De la universitatea medievală la universitatea modernă

download - Copie

Posted on 7 ianuarie 2008 by Daniel Fărcaş

(despre interculturalitate şi interconfesionalism academic)

Daniel Fărcaş

Universitatea medievală, între interculturalitate şi interconfesionalism

Istoria ideilor din Evul Mediu oferă multiple cazuri de interculturalitate, iar produsele finite ale acestei metisări teoretice marchează decisiv şcolile de gîndire medievale. În mod concret, aceste „şcoli” ori curente de gîndire sînt reprezentate de şcolile (în sens instituţional) particulare care propagau învăţătura. La Paris de pildă (centru cu importanţi fermenţi culturali încă din evul mijlociu), aceste şcoli de gîndire erau grupate în zona Colinei Sainte Genviève, aproape de Île de la Cité (nucleul cel mai vechi al Parisului istoric), zonă în care ele cunosc o înflorire deosebită între sec. al IX-lea şi al X-lea.

Chestiunea interculturalităţii se pune în mod acut încă din această perioadă, pentru că majoritatea învăţăceilor care frecventau aceste şcoli făceau parte din „naţiuni” diferite. E vorba de patru „naţiuni” constituite care participă structural la Facultatea de Arte[1] a Universităţii din Paris: Naţiunea Normandiei, Naţiunea Picardiei, Naţiunea Angliei (Naţiunea Germană, după Războiul de o sută de ani) şi, fireşte, Naţiunea Franţei. Fiecare „naţiune” era compusă din mai multe provincii şi respectiv dioceze. „Naţiunea” devine astfel un element component esenţial al Universitaţii pariziene. Însă, faptul că „naţiunea” se împarte în provincii şi dioceze implică, desigur, împletirea elementului administrativ-etnic cu cel religios. Aşadar, interculturalitatea şi apartenenţa religioasă (la diverse dioceze, e adevărat, ale Bisericii Catolice), are implicaţii deosebite asupra vocaţiei universităţii încă din veacul al XIII-lea.

Întrucît menirea universităţii (universitas) era aceea de a instrui studenţi aparţinînd diverselor naţiuni, orice instituţie de acest fel purta numele generic de studium generale (dar şi studium universale sau studium commune). Structura acestora se situează în contrast cu studium particulare (care deservea doar o provincie aflată sub jurisdicţia unui arhiepiscop) tocmai prin deschiderea sa multi-etnică. Din acest motiv, universitatea sec. al XIII-lea (veritabilă breaslă a intelectualilor) este o corporaţie care regrupează doctori, magiştri şi studenţi aparţinînd diverselor naţiuni, proveniţi din diverse provincii, fiind aşadar un spaţiu al interculturalităţii (cf. O. Drimba, cf. F. Van Steenberghen).

Menţionăm en passant că nota de diversitate culturală şi educativă este dată în cazul mai multor universităţi britanice de de caracterul lor „colegiat” (collegiate university) sau „federativ” (federate university) (cazul Universităţii din Oxford şi cel al Universităţii din Cambridge sînt situaţii ilustrative exemplare). Structura federativă a acestor universităţi (stabilită în multe cazuri încă de la naşterea lor) constituie şi temeiul organizării participative şi al unei conduceri distribuite între aceste colegii, percepute ca participanţi la actele decizionale ale universităţilor respective. Din punct de vedere istoric, structura colegiată a unei universităţi precum Universitatea din Oxford ţine de naşterea ei din acumularea corporatistă a mai multor instituţii implicate în actul educativ (structura colegiată caracterizează de altfel, în sec. al XIII-lea, şi Universitatea din Paris). Să remarcăm faptul că multe dintre aceste instuţii au fost patronate în primă instanţă de diverse ordine călugăreşti.

Dacă acordăm termenului „confesiune” acela de „mărturisire de credinţă” (detaşîndu-l astfel de conceptul de „denominaţie”), putem admite că universităţile medievale erau şi spaţii ale interconfesionalităţii. De pildă, Facultatea de Teologie a Universităţii din Paris era polarizată de Catedra Dominicanilor şi Catedra Franciscanilor, dominicanii şi franciscanii fiind cele mai importante ordine intelectuale ale catolicismului sec. al XIII-lea, dar care se situau pe poziţii teologice net diferite. Cît despre Universitatea din Oxford, ea reunea, în acelaşi veac, dominicani, franciscani, carmeliţi şi augustinieni.

Interculturalitatea – de la studium generale parizian medieval la universităţile franceze moderne

Contrar unei opţiuni de lectură a textelor teoretice medievale (surse directe despre conţinutul învăţămîntului medieval), Evul Mediu occidental este departe de a putea fi redus la opţiuniunea pentru teologia creştină. Cu siguranţă, caracterul creştin al intereselor intelectuale ale Occidentului medieval este pregnant, covîrşitor, majoritar şi deci incontestabil, motiv pentru care, anumiţi cercetători au fost tentaţi să privească exclusivist identitatea intelectuală a Europei vremii. Cazul lui Etienne Gilson este sugestiv: Gilson vede în filosofia medievală nu doar un triumf al creştinismului împletit fericit cu forţa argumentativă a discursului grecesc, ci un demers intelectual orientat aproape teleologic către teologia filosofică a lui Thoma d’Aquino şi deci către thomism (şcoala thomistă ar sta deci drept mărturie pentru anvergura spiritului Aquinatului, care devine astfel împlinirea creştinismului medieval occidental şi catolic). Desigur, această opţiune de lectură stătea sub semnul destinului excepţional al Doctorului Angelic, care în 1309 devine doctorul oficial al Ordinului Dominican, în 1323 este canonizat, în 1568 devine Doctor Ecclesiae (doctor al Bisericii Catolice), în 1880, Doctor communis („Doctor Comun”), după ce, în 1879, thomismul devenise doctrină oficială a Bisericii Catolice. Avînd în vedere aprecierea de care s-a bucurat în mod constant Aquinatul de-a lungul Evului Mediu, este de înţeles faptul că Etienne Gilson i-a considerat opera drept centru de greutate al gîndirii medievale.

Voci mai recente contestă abordarea lui Etienne Gilson. Este cazul lui Alain de Libera, care vede în gîndirea medievală un spaţiu teoretic al aculturaţiei (evidente inclusiv la nivel academic). Marcat mai degrabă de un academism secular, Alain de Libera pledează pentru o universitate a valorilor interculturale şi transculturale. Medievistul francez atrage atenţia asupra rolului esenţial jucat de filosofia islamică în Occidentul european al secolelor al X-lea, al XI-lea şi al XII-lea, cu ai săi remarcabili reprezentanţi Al-Farabi (872-950), Avicenna (Ibn Sina; 980-1037), Averroes (sau Ibn Rushd; 1126-1198) etc. Desigur, este vorba de gînditorii arabi care au influenţat filosofia occidentală, fiind cunoscuţi în Europa prin traduceri latine. De altfel, Averroes, supranumit în epocă „Comentatorul”/Commentator (pentru ale sale monumentale comentarii la opera lui Aristotel intrate în circuitul cultural occidental prin traducerea lor în limba latină, către anul 1230), s-a născut la Cordoba şi îşi petrece o parte din viaţă în Andaluzia, ceea ce îl situează foarte aproape inclusiv din punct de vedere geografic de spaţiul europenităţii medievale. Textele autorilor arabi sînt cunoscute în mediile intelectuale (preponderent teologice!) ale Occidentului creştin, astfel încît ipoteza unei segregări culturale nete între Occidentul creştin şi Orientul arab să fie de nesusţinut.

Mai amintim faptul că fondarea ordinelor catolice intelectuale (franciscanii şi dominicanii) a avut ca intenţie primă convertirea sarazinilor din Spania, a căror impact intelectual nu este deloc de neglijat. Tot de întîlnirea celor două culturi ţine şi misionariatul lui Raymundus Lullus (1235-1315), care, născut la Palma de Majorca într-o familie catalană, vorbea foarte bine limba arabă, ceea ce i-a facilitat activitatea de evanghelizare printre arabi, în ciuda faptului că, prin vocaţie, a fost un intelectual rafinat (scriitor, poet) şi mistic, mai degrabă decît teolog.

Tabloul acestei întîlniri nu este complet dacă ignorăm latura sa academică. Confruntarea între cultura arabă şi respectiv cultura creştină a luat, în sec. al XIII-lea, forma condamnărilor repetate ale aristotelismului, reintrodus în circuitul cultural european tocmai de filosofii arabi. Programa Facultăţii de Arte, propedeutică pentru celelalte trei facultăţi, includea de altfel o formaţie aristoteliciană, întrucît trivium-ul şi quatrivium-ul (adică cele şapte arte liberale) se sprijineau pe cărţile lui Aristotel sau, indirect, pe comentariile la Aristotel (în special Averroes). Aşadar, formaţia teoretică din Facultatea de Arte însemna o iniţiere în logica, fizica şi metafizica lui Aristotel. Din acest motiv, Facultatea de Arte este, în epocă, o veritabilă facultate de filosofie. Apariţia de neconcordanţe între Facultatea de Arte şi Facultatea de Teologie a Universităţii din Paris şi conflictul afarent între cea dintîi (facultate inferioară, pregătitoare) şi cea din urmă (una dintre cele trei facultăţi superioare) ocupă o bună parte a istoriei academice a sec. al XIII-lea. Cele două devin astfel simbolul culturii laice şi respectiv al culturii creştine, orientate teologal, iar rivalitatea lor, semnul clar al coliziunii între două culturi.

Ca parte acestui conflict, trebuie menţionată condamnarea aristotelismului formulată de cardinalul Robert de Courçon, cancelar[2] al Universităţii din Paris prin legaţie papală, în 1215. Mai apoi, condamnările formulate de Etienne Tempier, prin edictele din 1270 şi apoi din 7 martie 1277 (219 teze condamnate), care vizează „averroismul latin” (aşadar, aristotelismul filtrat prin comentariile lui Averroes, predat în Facultatea de Arte a Universităţii). Facultatea de Teologie este prezentă, în acest conflict universitar, prin mai multe scrieri, dintre care amintim textele lui Thoma d’Aquino (De unitate intellectus contra averroistas) şi respectiv Albert cel Mare (De XV problematibus). Desigur, Facultatea de Arte a avut reprezentanţii ei notorii, precum Siger de Brabant şi Boethius de Dacia, care sînt – în plin sec. al XIII-lea – simbolurile unei culturi laice.

Această stare de fapt este interpretată de Alain de Libera în cartea sa Gîndirea Evului Mediu[3] ar fi o veritabilă „mişcare de aculturaţie” care începe în sec. al XII-lea la Toledo, cu traducerile operelor lui Avicena în limba latină, şi continuă (după 1227) în Sicilia, cu traducerile din Averroes, efectuate la solicitarea împăratului Frederic II de Hohenstaufen. Survenită în Spania, Italia şi Franţa sec. al XII-lea şi al XIII-lea, această aculturaţie instaurează, pentru istoricul francez al filosofiei, un veritabil model cultural definitoriu pentru destinul Europei moderne. Iată cîteva dintre elementele care conturează, pentru Alain de Libera, această întîlnire culturală cu ecouri academice şi intelectuale puternice în epocă şi în secolele subsecvente:

– Cultura europeană este purtătoare a unor elemente de ideaţie forjate în creuzetul culturii islamice. Întîlnirea dintre Orientul islamic şi Occidentul creştin nu este recentă şi nu ţine nici de fenomenul globalizării, nici al intereselor supraputerilor occidentale faţă de petrolu din Asia, nici de confruntările religioase. Această întîlnire a avut loc deja în cuprinsul Evului Mediu şi a fost făcută posibilă de terenul intelectual asumat în comun de Occident şi de Orient, acela al culturii greceşti, asumate atît de etosul european, cît şi de cultura arabă.

– Evul Mediu devine, în ultimă instanţă, poligonul unui exerciţiu pentru laicitate; „este limpede că, dincolo de semne şi efigii, şcoala trebuie să cerceteze, în limitele ce îi sînt proprii, sensul tuturor declaraţiilor de apartenenţă, să încerce să clarifice toate declaraţiile de identitate”[4].

– Din perspectiva abordării lui A. de Libera, ideea că Europa este produsul întîlnirii dintre mentalitatea iudeo-creştină şi cea greacă este un mit. Cultura arabă ar avea un rol esenţial în naşterea culturii europene moderne.

– Din punct de vedere cultural, sec. al XIII-lea poate fi definit prin polaritatea Latini versus Arabi sau gentes sau philosophi. Este deci limpede că filosofii Facultăţii de Arte erau percepuţi ca purtători ai mesajului unei alte culturi decît profesorii Facultăţii de Teologie.

– Spiritul ştiinţific medieval este strîns legat de ştiinţele arabe din epocă[5].

Pentru Alain de Libera, aristotelicienii averroişti ai Facultăţii de Arte (purtători, aşadar, ai blazonului gîndirii arabe) schiţează, în secolul al XIII-lea, imaginea intelectualului următoarelor secole (dezvoltată mai apoi de Dante). Şi Jacques le Goff consideră, la rîndul său, că Siger de Brabant şi Boethius de Dacia, reprezentanţi ai Facultăţii în discuţie, sînt printre cărturarii care au cristalizat cel mai bine percepţia de sine a intelectualului medieval[6].

Dincolo de realitatea istorică a conflictului universitar parizian, purtat în jurul filosofiei lui Aristotel şi al averroismului, analizate admirabil de istoricul francez al filosofiei, premisele dezbaterii şi mai ales intenţiile ei rămîn, în cazul lui Alain de Libera, sub semnul suspiciunii. Criteriul hermeneutic prin care este lecturată criza universitară din 1277 revine la multiculturalismul social şi universitar al Franţei contemporane. Diversitatea etnică a Franţei, determinată de multitudinea imigranţilor (în mare parte arabi islamici) proveniţi din fostele colonii franceze, constituie premisa sigură pentru conflicte motivate cultural. Prezenţa arabilor în Franţa actuală se cere astfel legitimată, iar demersul lui Alain de Libera se pune în serviciul acestei legitimări, în numele unei raţionalităţi practicate în sec. al XIII-lea de universitarii parizieni şi marcate de filosofia arabă. Aşadar, „a spune, cum se înţelege uneori, că ‚imigranţii’ trebuie să se integreze în societatea franceză înseamnă şi că ei trebuie să-şi însuşească sursele culturii europene ca fiindu-le specifice, ca formînd o parte esenţială din propria moştenire şi, pentru că vorbim de ‚obligaţii’, asta înseamnă că şcoala trebuie să le ofere mijloacele pentru a realiza această apropiere”[7]. Altfel spus, soluţia diversităţii etnice a Franţei (şi implicit a Europei) ar fi, în concepţia lui Alain de Libera, asumarea identităţii multiple a europenităţii (incluzînd aportul arab la cultura europeană, inclusiv istoria teologică a Islamului!) şi, în acelaşi timp, păstrarea principiului laicităţii care guvernează învăţămîntul francez. Aşadar, conchide A. de Libera, „locul unei educaţii laice se găseşte între presiunile contradictorii ale tuturor fundamentalismelor – religioase sau nerelegioase – (…). Apartenenţa la o ‚comunitate naţională’ franceză nu impune rasismul vestimentar mai mult decît dandysmul de stat”[8].

Altfel spus, laicitatea învăţămîntului, care prezintă faptele trecutului cu o neutralitate interesată istoric şi cultural, ar fi soluţia pentru dezamorsarea conflictelor generate de aculturaţie.

Poziţia teoretică adoptată de Alain de Libera se înscrie în cuprinsul unei reflecţii cu tradiţie în spaţiul gîndirii franceze, care este punctată de criticile succesive ale religiei în cadrul structurării istorice a culturii franceze: iluminismul sec. al XVIII-lea, Revoluţia Franceză, revoltele studenţeşti din mai 1968. Desigur, această consecvenţă a culturii franceze atestă opţiunea ei netă pentru o politică (inclusiv educativă) de stînga. De altfel, revolta din mai 1968 a denunţat „imperialismul american” (şi Războiul din Vietnam, în plină desfăşurare în acel moment). Apoi, este contrapunctată armonic de revoluţia culturală a gărzilor roşii din China, care pledează pentru accesul tinerilor la viaţa politică. „Liberalizarea” relativă a Bisericii Catolice (din care fac parte majoritatea francezilor) odată cu Conciliul Vatican II, la acea vreme finalizat încă din 1965, şi, în mod precis în Franţa, reformarea conducerii organizaţiilor religioase de tineret (a se vedea „scoutism”-ul catolic) sînt tuşe ale unui tablou cultural în care Biserica are prea puţine de spus, iar revelaţia este redusă la tăcere.

Rezumînd, menirea învăţămîntului intercultural ar fi, aşa cum este ea înţeleasă de teoreticienii francezi, aceea de a suprima educaţia religioasă. Învăţămîntul intercultural nu ar putea fi interconfesional; interculturalitatea ar fi deci laică prin excelenţă.

Educaţia religioasă ca premisă a interculturalităţii

Peste secole, rivalitatea medievală dintre Facultatea de Arte (simbol al culturii laice) şi Facultatea de Teologie (simbol al culturii religioase) este tranşată astăzi, în cadrul învăţămîntului francez, în defavoarea celei din urmă. Semnul incontestabil al acestei stări de fapt este absenţa, în Franţa, a oricărei forme de învăţămînt religios de stat. Facultăţile de teologie (de orice orientare sau confesiune ar fi ele) nu îşi găsesc astăzi locul în universităţile franceze, nevoia de personal specializat care să deservească cultele fiind suplinită exclusiv prin efortul şcolilor particulare cu profil teologic. În acest fel, facultatea „inferioară” în cadrul Universitatăţii pariziene medievale nu doar că a prevalat asupra facultăţii „superioare”, dar, mai mult, triumful educaţiei culturale (pregătitor pentru medievali studiului teologiei) se impune totalitar, refuzîndu-le vocilor teologice dreptul de participare la spaţiul public al ideilor.

Această ocultare fundamentală revine la spiritul epocii noastre, care face adesea din fenomenul religios un accesoriu neglijabil şi adesea caduc. Este vorba aici de un clar reducţionism axiologic, după care conţinuturile predate în şcoală pot fi abordate exclusiv din prisma valorilor gîndirii. Inventarele culturale şi ideatice sînt insuficiente, iar miza gîndirii trece în realitate dincolo de interesele pentru simple taxinomii şi cronologii care pot fi predate şi respectiv învăţate. În plus, relativizarea valorilor etice şi religioase în numele unei abordări infatuate din prisma unui interes strict teoretic faţă de conţinuturile care fac obiectul programelor şcolare poartă semnele clare ale ignorării filonului religios funciar naturii umane. În acest caz, o educaţie care ignoră o parte constitutivă a umanului nu poate fi nicidecum integrală. Altfel spus, educaţia laică este necesarmente incompletă.

Rezolvarea conflictelor interetnice nu se face printr-o educaţie interculturală, dar complet deconfesionalizată, laicizată, ci printr-o asumare a caracterului esenţial al experienţiei religioase. Cadrul acestei asumări ar trebui să fie dialogul interreligios, mai curînd decît încercările inutile de reprimare (fie chiar prin ignorare sau… din ignoranţă) ale înclinaţiilor religioase.

Altfel spus, nu relativizarea (pînă la încercarea de suprimare contestatară) a valorilor religioase este soluţia adecvată pentru întîlnirea culturilor în lumea contemporană, ci tocmai asumarea esenţei religioase a umanului, ca fundament al lucidităţii spirituale – expresia cea mai înaltă a libertăţilor individuale -, trebuie să stea la baza oricărui fenomen de întîlnire între culturi.

Există deci două forme de relativism specifice contemporaneităţii, a căror simptome sînt vizibile în situaţia particulară care ne interesează, aceea a învăţămîntului. Cea dintîi este laicizarea; contestarea valorilor religioase care îi este specifică este împingerea lor într-un spaţiu privat, reprimarea lor brutală, împreună cu o parte a esenţei umanului. Cea de-a doua este ecumenismul; contestarea valorilor religioase ia în acest caz forma relativismului religios (prin acreditarea ideii că demersul religios se află în afara valorilor ştiinţifice de adevăr şi de fals). Acestei disoluţii axiologice, învăţămîntul actual ar trebui să îi opună asumarea faptului suficient dovedit că experienţa religioasă nu este un accesoriu sau un capriciu, ci că ea defineşte în mod fundamental esenţa umanului. Întîlnirea dintre culturi înseamnă, în fond, asumarea dialogică a alterităţii în integralitatea ei, incluzînd specificul cultural al „celuilalt” în completitudinea sa (adică asumînd opţiunile religioase diferite ca făcînd parte din culoarea specifică a culturii „celuilalt”).

Coliziunile violente dintre culturi pot fi evitate deci altfel decît prin reprimarea spritului religios operată prin acreditarea ideii că religiozitatea este un demers inferior, privat de prestanţa valorilor epistemice. O astfel de relativizare axiologică angajează subreptice, nemărturisit (şi adesea neevident pentru minţile insuficient exersate intelectual) o relativizare a propriei identităţi şi a identităţii alterităţii, ceea e corespunde tocmai programului proiectului postmodern[9]. În mod precis, conflictele dintre culturi pot fi evitate tocmai prin asumarea propriei identităţi religioase ca fundament al dialogului interreligios, în paralel cu educaţia pentru respectul alterităţii, al individualităţii, al particularităţilor culturale.

