DESPRE DEPRAVAREA FIRII UMANE JHON GILL

JHON GILL

Dovedind deja acuzaţia de vinovăţie pentru păcatul lui Adam pentru posteritatea lui, ceea ce urmează după aceasta este depravarea naturii, derivată lor de la el; prin aceasta înţelegându-se decăderea generală a omenirii, a tuturor caracteristicilor firii umane şi a tuturor puterilor şi resurselor sufletului şi elementelor corpului.

1. Unu, voi dovedi că există o astfel de depravare şi corupere a omenirii.

1a. Păgânii înşişi au cunoscut-o şi s-au plâns de ea, ei afirmă că nici un om nu este născut fără păcat;[1] că orice om este vicios natura;[2] că este o dispoziţie rea, sau un afect vicios, care este sădit şi creşte în oameni;[3] şi este o parte fatală de rău în toţi când se nasc, de acolo fiind depravarea sufletului, bolile, etc.[4] şi cauza viciului este de la părinţii noştri, mai degrabă şi de la primele principii, decât de la noi:[5] şi Cicero[6]deplânge în mod deosebit că oamenii sunt aduşi la viaţă de către fire ca mamă vitregă, cu un trup gol, fragil şi infirm şi cu o minte sau suflet înclinate spre pofte.

1b. Apocalipsa o afirmă; Scripturile abundă cu mărturii despre aceasta, afirmând că nici un om nu se poate naşte pur şi curat; că tot ce este născut din carne, sau vine în lume prin producere obişnuită, este carne, carnal şi depravat; că toţi oamenii, evrei şi neamuri, se află sub păcat, sub vină, impur şi sub domnia păcatului; că imaginaţia gândurilor inimii oamenilor este rea şi aceasta în mod continuu; că inima este înşelătoare şi deznădăjduit de slabă; şi din ea iese tot ce este stricat şi păcătos (Iov 14:4; Ioan 3:6; Rom. 3:9; Gen. 6:5; Ier. 17:9; Matei 15:19).

1 Raţiunea confirmă aceasta, că aşa trebuie să fie; că dacă un pom este stricat, nu poate aduce decât roade stricate; că dacă rădăcina omenirii este ne sfântă şi ramurile trebuie să fie la fel; dacă fântâna este necurată şi izvoarele trebuie să fie la fel; dacă părinţii direcţi sunt necuraţi, posteritatea lor trebuie să fie necurată, deoarece un lucru curat nu poate veni dintr-unul necurat; şi dacă Dumnezeu a făcut din sângele unui om toate naţiunile care sunt pe pământ şi acel sânge este pătat de păcat, tot ce porneşte de la el prin concepere obişnuită, trebuie să aibă aceeaşi pată.

2. Toată experienţa mărturiseşte adevărul acesta; nici un om nu s-a născut vreodată în lume, fără păcat; nici unul nu a fost vreodată scutit de această molipsire şi contaminare a firii, „nu este nici unul care să facă binele, nici unul” (Rom. 3:10) care să facă binele natural şi de la el, motivul este, pentru că nu este nici unul bun din natura lui; din toate milioanele de oameni care au venit de la Adam, prin concepere obişnuită, nici unul nu a fost găsit fără păcat; există doar o excepţie de la aceasta, o caracteristică a firii umane şi aceea este natura umană a lui Isus Hristos; şi aceasta este excepţia deoarece producerea, conceperea Lui a fost excepţională şi nu a descins din Adam, prin producere obişnuită.

3. Necesitatea răscumpărării prin Hristos şi a regenerării de către Duhul lui Hristos, arată că oamenii trebuie să fie într-o stare de depravare, sau nu ar fi fost nevoie de acestea. Răscumpărarea oamenilor din păcat şi dintr-o purtare în van, presupune că ei sunt sub puterea păcatului şi influenţa acestuia, care conduce o viaţă păcătoasă şi sterilă;  şi dacă oamenii erau liberi de murdăria păcatului, sângele lui Hristos care să-i cureţe de toate nu mai era necesar; fiinţa Lui a fost făcută înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare pentru ei, implică faptul că erau ne sfinţi şi nejustificaţi şi robi păcatului şi lui Satan: regenerarea şi sfinţirea sunt absolut necesare pentru ca un om să se bucure de fericire veşnică; „dacă un om nu este născut din nou, nu va vedea Împărăţia lui Dumnezeu”; şi „fără sfinţire nimeni nu va vedea pe Dumnezeu” (Ioan 3:3; Evr. 12:14), dar ce ocazie ar fi fost ca omul să fie născut din nou sau să aibă o naştere nouă şi supranaturală, dacă el nu ar fi fost pângărit de prima naştere, cea naturală; sau să fie sfinţit, dacă nu era ne sfânt şi necurat? (vezi 1 Cor. 6:9-11).

2. Doi, numele sub care această depravare a firii este cunoscută în Scriptură merită atenţie , deoarece nu slujesc numai la a oferi mai multă lumină despre natura ei, dar o şi confirmă; este de asemenea numită „păcat”, fiind o dorinţă de conformitate la legea lui Dumnezeu şi contrară ei; este reprezentată ca fiind foarte activă, lucrând tot felul de carnalităţi şi moartea însăşi; înşelând, distrugând, ucigând şi ca fiind foarte păcătoasă chiar ca o hiperbolă, fiind plină de tot păcatul şi sursa tuturor (Rom. 7:8,11,13). Are numele de „păcat care locuieşte”; apostolul vorbeşte despre aceasta cu privire la el, „nu mai Sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.” (Rom. 7:17,20), nu este ceea ce vine şi pleacă, sau un vizitator din când în când, ci un locuitor şi încă unul care face numai probleme; împiedică tot binele şi face tot răul pe care poate să-l facă; şi locuieşte şi va locui cât timp oamenii sunt în acest templu, trupul, şi chiar în sfinţi, până când casa lor pământească a acestui templu va fi destrămată; este ca împrăştierea leprei în casă, care nu se vindecă până când casa nu este dărâmată şi piatra şi lemnul duse într-un loc necurat: deci templul trupului nu va scăpa de depravarea firii până când nu va fi dărâmat şi dus la mormânt. Se spune că este „legea păcatului” şi „legea în elementele trupului”; care are forţă, putere şi autoritate; domneşte ca un rege, mai degrabă ca un tiran, pentru că duce la moarte, cu excepţia cazului în care harul nu o previne; şi decretă legile şi cere supunere la ele; şi supunerea este oprita la poftele ei; oamenii slujesc diverselor pofte şi plăceri (Rom. 7:23; 8:2; 6:12; 5:21; Tit 3:3). Uneori este numit „trupul păcatului, deoarece constă în diferite părţi şi elemente, ca un trup; este un agregat sau o asamblare de păcate şi include totul în el (Rom. 6:6; Col. 3:5). Uneori se numeşte „omul cel vechi”, deoarece este efectul otrăvii şarpelui cel vechi, este aproape la fel de vechi ca şi primul om ; şi la fel de vechi ca orice om în care este; există de când este omul (Rom. 6:6; Efes 4:22). Adesea este numit carne, deoarece este propagat de carne şi este carnal şi depravat şi este opus duhului şi principiilor harului, care este de la Duhul lui Dumnezeu; şi în care nici un lucru bun , nimic spiritual nu locuieşte (Ioan. 3:6; Gal. 5:17; Rom. 7:18,25). Mai este numit „poftă” sau „carnalitate”; care este păcatul însuşi şi mama tuturor păcatelor; constă în mai multe ramuri, numite pofte trupeşti şi pofte lumeşti, pofta cărnii pofta ochilor şi mândria vieţii (Rom. 7:7; Iacov. 1:15; 1 Ioan 2:15). Evreii o numesc de obicei plăsmuirea răului sau imaginaţie.

3. Trei, această depravare a firii este universală,

1. Cu privire la caracteristicile omenirii. Primii noştri părinţi şi toţi descendenţii lor sunt pătaţi de ea. Depravarea imediată în urma păcatului primilor noştri părinţi a avut loc în ei; după cum apare de la ruşinea, confuzia şi teama cu care au fost imediat umpluţi; de la prostia şi nebunia lor când s-au gândit să se ascundă de Dumnezeu printre pomii grădinii; de la încercările lor de a ascunde, îmblânzi şi scuza păcatul lor, femeia care a dat vina pe şarpe, bărbatul pe femeie şi în ultimă instanţă pe Dumnezeu Însuşi. Urmaşii lor direcţi s-au molipsit de la ei; primul om născut în lume, Cain, depravarea firii a apărut curând în el, în înfăţişarea lui mânioasă şi invidioasă, când jertfa fratelui său a fost preferată şi nu s-a lăsat până nu a vărsat sângele fratelui său, ceea ce a făcut: şi deşi Abel este numit Abel cel neprihănit, cum era, prin neprihănirea lui Hristos, atribuită lui şi pe socoteala noului om creat în el pe baza neprihănirii şi sfinţeniei adevărate; ca urmare a trăit sobru şi neprihănit, dar nu era fără păcat, altfel de ce oferea el jertfe şi prin credinţă s-a uitat la jertfa lui Hristos, care urma să se facă pentru a face ispăşire pentru păcatele lui şi ale altora? În locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain, Dumnezeu a ridicat o altă sămânţă lui Adam, pe care l-a zămislit după chipul lui şi asemănarea lui; nu după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, în care a fost creat Adam; ci în aceea pe care el a adus-o asupra lui, prin păcatul şi căderea lui: posteritatea acestui om şi a lui Cain, au populat întreaga lume înainte de potop. Şi care este socoteala dată despre ei? Este că pământul a fost corupt prin ei; că toată carnea a fost coruptă pe pământ; şi că numai un om a găsit îndurare în ochii lui Dumnezeu; şi că imaginaţia gândurilor inimii oamenilor era numai rău continuu (Gen. 4:25; 5:3; 6:5,8,11,12). Cât despre locuitorii noii lumi, care au răsărit din Noe şi cei trei fii ai săi, care a descins din linie dreaptă din Set, la fel se spune şi despre ei (Gen. 8:21). Pe scurt, toate naţiunile de pe pământ, care pot fi împărţite în evrei şi neamuri şi care includ întregul, sunt sub păcat, sub vina şi mizeria lui; nu numai neamurile, la ale căror timpuri de ignoranţă Dumnezeu a clipit, şi pe care i-a suferit să meargă pe căile lor, care erau păcătoase; dar chiar şi poporul Israel, pe care Dumnezeu l-a ales să fie un popor special şi individual, a fost întotdeauna rebel, din vremea când erau un popor; tot timpul Moise a fost cu ei; în vremea Judecătorilor; şi în vremea Regilor, după cum mărturisesc cele câteva captivităţi; erau o sămânţă de făcători de rău; un popor încărcat de fărădelegi; în orice vreme sau perioadă de timp, oricând Dumnezeu privea la starea şi condiţia omenirii, acesta era totalul socotelii; „Sunt depravaţi”, (Ps. 14:1-3; Rom. 3:9-12). Discordiile, certurile şi războaiele care au avut loc în lume, în toate vremurile, sunt o dovadă constantă şi continuă a depravării naturii umane; „Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre?” (Iacov. 4:1), care, la fel cum este adevărat războiul dintre fire şi duhul din suflet; şi animozităţile şi discordiile între experţii în religie; la fel şi războaiele dintre naţiuni, în sens civil; şi care au fost de la început şi încă mai continuă: o ceartă care a fost între primii doi oameni născuţi în lume, care a ajuns la vărsare de sânge; şi imediat ce s-au format regate şi state şi regi peste ele, auzim de războaie între ei. Priviţi la istoria tuturor vremurilor, ale tuturor naţiunilor din ele, şi le veţi găsi pline de socoteli ale acestor lucruri; toate care s-au ridicat din mândrie, ambiţie şi poftele oamenilor. Da, această depravare şi corupere a firii a apărut nu numai între oamenii din lume, din toate vremurile, ci şi între oamenii lui Dumnezeu şi după ce au fost chemaţi de har: nu a existat niciodată un om drept, care să facă binele şi să nu păcătuiască; în multe lucruri, în toate lucrurile ei păcătuiesc şi ofensează; în ei, în carnea lor, în partea lor coruptă nu locuieşte nici un lucru bun: spun că nu au păcat, se înşeală singuri şi adevărul nu este în ei.

Această depravare a firii este generală, cu privire la părţile omului, la toate puterile şi resursele sufletului lui şi elementele trupului lui.

3b1. Cu privire la puterile şi resursele sufletului omului, la tot ce este în el; inima lui este înşelătoare şi deznădăjduit de rea; partea lui interioară este slăbiciune, gândurile inimii lui sunt rele, vane şi păcătoase; da, imaginaţia gândurilor inimii lui, chiar temelia gândului, primele mişcări care sunt în om în acest fel; mintea şi conştiinţa, sunt pângărite şi nimic nu poate îndepărta murdăria, doar sângele lui Isus: înţelegerea este întunecată de orbirea şi ignoranţa care sunt în ele; aşa încât un om firesc nu poate discerne lucrurile Duhului lui Dumnezeu; orice cunoştinţă ar avea oamenii despre lucrurile naturale şi civile, nu au nici una despre lucrurile spirituale; sunt înţelepţi în a face răul, dar nu au cunoştinţă să facă binele; nu ştiu şi nu vor înţelege: voinţa este împotriva la ceea ce este bun; mintea firească este duşmănie cu Dumnezeu şi nu este supusă legii lui Dumnezeu; şi nici nu poate fi fără harul Lui; este împietrită, dificilă, încăpăţânată şi perversă, până când inima de piatră este îndepărtată şi este dată o inimă de carne. Emoţiile sunt nechibzuite, merg pe un canal diferit, sunt fixate pe obiective greşite; oamenii urăsc ce ar trebui să iubească şi iubesc ce ar trebui să urască; urăsc binele şi iubesc răul; sunt iubitori de plăceri, de pofte păcătoase şi plăceri, decât iubitori de Dumnezeu, oameni buni şi lucruri bune. Pe scurt, nu este nici un loc curat, nici o parte liberă de mizeria şi influenţa păcatului.

3b2. Toate elementele trupului sunt pângărite de ea; limba este o parte mică şi este o lume de fărădelegi ea însăşi şi pângăreşte tot trupul; cele câteva elemente sunt folosite ca instrumente ale necurăţiei; unele dintre ele fiind menţionate în particular în socoteala generală a depravării omului, (Ro 3:1-31) ca gâtul, buzele, gura şi picioarele, toate angajate în slujba răului.

4. Patru, timpul când depravarea firii are loc în om; cea mai mică dată este în tinereţea lui; „Imaginaţia inimii omului este rea din tinereţea lui” (Gen. 8:21), adică imediat ce este capabil de exercitarea raţiunii lui şi de comiterea păcatului actual; care la această vârstă apare ca nesupunere faţă de părinţi şi minciună; şi aceasta nu este spus de anumiţi oameni sau indivizi, ci despre oameni în general; şi nu numai ca în vremea lui Noe, ci în toate generaţiile ce au urmat, până la sfârşitul lumii. Această depravare a firii umane este dusă mai departe, în unele pasaje, până la naşterea unui om; „Cei răi Sunt stricaţi încă din pântecele mamei lor”; adică sunt îndepărtaţi de Dumnezeu, de viaţa lui Dumnezeu; fiind sub puterea unei morţi morale, sau morţi în fărădelege şi păcate; „mincinoşii se rătăcesc odată cu ieşirea din pântecele mamei lor” (Ps. 58:3), adică imediat ce sunt capabili să vorbească şi să mintă, copiii sunt înclinaţi devreme spre aceasta; şi aceasta se spune nu numai despre cei care ajung imorali, destrăbălaţi şi păcătoşi abandonaţi, ci şi despre cei ce sunt născuţi din părinţi religioşi, au o educaţie religioasă şi devin religioşi ei înşişi, sunt „numiţi stricaţi încă din pântece” (Isa. 48:8), adică imediat ce sunt capabili să comită încălcarea de fapt. David poartă o mizerie a firii lui chiar mai mult, când spune; „Iată că Sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.”(Ps. 51:5), ceea ce el observă, nu pentru a atenua, ci pentru a agrava, păcatul pe care îl mărturisea, în care fusese atât de devreme şi de mult păcătos; şi nu era ignorant de depravarea firii lui şi cât de înclinat era spre păcat, încât nu mai era veghetor împotriva lui. Nu spune „păcatul meu şi fărădelegea mea”, deşi erau ale lui, fiind în firea sa; dar „păcat” şi „fărădelege”, fiind obişnuit la el cu restul omenirii; şi ceea ce l-a însoţit de la formarea sa în pântece, deci înainte de a putea comite un păcat în fapt; deci modelul depravării iniţiale a firii lui; şi aceasta imediat ce sufletul şi trupul au fost unite, el a fost deja o fiinţă păcătoasă. La acest sens al cuvintelor au existat obiecţii, că David vorbeşte numai de păcatul mamei lui; şi se fac aluzii că păcatul ei era cel al adulterului. Aceasta arată cât de mult susţinătorii purităţii firii umane sunt strânşi de acest pasaj, să recurgă la o astfel de interpretare, cu preţul caracterului unei persoane inocente, despre care nu se sugerează nimic de acest fel, în scrierile sfinte; ci, dimpotrivă, că ea era o persoană pioasă şi religioasă; David se evalua în raport cu relaţia lui cu ea şi se roagă să fie considerat de dragul ei (Ps. 86:16; 116:16). Pe lângă aceasta, dacă aşa ar fi fost cazul, David ar fi fost nelegitim; şi legea în Israel interzicea intrarea în congregaţia Domnului şi nu ar fi putut avea nici o funcţie în biserică sau în stat; nici nu ar fi răspuns domeniului şi planului lui David să expună păcatele altora, mai ales ale părinţilor săi, în timp ce îl mărturiseşte şi deplânge pe al său; nici particula „în” nu aparţine mamei, ci lui însuşi, cu sensul nu că mama lui era în păcat sau că ea în sau „prin păcat” l-a conceput; ci că el a fost conceput ca fiind în păcat, sau că imediat ce firea umană a fost formată în el şi sufletul şi trupul au fost unite, el era în păcat şi păcatul în el; sau el a devenit o creatură păcătoasă. Unii care nu merg atât de departe, presupun totuşi că păcatul părinţilor lui direcţi, în procrearea şi conceperea lui, deşi în căsătorie conform legii, este menţionat aici; dar aceasta nu poate fi; deoarece propagarea speciei umane, prin producere, este un principiu implantat de Dumnezeu însuşi, deci nu este păcătos. A fost prima lege a firii, „creşteţi şi înmulţiţi-vă”; dată în starea de inocenţă. Căsătoria a fost instituită în paradis şi întotdeauna a fost văzută ca onorabilă, când patul nu este pângărit. În plus, unul din cuvintele folosite, tradus ca „forma” , este forma pasivă şi se referă la ceea ce nici David, nici părinţii lui nu puteau fi activi; şi întregul se referă la uimitoare lucrare a formării lui, pe care el o admiră atât de mult, (Ps 139:14-16). Alţii obiectează, că el nu merge mai sus decât mama sa; şi nu se ţine seama de Adam. Nici nu era nevoie; deoarece depravarea firii merge pe canal genetic, el nu a avut ocazia să vorbească despre aceasta, să observe altceva decât pe părinţii lui direcţi, prin care i s-a transmis; şi mai mult, că David nu vorbeşte de alţi oameni, ci numai de el. Dar că toată omenirea este coruptă în acelaşi fel, este exprimat din plin în alte pasaje (Iov 14:4; Ioan 3:6; Ps. 58:3; Efes. 2:3). Şi dacă David, un om atât de faimos pentru pietate şi religie, unul după inima lui Dumnezeu, pe care l-a ridicat pentru a-Şi împlini voia, a fost pătat de păcat în formarea lui iniţială, atunci desigur că acelaşi lucru este adevărat cu privire la alţii, care, după el, se pot ridica şi spune, nu a fost la fel şi cu el? În cele din urmă, unii vor avea aceste cuvinte pentru a fi figurativi şi hiperbolici, adică el a păcătuit adesea din tinereţea lui: dar oamenii, prin mărturisirea păcatului, nu exagerează de obicei, ci declară simplu, sincer, aşa cum este; şi într-adevăr, păcătoşenia firii nu poate fi bine hiperbolizată; şi dacă se încearcă, poate fi permisă, fără a o reduce; (vezi Rom. 7:13).

5. Cinci, Felul şi modul în care depravarea firii este transmisă oamenilor, astfel încât să devină păcătoşi.

1. Nu poate fi de la Dumnezeu, sau prin insuflare de la El; El este prea curat ca să o suporte; nu îşi găseşte plăcerea în ea; este groaznică pentru El; şi deci, niciodată nu o va insufla şi implanta în firea oamenilor. Unii dintre ereticii din vechime îşi imaginau că erau două prime principii, sau fiinţe; una bună şi una rea; şi că tot ce este bun vine de la una; şi tot ce este rău de la cealaltă: dar aceasta pentru a face primele două cauze, deci doi zei; diametral opuşi.

2. Nu poate fi nici imitarea părinţilor, primii sau cei direcţi, sunt unii care nu au păcătuit niciodată asemănător cu încălcarea lui Adam şi totuşi au murit; ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă nu erau vinovaţi şi pătaţi; sunt mulţi născuţi în lume, care nu şi-au cunoscut niciodată părinţii direcţi şi deci nu i-au putut imita. Taţii unora au murit înainte ca ei să se nască; şi alţii îşi pierd ambii părinţi, înainte de a fi capabili de imitaţie; şi dacă pata este la formarea lor şi înainte de naşterea lor, este imposibil să fie prin imitaţie.

3. Aceasta nu se transmite nici printr-o stare pre existentă a sufletelor. Unii dintre filozofii păgâni, ca Pitagora şi Plato, susţin pre-existenţa sufletelor, înainte de a fi fost lumea; noţiune adoptată de către Origen, care susţinea că sufletele în această stare pre-existentă au păcătuit fiecare separat; şi pentru păcatele lor au fost aruncaţi în timp, în trupuri omeneşti, sau în alţii, în care suferă. Unii cred că această noţiune a fost îmbrăţişată de către evreii din vremea lui Hristos şi chiar de către unii din urmaşii Lui; cum reiese din Ioan 9:1-3 dar nu este permisă de el. Şi unii creştini moderni au absorbit aceeaşi noţiune păgână şi evreiască; care, observând că unele pasaje din Scriptură vorbesc despre pre-existenţa lui Hristos, în natura Sa divină, sau ca Persoană divină, le-au interpretat ca o pre-existenţă a sufletului uman; şi au afirmat pre-existenţa tuturor sufletelor, dar fără vreo raţiune sau autoritate scripturală.

4. Aceasta nu este nici ca urmare a transmiterii sufletului de la părinţii direcţi; sau prin producerea lui, împreună cu trupul, de la ei. Dacă aceasta ar fi într-adevăr stabilit, ar îndepărta dificultatea care însoţeşte doctrina propagării depravării firii prin producerea naturală; de aici, Austin a fost odată înclinat spre aceasta, dar este atât de plină de absurdităţi, după cum s-a văzut într-un capitol anterior, încât nu poate fi admisă; că duhul se trage din materie, şi generat din ea, şi deci, trebuie să fie material, coruptibil şi muritor; deoarece tot ce este generat este coruptibil şi deci, sufletul nu este nemuritor; o doctrină la care nu s-a renunţat niciodată; şi în plus, conform Scripturii, sufletul este imediat creat de Dumnezeu (Zah. 12:1; Evr. 12:9). Că această depravare a firii este transmisă prin procreare, pare a fi sigur; (vezi Iov 14:4; Ioan 3:6; Efes 2:3), deoarece firea este transmisă în acest fel, păcatul firii trebuie de asemenea să vină în acelaşi mod. Dar cum să susţinem aceasta, consecvenţi cu justiţia, sfinţenia şi bunătatea lui Dumnezeu, este o dificultate şi una dintre cele mai mari, în întreaga schemă a adevărurilor divine; pentru care, unii s-au gândit că este mai bine să ne aşezăm şi să deplângem această depravare şi să ne gândim cum să fim eliberaţi de ea, decât să întrebăm curioşi în ce fel şi mod vine ea în noi; ca un om care este căzut într-o groapă, care nu se preocupă prea mult cum a ajuns acolo, ci cum să iasă şi să fie curăţit de mizeria pe care a luat-o de acolo. Dar o întrebare serioasă în acest caz, cu atenţia cuvenită pentru perfecţiunea lui Dumnezeu, Scriptura sfântă şi analogia credinţei, poate fi şi legală şi lăudabilă. Dificultatea este ocazionată de modul în care este pusă problema; un suflet care vine pur şi sfânt din mâna lui Dumnezeu, este unit cu un trup păcătos şi este întinat de acesta; că nici unul din acestea nu este faptul că trupul nu este păcătos iniţial, când sufletul este unit cu el prima dată, nici sufletul nu este pur şi sfânt când este creat de Dumnezeu; adică, nu aşa cum era sufletul lui Adam, când a fost creat; dificultatea ar fi mult uşurată, dacă nu îndepărtată pe de-a-ntregul.

5. Să observăm atunci că, molipsirea de păcat nu are loc numai în trup sau numai în suflet, ci în ambele, când sunt unite şi nu mai înainte; nu a fost doar trupul în esenţa cărnii lui Adam, care a păcătuit; nici nu a fost doar sufletul reprezentat de el; ci ambele, în uniune, ca un om, o persoană; căci nu trupurile şi sufletele separate, ci oamenii au fost consideraţi în Adam şi au păcătuit în el; şi după cum imputarea vinei păcatului nu este făcută numai trupului, nici numai sufletului, ci ambelor, unite; când şi nu înainte, devine un fiu al lui Adam, un membru al lui; deci, depravarea firii, derivată de la el, nu are loc numai într-una din ele, ci asupra ambelor, unite şi constituind omul. Trupul, antecedent unirii lui cu un suflet raţional, nu este altceva decât o brută, un animal, ca celelalte animale; şi nu este subiectul binelui moral sau răului moral; venind dintr-un trup corupt şi dintr-o sămânţă coruptibilă, are în el sămânţa multor rele, ca alte animale, conform cu natura lor; dar acestea sunt rele naturale, nu morale; ca sălbăticia, violenţa şi cruditatea leilor, urşilor, lupilor, etc. Dar când acest trup este unit cu un suflet raţional, devine parte a unei creaturi raţionale, vine sub lege, şi firea lui nefiind confortabilă cu legea, firea lui şi relele şi viciile ei sunt oficial păcătoase. Are înainte de dispoziţie, o capacitate pentru ce este păcătos; şi are combustibilul potrivit pentru păcat, adică pofte vicioase şi foame asemănătoare, când acestea devin păcătoase, prin devenirea lui ca o parte a unei creaturi raţionale; şi acestea cresc, acţionează şi pângăresc gradat sufletul. Această materie nu poate acţiona asupra duhului; dar aceasta se spune mai uşor decât se dovedeşte. Cât de uşor este să observăm că atunci când trupurile noastre sunt tulburate de boli şi durere, ce efect are aceasta asupra minţilor noastre; de la temperamentul şi constituţia trupului se ridică multe incomodităţi şi dezavantaje la suflet: persoane care au mult „atra bilis”, sau mânie neagră în ele, o melancolie şi o tulburare trupească, ce întunecime aruncă asupra minţii! Şi la ce pasiune, mânie şi furie sunt subiecţi oamenii cu trăsături sanguine? Şi la ce se datorează nebunia, decât la o tulburare în creier? Şi trebuie atribuită unui defect, că unii sunt idioţi, şi alţii cu capacităţi foarte rele şi memorie foarte scurtă; şi unde organele trupului nu sunt foarte bine attempered and accommodated, sufletul este strâns şi nu-şi poate îndeplini funcţiile corespunzător şi slujba; şi un om trebuie să fie neatent cu el însuşi ca să nu observe că prin gândurile minţii este mişcat trupul, fie păcătos, civil sau religios; deci mişcările trupului sunt adesea mijloacele şi ocaziile gândurilor minţii.

6. Nu este un fapt că sufletele sunt create de Dumnezeu, pure şi sfinte; adică aşa cum a fost creat sufletul lui Adam, cu neprihănire şi puritate iniţiale cu o înclinaţie spre ce este bun şi cu puterea să facă acest bine. Dar sunt creaţi cu dorinţa neprihănirii şi sfinţirii iniţiale; fără o înclinaţie spre ce este bun şi fără puterea să facă acest bine şi vom oferi un motiv de ce este aşa; şi de ce trebuie să fie aşa. Şi o astfel de creaţie poate fi concepută fără imputarea lipsei de neprihănire faţă de Dumnezeu şi fără să-L facem autorul păcatului. Poate fi concepută fără a aduce atingere perfecţiunii lui Dumnezeu; El putând crea un suflet în esenţa lui pură, cu toate puterile lui naturale şi proprietăţile, fără calităţi de puritate morală sau impuritate, sfinţenie sau ne sfinţenie; sau poate crea unul cu dorinţa neprihănirii şi cu neputinţa spre bine şi fără vreo înclinaţie spre el; deoarece făcând aşa, nu pune o plinătate în suflet, nici o înclinare spre păcat. Este drept şi echitabil ca sufletele oamenilor să fie create aşa, după cum rezultă din următoarele consideraţii: neprihănirea iniţială a lui Adam nu a fost personală, ci a firii lui; nu a avut-o ca o persoană singură şi particulară, ci ca un conducător  public, ca o rădăcină, origine şi ca părinte al omenirii; încât dacă îşi păstra integritatea, ar fi transmis-o posterităţii prin concepere naturală; la fel cum, dacă a păcătuit, depravarea firii derivă la ei, în acelaşi fel; ceea ce avea, nu avea numai pentru el, ci pentru posteritatea lui; şi ceea ce a pierdut nu a pierdut numai pentru el, ci pentru posteritatea lui şi nu a păcătuit ca o persoană singură, particulară, ci ca un conducător, rădăcină, origine şi părinte al tuturor urmaşilor lui; ei erau toţi în el şi au păcătuit în el, ca un singur om; deci a fost drept ca ei să fie privaţi, ca şi el, de slava lui Dumnezeu, de chipul lui Dumnezeu, care se află în neprihănirea iniţială, într-o înclinare spre bine şi puterea de a-l face şi fiind dezbrăcaţi de aceasta sau goliţi de ea, urmează înclinaţia spre păcat, imediat ce se manifestă; şi în locul ei apar lipsa de neprihănire şi de sfinţire, deoarece, după cum spune Austin, pierderea binelui are numele de rău; şi aceasta fiind situaţia, cât de uşor se poate socoti că un suflet fără gard sau pază, care doreşte neprihănirea iniţială, să fie stăpânit şi copleşit de pofte corupte şi lascive ale trupului. Şi cu aceasta este de acord ceea ce un autor învăţat [7] observă, „Dumnezeu este considerat de noi nu numai Creator, ci şi Judecător; El este Creatorul sufletului, în esenţa sa, cu privire la care este pur când este creat. Mai mult, Dumnezeu este un Judecător, când creează un suflet, în această circumstanţă; şi anume că nici un suflet nu este simplu creat de El; ci sufletul unuia dintre fii lui Adam: cu privire la aceasta este drept ca El să părăsească sufletul, ca imaginea Lui pierdută în Adam; în urma acestei părăsiri urmează o dorinţă după neprihănirea iniţială; dorinţă din care păcatul iniţial este propagat.”

Deşi dreptatea şi sfinţenia lui Dumnezeu sunt limpezi de orice imputare, în acest mod de considerare a lucrurilor, nu pare atât de agreabil pentru bunătatea şi blândeţea lui Dumnezeu să creeze un astfel de suflet şi să-l unească cu un trup, în situaţia şi condiţia menţionate mai sus; deoarece consecinţa naturală pare de neevitat, murdăria morală a ambelor. La care se poate replica, că Dumnezeu în aceasta acţionează conform cu legea iniţială a naturii, fixată de El, şi care, conform cu cursul invariabil al lucrurilor, apare a fi aceasta, cu privire la propagarea omenirii: că atunci când materia generată este pregătită pentru primirea sufletului; imediat ce pregătirea se sfârşeşte, în acea clipă este creat un suflet şi gata să fie reunit cu ea şi este. Legea propagării omenirii prin concepere naturală a fost dată lui Adam într-o stare de inocenţă şi imediat ce a fost creat, „creşteţi şi înmulţiţi-vă”; el, după aceasta a corupt şi a pângărit întreaga sa fire şi pe cea a posterităţii lui. Este rezonabil acum, că deoarece omul a plecat de la supunerea lui faţă de legea lui Dumnezeu , Dumnezeu să plece de la legea Lui iniţială, respectând conceperea omului? Nu este rezonabil, şi nu o va face, aceasta apare din cazurile în care ar fi putut face astfel; ca în cazul nebuniei, care infectează sângele şi familia unui om şi devine o tulburare în familie; şi totuşi, pentru a opri aceasta, Dumnezeu nu pleacă de la ordinea lucrurilor fixată de El; şi în cazul celor care sunt zămisliţi în adulter sau păcat trupesc, când ceea ce este generat este gata să primească sufletul, este unul pregătit şi unit cu el. Şi uneori, astfel, Dumnezeu aduce în lume pe unii care aparţin alegerii harului; unul dintre strămoşii Domnului nostru a venit pe lume în acest fel (Gen. 38:29; Matei 1:3). Dar dacă Adam mănâncă fructul oprit şi oamenii beau apă din fântâna altuia, apă furată, care este dulce pentru ei şi astfel încalcă legea lui Dumnezeu; trebuie ca El să uite de legea Lui stabilită şi de ordinea lucrurilor? Nu; natura însăşi nu face aceasta: un om fură o cantitate de grâu şi o seamănă în câmpul lui; natura acţionează conform legilor ei, fixate de Dumnezeul naturii; pământul primeşte sămânţa, deşi furată, în centrul său, o păstrează cu grijă şi o aruncă din nou afară şi este produsă o recoltă abundentă. Dacă natura îşi face partea, să nu Şi-o facă Dumnezeu? O va face; şi cu cât va merge înainte în cursul Lui constant, cu cât păcatul oamenilor va fi manifest şi păcatul acela va fi pedeapsa lui.  Şi în această lumină, într-adevăr, trebuie să luăm în considerare depravarea firii; o moarte morală, ceea ce nu este altceva decât o privare de chipul lui Dumnezeu, o pierdere a neprihănirii iniţiale şi o incapacitate de a ajunge la ea, care au ameninţat pe Adam, şi au fost aplicate lui ca pedeapsă. Şi deoarece toată posteritatea lui a păcătuit în el, de ce să nu treacă aceasta şi asupra lor? Şi într-adevăr, este ordinea dreaptă a lui Dumnezeu, ca lucrurile să fie aşa cum sunt, ca o consecinţă la păcatul lui Adam, care nu poate face un lucru nedrept; în Care nu este lipsă de neprihănire,; este neprihănit în toate căile Sale şi sfânt în toate lucrările Lui; şi deci şi în aceasta. Şi aici oprim acest caz, în aceasta încuviinţăm; şi ne umilim sub mâna atotputernică a lui Dumnezeu.

ENDNOTES:

[1][1] Which Plato calls kakofuia, and defines it kakia en fusei, an evil in nature, Plato, Definitiones. “Nam vitiis nemo sine nascitur—”, Horat. Satyr, l. 1. satyr 3. v. 68.

[1][2] “Unicuique dedit vitium natura creata”, Propert. l. 2. eleg. 22 ver. 17.

[1][3] Laertius, l. 2. in vita Aristippi.

[1][4] Plutarch, de Consol. ad Apoll. vol. 2. p. 104.

[1][5] Timaeus Locrus de Natura Mundi, p. 21.

[1][6] De Republica, l. 3. apud August. contr. Julian l. 4. c. 12.

[1][7] Sandford or Parker de Descensu Christi ad inferos, I. 3. s. 65. p. 121, 122.

https://ardeleanlogos.wordpress.com/doctrinele-harului/despre-depravarea-firii-umane/

DESPRE ALEGEREA NECONDIŢIONATĂ

J.I. Packer

Interviu

Dr. Packer, la ce anume se referă oamenii când vorbesc despre alegerea necondiţionată?

Packer: este o expresie pe care oamenii o folosesc pentru a exprima următoarea idee: deoarece noi, păcătoşii, suntem neputincioşi, Dumnezeu trebuie să facă toţi paşii necesari ca să ne aducă la credinţă, la părtăşia cu El şi, în final, la viaţa veşnică. Alegerea necondiţionată este numele dat acestei acţiuni pe care Dumnezeu alege să o facă în fiecare caz particular, şi trebuie să fie necondiţionată pentru că, dacă Dumnezeu ar trebui să aştepte ca omul să o merite, ar aştepta la nesfârşit.

Dr. Packer, de ce avem nevoie de o alegere?

Pentru că, dacă Dumnezeu nu alege să ne mântuiască, nu vom fi mântuiţi niciodată. Alegerea duce la acţiunea mântuitoare a lui Dumnezeu în calitatea Sa de Domn, iar dacă am fi lăsaţi în voia noastră, nu I-am răspunde niciodată lui Dumnezeu din proprie iniţiativă. Acesta e lucrul pe care oamenii nu par să-l aprecieze, că noi toţi suntem din firea noastră împotriva lui Dumnezeu, în cele mai adânci instincte ale noastre (vezi Romani capitolul 3). Nu realizăm întotdeauna aceasta pentru că mulţi dintre noi credem că noi suntem cei ce Îl căutăm pe Dumnezeu, când, de fapt, oamenii vor un Dumnezeu pe care să Îl poată dirija şi pe care să Îl poată manipula, care să îi ferească de rău. Acestea sunt realităţile vieţii omeneşti, şi sunt realităţi foarte familiare. Dar când se pune problema să Îi răspundem Dumnezeului adevărat, şi să-I răspundem în modul cerut de El – adică smerindu-ne înaintea Lui, învăţând să ne încredem în mod absolut în Cuvântul Lui, întorcându-ne de la păcatul nostru, luând mâinile de pe frâiele vieţilor noastre şi lăsându-L pe El în control – ne dăm seama că nu ne place deloc această situaţie şi evităm să avem de-a face cu ea. Aceasta e natura noastră. Deci, vedeţi, Dumnezeu trebuie să facă ceva, altfel nu vom veni niciodată la El, pentru că aceasta e starea în care să găseşte omenirea decăzută.

În acest caz, oare nu este diminuată responsabilitatea noastră de a răspunde Evangheliei? Dacă sunt unul dintre cei aleşi, Dumnezeu mă va mântui, iar dacă nu sunt ales, oricum nu pot fi mântuit, aşa că de ce să-mi mai fac griji?

Nu, nu aşa trebuie să privim problema, pentru că Dumnezeu ne-a creat fiinţe umane care acţionează pe baza propriilor voinţe, şi aşa continuă să ne ţină. De aceea ne consideră responsabili pentru lucrurile pe care le-am făcut, pentru că ele erau cu adevărat acţiunile noastre. Faptul că nimic din noi nu caută să-I răspundă lui Dumnezeu într-un mod pozitiv nu înseamnă că nu e alegerea noastră să nu-I răspundem. Noi suntem cei care alegem să nu-I răspundem lui Dumnezeu, şi pentru această alegere suntem răspunzători înaintea Lui. Adevărul în ce ne priveşte este că suntem ca nişte oameni care se îneacă şi, lăsaţi singuri, ne-am scufunda fără să ne mai ridicăm vreodată la suprafaţă. Într-un sens putem spune că Dumnezeu ia iniţiativa şi se aruncă în apă, înoată până la noi, ne prinde şi ne salvează. Alegerea, aşa cum am spus mai înainte, este decizia Lui să facă aceste lucruri, şi le face în calitatea Lui de Domn şi prin puterea Lui, de aceea mântuirea noastră I se datorează în întregime. Dar în tot acest timp noi suntem răspunzători pentru că suntem ceea ce suntem, oameni care ne înecăm în propriul nostru haos moral.

Oare nu e cunoaşterea mai dinainte baza pentru alegere? Nu cumva Dumnezeu ne-a ales pentru că a privit în viitor şi a văzut că vom crede în El?

E adevărat, El ne-a cunoscut mai dinainte, dar ne-a cunoscut aşa cum suntem din firea noastră, adică oameni care nu-I vom răspunde dacă nu ne va schimba mai întâi inima, aşa că El a ales să ne schimbe inimile. Dar iniţiativa Îi aparţine în întregime, de la început până la sfârşit vorbim doar de suveranitatea Lui. Biblia descrie această condiţie umană în numeroase feluri. Ne spune că suntem orbi spirituali, surzi spirituali, inimile noastre sunt împietrite – adică nu-I putem răspunde lui Dumnezeu, suntem morţi spirituali. Biblia afirmă toate aceste lucruri. Nu se poate exprima mai puternic această idee de totală indiferenţă.

Oare nu e nedrept ca Dumnezeu să aleagă o persoană pentru cer, dar să nu-l aleagă pe vecinul de alături?

Ei bine, lucrul pe care trebuie să ni-l amintim aici este că, mai întâi de toate, motivul pentru care Dumnezeu face ceea ce face este de multe ori un mister pentru noi. El nu ne spune de ce îl alege pe unul dar nu şi pe celălalt. Prin urmare, această întrebare nu-şi are rostul; nu ne ajută cu nimic. Dar, în al doilea rând, trebuie să ne amintim că, aşa cum ne vede Dumnezeu, noi toţi merităm să fim condamnaţi, pentru că de fapt noi toţi alegem în fiecare zi să trăim sfidând legile Lui şi calea Lui, şi alegem în schimb să ne urmăm propriul drum; asta înseamnă răzvrătire, iar răzvrătirea e un păcat. Acum, din această masă de oameni, în care fiecare membru al ei merită să fie respins, Dumnezeu a mântuit pe câţiva. Biblia arată clar că El nu alege să-i mântuiască pe toţi, şi nici nu e obligat să aleagă să-i mântuiască pe toţi. De fapt, El nu e obligat să aleagă să mântuiască pe vreunul dintre noi, pentru că toţi merităm din mâna Lui condamnarea şi pedeapsa.

Sunteţi de acord cu Spurgeon, care a spus: „Ce mi se pare greu de crezut nu e faptul că El n-a ales să-i mântuiască pe toţi, ci că a ales să mă mântuiască pe mine”?

Da, cred că aşa trebuie privite lucrurile. Minunea constă în faptul că cineva e mântuit, şi cu siguranţă în faptul că eu sunt mântuit. Desigur, cu toţii cunoaştem povestea propriilor noastre vieţi mai bine decât oricine altcineva. Până la urmă, noi suntem cei care am trăit acele vieţi. Ştim cât de răi suntem. Nu pot să înţeleg cum poate exista un creştin care să nu fie uimit în permanenţă de faptul că Dumnezeu l-a mântuit, sau a mântuit-o, în ciuda acestei răutăţi, a pervertirii, depravării şi păcătoşeniei dinăuntru. Cu siguranţă, aşa mă simt eu în ce mă priveşte.

Cât de esenţială este această doctrină în contextul înţelegerii mântuirii în general?

Ei bine, dacă nu ne e clar faptul că alegerea lui Dumnezeu şi harul suveran al lui Dumnezeu sunt factorii responsabili pentru mântuirea noastră – adică nu ne e clar că Dumnezeu este Cel ce ne-a mântuit, nu noi ne-am mântuit cu ajutorul Lui, atunci nu ne vom încrede în El aşa cum ar trebui să o facem şi ne vom baza pe noi înşine pentru a ne menţine în această stare, în timp ce creştinul care cunoaşte harul lui Dumnezeu se bazează pe Dumnezeu pentru susţinere. Mai mult, nu Îl vom lăuda pe Dumnezeu în fiecare zi pentru toate lucrurile pentru care ar trebui să-L lăudăm. El ne-a mântuit şi noi trebuie să-I mulţumim pentru convertirea noastră şi pentru faptul că în fiecare zi ne păstrează în har, la fel de mult cât Îi mulţumim pentru că a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre. Dar lauda pe care se cuvine să I-o aducem va fi înjumătăţită dacă nu apreciem faptul că El e cel ce ne-a mântuit aducându-ne la credinţă.

Vorbim deci de ceva cu adevărat practic pentru creştin, nu despre un lucru ce trebuie lăsat în seama lecţiilor din seminar sau a dezbaterilor teologice?

O, cu siguranţă că nu. Nu vreau să spun că ar trebui, atunci când predicăm şi învăţăm în bisericile locale, să îi instruim pe oameni în bazele teologiei istorice, cu toţi termenii ei tehnici. Dar când vine vorba de fundamentele creştinismului practic, cu siguranţă ar trebui să îi învăţăm pe oameni că întregul har e darul gratuit al lui Dumnezeu, nimic din el nu a fost câştigat. Mai trebuie să îi învăţăm că toată viaţa creştină este rodul harului lui Dumnezeu, nimic din el nefiind contribuţia noastră. Dumnezeu ne-a luat de mână, Dumnezeu a ales să ne mântuiască, şi de aceea s-ar cuveni să fim nespus de mulţumitori. Această doctrină a alegerii este mai degrabă un subiect de închinare decât unul de dezbatere şi dispută, şi, în paranteză fie spus, doar mândria omenească este cea care îi face pe oameni să o dezbată şi să o pună la îndoială, pentru că, adânc în lăuntrul nostru, vrem să putem spune: „Totuşi, a fost un moment în care m-am mântuit singur. Am contribuit şi eu cu ceva.” Cu toate acestea, creştinul nu poate spune aşa ceva. Dumnezeu l-a smerit astfel încât a trecut de faza aceasta, dar această smerenie e de fapt parte a fericirii lui. Când creştinul ştie că se poate încrede într-un Dumnezeu credincios promisiunilor Sale, el e dintr-o dată eliberat de nevoia de a ţine toate lucrurile în mişcare prin propriul său efort şi e liber să se bucure în Domnul, iar paradoxul constă în faptul că de-acum se închină cu mai multă inimă şi e mult mai bucuros să facă ce-I porunceşte Dumnezeu. Această doctrină, care pare să pună beţe în roate eforturilor umane, de fapt îi face pe oameni să alerge cu şi mai multă vigoare pe calea ascultării, pentru că ei ştiu cât de mult Îi datorează lui Dumnezeu.

Dr. Packer, dacă această doctrină e adevărată, există vreun motiv să credem că invitaţia Evangheliei e autentică?

Da, există. Cel mai evident şi fundamental motiv este acela că Hristos a murit pentru a garanta că invitaţia Evangheliei este adevărată, şi la fel e şi promisiunea mântuirii care o însoţeşte, oriunde ar ajunge această invitaţie a Evangheliei. În alte cuvinte, oricine aude cuvintele invitaţiei venite din partea lui Dumnezeu: „Celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată…” sau, „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică…”, poate fi sigur că, deoarece Hristos a murit, aceste cuvinte sunt adevărate şi pentru el. De aceea, decizia pe care o ia să răspundă acestei invitaţii sau să o respingă este cu adevărat decizia decisivă pentru destinul lui. Nu e nimic fals în oferta Evangheliei. E adevărată pentru oricine o aude. Iar moartea lui Hristos garantează acest lucru. Evanghelia trebuie să ajungă în toată lumea, iar acest lucru înseamnă că toată lumea trebuie invitată să primească viaţa veşnică.

Dar cum împăcaţi cuvintele „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea…” cu ideea că Dumnezeu alege să îi mântuiască pe unii, iar pe alţii nu?

Trebuie să înţelegem că acest cuvânt, „lumea”, este uneori folosit în Scriptură nu din punct de vedere statistic, pentru întreaga lume, de exemplu pentru x miliarde de oameni, ci pentru lumea în calitatea ei morală, adică lumea în toată răutatea ei. Când ne spune că Hristos este Mântuitorul lumii, oricum am privi lucrurile înţelegem că Hristos mântuieşte oameni din orice rasă, neam, trib şi limbă, în toată răutatea şi răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu.

Ne poate ajuta o doctrină ca aceasta să trecem peste evanghelismul de suprafaţă din biserica contemporană?

Da, cu siguranţă creştinismul înseamnă mai mult decât experimentarea lui Isus.

Tradus de Florin Vidu

http://www.rcrwebsite.com/index.htm

Definiția păcatului potrivit cu 1 Ioan 3:4 (păcatul este fărădelege)

ANASTASIA FILAT 17 MAI 2018  DOCTRINĂ

Întrebare:

Este Legea celor zece porunci a lui Dumnezeu veșnică sau temporară? Definiția cea mai exactă a păcatului este dată de ucenicul iubit a Domnului Isus și anume apostolul Ioan în prima sa epistolă: „…și păcatul este călcarea Legii…” (1Ioan 3:4).Deci, jertfa Domnului Isus Christos a avut ca țintă darea păcatului la o parte, nicidecum anularea Legii Divine. Cum explicați voi desființarea Legii lui Dumnezeu?

Am arătat în alte articole că Legea despre care vorbește apostolul Pavel în epistolele sale este Vechiul Legământ încheiat de Dumnezeu cu poporul Israelși care a fost dat poporului Israel ca să fie un îndrumător spre Hristos până avea să vină Hristos. Din moment ce a venit Hristosul nu mai suntem sub acest îndrumător. Problema unora este că confundă „Legea” cu voia lui Dumnezeu și atunci ei învață că creștinii trebuie să țină Legea. Dar ce înseamnă aceasta pentru ei? Ei aleg selectiv niște porunci din Lege (Vechiul Legământ), cum ar fi ținerea sabatului, consumarea cărnii de porc…, lucruri care purtau umbra bunurilor viitoare. Ei învață pe alții că trebuie să țină Legea, dar de fapt ei singuri nu respectă Legea. De ce? Pentru că dacă până la Hristos nimeni nu a fost în stare să țină Legea, atunci acum aceasta este imposibil din cauza că lipsește Templul lui Dumnezeu, care este elementul principal în sistemul de închinare a Legii (Vechiului Legământ).

În acest articol vreau să răspund la a doua parte a întrebării cu privire la definiția păcatului. Cititorul a făcut referință la textul de la 1 Ioan 3:4, unde găsim scris:

Oricine face păcat, face și fărădelege; și păcatul este fărădelege. Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat. (1 Ioan 3:4 – traducerea Cornilescu)

În traducerea ortodoxă formularea este puțin diferită, păstrând același înțeles:

„Oricine făptuiește păcatul, săvârșește și nelegiuirea, și păcatul este nelegiuirea.” (1 Ioan 3:4)

Am căutat pe internet să găsesc la ce sursă s-a referit persoana care a pus această întrebare și am găsit că acest text a fost luat din ediții vechi a traducerii ortodoxe unde în loc de „fărădelege” scrie „călcare de lege”. Chiar dacă în acea traducere veche găsim cuvântul „lege”, în original, în limba greacă nu este folosit acest cuvânt.

