Dragostea – legătura desăvârșirii

download - Copie

Istoria Binecuvantarii

30 Iunie, 2020Coloseni 3:14

Afirmațiile din versetul 14 – „Dar  mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii” – ne aduc în capul scării, în brațele Aceluia care este Dragoste, în brațele Tatălui ceresc.

Dragostea este mai presus de toate virtuțile amintite, dar nu în sensul că le poate înlocui, ci, mai degrabă, în sensul că se manifestă prin ele și face posibilă existența lor. Să ne amintim, de exemplu, că îndurarea este biruința dragostei asupra dreptății, dar nu prin nesocotirea ei, ci prin împlinirea cerințelor ei. Îndurarea este o decizie a inimii. Atunci când relația șubrezită este gata-gata să se rupă, ea zice: „Mai lasă-l un an!”, mai acordă-i o șansă. Îndurarea se naște pe altarul pe care dragostea a plătit prețul cerut de dreptate. Tot dragostea face posibile și celelalte trăsături de caracter – smerenia, îndelunga răbdare și iertarea –, dar și manifestarea lor prin faptele bunătății, blândeții și îngăduinței, prin care este readusă pacea în relații. Am putea, așadar, parafraza astfel versetul 14: „Pentru ca să fie posibile îndurarea, bunătatea, smerenia, blândețea, îndelunga răbdare, îngăduința, iertarea și pacea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii”.

Dar oare ce este dragostea pe care Pavel ne îndeamnă s-o îmbrăcăm?

Ce este dragostea?

În limba greacă există patru termeni diferiți pentru dragoste: eros (dragostea pasională), filia (dragostea caldă pentru cei mai apropiați), storge (dragostea părintească) și agape (bunăvoința de neînfrânt a creștinului). Doar ultimul dintre termeni vorbește despre dragostea lui Dumnezeu în noi și prin noi. Pavel era convins de faptul că nimeni nu poate iubi astfel, decât dacă Dumnezeu Însuși iubește prin el. Oare nu din pricina aceasta afirmă el despre sine: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Gal. 2:20)?

Prin urmare, pentru a putea iubi cu o dragostea agape, este nevoie ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea în noi.

Dragostea: roada Duhului

La Praznicul Corturilor, în momentul de tăcere ce s-a lăsat la ceremonialul „turnării apei,” Domnul Isus a strigat: «Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura»” (Ioan 7:37-38). Iar evanghelistul adaugă: „Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El” (Ioan 7:39).  Prin Jertfa Sa, Domnul Isus a creat condițiile venirii Duhului Sfânt, care poate rodi în noi dragostea.

Bisericilor din Galatia, Pavel le scrie: „ Zic dar: umblați cârmuiți de Duhul, și nu împliniți poftele firii pământești” (Gal. 5:16), după care înșiră faptele firii pământești – „vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide” (20) –, care frâng relația cu Dumnezeu și relațiile dintre noi. În contrast cu toate acestea, în versetul 22, Pavel afirmă: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea etc.”. Să notăm singularul din text: „roada”, nu „roadele” (s.n.). Faptul că „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8) ar putea justifica explicarea dragostei prin celelalte fațete ale ei, ca și cum am zice că dragostea se manifestă prin bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Formularea din 1 Corinteni 13:4-7 – „Dragostea este…” – dovedește că dragostea înglobează toate celelalte aspecte din roada Duhului, respectiv toate virtuțile din textul din Coloseni 3:12-15.

Cum rodește Duhul în noi

Am văzut că dragostea este roada Duhului. Ne întrebăm însă cum rodește Duhul în noi această trăsătură a naturii dumnezeiești? Pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu ne modelează întru chipul și asemănarea Domnului Isus, dragostea devine tot mai mult parte din natura noastră nouă. Aceasta este promisiunea pe care o găsim în A Doua Epistolă a lui Petru:

3Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, 4prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte (2 Petru 1:3-4).

