MORALITATE  Tăierea împrejur

download - Copie

„Tăierea împrejur” sau „Circumciziunea” este o operaţie chirurgicală prin care se îndepărtează parţial sau în întregime pielea care înfăşoară organul sexual al bărbatului. Dumnezeu a poruncit această practică lui Avraam, ca un semn al legămîntului (Gen. 17:9-14). Obiceiul mai este întîlnit şi la alte popoare, dar originalitatea actului practicat de evrei stă în faptul că trebuie îndeplinit exact în ziua a opta de la naştere, adică exact atunci cînd viteza de coagulare a sîngelui este cea mai ridicată din toată durata vieţii. Dumnezeu a rînduit lucrul acesta cu mult înainte ca ştiinţa medicală să-i descopere rostul.

Şovăiala lui Moise de a-şi tăia împrejur copilul era cît pe ce să-l coste viaţa (Exod 4:23-26). Toţi bărbaţii care se converteau la Iudaism trebuiau să fie tăiaţi împrejur (Gen. 34:8-17).

Cu toate că a devenit parte din Legea mozaică, tăierea împrejur a fost neglijată total în perioada celor 40 de ani de pribegie prin pustia Sinai. Lucrul acesta scoate şi mai mult în evidenţă îndepărtarea acelei generaţii de Dumnezeu şi justificarea lui Dumnezeu în pedepsirea lor cu moartea. Practicarea tăierii împrejur a fost reluată pe vremea lui Iosua (Iosua 5:1-8). Toţi bărbaţii care se născuseră în pustie au fost tăiaţi împrejur, după porunca Domnului.

Moise şi profeţii au explicat simbolul tăierii împrejur ca o atitudine de ascultare şi de supunere a inimii faţă de Domnul: „Şi atunci inima lor netăiată împrejur se va smeri şi vor plătidatoria fărădelegilor lor” (Lev. 26:41, 42; Deut. 10:16).

Profetul Ieremia îi descrie pe evreii timpului ca oameni „cu urechile netăiate împrejur” (Ier. 6:10) şi „cu inima netăiată împrejur” (Ier. 9:26).

În vremea Noului Testament, în biserica creştină a izbucnit o criză pe tema tăierii împrejur. Unii dintre creştinii care susţineau că neamurile convertite trebuiau să se facă mai întîi evrei şi numai apoi să beneficieze de mîntuirea adusă de Cristos s-au dus la Antiohia şi au cerut ca toţi cei din adunare să fie tăiaţi împrejur. Ei spuneau: „Dacă nu sînteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mîntuiţi” (Fapte 15:1, 2). Pavel şi Barnaba s-au împotrivit acestor oameni în public şi controversa iscată de ei a dus la convocarea unui consiliu al Bisericii la Ierusalim (Fapte 15:6-29).

În timpul dezbaterilor, Petru a spus că a insista asupra necesităţii tăierii împrejur pentru aceia ce-L primesc pe Cristos înseamnă a pune asupra lor „un jug, pe care nici părinţii noştri, nici noi, nu l-am putut purta” (Fapte 15:10-11). Concluzia presbiterilor şi apostolilor din Ierusalim a fost că, în Noul Legămînt, mîntuirea este oferită de Dumnezeu prin har şi prin credinţă.

Apostolul Pavel avea să întărească şi mai mult această învăţătură scriind despre Avraam, „tatăl tuturor celor tăiaţi împrejur”, că a fost socotit neprihănit de Dumnezeu prin credinţă, cu mult înainte ca să primească tăierea împrejur (Rom. 4:9-12).

Apostolul Pavel vorbeşte şi despre o „tăiere împrejur a lui Cristos” (Col. 2:10), Înţelegînd prin aceasta moartea ispăşitoare pe cruce, prin care Cristos „a osîndit păcatul în firea pămîntească” (Rom. 8:3) şi a nimicit vinovăţia noastră la Calvar (Col. 2:14). Singurele lucruri esenţiale în creştinism rămîn astfel: credinţa, pocăinţa şi naşterea din nou, prin care căpătăm o nouă fire dumnezeiască (Efes. 2:14-18).

https://scripturile.wordpress.com/2013/01/19/taierea-imprejur/

Pagina de Teologie  Cele două braţe ale lui Dumnezeu: Fiul lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu de Iosif Ţon Lucrările de după înălţare ale lui Isus Hristos  de Dr. Benjamin Cocar

download - Copie

Iosif Ton

Irineu, care a trăit pe la anul 180, a scris că Domnul Isus şi Duhul Sfânt sunt cele două braţe pe care Dumnezeu Tatăl le întinde spre noi şi cu care El ne îmbrăţişează.

Imaginea aceasta este extrem de sugestivă şi ea ne ajută să vizualizăm într-un mod corect relaţia noastră cu Sfânta Treime. Apostolul Pavel ne aduce foarte aproape de această imagine vizuală, în Efeseni 3:14-19, unde el scrie că îşi pleacă genunchii înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, şi se roagă să ne întărim în putere în omul din lăuntru (paralela din Romani 7:22 şi 23 ne arată că pentru Pavel „omul din lăuntru” este „mintea”) prin Duhul Sfânt, aşa încât Cristos să locuiască în inimile noastre şi, ajungând plini de dragostea lui Cristos, să ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Imaginea aceasta a dublei locuiri în noi, ne vine iniţial de la Domnul Isus Însuşi, în Ioan 14:15-23. El ne spune că va ruga pe Tatăl să ni-L trimită pe Duhul Sfânt ca să locuiască în noi, apoi imediat adaugă că şi El Însuşi va veni să locuiască în noi.

Pentru a înţelege fenomenul acesta, trebuie să vedem mai întâi legătura strânsă dintre Fiul lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu. Încă din Vechiul Testament ni se spune despre „Odrasla” care va ieşi din David:

„Duhul Domnului se va odihni peste El…” (Isaia 11: 1-2). Şi:

„Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu în care Îşi găseşte plăcerea sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El…” (Isaia 42: 1). Când Domnul Isus se prezintă în sinagoga din Nazaret consătenilor Săi, o face cu aceste cuvinte tot din Isaia:

„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci M-a uns să aduc veşti bune (Evanghelia) celor nenorociţi…” (Isaia 61:1 citat în Luca 4:18).

Când venim în Noul Testament, citim de la început că Duhul Sfânt a fost instrumentul Tatălui pentru formarea trupului Fiului lui Dumnezeu. Acest lucru i-l explică Mariei îngerul Gavril:

Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine Se va chema Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1:35).

La botezul Său, Duhul Sfânt S-a coborât peste El în mod vizibil, sub formă de porumbel, ca să fie mărturie pentru oameni că El este Fiul lui Dumnezeu (Luca 3:21-22 şi Ioan 1: 29-34). Ioan Botezătorul adaugă despre El că „El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt” (v.33) şi ceva mai târziu ne spune că Fiul lui Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu „fiindcă Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură” (Ioan 3:34), adică, legătura dintre Fiul şi Duhul Sfânt este fără limite, fără bariere, este o unire divină, totală.

Tot ce face Fiul, face în unire cu Duhul Sfânt şi prin puterea Duhului Sfânt. Iată de ce Domnul Isus le spune iudeilor:

„Dar dacă Eu scot demonii cu ajutorul, Duhului lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi” (Mat. 12:28).

Din toate acestea rezultă clar că nu trebuie să încercăm să-I separăm pe Domnul Isus şi pe Duhul Sfânt unul de altul.

În Ioan 1:11-13 ni se spune că cine Îl primeşte pe Fiul este născut din Dumnezeu. Doar un capitol mai încolo, la începutul cap. 3, Domnul Isus îi explică lui Nicodim că naşterea din nou este o naştere „din Duh”.

Prin urmare, când vine Domnul Isus în cineva, vine în acelaşi timp şi Duhul Sfânt şi îl naşte din Dumnezeu.

Aceeaşi imagine a naşterii din nou prin Domnul Isus şi prin Duhul Sfânt ne-o dă şi Pavel:

„El ne-a mântuit nu prin faptele făcute de noi în dreptate, ci prin naşterea din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,

pe care L-a revărsat peste noi din belşug prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru” (Tit 3: 5-6). Observaţi ordinea logică şi cronologică a evenimentelor din acest text: Dumnezeu, prin Isus Cristos, a revărsat din belşug peste noi Duhul Sfânt, care ne-a născut din nou.

Naşterea din Dumnezeu este lucrarea lui Dumnezeu, pe care El o face prin Cristos şi prin Duhul Sfânt.

Apostolul Pavel întotdeauna Îi vede pe Domnul Isus şi pe Duhul Sfânt lucrând împreună.

Iată în Efeseni capitolul 2: „Căci prin El (prin Cristos) şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl într-un Duh” (v.18). Şi ceva mai departe:

„Şi prin El (prin Cristos) şi voi sunteţi zidiţi împreună ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu prin Duhul” (v.22).

Când Pavel îşi explică marele lui succes în lucrarea misionară o face prin aceste cuvinte: „Căci n-aş îndrăzni să pomenesc nici un lucru pe care să nu-l fi făcut Cristos prin mine… prin puterea Duhului Sfânt” (Romani 15: 18-19).

Să mai adăugăm la toate acestea, ceea ce ne scrie apostolul Petru: „Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot (ce ne este necesar) pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care el ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi ai firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:3-4).

Textul acesta este de importanţă crucială pentru viaţa noastră cu Dumnezeu.

Cheia stă în a înţelege ce sunt „făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe”, care poate fi pus în cuvinte moderne astfel: promisiunile Lui inexprimabil de mari şi inestimabil de preţioase!

Ca să vedem care sunt acestea, ne ducem la discursul lui Petru de la ziua Cincizecimii, şi de acolo aflăm (versetele 30-31) că prima promisiune a fost Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu, care tocmai a fost instalat (întronat) la dreapta lui Dumnezeu, iar din versetul 33 aflăm că a doua promisiune a fost Duhul Sfânt.

În vechime, Dumnezeu Tatăl a făcut omenirii două promisiuni: că li-L va da pe Fiul Său şi că le va da Duhul Său. Acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu inexprimabil de mari şi inestimabil de preţioase.

Şi acum uitaţi-vă la celelalte două afirmaţii cruciale:

Prima: Când Dumnezeu vi L-a dat pe Fiul Său şi v-a dat Duhul Său cel Sfânt, v-a dat tot ce vă trebuie pentru a putea trăi o viaţă sfântă, o viaţă după voia lui Dumnezeu.

A doua: Când aveţi în voi pe Fiul lui Dumnezeu şi pe Duhul lui Dumnezeu, aţi devenit părtaşi ai naturii lui Dumnezeu! Aceasta nu înseamnă că noi am fost îndumnezeiţi, ci înseamnă că dacă Domnul Isus şi Duhul Sfânt, care sunt parte din Dumnezeire, locuiesc în voi, înseamnă că aţi venit în contact direct cu „firea dumnezeiască”, sau cu natura divină. Ele nu devin ale voastre în mod separat de Domnul Isus şi de Duhul Sfânt. Voi, prin Isus şi prin Duhul, sunteţi în atingere cu natura divină. O mai mare apropiere de Dumnezeu ca aceasta nu poate fi gândită.

De ce le spunem aici toate acestea?

Fiindcă numai astfel putem înţelege ce ne-a pus Dumnezeu la dispoziţie ca să putem împlini cele trei chemări ale Lui:

Voi să fiţi sfinţi ca Mine!

Voi să fiţi desăvârşiţi ca Mine!

Voi să fiţi asemenea chipului Fiului Meu!

Dar nu este suficient să le vizualizăm şi să le înţelegem. Trebuie să învăţăm să trăim în unire directă şi intimă şi practică cu Domnul Isus şi trebuie să învăţăm să trăim sub călăuzirea directă şi clară a Duhului Sfânt în mintea noastră.

Iată de ce am scris două eseuri separate.

Unul se întitulează

Unirea cu Cristos

Cum a fost ea realizată şi cum trăim în ea  şi Duhul Sfânt

Cum trăim sub călăuzirea Lui

Dumnezeu a pus în noi din Însăşi Fiinţa Lui: pe Fiul Său şi pe Duhul Său.

Prin Ei, Dumnezeu Însuşi vine în noi. Noi suntem îmbrăţişaţi în Sfânta Treime.

Dar noi trebuie să facem efortul să învăţăm totul despre fiecare din Ei şi apoi să facem efortul să învăţăm cum să trăim în mod real, practic cu fiecare dintre Ei, adică cu Fiul şi cu Duhul Sfânt.

Nimic nu este mai important în lumea aceasta!!!

Lucrările de după înălţare ale lui Isus Hristos de Dr. Benjamin Cocar

Deşi Isus Hristos s-a înălţat la Ceruri, Biblia ne descoperă faptul că El continuă să lucreze în dreptul nostru. Pavel ne spune că Hristos a fost pus în locul cel mai înalt, Efeseni 1:20-23; Filipeni 2:9-11.

În calitatea de Cap al Trupului Său:

 1. El a format trupul – prin a trimite Duhul Fapte 1:5; 2:33; 1 Corinteni 12:13
 1. Lui îi pasă de trupul Său
 1. El îl sfinţeşte, Efeseni 5:26
 1. În hrăneşte sau îl aduce la maturitate, Efeseni 5:29
 1. Îl păstrează, Efeseni 5:29
 1. El dă daturi trupului, Efeseni 4:7-13

Apostoli

Profeţi

Evanghelişti

Pastori

Învăţători

 1. Domnul Isus îşi împuterniceşte trupul, Ioan 15:1-10
 1. El face mijlocire pentru noi, Evrei 7:25
 1. El pregăteşte un loc pentru noi, Ioan 14:1-3

XIV. A doua venire a lui Isus Hristos

Există două stagii ale venirii Domnului, Răpirea şi Revelaţia sau Parusia.

Răpirea Bisericii, 1 Tesaloniceni 4:13-18; 1 Corinteni 15:52

 1. Evenimentele care au loc la răpire
 1. Revenirea lui Isus
 2. O înviere
 3. O răpire
 4. O reuniune
 5. O reasigurare
 1. Timpul răpirii
 1. Anterior necazului
 1. În mijlocul necazului
 1. Înaintea „necazului lui Iacov”
 1. După necaz

A doua venire a lui Isus Hristos, Apocalipsa 19:11-16; Matei 24

 1. Evenimentele care vor avea loc la a doua venire
 1. Hristos se va revela pe sine ca Rege al regilor şi Domn al domnilor
 1. Toţi duşmanii lui Israel vor fi distruşi
 1. „Rămăşiţa” va fi salvată
 1. Se va inaugura Împărăţia Milenială
 1. Timpul celei de-a doua veniri
 1. Oricând, amilenism
 1. După mileniu, posmilenism (nu 1000 de ani literali)
 1. Înainte de Mileniu

Ce ne învaţă Biblia

 1. Apocalipsa 3:10 „Nu ştie ceasul”
 1. 1 Tesaloniceni 1:9-10
 1. 1 Tesaloniceni 5:9
 1. Apocalipsa 6-18 Se pare că Biserica „lipseşte”

Se pare că Răpirea Bisericii va avea loc înaintea „Marelui Necaz”, şi deci înainte de Mileniu.

Au existat multe perioade în istoria Bisericii care pot fi caracterizate ca perioade de „necaz”, dar nici una nu a corespuns cu descrierea găsită în Apocalipsa.

Nu există nici un motiv pentru Biserică să fie în lume în timp ce lumea este pedepsită pentru păcatele ei. Biserica este „Mireasa” şi Isus Hristos nu va permite ca Mireasa Sa să „sufere” alături de lumea nemântuită.