Cuvântul folosit în acest verset, tradus de Cornilescu „fărădelege”, iar în Biblia ortodoxă „nelegiuire”, este cuvântul grecesc „anomian” și înseamnă  fărădelege, nelegiuire și este folosit în Noul Testament doar de 12 ori și este tradus ca și fărădelege sau nelegiuire și contextul ne arată că nu este vorba despre călcarea Vechiului Legământ. De exemplu, în Epistola către Tit capitolul 2 apostolul Pavel vorbește despre mântuirea omenirii, nu doar a poporului Israel care era sub Lege. Apostolul Pavel scrie că Domnul Isus …

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. El „S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, și să-Și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.” (Tit 2:11-14)

Același lucru îl vedem și la Romani 4, unde apostolul Pavel face o referință la David, care numește fericiți pe cei a căror fărădelegi (anominos) sunt iertate și spune că această fericire este nu numai pentru cei tăiați împrejur (care sunt sub Lege), ci și pentru cei netăiați împrejur, care nu sunt sub Lege și nu au nimic de-a face cu Legea.

Tot astfel, și David numește fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. „Ferice”, zice el „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate, și ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de omul, căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul!” Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Căci zicem că lui Avraam credința „i-a fost socotită ca neprihănire”. Dar cum i-a fost socotită? După, sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu cînd era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credință, când era netăiat împrejur. Și aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor cari cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur; ca, adică, să li se socotească și lor neprihănirea aceasta; și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora cari, nu numai că sînt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, cînd nu era tăiat împrejur. În adevăr, făgăduința făcută lui Avraam sau seminței lui, că va moșteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, care se capătă prin credință. Căci, dacă moștenitori sunt cei ce se țin de Lege, credința este zădarnică, și făgăduința este nimicită; pentru că Legea aduce mânie; și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. Deaceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har, și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămînța lui Avraam: nu numai pentru sămînța aceea care este supt Lege, ci și pentru sămînța aceea care are credința lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, după cum este scris: „Te-am rînduit să fii tatăl multor neamuri”. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții, și care cheamă lucrurile cari nu sunt, ca și cum ar fi. (Romani 4:6-17)

Același cuvânt în limba greacă este folosit în septuagintă la Geneza 19:15 cu privire la nelegiuirea locuitorilor din Sodoma care nu erau sub Lege și, de fapt, la acel moment Legea încă nu fusese dată.

Cînd s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot, zicînd: „Scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete, cari se află aici, ca să nu pieri și tu în nelegiuirea cetății„. (Geneza 19:15)

Iov folosește acest cuvânt când se judecă cu Dumnezeu.  Iov a trăit și el cu mult înainte ca să fi fost dată Legea:

Câte fărădelegi și păcate am făcut? Arată-mi călcările de lege și păcatele mele. (Iov 13:23)

Deci, înainte ca să fie dată Legea (Vechiul Legământ), care definea bine ce este păcat, conceptul de nelegiuire sau păcat exista. Prin Lege a venit cunoștința deplină a păcatului:

Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului. (Romani 3:20)

și la Romani 5:12-14 apostolul Pavel arată că păcatul și fărădelegea a fost înainte de a fi dată Legea:

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit… (Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină. (Romani 5:12-14)

Cum se întâmplă că înainte de a fi dată Legea omul avea conceptul de păcat, de fărădelege? Răspunsul îl găsim tot în Epistola apostolului Pavel către Romani:

Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, cînd te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot desvinovăți; … (Romani 1:19-20)

Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege; și toți cei ce au păcătuit având lege, vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud Legea, sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiți neprihăniți. Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, cari n-au o lege, își sunt singuri lege; și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, cari sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele.Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor. (Romani 2:11-16)

Deci, omul are cunoștința binelui și răului, doar că din cauza păcatului care a intrat în lume prin Adam, el a ajuns rob a păcatului din pricina legii păcatului care lucrează în mădularele omului firesc.

Domnul Isus a venit ca să ia asupra Sa păcatul lumii:

A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, și a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29)

Domnul Isus a venit nu doar să plătească pentru păcatele săvârșite, dar și pentru ca să ne răscumpere din robia păcatului:

Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. (Romani 6:6-7)

Căci, lucru cu neputință Legii, întrucît firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând, din pricina păcatului, pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:3-5)

Cum explicăm desființarea Legii

Aceasta este ultima întrebare. Am explicat într-un alt articol ce înseamnă că Domnul Isus a venit nu să strice Legea și prorocii, ci să împlinească.

Vreau să aduc doar câteva texte din Biblie care arată că Noul Legământ nu este o continuare a Vechiului Legământ ( a Legii), ci înlocuiește acest legământ. Dumnezeu spune încă prin prorocul Ezechiel că va rupe acest legământ, din cauza că poporul Israel nu l-a respectat:

Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: „îți voi face întocamai cum ai făcut și tu, care au nesocotit jurământul, rupând legământul! Dar Îmi voi aduce aminte de legământul Meu făcut cu tine în vremea tinereții tale, și voi face cu tine un legământ veșnic. (Ezechiel 16:59-60)

În Epistola către Evrei autorul nu o dată menționează că Noul Legământ este pus în locul Legii. La capitolul 10 autorul vorbește despre Domnul Isus:

De aceea, cînd intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” După ce a zis întîi: „Tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat”, (lucruri aduse toate după Lege), apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule”. El desființează astfel pe cele dintîi (adică Legea), ca să pună în loc pe a doua (adică Noul Legământ). Prin această „voie” am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. (Evrei 10:5-10)

Dacă, dar, desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția Leviților, căci supt preoția aceasta a primit poporul Legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot „după rânduiala lui Melhisedec”, și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că, odată schimbată preoția, trebuia numaidecât să aibă loc și o schimbare a Legii. … . Fiindcă iată ce se mărturisește despre El: „Tu ești preot în veac, după rînduiala lui Melhisedec”. Astfel, pe deoparte, se desființează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci Legea n-a făcut nimic desăvîrșit, și pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună (adică Noul Legământ) , prin care ne apropiem de Dumnezeu.(Evrei 7:11-12… 17-19)

Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou; nu ca legământul, pe care l-am făcut cu părinții lor, în ziua cînd i-am apucat de mînă, ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu, și nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul. … . Prin faptul că zice: „Un nou legămînt”, a mărturisit că cel dintîi este vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de peire. (Evrei 8:8-9, …. 13)

Mai mult, Domnul Isus a venit să-l răscumpere pe Israel de sub blestemul Legii, fiindcă cei ce sunt sub Lege sunt sub blestem:

Așa că cei ce se bizuiesc pe credință, sunt binecuvântați împreună cu Avraam cel credincios. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sînt supt blestem; pentru că este scris: „Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă”. Și că nimeni nu este socotit neprhănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci „cel neprihănit prin credință va trăi”. Însă Legea nu se întemeiază pe credință; ci ea zice: „Cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele”. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn.” (Galateni 3:9-13)

Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut supt Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau supt Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. (Galateni 4:4-5)

Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește Legea, ca să fiți ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morți; și aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Căci, cînd trăiam supt firea noastră pământească, patimile păcatelor, ațâțate de Lege, lucrau în mădularele noastre, și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum, am fost izbăviți de Lege, și sîntem morți față de Legea aceasta, care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. (Romani 7:4-6)

Înainte ca Dumnezeu să încheie Vechiul Legământ (Legea) cu poporul Israel, Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam, pe care l-a întărit cu Isaac și cu Iacov în baza căruia a promis necondiționat țara Canaanului în stăpânire seminței lui. Când a fost încheiat acest legământ (Geneza 15), Dumnezeu a trecut printre jumătățile de animal despicat, angajându-se cu prețul vieții Sale să împlinească această promisiune. Înainte ca poporul Israel (sămânța lui Avraam) să intre în țara promisă, Dumnezeu încheie cu ei un alt legământ, legământul Legii. Potrivit acestui legământ Dumnezeu le promite o poziție deosebită între popoare (Exod 19:1-6) cu condiția că ei vor păzi și vor împlini toate poruncile și legile Lui. Pentru că poporul nu a păzit acest legământ, ei au ajuns sub blestem. Potrivit Legii, ei pierdeau țara promisă în baza Legământului avraamic (Geneza 15). Într-un fel ar ieşi că Legea desființează făgăduința, dar Dumnezeu S-a angajat cu prețul vieții Lui să dea seminței lui Avraam țara în stăpânire. Astfel, Dumnezeu, în persoana Domnului Isus (prin întrupare) a venit pe pământ și cu prețul vieții Sale a răscumpărat pe Israel de sub blestemul Legii, ca ei să poată căpăta vecinica moștenire, care le-a fost făgăduită:

Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legămînt nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legămîntul dintâi (Legea), cei ce au fost chemați, să capete vecinica moștenire, care le-a fost făgăduită. (Evrei 9:15)

Lucrul acesta este bine ilustrat și în Epistola către Galateni:

Fraților, (vorbesc în felul oamenilor), un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuș nimeni nu-l desființează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum, făgăduințele au fost făcute „lui Avraam și seminței lui”. Nu zice: „Și semințelor” (ca și cum ar fi vorba de mai multe), ci ca și cum ar fi vorba numai de una: „Și seminței tale”, adică Hristos. Iată ce vreau să zic: un testament (legământul făcut cu Avraam), pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie nimicită, de Legea venită după patru sute trei zeci de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduință; și Dumnezeu printr’o făgăduință a dat-o lui Avraam. Atunci pentruce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, pînă cînd avea să vină „Sămînța”, căreia îi fusese făcută făgăduința; și a fost dată prin îngeri, prin mîna unui mijlocitor. (Galateni 3:15-19)

Deci, Legea a fost dată până avea să vină sămânța, adică Hristos.

Ar mai fi multe de spus, dar cred că aceste texte sunt suficiente pentru a înțelege că Legea a ținut până la Domnul Isus și acum nu mai suntem sunt acest Legământ, ci prin credință în Domnul Isus intrăm într-un alt legământ, diferit de legământul Legii.

Vă recomand să studiați Epistolele către RomaniGalateni și Evrei în care se tratează acest subiect.

Articole similare:

https://moldovacrestina.md/definitia-pacatului-potrivit-cu-1-ioan-3-4-pacatul-este-faradelege/

De ce sunt un calvinist – partea 1

May 6, 2017

de Phil Johnson … şi de ce fiecare creştin este un fel de Calvinist.

Partea 1: este Arminianismul o erezie condamnabilă?

Iubesc doctrinele harului şi nu evit eticheta de „Calvinist.” Eu cred în suveranitatea lui Dumnezeu. Eu sunt convins că Scriptura învață că Dumnezeu este complet complet suveran nu doar în mântuire (chemarea eficace şi acordarea credinţei celor pe care El îi alege); dar de asemenea în fiecare detaliu din strădania Providenței. „Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.” (Romani 8:30). Şi El face ca „toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său” (Romani 8:28). Destul de simplu, El „face toate după sfatul voii Sale” (Efeseni 1:11).

Aceasta este ceea ce înțeleg în mod obişnuit oameni când ei vorbesc despre „Calvinism.” Când eu accept acea etichetă, eu nu îmi iau angajamentul de loialitate către omul John Calvin. Eu nu afirm tot ceea ce a învățat el, şi eu nu accept tot ceea ce a făcut el. Sunt convins de faptul că, Calvin a fost un om evlavios și unul dintre cei mai buni comentatori biblici și dintre mințile teologice dintotdeauna, dar el nu a fost întotdeauna dreptate. De fapt, propriile mele convingeri sunt Baptiste, astfel că în nici un caz eu nu sunt unul dintre adepţii devotați ai lui Calvin. Cu alte cuvinte, când eu accept eticheta de „Calvinist,” aceasta este doar de dragul comodității. Eu nu spun „eu sunt al lui Calvin” în sensul Corintian.

În plus, eu nu sunt unul dintre cei care poată Calvinismul ca un cip mare pe umărul său, care îi provoacă pe oameni să lupte cu mine cu privire la acesta. Este adevărat că pot deveni energic cu privire la anumite puncte de doctrină – în special când cineva atacă un principiu care merge până în inima Evangheliei, cum ar fi ispăşirea înlocuitoare, sau păcatul original, sau îndreptățirea prin credinţă şi principiul dreptății imputate. Când unul dintre aceste principii este provocat, eu sunt gata să lupt. (Şi de asemenea nu îmi pasă să dărâm orice ar putea fi cel mai recent capriciu evanghelic.)

Dar Calvinismul nu este una dintre acele chestiuni cu privire la care devin excesiv afectat emoțional şi mânios. Voi discuta aceasta cu tine, dar dacă dacă tu te răsfeți într-o ceartă cu privire la aceasta, foarte probabil vei descoperi că sunt greu de provocat. Am petrecut prea mulți ani ca Arminian eu însumi pentru a pretinde că adevărul despre aceste chestiuni este ușor şi evident.

Acum, să nu înțelegeți greșit. Eu gândesc că adevărul despre suveranitatea lui Dumnezeu este clar şi în cele din urmă inevitabil în Scriptură. Dar este un adevăr dificil de apucat, astfel că sunt înțelegător față de cei care se luptă cu el. Eu sunt destul de Calvinist pentru a crede că Dumnezeu a predestinat (cel puţin pentru o vreme) ca unii din frații mei să trebuiască să susțină opinii Arminiene.

De-a lungul anilor am scris probabil de cel puţin două ori mai multe materiale pentru a-i potoli pe hiper-Calviniști precum am argumentat cu Arminienii. Aceasta nu este aşa pentru că eu gândesc că hiper-Calvinismul este o eroare mai gravă decât Arminianismul. De fapt, aș spune că cele două erori sunt izbitor de asemănătoare. Dar nu eud foarte voci de avertizare care să se ridice împotriva pericolelor din hiper-Calvinism, şi există armate de Calvinişti acolo afară care deja îi provoacă pe Arminianiști, astfel că am încercat să vorbesc cât de mult posibil împotriva tendințelor hiper-Calviniştilor.

Sfatul meu către tinerii Calvinişti este să învețe ideologia de la autorii Calvinişti din curentul principal, nu din bloguri şi forumuri de discuții pe pe Internet.

De aceea probabil eu sunt mai puţin militant decât v-ați aștepta când vin să atac erorile din Arminianism. În plus, am obținut mai mult prin răspunsul către obiecțiile Arminiene cu învăţătură răbdătoare şi instrucțiuni imparţiale, rezonabile, biblice – în locul argumentelor furioase şi blestemelor imediate.

De ce să nu adoptăm o abordare mai pasivă, îngăduitoare, frățească față de toate dezacordurile teologice? Pentru că eu cred ferm că există unele erori teologice care merită un blestem ferm şi decisiv. Acesta este punctul lui Pavel în Galateni 1:8-9; şi este acelaşi punct pe care apostolul Ioan îl face în 2 Ioan, versetele 7-11. Când cineva învață o eroare care corupe în mod fatal adevărul Evangheliei, „el să fie anatema.” (blestemat, n. tr.)

Dar lăsați-mă să fiu clar aici: Arminianismul simplu nu intră în acea categorie. Nu este cinstit să punem eticheta rangului de erezie peste Arminianism, în felul în care unii dintre frații mei Calviniști mai zeloși par să fie predispuși să o facă. Eu vorbesc despre Arminianismul evanghelic, istoric, din varietățile Wesleyane şi clasice – Arminianismul, nu Pelagianismul, sau teismul deschis, sau orice a inventat în această săptămână Clark Pinnock – ci Arminianismul evanghelic adevărat. Arminianismul este cu siguranţă greșit; şi aș argumenta că acesta este incompatibil cu sine însuși. Dar după judecata mea, standard, varietatea din grădina Arminianismului nu este atât de fatal greșită încât să-i încredințăm pe frații noştri Arminieni către flăcările veşnice sau chiar să le refuzăm automat părtășia în frăția păstorilor noştri.

Dacă gândiți că eu încep să sun ca un apologet pentru Arminianism, eu cu siguranţă nu sunt aşa. Eu gândesc că Arminianismul este o eroare profundă. Tendințele sale pot fi cu adevărat sinistre, şi când i se permite să meargă să semene, acesta îi conduce pe oameni în rangul ereziei. Dar ceea ce spun eu aici este că simplul Arminianism în sine nu este o erezie condamnabilă. El este doar grosolan nepotrivit cu doctrinele centrale ale Evangheliei pe care Arminianii înșiși le cred şi el afirmă.

Dar atât timp cât eu sunt auzit ca un apărător al Arminianismului, lăsați-mă de asemenea să spun aceasta: Există o mulțime de Calviniști discordanți şi ignoranți afară, de asemenea. Cu sporirea Internetului este mai uşor ca niciodată pentru oamenii laici auto-didacți să se angajeze în dialog teologic şi să dezbată prin forumuri de pe internet. Eu gândesc că acest lucru este în mare parte bun, şi eu îl încurajez. Dar Internetul face uşor pentru cei care gândesc la fel dar sunt ignoranți să se adune împreună şi fără sfârşit să întărească ignoranța unul altuia. Şi mă tem că aceasta se întâmplă destul de mult.

Hiper Calviniştii par a fi în special influențabili spre acea tendință, şi există cuiburi de-ale lor aici şi acolo – în special pe Internet. Şi mai mult frecvent în aceste zile întâlnesc oameni, care au fost influenţați de extremism pe Internet, făcând reclamă la idei hiper-Calviniste şi insistând că dacă cineva este un Arminian, acea persoană nu este deloc un creştin cu adevărat. Ei egalează Arminianismul cu lucrări pure pentru mântuire. Ei sugerează că Arminianismul implicit neagă ispășirea. Sau ei insistă că Dumnezeu adorat de Arminieni este un Dumnezeu total diferit de Dumnezeul Scripturii.

Aceasta este retorică suplimentară – total inutilă – şi înrădăcinată în ignoranța istorică. Cu câțiva ani în urmă, când am început blogul meu, am menționat acea tendință în prima înregistrare pe care am afișat-o, care a fost intitulată „Calvinismul rapid şi murdar.” La sfârşitul acelui articol, am spus aceasta: Sfatul meu către tinerii Calvinişti este să învețe ideologia de la autorii Calvinişti din curentul principal, nu din bloguri şi forumuri de discuții pe pe Internet. Unele dintre forumuri pot fi ajutătoare pentru că ele te direcționează spre resurse mai importante. Dar dacă gândești despre Internet ca fiind un surogat al seminarului, riști foarte mult să devii ne-echilibrat.

Totuşi, citiți autori Calviniști din curentul principal, şi vei avea necazul să nu găsești nici măcar pe unul care a considerat Arminianismul ca fiind ca atare o erezie condamnabilă. Există un motiv pentru aceasta: este datorită faptul că în timp ce Arminianismul se încurcă în mod inconsecvent, el nu este în mod necesar eronat în mod grozav. Majoritatea Arminianilor ei înșiși – şi eu vorbesc încă aici despre varietățile Wesleyane şi clasiec, nu Pelagianism care face o mascaradă ca fiind Arminianism – majoritatea Arminianilor ei înșiși afirmă apăsat adevărul Evangheliei care este de fapt înrădăcinat în presupoziții Calviniste.

Acest articol este adaptat dintr-o transcriere a unui seminar din Conferința Păstorilor din 2007, intitulat „Calviniștii din odăiță.”

© 2008 de Phil Johnson
Director Executiv
Har vouă

https://ardeleanlogos.wordpress.com/doctrinele-harului/de-ce-sunt-un-calvinist-partea-1/

Procurorul general al SUA: Închiderea țării și ordinul „stați în case” constituie, după sclavie, cea mai mare ingerință asupra libertăților civile. Oamenii în halate albe nu sunt niște clarvăzători!

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   EXTERNE   /   Publicat: Vineri, 18 septembrie 2020, 12:57   /   Actualizat: Vineri, 18 septembrie 2020, 17:34   /   1 comentarii

Procurorul general al SUA: Închiderea țării și ordinul „stați în case” constituie, după sclavie, cea mai mare ingerință asupra libertăților civile. Oamenii în halate albe nu sunt niște clarvăzători!

ARTICOLE RELAȚIONATE

Procurorul general al SUA, William Barr, se confruntă cu noi critici după o serie de observații care se pliază cu temele-cheie ale campaniei de realegere a președintelui Donald Trump în privința pandemiei, scrie Politico.  În timpul unei conferințe pe care a susținut-o, miercuri, în nordul Virginiei, Barr s-a pronunțat împotriva lockdown-urilor impuse, considerând că, din punctul de vedere al amestecului în libertățile civile, ele au fost depășite doar de sclavie.
„Închiderea totală a țării și ordinul prin care se cere oamenilor să stea în case sunt precum arestul la domiciliu. Și sunt, pe lângă sclavie, care a fost un alt tip de constrângere, cea mai mare ingerință asupra libertăților civile din istoria americană ”, a spus Barr în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri în urma remarcilor sale.
Barr a sugerat și că răspunsul federal la pandemie ar trebui să fie ghidat de politicieni și oficiali aleși, mai degrabă decât de experți medicali și de comunitatea științifică. „Persoana în halat alb nu este un clarvăzător care poate veni cu o decizie corectă pentru societate. Un popor liber ia deciziile  prin reprezentantul ales ”, a continuat Barr.
Comentariile procurorului general au atras reacții de indignare din partea democraților din Congres și un ușor dezacord al republicanilor, care au spus că formularea remarcilor procurorului general a fost greșită. „De fiecare dată când se va vorbi despre sclavie, va fi ceva care va deranja”, a spus senatorul republican de Texas John Cornyn. 

 „Cred că unele dintre restricții au fost arbitrare și inconsistente și cred că există preocupări legate de libertățile civile. Împărtășesc câteva dintre aceste preocupări. Dar probabil că nu aș folosi aceste cuvinte”, a afirmat politicianul. 
Omologul lui Cornyn din Texas, senatorul Ted Cruz, l-a sprijinit însă pe Barr. „Încarcerarea a 300 de milioane de oameni în casele lor timp de nouă luni nu are precedent în timpurile moderne”, a spus Cruz.  De asemenea, în primăvară, după ce Bill Gates propunea eliberarea unor „certificate digitale” care să demonstreze că o persoană a fost vaccinată împotriva coronavirusului, procurorul general al SUA se declara „foarte preocupat de panta alunecoasă în ceea ce privește continuarea atacurilor asupra libertății personale”.

CELE MAI POPULARE
PE ACELAȘI SUBIECT

AP: ONU, obligată să admită că vaccinul antipolio finanțat de Bill Gates a masacrat Africa

Pro Lgbt, gender, „green” și fără „naționalisme ale vaccinării”. Ursula von der Leyen spune că așa va arăta UE

Profesorul Didier Raoult, promotorul hidroxiclorochinei: „Mass-media și politicienii se distrează înspăimântând populația cu epidemia”

Prețul multiculturalismului: Mafia islamică ține ostatice orașele suedeze prin teroare

Apa rămâne, pietrele se adaptează: Reprezentantul OMS în Europa a anunțat că „sfârșitul pandemiei este momentul în care noi vom învăța cum să trăim cu această pandemie”

OMS interzice „salutul” cu cotul: „Mai bine vă puneți mâna pe inimă”

https://www.activenews.ro/externe/Procurorul-general-al-SUA-Inchiderea-tarii-si-ordinul-„s

De ce noi ca și creștini nu putem accepta avortul?

Cosmin Frișan  18-09-2020 10:33:41

Cea mai cunoscută predică înregistrată vreodată în istoria omenirii este „Predică de pe munte” din Matei 5-7. În acest text, găsim cea mai mare predică de la Cel mai Mare Predicator, de la cel mai Înțelept Teolog, și ar trebui să luăm aminte. Ceea ce găsim în această predică puternică este o expunere a legii lui Dumnezeu cu privire la diferite subiecte.

Întreaga atenție a Predicii de pe munte este axată pe „adevărata dreptate”. Neprihănirea care vine numai prin Isus Hristos.

Neprihănirea autentică a lui Hristos este atinsă prin harul care vine numai în El. Prin Hristos o persoană poate avea acum, aici, viața binecuvântată în timp ce așteaptă cu nerăbdare să aibă o viață fericită pentru eternitate.

În această predică, Isus face o declarație foarte emfatică despre pace. El afirmă: „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5: 9). Cuvântul „împăciuitori” este „εἰρηνοποιός” în greacă, adică „a încerca să reconcilieze persoanele care au dezacorduri, aducând pace”. Industria avortului nu este o industrie păci. Într-o cultură urbană plină de progrese tehnologice și guvernată de legi care protejează demnitatea vieții umane – protejăm în același timp industria care măcelărește în mod legal (din punct de vedere politic) bebelușii nenăscuți pe baza „drepturilor” mamei și a alegerii ei. Susținerea industriei avortului este fructul stabilirii păcii sau este rodul depravării?

Mulți oameni din întreaga lume pretind că susțîn dreptul femeilor de a alege, dar în același timp pretind că sunt copii ai lui Dumnezeu. Isus a spus că, dacă nu sunteți împăciuitori, nu puteți fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, făcând astfel, dăm dovadă de creștini care aleg ce fel de reguli să respecte. De la Roe v. Wade în 1973, peste 60 de milioane de copii au fost uciși sub stindardul drepturilor și libertății femeilor. Când sângele este vărsat în pântecele unei mame prin avort, această dovedește mai degrabă că industria duce război în pântec decât că lucrează pentru a proteja nenăscutul și a lupta pentru pace. Citim în Gălăteni 5:21 că cei care practică anumite lucruri, printre care și uciderea, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu, acest lucru are sens pe multe planuri. Cei care practică și susțîn avortul trebuie să se aștepte că porțile Împărăției să se deschidă larg pentru a-i primi? În versetul amintit mai sus, Isus a spus: : „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!”. Opusul este că „blestemați” sunt cei care refuză să fie „împăciuitori”, iar o astfel de persoană nu vă fi numită fiu al lui Dumnezeu.

Cu toate acestea, există o deconectare masivă atunci când vine vorba de lege. Dacă o persoană este cu telefonul în mână, scriind mesaje în timp ce conduce, provoacă un accident care duce la moartea unui copil nenăscut – cel responsabil poate fi supus la 10 ani de închisoare și la o amendă de 20.000 USD (asta în SUA). În 39 de state din SUA – avortul se poate face chiar mai târziu de 24 de săptămâni (6 luni) de sarcină. Cum poate o lege să recunoască viața, în timp ce alte legi refuză să recunoască faptul că moartea unui copil în pântec este o crimă? Luați în considerare faptul că statisticile arată că în Regatul Unit 92% dintre copiii diagnosticați cu sindrom Down sunt uciși. Comparați acest lucru cu 90% din toți copiii diagnosticați cu sindrom Down din America.

Nu mai susține o industrie care duce război celor nenăscuți în timp ce pretinde că este un lucru bun, pentru că nu vei fi numit copil al lui Dumnezeu. Când liderii naționali pretind că sunt adepți ai lui Isus, dar refuză să-l urmeze pe Isus – demonstrează falsă lor convertire. Un politician poate alege să-l folosească pe Isus pentru a apela la un anumit număr de alegători creștini, dar modul în care acea persoană conduce și politicile care sunt susținute vor valida sau invalida afirmățiile lor cu privire la creștinism. Isus a spus clar: „Dacă mă iubești, păzește poruncile Mele” (Ioan 14:15). Cât de mulți oameni care s-au declarat adepți ai lui Isus vor fi într-o zi aruncați în iad de Isus care vă spune că nu i-a cunoscut niciodată (Matei 7: 21-23)

Căci cei care vor să fie prieteni ai lumii se vor face dușmani ai lui Dumnezeu (Iacov 4: 4). Numai cei care au experimentat pacea lui Dumnezeu pot deveni „împăciuitori” (Rom. 5: 1; 2 Cor. 5:17). Până atunci, nicio persoană nu se vă strădui să facă dreptate, pace și schimbări în bine în această lume a depravării. Când o persoană a gustat mila lui Dumnezeu, a primit o inimă nouă și a fost împăcată cu Dumnezeu – atunci acel individ vă dori să fie corect și să privească adevărul.

SURSA | ChristianTelegraph

https://www.stiricrestine.ro

Pagina Pastorală/JUBILEU LA RADNA /Cum se merită să faci un doctorat în teologie?de Marius Cruceru

JUBILEU LA RADNA
Biserica Crestina Baptista “Betania” Radna a implinit 105 ani de

existentade Damian Ion

Damian Ion

Prin mila, harul si indurarea lui Dumnezeu, Biserica Baptista Radna a sarbatorit 105 ani de la infintare. Cu ajutorul Domnului, Jubileul a fost organizat in data de 9 august 2009.Prezenta Domnului a binecuvantat biserica locala cu o atmosfera de cer. Bucuria, recunostinta si dependenta de Dumnezeu au caracterizat inchinarea. Multi musafiri, atat din localitate cat si din alte localitati, au fost alaturi de credinciosii din Radna. Corul bisericii locale a slujit prin cantare. Cuvantul Domnului a fost propovaduit de catre fratii pastori, secretar general al Uniunii Baptiste din Romania, Tutac Ionel, presedintele Comunitatii Baptiste Arad, Iuga Romica. De asemenea, au adus indemnuri Biblice fratii pastori: Foslea Mircea, Busan Ioan, Chiu Mihai, Iacob Iosif, Miraute Ioan, Lela Cornel, iar Damian Ion, pastorul bisericii locale, a condus serviciul de inchinare. Domnul Viceprimar Suciu Viorel a participat din partea Primariei Orasului Lipova. Prin mesajele lor, fii bisericii plecati in strainatate, au transmis salutul lor de dragoste pentru biserica.Cu ajutorul Domnului, a fost scrisa o carte care prezinta “Istoricul Bisericii Baptiste Radna”. Mentionam pe scurt din istoria traita de credinciosii din Radna cu Dumnezeu de-a lungul celor 105 ani.Primii credinciosi baptisti din Radna au auzit cuvantul Lui Dumnezeu de la credinciosii baptisti din Curtici, Pecica, Sambateni si Paulis, si au fost botezati la 25 septembrie 1904 de catre fratele CORNEA MIHAI in Biserica Baptista din Paulis (botezul a fost oficiat in apele raului Mures). Printre cei botezati atunci amintim pe Mili Tanase, Vostinar Nicolae, Darlea Gavril, Riga Elena, Danceu Nicolae, Vostinar Soca, Savu Ioan Vigi Dumitru. In casa fratelui Savu Ioan (existenta si astazi pe str. Detasament Paulis nr.186) s-a format prima Biserica Baptista din Radna. Dumnezeu a ocrotit si binecuvantat acest inceput, Biserica in scurt timp ajungand la 30 de mebrii din 12 familii, fiind recunoscuta in 1906 la infiintarea Comunitatii Crestine Baptiste care a avut loc la Curtici.Dezvoltarea Bisericii Baptiste din Radna a fost favorizata si de faptul ca in anul 1912 la Radna se stabileste fratele Gheorghe Varsandan fiind numit pastorul Cercului Pastoral din zona. Fratele Berbecar Vasile a infiintat serviciul de scoala duminicala, activitate forte importanta in viata bisericii baptiste. In anul 1911 este luata hotararea construirii propriului locas de inchinare. Astfel in anul 1912 este inaugurata prima Biserica Crestina Baptista de pe Valea Muresului, cladire in care functioneaza de 96 de ani Biserica Crestina Baptista “Betania” din Radna.In anul 1973 datorita vechimii cladirii precum si a utilizarii ei in perioada antonesciana in alte scopuri (depozit de munitie militara) cei 124 de membrii si peste 60 de partinatori au solicitat autoritatilor aprobarea repararii cladirii. Datorita indraznelii de a extinde locasul cu 3 metrii lungime, zidul din spatele bisericii fiind refacut datorita fisurilor existente, toate lucrarile au fost sistate si organele de control au dispus daramarea zidului construit. Dumnezeu a binecuvantat cu multa intelepciune pe frati, care au reusit sa obtina aprobarea continuarii lucrarilor. In anul 2003 Adunarea generala a Bisericii hotaraste reconstruirea anexei bisericii in forma in care se gaseste astazi.In ceea ce priveste formatiile muzicale ale bisericii, de neuitat pentru biserica este anul 1922 cand se infiinteaza Fanfara bisericii primul instructor fiind fratele Sarbu Ioan din Maderat. Tot in anul 1922 ia fiinta si corul Bisericii care impreuna cu fanfara au fost o bucurie pentru biserica. In anul 1959 a fost infiintata orcherstra bisericii de catre fratele pastor Botan Avram, iar in 1987 grupul tinerilor de catre Marcel Cosma, formatie muzicala corala.Pentru a trece prin toate valurile de prigoana care au venit peste biserica intre anii 1915-1944, Dumnezeu a ingaduit ca Biserica Baptista din Radna sa se bucure de slujirea unui pastor pionier, figura ilustra care a trait pe meleagurile aradene: Gheorghe Varsandan. Cel mai dureros lucru pentru credinciosii baptisti in aceasta perioada a fost ca nu-si puteau inmormanta mortii in cadrul bisericii, iar copii la scoala erau umiliti si persecutati pentru credinta lor si a parintilor lor.Bisericile baptiste au fost inchise si interzise, fara avea voie sa desfasoare acte de cult. Acest lucru s-a produs in decembrie 1942 cand a fost legiferata desfiintarea confesiunii baptiste unul din principalele motive fiind ca aceasta religie a fost adusa din strainatate si este straina poporului roman. Unii predicatori au fost batuti, deportati arestati si condamnati la ani grei de temnita prin inscenarea unui proces. Anii 1942-1943 precum si jumatate din anul 1944 sunt anii tributului de lacrimi si sange a baptistilor din Romania.O alta perioada importanta in istoria bisericii este marcata de slujirea fratilor Ienovan Dumitru, pastor credincios, modest si cu multa rabdare precum si a mult iubitului frate Jurjeu Gheorghe, pastor plin de intelepciune si dragoste pentru Dumnezeu. In perioada in care Biserica a fost pastorita de fratele Jurjeu s-a desfasurat o bogata activitate misionara stabilindu-se legaturi spirituale cu alte biserici baptiste din Resita, Hunedoara, Brasov, Timisoara. Tinerii bisericii au fost indrumati intr-un studiu temeinic al Bibliei precum si al muzicii, o parte din acestia sub conducerea tanarului student Marcel Cosma ajungand mai tarziu sa formeze prima formatie muzicala pe voci a studentilor baptisti din Timisoara.Aceasta perioada marcata de sacrificiul personal al fratelui Gheorghe Jurjeu (a decedat in timpul lucrarilor la santierul constructiei Bisericii Baptiste din Parneava) este urmata de slujirea la Radna a fratelui Dragoi Cornel (pastor in prezent in Detroit Statele Unite) iar apoi a fratelui Foslea Mircea. Fratele Dragoi Cornel, bland si profound a continuat munca de formare a tinerilor si crestere spirituala a bisericii.In anii in care cu multa dragoste fratele Mircea Foslea a slujit la Radna sora Magda Foslea a format si condus corul Bisericii in formatia in care se afla si astazi. Sarbatorile Craciunului erau prilej de multa munca pentru coristi si de bucurie pentru biserica care avea parte de concerte cu colinzi.Fratele Toma Mircea (pastor in Toronto Canada) si in prezent fratele Damian Ion cu energia tineretii au continuant prin daruire si devotament sa imprime Bisericii multa dragoste pentru Dumnezeu si pentru toti oamenii. Pastorii au colaborat de-alungul timpului cu fratele Uiegar Petru diaconul bisericii, cel care ne-a invatat si inca ne mai invata ca cel mai important lucru in viata crestinului este rugaciunea, mistuirea in rugaciune pentru biserica, familie si tara.Incheiem acest scurt istoric al bisericii multumind Lui Dumnezeu pentru credinta si daruirea bunicilor si parintilor, pentru viata lor frumoasa langa El , care este pentru noi un exemplu.Credinciosii Bisericii Crestine Baptiste “Betania” Radna, Lipova 2009Istoria Bisericii Betania din Radna (PDF) aici    horizontal rule

Curăția morală a pastorului… și nu numai de Marius Cruceru Trăim într-o lume drogată sexual, în care o actriță porno poate cîștiga pînă la 3200 de dolari pe secunda de filmare. Asta înseamnă că există cerere, nu-i așa? Trăim într-o lume în care nici măcar o reclamă la escavatoare nu se mai poate face fără o femeie în bikini așezată în cupa escavantă. În ultima vreme mai multe istorii triste au marcat atît comunitatea pastorilor penticostali cît și pe cea a pastorilor baptiști. Ne așteptăm la tineri, dar păcatul trupesc a lovit și în cei mai în vîrstă cu aceași violență. Cred că este cazul să ne amintim cîteva măsuri de bun simț legate de minima igienă și protecție în acest domeniu. Să ne amintim de asemenea, că acel care crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.Iată cîteva sfaturi practice preluate de AICI, dar pe care le-am mai dezvoltat puțin: Nu-ți risca niciodată mărturia. Ești persoană publică. Nu cred că este înțelept să mergi la plajă cu alte familii de prieteni. Nu cred că este cazul să mergi la jacuzzi în aceeași cadă cu persoane de sex opus. Nu te dezbrăca în fața enoriașilor. Cînd predici nu vrei ca apropiații să își amintească de burtica ta păroasă și de colăceii din jurul mijlocului. Ține-te departe de situații care ar putea fi iutubizate de tinerii din biserică. :)Să nu stai niciodată singur cu o femeie în casă, dacă nu este mai mare cu 50 de ani decît tine sau dacă nu este vreo verișoară extrem de urîtă, vorba lui Paul Washer… :) . Înțelept este să nu iei în mașină deloc o personă de sex opus, iar dacă este o urgență, aceasta ar trebui să stea pe bancheta din spate. Sînt cazuri în care este mai înțelept să nu te dai gentleman.Nu te întîlni niciodată cu o femeie de unul singur. Dacă este o problemă de consiliere pastorală, neapărat mergi împrenă cu soția. Nu sta în aceeași clădire cu o femeie de vîrstă apropiată. Nici 20 de ani diferență acum nu mai reprezintă o limită sigură. Lucrat împreună în același birou pînă seara tîrziu? Cale bătută spre adulter. Călătorii împreună în interes de servici? Prostii! Curvia-i la ușă!Nu atinge niciodată o altă femeie, exceptînd o scurtă strîngere de mînă sau, dacă este rudenie sau dintre prietenii apropiați, pupăturile oficiale pe amîndoi obrajii, rapid, scurt și fără anestezie… Nu ai de ce să ții mîna altei femei în mîna ta în timp ce îi explici ce dulce este părtășia creștină. Sărutatul de mîini nu prea se mai practică, așa că …. ai scăpat.Nu fă complimente prea generoase. Este extrem de enervant pentru mine să văd soți care își tratează soțiile ca pe niște sclave, dar se gudură pe lîngă nevasta altuia, care-i un pic mai arătoasă. Curvie! Soft, dar tot curvie! Ni s-a întîmplat să vedem cum masculi înfierbîntați se înfoaie ca niște curcani în prezența tinerelor femei și se dau în stambă cu amabilități nenecesare. Boi! Ca boii la tăiere, vorba Scripturilor! A propos, dragi saci de hormoni, narcisiști spilculți și dreși fără sare, femeile simt imediat cînd începe flirtul. Dacă sînt femei serioase și credincioase le provocați greață.și mai am, dar mă opresc aici deocamdată. Am vorbit numai de interacțiunea socială… ce să mai spunem de curăția care se vede prin computerele noastre sau pe urmele de degete de la telecomanda tembelizorului… Aici altă poveste.eni adăr sugeștins?horizontal rule

O problema pastoralade Daniel Branzei


Pe Blogul lui Marius Cruceru se poarta un dialog dureros: (aici).Iată reactia mea ( o asteptam pe a voastra):Draga Marius
Sunt departe de Rmania si nu stiu ce se intampla in bisericile de acolo. As vrea totusi sa spun cateva lucruri despre acest subiect controversat: pastorii si rolul lor in bisericile crestine de azi.
 
1. Identificarea metaforei:In contextul unie societăți agricole, Dumezeu a ales sa foloseasca metafora „turmă – păstor“ pentru a vorbi despre „popor-conducatori“ .a. Acesasta este valabil in dialogurile despre Israel, unde preoții, profeții și împărații erau încadrați în categoria păstorilor (despre care Dumezeu are de obicei cuvinte de nemulțumire):
Preoţii n’au întrebat: ,Unde este Domnul?` Păzitorii Legii nu M’au cunoscut, păstorii sufleteşti Mi-au fost necredincioşi, proorocii au proorocit prin Baal, şi au alergat după cei ce nu sînt de niciun ajutor.` (ieremia 10:2)
Păstorii s’au prostit, n’au căutat pe Domnul; pentru aceea n’au propăşit, şi li se risipesc toate turmele. (Ieremia 10:21),,Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, pentrucă oile Mele au ajuns de jaf şi sînt prada tuturor fiarelor cîmpului, din lipsă de păstor, pentrucă păstorii Mei n’au nicio grijă de oile Mele, ci se păşteau numai pe ei înşişi, şi nu păşteau oile Mele` (Ezec. 34:8)b. Aceasta este la fel de valabil în profețiile despre alte popoare:„În timp ce păstorii tăi dorm, împărate al Asiriei, şi viţeii tăi se odihnesc, poporul tău este risipit pe munţi, şi nimeni nu-l mai strînge.“ (Naum 3:18)

.2. Perpetuarea metaforei în Noul Testament:Nu trebuie sa spun decât că terminologia NT este la fel de „metaforică“ și „inclusivă“ ca și în VT. Numirea de „păstor“ este sinonimă cu „presbiteri“ și „episcopi“, incluzând pluralitatea tuturor celor ce se ocupă de îngrijirea, păzirea, călăuzire, învățarea și propășirea celor dintr-o biserică locală.Tit a fost lăsat în Creta să rânduiască „presbiteri în fiecare cetate“, iar din Milet, Pavel a chemat „pe presbiterii Bisericii din Efes“ (Fapte 20:17).3.

Aplicarea metaforei la discuția de pe blog:Păstorirea ar trebui înșeleasă și azi ca un effort de echipă. La fel a fost ți în Faptele Apostolilor. Cineva spunea intr-un comentariu ca este membru într-o biserică de peste 2500 de membrii și se plângea că nu are un contact personal cu păstorul. Dacă socotim că un an are numai 365 de zile … și păstorul ar face câte o vizită pe zi …În Ierusalim s-au convertit câteva mii de oameni în timp relativ scurt. Ei frângeau pâinea „în fiecare zi acasă“ (Fapte 2:41, 46) și erau nelipsiți la Templu. Cei 12 apostoli n-au avut nici o șansă să dea ei înșiși Cina în fiecare familie a Bisericii de atunci! Sunt sigur că nimeni nu le-ar fi cerut (pretins) așa ceva.In ce priveste asteptarea membrilor „la birou“ …iată experiența mea. Am fost o vreme in mecanismul unei biserici de peste 8.000 de membrii (John MacArthur). Aveau 43 de păstori și 280 de diaconi-responsabili de grupe pe cartier. Cu toate acestea, în fiecare zi de luni, doi sau trei faceau de serviciu la birou pentru cazurile de urgență. Era o rânduială născută din necesitatea obiectivă. Am găsit-o foarte bună și necesară.In ce privește idealizare păstorilor „de altădată“ din România, eu, ca fiu de păstor, zic să o lăsăm mai moale … Au existat aceleași probleme ca și astăzi.

4. Actualizarea metaforei la realitațile contemporaneÎn societatea citadină industrializată și post industrială, metafora biblică trebuie contextualizată la nivelul „telefonului“ strict obligatoriu înainte de fiecare vizită, la distanțele dintre locuințele celor din biserica respectivă și la realitațile unui program de lucru de opt ore (uneori 10 și chiar 11 ore).Știu că metafora a fost instituționalizată la baptiștii români în contextul unui cult și a unei culturi denominaționale (în cadrul unui anumit Statut și a unei anumite grile de salarizare). Totuși, discuțiile vor fi sterile și nedrepte dacă nu ne întoarcem la realitațile și la terminologia VT și NT. Sunt sigur că Dumezeu are (în fiecare biserică locală) mult mai mulți „presbiteri-episcopi-păstori“ decât numărul celor care slujesc în virtutea unei diplome! Toți aceștia slujesc mișcați sub călăuzirea Duhului Sfânt, împlinind alături de slujitorii „oficiali“ tot ce este necesar pentru „îngrijirea, păzirea, călăuzire, învățarea și propășirea celor dintr-o biserică locală“. Nu trebuie să lăsăm totul în seama celor cu salar și nu trebuie să-i lăsăm pe cei cu salar să-i înlocuiască în slujire pe toți cei ce au daruri specifice pentru slujire:„Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cîrmuieşte, să cîrmuiască cu rîvnă. Cine face milostenie, s’o facă cu bucurie“ (Romani 12:6-8).Nu există nimeni care să aibă el singur toate aceste daruri! Păstorul titular nu trebuie să le facă pe toate, ci să-I facă pe toți să le facă pe toate, conform pricipiului „omul potrivit la locul potrivit“.Responsabilitatea prioritară a unui păstor este să instaureze și să întrețină sentimentul „comunitar“, acel „oneanothering“ întâlnit peste tot în NT, în care TOȚI creștinii „veghează unii asupra altora, își poartă sarcinile unii altora, sunt primitori de oaspeți, fără cârtire, simt unii cu alții, ajută pe sfinți când sunt în nevoie, etc.“Intr-un sens istoric, discutia aceasta sta intre doua afirmatii de eclesiologie:Prima: „Biserica in episcop sta“A doua: „Biserica locala, ca oglindire a Bisericii vesnice, are in sine tot ce-i trebuie pentru a functiona“Amandoua sunt doctrine … ortodoxe. Neoprotstantii au negat-o pe prima si au pastrat-o pe cea de a doua, desi pe alocuri unii se mai comporta ca „sefi de unitate“.Practic, pe teren, aceasta inseamna ca oriunde exista o biserica locala, Duhul Sfant DA TOT CE ESTE NECESAR PRIN DARURILE SALE pentri o functionare buna.Si mai practic, oriunde exista o biserica locala trebuie sa predice si altii decat pastorul, trebuie ca si altii sa se ocupe de desfasurarea programului de inchinare, trebuie sa fie altcineva care sa se ocupe de evanghelizare, trebuie sa fie unul sau doi „gospodari“ care sa se ocupe de diaconeia materiala, trebuie sa fie si altii care sa se ocupe de noii veniti, si altii care sa faca vizite, etc.Si eu ma bucur de prezenta unor oameni minunati in biserica de aici. Fara ei, as fi ciung, orb si schiop.Oricât ar pare de simplist, un păstor nu-și „zidește“ biserica. Este Biserica lui Christos și numai El o zidește. Este prerogativul Lui:„Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui“ (Matei 16:18).Asta explică de ce mai există încă Biserica pe pământ. Dacă ar fi lăsat zidirea în seama noastră, biserica ar fi încetat de mult să existe!
Christos Își zidește Biserica prin noi, printre noi și nu de puține ori, împotriva noastră …Liniștea noastră este ancorată în lucrarea Lui, nu în lucrarea noastră:„Sînt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi pînă în ziua lui Isus Hristos“ (Filip. 1:6).Vasile Branzei, tatăl meu, obișnuia să spună: „După cum Moise n-a vrut să lase în Egipt nici o unghie (Exod 10:26), nici un singur mântuit din planul lui Dumezeu nu va rămânea în lumea aceasta“ (stiu că suna cam calvinist).
Lucrarea Lui nu exclude responsabilitatea noastră, dar ne aduce cu picioarele pe pământ când ne evaluăm importamța.În pra multe locuri, credincioșii l-au înălțat pe păstor pe un postament prea înalt și l-au plătit doar ca să-și scuze și să-și ascundă lipsa lor de activitate, apatia și indiferența. Ei se fac că uită că epitolele NT au fost adresate bisericilor, nu păstorilor (cu excepția celor pastorale).Cât despre tine, Marius, sunt sigur că ești unul dintre păstorii bisericii tale. Ai chiar un dar foarte evident pentru aceasta. Blogul tău și audiența lui sunt dovezi incontestabile.In speranța că n-am reușit să fac neclar un subiect așa de controversat, iti mulțumesc pentru bunăvoință.horizontal rule

“Pastorului meu nu-i pasă de biserică!”de Marius CruceruÎn urmă cu vreo două săptămîni m-am întîlnit cu un priten bun, dintr-un oraș mare, dintr-o biserică mare. Am discutat una alta și prietenul meu și-a vărsat oful:Avem trei păstori, dar niciunul dintre ei nu face pastorală. Niciunul nu ne vizitează. Au tot felul de programe, conferințe, simpozioane, adunări, călătorii, fac masterate, doctorate, iar cînd sînt acasă sînt de negăsit. Duc dorul pastorilor din generația veche, care mergeau în fiecare zi in vizite pastorale. Nu era o familie care să nu fie vizitată cel puțin o dată pe an, așa cum face popa la ortodocși.Discuția a mai continuat un pic pe tema asta și mi-am dat seama că prietenul meu are dreptate.Păstorim proiecte, cum spunea cîndva pastorul Vasile Taloș, nu persoane, avem activități și acțiuni, nu lucrare. Oamenii ne duc dorul să ne vadă față către față și gură către gură. Păstorirea nu se poate face nici pe chat, twitter, nici pe blog, nici prin telefon, iar oamenii nu vin la birou în audiență ca la medic. Bisericile de la țară nu se păstoresc cu lap-topul sub braț, nici cu mobilu în căruță.Eu nu mă consider pastor deplin tocmai din cauza acestui lucru, eu sînt predicator al bisericii din Aleșd. Enoriașii noștri au dreptate, pastorii autentici sînt pe cale de dispariție. Avem tot felul de predicatori plini de savantlîc și de priceperi de care n-are nevoie nimeni. Sîntem gata să predicăm despre tot felul de subiecte care ne încîntă pe noi înșine în timp ce bisericile ne mor în păcate de care ne este frică să ne apropiem. Am devenit niște   “meseriași” ai amvoanelor, niște profesioniști ai slubelor religioase, niște masters of ceremonies pentru evenimentele familiale, mici afaceriști, lingușitori cu micii oameni de afaceri din parohiile noastre, mici politicieni, în așteptare înfrigurată după vreun loc de consilier local, în loc să răspundem unei atît de mari chemări de a păstori turma pășunii Lui.Poate că o soluție la această problemă este să ne întoarcem la cărările vechi ale păstorilor bătrîni: vizita acasă, timpul petrecut cu oamenii, întîlnirile periodice cu bărbații, capii de familie, munca în clacă cu mai multe familii. Poate că sîntem prea mici pentru o chemare atît de mare și trebuie să așteptăm ca Domnul să scoată pe alți lucrători la secerișul Lui.horizontal rule