Pe de o parte, firea dumnezeiască este caracterizată de dragoste, o dragoste care se dăruiește, o dragoste care se jertfește. Pe de altă parte, ca să ajungem părtași firii dumnezeiești, avem și noi un aport în îmbrăcarea ei.

Chiar și în natură, rodul este rezultatul unei conlucrări dintre natura pomului și factorii externi, care pot fi reglați prin intervenția omului. Același lucru este adevărat și pe plan spiritual. „De aceea”, continuă Petru:

5[…] dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; 6cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni. 8Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Cristos. 9Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. 10De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. 11În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos (2 Petru 1:5-11).

Dragostea de frați și iubirea de oameni sunt menționate la sfârșitul listei. Abia când am ajuns la ele, avem „din belșug intrare în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (11), pentru că abia atunci am gustat din caracterul hristic.

Nădejde, credință și dragoste

În Scriptură, descoperim dragostea în compania credinței și a nădejdii. Toate cele trei concepte țin de esența vieții creștine. Apostolul încheie astfel capitolul dragostei din 1 Corinteni: „Acum dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea” (13:13), pentru că ea „nu va pieri niciodată” (1 Cor. 13;8). Dragostea ține de esența divinității, iar noi, muritorii, ajungem la această dragoste divină (agape) ajutați de nădejde și credință. Să vedem însă ce înseamnă fiecare dintre ele.

Nădejdea

Suntem născuți în pribegie, însă Fiul lui Dumnezeu a dezbrăcat slava Sa și a venit cu vestea bună a întoarcerii acasă, care reaprinde în noi nădejdea.

Credința

Nădejdea regăsirii Paradisului pierdut se împletește cu credința în Acela care, trimis de Tatăl, a venit să pregătească drumul și condițiile întoarcerii acasă.

Dragostea

Dragostea este ceea ce experimentăm atunci când, sub imboldul nădejdii, credința deschide ușa inimii pentru Acela care este Dragoste.

Trebuie să ne iubim unii pe alții

„Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții” (Ioan 13:34). Oare la întâmplare adună Domnul Isus întreaga Lege în porunca iubirii? Deoarece Dumnezeu este dragoste, Legea Lui nu poate fi altceva decât o expresie a caracterului Său. Iată de ce îi scrie Pavel lui Timotei: „Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută” (1 Tim. 1:5). Iar în Galateni, apostolul ne  spune tuturor: „Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți»” (5:13-14). Ne miră oare faptul că Pavel ne îndeamnă în Coloseni„Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii” (14)? Sau ne miră afirmațiile lui Ioan: „Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește nu a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:7-8)?

Da, sursa dragostei este Dumnezeu. Întrupatul Său Fiu a coborât la noi pe scara dragostei, a purtat crucea în locul nostru, ca să demonstreze dragostea Tatălui. Profetul Isaia afirmă că relația noastră cu Dumnezeu are la baza ei Jertfa Domnului Isus:

5[…] El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. 6Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. […] 10Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. 11Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor (Isaia 53:5-11).

Odată ce am înțeles prețul nespus de mare al iubirii Tatălui prin Fiul, îi dăm dreptate lui Ioan, care, îngânând cele afirmate de Isaia, ne spune: „Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim unii pe alții” (1 Ioan 4:11). Iar în ultimul capitol al epistolei lui, Ioan afirmă: „Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu, și oricine iubește pe Cel ce L-a născut, iubește și pe cel născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui (1 Ioan 5:1-2).

Concluzii

Urcând treaptă cu treaptă scara devenirii hristice – îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare și pace – am ajuns în capul ei, iar Pavel ne spune: „Dar  mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii” (Col. 3:14). Cele afirmate mai sus despre dragoste pot fi rezumate prin doi termeni: important și imperativ.

În primul rând, am văzut că dragostea este importantă, pentru că orice relație este pe măsura legăturilor care o țin, iar „dragostea este legătura desăvârșirii” (3:14, s.n.). Dacă puntea relației este întărită cu această legătură a dragostei, ea va rezista. Dacă nu, se va frânge.