[1] Una din cele patru facultăţi ale Universităţii (Facultatea de Arte, Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Medicină), Facultatea de Arte era preambul pentru celelalte trei facultăţi, asigurînd temeiul necesar studiilor specializate de teologie, de drept sau de medicină.

[2] Funcţia de cancelar desemna, în epocă, poziţia cea mai înaltă din administraţia universitară.

[3] A de Libera, Gîndirea Evului Mediu, Timişoara, Amarcord, 2000, trad. Mihaela şi Ion Zgărdău, p. 51.

[4] Ibidem, pp. 41-42.

[5] Pentru toate aceste teze, vezi în ordine ibidem, pp. 41, 41-42, 46, 47, 50.

[6] Jacques Le Goff, Pentru un alt Ev Mediu, Bucureşti, Meridiane vol.1 (1986), trad. Maria Carpov, p. 280: „Ea va fi întîlnită mai întîi în Quaestiones morales de Siger din Brabant şi în De Summo Bono de Boetius DacusAşa cum bine a văzut Părintele Gauthier, bătălia s-a dat în jurul umilinţei şi al antitezei ei etice : mărinimia. Este vorba – Aristotel şi Etica nicomahică soseau la timp pentru a oferi arsenalul din care se puteau lua argumente – de crearea, la nivel teoretic, a acelei dignitas, a acelei gloria a universitarului susţinută chiar de Abelard. Un răspuns este dat de „aristocratismul păgîn al moralei aristotelice” (v. şi p. 277).

[7] A de Libera, Gîndirea Evului Mediu, p. 41.

[8] Ibidem, pp. 44-45.

[9] Această relativizare a ego-ului sau a alter ego-ului este o formă în care se manifestă critica postmodernă a subiectivităţii (carteziene).

Similare

Europa maimuţelorÎn „Diverse”

Decojind papuraÎn „Lustratie”

Noe şi turnătoriiÎn „Diverse”

https://agorachristi.wordpress.com/2008/01/07/de-la-universitatea-medievala-la-universitatea-moderna/#more-47

Contracepția și pornografia. O mână spală pe cealaltă

download - Copie

Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești. Este valabil și în privința organizațiilor, nu doar a persoanelor potrivit, stiripentruviata.ro

Marie Stopes International, cunoscută organizație britanică non-guvernamentală a cărei misiune este „controlul nașterilor”, a fost dată în vileag de publicația Daily Mail că, în ultimii 15 ani, a primit bani și bunuri în valoare de 7,5 milioane de lire sterline de la magnatul porno american Phil Harvey.

Citeste si: Educatia SEXUALA: Lectii de masturbare pentru copiii din scoala primara

Acesta este implicat direct în industria globală a serviciilor de „sănătate reproductivă” încă din anii 1970, finanțând organizații proprii, dar și pe altele prin intermediul Adam & Eve, o afacere care a vândut în 2019 jucării sexuale și filme pornografice în valoare de milioane de lire sterline.

Ce ne spune aceasta despre Marie Stopes International?

În cel mai bun caz, că are gusturi proaste în materie de finanțare. Dar și o atitudine ciudată față de femei. Marie Stopes își promovează serviciile contraceptive și de avort ca pe o „împuternicire a femeilor și fetelor din întreaga lume să aleagă când sau dacă vor să aibă copii”. Cu toate acestea, iată că aceeași organizație lucrează mână în mână cu o industrie care exploatează femeile, transformându-le în jucării sexuale sau chiar facilitând agresarea lor sexuală și traficul de persoane.

Compania lui Phil Harvey comercializează materiale pornografice, inclusiv roboți sexuali de sex feminin, pe care îi descrie astfel:

„CORPUL EI GONFLABIL ESTE PRACTIC ATÂT PENTRU DEPOZITARE, CÂT ȘI PENTRU CĂLĂTORII.”

Pe site-ul său se găsește și o listă uriașă de filme pornografice.

Vânzând servicii de contracepție și avort femeilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare, Marie Stopes, ca și Planned Parenthood și altele asemenea, nu fac decât să servească scopurile bărbaților care exploatează sexual  femei fără teamă de consecințe. Dar se face că nu înțelege aceasta.

Organizația Marie Stopes a transmis ziarului:

„PHIL HARVEY ȘI-A PETRECUT VIAȚA APĂRÂND DREPTUL LA SĂNĂTATE SEXUALĂ ȘI REPRODUCTIVĂ ȘI A JUCAT UN ROL SEMNIFICATIV ÎN EXTINDEREA ACCESULUI FEMEILOR DIN ÎNTREAGA LUME LA ASTFEL DE SERVICII. SUNTEM MÂNDRI CĂ ACESTA CONTINUĂ SĂ CONTRIBUIE LA ORGANIZAȚIA NOASTRĂ. ”

Nu este singurul mogul prezent în industria contracepție și avortului

Phil Harvey, în vârstă de 82 de ani, nu este singurul mogul prezent în industria contracepției și avortului. Hugh Hefner, fondatorul Playboy, și-a folosit revista pentru a promova legalizarea avortului. Și abuzatorul Harvey Weinste promova frenetic serviciile Planned Parenthood.

Este logic: femeile pe care le-au folosit sau cele exploatate de alți bărbați, la îndemnul acestora, aveau uneori nevoie să facă avort, iar acesta dă bine în ochii publicului liberal-stângist.

Totuși, cele 9 milioane de dolari donați de Phil Harvey pe parcursul a unui deceniu sau două e un mezelic față de fondurile primite anual de Marie Stopes din alte surse. Numai guvernul britanic le-a acordat anul trecut 48 de milioane de lire sterline, bani care s-au concretizat în aproximativ cinci milioane de avorturi și o primă de 434.000 de lire sterline pentru președinta companiei.

Dar poziția lui Phil Harvey ca membru al Consiliului de Administrație al organizației Marie Stopes arată că el este mai important pentru organizație decât banii săi.

Citește și:  UNESCO retrage Biserica Naşterii Domnului din Betleem de pe lista Patrimoniului Mondial în Pericol

De ce Phil Harvey e mai important în organizație decât banii săi

O biografie a acestuia publicată de revista Mother Jones în 2002 dezvăluie că relația lui cu Marie este mai veche de 50 de ani, de pe vremea când acesta era bursier al Fundației Ford la Școala de Sănătate Publică a Universității din Carolina de Nord (Fundația Ford este unul din principalii susținători ai mișcării de control a populației). Acolo a lucrat cu un tânăr medic britanic, Tim Black, care în 1975 a salvat Marie Stopes de la faliment și a transformat-o într-un „furnizor de servicii sociale”.

Cei doi au petrecut timp în țările în curs de dezvoltare și erau convinși că cea mai mare nevoie a săracilor lumii nu este hrana, ci scăderea numărului de copii. În lucrarea lor de doctorat, aceștia prezintă un plan de marketing social al contraceptivelor pe piața americană.

Cu o subvenție universitară, au început o afacere de comenzi prin poștă, difuzând reclame inteligente în ziarele universitare și vânzând prezervative studenților. Apoi au adăugat alte mărfuri și, în cele din urmă, au dat lovitura când au adăugat în oferta lor și publicații cu conținut sexal. Așa s-a născut Adam & Eve, care, sub conducerea lui Phil Harvey, a profitat de boom-ul video din anii 1980 și a supraviețuit eforturilor de control ale Administrației Reagan.

Cei doi nu i-au uitat nici pe săraci: s-au gândit că marketingul social al prezervativelor ar funcționa și în țările în curs de dezvoltare. În acest scop, au o companie, Population Planning Associates, și o organizație non-guvernamentală, Population Services International (PSI), care, până în 1975, a distribuit prezervative în Kenya și Bangladesh. Population Services International rămâne una dintre marile organizații de controlul al populației, alături de Parenthood Planned International.

Phil Harvey a părăsit organizația la sfârșitul anilor 1970 și s-a concentrat asupra afacerii cu pornografie, dar câțiva ani mai târziu a fondat altă organizație non-profit, DKT International, reluând furnizarea de prezervative ieftine săracilor.

În 2017, DKT a lansat platforma WomanCare, care avea ca misiune „să îmbunătățească dramatic utilizarea de produse contraceptive de înaltă calitate, accesul la servicii de avort sigur și la alte produse de sănătate reproductivă”.

În 2019, DKT WomanCare a vândut în 90 de țări 222.123 de kituri manuale pentru avort prin aspirație, 1,8 milioane de canule și 1,4 milioane de implanturi contraceptive. Studii ulterioare au stabilit o corelație directă între aceste implanturi și ratele mari de infectare cu  HIV din unele țări africane. Pe site-ul organizației găsim un exemplu de marketing social: articolul intitulat „5 persoane împărtășesc de ce avortul lor a fost frumos”.

ONG-uri finanțate din pornografie, cu scopul de a crea o piață pentru contracepție și avort

Iată de fapt în ce constă valoarea lui Phil Harvey pentru Marie Stopes și întregul complex industrial al contracepției și avorturilor. În calitate de antreprenor, el va folosi o parte din propriile profituri obținute din pornografie pentru a stimula furnizarea unor servicii și produse până când acestea devin acceptabile pentru guvernele țărilor respective.

Citește și:  Catolicii de rând cred altceva decât biserica despre mijloacele contraceptive

Apoi, furnizarea în țările respective poate fi preluată de Agenția Britanică de Ajutor Umanitar sau de mari organizații precum Fundația Bill și Melinda Gates sau Fondul ONU pentru Populație.

De exemplu, într-o țară precum Kenya, deși Marie Stopes spune că face avorturi doar în condiții de legalitate, organizația pur și simplu încalcă legea restrictivă a țării pretinzând însă că doar oferă servicii de îngrijire medicală pentru femeile care au făcut avorturi ilegale. Apoi, aceeași organizație pretinde că avortul trebuie legalizat, pentru că sunt prea multe avorturi ilegale și periculoase pentru sănătatea femeii.

Serviciile de avort din Marea Britanie adesea nici nu întrunesc standardele sanitare

Acasă, în Marea Britanie, Marie Stopes a avut mari probleme după inspecții oficiale neanunțate. Un raport extrem de critic al Comisiei de Calitate a Îngrijirilor Medicale a constatat defecte majore de siguranță sanitară la clinicile sale: peste 2.600 de incidente grave au fost raportate numai în 2015.

Un raport ulterior din 2017 a constatat numai în primele două luni ale anului 373 de avorturi care nu au fost făcute conform standardelor. Clinicile Marie Stopes au avut probleme cu controlul infecțiilor, iar personalul unei clinici s-a plâns de o abordare „industrială”, cu bonusuri pentru a face cât mai multe avorturi.

Fără îndoială, un oarecare idealism i-a determinat pe fondatorii Marie Stopes și PSI / DKT să facă toate acestea, așa cum mulți dintre cei care lucrează pentru astfel de organizații astăzi probabil continuă să creadă că aceste servicii reprezintă o adevărată favoare pentru femei și pentru lume în general.

Cei mai bogați și respectați oameni din lume, familii precum Ford, Hewlett, Gates și alții asemenea continuă să creadă la fel.

„Sprijinitorii industriei avortului, inclusiv decidenți politici, fac parte din industria sexului”

Din păcate, însă, faptul că industria pornografiei a sprijinit multe dintre proiectele lor de-a lungul timpului arată adevăratul caracter al industriei contracepției și avorturilor.

Phil Harvey a declarat pentru revista Mother Jones în 2002 că la început s-a temut că firma de pornografie Adam & Eve îl va face să piardă sprijinul pentru unele dintre programele sale.

„DAR NU A FOST CAZUL. CRED CĂ ACEASTA SE DATOREAZĂ ÎN MARE PARTE FAPTULUI PERSOANELE-CHEIE PENTRU INDUSTRIA SERVICIILOR DE CONTRACEPȚIE ȘI AVORT, INCLUSIV MEMBRI AI GUVERNELOR CONSERVATOARE, NU SUNT GENUL DE OAMENI PE CARE SĂ-I  DERANJEZE PRODUSELE SEXUALE. PÂNĂ LA URMĂ, ȘI EI FAC PARTE DIN INDUSTRIA SEXULUI. ”

Da, pentru această industrie relațiile sexuale sunt doar o sursă de profit. Una care necesită anumite produse care asigură plăcere, dar și evitarea unor consecințe pentru cei implicați. Iar pornografia este tot un astfel de produs, la fel de important ca prezervativul în sine – și adesea chiar mai eficient, deoarece elimină nevoia de contact uman.

Citeste si: SONDAJ: 10% dintre vizitatorii site-urilor porno sunt copii sub 10 ani

Din acest punct de vedere, împinsă la ultimele sale consecințe, pornografia ar putea distruge chiar și industria contracepției și avorturilor, punând capăt unei prietenii care nu poate fi numită „frumoasă” decât dacă putem atribui acest calificativ avortului.

Giganţii internetului fac front comun împotriva abuzurilor SEXUALE asupra minorilor

Circa 20 de companii de internet, între care giganţii americani Amazon, Apple, Facebook, Google şi Microsoft, reunite în cadrul Tech…

Citeste mai mult

Educația sexuală degradează ființa umană

Sex education Într-un sens, ezit să public comentariul de astăzi, dar îndrăznesc: Departamentul Educației al statului New Jersey tocmai a…

Citeste mai mult

Aproape 30.000 de români au semnat o petiție prin care vloggerul acuzat de pedofilie, Alexandru Bălan, să fie scos de pe internet

Alexandru Bălan, zis „Colo”, cel care a stârnit rumoare după ce și-a îndemnat fanii să agreseze sexual fetițe de 13-14 ani, este…

Citeste mai mult

SONDAJ: 10% dintre vizitatorii site-urilor porno sunt copii sub 10 ani

Conform unor statistici, o treime dintre cei care intră pe site-uri pornografice sunt copii, iar unii dintre ei nici măcar…

Citeste mai mult

Studiu: creierul femeilor reacţionează similar cu cel al bărbaţilor la pornografie

„Cel puţin la nivelul activităţii neuronale, creierul feminin răspunde în același mod cu cel masculin la pornografie”, declară Hamid Noori, coordonatorul unui…

Citeste mai mult

Sfârșitul lui „așa s-au născut”. Noua abordare a orientării sexuale

Un nou studiu se adaugă unui număr tot mai mare de dovezi că narațiunea dominantă despre orientarea sexuală – aceea…

Citeste mai mult

Top 10 lucruri despre educația sexuală contraceptivă pe care nu vi le spune „studiul” Sexul vs. Barza promovat de Libertatea

Un material din Libertatea care citează un studiu al platformei activiste Sexul vs. Barza estimează cât ar economisi România dacă ar introduce educația sexuală…

Citeste mai mult

Rușinea, mărul putred din coșul culturii purităţii

Într-o cultură în care sexul are multe valenţe, dar și-a pierdut dimensiunea sacră, mișcarea purităţii a încercat să convingă tinerii…

Citeste mai mult

Pornografia ca manual pentru „educaţia” informală a copiilor

Potrivit studiilor şi cercetărilor desfăşurate pe parcursul ultimelor decenii, apreciem că liberalizarea pornografiei constituie unul dintre cele mai grave atentate la…

Citeste mai mult

Impactul pornografiei asupra copiilor

Pornografia poate fi definita ca „redarea comportamentului erotic (afișare/descriere sexuala prin imagini sau in scris), destinata sa provoace excitare sexuala”…

Citeste mai mult

Educația sexuală explicită subminează dezvoltarea morală

Deși practicienii săi pot fi bine intenționați, educația sexuală explicită nu oferă o soluție exploatării sexuale. Dimpotrivă, este parte a…

Citeste mai mult

Pornografia și violența sexuală

Pornografia si comportamentele violentei sexuale Atitudinile de violenta sexuala se transforma usor in comportamente sexuale violente, potrivit studiilor realizate. Pornografia…

Citeste mai mult

Un celebru colegiu american pentru femei le cere profesorilor să nu mai utilizeze cuvântul… „femei”

Feminismul gustă azi din propriul medicament: cuvântul „femei” a devenit indezirabil într-o școală dedicată lor Un colegiu de arte destinat…

Citeste mai mult

Evenimente cu o turnură copleșitoare pentru viitorul neamului, pentru familie, pentru viață

Senatul a adoptat la 26 martie, Legea Referendumului pentru redefinirea Căsătoriei, ca fiind uniunea dintre bărbat și femeie, așa cum…

Citeste mai mult

Contracepția și pornografia. O mână spală pe cealaltă

https://www.infocrestin.com/category/articole-x-2/

Noutăți nenorocitoare, dumnezei veniți de curând

download - Copie

DE BARZILAIENDAN pe 31 DECEMBRIE 2010

Vă propunem să ne familiarizăm cu privire la puterea tehnologică a Bisericii Emergente. Am un articol interesant:

Credința ironică a emergenților

McLaren ne arată nu numai unde merg „post-evanghelicii”, ci și cum ajung.

Scot McKnight | postat 26.09.2008 11:11 AM

Tel experiență de „credință ironic“ este omniprezent , deși rareori- a observat în activitatea de McLaren si alte emergents. Ironia este că ei au deconstruit exact ceea ce s-au angajat cel mai mult și au rămas cu ceea ce mulți numesc post-evanghelizare .

Credința ironică ca o a treia cale

Ascultă aceste rânduri ale scriitorului evreu Joseph Epstein care-i descriu pe ai lui credință ironică: „Mă simt mai impresionat de misterele vieții și mai sigur că majoritatea întrebărilor interesante pe care le pune nu au răspunsuri convingătoare sau cel puțin nici una probabil să ajungă înainte de a pleca de pe planetă. … Sufer, așadar, o parte din frica religiei fără nici o bucurie de speranța pe care o aduce. … Trăiești și înveți, proverbul îl are, dar în cazul meu, Trăiești și tânjești pare mai aproape de el. „

Nu spun că gândirea lui McLaren sau a vreunui dintre liderii emergenți se apropie de postura lui Epstein; dorul lor izvorăște din credința în Isus Hristos. Dar angajamentul emergenților față de credința lor evanghelică anterioară este ironic și nimeni nu poate înțelege emergentul fără a înțelege această experiență. Pentru ceea ce merită, și eu am trecut prin experiența credinței ironice, pentru unele dintre motivele pe care urmează să le menționez, dar am ieșit din acea experiență cu o formă de evanghelizare modestă, moderată și hrănită. . Numai din acest motiv, stau alături de mulțimea emergentă și emergentă, în calitate de coleg de călător. În consecință, mă preocupă la fel de mult stricțile neo-fundamentaliștilor, precum și pierderea clarității teologice în mișcarea emergentă. Pentru mine, mișcarea emergentă oferă speranța unei a treia căi.

Foarte puțini oameni emergenți pe care i-am întâlnit au vreo șansă de a reveni la o credință evanghelică robustă, tradițională. Pe măsură ce emergenții au învățat și ascultat în bisericile și instituțiile lor evanghelice, și-au dat seama că nu pot accepta mare parte din ceea ce li se învața. Deși au rămas în limitele confortabile ale acestor instituții, credința lor a devenit ironică. Da, au fost creștini, dar nu tocmai ceea ce au însemnat majoritatea oamenilor prin acest termen.

Gânditori evanghelici, cum ar fi DA Carson, R. Scott Smith, John MacArthur, și Kevin DeYoung și Ted Cluck (autori de la „Nu suntem emergenți”) avertizează despre pericolele derivării teologice ale emergenților și trag linii în nisip. Urgențele pe care le știu sunt amorțite atât pentru avertismente, cât și pentru linii; au auzit aceste avertismente și au trecut aceste rânduri. Nu sunt surprinși de niciunul și nu este probabil să se întoarcă înapoi. În schimb, construiesc o nouă teologie care „iese” din povestea în care se regăsesc – și anume trecerea de la modernitate la postmodernitate.

Catalizatorii credinței ironice

Originile credinței ironice în rândul evanghelicilor pot fi găsite la cel puțin opt catalizatori. Acești catalizatori mută evanghelicii dezafectați de la o credință ironică în cadrul evanghelismului la o furculiță în drum: Fie abandonează evanghelismul tradițional pentru o formă emergentă de creștinism post-evanghelic sau abandonează creștinismul cu totul.

În primul rând, emergenții cred că fundamentul epistemic al evanghelismului conservator, doctrina inerranței Scripturii, nu exprimă suficient adevărul despre Biblie. Inerranție este pentru ei cuvântul greșit la momentul greșit, deși poate a fost cuvântul potrivit pentru o generație anterioară.

În al doilea rând, emergenții consideră că Evanghelia la care au auzit ca copii sau au fost expuși ca adolescenți este o caricatură a învățăturii lui Pavel – ceea ce McLaren numeste uneori „Paulianitate”. Descoperirea lui Isus, Evangheliile și viziunea împărăției sale creează o ironie: „Dacă suntem adepți ai lui Isus, de ce nu predicăm mesajul lui?” Urgenții pe care îi știu sunt uneori obosiți sau puși de Pavel, totuși entuziaști de Isus și Evanghelii. Când McLaren descrie mesajul lui Isus ca un „mesaj secret”, vorbește despre descoperirea emergentă a viziunii despre regatul radical ca fiind cu adevărat nouă. Viziunea politică și preocupările globale ale emergenților provin din descoperirea lui Isus.