Cum se merită să faci un doctorat în teologie?de Marius CruceruÎn urmă cu ceva timp am scris despre doctorate. Merită să le facem sau nu? Ce este un doctorat, un început de drum sau nu final?Titlul postării ar putea induce în eroare: că ar fi vorba despre cele mai bune şi mai ieftine şcoli, locuri etc…Nu despre asta este vorba! Poate că o primă întrebare ar fi: de ce se merită sau nu să facă cineva un doctorat în teologie? Creşte mai mult în cunoaşterea lui Dumnezeu, a tainelor Lui? Se pare că nu pe această cale…Pentru unii doctoratul este un alt pas în formarea personală, pentru alţii este o cheie “care deschide multe uşi şi închide multe guri”, pentru alţii… etc. Nu mai insist.Cu ce este un doctorat în teologie diferit faţă de alte doctorate, în alte domenii ale cunoaşterii?Probabil că are legătura cu Biserica, nu?Doctoratul în teologie ar trebui să fie o formă de recunoaştere a darurilor învăţătoreşti din partea Bisericii, ca Trup al lui Cristos.Ştiu că s-a mai discutat ideea recomandării bisericii locale pentru cei care vor să facă un doctorat de acest fel. Birocraţie inutilă şi multe erori, orgolii, înciudări, poliţe plătibile. Nu cred că funcţionează.Dar am putea imagina măcar un sistem în care doctorandul în teologie face ucenicie spirituală în cadrul eclesial, dă socoteală cuiva într-o relaţie de formare, de călăuzire duhovnicească? O relaţie specială prin care să fie ferit măcar de unele dintre ispitele spiritului, ispite care încearcă pe orice student în cele teologhisiri de tot felul?Cum se merită să faci un doctorat în teologie?În atentă şi bătrînească supraveghere spirituală, cu post şi rugăciune, cu disciplină lăuntrică bine călăuzită de un bătrîn înţelept şi adîncit în cele sfinte, fie acesta şi nedoftoricit.Şi o altă chestiune: doctoratul în teologie ar trebui făcut din Biserică (de acolo plecare), în Biserică (acolo supraveghere) şi pentru Biserică (cu intenţia slujirii Bisericii) şi lume (cu dorinţa de vestire a Evangheliei către lume)
Carl Trueman, autor pe care l-am mai citit cu plăcere şi altă dată are cîteva rînduri foarte interesante pentru cei care vor să apuce pe această cale… AICI.Too many theological students come unstuck not because they do not master the sophisticated intricacies of their chosen fields of specialization but rather because they failed their apprenticeships in the basics, the corporate disciplines of church attendance, submission to elders, hard work for the local body, and the individual disciplines which flow from these: private prayer and Bible reading, a crying out to God for his mercy, and a burning desire to be mastered by the Word of God. Successful theological students are never the subjects in theological study; rather they are always the objects of God’s grace. And the church is the place where they will be held accountable for these things. The church, not the seminar room, provides their only true home, their best classroom, and their best form of strenuous spiritual rest. Theological study at the highest level is a high calling indeed; but just for this very reason those who pursue it need to make especially sure that they truly are humble servants of the church.horizontal rule

Poruncesc duhului de tensiune mare să plece!de AmbasadorulCred că fiecare avem câte un “beteșug” în corp. Mai mare sau mai mic, e acolo!Cine l-a pus și de unde vine? Cu ce rost? Pentru cât timp?Sunt întrebări care ne bântuie atunci când suntem bolnavi! Am întâlnit săptămâna aceasta un credincios cu un handicap destul de sever. Mergea în cârje.Duminica viitoare vom avea cu ajutorul Domnului în biserică la serviciul divin de la Cina Domnului mai mulți frați cu handicapuri fizice destul de serioase. Unul dintre ei a avut un accident în vremea combinatului din Hunedoara.De ce vor fi prezenți la biserică?
Să ne spună cum Dumnezeu poate folosi un handicap sau o boală severă spre slava și onoarea Lui. Că Dumnezeu are resurse inimaginabile pentru noi ca să rezistăm frumos în cea mai cumplită boală! Să ne spună că versetul “prin rănile Lui suntem tămăduiți” este valabil și atunci când boala nu dispare!Este absolut normal ca să vrei să te rogi pentru cineva care este bolnav. Și suntem bucuroși când Dumnezeu răspunde acestor rugăciuni. Sunt unii însă care duc această dorință un pic și mai departe. Puterea rugăciunii se pare că nu produce întotdeauna vindecare, așa că ei caută o putere mai mare. Ei spun că această putere mai mare este a lor pentru că Domnul le-a dat “darul vindecării”.Vreau să spun foarte clar că sunt convins că Dumnezeu mai face și astăzi minuni. Sunt ferm convins că în urma rugăciunii Dumnezeu poate să vindece orice boală dacă asta e voia Lui. Cât despre “darul vindecării” cred că el nu mai există astăzi!Darul vindecării este menționat în 1 Corinteni 12:9, 28, 30 dar nu este definit în aceste versete. Darul vindecării este foarte clar descris prin lucrarea de tămăduire a Domnului Isus și a apostolilor. Când comparăm vindecările din vremea noastră cu cele din vremea apostolilor și a Domnului suntem uimiți de marile diferențe.Unii din “vindecătorii” ambulanți au fost demascați ca fiind adevărați șarlatani care s-au îmbogățit pe spinarea bolnavilor și a naivilor. Dar nu toți sunt așa. Peter Wagner și John Wimber nu cer bani pentru vindecările lor. Ei spun că Duhul Sfânt este același și le-a dat și lor darul vindecărilor precum le-a fost dat și apostolilor.
Că Duhul Sfânt este același. Corect!
Că Dumnezeu nu se schimbă. La fel de corect!
Darul de astăzi este același cu cel din Noul Testament doar dacă are aceleași caracteristici, iar eu observ din Scripturi că între darul tămăduirilor din vremea apostolilor și a Mântuitorului și cel practicat de “vindecătorii” care ar fi niște bufoni mai degrabă, sunt mari deosebiri!Este lucrarea apostolilor și a Domnului Isus reînființată astăzi printre noi?
A dat Dumnezeu bisericii de astăzi aceași slujire de vindecare așa cum a dat-o apostolilor?O primă caracteristică a lucrării de vindecare a Domnului Isus a fost că toți bolnavii aduși la El au fost vindecați!
Nici unul nu a fost respins că nu a avut suficientă credință.
Nici unul nu a plecat pe același scaun cu rotile.Isus nu a fost selectiv. I-a vindecat pe toți în liniște și fără spectacol. Fără strigături și fără acompaniament muzical pentru pregătirea atmosferei.
Cu Isus prezent nu este cazul să strigi, să implori, să ridici mâinile și să dai din cap.
Isus pur și simplu i-a vindecat!
Nu așa se întâmplă astăzi la serile de vindecare!“Vindecătorul” contemporan își alege cu grijă “pacienții” și mulți dintre ei pleacă la fel de bolnavi pentru că nu au avut suficientă credință. Domnul Isus nu le-a cerut celor bolnavi să se pregătească mărturisindu-se în zile de post și rugăciune. Pur și simplu a vindecat bolnavii!Astăzi nu mai întâlnim așa ceva! http://publicatia.voxdeibaptist.org/pastorala_sept09.htm

Pandemia 1918 -2020 – Istoria se repetă

În septembrie 1918, decanul Facultății de Medicină a Universității din Michigan, Victor Vaughan, intra într-o tabără militară de lângă Boston pentru a încerca să ajute în lupta cu o boală care ucidea mai mulți soldați decât războiul. La morga de acolo, a văzut trupurile neînsuflețite „stivuite precum lemnele de foc”: într-o singură zi, la Camp Devens și-au pierdut viața din cauza unui virus 63 de bărbați care supraviețuiseră Primului Război Mondial. „Această boală a înconjurat lumea, i-a vizitat cele mai îndepărtate colțuri și a luat tribut viețile celor mai în putere, necruțându-i nici pe soldați, nici pe civili și fluturându-și steagul roșu în fața științei”, scria, marcat, medicul
Pandemia de gripă spaniolă a început în primăvara anului 1918 și se estimează că a provocat, până la finalul ei, în 1920, 50 de milioane de decese. A avut patru valuri -dintre care cel mai devastator a fost al doilea, și s-a răspândit pe tot globul, odată cu trupele deplasate dintr- o parte în alta a lumii. Primul caz a fost înregistrat oficial pe 4 martie, la o tabără militară din Kansas, SUA, dar originea bolii rămâne și astăzi necunoscută.                                                             S-a răspândit în taberele militare și apoi, pe calea ferată, până în satele Europei, odată cu soldații care plecau acasă în permisie. A fost favorizată de condițiile de muncă din fabricile care trebuiau să alimenteze mașinăria de război și dusă de colo-colo de refugiații care fugeau din calea luptelor.

Este hazardat să faci o comparație între pandemia de gripă din 1918 și cea de coronavirus din 2020. În urmă cu 100 de ani, condițiile sanitare erau cu totul altele. Nu existau antibiotice care să trateze cea mai letală complicație a bolii, pneumonia bacteriană, și nici mijloacele care să le permită cercetătorilor să descopere în timp util agentul patogen. Cenzura din țările combatante, ale căror autorități voiau să țină sus moralul populației și al trupelor, dar și să asigure producția în fabrici, a împiedicat informația să ajungă la oameni și a întârziat luarea de măsuri. Boala a ajuns să se numească „gripă spaniolă” nu pentru că ar fi provenit din Spania. Ci pentru că doar ziariștii din această țară neutră în timpul războiului au scris despre ea.
Ce putem compara însă sunt măsurile de protecție, dar și reacțiile oamenilor la ele.  De pildă, San Francisco, considerat la un moment dat un model de succes în lupta cu gripa spaniolă, s-a confruntat cu un nou val mortal al epidemiei după ce a renunțat la măsurile de distanțare.
Studiile arată că orașele americane care au făcut cel mai bine față pandemiei au fost cele care au impus din timp distanțarea – închizând simultan școlile, teatrele și sălile de spectacol și interzicând adunările publice, și le-au menținut cel mai mult timp.
Orașele americane care au renunțat după mai puțin de două luni la restricții, precum San Francisco și St. Louis, s-au confruntat din nou cu un număr crescut de îmbolnăviri și decese.
Luați-vă tâmplarii de la construit dulapuri și puneți-i să facă sicrie”
Al doilea val al gripei spaniole, mult mai virulent decât primul început în primăvară, a ajuns în Statele Unite ale Americiii la sfârșitul lui august 1918, odată cu soldații care se întorceau acasă, în Boston, din Europa. Boala s-a răspândit cu repeziciune, lăsând în urmă scene de coșmar. La începutul lui octombrie, medicii care se luptau cu epidemia le transmiteau colegilor lor din alte părți ale Americii avertismente în termeni care nu lăsau nicio urmă de îndoială asupra amenințării, relatează Alfred W. Crosby în cartea  „America’s Forgotten Pandemic. The Influenza of 1918”. „Luați-vă tâmplarii de la construit dulapuri și puneți-i să facă sicrie. Luați-vă muncitorii de la drumuri și puneți-i să sape morminte. Dacă veți face asta, nu se vor strânge morții mai repede decât îi puteți îngropa”.
În comparație cu orașele de pe Coasta de Est, San Francisco, aflat în celălalt capăt al Americii, pe malul Pacificului, a avut un avantaj imens, notează autorul: o imagine clară a ceea ce va urma și timp să reacționeze, înainte de apariția primului caz pe 23 septembrie. A profitat de el doar în mică măsură. Dr. William Hassler, șeful Direcției de Sănătate Publică a sugerat că trebuie luate o serie de precauții și a reușit să pună în carantină bazele navale, considerate o sursă de răspândire a infecției.
Însă până la jumătatea lui octombrie, în San Francisco, un oraș care număra 550.000 de locuitori, au fost organizate spectacole, marșuri și parade patriotice cu zeci de mii de participanți. Pe 9 octombrie, orașul avea doar 167 de cazuri de gripă spaniolă. În doar o săptămână, numărul a crescut la peste 2.000.

  În câteva zile, San Francisco a început să se confrunte cu o criză de asistente, medici, voluntari și au fost situații în care Crucea Roșie a ajuns la doar jumătate din cazuri. Comunicațiile telefonice erau perturbate, pentru că sute de operatori nu mai putea veni la serviciu. Gunoaiele începuseră să se strângă pe străzi.
Odată cu declanșarea epidemiei, oficialii din sănătate au luat o serie de măsuri care s-au dovedit eficiente. Școlile, teatrele și sălile de spectacole au fost închise. 
Slujbele religioase și ședințele de judecată au început să fie ținute în aer liber.Măștile de protecție au devenit obligatorii prin lege, iar cei care nu le purtau sau le purtau incorect erau amendați cu 5 dolari pentru „perturbarea păcii” și chiar arestați. Crucea Roșie a distribuit populației măști de protecție la prețuri de 5 ori mai mici decât prețul lor de piață și 100.000 de măști au ajuns la locuitorii din San Francisco între 22 și 26 octombrie, scrie Crosby.

Hassler a avertizat populația că, având în vedere perioada de incubație a bolii, rezultatele nu vor fi observabile imediat.
Însă, în scurt timp, eficacitatea măsurilor luate a început să se vadă. În doar 3 săptămâni, orașul a ajuns să înregistreze de la peste 8.600 de cazuri noi pe săptămână, doar 600 de cazuri pe săptămână. „Continuați să purtați mască și totul va fi bine”, spunea Hassler, care voia ca orașul să renunțe la purtarea obligatorie a măștii abia la o săptămână după ce s-ar fi consemnat ultimul caz.
Dar cetățenii au început să dea semne de nerăbdare și să spună că „măștile sunt incomode, că îți aburesc ochelarii și, după cum susțineau unii furioși, produceau nevralgii, se arată în volumul „America’s Forgotten Pandemic. The Influenza of 1918”.
„Pentru prima dată în aproape o lună, San Francisco a respirat aer proaspăt direct de la Pacific, fără mască”
Pe 11 noiembrie, zeci de mii de oameni, mulți purtând măști de protecție, ieșeau în stradă la San Francisco pentru a sărbători frenetic sfârșitul Primului Război Mondial. În mod încurajator, o zi mai târziu se înregistra un număr minim de cazuri – doar 15.
  Astfel, pe 21 noiembrie, orașul, considerat un exemplu de bune practici în gestionarea gripei spaniole, renunța oficial la obligativitatea măștii de protecție. Iată cum descrie Alfred W. Crosby momentul: „La ora prânzului, țipătul fiecărei sirene din San Francisco, șuierul fluierelor și dangătul clopotelor semnalizau marea dezvelire. Pentru prima dată în aproape o lună, San Francisco a respirat aer proaspăt direct de la Pacific, fără mască. Orașul a avut o săptămână să își savureze triumful, la capătul căreia s-au înregistrat doar 57 de cazuri”.
În ziua „eliberării”, San Francisco Chronicle scria că trotuarele erau pline de măștile aruncate pe jos. Apoi petrecerea s-a mutat în barurile și restaurantele care, fuseseră deschise. Orașul a redeschis școlile, teatrele și sălile de spectacole. Totul era ca înainte.

În luna decembrie însă, numărul de cazuri a început să crească, ajungând până pe data de 12 la 200 pe zi, iar imediat după Anul Nou la 600 pe zi. Situația era gravă, iar autoritățile din sănătate au încercat să impună din nou, prin lege, masca. S-au lovit însă de opoziția oamenilor, dar și a unora dintre oficiali. Cu toate acestea, masca a fost însă reintrodusă.
Un număr din ce în ce mai mare de oameni a început însă să se opună purtării măștilor, iar o parte dintre aceștia s-au organizat în vocala Liga Anti-mască.

 Este imposibil de spus cu certitudine dacă Liga Anti-Mască a avut vreun rol în creșterea bilanțului tragic al pandemiei în San Francisco, dar, „fără îndoială, 2.000 de oameni adunați laolaltă au contribuit la răspândirea bolii”,  crede J. Alexander Navarro, profesor la Centrul de Istorie a Medicinei de la Universitatea din Michigan.
Acesta a declarat pentru Politifact că San Francisco a avut una dintre cele mai mari rate ale mortalității în timpul gripei spaniole: 673 de decese la 100.000 de locuitori, în 24 de săptămâni. Bilanțul final al epidemiei în San Francisco a fost de 45.000 de îmbolnăviri și 3.500 de decese, după ce, până la abolirea restricțiilor, se oprise la în jur de 23.000 de îmbolnăviri și 2.100 de decese.
Principalii factori care au dus la deznodământul din San Francisco au fost eșecul de a implementa devreme măsuri precum distanțarea socială și eșecul de a le menține suficient timp, scrie Politifact.
Un studiu făcut de Navarro și colegii săi pe 43 de orașe americane a scos la iveală că multe dintre acestea au trecut printr-un al doilea val după ce au renunțat prematur la măsurile de distanțare.
Altfel spus, cu cât orașele au pus capăt mai rapid restricțiilor, cu atât au avut o mortalitate mai ridicată în timpul pandemiei.
Potrivit studiului, mortalitatea din San Francisco a fost a cincea cea mai ridicată din SUA, fiind foarte aproape de cea din Boston. Clasat pe locul 4, acesta a fost primul oraș american lovit de pandemie la finalul lui august si a înregistrat 710 de decese la 100.000 de locuitori din cauza gripei spaniole.

  sursa : https://republica.ro/in-ziua-zeliberarii-trotuarele-erau-pline-de-masti-aruncate-pe-jos-zrelicvele-unei-luni-de-tortura-si

Atunci și acum. Asemănări izbitoare între cum arăta lumea în urmă cu 100 de ani, în timpul pandemiei de gripă spaniolă, și cum arată astăzi, în timpul crizei COVID-19

2020-04-06 09:28:00 

https://adevarul-prezent.blogspot.com/2020/08/pandemia

A War on Religion in China

Mesaje primitex
https://youtu.be/lMEBXQts-9w
Dear Ardleean Viorel,Over the past few years, we have only seen the persecution of Christians and other religious minorities increase in China. This spike in oppression sits primarily on the shoulders of China’s president, Xi Jinping.I recently sat down with Olivia Enos, a senior analyst with the Heritage Foundation, to unpack this surge in persecution.Would you take a moment to pray for our brothers and sisters in Christ who are suffering in China at this very moment? To listen to the full podcast episode, please click here.Be Blessed,
Jeff King
President of International Christian Concern
Author of Islam Uncensored and The Last Words of the Martyrs
Host of Into the Deep PodcastDonateInternational Christian Concern
www.persecution.orgDonate by phone: 1-800-422-5441

Your bridge to the persecuted Church
Share this email:Manage your preferences | Opt out using TrueRemove
Got this as a forward? Sign up to receive our future emails.
View this email online.2020 Pennsylvania Ave. NW # 941
Washington, DC | 20006 US
This email was sent to viorelardelean2016@gmail.com.
To continue receiving our emails, add us to your address book.

Avocatul egiptean de vârf reduce barul pentru libertatea religioasă

17 septembrie 2020: 

La doar câteva luni de la mandatul său de șef al Baroului Egiptean, avocatul Ragai Attia a publicat un articol intitulat Între Iisus și discipolii Săi.MAI MULT

Familia creștină pretinde că poliția din Pakistan nu a reușit să-și recupereze fiica răpită

20 septembrie 2020: 

20.09.2020 Pakistan (Preocupare creștină internațională) – Potrivit Asia News, poliția din Faisalabad, Pakistan nu a reușit să recupereze un creștin adolescent […]MAI MULT

ICC @ WORK CPI ajută fermierii strămutați să se reconstruiască în Irak

20 septembrie 2020: 

După ce ISIS a atacat Qeraqosh în 2014, mii de creștini au fost forțați să fugă. În timpul deplasării lor, refugiații creștini au trăit din economiile lor, pierzând toate sursele de venit.MAI MULT

Biserica ortodoxă zidită ilegal în Turcia

20 septembrie 2020: 

20.09.2020 Turcia (Preocupare creștină internațională) – A fost construit un zid închizând cele două intrări către o biserică ortodoxă greacă situată […]MAI MULT

Misionarul din Mali spune că Biserica nu este „deloc amenințată” în timpul loviturii de stat

19 septembrie 2020: 

19.09.2020 Mali (Preocupare creștină internațională) – Luna trecută, armata Mali a efectuat o preluare fără sânge a guvernului central. Ei erau […]MAI MULT

Spion guvernamental prins de video de către membru ERCC

19 septembrie 2020: 

19.09.2020 China (Preocupare creștină internațională) – Pe 17 septembrie, Hope și cei doi copii ai ei au realizat că cineva îi urmărește. Hope se întoarse pentru a înfrunta bărbatul care îi urma. Imediat a început să-l înregistreze pe telefonul ei.MAI MULT

Christian condamnat la moarte în Pakistan depune recurs la Înalta Curte

19 septembrie 2020: 

19.09.2020 Pakistan (Preocupare creștină internațională) – Pe 8 septembrie, Asif Pervaiz a fost condamnat la moarte de către o instanță de judecată din […]MAI MULT

Libanul se luptă să avanseze pașnic

19 septembrie 2020: 

19.09.2020 Liban (International Christian Preocup) – La puțin peste o lună după o explozie masivă a zguduit portul Beirut, unul dintre […]MAI MULT

Boko Haram ucide 10 răpiți pe alții în Borno Attack

18 septembrie 2020: 

18.09.2020 Nigeria (Preocupare creștină internațională) – Zece persoane au fost ucise marți, 15 septembrie, în jurul orei 19:30. Conform […]MAI MULT

Biroul pentru afaceri religioase îl eliberează în cele din urmă pe părintele Liu

18 septembrie 2020: 

18.09.2020 China (Preocupare creștină internațională) – Părintele Liu Maochun, preot neînregistrat în Mingdong (provincia Fujian), a vizitat pacienți bolnavi spitalizați pe 1 septembrie. În timpul vizitei, el a fost răpit de Biroul pentru afaceri religioase din China. Familia sa nu a aflat de el până de curând.MAI MULT

Poliția din Pakistan arestează bărbați acuzați de uciderea vecinului creștin

18 septembrie 2020: 

18.09.2020 Pakistan (Preocupare creștină internațională) – Poliția din Pakistan a anunțat arestarea a doi bărbați, Salman Khan și Suleman […]MAI MULT

POVESTE PREZENTATĂ Falsă speranță pentru Iran

18 septembrie 2020: 

Când COVID-19 a lovit Orientul Mijlociu, Iranul și-a simțit profund impactul. Având în vedere problemele de droguri din țară, infrastructura în prăbușire și mass-media puternic cenzurată, aceasta era deja în dezavantaj.MAI MULT

Egiptul amână 2 dosare în instanță

18 septembrie 2020: 

18.09.2020 Egipt (Preocupare creștină internațională) – Două dosare judiciare care implică creștini egipteni au fost din nou amânate. Decizia vine de la […]MAI MULT

Militanții Fulani ucid un cuplu în Miango, Nigeria

17 septembrie 2020: 

17.09.2020 Nigeria (Preocupare creștină internațională) – La 13 septembrie, militanții suspectați de Fulani au atacat un cuplu în […]MAI MULT

ICC @ HEART Episodul 34: Trecerea liniei

17 septembrie 2020: 

În partea a doua a interviului lui Jeff King cu Charles Mudasir, Charles împărtășește despre realizarea care l-a făcut să se întoarcă de la Islam la creștinism și despre cum a scăpat miraculos de numeroasele încercări de viață de după aceea.MAI MULT

POVESTE PREZENTATĂ Avocatul egiptean de vârf reduce barul pentru libertatea religioasă

17 septembrie 2020: 

La doar câteva luni de la mandatul său de șef al Baroului Egiptean, avocatul Ragai Attia a publicat un articol intitulat Între Iisus și discipolii Săi.MAI MULT

Preoții chinezi se tem de acordul reînnoit al țării cu Vaticanul

17 septembrie 2020: 

17.09.2020 China (Preocupare creștină internațională) – Acordul Vatican-China semnat în 2018 expiră la sfârșitul lunii septembrie, permițând ambelor părți să renegocieze termenii. Acordul actual impune episcopilor romano-catolici să primească afirmație atât de la guvernul chinez, cât și de la Vatican.MAI MULT

https://www.persecution.org/?u

Moment Istoric: Israel a semnat „Acordul Avraam” cu două state din Golf

Doina Bejenaru  18-09-2020 18:14:40

Marți, 15 septembrie 2020, va rămâne un Moment Istoric pentru întreaga omenire. Israelul a semnat „Acordurile Avraam” cu primele state din Orientul Mijlociu, Emiratele Arabe Unite și statul Bahrain. Ceremonia a fost găzduit de președintele SUA, Donald Trump la Casa Albă.

Textul Declarației semnat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe de o parte, și șefii de diplomații din Emiratele Arabe Unite și Bahrain, pe de altă parte, exprimă următoarele angajamente.

„Declarația „Acordurilor Avraam” 
Noi, subsemnații, recunoaștem importanța menținerii și consolidării păcii în Orientul Mijlociu și în întreaga lume, pe baza înțelegerii reciproce și a coexistenței, precum și a respectului pentru demnitatea și libertatea umană, inclusiv libertatea religioasă.
Încurajăm eforturile de promovare a dialogului interconfesional și intercultural pentru a promova o cultură a păcii între cele trei religii avraamice și întreaga omenire.
Credem că cel mai bun mod de a aborda provocările este prin cooperare și dialog și că dezvoltarea relațiilor de prietenie între state promovează interesele păcii durabile în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.
Căutăm toleranță și respect pentru fiecare persoană pentru a face din această lume un loc în care toți se pot bucura de o viață demnă și de speranță, indiferent de rasa, credința sau etnia lor.
Susținem știința, arta, medicina și comerțul pentru a inspira omenirea, a maximiza potențialul uman și a apropia națiunile.
Căutăm să punem capăt radicalizării și conflictelor pentru a oferi tuturor copiilor un viitor mai bun.
Urmărim o viziune a păcii, securității și prosperității în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.
În acest spirit, salutăm cu căldură și suntem încurajați de progresele deja realizate în stabilirea relațiilor diplomatice între Israel și vecinii săi din regiune, în conformitate cu principiile „Acordurilor Avraam”. Suntem încurajați de eforturile continue de consolidare și extindere a unor astfel de relații de prietenie bazate pe interese comune și un angajament comun către un viitor mai bun.”

Acordurile au fost redactate în trei limbi engleză, ebraică și araba, și marchează un moment major de cotitură geopolitică în Orientul Mijlociu, oferindu-i lui Trump o platformă de pacificator cu alegerile prezidențiale din 3 noiembrie la orizont, consideră redacția USA Today.

Primul ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו a spus: „Această zi este un pivot al istoriei, ea anunță zorii noi ai păcii. De mii de ani poporul evreu s-a rugat pentru pace, de zeci de ani statul evreu s-a rugat pentru pace și de aceea astăzi suntem plini de o recunoștință atât de profundă”.

Ce înseamnă asta din punct de vedere Biblic, aflăm de la pastorul Samy Tuțac: „Sfânta Scriptură ne învață să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Ierusalimul joacă un rol foarte important în istorie și în profeția biblică. Ieri, oficiali din Israel, Emiratele Arabe Unite și Bahrain s-au alăturat președintelui Donald J. Trump la Casa Albă pentru a semna acorduri de pace istorice numite „Abraham Accords”. Pacea din Orientul Mijlociu are impact asupra întregii, iar președintele Donald J. Trump și cei care au muncit atât de mult pentru această rezoluție, trebuie apreciați. Chiar dacă rămân multe de făcut, acesta este un început. Așadar, haideți să continuăm să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului (Psalmul 122: 6)”.

https://www.stiricrestine.ro/2020/09/18/moment-istoric-israel

Septembrie 2020: lună specială despre Știință și Creație, unică în România, la Alfa Omega TV

Iată-ne ajunși în luna septembrie, care aduce cu ea nu doar un nou anotimp, ci și o nouă ediție a campaniei creaționiste la Alfa Omega. Unică în România, campania media intitulată „Verdictul științei: creație”. Pe tot parcursul lunii septembrie, pe canalul Alfa Omega TV, site-ul, pagina de Facebook și contul de Instagram Alfa Omega TV, te invităm să urmărești dovezi științifice uimitoare care atestă actul creației.

Fiecare săptămână aduce noi subiecte de gândire și întrebări la care sperăm să găsim răspunsuri împreună.

Așadar, prima săptămână, între 1 și 6 septembrie e dedicată științei și credinței. Vorbim despre autenticitatea Scripturii, despre existența lui Dumnezeu, Creatorul, dar și despre ateism și apologetică. Ce e, de fapt, ateismul? Cum aflăm adevărul?

În săptămâna a doua, între 7 și 13 septembrie, asistăm la duelul dintre creaționism și evoluționism. Te invităm să descoperim împreună misterele originii Universului, cu legile și parametrii săi excelent acordați.

În cadrul următorului interval de șapte zile, între 14 și 20 septembrie, ne îndreptăm atenția către tainele biologiei și ale geneticii. Învățăm despre lumea microscopică a bacteriilor și a virusurilor, dar nu uităm nici de plante, animale și, desigur, nici de om – coroana creației.

Universul nu se rezumă la ce putem vedea cu ochii noștri sau cu microscopul, așadar în a patra săptămână vom avea nevoie de telescop, de instrumente de măsură, unelte litice, trusă de geometrie, echipament de arheologie. De ce? Îți putem spune doar că, uitându-ne atent la descoperirile arheologice, la frumusețea galaxiilor, la complexitatea legilor fizicii și ale matematicii, vom rămâne pe gânduri și vom fi nevoiți să ne întrebăm dacă nu cumva există un Designer care coordonează totul. Descoperă toate acestea în săptămâna a patra, între 21-27 septembrie!

Totuși, mai rămân câteva subiecte neabordate. Cum rămâne cu Terra, casa noastră? Cine e vinovat de degradarea vertiginoasă a mediului înconjurător și cât din ce se spune e conspirație? Există ceva ce putem face noi în fața exploatărilor primejdioase și tehnologizării crescânde ce le însoțesc sau chiar le provoacă? Spre ce ne îndreptăm, având în vedere că inteligența artificială nu mai e SF, ci noua realitate? Ce are Dumnezeu de spus în contextul în care omul încearcă să-și depășească iarăși condiția (să nu uităm de Babel)? Iată câteva întrebări la care încercăm să răspundem împreună în a cincea săptămână din campania creaționistă, care începe în 28 septembrie și se termină în 3 octombrie.

Dă vorba mai departe, și nu uita că ai libertatea de a redistribui cu atribuire materialele noastre.

Poți afla mai multe: https://alfaomega.tv/creationism , pe canalul TV, site-ul, pagina de Facebook și contul de Instagram Alfa Omega.

Ultimele articole – creaționism

https://alfaomega.tv/creationism/luna-creationista

De ce există așa multe tonuri diferite de piele?

 12.09.2017  |    Stiinta si Creationism  |   4866  |     2 min

Mulți dintre noi probabil ne întrebăm cum de există o varietate așa mare de tonuri de piele dacă ne tragem doar din trei perechi de ființe umane: Sem, Ham, Iafet și soțiile lor. Dacă ne uităm chiar mai mult în trecut, istoria Bibliei ne spune că toate tonurile de piele nu vin de la trei perechi de oameni, ci de la una singură: Adam și Eva. Se potrivește genetica culorii pielii cu ideea transmisă pe Biblie?

La fel ca multe animale, corpul uman produce melanină – o culoare chimică. Melanina colorează aripile moliilor, penele păsărilor, pielea oamenilor și blana animalelor. De exemplu, baribalul, sau ursul negru american, se întâlnește pe toată raza Americii. Majoritatea urșilor din această specie au blană neagră, având melanină din plin, dar unii urși au blană maro. Se mai pot observa chiar și urși cu blană roșcată. Urșii cu blană roșcată, chiar blondă, se pot încrucișa cu urși cu blană neagră, dovedind că aceștia aparțin aceleiași specii. Diferitele „rase” umane intră în aceeași categorie.

Vânători și biologi au văzut chiar urși albi și negri proveniți de la aceeași mamă! Blana acestor urși „negri albi” și a urșilor polari au foarte puțină melanină. Toate aceste varietăți de culori provin de la doar doi urși care au îndurat groaznicul potop pe arcă, împreună cu Noe și familia lui. Amestecarea genelor care are loc în fiecare generație poate produce diferite cantități de melanină în puii de urs, iar asta se întâmplă și în cazul pielii și a părului oamenilor.

Poate ați auzit de cazul surorilor Lucy și Maria Aylmer. Deși sunt surori gemene, care au o mamă cu piele închisă la culoare și un tată cu piele deschisă la culoare, Lucy a declarat pentru publicația New York Post: „Nimeni nu crede că suntem surori fiindcă eu sunt albă, iar Maria este neagră.” Când erau mici, Lucy avea părul roșcat ondulat, iar Maria avea părul negru și creț.

De unde se trage această diversitate de culori? Mulți o consideră o exprimare a unor rase diferite, dar, potrivit Bibliei, toți oamenii aparțin unei singure rase umane. Când apostolul Pavel le-a expus fundamentele biblice oamenilor din Atena, a spus: „El a făcut ca toți oamenii, ieșiți din unul singur, să locuiască pe toată fața pământului…” Din punct de vedere genetic, peste 99% dintre secvențele ADN-ului nostru se potrivesc cu ale celorlalți oameni de pe planetă. Prin urmare, genetica confirmă perspectiva biblică a rasei umane.

Ideea că oamenii ar fi de diferite rase reflectă o gândire evoluționistă. Sunt necesare sute de mii de ani de evoluție pentru a explica diversitatea dintre oameni? Nu – la fel ca urșii „negri albi”, gemenele Lucy și Maria ne arată că variațiile de tonuri ale pielii pot proveni din procese genetice normale, într-o singură generație. Nu e nevoie de timpul menționat de evoluție.

Mărețul nostru Creator a pus în Adam și în Eva o modalitate ca urmașii lor să prezinte diferite niveluri de melanină și de alți pigmenți. Domnul Și-a arătat creativitatea când a creat protocoale de amestecare a genelor care pot genera un asemenea caleidoscop de tonuri de culoare în animale și oameni.

Sursa: ICR   Foto: ITV.

Ultimele articole – creaționism

https://alfaomega.tv/creationism/articole

Câinii – Creaturi extraordinare care sfideaza evoluția

 24.01.2017  |    Stiinta si Creationism  |   4982  |     3 min

Oamenii îi iubesc pentru loialitatea şi inteligenţa lor şi pentru că sunt simpatici. Câinele este unul dintre cele mai iubite animale din lume. Nu degeaba a fost numit „cel mai bun prieten al omului”. Câinii sunt nişte animale uimitoare. De–a lungul anilor, au fost prietenii omului şi un ajutor deosebit.

Există peste 700 de specii de câini. Avem câini de fermă, care învaţă cum să păzească vitele sau turmele de oi. Apoi avem câini de vânătoare. Ştiu să se orienteze după fazani şi să–l îndrume pe vânător, după care vor sta nemişcaţi. Îşi vor ridica o labă şi coada. Mai avem câini de casă, pe care îi dresăm. Sunt o delectare. Cred că ei reprezintă unul din lucrurile pe care Dumnezeu ni le–a dat pentru delectare.

Câinii au salvat oameni. Câinii au simţul mirosului foarte bine dezvoltat. După cum scrie în literatura de specialitate, câinele miroase de un milion de ori mai bine decât noi. Câinele de vânătoare poate detecta urma unei persoane, chiar dacă e în mulţime. Ei urmăresc paşii. Sunt câini care ştiu când vine o tornadă şi te pot alerta chiar înainte de a cădea primii stropi de ploaie. Ei ştiu asta.

Alţi câini simt oamenii care s–au înecat sau pe cei care încă nu s–au înecat. Ei mai pot fi resuscitaţi, chiar dacă sunt sub gheaţă sau sub apă. În pădure, sunt câini care îţi pot mirosi ţesutul de piele, care a fost, poate, zgâriat în tufişuri şi astfel a rămas ceva din tine acolo. Chiar şi după un an, ei pot să–ţi găsească urma. Sunt câini care sunt folosiţi pentru a–i ajuta pe oameni, pentru a–i ajuta pe cei nevăzători. Este un câine care a învăţat să deosebească tumorile maligne.

Poţi avea pe tine diferite lucruri, pe care câinele le miroase şi, chiar înainte ca un medic să–ţi dea diagnosticul, câinele ştie că este o aluniţă malignă. Doctorii îţi vor scoate aluniţa, şi, studiind–o, vor vedea că într–adevăr era malignă. Mai sunt câini care simt dacă o persoană va avea convulsii, un atac sau ceva de genul epilepsiei. Câinele va şti aceste lucruri înainte cu două, trei minute de a se întâmpla. Înainte ca persoana să ştie, câinele ştie deja. El va veni, va sta jos şi, uneori, va lovi cu laba sau va lătra un anumit tip de lătrat care va alerta persoana: „Voi avea un atac!”. Astfel vor putea să meargă să se aşeze sau, dacă conduc maşina, să tragă pe dreapta şi să oprească. Cum poate face câinele aşa ceva?

Unii oameni susţin că poţi vedea evoluţia în acţiune când te uiţi la câini, deoarece avem rasa Saint Bernard, Ciobănescul German şi micul pudel. Asta nu este evoluţie. Să privim, de exemplu, corabia lui Noe. Consider că acesta a fost un eveniment real. Să presupunem că Noe a luat în corabie doi câini, poate doi lupi, sau două exemplare din rasa canină şi coboară din corabie. Au materialul genetic în ei, rasa este reprodusă în mod selectiv şi se tot încrucişează până ajung la micul pudel.

Un pudel nu este un rezultat al evoluţiei cu noi informaţii care i–au fost pus în gene. Pudelul este un câine care a fost încrucişat cu alte rase, dar acea informaţie a fost pierdută. Aţi putea lua doi câini de rasă mongolă şi, de–a lungul anilor, să încrucişaţi rasele până ajungeţi la pudel. Dar nu puteţi lua doi pudeli şi să–i încrucişaţi înapoi pentru a obţine câinele mongol, deoarece s–a pierdut informaţia. Aceasta nu este evoluţie, ci este inginerie genetică selectivă, dacă putem să–i spunem aşa. Nu este nici o adăugare de informaţie. Este pierdere de informaţie.

Sharpei este câinele care are pielea încreţită. Au încrucişat acel câine în aşa fel încât are genele de piele ale unui câine mai mare. Astfel, pielea este mai mare decât câinele. Avem un câine mai mic în pielea unui câine mai mare, obţinut genetic. De aceea el are toate aceste încreţituri.

Se pot face lucruri interesante manipulând genetic ceea ce se află deja în genele câinelui, dar nimeni nu a adăugat informaţie, pentru a rezulta un animal cu totul nou din câine. Din câini se nasc tot câini. Câinii care dau naştere altor rase inferioare, nu pot să se întoarcă, să fie alt tip de câini, cum au fost strămoşii lor, deoarece informaţia lor s–a pierdut. Câinii sunt nişte animale minunate.

Extras din Documentarul Creaturi extraordinare care sfidează evoluţia III – produs de Exploration Films și difuzat de Alfa Omega TV în cadrul Lunii Creaționiste – află mai multe: http://alfaomega.tv/creationism

creationism sectiune

Etichete: creationismcreatieanimaleevolutie

https://alfaomega.tv/creationism/articole

Să ne rugăm pentru oraș și pentru țară | Emisiunea Puterea rugăciunii 9.23

 17.09.2020  |    Romania – puls spiritual   |   

https://alfaomega.tv/embed/vod/?vid=12244

Care este rolul unui grup de rugăciune? În această emisiune veți afla mai multe despre puterea unității în rugăciune. Cum a început acest grup și ce impact are rugăciunea colectivă asupra societății?

Dă like și distribuie dacă îți place și dacă vrei să îți aducem conținut asemănător. Sau, de ce nu, propune tu alte tipuri de materiale sau subiecte pe care să ți le oferim. Așteptăm să ne scrii sugestiile tale în secțiunea de comentarii.

Materiale asemănătoare găsești mereu pe site-ul Alfa Omega TV: https://alfaomega.tv/viata-spirituala

Caută-ne și pe:

Facebook: https://www.facebook.com/alfaomegatv/

Instagram: https://www.instagram.com/alfaomegatv/

Site: https://alfaomega.tv/

Canalul de televiziune Alfa Omega (disponibil în aproape toate rețelele de cablu din România)

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

Ultimele articole – Viața spirituală

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/

Creștinii și știrile | Alfa Omega în obiectiv, 17 septembrie 2020

Zilnic suntem asaltați de știri și informații, care mai de care mai alarmiste. Anxietatea dobândește teren în contextul actual, în care suntem suprasaturați de statistici și predicții. Ce e de făcut? Ne ascundem cu capul în nisip sau rămânem receptivi la ce se întâmplă în jurul nostru? Știrile nu au valoare intrinsecă, nu sunt bune sau rele în ele însele, așadar Alfa Omega încearcă să îți prezinte evenimente esențiale din perspectivă creștină. De ce? Fiindcă ne dorim să fii la curent ca să poți analiza lucrurile, întocmai cum Isus îi îndemna pe contemporanii lui să fie atenți la semnele din jur.

Așadar urmărește pagina de Facebook „Știrile Alfa Omega” pentru a fi informat mereu și pentru a-ți forma o perspectivă creștină asupra mersului lumii.

Intră aici pentru alte știri:

Facebook: https://www.facebook.com/alfaomegatv/

Site: https://alfaomega.tv/stiri

Canalul de televiziune Alfa Omega (disponibil în aproape toate rețelele de cablu din România)

Activitățile Alfa Omega sunt numeroase. Avem chiar și o editură și vrem să îți recomandăm câteva cărți. Dacă preferi formatul electronic, vestea bună e că ai acces acum la e-book-uri marca Alfa Omega: https://alfaomega.tv/librarie/ebooks

Cărțile de care îți spuneam:

– „Autoritatea de a zdrobi vrăjmașul”, de Rebecca Greenwood

– „Bătălii spirituale”, de Kris Valloton

– „Autoritate în rugăciune”, de Dutch Sheets

– „Stăpânind porțile vrăjmașului”, de Cindy Jacobs

Dă like și distribuie dacă îți place și dacă vrei să îți aducem conținut asemănător. Sau, de ce nu, propune tu alte tipuri de materiale sau subiecte pe care să ți le oferim. Ne poți scrie sugestiile tale în secțiunea de comentarii.

Edițiile anterioare pot fi consultate aici: https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega

Poți urmări oricând canalul Alfa Omega TV, chiar și dacă nu ai televiziune prin cablu: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

Mulțumim că ne ajuți să răspândim Cuvântul Domnului și să vestim venirea Lui: https://alfaomega.tv/proiecte

Cum e să fii om de rând într-o zonă de război Știre Mapamond creștin 844

 18.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   34  |     1 min

O țară, două războaie. Războiul arabo-israelian din 1967 și atacul Iordaniei în 1970 asupra Organizației pentru Eliberarea Palestinei a adus multă tulburare în Orientul Mijlociu. Un reporter tânăr a luptat zilnic pentru a rămâne în viață. Priviți!

Citeste mai departe

Biserica din Europa în declin | Știre Mapamond creștin 844

 18.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   42  |     3 min

Europa a decăzut, unii spun că a respins creștinismul și își acceptă rădăcinile păgâne. Cum se poate schimba acest continent aflat în întuneric? Bisericile au fost transformate în baruri unde se țin petreceri pentru burlaci, unde s-au amenajat patinoare și o școală pentru artiști de circ. Dale Hurd vine cu detalii șocante din Londra.

Citeste mai departe

Iranienii nu sunt dușmanii nimănui. Să fie adevărat? | Știre Jerusalem DateLine 345

 17.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   49  |     3 min

O nouă carte despre cum lucrează Dumnezeu în Iran. Iran și vești bune nu se găsesc de obicei în aceeași propoziție, dar autorul și evanghelistul Hormoz Shariat de la Iran Alive Ministries spune că se petrec multe lucruri nespuse la știri. Am vorbit cu dr. Shariat despre noua sa carte, Irans Great Awakening, How God Is Using A Muslim Convert To Spark Revival.

Citeste mai departe

Copii învățați să folosească arme | Știre Jerusalem DateLine 345

 17.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   35  |     2 min

În timp ce știrile felicită acordul de pace dintre Israel și EAU, unii se întreabă dacă statul din Golf ar putea menține pacea. Motivul este faptul că acolo se susține financiar o curiculă educațională care incită la ură față de Israel și care este predată în zonele controlate de palestinieni.

Citeste mai departe

Trailer emisiune Jerusalem DateLine 345 | Septembrie 2020

 17.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   42  |     1 min

În această săptămână, la Jerusalem Dateline:

Citeste mai departe

AO NEWS | 16 septembrie 2020

 17.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   70  |     1 min

Iranul face amenințări după ce Bahrainul a semnat tratatul de pace cu Israelul, un pastor e avertizat să nu jignească persoanele LGBT, Autoritatea Palestiniană pare să părăsească Liga Arabă, iar Qatarul refuză să îi acorde Palestinei un împrumut. Ascultă tot grupajul de știri pentru a afla detalii intrigante despre subiectele enunțate.

Citeste mai departe

Iranul amenință: „Răzbunarea va veni din partea poporului Bahrainului” | AO NEWS

 16.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   189  |     1 min

Garda Revoluționară Iraniană l-a amenințat pe conducătorul Bahrainului, regele Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa, în urma acordului de pace semnat cu Israelul, numindu-l „ucigaș”, titrează TPS.

Citeste mai departe

Ce se întâmplă în Oregon? Iosif Țon

 14.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   112  |     1 minIosif Țon face un mic istoric al mișcărilor sociale și al schimbărilor care îi determină pe tot mai mulți americani să îmbrățișeze azi doctrina marxistă, apoi prezintă situația incendiilor din Oregon.

Citeste mai departe

Ridicarea și căderea libertății religioase în Rusia | Știre Mapamond Creștin

 14.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   58  |     3 min

În ultimele zile ale Uniunii Sovietice, oficialitățile din Rusia au invitat creștini americani să ajute la fondarea unei univeristăți bazate pe credință, la Moscova. Timp de decenii, școala a crescut și a devenit mai influentă. Când guvernul a început să persecute creștinii evanghelici, școala și-a închis porțile. John Bernbaum a ajutat la fondarea școlii. El a scris despre această experiență în cartea sa intitulată: ”Opening the Red Door”. Recent, Gary Lane de la CBN a stat de vorbă cu el despre ridicarea și căderea Universității Creștine Ruso-Americane.

Citeste mai departe

Regulile pe care copiii trebuie să le respecte la școală

 14.09.2020  |    Stiri din Romania  |   115  |     4 min

Grupul de Comunicare Strategică prezintă o serie de reguli şi recomandări de conduită sanitară pe care elevii trebuie să le aibă în vedere odată cu începerea anului şcolar pentru a preveni răspândirea noului coronavirus (COVID-19).

Citeste mai departe

Reîntoarcerea profetică a poporului evreu în Țara Promisă Știre Jerusalem Dateline

 11.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   127  |     3 minÎn ebraică îi spune aliyah, adică reîntoarcerea poporului evreu în Țara Promisă. De când a luat ființă statul evreiesc, peste trei milioane de evrei din toată lumea au emigrat în Israel și continuă să vină.

Citeste mai departe

Voluntarii creștini și israelieni care îi ajută pe vecinii musulmani Știre Jerusalem Dateline

 11.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   64  |     3 minÎncepem cu o misiune de milostenie efectuată de armata israeliană. Știrile CBN a primit acces pentru o perspectivă unică legat de acea misiune a armatei, pe atunci secretă. A fost o poveste unică din Orientul Mijlociu, care implica armata israeliană, personal medical creștin din primele linii, cât și brutalitatea războiului civil sirian.

Citeste mai departe

Traducerea Bibliei depășește pragul de 700 de limbi | AO NEWS

 09.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   309  |     1 min

Datorită unei creșteri remarcabile a numărului de traduceri a Bibliei, Wycliffe Bible Translators raportează că Biblia este acum disponibilă în peste 700 de limbi de pe glob. Această performanță vine într-un moment semnificativ, deoarece oamenii au citit Scripturile acum mai mult ca oricând, conform informațiilor primite de societatea biblică.

Citeste mai departe

Yariv Levin îndeamă Croația să-și mute ambasada la Ierusalim | AO NEWS

 09.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   273  |     1 min

Președintele Knessetului, Yariv Levin, s-a întâlnit la Ierusalim cu ministrul croat al afacerilor externe Gordan Grlić-Radman și a cerut țării sale să-și mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza TPS.

Citeste mai departe

Povestea din spatele unei dependențe | Reportaj Mapamond Creștin

 04.09.2020  |    Stiri din Romania  |   110  |     3 min

Vârsta la care copiii și tinerii încep să consume droguri a scăzut foarte mult, de la 13 ani la 9-10 ani. Potrivit Agenției Naționale Antidrog, de-a lungul vieții, pe segmentul de vârstă 14-64 ani, 7% dintre români, adică 650 de mii de persoane consumă droguri ocazional. Specialiștii Antidrog estimează că, în prezent, în fiecare liceu din România există cel puțin un caz.

Citeste mai departe

Biserica din China este supravegheată de Partidul Comunist | Știre Mapamond Creștin

 04.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   159  |     1 min

În China, Biserica se confruntă cu una dintre cele mai grozave persecuții din ultimele decenii. Una dintre metodele principale folosite de stat pentru a monitoriza și a urmări credincioșii este prin tehnologia de supraveghere la nivel național. Recent, Greg Musselman de la The Voice of the Martyrs Canada a stat de vorbă cu Bob Fu de la China Aid despre această situație.

Citeste mai departe

AO NEWS | 2 septembrie 2020

 03.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   130  |     3 min

1. Eforturile de mediere în Gaza continuă sub amenințarea din umbră a Hamas de a escalada atacurile asupra Israelului – TPS

Citeste mai departe

Parteneriat între Alfa Omega TV și Jerusalem Dateline Știre Jerusalem Dateline

 03.09.2020  |    Stiri din Romania  |   97  |     2 minDe-a lungul anilor, unul din cei mai importanți parteneri ai Jerusalem Dateline a fost Alfa Omega TV din România. Fondatorul său, Tudor Pețan, a transmis o înregistrare video în care aprecia Știrile CBN cu prilejul aniversării a 20 de ani de difuzare din Israel.

Citeste mai departe

O comoară antică a fost găsită de câțiva adolescenți israelieni | Știre Jerusalem Dateline

 02.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   81  |     2 min

Adolescenții israelieni care ajutau la lucrări într-un sit arheologic au făcut o descoperire rară. Voluntarii au dat peste o grămadă de monede de aur, vechi de peste 1 000 de ani. Corespondenta CBN, Julie Stahl, vine cu amănunte.

Citeste mai departe

Mai multe țări ar putea stabili legături diplomatice cu Israel | Știre Jerusalem Dateline

 02.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   63  |     2 min

După vizita sa, secretarul de stat american Pompeo a plecat cu un zbor istoric, primul zbor direct din Israel în Sudan. Sudanul este una din țările musulmane care lucrează la întărirea legăturilor cu Israelul. Pompeo și-a continuat călătoria în statele din Golf, Bahrain, EAU și Oman. Obiectivul său a fost să discute despre amenințarea Iranului față de statele sunnite din Golf.

Citeste mai departe

Creștini în pericol: milioane sunt persecutați | Știre Mapamond creștin 844

 18.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   62  |     2 min

Zilnic, 260 milioane de creștini sunt presecutați pentru credința lor. Doar anul trecut, au murit 3000 de creștini. Gary Lane ne va duce în câteva dintre zonele cele mai periculoase de pe pământ, pentru adepții lui Hristos.