Interpretarea lui Apocalipsa joacă un rol important în ajungerea la concluzia corectă. Dacă s-ar aplica o metodă alegorică la toată Apocalipsa sau doar la anumite porţiuni, atunci ea poate însemna orice şi în cele din urmă nimic.

Împărăţia milenială a lui Isus Hristos

Odată cu sosirea Regelui, Apocalipsa 19:11-16, inaugurarea Împărăţiei Sale este iminentă.

Sosirea Regelui este exact cum a descris-o El: personală, vizibilă, glorioasă, puternică, şi cu cetele de îngeri, Matei 24:25-30; 25:31.

Apocalipsa 20:2-7 declară de 6 ori perioada de „o mie de ani”

Satan este legat pentru o mie de ani, 20:2

Naţiunile nu vor fi înşelate pentru o mie de ani, 20:3

Sfinţii martirizaţi vor domni cu Hristos pentru o mie de ani, 20:4

Restul celor morţi nu vor mai învia decât după ce se termină cei o mie de ani, 20:5

Toţi cei care au parte la prima înviere vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi vor domni cu Hristos o mie de ani, 20:6

Satan va fi dezlegat după cei o mie de ani, 20:7

„Fiara” va fi înfrântă, Apocalipsa 19:20, şi legată pentru 1.000 de ani, Apocalipsa 20:1-3

De ce va fi legat satan?

 1. Dacă va exista vreodată o Împărăţie a lui Dumnezeu pe pământ, o domnie caracterizată de absenţa totală a războiului, a bolii şi a morţii ar trebui să fie evident faptul că într-o astfel de împărăţie nu poate exista loc pentru şarpele cel vechi, marele înşelător al neamurilor.
 1. satan a pricinuit boala asupra oamenilor, Iov 2:7
 1. satan a pricinuit moartea, Evrei 2:14
 1. satan are controlul asupra lumii demonice, Matei 12:22-26
 1. Petiţiile din rugăciunea Domnului vor fi răspunse, „Vie împărăţia Ta”, şi „ne scapă de cel rău”, Matei 6:10, 13
 1. Împlinirea va fi pe deplin nu în parte
 1. Naţiunile vor fi eliberate de satan pentru 1000 de ani
 1. Legarea va constitui o demonstrare concluzivă a responsabilităţii personale a omului pentru propria sa depravare
 1. Satan este originatorul a mult rău din cadrul omenirii decăzute, dar el nu poate fi acuzat cu tot acesta.
 1. Alibiul din Eden, „şarpele m-a amăgit”, va fi anihilat (vezi Matei 7:21-23)

Aspecte ale Împărăţiei Mileniale

Aspectul spiritual

Acesta este aspectul fundamental

Ioan 3:3

Ezechiel 36:24-28

Isaia 12:1-6

Zaharia 9:9

Nu trebuie să cădem în dualismul Platonic şi să înlocuim gândul de „intangibil” cu „spiritual”. O binecuvântare spirituală în gândirea biblică poate fi uneori tangibilă în totalitate sau materială (cf. trupul spiritual glorificat al sfinţilor, 1 Corinteni 15:44). Astfel o împărăţie spirituală poate să fie în acelaşi timp pământească şi literală.

Aspectul etic

Isaia 40:3-4

Isaia 32:5

Isaia 42:3

Acesta implică o reajustare a valorilor morale, un obiectiv mondial al standardului de drept, şi o apreciere clară a adevăratei moralităţi.

Aspectul social

Mica 4:4

Isaia 65:21-22

Isaia 61:4

Dreptatea socială completă va fi restaurată. Războiul va fi abolit, justeţea economică va fi realizată, locurile pustii vor fi reînnoite.

Aspectul fizic

Isaia 4:5-6

Ezechiel 34:26

Amos 9:13

Isaia 11:6-8

Isaia 33:24; 35:5-6

Psalmul 91:10-12

Unele din binecuvântările fizice sunt un climat benefic, fertilitate în agricultură şi rodnicie, schimbări în lumea animală, eliminarea bolii şi a deformării, şi libertate faţă de pericolele ordinare ale vieţii.

Aspectul politic

Isaia 2:4

Psalmul 48:1-2

Va exista o autoritate internaţională – însăşi Regele. Va exista o capitală politică internaţională – Ierusalimul. Disputele dintre naţiuni vor fi încheiate cu dreptate.

Aspectul eclesiastic

Zaharia 6:12-13

Isaia 56:7

Ezechiel 40-48

Isaia 61:6

Zaharia 5:1-4

Zaharia 14:17-19

Va fi un rege-preot, un centru internaţional de închinare în templul milenar complet cu o preoţie, diferite festivaluri de pelerinaj şi sacrificii animale, şi primatul religios al naţiunii Israelului.

Organizarea Împărăţiei Mileniale

Regele şi Soţia Sa – Biserica

Isaia 32:1

Apocalipsa 3:21

Sfinţii Vechiului Testament şi Martirii din Necazul cel mare

Isaia 32:1

Geneza 13:15//Fapte 7:5

Ezechiel 37:24-25; 34:23-24; Ieremia 30:9; Osea 3:5

Hagai 2:23

Maleahi 3:16-17

 1. Israelul cel viu, „Rămăşiţa”

Isaia 60:3

Isaia 60:5-6

Isaia 60:10

Isaia 61:5-6

Neamurile vii, „Naţiunile mântuite”

Matei 25:34

XVI. Chestiuni contemporane în Hristologie

Millard Erickson în cartea sa The Word Became Flesh [Cuvântul a devenit Trup, n. tr.] enumeră câteva din chestiunile contemporane din Hristologie:

Hristologia de liberare

„Hristologia de liberare” este mai mult o mişcare decât o teologie. Teologie de liberare este predominantă în America Latină, dar poate fi găsită şi în Africa, Asia (India şi Filipine), Statele Unite, şi „teologia politică Europeană nu este un verişor prea distant” (Roger S. Haight, An Alternative Vision: An Interpretation of Liberation Theology Mahwah, NJ: Paulist, 1985, p. 15).

Teologia de liberare a apărut ca un efort de a relata învăţăturile credinţei creştine către vieţile celor săraci şi oprimaţi.

Hristologia neagră

Fenomenul cunoscut drept teologia neagră are multe aspecte diferite. Aceasta are mai multe varietăţi şi nuanţe decât majoritatea tipurilor de teologie de liberare.

Punctul de început al teologiei negre este experienţa neagră.

Liberarea din opresiune

„O dimensiune majoră (dacă nu chiar şi întreagă) a activităţii lui Dumnezeu în lume este eliberarea celor oprimaţi. Teologia apare dintr-o astfel de experienţă a unor astfel de oameni, în acest caz al comunităţii de negri. Scopul teologiei este de a informa şi de a-i inspira pe aceştia să se ridice şi să se elibereze pe ei înşişi.

Construirea de poduri (teologia balanţei)

Mesia cel Negru

Hristologia feministă

Această Hristologiei împărtăşeşte multe caracteristici ale teologiei Americano-Latine şi a teologiei negre.

În fond pentru toţi teologii feminişti punctul de început este experienţa umană. Începutul nu este cu Dumnezeu şi transcendentul. „Autoritatea spirituală a bisericii-femeie se bazează pe experienţa harului uimitor al lui Dumnezeu şi a prezenţei eliberatoare în mijlocul străduinţelor noastre pentru justeţe, libertate şi întregirea tuturor. Aceasta nu se bazează doar pe experienţa femeilor ci şi pe experienţa femeilor care se luptă pentru eliberarea din opresiunea patriarhală”.

Respingerea Hristolatriei

Isus ca gând valoros nu ca unicul divin

Isus ca un Campion al femeilor

Isus ca un feminist

Hristologia funcţională

Hristologiştii funcţionali precum şi mulţi alţi cercetători ai Noului Testament, folosesc tehnici de criticism de formă şi criticism de stilizare pentru a încerca să izoleze cuvintele lui Isus faţă de interpretările introduse de comunitatea bisericii timpurii şi de scriitorii Evangheliei.

 1. Hristologia Universalistă
 1. Hristologia de Proces
 1. Hristologia Postmodernă
 1. Hristologia Mitologică
 1. Hristologia Narativă

http://publicatia.voxdeibaptist.org/teologie_apr09.htm

Coronavirus în lume: Numărul vindecărilor se apropie de 10 milioane / Coreea de Nord anunță primul său caz ”suspect” de Covid-19 de Redactia HotNews.ro

download - Copie

Duminică, 26 iulie 2020, 9:36 Actualitate | Coronavirus

Imaginea unui doctor, proiectata pe statuia Cristo Rey
Foto: Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

Imaginea unui doctor, proiectata pe statuia Cristo Rey
Numărul cazurilor de coronavirus confirmate în lume a urcat la 16,2 milioane, cel al deceselor raportate a ajuns la 648.000, iar cel al pacienților declarați vindecați este de 9,9 milioane, potrivit centralizării de pe Worldometers.info.

Cele mai noi informații despre pandemie, LIVETEXT:

–––––

00.25 Turkmenistan: „Aici nu există Covid”. Însă tot mai multe indicii sugerează contrariul

22.11 Guvernul de la Madrid, iritat de decizia Marii Britanii de a reinstitui carantina pentru cei care vin din Spania

21.08 Compania Moderna începe faza a treia a testării vaccinului împotriva Covid-19 şi guvernul american îi dublează finanţarea

20.19 Majoritatea celor 480 de angajați ai fermei din Germania unde a fost depistat un nou focar de Covid-19 sunt români

19.46 Un nou techno party cu mii de oameni în Cehia. Teama de coronavirus nu a ţinut departe mulţimile de tineri

Imagine

https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy

17.31 ​Numărul deceselor provocate de coronavirus în Spania ar putea fi cu 60% mai mare decât cel oficial – El Pais

15.46 Răspunsul la criza coronavirusului: Susţinerea pentru guverne se erodează în mai multe țări, arată un studiu internaţional

15.43 Spania insistă că epidemia este sub control, după ce guvernul britanic a impus o carantină de 14 zile pentru turiștii care se întorc de acolo din cauza creșterii numărul de cazuri. Spitalele se descurcă bine cu numărul crescut de infecții, iar jumătate dintre noile cazuri sunt asimptomatice, a spus MAE spaniol, adăugând că focarele din Catalonia și aragon urmează să fie aduse sub control

15.29 Indonezia a raportat 1.492 de cazuri noi (98.778 în total) și alte 67 de decese (4.781)

15.25 Primarul oraşului Rio de Janeiro a anunţat că a decis anularea petrecerii tradiţionale care are loc la fiecare sfârşit de an pe plaja Copacabana, deoarece prevede că până atunci nu va exista un vaccin pentru coronavirus

15.18 Poliţia israeliană a reţinut 12 persoane şi a utilizat tunuri cu apă în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică pentru a dispersa manifestanţi furioşi la Ierusalim împotriva politicilor guvernamentale de combatere a epidemiei de COVID-19

15.12 Focar de coronavirus la o fermă din Germania: Până acum au fost infectați 174 de muncitori

10.34 În fiecare din ultimele trei zile au fost consemnate peste 280.000 de cazuri la nivel mondial, un sfert dintre aceste infecții fiind raportate în SUA, remarcă o jurnalistă Guardian. În acest ritm vom avea câte 2 milioane de cazuri pe săptămână.

09.43 Germania: Bilanțul infecțiilor a urcat la 205.269 (+305) iar cel al deceselor a rămas neschimbat la 9.118

09.15 Coreea de Nord anunță primul său caz ”suspect” de COVID-19 / Kim Jong Un: ”Viciosul virus a intrat în țară”

07.53 Spania a trimis armata să construiască o tabără pentru imigranții care culeg căpșuni

–––––

Un oficial german a avertizat că al doilea val al pandemiei de coronavirus loveşte deja ţara, în condiţiile în care numărul infectărilor zilnice creşte, iar institutul guvernamental pentru boli infecţioase se declară foarte îngrijorat.

Premierul ceh Andrej Babis a exclus o nouă izolare a ţării, în pofida creşterii numărului cazurilor de infectare cu coronavirus.

Agenția pentru sănătate publică din provincia canadiană British Columbia și-a actualizat lista de sfaturi privind sexul în timpul pandemiei, oferind recomandări detaliate, inclusiv cea a sexului prin găuri din pereți.

 

 

15.43 Spania insistă că epidemia este sub control, după ce guvernul britanic a impus o carantină de 14 zile pentru turiștii care se întorc de acolo din cauza creșterii numărul de cazuri. Spitalele se descurcă bine cu numărul crescut de infecții, iar jumătate dintre noile cazuri sunt asimptomatice, a spus MAE spaniol, adăugând că focarele din Catalonia și aragon urmează să fie aduse sub control

15.29 Indonezia a raportat 1.492 de cazuri noi (98.778 în total) și alte 67 de decese (4.781)

15.25 Primarul oraşului Rio de Janeiro a anunţat că a decis anularea petrecerii tradiţionale care are loc la fiecare sfârşit de an pe plaja Copacabana, deoarece prevede că până atunci nu va exista un vaccin pentru coronavirus

15.18 Poliţia israeliană a reţinut 12 persoane şi a utilizat tunuri cu apă în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică pentru a dispersa manifestanţi furioşi la Ierusalim împotriva politicilor guvernamentale de combatere a epidemiei de COVID-19

15.12 Focar de coronavirus la o fermă din Germania: Până acum au fost infectați 174 de muncitori

10.34 În fiecare din ultimele trei zile au fost consemnate peste 280.000 de cazuri la nivel mondial, un sfert dintre aceste infecții fiind raportate în SUA, remarcă o jurnalistă Guardian. În acest ritm vom avea câte 2 milioane de cazuri pe săptămână.

09.43 Germania: Bilanțul infecțiilor a urcat la 205.269 (+305) iar cel al deceselor a rămas neschimbat la 9.118

09.15 Coreea de Nord anunță primul său caz ”suspect” de COVID-19 / Kim Jong Un: ”Viciosul virus a intrat în țară”

07.53 Spania a trimis armata să construiască o tabără pentru imigranții care culeg căpșuni

–––––

Un oficial german a avertizat că al doilea val al pandemiei de coronavirus loveşte deja ţara, în condiţiile în care numărul infectărilor zilnice creşte, iar institutul guvernamental pentru boli infecţioase se declară foarte îngrijorat.

Premierul ceh Andrej Babis a exclus o nouă izolare a ţării, în pofida creşterii numărului cazurilor de infectare cu coronavirus.

Agenția pentru sănătate publică din provincia canadiană British Columbia și-a actualizat lista de sfaturi privind sexul în timpul pandemiei, oferind recomandări detaliate, inclusiv cea a sexului prin găuri din pereți.

