouă capete

La 5 decenii de la demararea construcției, Combinatul de Oțeluri Speciale din Târgoviște e la un pas de a fi desființat. Patronatul a notificat sindicatele despre concedierea a circa 1200 de angajați

Aproximativ 1200 de salariați ai Combinatului de Oțeluri Speciale (C.O.S.) din Târgoviște vor fi concediați. Sindicatele au fost notificate oficial pe această temă de patronatul întreprinderii miercuri, 15 iulie

16 iulie: Sfânta Muceniță Iulia

Sfânta Muceniță Iulia este prăznuită pe 16 iulie. În aceeași zi, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Mucenic Antinoghen, episcop de Pidahtoe, cu cei 10 ucenici ai săi; Sfântul Mucenic Avudim; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Antioh.

EXTERNE

Studiul The Washington Post, întărit de Donald Trump: „Mult mai mulți albi decât negri sunt omorâți de poliție”

Mișcarea „Black Lives Matter” continuă să pună presiune pe Administrația Trump. În acest context, tema discriminării, respectiv a abuzurilor

CULTURĂ

17 iulie: 101 ani de la asasinarea ultimului țar al Rusiei. Nicolae al II-lea, împușcat de viitorul lider al Ungariei

Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei sau Nikolai Alexandrovici Romanov, născut pe 6 mai 1868, a fost ultimul împărat al Rusiei

16 iulie: Ziua Marii Schisme. Biserica de la Roma se rupe de Biserica de la Constantinopol

Marea Schismă este separarea canonică și întreruperea comuniunii liturgice dintre Biserica Romei (acum Biserica Romano-Catolică) și Bisericile patriarhiilor de la Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim (în prezent, Biserica Ortodoxă)

16 iulie: Sfântul Sfințit Mucenic Antinoghen, episcop de Pidahtoe, și pe cei 10 ucenici ai săi

Pe data de 16 iulie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfântul Sfințit Mucenic Antinoghen, episcop de Pidahtoe, și pe cei 10 ucenici ai săi. În aceeași zi, mai sunt pomeniți și Sfântul Mucenic Avudim; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Antioh; Sfânta Muceniță Iulia.

Alertă de rugăciune pentru zilele 15-16-17 iulie 2020

download - Copie

14.07.2020  |    Stiri din Romania  |   59  |     1 min

Alfa Omega TV și Rețeaua de Rugăciune pentru România vă cheamă să ne UNIM în POST și RUGĂCIUNE pentru România în zilele de 15-16-17 iulie 2020 (miercuri- joi- vineri).Ne rugăm:

1. Pentru legi drepte, favorabile cetățenilor, fără restricționări abuzive ale drepturilor și libertăților cetățenilor.

2. Pentru protecția familiilor de forme de abuz prin lege, mai ales în ceea ce îi privește pe copii, din motive sanitare sau de educație.

3. Ne rugăm ca Dumnezeu să oprească acest asalt demonic al pandemiei și al acțiunilor care sunt în spatele pandemiei, prin puterea tăriei LUI. Cerem îndurarea Domnului peste România.

4. Ne rugăm pentru TREZIREA românilor, pentru trezirea Bisericii lui Isus Hristos.

5. Ne rugăm pentru liderii țării: pentru frică de Domnul, pentru înțelepciune, și să nu poată lua decizii contrare intereselor populației și țării.

Chemăm Numele Domnului Isus peste România!

Dumnezeu să binecuvânteze și să ocrotească România!

Alătură-te inițiativei de mijlocire și distribuie videoclipul, să afle cât mai mulți oameni.

Resurse asemănătoare: https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual

https://alfaomega.tv/stiri/stiri-din-romania/12908-alerta-de-rugaciune-pentru-zilele-15-16-17-iulie-2020

Restaurarea relației cu Domnul | Puterea rugăciunii 9.16

download - Copie

 

De ce să ne analizăm viața și cum putem avea o relație corectă și sfântă cu Dumnezeu aflăm în cadrul ediției curente a emisiunii „Puterea rugăciunii”. Edițiile anterioare îți stau la dispoziție aici: https://alfaomega.tv/intelegereavremu…
Alfa Omega TV

Alfa Omega în obiectiv | 16 iulie 2020

download - Copie

16.07.2020  |    Noutati Alfa Omega  |

În această ediție a emisiunii Alfa Omega în obiectiv puteți urmări un material video care sintetizează preocupările noastre pentru redactarea și distribuirea gratuită a revistei Alfa Omega TV Magazin cât și o prezentare a noului număr apărut la începutul lunii iulie. Dacă încă nu sunteți abonat la revistă și doriți sa o primiți puteți accesa link-ul https://alfaomega.tv/revista și să completați formularul.