În al doilea rând, pentru creștini, dragostea nu este o opțiune, ci o obligație, deoarece este o poruncă a Domnului Isus. Înainte de crucificare, El a spus ucenicilor Săi:

34Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. 35Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții (Ioan 13:34-35)

Dragostea este semnul distinctiv al vieții creștine. Desigur, este vorba mai întâi despre dragostea de Dumnezeu, care „stă în păzirea poruncilor Lui” (1 Ioan 5:3), dar apoi, vorbim despre dragostea de semeni, care trebuie să se arate în mâna întinsă înspre celălalt. Toți știm însă că lucrurile făcute din obligație pot fi reci sau izvorâte din motivații egoiste. Iată ce scrie Pavel corintenilor:

1Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. 2Și chiar dacă aș avea darul proorociei, și aș cunoaște toate tainele și toată știința; chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. 3Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic (1 Corinteni 13:1-3).

Dacă dragostea nu este doar un sentiment ci și o acțiune, atunci textul de mai sus prezintă acțiuni de o incontestabilă jertfire de sine. Cum de lipsește totuși dragostea din ele?

Să notăm faptul că toate verbele din textul de mai sus – „aș vorbi”, „aș avea”, „aș cunoaște”, „mi-aș împărți”, „mi-aș da” – denotă preocupare de sine, iubire de sine, la care i-am putea găsi chiar și o justificare biblică: „Să iubește pe aproapele tău, ca pe tine însuți (Mat. 22:39, s.n.). Este adevărat că, alături de relația cu Dumnezeu și cu semenii, relația cu noi înșine ține de chipul lui Dumnezeu săpat în noi. Or, o corectă iubire de sine se dovedește în iubirea de semeni și se subordonează iubirii de Dumnezeu. În continuarea textului din 1 Corinteni, citat mai sus, Pavel ne spune că dragostea înseamnă preocupare pentru celălalt:

4Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuiește; dragostea nu se laudă, nu se umflă, 5nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, 6nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, 7acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul (1 Corinteni 13:4-7).

Dacă facem paralela cu textul din Coloseni 3:12-17, pe care-l survolăm, dragostea este reală și autentică doar dacă susține și adună toate virtuțile de până acum: îndurarea, bunătatea, smerenia, blândețea, îndelunga răbdare, îngăduința, iertarea și pacea. Nu la întâmplare ni se spune că trebuie să ne îmbrăcăm cu dragoste mai pe sus de toate acestea. Fiind legătura desăvârșirii, dragostea le adună și le susține pe toate.

Oare de ce sunt nedesăvârșite faptele enumerate în 1 Corinteni 13:1-3? Probabil pentru că motivația și atitudinea noastră sunt greșite. În locul smereniei așezăm mândrie; în locul blândeții, afirmare de sine; în locul îngăduinței, izbucnire de mânie și în locul păcii, conflicte. Or, Domnul Isus ne cere să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El, adică, să îmbrăcăm dragostea, care este legătura desăvârșirii.

Beniamin Fărăgău
30 Iunie 2020

Veghează în timp ce lucrezi

download - Copie

 Cosmin Frisan  03-10-2018 

În ultimul timp, am vorbit foarte mult de personajul Vechiului Testament, Neemia, care s-a simțit extenuat din punct de vedere fizic și consumat emoțional sau spiritual. Când citesc despre circumstanțele care-l înconjurau pe acest om neclintit, care lucra cu dăruire în ciuda tuturor lucrurilor ce-i stăteau împotriva, mă gandesc la concentrarea lui asupra obiectivului său de a reconstrui zidurile Ierusalimului.

Fără îndoială, Neemia, ca noi toți, a înțeles viziunea glorioasă de a restaura ceea ce au distrus inamicii, onoarea lui Dumnezeu și mărturia speranței pentru viitorul poporului lui Dumnezeu. Când a realizat profunzimea distrugerii care a avut loc, Neemia s-a așezat și a plâns. Îți sună familiar? Mă întreb câți dintre noi nu avem aceeași reacție la veștile rele?