Pe Marte

VIDEO Marte și o misiune incredibil de grea – Cum vor americanii și europenii să aducă mostre de rocă de pe ”Planeta Roșie”

Subiectele zilei

Luni, 27 Iulie 2020

Spitalul „Victor Babeș” Craiova a început testarea întregului personal. 26 de angajați au COVID-19 / Manager: „Totul a plecat de la un medic revenit din concediul pe litoral”

Conducerea Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova a decis testarea întregului personal, iar în ultimele zile alți 19 angajați au fost depistați pozitiv cu
citeste tot articolul
?Business report : ?Cum își regândesc turismul o parte dintre orașele europene. Averile primarilor din Romania: azi, Gabriela Firea. Românii, tot mai înghesuiți. Circa 100.000 de români deconectați pentru că n-au plătit factura la curent

Cum își regândesc turismul o parte dintre orașele europene. “Unii cred că e magnific fără turiști, dar o să-și schimbe părerea când șomajul va exploda” ? Averile
citeste tot articolul
În pline negocieri Orban-Barna pentru primăriile de sector, Rareș Bogdan avertizează USR că nu va câștiga nicio primărie din București dacă nu va ajunge la un compromis cu PNL și PMP

În pline negocieri ale partidelor de dreapta cu privire la candidații la primăriile de sector din Capitală, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan spune că liberalii au făcut suficiente
citeste tot articolul
Documentarul de pe HBO despre un scandal din gimnastică ce a umbrit cariera celui mai cunoscut cuplu de antrenori români

HBO a listat pentru România un documentar care ar putea servi atât o lecție de istorie, cât și una despre abuzurile făcute asupra copiilor cu girul adulților implicați. În film
citeste tot articolul
Compania Moderna începe faza a treia a testării vaccinului împotriva Covid-19 și guvernul american îi dublează finanțarea

Statele Unite și-au dublat investiția destinată companiei farmaceutice Moderna pentru susținerea unui potențial vaccin împotriva Covid-19, care luni intră în a treia și ultima fază a
citeste tot articolul
Actrița Olivia de Havilland, cunoscută pentru rolul din filmul „Pe aripile vântului”, a murit la vârsta de 104 ani

Actrița Olivia de Havilland, cunoscută pentru roluri din filme ca „Pe aripile vântului/ Gone With the Wind”, „Aventurile lui Robin Hood/ The Adventures of Robin Hood”,
citeste tot articolul
Decizia de ultim moment luată de Simona Halep

Simona Halep a anunțat, duminică, pe pagina personală de Facebook, că a decis, în contextul creșterii numărului de cazuri de Covid-19 din România, să nu participe la turneul de la Palermo,
citeste tot articolul
Călin Gheorghe a murit la doar 45 de ani – Europa FM prezintă motivul decesului îndrăgitului om de radio

Vestea sfârșitului de săptămână a fost una tristă: omul de radio Călin Gheorghe a murit sâmbătă, la doar 45 de ani. Fostă voce, printre altele, la ProFM, Guerrilla și Europa FM,
citeste tot articolul
Coronavirus în România: O nouă zi cu peste 1.000 de noi îmbolnăviri. Alte 1.120 de cazuri raportate în ultimele 24 de ore, la un număr mai mic de teste / Bilanțul a ajuns la 44.798 / 351 de pacienți sunt internați la ATI

O nouă zi – a cincea – cu peste 1.000 de noi cazuri de coronavirus în România. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.120 de noi îmbolnăviri de COVID-19. Potrivit datelor
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Numărul vindecărilor se apropie de 10 milioane / Coreea de Nord anunță primul său caz ”suspect” de Covid-19

Numărul cazurilor de coronavirus confirmate în lume a urcat la 16,2 milioane, cel al deceselor raportate a ajuns la 648.000, iar cel al pacienților declarați vindecați este de 9,9 milioane,
citeste tot articolul
Ciolacu anunță că luni îl cheamă oficial pe Orban în Parlament, să dea explicații „dacă se pot face sau nu” alegeri locale

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, anunță că luni îl va invita oficial pe premier în fața Parlamentului și că este posibil ca și șeful Senatului să trimită o astfel de
citeste tot articolul
Imaginea care i-a făcut pe unii să spună că lângă Soare e un OZN cubic de 10 ori mai mare decât Pământul. Explicația unui expert NASA e simplă

După analizarea imaginilor capturate de satelitul Observatorului Solar și Heliosferic (SOHO) al NASA, entuziaștii care caută semne ale vieții extratereste cred că au descoperit un uriaș OZN în
citeste tot articolul
Spital modular ridicat la marginea Iașiului pentru pacienții cu COVID-19 / Medic: Imaginea este dramatică, populația nu înțelege

Un spital modular cu 250 de paturi, dintre care 100 dintre pentru terapie intensivă, pentru tratarea pacienților cu COVID-19 va fi instalat, începând de luni, în apropiere de Iași,
citeste tot articolul
Majoritatea celor 480 de angajați ai fermei din Germania unde a fost depistat un nou focar de COVID-19 sunt români

La ferma din sudul Germaniei unde a izbucnit un nou focar de COVID-19 lucrează aproximativ 480 de muncirori, iar majoritatea sunt români, a transmis, duminică, Ministerul Afacerilor Externe
citeste tot articolul
VIDEO Noul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, întronizat: „Aranjamentele nu merg” / A cerut presei să critice mai puțin Biserica

Noul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic Botoșăneanul, le-a transmis credincioșilor și preoților, duminică, după slujba de întronizare de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou, că
citeste tot articolul
VIDEO Partidele lui Ponta și Negoiță s-au aliat pentru alegerile locale din București

Pro România, partid condus de Victor Ponta, și formațiunea lansată de primarul sectorului 3, Robert Negoiță, Partidul București 2020, au anunțat constituirea unei alianțe în perspectiva
citeste tot articolul
FOTO Cum s-a instalat confortabil un grup, cu pături și perne pe trotuar, în spatele Teatrului de Vară din Mamaia

Mai multe persoane – adulți și copii – s-au instalat, cu pături și perne întinse pe trotuar, în spatele Teatrului de Vară din Mamaia, de unde au fost ridicate de polițiștii locali și
citeste tot articolul
Noua LISTĂ cu țările pentru care este nevoie de izolare sau carantină la sosirea în România. Aceasta intră în vigoare de luni

Autoritățile române au modificat lista țărilor în cazul cărora este nevoie de o carantină de 14 zile la intrarea în România, potrivit Institutului Național de Sănătate din
citeste tot articolul
Cea mai frumoasă nebună din lume. Arată ca Greta Garbo și a mers ieri fără bilet în tramvaiul 23

N-am știut-o niciodată în mințile ei. N-am vorbit niciodată cu ea. Și nu știu cum o cheamă. Dar de vreo zece ani mă tot întâlnesc cu ea. La Unirii, la Piața Romană. Ieri, în
citeste tot articolul
Smartphone vs aparat foto, o ”bătălie” care pare să aibă un câștigător clar. Care sunt avantajele fiecărei categorii și de ce aparatele foto performante nu vor muri

Românii cumpără anual peste 3 milioane de smartphone-uri, iar în lume se vând peste 1,5 miliarde. Camerele foto au avansat enorm și sunt posibile cu telefonul, lucruri care
citeste tot articolul
Regizorul român Cristi Puiu, în juriul Festivalului de Film de la Veneția 2020

Actrița franceză Ludivine Sagnier, regizorii român Cristi Puiu și german Christian Petzold, scriitorul italian Nicola Lagioia, regizoarea britanică Joanna Hogg și austriacă Veronika Franz, vor
citeste tot articolul
Plaje din România mai puțin aglomerate, unde poți să respecți distanța fizică în condiții de pandemie

În 2020, avem nevoie mai mult decât oricând de locuri de vacanță unde să nu fi ajuns chiar toți cunoscuții noștri, plus cunoscuții cunoscuților noștri. Câteva exemple din
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24194412-coronavirus-lume-26-iulie.htm?cfnl=

DE CE ARE NEVOIE BISERICA TA DE UN WBSITE ?  NICK LAURENTIU NICA 

download - Copie

Acum 20 de ani în urmă am intrat în contact cuinternetul. Pe vremea aceea fonturile de bază erau cele similare de la maşinile de scris (exemplu de scris aici…) şi nu existau prea multe adrese web atunci. Adică nu existau site-uri de socializare, nu existau ziare online şi multe altele. Mă refer la descoperirile personale de pe acea vreme.

Pentru cei care nu sunt foarte familiarizaţi cu termenul de site web, vă redau mai jos o definiţie preluată de pe wikipedia:

Noțiunea site web provine din expresia engleză web site și desemnează o grupă de pagini web multimedia (conținând texte, imagini fixe, animații ș.a.), accesibile în Internet în principiu orișicui, de obicei pe o temă anume, și care sunt conectate între ele prin așa-numite hiperlinkuri. Diversele site-uri web pot fi create de către o organizație, o persoană particulară, instituții publice etc. Inițial noțiunea apărea în limba română scrisă sub trei forme : sit web, site (ca în limba engleză) și sait web (propusă de lingvistul prof. George Pruteanu).

De obicei un site web este administrat (creat, întreținut și actualizat) de către un așa-numit webmaster, dar există și alte posibilități:

 • site-ul web se actualizează automat și permanent pe baza unei baze de date;
 • paginile sale se creează în mod dinamic și automat în funcție de acțiunea utilizatorului în cadrul unei aplicații web;
 • site-ul web se creează și e administrat chiar de către utilizatorii săi – veziWeb 2.0.

La începuturile Internetului fiecare site web se accesa prin indicarea adresei sale numerice specifice (adresa IP), de ex. 155.284.317.027. Ulterior pentru site-urile web s-au introdus și numele de domenii, care permit indicarea adresei respective în mod mult mai comod, prin cuvinte sau nume ușor de reținut, ca de exemplu http://www.wikipedia.org. Adresele de site-uri web trebuie să fie clar stabilite, unice în lume și chiar garantate pentru posesorul respectiv. VeziDNS.

Una din provocările care a început după această descoperire a internetului a fost de a vedea de ce este el în stare. La acea dată existau anumite motoare de căutare şi internetul putea fi accesat din centre speciale unde, contra unei sume (au fost unii care au reuşit să facă o afacere din aceasta, şi umpleau centrele de „internet-cafe-uri” cu tot felul de persoane) se putea accesa… internetul. Apoi a început să apară internetul pentru utilizatorii casnici prin linia telefonică, mai jos este un clip scurt cu sunetul care îl auzeam atunci când computerul se conecta la internet prin linia telefonică.

 

Apoi a apărut internetul prin cablu, fibră optică, wireless, etc. În fine, nu vroiam să ajung

Apoi a apărut internetul prin cablu, fibră optică, wireless, etc. În fine, nu vroiam să ajung la o istorie a apariţiei internetului în România, şi a felului cum am dat eu de el; vroiam să spun că un site web are o valoare mare acum pentru lumea întreagă şi vreau să vă descriu motivele pentru care o biserică poate avea un impact în lumea digitală prin deţinerea unei pagini de internet.

Există biserici care nu au (încă) o pagină de internet proprie; există pastori şi conducători de biserică la care internetul a ajuns ca un virus şi ca un virus o să-l privească până vor muri. Ei au computer(e) acasă, îl (le) folosesc, darbiserica nu are un site al ei şi nu are nevoie de unul (cel puţin aşa ar spune ei acum, poate după ce vor citi acest articol se vor deschide mai multe site-uri de biserici).

Îmi amintesc că acum 10-15 ani în urmă exista un site unde se puteau găsi bisericile din România (biserici.ro, care momentan nu mai există, probabil că acest proiect a fost abandonat). Erau acolo adresele fizice de la biserici, telefoane de contact de la cineva din biserica respectivă, şi un program al acelei biserici. Cine avea şi site sau adresa de email de contact… era oferita şi această informaţie. Ţin minte că în dreptul bisericii unde mergeam pe acea vreme apăreau nişte informaţii eronate şi numele persoanei de contact de acolo apărea că este un pastor, dar nu era pastor… Atunci ştiu că am vorbit cu alţii din biserică să începem proiectul de deschidere a unui site al bisericii locale. Zis şi făcut, nu s-a aprobat nimic, nu a făcut nimeni nimic, până la această dată acea biserică nu are pagina proprie de internet – şi nu cred că dă doi bani pe ideile care le voi scrie eu mai jos, însă le voi scrie spre folosul celor care vor să ia în considerare ideea deschiderii unui site pentru o biserică.

Un site web al bisericii poate aduce vizitatori fără să mergi tu la ei să le zici de biserică. E un fel de evanghelizare fără să faci investiţii prea mari în logistică. Nu trebuie să angajezi predicator, nu trebuie să programezi nici o formaţie creştină să cânte, nu trebuie să închiriezi nici o sală din oraş – trebuie doar să ai site-ul bisericii şi acesta să fie descoperibil. Ce înseamnă „descoperibil„? Înseamnă că atunci când cineva caută pe internet un cuvânt cheie, să ajungă la site-ul bisericii tale (fie că vorbim de consiliere, muzică creştină, programe tineret, activităţi copii, educaţie creştină, studiu biblic, biserică, închinare, etc. acestea sunt doar câteva care se pot include spre găsirea site-ului acelei biserici). Şi dacă ajunge persoana la site-ul bisericii, ajunge la pagina de contact unde trebuie să fie o adresăo hartă a locaţiei bisericiiprogramul slujbelor, ce programe oferă biserica, cine o conduce, etc. Şi într-o zi o să vină şi la biserică. Sunt foarte multe şanse să se întâmple acest lucru, este o chestiune studiată înainte de alţii…

Un site web al bisericii prezintă celor care nu vin la biserică ceea ce se întâmplă la acea biserică. Oamenii au concepţii greşite cu privire labisericile creştine din România (şi nu numai). Dacă site-ul bisericii nu are oprezentare multimedia care să deschidă ochii celor care cred în mituri şi minciuni bisericeşti, ei nu vor ştii niciodată ce se întâmplă în cadrul bisericii tale. Site-ul bisericii, de fapt mai bine zis este să folosim „este obligatoriu” înaintea acestor cuvinte, să conţină fotografii, filmari din cadrul slujbelor şi programului bisericii. Trebuie să aibă fotografii cu cei din bordul de conducere al bisericii, etc. Pe oameni îi interesează cine sunt cei care conduc biserica, ce crede acea persoană, ce studii are, ce experienţă are, cine este el în societate, etc. Nu, nu este nevoie de personalităţi VIP, e nevoie doar să fie o poză şi o scurtă biografie cu cei care fac parte din bordul acelei biserici. E un fel de a spune, „aceasta este familia noastră în care eşti bine venit!

Un site web al bisericii este cartea de vizită pentru acea biserică.Asigură-te că ceea ce este pe site este şi în realitate. Dacă la secţiunea deviziune a bisericii de pe site este scris una, ar fi bine ca şi în realitate să fie la fel! Sau misiunea, sau crezul, sau scopurile principale. Un site web de biserică făcut la un nivel excepţional trebuie să reprezinte o biserică în care mediocritatea nu este prezentă, nu este învăţată, nu este acceptată! O biserică trebuie să fie dinamică şi deschisă în acelaşi timp. Una din uşile ei este un site web – acolo văd cei care poate nu au fost niciodată la o biserică ce este, ce cred şi cum se manifestă cei de la biserica respectivă.

Un site web de biserică trebuie să aibă un logo care să o identifice. În partea dreaptă este o imagine cu logo-uri reale de la câteva biserici din Statele Unite. Când priveşte lumea la aceste logo-uri ştie că reprezintăbiserica lor. O biserică fără un site web şi fără un logo care să o reprezinte este ca un afacerist fără carte de vizită şi care are aşteptări să aibă mulţi clienţi şi aceştia să vină şi să apeleze des la serviciile lui. Oferă celor de pe „online” o imagine care să o ţină minte, să ştie că la adresa cutare vor găsi un semn şi acela este semnul care reprezintă biserica cutare.

www.vpdesign.ro

Probabil că ar mai fi multe alte lucruri de adăugat aici, mai ales din partea celor care se ocupă cu realizarea de site-uri web pentru biserici. Vă recomand un site care se ocupă cu astfel de servicii de creare de „meniu complet” pentru cei care vor să-şi creeze un site pentru biserica lor. Mai multe detalii puteţi afla făcând click pe imaginea alăturată: www.vpdesign.ro

Lăsaţi un mesaj mai jos dacă aţi decis să faceţi un site pentru biserica din care faceţi parte, şi lăsaţi un link de la adresa de web a bisericii, ar fi o experienţă interesantă să vedem cum apar mai multe biserici şi online. Fiţi binecuvântaţi!