Și anul acesta am fost parteneri media la conferința pentru femei desfășurată la Mamaia și pe lângă sesiunile filmate, pe care o să le difuzăm ulterior pe canalul Alfa Omega TV am realizat și o știre care prezintă pe scurt evenimentul. Maria Petruș și Virginia Drăgan, participante la această conferință, vorbesc despre impactul pe care Alfa Omega TV îl are în viețile lor.

Dacă doriți să revedeți sesiunile accesați link-ul următor: https://alfaomega.tv/stiri/stiri-din-romania/12779-conferinta-nationala-a-femeilor-mamaia-29-iunie-3-iulie-2020-transmisie-live

De asemenea, Mirela Pețan, coordonatoarea rețelei de rugăciune pentru România, ne cheamă să ne unim în rugăciune pentru România.

Totodată, în această emisiune au fost prezentate mai multe titluri de cărți, iar unele din ele pot fi achiziționate în format tipărit accesând linkul următor https://alfaomega.tv/librarie sau în format e-book aici https://alfaomega.tv/librarie/ebooks

Iminenta trezire din vremea sfarsitului – Ron Cantor

Israel, natiunile si valea judecatii – Harald Eckert

Semnele vremurilor – Rev. Willem J. J. Glashouwer

Ceasul de pe urma – Amir Tsarfati

Ziua se apropie – Amir Tsarfati

Vremurile din urma – Don Finto

Israel, legaminte si Imparatie – Rev. Willem J. J. Glashouwer

De ce Israel? – Rev. Willem J. J. Glashouwer

De ce Ierusalim? – Rev. Willem J. J. Glashouwer

De ce vremuri de pe urma ? – Rev. Willem J. J. Glashouwer

Urmărește, dă like și distribuie.

Edițiile anterioare pot fi consultate aici: https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega

Poți urmări oricând canalul Alfa Omega TV, chiar și dacă nu ai televiziune prin cablu: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

Mulțumim că ne ajuți să răspândim Cuvântul Domnului și să vestim venirea Lui: https://alfaomega.tv/proiecte

Proiectele Alfa Omega TV

Canalul Alfa Omega TV

Canalul Alfa Omega TV

Prin programele variate, canalul Alfa Omega TV prezintă Evanghelia într-un mod accesibil pentru necreștini, ajută credincioșii să se maturizeze spiritual și promovează valorile creștine în societate, fiind un mod de a face misiune prin media. Prin programele difuzate, numeroși români au fost mântuiți, eliberați, echipati, transformați și au învățat cum să trăiască după principiile lui Dumnezeu.
Emisiunile Alfa Omega TV

Emisiunile Alfa Omega TV

Pentru că românii petrec mult timp privind la televizor, credem că e vital să existe cât mai multe programe creștine, pentru evanghelizare, creștere spirituală și divertisment curat. Adesea, mesajul creștin poate fi mai bine transmis printr-un desen animat sau film, similar cu modul în care Isus a folosit pildele. De aceea, producem sau traducem sute de programe creștine anual, urmărite de zeci de mii de români.
Programe creștine pe stații TV comerciale

Programe creștine pe stații TV comerciale

Cu mult înainte de a apărea canalul Alfa Omega TV, din 1994 și până azi, distribuim lunar programe creștine la alte staţii comerciale seculare (nereligioase) de televiziune din România și Moldova. Azi, Alfa Omega TV trimite programe la peste 30 de televiziuni partenere. Este un proiect media inedit de evanghelizare și răspândire a valorilor creștine la nivelul Europei.
Revista AOTV Magazin si resurse gratuite

