Apocalipsa 22 Integrare în eternitate

download - Copie

În această discuție pe țărmul eternității am ajuns împreună să dăm un răspuns la cea de a treia întrebare pe care o pun cei ce studiază Apocalipsa:

  1. Cum de ni s-a spus ceea ce ni s-a spus?
  2. Cât putem înțelege din ceea ce ni s-a spus?
  3. Ce este dincolo de ceea ce ni s-a spus?

După ce am enumerat cele șapte lucruri noi din lumea viitoare, rămâne să dăm un răspuns la întrebarea: „Atâta este tot?

  • Ce este dincolo de ceea ce ni s-a spus?

Ni s-a spus că toți păcătoșii din toate veacurile, demonii și oamenii, inclusiv Satana, falsul profet, antichristul și toți ceilalți sau fost aruncați în iazul etern cu foc și pucioasă. Ei au fost alungați de la fața lui Dumnezeu și din prezența sfinților și a ființelor neprihănite. Au ajuns într-un loc de totală izolare și de veșnică suferință.

În plus, tot universul pe care-l cunoaștem astăzi, cu miriadele de galaxii și planete a fost desfințat. Totul a fost redus la energia pură a focului.

Dumnezeu a făcut din această energie un alt univers care n-a cunoscut întinarea păcatului. Billy Graham a tipărit o carte cu titlul „Oameni noi pentru o lume nouă“. Ea se bazează pe două versete din Noul testament:

„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi“ (2 Corinteni 5:17).

„Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate” (Apocalipsa 21:5).

Această creație nouă este conectată direct cu lumea prezenței divine. Între ea și restul creației este unitatea recâștigată prin Christos: „ … căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ“ (Efeseni 1:9-10).

Ni s-a mai spus și că cei șapte dușmani ai lui Dumnezeu au fost nimiciți cu desăvârșire. Știm că după toate aceste lucrări săvârșite de Isus Christos, însuși Fiul I se va supune Tatălui, în ordinea eternă a lucrurilor: „Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi“ (1 Corinteni 15:27-28).

Aceasta este limita orizontului profetic la care avem acces prin ceea ce ni s-a revelat în Biblie.

Dar, oare, numai atâta este? Ce este dincolo de ceea ce ni s-a pus?

Apocalipsa cuprinde doar o parte din ceea ce ni s-ar fi putut spune. Ea „selectează“ evenimente și elemente pentru ca să aflăm doar ceea ce ne este de folos deocamdată pentru a ne entuziasma de viitor și pentru a ne motiva la o viață trăită în sfințenia care ne așteaptă. Sunt multe alte lucruri, stări și evenimente pe care suntem lăsați să le percepem doar aluziv sau, și mai subtil, remarcându-le absența. Ele se aseamănă cu bucățile unui mozaic sublim. Iată câteva dintre ele:

1. Doar în parte despre celelalte făpturi cerești

Interesant! Apocalipsa 21 și 22 nu ne spun nimic despre „alte făpturi“ pomenite anterior în cărțile Noului Testament. Nu-i întâlnim în text pe îngeri, pe serafimi și pe heruvimi și nu ni se spune nimic despre interacțiunea oamenilor din noua creație cu ei.

Nu-l găsim pe îngerul Gavril care a anunțat nașterea Domnului, nici pe arhanghelul Mihail care s-a luptat cu diavolul pentru trupul lui Moise (Iuda 9), nu-i întâlnim pe fiii lui Dumnezeu din cartea Iov, nici pe cei din „sfatul  (consiliul) străjerilor“ din 1 Regi 22:19-22 sau din cartea Daniel 4:17.

Nu ni se spune nimic despre miile de îngerii mijlocitori „care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze“ (Iov 33:23) și nici de „adunarea în sărbătoare a îngerilor“ (Evrei 12:22) sau despre cele trei grupe de șapte îngeri care au declanșat pedepsele mâniei divine asupra pământului! Nu-i întâlnim nici măcar pe cei patru heruvimi teribili care stau în jurul tronului din slava cerească! Se pare că ni se descrie „numai“ partea noastră dintr-o realitate cu mult mai multe „universuri“. Am putea spune că Împărăția lui Dumnezeu există în multe alte lumi, adică există un „multivers“ de universuri!

Prin natura Sa, Dumnezeu este omniprezent, făptura Lui fiind și imanentă (locuind în creație) și transcendentă (existând în afara ei și independent de ea).

Orice încercare de a-L localiza pe Dumnezeu nu-L cinstește, ci-L dezonorează. Când ni se va spune în acest capitol că „Dumnezeu va fi cu oamenii“ și că „ei vor umbla în lumina Lui“ nu trebuie să ne închipuim că Dumnezeu este un fel de extraterestru superior care se va mărgini în final să stea cu oamenii. Dacă ne închipuim că El va fi aici și nicăieri în altă parte, ne închipuim greșit. Acesta este un antropomorfism obraznic și … antropocentric.

„Iată că cerurile cerurilor nu-L pot încape“, ne spune Solomon, convins că templul zidit la Ierusalim nu-L va coborî pe Dumnezeu la nivelul nostru. Faptul că Dumnezeu își va face simțită plenar prezența Lui în Noul Ierusalim nu-I desfințează omniprezența Sa, ci înseamnă că El alege să se facă accesibil și nouă.

Asta nu înseamnă că nu mai există heruvimi cu patru fețe, roțile slavei și tot ceea ce am întâlnit deja în sala tronului pe marea de sticlă asemeni cristalului.

2. Doar în parte despre cerurile lui Dumnezeu

Ca să ne dăm seama desptre această pluralitate a eternității este suficient să vă întreb: „De unde s-a coborât cetatea sfântă, Noul Ierusalim?“

Veți alerga la text și vom citi împreună: „Şi eu am văzut coborându-se, din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor“ (Apocalipsa 21:2-3).

Noul Ierusalim a „coborât“ în cerul cel nou „din cer de la Dumnezeu“, adică din altă parte. Mai există și mereu va mai exista un „în altă parte“!

Iar faptul că Dumnezeu va veni să „locuiască împreună cu“ oamenii nu desfințează în nici un fel faptul că El va putea fi concomitent „în altă parte“, în cerul de unde s-a pogorât Noul Ierusalim! Dumnezeu va putea să fie și aici și acolo, și în cerul nostru și în cerul Lui și … dincolo de toate cerurile, pentru că este Omniprezent! El există pretutindeni în același timp!

Omenirea cea nouă va exista în ecosistemul unui cer nou și a unui pământ nou, dar asta nu înseamnă că nu există ceea ce Biblia numește „cerurile cerurilor“, creația multiplă a lui Dumnezeu, fiecare populată cu alte feluri de făpturi.

„Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile şi cerurile cerurilor, pământul şi tot ce cuprinde el“ (Deuteronom 10:14).

„Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă, cu cât mai puţin casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu!“ (1 Împăraţilor 8:27).

„Dar cine poate să-I zidească o casă, când cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde? Şi cine sunt eu, ca să-I zidesc o casă, decât doar ca să ard tămâie înaintea Lui?“ (2 Cronici 2:6)

„Dar ce, să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde, cu cât mai puţin această casă pe care am zidit-o eu!“ (2 Cronici 6:18).

„Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurilecerurile cerurilor şi toată oştirea lor şi pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta“ (Neemia 9:6).

„Toată oştirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul ca o carte şi toată oştirea lor cade, cum cade frunza de viţă, cum cade frunza de smochin“ (Isaia 34:4).

Tot ceea ce ne-a fost sugerat în epistola către Evrei există! Lucrurile din sistemul de închinare de la templu au fost numai „umbra“ unor realități care există în hiperdimensiunile celui de al treilea cer:

„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.  … Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte”.

„Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică“ (Evrei 8:1-2,5)

„Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică“ (Evrei 9:11-12).

Realitățile acelea cerești n-au încetat să existe atunci când au dispărut cerurile vechi și pământul. Ele n-aveau de ce să fie distruse! Ne-am întâlnit cu ele ori de câte ori Apocalipsa ne-a ridicat de pe pământ în hiperspațiul ceresc.

„Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră“ (Apocalipsa 6:9)

„Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu …“ (Apocalipsa 9:13).

 Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: „S-a isprăvit!” “ (Apocalipsa 16:17).

3. Doar în parte despre Duhul Sfânt

Un alt „mare absent“ al ultimelor capitole este … Duhul Sfânt! Caracteristic dar curios în aceeași măsură, cea de a treia persoană a Sfintei Trinități apare doar aluziv și activ doar în susținerea lucrărilor făcute de Tatăl și de Fiul.

Eu cred că El este râul de apă vie izvorât din tronul Tatălui și al Mielului, râul care alimentează noul pom al vieții ale cărui frunze vindecă Neamurile. Nu ni se spune însă foarte clar lucrul acesta. Cea de a treia persoană a Sfintei Trimități își păstrează caracterul și în eternitate.

El mai apare doar încă o dată în textul Apocalipsei, când dinăuntrul Bisericii și împreună cu ea, strigă și cheamă: „Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude să zică: „Vino!” Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!“ (Apocalipsa 22:17).

4. Doar în parte despre integrarea în Împărăția plenară a lui Dumnezeu

Clarence Larkin are o planșă extraordinară despre această perspectivă. Vi-o supun atenției și vă spun câteva cuvinte despre ce explică ea.

Foarte puțini cititori dau importanță diferitelor „împărății“ despre care vorbește Biblia. Pentru majoritatea, ele sunt tot una și este suficient că ele identifică ceva ce nu este din lumea noastră. Un cititor cu discernământ va observa însă că avem de a face cu sfere de existență distincte. Clarance Larkin ne ajută să înțelegem care este și va fi relația dintre diferitele „împărății“ pomenite în Biblie.

imparatii

Partea finală a Apocalipsei anunță că „ni se dă acces“ la prezența divină, că vom deveni asemenea Lui în natură, nu că El va deveni dintr-o dată ca unul din noi! Dumnezeul cel viu nu este ca „vrăjitorul din Oz“, un omuleț ascuns deocamdată după o perdea, pe care-l vom descoperi în final drept unul ca noi, cu probleme și năzuințe neîmploinite. Nu! Departe de noi o asemenea blasfemie!

Dumnezeu care ne dă „mai mult decât putem noi cere sau gândi“ va rămâne pururi „mai mult decât ce putem noi crede sau gândi“. Iată ce știm parțial despre Împărăția Lui cea veșnică:

Noul Testament ne vorbește despre:

1.  Împărăția în forma ei tainică:

„Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile.Nu se va zice: ‘Uite-o aici’ sau ‘Uite-o acolo!’ Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru“ (Luca 18:20-21).

Acest text interzice identificarea împărăției cu orice formă sau denominație a bisericii din vreamea de acum. Nici catolicismul, nici ortodoxia n-ar trebui să aibe pretențiile unei existențe parohiale cu autoritate asupra unor teritorii sau asupra unor națiuni. Astăzi, împărăția lui Dumnezeu se află doar în inimile oamenilor!

2. Împărăția Fiului, atât în forma ei milenară, cât și în forma ei perfectă, amândouă vizibile, nu tainice:

„Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!” Şi am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! “ (Apocalipsa 19:5-7)

Aceste împărății sunt intergate în ceea ce Biblia numește generic Împărăția cerurilor, termen folosit o singură dată în Vechiul Testament (Daniel 11:4) și de 30 de ori în Noul Testament, interesant, numai în Evanghelia scrisă de Matei prioritar pentru poporul evreu: „Dar vă spun că vor veni mulţi de la Răsărit şi de la Apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor“ (Matei 8:11).

3. Împărăția lui Dumnezeu este cea mai cuprinzătoare formă a domniei lui Dumnezeu, pe care „cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde“:

„Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile şi cerurile cerurilor, pământul şi tot ce cuprinde el“ (Deuteronom 10:14).

„Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă, cu cât mai puţin casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu!“ (1 Împăraţilor 8:27)

„Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi“ (1 Corinteni 15:28).

Ca să respectăm terminologia Scripturii, împărăția lumii acesteia va trece în mâna Dumnezeului nostru, apoi Împărăția terestră a lui Christos va fi integrată în împărăția cerurilor, iar după aceea această împărăție a cerurilor va fi și ea integrată la rândul ei în Împărăția lui Dumnezeu, „pentru ca El să fie totul în toți“: „Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi“ (1 Corinteni 15:27-28).

4. Împărăția lui Dumnezeu va fi noul nostru loc de activitate!