Notă: Imaginea de la începutul acestei postări este preluată de pe site-ulwww.bluelotustribe.org, iar cea cu logo-urile este preluată de pe site-ul rightnowmedia.org. Dacă citaţi acest material pe alt site, rog să păstraţi şi această notă de final şi să oferiţi sursa de unde l-aţi citat, adică acest blog.

http://crestinismtrait.blogspot.ro/2015/02/de-ce-are-nevoie-biserica-ta-de-un.html

De ce activiștii pentru drepturile transgender vor distruge drepturile homosexualilor

download - Copie

de Alianța Familiilor din România

Noul război din sânul comunităților queer: LGB contra T. Un articol de Taylor Fogarty pentru The Federalist.

Mișcările pentru dreptate socială au reușit de mult să corecteze inegalitățile politice legitime unindu-se sub stindardul progresului moral. În consecință, lumea tinde adesea să creadă că aceste mișcări, conduse de campioni ai progresismului, trebuie să aibă loc în răspuns la niște nedreptăți sistematice și indisputabile ai căror făptași au avut în minte un scop final virtuos.

Intră în scenă cauza cea mai nouă și mai sonoră: activismul pentru drepturile transgender-ilor. Dedesubtul laudelor generoase din presă, mișcarea trans ascunde o litanie de atitudini logice și regresive care se anihilează reciproc și merită discuții publice. Pe lângă faptul că își modifică limbajul pentru a se potrivi cu identitatea lor subiectivă, imboldul de a nega protecțiile față de segregarea sexuală a femeilor și sprijinul agresiv pentru tranziționarea copiilor, realitatea deseori ignorată despre acest activism e homofobia izbitor de agresivă a mișcării.

Citește și: VIDEO Lecții ale istoriei: Obsesia „transgender” este un semn al colapsului societății, spune o feministă

Pretind că luptă pentru „incluzivitate”, dar, pentru că propulsează ideologia transactiviștii aceștia, de fapt, elimină, conștient sau nu, în mod activ lesbienele, homosexualii și orice fel de legislație care își propune să îi protejeze. Acești așa-ziși susținători ai homosexualilor și lesbienelor îi pun în pericol pe oamenii pentru care pretind că luptă, trădând comunitatea pe care o numesc „a lor”.

Nu putem proteja ceea ce nu putem defini

Legislația și ordinea socială se bazează pe fapte obiective pentru a asigura protecția și aplicarea legilor. Ideologia trans nu se împacă bine cu această realitate. Țineți cont de termenii discutați.

„Femeie” definită ca „ființă umană adultă de sex feminin”; care ține de sau denotă sexul capabil să poarte progenituri sau să producă ouă, marcat biologic prin producerea de gameți (ova), care poate fi fertilizat de gameți masculini”.

„Bărbat” definit ca „ființă umană adultă de sex masculin”; care ține de sau denotă sexul producător de gameți, în special spermatozoizi, cu care se poate fertiliza sau insemina o femeie pentru a produce progenituri”.

Activismul pentru drepturile transsexualilor insistă că aceste definiții sunt greșite, dar nici nu reușește să ofere vreo alternativă. Din punctul lor de vedere, singurul „fapt” legat de identitate care prezintă relevanță este ceea ce „se autodetermină”. Mișcarea nu reușește să definească în mod coerent sexele pentru că întregul său argument politic are la bază anularea de la bun început a acestei probleme. De fapt, adevăratul lor standard pentru sexul feminin sau cel masculin este, pur și simplu, o puternică „impresie” sau „convingere” că aparții unuia dintre sexe.

La baza acestei concepții se află definirea femeii ca fiind sinonimă cu feminitatea și a bărbatului ca fiind sinonim cu masculinitatea. A pretinde că exprimarea de gen reprezintă un aspect esențial în biologie nu este doar sexist și regresiv, ci chiar jignitor la adresa homosexualilor și a lesbienelor care au provocat, răsturnat și influențat de generații prezentarea genurilor.

Intelectualii homosexuali și lesbiene au sărbătorit cândva critica radicală a descrierii genurilor. Mândria de a fi gay a făcut parte din respingerea de către comunitate a normelor de gen, deși continua să pretindă că există diferențe biologice, pentru că o altfel de atitudine ar însemna să declare că anumite norme vestimentare sau comportamentale sunt în mod inerent masculine sau feminine.

Nu putem spune că sexul biologic (genul, n. tr.) este o concepție socială fără a ceda unei homofobii implicite. Înlocuirea sexului biologic cu un gen autodeterminat anulează lesbienele și homosexualii, a căror sexualitate este definită și protejată prin recunoașterea faptului că sexul biologic este real.

Un „homosexual” este definit ca: „o persoană pe care o atrag sexual persoane de același sex”, „sex” fiind definit ca: „una din cele două categorii principale (mascul și femelă) în care sunt împărțite ființele umane și majoritatea celorlalte obiecte însuflețite pe baza funcțiilor reproducătoare de care dispun”. Dacă termenii biologici „mascul” și „femelă” nu au importanță când se definesc oamenii, ce rost are să definim sexualitatea?

Lesbienele, homosexualii și bisexualii nu s-ar putea încadra în categoriile protejate de activiștii LGBT fără definiții coerente ale sexului biologic. Când oricine se poate identifica drept o categorie de oameni, legislația nu este doar negată, ci inutilă, căci prin optica logicii privind transsexualitatea, putem, pur și simplu, să găsim o cale de ieșire din orice structură opresivă.

Comunitatea LGBT față de LGB

Poate mai șocantă decât acceptarea imediată a unei mișcări bazate doar pe o senzație subiectivă este viteza cu care oameni importanți din „comunitatea” LGBT permit subminarea identităților altor membri pentru a nu jigni pe unii din activiștii pentru drepturile transsexualilor.

Shannon Keating de la Buzzfeed sugerează să eliminăm complet termenul lesbiană, argumentând astfel: „Pe fundalul tot mai colorat al diversității de gen, o etichetă binară ca homosexual sau lesbiană începe să pară oarecum perimată și plicticoasă. Când există atâtea genuri, e o dovadă de mărginire — sau mai rău, dăunător și subiectiv — să te identifici cu o etichetă care sugerează că nu ești atras decât de unul?”

Deci mai nou homosexualitatea, și, prin extensie, heterosexualitatea, e dăunătoare pentru că e subiectivă? Sexualitatea trebuie definită pentru că este subiectivă prin natura ei.

Lesbienele au suportat cele mai rele consecințe, în mod evident. Există o tendință deranjantă de femei transsexuale care le spun lesbienelor că trebuie să se culce cu bărbați pentru a nu fi etichetate drept bigote sau poreclite „fetișiste ale vaginului” (într-adevăr).

Riley J. Dennis, deținătorul unui cont de YouTube și autoproclamat „femeie lesbiană trans” (adică bărbat heterosexual), le spune lesbienelor că „preferințele lor genitale sunt discriminatorii”, pentru că „preferă” doar vaginele, iar „unele femei au penisuri”. Predicile lui arogante nu sunt numai absurde, ci periculos de influente pentru un public de fete și băieți tineri, impresionabili care sunt forțați să facă sex de teama de a fi „intoleranți” și de a nu li se spune că sexualitatea lor nu este decât un produs al unor „preferințe” discriminatorii. Aberațiile lui sună mai puțin ca niște lecții de acceptare și mai mult ca o formă învechită de terapie de convertire.

Vagin = „gaura din față”

Organizații LGBT precum Human Rights Campaign (Campania pentru drepturile omului) și GLAAD nu reacționează, chiar mai rău, fac propuneri cum ar fi înlocuirea cuvântului vagin cu „gaură din față”. Nu este surprinzător că au apărut petiții, inițiate de homosexuali și lesbiene, care cer înlăturarea literei T din LGBT.

Nici eu și nimeni altcineva nu susținem că transsexualii nu ar fi oameni, dar ei nu sunt liberi să redefinească sexualitatea homosexualilor și a lesbienelor, mai ales folosindu-se de mișcarea LGB și de istoria acesteia pentru a-și promova propriul program.

Nu puneți întrebări

Îndrăzniți să vă opuneți nebuniei și veți vedea cum așa-ziși liberali „toleranți” se grăbesc să își profereze amenințările cu moartea sau să vă numească bigot în locul unei discuții sincere.

A apărut un termen nou pentru a demoniza opoziția feminină: TERF, sau „Trans Exclusionary Radical Feminist”, ceea ce s-ar traduce prin „feministă radicală care exclude femeile trans”. La fel ca mare parte din povestea transacest cuvânt nu poate fi definit cu exactitate, dar este folosit frecvent pentru a categoriza orice femeie cu bun-simț. Meka Beresford de la Pink News reduce ironic această opoziție:

 • TERF pretind că femeile trans sunt „violatoare în așteptarea momentului potrivit”, că au probleme de sănătate mintală și că, în mod fundamental, nu sunt femei. Acest grad de dezumanizare este greșit din punct de vedere moral si mult prea similar cu persecutarea cu care alte minorități precum lesbienele, homosexualii și bisexualii (LGB) s-au confruntat în trecut.

Dacă acest tip de atitudine discriminatorie poate exista [și să fie considerată normală], înseamnă că societatea a cărei toleranță o lăudăm se va îndrepta spre ce este mai rău.

Problema nu e că „femeile trans sunt violatoare în așteptarea momentului propice”, ci că femeile trans nu sunt femei. A spune că sunt, neagă realitatea și are implicații periculoase care merită discutate.

A invoca în același timp suferința cu care s-au confruntat membrii comunității LGB și apoi a anihila vocile din această comunitate este șocant, dar activiștii pentru drepturile trans adoră să își confunde propriul activism cu cel al luptei pentru dreptul de a te căsători cu persoane de același sex. Chiar merg atât de departe încât fac o paralelă cu mișcarea pentru drepturile civile.

Dar spuneți-mi: homosexualii se străduiau să fie recunoscuți la fel de tare precum se luptau heterosexualii să obțină dreptul de a se căsători? Negrii se „identificau” cu albii pentru a fi considerați egali? Nu. Se luptau pentru propriile lor legi și pentru propria protecție bazate pe termeni definibili în loc de termeni manipulatori pentru a nega propriei categorii sociale ocazia de a deveni reală. Cu toate acestea, mișcarea pentru drepturile trans adoptă cu bucurie eforturile altora pentru a justifica o cauză care, în același timp, anulează aceste eforturi.

Unde se încheie olimpiada oprimării?

Activiștii pentru drepturile trans excelează la jocul de-a „cine este mai oprimat” aducând ca argument un concept ridicol: că oamenii care s-au născut în „corpul corect” au „privilegiul cis”. A presupune că homosexualii și lesbienele obțin vreun privilegiu pentru că sunt „cis” este sălbatic de jignitor și de-a dreptul greșit. Vi se pare un privilegiu să muriți pentru că ați fost aruncat de pe acoperiș? Sau se află vreun privilegiu în lagărele de concentrare din Cecenia, unde oamenii sunt torturați până la moarte pentru că sunt homosexuali?

În loc să combată atitudinea inumană față de gay în afara Occidentului, prima problemă de drepturi ale omului pentru comunitatea LGBT este să se asigure că nu ofensăm oameni care, în primul rând, se contrazic pe marginea definiției termenului gay. Mulți membri LGB care se opun cererilor activiștilor pentru drepturile trans se întreabă de multe ori cui îi folosește cel mai mult lupta lor, din moment ce, evident, nu homosxualilor și lesbienelor.

În mijlocul acestei isterii, le cer susținătorilor și activiștilor pentru drepturile transgender să se confrunte cu o realitate dură care impune să se țină cont cu adevărat de ideile contradictorii și dăunătoare pe baza cărora s-a construit activismul pentru drepturile trans.

Activismul e întotdeauna nobil pe hârtie, dar se poate profita de bunele intenții în scopuri nocive. Mă adresez activiștilor pentru drepturile trans și celor care se consideră membri ai comunității LGBT: ce folos aduce activismul vostru? Cum susțineți drepturile membrilor comunității LGB care sunt supuși pedepsei cu moartea în lume: anulând însăși definiția termenului gay?

Există o cale de a construi o mișcare dincolo de drepturile celor pe care îi jenează diferențierea sexuală care să recunoască complexitatea tulburării, dar mișcarea trans obișnuită nu reușește decât să pună în pericol, să insulte și să anihileze comunitatea căreia i s-a anexat cu atâta aroganță. Sugestia mea în această situație este următoarea: Poate e momentul să vă regândiți modul de abordare.

Taylor Fogarty este o ziaristă independentă care locuiește în Brooklyn și scrie despre feminism, politică și orice altceva despre care are o părere. Folosește des și twitter: @theloudlesbian.

http://www.culturavietii.ro/2017/06/27/activistii-drepturile-transgender-vor-distruge-drepturile-homosexualilor/?

Cum să-ți dai seama că ești ”posedat” de facebook

download - Copie

Probabil că la asta nu se așteptau prea mulți acum… dar m-am pus să scriu acest articol pentru că am văzut prea mulți oameni obsedați de facebook încât mi s-a întors stomacul pe dos. Mă uitam în autobuz, oameni în vârstă… facebook. Merg pe stradă… tineri bine îmbrăcați… cu telefonul pe facebook în mână. Ajung la biserică duminica, în timpul slujbei o tânără din fața mea cu telefonul pe ce altceva mai ”spiritual” și mai de urmărit la o slujbă… facebook, logic!!!!

OK, am înţeles că unii au o „pasiune” anormală pentru socializare – că probabil asta va fi scuza lor acum când citesc acest articol, stupefiaţi că de ce mă iau eu de viaţa lor privată, de ceea ce fac ei în timpul lor, şi de ce şi-au încărcat telefonul mai devreme cu net şi baterie… să ţină „distracţia” toată ziua – dar aceasta este deja nociv! Oare, întreb eu acum, oamenii nu au altceva MAI BUN de făcut în jur decât să stea toată ziua pe facebook? Oare, nu există altă modalitate de a socializa cu cei pe care îi consideri prieteni?

Odată am întâlnit un cântăreţ creştin român care avea pe facebook… nu mai mult, nici mai puţin de 5.000 de prieteni – cât era de fapt şi limita. I-am scris (când aveam cont pe facebook, ce-i drept, deci am fost acolo, am făcut asta) dacă cunoaşte personal pe 10% din ei… şi nu mi-a mai răspuns. Mă gândeam că i-am pus o întrebare „prea dură„, prea pertinentăprea tăioasă. Dar şi tăcerea lui era un răspuns, asta e sigur. Avea prieteni… şi nu erau prieteni… erau doar numere… că toţi ştiau de el, dar nimeni nu îl ştia personal. Sau poate doar 10% îl ştiau… nu pot să îmi dau seama, mai ales că nu am primit răspuns la întrebare.

Personal am avut cont de facebook de două ori şi de două ori l-am şi şters. Prima dată l-am şters pentru că „mi-am venit în fire” – exact, precum fiul risipitor din Luca 15:17 – şi mi-am dat seama cum pierdeam timp preţios pe nimic. Absolut nimic nu am câştigat din prima experienţă cu facebook; ba, să nu mint, am câştigat frustraream câştigat nervi, am câştigat câteva like-uri şi probabil câteva share-uiri la ce am postat pe acolo. A doua oară am creat cont la insistenţele unor verişori… ca să ţinem legătura. Şi numai legătură nu se ţinea. Scriam ceva pentru ei, nu răspundea nimeni. Scriam către necunoscuţi şi răspundeau; la rude, nu îmi scria nimeni. Eram poate prea familiarizat pentru ei. Adică mă ştiau, ce rost mai avea să mă mai „bâzâie” şi pe facebook. Aveau acolo telefonul meu, email-ul meu, nu m-a sunat nimeni, nu mi-a scris nimeni nimic. Am câştigat, aşadar, mai multă frustraremai mult resentimentmai mulţi nervi consumaţi pe nimic. Nimic, absolut nimicNu am câştigat nimic, dar am pierdut. De pe urma ultimei mele experienţe cu facebook am plecat cu scârbă, deşi aveam câţiva prieteni buni cu care chiar am ţinut legătura şi ne mai scriam sau mai vorbeam pe alte platforme.