Revista AOTV Magazin si resurse gratuite

Credem că e important să existe materiale care abordează probleme practice, pentru a aplica valorile biblice la fiecare domeniu al vieții. Din 2011, tipărim și expediem gratuit revista Alfa Omega TV Magazin, cu programul TV și articole de viață creștină, pe teme variate. Distribuim gratuit și mii de resurse tipărite, cu o abordare practică. Publicăm și multe materiale online, pentru creșterea spirituală a creștinilor români.
Media Digitala

Media Digitala

Ducem Evanghelia și o perspectivă creștină asupra problemelor contemporane, prin publicarea a mii de resurse online pe platforme digitale variate. Două treimi din persoanele care accesează online materialele noastre multimedia au sub 45 de ani. De aceea, misiunea prin media digitală complementează eforturile depuse prin televiziune.
Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Din 2016, ne concentrăm pe generația tânără, investind resurse în dezvoltarea proiectului de evanghelizare pentru copii Cartea Cărților. Aventurile lui Cristi, Oana și Memo în lumea Bibliei îi expun pe copiii de azi pentru prima dată la povestirile fascinante ale Scripturii. Prin desene difuzate pe TV, prin site-ul interactiv pentru copii și evenimente evanghelistice, investim în dezvoltarea generației de mâine!
Evanghelizare

Evanghelizare

Răspândim Evanghelia 24/7 prin diverse canale media și proiecte, la mii de români de toate vârstele. Difuzăm pe Alfa Omega TV și pe 40 de televiziuni comerciale partenere programe de evanghelizare și pre-evanghelizare, derulăm campanii multimedia de știință-creaționism pentru atei. Anual, 300.000 de utilizatori unici vizitează site-ul nostru si peste 10.000 parcurg prezentarea Evangheliei. Prin media, mulți Îl descoperă pe Dumnezeu și mântuirea Lui.
Slujire și rugăciune pentru probleme

Slujire și rugăciune pentru probleme

Ca organizație de media creștină, dincolo de informare sau divertisment, ne focalizăm pe slujirea personală în rugăciune și implicarea directă în viața credincioșilor, vedem o mare nevoie mare. Anual, primim peste 5000 de cereri de rugăciune. Ne rugăm cu ei, încercăm să oferim soluții practice, să-i ajutăm, îi conectăm cu credincioși maturi sau biserici din regiunea lor, și producem resurse media care să răspundă nevoilor concrete ale oamenilor. Zeci de mii parcurg anonim materiale publicate de noi, pe teme sensibile.
Creștere spirituală și ucenicizare

Creștere spirituală și ucenicizare

Prin tematica variată abordată în materialele noastre, suntem o sursă de hrană spirituală pentru creștinii români. Difuzăm și publicăm sute de seminarii biblice, predici, emisiuni, cursuri și articole, pe TV, pe DVD, în cărți, în revista AOTV Magazin, pe site și media socială. Abordăm teme relevante – bazele creștinismului, apologetică, rugăciune și mijlocire, profeție, vindecare, eliberare, consiliere și viața creștină. Alături de cei care ne susțin, ajutăm credincioșii să se maturizeze spiritual și să fie echipați pentru a extinde Împărăția lui Dumnezeu în România.
Creștinul și societatea

Creștinul și societatea

Cu ajutorul partenerilor Alfa Omega TV, realizăm materiale relevante care să inspire creștinii pentru a fi sare și lumină la locul în care se află, să aplice principiile creștine în toate domeniile vieții: profesia, Biserica, dimensiunea socială, educația, tehnologia, banii, statul și relațiile cu cei din jur. Prin toate canalele media, încurajam atât creștinul obișnuit, cât și liderii din diverse sfere ale societății.
Înțelegerea vremurilor

Înțelegerea vremurilor

Prin Înțelegerea vremurilor, provocăm creștinii să înțeleagă, să se roage și să interpreteze din punct de vedere biblic semnificațiile știrilor zilnice. Prin producerea și difuzarea pe TV, site, Youtube și Facebook a documentare de actualitate și a știrilor Mapamond Creștin și Jerusalem Dateline, oferim perspective creștine și informații noi despre evenimente actuale, fiind o sursă credibilă de informare creștină.
Reflectarea lucrării Domnului din România