În al treilea rând, expunerea la știință în învățământul public, universitățile și studiul personal i-a determinat pe emergenți să renunțe la concluzia tradițională că, atunci când știința și Biblia intră în conflict, știința trebuie să se îndepărteze. Deși refuză să ofere biblicului cartea de așteptare în acest joc, ei rămân dedicați cu aceasta, dar acum cu o perspectivă diferită despre ceea ce este Biblia de fapt. Biblia, atât de mulți emergenți vor admite în mod deschis, folosește diverse genuri literare și arată o percepție străveche a modului în care funcționează cosmosul. Deci sunt atât de stânga, cât și de dreapta, dedicați Bibliei și deschise către idei noi.

În al patrulea rând, emergenții au fost arsi de lipsa de integritate în rândul popularelor persoane din media evanghelică. Au urmărit sau au auzit poveștile despre Jim Bakker și Jimmy Swaggart și căderea liderului după lider atât la nivel național, cât și local. Să știi ce spune Biblia și ce fac liderii (poate) în spatele ușilor închise creează ironie, dacă nu cinism. Pentru unii, lipsa de integritate între lideri atrage îndoială asupra întregii instituții a bisericii. Urgenții compară ceea ce Isus a avut în minte și ceea ce Pavel a văzut că se întâmplă cu ceea ce se întâmplă și decid să reînceapă din nou, ca și pentru prima dată – de data aceasta cu autenticitate.

În al cincilea rând, școlile publice au forat mesajele multiculturalității și pluralismului în capurile și inimile emergenților, în timp ce bisericile lor le învățau că toți cei fără credință explicită în Hristos erau sortiți. Deținerea unei credințe deosebite și o cunoaștere intimă a pluralismului religios a produs o tensiune aproape intolerabilă. Pentru mulți, rezultă un angajament față de Isus Hristos alături de o viziune mai pluralistă a religiilor lumii sau o lărgire a ceea ce înseamnă a fi „creștin”.

În al șaselea rând, emergenții exercită uneori o critică deconstructivă a concepției biblice despre Dumnezeu. Uneori, o aud în moduri care nu mai sunt interesante decât vechea (și eretică) critică a lui Marcion față de Dumnezeul violent al Vechiului Testament. Cu toate acestea, la o inspecție atentă, zvonurile sunt mai subtile și mai sofisticate, iar lupta este palpabilă și autentică. Pentru unii emergenți, Biblia include portretele lui Dumnezeu care nu pot fi pătrate cu înțelegerea lor de un Dumnezeu al iubirii. Pentru un grup mai puțin preocupat de înțelegerile tradiționale ale inerranței, astfel de portreturi sunt interpretate ca modul în care anticii vorbeau despre Dumnezeu, revelația biblică ulterioară fiind văzută ca prezentând clar un Dumnezeu care este cu totul plin de milă și iubire.

A șaptea, homosexualitatea. Urgenții nu sunt atât de pro-gay sau pro-lesbiene, dar sunt convinși că sexualitatea este mai complexă decât mulți recunosc. Aceștia sunt dedicați atât Bibliei, care are un limbaj denunțător puternic pentru practicile homosexuale, cât și să trăiască alături de prieteni și membri de familie gay și lesbiene.

In cele din urma,credința ironică crește din conștientizarea emergenților că limbajul joacă un rol important în credința noastră și în pretențiile noastre de a cunoaște adevărul. Chiar și un curs universitar din primul an în literatură sau critică îi expune pe studenți filozofilor Michel Foucault, Jacques Derrida, Richard Rorty sau Stanley Fish, iar puțini studenți sunt lăsați neschimbați și necontenuiți. Motivul emergent este că teologia este legată de limbă; limba își are limitele; Biblia este în limbaj; asta înseamnă că și Biblia are limitele limbajului. Credința creștină, concluzionează mulți emergenți, este în formă de limbă și înseamnă că are formă culturală. De ce o limbă – fie Orientul Mijlociu vechi, fie occidentul modern – ajunge să spună întreaga poveste? Emergenții pledează pentru o abordare multilingvă a teologiei,

În alte locuri:

Scoțianul McKnight a scris și McLaren Emerging pentru Christianity Today .

Brian McLaren a scris mai multe cărți, printre care Totul trebuie să se schimbe și Mesajul secret al lui Isus .

Gânditorii evanghelici au fost critici pentru teologia emergenților, inclusiv DA Carson ( Devenind conversant cu Biserica Emergentă ), Kevin DeYoung și Ted Cluck ( De ce nu suntem emergenți ).

Blogul lui McKnight, „ Jesus Creed ” are multe postări despre Mișcarea Emergentă .

De asemenea, el a scris „ Cele cinci fluxuri ale Bisericii emergente ” și „ Maria pe care nu le-am cunoscut niciodată ” pentru creștinismul de astăzi .

https://barzilaiendan.com/2010/12/31/spune-mi-cu-cine-te-insotesti/

 ‘Neapologetică’ Creştină By Mark Kelly

download - Copie

RICHMOND, Va. (BP)—Cei mai mulţi creştini se îndepărtează ruşinaţi de apologetică – arta de a angaja necredincioşi în discuţii raţionale pentru a-i convinge că Creştinătatea este mai mult decât un mit sau superstiţie.

Noi încercăm să citim cărţi despre apologetică şi le considerăm greu de înţeles. Ascultăm discursuri detailate, apoi putem carneţelul de notiţe pe raft. Suntem foarte reţinuţi în a ne angaja în discuţii cu scepticii pentru că ne este frică că nu vonm putea să ne amintim toate motivele diferite pentru credinţa creştină – sau pentru că nu vrem să fim atraşi într-o dicuţie. .

Poate cel mai important, credem că totul este oricum o problemă de credinţă – că nimeni nu poate să dovedească ce este adevărat când este vorba de religie sau morală.

Acum, totuşi, Dumnezeu a făcut ceva dramatic – ceva atât de remarcabil că de fapt îndepărtează ultimele obstacole intelectuale în faţă credinţei creştine. El ne-a dat dovada că creştinătatea este adevărată în felul în care nici o altă religie, vedere despre lume sau sistem de credinţă poate proclama să fie adevărată.

Numeşte-o „neapologetică” creştină.

O şcoală de apologetică tradiţională se concentrează pe argumente filosofice One school of traditional apologetics focuses on philosophical arguments that God’s reality is a logical necessity. O altă şcoală dezvoltă cantităţi mari de evidenţe pentru a arăta că este rezonabil să crezi în Creştinătate. Dar cei mai mulţi apologeţi resping ideea că oricine poate dovedi adevărul creştinătăţii. Cei mai mulţi dintre noi nu se simt comfortabil cu aceea idee. Ultura noastră ne-a pregătit să credem că numai ştiinţa poate dovedi că ceva este adevărat. Ni se spune că religia şi normele morale sunt bazate pe valori, nu fapte – să că nimeni nu poate dovedi o valoare adevărată, nu-i aşa? O valoare este doar o preferinţă, o convingere personală, dar nu ceva cu care oricine poate fi de acord.

‘AROGANT’ & ‘INTOLERANT’

Am fost învăţaţi că este arogant pentru ca o persoană să insiste că alţi oameni ar trebui să fie de acord cu adevărul lui religios. Suntem numiţi „intoleranţi” dacă pretindem, de exemplu, că Isus este singura cale către Dumnezeu sau că ceea ce Dumnezeu numeşte păcat este cu adevărat greşit pentru fiecare, chiar şi pentru aceeia care nu sunt creştini.

Acele idei false au apărut în secolul 19-lea, când cei mai mulţi intelectuali şi oameni de ştiinţă încercau din greu să dovedească că lumea ar putea fi explicată fără un Creator. Ei au argumentat că lumea fizică este tot ceea ce e real. Ei ne-au spus că ştiinţa dovedeşte ce fapte sunt reale. Am fost învăţaţi că o religie este adevărată numai pentru cei care o cred şi că moralitatea este cu puţin opinia individului sau a societăţii. Karl Marx, Sigmund Freud şi Charles Darwin sunt poate cele mai cunoscute exemple de oameni care au încercat să dovedească că lumea modernă nu mai avea nevoie de „superstişia” unui Dumnezeu Creator.

Politica lor: Câteva generaţii de oameni care au învăţat că ştiinţa a dovedit că Dumnezeu nu este real şi că lumea din jurul noastru este cu puţin rezultatul forţelor naturale ce lucrează la întâmplare de+a lungul unor lungi perioade de timp.

Faptul este, ştiinţa dovedeşte acum opusul.

Pentru cea mai bună parte a secolului, cercetători din apoape fiecare domeniu al ştiinţei au adunat evidenţe că universul nu poate fi explicat de natură, şansă şi timp. Creaturile vii au anumite caracteristici ce sunt prea complexe pentru ca să fi evoluat vreodată la îmtâmplare. Viaţa însăşi nu s-ar fi născut vreodată la întâmplare pentru că condiţia pentru viaţă cere un echilibru delicat imposibil. Cei mai mulţi oameni de ştiinţă sunt de acor dcu această problemă, spaţiul şi timpul nu au existat din totdeauna. Se pare chiar că informaţia este la fel de importantă ca problema şi energia ce face ca lumea să funcţioneze.

Tradus: Ştiinţa ne conduce direct la concluzia că această lume poate fi explicată doar ca lucrarea unui „designer inteligent” – un Dumnezeu Creator.

NICIODATĂ FĂRĂ UN MARTOR.

Nu că am fi fost vreodată fără un martor la realitatea lui dumnezeu. Romani 1 spune clar că Dumnezeu s-a descoperit destul în creaţie astfel ca oamenii să nu aibă nici o scuză pentru refuzul de a-i oferi onorul ce i se cuvine. Dar acum ştiinţa dovedeşte că forţele naturale nu ar fi putut să creeze universul la întâmplare. Cea mai raţională – cea mai ştiinţifică – ipoteză este că universul este lucrarea unei inteligenţe mult mai măreaţă decât orice ne putem imagina.

Impactul tuturor acestor lururi este imens. Am înţeles ani de zile că învierea este un fapt istoric bine documentat. Acum suntem în punctul în care putem de asemenea să spunem că ştiinţa a demonstrat dincolo de îndoială că Dumnezeu Creatorul este real.

Cât de greu poate fi pentru unii credincioşi, Dumnezeu a îndepărtat în zilele noastre ultimul obstacol intelectual către credinţa creştină. El ne- dat înapoi un pod de la fapte la valori. El ne-a dat, pentru toate scopurile practice, dovada că creştinătatea este adevărată într-un mod în care nici o altă religie, vedere despre lume sau sistem de credinţă poate fi adevărată.

Nu vorbim de argumente filosofice. Nu vorbim de evidenţa că este rezonabil să fi creştin. Vorbim despre adevărul Creştinătăţii ce este dovedit dincolo de îndoială. Diferenţa este aşa de dramatică că o numim „neapologetică.”

Noi ne-am publicat argumentele pentru neapologetică de ani de zile, dar o voce mult stimată, Norman Geisler, decanul apologiei creştine, în noua sa carte, „I Don’t Have Enough Faith to Be an Atheist – Nu Am Destul Credinţă Să Fiu Un Ateist” de asemenea declară că afirmaţiile Creştinătăţii sunt dovedite dincolo de îndoiala raţională.

IMPLICAŢII CE ŢINTESC DEPARTE

Implicaţiile neapologeticii ţintesc departe. În timp ce faptul creaţiei îşi lucrează calea în gândirea oamenilor obişnuiţi, va îndepărta miturile naturalismului şi a evoluţiei. Noi ar trebui, în zilele noastre, să vedem ziua când declaraţile „Dumnezeu este o superstiţie”, şi „învierea lui Isus este un mit”, să devină de râs la fel ca „Pământul este plat”.

Creştini vor putea să-şi împărtaşească credinţa lor cu mai multă încredere, concentraţi pe a exprima dragostea lui Dumnezeu pentru prietenii, vecinii şi colegii de muncă ce sunt pierduţi fără grija de a fi atraşi în discuţii despre dacă Dumnezeu este real sau dacă isus a înviat din morţi. Va fi mai clar ca niciodată că necredincioşii se dezic de adevărul despre Dumnezeu şi isus deoarece ei vor să-şi trăiască viaţa în felul lor, nu pentru că nu există dovada a ceea ce este adevărat.

Faptul ştiinţific că Dumnezeu este real şi faptul istoric că Isus este viu de asemenea ar trebui să valideze pentru necredincioşi ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu are de spus despre modul în care Creatorul nostru aşteaptă să trăim. Pentru că Domnul Viu a considerat Scripturile ca şi Cuvântul lui Dumnezeu, doar creştinii pot arăta lumii cum poate şti ceea ce e bine şi rău. Doar creştinii pot dovedi de ce fiinţele umane merită să fie tratate cu demnitate.

Credinţa în Isus nu este o problemă de opinie sau un salt de credinţă; este adevărul bazat pe fapte ştiinţifice şi istorice. Şi Creştinătatea punctează singura speranţă a umanităţii – nu doar pentru eternitate în prezenţa lui Dumnezeu, dar de asemenea pentru pace, dreptate şi libertate în acestă viaţă.

Mark Kelly este autorul „Proof Beyond Reasonable Doubt: The end of Christian apologetics, – Dovada din Spatele Îndoielii Raţionale. Sfârşitul Apologeticii Creştine” disponibilă la http://kainospress.com.

http://www.voxdeibaptist.org/neapologetica_crestina.htm

Corabia lui Noe și Biserica lui Hristos în Salvarea Lumii Scris de Preot Aurel Sas 

download - Copie

Categorie: Preot Aurel Sas

Publicat: 27 Iulie 2012

„Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Noe: „Sosit-a înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de nedreptăţile lor, şi iată Eu îi voi pierde de pe pământ. Tu însă fă-ți o corabie de lemn de salcâm. În corabie să faci despărţituri şi smoleşte-o cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară” (Facere 6, 13-14).

„Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru” (Rom. 6, 23).
„… Pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi nici porţile iadului nu o vor birui”
 (Matei 16, 18).

„Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este Acesta că şi vânturile şi marea ascultă de El?” (Matei 8, 27).

Mesajele biblice de mai sus sunt de o mare actualitate în vremurile noastre, venind ca un strigăt de deșteptare a popoarelor lumii în Noul An 2012, spre iluminarea divină din Sfintele Scripturi și nu întunecarea din filosofiile înșelătoare ale lumii: „Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filosofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos” (Col. 2, 8).

Astfel, toate popoarele lumii, toate instituțiile, familiile și toate sufletele la început de An Nou își fac noi planuri de viață și se gândesc la călătoria în Noul An cu ceva tot mai sigur pentru că a crescut nesiguranța vremurilor. Tot așa și-or fi făcut planuri și popoarele și oamenii din vremea dinainte de potop, numai Noe nu și-a făcut planuri ci a pregătit Corabia salvării pentru că Dumnezeu l-a găsit numai pe „el drept și neprihănit” (Facere 6, 8-9) și i-a zis: „Sosit-a înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de nedreptăţile lor, şi iată Eu îi voi pierde de pe pământ. Tu însă fă-ți o corabie de lemn de salcâm. În corabie să faci despărţituri şi smoleşte-o cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară” (Facere 6, 13-14).

Când Corabia era gata și a venit ziua potopului, Dumnezeu în purtarea de grijă a zis, către Noe: „Intră în Corabie tu și casa ta, că în neamul acesta numai pe tine te-am găsit drept înaintea Mea” (Facere 7, 1), și i-a mai zis: să ia cu el din toate viețuitoarele pământului perechi de parte bărbătească și femeiască (Facere 7, 2-9). Așa a salvat Dumnezeu continuarea omenirii pe pământ după potop, prin familia lui Noe cu fiii lui, și a viețuitoarelor, prin cele salvate în Corabie, căci toate celelalte din univers au murit, pentru că apele potopului au crescut pe pământ 150 de zile (Facere 7, 21-24).

În vremurile noastre de după potop, Dumnezeu în providența Sa divină pentru mântuirea lumii, vine la toate popoarele și zice: intrați în corabia Bisericii Fiul Meu, Iisus Hristos pe care: „nici porţile iadului nu o vor birui” (Matei 16, 18), ca să fiți salvați la revărsarea valurilor potopului de păcate pe care le grăbiți să vină peste voi, pentru că nu vreți să vă întoarceți la Mine: „Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul” (Isaia 45, 22). „Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi întrebaţi: În ce trebuie să ne întoarcem?” (Maleahi 3, 7). Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele! Dar n-au ascultat şi n-au lut aminte la Mine, zice Domnul (Zaharia 1, 4). Iar Mântuitorul Hristos cheamă popoarele la El, ca Fiu al lui Dumnezeu, zicând: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară” (Matei 11, 28-30). Ferice de cei care vor urma chemarea Domnului anul acesta și vor intra în corabia Bisericii lui Hristos.

Despre popoarele și neamurile înainte de potop

Stimate cititorule, te invit să facem o incursiune binecuvântată în Sf. Scripturi și să vedem ce ne vor descoperi Scripturile despre popoarele înainte de vremurile potopului, din timpul lui Noe, și salvarea prin Corabie, anunțată de Dumnezeu.

Iar în a doua parte, vom vedea despre salvarea unică a lumii prin corabia Bisericii lui Hristos, până la a Doua Lui Venire. Nu voi căuta să aduc prezentări în acest articol privind viața economică a popoarelor din timpurile acelea sau alte aspecte, ce ne-ar placea nouă, ori numărul populației din vremea aceea, căci ar fi oricum relative, ci voi aduce revelațiile Sf. Scripturi privind viața morală și imorală a popoarelor de atunci, care în lumina revelațiilor biblice din partea lui Dumnezeu, vom vedea cum au condus la potop, la stoparea vieții omului pe pământ!

Exemplu în această direcție este terminarea vieții populației orașelor Sodoma și Gomora (Facere 8, 24-29), unde nu se mai găseau nici zece persoane cu viață morală, ca Dumnezeu să mai poată continua existența celor două orașe (Facere 18, 32). Erau numai șase persoane, Lot cu femeia lui, cele două fete ale lui Lot cu bărbații lor (Facere 19, 12-17), care nu realizau o balanță. Prin oprirea vieții în Sodoma și Gomora vedem că Bunul Dumnezeu a dat o nouă lecție omenirii, după potop, de terminare a vieții omului, când ajunge la o decădere imorală în păcat, care conduce la dezumanizarea lui, pentru a salva pervertirea mai departe.

Ceea ce descoperă Scripturile este că popoarele dinainte de potop erau numeroase. Ele veneau din Adam și Eva și din urmașii fiului lor Cain, care omorâse pe fratele lui Abel (Facere 4, 1-24). După moartea lui Abel, Adam cu Eva au mai avut copii pe Set, care a avut urmaș pe Enos și din aceștia oamenii au început a chema numele Domnului Dumnezeu (Facere 4, 25-26). Capitolul 5 din Cartea Facerii prezintă neamurile de la patriarhul Adam la Noe, printre care se amintește de Enoh, care a trăit treisute șaizeci și cinci de ani și a umblat înaintea lui Dumnezeu cu neprihănire și astfel Dumezeu l-a luat la cer (Facere 5, 22-24). Ca Enoh a mai fost luat la cer și proorocul Ilie (4 Regi 2, 1-11), ce vor veni în vremurile din urmă să se lupte cu antihrist.

Din revelația Scripturilor vedem că urmașii lui Adam, prin fiul său Set și Enoh, au chemat numele Domnului Dumnezeu, dar urmașii lui Cain, care omorâse pe fratele lui Abel, nu chemau numele lui Dumnezeu, deoarece Cain adusese blestemul asupra lui (Facere 4, 11), când l-a omorât pe fratele lui Abel (Facere 4, 8). Blestemul se transmite în urmași prin generații până la al treilea și al patrulea neam (Deutronom 5, 9). Lungimea vieții oamenilor pe pământ înainte de potop se poate vedea din vârsta diferitelor persoane prezentate de relatările biblice în lungimea vieții lor de atunci. Oamenii au început să se înmulțească, născându-li-se fiice pe care, văzându-le oamenii că sunt frumoase, le-au luat de soții (Facere 6, 1-2), ca să-și facă familii, ca strămoșii lor Adam și Eva (Facere 2, 21-24), dar nu au respectat legile lui Dumnezeu.

Standardul de viață al populației pământului din acele timpuri era destul de ridicat, pentru că descoperirile biblice vorbesc de la început, când Cain a construit un oraș cu numele fiului său Enoh (Facere 4, 17). Urmașii lui Set de la Adam, care chemau numele Domnului Dumnezeu, erau lucrători de pământ, cum se menționează la nașterea lui Noe, că el va fi lucrător de pământ spre mângâiere (Facere 5, 29). Aceste binecuvântări au venit pentru că mila lui Dummnezeu este mare și ține în veac (Psalm 135, 26). Însăși construirea Corăbiei de către Noe dovedește o stare avansată în diferite construcții.

Vestea potopului și cauzele lui în fărădelegile oamenilor

„Şi a zis Domnul: „Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut! De la om până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi pierde, căci Îmi pare rău că le-am făcut” (Facere 6, 7).