Am descoperit că facebook nu oferă utilizatorilor săi o modalitate directă de a-ţi închide definitiv contulCiudat, dar dureros de adevărat. E ca şi când ai devenit posedat de ceva, şi nu mai poţi scăpa de posesie, dar poţi doar să uiţi de ea o vreme… Asta face şi facebook, îţi dă doar opţiunea de a suspenda temporar contul, ca mai apoi să ţi-l reactiveze… să fie acolo. La finalul acestui articol vă voi da un link ca să vă ajute să faceţi pasul de ştergere definitivă a contului de facebook. Acum vă prezint câteva semne evidente că eşti „posedat” de facebook, sau să îţi dai seama dacă alţii sunt.

1. Postările tale pe facebook devin tot mai amestecate cu viaţa ta personală.  
Un tip a încercat să facă în viaţa reală ceea ce fac majoritatea persoanelor pe facebook. Şi a început să spună la oameni pe stradă cu ce şosete s-a încălţat de dimineaţă, cu cine a luat masa în oraş, cine e prietena lui… şi a început să aibă rezultate această practică a lui în viaţa reală: au început să-l urmărească doi poliţişti şi un psiholog!

Probabil că aţi auzit întâmplarea de mai sus. E un fel de tragico-comică, dar prezintă realitatea lucrurilor de astăzi. Au început uni să pună pe facebook şi ce trebuie despre ei şi viaţa lor… şi ce nu trebuia. După profilul de facebook al unei persoane au început angajatorii şi cei de la departamentele de securitate naţională şi internaţională din fiecare ţară să îşi dea seama de o persoană căutată de ei. Cu cât se postau mai multe detalii din viaţa personală… cu atât era mai uşor de identificat persoana şi caracterul acesteia.

Ideea e că ceea ce spui altora despre tine arată şi câtă minte ai. Dar să trecem mai departe…

Postările tale de pe facebook încearcă o „creştinizare” a facebookului. Ce m-a „oripilat” zilele trecute… a fost postarea unui „creştin” pe facebook (şi am văzut-o pe un alt computer, şi când treceam pe lângă acel computer imaginea respectivă mi-a sărit în ochi…) Era o poză cu un personaj care bătea la o uşă şi peste poză era scris un text de genul: „Eu stau la uşă şi bat. Dă un LIKE dacă vrei ca Isus să intre în inima ta„. Wow, ce profund, nu?

Pe alţii am auzit că au făcut pagină de facebook pentru toate persoanele Sfintei Treimi. Am ajuns să „creştinizăm” facebook-ul, sau să facem din el religia noastră, ceea ce e corect, având în vedere că cei care fac astfel de gesturi petrec mai mult timp acolo online decât pe genunchi, în vreo biserică, sau cu Biblia în mână. Dacă chiar vrei să îi atragi pe oameni la o religie sau la Dumnezeu, încearcă să le vorbeşti personal, nu virtual…

Nu am citit nicăieri în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a cerut cuiva să-i ia apărarea, să-i facă pagină de facebook (sau oricare altă reţea de socializare de pe această planetă)… pentru că El nu a chemat pe nimeni la socializare, ci la credinţă, la o relaţie cu EL! Relaţia cu Dumnezeu nu este o relaţie virtuală, precum sunt multele relaţii ale celor cu conturi de facebook. Chiar dacă ai rude, prieteni, fraţi, surori pe acolo online, cu siguranţă că sunt şi mii de alţi utilizatori cu nume fictive care se dau drept alte persoane… care arată de altfel câtă minte au şi ei. Dar să mergem mai departe…

Prezenţa ta excesivă pe facebook arată cât de importanţi sunt ceilalţi din jur. Dap, pentru aceasta sigur o să-mi sară mulţi în cap. Nu e treaba mea ce face fiecarepentru că fiecare va da socoteală de viaţa lui personală.Vroiam doar să spun că socializarea nu înseamnă să te holbezi la telefonul tău toată ziua, sau la ecranul computerului… Au început unii să spună şi să afirme că „dacă nu eşti pe facebook… nu exişti„. E corect. Dar din punctul lor de vedere, pentru că au o vedere cu „ochelari de cal. Ei nu văd pe ceilalţi din jur, nu se uită la ceas, nu folosesc mintea să fie creativi, să facă ceva folositor pentru familie, pentru comunitate. Află despre ziua de naştere a cuiva… de la calendarul din facebook, în loc să afle din agenda personală… şi le scriu urări la oameni acolo, în loc să îi telefoneze, să se întâlnească fizic cu ei, să le dea o îmbrăţişare, să stea la un pahar de vorbă, etc.

Încă îmi aduc aminte de pe vremea când aveam cont de facebook că a fost ziua unui amic, şi am început să-i scriem acolo „la mulţi ani” şi el nu răspundea la niciunul. A trecut o săptămână, verificăm facebook-ul lui, el tot nu răspunsese, nu mai scrisese nimic de ceva vreme; am zis că era ocupat omul, i-am mai dat timp… aveam şi telefonul lui, dar nu l-am folosit pentru că… mi s-a părut mai comod să-i scriu o urare pe facebook, mai ales că nu îl cunoşteam în persoană, dar mai vorbisem cu el telefonic cu altă ocazie. După vreo 2 ani de zile… reapare pe internet şi scrie pe blogul său că… şi-a luat o pauză de 2 ani fără de „social-media” şi s-a simţit atât de minunat. Nu părea impresionat în vreun fel de ceea ce i-au urat prietenii şi cunoscuţii cu 2 ani de zile în urmă de ziua lui de naştere. Omul era relaxat, nimeni nu ştia dacă mai trăia sau nu, dacă mai era în ţară sau nu… şi nimeni nu s-a sinchisit să pună mâna pe telefon, sau să meargă pe la el şi să îi bată la uşă. Asta chiar a fost o lecţie pentru mulţi (inclusiv pentru mine, care m-am decis atunci să-mi şterg contul de facebook).

Probabil că ar mai fi multe alte semne care arată că facebook e mai important pentru tine decât alte lucruri din viaţa reală. Mă opresc aici, dar mă opresc cu promisiunea de la început. Vă puteţi şterge definitiv contul de facebook accesând site-ul www.deletefacebook.com şi să urmaţi paşii descrişi acolo. Este important ca decizia care o iei să fie fermă. Orice revenire la contul vechi de facebook va fi pentru tine ca o revenire la viaţa ta vecheDacă ţi-a plăcut de ea… e semn că eşti încă sub „posesia” şi influenţa unui sistem social de manipulare în masă. Şi da, ştiu că facebook se poate folosi şi pentru alte scopuri. Atâta timp cât tu îl controlezi pe el, şi nu el pe tine, poţi să te consideri un om liber.

https://crestinismtrait.blogspot.ro/2017/01/cum-sa-ti-dai-seama-ca-esti-posedat-de.html?utm

Cum să-ți creezi disciplina de promovare a Cuvântul lui Dumnezeu pe rețelele de socializare?

download - Copie

VITALIE MARIAN29 IUNIE 2017 BLOGOSFERA  

Sunt mulți creștini care vestesc Evanghelia prin rețelele de socializare, dar nu au o disciplină în aceasta. Unii, văzând că nu au rezultate imediate din activitatea lor, lasă mâinile în jos și-și pierd motivația. Alții postează doar atunci când au inspirație. Alții se opresc din activitate, motivând că nu au suficient timp pentru această slujire. Poate unii din voi se regăsesc în astfel de situații. În acest articol vreau să vin cu câteva sfaturi prin care să vă ajut să vă creați o disciplină în promovarea Cuvântului lui Dumnezeu pe rețelele de socializare.

Elaborează-ți un calendar lunar al postărilor

Nu poți avea disciplină în vreun lucru dacă nu ai un plan bun de acțiuni. Tot așa este cu Evanghelia. Este nevoie de o planificare detaliată a postărilor tale pe rețelele de socializare, dacă vrei să obții rezultate înalte. De aceea, este bine să-ți elaborezi un calendar lunar al postărilor tale, un plan cu ceea ce vrei să postezi zilnic. Poți crea acest calendar pe contul tău de Google sau într-un document Word sau Excel.

Începe-ți calendarul cu definirea scopurilor. Stabilește-ți 5-10 scopuri. Acestea nu trebuie să fie generale, dar foarte concrete. Spre exemplu, “Să promovez Biserica mea” este un scop general, dar “Să promovez seminarul de creștere spirituală a bisericii mele din data cutare” este un scop specific. “Să vestesc Evanghelia prietenilor mei de pe facebook” este un scop general, dar “Să distribui articole despre pocăință de pe site-ul Moldova Creștină” este un scop specific. Scrie-ți toate scopurile în calendar. Atunci când îți stabilești obiectivele, gândește-te mai întâi la toate evenimentele creștine la care vei participa personal în luna respectivă sau pe care le organizează biserica sau misiunea din care faci parte. Spre exemplu, Asociația „Engleza pentru o viață nouă” organizează în perioada 19-29 iulie tradiționala tabără de limbă engleză „English for a New Life Camp”. Eu personal nu voi participa la această tabără, pentru că în perioada aceasta predau la Școala Internațională de Misiune, dar mi-am propus să o promovez în postările mele, pentru că vreau ca un număr mare de copii și tineri să ajungă la această tabără și să audă Evanghelia și să devină ucenici ai Domnului Isus Hristos. Un alt obiectiv pe care mi l-am stabilit în luna aceasta – să promovez cursurile care sunt predate la facultatea de jurnalism a Școlii Internaționale de Misiune în care predau.

După ce ți-ai formulat scopurile, treci nemijlocit la calendarul postărilor. Dacă lucrezi în Word sau Excel, fă-ți un tabel din 3 colonițe. În prima coloniță scrie data postării. Cea de-a doua coloniță va fi intitulată: Conținutul postării, iar a treia coloniță – Rezultatul pe care-l urmăresc. Planifică-ți conținutul postărilor în funcție de scopurile stabilite. Spre exemplu, unul din scopurile tale ar putea să sune astfel: “Să împărtășesc impresiile mele de la studiul cărții Faptele Apostolilor din grupul meu de studiu”. Respectiv, dacă grupul tău de studiu biblic se desfășoară în fiecare joi, atunci vei planifica 4 postări în lună, joi, după ora de studiu. Neapărat, în dreptul fiecărei postări scrie-ți rezultatul pe care vrei să-l obții în urma postării mesajului. Spre ex., un rezultat pe care vrei să-l urmărești prin postarea ta despre cartea Faptele Apostolilor este ca oamenii să se alipească grupului tău de studiu biblic. Respectiv, la sfârșitul postării vei face invitație la grupul tău de studiu biblic. De aici reiese un principiu foarte important: nu face postări de dragul postărilor, dar urmărește totdeauna rezultatele.

Este nevoie de timp pentru elaborarea calendarului, de aceea rezervează-ți două-trei ore la sfârșitul fiecărei luni pentru planificări.

Postează zilnic

După ce ai elaborat calendarul, fă-ți disciplina să postezi zilnic. Cred că nu vrei să te oprești cu lucrul făcut pe jumătate. Stabilește-ți neapărat ora la care vei posta zilnic. S-ar putea ca în unele zile să fii foarte ocupat cu alte lucruri sau să fii într-o zonă unde nu este conexiune la internet. În acest caz programează-ți din timp postările, folosind programul Hootsuite. Acest program îți mai permite să postezi același conținut simultan pe mai multe rețele de socializare. De asemenea, vor fi unele postări care te vor solicita mai mult. Spre exemplu, în format video, care implică pregătirea scenariului, filmare și montare. De aceea, totdeauna verifică ce ai de pregătit pentru 3 zile înainte. Postează totdeauna motivator și oferă cât mai multă informație importantă în postare. Spre ex., dacă faci publicitate la un manual de studiu biblic, asigură-te că i-ai făcut o descriere motivatoare și că le-ai spus prietenilor tăi unde pot studia acest curs și unde pot face rost de manual. Un lucru foarte important este să-ți verifici postarea la exprimare și greșeli gramaticale. Citește bine textul înainte ca să postezi. Voi scrie în următorul articol mai mult la acest subiect.

Nu ceda disciplinei zilnice

Probabil, după citirea acestui articol te vei lăsa motivat să-ți faci un calendar și să începi să postezi zilnic pe profilul tău, dar după o perioadă de timp te vei opri din intensitate, pentru că te vor solicita alte lucruri nu mai puțin importante. Ori, s-ar putea ca să nu ai nicio reacție pozitivă din partea cititorilor tăi, ba chiar să te confrunți cu feedback negativ. Este important să nu cedezi sub niciun pretext. De multe ori am întâlnit oameni care în discuții private mi-au spus că mă urmăresc îndeaproape pe Facebook, dar niciodată nu au lăsat vreun Like sau comentariu. De aceea nu te descuraja când oamenii nu reacționază și nu primești încurajări din partea prietenilor tăi. Mai bine întreabă-te cât de des tu comentezi la postările prietenilor tăi și cât de mult îi încurajezi tu în slujirea pe care ei o fac în Evanghelie pe rețelele de socializare.

Ce faci când nu ai inspirație?

Am întâlnit creștini care, după ce le-am încredințat să posteze regulat pe o pagină de Facebook a bisericii lor sau a misiunii din care fac parte, am realizat că nu fac nimic de un timp îndelungat, motivând cu faptul că nu au avut inspirație pentru postări. Este adevărat că noi, fiecare, la o anumită etapă ajungem în criză de idei, dar în Evanghelie aceasta nu poate fi o scuză pentru a opri activitatea. Un creștin autentic nu se lasă condus de emoții și nu cedează ușor. De cele mai multe ori lipsa de inspirație este cauzată tocmai de lipsa calendarului postărilor. Atunci când ți-ai pus timp de o parte pentru planificarea postărilor și ți-ai gândit fiecare postare, cu siguranță vei veni cu mai puține scuze de acest gen.

Orientează-te la rezultat, nu la proces

Un element esențial în lucrarea pe rețelele de socializare este analiza postărilor. Există un pericol să intri într-o rutină și să te concentrezi mai mult la proces, decât la rezultat. Pune-ți timp zilnic ca să analizezi rezultatele fiecărei postări. Gândește-te cum poți să-ți îmbunătățești conținutul în așa fel încât să realizezi scopul propus în calendarul tău. Întreabă-i pe prietenii tăi, care fac o slujire similară, ce cred despre postările tale și ce recomandări de îmbunătățire ar avea pentru tine.

Dumnezeu să te ajute să-ți faci bine slujba aceasta cu toată pasiunea și perseverența și să te bucuri de oameni întorși la Hristos cu toată inima, care se botează și se implică activ într-un proces de ucenicizare. Eu, de când am început sistematic și intenționat să fac postăzi pe profilul meu de facebook, am reușit să-mi deschid un grup de studiere a Bibliei prin Skype și ca urmare să cresc ucenici pentru Domnul Isus Hristos. Dacă deja faci lucrare prin rețelele de socializare, m-aș bucura să împărtășești în comentarii experiența ta.

https://moldovacrestina.md/disciplina-lucrare-retele-socializare/

Cum să-ți alegi prietenii? De către Sergiu Filat 

download - Copie

Prieteni, David, Ionatan

Întrebare:

Cum să-ţi faci prieteni buni?