Reflectarea lucrării Domnului din România

Ca organizație de media, intrăm în contact cu multe biserici, organizații creștine și lideri care au ca scop aducerea Împărăției lui Dumnezeu în România. Acest lucru ne dă o privire de ansamblu asupra lucrării lui Dumnezeu în țara noastră. Prin producțiile noastre – emisiuni, reportaje, știri și materiale promoționale – încurajăm și reflectăm aceste mișcări, fiind martori media și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România.

https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/12942-alfa-omega-in-obiectiv-16-iulie-2020

Împărăția mai presus de confortul propriu, cu Mihai Decean | Vieți în lumină 3.15

download - Copie

Ce înseamnă să cauți Împărăția lui Dumnezeu mai presus decât confortul propriu? Mihai, membru al formației Decean, vorbește despre importanța ascultării și modul în care Dumnezeu l-a călăuzit odată ce a ales să caute voia lui Dumnezeu pentru viața sa. Vizionează, dă like și distribuie clipul să îl vadă și prietenii tăi. Urmărești episodul 3.15 din emisiunea „Vieți în Lumină” (VIL). Alte mărturii poți asculta pe site-ul Alfa Omega

Femei ale destinului – Conferinţa Naţională a Femeilor, Mamaia 2020 | Știre Mapamond Creștin

download - Copie

 09.07.2020  |    Stiri din Romania  |   57  |     3 min

Femei din diferite confesiuni și de diferite vârste din România au fost prezente și în acest an la Conferința Națională de la Mamaia. După perioada de restricții determinată de pandemia de coronavirus, întâlnirea a fost ca o oază de binecuvântare pentru participante.

Cea de-a 14-a ediție a Conferinței Naționale a Femeilor de la Mamaia s-a desfășurat sub genericul „Femei ale destinului”. Organizarea evenimentului a fost mai dificilă în acest an din cauza pandemiei de coronavirus și a fost nevoie de unitate în post și rugăciune.

A fost un an special având în vedere că am avut înainte perioada de carantină. Am petrecut cu femei din toată țara cu multă rugăciune și cu mult post, cu zile de jertfă înaintea lui Dumnezeu.

Dana Luiza Cioară, membră a echipei de organizare, Deva: Pentru noi a fost o provocare să organizăm conferința în aceste circumstanțe. Așa cum se spunea metaforic, chiar am fost provocate să umblăm pe ape.

Tibi Seman, coordonator, Conferința Națională a Femeilor de la Mamaia: Chiar dacă a fost la dimensiuni mai reduse, dar noi considerăm că a fost o conferință cu impact. Domnul a dat biruință și credem că lucrarea Lui va merge înainte.

Vorbitoarele la conferință au ilustrat în mesajele lor viețile unor femei din Biblie, precum Maria, mama Domnului Isus, Marta sau Debora.

Angela Țiprigan, Timișoara: Acea femeie care își vede Fiul batjocorit, scuipat, lovit și în cele din urmă răstignit, vă rog să îmi spuneți la care rubrică de succes ați putea să încadrați povestea de viață a Mariei.

Tatina Petric, Cugir: Atunci când Isus o mustră pe Marta pentru că era împărțită cu multă slujire n-a mustrat eficacitatea ei, nici munca ei, nici chiar personalitatea ei. El nu i-a spus că trebuie să devin asemenea Mariei pentru a-I fi pe plac.

Un aspect important în viața creștinilor este rugăciunea. Evenimentul a avut și momente de rugăciune profetică pentru binecuvântarea României.

Mirela Pețan, coordonator, Rețeaua de Rugăciune pentru România: Suntem chemate să binecuvântăm. Suntem chemate să ne rugăm. Dacă vedem situații dificile în jurul nostru, dacă vedem nedreptăți, dacă vedem lucruri care nu sunt ok în jurul nostru, în biserica din care suntem parte ne vom ruga Domnului ca să vină să aducă corecții. Nu începem noi să bârfim, să criticăm, să aducem noi corecții pe linie dreaptă. Nu facem decât lucrarea nimicitorului pentru că este lucrarea pârâșului fraților atunci când noi judecăm, când bârfim, când condamnăm pe alții.

Lidia Mihăilescu, București: De la această conferință cursul istoriei acestei țări se va schimba. Cursul istoriei acestei țări se va schimba pentru că bunătatea lui Dumnezeu face ceva cu totul incredibil. Creează niște conjuncturi divine.