Când Apocalipsa ne spune că în Împărăția lui Dumnezeu vom face două lucruri: „vom împărăți în vecii vecilor“ (Apocalipsa 22:5) și că „vom fi „robii Lui care îi vom sluji“ (Apocalipsa 22:3). Cele două nu se exclud una pe cealaltă. Vom exercita o autoritate delegadă, așa cum au avut și ucenicii: „Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!“ (2 Corinteni 5:20).

Dacă împărăția lui Dumnezeu s-ar reduce doar la pământul cel nou și la Noul Ierusalim nu ne-am putea împlini o astfel de misiune. Dacă toți vom împărății atunci cine ne vor fi supuși? Asupra cui ne vom exercita autoritatea? „Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie“ (Apocalipsa 3:21).

Nu se poate vorbi despre domnie fără existența unor lucruri peste care să se exercite această domnie. Ne așteaptă contactul și interacțiunea cu miriadele de ființa ale multiversului Împărăției lui Dumnezeu.

Eternitatea va fi lumea lumilor lui Dumnezeu, iar câmpul nostru de misiune va fi pretitindeni unde ne va trimite Dumnezeu să-L reprezentăm și să-I facem cunoscută voia!

Aceasta a fost tema anticipată încă din primul capitol al Apocalipsei: „Ale Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: ale Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.“ (Apocalipsa 1:5-6).

5. Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție fără de sfârșit!

Logica experienței noastre actuale cere ca totul și toate să aibă o țintă, o finalitate. Nu ne împăcăm prea bine cu conceptul de eternitate. Înțeleptul Solomon a spus-o cel mai bine: „Orice lucru El îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu“ (Eclesiastul 3:11).

Când vom urca la palierul superior al hiperdimensiunilor, timpul își va pierde din importanța actuală. Vom dobândi o „logică nouă“ corespunzătoare cu condițiile noi în care vor exista. Biblia ne descrie în finalul Apocalipsei cum timpul terestru se scurge prin timpul profetic asemena unui fluviu în oceanul eternității.

Nimeni nu trebuie să perceapă cele scrise în ultimele capitole ale Apocalipsei drept un final al istoriei. Nu există „sfârșitul lumii“! Istoria trece printr-un prag existențial la altul, urcând la un nou palier superior. Ne reintegrăm în eternitate! Am trecut prin „acest veac“ al istoriei și am citit profeția despre „veacul viitor“ al împărăției terestre.

Cu capitollele 20-22 privim crepusculul veacurilor viitoare. „Și vor împărăți în vecii vecilor“ (Apocalipsa 22:5).

Expresia aceasta de pluralitate, „vecii vecilor“, identifică aventurile viitoare care ne așteaptă. Un „veac“ sau „eon“ este o perioadă foarte mare de timp: „El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus“ (Efeseni 2:6-7).

Dumnezeu are încă mari surprize pentru noi. Eternitatea este încă în copilăria ei!

Dacă toate aceste lucruri vă copleșesc, dacă sunteți puțin confuji de atâtea noutăți, fiți gata pentru o necesară recapitulare în episodul următor.

https://scripturile.wordpress.com/2020/07/01/apocalipsa-22-integrare-in-eternitate/

Mana profetica – O buna apreciere de sine…

download - Copie


21.03.2013  |    Devoțional  |

Astăzi, Dumnezeu dorește ca tu să ai nu doar o cunoaștere la nivelul minții, ci o cunoaștere experimentală a faptului că El te-a creat după chipul Său. Prea adesea se întâmplă ca tu să nu fii în stare să-L reprezinți pe El cu acuratețe azi pe pământ, datorită faptului că ai o imagine proastă despre tine, nu înțelegi cine ai fost creat să fii și nu-ți înțelegi funcționalitatea și scopul pentru care ai fost creat. Dumnezeu dorește să aducă vindecare și eliberare tuturor acelora care au probleme în acest domeniu al subaprecierii de sine. Îl aud Domnul spunând: dă-Mi voie să lucrez în viața ta, fii sincer cu mine și dă-Mi voie să aduc vindecare. Pe măsură ce începi să mărturisești și să te deschizi înaintea Tatălui, El va determina circumstanțe, oameni și intervenții divine prin care să te aducă în acel punct al deplinătății, și în Dumnezeu vei începe să rodești. Domnul zice: te voi aduce în acel punct al aprecierii de tine însuți, al iubirii de Dumnezeu, pentru ca tu să devii roditor și să împlinești chemarea Mea pentru tine.

Verset biblic: Luca 10:27 – “El a răspuns: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău ca pe tine însuți.””

© Ruach Ministries

Mana profetica – Calea Mea este mult mai inalta…

 

În timp ce mă rugam astăzi, Domnul mi-a arătat cum planificăm noi căile noastre, însă Domnul este Cel ce ne îndreaptă pașii. Văd foarte clar pe mulți oameni care și-au făcut o idee despre ceea ce ei cred că Dumnezeu a rânduit pentru partenerul lor de viață. Este o persoană, care simți că Dumnezeu ți-a arătat-o ca fiind potrivită pentru tine. Îl aud pe Domnul spunând: mergi mai departe și nu te uita înapoi. Persoana pe care Eu ți-am pregătit-o arată total diferit de cea în care tu ai crezut. Dorința Mea este să te conduc într-un “sezon nou” și dacă ești gata să renunți la persoana pe care tu acum o consideri potrivită, întocmai cum Avraam a fost gata să renunțe la Isaac, îți voi reînvia viziunea și voi aduce în viața ta persoana pe care Eu am pregătit-o pentru tine. Continui să-L aud pe Domnul spunând: Este timpul să mergi mai departe, și să nu Mă limitezi, pe Mine – Sfântul lui Israel. Căile Mele nu sunt căile tale, zice Domnul!

Citeste mai departe

Mana profetica – Trezirea in zori de zi

 

Zorii zilei se ivesc peste situația din viața ta. Ai așteptat de multe luni să aibă loc această străpungere, însă tot ceea ce ai experimentat în acest timp nu a fost altceva decât un întuneric profund. Ai căutat răspunsuri la diferite surse, și ai uitat de Cel ce este stăpân peste furtună. Acum este timpul sa te trezești în zori de zi și să proclami Cuvântul lui Dumnezeu. Este timpul pentru o trezire în Duhul, și acesta este momentul tău. O dimineață nouă va fi a ta atunci când Îl lauzi pe Dumnezeu, când declari bunătatea Sa, puterea Sa care face minuni, credincioșia Lui, și astfel vei ști că El este Dumnezeu!

Citeste mai departe

Mana profetica – Sa iubim…

Cu toată răutatea ce predomină azi în lumea întreagă, este ceva de care toți oamenii au nevoie și care-și doresc, și acesta este darul iubirii. Dragostea acoperă o mulțime de păcate și pentru că Dumnezeu este dragoste, atunci când ne iubim frații și îi onorăm Îl reprezentăm de fapt pe El. Această dragoste agape, felul de dragoste al lui Dumnezeu, are puterea și capacitatea de a birui răul. Pentru a demonstra această dragoste agape, trebuie să începem cu pași mărunți, iubindu-i în primul rând pe cei apropiați și dragi nouă, apoi extinzând această dragoste mai departe către cei care știm că poate niciodată nu ne vor arăta bunăvoință. Noi suntem chemați să fim mâinile și picioarele lui Dumnezeu, așadar haideți să fim tot ceea ce El ne-a chemat să fim – începând prin a răspândi dragostea Sa.

Citeste mai departe

Mana profetica – Cuplu pretios

Văd un cuplu plimbându-se pe o alee pavată, care duce într-o pădure liniștită și deasă. Amândoi ați pornit în această plimbare cu anumite îndoieli unul față de celălalt și cum înaintați tot mai mult pe această alee, deveniți mai apropiați, râdeți, înțelegându-vă tot mai bine unul cu celălalt și adâncindu-vă tot mai mult în dragoste și respect unul față de celălalt. Sunteți plini de bucuria Domnului. Ați pornit pe acest drum când erați tineri, apoi vă văd umblând tot mai apropiați unul de altul, ținându-vă de mâini și mai apoi, îmbătrânind împreună, foarte, foarte bătrâni, petrecând împreună momente prețioase de iubire reciprocă și iubindu-L pe Dumnezeu. Acea credință ca a unui copilaș se va întoarce și veți fi lipsiți de griji unul lângă celălalt. Continuați să pășiți înainte și să priviți prin ochii credinței, căci aceasta va fi realitatea voastră! Slavă Domnului pentru astfel de bucurie!

Citeste mai departe

Mana profetica – Nu prin putere, nici prin tarie…

 

Văd imaginea unui șir de evenimente. Un om stă la biroul său ținându-și capul între palme. Pe fața lui se poate citi mult stres și multă tensiune. Te zbați și te lupți să faci ca lucrurile să meargă, să funcționeze, să o scoți la capăt, însă totul pare a se sfârși în frustrare, confuzie și dezamăgire. Îl aud pe Domnul cu blândețe amintindu-ți că “despărțit de Mine nu poți face nimic”. Și în timp ce aude aceste cuvinte, acest om se ridică și închide cartea din fața lui, ca un act de supunere. Îl aud pe Domnul spunând: când te predai în mâinile Domnului cu tot ceea ce ai și cu tot ceea ce ești, atunci Duhul Său începe să miște lucrurile din jur, și în vreme ce aștepți, vei fi uimit de lucrarea mâinilor Lui. Domnul te încurajează spunându-ți: Eu sunt Vindecătorul, Răscumpărătorul și Prietenul tău. Eu sunt Cel ce schimb situațiile din jurul tău, Eu sunt Dumnezeul imposibilului, deci predă-te în totalitate înaintea Mea!

Citeste mai departe

Mana profetica – Intarituri distruse

 

Astăzi Dumnezeu dorește să le vorbească celor care au îngăduit ca anumite întărituri ale minții să-i țină într-un loc al disperării și lipsei. Dumnezeu îți vorbește astfel: biruința ta stă în “reînnoirea minții tale” , și în distrugerea și dezrădăcinarea întăriturilor generaționale care te-au ținut limitat. Văd mulți copii prinși în legături generaționale. Multe familii sunt legate de boli, necredință, perversiuni, sărăcie și duhuri asemănătoare. Ușa a fost deschisă și duhurile din locurile cerești au fost împuternicite să vină asupra vieților voastre – acolo unde au drept legal de acces. Văd imaginea unei cepe. Dumnezeu desface foile acestei cepe, una câte una, și pe măsură ce Îl lași pe Dumnezeu să surpe aceste întărituri, ele nu vor mai avea acces la tine și la micuții tăi. Văd bărbați și femei care se ridică și strigă: DESTUL, DESTUL, DESTUL, unii dintre ei STRIGĂ împotriva VRĂJMAȘULUI, alții au parte de consiliere pentru eliberare, iar pe Dumnezeu Îl văd biruind în dreptul tău. Încurajează-te astăzi, copil al lui Dumnezeu!

Citeste mai departe

Mana profetica – Un sezon nou

 

Îl aud pe Domnul spunând că El te conduce spre un nou sezon al vieții tale. Poate nu realizezi încă acest lucru, însă privește la semnele din jur, deschide-ți ochii spirituali și urechile spirituale ca să auzi ce are Domnul să-ți vorbească prin Duhul în această vreme din viața ta.

Citeste mai departe

Mana profetica – Vino la Mine…

 

Văd persoane care se uită în jur. Acum este momentul să te decizi ce anume cauți, căci te văd căutând pe internet, în cărțile pe care le ai în casă, întrebând prietenii despre MINE, Dumnezeu, Tatăl tău. Eu sunt chiar aici gata să te ajut. Te mult timp ești disperat să primești răspunsuri.

Sunt prea multe zone gri în viața ta, zice Domnul. Începe să mă slujești în Duh și în adevăr, căci acesta este de fapt lucrul după care tânjești. Destul cu informațiile de mâna a doua, brațele Mele sunt deschise să te primească, fiul Meu, fiica Mea. Te-am văzut frecventând mai multe biserici, fiind implicat în multe activități religioase, încă acum te văd venind în locul unde ești gata să-ți deschizi inima ca să primești răspunsuri pentru viața ta. Destul cât te-ai îndepărtat de Mine, Tatăl tău, Eu sunt aici și sunt de partea ta.
Ai căutat în firea pământească și ai cules din firea pământească. Și te întrebi: cum se face că nu am parte de o străpungere? Făcând aceleași lucruri vei obține aceleași rezultate; Cuvântul Meu este răspunsul pentru tine astăzi, o schimbare în viața ta va avea loc pe măsură ce te trag înapoi lângă Mine, zice Domnul.