Cum să-ți faci prieteni buni?

Un proverb bine cunoscut spune: „Spune-mi cine-ţi sunt prietenii şi-ţi voi spune cine eşti tu.” În Sfânta Scriptură este scris: „Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.” Tinerii ajung la o vârstă când cuvântul părinţilor nu mai este autoritar pentru ei. În schimb, cuvântul prietenilor uneori are mai mare autoritate decât cuvintele părinţilor sau a oamenilor ce ne vor binele. De obicei, criteriile după care tinerii îşi aleg prietenii sunt următoarele: statutul înalt în societate, bunăstare materială, să fie cool etc. Mai puţini îşi aleg să prietenească cu cineva pentru caracterul și valorile frumoase pe care le are şi nu pentru lucrurile materiale pe care le are el.

Prietenul adevărat nu se lasă câştigat de împrejurare

Pe când eram student la INEFS, m-am legat cu nişte prieteni care au influenţat rău asupra vieţii mele. Furt, bătăi şi alte împrejurări de felul acesta m-au dus până acolo încât într-o zi eram la un pas de a fi exmatriculat din Institut. Ceea ce a făcut să-mi vin în fire au fost antrenamentele de Taekwon-do, la care studiam şi Sfânta Scriptură, care m-au ajutat să iau hotărâri corecte în viaţa mea.

De multe ori suntem puşi în faţa unor împrejurări când trebuie să luăm hotărâri ce ne pot schimba viaţa spre bine sau spre rău. Înţeleptul Solomon, ca şi un tată bun, i-a dat învăţături de bun simţ fiului său pentru a evita prieteniile rele. Astfel, în cartea Proverbe 1:8-19 el spune astfel:

Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău. Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!

Solomon îl atenţionează pe fiul său cu privire la trei lucruri la care trebuie să fie atent într-o prietenie și anume la motivul invitaţiei pe care ţi-o face un prieten. Dacă scopul celor ce te invită este de a te înşela, atunci trebuie să refuzi invitaţia de a merge cu ei. De obicei, cei ce te invită îţi comunică din start dorinţele şi scopul lor.

Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat; haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se coboară în groapă;

Cel de-al doilea motiv este câştigul mârşav sau bani uşori, furaţi. Foarte mulţi tineri cad în astfel de curse din cauza că vor să capete toate lucrurile într-o zi şi nu ştiu că singuri îşi pun laţul în gât din cauza alegerilor şi dorinţelor  de a se îmbogăţi repede.

vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă; vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!”

Un al treilea motiv pentru care nu trebuie să mergi cu ei sunt consecinţele.

Fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor! Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor; căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig, lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. (Proverbe 1:8-19)

Gândeşte-te înainte de a merge undeva care vor fi consecinţele şi pune-ţi întrebarea cum va contribui la viitorul vieții tale faptul că tu vei merge acolo sau vei participa la ceva în comun cu cei ce au intenţii rele. Un prieten adevărat nu se lasă câştigat de împrejurările rele şi nu se foloseşte de împrejurări ca să-l folosească pe celălalt în scopurile personale. Ci, dacă prietenul său a ajuns într-o împrejurare neplăcută, sare şi îl ajută.

Prietenul adevărat nu caută câştigul său

Prietenul adevărat nu are gânduri ascunse faţă de prietenii săi, ci este transparent şi deschis cu ei. Atunci când este nevoie de ajutorul său, îşi deschide inima şi-şi întinde mâna. Nu în zadar proverbul spune: „prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte”. Atunci când eşti în nevoie prietenul adevărat va veni cu un sfat înţelept ca să te ajute, iar nu se va folosi de situaţia ta aşa cum a făcut-o Ionadab cu Amnon. Iată ce spune 2 Samuel 13:3:

Amnon avea un prieten, numit Ionadab, fiul lui Şimea, fratele lui David. Şi Ionadab era un om foarte şiret.

Prietenia lui Amnon cu Ionadab l-a împins la acţiuni care i-au distrus viaţa. Ionadab, fiind şiret, l-a sfătuit pe Amnon ce să-i facă lui Tamar care era sora lui.

El (Ionadab) i-a zis: „Pentru ce te usuci din zi în zi, tu, fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui?” Amnon i-a răspuns: „Iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom.” Ionadab i-a zis: „Culcă-te în pat şi fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui: „Dă voie surorii mele Tamar, să vină să-mi dea să mănânc; să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare, ca s-o văd şi s-o iau din mâna ei.” (2 Sam. 13:4)

Sfatul lui Ionadab nu a adus alinare şi vindecare pentru sufletul lui Amnon, ci moarte. Amon a silit-o pe Tamar şi a necinstit-o, iar mai târziu fratele lui l-a omorât pentru fapta aceasta. Cu siguranţă că Ionadab nu i-a dorit binele lui Amnon. Dacă i-ar fi dorit binele, Ionadab ar fi trebuit să-l confrunte pe Amnon şi să-l ajute să rezolve această problemă altfel.

Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. (Pro 27:5)

Atunci când prietenul tău îţi cere ceva ieşit din comun, ar trebui să-ţi pui întrebarea de ce o face şi ce scop urmăreşte. Pentru că îţi pasă de prietenul tău şi ţii la prietenia cu el, îl vei mustra atunci când a greşit şi îl vei ajuta să se ridice şi să se corecteze. Amnon a avut de suferit din urma prieteniei cu Ionadab, cu însăşi viaţa sa, iar Ionadab nu a suferit cu nimic.

Prietenul adevărat preţuieşte viaţa celuilalt

O prietenie adevărată este atunci când relaţia de prietenie nu se axează pe lucrurile materiale pe care le are unul sau altul, dar pe aprecierea calităţilor de caracter şi a frumuseţii interioare. Un exemplu de prietenie în care se preţuieşte viaţa celuilalt este prietenia dintre Ionatan şi David:

David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. (1Sa 18:1)

În capitolul 17 este descrisă lupta lui David cu Goliat în care David a dat dovadă de mult curaj ce venea din relaţia lui personală cu Dumnezeu. Simplitatea, curajul şi încrederea lui în Dumnezeu l-a făcut pe Ionatan să-l iubească pe David ca pe sufletul din el. Ionatan nu a ales să-l iubească pe David pentru ceea ce avea el, dar pentru calităţile lui frumoase de caracter. Pentru aceasta merită să zideşti o relaţie de prietenie.

Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta, ca s-o dea lui David; şi i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul şi cingătoarea lui. (1Sa 18:3-4)

Prietenia dintre David şi Ionatan era bazată pe încredere unul în altul. Gestul pe care l-a făcut Ionatan faţă de David însemna că unul se poate biziu pe celălalt. Ceea ce s-a dovedit în acţiune mai târziu, când Saul, tatăl lui Ionatan, l-a urât pe David, încercând să-l omoare.

David a ajuns fugar, iar Ionatan a mijlocit în faţa tatălui său pentru David ca să se întoarcă din nou la curtea împărătească şi David a fost pus iarăşi înaintea lui Saul ca mai înainte.

Ionatan a vorbit bine de David tatălui său, Saul: „Să nu facă împăratul”, a zis el, „un păcat faţă de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat faţă de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău; şi-a pus în joc viaţa, a ucis pe filistean, şi Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut şi te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuieşti împotriva unui sânge nevinovat şi să omori fără pricină pe David?” Saul a ascultat glasul lui Ionatan şi a jurat, zicând: „Viu este Domnul, că David nu va muri!” Ionatan a chemat pe David şi i-a spus toate cuvintele acestea; apoi l-a adus la Saul; şi David a fost înaintea lui ca mai înainte. (1 Samuel 19:4-7)

Şi cel de-al treilea lucru pe care vreau să-l accentuiez aici este că Ionatan a fost gata să plătească cu viaţa sa pentru prietenia cu David. Chiar dacă are de pierdut un prieten adevărat, niciodată nu-şi va lua cuvântul înapoi.

David s-a dus la Ionatan şi a zis: „Ce-am făcut eu? Care este nelegiuirea mea, care este păcatul meu înaintea tatălui tău, de vrea să-mi ia viaţa?” Ionatan i-a răspuns: „Ferească Dumnezeu! Nu vei muri. Tatăl meu nu face niciun lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de ştire; pentru ce mi-ar ascunde el lucrul acesta? Nu este nimic.” David a zis iarăşi, jurând: „Tatăl tău ştie bine că am căpătat trecere înaintea ta şi va fi zis: „Să nu ştie Ionatan, căci s-ar întrista.” Dar viu este Domnul şi viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine şi moarte.” Ionatan a zis lui David: „Pentru tine voi face tot ce vei vrea.” (1Sa 20:1- 4)

Ionatan a mijlocit din nou înaintea tatălui său pentru David, prietenul său, însă de data aceasta viaţa sa a fost pusă în pericol.

Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan şi i-a zis: „Fiu rău şi neascultător, nu ştiu eu că ţi-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre ruşinea ta şi spre ruşinea mamei tale? Căci câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi linişte nici pentru tine, nici pentru împărăţia ta. Şi acum trimite să-l caute şi să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte.” Ionatan a răspuns tatălui său, Saul, şi i-a zis: „Pentru ce să fie omorât? Ce a făcut?” Şi Saul şi-a îndreptat suliţa spre el, ca să-l lovească. Ionatan a înţeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. S-a sculat de la masă într-o mânie aprinsă şi n-a luat deloc parte la masă în ziua a doua a lunii noi; căci era mâhnit din pricina lui David, pentru că tatăl său îl ocărâse. (1 Samuel 20:30-34)

Ionatan nu a ţinut mai mult la poziţia şi statutul său decât la prietenia sa cu David. Ionatan era fiu de împărat şi tronul trebuia să treacă de la tată la fiu. Însă Dumnezeu a hotărât ca David să fie următorul împărat în Israel, ceea ce Ionatan a acceptat şi a înţeles. Acest lucru a dovedit că Ionatan a preţuit prietenia sa cu David, aşa cum şi David a preţuit prietenia sa cu Ionatan şi când acesta a murit, David a plâns mult pe Ionatan.

Cum poţi fi tu un prieten adevărat?

În Evanghelia după Ioan 15:9, 12-13 Domnul Isus Hristos le-a spus ucenicilor şi prietenilor Săi:

Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.

Domnul Isus Hristos ne-a iubit până la moarte și dragostea Lui s-a dovedit prin faptul că Și-a dat viaţa pentru noi. Avem exemplul lui de dragoste pe care putem să-L urmăm. Dacă păzim poruncile Lui, atunci rămânem în dragostea Lui. Prin credinţă în Domnul Isus Hristos poţi deveni prietenul Lui şi poţi învăţa de la El, studiind Cuvântul Lui cum să fii un prieten adevărat.

Vă recomand să studiați cursul de studiu biblic inductiv „Cum să faci alegeri pe care să nu le regreți”.

https://moldovacrestina.md/cum-sa-ti-faci-prieteni-buni/

CUM EUROPA NENOROCEȘTE (ȘI) ROMÂNIA

download - Copie

 DE CRISTIAN IONESCU

Tectonica politică a României este deliberat mișcată de Europa în ultimele zile și are scopul de a destabiliza un sistem democratic fragil, deja fisurat, doar pentru atingerea unui scop: alinierea țării noastre pe traiectoria valorilor (i)morale promovate de Bruxelles.

Pentru cei care cred că voi fi aservit vreunei direcții politice, trecutul și chiar prezentul dovedesc o imparțialitate compartimentată pe care am urmărit-o consecvent dintotdeauna.

La biserică mă bucur de orice demnitar vizitator, curat sau (mai ales) penal, pentru că oportunitatea de a-i predica Evanghelia bate teama de percepțiile și reacțiile politice ale celor care vor interpreta tendențios episodul.

De-a lungul anilor am primit din toate partidele, în toate (o)pozițiile și de toate nuanțele! Cu condiții:

 1. Stă TOT programul, adică ascultă și predica;
 2. Dacă este demnitar, are un cuvânt de salut limitat la secunde (nu minute);
 3. Dacă nu este într-o poziție oficială (doar candidat) îl prezentăm dar nu are cuvânt;
 4. Îi dăm – demnitarului, nu candidatului – un microfon și zice de unde șade;
 5. Nu dă declarații și/sau lozinci politice;

6..Nu am participat niciodată și nu voi participa (spre disperarea unor prieteni cu afinități politice) la întruniri comunitare sau proteste/manifestări organizate în campanie politică, nici măcar atunci când candidații sunt… confrați și nici măcar atunci când protagonistul este… președintele statului;

 1. Nu voi andorsa niciodată un partid sau un candidat fie el/ea „de-al nostru” sau nu;
 2. Voi critica întotdeauna doar pe acele etaje ale discursului politic care se intersectează cu valorile creștine cuprinse în Cuvântul Sfânt și promovate de Biserica Domnului Isus!

Și acum, iată discordia politică din ultima vreme, de unde și cum i se întărâtă inchietudinile:

1.Cui nu-i place demersul Coaliției pentru Familie de modificare a Constituției pentru clarificarea noțiunii de „familie” în favoarea definiției creștine tradiționale? Lui Europa nu-i place! 3 milioane de semnături? Nu contează! Un asemenea demers ar crea un narativ extrem de periculos pentru stabilimentul elitelor globaliste, proaspăt zguduite de fenomenele contagioase Brexit și Trump! Pe această platformă, Iohannis ne-a insultat direct și clar iar aserviții săi au tergiversat procedurile în spiritul răcirii sistemului (sau, sistemul răcirii spiritului, totuna). E adevărat, opoziția (ajunsă între timp la guvernare) ne-a întins mâna, dar o mână murdară, scoasă din canalul corupției, suspectă de oportunism politic. Mulțumim dar, nu!, preferăm să rămânem cu mâinile în buzunare…

2.Cine a deschis subiectul amnistiei și grațierii, că sunt pușcăriile pline și insalubre? Tot Europa! Bucuria penalilor și dă-i cu ordonanțe la miezul nopții, mântuind hoții dintre care cei dintâi la iertăciune sunt (în ordinea hoției, pasămite) parlamentarii (ca peste tot)!

3.Cine a sărit ca ars de dragul a 300 de mii de protestatari (10% din 3 milioane)? Ați ghicit, „românul lor”, adică al… Europei! Pentru că depindem de șantajul european!

Unde și cum s-or sfârși diagolurile, nu știm! Am apreciat că protestele au fost pașnice, ferească Dumnezeu de încăierări de stradă! Știm cu toții ce s-a întâmplat la „revoluție” și când cu feseniada minerilor!

În tot acest timp, cetățeanul turmentat încă n-a aflat cu cine să voteze. Cu 3 parale în plus la pensie de la penali, cu preacinstitul sodomut, cu stânga de la dreapta sau cu dreapta strâmbă, e greu de ales, săracul, nu mai pricepe nimic!

Am totuși o soluție de bun simț pentru astfel de vremuri! Pentru că nu mai putem fi pentru… nimeni! Dar putem fi împotriva… tuturor, de la caz la caz! Este soluția Mântuitorului, nu a mea!

 • „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea”! Matei 12:30
 • „Cine nu este împotriva noastră este pentru noi”! Marcu 9:40

Trei observații (fără a epuiza hermeneutica și lingvistica textului):

1.Domnul nu este niciodată cu nimeni! Întrebarea se pune altfel: cine este cu și/sau nu împotriva Domnului!

 1. Domnii… (puncte, puncte) au de ales: vor fi cu noi sau împotriva noastră, dar noi cu ei, nu!
 2. Dumnezeu stabilește premizele și valorile etico-morale ale acestui parteneriat!
 3. Ce avantaje politice își vor adjudeca „domnii”, asta e loteria lor nu a noastră!