Conferința de la Mamaia răspunde unor nevoi diverse. Participantele s-au bucurat pentru că au reușit să se întâlnească într-o perioadă atât de dificilă.

Daniela Olaru, Hunedoara: Îi mulțumesc Lui pentru cuvântul care a fost, pentru femeile care au participat și am văzut femei schimbate.

Angela Țiprigan, Timișoara: Cred că se vor întoarce acasă motivate, ca niște femei care doresc foarte mult să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, să înțeleagă ce înseamnă să intri în destinul pe care Dumnezeu ți l-a pregătit.

Virginia Drăgan, Călărași: Mi s-a părut de data asta chiar o oază de binecuvântare și nu pot decât să fiu mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu pentru că a regizat să putem să ne întâlnim.

Roxana Cordea, Deva: Spre deosebire de alte ediții ale conferinței mi-a plăcut foarte mult că la aceasta a fost mult mai concentrat mesajul.

Rodica Baciu, Târgu Mureș: Așa cum e și numele conferinței, „Femei ale destinului”, să trăim acele fapte și acele traiectorii pe care ni le scrie Dumnezeu.

Un moment interesant în programul evenimentului a fost cel rezervat mărturiilor. Cele peste 170 de participante au aflat povestea Georgianei Drăgan Moldoveanu, care în prezent este director al Centrului pentru Fete „House of Joy” din cadrul organizației Teen Challenge România.

Georgiana Drăgan Moldoveanu, director, Centrul pentru Fete „House of Joy”: Deși nu mă laud cu ce-am făcut, pentru că nu sunt fapte demne de laudă, dar vreau să spun că toată suferința aia Dumnezeu a luat-o și a restaurat-o, și acum o folosește pentru a da speranță altor tineri și altor tinere dependente prin lucrarea pe care o fac la „House of Joy”.

O noutate la ediția din 2020 a fost colaborarea cu Biserica Emanuel din Târgu Mureș în ceea ce privește aspectele organizatorice, dar și pentru momentele de laudă și închinare.

Eusebiu Baciu, Târgu Mureș: Am venit împreună cu echipa de închinare de la noi de la biserică să slujim la conferința de anul ăsta și a fost o mare bucurie să fim împreună cu atâtea femei din toată țara și să Îl glorificăm pe Dumnezeu împreună.

Și în acest an, Conferința Națională a Femeilor de la Mamaia a fost organizată în parteneriat cu Alfa Omega TV.

Alte știri aici: https://alfaomega.tv/stiri

Urmărește noua pagină de facebook Știrile Alfa Omega: http://www.facebook.com/StirileAlfaOmega

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Alegerea iti apartine - de Joyce Meyer
  Alegerea iti apartine – de Joyce Meyer
 • 10 dovezi că Isus a înviat
  10 dovezi că Isus a înviat
 • Esti in regula- de Joyce Meyer
  Esti in regula- de Joyce Meyer
 • Restaurandu-ti viata - seminar de eliberare cu Marjorie Cole
  Restaurandu-ti viata – seminar de eliberare cu Marjorie Cole
 • Liviu Neagoe - 3 principii ale crestinului: darnicia, postul si rugaciunea
  Liviu Neagoe – 3 principii ale crestinului: darnicia, postul si rugaciunea
 • Calea ușoară nu este întotdeauna calea cea bună
  Calea ușoară nu este întotdeauna calea cea bună
 • Află care este cheia împlinirii scopului tău în viață - de Joyce Meyer
  Află care este cheia împlinirii scopului tău în viață – de Joyce Meyer
 • Mentalitatea corectă vs. mentalitatea greșită - de Joyce Meyer
  Mentalitatea corectă vs. mentalitatea greșită – de Joyce Meyer

https://alfaomega.tv/stiri/stiri-din-romania/12890-femei-ale-destinului-conferinta-nationala-a-femeilor-mamaia-2020

Închinarea de seară la Casa Tâmplarului | Știre Mapamond Creștin

download - Copie

 16.07.2020  |    Stiri din Romania  |

„Închinarea de seară” este un proiect derulat în bisericile Casa Tâmplarului din Ocna Mureș și Cluj-Napoca. Din cauza perioadei de izolare, impusă de răspândirea noului coronavirus, liderii acestei comunități de credincioși au fost puși în situația de a găsi diverse metode pentru a încuraja oamenii și pentru a transmite Cuvântul lui Dumnezeu. Așa au luat naștere momentele de închinare de seară transmise în mediul online, timp de 100 de zile.