De ce această veste îngrozitoare a potopului? Din cauza fărădelegilor în care trăiau popoarele de atunci, în tot felul de păcate, care le-au depărtat de la ascultarea de Dumnezeu și le-au condus la dezumanizarea ființei umane, sfârșind în potopul din vremea lui Noe. Iată cum descoperă Scripturile cauza potopului pentru oameni, zicând: „Fiii lui Dumnezeu (adică urmașii lui Adam creat de Dumnezeu), văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, şi-au ales dintre ele soţii, care pe cine a voit. Dar Domnul Dumnezeu a zis: „Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup. Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani!” (Facere 6, 1-3). Din cuvintele lui Dumnezeu că: „Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup (Facere 6, 3), înțelegem că unirea bărbaților cu femeile, înainte de potop, a fost pentru plăcere în păcat și nu pentru a avea „odrasle (copii) pentru Dumnezeu” (Maleahi 2, 15), din care cauză Dumnezeu a zis: „Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia (Facere 6, 3). „Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume” (1 Ioan 2, 16).

Păcatul oamenilor, ca și cauză a potopului, în urma pervertirii lor de la chemarea numelui lui Dumnezeu, a condus la o omenire decăzută din standardele morale ale Creatorului și la imposibilitatea continuării vieții pe pământ. Așa fărădelegile oamenilor au adus pedeapsa cu terminarea vieții, prin potopul de la Dumnezeu, din vremea lui Noe. În acest scop, iată ce descoperă Scripturile, care zic: „În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime. Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ şi că toate cugetele și dorințele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele, I-a părut rău și S-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. Şi a zis Domnul: „Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut! De la om până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi pierde, căci Îmi pare rău că le-am făcut” (Facere 6, 4-7). Dumnezeu a redus în urma păcatului și anii vieții omului pe pământ, la o sută douăzeci de ani (Facere 6, 3), deși oamenii trăiau înainte la o mie de ani.

Revelarea următoarelor Scripturi ne aduce să vedem că păcatul săvârșit de omenire înainte de potop nu a avut numai efect în dezumanizarea ființei umane ci și asupra pământului, pe care nelegiuirile oamenilor l-au stricat înaintea lui Dumnezeu: „Pământul însă se stricase înaintea feţei lui Dumnezeu şi se umpluse pământul de silnicii. Şi a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ şi iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ (Facere 6, 11-12). Da, atât de mult s-a înmulțit păcatul popoarelor din vremea aceea, încât s-a stricat tot pământul și s-a umplut de răutatea oamenilor. De aceea a zis Dumnezeu: „Și iată Eu îi voi pierde și pe ei și pământul”. Pentru că oamenii, prin faptele lor nelegiuite, s-au dus pe ei înșiși la pieire, Dumnezeu a adus peste ei potopul și i-a pierdut și a curățat și pământul de murdăria atâtor păcate, pentru a se putea continua o nouă viață în univers într-un mediu curat.

O altă Scriptură vine și revelează din partea lui Dumnezeu stricarea pământului de păcatul săvârșit de Cain la omorârea fratelui său Abel (Facere 4, 8), când Dumnezeu i-a zis lui Cain: „Şi acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura sa, ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, acesta nu-şi va mai da roadele sale ţie; zbuciumat şi fugar vei fi tu pe pământ” (Facere 4, 11-12).

Despre Apă ca cel mai esențial element

Apa, ca un element esențial al vieții, ne este descoperită de Însuși Dumnezeu la Creație, când a zis: „La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor… Şi a zis Dumnezeu: „Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!” Şi a fost aşa… A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei… Şi a zis Dumnezeu: „Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!” Şi a fost aşa. Și s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul… Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut Dumnezeu că este bine” (Facere 1, 1-10).

Astfel, putem vorbi de Apă ca element al Genezei; în Biblie, dar și în concepția multor popoare, este cunoscut faptul că omul a fost creat de Dumnezeu din lut, adică din apă și pământ (Facere 2, 7), elemente ce alcătuiesc lumea însăși. Așa omul devine o miniatură a lumii prin armonizarea apei cu pământul.

Apa este element al vitalității, al regenerării și al învierii, inspirat din „Apa cea vie” (Ioan 4, 11) despre care a vorbit Mântuitorul. Apa este element al nemuririi, prin nașterea din apă și din Duh, în Taina Botezului (Ioan 3, 5). Apoi, Apa este folosită și ca un mijloc al distrugerii și curățirii. La potopul lui Noe apa a terminat viața oamenilor din păcat și a spălat pământul de nelegiurile oamenilor.

Prin urmare, termenul de potop se referă la o revărsare de ape pe care a lăsat-o Dumnezeu în vremea lui Noe, pentru a nimici întreaga omenire a păcatului, cu excepția câtorva suflete din familia lui Noe, care erau drepți înaintea lui Dumnezeu și pentru a curăța pământul. În mitologie, apa este un element primordial, simbol al vieții, al regenerării și al purității. Lumea apelor, a mărilor, a oceanelor este mult diferită de cea a uscatului, având tărâmuri și adâncimi necunoscute.

Și pământul aștepta restaurarea în Mesia (Rom. 8,21-22)

Iar pământul întinat și stricat de fărădelegile oamenilor aștepta izbăvirea, după Scriptura care zice: „Pentru că și făptura însăși se va izbăvi din robia stricăciunii, ca să se bucure de libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu. Căci știm că toată făptura împreună suspină și împreună are dureri până acum” (Rom. 8, 21-22). Această izbăvire a pământului stricat a venit la „plinirea vremii” (Gal. 4, 4), prin venirea lui Iisus Hristos, care a adus răscumpărarea omenirii și a universului în Jertfa Crucii de pe Golgota.

Sângele Domnului Iisus Hristos, care a picurat pe pământ în Grădina Ghetsimani după Scriptura, care zice: „Și fiind în zbucium, cu mai mare stăruință Se ruga. Şi sudoarea Lui s-a făcut ca picături de sânge care picurau pe pământ” (Luca 22, 44)a curățat pământul. Apoi, Sângele Domnului, care a picurat din fruntea Lui în urma coroanei de spini și din rănile bătăilor din pretoriul lui Pilat (Matei 27, 24-29) și pe drumul Crucii până la Golgota, la fel a contribuit la spălarea pământului. În continuare, Sângele lui Iisus, care a curs din rănile cuielor din înaltul Crucii Golgotei și din coasta Domnului, când: „Unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă, Și cel ce a văzut a mărturisit și mărturisirea lui e adevărată; și acela știe că spune adevărul, ca și voi să credeți” (Ioan 19, 34), a curățat și restaurat pământul și întregul univers fizic, ca și întreaga umanitate, în Jertfa lui Iisus de pe Cruce (Evrei 10, 10).

De când Sângele lui Iisus a curățat pământul și până în prezent oamenii l-au întinat din nou, prin păcatele și fărădelegile generațiilor de-a lungul istoriei, încât la ora actuală Terra se găsește în fața judecății lui Dumnezeu, unde omul aduce potopul păcatelor. În această stare de suferință a pământului sub povara păcatului, se ridică glasul lui Dumnezeu, de deșteptare a popoarelor, prin dezastrele din univers și prin strigătul pietrelor, după Scriptura în care Hristos Domnul zice: „Şi El (Iisus) răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga” (Luca 19, 40). Ferice de cei ce vor auzi acest strigăt de deșteptare al lui Dumnezeu prin dezastrele din univers, ca să nu cadă sub potopul păcatelor. Scriam cu câțiva ani în urmă două articole, care prezentau cauzele crizelor din univers: „Colaps moral egal colaps economic” și „Dezastrele din univers sunt urmarea păcatelor”, pentru deșteptare și întoarcere la pocăință și la credința în Dumnezeu.

Explicație despre „fiii lui Dumnezeu” (Facere 6, 2)

Cred potrivit să lămurim aceste cuvinte: „Fiii lui Dumnezeu” (Facere 6, 2). În Scriptura cu „fiii lui Dumnezeu” intră Adam, care a fost creat de Dumnezeu direct și nemijlocit, cât și urmașii lui Adam. Altă Scriptură zice: „Ce este născut din trup, trup este; și ce este născut din Duh, duh este” (Ioan 3, 6). Ori, Dumnezeu este Duh și doar „ce este născut din Duh, duh este”. Adam are dreptul sa fie numit „fiul lui Dumnezeu” (Luca 3, 38) pentru că a fost creat direct și nemijlocit de Dumnezeu din pământ în care a suflat Duh de viață (Facere 2, 7), făcându-l astfel pe om după chipul și asemănarea Sa (Facere 1, 27). „Atunci, luând Dumnezeu țărână din pământ a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie” (Facere 2, 7). La fel și urmașii lui Adam sunt chemați „fiii lui Dumnezeu” ca unii ce rezultă din primul fiu al lui Dumnezeu – Adam, creat de Dumnezeu direct, precum am văzut. Tot așa, acum, cei ce sunt „în Hristos”, făcuți părtași naturii divine printr-o „nouă creație” „în Hristos” și ajunși să fie „născuți din nou”„de sus” din „apă și din Duh” în Taina Botezului (Ioan 3, 5-8) sau „din Dumnezeu” (2 Cor. 5, 17; Efes. 2, 10), aparțin acestei categorii privilegiate de „copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1, 13; Rom. 8, 14-15; 1 Ioan 3, 1) înfiați prin harul divin. Îngerii sunt creați direct de Dumnezeu și poartă și ei numele de „fii ai lui Dumnezeu” (Iov. 1, 6; 2, 1; 38, 7; Psalm 29, 1; 89, 6; Daniel 3, 25) și „duhuri” (Psalm 104, 4; Evrei 1, 7, 14). Iar îngerii, ca duhuri, intră în universul spiritual al lumii nevăzute creată de Dumnezeu.

Ce mare revelație divină pentru oamenii din toate popoarele este că Dumnezeu îi numește copiii Lui, care au fost răscumpărați obiectiv, apoi, prin Iisus Hristos, Fiul Său.

Pot oamenii pierde calitatea de „fii ai lui Dumnezeu”?

Da, oamenii pot pierde calitatea de „fii ai lui Dumnezeu”! Este trist, dar adevărat. Cum pot ei pierde această calitate? Oamenii pot pierde această calitate de „fii ai lui Dumnezeu” prin ascultarea de diavol, în lumina și descoperirea următoarelor Scripturi, care zic: „Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu şi pe fiii diavolului; oricine nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele său” (1 Ioan 3, 10).

Aceasta s-a împlinit in viața viața omului prin ascultarea de duhul lumii (Efes. 2,2), care s-a făcut apoi lucrator în faptele trupului: „Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, Închinare la idoli, fermecătorie, vrajbecerturi, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, Pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (Gal. 5,19-21), pentru că omul a ieșit prin neascultare de Duhul Sfânt cu darurile Sale de: … înțelepciunea, … cunoștinței, … credinței, … vindecărilor, … facerii de minunii, .. proorociei, … “ (1Cor. 12,7-11), care îl cășăuzeau în viață.

Cine rămâne în Duhul Sfânt, nu în duhul lumii (Efes. 2,2), acela va avea în viața lui roadele Duhului Sfânt: „Iar roada Duhului este dragosteabucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, Blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestenu este lege (Gal. 5,22-23). Așa va ramânea fiul a lui Dumnezeu prin Har.

Referitor la crearea omului, pentru oamenii necreați direct de Dumnezeu, ca Adam, ci „născuți din nou” prin lucrarea Duhului Sfânt în Taina Sf. Botez, ori născuți dintr-o altă ființă umană în urma căsătoriei, este valabilă terminologia folosită în Faptele Apostolilor 17, 28: „Suntem din neamul Lui” (adică din neamul celor creați de Dumnezeu), unde cuvântul grec este genos (genos), cu semnificația de rudenie sau „gen” originat de Dumnezeu. În Noul Testament aceasta înseamnă că acești oameni deși nu au devnit fii ai lui Dumnezeu prin Har în urma „nașterii din nou” din „apă și din Duh” în Taina Botezului (Ioan 3, 5; Matei 28, 19), ca să se poată chema „fii a lui Dumnezeu” prin Harul adus de Hristos, ei „sunt din neamul Lui” (Fapte 17, 28) adică, a celor creați de Dumnezeu. Astfel, oamenii din popoarele necreștine au orientare să facă binele din legea firii, pe care Dumnezeu a așezat-o în om de la Creație (Rom. 2, 14).

Revelația Scripturilor următoare lămuresc pe deplin, zicând: „Oricine este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat, pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în acesta; şi nu poate să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu şi pe fiii diavolului; oricine nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele său” (1 Ioan 3, 9-10). Iar ca să rămâi în Dumnezeu, ca urmaș a lui Adam, sau „născut din nou” din „apă și din Duh” în Taina Botezului, în Hristos (2 Cor. 5, 17), ca a doua creație în Har, iată ce revelează Scriptura: „Cel ce păzeşte poruncile Lui rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el; şi prin aceasta cunoaştem că El rămâne în noi, din Duhul pe Care ni L-a dat” (1 Ioan 3, 24). De aici rezultă foarte clar că: „Cel ce păzeşte poruncile Lui (Dumnezeu) rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el (1 Ioan 3, 24), iar cei ce nu păzesc poruncile intră în lumea de păcat și: „Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu şi pe fiii diavolului; oricine nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele său” (1 Ioan 3, 10).

Ceea ce înseamnă acum foarte clar că oamenii dinainte de potop nu au rămas în ascultare și în chemarea numelui lui Dumnezeu și astfel nu au putut „rămâne în Dumnezeu” și nici Duhul lui „Dumnezeu în ei” (Facere 6, 3) nu a putut rămâne, cauza potopului fiind păcatul de tot felul, care a adus moartea popoarelor sub valurile apelor. La fel, în vremurile noastre, din cauza necredinței și a păcatului mor atâția oameni în dezastrele de tot felul, care se întâmplă în univers. Pentru a vedea în zilele noastre căderea omului în păcat și dezumanizarea lui, recomand citirea cărții: The Red Market de Scott Carney, unde se poate citi despre: On the Trail of the World’s Organ Brokers, Bone Thieves, Blood Farmers, and Child Traffickers etc. Înspăimântător, dar adevărat!!!

Construirea Corăbiei de salvare

„Noe însă a aflat har înaintea Domnului Dumnezeu. Iată viaţa lui Noe: Noe era om drept şi neprihănit între oamenii timpului său şi mergea pe calea Domnului. Şi i s-au născut lui Noe trei fii: Sem, Ham şi Iafet (Facere 6, 8-10). Mesajul Domnul este că „Noe a aflat har înaintea lui Dumnezeu” pentru că era „om drept și neprihănit între oamenii timpului său și mergea pe calea Domnului” (Facere 6, 8-9) și din această cauză Noe a fost salvat de la potop împreună cu cele trei familii ale fiilor săi: Sem, Ham și Iafet, din care Dumnezeu după potop a binecuvântat înmulțirea oamenilor.

Iar în contextul prezentat mai sus, a omenirii căzute în păcat și a pământului stricat, viața acelor oameni nu mai putea fi continuată. Astfel Dumnezeu a anunțat pe Noe de „sfârșitul a tot omul” și de salvarea lui prin construirea unei Corăbii, pentru care Dumnezeu îi dă și dimensiunile, zicând: „Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Noe: „Sosit-a înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de nedreptăţile lor, şi iată Eu îi voi pierde de pe pământ. Tu însă fă-ți o corabie de lemn de salcâm. În corabie să faci despărţituri şi smoleşte-o cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară” (Facere 6, 13-14). „Corabia însă să o faci aşa: lungimea corăbiei să fie de trei sute de coţi, lăţimea ei de cincizeci de coţi, iar înălţimea de treizeci de coţi. Să faci corăbiei o fereastră la un cot de la acoperiş, iar uşa corăbiei să o faci într-o parte a ei. De asemenea să faci într-însa trei rânduri de cămări: jos, la mijloc şi sus” (Facere 6, 15-16).

Deci, Noe nu a construit corabia după planul lui, ci a construit-o după planul lui Dumnezeu, astfel: Corabia avea trei etaje: Primul etaj, cel inferior, este destinat reptilelor și șerpilor veninoși, pentru că ei trăiesc lipiți de pământ; pe patrupedele și animalele care sar pe munți, Dumnezeu a poruncit să fie așezate în cel de-al doilea compartiment, pentru ca ele trăiesc la suprafața pământului și pe munți; iar în ceea ce privește păsările și omul, Dumnezeu porunci să stea în cel de-al treilea compartiment, pentru că păsările zboară în aer, iar omul este destinat să devină locuitor al cerului.

Așa primind Noe și familiile copiilor lui mesajul lui Dumnezeu, de zidire a unei Corăbii de salvare, au început prin credință construirea corăbiei și așa au fost salvați, în contrast cu ginerii de mai târziu ai lui Lot din Sodoma și Gomora (Facere 19, 14), care au luat în glumă și în râs vestea căderii orașelor și așa au murit acolo (Facere 19, 16-17). La fel a murit și femeia lui Lot, care nu a crezut și nu a ascultat ce au zis îngerii, ca să nu se uite înapoi, ci: „să-și mântuiască sufletul lor” (Facere 19, 17), dar ea „s-a uitat înapoi și s-a prefăcut în stâlp de sare!” (Facere 19, 26). Acest stâlp de sare l-am văzut în față la Marea Moartă, în Februarie 2011, când am vizitat Israelul. La fel și în vremurile de azi, se întâmplă catastrofe în lume, pentru că oamenii și popoarele nu cred și nu ascultă de ceea ce zice Dumnezeu în Biblie și se propovăduiește în Biserică.

Corabia în salvarea lui Noe de la potop

După ce Corabia a fost gata de construit, Dumnezeu a zis lui Noe: „După aceea a zis Domnul Dumnezeu lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta, căci în neamul acesta numai pe tine te-am văzut drept înaintea Mea. Să iei cu tine din toate animalele…, parte bărbătească și parte femeiască, De asemena și din păsările cerului…, parte bărbătească și parte femeiască. Căci peste şapte zile Eu voi vărsa ploaie pe pământ, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi am să pierd de pe faţa pământului toate făpturile câte am făcut”. Şi a făcut Noe toate câte i-a poruncit Domnul Dumnezeu (Fac. 7, 1-5). „Și a închis Domnul Dumnezeu Corabia pe dinafară” (Facere 7, 16).

Așa, prin ascultare de Dumnezeu, a intrat Noe în Corabia salvării cu toată familia lui și cu toate câte aveau viață, parte bărbătească și femeiască, și au fost izbăviți. Apoi a plouat pe pământ „patruzeci de zile și patruzeci de nopți” ridicându-se Corabia deasupra pământului, căci apa a crescut atât de mult încât a acoperit munții înalți și a murit toată ființa, stingându-se toate de pe pământ, rămânând doar Noe și ceea ce era cu el în Corabie. Apa a crescut pe pământ „o sută cincizeci de zile” (Facere 7, 6-24). Trist, dar adevărat! Astfel a spălat Dumnezeu pământul stricat de păcatul omului și a continuat viața după potop, prin urmașii familiei lui Noe, într-o lume nouă. Cu alte cuvinte, omul a hotărât stricarea vieții și a pământului, iar Dumnezeu a trebuit să hotărască curățirea lui prin apele potopului. Corabia construită de Noe, după învățăturile lui Dumnezeu, în toate dimensiunile, precum am văzut, a fost mijlocul prin care a fost salvat Noe de Dumnezeu de la potop cu toată familia lui și suflările de viață ce erau înăuntru!

Încetarea potopului și ieșirea lui Noe din Corabie

După o „sută cincizeci de zile” apa a scăzut pe pământ. „Iar în luna a șaptea, în ziua a douăzeci și șaptea a lunii acesteia, s-a oprit corabia pe Munții Ararat” (Facere 8, 3-4), iar Noe a deschis fereastra și a dat drumul corbului, ca să vadă dacă a scăzut apa, dar acesta nu s-a mai întors până a secat apa de pe pământ. Apoi a trimis Noe un porumbel, care s-a întors pentru că apa nu se scursese de pe pământ. După șapte zile a trimis Noe din nou porumbelul, care s-a întors spre seară cu o ramură de măslin în ciocul său, iar Noe a înțeles că apa a început să treacă de pe fața pământului. A șaptea zi Noe a trimis iarăși porumbelul, care nu s-a mai întors (Facere 8, 1-14), iar Noe a înțeles că apa a scăzut, dar nu a ieșit din Corabie până nu i-a zis Dumnezeu.