Clar este că în calitatea de reprezentanți ai adevăratului Domn în lume, nu ne putem permite abandonarea dezbaterii publice! Pericolul ar fi ca lumea să rămână fără compas, ori tocmai de aceea ne-a trimis Domnul în lume, să-i fim sare și lumină! Noi nu comentăm logistica politică a vreunui partid sau platforma unui candidat. Noi suntem angajați în acele chestiuni care țin de favoarea lui Dumnezeu: încetarea avorturilor, restaurarea familiei normale, instaurarea cinstei și demnității (voiam să zic re, dar nu știu dacă au fost vreodată), repudierea agendei homosexualilor ș.a.m.d.

Dacă nu sunteți cu noi… sunteți împotriva noastră, domnilor!

Iar, dacă nu sunteți împotriva noastră, domnilor, de ce nu sunteți cu noi?

PS Susțin referendumul anti-corupție, dar cer asocierea sa cu referendumul propus de Coaliția pentru Familie! Dacă 300,000 de… români sunt un număr relevant, 3 milioane de ce nu sunt „românii dumneavoastră”, domnule? Că nu-i place… Europei?

https://popaspentrusuflet.wordpress.com/2017/02/08/cum-europa-nenoroceste-si-romania/

CUM A APĂRUT NOUL TESTAMENT ÎN LIMBA ROMÂNĂ

download - Copie

Cum a apărut primul Nou Testament în limba română

Recent s-au împlinit 366 de ani de la apariția primului Nou Testament în limba română. Volumul are valoare de patrimoniu şi datorită modului atractiv în care a fost legat în piele. Dincolo de design-ul cărții, ceea ce surprinde este motivația traducerii în limba poporului. Importanța acordată cândva textului sacru contrastează puternic cu neglijența manifestată astăzi.

Foto: lacasuriortodoxe.over-blog.comLa 21 ianuarie 1648 a apărut la Alba Iulia (Bălgrad, cum era cunoscută în acea perioadă)primatraducereintegralăîn limba română a Noului Testament. Noul Testament de la Bălgrad este considerat o operă de referinţă pentru traducerile ulterioare ale Sfintei Scripturi, devansând mult mai cunoscuta „Biblia de la Bucureşti” din 1688 sau „Biblia de la Blaj” din 1795.

Cercetătorii care au fost preocupați de acest gen de traduceri susțin că ceea ce impresionează la citirea tipăriturii de acum 366 de ani este faptul că s-a folosit o limbă plăcută, mult apropiată de aceea a poporului, de o mare frumuseţe literară și care a stat la baza limbii române literare.

Traducerea, care îi aparține mitropolitului Transilvaniei Simion Ştefan, trebuie încadrată în contextul epocii sale. Demersul a fost influenţat de mişcările religioase care au avut loc în Transilvania. Fiind prigoniţi atât din motive etnice, cât şi confesionale, românii erau supuşi unui presiuni calvine din ce în ce mai accentuate. Specialiștii justifică această traducere ca o formă de înfruntare a calvinizării forţate a românilor din Transilvania.

Însă surprinzător este faptul că rezistența în faţa calvinism a putut să aibă loc acceptând chiar una dintre cerințele sale: traducerea Bibliei în limba fiecărui popor. Ierarhia bisericească consideră că această traducere constituie o dovadă a rolului pe care ortodoxia l-a jucat în punerea bazelor limbii române. Importanța acordată acestei cărți este ilustrată și prin faptul că mitropolitul Simion Ştefan a fostcanonizat.

Text biblic românesc sub influență protestantă?

Cu siguranță, rolul jucat de către ierarhul transilvănean în realizarea acestei traduceri este incontestabil. Însă, în spiritul onestității față de fapte, trebuie menționat faptul că în istoria traducerii Bibliei în limba română un capitol substanțial ar trebui să îl ocupe în primul rând diaconul Coresi. Traducerile sale constituie un caz aparte, în condițiile în care, spre deosebire de mitropolit, Coresi pare să fi colaborat fructuos și echidistant cu luteranii, calviniştii și ortodocșii. Mai mult de atât, primele traduceri ale textului biblic în limba română îi aparțin lui Coresi, nu răspunzând inițiativelor Bisericii Ortodoxe, ci în ciuda acesteia.

Deja în 1570, cu mult timp înaintea traducerii lui Simion Ștefan, Coresi publicase în limba română Psaltirea și Liturghierul. La acel moment, slujba în Biserica Ortodoxă se desfășura în limba slavonă. Pe acest fond, traducerile lui Coresi au venit în contrast cu tendințele tradiționaliste ale bisericii. Pentru a diminua criticile din partea ierarhiei ortodoxe, Coresi a tradus și a tipărit în 1577 Psaltirea slavo-română, dând o dovadă că nu doar cărțile aflate sub influența reformei luterane pot fi traduse în limba română, ci și cărțile ortodoxe.

Acest demers poate fi justificat în spiritul Reformei protestante: „Toate limbile au cuventul lui Dumnezeu în limba lor, numai noi, românii, n-avămu.” Un asemenea argument este susținut de către lingvistul și filologul Ioan Gheție, în cartea Diaconul Coresi și izbânda scrisului în limba română. În opinia sa, nu există mărturii de încredere care să ateste că Biserica Ortodoxă ar fi admis introducerea limbii române în slujbele bisericești, aceasta fiind interesată mai mult cu păstrarea tradiției. Luând în calcul aceste aspecte, se poate concluziona că apariția primelor traduceri ale textului biblic în limba română este rezultatul influențelor puternice venite dinspre Occident, cu scopul de a facilita citirea Bibliei în limba vorbită de popor.

Soluția vine din mediul laic?

Dacă trecutul istoric este marcat de aceste dispute legate între tendințele reformatoare și cele tradiționaliste din sânul Bisericii Ortodoxe, asistăm astăzi la propagarea unei inerții care face ca Biblia să fie considerată mai mult pentru uzul bisericesc.

În aceste condiții, par ciudate inițiative de promovare a lecturii Bibliei care vin din zona laică și nu din mediul bisericesc, așa cum ar fi fost de așteptat. Astfel, o lansare de carte precum cea a criticului literar Dan C. Mihăilescu,  Cărțile care ne-au făcut oameni, a prilejuit ocazia unor mari personalități românești să mărturisească despre Biblie că a fost cartea care a schimbat viețile multora dintre ei. „A citit toată viaţa aceeaşi carte. Aveam mai bine de 40 de ani când mi-am dat seama că bunica mea cu patru clase vorbea atât de frumos, pentru că toată viaţa ei a citit Psalmii”, a afirmat pictorul Ștefan Câlția.

Una dintre cele mai intense provocări în direcția lecturării Bibliei vine din partea filosofului Andrei Pleșu. Deja celebra carte Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste(un succes al Editurii Humanitas) se constituie și ca o acuză adresată bisericii majoritare: „Biserica noastră are, într-o anumită zonă a ei, o înclinaţie folclorică spre invalidarea studiului, a intelectului, a cercetării. S-ar zice că lucrurile astea pun în pericol trăirea. Nu strică un pic de studiu: biblioteca nu e chiar iad şi inteligenţa nu e neapărat un păcat. Nu există viaţă spirituală fără riscuri.”

Dincolo de încercarea de a scoate din letargie un tradiționalism inert, apelul lui Andrei Pleșu se constituie ca o invitație pentru rescrierea propriului destin: „Cred că e mai bine să fii cuplat la actualitatea Bibliei, a parabolelor lui Iisus decât să fii cuplat la actualitatea jurnalelor de ştiri, care devin în mod ilicit Biblia noastră cotidiană.

Semnele Timpului.ro

Controlul gândurilor în lupta cu păcatul | Pastor Vasile Filat

download - Copie

VASILE FILAT

Colțul Anacronic: Experimente sociale cu găleți, clovni și pokemoni

download - Copie

 

Colțul Anacronic: Experimente sociale cu găleți, clovni și pokemoni

ARTICOLE RELAȚIONATE

Colțul Anacronic: Transparența corupției

Colțul Anacronic: Transparența corupției

Colțul Anacronic: O scurtă istorie a cenzurii postrevoluționare

Colțul Anacronic: O scurtă istorie a cenzurii postrevoluționare

Colțul Anacronic: Molotov și libertatea de expresie

Colțul Anacronic: Molotov și libertatea de expresie

Colțul Anacronic: Declinul demografic și grădinițele

Colțul Anacronic: Declinul demografic și grădinițele

În urmă cu nu foarte mulți ani, mai precis în 2014, toată lumea începea să-și toarne găleți de gheață în cap, pentru nu se mai știe care motiv.

Singurul lucru cert era că e musai să faci așa ceva; acum au dispărut atât căldarea, cât și motivul deșărtării ei, care oricum nu era prea clar. Însă atunci trebuia să te filmezi, sa dai hashtaguri și să postezi cât mai mult despre aceste întâmplări nobile, dar complet lipsite de sens. Nu a fost prima mișcare semnificativă coordonată într-o direcție necunoscută, însă a implicat foarte multă lume, dispusă să se prostească pentru o cauză incertă.

Pe la mijlocul verii lui 2016, oamenii descopereau jocul Pokemon, în care trebuia să urmărești în lumea reală personaje sau obiecte care îți apar pe ecranul telefonului mobil. Jocul s-a dezvoltat și ca urmare a succesului înregistrat de un serial de desene animate japonez. În 1997, sute de copii japonezi au fost cuprinși în același timp de simptome asemănătoare epilepsiei și au ajuns la spital, după ce s-au uitat la un episod din Pokemon, fără să existe nicio explicație mulțumitoare pentru această situație.

Astăzi, nebunia jocului s-a întins peste tot, astfel încât niște tineri au traversat ilegal granița canadiano-americană, în căutarea pokemonilor, poliția australiană a trebuit să introducă mesaje de avertizare pentru jucătorii prea pasionați, iar mai multe persoane au fost concediate de la muncă, din cauza absenteismului rezultat în urma jocului. Mai recent, în Rusia un tânăr blogger ateist riscă închisoarea după ce a vânat pokemoni într-o biserică din Ekaterinburg, înălțată pe locul unde a fost martirizată familia imperială. Dorința sa a fost mai degrabă de a șoca și de a leza sensibilitățile creștine și politice, decât de a obține un scor bun.

În altă ordine de idei, povestea pokemonilor devine și mai interesantă pentru cine a cercetat modul în care instalarea jocului solicită accesul și folosirea unui număr impresionant de date personale. De pildă, aplicația poate accesa contul de google al posesorului și trimite de acolo mailuri, chiar dacă, ulterior, compania Nintendo, creatoarea jocului, a afirmat că este o greșeală, care va fi corectată rapid. (Interesant, totuși, cum apar astfel de greșeli foarte elaborate).

Mai mult, Nintendo i-a avertizat pe cumpărători că pot transmite informațiile despre utilizatori sau despre copiii acestora, care se joacă, către guverne, poliție sau companii private.

În fine, ca și cum nu ar fi fost suficiente amănunte pentru un scenariu bizar, firma care a dezvoltat întreaga aplicație este Niantic Labs, în spatele căreia se află Google. Fondatorul Niantic Labs este John Hanke, iar de numele lui se leagă o altă companie, Keyhole, dezvoltată cu o finanțare primită de la In-Q-Tel, adică divizia de investiții a CIA.

Dar povestea acestui articol nu este numaidecât despre servicii secrete și investiții, cât despre manipulare și control social.

În toamna anului trecut, de pildă, în preajma alegerilor, America cunoștea isteria clovnilor siniștri. Pe la jumătatea lunii august, fără nicio explicație rezonabilă, luând pe toată lumea prin surprindere, un număr considerabil de clovni au apărut, separat, pe străzile americane, pentru a teroriza populația. Copiii erau speriați de clovnii care încercau să-i ademenească, alți clovni stăteau seara pe marginea drumurilor și îi îngrozeau pe șoferi, altădată au atacat oameni, a avut loc inclusiv o crimă. Poliția a primit un val de reclamații și a arestat mai multe persoane pentru o parte din aceste incidente, dar nimeni nu a reușit să afle cum a pornit tevatura. Televiziunea și internetul au jucat un rol important în a face cunoscută groaza răspândită de clovni, dar nimic mai mult. Enigma clovnilor a rămas încă nerezolvată. Începutul dar și sfârșitul poveștii clovnilor, survenit ca prin minune după alegeri, este un mister complet.

La fel de misterioase însă sunt toate aceste fenomene de isterie generală în care oamenii devin captivii unor pasiuni despre care nu știu nimic, care îi fac să se comporte anormal și care le ocupă o bună parte din viață.

În opinia noastră, fără a ignora elementele de psihologie a mulțimilor, ele nu sunt altceva decât experimente sociale cu autori necunoscuți. Deși suspecții sunt mereu aceiași.

Oamenii sunt transformați în prizoneri voluntari ai unor fantasme și iluzii furnizate cu grijă de programatori cinici, pentru observație și cercetare. Nimic mai mult decât niște cobai docili care își administrează singuri dozele în scenariile inchizitorilor moderni. În acest joc funest, un rol important îl au chiar și comentatorii de bună credință, care sunt antrenați să-și folosească energia și timpul pentru a diseca efemeride aruncate cu dărnicie din nu se știe ce direcție. Gălețile, pokemonii și clovnii ocupă o bună parte din agendă pentru săptămâni bune, după care se evaporă la fel de misterios precum au apărut.  Nu e deloc exclus, ba chiar foarte probabil, ca astfel de încercări on sau offline să fie utilizate în viitor spre obiective direct politice.

Fără nicio legătură direct cu exemplele de mai sus, în România, cazurile de cercetat, deși cu implicații mai serioase, sunt alegerea președintelui Iohannis, fenomenul post Colectiv și recentele proteste de la începutul lui ianuarie. Toate au avut în comun o puternică emoție socială declanșată prin intermediul rețelelor sociale, în care oameni simpli, de bună credință și fără un simț civic ieșit din comun au fost mișcați aproape până la fanatism spre o anumită cauză, decupată cu grijă dintr-o mulțime de cauze revoltătoare. Ipoteza implicării serviciilor secrete locale în aceste episoade a fost avansată cu destul de multe argumente, însă ea ne interesează mai puțin aici.

Cert este că isteriile colective nu sunt privilegiul modernității, dar până în vremurile noastre sunt mai greu, dacă nu imposibil, de identificat astfel de evenimente total iraționale, care mișcă milioane de oameni ca la un semnal și care se opresc la fel de brusc și la fel de irațional.

http://www.activenews.ro/coltul-anacronic/Coltul-Anacronic-Experimente-sociale-cu-galeti-clovni-si-pokemoni-141910

Codul lui Hammurabi

download - Copie

Hammurabi code.jpg

Codul lui Hammurabi (sau Hammurapi sau Codex Hammurapi) este o culegere de legi din timpul regelui babilonian Hammurabi. Codul, scris probabil în jurul anului 1760 î.Hr., cuprindea un Prolog, 282 de articole de lege și un Epilog. Textul a fost săpat pe o stelă din diorit lungă de 2,25 metri. Stela a fost descoperită în 1902 de M. J. de Morgan în timpul săpăturilor arheologice efectuate la Susa. Se presupune că a fost pradă de război luată de un cuceritor dintr-un oraș babilonian. Stela se află în muzeul Louvre din Paris, iar o copie a ei se află la muzeul Pergamon din Berlin.

 

Codul lui Hammurabi nu a fost în epoca sa ceva ieșit din comun: cu trei sute de ani mai devreme, regele sumerian Ur-Nammu scosese o culegere similară, iar cu 150 de ani înaintea lui Hammurabi, regele IsinuluiLipit-Iștar, dispusese inscripționarea unei stele similare. Însă cele două coduri de legi sumeriene s-au păstrat doar fragmentar. În contrast, codul lui Hammurabi a fost răspândit în exemplare numeroase. O copie, pe tăblițe de lut, a fost descoperită în resturile bibliotecii din Ninive a regelui asirian Asurbanipal.