La începutul pandemiei, după impunerea măsurilor de izolare, bisericile Casa Tâmplarului din Ocna Mureș și Cluj-Napoca au hotărât ca, în fiecare seară, credincioșii să aibă câteva minute în care să se roage pentru diverse motive. Inițial, serile de închinare au avut loc doar în familia pastorului Mihai Decean, din Ocna-Mureș. El nu s-a gândit atunci la un proiect pentru mediul online.

Mihai Decean, pastor, Biserica Casa Tâmplarului, Ocna-Mureș: Nu neapărat a fost ideea să fac lucrul ăsta filmat, online, să pun pe internet, ci mai degrabă pentru mine personal și ca familie, noi să ne închinăm lui Dumnezeu în fiecare seară și să spunem: „Doamne, tu ești în controlul a tot ceea ce se întâmplă.” Și după ce am făcut asta câteva seri, din nou am simțit că Dumnezeu mi-a vorbit și a spus: „Mihai, poți fi o încurajare pentru alții să-i ajuți și pe ei sau să-i stârnești să fie ca o sclipire, să se oprească seara și pur și simplu să se închine.

Prin „închinarea de seară”, oamenii din biserică au fost motivați să se oprească din rutina zilnică, să se roage, să se închine și să îi mulțumească lui Dumnezeu.

Paula Decean, Biserica Casa Tâmplarului, Ocna-Mureș: Am vrut să-i ajutăm prin asta. Am zis că nouă acasă ne e ușor, că avem pian, avem chitară, ne punem și cântăm. Dar pentru unii oameni e mai greu să se pornească, să se urnească din loc, să se oprească cinci minute și să zică: „Știi ce, hai să cântăm o cântare și să ne rugăm.” Și prin prin închinarea de seară asta am făcut. Am trimis bisericii pe grupul de WhatsApp în fiecare seară, închinarea de seară la ora 9:00 și îi provocam oarecum, îi motivam să se oprească și să se închine împreună cu pastorul.

În fața unor situații dificile precum această pandemie care a cuprins întreaga lume, liderii creștini au continuat să fie alături de oameni și să îi susțină în umblarea lor cu Dumnezeu.

Mihai Decean, pastor, Biserica Casa Tâmplarului, Ocna-Mureș: Dacă Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, cred că noi, ca și lideri, trebuie să dăm tonul și să fim un exemplu pentru oameni. Și atunci am încercat să-i conduc pe oameni și să-i stârnesc să rămână în credință, să rămână în speranță, să rămână plini de încredere în Dumnezeu că lucrurile sunt în regulă. Chiar dacă unii vor trăi și alții vor muri.

Dacă serile de închinare au început în casa familiei Decean și au continuat cu biserica, în a treia etapă mesajele au fost făcute publice în mediul online. Răspunsul celor care au urmărit videoclipurile a fost încurajator.

Mihai Decean, pastor, Biserica Casa Tâmplarului, Ocna-Mureș: Chiar și astăzi m-am întâlnit cu o persoană. Am mers să iau pâine și pe această persoană nu am văzut-o de mai bine de trei luni. Băiatul e șofer pe tir și îmi spune: „Vreau să vă mulțumesc pentru că, mă credeți, seară de seară oriunde sunt cu tirul vă ascult și mă întăresc așa, că sunt dezamăgit de multe ori de tot se întâmplă.” Câteva cuvinte am schimbat cu el și m-am bucurat în mine, m-am bucurat că am putut să fiu de ajutor prin aceste seri de închinare. Până la urmă, Dumnezeu este cel care dă ajutorul, noi doar facem legătura.

După ridicarea restricțiilor de circulație, în proiectul „Închinarea de seară” au fost angrenate și alte familii.

Paula Decean, Biserica Casa Tâmplarului, Ocna-Mureș: Și pentru faptul că deja cum s-au mai ridicat restricțiile ori veneau oameni la noi, ori ne mai întâlneam noi cu familii din biserică, cu prieteni și ne prindea după-masa pe cine știe unde și atunci le ziceam: „Ok, nu vreți să faceți închinarea de seară cu noi?” Și majoritatea au fost foarte deschiși. Știau despre ce e vorba pentru că erau cu noi împreună.