„Atunci a grăit Domnul Dumnezeu lui Noe: „Ieşi din corabie tu şi împreună cu tine femeia ta, fiii tăi şi femeile fiilor tăi”. Scoate de asemenea împreună cu tine toate vietățile…, Atunci a ieşit Noe din corabie; şi împreună cu el au ieşit fiii lui, femeia lui şi femeile fiilor lui;… Apoi a făcut Noe un jertfelnic Domnului și a adus jertfă din animale … Apoi a zis Domnul Dumnezeu căci cât va trăi pământul nu va înceta semănatul și secerișul și anotimpurile nu vor înceta (Facere 8, 15-22). Putem să ne imaginăm ce fericit era Noe cu copiii lui, cu întrega familie când au ieșit din Corabie, văzând că mila lui Dumnezeu i-a scăpat de apele potopului. Ei au intrat într-o lume nouă și într-un pământ curățat. Noe cu familia lui a realizat că singuri nu puteau să-și salveze viața de la valurile care acoperiseră și cei mai înalți munți, „ridicându-se cu cinsprezece coți mai sus de ei” (Facere 7, 20), iar Corabia s-a ridicat deasupra pământului (Facere 7, 17). Oare noi realizăm că numai Dumnezeu ne-a salvat în viață de la atâtea catastrofe, care urmau să se întâmple, precum l-a salvat pe Noe?

Despre realitatea potopului biblic din vremea lui Noe sunt atestări nenumărate în scrierile caldeene, chineze, indiene, grecești, mexicane, semite, americane, egiptene, feniciene și nu numai, la care se adaugă importante dovezi arheologice și celebrele rămașițe ale presupusei corăbii a lui Noe de pe Muntele Ararat, ca să nu mai vorbim de cea mai veche scriere literară a umanității, din Mesopotamia antică, Epopeea lui Ghilgameș.

Legământul lui Dumnezeu cu Noe și Curcubeul ca semn al legământului

„Şi a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis: „Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!…” (Facere 9, 1-7). Următoarele Scripturi prezintă Legământul Domnului cu Noe și cu fiii lui, zicând: „Şi a mai grăit Dumnezeu cu Noe şi cu fiii lui, care erau cu el, şi a zis: „Iată Eu închei legământul Meu cu voi, cu urmaşii voştri. Și cu tot sufletul viu care e cu voi: cu păsările, cu animalele… Apoi a mai zis iarăși Domnul Dumnezeu către Noe: „Iată, ca semn al Legământului…, Va fi deci curcubeul Meu în nori şi-l voi vedea, şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine şi pământ şi tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ!”… și nu va mai fi apa potop spre pierzare a toată făptura” (Facere 9, 8-15).

Iar fiii lui Noe, cu care a ieșit din Corabie, au fost: Sem, Ham și Iafet și din aceștia s-au înmulțit oamenii pe pământ (Facere 9, 18-19). Astfel și omul când scapă în viață din atâtea pericole trebuie să se gândească la un legământ cu Dumnezeu pentru a-și schimba viața. După ce Iisus l-a vindecat pe slăbănog și l-a găsit în Templu, i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău” (Ioan 5, 14).

Corabia lui Noe în prefigurarea Bisericii lui Hristos

Cărțile Vechiului Testament vestesc prin Scripturile lor și prin persoanele biblice pozitive, cu faptele ce le săvârșesc, venirea lui Mesia, Hristos Iisus, Cel făgăduit de Dumnezeu ca Mântuitor al lumii. Toate Scripturile din Vechiul Testament oglindesc venirea lui Mesia cu vestirea cuvântului lui Dumnezeu, cu Patimile, cu Învierea și întemeierea Bisericii Sale ca o Corabie a mântuirii.

Corabia lui Noe simbolizează toată taina mântuirii în corabia Bisericii lui Hristos Iisus, despre care Domnul zice: „Biserica Mea şi nici porţile iadului nu o vor birui (Matei 16, 18). Lui Noe, în vremea aceea, Dumnezeu i-a dăruit Corabia pentru a fi salvat el, cu toată familia și toate câte aveau suflare, precum știm, iar în Noul Testament Dumnezeu a dăruit omenirii corabia Bisericii lui Hristos, pentru salvare de la „plata păcatului, care este moartea” (Rom. 6, 23). Astfel, de la această sentință a morții în urma păcatului pot fi salvați numai oamenii care intră cu credință în corabia Bisericii lui Hristos. Corabia lui Noe a fost o icoană prevestitoare despre mântuirea omenirii în Jertfa Mântuitorului și în corabia Bisericii Sale. Domnul Hristos a intrat cu trupul Său în mormânt ca să izbăvească omul din apele morții păcatului.

Dumnezeu i-a zis lui Noe să-și facă Corabie din lemn de salcâm, care pentru a putea fi folosit la corabie trebuia tăiat la pământ și pregătit. Lemnul verde de salcâm din corabie îl simboliza pe Pomul verde Iisus Hristos, după Scriptura în care, chiar Domnul Iisus zice despre Sine: „Căci dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi?” (Luca 23, 31). Așa și Domnului Iisus, precum „lemnul verde” sau „pomul verde”, I s-a luat viața și a fost așezat în mormânt ca să devină Biserică mântuitoare, ca și lemnul de salcâm din corabia lui Noe. Dacă Domnul Iisus nu ar fi primit ca „pomul verde” să moară în locul omului, omenirea s-ar fi înecat în valurile păcatelor. Așadar, pe vremea lui Noe, printr-o corabie de lemn s-a salvat viața, iar pe vremea lui Iisus s-a dăruit viața veșnică prin darul Jertfei Lui de pe lemnul Sfintei Cruci.

Noe, cu corabia salvării de la potop, simbolizează pe Mântuitorul Iisus Hristos cu corabia Bisericii Sale mântuitoare, pentru mântuirea omului credincios, care va intra în ea. Noe a fost drept înaintea lui Dumnezeu, Hristos este mai mult decât drept. El este Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului desăvârșit și sfânt. Dacă Noe a fost chemat să conducă o Corabie în salvarea unor suflete, Iisus este chemat să conducă corabia Bisericii, cu salvarea întregii omeniri și a universului. Lameh, tatăl lui Noe, profețea despre fiul său astfel: „Acesta ne va mângâia în lucrul nostru și în munca mâinilor noastre, la lucrarea pământului, pe care l-a blestemat Domnul Dumnezeu” (Facere 5, 29) în urma păcatului. Așa Noe, ca lucrător bun al pământului, prevestea pe Iisus, care a venit și a ridicat blestemul, pe care l-a adus omul prin fărădelegile lui, deasupra pământului.

Corabia lui Noe, ca simbol al vasului spiritual, a salvat oamenii drepți, care vor constitui germenii buni ai lumii viitoare, pentru a-i însămânța în pământul unei lumi noi. Corabia lui Noe mai prefigura și Biserica lui Hristos, ca o cristelniță spirituală, ce v-a „naște din nou”, în Taina Botezului, oamenii noi, pentru o lume și o viață nouă în Hristos. Precum Corabia lui Noe a fost o trecere dintr-o lume în alta, tot așa și Biserica lui Hristos este o trecere din lumea de păcat în viața veșnică a Împărăției lui Dumnezeu. Astfel, Corabia devine simbolul Bisericii mântuitoare a lui Hristos.

Dacă Noe a construit corabia în 125 de ani, Domnul Iisus Hristos a construit corabia Bisericii Sale mântuitoare în numai 3 ani, 3 luni și douăzeci de zile, timpul activității Sale pământești, în care au avut loc următoarele lucrări mântuitoare: Botezul Domnului (Marcu 1, 9-11), propovăduirea Evangheliei mântuirii (Marcu 1, 14-15), plătirea prețului răscumpărării omenirii prin Jertfa Sa pe Cruce (Luca 23, 33) și Învierea cea de a treia zi (Matei 28, 6), care este chezășia învierii omenirii. La aceste evenimente, în continuare, trebuie adăugat evenimentul Înălțării Domnului (Luca 24, 51) la patruzeci de zile de la Înviere și al trimiterii Duhului Sfânt, la zece zile după Înălțare (Fapte 2, 1-4).

Noe a stat în Corabie vreme de un an de zile, cu încredere în Dumnezeu, liniștit, în care timp Corabia era purtată de valuri. Tot așa stau cei credincioși în Biserica lui Hristos, liniștiți, în viața pământească, în ascultare, călătorind pe marea vieții învolburate, cu pace, spre Împărăția lui Dumnezeu, deși valurile necredincioșilor lovesc puternic în corabia Bisericii.

După timpul îndelungat de 125 de ani, al construirii Corăbiei de către Noe, putem vedea timpul de pocăință pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor de atunci să se întoarcă de la fărădelegile lor. Dumnezeu a adus în anul al 600-lea potopul ca să dea timp de întoarcere și pocăință oamenilor, prin iubirea și milostivirea Sa. Dar oamenii din vremea aceea nu au vrut să asculte ce zicea Noe, din partea lui Dumnezeu, și nici să creadă, ca oamenii de azi. Au venit la Noe să asculte ce zice după ce ușa Corăbiei a fost închisă de Dumnezeu și valurile au început să vină peste ei. Ne închipuim cum s-or fi cățărat pe corabie să nu-i ia valurile, dar era prea târziu pentru că vremea pocăinței trecuse, iar Dumnezeu închisese ușa corăbiei. Pilda celor zece fecioare (Matei 25, 1-13), cinci înțelepte și cinci fără minte, este edificatoare, pentru că s-a închis ușa la venirea Mirelui, iar fecioarele neînțelepte nu au putut intra la nuntă neavând untdelemn în candelele lor!

Simboluri din familia și lucrările lui Noe

Lui Noe i s-au născut cei trei fii: Sem, Ham si Iafet când avea cinci sute de ani (Facere 5, 32) înainte de potop, ce au fost martorii oculari ai salvarii lor prin Corabie (Facere 9, 18-19; 10, 1). Din cei trei fii s-a înmulțit neamul omenesc. Ham simbolizează nemurile care nu L-au primit pe Hristos, iar Sem și Iafet, care au acoperit goliciunea tatălui lor, simbolizează Legea și Harul lui Dumnezeu. Din Sem, prin Avraam, a rezultat poporul Israel, iar prin Iafet, în locuința lui Sem, au rezultat celelalte națiuni, care au primit credința în Hristos. Astfel, am putea spune că prin urmașii lui Sem s-a dat Vechiul Testament, iar prin urmașii lui Iafet, care sunt popoarele Europei, s-a primit Noul Testament.

Noe este singurul care a trăit 950 de ani (Facere 9, 28-29), iar după el umanitatea și-a pierdut longevitatea datorită păcatului. Așadar, putem vedea că întreaga creație este salvată prin omul drept, precum întreaga creație suferă prin omul păcătos. Ca și ceilalți patriarhi dinainte de potop, Noe a fost binecuvântat de Dumnezeu cu o viață lungă. Așadar, Noe a avut 500 de ani când i s-a născut primul fiu, 600 când a venit potopul și a murit la vârsta de 950 de ani.

De când Dumnezeu a vestit potopul lui Noe și până când a venit apa asupra pământului, Domnul a lăsat pentru oamenii fărădelegii un timp de pocăință foarte mare, timp în care Noe a construit corabia, prin care va fi salvat el si familia lui de potop.

Povestea lui Noe și frica potopului sunt dezvăluite de multe Scripturi, iar simbolurile cele mai importante descoperite de scriitorii creștini sunt că: potopul simbolizează Judecata, Învierea, pedeapsa, pocăința, nădejdea, omul drept în prefigurarea Tainei Botezului. Noe prefigurează pe Hristos, Corabia sau Arca lui Noe simbolizează pe Fecioara Maria și întemeierea Bisericii, prin venirea Domnului, în care cel care va intra își va salva viața.

Referitor la dimensiunile Corăbiei lui Noe, Origen zice că: dimensiunile corăbiei (de 300 coți lungime, 50 coți lățime și 30 coți înălțime) au o semnificație anume și sunt puse în legătură cu credința, nădejdea și dragostea din Efeseni 3, 17-18. 300 de coți lungime – este de trei ori o sută și indică plenitudinea și perfecțiunea credinței creștine, care zice că: „Este un Domn, o credinţă, un botez …” (Efes. 4, 5).

Potopul se desfășoară după un plan perfect al lui Dumnezeu

Desfășurarea potopului are loc după un plan perfect stabilit de Dumnezeu, cu date foarte precise. Durata potopului, de la intrarea la ieșirea din corabie, este un an de zile, deci un ciclu rotund, împărțit în mai multe etape, evaluate în zile, în care apare cifra șapte (Facere 2, 1-3), un număr atât de simbolic, care stă la baza întregii creații, atât a începutului cât și a sfârșitului (citiți, Apoc. cap. 17 și 2).

Aceasta prefigurează că și sfârșitul lumii, simbolizat de potopul lui Noe, va fi după un plan perfect al lui Dumnezeu. Un alt număr simbolic este cel de 40 de zile, durata ploilor potopului, ca și a scăderii apelor, simbol al încercărilor, al așteptărilor venirii lui Hristos, pentru a începe salvarea omenirii, prin postul de patruzeci de zile și patruzeci de nopți (Matei 4, 1-12), de înfrângere a diavolului și de începere a construirii corăbiei Bisericii de mântuire.

Diferite simboluri ale potopului

Și, iarăși, putem zice că potopul vestește Taina Botezului, în care păcatul este omorât, urmând să se nască un om nou și liber, în Hristos, de patimile păcatului. Astfel, primul botez a fost botezul potopului, pentru curmarea păcatului. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: că apa potopului a fost necesară nu pentru că a ucis trupul, ci pentru că a tăiat răutatea sufletului. Prin urmare, dacă potopul este simbol al Botezului, corbul (Facere 8, 6-7), care nu se mai întoarce, semnifică ștergerea păcatului prin Botez: corbul poate avea semnificația de a curăți templul de stârvurile păcatului.

Iar porumbelul este cel care anunță un pământ nou, curățit și purificat după ploaie (Facere 8, 8-12). Porumbelul deasupra apelor este simbol al Duhului Sfânt, iar ramura de măslin îl prefigurează pe Hristos și pe cei 70 de ucenici trimiși în lume la propovăduirea Evangheliei. Ramura de măslin (Facere 8, 11) adusă de porumbel mai simbolizează și roadele Duhului Sfânt. A treia trimitere a porumbelului și neîntoarcerea lui (Facere 8, 12) prefigurează rămânerea Duhului Sfânt, după Pogorâre, să locuiască în cei credincioși, devenind „temple ale Duhului Sfânt” (1 Cor. 3, 16).

Creștinii fac analogie între porumbelul lui Noe și cel care s-a pogorât peste Iisus la Botez, zicând că: porumbelul este Duhul Sfânt (Matei 3, 16), iar Iisus este adevăratul Noe cu corabia Bisericii, care va salva omenirea. Așa, porumbelul simboliza pe Duhul Sfânt mișcând apele Botezului creștin, spre nașterea din nou a omului, pentru o nouă viață. Așadar, potopul, corabia și porumbelul slujesc ca simboluri ale învățăturii creștine. Precum Noe a triumfat cu corabia peste potop, așa și Iisus și creștinii, cu corabia Bisericii, au triumfat și vor triumfa peste valurile potopului de păcate, învingând pe diavolul și moartea prin apa Botezului, în care lucrarea nevăzută a Duhului Sfânt îl naște din nou pe cel botezat și îl trece într-o nouă lume.

Alte simboluri ale Corăbiei lui Noe după Sf. Părinți

Sfinţii Părinţi au numit Biserica, pornind de la imaginea Arcei lui Noe, o „Corabie ce ne poartă pe marea vieţii la mântuire”. În Scriptura Noului Testament întâlnim corabia ca loc de predică (Luca 5, 1-9) pentru Domnul Iisus Hristos. Depărtarea corăbiei de la ţărmuri înseamnă înălţarea sufletelor şi a inimilor de la cele pământeşti la cele cereşti. Predicarea Evangheliei de către Iisus din corabie, în vremea aceea, închipuie învăţătura Bisericii, care străbate şi în depărtări din corabia Bisericii.

Furtuna de pe mare îl simbolizează pe diavol, prigonirile lumii, poftele şi patimile cu toate ispitele şi primejdiile vieţii. În valurile lumii ni se pare adesea că Mântuitorul Hristos doarme, cum li se părea Apostolilor (Matei 8, 23-27), dar la cererea Sf. Liturghii cu rugăciunile slujite de preoţii Bisericii, El ne vine în ajutor. În catacombele creştine din primele veacuri, credincioşii reprezentau Biserica prin simbolul corăbiei.

Potopul prefigurează și sfârșitul lumii

Mântuitorul Hristos a anunțat despre sfârșitul lumii că va fi ca în vremea lui Noe și a lui Lot, ca să înțeleagă oamenii, zicând: „Și precum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului: Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a nimicit pe toți” (Luca 17, 26-7). Apoi: „Tot aşa precum a fost în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, şi zideau, Iar în ziua în care a ieşit Lot din Sodoma a plouat din cer foc şi pucioasă şi i-a nimicit pe toţi, La fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului” (Luca 17, 28-30).

În tălmăcirea Sf. Chiril al Alexandriei, Sfinții Părinți au zis, referindu-se la potop, despre râsul batjocoritor al lui Ham, când a văzut goliciunea tatălui său Noe, că: râsul lui Ham a fost o prefigurare a batjocoririi îndurate de Iisus, dezbrăcat înaintea răstignirii, iar amețirea de vin a lui Noe prefigura Patimile lui Hristos din partea poporului.

După toate, să învățăm și să nu uităm că trebuie să ascultăm de Hristos Domnul, care prefigurează pe Noe, și să intrăm în corabia Bisericii Lui, până nu va fi prea târziu, ca pentru cei din vremea potopului. Iisus a zis: „Dacă nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și fariseilor, nu veți intra în Împărăția Cerurilor” (Matei 5, 20). Astfel, să ne judecăm pe noi înșine în loc să judecăm pe aproapele și să nu trecem cu ușurință chemarea lui Hristos la intrarea în corabia Bisericii Sale mântuitoare. Ca să ne dăm seama bine și să ne trezim, să intrăm în corabia de salvare a Bisericii lui Hristos, trebuie să ne gândim la câți au murit, în ultimii ani, sub valurile păcatelor, în dezastrele din univers, ca și aceia din vremea lui Noe sub valurile potopului!

Potopul – simbol al Judecății de apoi

Unul din simbolurile triste ale potopului este Judecata de apoi, cu sentința dureroasă pentru cei de-a stânga: „Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui” (Matei 25, 41). Aceștia vor fi aceia care nu au vrut să intre în corabia Bisericii mântuitoare a lui Hristos înaintea venirii Judecății, precum nu au vrut să vină cei dinainte de potop la corabia lui Noe să asculte de Dumnezeu

Când a venit vremea potopului și apele s-au ridicat deasupra munților, cu 15 coți, au murit toți oamenii și toate câte aveau suflare de viață, rămânând în viață numai Noe cu cei ce erau în Corabie (Facere 7, 10-24). Văzduhul o fi fost plin de strigătele de disperare ale oamenilor și de urletele animalelor! Ce priveliște groaznică poate fi această imaginare a morții sub apele potopului, a celor ce au râs de Noe când își pregătea Corabia salvării sub ascultarea de Dumnezeu. Sfârșitul groaznic al celor de sub apele potopului prefigurează moartea cu sfârșitul îngrozitor al celor necredincioși la Judecata de apoi, care nu au vrut să intre în corabia mântuitoare a Bisericii lui Hristos.

Așa va fi pentru cei din ziua Judecății, care nu au crezut și au râs de corabia Bisericii lui Hristos și de preoții care i-au invitat să intre în corabia mântuirii. Plânsete și lacrimi pentru că au trăit o viață fără Dumnezeu. Au trăit în păcat. Ei vor merge în potopul „focului cel veșnic” (Matei 25, 41), căci vremea pocăinței și a mântuirii a trecut.

Dar nu așa va fi pentru cei credincioși

Ei au intrat în corabia Bisericii Domnului de la Botez și au dus lupta sfântă a mântuirii „ca un bun ostaș al lui Hristos Iisus” (2 Tim. 2, 3) de a rămâne în Biserică. Ei așteaptă moartea în liniște, pentru că intrând în corabia Bisericii mântuitoare a lui Hristos „au trecut din moarte la viață” (Ioan 5, 24). Aceștia vor asculta sentința fericită la Judecata de apoi, când: „Va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii” (Matei 25, 34).

Iar venirea zilei Judecății de apoi, Mântuitorul o prezintă prin asemănarea cu potopul din vremea lui Noe, astfel: „Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, Şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului” (Matei 24, 36-39). Din această cauză Domnul Hristos ne îndeamnă, zicând: „Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru” (Matei 24, 42).

Contrastul cu cei ce nu vor să intre azi în corabia Bisericii

Iată, câteva Scripturi, care ne descoperă cum va fi în ziua cea înfricoșată a Judecății, pentru cei ce nu au intrat în corabia mântuitoare a Bisericii lui Hristos în această viață, precum nu au putut intra în corabia lui Noe cei păcătoși și au murit sub apele potopului. „Am văzut apoi, un tron mare și alb și pe Cel ce ședea pe tron,… Şi am văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, stând înaintea tronului şi cărţile au fost deschise; şi o altă carte a fost deschisă, care este Cartea Vieţii; şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în cărţi, potrivit cu faptele lor. Şi marea a dat pe morţii cei din ea şi moartea şi iadul au dat pe morţii lor, şi judecaţi au fost, fiecare după faptele sale … Iar cine n-a fost aflat scris în Cartea Vieţii, a fost aruncat în iezerul de foc” (Apoc. 20, 11-15; Daniel 7, 10).