Codul lui Hammurabi este apreciat mai mult din punct de vedere literar decât din cel juridic.

Codul diferențiază trei tipuri de oameni: omul liber, subalternul (omul care se prosternează) și sclavul (juridic fiind asimilat unui bun mobiliar). Drepturile femeii sunt protejate juridic. Femeia dispune de bunurile sale pe care le administrează liber, practică numeroase meserii și uneori poate avea răspunderi importante în societate. După căsătorie, femeia se supune autorității soțului. Ca văduvă, poate administra și apăra interesele moștenitorilor. La moartea tatălui (capul familiei), puterea revenea fiilor și, în cazul lipsei de moștenitori de parte bărbătească, fiicelor. Pentru supuși, codul lui Hammurabi prevedea obligativitatea monogamiei. Suveranii puteau fi însă poligami.

Codul lui Hammurabi (sau Hammurapi sau Codex Hammurapi) este o culegere de legi din timpul regelui babilonian Hammurabi. Codul, scris probabil în jurul anului 1760 î.Hr., cuprindea un Prolog, 282 de articole de lege și un Epilog. Textul a fost săpat pe o stelă din diorit lungă de 2,25 metri. Stela a fost descoperită în 1902 de M. J. de Morgan în timpul săpăturilor arheologice efectuate la Susa. Se presupune că a fost pradă de război luată de un cuceritor dintr-un oraș babilonian. Stela se află în muzeul Louvre din Paris, iar o copie a ei se află la muzeul Pergamon din Berlin.

Codul lui Hammurabi nu a fost în epoca sa ceva ieșit din comun: cu trei sute de ani mai devreme, regele sumerian Ur-Nammu scosese o culegere similară, iar cu 150 de ani înaintea lui Hammurabi, regele IsinuluiLipit-Iștar, dispusese inscripționarea unei stele similare. Însă cele două coduri de legi sumeriene s-au păstrat doar fragmentar. În contrast, codul lui Hammurabi a fost răspândit în exemplare numeroase. O copie, pe tăblițe de lut, a fost descoperită în resturile bibliotecii din Ninive a regelui asirian Asurbanipal.

Codul lui Hammurabi este apreciat mai mult din punct de vedere literar decât din cel juridic.

Codul diferențiază trei tipuri de oameni: omul liber, subalternul (omul care se prosternează) și sclavul (juridic fiind asimilat unui bun mobiliar). Drepturile femeii sunt protejate juridic. Femeia dispune de bunurile sale pe care le administrează liber, practică numeroase meserii și uneori poate avea răspunderi importante în societate. După căsătorie, femeia se supune autorității soțului. Ca văduvă, poate administra și apăra interesele moștenitorilor. La moartea tatălui (capul familiei), puterea revenea fiilor și, în cazul lipsei de moștenitori de parte bărbătească, fiicelor. Pentru supuși, codul lui Hammurabi prevedea obligativitatea monogamiei. Suveranii puteau fi însă poligami.

 Codul de legi 

Codul lui Hammurabi

 • Dacă cineva acuză pe altcineva, fără să poată aduce vreo dovadă, acuzatorul va fi omorât.
 • Dacă cineva acuză pe altcineva, și poate dovedi vina acestuia, el va fi răsplătit cu bani.
 • Dacă un judecător ia o decizie într-un caz, iar apoi se dovedește că a greșit, va fi pus să plătească de douăsprezece ori cât a impus el acuzatului, și nu i se va permite să mai judece.
 • Dacă cineva fură pe fiul altcuiva, va fi omorât.
 • Dacă cineva găsește un sclav evadat și îl returnează proprietarului, acesta va trebui să plătească doi șekeli.
 • Dacă un hoț este descoperit în timp ce fură, va fi omorât.
 • Dacă cineva nu are suficientă grijă de un baraj, și barajul cedează, el va fi vândut, iar banii obținuți vor înlocui recolta pierdută în timpul inundării culturilor.
 • Dacă cineva inundă culturile unui vecin, îi va plăti pierderea.
 • Dacă cineva își lasă grădina în seama unui grădinar, iar acesta își face treaba bine timp de patru ani, în al cincilea an proprietarul e obligat să ia parte la grădinărit.
 • Dacă grădinarul nu și-a făcut treaba bine, iar plantele suferă, el va plăti pierderea în funcție de producția vecinului.
 • Dacă cineva are o datorie, și nu poate plăti, el se poate vinde pe sine, pe soția sa, pe fiul său și pe fiica sa să muncească; după trei ani ei vor fi eliberați.
 • Dacă un om dator își plătește datoria cu un sclav, iar sclavul este suficient de bun, nu pot exista obiecții.
 • Dacă cineva se căsătorește cu o femeie, dar nu are niciun fel de relații cu aceasta, nu se consideră căsătorie.

Babilon, 1792 – 1750 î.Hr.

 • Dacă o soție are relații cu un alt bărbat, amândoi vor fi legați și aruncați în apă, dar soția poate fi iertată de soțul ei și dăruită regelui ca sclavă.
 • Dacă un bărbat folosește violența asupra soției altui bărbat pentru a se culca cu ea, el va fi omorât, iar femeiaconsiderată fără vină.
 • Dacă un bărbat este capturat în război, iar femeia părăsește casa, deși este mâncare suficientă, ea va fi aruncată în apă.
 • Dacă un bărbat este capturat în război, și nu există mâncare, femeia este fără vină dacă părăsește casa.
 • Dacă un soț părăsește casa, soția pleacă în altă casă, iar soțul se reîntoarce, soția nu este obligată să se reîntoarcă.
 • Dacă un bărbat vrea să se despartă de o femeie care a dat naștere copiilor săi, o parte din pământ și din bani trebuie cedată ei de soț. Când copiii cresc, ea se poate recăsători.
 • Dacă un bărbat vrea să se despartă de o femeie cu care nu a avut copii, îi va da înapoi zestrea și banii pe care i-a adus din casa tatălui ei.
 • Dacă un bărbatadoptă un fiu, iar acesta crește în casa părinților adoptivi, părinții naturali nu pot cere întoarcerea acestuia.
 • Dacă cineva lovește pe altcineva de rang mai înalt, va fi biciuit în public de șaizeci de ori.
 • Dacă cineva lovește pe altcineva de același rang, va plăti o mina de aur.
 • Dacă un sclav lovește un om liber, îi vor fi tăiate urechile.
 • Dacă un bărbat lovește o femeie însărcinată, iar aceasta pierde sarcina, el îi va plăti zece șekeli.
 • Dacă un constructor construiește o casă, și o construiește bine, proprietarul va plăti doi șekeli pentru fiecare suprafață a casei.
 • Dacă, însă, nu reușește, și casa se prăbușește, ucigându-l pe proprietar, constructorul va fi omorât.
 • Dacă fiul proprietarului va fi omorât, fiul constructorului va fi ucis.
 • Dacă un fiu își lovește tatăl, fiului i se vor tăia mîinile.

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Codul_lui_Hammurabi

Ce să faci când nu eşti fericit şi simţi de parcă mai ai o persoană în mintea ta?

download - Copie

Vasile Filat13 august 2011 Doctrine  536

Ce să faci când nu eşti fericit şi simţi de parcă mai ai o persoană în mintea ta?

Întrebare:

Am și eu o întrebare: De mult timp nu mai știu ce este fericire, nu prea mai râd și tot timpul mă simt de parcă aș avea încă o persoană în mintea mea. Ce să fac?

Foarte asemănător se simţea şi apostolul Pavel înainte ca să-L cunoască personal pe Domnul Isus Hristos şi să între în Noul Legământ cu El. Iată cuvintele lui Pavel aşa cum a scris  în Epistola către Romani:

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…? (Romani 7:18-24)

În versetul următor apostolul spune:

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. (Romani 7:25)

Şi ca să înţelegem bine că prin Domnul Isus Hristos a căpătat eliberare deplină din starea apăsătoare a păcatului în care se afla, să citim ce spune Apostolul în continuare:

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. (Romani 8:1-2)

Acea a doua persoană despre care spui că parcă o ai în minte este legea păcatului care este în mădularele tale şi vei fi eliberat de ea doar atunci când te vei pocăi şi vei întra în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. Dumnezeu să te ajute să faci acest pas important. Tot atunci vei găsi şi fericirea adevărată. Domnul Isus le-a spus ucenicilor săi:

V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină. (Ioan 15:11)

Această bucurie şi pace a umplut inimile sfinţilor din toate vremurile şi aşa va fi şi în viaţa ta dacă alegi să devii ucenicul adevărat al Domnului Isus Hristos. Aşa să te ajute Dumnezeu.

https://moldovacrestina.md/fericire-gandire/

Lucrează „legea păcatului” într-o persoană născută din nou?

download - Copie

Anastasia Filat15 martie 2014 Doctrina despre Mântuire  

Anastasia Filat

Întrebare:

Cum explicați textul de la Romani 7:18-23? Vorbește aici apostolul Pavel despre starea lui, fiind, deja, în legământ cu Domnul Isus, adică după ce a experimentat nașterea din nou sau pe când era sub Lege (Vechiul Legământ)? Dacă apostolul Pavel vorbește în acest text despre experiența sa în perioada aflării lui sub har, aceasta nu ar scuza păcatul în biserică?

Lucrează legea păcatului într-un om născut din nou

Într-adevăr, dacă apostolul Pavel ar vorbi aici despre starea lui sub har, atunci aceasta ar îndreptăți păcatul în biserică, fiindcă apostolul Pavel scrie în acest pasaj că în mădularele lui lucrează „legea păcatului”: binele pe care vrea să-l facă nu-l face, ci răul pe care nu vrea să-l facă, aceasta face. Când zice „legea păcatului” are în vedere o legitate cum ar fi legea gravitației: orice obiect aruncat în sus, va cădea jos pe pământ din cauza legii gravității. Iată textul:

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sînt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: cînd vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinlăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. (Romani 7:18-23)

În acest text apostolul Pavel arată că omul firesc (nenăscut din nou) este rob al păcatului: oricât de mult nu ar dori să facă binele, nu-l poate face din cauza legii păcatului care lucrează în mădularele lui. De unde știm? În capitolul precedent (Romani 6) Pavel a dovedit că în Noul Legământ omul este eliberat de robia păcatului:

Nu ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. (Romani 6:3-7)

După ce arată că în Hristos omul este izbăvit de păcat, apostolul Pavel îi îndeamnă pe sfinții din Roma să trăiască sfânt, fiindcă nu mai au nici o scuză să trăiască în păcat:

Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpînirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteţi supt Lege, ci supt har. (Romani 6:11-14)

Mai mult, apostolul Pavel spune că prin Hristos ei nu numai că au fost eliberați din robia păcatului, dar și s-au făcut robi ai neprihănirii:

Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sînteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii, pe care aţi primit-o. Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de subt păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.(Romani 6:16-18)

Deci, în textul de la Romani 7:18-23 apostolul Pavel vorbește despre starea lui când era sub Lege. De altfel, mai departe, apostolul Pavel arată că pentru cei care sunt în Hristos, nu mai este nici o osândire, pentru că ei trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt care locuiește în ei și nu după îndemnurile firii pământești:

Acum dar nu este nici o osîndire pentru cei ce sînt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii. Căci, lucru cu neputinţă Legii, întrucît firea pămîntească (greceşte: carnea, aici şi peste tot unde e „firea pămîntească“.)o făcea fără putere, Dumnezeu a osîndit păcatul în firea pămîntească, trimiţînd, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, umblă după lucrurile firii pămînteşti; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile firii pămînteşti este moarte, pe cînd umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pămînteşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sînt pămînteşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sînteţi pămînteşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. (Romani 8:1-9).

De ce apostolul Pavel descrie în acest text starea omului nenăscut din nou? El vrea să dovedească că Legea (adică Vechiul Legământ) în sine nu este rea, problema este în firea pământească, care face Legea aceasta sau legământul acesta fără putere, din cauza legii păcatului care lucrează în trupul omului pământesc (care nu are Duhul Sfânt).

Dacă cineva este în biserică și, totuși, trăiește în păcat, aceasta dovedește că el este pământesc, trăiește călăuzit de firea pământească și nu are Duhul lui Hristos și, deci, nu este născut din nou și nu este a lui Hristos.

https://moldovacrestina.md/lucreaza-legea-pacatului-intr-un-om-nascut-din-nou/

Unde argumentează Biblia că Isus Hristos este Dumnezeu?

download - Copie

Vasile Filat18 iunie 2010 Doctrine  4.326

Un vizitator al site-ului întreabă: „Unde argumentează Biblica că Isus Hristos este Dumnezeu?”

Doctrina conform căreia Isus Hristos este Dumnezeu este o învăţătură centrală a Bibliei şi este foarte mare numărul argumentelor. Mă voi limita doar la câteva şi mai ales, mă voi opri la primele 18 versete ale Evangheliei după Ioan. În aceste versete, Domnul Isus este numit la început “Cuvântul” şi este prezentat astfel.

Isus Hristos este Dumnezeu

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. (Ioan 1:1)

Acest verset arată că Isus Hristos este Dumnezeu şi este una cu Dumnezeu. De asemenea, acest verset arată că o altă calitate pe care o are doar Dumnezeu şi anume…

Isus Hristos este Veşnic

Al doilea verset din acest capitol repetă şi astfel accentuează adevărul din primul verset când spune:

El era la început cu Dumnezeu. (Ioan 1:2)

Textul biblic spune că Cuvântul “era la început” şi nu că a apărut mai apoi sau pe parcurs. Prima carte a Bibliei începe cu cuvintele “la început” şi spune:

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. (Geneza 1:1)

La acel început, când Dumnezeu a creat cerurile şi pământul, Domnul Isus Hristos era, pentru ca el este veşnic, aşa cum Dumnezeu este veşnic.

Următoarea calitate divină a Domnului Isus prezentată în Evanghelia după Ioan este…

Creator

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. (Ioan 1:3)

Dumnezeu Tatăl a cerat lumea prin Fiul său Isus Hristos. Prin El au fost făcute toate lucrurile şi nu există nici o excepţie.

Autorul şi sursa vieţii

Evanghelia după Ioan scrie în continuare:

În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. (Ioan 1:4-5)

Era o vreme când unii aşa numiţi oameni de ştiinţă încercau să convingă omenirea că originea vieţii este în proteine şi că în ziua când oamenii vor reuşi să obţină pe cale artificială proteine, vor reuşi să creeze suflete vii. Iată că au reuşit să obţină pe cale artificială proteine, dar nu tot aşa este cu viaţa, pentru că viaţa este în Domnul Isus şi doar El dă viaţă.

Fiul lui Dumnezeu a luat trup de om

Acelaşi capitol 1 al Evangheliei după Ioan scrie:

Şi Cuvântul (Domnul Isus) S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – (Ioan 1:14)

Şi dacă cineva încearcă să afirme că termenul “Cuvântul” din aceste prime 18 versete ale Evangheliei după Ioan nu se referă la Domnul Isus, să ia aminte la concluzia de la încheierea acestui paragraf biblic care spune:

Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan 1:15-18)

Există şi

Alte texte biblice care prezintă că Domnul Isus este Dumnezeu

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. (Tit 2:11-14)

Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică. (1 Ioan 5:20)

Dumnezeu să ne binecuvânteze cu credinţă deplină în divinitatea Domnului Isus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre.

https://moldovacrestina.md/isus-hristos-este-dumnezeu-doctrina/