Gândită inițial pentru o lună de zile, acțiunea „Închinarea de seară” s-a prelungit la 100 de zile. Aceste seri au fost o încurajare nu doar pentru oameni, ci și pentru liderii bisericii.

Mihai Decean, pastor, Biserica Casa Tâmplarului, Ocna-Mureș: Ne rugăm ca Dumnezeu să atingă cât mai multe vieți și oamenii să fie încurajați. Și vreau să le mulțumesc celor care ne susțin cu această închinare și sunt acolo alături de noi. E o încurajare și pentru noi să vezi că oamenii stau alături și împreună putem să ne închinăm seară de seară lui Dumnezeu.

Știrea face parte din emisiunea „Mapamond creștin” 835, difuzată în iulie 2020.

Alte știri aici: https://alfaomega.tv/stiri

Urmărește noua pagină de Facebook Știrile Alfa Omega: https://facebook.com/StirileAlfaOmega

Ultimele articole – crestinul si societatea

 • Biserica și societatea de Laviniu Gabor
  Biserica și societatea de Laviniu Gabor
 • Tinerii și Biserica, azi și mâine - Interviu cu Lucian Bălănescu
  Tinerii și Biserica, azi și mâine – Interviu cu Lucian Bălănescu
 • Apostolii reconcilierii - Valorile creștine și părinții Uniunii Europene
  Apostolii reconcilierii – Valorile creștine și părinții Uniunii Europene
 • COVID-19: Lecții pentru Biserică - Interviu cu Lucian Chiș
  COVID-19: Lecții pentru Biserică – Interviu cu Lucian Chiș
 • OPORTUNITĂȚILE Pandemiei - Interviu cu Costel Grămadă
  OPORTUNITĂȚILE Pandemiei – Interviu cu Costel Grămadă
 • Când o treime din populația lumii moare
  Când o treime din populația lumii moare
 • Biserica după COVID-19 - editorial de Sorin Pețan
  Biserica după COVID-19 – editorial de Sorin Pețan
 • Pandemia și eternitatea de Aurel Avram, pastor, Biserica Speranța Timișoara
  Pandemia și eternitatea de Aurel Avram, pastor, Biserica Speranța Timișoara

https://alfaomega.tv/stiri/stiri-din-romania/12943-inchinarea-de-seara-la-casa-tamplarului-stire-mapamond-crestin

AO NEWS | 15 iulie 2020

download - Copie

15.07.2020  |    Stiri din Romania  |

1. Turcia se consideră model pentru Ierusalim, după ce a transformat Hagia Sophia în Moschee – CBN

Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că Hagia Sophia se va deschide pentru rugăciunile musulmane vineri, 24 iulie, în ciuda obiecțiilor din partea SUA, Rusiei, ONU și bisericilor ortodoxe rusești și grecești. Hagia Sophia a fost reconvertită în moschee zilele trecute.

Cândva cea mai mare biserică din creștinătate, Hagia Sophia este un simbol râvnit. Viziunea lui Erdogan a fost întotdeauna mai ambițioasă decât de a-și controla propria țară. Într-o postare pe Facebook, el a spus că „renașterea Hagiei Sophia este un semn pentru revenirea libertății la moscheea al-Aqsa” din Ierusalim.

În postarea în limba arabă de pe Facebook, el a mai spus că învierea Hagiei Sophia „este un salut din inima noastră către toate orașele din Bukhara până în Andaluzia”. Bukhara se află în Uzbekistan-ul modern, iar Andaluzia este Spania modernă. Ambele sunt referiri la visul expansionismului islamic de a revendica terenurile aflate cândva sub stăpânirea islamului.

2. Iranul „va reacționa decisiv” împotriva guvernului implicat în incendiul de la Natanz, amenință purtătorul de cuvânt iranian – TPS

Iranul va „reacționa decisiv” dacă se va adeveri că un guvern străin este implicat în explozia de la instalația nucleară din Natanz la începutul acestei luni, a amenințat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Abbas Mousavi.