Cei scriși în Cartea Vieții sunt cei care au intrat în corabia mântuitoare a Bisericii lui Hristos în viața aceasta pământească, prin Sf. Taină a Botezului în urmarea lui Hristos. Iar cei care nu au fost găsiți scriși în Cartea Vieții, sunt cei care nu au vrut să intre în corabia Bisericii lui Hristos în această viață.

Lumea aceasta cu oamenii ei va trece printr-un nou potop, nu de apă, ci „de foc”, după Scriptura care zice: „Și prin apă lumea de atunci a pierit înecată. Iar cerurile de acum şi pământul sunt ţinute prin acelaşi cuvânt (al lui Dumnezeu) şi păstrate pentru focul din ziua judecăţii şi a pieirii oamenilor necredincioşi” (2 Petru 3, 6-7).

Corabia Bisericii lui Hristos în salvarea lumii de la potopul păcatelor

Un dialog direct cu cititorul pentru salvare. Astfel, stimate cititorule, te chem, în numele Domnului, să vii la un dialog direct prin aceste rânduri, a reflecta la intrarea neîntârziată în corabia Bisericii lui Hristos ca să te mântuiești, îndată ce citești aceste scrieri, ca să nu fie prea târziu în vremurile lui antihrist ce le trăim. Pentru că, precum în afara Corăbiei lui Noe nu era salvare de la potop în vremea aceea, cu atât mai mult trebuie să înțelegem că nu este salvare și mântuire în afara corăbiei mântuitoare a Bisericii lui Hristos, deoarece: „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt Cer nici un alt Nume (în afară de numele lui Iisus) dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4, 12), decât numai numele lui Isus Hristos.

Hai, să intrăm în corabia Bisericii salvatoare a lui Hristos și să nu ne mai preocupăm numai de comorile vremelnice și lumești ale acestei vieți, cum ar fi: cinstea, slava deșartă, bogăția și celelalte din lumea de azi, ci să așezăm cu prioritate în viața noastră îndemnul Domnului Hristos, care zice: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6, 33), și să ne mulțumim cu mai puțin, ce avem normal din mila Domnului și să reflectăm la filosofia Scripturii, care zice: „Noi n-am adus nimic în lume, tot așa cum nici nu putem să scoatem ceva din ea afară; ci, având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați” (I Tim. 6, 7-8). Să primim învățătura Mântuitorului, care zice: „Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?” (Matei 6, 26).

Iar când se va ridica furtuna pe marea vieții noastre vom fi înțelepți ca și corăbierii, care atunci când se pornește furtuna pe mare și vremea este rea, corăbierii au obiceiul să arunce în adâncul mării ancora și astfel să-și întărească și să-și păzească corabia. Tot așa și noi, ca și adevărații creștini, când se va ridica împotriva noastră marea furtună a ispitelor și a necazurilor, o să ne aruncăm ancora credinței și a nădejdii în adâncul milostivirii și bunătății lui Dumnezeu (Evrei 6, 17-19) și vom fi salvați. Ne vom apropia cu rugăciune și cu lacrimi de Iisus, ca de Cârmaciul corăbiei noastre salvatoare, Biserica, rugându-ne: „Doamne, mântuiește-ne, că pierim” (Matei 8, 25), precum au strigat ucenicii și au fost mântuiți.

Să ne amintim că toți oamenii și toate viețuitoarele universului, care au rămas în afara Corăbiei lui Noe au murit, tot așa întreaga populație a globului de azi, care nu intră în corabia Bisericii salvatoare a lui Hristos, va pieri prin potopul păcatelor, în dezastrele din univers, ce au început să se arate. Învățații de azi invită popoarele lumii să intre în vaporul globalizării și al secularizării, cu un singur guvern mondial și cu antihrist în frunte. Oricât de Titanic va fi vaporul lor, se va scufunda, ca și Titanicul de dinainte, dar în Biserica lui Hristos suntem asigurați de făgăduința Domnului: „că nici porțile iadului nu o vor birui” (Matei 16, 18).

Să ne cercetăm pe noi înșine

Iar dacă tu, stimate cititorule, ești în corabia Bisericii lui Hristos, trebuie totuși să te cercetezi și să reflectezi asupra vieții tale în lumina Sfintelor Scripturi, dacă suntem, ca și creștini, o zidire nouă: „Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, În Care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh” (Efes. 2, 21-22).

Ca și creștini trebuie să fim oameni noi în Hristos, după Scripturile care ne revelează, zicând: „Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare. Mâniaţi-vă şi nu greşiţi; soarele să nu apună peste mânia voastră. Nici nu dați loc diavolului. Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă să dea şi celui ce are nevoie. Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă. Să nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării” (Efes. 4, 24-30).

Astfel, ce folos să ne numim creștini, dacă nu suntem creștini. Să ne numărăm printre oamenii Bisericii, dar înaintea feței lui Dumnezeu suntem nelegiuiți, care în lumea aceasta petrecem, după Scriptura care zice: „Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume” (1 Ioan 2, 16). Din care lume? Din lumea de păcat. Chiar dacă cineva mărturisește numele Domnului Hristos trebuie să se cerceteze în ce stare mărturisește, căci și dracii cred: „Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară! Vrei însă să înțelegi, omule ușuratic, căci credința fără de fapte moartă este?” (Iacov 2, 19-20).

Răspunsul Domnului la cei ce nu mărturisesc cu viața lor

„Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu: „Pentru ce tu istoriseşti dreptăţile Mele şi iei legământul Meu în gura ta? Tu ai urât învăţătura şi ai lepădat cuvintele Mele înapoia ta. De vedeai furul, alergai cu el şi cu cel desfrânat partea ta puneai. Gura ta a înmulţit răutate şi limba ta a împletit vicleşug.

Şezând împotriva fratelui tău cleveteai şi împotriva fiului maicii tale ai pus sminteală. Acestea ai făcut şi am tăcut, ai cugetat fărădelegea, că voi fi asemenea ţie; mustra-te-voi şi voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar aceasta, cei cei uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie Cel ce izbăvește” (Pslamul 49, 17-23).

Mânia lui Dumnezeu vine peste fiii neascultării, ne descoperă Scriptura. În această vreme a secularizării, mulți gândesc că pot să fie membri ai Bisericii cei care mint, care umblă cu viclenii și șiretlicuri, ca vulpoiul; cel care răpește ca un lup; cel care se înfurie și turbează de mânie, ca leul cel feroce; cel ce desfrânează; cel care este plin de răutate, ca vipera; cel care se mândrește ca păunul; cel care se îmbuibă și este iubitor de desfătări ; cel care dorește și caută lucruri lumești, ca și cum ar fi păgân; cel care nu caută odihna vieții veșnice, ca și cum ar trăi veșnic în lumea aceasta și ca și cum nu ar fi auzit de învierea morților și de judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu, cu sentința raiului și a iadului, cu focul cel veșnic! Iată răspunsul și sentința de judecată a lui Dumnezeu pentru fiecare: „Carnea și sângele nu pot să moștenească Împărăția lui Dumnezeu” (I Cor. 15, 50), „Afară câinii și vrăjitorii și desfrânații și ucigașii și închinătorii la idoli și toți cei ce lucrează și iubesc minciuna!” (Apoc . 22, 15).

Mântuirea este pocăința și intrarea în corabia Bisericii lui Hristos, care salvează precum a salvat odinioară Corabia lui Noe. Când a venit potopul Dumnezeu a închis ușa Corăbiei, dar corabia salvatoare a Bisericii plutește peste apele pierzării ale istoriei noastre cu porțile deschise și primitoare, ținute de Hristos pentru cei care vor să se întoarcă din calea fărădelegilor și să intre în corabia cea mântuitoare a Bisericii Sale.

Biserica, ca și corabie a mântuirii, are toate medicamentele harului divin pentru vindecare înăuntrul ei. Cele șapte Taine ale Bisericii, cu revărsarea harurilor lor, au puterea de tămăduire a sufletelor și trupurilor celor îmbolnăviți de păcat. Taina pocăinței, cu mărturisirea păcatelor, puterea preotului de a dezlega păcatele și cele ce se întâmplă în poporul lui Dumnezeu, Sfânta Împărtășanie cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Domnului Hristos, au puterea să ne „nască din nou”, spiritual, la o viață nouă și să ne absolve de păcate.

O falsă corabie a salvării în Olanda

Un constructor olandez se zice că a realizat o copie a faimoasei Arce a lui Noe din Biblie, ținând cont de toate detaliile din Evanghelie.

La o oră de mers de Amsterdam, în localitatea Dordrecht, din Olanda, o navă se află în construcție. Dar, aceasta nu este o barcă tradițională cu pânze, ci este chiar o copie la scara celebrei Arce a lui Noe, informează Yahoo News.

Corabia se spune că ar fi identică cu Arca lui Noe și că a fost construită de catre Johan Huibers, un expert constructor, care nu a neglijat detaliile. Nava este realizată ținând cont de specificațiile biblice. Johan a cules informații cu privire la dimensiunea și forma corăbiei direct din Cartea Sfântă. Corabia are patru etaje și lungimea unui teren de fotbal și este aptă pentru transportul maritim. Nava este impresionantă, mai ales dacă ținem cont de faptul că ea reprezintă visul unui om sau poate un coșmar. Potrivit unui interviu realizat de NBC, Johan a visat că în Olanda s-a petrecut un potop. A doua zi dimineața s-a trezit hotărât să înceapă pregătirea pentru cel mai rău scenariu, care s-ar putea întâmpla. Ambarcațiunea nu este încă terminată, dar este în faza de finisare. Planul final este ca această corabie să navigheze pe Tamisa… „Vineri, 24 Iunie 2011, ora 10:24” (puteți vedea pe Google).

Nava nu trebuie confundată cu tema din parcul din Kentucky, realizată în cinstea vechii Arce a lui Noe, care generează un interes deosebit în lume. În ultimele 24 de ore căutările de pe Internet privind „fotografii cu Arca lui Noe” și „adevărata Arcă a lui Noe” au crescut.

Răspunsul, în lumina Sf. Scripturi, la această apariție în Olanda este că mulți hristoși mincinoși vor apărea în zilele din urmă, care vor amăgi, dar nu mergeți după ei: „Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi” (Matei 24, 24). Istoria mai cunoaște marele Titanic, care s-a scufundat etc. Iar alții caută salvare pe altă planetă…

Pentru a nu ne înșela, iată, răspunsul lui Dumnezeu, care s-a adeverit, se adeverește și se va adeveri în viitor: „Întâi trebuie să ştiţi că în zilele cele de apoi, vor veni, cu batjocură, batjocoritori care vor umbla după poftele lor” (2 Petru 3, 3). „Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera” (Gal. 6, 7).

Reflecție la sfârșitul lumii „prin foc !” și nu prin apă

Potopul păcatelor, în aceste vremuri, nu va mai pieri cu apă, a zis Dumnezeu, ci cu foc, după Scriptura care descoperă, zicând: „Şi prin apă lumea de atunci a pierit înecată, Iar cerurile de acum şi pământul sunt ţinute prin acelaşi cuvânt (al lui Dumnezeu) şi păstrate pentru focul din ziua judecăţii şi a pieirii oamenilor necredincioşi… Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, şi pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui. Deci, dacă toate acestea se vor desfiinţa, cât de mult vi se cuvine vouă să umblaţi întru viaţă sfântă şi în cucernicie… Aşteptând şi grăbind venirea zilei Domnului, din pricina căreia cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile, aprinse, se vor topi! Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte dreptatea. Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără prihană şi fără vină” (2 Petru 3, 6-14).

Așadar, prin focul din ziua Judecății vor arde și corabia olandezului și mașinăriile celor ce vor zbura pe alte planete să se salveze. Numai cel care va intra în corabia Bisericii lui Hristos va fi salvat, pentru că Domnul Iisus zice: „Biserica Mea nici porțile iadului nu o vor birui” (Matei 16, 18). Stimate cititorule, vino și intră, te rog, cu mine în corabia Bisericii salvatoare cu Hristos Iisus, și vom călători cu pace pe marea învolburată a vieții, spre malurile mării sfinte ale Împărăției lui Dumnezeu.

Pentru trezire la adevăr și realitate din vise cu coșmare, ca olandezul amintit, și din iluzii amăgitoare, să luăm aminte la vorbirea lui Dumnezeu, prin Scriptura care zice: „Pentru aceea zice: „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos” (Efes. 5, 14). Hristos este: „Lumina lumii” (Ioan 8, 12). Olandezul (ca și toți ceilalți ca el), cu banii ce i-a cheltuit pe corabia lui, care nu salvează, mai bine ar fi dat acei bani la săraci și astfel și-ar fi făcut o casă, o comoară în cer (Matei 19, 21), cu adevărat salvatoare.

Oamenii de știință ai vremii noastre se cred înțelepți, pentru că au pregătirea unei facultăți sau a mai multora, un master sau un doctorat, și se consideră mari călăuzitori ai lumii, dar religios nu sunt pregătiți și nici spiritual, și astfel ei sunt niște călăuze oarbe, după pilda dată de Hristos Domnul, care zice: „Le-a spus şi pilda următoare: ,,Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?” (Luca 6, 39). Apoi, pentru că sunt bogați: milionari, miliardari etc, spre a-i ajuta, iată răspunsul Domnului, prin Scriptura ce zice: „Fiindcă tu zici: Sunt bogat şi m-am îmbogăţit şi de nimic nu am nevoie! Şi nu ştii că tu eşti cel ticălos şi vrednic de plâns şi sărac şi orb şi gol!” (Apoc. 3, 17). Hristos Domnul propovăduiește pentru fiecare din iubirea salvării, prin intrarea în corabia Bisericii Sale mântuitoare, zicând: „Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi!” (Marcu 13, 37).

Unii oameni bogați și de știință din zilele noastre caută reducerea populației pe orice căi și cu orice preț! Trist, dar adevărat! Cred că nimeni nu este străin de această veste. Astfel de oameni nu vor intrarea popoarelor în corabia salvatoare a Bisericii lui Hristos.

Reflecție la Pilda bogatului nebun (Luca 12, 16-21)

Unui om bogat i-a rodit țarina și cugeta și se întreba în sine: ce va face, că nu are loc unde să-și adune roadele? Apoi și-a zis: voi strica hambarele și mai mari le voi zidi și voi aduna acolo bogățiile mele, și voi zice sufletului meu: „suflete, ai multe bogății adunate pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Și cele ce ai pregătit ale cui vor mai fi? Și încheie Domnul Hristos parabola înțelepțirii, zicând: „Așa se întâmplă cu cei ce-și adună comori sieși și nu se îmbogățesc în Dumnezeu” (Luca 12, 16-21).

De două ori, Dumnezeu îi zice omului: „Nebune!”, pentru a-l trezi din nebunia sa în robia diavolului, sub povara păcatului. Prima dată în Psalmii 13, 1 și 52, 1, când omul zice că „nu este Dumnezeu!”: „Zis-a cel nebun în inima sa: „Nu este Dumnezeu!” și, a doua oară, în cazul bogatului căruia i-a rodit țarina, din Pilda de mai sus: „Nebune!”. De unde vine nebunia la om, cu diferite duhuri diavolești ale necredinței în Dumnezeu, ale bogăției, mândriei, trufiei, fățărniciei, vicleniei etc., ne răspunde tot Dumnezeu, în Scriptura care zice: „Zis-a cel nebun în inima sa: „Nu este Dumnezeu!” Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul” (Psalm 13, 1). „Stricatu-s-au şi urâţi s-au făcut întru fărădelegi. Nu este cel ce face bine” (Psalm 52, 2).

Stările de nebunie ale omului în viață sunt de multe feluri. Nu este vorba aici de nebuni mintali, care sunt nevinovați. Cea mai gravă și diabolică nebunie este la om când zice în inima lui că: „nu este Dumnezeu!” și când își adună bogății pământești negândindu-se la moarte, care este cea mai mare filosofie.

A zice că „nu este Dumnezeu!”, este cum ai zice că ai venit în lumea aceasta fără a te naște, fără a avea părinți! Iar a zice că: „nu există Dumnezeu!” este cum ai zice că lumea aceasta și ființa umană nu a avut un Creator. De la nebunia unor asemenea oameni s-au născut în istorie filosofiile și ideologiile ateiste, astăzi antihriste, care au făcut din oamenii normali, oameni cu diferite nebunii, care au creat lucruri ce au produs explozii în viață cu pierderi de vieți omenești. Nebunia acelor oameni s-a transmis apoi din generație în generație!

De exemplu: în vremurile noastre trăim sub diferite filosofii nebune, care vin din faptul că oamenii zic „nu este Dumnezeu!”. Spre trezire, întrucât: „Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci întoarcerea lui și să fie viu” (Iezechil 18, 23), Dumnezeu îi zice omului în diferite stări de nebunie, ca bogatului: „Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Și cele ce ai pregătit ale cui vor mai fi? (Luca 12, 20).

Reflecții comparative

Stricarea vieții și a pământului atunci și acum!

Scripturile biblice ne descoperă că în timpul lui Noe pământul se stricase înaintea lui Dumnezeu, pentru că tot omul se abătuse de la calea lui cea bună (Facere 6, 12). Atunci a hotărât Dumnezeu să piardă de pe fața pământului pe tot omul păcatului și curățirea pământului. Numai Noe a fost găsit ca om drept, împreună cu cei trei fii ai lui, și astfel a hotărât salvarea lor de la apele potopului (Facere 6, 1-14).

Cine a făcut stricarea vieții oamenilor de atunci și a pământului? Ascultarea omului de diavolul și nu de Dumnezeu, pentru că „păcatul este conspirația minții omenești cu diavolul” (în definiția Părintelui Arsenie Boca). Urmașii lui Set, fiul lui Adam după Abel, care chemau numele lui Dumnezeu, s-au unit cu urmașii lui Cain, ce era blestemat pentru că îl omorâse pe fratele său Abel, dar aceștia nu chemau numele lui Dumnezeu și așa au păcătuit toți (Facere 6, 4). Dumnezeu a despărțit binele de rău, lumina de întuneric, cele duhovnicești de cele lumești (Rom. 8; 1 Cor. 2, 14). Astfel, oamenii trebuie să ia aminte la aceste deosebiri în unirile lor diferite în viață.

În vremurile noastre. Oamenii vorbesc de instabilitatea pământului, a vremurilor, dar nu vorbesc de adevărata cauză a lor. Cauza este depărtarea oamenilor de la credința în Dumnezeu, conspirarea minții omenești cu diavolul, care conduce la săvârșirea păcatului și stricarea pământului. Să știm, însă, că la stricarea vieții și a pământului de azi, de către omul necredinței și al păcatului, dreptatea lui Dumnezeu cere judecata. Crizele de tot felul din vremurile noastre sunt judecata lui Dumnezeu pentru trezire, iar dacă omul nu se va trezi, Dumnezeu va lăsa asupra lui revărsarea valurilor cu potopul păcatelor care le-a săvârșit, ca în vremea lui Noe. Mântuitorul Hristos ne previne, zicând: „… zic vouă: dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel! (Luca 13, 1-5).

Reflecție la chefurile din vremea lui Noe și din vremea noastră

În timp ce Noe zidea Corabia salvării, popoarele lumii de atunci petreceau și chefuiau. Ei ascultau de ce le spunea lumea de atunci nu de cele ce le spunea Noe. Toată lumea știa ce face Noe. Știa că Dumnezeu i-a spus să-și pregătească Corabia că vine sfârșitul, pentru că Noe le spunea neîncetat. Ne imaginăm cum oamenii râdeau de el, dar el continua lucrul la corabie împreună cu familia, precum Dumnezeu le spusese. Planul lui Dumnezeu, cu toate dimensiunile date lui Noe, nu era simplu. Dar lucrul lui Noe, cu ascultare și cu credință în Dumnezeu, i-a adus înțelepciunea. Corabia salvării de la potop o construia Dumnezeu, pe când imensul vapor Titanic a fost construit de mândria și trufia oamenilor! Din această cauză Titanicul s-a scufundat, așa cum multe altele făcute în istorie de mândria oamenilor au fost distruse. „Pentru aceea, zice: „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har” (Iacov 4, 6).

Popoarele din vremea lui Noe s-au trezit când Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu și toată casa ta…” (Facere 7, 1), dar a fost prea târziu. Dumnezeu a închis ușa corăbiei (Facere 7, 15-16), valurile au crescut, iar ei au murit cu toții și împreună cu ei toate vietățile ce nu erau în corabie.

În vremea noastră. Preoțimea lui Hristos Domnul și credincioșii corăbiei lui Iisus lucrează la Biserica mântuirii și salvării lor, iar oamenii ceilalți petrec în chefuri și distracții lumești, ascultând de filosofiile rătăcitoare ale vremii lui antihrist. Știința de azi duce popoarele pe drumul globalizării, cu un singur guvern mondial și cu antihrist în frunte!!! Știința omenească pentru cei necredincioși este mai mare decât propovăduirea Evangheliei cu atotpreștiința lui Dumnezeu.

Întunericul păcatului este mare. Dumnezeu zice prin cuvântul Lui: Intrați în corabia mântuitoare a Bisericii, iar cei necredincioși râd, petrec, dau afară din Biserică preoții, care le propovăduiesc despre rai și iad, ori sfârșitul lumii. Trezirea, când va veni sfârșitul fiecăruia și închiderea ușii corăbiei mântuitoare a Bisericii, ca la Fecioarele cele fără minte (Matei 25, 1-13), va fi prea târziu. Răspunsul Domnului o să fie clar, ca în cazul fecioarelor neînțelepte, care nu și-au luat untdelemn în candelele lor: „Nu vă cunosc pe voi” (Matei 25, 12).