Citeste mai departe

Mana profetica – Ferice de cel ce rabda ispita

 

Am avut o vedenie… Doi îndrăgostiți se aflau într-o cameră/într-un cuib de burlaci… Nu era al lor… Încercau să petreacă un timp singuri în intimitate. Afară era o petrecere cu multă veselie, festivitate și multă gălăgie. Astfel că cei doi încercau să acopere toate ferestrele. Însă nu toate ferestrele aveau draperii, așa că le-au acoperit cu haine și cu tot ce au mai găsit prin cameră. Mereu când cei doi încercau să aibă un moment de intimitate, ceva planificat le distrăgea atenția. Dumnezeu va continua să-ți distragă atenția, pentru a te preveni să nu păcătuiești în mod deliberat, și nu va îngădui să-ți ascunzi păcatul. Voi sunteți doi îndrăgostiți creștini și sunteți meniți să rămâneți curați în ochii Domnului. Nu căutați locuri singuratice pentru a nu cădea în ispită. Pe Dumnezeu nu-L puteți înșela cum îi înșelați pe oameni. Dumnezeu este Tatăl nostru atotputernic și omniprezent. Multe binecuvântări îi așteaptă pe cei ce rabdă ispita.

Verset biblic: Iacov 1:12-15 – “Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: Sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce moartea.”

© Ruach Ministries

Mana profetica – Rugaciunea

 

Iacov spune: Nu primiți pentru că nu cereți. Cum te rogi tu pentru străpungere? Pasajul din Matei 7:7 se referă la cerere specifică, rugăminte, strigăt către Domnul pentru străpungere. Aceasta îmi aduce aminte de Isus în Grădina Ghetsimani, unde S-a rugat fierbinte și stăruitor, că dacă este voia Tatălui, să îndepărteze paharul acela de la El. De cele mai multe ori aceste cereri implică lacrimi de disperare. Îl căutăm noi cu adevărat pe Dumnezeu în toate circumstanțele noastre; avem noi acea atitudine de a căuta ceea ce El ne-a promis? Sau ne-am obișnuit să-L căutăm cu reținere, șovăială sau neîncredere? Atunci când batem, bătaia noastră nu trebuie să fie una care nu poate fi auzită, ci o bătaie violentă ca și când dorești cu disperare ca ușa din fața ta să se deschidă. Cum ne rugăm pentru străpungere, cum ne sunt rugăciunile pentru țara noastră, pentru copiii noștri, pentru căsniciile noastre, pentru vecinii noștri? Acesta este ceasul pentru rugăciune, să strigăm către Domnul pentru străpungere!

Verset biblic: Matei 7:7 – “Cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți, și vi se va deschide.”

2. Boscorodirea

download - Copie

In Dictionarul explicativ al limbii romane din 1975, citim: “a boscorodi” vine de la cuvantul ucrainian “boskorodity” si inseamna a vorbi singur, spunand cuvinte neantelese, adica a bodogani. Am vazut in capitolele precedente cum s-a introdus limba slavona in locul celei latine. Dimitrie Cantemir in Descriptio Moldavae, pag.152, inca mentioneaza procedeul de taierea limbii celor care nu vor folosi limba slavona. Deci metoda de inlocuire a limbii latine cu limba slavona a fost facuta cu o extrema violenta:

“Preotii care nu cunosteau limba slavona, au inceput a imita prin sunete asemanatoare, pe care nici cei ce ascultau nu le intelegeau. Deci, s-a produs un fenomen unic in lume si nemaiintalnit in istorie “boscorodirea”. Ce eroare! Vorbirea clara si cu inteles a frumoasei noastre limbi, inca in formare, deci o latina vulgara, aducea cu sine pedeapsa “taierii limbii.” Iar schimonosirea, bolborosirea unor cuvinte, fara de inteles, pe care sufletul si constiinta le detesta, erau dovada de conformism. Straduinta de supunere era acceptata, chiar incurajata. Asa s-a ajuns la cea mai degradanta injosire a constiintei!

Cultul lui Dumnezeu a ajuns o insirare de sunete cu prefixe si sufixe slavone. Acesti preoti romani “boscoroditori” aveau in psihicul lor convingerea falsului si a inselatoriei. Au ajuns sa nu stie sa citeasca. Uneori nu cunosteau decat Tatal nostru (Ocinasele) si mai rar Crezul, in limba slavona, restul serviciilor era boscorodit. Nu-i de mirare ca unii episcopi trecand la Biserica Catolica, fara a nega valabilitatea sacramentelor in Biserica ortodoxa (ca Patenie de la Muncaci) aveau dubii daca acestea au fost date valid, din mai multe pricini. Secolele de boscorodire au lasat in Biserica ortodoxa o trauma psihica. Boscorodim, adica imitam, fara probleme de constiinta…“

Gheorghe Baritiu (1812-1893) publicist si istoric roman, intemeietorul presei romanesti in Transilvania, membru fondator al Academiei Romane, scrie: “O imprejurare poate sa supere pe istoricul roman care se va ocupa de istoria reformatiunii, iar aceea este, ca incepand din anul 1566 pana la 1670, nu dai in toata istoria Transilvaniei peste un mare preot, calugar sau episcop, roman greco-rasaritean, care sa-si fi aparat dogmele credintei sale, barbateste, sa fi declarat vreunul pe fata, in ochii lumii, cum faceau apusenii, ca abjura credinta cea veche si trece la cea noua!… Cu ce se ocupau in acele timpuri miile de calugari rasariteni, carora le place foarte mult a se considera pe sine si a se numi aparatori infocati ai Bisericii Ortodoxe, rasaritene?” (Parti alese din Istoria Transilvaniei, vol.I, p.150).

Am putea raspunde noi astazi: boscorodeau!

“Ce constiinta aveau preotii boscoroditori? Ce loialitate fata de adevar, atunci cand aratau ca stiu ceea ce, de fapt, igonorau?! In asemenea imprejurari nu exista o chemare la preotie pentru ca preotul nu era pregatit si era convins ca inseala atat pe Dumnezeu, cat si pe credinciosi.”

“Orice limba are frumusetea sa, venerabilitatea sa. Deci, si limba slavona este frumoasa cand este citita si vorbita cum trebuie. Insa o limba care este parodiata, boscorodita este, de fapt, batjocorita.”

Dimitrie Cantemir (1673-1723), domn al Moldovei si mare carturar, mai scrie: “Teoctist de neam bulgar si diacon al lui Marcu din Efes, pentru a dezradacina din Moldova samanta catolicismului si sa ridice pentru totdeauna tinerilor putinta de a citi sofismele latinilor, a incredintat pe Alexandru cel Bun sa surghiuneasca din tara pe oamenii de alta credinta si sa scoata literele latine din toate scrierile si cartile si sa introduca in locul lor, pe cele slavone.” (Descriptio Moldaviae, p.152).

Este de fapt cert ca inainte se folosea limba latina. Orasele din Moldova aveau sigilii cu inscriptie latina: Baia, Roman, Campul Lung, Neamt (S. Civium de Nimcz); S. Civium de Foro Romani; Sigillum Capitalis Civitatis Moldaviae, Terrae Moldaviensis; Sigillum…Opidi |otnar etc. Tot in limba latina erau si sigiliile celor mai vechi peceti bisericesti. In cancelaria princiara a Moldovei, inaintea adoptarii scrisului slavon s-a scris in limba latina.” (Magazina istoric, St. Gorovei, Am pus pecetea orasului, nr. 2/1972, p.35).

Principesa Suzana Lorantfy, vaduva lui Gh. Rakoczi I, printr-un decret din 2.4.1657, a instituit o seama de vizitatori sa cerceteze si sa raporteze cele constatate la fata locului, despre stiinta si purtarea preotilor din tara Fagarasului, care fura scosi de sub jurisdictia episcopului de la Alba Iulia, pentru a fi calvinizati. Din acest raport: Examen Pastorum, reies urmatoarele: din 39 de sate, preotii stiau foarte putini “Tatal nostru”, “Cele zece porunci” si “Crezul”. Singur protopopul de la Vistea scria bine. Cei mai multi boscorodeau in limba slavona.” (Cultura Crestina, Ian.-Mart. 1941).

Biserica si religia crestina are un ritual, are formule cu care se dau Sfintele Taine. Daca cel care le administreaza nu foloseste cuvintele prescrise, sacramentul este nul. Cum vor fi dat preotii boscoroditori botezul, spovedania, Sfanta Liturghie, iar episcopii cum au hirotonit preotii? Ce siguranta are continuitatea Episcopatului de la Apostoli pana in prezent in biserica ortodoxa, cat a durat boscorodirea?…Boscorodirea a intrat in caracter, a devenit fenomen politic:

– In timpul Habsburgilor, ortodocsii au luptat pentru drapelul acestei dinastii.
– Cand s-a instaurat Romania Mare ei s-au erijat in monarhisti, acuzand pe cei care nu au slujit cu ei la incoronare.
– Cand a venit la putere generalul Antonescu, preotii ortodocsi au facut misinada in Transnistria.
– Cand s-a instaurat comunismul, prin rusi, au adus pe patriarhul Alexei al Moscovei in tara, ca sa se arate supusi rusilor…”

Deci, cand suntem in dificultate boscorodim. Boscorodim istoria prin triumfalism, boscorodim credinta, boscorodim politica, aceasta stiinta a posibilului…

“In inchisoarea din Sighet, in anul 1953, eram (episcopul greco catolicautor al acestor rinduri) cu Ioan Ilcus, fost general de armata si ministru al apararii nationale. Din temnita se vedea printre gratii o cladire cu vreo patru cupole. Pe acestea erau cruci. Un brat transversal era mai lat, iar celalalt mai ingust si terminat cu o sageata; cand batea vantul crucea devenea girueta. Bratul lat era dus de vant, iar bratul ingust cu sageata arata de unde vine vantul.

– Ce este in cladirea aceea, pe care o vedem printre gratii si are cruci pe cupole? intreaba fostul ministru.
– Cred ca este biserica ortodoxa.
– De unde deduci aceasta? intreba din nou generalul.
– Nu vezi ca aceste cruci se invart cum bate vantul?
El a ras, dar fiind ortodox m-a intrebat:
– Dar la greco-catolici crucile nu se invart cum bate vantul?
– Cum vezi, i-am raspuns eu, noi santem in inchisoare, cu intreg Episcopatul; daca si crucile noastre s-ar intoarce dupa cum bate vantul, noi n-am fi aici!

Dupa Unirea de la 1700, tinerii nostri preoti intorsi de la Roma, vorbeau mai multe limbi, fara boscorodire. Pe cand episcopii ortodocsi ai Ardealului trebuiau sa depuna juramant pe catehismul calvinesc, dupa ce au fost consacrati la Bucuresti cu juramant ortodox! Ce fel de constiinta era aceea?…

Diaconul Coresi (1510-1581), traducator si mester tipograf. A fost chemat de la Targoviste de Hanes Begner din Brasov pentru a tipari carti romanesti cu influente luterane. In anul 1561 a inceput a publica aceste carti. El a fost ingrozit de simulacrul de religie si evlavie ce-l dovedeau popii romani si in Talcul Evangheliilor (Cazania) ii conjura:”Fratii mei popi, cu bun inteles si cu mare frica si cinste sa pomeniti numele Domnului! Nu boscoroditi, ca va bate Dumnezeu!”

https://istoriecrestina.wordpress.com/ii-biserica-ortodoxa-rasariteana/2-boscorodirea/

MEDIA Interviuri, documentare, reportaje, eseuri, articole ian.09.2009

download - Copie

Pagina de MEDIA este realizată de

Ioan Ciobotă

Radio Vocea Evangheliei Timişoara

www.rve-ti

Aparitii editoriale la Radio Vocea Evangheliei

Ce nume i-ai da copilului tau nenascut ?”
* documentar, partea a 2-a –

Reporter:
– Ce ati simtit atunci cand ati fost in spital cu avortul de acum 2 ani si jumatate?