Citeste mai departe

M-am gândit să mă sinucid: interviu cu Abdallah Daher | Știre Mapamond creștin 844

 18.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   33  |     2 min

Invitatul știrilor CBN a fost Abdallah Daher, redactor, regizor al acestei emisuni, de mai bine de 20 de ani. Abdallah Daher s-a aflat în studio pentru a spune povestea sa.

Citeste mai departe

Documentare și sisteme antirachetă | Știre Jerusalem DateLine 345

 17.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   39  |     3 min

Un nou documentar despre Iron Dome, sistemul de apărare antirachetă și oamenii pe care îi protejează.

Citeste mai departe

Trump, nominalizat la premiul Nobel pentru pace. Află de ce | Știre Jerusalem DateLine 345

 17.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   44  |     2 min

Înainte de impunerea carantinei, premierul israelian Netanyahu va merge la Washington pentru a semna un acord oficial de normalizare a relațiilor cu Emiratele Arabe Unite și unele surse spun că și cu Bahrain.

Citeste mai departe

La curent cu Orientul Mijlociu | Știri de la televiziunea TV7, 15 septembrie 2020

 15.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   83  |     1 min

Așa-numitul Cabinet coronavirus al Israelului a aprobat carantina la nivel național pentru viitoarea perioadă de vacanță evreiască.

Citeste mai departe

Moment istoric: Israelul a semnat acorduri de pace cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain

 16.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   1546  |     1 min

Premierul Israelului a semnat marți, la Casa Albă, acorduri de pace cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain, acesta reprezentând un moment istoric, ”vestind zorii păcii”.

Citeste mai departe

Va părăsi Autoritatea Palestiniană Liga Arabă? | AO NEWS

 16.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   100  |     1 min

În urma acordului de pace al Israelului cu Bahrain, Autoritatea Palestiniană și-a rechemat ambasadorul din Manama și mai multe marșuri de protest au avut loc deja în Fâșia Gaza, în timpul cărora au fost arse imagini cu steaguri și conducători ai Bahrainului.

Citeste mai departe

Sudan: un nou început | Știre Mapamond Creștin

 14.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   69  |     1 min

Sudanul s-a confruntat cu genocid, război și persecuție religioasă de prea multă vreme. În sfârșit, țara iese din înuneric. Guvernul de tranziție aduce reforme autentice în urma cărora locuitării țării trăiască și să se închine în mod mai liber. Jennifer Wishon vine cu detalii.

Citeste mai departe

Se răspândește extremismul islamic | Știre Mapamond Creștin

 14.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   50  |     1 min

Răspândirea extremismului islamic violent este o altă cauză a creșterii persecuției Bisericii. Open Doors plasează Afganistanul, Somalia și Libia pe locul doi, trei și patru ca fiind cele mai periculoase țări pentru creștini.

Citeste mai departe

Israelul, prima țară din lume care intă în carantină pentru a doua oară

 14.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   728  |     1 min

Israelul impune, din nou,  carantină la nivel național. E prima țară din lume care ia o astfel de decizie de „lockdown”, pe fondul creșterii alarmante a numărului de infectări cu coronavirus. Restricțiile vor fi în vigoare, deocamdată, pentru trei săptămâni.

Citeste mai departe

Autostrada sfințeniei, calea pe care ar fi umblat Domnul Isus Știre Jerusalem Dateline

 11.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   85  |     3 minÎn ultimii 20 de ani, arheologii au continuat să descopere artefacte care susțin scrierile Bibliei. Una din cele mai mari dovezi este ceva ce au găsit în Cetatea lui David. Arheologii îi spun autostrada sfințenie. E calea pelerinilor care ducea la templul evreiesc în vechime.

Citeste mai departe

AO NEWS | 9 septembrie 2020

 09.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   129  |     3 min

1. Președinte Knessetului către ministrul croat de externe: Mutați ambasada la Ierusalim – TPS

Citeste mai departe

Împlinirea nevoilor medicale din Beirut | AO NEWS

 09.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   115  |     1 min

Bună. Numele meu este Kelly Arroyo.

Citeste mai departe

O serie de atacuri teroriste au fost împiedicate la sfârșitul săptămâni în Israel

 08.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   147  |     1 min

O serie de atacuri teroriste au fost împiedicate la sfârșitul săptămânii în locații separate din Cisiordania și Israel. Primul incident raportat a avut loc ieri după-amiază, când un atacator palestinian înarmat cu un cuțit a încercat să rănească un soldat al IDF la o intersecție principală lângă orașul Ariel din Cisiordania.

Citeste mai departe

În căutarea iubirii | Știre Mapamond Creștin

 04.09.2020  |    Stiri din Romania  |   118  |     3 min

O femeie tânără care și-a petrecut viața luptând să se realizeze, care căuta fericirea în brațele bărbaților pe care abia îi cunoștea, a rămas singură și neconsolată chiar de ziua ei de naștere. În timp ce sorbea din băutura ei și vorbea cu un străin, Carla spune că s-a întâmplat ceva supranatural. Ea L-a întâlnit pe Isus într-un bar. Ascultați povestea ei.

Citeste mai departe

Povestea unei supraviețuiri | Știre Mapamond Creștin

 04.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   125  |     3 min

Imaginați-vă că mergeți cu soția și copiii într-o țară străină pentru a fi misionar. Însă, sunteți încorporați în armata țării și în cele din urmă într-o tabără de prizonieri de război. Aceasta este povestea din cartea Shadow of the Sun, o carte recentă scrisă de jurnalistul și autorul Marney Blom. Recent, ea a vorbit cu șeful biroului de știri de la CBN pentru Orientul Mijlociu, Chris Mitchell, despre carte și despre legătura ei profundă și personală cu aceasta.

Citeste mai departe

Emisiune Jerusalem DateLine 343 | 5 septembrie 2020

 03.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   120  |     1 min

În această săptămână, la Jerusalem Dateline: Secretarul de stat american Pompeo face o vizită în Israel și în țări din regiune, pentru a întări acordul de pace dintre Emiratele Arabe Unite și statul evreiesc. Apoi, aflăm despre un raport privind avantajele economice reciproce pentru ambele țări. De asemenea, povestim despre o descoperire rară a unei comori antice de monede de aur.

Citeste mai departe

Trailer Jerusalem Dateline 343 | 5 septembrie 2020

 02.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   70  |     1 min

În această săptămână, la Jerusalem Dateline: Secretarul de stat american Pompeo face o vizită în Israel și în țări din regiune, pentru a întări acordul de pace dintre Emiratele Arabe Unite și statul evreiesc. Apoi, aflăm despre un raport privind avantajele economice reciproce pentru ambele țări. De asemenea, povestim despre o descoperire rară a unei comori antice de monede de aur.

Citeste mai departe

Schimbări istorice au loc în Arabia Saudită | Știre Jerusalem Dateline

 02.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   89  |     3 min

Sunt speranțe că națiuni precum Sudanul, Bahrainul și Marocul se vor alătura EAU pentru a stabili relații diplomatice normale cu Israelul. Cea mai influentă națiune din regiune care ar putea face pace cu Israelul este Arabia Saudită, din inima Orientului Mijlociu.

Citeste mai departe

Realități și perspective MAGAZIN | 1 septembrie 2020

 02.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   68  |     1 min

Îți place? Dă like, distribuie și abonează-te la canalul nostru.

Citeste mai departe

Viitorul bisericii din Europa: interviu cu dr. Corne Bekker | Știre Mapamond creștin 844

 18.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   28  |     2 min

Pentru a vorbi despre declinul creștinismului din Europa și cum poate fi restaurat, George Thomas l-a avut invitat pe dr. Corné Bekker, decanul Universității Regent.

Citeste mai departe

19 ani de la atacurile din 11 septembrie | Știre Jerusalem DateLine 345

 17.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   34  |     1 min

Israelul susține America, în timp ce aceasta își plânge victimele.

Citeste mai departe

Israelul testează noi tehnologii militare | Știre Jerusalem DateLine 345

 17.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   52  |     1 min

Într-o acțiune preventivă avansată, poliția israeliană testează o nouă armă pentru a apăra granița de sud a Israelului cu Gaza împotriva amenințărilor cu baloane explozive.

Citeste mai departe

În Israel te poți mișca doar pe o rază de 500 m în jurul locuinței | Știre Jerusalem DateLine 345

 17.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   38  |     1 min

Pe măsură ce sărbătorile evreiești se apropie, Israelul se îndreaptă spre impunerea unei noi carantine din cauza crizei COVID-19. Guvernanții au votat pentru instituirea unei carantine prin care israelienilor le va fi permis să se miște doar pe o rază de 500 m în jurul locuinței.

Citeste mai departe

Realități și Perspective MAGAZIN | 15 septembrie 2020

 16.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   47  |     1 min

Dă like și distribuie dacă îți place și dacă vrei să îți aducem conținut asemănător. Sau, de ce nu, propune tu alte tipuri de materiale sau subiecte pe care să ți le oferim. Ne poți scrie sugestiile tale în secțiunea de comentarii.

Citeste mai departe

Un pastor a fost avertizat de poliție să nu jignească persoanele LGBT | AO NEWS

 16.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   147  |     1 min

Un pastor din Cornwall a fost avertizat de poliție să nu jignească persoanele LGBT, după ce a salutat anularea unui marș pentru drepturile homosexualilor. Când Cornwall Pride a anunțat că evenimentul său anual nu va continua, pastorul Josh Williamson a postat pe Facebook că acesta este o veste minunată.

Citeste mai departe

Qatarul refuză să acorde împrumut Palestinei până la reînceperea securității cu Israelul | AO NEWS

 16.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   132  |     1 min

Un alt obstacol diplomatic semnificativ pentru Autoritatea Palestiniană: Qatarul refuză să-i acorde acesteia un împrumut care va fi rambursat din încasările colectate de Israel în numele Autorității Palestiniene din taxe și impozite și a condiționat acordarea unui astfel de împrumut cu reluarea coordonării securității împreună cu Israel, raportează diverse surse arabe citate de TPS.

Citeste mai departe

Interviu cu medicul misionar Klaus Dieter-John | Știre Mapamond Creștin

 14.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   52  |     2 min

Pentru un medic misionar, credința în Dumnezeu a fost mereu o luptă, mai ales când s-a mutat în America de Sud pentru a-i sluji pe săracii din zonă. Recent, Klaus Dieter-John mi-a spus cum rugăciuni disperate au dus la niște miracole extraordinare. Astfel, s-a reușit constuirea unui spital modern în munții peruvieni.

Citeste mai departe

Supravegherea creștinilor ia amploare în China | Știre Mapamond Creștin

 14.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   60  |     2 min

China a urcat pe locul 23, de pe 43, în lista organizației World Watch în acest an. Recent, David Curry a vizitat China pentru a investiga nivelul supravegherii și al persecuției și pentru a vorbi personal cu creștini din China. Recent, organizația Open Doors a publicat acest video. Urmăriți-l.

Citeste mai departe

Trailer Jerusalem Dateline | 12 septembrie 2020

 11.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   81  |     1 min

În această săptămână, la Jerusalem Dateline…

Citeste mai departe

Situația creștinilor din Orientul Mijlociu în timpul Statului Islamic Știre Jerusalem Dateline

 11.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   80  |     2 minUna din cele mai tragice relatări din Orientul Mijlociu este legată de intensificarea persecuției creștine. Când Statul Islamic a cucerit în urmă cu câțiva ani teritorii vaste în nordul Irakului și în Siria, mii de creștini au fugit să-și scape viața. Cei care au rămas au avut parte de lucruri înfricoșătoare. Iată relatarea noastră din Kurdistan.

Citeste mai departe

La curent cu Orient Mijlociu | Știri de la televiziunea TV7, 8 septemrbie 2020

 09.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   109  |     1 min

O serie de atacuri teroriste au fost împiedicate la sfârșitul săptămânii în locații separate din Cisiordania și din centrul Israelului. Israelul și Kosovo au anunțat normalizarea relațiilor, acesta din urmă promițând deschiderea unei ambasade la Ierusalim până în iulie.

Citeste mai departe

Abbas conduce video conferința Ramallah-Beirut | AO NEWS

 09.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   134  |     1 min

Secretarii generali ai tuturor organizațiilor palestiniene care sunt membri ai Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei s-au întâlnit la Beirut zilele trecute, alături de reprezentanți ai Hamasului și ai Jihadului Islamic, eveniment desfășurat simultan la Beirut și Ramallah prin videoconferință. Președintele Autorității Palestiniene și șeful Fatah, Mahmoud Abbas a participat la conferință din Ramallah.

Citeste mai departe

În Iran trăiesc peste un milion de creștini

 08.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   106  |     1 minConform unui studiu efectuat de o oraganizație olandeză, în Iran sunt aproximativ 1 milion de creștini, reprezentând 1,5% din întreaga populație a țării.

Citeste mai departe

Genocid în Myanmar | Știre Mapamond Creștin

 04.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   124  |     1 min

S-au împlinit trei ani de la campania militară brutală din Birmania, caracterizată de violență și atrocități împotriva grupului etnic rohigya, unul dintre grupurile etnice cele mai numeroase din această țară. Din cauza atacurilor, sute de mii de oameni s-au refugiat în Bangladesh, Indonesia și în alte țări din Asia. Potrivit Națiunilor Unite este vorba de, citez: ”Un exemplu clasic de purificare entică”. Trei ani mai trâziu, oamenii continuă să sufere.

Citeste mai departe

Credința unui grup popular pe YouTube | Știre Mapamond Creștin

 04.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   146  |     2 min

Au adunat miliarde de vizualizări și zeci de milioane de urmăritori. Acum, cei cinci de pe YouTube cunoscuți ca ”Dude Perfect” abordează pandemia și dezvăluie misiunea lor supremă, aceea de a-L glorifica pe Isus Hristos. Gabe Lamonica vine cu mai multe detalii.

Citeste mai departe

Bogdan Aurescu, vizită oficială în Israel și Palestina

 03.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   196  |     1 min

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, efectuează timp de două zile o vizită oficială în Israel și Palestina în care urmează să aibă întâlniri cu premierii celor două state cu care va discuta despre procesul de pace din Orientul Mijlociu.

Citeste mai departe

Secretarul de stat american Mike Pompeo a vizitat Israelul | Știre Jerusalem Dateline

 02.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   83  |     1 min

Secretarul de stat american Mike Pompeo a vizitat Israelul pentru a discuta cu premierul Beniamin Netanyahu și cu premierul supleant Benny Gantz.

Citeste mai departe

Hezbollah a tras în soldații israelieni la granița cu Liban | Știre Jerusalem Dateline

 02.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   110  |     1 min

Nu toată lumea este fericită legat de acordul dintre Israel și EAU, printre aceștia numărându-se Iranul, Turcia, Hezbollah și Hamas. De-a lungul graniței de nord a Israelului cu Libanul, Hezbollah, gruparea susținută de Iran, a tras în soldații care patrulau zona.

Citeste mai departe

Două site-uri noi care oferă informații și știri din Orientul Mijlociu | Știre Jerusalem Dateline

 02.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   80  |     2 min

Cunoscutul autor și expert în Orientul Mijlociu, Joel Rosenberg, lansează două site-uri de știri, allisrael.news și allarab.news. El și colegul său Khalil Sayegh, corespondentul senior pentru allarab.news, spunea pentru Știrile CBN de ce sunt importante aceste site-uri în această vreme în Orientul Mijlociu.

Citeste mai departe

https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/13380-crestinii-si-stirile-alfa-omega-in-obiectiv-17-septembrie-2020

NOU: Seminar Echipa familiei (trailer)

 14.09.2020  |    Noutati Alfa Omega  |   

https://alfaomega.tv/embed/vod/?vid=12233

NOU, special pentru familia ta: ți-am pregătit o resursă inedită! Seminarul „Echipa familiei” e creat pentru părinți și copii, în zilele acestea bulversante, când totul e nesigur și petrecem mai mult timp acasă.

Afli cum ne putem suporta unii pe alții. Ba chiar mai mult, cum să CÂȘTIGĂM ÎMPREUNĂ.

Lansăm seria pe Facebook azi, 14 septembrie, de la 20:00. Fii pe fază și adună familia pentru a-l vedea împreună 🙂 😉

Urmărește-ne pe YouTube, pe pagina de Facebook și pe site-ul Alfa Omega dacă vrei să vezi „Echipa familiei”. Link-urile te așteaptă mai jos.

Seminarul se difuzează pe canalul Alfa Omega TV vinerea, de la 18:30, cu reluare vinerea de la 08:30.

Îți place? Distribuie videoclipul, să-l vadă și prietenii tăi.

https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/13351-nou-seminar-echipa-familiei-trailer

Caută-ne și pe:

YouTube: https://www.youtube.com/user/alfaomegatv

Facebook: https://www.facebook.com/alfaomegatv/

Instagram: https://www.instagram.com/alfaomegatv/

Site: https://alfaomega.tv/

Canalul de televiziune Alfa Omega (disponibil în aproape toate rețelele de cablu din România)

Seminarul e produs de Walk Thru The Bible:

Facebook: Walk Thru the Bible

Twitter: @WalkThruBible

Instagram: @walkthruthebible

https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/

Mana profetica – Ce rostesti cu gura ta…

 02.03.2017  |    Devoțional  |   10790  |     1 min

Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin urmare avem în noi acea putere de a crea prin vorbirea noastră. Ce creezi tu prin cuvintele tale? Rostești tu viață acolo unde este negativism? Sunt vorbele tale condamnare și eșec peste familia ta, situația ta sau finanțele tale? Viața și moartea sunt în puterea limbii. Ai grijă ce rostești cu gura ta. Când simți nevoia să spui ceva negativ, oprește-te și rostește mai degrabă ceea ce este potrivit cu gândul lui Hristos. Nu privi situațiile cu care te confrunți cu ochii tăi de carne, ci privește-le cu ochii lui Dumnezeu și rostește Cuvântul Său peste situația ta.

Citeste mai departe

Mana profetica – Intoarce-te la Isus!

 28.02.2017  |    Devoțional  |   2951  |     1 min

Mulți oameni și-au format propria doctrină și se bazează pe neprihănirea și faptele lor, lăsându-L pe Isus Hristos complet pe dinafară. Cuvântul ne spune că mântuirea este prin credință, nu prin fapte. Îndreaptă-ți atenția asupra lui Hristos și nu fă în zadar jertfa Lui de pe Cruce. Este vremea să te pocăiești, să cauți iertarea Domnului și să-L urmezi pe Hristos cu toată inima ta. Povara eforturilor tale de a-i impresiona pe alții va fi ridicată de pe umerii tăi.

Citeste mai departe

Mana profetica – Esti sub blestem?

 27.02.2017  |    Devoțional  |   3392  |     1 min

Analizând versetul de mai jos, vedem că Isus S-a ocupat de toate formele prin care operează blestemele. În timpul domniei lui Isus de o mie de ani, vom fi martori la înlăturarea totală a tuturor formelor de blestem. Însușindu-ne lucrarea desăvârșită a lui Isus de la Cruce, vom fi eliberați de orice efect al blestemului. Atunci când recunoaștem blestemul și efectele acestuia, vom fi în stare să intrăm în acțiune… Efectele unui blestem se manifestă în felul următor:

Citeste mai departe

Mana profetica – Slava lui Dumnezeu…

 20.02.2017  |    Devoțional  |   3315  |     1 min

Pretutindeni în jurul nostru putem observa semnele vremurilor în care trăim. Acum este vremea curgerii slavei lui Dumnezeu. O putem percepe atât în domeniul natural, cât și în cel spiritual, iar curgerea ei este tot mai rapidă. Se împlinesc profeții. Suntem martori la evenimente pe care vechii profeți tânjeau să le vadă. Trebuie să ne ridicăm antenele spirituale. Trebuie să ne trezim și să stăm în așteptarea slavei lui Dumnezeu! Versetul din 1 Cronici ne spune că măreția și strălucirea sunt înaintea feței Lui. Măreția lumii acesteia poate însemna splendoare, dar ea este legată de mândrie și fală. Ea nu are nimic de-a face cu slava lui Dumnezeu.

Citeste mai departe

Mana profetica – Semanatorul seamana Cuvantul…

 17.02.2017  |    Devoțional  |   3459  |     1 min

Ai în tine o comoară ascunsă, care ar putea schimba lumea. O comoară ce ar putea schimba destinul unui om, de a fi salvat pentru cer și scăpat de iad. O comoară care ar putea schimba starea unei persoane, de la sărăcie la prosperitate, de la boală la sănătate, de la tristețe la bucurie. Această comoară pe care o ai în tine este Cuvântul lui Dumnezeu. Dedică-ți zilnic un timp pentru a medita la Cuvântul lui Dumnezeu. Dă-I voie Duhului Sfânt să lucreze în tine. Lucrul acesta va face ușoară slujirea ta în dreptul celorlalți. Rămâi în credință. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Credința ta va ține Cuvântul viu și în cele din urmă își va face desăvârșită lucrarea de transformare.

Citeste mai departe

Mana profetica – Pierderea tatalui…

 13.02.2017  |    Devoțional  |   3513  |     1 min

Am avut o vedenie în care am văzut o femeie căreia îi murise recent tatăl. Ai început să Îi pui lui Dumnezeu fel și fel de întrebări de genul de ce Dumnezeu a îngăduit ca tatăl tău să moară; să moară un om așa de bun, un om care a fost model pentru mulți din familia ta. Domnul îți vorbește astfel: „Copilul meu drag, te mângâi spunându-ți că, deși ție lucrul acesta ți-a produs suferință, tatăl tău a fost cruțat de rău.” Domnul îți spune să nu te îngrijorezi, căci El este Tatăl tău. El Se va îngriji de tine și îți va purta de grijă.

Citeste mai departe

Mana profetica – Beneficiile alinierii…

 01.02.2017  |    Devoțional  |   3153  |     1 min

Împărăția lui Dumnezeu este despre aliniere corectă. Dumnezeu dorește să aducă biruințe noi în viața ta și lucrarea în care ești implicat, dacă te vei alinia la porunca Lui. Ce mai mulți sunt înșelați de mentalitatea că pot reuși prin puterile lor. Dumnezeu nu te-a creat să funcționezi izolat. Potrivit ordinii Sale guvernamentale, tu trebuie să te aliniezi corect. Beneficiile unei alinieri corecte le desprindem din relatarea momentului în care Simon Petru a aruncat mrejile la porunca lui Isus. Toți cei care se aliniaseră ca Petru la porunca lui Isus, au fost părtași la o mare pescuire… Cu cine te aliniezi tu? Alinierea ta la voia lui Dumnezeu va atrage după sine binecuvântările lui Dumnezeu!

Citeste mai departe

Mana profetica – Pace in caminul tau…

 27.01.2017  |    Devoțional  |   2566  |     1 min

Pacea ne-a fost dăruită tuturor prin Isus Hristos. Văd însă atât de mulți oameni a căror inimă este tulburată deoarece au uitat promisiunile lui Dumnezeu. Ei se îngrijorează pentru viitorul lor și nici măcar nu se mai pot ruga în mod eficient deoarece îngrijorarea le-a acoperit orice nădejde. Domnul te cheamă într-un loc liniștit unde să ceri pacea Lui să vină și să inunde inima ta. Văd o persoană care, recent, s-a mutat într-o casă nouă foarte frumoasă, persoana această nu are însă pace în inima sa. Lucrurile, care trebuiau deja să fie aranjate frumos în dulapuri, sunt încă în cutii, deoarece te temi ca nu cumva să trebuiască să te muți din nou. Domnul îți spune că El Se ocupă de viața ta, nu te înspăimânta! Primește pacea Sa.

Citeste mai departe

Mana profetica – Pozitioneaza-te!

 26.01.2017  |    Devoțional  |   3256  |     1 min

Sezonul trecut a fost plin de atacuri din partea celui rău împotriva ta și a familiei tale. Domnul îți spune, însă, acum următoarele: „Eu sunt încă cu tine. Nu te teme!”Chiar dacă atacurile au fost menite să te descurajeze, Domnul este gata să te încurajeze mai mult prin biruințele de care vei avea parte. Insultele care ți-au fost adresate de către vrăjmași tăi nu vor izbuti deoarece Dumnezeu este Apărătorul tău. Poziționează-te pe punctul de a primi biruința, mulțumindu-I că a obținut-o deja în dreptul tău. Strigătele tale au fost auzite de El. Acesta este sezonul tău în care îți vei primi răspunsurile de la Domnul!

Citeste mai departe

Mana profetica – Un sezon al cautarii…

 25.01.2017  |    Devoțional  |   3090  |     1 min

Acesta este sezonul în care vor veni lucruri noi în viața ta. Totuși, aceasta se va întâmpla în funcție de cât de mult Îl vei căuta pe Domnul. Este vremea când ai nevoie să evaluezi lucrurile care au furat mult din timpul tău și să reinvestești acel timp în a-L căuta pe Domnul în rugăciune și Cuvânt. În timp ce vei petrece mai mult timp cu Domnul în această vreme, în viața ta vor începe să vină lucrurile pentru care te rogi te atât de mult timp.

Citeste mai departe

Mana profetica – Perfectiune si performanta!

 23.01.2017  |    Devoțional  |   2682  |     2 min

Trăim într-o lume, care înaintează într-un ritm accelerat spre perfecțiune și performanță. Acestea sunt standardele după care este judecată cel mai adesea vrednicia noastră. În dimineața aceasta, duhul meu a fost pătruns de cuvântul „validare”. Validare: recunoașterea sau confirmarea potrivit căreia o persoană, sentimentele ei sau opiniile ei sunt valide sau valoroase. Când ai fost ultima dată încurajat, afirmat pentru ceea ce ești ca persoană și nu pentru funcția pe care o deții în societate? Recunoscut și validat pur și simplu pentru cine ești tu?

Citeste mai departe

Mai multe articole…

https://www.alfaomega.tv/devotional?start=693

De ce este Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

 Arthur Schweizer

Un învăţat şi-a pus o astfel de întrebare (ca cea din titlu) şi a ajuns la concluzia că nu sunt osibile decât patru răspunsuri. Biblia poate fi alcătuită sau de oameni buni, sau de oameni răi, sau de Dumnezeu, sau de Diavolul.

Oamenii buni n-ar fi putut inventa această Carte, deoarece ei nu mint. Această categorie de oameni ar fi minţit dacă, după ce ar fi scris o lucrare de o asemenea amploare, la urmă ar fi mărturisit: „Dumnezeu a vorbit”.

Oamenii răi nu puteau concepe această Carte, deoarece ei o urăsc, pe motiv că învăţătura ei condamnă gândurile şi faptele lor rele, vestindu-le apoi judecata veşnică.

Diavolul – sau un duh rău – nu putea fi autorul unei astfel de cărţi care dezvăluie aşa de minunat sfinţenia lui Dumnezeu.

Biblia este şi rămâne ceea ce ea însăşi susţine că este: Cuvântul lui Dumnezeu.

De când s-a descoperit tiparul, au apărut cărţi după cărţi, care s-au bucurat de un cerc mai mare sau mai mic de cititori. Multe dintre acestea, aparţinând trecutului, au dispărut sau au fost date uitării. Dar Cartea Cărţilor, care este Biblia (Sfânta Scriptură), Cuvântul lui Dumnezeu, nu numai că este cea mai veche, ci este şi cea mai răspândită şi mai citită.

Biblia este tradusă în peste o mie de limbi şi răspândită în milioane de exemplare. Este cinstită şi iubită de mulţi oameni, dar tot mare este şi numărul celor care o urăsc. De ce? Pentru că Biblia atinge conştiinţa! Ea nu este concepţia unei anumite epoci, nici a unui poet renumit, nici a poporului evreu. Care popor ar fi fost gata să-şi scrie greşelile propriei istorii? Oamenii nu ar fi fost capabili să scrie despre Dumnezeu, pentru că cine e în stare să înţeleagă şi să facă aprecieri asupra Celui Veşnic?

Ce fel de carte este Biblia?

Însuşi Dumnezeu ne spune în Sfânta Scriptură că „oameni sfinţi” ai Săi „au vorbit sub puterea Duhului Sfânt” (1 Petru 1.21). Bărbaţi cu meserii diferite, învăţaţi şi neînvăţaţi, fară a se cunoaşte unul pe altul şi trăind la intervale mari de timp unii fată de alţii, au lucrat la această carte.

Dumnezeu S-a slujit de ei precum un director se foloseşte de secretară pentru a-şi consemna gândurile şi planurile. Orice cititor poate constata că numai un singur Autor a putut scrie această Carte. Autorul a fost Dumnezeu prin Duhul Său. Dumnezeu S-a folosit de slujitorii Săi ca de nişte scriitori. Este o mare favoare, dar şi o mare răspundere, că omul zilelor noastre posedă o Biblie.

Istoria orală s-a desfăşurat pe o perioadă de două mii cinci sute de ani, de la Adam la Moise. în Deuteronom citim: „Şi aceste cuvinte pe care ţi le poruncesc astăzi să fie în inima ta” (6.6).

Moise a fost primul scriitor folosit de Dumnezeu, care, sub inspiraţia Duhului Sfânt, a scris tot ce s-a petrecut de la Adam până la el. După Moise, Dumnezeu S-a folosit de încă patruzeci de scriitori, inspiraţi tot de Duhul Său.

Textul pe care îl avem astăzi la îndemână a fost scris într-o perioadă de o mie şase sute de ani. Nu ne putem imagina suficient cum s-a putut întocmi o lucrare aşa de vastă şi completă, care este Biblia. Dar Dumnezeu, în atotputernicia şi înţelepciunea Sa, i-a putut inspira pe autorii Bibliei, ca să scrie o asemenea operă. El i-a inspirat pe oamenii Săi sfinţi care au avut misiunea să scrie. Domnul Isus Hristos a spus că Duhul Sfânt, când va veni, va fi Acela care „va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16.13). Şi Duhul Sfânt a venit din cer, în ziua Rusaliilor, ca o a doua Persoană a Dumnezeirii, care ne aminteşte de Cuvântul Său şi care îi conduce pe cei credincioşi în tot adevărul (Ioan 14.26; 15.26; 16.13).

Nu este oare istoria Cuvântului Său o mărturie despre nemărginita Sa autoritate?

Biblia a ţinut piept oricărui atac şi oricărei îndoieli. Cine încă se îndoieşte de faptul că este adevărat Cuvântul lui Dumnezeu să citească solemna încheiere: „Mărturisesc oricui aude cuvintele profeţiei cărţii acesteia: dacă adaugă cineva la acestea, Dumnezeu îi va adăuga plăgile scrise în această carte” (Apocalipsa 22.18).

Ce vrea Dumnezeu să transmită omului prin Cuvântul Său?

În 2Timotei3.16 citim: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi folositoare pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate”.

Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, dar omul s-a comportat fară credincioşie faţă de Creatorul său şi prin aceasta a pierdut comuniunea cu El. De atunci, omul este într-o continuă fugă de faţa lui Dumnezeu. în Cuvântul lui Dumnezeu observăm mila Sa arătată întâi faţă de poporul Israel şi apoi faţă de toţi oamenii. Centrul gândurilor şi lucrărilor lui Dumnezeu este arătat de pe prima până pe ultima pagină a Bibliei, şi anume este Isus Hristos. Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, este revelat în Vechiul Testament ca Dumnezeu-Yahve (YHWH = Cel care există prin Sine, Cel Veşnic), iar în Noul Testament, ca Mântuitor şi Răscumpărător.

În Vechiul Testament vedem Persoana Domnului Isus ilustrată în pilde, persoane şi lucrări. In Noul Testament, Isus Hristos este revelat ca Mântuitorul tuturor celor care cred în El, ca Acela care Şi-a dat viaţa pe crucea de pe Golgota, pentru ca omul să se poată reîntoarce la legătura cu Dumnezeu — legătură pierdută de primii oameni, Adam şi Eva, şi, odată cu ei, şi de tot neamul omenesc.

Biblia îl învaţă pe om gândurile lui Dumnezeu, îi arată starea lui spirituală, îl avertizează cu privire la sfârşitul său, îl îndrumă dinspre mândria şi îngâmfarea sa spre Binele suprem şi veşnic, îi arată mijlocul de scăpare de dreapta judecată a lui l )umnezeu, precum şi Calea pe care se poate ajunge la statutul de îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu. Iar celui care s-a întors, prin credinţă, la Dumnezeu, îi arată toate favorurile de care are parte, începând de aici, de pe pământ. Biblia arată omului locul pe care îl va avea în veşnicie.

Cuvântul lui Dumnezeu este, atât pentru cel care nu-1 crede, cât şi pentru cel care-1 crede, un judecător al gândurilor şi intenţiilor inimii: „nici o făptură nu este ascunsă înaintea Lui, ci toate sunt goale şi descoperite în faţa lui Dumnezeu” (Evrei 4.13).

Unii oameni încearcă să îngrădească Biblia în teritoriul fanteziei; alţii caută să-şi bată joc de ea; alţii o tratează cu indiferenţă; alţii luptă împotriva ei. în veşnicie, Biblia va fi o mărturie împotriva omului care nu a crezut-o.

Dumnezeu spune în Cuvântul Său: „Duhul este cel care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care Eu vi le-am vorbit sunt duh şi sunt viaţă” (Ioan 6.63). Numai cine-L cunoaşte pe autorul Bibliei îi poate înţelege Cartea. Pentru omul care încă nu a venit prin credinţă la Isus Hristos, Biblia rămâne o carte închisă, pecetluită, care nu-i spune mare lucru, nici măcar ca o altă carte. Nu poate să o înţeleagă; gândurile lui Dumnezeu nu-i spun nimic. Dar milioane de oameni au trăit ce este scris în Ieremia 23.29: „Nu este Cuvântul Meu ca un foc – zice Domnul – şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?”

Cuvântul lui Dumnezeu a schimbat inimi de piatră în inimi pline de pace şi de iubire. Astfel de oameni au experimentat că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, că este adevărul; au recunoscut sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu, primind iertarea şi dragostea Sa veşnică; au primit mântuirea în Domnul Isus Hristos, fiind eliberaţi de vină şi păcat. Bucuroşi şi mulţumitori, ei pot trăi o viaţă de supunere şi de siguranţă, urmându-L pe Mântuitorul. Pentru ei, Sfânta Scriptură este carte dorită, o scrisoare pe care o primesc din mâna lui Dumnezeu, Tatăl lor ceresc. Biblia le este indreptar al tuturor gândurilor şi lucrărilor şi îi invaţă cum să preţuiască lucrurile din această lume.

După cum trupul nostru are nevoie de hrană, tot astfel, sufletul nostru nemuritor are nevoie să fie hrănit din punct de vedere spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu dăruieşte pâinea şi apa vieţii. Prin citirea zilnică şi prin cercetarea Scripturii, credinţa se intăreşte.

Biblia este asemănată cu o sabie cu două tăişuri, are îi arată permanent omului starea sa. Biblia este izvor de putere pentru cei care au obosit în lupta vietii, este izvor de bucurie pentru cei care au greutăţi inimă, izvor de pace pentru cei care însetează lupă liniştea cugetului, izvor de speranţă sau de incredere pentru cei care trăiesc prin credinţă. Nici o carte nu poate să facă ce face Biblia, pentru că acest Cuvânt al lui Dumnezeu devine activ în om din clipa în care Dumnezeu, printr-un duh nou – Duhul Sfânt – începe să lucreze în om. Biblia poate lumina calea întunecoasă a fiecarui om în parte. Inima celui care se ocupă cu citirea Bibliei se întăreşte zilnic prin încurajările şi promisiunile date de Dumnezeu prin ea.

Fiul lui Dumnezeu spune: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nicidecum nu vor trece” (Matei 24.35). Cartea Cărţilor este veche şi totuşi mereu nouă, cunoscută, şi totuşi mereu citită. Este o carte minunată, fară asemănare, care se adresează tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, de starea socială sau de nivelul studiilor. Sunt multe cărţi pe pământ, dar pe fiecare, după ce o citim, o punem deoparte şi căutăm alta nouă. Biblia însă rămâne pentru totdeauna nouă. Este cheia spre viaţa eternă.

(Pentru o înţelegere mai clară a Vechiului Testament, în care Persoana Domnului Isus este ilustrată, recomandăm mai întâi citirea Noului Testament, în care Persoana Sa este revelată ca Mântuitor.)

https://ardeleanlogos.wordpress.com/doctrinele-harului

Cum poate un om să fie declarat drept de către Dumnezeu?

Termenul “indreptatire” este folosit de apostolul Pavel in pasaje precum Romani 3.20, Romani 3.24, Romani 3.28 (in traducerea Cornilescu este redat “socotit neprihanit”), si acest cuvant are urmatoarea definitie: a declara drept, a arata ca cineva / ceva este drept, a declara / pronunta pe cineva ca fiind drept (definitie preluata din Dictionarul Thayer).

Asadar, indreptatirea este actul prin care Dumnezeu declara un om ca fiind drept (nevinovat, fara pacat) in ochii Lui. Asta inseamna ca Dumnezeu il considera pe acel om ca și cand nu ar fi facut niciodata vreun pacat și de atunci incolo se poarta cu acel om ca atare.

“Ferice de omul care este socotit de Domnul ca neavand nici un pacat” – Romani 4.8, GBV 2001

Aceasta doctrina, preaiubite suflete, este dulce pentru cel care stie ca este pacatos, este mana cereasca pentru oricine constientizeza ca are pacate, si este temelia pacii celui credincios (Romani 5.1).

Este Dumnezeu nedrept?

Intrebarea pe care trebuie sa ne-o punem insa este aceasta, cum poate un Dumnezeu drept sa treaca cu vedere pacatul, ca si cum acesta nu a fost infaptuit? Eu sunt pacatos, si am pacatuit, oare Dumnezeu “face cu ochiul” pacatului meu, ca si cum nu ar fi, ca un bunic bun care trece cu vederea greselile nepotilor lui?

Dumnezeu uraste pacatul si nu-L poate trece cu vederea

“Tu ai urat nelegiuirea”

“Domnul uraste pe cel ce infaptuieste nelegiuirea”

“Ochii Tai sunt prea curati ca sa vada nelegiuirea”

Mai mult, Dumnezeu trebuie sa judece pacatul, altfel ar inceta sa mai fie Dumnezeu, este in natura Lui sa urasca tot ce este contrar naturii Sale, iar pacatul este un principiu opus sfinteniei lui Dumnezeu.

Pentru a vedea cel mai bine relatia dintre sfintenia lui Dumnezeu si pacat, nu trebuie decat sa privim la crucea de la Golgota. Biblia ne spune ca “Dumnezeu nu a crutat nici chiar pe Fiul Sau” (Romani 8.32); atunci cand Fiul lui Dumnezeu a purtat pacatele noastre, Dumnezeu L-a judecat, chiar daca era singurul Lui Fiu, Cel Preaiubit. Cu atat mai mult nu ne va cruta Dumnezeu pe noi, daca nu vom fi scapati de pacatele care se afla asupra noastra.

Tinand cont ca Dumnezeu este drept, El NU poate sa il considere pe cel vinovat, ca fiind nevinovat (Geneza 34.7), ba mai mult, Biblia ne spune ca cel care il iarta pe cel nevinovat este o uraciune (Proverbe 17.15). Si totusi, tot Biblia ne spune ca “Dumnezeu indreptateste pe cel pacatos” (Romani 4.5). Cum se poate face acest lucru?

Sa luam un exemplu practic din viata poporului Israel. In a zecea urgie care a venit asupra egiptenilor, toti intaii nascuti ai egiptenilor au fost omorati, insa nici unul dintre copii evreilor nu a murit. Erau oare doar copii egiptenilor pacatosi, iar cei ai evreilor fara pacat? Care a fost diferenta dintre viata si moarte, in acea situatie? Mielul care a fost sacrificat a fost acela care a facut ca nimicitorul sa treaca pe langa copii evreilor, fara ca sa ii omoare. Prin asta, Dumnezeu a dorit sa-I invete pe evreii ca iertarea pacatelor necesita o jertfa, necesita ca altcineva sa poarte acele pacate.

Temelia indreptatirii

Cum poate Dumnezeu sa treaca cu vederea pacatele mele? Raspunsul este urmatorul: Nu le trece cu vederea! Aceste pacate au fost luate si puse asupra Fiului Sau (“Domnul a facut sa cada asupra Lui, nelegiuirea noastra a tuturor”, Isaia 53.6), aceste pacate au fost platite in mod integral pe cruce la Golgota, dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfacuta, si astfel Dumnezeu ne poate ierta pacatele – pacatele noastre pot fi iertate deoarece ele au fost judecate in Persoana Fiului.

Concluzionand, am vazut ca Dumnezeu este drept, ca El trebuie sa judece pacatele noastre, si ca nu poate sa ne ierte fara ca plata pacatelor sa fie facuta. De aceea, Fiul lui Dumnezeu a platit pedeapsa pacatelor noastre, si astfel Dumnezeu ne poate ierta pe deplin si sa ramana drept facand asta, adica, sa ramana drept in timp ce il indreptateste pe cel nedrept (Romani 3.26).

Indreptatirea nu este repetabila și nici nu se poate pierde, cu alte cuvinte, Dumnezeu socotește drept pe o persoana o data pentru totdeauna, iar acea persoana va ramane dreapta in ochii lui Dumnezeu, pentru totdeauna. (Romani 8.34, Isaia 54.8,9,10).

Asa cum am vazut mai sus, una dintre cele mai mari probleme ale omului este aceea ca este vinovat inaintea lui Dumneze, iar Dumnezeu il va judeca pe cel vinovat, iar indreptatirea se ocupa tocmai cu acest aspect: vinovația omului este ștearsa dinaintea lui Dumnezeu, și nu mai exista nici o condamnare pentru pacat.

“Acum dar nu este nicio osandire pentru cei ce sunt in Hristos Isus, care nu traiesc dupa indemnurile firii pamantesti, ci dupa indemnurile Duhului.” (Romani 8.1)

Cum poate un om sa fie indreptatit?

Apostolul Pavel a vorbit despre acest subiect in nenumarate randuri, iar epistolele sale catre Romani și Galateni vorbesc intr-un mod explicit despre cum este omul indreptațit inaintea lui Dumnezeu.

Cuvantul cheie in aceasta discuție este credinta, și unde exista credinta exista indreptatire, mantuire.

Trebuie sa amintim cateva lucruri despre aceasta credinta:

 • Nu este o fapta meritorie
 • Este un instrument folosit de Dumnezeu
 • Originea ei nu este omul, ci la Dumnezeu

Credinta este calea aleasa de Dumnezeu pentru indreptatire, și daca El a ales aceasta cale inseamna ca este cea mai buna, și cu siguranța este o cale care aduce toata slava doar Lui. Daca am fi fost indreptațiți prin fapte, sau prin orice altceva ce ar fi ținut de noi, am fi avut cu ce sa ne laudam, insa lauda trebuie sa ii aparțina doar Domnului (Romani 11.6).

Credinta nu este un act meritoriu, valoarea credintei nu este data de actul in sine, ci de obiectul credintei, și anume Domnul Isus. Iarași, credinta este un instrument pe care Dumnezeu il folosește in mantuirea noastra. Dumnezeu nu ne indreptateste pentru ca vede credinta la noi, ci ne daruiește credinta pentru ca vrea sa ne indreptateasca. Vedem despre credinta ca este un dar de la Dumnezeu, nu este ceva ce omul are in el insusi, sau ce omul poate sa produca. Ce vreau sa spun este ca meritele pentru care noi avem credinta nu se gasesc la noi, ci doar la Dumnezeu.

“Caci prin har ati fost mantuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca sa nu se laude nimeni.” Efeseni 2.8,9

“Caci cu privire la Hristos, voua vi s-a dat harul nu numai sa credeti in El, ci sa si patimiti pentru El.” Filipeni 1.29

Adrian Cristea

http://vesnicia.ro/cum-poate-un-om-sa-fie-declarat-drept-de-catre-dumnezeu/

Coronavirus în RomâniaAlte 1.527 de noi cazuri raportate în ultimele 24 de ore. Bilanțul atinge 110.217 / 48 de decese în ultima zi

de I.H.HotNews.roVineri, 18 septembrie 2020, 12:51 Actualitate | Coronavirus

Testare coronavirus

Alte 1.527 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, bilanțul COVID-19 ajungând la 110.217, potrivit datelor publicate vineri de Grupul de Comunicare Strategică. Este a treia zi la rând în care numărul îmbolnăvirilor trece de 1.500. De asemenea, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat alte 48 de decese, iar la terapie intensivă sunt internați 447 de pacienți.

 • Până astăzi, 18 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 110.217 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.527 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 581 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
 • Până astăzi, au decedat 4.360 de persoane diagnosticate cu COVID-19. În intervalul 17.09.2020 (10:00) – 18.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 48 de decese (28 bărbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Ilfov și Municipiul București.
 • Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 17 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 14 decese la categoria de peste 80 de ani. 44 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
 • În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.081. Dintre acestea, 447 sunt internate la ATI.
 • Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.185.923 de teste. Dintre acestea 25.254 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.065 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.189 la cerere.
 • Pe teritoriul României, 11.684 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.962 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 38.999 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 8 persoane.
 • De la debutul pandemiei, 88.235 de pacienți au fost declarați vindecați. GCS precizează că cifra reprezintă numărul total de persoane vindecate de la începutul pandemiei și a rezultat ca urmare a revizuirii și actualizării datelor de către Ministerul Sănătații și CNCCI.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

Cel mai scump viraj la stânga

Cel mai scump viraj la stânga

Primul Patriot romanesc

Primul sistem antiracheta Patriot românesc

Lotul Iernut - Chetani

VIDEO A fost inaugurată o nouă autostradă: Tronsonul din autostrada Transilvania care părea imposibil de deschis în urmă cu câteva luni

Situatia pandemiei de coronavirus in Romania - 17 septembrie 2020

INTERACTIV A fost atins un platou? Coronavirus în România: opt grafice esențiale

Galaxy Tab S7

Back to school pe timp de pandemie: scenariu hibrid și cursuri de la distanță

Traian Ogagau

Primarul din Sângeorz-Băi și-a filmat fiica dezbrăcată, în genunchi și cu mâinile ridicate, în timp ce el o certa / Ogâgău dă vina pe PSD că folosește filmarea în campania electorală

Subiectele zileiSambata, 19 Septembrie 2020
UPDATE Școlile se vor închide în toată țara timp de trei zile în preajma alegerilor locale. Cursurile se vor desfășura onlineToate unitățile de învățământ din țară vor fi închise timp de trei zile, în vederea desfășurării alegerilor locale din 27 septembrie. Anunțul a fost făcut vineri seară de citeste tot articolul
Definițiile de caz COVID-19 au fost actualizate / Ce înseamnă persoană suspectă sau caz probabilInstitutul Național de Sănătate Publică a actualizat, vineri, definițiile de caz pentru COVID-19, fiind introdus un nou termen – caz probabil. INSP explică ce înseamnă caz suspect, caz probabil, citeste tot articolul
Cel mai scump viraj la stângaPodul către nicăieri. Pasajul care se oprește într-un mal de pământ. Peste 240 de milioane de lei doar ca traficul să treacă peste șoseaua Virtuții și să nu mai fie un semafor pentru citeste tot articolul
Subiectele zilei: Rise Project: Lumea lui ”Câine”: Clanul Sportivilor și cine ridica mita în sectorul 4; Anomaliile cifrelor COVID-19: Cum de România a raportat 44.991 de vindecați într-o singură zi; Die Welt: „Germania este dependentă de muncitorii est-europeni”.Consilierul primarului Băluță, Cristian Zărescu, demis: Este cel care l-a înregistrat pe Nicușor Dan. Cristian Zărescu, consilierul primarului de la Sectorul 4, care l-a înregistrat… citeste tot articolul
Detaliile furtului de cărți de patrimoniu în valoare de peste 2,5 milioane de lire sterline / Unde erau ascunse opereleCărțile de patrimoniu în valoare de peste 2,5 milioane de lire sterline, între care se aflau opere ale lui Galileo Galilei, Isaac Newton și Francisco Goya și care au fost descoperite citeste tot articolul
BEC: Votul, valabil dacă ștampila depășește patrulaterul, dar opțiunea e evidentă / Votul, valabil și dacă alegătorul scrie orice pe buletin, dar ștampila e aplicată corectVotul la alegerile locale va fi valabil și în cazul în care ștampila aplicată pe buletinul de vot a depășit limitele patrulaterului, dar opțiunea alegătorului este evidentă, dar și dacă citeste tot articolul
VIDEO Alegeri SUA: Patru state au dat startul votului anticipat în persoanăProcesul de votare anticipată în persoană a început vineri în patru state americane pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Alegătorii se pot prezenta la urne în Dakota citeste tot articolul
Washingtonul acuză Hezbollah că depozitează azotat de amoniu în EuropaStatele Unite au acuzat vineri Hezbollah că a înmulțit „stocurile de azotat de amoniu” în mai multe țări europene, parând să sugereze o posibilă legătură între citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Peste 20 de milioane de persoane vindecate / Bilanț zilnic record în CehiaNumărul cazurilor de coronavirus înregistrate în lume a ajuns la 30,3 milioane, iar cel al deceselor asociate cu Covid-19 la 950.000, în condițiile în care peste 20 de milioane citeste tot articolul
Noi dezvăluiri arată că motivele politice ale lui Trump sunt o prioritate mai mare decât sănătatea americanilorO serie de noi dezvăluiri cu privire la răspunsul guvernului federal la coronavirus ar putea întări îngrijorările față de motivele politice ale administrației Trump care au fost o citeste tot articolul
Simona Halep: „Încep să-mi reglez ritmul, dar nu e ușor după atâta pauză să vin și să joc cu adversare foarte puternice”Simona Halep (2 WTA) a declarat, vineri, că nu este ușor să joace cu adversare puternice la Roma, după multă pauză, însă a subliniat că începe să-și regleze ritmul și să progreseze zi de citeste tot articolul
CTP: Nicușor Dan a acționat ca un avocat cu simbrie în cazul interlopului / Autorizația a fost dată de ”Piedone”, pe care nici coronavirusul nu l-ar infectaCristian Tudor Popescu a declarat vineri seară că Nicușor Dan a acționat imoral în cazul interlopului ”Câine” din Parcul Copiilor susținând că acesta a acționat legal, citeste tot articolul
Orice relatie e sub controlul persoanei careia ii pasa cel mai putinPrea devreme batran, prea tarziu intelept ofera liniste, indrumare si speranta oricui simte ca trece timpul si n-a reusit inca sa ajunga ceea ce si-a dorit. Comanda cartea online! Poti obtine citeste tot articolul
Coronavirus în România : Alte 1.527 de noi cazuri raportate în ultimele 24 de ore. Bilanțul atinge 110.217 / 48 de decese în ultima ziAlte 1.527 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, bilanțul COVID-19 ajungând la 110.217, potrivit datelor publicate citeste tot articolul
?VIDEO Înregistrarea care arată că PNL îl susținea oficial și-i îndemna pe bistrițeni să-l voteze pe primarul din Sângeorz Băi care și-a umilit fiicaLiberalii s-au grăbit să se dezică de Traian Ogâgău, primarul din Sângeorz Băi care și-a umilit fiica, anunțând că acesta nu e susținut de partid și este candidat independent. Că citeste tot articolul
Cum a lovit pandemia de Covid imperiul afacerilor lui Richard Branson / Ce ofensivă pregătește miliardarulPandemia de coronavirus a afectate puternic afacerile lui Richard Branson. Acum, miliardarul intră în ofensivă. VG Acquisition Corp, o companie „blank-check” fondată de liderul citeste tot articolul
Pentru weekenduri de toamnă: cele mai bune filme western din toate timpurile în clasamentul IMDbWesternurile au fost adesea criticate ca fiind un gen care se repetă, oferind aceleași clișee obosite și povestiri reciclate – pe care mulți dau vina pentru „moartea” genului care citeste tot articolul
VIDEO Liga 1: Astra Giurgiu vs CFR Cluj 0-2 / Autogol incredibil al lui CrepuljaFormația CFR Cluj a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, în etapa a patra a Ligii I. În urma acestui rezultat, trupa lui Dan Petrescu a

https://www.hotnews.ro/stiri-

Cum ne distrugem țara? Începem cu educația

DE DR. RĂZVAN CONSTANTINESCU  /   ȘTIRI   /   Publicat: Vineri, 18 septembrie 2020, 17:34   /   Actualizat: Vineri, 18 septembrie 2020, 17:40 

Foto:Adevărul

Cum ne distrugem țara? Începem cu educația
ARTICOLE RELAȚIONATE

Îmi amintesc cu câtă smerenie veneau la școală părinții mei. Eu eram ”indisciplinat” – istoria vieții mele.