Reflecție la Babilonul împrăștierii și la Golgota adunării popoarelor

Din familiile fiilor lui Noe, Sem, Ham și Iafet au ieșit toate neamurile, care s-au răspândit pe întreaga față a pământului (Facere 9, 32). Ham a râs de tatăl său Noe, drept pentru care Noe l-a blestemat să se supună fraților săi. Aceasta a condus la stricarea armoniei înțelegerii între frați și la despărțire. Dar s-au reîntâlnit în câmpia lui Șinear (Facere 11, 2). Acolo au hotărât să-și zidească o cetate și un turn (Babel), care să ajungă până la cer, ca să-și facă un nume mare înainte de a se împrăștia pe fața pământului (Facere 11, 4). Orașul Dubai de azi nu este departe de locul unde a fost începută cetatea cu turnul Babel!

Turnul Babilonului era rezultatul uitării omului de Dumnezeu, al mândriei și trufiei sale sub inspirația diavolului. Așa au ajuns urmașii fiilor lui Noe: de la corabia salvării, după planul lui Dumnezeu, la Turnul Babel, după inspirația diavolului! Dumnezeu a venit la ei și nu i-a nimicit ca la potop, ci le-a amestecat limbile, încât nu s-au mai înțeles unii cu alții. Așa Domnul i-a împrăștiat pe toată fața pământului (Facere11, 6-9).

În vremurile erei noastre. Era nouă începe odată cu Iisus Hristos, așa precum știm. La începutul acestei ere, Dumnezeu i-a chemat pe urmașii lui Noe, împrăștiați, la răscumpărarea și unirea în Iisus Hristos prin Golgota salvării. Dar cum Dumnezeu nu a adus un potop, ca în vremea lui Noe, s-au adunat în jurul Golgotei răscumpărării lui Hristos numai unii. Aceștia au fost înfiați prin harul lui Hristos și au devenit fii ai lui Dumnezeu (Ioan 1, 12).

Dar, de două mii de ani, din generație în generație, acești fii ai harului dumnezeiesc sunt în permanentă luptă cu cei care nu au vrut să vină în corabia mântuitoare a Bisericii Golgotei lui Hristos. Cei care au venit în corabia Bisericii construiesc mântuirea sufletească, cu dobândirea vieții veșnice, iar ceilalți au rămas să construiască Turnul Babel, sub ispita și inspirația diavolului, spre orbirea și distrugerea lor. Rezultatul se va vedea la Judecata finală, unde Dreptul Judecător Dumnezeu va zice celor din corabia Bisericii lui Hristos, ce vor sta de-a dreapta: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc…” (Matei 25, 34-40), iar celor de-a stânga, care au trecut de partea lui antihrist în această viață, și nu au vrut să vină în corabia Bisericii, le v-a zice sentința dureroasă: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc…” (Matei 25, 41-46). „… mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi” (Matei 20, 16).

Cu Iisus în corabia Bisericii pe marea vieții furtunoase (Matei 8, 23-24)

„Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este Acesta că şi vânturile şi marea ascultă de El?” (Matei 8, 27). Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în corabie cu Apostolii Săi pe marea Galileei, unde ridicându-se o furtună mare încât se „acoperea corabia de valuri”, ucenicii au strigat: „Doamne, mântuiește-ne, că pierim!” Iar Iisus, despre care ei credeau că doarme, le-a zis: „De ce vă este frică, puțin credincioșilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște deplină, iar ei s-au mirat, zicând: Cine este Acesta că şi vânturile şi marea ascultă de El?” (Matei 8, 23-27).

Stimate cititorule, în concluzie, pe marea vieții atât de învolburate, pe care călătorim spre Împărăția lui Dumnezeu, eu aleg această corabie mântuitoare a Bisericii, cu cârmaciul Iisus Hristos, de Care ascultă și „vântul și marea”! Pentru mine nu mai trebuie o altă dovadă. Nu știu dacă tu mai cauți alte dovezi!? Gândește-te bine, căci toate prețurile biletelor și asigurărilor sunt plătite de Iisus și ajungem cu siguranță la malurile mării sfinte și vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Acolo vom fi fericiți cu toții, cei care am ales această Corabie a Bisericii.

Precum Noe a ajuns într-o altă lume, pentru că a ascultat de Dumnezeu să aleagă construirea Corăbiei despre care El a zis, aceasta este o dovadă în plus, că tot așa vom ajunge și noi cu corabia Bisericii. Privește în jur, stimate cititorule, în toată istoria, și vei vedea că toate corăbiile făcute după planurile oamenilor s-au scufundat, inclusiv Titanicul, și au pierit cu toții. Singura corabie care a scăpat de potop a fost corabia lui Noe, făcută după planul lui Dumnezeu și corabia Bisericii lui Hristos cu ucenicii Săi.

Aștept din nou să ne întâlnim la Corabie. Eu sunt acolo un mic slujitor. Nu te poți rătăci, pentru că pe ușa corăbiei scrie numele de Biserică, iar în locul lui Noe este Iisus Hristos cu coroana de spini pe cap și semnul cuielor, pe care eu și tu și toți I le-am lăsat, când L-am răstignit pe Cruce. Dar El ne-a iertat (Luca 23, 34), așa precum știm, și ne-a înviat din moartea păcatelor prin Învierea Sa cea de a treia zi, după cum descoperă Scriptura, care zice: „V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: căci Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; Și că a fost îngropat şi a Înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Cor. 15, 3-4).

Și acum, stimate cititorule, să încheiem cu Psalmul 66 de rugăciune: „Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi şi ne miluieşte! Ca să cunoaştem pe pământ calea Ta, în toate neamurile, mântuirea Ta. Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine popoarele toate! Veselească-se şi să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate şi neamurile pe pământ le vei povățui. Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine popoarele toate. Pământul şi-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, şi să se teamă de Tine toate marginile pământului” (Psalmul 66).

Astfel, „… să alergăm cu stăruință în lupta ce ne stă înainte. Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus…” (Evrei 12, 1-2), la „Marele Dumnezeu și Mântuitor al nostru Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea și să-Și curățească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune” (Tit 2, 13-14). Numai așa, spre viitor, în corabia Bisericii lui Hristos, de care ascultă și „vântul și marea!” (Matei 8, 27), călătoria pe marea furtunoasă a vieții va fi cu pace, spre Împărăția lui Dumnezeu. Amin.

http://www.romaniantimes.com/index.php/aurel-sas/626-corabia-lui-noe-i-biserica-lui-hristos-in-salvarea-lumii.html

ÎMPĂRĂŢIA – MÎNTUIRE – BISERICA

download - Copie

Citeste articolul complet in varianta e-book „carte electronica”

Împărăţia, Mîntuire şi Biserica sunt trei termeni scripturali care trebuie înţeleşi în contextul Scripturii.

Domnul Isus când a fost pe pământ mai întâi şi-a întemeiat Împărăţia, apoi a definitivat Mântuirea şi a pus bazele Bisericii.

ÎMPĂRĂŢIA lui Dumnezeu sau Împărăţia cerurilor sau Împărăţia care va dăinui veşnic este amintită de peste 100 de ori în Scriptură începând din cartea 1 Cronici până la Apocalipsa. Locul predominant al prezentării sunt evangheliile cu prioritate Matei şi Luca, iar Evanghelia după Matei este supranumită Evanghelia Împărăţiei. Pentru o adâncire în studierea Împărăţiei lui Dumnezeu recomand citirea şi recitirea de mai multe ori a Evangheliei după Matei.

Evanghelia după Matei are 12 pilde referitoare la Împărăţia cerurilor, numite pildele Împărăţiei, pe care le voi prezenta într-o ordine uşor accesibilă, folosind acrostihul ÎMPARATIA. Pildele Împărăţiei prezintă tainele relaţiei din Împărăţia lui Dumnezeu la nivel de individ şi grup.

             Binecunoscuta rugăciune poetică „Tatăl nostru” dă definiţia Împărăţiei lui Dumnezeu: „Tatăl nostru … vină Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.” Definind poezia evreiască ca o combinaţie de rânduri ale versului care se completează unul pe celălalt, tragem concluzia din rugăciunea poetică că Împărăţia lui Dumnezeu este locul unde se face voia lui Dumnezeu aşa precum se face voia Lui în cer. În Matei 7:21 găsim aceiaşi ideie:  „… va intra în Împărăţia cerurilor, cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri”.            La această cerinţă s-a conformat şi Omul Isus Christos. El a fost total dedicat împlinirii voii lui Dumnezeu, a trăit pentru aceasta: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M‑a trimis…” (Ioan 4:34). În primele trei evanghelii este menţionat următorul adevăr: „Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa” (Matei 16:28; Marcu 9:1; Luca 9:27). Voia Tatălui a fost înfăptuită prin acceptarea paharului suferinţei pentru întreaga lume. În Gheţimani Omul Isus Christos S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!” (Matei 26:42). În multe locuri din Scriptură găsim profeţii cu referire la Domnul Isus, în împlinirea voii Tatălui, care pentru El a constat în venirea Lui în lume pentru mântuirea întregii omeniri. Omul Isus Christos a venit în Împărăţia Sa veşnică prin moartea şi învierea din morţi, intrând cu un trup veşnic într-o Împărăţie veşnică.

Definesc ÎMPARATIA ca fiind inima omului care se Îmbracă cu haina neprihănirii pentru fi putea fi prezent la nunta Fiului Împăratului Împărăţiei cerurilor. Este individul care acceptă Metamorfoza transformării omului nou spre statura plinătăţii lui Christos. Sunt acei care, prin citirea şi adâncirea Scripturii sub călăuzirea Duhului Sfânt, trăiesc învăţăturile Scripturii, au ieşit din anturajul lumii şi se Pregătesc pentru întâmpinarea Mirelui ţinând candela aprinsă (Cuvântul lui Dumnezeu) şi păstrând suficient untdelemn (Duhul Sfânt fără măsură) pentru a duce mântuirea până la capăt. În Împărăţia lui Dumnezeu vor fi cei care judecaţi fiind de Dumnezeu potrivit cu adevărul, după legea Autorevelată în inimile lor, vor fi găsiţi vrednici de Împărăţie. Împărăţia lui Dumnezeu este a celor care au fost iertaţi şi în acelaşi timp a celor care, Responsabili fiind faţă de Dumnezeu, iartă aşa cum au fost ei iertaţi. Cel ce găseşte Împărăţia, se leapădă de tot ce are, îl primeşte pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor, şi astfel într-o relaţie continuă cu Domnul, îşi Asigură viaţa pe pământ şi în ceruri. Viaţa veşnică este plata Tocmită de Împărat încă de pe vremea când era pe pământ. Alături de plata tocmită de Împărat, moştenitorii Împărăţiei vor fi răsplătiţi funcţie de Isprăvnicia care o vor dovedi-o strălucind ca nişte lumini în lume. Alegerea celor ce vor moşteni Împărăţia va fi în baza principiilor enunţate cu mult timp înainte şi prezentate de Scriptură.

MÎNTUIREA este scăparea omului de sub urmările călcării legilor divine. Ea are de-a face cu natura omului şi cu faptele făcute de el fiind născut în păcat. Omul nu se poate mântui pe sine. El nu se poate spăla de păcatele sale, nu se poate dezvinovăţi şi nici nu se poate ascunde de pedeapsa pentru păcat. Mântuirea este procesul de eliberare a omului de sub păcat prin credinţa în Domnul Isus, Mântuitorul lumii şi numai prin această credinţă, şi nicidecum prin fapte – aţi fost mântuiţi, prin credinţă …Nu prin fapte. (Efeseni 2:8,9). De-a lungul istoriei singura soluţie de mântuire a fost, este şi va fi credinţa în jertfa Domnului Isus pentru că în nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi. (Faptele apostolilor 4:12). Cei din vechime (Înainte de Christos = Before Christ = B.C.) au crezut într-o mântuire care avea să vină prin Mesia. Cei din vremea noastră (Anno Domini = Anul Domnului = A.D.) au crezut, cred şi vor crede într-o mântuire care a venit prin acelaşi Mesia.Prin Domnul Isus, mântuirea s-a realizat de drept. Pentru fiecare individ mântuirea este un proces care se realizează de fapt, prin credinţă, prin har.

Definesc MÎNTUIRE, în procedeul acrostih, ca fiind Mărturisire + Închinare + Neprihănire + Transformare + Urcare + Izbăvire + Răscumpărare + Eliberare.

Definesc BISERICA prin procedeul acrostih ca fiind: Botez + Impărăție + Salvare (Mântuire) + Edificare + Relaţie + Identittae + Conformare + Adevăr.

Citeste articolul complet in varianta e-book „carte electronica

http://www.romaniantimes.com/index.php/nelu-ciorba-1/289-imparatia-mantuire-biserica.html

Un Dumnezeu cu tatuaje pe el Scris de Daniel Lucescu 

download - Copie

Categorie: Daniel Lucescu

Publicat: 24 Septembrie 2008

Argumentul cel mai puternic pentru ca un crestin sa-si permita sa poarte tatuaje pe pielea lui (sub piele) a devenit un verset din Biblie din Apocalipsa 19:16 “Pe haina si pe coapsa avea scris numele acesta “Imparatul imparatilor si Domnul domnilor””

Mi-a trezit interesul acest subiect al tatuajelor, cand am vizitat California. In zona plajei am vazut o multime de ateliere pentru tatuare. Erau de cele de genul “taraba” probabil pentru cei care isi permiteau un mic tatuaj si dintre acelea mai sofisticate cu reclame luminoase si mai elegante.

De atunci cand vad pe cineva purtand tatuaje pe trupul lui, incerc sa descifrez semnificatia si sensul acestor imagini. Dar demersul meu, in incercarea descifrarii mesajelor de pe mainile si picioarele si alte parti ale trupului omenesc, ma poate pune uneori intr-o situatie delicata, putand fi suspectat de intentii stranii, in special daca este o femeie si nu numai. Acest lucru ar trebui sa-i puna pe ganduri pe cei care cred in folosul tatuajelor in transmiterea evangheliei.

Acest gen de arta este vechi de cand lumea. In anul 1991 s-a descoperit un cadavru uman inghetat, mai bine zis o mumie, care era pastrat in conditii foarte bune inca din Epoca Bronzului, cu o vechime de cinci mii de ani. Otzi cum a fost numit acest om, pastreaza pe pielea lui o multime de tatuaje.

Nu stim cat de frecventa era practica tatuarii in Epoca Bronzului, si care a existat de-a lungul timpului pana astazi, cand s-ar parea ca a devenit o manie (nu minie).

Ceea ce stim este ca astazi in America sunt la dispozitia tuturor 30000 de artisti autorizati legal si cu profesia recunoscuta de Departamentul Muncii. Astfel 39 de milioane de americani au deja cel putin un tatuaj pe trupul lor, iar in fiecare zi se deschide un nou cabinet la dispozitia doritorilor. Au la dispozitie si o serie de publicatii scrise, unele din ele chiar pentru copii care prin carti de colorat incearca sa-i introduca si pe cei mici in lumea tatuajelor prin sloganul “Si mama mea are un tatuaj”.

Din anul 2007 luna iunie, printr-un ordin, in Romania s-a reglementat pentru prima data activitatea de producere a tatuajelor, printre altele fiind limitata la persoane in varsta de peste 18 ani. Asa s-a nascut si o noua ocupatie sau profesie “tatuator si montator bijuterii pe corp”.

Desi legala tatuarea ridica o serie de intrebari privind moralitatea sau imoralitatea acestui demers de a-ti inscriptiona trupul cu caracter (aproape) permanent, precum si valoarea estetica a acestui tip de arta.

Cei care se declara impotriva tatuarii si a purtarii de bijuterii pe corp, aduc argument biblic incalcarea poruncii din Levetic 19:28 ”Sa nu va faceti taieturi in carne pentru un mort si sa nu va faceti slove sapate pe voi. Eu sunt Domnul” Acest ritual, care a fost interzis evreilor de atunci, face referire la automutilarea pe care o practicau neisraelitii, adica paganii, cu ocazia ritualurilor de bocire a unui mort. Interzicerea facea referire la acele tatuaje ca si parte a idolatriei si superstitiei. Natura idolatra a tatuajelor in cultura israelita este definita de Kittel care spune “Cand o persoana era tatuata ea devenea dedicata acelui zeu si intra sub robia acelui zeu si sub protectia zeului. Astfel Dumnezeu nu putea tolera acest act de idolatrie, pe care paganii il operau ca un semn al supunerii lor si inchinarii zeului lor.

Astazi intr-o lume diversa, secularizata si sincreta oamenii isi pun tatuaje din diferite motive.Unii pur si simplu sunt luati de val de aceasta manie, si se grabesc sa-si puna un tatuaj pe trup pe care apoi mai tarziu sa-l regrete. Oamenii care poarta tatuaje sunt de toate categoriile, avocati, medici, artisti, oameni de afaceri, oameni de rand, tineri si altii. Dar acestea sunt si in lumea criminala, a raufacatorilor, puscariasilor care folosesc tatuajele ca pe niste “curriculum vitae” afisat pe trupul lor. Un politist care a scris un articol numit “Tatuaje, Recunosterea si Interpretarea lor”, pretindea ca tatuajele pot sa-ti spuna trei lucruri despre condamnat: Cine este el; Pe unde a fost; Ce performante a avut in actiunile lui infractionale. Acronimul ACAB, tatuat pe pumnul unui criminal din Irlanda sau Anglia inseamna “All Cops Are Bastards” adica in limba romana “Toti politistii sunt bastarzi” dar unii spun ca ar putea sa aiba si o alta interpretare “Allways Carry A Bible” adica in traducere “Intotdeauna sa porti o Biblie”.

Pe de alta parte in armata americana sunt interzise tatuajele extremiste, rasiste, sexiste, vulgare precum si apartenenta la o organizatie extremista.

Dupa cum spunea Victoria Pitts in cartea sa (“In the flesh”) “In carne”, “practica tatuajelor si a montarii de bijuterii pe corp sunt legate de anorexie, bulimie, si de asa numitul “sindrom al autoranirii usoare” care este adictiv, repetitv, o forma nedecorativa a taierii pielii, de obicei a mainilor si picioarelor. Aceasta este considerata o expresie a unei uri si manii absolute.”
Decizia de a-ti pune un tatuaj pe corp este una majora si aceasta in primul rand ca nu poate fi indepartat usor ca o haina pe care o lepezi pentru ca nu-ti mai place.

Pentru a ajunge la o concluzie asupra moralitatii sau imoralitatii tatuarii si a montarii de bijuterii pe corp trebuie luat in considerare caracterul creatiei fiintei umane. Omul,dupa cum este scris in Genesa 1:26-28 a fost creat dupa chipul (imaginea) lui Dumnezeu. Ce implica aceste lucru? Dintre multe aspecte care deriva din aceasta afirmatie sunt patru aspecte principale. Structural omul este dotat cu anumite trasaturi care il disting, dintre care capacitatea de cunoastere, ratiunea, si capacitatea de a lua decizii morale. Functional omul este inzestrat cu capacitatea de a opera ca si reprezentantul lui Dumnezeu pe pamant, prin administarrea resurselor etc. Relational umanitatea este capabila sa reflecte unitatea dintre trinitatea dumnezeirii, prin dezvoltarea de relatii cu Dumnezeu si cu alte fiinte umane. Teologic oamenii au fost creati sa-l glorifice pe Dumnezeu facand vizibil caracterul Lui. Aceste aspecte au fost prezentate intr-un material conceput de un scriitor crestin care si-a propus sa raspunda la intrebarea privind moralitatea sau imoralitatea tatuajelor. Concluzia finala a domniei sale a fost: ”In concluzie, eu cred ca tatuajele sunt neutre din punct de vedere moral.. Fiind dependente de motivatie, efect, cultura si de inchinare simbolurilor reprezentate de tatuaje ele pot si morale si imorale“.

Si cum evanghelici nu puteau sa lipseasca din acest domeniu si-au format si o asociatie aici in America, Asociatia Crestina pentru Tatuaje, care sustine ca tatuajele sunt importante pentru exprimarea credintei interioare. Iata ce spune presedintele asociatiei in varsta de 35 de ani care are corpul, nici nu se putea altfel pentru un presedinte, in proportie de 90%.acoperit cu tatuaje. “Acesti tineri sunt plini de credinta in interior si ei doar vor sa gaseasca undeva un loc sa o prezinte. Este aproape ca o declaratie de independenta a lor in Hristos”. Suna putin cam propagandistic, si nu intotdeauna cei care se tatuiaza reusec sa prezinte prin acele imagini credinte lor interioara.