Doamna Mirela:
Eram foarte stresata, am avut o stare psihica foarte proasta, inclusiv starea sanatatii in general s-a inrautatit, si ma gandeam uneori c-am sa mor in urma acestui avort. Pe de alta parte, ma apasa faptul ca trebuie sa omor un copil. Era in ajunul sarabatorilor de iarna si ma gandeam la pruncii ucisi de Irod, ma gandeam ca se apropie copilul si eu trebuie sa recurg la acest fapt.
 [continuare]

„LINIE TELEFONICA CRESTINA PENTRU COPII”

Ioan Ciobota, reporter:
Biserica Aletheia din Timisoara desfasoara un proiect intitulat „LINIE TELEFONICA PENTRU COPII” L-am intrebat pe Razvan Duminica, coordonatorul acestui proiect, despre ce este vorba.

Razvan Duminica:
Timisoara este un oras mare, si la fel ca in intreaga tara, valorile moral-crestine au fost pervertite, iar societatea va suferi tot mai mult de pe urma acestor lucruri, asa ca vrem sa prezentam Evanghelia copiilor si familiilor lor, astfel incat sa crestem o generatie aproape de Dumnezeu.
 [continuare]

Un extraordinar documentar despre avort
“Ce nume i-ai da copilului tau nenascut ?”

documentar, partea I –
• Realizat in anul 1999 pentru Radio Vocea Evangheliei – Timisoara
• Difuzat initial de Radio Vocea Evangheliei – Romania, prin statiile Timisoara, Sibiu, Oradea, Suceava, Cluj-Napoca, Bucuresti 
[continuare]

DA’ CE, TU CREZI CA DOAR BIBLIA ESTE ADEVARATA ???

M-a intrebat cineva zilele trecute: “Da’ ce, tu crezi ca doar Biblia este adevarata??? “

I-am raspuns: “Da, ASA CRED !!
Biblia este SINGURA CARTE ADEVARATA dintre toate scrierile asa zis sfinte ale tuturor religiilor. Toate celelalte scrieri sunt simple inventii omenesti, povesti sau chiar minciuni.”

Hindusii cu Vedele si Upanisadele, islamul cu Coranul, budismul cu Sutra si Vynaia, toate acestea sunt doar traditii omenesti – unele sunt inventii si povesti, iar altele sunt minciuni.

Biblia este SINGURA CARTE ADEVARATA, pentru ca este insuflata de DUMNEZEUL CEL ADEVARAT – IEHOVA – GLORIFICAT SA FIE NUMELE LUI IN VECI DE VECI.

Celalalte scrieri au ca autori simpli oameni, muritori.

Biblia a fost scrisa de-a lungul unei perioade de peste 1500 ani, de autori foarte diferiti intre ei – pescari, savanti, medici, imparati, sau culegatori de fructe.
Acesti oameni nu s-au cunoscut intre ei si multi nu au stiut ce au scris ceilalti.
Cu toate acestea, Biblia este o carte unitara, cu subiect COERENT si CLAR. Nu bate campii, nu ai senzatia ca sunt idei aiuritoare, nu sunt minciuni.

Cand citesti Biblia, simti puterea Duhului Sfant al lui Dumnezeu in spatele cuvintelor.

Pe de alta parte este adevarat ca in numele crestinismului, a crucii si a Bibliei s-au pornit cruciade, razboaie si crime.
Dar cei care au facut aceste razboaie, SIGUR NU AU CITIT BIBLIA NICI MACAR O SINGURA DATA !!
Pentru ca mesajul Bibliei este dragoste, ingaduinta, viata, iertare, smerenie si pace.

Nietzsche si Marx, marii ganditori atei, care au propagat idei diavolesti, il acuzau pe Cristos ca propovaduieste aceasta religie a dragostei, a infranarii, a smereniei si a iubirii.
Ei credeau ca religia care se potriveste omului este sexul, dezmatul, ura, razbunarea si crima. Acestea sunt pornirile naturale ale omului.
Iar cei care i-au urmat pe Nietzsche si pe Marx asta au facut (comunistii) si asta fac si acum (nihilistii – constienti sau inconstienti).

Nenorocirea este ca omenirea tinde sa se transforme intr-o masa amorfa de roboti, drogati cu ajutorul televizorului, care se reduc la implinirea nevoilor animalice: sex si circ. Cam asta este mesajul televizorului, iar majoritatea oamenilor tind sa creada ca aceasta stare de lucruri este normala, DAR DE FAPT ESTE O NEBUNIE !

Inainte de revolutie, cand nu existau telenovele la televizor, mama unui prieten ii spunea : “Sa nu te prind ca faci lucruri neingaduite cu vreo fata, ca…”
Dupa revolutie, dupa ce femeia respectiva a fost suficient de “drogata” cu televizorul, si-a schimbat complet principiile si valorile, astfel ca ii spunea: “Tu de ce nu iesi cu vreo fata, sa ai si tu viata de tanar…? “

Televizorul este “biblia” timpurilor noastre. Oamenii isi stabilesc principiile in functie de ceea ce vad la TV – sex, dezmat, ura, razbunare si crima. Pardon, mai vad si canale “educative” intre ghilimele, unde li se spune ca s-a “demonstrat stiintific” ca ne tragem din maimuta. Asta dupa o stiinta diavoleasca, promovata de niste savanti de 2 bani, pusi in slujba celui rau (probabil ca deja te gandesti ca aceste cuvinte nu suna prea ‘cool’).

Astfel ca o buna parte din omenirea de astazi se poarta ca maimutele sau ca porcii – cu scuzele de rigoare fatza de animale, deoarece multe animale nu fac ceea ce fac unii oameni…

Foarte multi oameni sunt setati sa creada ca totul este ingaduit, atat timp cat nu-l superi pe cel de langa tine. Ca nimic nu mai este alb sau negru, totul este gri si acceptabil intr-un anumit context. Dar asta este una dintre MINCIUNILE ZILELOR NOASTRE.

Nu este adevarat ca totul este ingaduit !!

Dumnezeu si Biblia vede vietile si faptele noastre in culori de alb si negru, nicidecum gri. Ceea ce facem este pacat sau este curat, suntem cu Cristos sau impotriva Lui.

Biblia vine si propovaduieste o Evanghelie a schimbarii, a transformarii, a luptei cu tine insuti, cu pornirile naturale ale corpului si ale mintii.

Sunt o multime de profetii care s-au implinit exact cum au fost scrise in Biblie cu mult timp inainte de a se implini.
Sunt multe carti care s-au scris si au demonstrat cu argumente stiintifice valoarea si adevarul Bibliei.

Biblia nu-ti cere sa-ti dai fiul sa moara pentru altii, ca apoi sa primeasca 70 de fecioare drept premiu in Paradis, ci vorbeste despre Dumnezeu care Si-a dat Fiul sa moara pentru pacatosi, ca sa-i duca in Rai, ca premiu al SIMPLEI LOR credinte in Cristos.

Si Biblia nici macar nu cere cuiva sa o apere cu sabia, pentru ca Biblia este “Cuvantul lui Dumnezeu […] viu si lucrator, mai taietor decat orice sabie cu doua taisuri: patrunde pana acolo ca desparte sufletul si duhul, incheieturile si maduva, judeca simtirile si gandurile inimii”. Evrei 4:12

Daca citesti Biblia in smerenie si umilinta (…scuzati limbajul cam… arhaic, dar ales pentru semnificatia lui), cu gand curat si sincer, nu poti sa nu iubesti Biblia.
Dar ce este cel mai important este ca NU POTI SA NU-L IUBESTI PE AUTORUL DE DREPT AL BIBLIEI – DUMNEZEU TATAL.
PRIN FIUL SAU ISUS CRISTOS SI PRIN INSPIRATIA DUHULUI SFANT te poti apropia de El si IL poti cunoaste.

Dar CHIAR DACA tu nu Il iubesti pe Dumnezeu, El tot te iubeste pana la moarte ! Dincolo de moarte nu mai putem schimba absolut nimic. Ne vom intalni DOAR cu ceea ce ne-am pregatit pe acest pamant !

Ioan Ciobota

Umbland liber in mijlocul focului

In afara cuptorului de foc, prietenii lui Daniel erau legati, INSA !! in mijlocul cuptorului, in mijlocul focului umblau liber !!

Poate esti la “gura cuptorului” sau ii simti dogoarea in ceafa.
NU-TI FIE TEAMA !!

Cei 3 tovarasi ai lui Daniel au fost eliberati de Dumnezeu ABIA CAND AU FOST ARUNCATI IN FOC !!
IN FOC UMBLAU LIBERI !

Focul, cuptorul, dezastrul, incercarea, intotdeauna inseamna eliberare !! CRISTOS ESTE PREZENT INAUNTRUL DEZASTRULUI si acolo El preia controlul.
Dar ABIA ACOLO !!
ATENTIE !
ABIA ACOLO, IN MIJLOCUL FOCULUI !
Acolo El te ia in brate si te dezleaga.

Cuptoarele pot fi de mai multe feluri:
– cuptoare in care ne baga altii sau altceva
– cuptoare in care omul se baga de bunavoie, “ca prostu’ “.

Cuptoarele in care ne baga altceva sau altcineva pot fi o boala cumplita, cancer etc, tensiune in familie sot-sotie, parinti-copii sau cu alti membri ai familiei.
Pot fi niste vecini imposibili, niste sefi sau subalterni enervanti etc.

Cuptoarele in care se baga omul de bunavoie pot fi curvie, avort, minciuna, furt, duplicitate, goana dupa bani, afaceri etc. Despre datorii la banci, dobanzi sau somajul de la orizont, sa nu mai vorbim.

Cand Nicolae Steinhard a fost contactat de securitatea comunista pentru a deveni informatorul lor, el l-a intrebat pe tatal sau ce sa faca.
Tatal sau i-a raspuns: “Fiule, faci ce vrei. Dar in functie de alegerea ta vei avea zile linistite si NOPTI INGROZITOARE sau zile ingrozitoare, dar NOPTI LINISTITE.”

Cand te bagi singur in cuptor s-ar putea sa ai si ZILE SI NOPTI INGROZITOARE !

*************
Marele imparat Nebucadnetar construieste un chip de aur de 30 de metri – mai inalt decat un bloc cu 10 etaje !! – si porunceste ca toata lumea sa se inchine acelui chip.

Trei prieteni ai lui Daniel refuza sa se inchine acelui chip. Ei se inchina doar Dumnezeului adevarat, care S-a prezentat pe Sine Insusi in Biblie.
“Atunci Nebucadnetar, maniat si plin de urgie […] le-a zis: „Inadins oare, Sadrac, Mesac si Abed-Nego, nu slujiti voi dumnezeilor mei, si nu va inchinati chipului din aur pe care l-am inaltat?
[…] daca nu va veti inchina lui, veti fi aruncati pe data in mijlocul unui cuptor aprins! Si care este dumnezeul acela, care va va scoate din mana mea?”

Sadrac, Mesac si Abed-Nego au raspuns imparatului Nebucadnetar: „Noi n-avem nevoie sa-ti raspundem la cele de mai sus.
Iata, Dumnezeul nostru, caruia ii slujim, poate sa ne scoata din cuptorul aprins, si ne va scoate din mana ta, imparate.

Si CHIAR DE NU NE VA SCOATE, sa stii, imparate, ca nu vom sluji dumnezeilor tai, si nici nu ne vom inchina chipului din aur pe care l-ai inaltat!”

Aici baietii deja sunt cam obraznici, asa ca:
“Nebucadnetar s-a umplut de manie, si si-a schimbat fata, intorcandu-si privirile impotriva lui Sadrac, Mesac si Abed-Nego. […] a poruncit sa incalzeasca de sapte ori mai mult cuptorul, de cum se cadea sa-l incalzeasca.
[…] Apoi a poruncit […] sa-i arunce in cuptorul aprins. Acesti trei oameni […] au cazut legati in mijlocul cuptorului aprins.”

DE AICI INCEPE ALTA DINTRE MARILE MINUNI ALE ISTORIEI BIBLIEI.

Atunci imparatul Nebucadnetar s-a inspaimantat, si s-a sculat repede. A luat cuvantul si a zis sfetnicilor sai: „N-am aruncat noi in mijlocul focului trei oameni legati? […] Ei bine, eu vad PATRU !! oameni umbland slobozi in mijlocul focului, si nevatamati; si CHIPUL CELUI DE-AL PATRULEA SEAMANA CU AL UNUI FIU DE DUMNEZEI !”

Observati? Imparatul trece de la chipul imens de aur, la chipul Celui care are putere asupra focului, de fapt asupra vietii si a mortii.