Dar eram al naibii de bun la carte și aveau nevoie toți de mine pentru olimpiade. Ai mei știau lucrurile astea, însă n-ar fi îndrăznit vreodată să contrazică vreun profesor care mă critica, nici măcar pe domnul învățător. Aveam și note de 4, aveam și nota scăzută, mai mereu, la purtare. Dar nici prin cap nu le trecea alor mei să conteste justețea calificativelor. Deși erau profesori universitari, adică, chipurile, pe o treaptă superioară a sistemului de învățământ.

Oricum, niciodată nu mi-au spus, nici când se întorceau beșteliți, din cauza mea, acasă, că profesoara de chimie sau nu știu care alta ar fi greșit în privința mea. Nu – eu eram vinovat mereu și, chiar dacă mă revoltam, așa trebuia să fie.

Distrugerea învățământului pornește de la lipsa respectului față de profesori.

Acum, orice tiriplici care a vândut căcat de colo-colo și e om de afaceri și orice parlamentar care și-a cumpărat locul eligibil vin și fac tarantele în cancelarie că loazele lor au fost greșit evaluate!

PE ACELAȘI SUBIECT
Au reînceput protestele anti-restricții în Piața Victoriei. Avocatul Dan Chitic: Nu lăsați copiii la școală, să fie victime ale acestui experiment bolnav!

Au reînceput protestele anti-restricții în Piața Victoriei. Avocatul Dan Chitic: Nu lăsați copiii la școală, să fie victime ale acestui experiment bolnav!

Cifre pe înțelesul tuturor despre raportările pacienților cu Covid-19. Jurnalista Adriana Balint a calculat: „38% din raportările zilnice cu cei infectați sunt ANUNȚAȚI ÎN FALS. Din cauza acestui procent umflat suntem considerați ciumații Europei”

Cifre pe înțelesul tuturor despre raportările pacienților cu Covid-19. Jurnalista Adriana Balint a calculat: „38% din raportările zilnice cu cei infectați sunt ANUNȚAȚI ÎN FALS. Din cauza acestui procent umflat suntem considerați ciumații Europei”

PUȘCĂRIA DE COPII

PUȘCĂRIA DE COPII

Părintele Calistrat, după ce s-a vindecat de COVID: ”Nu am avut simptomele de care se vorbește”

Părintele Calistrat, după ce s-a vindecat de COVID: ”Nu am avut simptomele de care se vorbește”

Un film acuzat de hipersexualizarea copiilor ca reacție la „presiunea dictată de rețelele de socializare și de societate în general” a stârnit furia americanilor, care cer pe Twitter închiderea Netflix pentru pornografie infantilă

Un film acuzat de hipersexualizarea copiilor ca reacție la „presiunea dictată de rețelele de socializare și de societate în general” a stârnit furia americanilor, care cer pe Twitter închiderea Netflix pentru pornografie infantilă

Iohannis, decis să blocheze cu orice preț o mare sărbătoare a românilor. Președintele a retrimis la Parlament legea pentru declararea Zilei Tratatului de la Trianon

Iohannis, decis să blocheze cu orice preț o mare sărbătoare a românilor. Președintele a retrimis la Parlament legea pentru declararea Zilei Tratatului de la Trianon

OPINII

Cum ne distrugem țara? Începem cu educația

de Dr. Răzvan Constantinescu

Îmi amintesc cu câtă smerenie veneau la școală părinții mei. Eu eram ”indisciplinat” – istoria vieții mele.
 

Revoluțiile în Istoria Românilor: pregătite sau spontane?

„În politică nimic nu se petrece datorită unui accident. Iar dacă accidentul are cumva loc, putem fi siguri că, de fapt, făcea parte dintr-un plan”.

MALMKROG sau filmul ca obiect contondent

De la „Malmkrog” al lui Cristi Puiu ieși năucit. Ieși aidoma unui boxer care, timp de 3 ore și 20 de minute, a primit încontinuu pumni, dar, în acest caz, ești năucit de bombardamentul de replici la care ești supus. Dense și copleșitoare, ele vin în rafală, unele după altele, nu găsești timpul și resursele să le rumegi, să meditezi

Situațiunea (LXVI)

de Valerian Stan

De prin 1985, de pe când eram ofițer în armată, și până astăzi, am fost permanent un om anti-sistem; și de-acum mă felicit deja pentru aceasta, chiar dacă am plătit, și plătesc încă, un preț dureros. Mai ales cele văzute și trăite după 89 m-au făcut să nu mai am demult speranțe pentru un mai bine al țării – în orice caz nu în cadrul 

PUȘCĂRIA DE COPII

de Dr. Răzvan Constantinescu

Am așteptat cu nerăbdare istorisirile din primele două zile de școală. Știam că măsurile cu măștile, cuștile de plexiglas și împărțirea în două 

Bombă: Mihai Șora, finul lui Pleșu, nu a fost UTC-ist. Tismăneanu: Nici Nicu Ceaușescu! Concluzia: Jos cu Ioan Aurel Pop!

de Victor Roncea

„Bomba” de presă că Ioan Aurel Pop a fost utecist și, cu siguranță, după cum am scris, chiar și pionier sau fioros șoim al patriei, a răscolit poate doar 

Pandemia și teoriile conspirației

de Dr. Vasile Astărăstoae

În aceste vremuri, auzim tot mai des termenii de teorie a conspirației și conspiraționiști. În momentul în care ai o altă părere decât cea a 

Bat clopotele Transilvaniei! Trianon. Ne „distanțăm” de Istorie?

În ciuda avertismentului lui Mircea Eliade, din „Vremea”, an 1935, denigrat pentru felixculpa, mai exact in-culpă , am ajuns în plină criză a românismului 

RECOMANDĂRILE NOASTRE

Scrisoarea a 118 medici din România către deputați: „Vă solicităm, cu argumente medicale, științifice și etice, sa respingeți la vot proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor” (VIDEO)

Comisarul Florin Șinca lansează o carte eveniment: Neclintita credință a Poliției. Fragment din volum, despre „Polițistul nou”

Aici sunt banii dumneavoastră: concluziile campaniei de donații „Investește în ceea ce crezi”, ActiveNews 2020

România, lider mondial la prostituția online. Videochatul, o industrie în care peste 100.000 de tinere și tineri români se vând pe bani, își ține „Oscarurile” anuale la Mamaia și își face reclamă pe față în centrul Bucureștiului

Irlandezul Peter Hurley, la Vaslui: Pentru mine, a fi român înseamnă o construcție spirituală, o combinație între limbă, credință, locul (pământul), tradițiile vii și această cămașă albă a jertfei pe care ați purtat-o pe parcursul a sute de ani

Portretul real al lui Iuliu „Tom” Maniu, „spionul patriotic”. Caracterizarea necruțătoare pe care i-a făcut-o Patriarhul Miron Cristea

Istoricul Marius Oprea: De ce mă aflu la Periprava. În chilia părintelui Iustin Pîrvu am învățat că nu trebuie să renunț, pentru că morții așteaptă o cruce la căpătîi și o lumînare aprinsă, pentru a urca în lumea sfinților, oriunde îi găsim

Jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu, interviu despre situația bisericească din Ucraina: Istoria Bisericii ne învață că tot ce a fost de la oameni și nu de la Dumnezeu s-a risipit

Un studiu teribil despre sexualizarea copiilor din lumea de azi. Esența răului: sexul cu copii a devenit big bussines în America

De Ziua Independenței României, Alianța USR/PLUS și-a lansat „Manifestul pentru Europa”. Documentul susține crearea unei identități europene, migrația controlată și noi instituții suprastatale. Copiii ar urma să învețe despre „Istoria Europei”

Oscar 2019: Sclavia în Roma modernă

OSCAR 2019. BlacKkKlansman (2018) – Agent provoKkKator

To be or not to be

1 Decembrie: Nouă personalități ne oferă 100 de motive pentru care să credem în România!

Generația Unirii, secerată în închisorile comuniste

Prof. Dan Dungaciu: „Identitatea va reconfigura spațiul politic din zona euro-atlantică și nu numai. Să ignori chestiunea identitară în România, în acest moment, mi se pare o iresponsabilitate”

De ce se împușcă adolescenții americani? Răspunsul părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa

Karl Marx nu s-a născut în Orientul European

Prima oră de război cu Rusia și zilele numărate ale dolarului ca monedă-cheie. ULTIMA PARTE. România și posibilul viitor război: premise, mize și o singură soluție. Pacea

Un moment istoric: trecerea protestelor #rezist de la raportul de drept la raportul de forță

Gregorian Bivolaru confirmă: ”Dacian Cioloș a PRACTICAT yoga în cadrul școlii MISA” (VIDEO)

Roșu și negru

Roșu și alb

Declarația de la Paris.Apel împotriva TIRANIEI birocrate, corecte politic și multicultural imperiale: Europa în care putem crede. Sever Voinescu: Un document ce spune adevăruri mari și periculoase pentru aceste timpuri

Vrei să crești un copil ascultător? Un psiholog american reputat explică: Secretul e în ATITUDINE. Fii concis, expune CLAR și calm ce așteptări ai de la copil și mai ales nu te coborî la nivelul lui

Analiza discursului șefului SRI, Eduard Hellvig, de la Universitatea de Vest din Timișoara. Patria a priori, dar patria cui?

A murit ultimul supraviețuitor al Bătăliei de la Oarba de Mureș. Avea 103 ani și o pensie de 252 de lei. Aureliu Surulescu: Moșu Șomlea a plecat lăsând România pustiită de eroi, pustiită de oameni. A fost îngropat FĂRĂ onoruri militare

Biofizicianul Virgiliu Gheorghe, despre legea vaccinării obligatorii: Dacă va trece, atunci orice altă lege care include ideea de consimțământ prezumat va deveni posibilă: de la eutanasiere la prelevare de organe (VIDEO)

Colțul Anacronic: Wall Street și Revoluția bolșevică. Demonstrația impecabilă a faptului că bancherii internaționali au finanțat Revoluția bolșevică

Ce sunt „fake news”? Despre ce e vorba în scandalul „știrilor false”

Ministrul de Externe se adaugă personalităților care citesc și distribuie știrile ActiveNews. Mulțumim!

Andreea Ogăraru scrie despre cum se face vaccinarea la copii în Olanda și Elveția: FĂRĂ vaccinuri la naștere, FĂRĂ administrare de substanțe, inclusiv laptele praf, înainte ca bebelușul să facă analize temeinice

DIALOG cu sufletul deschis. Prof. Ioan Aurel Pop: Da, împrejurările de nesiguranță, de marasm, de impunere a dreptului forței din acest moment seamănă cu cele din 1938-1940! Eu cred încă în forța rațiunii acestui popor, care trebuie să se trezească

https://www.activenews.ro/stiri/

Cum îi câștigăm pe aleși pe Hristos? Efeseni 1: 11-14, partea 8

19 SEPTEMBRIE 2020

Laborator de John Piper

Fondator și profesor, desiringGod.org

Ce este Uită-te la carte ?

Te uiți la un text biblic pe ecran. Îl asculți pe John Piper. Îi privești stiloul „scoțând” semnificația. Vedeți singur dacă sensul este cu adevărat acolo. Și (ne rugăm!) Tot ceea ce Dumnezeu este pentru tine în Hristos explodează cu credință, bucurie și dragoste.

https://www.desiringgod.org/labs/h

M-ar răni un Dumnezeu Iubitor?

Articol de Greg Morse

Scriitor personal, desiringGod.org

Dintre puținele lucruri pe care mi le amintesc din scurtul meu sezon de participare la biserică, mesajul care acoperă zidul rămâne cel mai puternic: „Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău”.

A fost marele „E” de pe diagrama oculară; să nu observ că a confirmat orbirea. Chiar și atunci când cineva nu dorea să-l vadă, comanda se uita fix la tine.

Cu fiecare distragere de la predica pe care o rostea – Pregătiți – vă să vă întâlniți cu Dumnezeul vostru . Când atenția a început să curgă în rugăciune, ma găsit – Pregătește – te să-l întâlnești pe Dumnezeul tău . M-am rugat mai tare, am cântat mai tare și am ascultat mai bine din cauza acelei comenzi de neevitat, care a fost vreodată supravegheată ca paznic din turnul său.

Invitații agonizante

Îmi amintesc și ziua în care am strâns nervul să caut cuvintele de rău augur. Amos 4:12 , mi-a spus zidul. Am început în versetul 6, unde Domnul a rostit aceste cuvinte poporului său:

„Ți-am dat curățenia dinților în toate orașele tale și lipsa de pâine în toate locurile tale, totuși nu te-ai întors la mine ”, declară Domnul.

„De asemenea, ți-am reținut ploaia de la tine când mai erau încă trei luni până la recoltare. . . totuși nu v-ați întors la mine „, declară Domnul.

„Te-am lovit cu mușchi și mucegai; numeroasele tale grădini și podgoriile tale, smochinii și măslinii tăi le-a mistuit lăcustele; totuși nu v-ați întors la mine „, declară Domnul.

„Am trimis printre voi o ciumă după felul Egiptului; Ți-am ucis tinerii cu sabia și ți-am dus caii și ți-am făcut duhoarea taberei să urce în nările tale; totuși nu v-ați întors la mine „, declară Domnul.

„I-am răsturnat pe unii dintre voi, ca atunci când Dumnezeu a doborât Sodoma și Gomora și ați fost ca o marcă scoasă din arsură; totuși nu v-ați întors la mine „, declară Domnul.

„De aceea, așa îți voi face, Israel; pentru că îți voi face asta, pregătește- te să te întâlnești cu Dumnezeul tău , Israel! ” ( Amos 4: 6-12 )

Pregătește-te să-ți întâlnești Dumnezeul. Acesta nu a fost un apel la închinare pentru o slujbă duminicală. A fost o chemare terifiantă pentru un popor adulter să se pregătească pentru a-și întâlni soțul gelos în judecată. Cu toate acestea, numai asta nu m-a deranjat. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu înainte de avertismentul sever m-a zguduit și el.„Dumnezeu nu ne va lăsa să pierim. Când ne rătăcim spre stânci, el ne îndreaptă cu toiagul înapoi spre cer ”.TweetDistribuiți pe Facebook

I-ai prins?

Dumnezeu a dorit ca Israel să se întoarcă la el, deci ce a făcut? El le-a dat curățenia dinților (adică i-a înfometat); el a reținut ploaia de la ei, rezervând alimentele și economia lor; le-a distrus viile; a răspândit boli printre ei; a ucis tineri soldați, le-a pus mâna pe caii lor de război și le-a decimat forțele; a rânduit ca flăcările să depășească orașele. Dumnezeu i-a chinuit pentru ca ei să se întoarcă și să-L caute .

Au refuzat. Și întrucât niciuna dintre aceste încercări nu i-a adus pe oameni la el, el ar merge la oameni. „Pregătește-te să-ți întâlnești Dumnezeul”.

Mai fierbinte decât ne așteptăm

Este această imagine incompatibilă cu Dumnezeul pe care îl închinați? Dumnezeul care, din dragoste pentru tine, te va face rău pentru a te mântui? O dragoste care vă va tăia, rupe și vă va face să sângerați – ca un chirurg expert – pentru a vă vindeca? Câte strane , m-am întrebat, s-ar fi golit dacă versul s-ar fi târât de pe perete în amvon ?

Mulți sunt mulțumiți de dragostea lui Dumnezeu constând doar în bunătate tandră și blândețe neîntreruptă. Ei își doresc ca dragostea lui să fie în întregime devotată fericirii lor imediate – oricum aleg să o caute. Gândirea pare a fi dispoziția de neimputat pe care unii o imaginează despre Dumnezeu. Tender către visele noastre. Gândiți-vă la dorințele noastre. Tender către conturile noastre bancare și păcatele. Acest „zeu al iubirii” nu ia nici un miracol al harului de adorat; ateului nu-i pasă de acest Dumnezeu.

Cu toate acestea, dragostea lui Dumnezeu, așa cum se găsește în Biblie, este un foc care consumă zgură, o dalta care se modelează în propria sa perfecțiune, o îmbrățișare eternă care sufocă toți rivalii, un bisturiu ascuțit destinat să dea viață reală și fericire puternică dincolo de mormânt. . Această iubire are scopuri mai mari decât confortul nostru, sănătatea sau siguranța noastră – în această viață. Această iubire este mai acerbă și mai profundă decât ne presupunem adesea, mai bună și mai puternică decât ne dorim deseori. Această iubire ne poate face rău și această iubire ne poate ucide.

Îi biciuie pe cei pe care îi iubește

Dragostea lui Dumnezeu nu orbitează în jurul nevoilor noastre simțite. El are în minte tot ce este mai bun, nu cel mai ușor. Iubirea lui – periculoasă, geloasă, posesivă – este iubirea care ne va răni în mod constant pentru a ne salva.

Ai uitat îndemnul care ți se adresează ca fii? „Fiul meu, nu privi cu ușurință disciplina Domnului și nici nu te obosi când vei fi mustrat de el. Căci Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește și pedepsește pe fiecare fiu pe care îl primește ”. ( Evrei 12: 5-6 )

„Chastises” aici poate fi tradus „flagel” sau „bici”. Este ceva de suportat. Ceva neplăcut și destul de dureros. Ceva la care nu ne-am înscrie. Ceva pe care suntem tentați să-l disprețuim. Ceva care nu se simte tandru, blând sau iubitor în acest moment. Biciurile lui sunt doar atât. Uită-te la text.

El îi lovește pe cei pe care îi iubește și dăunează fiecărui fiu pe care îl primește . El nu disciplinează copiii lui Satana, ci doar pe ai săi ( Evrei 12: 8 ). Aceste îndreptări nedorite, aceste semne de adopție, ne aduc să „împărtășim sfințenia Lui” și să ne bucurăm de acel „rod pașnic al dreptății” care duce la viața veșnică ( Evrei 12: 10-11 ).

Iubirea lui are margini ascuțite – nu pentru a ne distruge, ci pentru a ne separa de tot ceea ce amenință. În loc de ceea ce percepem deseori ca fiind năvălirile Dumnezeului nostru supărat, dovadă a dezgustului său față de noi, aceste corecturi sunt, de fapt, dovezile improbabile ale iubirii sale. Așa cum a spus Calvin,

Este o consolare inestimabilă – faptul că pedepsele prin care se pedepsesc păcatele noastre sunt dovezi, nu ale mâniei lui Dumnezeu pentru distrugerea noastră, ci mai degrabă a iubirii sale paterne și sunt în același timp de asistență pentru mântuirea noastră, pentru că Dumnezeu este supărat pe noi ca fii ai săi, pe care nu îi va lăsa să piară.

El nu ne va lăsa să pierim. Când ne rătăcim către stânci, el ne îndreaptă cu toiagul înapoi spre cer. Ceea ce se simte gloria „zeului iubirii” – fiind lăsat pe calea noastră – este, în realitate, mânia sa, care poartă refrenul: „Dumnezeu le-a renunțat. . . le-a renunțat. . . le-a dat ”( Romani 1:24 , 26 , 28 ).

Chiar și moartea poate fi dragoste?

De aceea mulți dintre voi sunteți slabi și bolnavi, iar unii au murit. . . . Dar când suntem judecați de Domnul, suntem disciplinați pentru a nu fi condamnați împreună cu lumea. ( 1 Corinteni 11:30 , 32 )

Iubirea lui Dumnezeu nu stă liniștită, mulțumită, în timp ce noi rătăcim în distrugere. Nu stă și își urmărește mireasa jucând curvă. Ne găsește. Ne răscumpără. Ne spală. Ne transformă. Ne disciplinează. Și uneori ne omoară.

O astfel de iubire a venit neîntâlnită pentru unii corinteni. Au început să mănânce Cina Domnului într-o manieră nedemnă. Nu s-au examinat singuri. Au mâncat și au băut judecată. Cum a răspuns Dumnezeu? „De aceea”, explică apostolul, „mulți dintre voi sunt slabi și bolnavi, iar unii au murit ”. Unii erau bolnavi din cauza disciplinei lui Dumnezeu. Unii erau slabi. Alții au murit. Înmormântările au fost ținute datorită faptului că Dumnezeu i-a ucenizat biserica.

De ce am fi disciplinați, chiar până la moarte? „Ca să nu fim condamnați împreună cu lumea”. Există ceva mai rău chiar decât moartea. Iubirea lui Dumnezeu ne oprește uneori respirația pentru a ne salva sufletele. Această iubire, spre deosebire de presupunerile noastre adânci în băltoace, este un ocean, furibund și frumos. Dacă Dumnezeu ne-ar iubi așa cum ne iubim noi, am fi pierduți.

Să fii iubit de Dumnezeu

O, dragostea înfricoșătoare, minunată a lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu este atât de serios în a-l avea pe al său, încât îi va muri de foame acum pentru a-i hrăni pentru totdeauna, îi va ucide acum pentru a-i păstra pentru totdeauna. Dușmanii săi îl pot numi un monstru, dar sfinții săi cântă: „Pentru că dragostea ta statornică este mai bună decât viața, buzele mele te vor lăuda” ( Psalmul 63: 3 ).

A fi iubit de Dumnezeu înseamnă a fi sfințit, a fi îmbrăcat pentru cer, potrivit pentru eternitate, adus prin sălbăticia urlătoare a acestei lumi, dincolo de râul furios Iordan și asigurat în Țara Promisă a unei noi creații. Această dragoste nu ne va scuti de umflături, vânătăi și sângerări pentru a ne pregăti pentru prezența Lui.

A cere ca dragostea lui Dumnezeu să se mulțumească cu noi așa cum suntem noi este să cerem ca Dumnezeu să înceteze să mai fie Dumnezeu: pentru că el este ceea ce este, dragostea lui trebuie, în natura lucrurilor, să fie împiedicată și respinsă de anumite pete din caracterul actual și pentru că deja ne iubește, trebuie să lucreze pentru a ne face iubibili. (CS Lewis, Problema durerii , 41)

„Dragostea lui Dumnezeu nu orbitează în jurul nevoilor noastre simțite. El are în minte tot ce este mai bun, nu cel mai ușor. ”TweetDistribuiți pe Facebook

Și face exact asta. Iertându-ne, el ne face frumoși. El îndoaie orice împrejurare, lucrează toate lucrurile spre bine – fiecare rană și fiecare bucurie – pentru gloria noastră veșnică de a fi conform cu imaginea acestui Fiu ( Romani 8: 28-29 ).

Dragostea lui Dumnezeu îi îmbrățișează pe copiii săi acolo unde aceștia stau în prezent (a murit pentru noi în timp ce eram încă nelegiuiți) – nu ne facem demni de dragostea Lui; nu putem. Dar dragostea lui, când ne găsește, nu ne va lăsa unde suntem – suntem sortiți să fim sfinți și nepătați înaintea lui în dragoste.

Cu toată inima și sufletul său

Cu toate acestea, acest lucru nu implică faptul că el binecuvântează și învinețește în mod egal și nici că stă indiferent față de strigătele sau durerile noastre. Dimpotrivă. În mijlocul unei plângeri înfricoșătoare despre pedepsirea lui Israel asupra Domnului, Ieremia ne amintește:

Domnul nu se va lepăda pentru totdeauna, dar, deși provoacă durere, va avea milă după abundența iubirii sale statornice; căci nu suferă din inima sa și nu-i întristează pe copiii oamenilor . ( Plângeri 3: 31–33 )

„El nu suferă din inima sa”. Încântarea lui nu este să ne rănească. Nu este ca băiatul de la viermi care arde viermi cu microscopul. Chiar și atunci când ne pune cele mai grele suferințe asupra noastră, nu este bucuria lui să o facă. Mai degrabă, Ieremia își înregistrează inima către biserică astfel:

Voi face cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la a le face bine. Și voi pune frica de mine în inimile lor, ca să nu se întoarcă de la mine. Mă voi bucura că le voi face bine și le voi planta în această țară în credință, din toată inima și din tot sufletul meu . ( Ieremia 32: 40–41 )

Această iubire – singura iubire suficient de puternică pentru a ne scuti de iad, pentru a ne face plăcuți în ochii Lui, pentru a ne încânta pentru eternitate – nu ne lasă singuri în fața păcatelor noastre de companie și a dispozitivelor nenorocite. Dragostea Lui pune frică în noi să nu ne întoarcem de la el . El ne vrea acolo unde este, din toată inima și din tot sufletul .

El a dovedit adâncimile inimii inimii sale pentru poporul său odată pentru totdeauna, când Isus Hristos a venit să poarte mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Nu ar trebui să ne surprindă că Dumnezeu ne-ar zdrobi pentru păcatele noastre; ar trebui să ne surprindă că dragostea lui l-ar zdrobi pe Fiul pentru noi. Indiferent de modul în care Dumnezeu alege să ne chinui pentru binele nostru, cele mai grele lovituri nu sunt niciodată ceea ce merită păcatele noastre. Căci Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât și-a dat singurul Fiu.Greg Morse este scriitor pentru desiringGod.org și absolvent al Bethlehem College & Seminary . El și soția sa, Abigail, locuiesc în Sfântul Pavel împreună cu fiica lor.

https://www.desiringgod.org/articles

Alexei Cozari 1890 – ? din Nedobăuți

Fratele Alexei Cozari s-a născut în ziua de 4 martie 1890 în localitatea Nedobăuți, județul Hotin, ținutul Suceava din părinții Alexandru și Maria, de religie ortodoxă, origine etnică rutean și naționalitate română.

A făcut 2 clase primare.

S-a căsătorit în octombrie 1911 în localitatea Nedobăuți, județul Hotin, cu Varvara, născută în 1894 și Domnul le-a dat 6 copii: 1 băiat și 5 fete.

În anul 1912 este recrutat și face serviciul militar la Regimentul 17 de obuz din Cernăuți.

Fratele Alexei Cozari aude Cuvântul lui Dumnezeu și se lasă călăuzit de El, așa că în ziua de 25 octombrie 1925 este botezat în Biserica Creștină Baptistă din Nedobăuți.

În data de 16 noiembrie 1931 este ordinat ca Prezbiter-Predicator pentru raionul Hotin, unde erau 3114 credincioși baptiști și 3111 aparținători și copii.   

Nu am găsit alte informații, de aceea rog frații din zonă să mă ajute. Mulțumesc.

Surse:

Arhive

Istorie Baptistă

Cum arată distribuția cazurilor de Covid-19 pe județe. Numărul îmbolnăvirilor este din nou ridicat în Capitală

19.09.2020 13:22

oameni-cu-masca-de-protectie-pe-strada-masti-sanitare-bucuresti-coronavirus-inquam-ganea (12)
Oameni cu mască de protecție în spațiul public deschis. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

În ultimele 24 de ore au fost 1333 de cazuri noi de îmbolnăvire cu Covid-19, din 23.030 de teste efectuate. Alte 42 de noi decese au fost înregistrate din cauza virusului. Cele mai multe cazuri de infectare au fost din nou în Capitală (220), iar pe locurile 2 și trei s-au situat județele Maramureș (71 de cazuri) și Timiș (61 de cazuri).https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/

Documente şi date din Istoria Bisericii de Nicolae Moldoveanu 14 SINOADELE

14. SINOADELE

Sinoadele, au început după a doua jumătate a sec. al II-lea (Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Univ. vol. 1, pag. 272), şi se numeau sinoade adunările bisericeşti de rang superior.

Sinoadele sunt de mai multe feluri: locale, regionale, provinciale şi ecumenice adică adunarea reprezentanţilor bisericii din întreaga lume. În Biserica apuseană, deci în limba latină, sinoadele se numesc concilii.

La început nici o biserică nu a avut pretenţia să stăpânească peste altele… Din când în când s-au făcut sfaturi locale ale bătrânilor (prezbiterilor) bisericilor. Însă până la sfârşitul veacului al II-lea, se pare că nu au fost convocate decât în ocazii speciale după cum aceste întâlniri erau necesare.

Tertulian scrie: “Religia nu este chemată să impună religie, în mod liber şi nu prin forţă ea trebuie ca să fie primită.”

Aici vom arăta sinoadele ecumenice care s-au ţinut în decursul veacurilor. De la început ţinem să atragem atenţia că majoritatea sinoadelor ecumenice au fost convocate de împăraţi pentru a stabili ordinea în imperiu. Mai toate aceste sinoade, au elaborat legi (canoane). Totuşi, când unele persoane ajungeau la conducerea bisericii (ex. scaunul episcopal din Constantinopole sau Roma), şi nu erau întru totul de părerea unui sinod oarecare, atunci convocau alt sinod şi răsturnau toate legile sau canoanele sinodului cu pricina.

Iată un pasaj din Istoria bisericească scrisă de Sozomen: “Noi declarăm deci, că numai canoanele despre care vorbesc, nu trebuie să fie recunoscute, ci ele încă trebuie să fie condamnate cu dogmele ereticilor şi ale schismaticilor… Ce remediu se poate aduce? Nu e altul decât a aduna un sinod, după cum am mărturisit deja…” (Sozomen, Istoria Bisericească, pag. 352 – 353).

Sinodul – ecumenic

Sinodul – ecumenic a fost convocat de împăratul Constantin cel Mare, pentru a stabili unitatea bisericii. Sinodul s-a ţinut în anul 325 la Niceea. Acest sinod a formulat simbolul credinţei (Crezul) şi a stabilit dogma Treimii cu privire la Fiul, problemă pe care Arie a pus-o în discuţie în Alexandria, cuprinzând apoi întreaga creştinătate. În urma hotărârii sinodului, Arie şi câţiva episcopi care-l susţineau, au fost exilaţi. Tot la acest sinod s-a pus la punct problema sărbătorii Paştelui.

După acest sinod ecumenic de la Niceea, a fost convocat un alt sinod ecumenic la Nicomidia, unde au participat 250 de episcopi şi s-a formulat un alt crez, contra celui care s-a formulat la Niceea. De asemenea au fost excomunicaţi episcopii Alexandru al Alexandriei şi Eustaţie al Antiohiei. (Filostorg, Istoria Bisericii, cartea a II-a, 7, pag. 212, trad. de Iosif Gheorghian, Bucureşti, 1899).

Sinodul II ecumenic

Sinodul II ecumenic a fost convocat de împăratul Teodosie cel Mare, în anul 381 la Constantinopole. S-a stabilit dogma despre Duhul Sfânt, egal în putere cu Tatăl şi Fiul.

– Lupta împotriva lui Macedoniu.

Sinodul III ecumenic

Sinodul III ecumenic a fost convocat de împăratul Teodosie II,în anul 431 la Efes. S-a discutat problema celor două firi ale Domnului Isus ca om. Discuţia s-a ivit datorită lui Nestorie, care nu era de părere să se spună: “Maica lui Dumnezeu”, ci “Maica lui Hristos” sau “Maica omului Isus Hristos”. Sinodul a fost prezidat de Chirii al Alexandriei, un potrivnic al lui Nestorie. După terminarea discuţiilor, împăratul i-a întemniţat pe amândoi, căci interesul lui şi al tuturor împăraţilor, era acela de a stabili ordinea în imperiu. (Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 229).

Sinodul IV ecumenic

Sinodul IV ecumenic a fost convocat tot de împăratul Teodosie II, în anul 449 la Efes. S-a discutat problema monofizismului. Împăratul a luat parte la discuţiile teologice, influenţând pe unii episcopi iar pe alţii ameninţându-i. Menţinerea ordinii la sinod era încredinţată la doi demnitari imperiali, Elpidiu şi Eulogiu. La cest sinod au fost şi bătăi, de aceea s-a numit “sinodul tâlhăresc”. Pentru stabilirea ordinii a fost întrebuinţată forţa publică. (Istoria Bis. Univ. vol. 1, pag. 233 – 234).

Sinodul V ecumenic

Sinodul V ecumenic (numit “sinodul IV” în locul celui la care s-au bătut), a fost convocat de împăratul Marcian, în anul 451, la Calcedon. (Evagrie, Istoria Bisericii, cartea II-a, cap. 2, pag. 30). S-a discutat tot problema monofizismului.

La sinodul de la Calcedon, printre altele, s-a hotărât, împreună cu împăratul Marcian, ca scaunul arhiepiscopal din Noua Romă (Constantinopolul) să aibă al doilea rang după vechea Romă. (Evagrie, Istoria Bisericii pag. 40).

Sinodul VI ecumenic

Sinodul VI ecumenic (numit “sinodul V”), a fost convocat de împăratul Iustinian, în mai 553 la Constantinopole. S-a discutat problema “celor trei capitole” adică Scrisorile lui Teodoret al Cyrului contra lui Chirii al Alexandriei şi contra sinodului din Efes; Epistola lui Ibas din Edesa; Epistola lui Ibas din Edesa adresată episcopului Maris din Andaşir (Persia) şi persoana şi opera lui Teodor de Mopsuestia, care fuseseră reabilitaţi de sinodul de la Chalcedon. S-a discutat schisma veneţiană. (Istoria Bis. Universale, vol. 1, 259 – 262).

Sinodul VII ecumenic

Sinodul VII ecumenic (numit “sinodul VI”), a fost convocat de împăratul Constantin IV la Constantinopole între 7 nov. 680 şi 16 sept. 681, într-o sală boltită a palatului imperial, din care cauză i s-a mai zis şi “sinodul trulan”. S-a discutat problema dacă Domnul Isus are două voinţe (Monotelismul), două energii şi două firi. Împăratul a vrut să curme cearta în biserică şi a reuşit. (Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 266).

Canonul 61 al acestui sinod excomunică pe clericii care au legătură cu vrăjitorii şi ghicitorii. Pe laici îi exclude din sânul bisericii.

Sinodul VIII ecumenic

Sinodul VIII ecumenic (numit sinodul V – VI “al doilea trulan”), a fost convocat de împăratul Iustinian II.La acest sinod s-au evidenţiat contrastele dintre răsărit şi apus. S-a discutat despre disciplina în biserică şi s-au elaborat 102 canoane.

Sinodul IX ecumenic

Sinodul IX ecumenic (socotit al VII-lea un timp). În anul 754 s-a ţinut un sinod socotit al VII-lea ecumenic, convocat de împăratul Constantin V Copronyomos. Cei 338 de episcopi întruniţi la sinod au hotărât ca orice icoană să fie neîntârziat aruncată din Casa Domnului. Moaştele, deasemeni, să nu mai fie venerate. Toate actele sinodului au fost pierdute în decursul veacurilor. (Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 287).

Sinodul X ecumenic

Sinodul ecumenic (socotit “sinodul al VII”), a fost convocat de împărăteasa Irina în anul 787 la Niceea. Au participat între 330 – 367 membri. Aceştia nu erau toţi episcopi. Sinodul a combătut hotărârile sinodului din anul 754, l-a socotit pseudo-sinod. Şi a hotărât introducerea icoanelor.

Carol cel Mare n-a recunoscut acest sinod. Împăratul Leon al V-lea, a convocat un sinod care a anulat hotărârile sinodului al VII-lea, declarând valabile hotărârile sinodului din anul 754. (Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 291 – 292).

Sinodul XI ecumenic

Sinodul XI ecumenic (socotit “al VIII-lea” de Biserica Catolică), a fost convocat de patriarhul Ignatie, în anul 869 – 870, la Constantinopole în Biserica sf. Sofia. Au fost de faţă şi trimişii papei Adrian al II-lea.

Sinodul XII ecumenic

Sinodul XII ecumenic (socotit al VIII-lea de către Biserica Ortodoxă), s-a ţinut la Constantinopole, în anul 879 – 880, convocat de patriarhul Fotie. Au fost prezenţi 385 episcopi şi o delegaţie din partea papei Ioan al VIII-lea.S-a discutat cazul patriarhului Fotie şi nedreptatea care i s-a făcut de către sinodul din anul 869 – 870. (Istoria Bisericii Universale, vol. 1, pag. 357).

Un articol foarte important despre sinoade în: Studii Teologice, nr. 3- 4/1972, pag. 190 – 211, Liviu Stan, Importanţa vechilor sinoade ecumenice)

http://publicatia.voxdeibaptist.org/istorie_sept09.htm

AUGUST 79 AD: POMPEI SI SFARSITUL REVOLUTIEI SEXUALE ROMANE

office@alianta-familiilor.ro

                                                                                                                                             Septembrie 17, 2020

AUGUST 79 AD: POMPEI SI SFARSITUL REVOLUTIEI SEXUALE ROMANE

Revoluția sexuală cu care ne confruntăm în prezent nu e unică în istorie. Facerea 6 descrie prima revoluție sexuală cunoscută istoriei. Ea a fost îngropată de apele potopului. Facerea 19 descrie a doua revoluție sexuală cunoscută istoriei, când Sodoma și Gomora au fost acoperite de foc și pucioasă. Pe 24 -25 august 79 AD focul și pucioasa au îngropat revoluția sexuală a Romei antice.

Revolutiile sexuale din trecut

Mulți dintre noi pretind că Facerea 6 și Facerea 19 sunt mituri „homofobe” izvodite de mințile oamenilor. Ne spun că aceste evenimente de fapt nu au avut loc. Nu se neagă existența in vremurile vechi a manifestărilor sexuale nenaturale și imorale, dar se neagă potopul ori pucioasa ori chiar posibilitatea unei pedepse din partea lui Dumnezeu prin potop, foc și pucioasă.
Nimeni, însă, nu neagă și nici nu poate nega că (1) Roma antică a avut și ea parte de o revoluție sexuală; (2) că epicentrul revoluției sexuale romane a fost Pompei; și că (3) focul și pucioasa descinse din Vezuviu în august 79 AD au îngropat Pompei, Herculaneum, Stabia și alte așezăminte învecinate.

Seneca, Dio Casius și Plinul cel Tânăr au scris cu deamănuntul privind evenimentele îngrozitoare din august 79 AD. Pliniu cel Tânăr a fost martor ocular al evenimentelor. În 79 AD era căpitan de vas în marina romană, vasul lui fiind ancorat în vecinătatea orașului Pompei. De acolo a văzut cu proprii ochi dispariția sub cenușă a orașului plăcerilor unde magnații romani își petreceau vacanțele în desfrâu în luna august a fiecărui an.

În timp, oamenii au uitat de Pompei. De atunci, zeci de generații de oameni au crescut și trecut pe lângă ruinele urbei Pompei, știind că sub pașii lor sunt îngropați oameni, edificii, animale, obiecte și o civilizație desfrânată despre care au auzit, dar pe care încă nu puteau să o vadă cu ochii lor. Lucrurile s-au schimbat spre finele Secolul XIX când arheologii au început să sape în Pompei și așezămintele dimprejur. Au dezgropat case, edificii publice, băi romane, latrine, apeducte, casele magnaților romani.

Au scos la iveală oase, obiecte, unelte, dar și frescele uimitoare pe care romanii le-au pictat pe edificiile publice, în piețe, pe zidurile caselor, în exterior ori interior. Au fost îngroziți de ceea ce au văzut: acte sexuale murdare, nenaturale, pictate până la ultimul detaliu, asemenea unei reviste pornografice de azi.

Ultragiații de ceea ce au văzut, arheologii au închis tunelele care duceau la imaginile sexuale. În anii 20 ai secolului trecut, autoritățile au redeschis tunelele permițând doar adulților să intre în „zona interzisă”.. Începând cu anii 60 și copiilor li s-a permis să intre acolo, sub pretenția de a cunoaște istoria Romei antice.

Finalul revolutiei sexuale romane

A fost erupția Vezuviului o pedeapsă din partea lui Dumnezeu? Coincidența între Facerea 19 și Pompei 79 AD nu e tocmai la voia întâmplării. De unde intuim asta? Arheologii au descoperit urmele în cenușă ale unui supraviețuitor. Pașii lui duceau în clădirea și bucătăria unui magnat. Pașii omului s-au oprit în fața unui perete pe care cineva, poate chiar el / ea, a scris cu un tăciune cuvintele: SODOMA GOMORA. Putem rezonabil intui că persoana care a scris cuvintele acestea a fost un creștin, martor ocular al decadenței zilnice din Pompei. Asemenea lui Lot, a supraviețuit cataclismul, cunoștea îndeaproape Scriptura și a fost inspirat să lase posterității ceea ce i-a venit în minte în acele momente intense pentru minte și suflet: decadența din Sodoma și Gomora și viața decadentă din Pompei, dar și modul identic în care decadența din Facerea și din Pompei s-a sfârșit: cu foc și pucioasă.

Vă recomandam un articol pe tema de azi: Vesuvius Erupting: God’s Revenge? Erupția Vezuviului: Răzbunarea lui Dumnezeu? publicat în august 2010 în Biblical Archaeology Review: https://www.biblicalarchaeology.org/…/the-destruction-of-p…/

Lașitatea morală

In zilele noastre suntem in toiul revolutiei sexuale moderne. Dar, parca suntem timizi in comparatie cu indrazneala si curajul de care au dat dovada inaintasii nostri in credinta. Ceva deosebit se întâmplă cu unii dintre noi care frecvent auzim cuvintele „nu vă fie teamă”, ori „îndrăzniți, căci Eu am biruit lumea”. Citim deseori despre David și Goliat, dar puțini dintre noi realizăm că totdeauna când se ivește o provocare de dimensiunile unui Goliat e nevoie și de un David care să elimine provocarea.

Ni se cere implicare să eliminăm provocările, dar puțini doresc să devină, ori chiar să încerce să devină, un David. De mulți ani auzim argumentele „nu are rost”, „voturile se fură oricum”, „politica nu e pentru creștini”. Aceste cuvinte denotă o atitudine defetistă și voci intimidate.

Ne intrebam de unde vine aceasta timiditate și intimidare, dar mai ales defetism? Iata ca exista un precedent istoric in anii care au precedat Revoluția Bolșevică, între 1900 și 1917 cind elita politica si intelectuala a dat dovada de lasitate morala, la fel ca azi.

Între 1905 și 1907, aproape 4.500 de funcționari publici, și un număr similar de persoane private, au fost ucise de revoluționarii ruși. Între 1908 și 1910 autoritățile Rusiei au documentat peste 10.000 de acțiuni teroriste și furturi „revoluționare”. Care a fost reacția elitei politice ruse a acelor zile? Una de încurajare a anarhiei. Presa, intelectualii, clasa educată, universitățile, au încurajat terorismul găsind bune acțiunile anarhiste ale revoluționarilor ruși.

La fel și dincolo de Ocean. I-a luat dlui Biden luni de zile pentru ca, în sfârșit, să condamne, în termeni neconvingători, anarhia din metropolele americane stârnită de BLM. A făcut-o doar după ce sondajele de opinie din statele unde se derulează anarhia au început să indice că pierde teren în favoarea dlui Trump.

Dar asta nu e doar vina dlui Biden, o persoană de o lașitate morală crasă. E vina, în principal, a celor care sunt în spatele lui: elita politică de stânga și mass media, în frunte cu NYT.
Elita politică de stânga iubește anarhia, ea fiind direcționată împotriva statului de drept, a supremației legii, a capitalismului, a dreptei conservatoare din SUA, și, mai ales a lui Trump.

Elita politică găsește de un bun augur destrămarea civilizației și colapsul ei. Furturile și distrugerea proprietăților, a firmelor și a monumentelor sunt privite în presă ca forme de „compensare” a populației de culoare pentru sărăcia lucie în care a trăit în zilele negre ale sclaviei. Ei numesc lucrul acesta „revolutionary justice / dreptate revoluționară”.

Intelectualii care critică anarhia sunt marginalizați, opiniile lor nu mai sunt publicate în ziarele influente, autocenzura e la modă, iar cenzura din interiorul ziarelor e tot mai necruțătoare. Se urmărește instituirea unei atmosfere de teamă, a unei perspective unice, marxiste, privind societatea.

Tocmai în asta consistă miza mare a alegerilor care vor avea loc în noiembrie, pe lângă celelalte provocări binecunoscute: economia, criza economică, securitatea națională, agresiunea militară a Chinei, extinderea arsenalului armelor atomice ale Coreei de Nord, Iranul, comerțul internațional etc.

În anii dificili ai anarhiei din Rusia, scriitorii ruși și-au menținut verticalitatea. Dar nu toți. Tolstoi, Turgheniev, Dostoevsky și Cehov au condamnat diversiunile elitei politice și culturale, dar ceilalți s-au conformat gândirii de moment. Primii și-au păstrat verticalitatea morală, pe când ceilalți au devenit niște lași morali.

România are nevoie de oameni verticali moral, nu de lașitate morală. De cei care nu se îndoaie sub povara presiunilor de moment, de cei care sunt gata să iasă din zona lor de confort, cărora nu le este teamă și cred cu putere că El este cu noi.

DECLARATIA DE LA TIMISOARA – Va rugam semnati!

http://www.alianta-familiilor.ro/decl_timisoara.php

Buna dimineata! A mai trecut un an de la ultimul apel pentru semnarea Declaratiei de la Timisoara, o declaratie a constiintei crestine. Pe 21 august s-au implinit zece (10) ani de cind a fost lansata si de atunci a fost semnata de peste 14 000 de persoane. Dorim sa ajungem la  15.000 de semnaturi pina la finale lui septembrie. Socotim potrivit sa re-lansam anual Declaratia dand astfel posibilitatea multora dintre d-tra si noilor nostri cititori sa o semneze. Semnarea ei, dar mai ales cunoasterea punctele ei esentiale, este de o importanta care nu necesita explicatii.

Traim in vremuri tulburi cind valorile morale si crestine sunt asediate, trivializate si se schimba la viteza luminii. Spre rau. Este deci important si necesar sa ne re-amintim periodic de principiile fundamentale si punctele cardinale valorice care sunt comune tuturor crestinilor din Romania si mai ales sa afirmam valorile crestine in viata publica a Romaniei. Declaratia afirma adevarurile si valorile fundamentale pentru care miscarea pro-familie si pro-viata din Romania militeaza de ani de zile. Va rugam, deci, cititi Declaratia, semnati-o si dati-o la cit mai multi altii sa o semnezeSprijiniti eforturile noastre semnind Declaratia! Haideti, deci, in citeva saptamini sa ajungem la 15.000 de semnaturi!

CUM SE SEMNEAZA DECLARATIA?

Semnarea Declaratiei se face in doua etape. Bifati linkul http://www.alianta-familiilor.ro/decl_timisoara.php si semnati Declaratia. Dupa aceea veti primi un mesaj care va va cere sa confirmati semnatura apasind pe un link de confirmare. Fara confirmarea semnaturii, numele si semnatura dvs. nu vor aparea in lista semnatarilor. Linkul de confirmare a semnaturii apare in limba engleza cu urmatorul text: “Thanks for filling out our petition, you’re almost done! Please confirm your signature by clicking on the link below:” (Adica: “Multumim pentru ca ati completat formularul petitiei. Semnarea petitiei e aproape gata. Va rugam confirmati-va semnatura apasind pe linkul de mai jos.”)

Important: Declaratia accepta doar o singura semnatura de adresa electronica. Ca atare, sugeram ca in situatiile unde doua persoane folosesc aceeasi adresa electronica, de exemplu sotul si sotia, semnatura sa fie data in numele ambilor soti, de exemplu “Ioan si Maria Ionescu.”   

Rugaminte: Va rugam semnati Declaratia cu numele intreg nu doar cu initiale. Va multumim.

CUM CRESTEM SEMNATURILE IMPREUNA?

Cum putem creste impreuna numarul de semnaturi? Nu implica mare lucru sau investitie de timp. Doar citeva actiuni simple care iau doar citeva minute. In consecinta:

1.         Cei care inca nu ati semnat Declaratia sunteti invitati inca o data sa o semnati.

2.         Trimiteti linkul Declaratiei sau mesajul acesta la toate persoanele din baza dvs. de adrese electronice pentru a fi semnata. Daca deja ati facut-o va rugam sa o faceti inca o data, sau chiar periodic, eventual saptaminal, pentru citeva luni.

3.         Postati Declaratia si linkul ei pe siturile dvs. electronice, biserici, parohii, grupuri de discutii, etc.

4.         Promovati-o in scoli, la clasele de stiinte sociale sau religie. 

5.         Cei care sunteti inscrisi pe situri de socializare (facebook, hi5, netlog…) sunteti rugati sa postati periodic informatii despre Declaratia de la Timisoara si linkul, cu indemnul de a fi semnata.

6.         Parinti – aveti copii care sunt ei inscrisi pe diferite situri electronice. Mergeti la ei, cand sunt la calculator, si cereti-le sa dea un mesaj in retea solicitand semnarea Declaratiei – sau scrieti-l dvs. si trimiteti-l de pe contul lor.

ARTICOLUL 16 DIN DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI 

Articolul 16 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului afirma: „Cu incepere de la implinirea virstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie in ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. … Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului„. Familia romana isi cere drepturile. Aceste drepturi le pledam, le-am pledat din 2006 incoace, si vom continua sa le pledam. Sunt cele mai pretioase dintre drepturi dar si cele mai abuzate azi. Pretuiti-le!

JOIN US ON FACEBOOK / URMARITI-NE SI PE FACEBOOK!

Publicam comentariile noastre de joi si pe Facebook. Va rugam sa ne urmariti si sa deveniti prietenii nostri pe Facebook: https://ro-ro.facebook.com/Alianta.Familiilor/

VRETI SA FITI INFORMATI?

Buletinul informativ AFR apare in fiecare Marti si e dedicat mai mult stirilor de ultima ora, iar publicatia AFR online apare in fiecare Joi si e dedicata mai mult comentariilor si opiniilor. Cei care doriti sa primiti saptaminal stiri si comentarii la zi privind valorile si evenimentele legislative, politice si sociale care va afecteaza familiile si valorile, atit la nivel national cit si la nivel unional si international, sunteti invitati sa va abonati la buletinul informativ saptaminal AFR. Cum? Inregistrindu-va numele si adresa electronica pe pagina home a sitului nostru electronic www.alianta-familiilor.ro.  