Desigur, reacția adecvată la orice dezamăgire, pierderea cuiva drag sau a unui bun material, este să stai jos și să plângi. Dar Neemia nu s-a împiedicat de această reacția firească; el a luat problema apărută și a pus-o înaintea lui Dumnezeu.

Rugăciunea lui plină de credință, prin care cerea lucruri mărețe, este felul de rugăciune pe care o fac Domnului în zilele acestea, pentru că știu că singura mea speranță de rezolvare, numai Dumnezeu o poate oferi.

Citind despre zilele care au urmat căutării muncitorilor, care demonstrează puterea credinței lui Neemia, mă minunez nu numai cât de greu au lucrat, ci cum au lucrat – fiecare cu arma în mână. Neemia și poporul lui întotdeauna, în timp ce construiau, și vegheau. Cu alte cuvinte, aveau de făcut o lucrare, dar erau suficient de înțelepți să rămână în alertă pentru pericolele care puteau întotdeauna să apară.

Neemia 6:9 „Toţi oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau: „Li se va înmuia inima, și lucrarea nu se va face.” Acum, Dumnezeule, întărește-mă!”

Neemia, care a fost un lider neînfricat, s-a dovedit a fi puternic în credință, dar și un înțelept. El știa instinctiv ceea ce avea de făcut, noi uităm de multe ori. Dumnezeu ne poate chema la o lucrare; dar depinde de noi să ne asigurăm că echipamentul, ustensilele și armele noastre sunt pregătite pentru că pericolul se află mereu în afara liniei noastre de viziune.

Pentru mine, când am de făcut un lucru, cea mai bună lucrare (pentru Dumnezeu) vine numai după ce am calculat costul și mi-am pregătit totul la îndemână. Pentru noi toți, pregătirea vine în multe feluri… și va fi un preț pe care să-l plătim, o povară pe care o luăm de bună voie și cu sacrificii o vom face cu bucurie în momentul în care Dumnezeu ne cheamă. Și totuși, nu putem decât să terminăm treaba cu intervenția suverană a lui Dumnezeu.

El pune povara asupra inimii noastre pentru a ne face să realizăm pentru El ceva ce putem face numai prin El. Fiecare pas al drumului, să fim cu mâna pe armă (a credinței), El ne dă darul de a ne baza pe El pas cu pas. Suntem cu adevărat potriviți pentru lucrare când înțelegem cu adevărat profunzimea dependenței noastre de El.

CBN – Michele Howe

https://www.stiricrestine.ro/2018/10/03/vegheaza-in-timp-ce-lucrezi/?utm_source=feedburner&utm_medium=

1. Biserica Ortodoxa Catolica Rasariteana

download - Copie

1. O  PREZENTARE  ISTORICA  A   “ORTODOXIEI”

“Biserica Ortodoxa Rasariteana”, cu numele ei oficial de Biserica Ortodoxa Catolica Rasariteana, dar cunoscuta si sub titulatura de biserica Greco-Ortodoxa, este una din cele trei grupari doctrinare si administrative din sinul crestinismului european. Ea are o identitate specifica datorata doctrinei despre continuitatea apostolica, datorita specificului liturgic si datorita existentei “bisericilor teritoriale surori”. Aderentii ei, raspinditi altadata in partea de vest a Marii Mediterane, traiesc astazi in Balcani, in Orientul Mijlociu si in Rusia.Termenul “ortodox” (cu semnificatia de “invatatura cea dreapta” sau de “adevarata credinta” in limba greaca) implica o deosebire polemica cu alte grupari crestine, fata de care, ortodocsia se pretinde pastratoarea exclusiva a invataturii apostolice nealterate.Origine si specific

Ca origine, Biserica Rasariteana se trage din acelasi crestinism istoric al primelor trei secole si, in teologie, recunoaste chiar aceleasi sapte sacramente ca si biserica romano catolica.