Apoi Nebucadnetar s-a apropiat de gura cuptorului aprins, si, luind cuvantul, a zis: „Sadrac, Mesac si Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Prea inalt, iesiti afara si veniti incoace!” si Sadrac, Mesac si Abed-Nego au iesit din mijlocul focului.
[…] Focul n-avusese nici o putere asupra trupului acestor oameni, […] nici perii capului lor nu se pirlisera, hainele le ramasesera neschimbate, si nici macar miros de foc nu se prinsese de ei.”

DE AICI SE SCHIMBA TOTUL, DAR ABSOLUT TOTUL !

Nebucadnetar a luat cuvantul si a zis: „Binecuvantat sa fie Dumnezeul lui Sadrac, Mesac si Abed-Nego, care a trimis pe ingerul Sau si a izbavit pe slujitorii Sai care s-au increzut in El, au calcat porunca imparatului si si-au dat mai degraba trupurile lor decat sa slujeasca si sa se inchine altui dumnezeu decat Dumnezeului lor!

Iata acum porunca pe care o dau: orice om din orice popor, neam sau limba ar fi, care va vorbi rau de Dumnezeul lui Sadrac, Mesac si Abed-Nego, va fi facut bucati si casa lui va fi prefacuta intr-un morman de murdarii, pentru ca… nu este nici un alt dumnezeu, care sa poata izbavi ca El.”

Asadar, datorita credintei de neclintit a celor 3 tineri, marele imparat Nebucadnetar trece de la “chipul de aur” creat de mana omului, la “CHIPUL CELUI [CARE] SEAMANA CU AL UNUI FIU DE DUMNEZEI !”

Nu uita: CRISTOS ESTE PREZENT INAUNTRUL DEZASTRULUI si acolo El preia controlul.
Dar ABIA ACOLO !!
ATENTIE !
ABIA ACOLO, IN MIJLOCUL FOCULUI !
Acolo El te ia in brate si te dezleaga !

P.S. S-ar putea sa nu iesi niciodata din cuptor, sau Dumnezeu sa nu te scoata niciodata, dar EL ramane credincios si te elibereaza !
Te vei simti liber CHIAR INAUNTRUL CUPTORULUI !!!
Atunci spune si tu: “CHIAR DE NU NE VA SCOATE”… noi nu vom sluji dumnezeilor acestui pamant.

Insa, daca te-ai bagat singur in cuptor… imi pare rau…

Slavit sa fie Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Isus Cristos, prin Duhul Sfant, in veci de veci, amin.

Ioan Ciobota

http://ioanciobota.wordpress.com/

http://publicatia.voxdeibaptist.org/media_ian09.htm

Bogdan Calinescu: In Franta e la moda eco-marxismul

download - Copie

Monitorul     1 iulie 2020

Ce invataminte pot fi trase dupa cel de al doilea tur al alegerilor municipale care a avut loc in Franta luni? In primul rind, absenteismul a atins un nivel record : 60 %. E o dovada ca oferta politica nu i-a interesat pe alegatori. E si o modalitate de a protesta si de a contesta guvernul actual. De altfel, partidul lui Macron nu a reusit sa se implanteze local nicaieri. Mai multi ministri au pierdut chiar rusinos (la Paris, de exemplu), insa Edouard Philippe, Prim-ministru, a fost reales ca primar al orasului Le Havre. Cei care au cistigat sunt mai ales ecologistii, sau mai bine spus, Uniunea de stinga care ii reuneste pe ecologisti, pe socialisti si pe comunisti. Au obtinut victorii prestigioase in orase mari ca Lyon, Bordeaux, Marsilia, Strasbourg, Annecy, Tours… Dreapta a reusit sa se mentina in citeva orase, iar partidul lui Marine Le Pen a cucerit primaria orasului Perpignan.

In Franta e la moda eco-marxismul. Un dogmatism verde care vrea sa impuna un program bolsevic. Individul si libertatea nu mai au nici o importanta, statul si politicienii decid in locul nostru, atit pe plan economic (capitalismul trebuie combatut ) cit si societal (sunt ecologisti excitati care vor sa controleze si numarul de nasteri, pentru a « salva planeta », bineinteles). De altfel, nici democratia nu e pe placul unora dintre ei. Nu e suficient de eficace in « lupta impotriva incalzirii globale » (sic).

Isteria climatica de care sufera aproape toti politicienii a dat nastere, asa cum banuiam de ani de zile, unui monstru leninist. Orice e posibil in viitor, asa cum se distrug statui si se rescrie istoria in functie de minoritati, asa si lumea in care traim poate fi distrusa de bolsevicii verzi.

Doua precizari (importante !) : cei care au votat pentru alianta eco-marxista sunt in majoritate cei care locuiesc in orase mari si iau bicicleta sau trotineta pentru a merge la birou. E « cool » si au impresia ca indeplinesc o misiune salvatoare. Restul Frantei nu are nici timp si nici posibilitate de mers cu bicicleta si ramine cu picioarele pe pamint.
De asemenea, tin sa mentionez, cu mindrie, ca orasul meu e printre cele (foarte) rare orase cu peste 100 000 de locuitori care au votat – din primul tur ! – pentru primarul de dreapta. De altfel, cei doi candidati de dreapta au obtinut, impreuna, 72 % din voturi iar cel din partea eco-marxistilor…7 %.

Bogdan Calinescu

SURSA   Facebook

Bogdan Calinescu: In Franta e la moda eco-marxismul

Amână Netanyahu detonarea bombei Cisiordania? Totul despre planul Israelului de a anexa noi teritorii palestiniene

download - Copie

de Cătălin Gomboș     HotNews.ro

Miercuri, 1 iulie 2020, 13:14 Actualitate | Internaţional

Muncitori palestinieni stau la rând ca să treacă printr-un check-point din Hebron pentru a ajunge la muncă în Israel

Foto: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia

Muncitori palestinieni stau la rând ca să treacă printr-un check-point din Hebron pentru a ajunge la muncă în Israel

Israelul poate pune oricând în mișcare, începând cu 1 iulie, planul privind anexarea unei părți din Cisiordania, un teritoriu care ar trebui să fie inima unui viitor stat palestinian. Această dată a fost convenită de principalele formațiuni din coaliția de guvernare, Likudul lui Benjamin Netanyahu și „Albastru Alb” al lui Benny Gantz.

Anexarea ar pune capăt definitiv muribundului proces de pace Oslo și, posibil, ar compromite o eventuală soluție a două state. În plus, ar putea crește instabilitatea într-o regiune care și așa este afectată de conflicte și numeroase riscuri de securitate.

Nu în ultimul rând, relațiile Israelului cu comunitatea internațională ar putea fi afectate, dat fiind că există o largă opoziție față de anexare, opoziție care, de altfel, este întâlnită și în interiorul Israelului.

Cisiordania ocupată, teritoriu-cheie al unui viitor stat palestinian

Cisiordania a fost ocupată de Israel în urma războiului arabo-israelian din 1967.

Tot în urma Războiului de Șase Zile din 1967, Israelul a ocupat Ierusalimul de Est, arab, care la vremea respectivă era administrat, la fel ca și Cisiordania, de Iordania, Înălțimile Golan, aflate în componența Siriei, precum și Fâșia Gaza și Peninsula Sinai, ambele controlate de Egipt.

Sinaiul a fost eliberat în schimbul păcii cu Egiptul, a cărei bază a fost pusă de Acordurile de la Camp David din 1978. Fâșia Gaza – evacuată de Israel în 2005 – se află de jure sub jurisdicția Autorității Palestiniene, de facto e controlată de gruparea teroristă Hamas și este supusă unei severe blocade de către Israel și Egipt.

Ierusalimul de Est a fost anexat în 1967, la scurt timp după război, iar Înălțimile Golan în 1981. Cisiordania a fost administrată integral de Israel, întâi prin intermediul armatei apoi de către autorități civile, până în 1994, când, în urma Acordurilor de la Oslo, a fost creată Autoritatea Palestiniană.

Cisiordania a fost împărțită atunci în trei zone, A, B și C. Prima – și cea mai mică din punct de vedere al întinderii – a intrat în administrarea Autorității Palestiniene, în zona B a fost instaurat un control mixt (civil palestinian și de securitate israelian) iar zona C a rămas sub controlul exclusiv al Israelului.

Prezența militară israeliană în Cisiordania este justificată și de necesitatea de a proteja cele peste 130 de colonii evreiești fondate acolo începând cu 1967, colonii în care trăiesc sute de mii de cetățeni israelieni. Acești coloniști se văd ca parte din Israel și vor ca situația de facto să fie consfințită juridic.

Benjamin Netanyahu este, probabil, cea mai bună opțiune politică a lor: încă de la începutul primului său mandat de premier, în urmă cu aproape un sfert de secol, a pledat nu doar pentru menținerea coloniilor, ci și pentru extinderea acestora.

Benjamin Netanyahu: populistul intransigent cu palestinienii

Benjamin Netanyahu a devenit, în 1996, cel mai tânăr premier din istoria Israelului ca exponent al celor care criticau Acordurile de la Oslo și cereau o poziție mai dură față de palestinieni. Campania sa electorală, coordonată de consultantul american Arthur Finkelstein, a mers pe un discurs populist în care adevărul era opțional: unul dintre mesajele-cheie a fost că Shimon Peres, contracandidatul său și, totodată, unul dintre arhitecții păcii, urma să împartă Ierusalimul și să le cedeze palestinienilor o parte din Orașul Sfânt.

Era o minciună, dar importanța Ierusalimului și, mai ales, a Orașului Vechi, e atât de mare, încât s-a dovedit a fi extrem de eficientă. Netanyahu a reușit să îl înfrângă pe Shimon Peres, în ciuda faptului că victoria acestuia părea a fi asigurată, mai ales că ducea mai departe moștenirea lui Yitzak Rabin, asasinat cu câteva luni mai devreme de un extremist tocmai pentru că alesese pacea cu palestinienii.

Victoria lui Netanyahu și a Likudului a fost facilitată și de faptul că puneau accentul pe securitate, în condițiile în care Hamasul, care respingea pacea, începuse să trimită teroriști sinucigași în orașele israeliene.

Câțiva ani mai târziu, același Netanyahu, care pierduse funcția de premier, dar era ministru în cabinetul Likud al lui Ariel Sharon (un fost general legendar în Israel pentru faptele sale de arme, dar acuzat de palestinieni de crime de război), și-a dat demisia atunci când s-a decis retragerea din Gaza.

În 2009, Bibi a revenit la putere ca prim-ministru și de atunci a reușit să își păstreze această poziție în patru cabinete succesive, depășindu-l ca longevitate în funcție și pe fondatorul statului, David Ben-Gurion.

Importanța securității Israelului și intransigența față de palestinieni au rămas o constantă în discursul lui Netanyahu și chiar s-au accentuat din cauza a trei factori: alianța cu partidele ultra-ortodocșilor și cele pro-coloniști, care au propriile lor obiective, creșterea amenințării Iranului prin dezvoltarea programului nuclear al acestei țări și implicarea în războiul civil din Siria (ceea ce implică prezență militară iraniană în apropierea granițelor Israelului) și, în ultimii ani, problemele penale ale premierului care, ca orice populist care se respectă, caută să abată atenția de la aspectele care nu îi convin prin discursuri și decizii care au darul de a șoca.

Anexarea unei părți din Cisiordania reprezintă o astfel de decizie.

Anexarea Cisiordaniei, o decizie controversată în lume și în Israel

Zidul construit de Israel în jurul teritoriilor palestinene. FOTO: APAImages via Profimedia Images

Palestinienii nu au cum să aibă un stat al lor fără Cisiordania și Gaza, iar acest lucru a fost clar de la bun început. Există aspecte asupra cărora israelienii și palestinienii nu au reușit să cadă de acord – statutul Ierusalimului, de pildă, pe care ambele părți îl invocă drept capitală – și aspecte asupra cărora e greu de crezut că se vor înțelege vreodată, cum e, de pildă, chestiunea întoarcerii refugiaților palestinieni: cei 700 de mii plecați/alungați în 1948 au devenit, în timp, prin descendenții lor, 5 milioane, așa că și dacă absorbirea lor ar fi posibilă (puțin probabil, dat fiind că vorbim de o țară foarte mică), aceasta ar schimba componența etnică a Israelului care, în plus, spune că de fapt s-a produs un transfer de populații, întrucât evreii din Orientul Mijlociu au fost alungați de guvernele arabe și le-au luat locul palestinienilor.