Pe o pagina de internet a unei organizatii care se declara ca este dedicata Artei Trupului din punct de vedere Iudeo-Crestin am vazut catalogul lor cu tatuaje religioase. Sunt prezentate animale din Biblie, Ingeri dar si versete din Biblie care sunt citate in intregime sau este mentionata numai referinta si atasat un desen simbolic. In general la aceste tatuaje este greu sa distingi mesajul iudeo-crestin. Un exemplu care m-a convins de aceasta a fost cand am vazut un craniu uman insotit de referinta “Filipeni 1:21”. Am fost nevoit sa iau Biblia si vad ce este scris in acest verset. Un mesaj extraordinar “Caci pentru mine a trai este Hristos si a muri este un castig’ dar greu de potrivit cu imaginea asociata prin tatuaj. Evanghelizarea cu aceasta forma de exprimare trebuie insotita cu verbalizarea mesajului pictat. Pentru ca pana la urma ceea ce produce credinta este acea lege a termodinamicii spirituale “Credinta vine in urma auzirii..”

A te tatua sau a nu te tatua?

Si pentru ca cei mai multi aflati sub tenatia de a se tatua si a-si pune bijuterii pe corp sunt tineri, inainte de a se decide sa faca acest lucru trebuie sa-si puna urmatoarele intrebari:

Am varsta legala care permite sa port tatuaje?,Parintii sunt de acord cu acest lucru?, Voi ignora autoritatea data de Dumnezeu parintilor mei la varsta pe care o am acum?,Voi dori sa am aceasta imagine pe trupul meu cand voi fi mai batran?,Ce se va intampla daca viitorului meu partener de casatorie nu-i va place sa port aceasta imagine?,Voi fi de acord sa suport prejudecatile celor din jurul meu daca vor vedea tatuajul meu?, Va glorifica pe Dumnezeu aceasta imagine?,Sunt eu pe deplin convins ca tatuajele sunt permise pentru un crestin?

CELE MAI CITITE

http://www.romaniantimes.com/index.php/daniel-lucescu/95-un-dumnezeu-cu-tatuaje-pe-el.html

Articole de la cititori/Ruşinoasa Evanghelie socială De T.A. McMahon….Erezia Fantomei: A condamnat Conciliul de la Efes (431) Chiliasmul?

download - Copie

Curiozitati de Daniel Branzei

Retransmit, marturisind ca nu stiam … Cu siguranta nu stiati ca ….

1. – Singurul aliment ce nu se deterioriaza este mierea.

2. – In parlamentul britanic, care numara 650 de membri, sunt doar 400 de locuri. Cine intarzie trebuie sa stea in picioare

3. – Un melc poate dormi trei ani. continuare…

Ruşinoasa Evanghelie socială De T.A. McMahon

Tipărită cu permisiunea The Berean Call, 27 August, 2008

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului. (Romani 1.16)

Din mai multe motive, creştinii de diferite coloraturi cred că “evanghelia lui Cristos” are nevoie de ajustări. Nu schimbări majore, îţi va spune majoritatea, ci unele mici cioplituri pe aici şi acolo. Schimbările deseori încep cu unii care spun că nu e vorba de nici o schimbare reală ci o simplă schimbare de accent. Totuşi, indiferent de raţionament, rezultatul este îmi e ruşine de Evanghelia lui Cristos. Ruşinea de Evanghelie acoperă un număr de atitudini, de la a-ţi fi ruşine cu totul şi pînă la a crede că cineva o poate îmbunătăţi un pic pentru a o face mai acceptabilă. continuare…

Baptiştii despre avort  de Paul Negrut

Credincioşii creştini baptişti din România şi, de altfel, din toate celelalte ţări ale lumii, îşi fundamentează crezul şi practica religioasă pe învăţăturile Sfintei Scripturi. În conformitate cu Scriptura, viaţa este un dar pe care-l primim de la Dumnezeu. Dumnezeu este autorul, Dumnezeu este izvorul vieţii şi, prin urmare, Dumnezeu este singurul care are ultima autoritate de a decide în problema vieţii şi a morţii. În societatea modernă omul doreşte să se substituie autorităţii lui Dumnezeu în privinţa vieţii şi a morţii.

Un caz specific ar fi cazul avortului. Din diverse motive – sarcini nedorite, activităţi sexuale ilicite, crize sau accidente, probleme de sănătate, perspectiva naşterii unui copil cu malformaţii – apar o multitudine de situaţii în care femeia sau fata care a rămas însărcinată, încearcă să scape de sarcină. continuare…

Un Dumnezeu cu tatuaje pe el de Dan Lucescu

Argumentul cel mai puternic pentru ca un crestin sa-si permita sa poarte tatuaje pe pielea lui (sub piele) a devenit un verset din Biblie din Apocalipsa 19:16 “ Pe haina si pe coapsa avea scris numele acesta “Imparatul imparatilor si Domnul domnilor””

Mi-a trezit interesul acest subiect al tatuajelor, cand am vizitat California.  In  zona plajei am vazut o multime de ateliere pentru tatuare. Erau de cele de genul “taraba” probabil pentru cei care isi permiteau un mic tatuaj si dintre acelea mai sofisticate cu reclame luminoase si mai elegante. continuare…

Astazi, Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer s-a nascut la 4 februarie 1906 ca cel de-al saselea din cei opt copii al unei familii din Breslau. Tatal, Karl Bonhoeffer, era un psihiatru si neurolog celebru care a devenit mai tarziu directorul Charité-ului din Berlin. Mama, Paula Bonhoeffer, era de origine nobila. A avut o sora geamana, Sabina. Familia facea astfel parte din elita sociala a burgheziei intelectuale. Educatia pe care a primit-o Dietrich se baza pe indeplinirea obligatiilor si stapanirea sentimentelor. A fost considerat o persoana polifonica, ceea ce inseamna ca putea sa asculte cel putin doua melodii in acealsi timp. Casa familiei Bonhoeffer era deschisa lumii, iar pentru Dietrich acest lucru a insemnat o multime de intalniri si influente diferite. continuare…

‘Neapologetică’ Creştină de Mark Kelly

RICHMOND, Va. (BP)—Cei mai mulţi creştini se îndepărtează ruşinaţi de apologetică – arta de a angaja necredincioşi în discuţii raţionale pentru a-i convinge că Creştinătatea este mai mult decât un mit sau superstiţie.

Noi încercăm să citim cărţi despre apologetică şi le considerăm greu de înţeles. Ascultăm discursuri detailate, apoi putem carneţelul de notiţe pe raft. Suntem foarte reţinuţi în a ne angaja în discuţii cu scepticii pentru că ne este frică că nu vonm putea să ne amintim toate motivele diferite pentru credinţa creştină – sau pentru că nu vrem să fim atraşi într-o dicuţie. .

Poate cel mai important, credem că totul este oricum o problemă de credinţă – că nimeni nu poate să dovedească ce este adevărat când este vorba de religie sau morală.

Acum, totuşi, Dumnezeu a făcut ceva dramatic – ceva atât de remarcabil că de fapt îndepărtează ultimele obstacole intelectuale în faţă credinţei creştine. El ne-a dat dovada că creştinătatea este adevărată în felul în care nici o altă religie, vedere despre lume sau sistem de credinţă poate proclama să fie adevărată. continuare…

Pastorii trebuie să predice harul lui Dumnezeu către „oaselor uscate” De Jeff Robinson

LOUISVILLE, Ky. (BP) – Dumnezeu cheamă păstorii credincioşi să predice cu credincioşie oamenilor care sunt morţi spiritual cu o deplină încredere că Dumnezeu foloseşte Evanghelia pentru a împărţi viaţă spirituală, a spus R. Albert Mohler Jr. în 24 august în timpul adunării anuale de toamnă de la Seminarul Teologic Baptist de Sud.

Predicând din Ezechiel 37:1–14 – viziunea profetului cu valea de oase uscate – Preşedintele Southern Seminary a spus că viziunea este o parabolă care se poate aplica din belşug unei culturi moderne în care moartea spirituală domneşte.

„Noi trăim într-o eră de moarte spirituală – o rebeliune care a progresat atât de mult încât cei mai mulţi nu pot nici măcar să şi-L amintească pe Dumnezeul pe care ei au ales să îl desconsidere şi să nu îl asculte,” a spus Mohler. „Judecata lui Dumnezeu există printre atât de mulţi oameni din această cultură, acesta fiind văzut chiar în absenţa cunoştinţei lor despre o absenţă [a lui Dumnezeu].” continuare…

„Istoria Chiliasmului” de William Masselink

Te întrebi: “Care este originea acestei ciudate doctrine?” Un studiu atent a istoriei bisericii ne va furniza un răspuns concludent. Premilenarismul este un descendent al Iudaismului antic. Găsim aici o asemănare izbitoare între copil şi părinte. Vechile concepţii iudaice despre un regat mesianic exterior şi-au găsit o întruchipare perfectă în teoria Chiliastică despre mileniu. Premilenarismul este o relicvă a Iudaismului. Dr. Hodge afirmă următoarele: “Este o doctrină iudaică. Principiile adoptate de avocaţii ei în interpretarea profeţiilor sunt la fel ca acelea adoptate de evrei în timpul lui Cristos şi au condus în mod substanţial la aceleaşi concluzii. Iudeii se aşteptau ca atunci când Mesia va veni, El să formeze o împărăţie pământească slăvită la Ierusalim. Astfel că cei care au murit în credinţă să fie înviaţi pentru a împărtăşi împărăţia mesianică astfel ca toate naţiunile şi oamenii de pe faţa pământului să le fie supuse lor şi fiecare naţiune care nu i-ar sluji să fie distrusă. Toate bogăţiile şi onorurile lumii trebuiau să fie la dispoziţia lor. Evenimentul a distrus aceste aşteptări şi principiile folosite pentru interpretările profetice s-au dovedit a fi greşite.” Hodge Systematic Theology (Teologie Sistematică) – Escatologie. continuare…

Erezia Fantomei: A condamnat Conciliul de la Efes (431) Chiliasmul?

 Michael J. Svigel, Th.M., Ph.D. student, Dallas Seminary

 Introducere

O resursă populară catolică afirmă, „În ceea ce priveşte mileniul, noi [Catolicii] tindem să fim de acord cu Augustin şi, în mod derivat, cu amilenialiştii. . . În anii 1940 Sfântul Oficiu a judecat că premilenialismul ‚nu poate fi predat cu siguranţă’, deşi Biserica nu a definit în mod dogmatic această chestiune”1. Pe de altă parte, un scriitor care comenta asupra istoriei gândirii milenare notează, „După Augustin, Biserica a crezut de mult că domnia sfinţilor prezisă de Apocalipsa era deja în operaţie prin propriile sale oficii bune, şi a arătat puţin entuziasm pentru ideea că Hristos s-ar întoarce în mod iminent să ridice o împărăţie pământească: într-adevăr, Conciliul de la Efes a declarat un astfel de crez eretic în 431”2. Problema de aici ar trebui să fie imediat de evidentă. A condamnat Conciliul de la Efes din 431 Chiliasmul ca erezie sau nu? Cu siguranţă, adevărul trebuie să fie undeva între „Biserica nu a definit din punct de vedere dogmatic această chestiune” şi „Conciliul de la Efes a declarat un astfel de crez eretic”.

 Erezia Fantomei: Două tradiţii

Studentul istoriei milenialismului va învăţa curând că două tradiţii separate referitoare la acest subiect sunt propuse în mod curent. Cea mai veche tradiţie a scriitorilor din istoria milenialismului apare a fi ignorantă de oricare condamnare presupusă a Chiliasmului în oricare capacitate oficială şi dogmatică din istoria creştină timpurie3. Orice menţiune a unei condamnări oficiale de la Conciliul de la Efes lipseşte în mod evident din ceea ce apare a fi altceva prin lucrările din istoria milenialismului4. Deşi D. T. Taylor sugerează că Papa Damasus „a denunţat oficial Chiliasmul” la Roma în 373 d. Hr., el nu se referă la nici o condamnare din partea celui de-al treilea conciliu ecumenic5. De asemenea, D. H. Kromminga nu face nici o menţiune a presupusei condamnări în lucrarea sa standard despre milenialism, ci mai degrabă descrie o „subzistenţă treptată de chiliasm în biserica antică”, şi scrie, „Despre eforturile de reprimare împotriva chiliasmului nu apare nici o urmă”6. C. Cooper notează, „Din al 3lea şi până în al 5lea secol Chiliasmul a fost confruntat viguros şi a fost pus la pământ în mod crud, deşi aceasta nu a fost declarat în mod oficial o erezie. Acesta a fost mai degrabă penibil, deoarece anterior aproape că oricine fusese un Chiliast. . . Între Chiliasm şi acuzarea de erezie stă canonizarea lui Iustin Martirul şi Irineu”7. Într-o altă lucrare despre istoria mileniarismului, sub o sub-secţiune intitulată „Biserica se întoarce împotriva Milenarianilor”, Michael St. Clair nu face nici o indicare a vreunei condamnări la Conciliul de la Efes8. În final, Frederic J. Baumgartner apare să fie în totală ignoranţă a vreunei condamnări oficiale la Efes atunci când scrie, „Soluţia pentru anxietatea milenială oferită de Augustin de Hippo a devenit rapid cea acceptată pentru Creştinismul latin, în timp ce prin anul 400, pentru Biserica Greacă, mai preocupată cu disputele asupra naturii lui Hristos, absenţa Donatismului a redus sensul urgenţei mileniale”9continuare…

http://publicatia.voxdeibaptist.org/articole_mar09.htm

Adrian Papahagi: Martorii lui Covid și Conspiraționiștii, doua secte cu care nu avem ce argumenta, ei știu mai bine

download - Copie

Ce cred despre Covid?

În primul rând, observ că se conturează două secte: Martorii lui Covid, care ne amenință cu apocalipsa iminentă și ne bagă spaima de moarte în oase, și Conspiraționiștii, care știu ei că virusul nu există, sau nu e periculos, sau e doar un nou plan de etapă al Conspirației Globaliste.

Cu aceștia nu avem ce să argumentăm, ei știu mai bine.

Noi, ceilalți, cred că trebuie să facem următorul raționament: sunt lucruri care țin de noi, și pe care nu ne costă nimic să le facem din grijă pentru cei fragili – în special oameni în vârstă, care pot fi părinții și bunicii noștri.

Distanțare – mască în spații închise – mâini spălate des și corect.
Plimbări prin natură, nu înghesuială în spații închise.
Evitarea deplasărilor inutile, nu claustrare.
Responsabilitate și bun simț, nu teribilism.
Prudență, nu frică, normalitate, nu inconștiență.

Să gândim personalist și creștinește la aproapele, nu ideologic la tot soiul de aberații globale! În cazul meu, aproapele cel mai apropiat e mama, pe care vreau s-o protejez; în niciun caz nu pot concepe că aș infecta-o chiar eu.

Nu intrați în panică, dar nici nu faceți pe deștepții! Trăiți normal, circulați cu grijă, fiți prudenți și responsabili cu ceilalți și cu voi înșivă!

Adrian Papahagi

 

Adrian Papahagi: Martorii lui Covid și Conspiraționiștii, doua secte cu care nu avem ce argumenta, ei știu mai bine

Sute de persoane au fost botezate la locul unde a murit George Floyd

download - Copie

Stiri / July 20, 2020 / Leave a Comment

De Rusalii, mai mulții păstori au început să țină servicii de închinare la locul unde a fost omorât George Floyd – pentru a le vorbi oamenilor despre dragostea lui Isus, care face ca împăcarea și unitatea să fie posibile. În următoarele câteva săptămâni, aproape în fiecare seară au avut loc diverse evenimente cu rezultate incredibile în acel loc.

Imaginile protestelor violente din Minneapolis s-au răspândit în toată lumea. Dar începând cu duminica Rusaliilor, atmosfera de la locul morții lui George Floyd s-a schimbat radical. Totul a început însă cu mult înainte ca George Floyd să moară: Pastorul Charles Karuku, împreună cu biserica sa, Biserica Internațională din Burnsville, la sud de Minneapolis au inițiat un timp de post și rugăciune pentru 40 de zile.

Postul s-a încheiat chiar în ziua când au început protestele. „La începutul postului, ne-am rugat ca Domnul să facă minuni în mijlocul nostru de Rusalii. Nu am știut ce se va întâmpla, dar am continuat să postim și să ne rugăm”, a spus Karuku într-un interviu pentru CBN News. El și soția lui erau însă siguri de un lucru:

„Am știut că de Rusalii noi trebuie să fim în locul unde George Floyd a fost ucis, și să proclamăm acolo Numele lui Isus și un mesaj de al unității.”

Botez în loc de violențe

Când au ajuns la fata locului, multe clădiri din oraș încă ardeau. Pastorul Karuku și o echipa de voluntari au început să țină un serviciu de închinare în fiecare după-amiază începând cu duminica Rusaliilor.

Pe parcurs li s-au alăturat alte 50 de biserici și tot mai mulți oameni au început să participe la închinare. Mulți L-au primit pe Isus în viața și în inima lor și au fost botezați pe loc. Bazinul pentru botez a rămas zi și noapte acolo. Uneori când Pastorul Karuku revenea în acel loc următoarea zi, alți păstori botezau deja oameni.

Un loc pentru a începe din nou

O parte din această mișcare incredibilă, este și Dr. Sammy Wanyonyi, care conduce inițiativa „Merge Twin Cities”, la care participă peste 400 de comunități creștine din St. Paul și Minneapolis.

„Sute de oameni din diferite locuri se întorc la Hristos și îl urmează prin botez”, a declarat Wanyonyi într-un interviu. „Ceea ce am făcut este să predicăm Evanghelia miilor de oameni care au venit de fapt să protesteze”.

Chiar și Alvida King, nepoata lui Martin Luther King Jr., a participat prin telefon la unul dintre serviciile evanghelice. Sute de oameni au fost botezați în locul unde a murit George Floyd în câteva săptămâni, a mai spus Wanyonyi.

„Este de necrezut că acest loc al frângerii a devenit pentru mulți locul unui nou început!”
Sursa: Livenet

Preluat de pe Știri creștine

Related

Romania – Ierusalimul Nostru
December 21, 2016


Biserica Betel – Constanta: Un exemplu demn de urmat
July 15, 2017

Biserica „arici”
January 6, 2019

https://www.misiuneagenesis.org/2020/07/sute-de-persoane-au-fost-botezate-la-locul-unde-a-murit-george-floyd/

Creştinii dislocaţi din Irak au nevoie de rugăciune

download - Copie

 Externe, Important, Mapamod crestin, Persecuții, Rugăciune, Una cu ei

Poteraș Ionuț  18-07-2020 17:13:34

Creştinii din Irak fac un apel la rugăciune pentru familiile creștinilor şi cele ale kurzilor din nordul ţării, puternic afectate de bombardamentele aviaţiei turce.

Aproximativ 80 de familii din districtul Zakho s-au refugiat din zona de graniţă cu Turcia înspre centrul provinciei. 10 biserici s-au închis din cauza bombardamentelor.

Pe 14 iunie Turcia a dat startul unei operaţiuni militare în Nordul Irakului îndreptată împotriva luptătorilor ce fac parte din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care sunt consideraţi a fi o organizaţie teroristă de către multe ţări. La sfârşitul lunii trecute, campania militară a fost extinsă în zona de graniţă a privinciei Dohuk, o regiune din Irak  cu o concentraţie ridicată de creştini.

Districtul Zakho conţine aproape 20 de sate creştine, în care locuiau aproximativ 12.000 de creştini. În primele zile din iulie, două din aceste sate au fost complet evacuate datorită bombardamentelor şi luptelor din teren. Oamenii au fugit spre centrul districtului şi în alte zone considerate mai sigure. Deşi nu s-au raportat victime în rândul creştinilor şi ei, ca şi vecinii lor kurzi, au suferit pierderi economice semnificative datorită faptului că u fost nevoiţi să-şi abandoneze plantaţiile de pomi fructiferi.

Nu este prima dată când creştinii din Irak au trebuit să fugă din cauza atacurilor armate. În vara lui 2014 creştinii s-au refugiat din cauza acţiunilor Statului Islamic. Doar aproximativ 40% din cei care s-au dislocat spre alte regiuni s-au mai întors înapoi în satele lor.

Creştinii se plâng din cauza lipsei de siguranţă datorită activităţii miliţiilor pro-iraniene, care acţionează pentru schimbarea compoziţiei demografice a zonei aflată sub controlul lor – inclusiv înlocuirea creştinilor cu musulmani şiiţi. Acest fapt încurajează o migraţie continuă a creştinilor în afară Irakului.

Motive de rugăciune

rugaţi-vă pentru creştinii din nordul Irakului să aibă înţelepciune divină, pace şi călăuzire pentru a putea răspunde tuturor provocărilor cu care se confruntă;

rugaţi-vă pentru protecţia creştinilor şi kurzilor care lucuiesc în aceste zone şo pentru o încetare a campaniilor militare turce din Nordul Irakului;

rugaţi-vă pentru încetarea cauzelor care duc la emigrarea creştinilor şi pentru o prezenţă continuă a creştinilor în Irak.

Sursa: Middle East Concern

https://www.stiricrestine.ro/2020/07/18/crestinii-dislocati-din-irak-au-nevoie-de-rugaciune/?

Nunta dintre domnul Papa si doamna Protestantă

download - Copie

Un semnal de alară demn de luat în seamă, tardiv pentru anumite zone occidentale unde Înșelătorul s-a impus prin minciunile și uneltirile sale, iar doamna Protestantă s-a lăsat prea ușor amăgită.