Vorbind în cadrul unei conferințe de presă, Mousavi s-a referit la explozia de la instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz, spunând că Organizația de Energie Atomică din Iran și Secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională a Iranului lucrează la un raport asupra incidentului.

Incendiul de la instalația nucleară a avariat grav și a readus eforturile Iranului de a dezvolta centrifugarea avansată pentru îmbogățirea uraniului, care ar putea fi utilizată pentru producția de focoase nucleare. Israelul este bănuit ca fiind responsabil pentru aceste incidente.

Israelul și SUA au folosit anterior atacuri cibernetice pentru a bloca programul nuclear al Iranului, dar acest lucru a fost exclus în această situație. Incendiul de la Natanz a fost doar unul dintr-o serie de incidente misterioase produse infrastructurii programului nuclear al Iranului.

Amos Yadlin, fost general în Forța Aeriană Israeliană, a declarat pentru TPS că Israelul ar trebui să fie pregătit pentru un război cu Iranul.

3. Israelul se alătură Consiliului ONU pentru Alimentație și Agricultură – TPS

Israelul a fost acceptat în Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Consiliul este format din 49 de membri, dintr-un total de 149 de țări membre. În plus, începând cu ianuarie 2021, ambasadorul Israelului la organizațiile ONU la Roma, Yael Rubinstein, va fi numită șeful grupului european al Organizației pentru o perioadă de șase luni.

Consiliul pentru Alimentație și Agricultură conduce eforturile internaționale pentru a învinge foametea și a îmbunătăți nutriția și siguranța alimentară.

Israelul are cunoștințe și experiențe unice în domeniul alimentației și agriculturii și este dispus să le împărtășească cu alte țări și organizații.

Directorul general al Ministerului de Externe Israelian, Alon Usphiz, a salutat aderarea Israelului la acest important Consiliu.

El a declarat, citat de TPS, că „Israel va contribui prin capacitățile sale dovedite în domenii precum siguranța și securitatea alimentelor, agricultura și protecția consumatorilor, acvacultura, terenul și gestionarea resurselor de apă și multe altele, ca să atingem obiectivele ONU în lupta pentru combaterea sărăciei și a foametei în lume. Nu există un obiectiv mai înalt pentru diplomație decât să contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții oamenilor din întreaga lume”, a declarat el.

4. O încercare a parlamentarilor englezi pro-avort de a trece un proiect de lege pro-avort a eșuat – GNA

O încercare a parlamentarilor englezi pro-avort de a utiliza un proiect de lege mai vechi , a eșuat. Proiectul fusese prevăzut inițial pentru abuzuri domestice, dar acum parlamentarii doreau să-l utilizeze pentru relaxarea avortului la cerere. Un amendament pentru abrogarea părților cheie ale legii avortului în Anglia și Țara Galilor a fost blocat atunci când Președintele Camerei Comunelor a declarat că nu se încadrează în sfera de aplicare a proiectului de lege. Un alt articol care reglementa avorturile acasă a fost retras după opoziția la scară largă a parlamentarilor.

Cu toate acestea, guvernul a spus că va iniția o consultare publică pentru a permanentiza o măsură de urgență de coronavirus, care permite avorturile la domiciliu. Directorul adjunct al Institutului, Ciarán Kelly, a oferit explicație pentru aceste noutăți legislative.

Urmărește pagina Știrile Alfa Omega: https://facebook.com/StirileAlfaOmega

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Ar trebui Israelul să dividă Ierusalimul astfel încât palestinienii să aibă propria capitală în estul orașului?
  Ar trebui Israelul să dividă Ierusalimul astfel încât palestinienii să aibă propria capitală în estul orașului?
 • Fură Israelul apă de la palestinieni?
  Fură Israelul apă de la palestinieni?
 • E Israelul vinovat de epurare etnică și genocid?
  E Israelul vinovat de epurare etnică și genocid?
 • Este statul evreu, prin definiție, un stat rasist și nedemocratic?
  Este statul evreu, prin definiție, un stat rasist și nedemocratic?
 • Înființarea Statului Israel: o nedreptate la adresa palestinienilor?
  Înființarea Statului Israel: o nedreptate la adresa palestinienilor?

https://alfaomega.tv/stiri/stiri-din-romania/12935-ao-news-15-iulie-2020