Există și chestiuni care s-ar putea negocia, cum ar fi un schimb de teritorii astfel încât coloniile mai mari, aflate în interiorul Cisiordaniei dar pe graniță, să poată fi alipite Israelului.

O anexare unilaterală a Cisiordaniei sau a unei părți din aceasta e, însă, inacceptabilă atât pentru palestinieni cât și pentru comunitatea internațională: ONU, Liga Arabă și numeroase state membre UE i-au cerut Israelului să nu ia o astfel de decizie. Nici măcar în Israel nu există unanimitate în privința unei astfel de decizii, cum se vede de pildă din faptul că o scrisoare recentă prin care se respinge anexarea, semnată de peste o mie de parlamentari din 25 de țări europene, a fost inițiată de personalități israeliene care sprijină soluția a două state, inclusiv un fost președinte al Knessetului.

Fostul adversar politic al lui Netanyahu, care în prezent îi este partener de guvernare, Benny Gantz, pare să fi înțeles mesajul și a făcut un pas înapoi spunându-i trimisului Casei Albe că data de 1 iulie pentru demararea anexării nu e bătută în cuie, deși fusese dată ca certă, în condițiile în care prioritatea o reprezintă, acum, pandemia de coronavirus.

Până și Statele Unite au ezitat până acum să se pronunțe ferm în favoarea anexării la 1 iulie, în ciuda faptului că o astfel de anexare este prevăzută chiar de planul de pace asumat de Donald Trump.

Anexarea coloniilor, parte a unui plan de pace sortit eșecului

Protest în Hebron împotriva planului de anexare a 30% din Cisiordania

Pe 28 ianuarie 2020, Donald Trump a prezentat noul plan american de pace pentru Orientul Mijlociu într-o sală ticsită, în care se aflau, printre alții, Benjamin Netanyahu și soția sa, Sara, ginerele lui Trump, Jared, care gândise planul, oficiali americani și israelieni.

Printre invitați erau și ambasadorii a trei țări arabe apropiate de Statele Unite – Bahreinul, Emiratele Arabe Unite și Omanul – dar niciun reprezentant al palestinienilor. Pentru ei, planul de pace reprezenta un dezastru.

Documentul prevede că palestinienii trebuie să renunțe definitiv la orice pretenție asupra Ierusalimului, care rămâne capitala indivizibilă a Ierusalimului, cu Esplanda Moscheilor, al treilea cel mai sfânt loc al Islamului, menținută în custodia hașemiților iordanieni.

Israelul ar urma să anexeze toate coloniile din Cisiordania, terenurile din jurul acestora și fertila vale a Iordanului – una peste alta, cam 30% din Cisiordania.

Multe colonii sunt implantate adânc în Cisiordania (la Hebron, de pildă, se află în zona centrului vechi, în mijlocul unui oraș cu peste 200 de mii de palestinieni), așa că securizarea lor înseamnă o perpetuare a situației actuale, în care mulți palestinieni trăiesc, practic, în niște enclave iar mișcarea între teritorii aflate, teoretic, sub jurisdicția lor, este dificilă.

Spațiul aerian al viitorului stat palestinian și granițele sale ar fi, în continuare, controlate de Israel. Dacă palestinenii acceptă aceste condiții, ar primi două enclave în deșertul Negev, la granița cu Egiptul, care ar urma să fie transformate într-o zonă industrială și una rezidențială și agricolă, dezvoltate cu ajutorul a 50 de miliarde de dolari pe care planul îi promite ca investiții.

Planul de pace ignoră, practic, majoritatea doleanțelor palestinienilor și îi dă Israelului tot ceea ce ar putea să își dorească politicienii săi de dreapta (există, desigur, și voci care vor chiar și mai mult, anexarea întregii Cisiordanii), așa că nu e de mirare că un Benjamin Netanyahu vizibil încântat i-a spus pe 28 ianuarie lui Trump:

“[Mr. President] you have been the greatest friend that Israel has ever had in the White House”.

De altfel, administrația Trump luase anterior două decizii pro-Israel care ar fi părut de neconceput la președinți anteriori: mutarea ambasadei la Ierusalim, recunoscut drept capitală a Israelului – o mișcare pe care majoritatea țărilor au decis să o evite până când palestinienii și israelienii vor cădea de-acord cu privire la statutul orașului – și recunoașterea anexării Înălțimilor Golan de către Israel.

Planul de pace arăta clar că Washingtonul nu mai putea fi privit de palestinieni și aliații lor arabi drept un “honest broker”, un intermediar/moderator nepărtinitor al dialogului dintre părți. Era, totodată, și o ruptură față de comunitatea internațională, care consideră că toate coloniile construite de Israel dincolo de granițele de dinainte de Războiul din 1967 sunt ilegale și că întreaga Cisiordanie trebuie să facă parte dintr-un viitor stat palestinian.

Sub semnul incertitudinii

Muncitori palestinieni stau la coadă să treacă printr-un check-point militar din Hebron pentru a ajunge la muncă în Israel. FOTO: APAImages/ Profimedia

Până la această oră nu este deloc clar ce va face Benjamin Netanyahu sau cât de departe va merge cu anexarea. Deja ministrul său de externe a anunțat că e puțin probabil ca vreun anunț privind anexarea să fie făcut pe 1 iulie. Netanyahu însuși a declarat că încă mai lucrează la detaliile planului de anexare.

S-au vehiculat mai multe variante, dar deocamdată toate sunt speculații – că ar putea avea loc doar câteva anexări simbolice, ale unor colonii de pe graniță, pentru ca să nu se poată zice că nu s-a făcut nimic, sau că se vor anexa doar coloniile propriu-zise, fără teritoriile din jur și fără Valea Iordanului, ceea ce înseamnă doar 3%, nu 30% din Cisiordania.

O decizie privind anexarea ar fi, probabil, una dintre cele mai importante luate de statul Israel în ultimele decenii. Și indiferent cât de amplă ar fi anexarea – 3% sau 30% – palestinienii, și nu numai ei, nu o vor recunoaște.

Horatiu Potra (stanga) si Adrian Volintiru, directorul Romgaz

Șeful Romgaz, amenințat de mercenarul lui Frank Timiș pentru un contract strategic: Nu respecți ce promiți, ai uitat cine te-a pus acolo (Rise Project)

Subiectele zilei

Joi, 2 Iulie 2020

VIDEO Guvernul a lansat Planul de relansare economică. Iohannis: Traversăm o criză mondială fără precedent, iar răspunsurile trebuie să fie pe măsură / Un nou atac la PSD / Orban: E momentul ca liderii politici să iasă din mlaștina demagogiei

Românii merită o rețea de autostrăzi la nivel european, un sistem energetic puternic în plan național și regional, industrii și servicii competitive, iar toate acestea sunt posibile
citeste tot articolul
Românii care vor să plece în vacanță în Grecia au la dispoziție un singur punct rutier de trecere a frontierei / În ce condiții se poate intra pe teritoriul elen și cum arată formularul care trebuie completat

Ministerul Afacerilor Externe le transmite românilor care vor să plece în vacanță în Grecia că accesul rutier pe teritoriul acestei țări este permis în perioada 1-15 iulie
citeste tot articolul
A fost publicată ierarhia mediilor de admitere la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2020

Ierarhia mediilor de admitere la liceu pentru București și pentru fiecare județ a fost publicată miercuri de Ministerul Educației, după ce în 27 iunie au fost anunțate rezultatele finale la
citeste tot articolul
Prefectura Capitalei: Se suspendă temporar examenele pentru obținerea permisului de conducere

Prefectura Capitalei a anunțat, miercuri, că se suspendă temporar examenele pentru obținerea permisului de conducere. Decizia a fost luată „având în vedere prevederile Ordinului
citeste tot articolul
?DOCUMENT Planul de relansare economică integral : Proiecte, termene de execuție și surse de finanțare

Guvernul a făcut public documentul integral „Planul de investiții și relansare economică”. Cele 160 de pagini ale documentului conțin toate proiectele pe termen mediu și lung, termenele de
citeste tot articolul
Dăncilă îi răspunde lui Dragnea: „N-a înțeles un lucru: eram premierul României, nu sluga lui”

Fostul premier Viorica Dăncilă a reacționat miercuri seară, într-o postare pe Facebook, la declarațiile făcute de Liviu Dragnea, în interviul dat din închisoare, potrivit cărora ea
citeste tot articolul
PSD acuză PNL că i-a furat autostrăzile și spitalele pe care nu le-a făcut niciodată pentru că avea, de fapt, altă treabă / Scurtă analiză a faptelor

Planul de relansare propus de Guvernul PNL este vehement contestat de PSD care-i acuza pe liberali că le-au copiat măsurile. O scurtă analiză a planului de relansare economică propus de PSD pe 10 mai
citeste tot articolul
Amână Netanyahu detonarea bombei Cisiordania? Totul despre planul Israelului de a anexa noi teritorii palestiniene

Israelul poate pune oricând în mișcare, începând cu 1 iulie, planul privind anexarea unei părți din Cisiordania, un teritoriu care ar trebui să fie inima unui viitor stat
citeste tot articolul
Liviu Dragnea, în interviul din penitenciar, despre negocierile pe amnistie cu Dăncilă și Toader: În 2018, Dăncilă mi-a spus că e hotărâtă să dea o ordonanță de amnistie

Liviu Dragnea susține în interviul acordat din Penitenciarul Rahova fostei sale consiliere Anca Alexandrescu că Viorica Dăncilă este cea care a deschis discuția despre emiterea unei ordonanțe
citeste tot articolul
Tesla depășeste Toyota și devine cea mai scumpă companie auto de pe piața bursieră

Producătorul de vehicule electrice de ultimă generație Tesla a devenit miercuri cea mai scumpă companie automobilistică globală de pe piața de valori, depășind Toyota, chiar dacă compania Elon Musk
citeste tot articolul
Angela Merkel conduce Președinția Consiliului UE – dar în direcția corectă?

Zilele trecute se putea citi o știre uimitoare: guvernul conservator și opoziția de stânga din Grecia se bucură împreună pentru o Europă sub conducere germană. Au încredere că Angela
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Grecia, redeschisă de astăzi pentru turiștii străini / Nou bilanț zilnic record în SUA

Numărul cazurilor de coronavirus confirmate din lume a trecut de 10,5 milioane, cel al deceselor persoanelor infectate cu Sars-Cov-2 a ajuns la 514.000, iar cel al pacienților declarați vindecați la
citeste tot articolul
Rusia votează pentru extinderea erei Putin

Rusia a adoptat marea revizuire constituțională care îl dă posibilitatea lui Vladimir Putin să rămână la Kremlin până în 2036, un referendum denunțat de opoziție, care îl
citeste tot articolul
Pasagerii unui avion cu români care a aterizat în Creta au fost testați fără explicații

La Aeroportul Heraklion din Creta au fost testată fiecare persoană care a venit din România cu o cursă care a adus turiști din București și Cluj Napoca. Testarea a durat peste 3 ore, a povestit
citeste tot articolul
Stadiul autostrăzii Sibiu – Pitești , pe fiecare tronson: Șantier deschis în acest an pe secțiunea 5. Licitația de pe lotul 4 cu tunel va fi tranșată în următoarele săptămâni / Ce se întâmplă cu sectoarele montane

Pe o parte din cei 30 de kilometri de pe Secțiunea 5 din autostrada Sibiu – Pitești, de la Pitești la Curtea de Argeș, constructorul cu care recent s-a semnat un contract de peste 350 de milioane de
citeste tot articolul
„Violențe permanente” și arestări: Poliția din Seattle a reocupat „zona autonomă” din centrul orașului după mai bine de trei săptămâni

Primarul Seattle-ului a emis un ordin executiv pentru dispersarea protestatarilor și reocuparea Dealului Capitolului din centrul orașului care a fost declarat „zonă autonomă” de
citeste tot articolul
Londra și Berlinul au suficient Remdesivir, în ciuda achizițiilor uriașe făcute de Trump

Regatul Unit și Germania s-au asigurat miercuri că au stocuri suficiente de medicamente antivirale Remdesivir, primul medicament care a arătat o eficiență relativă pentru a trata Covid-19 și din
citeste tot articolul
?Liga 1, play-out: FC Voluntari continuă seria excelentă (2-0 vs Chindia Târgoviște)

?Formația FC Voluntari a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Chindia Târgoviște, într-un meci din etapa a șaptea a play-out-ului Ligii I, primul
citeste tot articolul
Sylvia Kristel, vedeta filmului erotic „Emmanuelle”, va fi subiectul unui serial

Se pregătește o serie despre viața actriței Sylvia Kristel, cunoscută pentru rolul său din saga erotică „Emmanuelle”, a anunțat miercuri unul dintre producătorii săi, francezul Marc
citeste tot articolul
Bancul zilei : Cum dispare rapid durerea de cap

– Alo , Ioane hai la o bere la barul din colt. – Pai cand te-am sunat eu acum o jumatate de ora ai zis ca ai o durere ingrozitoare de cap….
citeste tot articolul

Ce spune Biblia despre semnificația cifrelor 13, 666 și 777?

download - Copie

Ce se întâmplă în Vegas… nu mai rămâne în Vegas!

download - Copie

Las Vegas, semnul de la intrare în oraș - imagine de pe instagram

Provenind de la cuvintele spaniole care înseamnă în limba română ”pajiștile”, City of Las Vegas cum este el cunoscut oficial, este al 28-lea cel mai populat oraș din Statele Unite, cel mai populat oraș din statul Nevada; este un oraș internațional cunoscut drept oraș stațiune, în principal pentru jocurile de noroc, locațiile de cumpărături, restaurante selecte, distracție și viață de noapte. În fond este centrul comercial, cultural, financiar principal pentru întreg statul Nevada.