Schisma dintre Catolicismul Apusean si Catolicismul Ortodox Rasaritean nu s-a produs din motive teologice, ci din cauza unor factori culturali si politici. Roma nu i-a putut ierta niciodata lui Constantin faptul ca a mutat capitala imperiala la Bizant (Bizantium), pe care l-a numit ulterior Constantinopol (orasul lui Constantin).

Constantinopol era asezat pe tarmul European al strimtorii Bosfor, aflata la jumatatea distantei dintre Marea Egee si Marea Neagra. Orasul aduna intre zidurile lui oameni din Europa si din Asia. In 1453, cind turcii au cucerit Imperiul Bizantin, Constantinopol a devenit capitala noului Imperiu Otoman. (Din 1930, orasul se numeste Istambul).

Teodosius I, urmasul lui Constantin la tron, a fost ultimul Cezar care a domnit peste intreg Imperiul Romano-Catolic. Dupa moartea sa (395), imperiul a fost impartit intre fii sai, Arcadius (la 17 ani) a primit stapinire peste jumatatea Rasariteana a Imperiului, iar Honorius (la 10 ani) a fost asezat la Milan sa domneasca peste jumatatea lui Apuseana. Aceasta “despartire” care trebuia in ochii contemporanilor sa fie doar vremelnica, a devenit definitiva.

Astazi, din punct de vedere cultural, despartirea dintre crestinismul Apusean (catolicism si protestantism) si crestinismul Rasaritean perpetueaza divizarea Imperiului Roman in jumatatea Apuseana, in care limba latina a fost dominanta, si jumatatea Rasariteana, in care mai toti literatii vremii foloseau limba greaca.

Una din dovezile latinității credinței creștine de pe teritoriul
României de azi este și acest “Votarium“ al unui anumit Zenobius,
pe care se poate citi deslușit: EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI. (aici)

Incepind cu secolul IV, aceste doua jumatati s-au indepartat continuu una de cealalta. Imperiul Roman de Apus s-a prabusit sub presiunea invaziilor barbare din secolul V. Papa de la Roma, care si pina atunci se bucurase de o anumita pozitie prioritara in autoritatea exersata asupra patriarhatelor crestine, s-a trezit singurul mostenitor al si asa mult diminuatei autoritati imperiale.

Imperiul Roman de Rasarit a mai stat in picioare inca aproximativ o mie de ani, sub forma a ceea ce istoricii numesc “Imperiul Bizantin.” Patriarhul Constantinopolui, capitala imperiala, s-a ridicat deasupra celorlalti patriarhi regionali si, ca un “primus inter pares” (cel dintii dintre mai multi egali) a devenit capul ecumenic al Bisericii. Totusi, ca supus cetatenesc in fata imparatilor imperiali cu puteri depline, acest patriarh nu si-a asumat niciodata o autoritate independenta asemanatoare papei de la Roma. Chiar si astazi, supunerea patriarhilor fata de autoritatea politica a natiunii-stat este o caracteristica bizantina.

Cea mai timpurie literatura crestina a fost scrisa, chiar si la Roma, in limba greaca. In primele secole, crestinismul a avut un pronuntat caracter grecesc. Incepind cu secolul V, specificul grecesc a inceput sa se piarda. Majoritatea crestinilor din Egipt si Siria, care pina atunci acceptasera subordonarea fata de cultura greaca, au decis sa se rupa de restul bisericii istorice din cauza hotaririlor luate la conciliile (sinoadele) de la Efes (431) si Calcedon (451), care stabileau primatul patriarhului de la Constantinopol. Faptul ca arabii au cucerit apoi aceste provincii a fost interpretat de unii drept o pedeapsa divina, dar a dus si mai departe la slabirea influentei sociale a jumatatii rasaritene a Bisericii.

Prin contrast, crestinatatea apuseana de limba latina s-a raspindit in teritorii de dincolo de limitele vechiului Imperiu Roman, cistigind loialitatea popoarelor din restul tarilor europene.

Doar “increstinarea” Rusiei in secolul X de catre misionari ai Constantinopolelui a mai echilibrat cu ceva balanta puterii si a intinderii sferelor de influenta dintre crestinismul Rasaritean si crestinismul Apusean.