FACETI-NE CUNOSCUTI!

Faceti-ne cunoscuti familiilor si prietenilor d-tra. Dati mai departe mesajele noastre si incurajati-i sa se aboneze. Va multumim.

ANUNTURI

Cei care doriti sa faceti anunturi prin intermediul AFR privind evenimente legate de familie si valori va rugam sa ni le transmiteti la office@alianta-familiilor.ro.

Alianta Familiilor din Romania

www.alianta-familiilor.ro

Moment istoric: Israelul a semnat acorduri de pace cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain

 16.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   

Premierul Israelului a semnat marți, la Casa Albă, acorduri de pace cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain, acesta reprezentând un moment istoric, ”vestind zorii păcii”.Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, s-a aflat marți, 15 septembrie, la Casa Albă, unde a semnat acorduri de pace cu Emiratele Arabe Unite şi Bahrain. “Această zi reprezintă un moment istoric, vestind zorii păcii. Îi mulțumesc președintelui Donald Trump pentru spiritul decisiv de leadership. A mediat cu succes acordurile istorice de pace pe care le semnăm astăzi, o pace care are o mare susţinere în Israel, în Orientul Mijlociu, în America şi în întreaga lume”, a spus Netanyahu.

Donald Trump a declarat că „încă cinci sau șase țări arabe” se pregătesc să încheie acorduri pentru a-și normaliza relațiile cu Israelul, după Emiratele Arabe Unite și Bahrain.

Sursă: Tion

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

Ultimele articole – crestinul si societatea

Acum la Alfa Omega TV

sidebar tvlive

16:30 Cartea Cărților (r) Desene animate17:00 Povestea lui Samuel Morris (r) Program pentru copii17:30 Vieți în lumină Mărturie18:00 Billy Graham: mesaje biblice Creștere spirituală18:30 Echipa familiei Creștere spirituală19:00 InTouch Creștere spiritualăProgramul TV complet pe internet »Revista gratuita cu programul TV »

Ultimele articole – Viața spirituală

https://alfaomega.tv/stiri/st

AO NEWS | 16 septembrie 2020

Iranul face amenințări după ce Bahrainul a semnat tratatul de pace cu Israelul, un pastor e avertizat să nu jignească persoanele LGBT, Autoritatea Palestiniană pare să părăsească Liga Arabă, iar Qatarul refuză să îi acorde Palestinei un împrumut. Ascultă tot grupajul de știri pentru a afla detalii intrigante despre subiectele enunțate.

Dă like și distribuie dacă îți place și dacă vrei să îți aducem conținut asemănător. Sau, de ce nu, propune tu alte tipuri de materiale sau subiecte pe care să ți le oferim. Ne poți scrie sugestiile tale în secțiunea de comentarii.

Alte știri găsești pe site-ul Alfa Omega TV: https://alfaomega.tv/stiri

Urmărește-ne și pe pagina de Facebook Știrile Alfa Omega: https://facebook.com/StirileAlfaOmega

17.09.2020  |    Mapamond Crestin

Ultimele articole – Viața spirituală

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/13379-ao-news-16-septembrie-2020

Un pastor a fost avertizat de poliție să nu jignească persoanele LGBT | AO NEWS

 16.09.2020  |    Mapamond Crestin  |   

Un pastor din Cornwall a fost avertizat de poliție să nu jignească persoanele LGBT, după ce a salutat anularea unui marș pentru drepturile homosexualilor. Când Cornwall Pride a anunțat că evenimentul său anual nu va continua, pastorul Josh Williamson a postat pe Facebook că acesta este o veste minunată.

Comentariul făcut, împreună cu alte argumente împotriva includerii LGBT în biserici i-a enervat pe unii activiști. Pastorul și soția sa au fost amenințați online, iar unele persoane au cerut chiar arderea bisericii.

El a informat poliția, dar i s-a spus că amenințările probabil nu sunt serioase, și că ar trebui să se asigure că nu a încălcat legea prin ofensarea persoanelor LGBT.

Williamson a spus: „Ar fi lipsit de iubire să rămânem tăcuți în legătură cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre păcatul uman, inclusiv cu toate formele de păcat sexual. Prin urmare, trebuie să proclamăm adevărul că homosexualitatea este un păcat, dar că Dumnezeu iubește pe păcătoși și Isus ne poate ierta toate păcatele ”.

Sursă: GNA

Ultimele articole – crestinul si societatea

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/

La curent cu Orientul Mijlociu | Știri de la televiziunea TV7, 15 septembrie 2020

 15.09.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu  |   82  |     1 min

https://alfaomega.tv/embed/vod/?vid=12234

Așa-numitul Cabinet coronavirus al Israelului a aprobat carantina la nivel național pentru viitoarea perioadă de vacanță evreiască.

Regatul Bahrain s-a alăturat oficial vecinului său arab din golf, Emiratele Arabe Unite, anunțând intenția sa de a-și normaliza relațiile bilaterale cu statul Israel.

Statele Unite își exprimă profunda îngrijorare față de comportamentul Turciei în estul Mediteranei.

Aici găsești știrile de la TV7 (sub denumirea „La curent cu Orientul Mijlociu) și nu numai: https://alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel

Grupaj de știri difuzat inițial în 14 septembrie 2020, realizat de TV7.

Alte știri aici: https://alfaomega.tv/stiri

– pe Facebook: https://www.facebook.com/alfaomegatv/

-pe site: https://alfaomega.tv/

– pe Instagram: https://www.instagram.com/alfaomegatv/

-pe canalul de televiziune Alfa Omega TV

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

https://alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel/1

DOCUMENTAR: Dovezi științifice ce susțin creația – Sambata, 19 septembrie 2020, ora 21

 16.09.2020  |    Recomandari Saptamanale  |   

Zoologul Frank Sherwin prezinta numeroase dovezi care atesta veridicitatea teoriei creationiste.

DOCUMENTAR: Dovezi științifice ce susțin creația – Sambata, 19 septembrie 2020, ora 21, la Alfa Omega TV. Urmareste canalul Alfa Omega TV live online: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

https://alfaomega.tv/canal-tv

DOCUMENTAR: Universul nostru fascinant – Duminica, 20 septembrie 2020, ora 21

 16.09.2020  |    Recomandari Saptamanale  |   

Pregatiți-vă pentru o călătorie în spațiul cosmic, o călătorie într-o lume a măreției, a frumuseții fascinante, a necunoscutului. Cum a luat naștere Universul? Ce rol joacă ființele umane în această lume? Suntem singuri în Univers? Infinitul și măreția Cerului ne face să ne punem o mulțime de întrebări fundamentale. Ce ține stelele și planetele pe orbită? După ce legi sunt ele conduse? Au apărut ele la întamplare sau au fost gândite și create de Cineva? Documentarul vă prezintă imagini telescopice uimitoare și opinii captivante ale unor oameni de știință și teologi, printre care Alister McGrath și John C. Lennox.

DOCUMENTAR: Universul nostru fascinant – Duminica, 20 septembrie 2020, ora 21, la Alfa Omega TV. Urmareste canalul Alfa Omega TV live online: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

https://alfaomega.tv/canal-tv

Există o vreme când Dumnezeu tace, iar tăcerea Lui te scoate din minți!

Doina Bejenaru  16-09-2020 19:37:18

Atunci, ca și Iov odinioară, poți ajunge într-o stare de pesimism întunecat, în depresie profundă. Dacă a avut vreodată cineva nevoie de mângâiere, Iov este acela. Au venit trei prieteni la el să îl compătimească și să-l mângâie, însă în loc de mângâiere i-au oferit biciuire verbală.

Cei trei legaliști, Elifaz, Bildad și Țofar, judecă și condamnă, ucid cu limba, așa cum fac toți legaliștii. Primul vorbește din experiență, al doilea se bazează pe tradiție, iar al treilea pe presupunere. Să nu-i judecăm pentru abordările lor pline de urâțenie pentru că și noi tindem să facem așa. Suntem atât de dornici să îndreptăm lucrurile, încât ajungem să facem lucruri de-a dreptul grotești.

Primul care-i predică lui Iov este Elifaz. Pe parcursul predicii lui proaste, compasiunea a fost înlocuită cu acuzații. Da, uneori mustrarea este necesară, dar nu și atunci când cineva este plin de bube cu puroi! Sunt câteva lecții dureroase care le putem învăța de la Elifaz:

1. Înotdeauna presupunerile împiedică înțelegerea adevăratei realități, iar discernământul dispare.
2. Întotdeauna ocara stă în calea harului și a mângâierii, iar mustrarea răutăcioasă te apasă mai adânc în groapa necazului.
3. Întotdeauna mândria eclipsează bunătatea și compasiunea, iar insinuarea că ai avea ultimul răspuns împiedică revărsarea milei.

Iov răspunde predicii lui Elifaz, vorbind asemenea unui om chinuit. Este la pământ psihic și emoțional, iar spiritual este confuz și bântuit de tăcerea lui Dumnezeu. Cel puțin două lecții putem învăța din răspunsul lui Iov, umilit de cuvintele lui Elifaz:

1. Uneori cuvintele celorlalți ne înrăutățesc situația, iar sfaturile unor oameni ne complică și mai mult necazul.
2. Uneori căile lui Dumnezeu ne aprofundează confuzia, să nu ne așteptăm să înțelegem tot ce se întâmplă.

Vestea bună este că Dumnezeu știe cu o precizie absolută de ce se întâmplă toate lucrurile. El știe cât timp vom trece prin încercare și știe care va fi rezultatul. Și mai este o veste bună. Uneori drumul spre cer este dificil, plin de confuzie și lupte, dar când se vor deschide ușile cerului și vom ajunge acolo, vom ști și noi.

Câtă pace ne aduc aceste adevăruri profunde…

Samy Tuțac
Pastorul Bisericii „Providența” din Timișoara

https://www.stiricrestine.ro/2020/09/16/

Coronavirus: Țările bogate și-au rezervat jumătate din viitoarele doze de vaccin anti-Covid-19 (Le Figaro)

de N.O.HotNews.ro

Vaccin anti-coronavirus

Potrivit Oxfam, peste un miliard de doze au fost pre-cumpărate de un grup de state care reprezintă 13% din populația mondială, relatează Le Figaro, citat de Rador.

Un grup de țări bogate care reprezintă 13% din populația lumii a pre-cumpărat jumătate din viitoarele doze de vaccinuri împotriva Covid-19, potrivit unui raport publicat miercuri, 16 septembrie de către ONG-ul Oxfam.

Logica acestor țări este de a se aproviziona ca măsură de precauție de la mai mulți producători concurenți, în speranța că cel puțin unul dintre vaccinurile acestora se va dovedi eficient, dar raportul subliniază imediat dificultatea de a găsi vaccinuri în prima perioadă cu care se va confrunta o parte din populația lumii, în timp ce un dispozitiv internațional de punere în comun numit Covax, susținut de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), este boicotat de Washington și nu are finanțare.

Începând din luna mai, Statele Unite, apoi Regatul Unit, Uniunea Europeană, Japonia și alte țări au semnat contracte multiple care garantează în prealabil producția și livrarea dozelor în cazul în care studiile clinice în desfășurare se vor dovedi concludente. Americanii vor primi chiar doze încă din octombrie, pentru a fi gata să le distribuie în 24 de ore de la o posibilă autorizație sanitară.

Grupul AstraZeneca, partener al Universității din Oxford, a semnat majoritatea acestor contracte în mod public, dar şi Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson, biotehnologia americană Moderna, laboratorul chinez Sinovac și institutul rus Gamaleia au pre-vândut sute de milioane de doze la nivel mondial, uneori sub formă de parteneriate cu producători locali.
Potrivit Oxfam, au fost deja semnate contracte cu cinci dintre acești producători în faza 3 a studiilor clinice pentru 5,3 miliarde de doze, din care 51% pentru țările dezvoltate, cele de mai sus, precum și Australia, Hong Kong, Elveția și Israel (cifrele nu includ contractele pentru vaccinuri care nu sunt încă în faza 3). Restul a fost promis țărilor în curs de dezvoltare, printre care se numără India (unde se află gigantul producător Serum Institute of India), Bangladesh, China, Brazilia, Indonezia și Mexic, potrivit Oxfam.

Statele Unite ale lui Donald Trump (330 de milioane de locuitori) au rezervat în total 800 de milioane de doze de la șase producători, iar Uniunea Europeană (450 de milioane de locuitori) a achiziționat cel puțin 1,5 miliarde de doze, conform unui bilanţ întocmit de AFP. „Accesul vital la vaccinuri nu ar trebui să depindă nici de locul în care locuieşte cineva, nici de câți bani are”, a spus Robert Silverman de la Oxfam.

Experții în sănătate publică au propus mai multe metode de distribuție globală: OMS ar dori să ofere fiecărei țări suficient pentru a vaccina 20% din populația sa; un grup de eticieni a sugerat prioritizarea țărilor în care virusul ucide cel mai mult. Dar Statele Unite au anunțat că intenționează să ofere vaccinul mai întâi tuturor locuitorilor săi, nu doar celor vulnerabili și persoanelor în vârstă.

Acest tip de „naționalism vaccinal” a fost denunțat de mai mulți oficiali din domeniul sănătății publice și de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs ţinut miercuri dimineață în fața Parlamentului European.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

Primul Patriot romanesc

Primul sistem antiracheta Patriot românesc

Lotul Iernut - Chetani

VIDEO Se inaugurează o nouă autostradă: Tronsonul din autostrada Transilvania care părea imposibil de deschis în urmă cu câteva luni

Situatia pandemiei de coronavirus in Romania - 17 septembrie 2020

INTERACTIV A fost atins un platou? Coronavirus în România: opt grafice esențiale

Coronavirus Romania

Primul copil român diagnosticat cu Sindromul Kawasaki, boala asimilată Covid-19 / Băiatul de 8 ani, internat la Terapie Intensivă

Galaxy Tab S7

Back to school pe timp de pandemie: scenariu hibrid și cursuri de la distanță

Traian Ogagau

Primarul din Sângeorz-Băi și-a filmat fiica dezbrăcată, în genunchi și cu mâinile ridicate, în timp ce el o certa / Ogâgău dă vina pe PSD că folosește filmarea în campania electorală

Subiectele zilei

Vineri, 18 Septembrie 2020

Inaugurare cu fast: Două companii se pregătesc de scoaterea unor cantități de gaze din Marea Neagră, dar nu este suficientAmericanii de la Black Sea Oil & Gas și compania românească Grup Servicii Petroliere (GSP) au lansat, joi, cu mare fast, începerea lucrărilor de instalare a conductei de peste 120 de
 citeste tot articolul
Noul sezon al pieței românești de artă, oficial, deschisDupă o tradițională și binemeritată vacanță de 2 luni, pe timpul verii, noul sezon al pieței românești de artă debutează la Artmark cu peste 1.000 de piese de colecție, cu prețuri medii de
 citeste tot articolul
Ipocrizia politică în România, caz de manual: Cum nu este primarul abuziv din Sângeorz Băi candidat PNL, însă în realitate partidul îl susțineLa o zi după ce în spațiul public a apărut înregistrarea cu primarul din Sângeorz Băi care și-a înregistrat fata dezbrăcată, în genunchi și cu mâinile ridicate,
 citeste tot articolul
Coronavirus: Țările bogate și-au rezervat jumătate din viitoarele doze de vaccin anti-Covid-19 (Le Figaro)Potrivit Oxfam, peste un miliard de doze au fost pre-cumpărate de un grup de state care reprezintă 13% din populația mondială, relatează Le Figaro , citat de Rador.
 citeste tot articolul
Cum este să predai ca român științe politice la o universitate din Turcia lui Erdogan: „Cred că meseria asta devine una dintre cele mai periculoase în relația cu puterea”Într-un context internațional în care Turcia se remarcă din nou prin agresivitate, am stat de vorbă cu profesorul Dragoș Mateescu, care până în această vară a predat științe
 citeste tot articolul
Primăria Capitalei a finalizat lucrările la Pasajul Ciurel / Șoferii pot circula pe pod începând de sâmbătăPrimăria Capitalei a finalizat lucrările la Pasajul Ciurel, iar circulația pe pod va fi deschisă sâmbătă, a anunțat joi, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Lucrările la pasaj au
 citeste tot articolul
?Europa League – FCSB, calificare după un meci ireal în Serbia: 6-6 după 120 de minute cu Backa Topola – Victorie la penaltiuriFCSB s-a calificat în turul trei preliminar al Europa League după un meci cu o desfășurare a evenimentelor demnă doar de „dramatismul” partidelor jucate în copilărie în
 citeste tot articolul
Ungaria și Slovacia au inaugurat un nou pod peste Dunăre / Următorul proiect comun: o linie de tren de mare vitezăPremierii Ungariei și Slovaciei, Viktor Orban și Igor Matovic, au participat joi la inaugurarea unui nou pod peste Dunăre care face legătura între cele două țări vecine în apropiere de
 citeste tot articolul
Subiectele zilei: Suflarea securistică bucureșteană unită în Firea și simțiri; Partidul iartă orice păcat: PNL îl ține în brațe pe primarul care a făcut sex cu două minore traficate; A manipulat Rusia datele privind vaccinul anti-coronavirus „Sputnik V”Doctoratul lui Alexe: șapte dovezi de plagiat cu punct și virgulă. A copiat chiar și o greșeală. Mai multe pagini din lucrarea de doctorat a ministrului Mediului… Prostituată la 11 ani. Viața cruntă
 citeste tot articolul
?Coronavirus în lume : Un antiviral dezvoltat de Celltrion ar putea fi testat și în România / Austria impune noi restricții, în timp ce Franța a înregistrat din nou peste 10.000 de noi cazuri în 24 de oreBilanțul total al cazurilor de îmbolnăvire a ajuns joi dimineață, la nivel global, la ?30.034.508, din care 945.092 sunt decese, iar 21.800.991 sunt pacienți vindecați, potrivit datelor
 citeste tot articolul
??Alegeri locale 2020 Nicușor Dan , la HotNews LIVE: Dacă ar fi să dau timpul înapoi, m-aș gândi de două ori dacă aș interveni în cazul legat de Parcul Orășelul Copiilor / E comic că acuzele vin de la partidul care s-a dus cu președintele lui la Înalta Curte cu interlopiDacă ar fi să dea timpul înapoi, Nicușor Dan spune că s-ar gândi de două ori dacă ar interveni în cazul privind Parcul Orășelul Copiilor, care a declanșat primul scandal mai serios
 citeste tot articolul
Piața carbonului: Cum vor fi afectate sectoarele aeronautic și auto / Timmermans cere renunțarea la cursele aviatice mai scurteUE a început joi să lucreze la căile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55%, indicând eforturi sporite în industrie și sectorul aviației, dar mai presus de toate o
 citeste tot articolul
Belarusul își închide granițele cu Polonia și Lituania – Lukașenko / Ce zic polonezii și lituanienii – UPDATEAlexandr Lukașenko a spus joi că Belarusul este forțat să își închidă granițele cu vecinii săi Polonia și Lituania și a întărit controalele la granița cu Ucraina, relatează Reuters.
 citeste tot articolul
INTERACTIV A fost atins un platou? Coronavirus în România: opt grafice esențialePandemia de coronavirus în România a înregistrat un nou record miercuri, cu peste 1.700 de cazuri noi raportate în 24 de ore. În momentul de față valorile oficiale
 citeste tot articolul
VIDEO ?Nicușor Dan s-a răstit la reporterul Antena 3, când a fost întrebat despre înregistrarea apărută public: Este un fâs. Vreau să transmiteți șefilor dvs. câteva întrebăriVenit la sediul PSD să afișeze „harta cumetriilor” din campania electorală, Nicușor Dan a ridicat tonul la reporterul Antena 3 care l-a întrebat despre înregistrarea apărută
 citeste tot articolul
Un nou trend: Compania aviatică Qantas oferă un zbor de șapte ore către nicăieriPe măsură ce interdicțiile de călătorie și granițele închise ne-au ținut în case, unii călători au visat nu doar la destinațiile preferate, ci și la experiența de zbor în sine.
 citeste tot articolul
Coronavirus: Antiviralul dezvoltat de Celltrion ar putea fi testat în România / Seulul a aprobat efectuarea de teste clinice avansateMinisterul sud-coreean al Siguranței Alimentelor și Medicamentelor a anunțat joi că a aprobat efectuarea de teste clinice avansate pentru tratamentul candidat CT-P59 al companiei biofarmaceutice
 citeste tot articolul
Banksy pierde drepturile de autor asupra celebrului său graffiti „Flower Thrower”Artistul britanic Banksy a pierdut marca comercială a celebrului său graffiti ”Flower Thrower” (Aruncătorul de flori), deoarece anonimatul său înseamnă că nu poate fi identificat
 citeste tot articolul
Steven Gerrard dă de înțeles de ce ar putea fi până la urmă nemulțumit de Ianis HagiȘeful celor de la Rangers a explicat de ce nu-l va face fericit Ianis Hagi dacă-și va ridica nivelul de joc doar în meciurile din competițiile europene ale sezonului. Fotbalistul pare a reveni
 citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus


Revoluțiile în Istoria Românilor: pregătite sau spontane?

DE CĂTĂLIN VUȘCAN  /   ȘTIRI   /   Publicat: Joi, 17 septembrie 2020, 23:25   /   Actualizat: Joi, 17 septembrie 2020, 23:34   /   3 comentarii  Foto: Wikipedia

Revoluțiile în Istoria Românilor: pregătite sau spontane?
ARTICOLE RELAȚIONATE

Motto: „În politică nimic nu se petrece datorită unui accident. Iar dacă accidentul are cumva loc, putem fi siguri că, de fapt, făcea parte dintr-un plan”. (F.D. Roosevelt)                                                            Pornind de la secolul al XVIII-lea, numit și „secolul luminilor”, caracterizat de răsturnări sociale, spirituale și politice, pe fondul Revoluției Franceze, culminând cu Revoluția coloniilor americane (1774-1783), care a permis, ulterior, înființarea unui prim stat model, SUA, proclamat la 15 noiembrie 1777 și recunoscut pe plan internațional la 3 septembrie 1783, a cărui Constituție a intrat în vigoare în 4 martie 1789, în ziua precedentă Revoluției Franceze, m-am întrebat dacă aceste realizări au fost întâmplătoare și, mai ales, dacă există o legătură între ele. Spre exemplu, referitor la spațiul românesc, premergător Revoluției lui Horea de la 1784, au fost înaintate 15 petiții, în perioada 1747-1779, de către românii ardeleni, Curțiii de la Viena, prin care-și solicitau drepturile. Totodată, au existat 4 deplasări la Viena, în perioada 1779-1784. Din prima călătorie (1779), au făcut parte Horea, Cloșca, Dumitru Todea Bută și Gavrilă, care au înaintat Mariei Tereza o petiție în limba latină, redactată de Samuel Marti. Apoi, în 1780, îi este înmânată lui Iosif al II-lea tot o petiție în latină, scrisă de același autor, iar în călătoria a treia (1782), petiția va fi scrisă chiar la Viena, de către Stefan Francisc Enedy din Viena. Cea de-a patra călătorie se va petrece în intervalul 1783-1784. Se știe doar că a fost o delegație numeroasă, la care a participat și un nobil român, viitorul coautor al lui Supplex Libellus Valachorum, Iosif Mehesi. 
Potrivit definiției din DEX, revoluția este un proces de transformare. După cum spunea și Nicolae Bălcescu, referitor la Revoluția română de la 1848, „Revoluția generală fu ocazia, iar nu cauza revoluției române. Cauza ei se perde în zilele veacurilor… Uneltitorii ei sunt 18 veacuri de trude, suferințe și lucrare a poporului român asupra lui însuși”. Dacă am amintit că o revoluție înseamnă un proces de lungă durată, și nu o ieșire spontană de oameni furioși, a căror conștiință se înrădăcinează în istoria victoriilor, cultivată pentru visători, să redăm, așadar, contextul Revoluției de la 1848, ce anume a adus românilor ziua aceea de lumină și libertate. Zi de 15 mai 1848! În Europa, se declanșează un lanț al evenimentelor: în 12 ianuarie, scânteia se aprinde la Palermo, dar răscoala este înăbușită cu ușurință. Totuși, sicilienii vor primi, în urma acesteia, o constituție. La 10 zile de la acest eveniment, focul se aprinde la Paris, unde participă muncitorii, meșteșugarii, negustorii și plebea. Francezii câștigă o republică și scapă de regimul oligarhiei bancare. La 13 martie, revoluția izbucnește și la Viena, unde participă atât muncitorii, meseriașii, cât și studenții. Din nou, se înregistrează un succes impresionant și aici, printre care demiterea lui Matternich reprezintă vârful. În 15 martie, locuitorii din Pesta încep să se revolte. Dezideratul lor era egalitatea în drepturi pentru toți cetățenii, precum și desființarea privilegiilor nobiliare și a iobăgiei, devenită, ulterior, țintă obsesivă pentru români. Tot în aceeași zi, la Berlin, revoluționarii vor dicta soarta viitorului guvern-un guvern burghezo-liberal va fi implementat. Până să ajungem în Transilvania, observăm că ecoul revoluției va fi auzit și în Veneția și Lombardia, provincii care vesteau, după etape de adânci frământări sub jugul habsburgilor, sfârșitul imperiului multinațional.
Acum era timpul românilor. Nicolae Bălcescu pecetluia construcția identității colective, amintind că „Soarta părinților noștri a pregătit pe a noastră; instituțiile lor sunt baza instituțiilor noastre…drepturi sfinte ale omenirii au găsit totdeauna apărători într-această țară…părinții noștri le-au cunoscut, le-au prețuit, s-au jertfit pentru dânsele și, dacă nu ni le-au lăsat întru toată întregimea lor, vina nu a fost a lor, ci a grelelor împrejurări în care s-au aflat, căci ei se luptaseră vitejește și învinseseră mai multe stavile decât am avea noi a întâmpina, dacă am avea inima să urmăm pașii lor”. Pe această temelie, în 1816, Gheorghe Lazăr deschidea cursuri de matematică și filosofie în limba națională. Mișcarea lui capătă avânt după moartea lui Vladimirescu. Heliade îl înlocuiește la școala din ruinele Sf. Sava și se asociază cu Constantin Golescu pentru a lucra la reorganizarea țării. În acele timpuri, mai ales în răscoala lui Vladimirescu, armata era compusă aproape numai din țărani. Domnii pământeni au impus mai întâi moderație boierilor. Grigore Ghica a apărat energic pe țărani, urmând ca anii 1822-1828 să fie cei mai buni pentru țărani. Dar, în 1828, invazia rusă a transformat țăranii în animale de muncă pentru a trage tunurile și carele de război. Kiseleff va fi cel care își va da aerul de protector al țăranilor, a promis reforme, dar a încredințat elaborarea reformei unei comisii de boieri, printre care figurau Știrbei și Bibescu. În 1835 Ludovic Gaj acționează în orașul Agram (Zagreb). O mișcare literară slavă se dezvoltă în Austria, iar Agram va deveni centrul mișcării ilirice. Același rol este jucat în Transilvania (în literatura românească) de profesorul Simion Bărnuțiu. Ședințele furtunoase ale lunilor noiembrie și decembrie 1847 au continuat și în primele zile ale anului 1848. Kossuth propune ca limba maghiară să fie introdusă în școlile primare ale slavilor și românilor, să se înlăture orice altă limbă și chiar și preoții să fie siliți să slujească în ungurește.
Programul adunării din 1848 va fi pregătit de profesorii Bărnuțiu, Barițiu, Cipariu și Laurian. Gazetele românești, precum Gazeta de Transilvania la Brașov, sub direcția lui Barițiu și Organul luminării la Blaj, luară drept deviză „Nu vrem unirea cu Ungaria”! La 14 mai au ținut discursuri: Iancu, Bărnuțiu, Laurian și Barițiu. „Noua generație de intelectuali, de proveniență boierească, preoțească, cu studii în centrele de cultură europeană, în Germania, Franța sau în Austria, evoluează în termenii unui liberalism și naționalism, în care factorul popor ca temei al națiunii devine precumpănitor” (Pompiliu Teodor). După cum spune Ștefan Pascu, ogorul era pregătit. Tinerii porneau în marș pe celebrele versuri „Astăzi cu bucurie/ Românilor veniți,/ Pe Iancu în Cîmpie/ Cu toții-l însoțiți”. La această adunare de la Blaj au participat români din toată Transilvania, Țara Muntenească și Moldova. „Sfărâmarea lanțurilor iobăgiei era în interesul întregii iobăgimi, fără deosebire de neam” (Ștefan Pascu). Iancu a jucat rolul de sfetnic în primă fază, îndrumând adunarea să stea liniștită și să asculte programul. Poate o lecție care ar trebui învățată este aceea că tânărul moț, în vârstă de 24 de ani, înțelegea că dacă adunarea s-ar fi transformat într-o revoltă și ar fi adoptat calea violentă, ar fi făcut jocul „dușmanului”. Așadar, urmașul lui Horea învățase din greșelile trecutului, reușind să-și transforme oportunitatea în fapt. Alături de el, românii doreau să obțină nu doar libertatea și egalitatea, ci, mai mult, dreptul la proprietate.
ADVERTISEMENTAceste evenimente le-au pregătit, la rândul lor, pe cele viitoare. Datorită Revoluției de la 1848, românii vor fi cunoscuți în spațiul european, la Paris, în 1850, prin studiul monografic al lui Joseph Boldenyi, „Magyarisme où la guerre des nationalites en Hongrie” și la Curtea Vieneză, prin studiile statistice privind Transilvania, cu ajutorul lui E.A. Bielz.  

Bibliografie:  
1) Mircea Dogaru,„Necunoscuții Horea, Cloșca și Crișan”, București, 2003.
2) Ștefan Pascu, „Avram Iancu, viața și faptele unui erou și martir”, București, 1972.
3) Nicolae Bălcescu, „Puterea armată și arta militară la români”, București, 1990.
4) Karl Marx, „Însemnări despre români” (Manuscrise inedite), București, 1964.ADVERTISEMENT

ȘTIRI
Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor omului între 16 martie-10 septembrie: România, țara din UE în care au fost luate cele mai drastice măsuri în perioada stării de urgență și a celei de alertăRomânia este țara din Uniunea Europeană în care au fost luate cele mai drastice măsuri în perioada stării de urgență și a celei de alertă, în sensul
Cifre pe înțelesul tuturor despre raportările pacienților cu Covid-19. Jurnalista Adriana Balint a calculat: „38% din raportările zilnice cu cei infectați sunt ANUNȚAȚI ÎN FALS. Din cauza acestui procent umflat suntem considerați ciumații Europei”Jurnalista Adriana Balint, colaboratoare la cristoiublog, a explicat pe înțelesul tuturor cum se bat cap în cap raportările făcute de cei de la Grupul de Comunicare Strategică. Marți seara, ea a fost invitata lui Răzvan Dumitrescu 
Mișcarea Civică pentru o Școală Normală le solicită miniștrilor Sănătății și Educației să revoce ordinul comun prin care impun măsuri excesive pentru desfășurarea activității în unitățile de învățământ preuniversitarAsociația Pro Consumatori, Alianța Părinților și Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților au formulat o scrisoare deschisă adresată membrilor Guvernului, în care le solicită să abroge de îndată din Ordinul comun nr. 5487/1494/ 4 septembrie 2020 dispozițiile referitoare la obligativitatea folosirii măștii
Alexandru Rafila: Trebuie să îi determinăm pe elevi să meargă la școală, nu să o refuze. Ar fi greșit să spunem că numărul mare de cazuri se datorează începerii școliiReprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, susține că elevii nu ar trebui să fie speriați de începerea școlii și că autoritățile ar trebui să Părinte amendat în prima zi de școală pentru că nu a dorit ca fetița lui să poarte mască: „Copilul nostru are dreptul de a respira liber”Un bărbat din comuna Tomești, județul Iași, a fost sancționat contravențional în prima zi de școală după ce a intrat în incintă fără mască
Asociația Foștilor Deținuți Politici din România dezvăluie rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate la Periprava în 2020Asociația Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), în colaborare cu Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General, au desfășurat în perioada 31 august – 4 septembrie 2020 o nouă campanie de cercetări arheologice în localitatea Periprava, com. C.A. Rosetti, jud. Tulcea.
 Nelu Tătaru: Nerespectarea regulilor ne poate duce la peste 1.500 – 2.000 de cazuri pe ziMinistrul Sănătății, Nelu Tătaru, a explicat numărul mare de cazuri de COVID-19 raporate miercuri ca fiind rezultatul unei luni aglomerate, Orban ne explică de ce va trebui să ne obișnuim cu masca: Oamenii nu s-au născut cu cravata la gât sau purtând pantofi cu toc cuiPremierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că oamenii trebuie să se obișnuiască să se apare de virus, chiar și purtând masca. 
Ludovic Orban calcă pe urmele lui EBA. Premierul, către o persoană aflată într-un scaun cu rotile: Ce viteză prinde?Premierul Ludovic Orban a întâlnit, miercuri, în județul Argeș, un bărbat aflat într-un scaun cu rotile și l-a întrebat: ”Ce viteză prinde?”. Mo
Ziua Bunicilor, sărbătorită luni în parohia ortodoxă română „Sfântul Grigorie Teologul“ din Schiedam, OlandaDe praznicul Înălțării Sfintei Cruci, parohia ortodoxă română „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, Țările de Jos, și Asociația Femeilor Ortodoxe Române „Doamna Maria Brâncoveanu”, a parohiei, au sărbătorit, după Sfânta Liturghie, săvârșită de Preotul Paroh Protopop Dr. Ioan Dură, cea de-a patra ediție a Zilei Bunicilor.
 Părintele Calistrat, după ce s-a vindecat de COVID: ”Nu am avut simptomele de care se vorbește”Părintele Calistart de la Vlădiceni, unul dintre cei mai populari duhovnici, a vorbit la Sinteza Zilei despre infecția cu noul coronavirus
Camelia Smicală: În urma procesului de azi am de plătit încă 10.000 de euro daune morale celui care a încercat în repetate rânduri să ne omoareDoctorița română Camelia Smicală, rezidentă în Finlanda, ai cărei copii au fost confiscați de autorități în mod abuziv, cu încălcarea celor mai elementare drepturi, a dat pe social media vestea că, în timp ce „justiția” finlandeză îi ia apărarea în continuare fostului ei soț, care a maltratat și amenințat copiii,
CCR analizează miercuri sesizarea lui Iohannis privind legea prin care educația sexuală poate fi predată în școli doar cu acordul părințilorCurtea Constituțională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ care modifică legea privind protecția și promovarea drepturilor copiluluiSituațiunea (LXVI)De prin 1985, de pe când eram ofițer în armată, și până astăzi, am fost permanent un om anti-sistem; și de-acum mă felicit deja pentru aceasta, chiar dacă am plătit, și plătesc încă, un preț dureros. Mai ales cele văzute și trăite după 89 m-au făcut să nu mai am demult speranțe pentru un mai bine al țării – în orice caz nu în cadrul 
Revoluțiile în Istoria Românilor: pregătite sau spontane?„În politică nimic nu se petrece datorită unui accident. Iar dacă accidentul are cumva loc, putem fi siguri că, de fapt, făcea parte dintr-un plan”
.Soluții pentru organizarea bucătăriei și depozitarea alimentelor (P)Bucătăria este încăperea în care orice abatere de organizare poate produce dezastre.EXTERNE
Pro Lgbt, gender, „green” și fără „naționalisme ale vaccinării”. Ursula von der Leyen spune că așa va arăta UEO Europă „verde”, incluzivă, care salvează vieți pe mare și oferă azil migranților, care protejează drepturile LGBT și apără ideologia de gen. Și care vrea să iasă din coronavirus
STASI se întoarce, dar la englezi: Marea Britanie încurajează oamenii să-și spioneze și să-și toarne vecinii pentru „contravenții covid”Britanicii sunt indignați după ce ministrul Justiției, Kit Malthosuse, a sugerat că oamenii ar trebui să-i spioneze pe prieteni și vecini și să raporteze
SUA: Ministrul Justiției vrea punerea sub acuzare pentru „revoltă” a protestatarilor violențiMinistrul american al justiției, Bill Barr, le-a sugerat procurorilor federali să utilizeze o lege pedepsind actele de revoltă pentru a-i pune
 Justiția franceză a decis că o femeie transgender, născută bărbat, nu poate fi recunoscută drept MAMĂ a copiluluiUnei femei transgender din Franța, născută bărbat, Curtea de Casație i-a refuzat statutul de mamă a unei fetiție pe care a conceput-oCULTURĂ
17 septembrie: Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și AgapisSfânta Muceniță Sofia a trăit în timpul împăratului Adrian (117-138).
18 septembrie: Sf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei; Sf. Mc. AriadnaÎn data de 18 septembrie, Biserica îi pomenește pe: Sfântul Ierarh Eumenie, episcopul Gortinei; Sfintele Mucenițe Sofia și Irina, din Egipt; Sfânta Muceniță Ariadna (Maria) din Frigia, Sfântul Mucenic Castor.

https://www.activenews.ro/stiri/Revolutiile-in-Istoria-Romanilor-pregatite-sau-spontane-1

Asociația Foștilor Deținuți Politici din România dezvăluie rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate la Periprava în 2020

DE ACTIVENEWS  /   ȘTIRI   /   Publicat: Miercuri, 16 septembrie 2020, 03:53   /   Actualizat: Miercuri, 16 septembrie 2020, 04:20   /   0 comentarii  Foto: Aspecte din timpul lucrărilor de cercetare arheologică de la Periprava (Campania VII / 2020).

Asociația Foștilor Deținuți Politici din România dezvăluie rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate la Periprava în 2020
ARTICOLE RELAȚIONATE

Asociația Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), în colaborare cu Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General, au desfășurat în perioada 31 august – 4 septembrie 2020 o nouă campanie de cercetări arheologice în localitatea Periprava, com. C.A. Rosetti, jud. Tulcea. Acțiunea a avut ca obiectiv căutarea, descoperirea și recuperarea rămășițelor pământești ale deținuților politici decedați în fosta colonie penitenciară.

Începând din acest an, investigațiile arheologice care privesc crimele regimului comunist din România se desfășoară sub patronajul AFDPR. În cursul anilor 2013 și 2015-2019, sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), în perimetrul cimitirului lipovenesc din Periprava s-au organizat și desfășurat șase campanii de cercetări arheologice. La prima campanie din 2013 nu a fost sesizat Parchetul Militar, astfel că instituțiile abilitate (Procuratura, Poliția, Medicina Legală) nu au fost implicate, acțiunea fiind mai curând una de sondare și nu de cercetare și recuperare efectivă a osemintelor. În acest loc, în perioada anilor 1959-1964, au fost înhumați un mare număr de deținuți politici decedați în colonia de muncă de la Periprava. Zona din cadrul cimitirului unde se află mormintele deținuților a fost stabilită pe baza informațiilor obținute de la localnicii mai în vârstă ai satului, precum și de la câțiva foști angajați ai coloniei penitenciare. La suprafața solului nu au fost puse niciodată semne distinctive care să indice prezența acestor morminte.

În campania de cercetări arheologice recent încheiată a fost practicată o singură unitate de săpătură sau secțiune arheologică, notată cu indicativul S.19, care a avut o formă dreptunghiulară cu dimensiunile inițiale de 19,5 x 3 metri, laturile mai lungi fiind orientate pe direcția nord-sud. În aceasta au fost identificate și cercetate un număr de cinci morminte, dintre care patru sunt ale unor deținuți, rămășițele pământești ale acestora fiind extrase și recuperate. Unul dintre morminte, nemarcat la suprafața solului, aparținea unui localnic, iar în acest caz osemintele au fost lăsate nederanjate in situ, fiind doar înregistrate în lista mormintelor depistate. Datorită faptului că gropile de înhumare a patru morminte depășeau cadrul de secțiune trasat, intrând în profilele verticale, a fost necesară practicarea unor extensii sau nișe în pereții secțiunii, care să permită dezvelirea integrală a scheletelor defuncților. Împreună cu aceste extinderi, suprafața totală de teren afectată de secțiunea cercetată a însumat 66,64 metri pătrați.

În cele șapte campanii de săpături derulate până în prezent au fost executate și cercetate un număr de 19 secțiuni sau suprafețe arheologice, în cadrul cărora au fost descoperite 59 de morminte. Dintre acestea, un număr de 55 de morminte, prin caracteristicile de înhumare, aparțin unor deținuți. Patru morminte, care nu erau marcate la suprafața solului, aparțin însă unor localnici decedați în ultimele decenii, despre unii cunoscându-se că s-au sinucis și au fost îngropați în zona necropolei deținuților. Dintre mormintele deținuților au fost recuperate rămășițele pământești a 54 de persoane, la unul din sicriele descoperite constatându-se că acesta avea capacul deranjat și scheletul lipsă. Această situație se explică prin faptul că familia defunctului a avut cândva posibilitatea să afle locul precis al mormântului, să-l deshumeze și să-i recupereze osemintele.

Conform informațiilor documentare existente precum și din mărturiile unor foști deținuți politici care au fost internați în colonia penitenciară de la Periprava, rezultă că decesele din acest lagăr de muncă forțată au fost cauzate de înfometare și frig, de lipsa apei potabile și a asistenței medicale, de accidentele intervenite pe fondul condițiilor de muncă istovitoare și de regimul de detenție pe care mulți l-au îndurat în lagărele și închisorile unde au fost încarcerați anterior. Unii dintre deținuți au fost uciși și prin împușcare, mai ales în cursul unor tentative de evadare. Toate acestea au fost potențate de condițiile de viață existente în Deltă și de comportamentul abuziv și violent al personalului coloniei. În perioada în care unitatea a funcționat ca formațiune independentă, din documentele oficiale rezultă că la Periprava au murit cel puțin 124 de deținuți, identificați nominal, în majoritate politici, dar și de drept comun. Conform mărturiilor, nu toți deținuții morți în lagăr au fost înhumați în cimitirul lipovenesc din Periprava. De aceea, după terminarea intervenției arheologice, o parte din echipa de cercetare a mai rămas câteva zile în zonă pentru a explora, prin perieghieză de teren, alte posibile locuri de înhumare ale deținuților.

Majoritatea defuncților au fost depuși la înmormântare dezbrăcați, în sicrie confecționate din lemn ori stufit sau, în unele cazuri, trupurile au fost înfășurate în rogojini de stuf și legate cu sârmă. Starea generală de conservare a scheletelor recuperate este una precară, asupra celor mai multe nefiind descoperite obiecte de inventar funerar. Există însă și câteva cazuri la care au fost descoperite câteva accesorii vestimentare, de regulă nasturi, lucru care presupune că trupurile acelor defuncți au posedat anumite articole sumare de îmbrăcăminte la momentul înhumării.

Pentru cele patru scheletele de deținuți care au fost descoperite și recuperate în cursul ultimei campanii arheologice s-a urmat procedura legală, specifică în astfel de cazuri. Osemintele defuncților, după ce au fost analizate și descrise in situ, au fost demontate și extrase în prezența unui medic legist, fiind împachetate și apoi transportate la Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean Tulcea. După examinarea medico-legală, acestea vor fi transferate pentru analize specializate la Institutul Național de Medicină Legală din București, unde se realizează testele pentru stabilirea ADN-ului persoanelor decedate. Acest demers urmărește identificarea morților prin verificarea comparativă a ADN-ului obținut din resturile scheletice ale acestora cu cel al rudelor și urmașilor în viață ai victimelor.

Investigațiile arheologice s-au desfășurat în prezența procurorilor însărcinați cu cercetarea penală a cazului, colonel magistrat Gheorghe Stanciu și colonel magistrat Octavian Toma, procurori militari la Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, instituție care în anul 2015 a fost sesizată în legătură cu persoanele decedate în unitatea penitenciară de la Periprava și a locului unde acestea au fost înhumate. Aceștia au fost asistați de un specialist criminalist din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Tulcea (agent șef Dan Danilencu) și de un medic legist de la Serviciul Județean de Medicină Legală Tulcea (dr. Vasile Dașanu). La cercetări a participat și domnul Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România și Subsecretar de Stat, care a fost el însuși încarcerat la Periprava în timpul detenției petrecute prin mai multe închisori și lagăre de muncă.

Cercetările au fost efectuate de către același colectiv de arheologi care, începând din anul 2015, în cadrul IICCMER și sub mandatul președintelui executiv Radu Preda, au început verificarea și investigarea reală și sistematică a acestui sit funerar contemporan pentru căutarea și recuperarea efectivă a rămășițelor pământești ale deținuților morți în lagărul comunist. Colectivul arheologic a fost alcătuit din Gheorghe Petrov, coordonator și responsabil științific al șantierului (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca), Paul Scrobotă (Muzeul de Istorie și Științele Naturii din Aiud), Gabriel Rustoiu (Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia), Horațiu Groza (Muzeul de Istorie din Turda) și Marius Oprea. Acțiunea s-a desfășurat în colaborare cu Televiziunea Română și a fost sprijinită pe plan logistic de către Primăria comunei C.A. Rosetti.

 • Finanțarea campaniei arheologice din acest an a fost asigurată integral, prin intermediul Fundației DOINA CORNEA din Cluj, din contribuțiile unor donatori, persoane fizice, însă majoritatea fondurilor necesare au fost primite de la Asociația AD CARITATIS din Bistrița.

 • AFDPR face și pe această cale un nou apel către rudele și urmașii victimelor care au decedat în lagărul de la Periprava precum și către toți cei care au cunoștință despre astfel de persoane, pentru a-l contacta direct pe responsabilul cercetărilor arheologice, d-nul Gheorghe Petrov (tel. 0721400396), în vederea îndrumării acestora către autoritățile care au în sarcină identificarea osemintelor recuperate.
Periprava 2020
CELE MAI POPULARE
OPINII

Revoluțiile în Istoria Românilor: pregătite sau spontane?

„În politică nimic nu se petrece datorită unui accident. Iar dacă accidentul are cumva loc, putem fi siguri că, de fapt, făcea parte dintr-un plan”.

MALMKROG sau filmul ca obiect contondent

De la „Malmkrog” al lui Cristi Puiu ieși năucit. Ieși aidoma unui boxer care, timp de 3 ore și 20 de minute, a primit încontinuu pumni, dar, în acest caz, ești năucit de bombardamentul de replici la care ești supus. Dense și copleșitoare, ele vin în rafală, unele după altele, nu găsești timpul și resursele să le rumegi, să meditezi

Situațiunea (LXVI)

de Valerian Stan

De prin 1985, de pe când eram ofițer în armată, și până astăzi, am fost permanent un om anti-sistem; și de-acum mă felicit deja pentru aceasta, chiar dacă am plătit, și plătesc încă, un preț dureros. Mai ales cele văzute și trăite după 89 m-au făcut să nu mai am demult speranțe pentru un mai bine al țării – în orice caz nu în cadrul 

PUȘCĂRIA DE COPII

de Dr. Răzvan Constantinescu

Am așteptat cu nerăbdare istorisirile din primele două zile de școală. Știam că măsurile cu măștile, cuștile de plexiglas și împărțirea în două 

Bombă: Mihai Șora, finul lui Pleșu, nu a fost UTC-ist. Tismăneanu: Nici Nicu Ceaușescu! Concluzia: Jos cu Ioan Aurel Pop!

de Victor Roncea

„Bomba” de presă că Ioan Aurel Pop a fost utecist și, cu siguranță, după cum am scris, chiar și pionier sau fioros șoim al patriei, a răscolit poate doar 

Pandemia și teoriile conspirației

de Dr. Vasile Astărăstoae

În aceste vremuri, auzim tot mai des termenii de teorie a conspirației și conspiraționiști. În momentul în care ai o altă părere decât cea a 

Bat clopotele Transilvaniei! Trianon. Ne „distanțăm” de Istorie?

În ciuda avertismentului lui Mircea Eliade, din „Vremea”, an 1935, denigrat pentru felixculpa, mai exact in-culpă , am ajuns în plină criză a românismului 

Situațiunea (LXV)

de Valerian Stan

Cine ar fi putut să bănuiască imediat după asasinarea soților Ceaușescu că astăzi vom ajunge unde suntem. Că fiul unui securist torționar va fi prim-ministru, că un om al Securității va fi și el timp de un deceniu președintele țării iar azi va candida nerușinat la Primăria Capitalei, și câte și mai câte… Și totuși,

PE ACELAȘI SUBIECT

Au reînceput protestele anti-restricții în Piața Victoriei. Avocatul Dan Chitic: Nu lăsați copiii la școală, să fie victime ale acestui experiment bolnav!

Cifre pe înțelesul tuturor despre raportările pacienților cu Covid-19. Jurnalista Adriana Balint a calculat: „38% din raportările zilnice cu cei infectați sunt ANUNȚAȚI ÎN FALS. Din cauza acestui procent umflat suntem considerați ciumații Europei”

PUȘCĂRIA DE COPII

Platforma Civică ÎMPREUNĂ le cere ministerelor Sănătății și Educației să REVOCE ordinul privind măsurile pandemice de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ, printre care obligarea copiilor să poarte mască la școală

Un film acuzat de hipersexualizarea copiilor ca reacție la „presiunea dictată de rețelele de socializare și de societate în general” a stârnit furia americanilor, care cer pe Twitter închiderea Netflix pentru pornografie infantilă

Iohannis, decis să blocheze cu orice preț o mare sărbătoare a românilor. Președintele a retrimis la Parlament legea pentru declararea Zilei Tratatului de la Trianon

https://www.activenews.ro/stiri/Asociatia-Fostilor-Detinuti-Politi

Rusia n-are aliați, ci argați

Dorelian Bellu -17 septembrie 20200

https://twitter.com/i/status/1236948387456528384

– În martie, Putin îl lăsa pe Erdogan să facă anticamera, într-o încăpere cu tablouri ale unor comandanți și lideri ruși care i-au bătut pe turci în războaie. Așteptarea a fost înregistrată, i s-a pus cronometru și a fost difuzată la televiziunea națională.https://platform.twitter.

– Acum trei ani, Assad a încercat să se apropie de Putin. A fost luat de aripă și oprit de un bodyguard al celovekului, ca într-un film cu Acest local are dreptul să-și selecteze clientela. S-a întâmplat pe teritoriul sirian.

– În urmă cu vreo săptămână, Vucic al Serbiei a mers la Casa Albă, pentru o negociere cu kosovarii. Nu i-o fi picat bine lui Putin, obișnuit cu fotografiile în care Vucic își cocoșează cu zâmbet larg cei 2 metri la fiecare strângere de mână dintre ei. Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Min. de Externe rus, a postat o poză cu sârbul stând pe scaun în fața lui Trump și alături o secvență celebră cu Sharon Stone tot pe un scaun. Greu de crezut că Zaharova și-ar fi permis să facă de capul ei o așa glumă de neamuri proaste cu unul pe care Putin vrea să-l țină aproape. Zilele trecute, Putin și-o fi făcut însă niște calcule cu vestul Balcanilor și i-a cerut scuze sârbului.