Orașul se auto-intitulează drept Capitala Distracției din Întreaga Lume și este faimos pentru mega hoteluri-cazinouri și activitățile asociate acestora. În plus, este în lista primelor 3 destinații de top pentru convenții de afacere din Statele Unite ale Americii și un lider mondial în industria ospitalității, având mai multe hoteluri clasificate cu titlul AAA Five Diamond decât oricare alt oraș din lume. Toleranța orașului pentru numeroase forme de programe de entertainment pentru adulți a câștigat pentru sine titlul de Oraș al Păcatului, deși mulți au făcut din Las Vegas un cadru popular pentru literatură, filme fără număr, programe de televiziune, și videoclipuri muzicale (și aceasta este doar o scurtă spicuire despre Las Vegas preluată de aici).

Dacă ați fost sau dacă ați văzut măcar la televizor Las Vegas-ul sunt sigur că înainte de incidentul din 1 octombrie 2017 – de care scriu toate ziarele, vorbesc toate canalele de știri din lumea întreagă și scriu tot mai mulți pe diferite site-uri, bloguri, facebook, și alte rețele de socializare – ați fi spus și ați fi crezut, ca oricine altcineva, că vorba ”what happens in Vegas stays in Vegas” (adică, ”ce se întâmplă în Vegas rămâne în Vegas”) este de acum mai mult decât un proverb, o realitate, o legendă. Se pare, totuși, că soarta evenimentelor și a lucrurilor pe care le vedem tot mai profund și mai cu multă greutate și durere par a ne speria, a ne șoca, a ne terifia de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Una e să vorbim și să scriem despre evenimentele de zilele trecute din Las Vegasși alta e să trăiești acolo, să vezi cu ochii tăi ceea ce se întâmplă acolo zi de zi, noapte de noapte, noapte de noapte – da, mă repet cu vorba asta, noapte de noapte, pentru că Las Vegas este un oraș de noapte. Este ceea ce a ajuns să fie numit, și nu este o rușine pentru nimeni care merge acolo să intre în oraș, să joace la un aparat de noroc și să câștige sau nu, să joace la ruletă și să câștige mai mult sau mai puțin, să întâlnească pe cineva și să aibă o aventură de o noapte sau una de neuitat… și câte nu am mai putea vorbi și scrie acum despre Las Vegas.

Printre toate evenimentele din aceste zile am găsit și unul mai ciudat, un agnostic tocmai s-a ”creștinizat” după ce a scăpat cu viață după împușcăturile din Las Vegas. Am citit cu atenție povestirea lui și am urmărit videoclipul relatării lui via CNN (care vi-l redau mai jos, posibil să nu mai fie disponibil ulterior)

La final el relata următoarele lucruri: ”Am fost un agnostic când am mers la acel concert, și acum sunt un credincios ferm în Dumnezeu pentru că nu avea cum, știți, după tot ceea ce s-a întâmplat, și că eu am scăpat, și am fost binecuvântat ca să mai pot fi aici viu și să vorbesc cu voi”, declara Taylor Benge.

Nu am știut că poți să devii creștin pentru că cineva te-a ferit de niște împușcături, însă îl înțeleg pe om că… agnostic fiind, cred că trăia în temeri pe care nici el nu le știa că le are în inima lui. Programele de radio creștine din America răsunau cu tot felul de întrebă, ”de ce a îngăduit Dumnezeu astfel de lucruri?” Întrebarea lui Taylor nu mai era ”de ce am fost eu salvat, un supraviețuitor?” ci … bine că am scăpat să vă spun acum și vouă. Cam așa a sunat prima dată declarația lui la CNN atunci când am ascultat-o.

Probabil că pentru unii aceasta va suna ironic. Este ironic. Pentru că un incident asemănător i s-a întâmplat și unuia din slujitorii lui Iov, unu a scăpat și a venit să relateze lui Iov ceea ce a lovit peste el, pentru proprietatea lui, peste avuțiile lui. Uneori oamenii văd starea în care au ajuns doar dacă cineva scapă și le spune prin ce a trecut și apoi după el urmează alții care relatează urmările – ceea ce fac acum site-urile de știri, presa din întreaga lume.

Știa Dumnezeu că avea să se întâmple acest incident nenorocit în Las Vegas?
DesigurEl este atotștiutor.

Putea Dumnezeu să intervină ca acest incident să nu aibă loc? DesigurEl este suveran.

De ce nu a intervenit Dumnezeu în Las Vegas?

La această întrebare nu am încă un răspuns. Însă știu un lucru. Atunci când se întâmplă ceva în jurul nostru și nu știm motivul acelui incident, după ce am trecut pe acolo, după ce am văzut ce trebuia să fie văzut, după ce am simțit ce trebuia simțit o să înțelegem lucrurile, o să privim și o să spunem, ”uite de ce”. Probabil că Las Vegas, orașul păcatului, a fost avertizat de mult să se întoarcă la Dumnezeu, dar nu a ascultat nimeni. Interesant este că Taylor a fost martor al acestui incident și frica a transformat din el agnosticismul în credință în Dumnezeu. Nu știu ce va mai crede el peste 1 lună dacă e să îl întrebi ce înseamnă puterea crucii lui Isus, ce înseamnă să te smerești sub mâna tare a lui Dumnezeu, ce înseamnă pocăința, ce înseamnă viața veșnică. Poate că va merge la biserică. Poate se va pocăi pe deplin. Poate nu va face nimic din acestea. Atunci o să apară și ceilalți care vor spune, ”uite de ce” s-au întâmplat lucrurile în Las Vegas.

Nu, noi nu am fost numiți judecători a incidentelor care au venit pe neașteptate pentru un grup de oameni din Las Vegas. Noi am fost chemați să le spunem la oameni despre dragoste lui Dumnezeu care îi cheamă la pocăință. Uneori un semnal de alarmă mai trebuie tras undeva în lume ca să se deștepte și cei mai ipocriți dintre agnostici să vadă restul creștinilor din jur că oamenii au nevoie de Dumnezeu, de salvare, de vindecare… și ei stăteau în distracție, în programele de duminică, la întâlnirile de rugăciune și nu au spus măcar o rugă către cer ca Dumnezeu să se îndure de Las Vegas. Probabil că ”pajiștile” de odinioară de acolo nu erau pline de șerpi, ca acum; probabil că acolo mai curgea apă; mai găseai o umbră unde să stai să te odihnești; și probabil că unii au gândit că umbra aia ar fi mai profitabilă dacă ar face din acel oraș, un oraș al întunericului, al distracției, al chefului nebunesc, al naivității plăcerii umane.

Dacă nu știți ce să vă rugați pentru Las Vegas, vă dau eu câteva motive acum:

  • să vină lumina lui Dumnezeu peste populația din acea zonă
  • familiile celor afectați de incidente să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima și să aleagă viața veșnică și viața nouă în Isus Hristos
  • să se descopere Isus Hristos în toată plinătatea la cei care au afaceri și care fac lucrări care știu și ei că nu sunt după inima lui Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu din toată inima
  • bisericile din zonă să își deschidă ușile și căminele pentru fiii risipitori din acea vale – și sunt așa de mulți acolo care cheltuie banii părinților…
  • orașul să fie transformat dintr-un oraș al plăcerilor murdare în oraș al bucuriei, unde să se audă muzica cerească, oamenii să fie vindecați, vieți să fie transformate

Și probabil că am putea adăuga multe altele. Nu este destul doar o rugăciune acum după ce s-au întâmplat cele ce s-au întâmplat. Nu va fi nevoie de a merge acolo și să vedem ce a fost, ce nu mai este și ce va mai fi. E destul să te oprești din a pune întrebările care încep cu ”de ce” și să începi să spui, ”Doamne, de ce nu mă folosești pe mine să fiu un răspuns al voii tale pentru locul unde m-ai pus?” – fie că ești în zona Las Vegas, în altă parte din lume, sau în fața calculatorului citind aceste rânduri scrise în grabă…

https://crestinismtrait.blogspot.ro/2017/10/ce-se-intampla-in-vegas-nu-mai-ramane.html?

CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ACTORII CARE L-A JUCAT PE IISUS

download - Copie

12-actori-care-l-au-jucat-pe-iisus-de-la-robert-powell-la-christian-bale_17_size7

Povestea lui Iisus fascineaza omenirea de peste 2000 de ani, dar rolul lui Iisus s-a transformat intr-un adevarat miraj pentru actorii de la Hollywood. La fel ca in povestea din Biblie, actorii care l-au jucat pe Iisus au trecut prin momente cumplite la filmari. De la Robert Powell, care este cel mai popular actor care l-a portretizat pe Iisus, Christian Bale si pana la tanarul Diogo Morgado din mini seria fenomen The Bible, toti actorii au ramas marcati de acest rol.

Pentru multi, Robert Powell este Iisus din Nazaret, insa in 2013 un alt actor a avut curajul sa intre in pielea lui Iisus. Diogo Morgado afascinat milioane de oameni de la debutul seriei The Bible, produsa de postul History. Cu un succes nebun, The Bible este printre cele mai urmarite programe in SUA si a reusit audiente record, strangand peste 10 milioane de spectatori in fata televizioarelor, la fiecare episod.

Actorul portughez, in varsta de 32 de ani, le-a povestit celor de la Yahoo cat de grele au fost filmarile, scena rastignirii si cum l-a marcat acest rol.

„Pentru scena rastignirii, am trecut prin momente foarte grele. Am stat ore intregi pe cruce. Am filmat acea scena in 3 zile. A fost chinuitor. Dar va pot spune ca la un moment dat, in timp ce ma aflam pe cruce, ma uitam in jurul meu, la toti oamenii care lucrau, si pentru o secunda, mi-am vazut toata viata in fata ochilor. E un sentiment foarte puternic cand intelegi ce rol joci si ce personaj important reprezinti. Daca scopul unui actor este sa spuna povesti, atunci nici una nu este mai mareata decat cea a lui Iisus Hristos. Felul in care atinge inimile intregii omeniri este un privilegiu pentru un actor. Inca ma simt bulversat, nu am putut sa depasesc acea scena, inca ma bantuie”.

Scena rastignirii a fost un chin nu doar pentru telespectatori, ci si pentru cei implicati in realizarea ei. Filmarile au avut loc in Maroc.

„Am avut scorpioni si serpi pe platouri si era un imblanzitor de serpi care se ocupa sa adune serpii de pe platou. In ziua in care am filmat scena rastignirii, erau 48 de serpi pe platou, eram ingroziti. A fost coplesitor si epuizant pentru toti ce implicati, insa ne-am mobilizat pentru a oferi un moment unic telespectatorilor” a spus Roma Downey, co-producator al miniseriei.

Diogo Morgado, actorul care-l joaca pe Iisus in mini seria „The Bible”

Diogo Morgado a fost invitat si la Oprah in emisiune, unde a vorbit mai mult despre scenele care il bantuie si acum. Actorul a povestit cu lacrimi in ochi cat de impresionat a fost de ce a facut Iisus pentru omenire. „Cand esti acolo pe cruce, esti coplesti de emotii si intelegi ce sacrificiu a facut Iisus pentru noi: este vorba de dragostea sa neconditionata pentru oameni”.