– De ani de zile, Lukașenko al Belarusului, zis și Lukașescu, face pontuțe la adresa lui Putin ca să-l creadă fraierii din Vest că a rupt lanțul Kremlinului. Pe 15 septembrie, Lukașenko a fost la Putin și după cum se vede în poză, mai avea puțin și îi explica glumele în genunchi.

Cu chinezul parcă Putin nu și-a permis astfel de aroganțe probabil pentru că își dă seama că a doua zi, Winnie the Pooh de la Beijing și-ar muta granița la Urali, ca tot omul în căutare de spațiu pentru vreun miliard și jumătate de concetățeni.

Banii mă motivează să lucrez din greu – Este în regulă?

Interviu cu John Piper

Fondator și profesor, desiringGod.org

Transcriere audio

Bună ziua tuturor și fericită vineri. Vă mulțumim că v-ați alăturat astăzi pe podcastul Ask Pastor John . Pastorul John ni se alătură de la distanță prin Skype. Și întrebarea noastră de astăzi este de la un ascultător pe nume Wesley, care are o întrebare importantă de lucru, deși nu este clar unde lucrează. Wesley scrie: „Bună, pastor John! Recent, șeful meu mi-a oferit mie și tuturor colegilor mei un bonus în numerar pentru oricine generează noi recomandări. M-am simțit imediat atras de propunere. Dar întrebarea mea este următoarea: ar trebui ca oferta simplă de bani să fie un bun motivator pentru munca noastră? Poate dorința de mai mulți bani – în acest caz, un bonus – să fie doritoare într-un mod virtuos? Sau este pur și simplu dragostea pentru bani? Cum pot face diferența? ”

Unul dintre cele mai elementare lucruri de spus este că banii au valoare doar într-o cultură în care pot fi schimbați cu altceva. Hârtia pe care o numim „facturi” sau „bani” sau bucățile de metal pe care le numim „monede” sau cecurile care reprezintă bani sau impulsurile electronice de pe telefonul dvs. (care se transformă cumva în bani) – toate acestea – este relativ lipsit de valoare. Are valoare doar pentru că trăim într-o cultură în care există o utilizare convenită care poate fi făcută din aceste monede și bancnote diferite.

Îi poți schimba pentru lucruri și servicii pe care le prețuiești sau le poți oferi pentru că crezi că ceea ce alții le vor schimba este ceva ce apreciezi cu adevărat și vrei să promovezi. Acesta ar putea fi un misionar care îi schimbă cu Biblie pentru a le oferi sau ar putea fi un institut de cercetare care încearcă să găsească un remediu pentru o boală și așa mai departe. Deci, banii sunt capacitatea de a obține și promova ceea ce apreciați.

Folosirea banilor pentru a-L mări pe Dumnezeu

Acum, Biblia este clară că scopul final al vieții este de a mări – adică a face mult din, a glorifica, a arăta că este suprem de frumos, demn, mare – Isus și tot ceea ce Dumnezeu este pentru noi în el. Totul în lume există în cele din urmă în acest scop, inclusiv bani. Așadar, întrebarea fundamentală pentru creștin în ceea ce privește banii este, dacă posesia mea sau lipsa mea de posesie sau dorința mea pentru aceasta sau lipsa dorinței mele pentru aceasta, toate acestea servesc acestui scop al mărirea, valorificarea valorii lui Isus mai presus de toate?

Modul în care îmi place să spun că este acesta: motivul pentru care Dumnezeu dă bani poporului său este astfel încât să putem folosi banii într-un mod pentru a arăta că banii nu sunt Dumnezeul nostru, ci că Dumnezeu este Dumnezeul nostru. De aceea avem bani. De aceea avem totul. Și cred că este important să subliniem că Dumnezeu intenționează ca creștinii să folosească banii. Banii în sine sunt doar bani. Nu este bine sau rău; sunt doar lucruri: este hârtie sau monede sau potențial de valoare.

Salarii demne

Isus a spus în Luca 10: 7 (și aceasta este o propoziție cu adevărat importantă – și fiecare cuvânt din ea probabil, în special cuvântul vrednic ) că muncitorul este vrednic de salariul său. Cuvântul demn implică faptul că este corect, este bine, este doar pentru a câștiga existența și pentru a primi salarii care corespund muncii tale. Și evident, cu cât lucrezi mai mult, cu atât primești mai multe salarii și cu cât lucrezi mai puțin, cu atât mai puține salarii. Există o corespondență. La asta se referă prin cuvântul demnitate : muncitorul este demn de salariul său. Aceasta s-ar numi dreptate. Este doar să fii plătit mai mult pentru că faci o treabă foarte bună pentru angajatorul tău. Și este doar să fii plătit mai puțin pentru că ai făcut o treabă slabă pentru angajatorul tău. Și, desigur, există și alte criterii. Dar acesta este principiul de bază care ar fi dreptatea sau ceea ce Isus numește demnitate.„Dumnezeu dă oamenilor săi bani, astfel încât să putem folosi banii într-un mod pentru a arăta că banii nu sunt Dumnezeul nostru”.TweetDistribuiți pe Facebook

Deci, nu neg bunătatea și dreptatea unui angajat care dorește să fie plătit în mod corespunzător pentru o treabă bine făcută, indiferent dacă este un salariu obișnuit sau dacă este un bonus. Principiul este același, mi se pare – nu dacă primești un bonus și asta îți creează tot felul de probleme, ci mai degrabă salariul tău: De ce mergi oricum la muncă dimineața, nu doar pentru când există un bonus promis? Oricum ar fi, mi se pare că remunerația pentru munca depusă este corectă. Așa că dorința este corectă sau cel puțin poate fi corectă.

Șapte moduri de a măsura lăcomia

Întrebarea devine apoi (și aceasta este întrebarea care a fost ridicată): Ce ar putea face ca dorința unui bonus sau a unui salariu să fie defectă – o dorință păcătoasă defectuoasă pentru un salariu sau un bonus? Și Wesley întreabă în mod specific: „Poate dorința de mai mulți bani – în acest caz un bonus – să fie doritoare într-un mod virtuos? Sau este pur și simplu dragostea pentru bani? Cum pot face diferența? ” Așadar, permiteți-mi să dau o mână de indicii pe care cred că Biblia le oferă pentru a ne ajuta să discernem dacă inimile noastre au dreptate în dorința unui bonus sau a unui salariu sau a oricărui alt beneficiu material în această privință – să spunem o declarație fiscală.

1. Evaluează proiectul.

Proiectul pentru care se oferă bonusul este el însuși virtuos? Ți se cere să faci ceva bun? Dacă nu, atunci urmărirea banilor pentru bonus va fi afectată.

2. Simțiți pericolul.

Simțiți pericolul potrivit că dorința de a fi bogat este o dorință periculoasă? „Cei care doresc să fie bogați cad în ispită, într-o cursă. . . . Iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele ”( 1 Timotei 6: 9-10 ). „Numai cu greu va intra un om bogat în împărăția cerurilor” ( Matei 19:23 ).

Cu alte cuvinte, există doar un grup de texte din Noul Testament care flutură un steag galben mare în fața dorinței de bani pentru a spune: „Ferește-te: asta te poate ucide”. Și spun doar, simți asta? Este potrivit să fii trezit la acel pericol, ca să nu te îndrăgostești de el.

3. Verifică-ți mulțumirea în Hristos.

Dorința de bani este o dovadă că Dumnezeu devine mai puțin satisfăcător pentru tine? Sau altfel spus: dorința ca banii să devină idolatri? Folosesc acest cuvânt din cauza Coloseni 3: 5 , care spune că lăcomia sau lăcomia este idolatrie. Sau pentru a spune altceva: ați fi în continuare mulțumiți în Dumnezeu, fericiți în Dumnezeu, dacă bonusul nu ar fi venit?

4. Amintiți-vă ce este cel mai binecuvântat.

Oare inima ta continuă să experimenteze adevărul din Faptele Apostolilor 20:35 , că „este mai binecuvântat” – mai vesel, mai satisfăcător – „să dai decât să primești”? Sau dorința ca acest bonus să crească la nivelul că ar fi mai plăcut să-l obții, mai degrabă decât să-l dai? A început inima ta să se îndepărteze de Fapte 20:35 ?

5. Păstrează încrederea în promisiunile lui Dumnezeu.

Dorința pentru bonus indică faptul că inima ta ar putea să-și piardă o parte din încrederea în promisiunile lui Dumnezeu, care sunt concepute pentru a te feri de dragostea de bani? Și aici am în minte Evrei 13: 5-6 : „Păstrează-ți viața liberă de iubirea de bani și fii mulțumit de ceea ce ai, căci El a spus:„ Nu te voi părăsi niciodată și nu te voi abandona ”. Deci, putem spune cu încredere: „Domnul este ajutorul meu; Nu mă voi teme; ce îmi poate face omul? ‘”Dorința de bonus este o pierdere a încrederii în acele promisiuni?

6. Evaluează-ți dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu.

De vreme ce Isus a spus în Luca 8:14 că bogățiile lumii înăbușă cuvântul lui Dumnezeu, detectați în dorința acestui bonus vreo diminuare a bucuriei voastre și dorința de a fi mult în cuvântul lui Dumnezeu? Băiete, acesta este un barometru atât de bun. Oamenii încep doar să găsească cuvântul lui Dumnezeu plictisitor atunci când devin mai lumești.

Sau acest bonus ți-ar spori motivele pentru a citi și a medita la cuvântul lui Dumnezeu? Pe măsură ce doriți bonusul, pe măsură ce vă gândiți să primiți bonusul, pe măsură ce vă gândiți să dați sau să cheltuiți sau să economisiți sau să investiți bonusul, sunteți atrași de Cuvântul lui Dumnezeu, mai degrabă decât să vă îndepărtați de el?

7. Înrădăcinați-vă viața în Hristos.

În sfârșit, din moment ce Isus a spus că viața ta nu constă în abundența bunurilor tale ( Luca 12:15 ), descoperi că acest bonus îți atinge chiar sentimentul de a fi viu în Hristos, astfel încât acesta joacă un rol – un rol dătător de viață, un rol energizant – care pare disproporționat cu afirmația că viața ta nu constă în abundența bunurilor tale? Există vreun sentiment că pierderea bonusului ar reduce de fapt sentimentul de viață din el?

Deci, acestea sunt câteva dintre modalitățile prin care vă puteți testa inima atunci când doriți un salariu sau un bonus sau un alt beneficiu material. În cele din urmă, Biblia spune: „Fie că mănânci sau bei, fie orice faci, fă totul spre slava lui Dumnezeu” ( 1 Corinteni 10:31 ). Aceasta este concluzia: Dumnezeu va fi mai glorios pentru tine? Și va părea mai glorios prin tine datorită acestui bonus și a ceea ce faci cu el?John Piper ( @JohnPiper ) este fondator și profesor al desiringGod.org și cancelar al Bethlehem College & Seminary. Timp de 33 de ani, a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. El este autorul a peste 50 de cărți , inclusiv Desirea lui Dumnezeu: meditațiile unui hedonist creștin și, mai recent, Coronavirus și Hristos .

https://www.desiringgod.org/

Negându-te este să te iubești

Articol de Scott Hubbard

Editor, desiringGod.org

Când mulți aud porunca tăioasă a lui Isus de a vă tăgădui și de a vă lua crucea ( Marcu 8:34 ), ei aud o altă voce alături de a Domnului nostru. „Cu alte cuvinte, fii mizerabil”, spune vocea. „Pierde tot ce iubești. Luați-vă mica porțiune de fericire și călcați-o pe ea. Deveniți martir ”.

Am putea numi această voce mereu disponibilă Traducerea Noului Șarpe (NST) a Bibliei. Diavolul a fost, la urma urmei, primul traducător și interpret al Bibliei din lume. „Nu a mâncat din copac, a spus el? Da, permiteți-mi să vă spun ce înseamnă asta . . . ” ( Geneza 3: 1–5 ). Experiența este rareori atât de conștientă pentru noi, cât și pentru Eva, desigur. Nu ne dăm seama că am căzut sub vraja șarpelui; pur și simplu ne îndepărtăm de auzul lui Isus cu simțul subtil că poruncile sale sunt împovărătoare.

Dar ceea ce Satana lasă deoparte este că Isus a venit „să distrugă lucrările diavolului” ( 1 Ioan 3: 8 ), inclusiv minciuna hulitoare care „tăgăduiește-te pe tine însuți” înseamnă „fii mizerabil”. Și astfel, el tace vocea șarpelui spunându-ne unde duce cu adevărat tăgăduirea de sine. Când ne negăm pe noi înșine, ne spune Isus, ne regăsim. Îl sfidăm pe diavol. Ne alăturăm partea cerului. Ne distrugem durerea.

Găsește-te pe tine

Într-o societate care premiază individualismul la fel de mult ca și a noastră, poate o frică apare cel mai mult atunci când auzim „tăgăduiește-te pe tine însuți”: teama că ne vom pierde. Vom fi lipsiți de tot ceea ce mă face pe mine . Visele noastre vor fi distruse, dorințele noastre tocite, personalitatea noastră ștearsă. Vom deveni încă o picătură într-o mare de gri interminabil.„Dacă vrei să-l încânți pe diavol, refuză să te lepezi de tine”.TweetDistribuiți pe Facebook

Frica este de înțeles. „Negă-te pe tine însuți” necesită, la urma urmei, tăgăduirea de sine. Trebuie să punem toporul la rădăcina fiecărui copac care dă roade rele în noi. Fiecare păcat trebuie să fie ucis, orice parte din mine care nu- l reflectă trebuie renunțată – și nu doar o dată, ci „zilnic” ( Luca 9:23 ). „Vedeți”, spune șarpele, „pierdeți-vă”.

La care Isus răspunde: „Nu, regăsește- te – adevăratul tău sine”. El spune: „Cine își va salva viața, o va pierde, dar cine își pierde viața de dragul meu și al Evangheliei, o va salva” ( Marcu 8:35 ). Împărăția cerurilor păstrează secrete despre care diavolul nu știe nimic. Acolo unde domnește Iisus, drumul în sus este în jos, primele sunt ultimele și singura modalitate de a-ți salva viața este să o pierzi de dragul Lui.

Viața pe care o găsim de cealaltă parte a tăgăduirii de sine poate arăta mult diferită de viața pe care am cunoscut-o dintotdeauna. Dar nu va fi – nu poate – fi mai rău. Este o viață în care câștigăm de o sută de ori mai mult decât renunțăm vreodată ( Marcu 10:30 ). Este o viață în care nu mai suntem o notă ruptă în simfonia universului, ci sunăm mai degrabă partea pentru care ne-a creat Dumnezeu. Este o viață cu Iisus: făuritor al oricărei frumuseți, mântuitor al oricărei rupturi, izvor al oricărei bucurii.

Când te lepezi de tine, nu te vei pierde – nu în cele din urmă. Te vei regăsi.

Sfida Diavolul

Diavolul, desigur, nu este în favoarea ca cineva să se regăsească. El preferă furtul, crima și distrugerea ( Ioan 10:10 ). Deci, când ajungem într-un loc în care știm că trebuie să ne nepătrundem, el ne va sugera, într-un fel sau altul, să ne mântuim pe noi înșine.

Aici, în Marcu 8 , Petru era pionul diavolului. Când discipolul a încercat să-l îndrepte pe Stăpânul său departe de cruce, Isus a răspuns: „Treci în spatele meu, Satana! Căci nu vă gândiți la lucrurile lui Dumnezeu, ci la cele ale omului ”( Marcu 8:33 ). Tentația de a ne salva sinele păcătos, mai degrabă decât de a le nega, poate proveni din o mie de locuri – din propriul nostru păcat din noi, din societatea noastră, chiar de la un prieten iubit ca Petru. Dar, în partea de jos, „mântuiește-te” este vorba despre șarpe. Este evanghelia Gehennei.„Acolo unde domnește Iisus, drumul în sus este în jos, primele sunt ultimele și singura modalitate de a-ți salva viața este să o pierzi de dragul Lui”.TweetDistribuiți pe Facebook

De câte ori am avut un impuls de a ne nega pe noi înșine – lăsăm băutura, oferim bonusul, mergem să vorbim cu acel vecin, mărturisim păcatul jenant – doar ca o parte din noi, ca Petru, să înceapă să pună la îndoială bunele noastre hotărâri ? „Acum, acum, există un mod mai confortabil de glorie, nu-i așa? Cu siguranță putem apuca coroana fără a purta această cruce? Nu este nevoie să fii atât de extrem. Amintește-ți moderarea în toate lucrurile. ” Diavolul poate fi un leu, dar rareori îi auzim vuietul; mai des, el apare în cele mai plauzibile motive pentru a evita tăgăduirea de sine.

Dacă vrei să îl încânți pe diavol, atunci refuză să te lepezi de tine. Dar dacă vrei să-ți sfidezi vrăjmașul străvechi, dacă vrei să-l disprețuiești pe cel care îți urăște sufletul, dacă vrei să tai brațele care te-ar trage în iad, atunci apleacă-te și ridică-ți crucea.

Alătură-te lui Heaven’s Side

Pentru unii, cel mai mare cost al tăgăduirii de sine nu este pierderea plăcerilor private, ci pierderea reputației și a relațiilor publice. Isus a fost „respins de bătrâni și de preoții cei mai de seamă și de cărturari” ( Marcu 8:31 ) – ca să nu mai vorbim de batjocorit de vecinii săi și criticat de familia sa ( Marcu 3: 20-21 ; 6: 1-6 ). Dacă îl urmăm, respingerea va cădea și la noi.

Totuși, observați cum Isus pune costul în perspectiva cerească. Pe cine plecăm când ne ridicăm pentru a-L urma pe Isus? „Această generație adulteră și păcătoasă” ( Marcu 8:38 ). În păcatul nostru, am ținut companie cu adulterii; noi înșine am fost unul dintre ei, de fapt ( Iacov 4: 4 ). Aceasta este părtășia pe care trebuie să o abandonăm. Și când o facem, cui ne alăturăm? „Fiul Omului”, care într-o bună zi se va întoarce „în slava Tatălui său cu sfinții îngeri” ( Marcu 8:38 ). Cu alte cuvinte, ne alăturăm cerului . Și este întotdeauna mai bine să fii pe partea dreaptă a cerului decât pe partea „dreaptă” a istoriei.

Fără îndoială, înstrăinarea relațională care vine din urmarea lui Isus poate fi suficientă pentru a ne face să plângem, mai ales atunci când crucea pe care o purtăm ne separă de cei mai dragi prieteni și familie. Dar puteți vedea cine vă așteaptă de cealaltă parte a tăgăduirii de sine? Mergi la un Tată, gata să se bucure de oamenii lui pocăiți ( Luca 15: 7 , 10 , 22-24 ). Mergi la o mulțime de îngeri sfinți, minunându-te de harul tău ( 1 Petru 1:12 ). Și te duci la Isus, Fiul care a devenit mai aproape decât un frate, mai drag decât un prieten.

Așa cum Elisei i-a spus slujitorului său înfricoșat, așa că am putea spune sufletelor noastre înfricoșate: „Nu vă temeți, căci cei care sunt cu noi sunt mai mult decât cei care sunt cu ei” ( 2 Regi 6:16 ). Iar cei care sunt alături de noi nu sunt doar mai mulți la număr, ci de departe mai buni.

Distruge-ți durerea

Ajungem acum la cea mai surprinzătoare promisiune a tăgăduirii de sine. Dacă te lepezi de tine, nu te vei regăsi doar pe tine, îl vei sfida pe diavol și te vei alătura părții cerului; tu vei fi fericit. Căci, după cum a predicat odată Jonathan Edwards , „tăgăduirea de sine distruge chiar rădăcina și temelia durerii”. Toată durerea, durerea, încercările și necazurile lumii își găsesc începutul în alegerea de sine a primilor noștri părinți asupra lui Dumnezeu ( Romani 5:12 ; 8:20 ). Deci, multe dintre propriile noastre dureri cresc din aceeași rădăcină amară. Dacă vom distruge durerea noastră până la fund, sinele care iubește păcatul trebuie negat.„Cele mai profunde bucurii din această lume vin doar de cealaltă parte a tăgăduirii de sine”.TweetDistribuiți pe Facebook

Isus știa că misiunea lui era de a distruge toată durerea. Nu vă lăsați păcăliți de fața pusă ca silex spre Ierusalim ( Luca 9:51 ). În timp ce Isus privea spre bici, cuie, cruce, mulțimi, suliță și mormânt, a văzut ceva dincolo de toate pentru care merită să moară: „slavă” ( Marcu 8:38 ). Și o parte din această glorie, ne spune Evrei, a fost „ bucuria care i-a fost pusă înaintea lui” ( Evrei 12: 2 ).

Așa cum a fost pentru Isus, așa este și cu noi. Cele mai profunde bucurii din această lume vin doar de cealaltă parte a tăgăduirii de sine. De fapt, bucuria este atât de bogată, atât de expansivă și generoasă, încât de multe ori ne întâlnește chiar în mijlocul tăgăduirii noastre de sine. Noua viață crește pe măsură ce cealaltă moare; noua plantă răsare în timp ce noi încă facem furori la rădăcina celei vechi. Așa cum suntem „întristați, dar totdeauna ne bucurăm”, tot așa suntem „de lepădare de sine, dar totdeauna ne bucurăm” ( 2 Corinteni 6:10 ).

Atunci, în chemarea sa de a ne nega pe noi înșine, Isus rupe vraja șarpelui și ne face semn către bucuria pentru care ne-a făcut. „Vino”, spune el, „lasă plăcerile sigure și mici ale unei vieți auto-protejate pentru desfătările sălbatice ale urmării Regelui cerului. Lăsați întunericul pentru lumină, iadul pentru cer și viața pe care doriți să o salvați pentru o viață mult mai bună, iubindu-mă ”. Cu toate durerile pe care le aduce lepădarea de sine, este singura cale către „bucurie excesivă” ( Psalmul 43: 4 ) – pentru că este singura cale către Hristos .Scott Hubbard este absolvent al Bethlehem College & Seminary și editor pentru desiringGod.org. El și soția sa, Bethany, locuiesc cu fiul lor în Minneapolis.

https://www.desiringgod.org/articles/denying-yourself

Ce spune corpul?

Vocea lui Dumnezeu în formă umană

Articol de Abigail Dodds

Colaborator obișnuit

Creștinii au vești incredibil de bune pentru o lume plină de spirale și idolatri. Dumnezeu te-a făcut și ca tu să- ți incluzi trupul.

Creatorul tuturor lucrurilor a ales să se imagineze pe sine, să se reprezinte pe sine în această lume, cu suflete întrupate. Este aproape dincolo de înțelegere. De ce Dumnezeu, care este spirit, ar crea suflet și trup ? Minti cu gânduri atașate creierului și căilor neuronale? Sentimente legate de bătăi de inimă și agitație a stomacului?„Dumnezeu te-a făcut și să-ți incluzi trupul”.TweetDistribuiți pe Facebook

Nu știu un răspuns complet, dar știu că revărsarea bunătății sale l-a făcut să o facă. Știu că corpurile nu sunt o prostie cosmică sau un accident sau ceva de remodelat în modul în care ni se pare cel mai bine. Nu, Dumnezeu ne-a făcut trupurile și le-a numit „foarte bune” ( Geneza 1:31 ). El ne-a atribuit fiecăruia dintre noi corpul special în care ne găsim, cu toate unicitățile și complexitățile sale, ca parte a unui plan care se extinde în eternitate.

Pentru cei din Hristos, trupurile noastre vor dura pentru totdeauna pe cerurile noi și pe pământul nou. Oh, s-ar putea să facă un ocol în mormânt; se pot descompune dincolo de recunoaștere. Dar mijloacele de înviere a promis că –  mâinile, dvs. picioarele, dvs. trupul va învia nestricăcioși când Isus spune ceasul lui.

Și între timp, Dumnezeu ne vorbește prin ele.

Minte asupra materiei?

S-au spus multe despre asemănările și diferențele dintre bărbați și femei, dar poate mai trebuie încă multe de spus, mai ales în ceea ce privește corpul nostru. Când vine vorba de pozițiile pe care le dețin creștinii în viziunea Bibliei despre bărbați și femei, egalitarienii și complementarii sunt de obicei de acord că bărbații și femeile au diferențe biologice. Creștinii de bună credință stau laolaltă pe acest fapt cel mai evident și observabil. Totuși, mă întreb câți au luat în calcul implicațiile acelei realități simple și mari.

Trăim într-o lume îmbibată în propria sa versiune a gnosticismului, în care corpurile fizice sunt, în ultimă instanță, irelevante pentru identitatea noastră – unde „mintea asupra materiei” este atât de universal acceptată încât generații întregi de femei (și bărbați) cresc înstrăinate din propriile lor corpuri, nu sunt sigur la ce servesc și, dacă li se spune, suspect și adesea supărat în legătură cu asta.

Într-o astfel de lume, noi creștinii care am fost de acord cu realitatea diferențelor biologice, am acceptat prea des în mod involuntar aceeași mentalitate. Cei care susțin că diferențele dintre bărbați și femei sunt doar biologice par să acționeze ca și cum biologia ar fi relativ inconsecventă, doar un lucru mic. Se pare că, desigur, există diferențe biologice, dar de ce ar trebui să conteze asta?

Corpurile vorbesc – Ascultăm?

Implicațiile de a fi făcute cu corpuri masculine și feminine ajung în mare măsură. Aceste implicații refuză să rămânem în orice zonă mică, împrejmuită, pe care am putea încerca să o construim. De ce? Pentru că trupurile noastre merg cu noi oriunde facem.„Ceea ce Dumnezeu a modelat și modelat ca bărbat și femeie este un statut irevocabil”.TweetDistribuiți pe Facebook

Existența corpului meu feminin face parte din comunicarea lui Dumnezeu către mine. Îmi spune ce pot și ce nu pot face. Mă pune pe o traiectorie în viață. Realitatea ontologică a corpului meu face ca unele căutări să fie potrivite și altele nepotrivite. Din cauza corpului meu, pot fi soție, nu soț; mama, nu tatăl; sora, nu fratele; fiică, nu fiu. Din cauza corpului meu, am potențialul de a hrăni și de a crește viața în interiorul meu și în afara mea.

Corpurile noastre vorbesc comenzi, shalls și va cei care nu au , la fel de autoritate ca și comenzile directe în Scriptură din gura lui Dumnezeu. Poruncile inerente corpurilor noastre provin și din gura lui Dumnezeu, căci Dumnezeu a fost cel care a format și a făcut corpurile noastre – Dumnezeu care a suflat viață în ele. Ceea ce a modelat și modelat ca bărbat și femeie este un statut irevocabil. Indiferent de modul în care am putea încerca să ne schimbăm corpul, realitățile mai profunde ale cromozomilor și ADN-ului nu pot minți. Ei vorbesc ceea ce Dumnezeu le spune să vorbească.

Învățătura simplă a corpurilor noastre se extinde și în domenii de îndatorire . De exemplu, bărbații ar trebui, în general, să protejeze fizic femeile și copiii; femeile ar trebui, în general, să aibă o grijă deosebită pentru cei tineri. De ce? Deoarece bărbații au, în general, corpuri mai mari și mai puternice, iar femeile au în general corpuri create pentru a hrăni viața tânără – și cu designul Creatorului vin și adaptarea emoțională și psihologică.

Deci, când Pavel le spune (ne) celebrelor sale porunci soțiilor și soților, nu ar trebui să fim surprinși. Soțiile care se supun soților și soții iubitori se potrivesc în raport cu corpul nostru. Există un design la locul de muncă și nu este arbitrar, ci profund bun. Petru face din diferențele biologice în mod explicit motivul pentru care soții trebuie să trateze soțiile cu cinste: sunt fizic mai slabi, „vasul mai slab”, precum și co-moștenitori „ai harului vieții” ( 1 Petru 3: 7 ).

Instrumente pentru dreptate

Nu trebuie să fii creștin pentru a recunoaște realitatea biologică. Dar trebuie să fii creștin pentru a primi realitatea biologică ca prin Hristos și pentru Hristos – ceea ce este cu siguranță ( Coloseni 1:16 ). Trebuie să fii creștin pentru a înțelege că trupul este făcut pentru Domnul și Domnul pentru trup – adică trupul este menit să fie sfânt, un loc în care locuiește Duhul Domnului ( 1 Corinteni) 6:13 , 19 ).

Cum arată sfințenia în trupurile noastre? Se pare că prezentăm membrii corpurilor noastre pentru dreptate. Înseamnă că ne luăm brațele și picioarele, mințile, ochii și urechile, corpurile noastre distincte masculine și feminine și le oferim Domnului pentru a fi folosite cu dreptate ( Romani 6: 12-14 ). Exercitând autocontrolul împuternicit de Duhul Sfânt, le spunem corpurilor noastre ce trebuie să facem pentru a iubi și a sluji oamenii din jurul nostru. Le cheltuim pentru Hristos. Corpurile noastre îi aparțin.„Nimeni nu are un corp fără scop, în ciuda dizabilității, bolii sau disfuncției.”TweetDistribuiți pe Facebook

Cum va arăta asta în fiecare situație va varia. Corpurile mamelor sunt predate în special pentru a hrăni și a hrăni viața copiilor. Ce privilegiu glorios. Dar fiecare corp contează. Nimeni nu are un corp fără scop, în ciuda handicapului sau bolii sau disfuncției. Tubul de hrănire al fiului meu nu este o piedică pentru sfințenie. Nu poate împiedica scopurile bune ale lui Dumnezeu. Mai degrabă, scopurile lui Dumnezeu strălucește prin ea. Durerea corpurilor imperfecte și defectuoase ne face să gemem cu toată creația în timp ce îl așteptăm pe Domnul nostru înviat.

Corpurile umane din cer

Isus a luat carne umană în pântecele mamei sale, a fost alăptat lângă ea, a crescut până la vârsta copilăriei și a pubertății, și-a folosit mâinile ca tâmplar și picioarele pentru a merge din sat în sat. El a atins cei necurați și bolnavi, extinzând vindecarea într-o lume spartă și păcătoasă. Corpul său a fost bătut, batjocorit, crucificat, străpuns și ucis.

Cu toate acestea, Isus nu a păcătuit niciodată cu trupul său. Și în a treia zi, Dumnezeu și-a înviat trupul fizic din morți. Iisus, în trupul său înviat fizic, este acum așezat în ceruri ( Efeseni 1:20 ). El a promis că se va întoarce pentru a ne face ca el. „Domnul însuși va coborî din cer cu un strigăt de poruncă, cu glasul unui arhanghel și cu sunetul trâmbiței lui Dumnezeu. Și morții în Hristos vor învia mai întâi ”( 1 Tesaloniceni 4:16 ). Și cu buzele, gurile și vocile noastre, răspundem: „Vino repede, Doamne Iisuse”.

Trupurile noastre sunt pentru Domnul, de la lauda rânduită a gurii unui prunc până la suspinul final al sfântului al cărui trup și-a pierdut orice funcție și abilitate. Trupurile noastre sunt pentru Domnul, atât acum în sarcinile noastre zilnice pe pământ, cât și în cerurile viitoare și pământul nou. Trupurile noastre sunt pentru Domnul, ca sacrificii de închinare frumoase și vii deocamdată, dar și ca premii nepieritoare, nemuritoare care vor veni.Abigail Dodds ( @abigaildodds ) este soție, mamă a cinci copii și studentă la Bethlehem College & Seminary . Este autorul (A) Femeie tipică: liberă, întreagă și chemată în Hristos (2019).

https://www.desiringgod.org/art

Corupţia morală R.C.Sproul

Continuăm să examinăm pe scurt conceptul depravării totale, despre care spuneam data trecută că e bogat în implicaţii controversate, o idee care întâmpină o rezistenţă înverşunată nu numai din partea culturii seculare, ci chiar şi în Biserica de azi. Iar această rezistenţă nu poate fi înlăturată pur şi simplu printr-o definire mai clară a termenilor. Uneori, cu cât examinăm mai îndeaproape acest concept, cu atât este mai violentă reacţia împotriva lui. Dar, dacă avem de gând să reacţionăm împotriva lui, haideţi cel puţin să avem o înţelegere clară a lucrului pe care îl respingem.

Înainte de orice, este important să înţelegem diferenţa dintre ideea depravării totale şi ideea a ceea ce noi numim „depravarea completă”. Depravarea completă se referă la o persoană care e atât de rea cât e posibil sau imaginabil să fie. Le-am cerut adesea studenţilor mei de la seminar să facă o listă cu cei mai răi oameni din istoria lumii. Anumite nume apar întotdeauna pe listă, cum ar fi Hitler, Nero, Idi Amin şi alţii de felul lor.

Haideţi să privim la Hitler pentru o clipă. Ne gândim la Hitler ca la întruchiparea perfectă a răutăţii unei persoane. Dar credeţi că putea Hitler să fie chiar mai rău decât a fost? Eu aş răspunde da, e posibil. Pentru că unul din lucrurile pe care le învaţă Scriptura este că Dumnezeu, într-o anumită măsură, împiedică răul să se manifeste în această lume. De aceea, nu veţi vedea nelegiurea completă decât dacă, sau atunci când, Dumnezeu va înlătura toate barierele şi va da frâu liber păcatului.

Ştim că suntem cu toţii vinovaţi de păcat. Eu cred că nu avem nici cea mai mică idee cât de vinovaţi suntem. Sfântul Anselm îi spunea cuiva, cu secole în urmă: „Prietene, nici măcar nu ai început să înţelegi realitatea păcatului tău.” În ce ne priveşte, într-un fel parcă trăim fără grijă în Sion. Dar chiar şi atunci când realizăm cât de căzuţi suntem şi câte neajunsuri avem, cât de multe sunt defectele noastre, fiind copleşiţi poate de sentimentul vinovăţiei pentru lucrurile pe care le-am făcut sau pe care le facem, totuşi, ne putem imagina că am fi putut face un rău mai mare decât cel pe care l-am făcut deja. Am fi putut dubla sau tripla numărul păcatelor noastre, mărind astfel gravitatea lor.

Dar depravarea totală nu înseamnă depravare completă, deşi conceptul de „total” şi ideea de „complet” sunt atât de înrudite încât nu e de mirare că mulţi oameni, atunci când aud termenul „depravare totală”, se gândesc la el ca fiind o „depravare completă”, respingând conceptul din acest motiv. Din nou, acesta e motivul pentru care mie nu-mi place deloc să folosesc acrostihuri ca să ţin minte noţiuni teologice, pentru că eu aş fi preferat un alt cuvânt care să descrie această realitate a depravării totale. Dar, pentru că vrem TULIPS şi nu RULIPS, continuăm cu acest concept al totalei depravări. Însă în teologie, acest calificativ, „totală”, aplicat la conceptul depravării umane, înseamnă, în mod simplu, că întreaga persoană, întregul nostru caracter uman este căzut – a fost afectat de păcat. Păcatul nu este ceva accidental, sau ceva tangenţial cu ceea ce suntem noi, ci problema păcatului penetrează fiecare aspect al umanităţii noastre. Ne afectează trupul. Ne afectează mintea. Ne afectează voinţa. Ne afectează sentimentele. Afectează fiecare parte a umanităţii noastre. Căderea omului nu a fost o uşoară poticneală, ci puterea păcatului şi influenţa păcatului care a intrat în lume odată cu căderea lui Adam şi Eva au fost lucruri care au afectat radical fiecare parte a fiinţei noastre. Deci despre asta vorbim atunci când ne referim la o depravare „totală”.

Daţi-mi voie să mai fac o dată distincţia între „totală” şi „completă”. Una din problemele pe care le discutăm în teologie referitor la corupţia noastră este o problemă de care poate nu aţi mai auzit niciodată în viaţă. E vorba de aşa-numitele „afecţiuni noetice ale păcatului”. Probabil că cei mai mulţi nu aţi auzit niciodată acest termen. Ştiu că acest cuvânt, „noetic”, nu e deloc familiar vocabularului nostru normal. Afecţiunile noetice ale păcatului se referă la măsura în care condiţia noastră păcătoasă, decăzută, ne afectează minţile. Cuvântul grec pentru minte este „nous”, din el avem cuvântul „noetic”. Iată deci întrebarea – Dacă eu spun, de exemplu, că mintea ta e total depravată din fire, ce înţelegi tu din asta? Dacă ar fi complet coruptă, asta ar însemna că influenţa sau impactul păcatului asupra capacităţii tale omeneşti de a gândi a rezultat în eliminarea completă a capacităţii tale de a raţiona. Cu toţii suntem de acord că, deşi păcatul ne orbeşte gândirea în anumite domenii şi ne condiţionează reacţiile în multe alte domenii, totuşi, într-o oarecare măsură încă suntem în stare să gândim. Încă putem să adunăm doi cu doi şi să obţinem patru, chiar dacă minţile noastre nesăbuite au fost întunecate, dar nu într-atât de întunecate încât să nu mai putem gândi.

Uneori, atunci când ne gândim la Adam şi ne gândim la ce fel de om a fost înainte de cădere, avem tendinţa să ni-l imaginăm în termeni primitivi, un om al peşterilor, ceva mai mult decât o fiară sălbatică, naiv în inocenţa lui înainte să cadă. Dacă luăm conceptul biblic al aruncării întregii persoane în ruină ca rezultat al păcatului lui Adam şi al trecerii acelei judecăţi asupra descendenţilor săi, şi dacă raţionăm invers pornind de la acest punct, cred că vom ajunge la o concluzie foarte diferită. Eu mă gândesc la Adam ca la un geniu intelectual, un uriaş intelectual înainte să cadă. Pentru că, înainte de cădere, el nu a suferit consecinţele totalei sale depravări. Corupţia adusă de păcat nu i-a umbrit creierul – încă nu i-a întunecat mintea – nu l-a paralizat cu prejudecăţi şi altele asemenea. De aceea, eu aş afirma că mintea lui Adam a fost mult superioară minţii unora ca Thomas Aquinas, Emmanuel Kant, Jonathan Edwards sau a altora asemenea lor. Pentru că la început el putea lucra fără ca păcatul să-i afecteze procesul gândirii.

Încă o dată, atunci când vorbim despre „totală” ne referim la faptul că fiecare parte a umanităţii noastre este căzută şi a fost afectată de păcat. Iar termenul „depravare” are de-a face cu descrierea caracterului moral. Data trecută am spus că aş fi preferat un concept diferit de cel al totalei depravări pentru a defini aceasta – şi anume conceptul „corupţiei radicale”. Există un mic joc de cuvinte aici, atunci când vreau să înlocuiesc expresia „depravare totală” cu „corupţie radicală”. Prefer acest termen, „radicală” din două motive. În primul rând, pentru derivarea etimologică a termenului „radicală” iar în al doilea rând, pentru sensul cu care este folosit în prezent. Deoarece cuvintele îşi schimbă semnificaţia în mod subtil, oamenii care scriu dicţionarele, numiţi lexicografi, încearcă să ne ofere definiţii pe care să le putem folosi între noi pentru comunicare. Pentru a discerne semnificaţia funcţională a unui cuvânt, ei studiază două curente distincte de dezvoltare. Primul lucru pe care îl fac, ei se uită la aşa-numita „derivare etimologică”. Etimologia este ştiinţa derivării cuvintelor şi a conceptelor originale. Ea ne arată că anumite cuvinte din limba noastră îşi au rădăcinile în cuvinte franţuzeşti, în termeni latineşti sau greceşti. De aceea, ne întoarcem la rădăcinile străvechi ale cuvântului şi privim la el în felul acesta. Aceasta e derivarea etimologică.

Dar, mai important pentru scriitorul de dicţionare este felul în care oamenii folosesc acel termen în realitate. Eu folosesc aici cuvântul „radical” în ambele sensuri. În sens etimologic, termenul „radical” vine din latinescul „radix”, care înseamnă „rădăcină”. Deci, atunci când spunem despre ceva că e radical, în sensul clasic al termenului radical, ne referim la faptul că acel lucru e radical în miezul său, în rădăcina sa, în centrul său, în radix. Dar în zilele noastre folosim termenul radical pentru cineva care nu e la centru, e fie radical la dreapta sau radical la stânga. Aici, termenul „radical” pare să sugereze o poziţie extremă, în contrast cu o poziţie moderată.

Atunci când vorbim despre „corupţie radicală”, noi spunem că Biblia învaţă că prăbuşirea omenirii este atât de gravă, puterea păcatului este atât de profundă şi atât de adâncă în noi încât e radicală. Ajunge până în miezul fiinţei noastre. Isus a vorbit în felul acesta despre rădăcina pomului, despre inima pomului. Aşa cum e pomul, aşa îi sunt şi roadele. Dacă miezul pomului e putred, şi roadele vor fi putrede. Totuşi, dacă pomul are un mic defect sau o uşoară crestătură, acest lucru nu va avea un impact prea mare asupra fructelor lui. Isus, desigur, insistă pe ideea că păcatul nu e ceva ocazional sau extern, ci el curge chiar din rădăcina fiinţei noastre. Există ceva putred în noi, chiar în miezul nostru spiritual. De aceea Biblia nu ne descrie din punct de vedere spiritual ca fiind bolnavi spiritual, răniţi spiritual sau deterioraţi spiritual, dimpotrivă, ea spune că suntem morţi spiritual. Nu poţi pătrunde mai adânc de-atât decât să spui că această corupţie e extremă. Aşa că eu spun cum a spus Anselm, cum a spus Augustin şi cum au spus părinţii Bisericii, şi anume că problema corupţiei se găseşte în miezul umanităţii noastre. Şi că noi nici măcar n-am început să înţelegem cât de gravă şi de serioasă e problema.

Ca să avem măcar o idee, aş vrea să vă îndrept atenţia spre învăţătura lui Pavel din cartea Romani, la sfârşitul capitolului unu. Dacă vă este familiar primul capitol din Romani, atunci ştiţi că Pavel, începând cu versetul 18 şi în continuare, vorbeşte despre felul în care Dumnezeu se auto-revelează, manifestându-Se în mod clar întregii lumi, tuturor oamenilor prin natură. Iar răspunsul universal al oamenilor păcătoşi este să înăbuşe această cunoaştere a lui Dumnezeu, refuzând să-L onoreze pe Dumnezeu ca Dumnezeu. Ei nu sunt recunoscători, ci transformă slava lui Dumnezeu într-o minciună. Rezultatul e o formă grosolană de idolatrie. Dar lucrul peste care se trece adesea cu vederea în Romani unu este răspunsul lui Dumnezeu la această formă de idolatrie. Romani, capitolul unu, versetul 26 ne spune: „Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.” Iată acum ideea pe care vreau să o auziţi. Versetul 28: „Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate…”

Faptul că ne naştem într-o stare de corupţie este deja o manifestare a judecăţii lui Dumnezeu împotriva rasei umane. Iar pedeapsa lui Dumnezeu, în acest caz, este dreptatea noetică. Pe oamenii care au refuzat să accepte ceea ce ştiau că e adevărat – pe oamenii care au refuzat să răspundă revelaţiei lui Dumnezeu în natură, Dumnezeu i-a abandonat. Aşa cum face la judecata finală – „Cine este întinat, să se întineze şi mai departe.” El ne-a lăsat în voia propriilor noastre pofte şi dorinţe şi ne-a spus că motivul pentru aceasta e că omul nu vrea să-L păstreze pe Dumnezeu în mintea lui. Nu Îl vrem pe Dumnezeu în gândurile noastre. Încercăm să nu ne gândim la Dumnezeu. Iar atunci când o facem, avem o imagine distorsionată a lui Dumnezeu sau o înţelegere coruptă a lui Dumnezeu, deşi El S-a descoperit cu claritate şi s-a manifestat în natură. Dar nu ne place acel Dumnezeu. De aceea înăbuşim adevărul. Nu vrem să fim oneşti cu privire la revelaţia lui Dumnezeu. Iar, drept judecată, Dumnezeu ne lasă în voia minţilor noastre pervertite.

Observaţi că nu John Calvin, Martin Luther, Thomas Aquinas sau R.C. Sproul vorbesc despre corupţia din minte sau despre depravare. Conceptul de aici, referitor la mintea pervertită a omului, este evaluarea biblică. Noul Testament, cuvintele Apostolilor, ne arată că toţi oamenii sunt corupţi în gândirea lor.

Corupţia radicală ne spune că umanitatea noastră are o problemă serioasă. Problema nu e doar la suprafaţă, ea se întinde până la inimă, merge până la miez. Ne naştem într-o stare de corupţie morală. Depravarea totală ne spune că nu suntem păcătoşi pentru că păcătuim; noi păcătuim pentru că suntem păcătoşi. Atunci când păcătuim, facem ceva ce vine în mod natural.

Comentarii la final

Am privit la acest concept al totalei depravări, sau, folosind termenul preferat de mine, al „corupţiei radicale”. Ştiu că nu ne formăm o imagine prea bună despre noi înşine sau un respect prea mare faţă de propria persoană atunci când ne gândim cât suntem de corupţi şi că această corupţie pătrunde până în miezul fiinţei noastre, definindu-ne moral ca făpturi născute sub judecata lui Dumnezeu. Dacă vrem să luăm Noul Testament în serios atunci când vorbeşte despre condiţia omenirii căzute, atunci trebuie să recunoaştem că, în lumina standardelor lui Dumnezeu despre neprihănire, păcătoşenia noastră este enormă. Iar până nu ne confruntăm cu acest lucru, nu vom înţelege niciodată ce încearcă să ne facă creştinismul. Creştinismul nu înseamnă terapie. Creştinismul nu înseamnă să te simţi bine sau să ai sentimente plăcute. Orientarea lui de bază este înspre vină şi iertare. El se ocupă de o lege reală, un păcat real şi o răscumpărare reală. Negarea realităţii corupţiei noastre în comparaţie cu desăvârşirea şi neprihănirea lui Dumnezeu, în ultimă analiză nu are un efect terapeutic. E distructivă.

Tradus de Florin Vidu

http://www.rcrwebsite.com/doctrine.htm

Mana profetica de azi – Roaga-te pentru nevoile tale!

galerie home devotional

Mana profetica de azi – Roaga-te pentru nevoile tale!

 20.01.2017  |    Devoțional  |   3390  |     1 min

De câte ori ți s-a întâmplat să te rogi pentru ceva și să nu primești răspuns? Cuvântul lui Dumnezeu spune că „cereți și nu căpătați pentru că cereți rău” (Iacov 4.3). Ai nevoie de înțelepciune ca să ceri lucrul bun. Asta înseamnă că ai nevoie să cunoști gândurile lui Dumnezeu cu privire la orice situație, pentru ca astfel să te rogi în mod eficace. Poate strigi la Dumnezeu pentru vindecare, când tu de fapt ai nevoie de o minune. Poate te rogi că nu ai suficienți bani, când tu de fapt ar trebui să dai acolo unde este nevoie. Se poate, chiar, ca tu însuți să fi cauzat problema, și aceasta fără să îți dai seama.

Citeste mai departe

Mana profetica – Tu ai o nadejde!

 19.01.2017  |    Devoțional  |   3091  |     1 min

Te afli, poate în cea mai adâncă groapă a vieții tale, dar dacă Cuvântul spune că ai o nădejde, atunci, slavă Domnului, tu chiar ai o nădejde! Toate circumstanețele în care te afli trebuie să se plece și să se supună numelui lui Isus Hristos și Cuvântului lui Dumnezeu, atunci când credința, nădejdea și dragostea se reazămă pe El. Citește Biblia, ascult-o și nu renunța până nu vei opri gândurile negative să îți mai bombardeze mintea.

Citeste mai departe

Mana profetica – Seamana samanta credintei – Investeste!

 16.01.2017  |    Devoțional  |   2719  |     1 min

Domnul ne cheamă să facem o investiție în acest sezon. Ne cheamă să semănăm sămânța credinței pe care o avem în mână și să o aruncăm pentru a fi împrăștiată și răspândită la nord, la sud, la est și la vest. Isus, sămânța lui David a investit întreaga Sa viață pentru omenire. S-a dat pe Sine de deplin, de dragul nostru. Nu a ținut nimic pentru Sine. Sunt mulți care țin în mână sămâmța credinței și se tem să îi dea drumul. Așteaptă timpul perfect, condițiile perfecte, locul perfect, oamenii perfecți și așa mai departe. Lucrul acesta îi paralizează într-o oarecare măsură. A aștepta după condițiile perfecte înseamnă a fi inactiv. Cuvântul ne spune că fiecare dintre noi trebuie să cultivăm credința noastră și să o facem să crească. Nimeni nu o poate face în locul tău. Activează-ți credința chiar azi! Pășește încrezător în credință și împrăștie sămânța pe care o ai pentru investit.

Citeste mai departe

Mana profetica – Pacea Lui iti va da odihna!

 11.01.2017  |    Devoțional  |   2998  |     1 min

Am avut o vedenie cu cineva căruia i se pregătea o schimbare de rol la locul de muncă. Nu te așteptai la așa ceva în ceea ce privește ajustarea carierei tale. Lucrul acesta ți-a creat o stare de disconfort și frică. Domnul dorește, însă, să știi că nu prin înțelepciunea și abilitatea ta vei naviga în cest rol nou, ci El Însuși te va învăța, îți va arăta ce trebuie să faci și îți va da sfaturile de care vei avea nevoie. Amintește-ți, doar, să stai aproape de El în această perioadă a tranziției. Mintea ta va începe să fie inundată de idei și gânduri noi. Este vremea în care vei fi încântat de lucrurile noi pe care le vei experimenta.

Citeste mai departe

Mana profetica – Sangele lui Isus…

 19.12.2016  |    Devoțional  |   3085  |     1 min

În aceste zile premergătoare Crăciunului, să nu devenim atât de relaxați încât să uităm să ne acoperim zilnic cu sângele lui Isus. Să nu lăsăm vrăjmașul să găsească vreo ușă deschisă în viața noastră prin care să se strecoare. Nu uita că vrăjmașul are un termen limită de a-și duce la împlinire planurile, iar în acest sezon, împreună cu slujitorii lui, lucreză timp suplimentar pentru a-și îndepli planurile la termen. Fii, așadar, vigilent și stai în rugăciune în acest sezon al sărbătorilor.

Citeste mai departe

Mana profetica – Cheama-L cu toata inima…

 15.12.2016  |    Devoțional  |   2808  |     1 min

Domnul mi-a dat o viziune în care o femeie avea o înfățișare tristă datorită faptului că își pierduse nădejdea în multe domenii ale vieții. Dumnezeu dorește să te scoată din această groapă a descurajării și deznădejdii și să te așeze în locul siguranței, dragostei și păcii Sale. El dorește să-L chemi cu toată inima și atunci El Se va apropia de tine cum n-a mai făcut-o până acum. Cel mai mare interes al Lui este să te salveze și să-ți ofere ce are mai bun pentru tine.

Citeste mai departe

Mana profetică – Partasia te conduce spre propasire…

 13.12.2016  |    Devoțional  |   2745  |     1 min

Dumnezeu te cheamă la locul părtășiei, dar lucrul acesta va fi posibil numai dacă vei renunța la tot ceea ce ți-a furat până acum timpul de părtășie. Toate aceste lucruri ți-au furat propășirea. Dumnezeu dorește să umbli din nou cu El pe calea neprihănirii, pentru a prospera în tot ce faci.

Verset biblic: Proverbe 2:7 – „El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.