Insa, Morgado a deveni un adevarat sex-simbol, iar fanele i-au gasit repede o porecla: Hot Jesus. „Nu pot decat sa ma bucur, insa sunt actor si nu vreau decat sa imparteasesc povesti frumose, cred ca asta e cel mai important” a spus actorul despre imaginea sa.

Dar, pentru multi fani, actorul care a impresionat cel mai mult in acest rol ramane Robert Powell,in Iisus din Nazareth. Si la 35 de ani de la premiera, „Jesus of Nazareth” este considerat o capodopera si poate cel mai bun film despre viata lui Iisus. Robert Powell a declarat in nenumarate randuri, dupa turnarea filmului, ca experienta interpretarii celui mai important personaj din istoria crestinatatii a fost una solicitanta si chiar traumatizanta. Un detaliu semnificativ pentru modul atent in care Zeffirelli a reconstituit biografia lui Iisus se regaseste in felul in care echipa de machiaj a insistat pe o asemanare izbitoare intre Robert Powell si reprezentarile iconografice cele mai difuze ale lui Iisus. Dupa rolul interpretat in productia lui Franco Zeffirelli, Iisus din Nazaret, actorul britanic Robert Powell a ajuns sa creada ca este, cu adevarat, un trimis al lui Dumnezeu, desi se considera un ateu inainte de a incepe filmarile.

Mini-seria „Jesus of Nazareth” de 6 ore si jumatate a devenit o bijuterie a cinematografiei: „Cred ca farmecul acestui film consta in faptul ca nu ne adresam unui public limitat, am incercat sa oferim o imagine pentru toate culturile si publicurile. Am ramas impresionat de cele 10.000 de scrisori in care fanii imi scriau <<Esti asa cum ne-am imaginat ca ar fi fost El>> „. Dar nu toti au fost multumiti de el. Dennis Potter, scenarist de piese de teatru, l-a descris pe Powell ca fiind „constipat”. „Acesta este cuvantul pe care nu am sa-l uit si il voi lua cu mine in mormant. Pentru asta, n-am sa-l uit niciodata pe Potter” a fost reactia lui Powell,

La inceput, Powell, care avea 33 de ani cand l-a jucat pe Iisus, a vrut sa ii dea o latura umana personajului sau, dar a ajuns la concluzia: cu cat il face mai uman, cu atat ii fura din divinitate. Powell a fost cu totul fascinat de rolul sau, pe care a vrut sa-l joace in asa fel incat fiecare individ sa fie atins intr-un fel sau altul de el. Acesta a ramas impresionat total de o scena care-l bantuie si acum, cea in care se afla pe cruce. „Eram doar eu si echipa de filmare, alaturi de ceilalti actori, erau toti emotionati si plangeau, iar eu imi auzeam vocea ca un ecou printre acei munti. Cred ca acea scena este cel mai bine scrisa din istorie”.

Dupa Iisus din Nazaret, Robert Powell a continuat sa fie activ, inclusiv pe micile ecrane, insa n-a reusit niciodata sa se desprinda de imaginea care i-a marcat pentru totdeauna cariera. Si dupa 35 de ani actorul britanic continua sa fie asociat cu rolul din pelicula lui Zeffirelli, iar fanii nu vor uita niciodata interpretarea sa magnifica.

sursa: http://procinema.ro/

Ce s-a intamplat cu actorii care l-au jucat pe Iisus

CE REPREZINTĂ MĂRŢIŞORUL ?

download - Copie

Mărţişorul, un mic obiect prins într-un şnur alb cu roşu, este oferit persoanelor apropiate, pe 1 Martie, ca vestitor al sosirii primăverii,    

 (Foto: Shutterstock.com)+ZOOM

Galerie foto (1)

Ce reprezintă mărţişorul? Care sunt originile acestui simbol al primăverii, speranţei şi norocului?

Mărţişorul, un mic obiect prins într-un şnur alb cu roşu, este oferit persoanelor apropiate, pe 1 Martie, ca vestitor al sosirii primăverii, primind însă, în ultimii ani, semnificaţii diverse, de la podoabă aducătoare de noroc la simbol al renaşterii naturii.

În general, femeile şi fetele primesc mărţişoare şi le poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primăverii. În Moldova însă, obiceiul este ca fetele să dăruiască mărţişoare băieţilor. Împreună cu mărţişorul se oferă adesea şi flori timpurii de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul.

Arheologii au descoperit obiecte cu o vechime de mii de ani care pot fi considerate mărţişoare. Ele au forma unor mici pietre de râu vopsite în alb şi roşu, înşirate pe aţă, pentru a fi purtate la gât. Cele două culori sunt deschise interpretărilor: roşul poate semnifica vitalitatea femeii, iar albul – înţelepciunea bărbatului. Astfel, şnurul mărţişorului exprimă împletirea inseparabilă a celor două principii.

Semnificaţia firelor alb şi roşu ce se împletesc într-un şnur de care este prins un mic obiect este relevată şi de unele legende. Astfel se spune că Soarele ar fi coborât pe pământ în chip de fată frumoasă şi ar fi fost ţinut prizonier de un zmeu. Pentru a-l elibera, un voinic s-a luptat cu zmeul vărsându-şi sângele în zăpadă. Soarele a urcat din nou pe cer şi, în locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit ghiocei – vestitori ai primăverii.

Conform unui mit care circulă în Republica Moldova, în prima zi a lunii martie, frumoasa Primăvară a ieşit la marginea pădurii şi a observat cum, într-o poiană, într-o tufă de porumbari, de sub zăpadă răsare un ghiocel. Iarna a chemat vântul şi gerul să distrugă floarea şi ghiocelul a îngheţat, însă Primăvara a dat la o parte zăpada, rănindu-se la un deget din cauza mărăcinilor.O picătură de sânge fierbinte a căzut pe floare făcând-o să reînvie. În acest fel, Primăvara a învins Iarna, iar culorile mărţişorului fac trimitere la sângele roşu pe zăpada albă.

Se spune că, în vechime, mărţişorul era confecţionat din două fire răsucite de lână colorată – albă şi neagră sau albă şi albastră – şi era dăruit în prima zi din luna martie. Obiceiul mărţişorului este de fapt o secvenţă dintr-un scenariu ritual de înnoire a timpului – primăvara, la moartea şi renaşterea simbolică a Dochiei.

Unele tradiţii spun că firul mărţişorului, funie de 365 sau 366 de zile, ar fi fost tors de Baba Dochia, în timp ce urca turma la munte. Asemănător Ursitoarelor care torc firul vieţii copilului la naştere, Dochia torcea firul anului primăvara, la naşterea timpului calendaristic. De aceea, mărţişorul este numit de etnologul Ion Ghinoiu „funia zilelor, săptămânilor şi lunilor anului, adunate într-un şnur bicolor”.

Originile sărbătorii mărţişorului nu sunt cunoscute exact, dar se consideră că ea a apărut pe vremea Imperiului Roman, când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna lui Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci şi al fertilităţii şi vegetaţiei. Această dualitate este remarcată în culorile mărţişorului, albul însemnând pace, iar roşul – război. Anul Nou a fost sărbătorit pe 1 martie până la începutul secolului al XVIII-lea.

Răspândit în toate zonele ţării, mărţişorul este pomenit pentru prima dată de Iordache Golescu, iar folcloristul Simion Florea Marian relatează în cartea „Sărbătorile la români” că în Moldova, Muntenia, Dobrogea şi unele părţi ale Bucovinei exista obiceiul ca părinţii să lege, la 1 martie, copiilor lor o monedă de argint sau de aur la gât sau la mână. Moneda, legată cu un şnur roşu, un găitan din două fire răsucite din mătase roşie sau albă sau mai multe fire de argint şi aur se numeşte mărţişor, mărţiguş sau marţ. Mărţişorul era pus la mâinile sau la gâtul copiilor pentru a le purta noroc în cursul anului, pentru a fi sănătoşi şi curaţi ca argintul la venirea primăverii. În unele zone, copiii purtau mărţişorul 12 zile la gât, iar apoi îl legau de ramura unui pom tânăr. Dacă în acel an pomului îi mergea bine însemna că şi copilului îi va merge bine în viaţă. În alte cazuri, mărţişorul era pus pe ramurile de porumbar sau păducel în momentul înfloririi lor, copilul urmând să fie alb şi curat ca florile acestor arbuşti.

Folcloristul Simion Florea Marian scrie că mărţişorul serveşte celor care îl poartă „ca un fel de amuletă”, dar cine doreşte ca acesta să aibă efectul dorit „trebuie să-l poarte cu demnitate”.

În prezent, mărţişorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belşug în casele oamenilor. Se zice că dacă cineva îşi pune o dorinţă în timp ce atârnă mărţişorul de pom, aceasta se va împlini. La începutul lui aprilie, într-o mare parte a satelor României şi Moldovei, pomii sunt împodobiţi de mărţişoare. În Transilvania, mărţişoarele se atârnă de uşi, ferestre, de coarnele animalelor domestice, întrucât se consideră că astfel se vor speria duhurile rele.

Mărţişorul este o tradiţie în România, Republica Moldova şi teritoriile învecinate locuite de români sau aromâni. Obiceiuri similare sunt întâlnite în Bulgaria, Albania, Macedonia.

SursaMediafax

Tagurimartisor | noroc | primavara | reprezentare |

 simbol | speranta | natura | primire | prindere | semnificatii |sosire

http://www.descopera.ro/dnews/12167828

CE CĂUTAU DACII ÎN ANGLIA ŞI DE CR EXISTAU ACOLO COPII CU NUMELE DE DECEBAL ?

download - Copie

Ce au căutat dacii în Anglia şi de ce existau acolo copii cu numele de Decebal?

Ce au căutat dacii în Anglia şi de ce existau acolo copii cu numele de Decebal?

Scena sinuciderii lui Decebal, reprezentată pe Columna lui Traian din Roma.     +ZOOM

Galerie foto (2)

În ruinele unui fort roman, situat la Birdoswald, în Marea Britanie, au fost descoperite vestigii ce arată că aici a staţionat iniţial o cohortă de soldaţi daci, recrutaţi după înfrângerea dacilor de către romani şi încorporaţi în armata romană, iar apoi alţi militari daci, fie urmaşi ai celor dintâi, fie noi recruţi din Dacia.

Cohorta a fost constituită curând după cucerirea  Daciei – în vremea împăratului Traian, în anul 106 e.n -., iar soldaţii au fost transferaţi în provincia romană Britania, unde urme ale prezenţei lor apar curând după anul 120 e.n.

Inscripţiile găsite arată că soldaţii daci au ajutat la construirea Zidului lui Hadrian (imaginea de mai jos), iar ulterior au staţionat la fortul de la Birdoswald, unul dintre punctele fortificate de pe traseul zidului.

Zidul lui Hadrian în apropiere de Birdoswald.    Martin Walker/ Wikimedia, Public Domain

În două inscripţii apare reprezentat un falx – cuţitul curbat caracteristic dacilor, care apare şi pe Columna lui Traian, în scena în care Decebal se sinucide cu o astfel de armă. (Aceasta este versiunea „oficială” în ceea ce priveşte moartea lui Decebal. Totuşi, recent, omul de cultură Dan Alexe a prezentat pe blogul său o altă versiune: regele dac a fost decapitat de un militar roman, care a fost decorat şi înaintat în grad, drept răsplată pentru această ispravă)

Este impresionant felul în care soldaţii daci din Britania romană îşi păstrau cultura: la peste 200 de ani de la înfrângerea lui Decebal şi la aproape 2000 km depărtare de Dacia, încă mai reprezentau falxul pe inscripţiile lor şi dădeau copiilor nume dacice, inclusiv pe cel de Decebal. O piatră de mormânt descoperită la Birdoswald comemorează moartea a doi băieţi cu nume dacice, unul numit chiar Decebalus, care a trăit numai câteva zile, şi altul cu numele de Blaesus, mort la vârsta de 10 ani.

Sursa: English Heritage

Tag-uri: dacia | marea britanie | soldati | romani | decebal | britania | militari | armata | istorie

http://www.descopera.ro/dnews/13248837-ce-au-cautat-dacii-in-anglia