© Ruach Ministries

Mana profetica – Protectie si pace…

 12.12.2016  |    Devoțional  |   2950  |     1 min

În timp ce dormeam azi noapte, mi-au apărut în vis imagini fugitive în care vrăjmașul încerca să vină împotriva cuiva. Oricât de mult încerca vrăjmașul să înainteze și să atace, nu reușea sub nicio formă. Persoana aceea era asigurată de un zid și un scut de protecție. Stăteau ca o barieră de netrecut pe care Domnul o așezase în jurul acelei persoane. Voi împărtăși mai departe cu voi versurile unui cântec inspirat din Psalmul 3:3. Tema acestui psalm este încrederea în Dumnezeu pentru protecția și pacea Sa.

Citeste mai departe

Mana profetica – Unitate…

 09.12.2016  |    Devoțional  |   2033  |     1 min

Dumnezeu ne spune că trebuie să umblăm în dragoste și unitate. Atunci când umblăm în dragoste, nu mai contează cine are dreptate și cine nu. Noi nu trebuie să fim ca cei din lume, noi trebuie să fim lumină în lume. Suntem sarea pământului. Să ne ridicăm, așadar, și să luminăm drumul. Să iubim așa cum Dumnezeu o face, în mod necondiționat și fără restricții.

Verset biblic: Matei 5:43-48 – „Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

© Ruach Ministries

Mana profetica – Credinta…

 06.12.2016  |    Devoțional  |   2121  |     1 min

Credința fără fapte este moartă. Credința fără acțiune nu duce la niciun rezultat. Te rogi și te încrezi în Dumnezeu pentru ceva anume, dar ești prea relaxat când vine vorba să faci ceva în acea privință. Dacă fermierul nu seamănă sămânța, nu se poate aștepta la o recoltă. La fel este și cu credința: credința ta trebuie să te mobilizeze la acțiune.

Citeste mai departe

Mana profetica – Relatii personale…

 28.11.2016  |    Devoțional  |   2373  |     1 min

Văd multe persoane care duc lupte în cadrul relațiilor personale și sunt slăbiți de cei pe care îi considerau a fi foarte buni colegi, prieteni sau membri ai familiei. Are loc o luptă de slăbire a puterii. Lucrul acesta s-a petrecut într-un mod foarte subtil și chiar te-ai gândit că poate e doar imaginația ta. Chemarea pentru tine este să rămâi ferm și să nu cedezi. Rămâi consacrat în tot ce îți este la îndemână să faci. Domnul este gata să dea în vileag înșelătoria și s-o aducă la lumină. Va fi o divulgare a agendei ascunse și tu vei avea parte de reabilitare.

Citeste mai departe

Mai multe articole…

https://alfaomega.tv/devotional?start=704

Pagina de Teologie / Relaţia dintre raţiune şi credinţă de Iosif Ţon / Pilde şi Minuni (partea IV) de Dr. Benjamin Cocar

Relaţia dintre raţiune şi credinţă de Iosif Ţon

Iosif Ton

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii române, raţiunea este facultatea omului de a cunoaşte, de a gândi logic, de a înţelege şi de a sesiza sensul şi legăturile fenomenelor.

   Tot după acelaşi Dicţionar, credinţa este faptul de a crede adevărul unui lucru. Observaţi că acest dicţionar explică credinţa printr-o tautologie: „credinţa este faptul de a crede”.  Să nu-i judecăm prea sever pe autorii acestui dicţionar: credinţa este un proces care se petrece în interiorul gândirii noastre, care este dificil de definit în câteva cuvinte. Dar chiar dacă nu este uşor de definit, fenomenul credinţei poate fi analizat şi poate fi înţeles.

   Credinţa începe ca o relaţie interumană: părinţii îi spun copilului tot felul de lucruri, iar copilul îi crede, adică el ia comunicările lor ca fiind adevărate. Copilul îi crede pe părinţii lui. El crede că toate comunicările lor corespund realităţii. A crede înseamnă a considera că există o concordanţă între comunicare şi realitatea comunicată. Cele două corespund.

   Vine vremea, însă, când copilul descoperă că unele dintre comunicările pe care i le fac părinţii nu corespund realităţii, ele nu sunt adevărate, ci sunt mincinoase. Copilul face cunoştinţă cu adevărul şi cu minciuna.

   Dacă părinţii îi fac copilului repetate comunicări neconforme cu realitatea, copilul îşi pierde credinţa în părinţii lui. Îşi pierde încrederea.

   Să observăm faptul că o mare parte din gândirea copilului  este alcătuită din comunicările pe care i le-au făcut părinţii şi pe care el le-a acceptat prin credinţă, pentru simplul fapt că nu are posibilitatea să verifice singur dacă ceea ce i s-a spus este sau nu adevărat.

   Cu alte cuvinte, cunoştinţele pe care le-a acumulat el, le-a recepţionat prin credinţă că ceea ce i s-a spus este adevărat.

   Fenomenul acesta se repetă când copilul merge la şcoală. El nu are posibilitatea să verifice ce-i spun învăţătorii şi profesorii. El accepta prin credinţă ceea ce i se spune. Este adevărat că profesorii îl fac şi să observe, să pipăie, să studieze anumite lucruri şi să experimenteze anumite informaţii pe care i le dau ei. Suma cunoştinţelor acumulate de copil este ştiinţa acelui copil. Putem deci spune că o mare parte din ştiinţa pe care o are copilul, a primit-o prin credinţă în ceea ce i-au spus învăţătorii şi profesorii. Lucrul acesta ne dă dreptul să tragem concluzia că credinţa este un instrument de cunoaştere. Ceea ce au descoperit alţii şi ne-au comunicat nouă prin profesorii noştri, noi ne însuşim prin încredere în aceşti profesori. O adevărată criză de încredere apare atunci când elevul constată că profesorii lui nu-i spun adevărul şi, mai ales, când constată că profesorii îi spun cu bună ştiinţă lucruri neadevărate.

   Aceste fenomene fac parte din procesul prin care elevul ajunge să înţeleagă că există mai multe moduri de a înţelege lumea şi care îl determină să-şi aleagă propria lui concepţie despre lume şi viaţă.

   Dar în tot acest timp, el ascultă diferite persoane, citeşte o mare varietate de cărţi şi tot timpul trebuie să aleagă pe cine să creadă. Tânărul selectează elementele care să intre în concepţia lui despre lume şi viaţă prin credinţă. Şi fenomenul acesta ne dă şi mai mare dreptate să spunem că credinţa este un instrument de cunoaştere.

   Raţiunea receptează informaţiile şi le procesează. Ea judecă dacă aceste informaţii sunt demne de încredere, şi doar atunci le include în concepţia lui despre lume şi viaţă. Raţiunea şi credinţa lucrează împreună. 

   Toate acestea ne arată că între raţiune şi credinţă nu există nici un conflict. Ambele sunt instrumente de lucru ale minţii umane. Nimeni nu poate spune că concepţia lui despre lume şi viaţă se bazează numai pe raţiune, tot aşa cum nimeni nu poate spune că toată concepţia lui se bazează numai pe credinţă. Raţiunea noastră operează prin credinţă în sursele ei de informaţii şi credinţele noastre se formează prin procese raţionale, deoarece tot timpul trebuie să decidem ce este mai raţional să credem sau să nu credem.

   De aceea există atâtea cărţi care caută să ne aducă dovezi că o anumită credinţă este adevărată şi de aceea se străduiesc atât de puternic ateii să ne convingă că necredinţa lor este întemeiată. Căci ateismul este şi el o credinţă şi, ca să accentuăm şi mai tare acest fapt, putem spune că şi el este o religie.

   Să aruncăm acum o privire fugară asupra câtorva momente din istoria ştiinţei. Pe la 1700, Isaac Newton a formulat cele patru legi ale mişcării şi legea gravitaţiei. Alţii au preluat cu entuziasm aceste legi, au mai adăugat la ele alte câteva legi si au decretat că ele explică tot ce este şi se petrece pe pământ şi în cosmos. Este adevărat că cercetările bazate pe aceste legi au produs o enormă dezvoltare a cunoştinţelor umane, cu un cuvânt,  a ştiinţei. La un moment dat, încrederea în capacitatea  în raţiunea umană de a explica tot ce există era atât de mare încât, în pragul anului 1900, Lordul Kevin, un fizician englez de prin rang, a afirmat că ştiinţa a explicat tot ce trebuia şi tot ce putea să fie explicat, cu excepţia, a spus el, a unor lucruri ”pe care încă nu le înţelegem” despre electromagnetism şi despre radiaţie.

   Apoi au venit pe scenă Einstein, Planck, Heisenberg şi fizica cuantică. S-a constatat că universul nu este veşnic, ci are un început. S-a constatat că la nivelul cuantic (microcosmos) există indeterminare şi incertitudine. O serie întreagă de alte fenomene sociale au făcut să se piardă încrederea în progres. S-a constatat că ştiinţa umană nu numai că progresează uluitor de rapid, dar că noile descoperiri le neagă pe cele dinaintea lor.

   Pe la 1875, genialul Eminescu a constatat că „ce un secol ne zice, ceilalţi o dezic”, dar un secol mai târziu s-a constatat că „ce un deceniu ne zice, celelalte o dezic.”

   Şi astfel, pe la 1980 a avut loc prăbuşirea modernităţii. Ceea ce s-a întâmplat a fost că oamenii şi-au pierdut credinţa în raţiunea umană şi în ştiinţă că ele ar putea explica totul. S-a ajuns, de fapt, să se nege că ar exista adevăr absolut. S-a ajuns să se afirme că fiecare individ îşi are adevărul lui şi s-a căzut astfel în prăpastia relativizării.

   Exact în acelaşi timp, am fost invadaţi de religii orientale şi de mişcarea „new age”, cu credinţa ei în astrologie, în vrăji, în forţe dincolo de realitatea materială, şi în apariţia supraomului care poate folosi şi chiar domina acele forţe astrale.

   Cu aceasta s-a dovedit că este adevărat ceea ce a spus Dostoievschi, că atunci când omul nu mai crede în Dumnezeu crede în orice.

   Poate cea mai grăitoare dovadă a acestui fenomen am căpătat-o când am văzut un documentar recent care arăta că în Marsillia sunt mai multe birouri de vrăjitoare decât cabinete medicale. Aceasta în ţara care se mândreşte cu totala ei secularizare!

   Le-am arătat pe toate acestea pentru a vedea modul în care în tot acest timp s-a împletit, armonios sau mai puţin armonios, raţiunea cu credinţa. 

   În vremea noastră, există două mari teme de discuţie, în jurul cărora se poartă şi încă se vor mai purta adevărate războaie culturale: problema originii universului şi problema evoluţiei. Adepţii naturalismului, sau a secularismului ateu, continuă să prezinte această problemă ca o luptă dintre ştiinţă şi religie, sau, prin termeni mai generali, dintre raţiune şi credinţă. Voi arăta în continuare că întrebarea nu este dacă eşti ateu sau religios, ci este una mult mai simplă, şi anume, care poziţie este mai raţională, şi astfel, care este mai credibilă.

   Să începem cu problema începutului universului. Până pe la 1930, poziţia naturalismului secular – în lumea comunistă se numea „materialismul ştiinţific” – era că materia este veşnică, şi că universul există din totdeauna. Aşa cum am indicat deja, teoria relativităţii a lui Einstein, descoperirea expansiunii universului şi fizica cuantică au răsturnat complet această poziţie şi astăzi majoritatea oamenilor de ştiinţă afirmă categoric că universul a avut un început în aşa zisul „Big Bang”, care, insistă naturaliştii, s-a întâmplat de la sine, fără vreo intervenţie din afară.

   De cealaltă parte sunt cei care văd în această descoperire a ştiinţei că universul are un început care poate fi localizat în timp şi spaţiu o extraordinară confirmare a concepţiei creaţiei. Creaţionismul a primit dintr-o dată un nesperat sprijin de acolo de unde nu se aştepta. Pentru a clarifica lucrurile, este necesar să arătăm că în tabăra creaţionistă există două grupări distincte. Una este cea cunoscută în America sub numele de ”creaţionismul ştiinţific”. Aceasta porneşte de la primul capitol din cartea ”Geneza” din Biblie şi caută să dovedească ştiinţific că lumea a fost creată în şapte zile, exact aşa cum scrie în Geneza şi că pământul nu este mai vechi de cca 30 de mii de ani.

   A doua este o mişcare apărută doar în 1993, lansată de un grup de mari oameni de ştiinţă americani, numită ”Intelligent Design”, adică ”Plan inteligent”. Ceea ce spun  aceşti oameni de ştiinţă, dintr-o mare varietate de domenii de cercetare, este că oricine studiază universul, pământul şi viaţa, constată în toate acestea o enormă investiţie de inteligenţă şi de informaţie. Observatorul atent constată de asemenea că toate lucrurile din cosmos sunt organizate după un plan şi cu un scop, care pare a fi posibilitatea apariţiei şi a existenţei omului, adică ceea ce se numeşte acum „principiul antropic”: tot universul este acordat într-un mod extrem de fin pentru ca planeta pământ să fie ceea ce este, iar pământul – la rândul lui – este extrem de fin acordat ca să poată susţine viaţa şi în special omul. Pornind de la aceste observații, adepţii concepţiei Intelligent Design susţin că, văzând toate acestea, logica te obligă să presupui că la originea cosmosului, a pământului, a vieţii şi a omului stă un Creator inteligent, care are un plan şi care urmăreşte un anumit scop.

   Este important să ştim că adepţii Intelligent Design nu merg nici un pas mai departe, adică ei nu încearcă să ne spună ce fel de Creator este acesta. Ei afirmă că lucrul acesta este de domeniul religiei. Cei mai mulţi dintre ei sunt oameni cu diferite religii, dar ei insistă că în calitate de oameni de ştiinţă ei trebuie să se limiteze la observaţia logică şi ştiinţifică a necesităţii unui Creator inteligent, cu plan şi cu scop, care a creat acest univers caracterizat de o înaltă complexitate şi planificare, și ale cărui legi pot fi descrise matematic .

   În discuţia care urmează, când folosesc termenii creaţie şi creaţionism mă refer la Intelligent Design.

   Încep prin a vă reaminti că în 2006 a făcut mare senzaţie cartea lui Richard Dawknis, The God Delusion, tradusă imediat şi în limba română sub titlul Himera credinţei în Dumnezeu şi publicată cu mare tam-tam de editura Curtea veche. Doi alţi atei celebri l-au urmat cu cărţi vitriolice împotriva creştinismului.  Marele savant şi excelent scriitor David Berlinski le dă tuturor trei o replică strălucită în cartea lui publicată în acest an (2008) întitulată The Devil’s Delusion, cu subtitlul Atheism and Its Scientific Pretentions. Cu toate că Berlinski se declară a fi un ”evreu secular”, el ne spune de la început că această carte ”este într-un anumit sens o apărare a gândului şi a sentimentului religios.” Cartea este profund ştiinţifică şi filosofică, dar e scrisă cu un umor fin şi irezistibil.

   În capitolul în care descrie teoriile ştiinţifice cele mai profunde despre „Big Bang”, marea explozie care se crede acum că a produs cosmosul nostru, Berlinski rezumă teoria formulată de Steven Hawkins în felul următor: 

   „Argumentul pe care ni l-a oferit Steven Hawking poate fi pus sub forma de întrebări şi răspunsuri, ca un catechism catolic: 

   Întrebare: Din ce a evoluat universul nostru?

   Răspuns: Universul nostru a evoluat dintr-un mini-univers mult mai mic, mult mai gol. Ţi-l poţi imagina ca pe un ou.

   Î. Cum arăta universul acela mai mic şi mai gol?

   R. El era o sferă în patru dimensiuni, cu aproape nimic în ea. Te poţi gândi la ea ca la ceva ciudat.

   Î. Cum poate să aibă o sferă patru dimensiuni?

   R. O sferă poate avea patru dimensiuni dacă are o dimensiune în plus faţă de o sferă în trei dimensiuni. E evident.

   Î. Universul acela mai mic şi mai gol are un nume?

   R. Universul acela mai mic şi mai gol se numeşte universul de Sitter. Te poţi gândi la acesta ca fiind timpul ca cineva să fie atent la ce spune de Sitter.

   Î. Mai este ceva ce ar trebui să ştiu despre universul mai mic şi mai gol?

   R. Da. El reprezintă o soluţie la ecuaţiile de câmp ale lui Einstein. Trebuie să te gândeşti la aceasta ca la un lucru bun.

   Î. Unde era universul sau oul mai mic şi mai gol?

   R. Era într-un loc unde spaţiul aşa cum îl cunoaştem noi nu exista. Te poţi gândi la el ca la un sac.

   Î. Când a existat acest „ou”?

   R. El a existat într-un timp când timpul aşa cum îl cunoaştem noi nu exista. Te poţi gândi la aceasta ca la un mister.

   Î. De unde a venit oul?

   R. Oul n-a venit de fapt de nicăieri. Te poţi gândi la aceasta ca la ceva uimitor.

   Î. Dacă oul n-a venit de nicăieri, cum a ajuns el acolo?

   R. Oul a ajuns să fie acolo fiindcă funcţia de undă a universului spune că el este posibil. Te poţi gândi la aceasta ca la un fapt stabilit.

   Î. Cum a evoluat universul dintr-un  ou?

   R. A evoluat umflându-se pe sine din sacul său devenind universul în care ne găsim noi astăzi. Te poţi gândi la aceasta ca la un lucru greu de explicat precis. 

   Acest catechism –precizează Berlinski – nu este o parodie a cosmologiei cuantice ci este cosmologia cuantică. ”                               

                                        (Pag. 104-106, Traducerea noastră, Iosif Ţon). 

   În introducere la acest succint „catechism” al cosmogoniei seculare de astăzi, Berlinski face remarca pertinentă că „credinţele nu reflectă decât foarte rar – şi poate niciodată – o agendă determinată în întregime de fapte.  La fel ca şi doctrinele religioase, doctrinele cosmologiei cuantice sunt ceea ce apar a fi: tendenţioase, parţiale, inconclusive, în mare măsură puse în serviciul unei convingeri pasionate, dar neexaminate”. 

   Alături de acestea trebuie să punem acum ceea ce spun adepţii mişcării Intellingent Design, care pleacă de la premiza evidentă că nici un efect nu poate fi niciodată cantitativ mai mare şi calitativ superior cauzei care l-a produs, şi care formulează concluzia raţională că un univers inteligent presupune un Creator inteligent. Fără să mai elaborăm asupra acestei poziţii, putem pune acum întrebarea:

   „Care poziţie este mai raţională şi, deci, mai credibilă?” Dar ceea ce vreau să subliniez foarte puternic este că în cazul acesta, al modului în care ni se explică originea universului, nu ni se cere să alegem între raţiune şi credinţă, ci între două poziţii care ambele pretind a fi ştiinţifice. Decizia noastră trebuie să izvorască din răspunsul la întrebarea: Care este mai raţională şi mai logică, deci mai credibilă!

   Cealaltă temă majoră a zilelor noastre este teoria evoluţiei, aşa cum o prezintă oamenii de ştiinţă naturalişti atei. Nu intru în discuţia evoluţiei în sine, discuţie care de cele mai multe ori produce mai multe scântei decât lumină. Vreau să subliniez doar principiul fundamental care stă la baza evoluţiei, aşa cum l-a formulat biologul francez Jacques Monod, un câştigător al premiului Nobel: ”Întâmplarea singură este la izvorul fiecărei inovaţii, a întregii creaţii în biosferă. Pură întâmplare, absolut liberă dar oarbă, este la însăşi rădăcina uluitorului edificiu al evoluţiei” (în Chance and Necessity: An Essay on the Natural Philosophy of Modern Biology. New York, A. A. Knoff, 1971, p.112-113)

   Înainte de a comenta această bază filosofică a teoriei evoluţiei, introduc aici o altă informaţie demnă de ştiut de noi toţi. Doi apologeţi creştini americani, Norman Geisler şi Frank Turek, au publicat în 2002 o carte întitulată I Don’t  Have Enough Faith to Be an Atheist, care a fost publicată în româneşte în 2007 la Editura Cartea Creştină din Oradea cu titlul: Nu am destula credință ca să fiu ateu.

Teza de bază a cărţii este aceasta:

”În ciuda caracterului său aparent convingător, pretenţia că religia e o simplă chestiune de credinţă nu reprezintă nimic mai mult decât un mit modern – cu alte cuvinte nu este adevărată. Deşi religia necesită desigur credinţă, religia nu se limitează doar la credinţă. Faptele sunt şi ele esenţiale pentru toate religiile, deoarece toate concepţiile religioase despre lume şi viaţă – inclusiv ateismul – emit pretenţii de adevăr, şi multe dintre aceste pretenţii de adevăr pot fi evaluate prin investigaţie ştiinţifică şi istorică…

Desigur, nu toate enunţurile religioase sunt deschise investigaţiei ştiinţifice sau istorice. Unele dintre ele sunt dogme neverificabile. Cu toate acestea, validitatea multor credinţe religioase poate fi testată. Unele credinţe sunt rezonabile – ele pot fi dovedite cu un grad înalt de certitudine – în timp ce altele sunt vădit nerezonabile.” (pag. 24)

Trecând la analiza ateismului, autorii scriu:

”Carl Sagan, deşi afirmă să este ateu, şi-a declarat totuşi credinţa în materialismul ateist atunci când a pretins: ”Cosmosul este tot ce a fost, este şi va fi vreodată.” Cum ştia el cu siguranţă lucrul acesta? Nu ştia. Cum ar fi putut şti? El era o fiinţă umană limitată, cu o cunoaştere limitată. Sagan opera în sfera probabilităţii, la fel ca şi creştinii care afirmă că Dumnezeu există. Dar întrebarea care se pune este: cine are mai multe dovezi pentru concluzia lui? Care concluzie este mai rezonabilă? Aşa cum vom vedea atunci când ne vom uita la dovezi, ateul are nevoie de mai multă credinţă decât creştinul.” (p.26).

Venind la problema apariţiei vieţii, autorii scriu:

”Cea mai simplă formă de viaţă conţine o informaţie echivalentă cu 1.000 de enciclopedii. Creştinii cred că doar o fiinţă inteligentă poate crea o formă de viaţă care să conţină echivalentul a 1.000 de enciclopedii. Ateii cred că o asemenea formă de viaţă poate fi creată de forţe naturale lipsite de inteligenţă. Creştinii au dovezi pentru a-şi susţine concluzia. Întrucât ateii nu au astfel de dovezi, convingerea lor necesită mai multă credinţă.” (p.27)

   Revenind acum la problema evoluţiei, naturaliştii atei ne cer să credem că întâmplarea oarbă a creat totul: prima celulă vie, conţinând informaţie cât în 1.000 de enciclopedii, s-a format din întâmplare; apoi intră în joc modificări întâmplătoare pe care ”natura” le selectează şi le păstrează doar pe cele benefice; prin mecanismul acesta au apărut vieţuitoarele cele mai complexe, apoi omul cu gândire abstractă, cu personalitate, cu simţ moral şi artistic, a apărut limbajul şi mii de limbi diferite. Şi toate acestea, cum a decretat Monod, numai şi numai dintr-o întâmplare oarbă, fără scop şi fără direcţie. Folosind titlul cărţii lui Geisler şi Turek, nu am destula credinţă ca să fiu un ateu evoluţionist!

   În 2007, prin Rezoluţia 1580, Consiliul Europei a semnalat statelor UE că a început să se răspândească în Europa creaţionismul  şi le-a recomandat  ca teoria evoluţionistă să nu fie abandonată „atâta timp cât, ca orice altă teorie, va rezista în faţa examinării ştiinţifice exhaustive.”

   Problema este că teoria evoluţiei nu poate fi examinată ştiinţific. Nimeni nu poate repeta în laborator transformarea unei maimuţe în om. La fel cum nimeni nu poate repeta explozia big bang. Exact cum nimeni nu poate repeta crearea lumii prin actul Creatorului care a zis ”Să fie” şi a fost. Şi nimeni nu poate repeta crearea omului din ţărâna pământului.

   Nici unele nici altele n-ar trebui să fie prezentate elevilor ca ”fapte”, ci ca ”teorii”, sau puncte de vedere. Elevilor ar trebui să li se prezinte argumentele aduse de fiecare dintre cele două tabere şi să li se dea libertatea să aleagă ei pe care să o creadă.

   Ceea ce este mai tulburător este că în Rezoluţia mai sus amintită se caută ca Europa să fie speriată de faptul că unii dintre propunătorii creaţionismului ar avea ”legături cu grupuri care propagă rasismul.” Este foarte bine cunoscut faptul că teoria evoluţiei, cu rase umane mai puţin dezvoltate şi mai plenar dezvoltate, a fost cauza directă a apariţiei rasismului nazist şi a altor aspecte ale rasismului contemporan. Lucrul acesta este atât de bine documentat încât nu este nevoie să mai insistăm asupra lui. A arunca blama pentru rasism asupra creaţionismului modern, prin simpla presupunere că ar avea legături cu grupuri rasiste, este o tactică lipsită totalmente de onestitate. 

   Mi se va riposta, de către unii, că problema lor nu este credinţa ca instrument de recepţionare de informaţii, de cercetare şi de formare de convingeri, ci credinţa religioasă, şi în special religia creştină, deoarece aceasta emite pretenţia că deţine adevărul absolut. Ce putem spune despre aceasta?

   Nu avem aici spaţiul pentru a face apologia religiei creştine, adică să arătăm toate dovezile care vin să confirme că credinţele ei se bazează pe fapte istorice şi pe idei rezonabile.

   Vom alege calea mai dificilă, pe care a utilizat-o Tertullian, un avocat care s-a încreştinat în jurul anului 200 după Cristos. El este cunoscut, printre altele, pentru cartea lui Apologeticum, în care a făcut o apărare logică a creştinismului. Tertullian a fost împotriva amestecării creştinismului cu filosofia greacă, atitudine exprimată succint în afirmaţia lui celebră: ”Ce are de a face Atena cu Ierusalimul?” Dar, dacă el a fost împotriva sincretismului, el n-a fost împotriva logicii şi a raţionării logice. De fapt, Tertullian aduce în sprijinul creştinismului unul dintre cele mai subtile şi mai profunde argumente formulate vreodată. El constată că esenţa creştinismului este credinţa în Isus Cristos, un om care a afirmat că este Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care se naşte ca om? Aceasta este o primă idee inacceptabilă pentru raţiunea umană. Dar Isus Cristos a afirmat că El trebuie să moară pentru păcatele omenirii şi că a treia zi va învia. Într-adevăr, El a fost răstignit de romani şi a treia zi a înviat şi s-a arătat unui mare număr de ucenici ai Săi. Învierea Lui i-a determinat pe ucenicii Săi să creadă că El este ceea ce a afirmat că este şi să meargă în toată lumea să propovăduiască noua credinţă. Elementele esenţiale ale credinţei creştine, naşterea Fiului lui Dumnezeu, moartea şi învierea lui, sunt incredibile. Dar aici intervine argumentul logic al lui Tertullian: Un om nu putea să conceapă aceste fapte; numai Dumnezeu însuşi putea să le conceapă. Învierea lui Isus doar a confirmat că lucrarea era a lui Dumnezeu. Tertullian a pus toate acestea sub forma unui argument filosofic profund, în felul următor: 

„Fiul lui Dumnezeu este născut; nu ne ruşinează, fiindcă este ruşinos. Şi Fiul lui Dumnezeu este mort; este totalmente de crezut, fiindcă este o nebunie (ineptum). Şi după ce a fost înmormântat, El a înviat din nou; este sigur, fiindcă este imposibil.”

   Un gânditor de mai târziu a reformulat acest argument şi i-a atribuit lui Tertullian formula credo quia absurdum (eu cred fiindcă este absurd). El n-a făcut niciodată această afirmaţie, dar a făcut raţionamentul că aparenta absurditate a creştinismului dovedeşte că el n-a fost inventat de om.

   Este cunoscut însă faptul că oricâte argumente le-ai aduce unor oameni, ei tot nu vor crede. De ce-i aşa? Misterul acesta l-a dezlegat matematicianul şi filosoful creştin francez Blaise Pascal (1623-1662), care a sesizat rolul voinţei în fenomenul credinţei. Cu toate că voinţa nu poate crea credinţă, spune Pascal, ”voința este unul dintre factorii principali în credinţă”, deoarece ea poate influenţa mintea să privească lucrurile după plăcerea sau după neplăcerea persoanei. Pascal a constatat că unii oameni urăsc adevărul despre ei înşişi şi de aceea urăsc religia care le arată cine sunt ei înşişi. De aceea, foarte mulţi oameni se tem că religia creştină este adevărată!

   Cu patruzeci de ani în urmă, când eram profesor de limba română la Liceul energetic din Cluj, am avut o discuţie pe teme de credinţă cu colegul meu profesorul de fizică. După ce i-am adus mai multe argumente pentru credinţa creştină, el mi-a spus: ”Oricâte argumente mi-ai aduce, eu nu pot să cred.” Imediat i-am replicat: ”Nu-i adevărat că tu nu poţi să crezi. Tu nu vrei să crezi.” A făcut ochi mari de uimire şi atunci am continuat: ”Tu eşti secretar de partid şi vrei să urci. Şi ştii că dacă ai crede, n-ai mai putea urca pe scară. De asemenea, tu ai o amantă, şi tu ştii că dacă ai crede n-ai mai putea continua această relaţie. Credinţa creştină te-ar obliga la schimbări radicale care nu-ţi convin. De aceea, tu nu vrei să crezi”

   A doua zi, s-a apropiat de mine în cancelarie şi mi-a şoptit: ”Tu ai dreptate: eu nu vreau să cred.”

   Marele ateu Friedrich Nietzsche confirmă ce spun eu aici. El a scris: ”Dacă cineva ni L-ar dovedi pe acest Dumnezeu al creştinilor, ar trebui să fim încă şi mai puţin dispuşi să credem în El” şi ”preferinţele noastre sunt cele care decid împotriva creştinismului, nu argumentele.” (Citat în Geisler, Op.cit. p.30) este evident că necredinţa lui Nietzsche se baza pe voinţa lui, nu pe intelectul lui.

   Acesta este cazul şi cu cei ce cred în evoluţie. Fostul profesor de paleontologie de la Harvard, Stephen Jay Gould, a ajuns să constate că nimic nu dovedeşte că ar fi existat o evoluţie graduală a fiinţelor vii şi de aceea a emis teoria evoluţiei prin salturi. De asemenea, el a intuit că există anumite argumente logice pentru credinţă, dar a insistat că trebuie să facem o distincţie netă între ştiinţă şi religie. Acestea, spune el, sunt domenii total diferite, care nu se ating, nu se întretaie, nu se suprapun.

   Poziţia aceasta se rezumă la credinţa lor că ar fi neştiinţific să crezi în Dumnezeu, că Dumnezeu nu are loc în domeniul ştiinţei şi de aceea trebuie transferat în domeniul religiei. De ce-i aşa?  Ce logică i-a dus la atitudinea aceasta?

   Răspunsul îl căpătăm dacă analizăm definiţia ştiinţei. Definiţia normală şi firească a ştiinţei ar trebui să fie că ea este suma tuturor adevărurilor descoperite de oameni din toate domeniile: material, spiritual, psihic, estetic, social, moral, etc. Ori, la un moment dat, definiţia ştiinţei s-a restrâns la domeniul ştiinţelor naturii şi s-a exclus din domeniul ştiinţei tot restul. S-a spus că ştiinţa studiază numai ceea ce poate fi văzut, măsurat, cântărit, etc. Numai lumea materială este domeniul ştiinţei. În momentul în care presupui – chiar dacă ai anumite indicii despre aceasta – că ar mai fi o lume dincolo de cea materială, nu mai eşti ştiinţific, fiindcă ai ieşit din domeniul ştiinţei. Ceea ce s-a întâmplat a fost că ateismul s-a furişat pe nesimţite în definiţia ştiinţei.

   O analiză istorică a procesului prin care s-a introdus ateismul în definiţia ştiinţei, încă din epoca luminilor, ar fi extrem de instructivă.

   Este timpul să ne revoltăm împotriva acestor două lucruri: introducerea ateismului în definiţia ştiinţei şi limitarea accesului ştiinţei numai la domeniul material. Ar fi o enorm de benefică eliberare dacă i s-ar da ştiinţei libertatea să intre şi în metafizic şi în orice alt domeniu care ar putea să existe. Am putea face o asemenea eliberare dacă nu ne-am mai teme de religie. Teama aceasta este cel mai bine ilustrată de modul în care reacţionează evoluţioniştii când le spulberi argumentele. Ei declară – realmente – că rămân totuşi evoluţionişti, fiindcă alternativa ar fi să crezi într-un Creator şi lucrul acesta este inacceptabil! Sau, aceasta ar fi neştiinţific. Teama acestor oameni este teama de Dumnezeu. Ei ştiu că credinţa în Dumnezeu, în special în Dumnezeul creştinismului, le-ar impune schimbări în modul lor de viaţă, şi aceasta îi face să spună că credinţa în Dumnezeu este inacceptabilă! Este o problemă de voinţă, care nu vrea să vină la credinţă.

   Un ultim punct.

   Isus Cristos a spus unor oameni care căutau adevărul: ”Dacă vrea cineva să cunoască dacă ceea ce vă spun Eu vine de la Dumnezeu, trebuie să facă în propria lor viaţă voia lui Dumnezeu aşa cum o definesc Eu în învăţătura mea. Aplicând în practică această învăţătură vor ajunge să cunoască că ea vine de la Dumnezeu.” Am parafrazat prin aceste cuvinte ceea ce spune Isus mai condensat în Evanghelia după Ioan 7:17.

   Afirmaţia aceasta a lui Isus este pur ştiinţifică: Cunoşti că o afirmaţie este adevăr dacă o testezi în practică!

   Care este procesul de cunoaştere care se întâmplă atunci? Acceptarea învăţăturii lui Isus produce în tine o întâlnire cu Dumnezeul cel viu, o întâlnire care îţi schimbă radical viaţa. Este o schimbare atât de profundă încât Isus a numit-o ”naştere din nou”. Atunci cunoşti că totul este adevărat!

   Această cunoaştere este inaccesibilă celui care nu a testat-o. El o poate ironiza, o poate batjocori, o poate declara absurdă, dar el rămâne unul care este în afară şi caută să evalueze ceva la care nu are acces. Şi nu are acces fiindcă îi este frică de schimbarea pe care ar aduce-o Dumnezeu în viaţa lui.   Prin urmare credinţa creştină nu este iraţională. Ea este extrem de logică. Dar nu o poţi verifica decât dacă te supui termenilor ei. Altfel, rămâi în afară şi rămâi extrem de sărac. Apostolul Pavel a definit culmea cea mai înaltă a religiei creştine în aceste cuvinte: „ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19). Aceasta este cea mai mare bogăţie pe care o poate căpăta fiinţa umană pe această planetă.

horizontal rule

Pilde şi Minuni (partea IV) de Dr. Benjamin Cocar

IX. DEFINIŢIA UNUI MIRACOL

Biblia nu oferă definiţia miracolelor. Aceasta doar le înregistrează şi le transmite.

Augustin – Tot ceea ce apare şi este dificil sau neobişnuit de presus de speranţă şi puterea acelora care se minunează.

Thomas Aquinas – Dumnezeu face ceva într-o ocazie împotriva modelului obişnuit de natură. Toate lucrările exprimă puterea lui Dumnezeu, însă cuvântul miracol sugerează totodată minunăţia, adică având cauza sa ascunsă total de oricine. Cauza aceasta este Dumnezeu. Astfel lucrările pe care le face Dumnezeu ce depăşesc orice cauză cunoscută nouă sunt miracolele.

A. H. Strong – Un eveniment palpabil pentru simţuri, produs dintr-un scop religios de factorul imediat al lui Dumnezeu; un eveniment care, deşi nu contravine nici unei legi a naturii, legile naturii, dacă sunt pe deplin cunoscute, nu ar putea fi competente spre explicare fără acest factor imediat al lui Dumnezeu.

Charles Hodge – Un miracol poate fi definit a fi un eveniment, în lumea externă, adus de eficienţa imediată, sau simpla voinţă liberă a lui Dumnezeu.

Millard Erickson – Acele lucrări supranaturale speciale ale providenţei lui Dumnezeu care nu sunt explicabile pe baza modelelor obişnuite ale naturii.

Norman Geisler – Un miracol este o intervenţie divină sau o întrerupere a cursului regulat al lumii care produce un eveniment cu scop însă neobişnuit care de altfel nu ar fi putut (sau nu putea) să se fi întâmplat. Lumea naturală este cea care e obişnuită, care observă, a evenimentelor predictibile. De aici, un miracol prin definiţie nu poate fi prezis prin mijloace naturale.

Un miracol este o intruziune directă şi imediată a puterii lui Dumnezeu în dimensiunea de timp, spaţiu, masă.

Două idei diferite au apărut din aceste definiţii:

1. Un miracol este o spărtură sau încălcare a legilor naturii.

2. Miracolele nu violează legile naturii, ci funcţionează în cadrul acestora.

Legile naturii nu sunt un set uniform, imuabil de legi care nu pot fi rupte.

Uniformitarianismul afirmă că toate fenomenele geologice pot fi explicate ca rezultat al forţelor existente care au operat uniform de la originea pământului până în timpul prezent. Această teorie este incorectă deoarece Dumnezeu nu a ordonat dinainte forţelor existente în aşa fel încât El să devină supus lor. Dumnezeu este omnipotent, El poate face orice care este în conformitate cu caracterul şi scopul Său.

Miracolele ar trebui să fie considerate o modificare a legilor naturii, mai degrabă decât o încălcare a lor.

Scripturile se referă la evenimentele miraculoase ca fiind realizate prin puterea imediată a lui Dumnezeu. În Vechiul Testament minunile erau făcute de mâna lui Dumnezeu.

În Noul Testament Isus Hristos a făcut minuni printr-o atingere, sau un cuvânt rostit, „Voiesc, fii curăţit” (Luca 5:13).

Apostolii nu au vindecat printr-o forţă impersonală, ci în Numele lui Isus.

Un miracol exprimă natura lui Dumnezeu, fiind nu doar exemplu al puterii Sale, ci şi manifestare a persoanei Sale.

Miracolele de judecată din Exod au spus lui Faraon despre cine era Yahweh, Dumnezeul evreilor.

X. DESEMNAREA BIBLICĂ A UNUI MIRACOL

Cuvântul „miracol” provine de la latinescul miraculum, care înseamnă o minune.

În Biblie există patru cuvinte, două cuvinte în ebraică şi două în greacă care desemnează în mod comun cuvântul miracol:

__À (‘ot); ____ (mopet); σημειov (semeeion); τερας (teras).

__À este înţeles să însemne:

a. semn; este folosit ca o insignă militară, în special ceva care denota un trib particular, Numeri 2:2.

b. un memorial, o amintire a ceva din trecut; Sărbătoarea Azimilor slujea ca un semn de amintire pentru Israel despre plecarea lor din Egipt, Ex 13:9. (Gen 9:12-13; 17)

c. un semn a ceva din viitor; Isaia a folosit copiii săi ca semne a viitorului lui Israel, Isaia 8:18 (vezi Isaia 7:14)

d. un miracol, un semn al puterii divine, Deuteronom 4:34

Cuvântul ‘ot apare de opt ori în Vechiul Testament, şi în majoritatea cazurilor se referă la semne miraculoase, Exod 7:3, Deuteronom 4:34; 6:22; 7:19; 26:8; Neemia 9:10; Is 20:3; 2 Regi 20:9; Judecători 6:17, etc.

____ (mopet) este un miracol sau minune. Acest substantiv masculin nu are nici o etimologie anumită. Nici un alt verb sau substantiv nu foloseşte aceleaşi litere rădăcină. Cu toate acestea, interpretarea lui mopet nu este de îndoit. Adesea este paralel cu ’ot, Exod 7:3; Deut 4:34, 6:22, 7:19, 13:1 şu, 26:8, 28:46, 29:2, 34:11; Neemia 9:10; Psalmul 135:9; Isaia 8:18, 20:3; Ieremia 32:20.

Judecăţile şi lucrările sunt paralele cu mopet în 1 Cronici 16:12; Psalmul 105:5.

Septuaginta (LXX) prezintă cuvântul mopet cu teratra, minuni, minunăţii.

Primele apariţii ale lui mopet în Vechiul Testament sunt în Exod 4:21; 7:3,9; 11:9-10. În aceste versete se referă la toiagul lui Moise schimbat într-un şarpe (7:9), precum şi cele zece plăgi asupra egiptenilor (TWOT; Gesenius’ Lexicon).

σημειov este semnul sau marca de distincţie prin care ceva este cunoscut, însemnat, un simbol, sau o indicare. Aceasta este totodată un semn care constă dintr-o minune sau miracol, un eveniment contrar cursului naturii. Acesta este folosit în Evanghelia lui Ioan de 17 ori: 2:11, 18, 23; 3:2; 4:48, 54; 6:2, 14, 26, 30; 7:31; 9:16; 10:47; 12:18, 37; 20:30.

τερας este un semn miraculos, o minunăţie, un semn, sau o minune. Teras apare de multe ori în Septuaginta şi de 16 ori în Noul Testament (de nouă ori în Fapte), exclusiv la plural şi doar în combinaţie cu semeion.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/teologie_sept09.htm

Coronavirus în lume Bilanțul global, pe punctul de a depăși pragul de 30 de milioane de cazuri / Scade media de vârstă a persoanelor infectate de Covid-19

de Redactia HotNews.roMiercuri, 16 septembrie 2020, 9:39 Actualitate | Coronavirus

Teste coronavirus India

Teste coronavirus IndiaFoto: Bharat Bhushan/Hindustan Times / Shutterstock Editorial / ProfimediaBilanțul global al cazurilor de îmbolnăviri este de 29.730.066, din care 939.192 sunt decese, iar 21.544.716 sunt pacienți vindecați, potrivit datelor publicate de platforma worldometers.info. India a depășit pragul de 5 milioane de cazuri, fiind pe locul doi în lume, după SUA cu 6,6 milioane.

Citește ultimele informații despre pandemie LIVETEXT pe HOTNEWS:

–––––––––23.50: Franța a raportat al treilea cel mai mare bilanț zilnic al noilor cazuri de Covid-19 de la începutul pandemiei

20:47Viktor Orban: Ungaria se așteaptă ca al doilea val al pandemiei să atingă vârful în decembrie-ianuarie

20.25:Media de vârstă a persoanelor infectate de Covid-19 scade: Tot mai multe persoane cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani se internează (OMS)

18.53Marea Sinagogă a Ierusalimului va fi închisă pentru prima dată în istorie de Anul Nou Evreiesc din cauza pandemiei de Covid 19 după ce autoritățile israeliene au anunțat reinstaurarea carantina la nivel național pentru a preveni răspândirea coronavirusului

17.09Un anticorp care ar putea neutraliza coronavirusul a fost descoperit de Universitatea din Pittsburgh

16.55: Anticorpul ”biotehnologic” reduce numărul internărilor la aproape jumătate la pacienții cu forme medii de Covid-19 – companie

16.09 Circa 3 milioane de angajaţi din domeniul sanitar s-au îmbolnăvit de COVID-19, ceea ce reprezintă 10% din cele aproape 30 de milioane de cazuri înregistrate la nivel mondial, potrivit unui studiu prezentat miercuri de Consiliul Internaţional al Infirmeriei (ICN), care cere guvernelor o mai mare siguranţă pentru acest sector

15.53 
Fotbalul va pierde cel mai probabil 14 miliarde de dolari în acest an din cauza pandemiei, în jur de o treime din valoarea estimată a sportului la nivel mondial, a anunțat miercuri Olli Rehn, șeful comisiei FIFA responsabile de gestionare a efectelor pandemiei

14.17 
La doar cincisprezece zile de la începutul anului şcolar, 81 de şcoli au fost închise în Franţa, în timp ce în circa zece universităţi, inclusiv facultăţi de medicină, au apărut cazuri de COVID-19
13.25 
Autoritățile indoneziene au raportat miercuri 3.963 de noi infecții zilnice cu coronavirusulnumărul total al persoanelor care au contractat SARS-CoV-2 de la izbucnirea pandemiei ajungând la 228.993 în țara din sud-estul Asiei

12.10 
Oficialii fondului suveran de investiții al Rusiei au anunțat că au ajuns la un acord de a livra 100 de milioane de doze ale vaccinului Sputnik V către compania farmaceutică indiană Dr. Reddy’s Laboratories imediat după ce vaccinul său va primi aprobarea autorităților de reglementare de la New Delhi

11.32 
Înainte de al doilea val de pandemie, Australia a înregistrat 11.000 de cazuri de COVID-19, însă un nou test de sânge relevă că numărul real ar putea fi aproape de 70.000, conform unui nou studiu făcut public miercuri
10.54Biserica protestantă oficială din Germania (EKD) se pregăteşte să ţină slujbele de Crăciun în pieţe şi pe stadioane de fotbal, pentru a se adapta la restricţiile impuse de epidemia de coronavirus, informează dpa citată de Agerpres. Se vor oficia liturghii şi în cinematografele în aer liber cu acces auto.

• India a depășit pragul de 5 milioane de cazuri, punând la grea încercare sistemul public de sănătate din zeci de orașe și sate sărace.

Ministerul Sănătății a anunțat 90.123 de noi cazuri, bilanțul total atingând astfel 5,020,359, ceea ce reprezintă 0.35% din totalul populației de 1,4 miliarde de locuitori.

Încă 1.290 de oameni au murit în ultimele 24 de ore, bilanțul total al victimelor ajungând la 82,066.

• Jumătate din elevii din întreaga lume nu pot merge la școală din cauza pandemiei, notează Guardian.

Este vorba de 872 de milioane de elevi din întreaga lume, din care mai bine de jumătate nu au nici posibilitatea de a studia de la distanță, potrivit datelor Unicef.

Coronavirus Romania

Primul copil român diagnosticat cu Sindromul Kawasaki, boala asimilată Covid-19 / Băiatul de 8 ani, internat la Terapie Intensivă

Situatia pandemiei de coronavirus in Romania - 17 septembrie 2020

INTERACTIV A fost atins un platou? Coronavirus în România: opt grafice esențiale

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

REVIEW Samsung Galaxy Note 20 Ultra – Foarte bun, foarte scump

Galaxy Tab S7

Back to school pe timp de pandemie: scenariu hibrid și cursuri de la distanță

Traian Ogagau

Primarul din Sângeorz-Băi și-a filmat fiica dezbrăcată, în genunchi și cu mâinile ridicate, în timp ce el o certa / Ogâgău dă vina pe PSD că folosește filmarea în campania electorală

Subiectele zilei

Joi, 17 Septembrie 2020

Iohannis: Începutul anului școlar, un succes / Sub nicio formă nu ne putem permite ca sistemul medical să gestioneze o dublă epidemie – de gripă și de COVID-19Președintele Klaus Iohannis a avertizat miercuri că pandemia este încă departe de a se fi încheiat, spunând că sub nicio formă nu ne putem permite ca sistemul sanitar să gestioneze o
 citeste tot articolul
Noul sezon al pieței românești de artă, oficial, deschisDupă o tradițională și binemeritată vacanță de 2 luni, pe timpul verii, noul sezon al pieței românești de artă debutează la Artmark cu peste 1.000 de piese de colecție, cu prețuri medii de
 citeste tot articolul
Primul copil român diagnosticat cu Sindromul Kawasaki, boala asimilată Covid-19 / Băiatul de 8 ani, internat la Terapie IntensivăUn băiat în vârstă de opt ani din Buzău, infectat cu coronavirus, este internat în stare gravă în Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Gomoiu din București. Este primul
 citeste tot articolul
Drumul Expres DX12 Craiova – Pitești: Ultimele două tronsoane, contractate cu UMB / Decizia CNAIR care grăbește implementarea proiectuluiContractele de proiectare și execuție pentru Lotul 3 (31,7 km) și Lotul 4 (31,88 km) ale Drumului Expres DX12 Craiova – Pitești au fost semnate miercuri cu constructorul român UMB. Atribuirea
 citeste tot articolul
Primăria Sectorului 5, condusă de Daniel Florea, a dat într-o zi, prin achiziție directă, 198 contracte, în valoare de 4,7 milioane lei, către două firme cu un acționar comunPrimăria Sectorului 5, condusă de primarul pesedist Daniel Florea, a atribuit pe 10 septembrie, prin achiziție directă, 198 contracte către două firme – Idea Papel Distribution și Litera Educațional
 citeste tot articolul
CNN: Țările care au încetat să mai existeÎn ciuda numelui său exotic, există un motiv foarte bun pentru care nu ați rezervat niciodată o vacanță la Quilombo din Palmeres. Același lucru este valabil și pentru Islands of Refreshment,
 citeste tot articolul
VIDEO viral : Ludovic Orban, către o persoană aflată în scaun cu rotile: ”Ce viteză prinde?”Premierul Ludovic Orban, aflat într-o vizită de lucru în județul Argeș, a intrat în vorbă cu un bărbat aflat într-un scaun cu rotile și l-a întrebat ”ce viteză
 citeste tot articolul
Haaretz: În ciuda acordurilor cu EAU și Bahrein, planul Israelului de anexare este înfăptuitÎn vreme ce premierul Benjamin Netanyahu semnează acorduri diplomatice care chipurile au scos din ecuația anexarea, realitatea din teren este inversă. De fapt, în Cisiordania are loc o
 citeste tot articolul
Austria: Camion frigorific care transporta migranți, descoperit de poliție / Migranții se îmbarcaseră în România, plătind până la 8.000 de euroȘoferul unui camion frigorific care transporta aproximativ 40 de imigranți ilegali, îngrămădiți în dubă unde nu aveau ventilație, a fost arestat în Austria, a declarat poliția
 citeste tot articolul
Coronavirus în lume : Bilanțul global, pe punctul de a depăși pragul de 30 de milioane de cazuri / Scade media de vârstă a persoanelor infectate de Covid-19Bilanțul global al cazurilor de îmbolnăviri este de 29.730.066, din care 939.192 sunt decese, iar 21.544.716 sunt pacienți vindecați, potrivit datelor publicate de platforma worldometers.info.
 citeste tot articolul
?WTA Roma: Simona Halep și-a aflat adversara din optimi – Are în palmares trei titluri WTASimona Halep va avea o misiune dificilă în optimile turneului de la Roma, fază a competiției unde va da peste Dayana Yastremska (Ucraina, 29 WTA), care a trecut de Amanda Anisimova (SUA, 27
 citeste tot articolul
Linia Gara de Nord – Aeroport – Primele trenuri ar putea circula la intervale de 50 de minute, spune șeful CFR CălătoriPrimele discuții arată că trenurile dintre Gara de Nord și Aeroport ar putea circula la intervale de 50 de minute, fiindcă vor fi puțini pasageri la început, spune Dan Costescu, președintele
 citeste tot articolul
Trump afirmă că un vaccin anti-Covid-19 ar putea fi gata într-o lunăPreședintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, marți, că un vaccin împotriva Covid-19 ar putea fi disponibil în termen de o lună – o accelerare a propriilor predicții deja
 citeste tot articolul
Joseph Biden menține avansul