In incordarea dintre cele doua biserici, papa de la Roma a cautat mereu sa impuna invatatura “primatului Romei”. Acolo se afla doar mormintul lui Petru, cel numit de Domnul Isus “piatra” pe care va fi zidita Biserica (Mat. 16:18). Crestinatatea Rasariteana, desi a respectat intr-o oarecare masura un fel de predominanta a Romei in exersarea autoritatii in probleme de doctrina si morala, a ripostat prin afirmatia ca primatul trebuie sa fie o problema rezolvata pe considerente istorice. Atita timp cit Imparatul isi mutase resedinta la Constantinopol, orasul avea tot dreptul sa se numeasca “noua Roma.”

Cele doua interpretari despre “primatul in Biserica”, unul “apostolic” in Apus si altul “pragmatic” in Rasarit au coexistat timp de secole si nu au fost reconciliate nici pina astazi.

Ambitia lui Carol cel Mare (Charlemagne) de a reface in secolul IX integritatea Imperiului Roman de altadata a dus la primul conflict deschis dintre cele doua biserici. Carol cel Mare a vrut sa reaseze Roma in primatul de capitala Imperiala si sa refaca “Sfintul Imperiu Romano-Catolic”. (O a doua incercare de refacere a Imperiului ii va apartine lui Napoleon, iar o a treia lui Hitler. Yineti minte mult trimbitatul “al treilea Reicht”, ce trebuia sa dainuie si el o mie de ani?). Pentru a intoarce simpatiile tuturor crestinilor spre scaunul papal de la Roma, Carol cel Mare a cerut “episcopilor” apuseni sa gaseasca “un nod in papura” patriarhului de la Constantinopole si sa-l declare “eretic.”

Incapabili sa gaseasca ceva de esenta, episcopii s-au agatat de mici diferente de limbaj doctrinar si de liturghie. Astfel, faptul ca in marturisirea de crez a bisericii Rasaritene era scris ca “Duhul Sfint purcede de la Tatal” (numai), nu “de la Fiul si de la Tatal” (filioaue) cum scria in marturisirea bisericii Apusene a devenit principalul “cap de acuzare.” Un al doilea mar al discordiei a fost data la care se sarbatorea Pastele, iar un al treilea: daca piinea de la Cina trebuie sa fie dospita sau nu.

Astfel de “diferente” ireconciliabile au cauzat in anul 1054 o “excomunicare reciproca”, semnata de Papa Leo al X-lea si de Mihai Cerularius, patriarhul Constantinopolui. Aceasta “afurisire reciproca” s-a mentinut pina in anul 1965. Infama cruciada “a IV-a” din anul 1204, prin care crestinatatea apuseana a cucerit Constantinopolul, l-a inlaturat pe imparatul bizantin si a asezat in locul lui pe tron un patriarh latin aservit papei, a cauzat in crestinatatea rasariteana un resentiment adinc ce a zadarnicit de atunci toate incercarile de impacare.

Inspre secolul XVII, Biserica Rasariteana a fost asediata din trei directii: din partea musulmanilor, din partea catolicismului si din partea protestantismului.

Biserica “Unita”

In Polonia, unde traiau un mare numar de ortodocsi, asaltul catolic a fost dezlantuit cu ferocitate. Din cauza distantei, patriarhul de la Constantinopol, sub a carui jurisdictie se afla Polonia, n-a putut sa exercite un control real asupra vietii religioase. Din cauza aceasta, episcopii ortodocsi erau asezati in slujba de catre regele catolic. In nenumarate ocazii, autoritatile Romano-catolice din Polonia au incercat sa forteze biserica Ortodoxa sa se subordoneze papei. Cei mai activi in directia aceasta au fost “iezuitii.” Ca urmare, un numar apreciabil de oficiali ortodocsi au acceptat primatul si suprematia pontifului roman, formind Biserica “unita.” Membrii acestei biserici au fost numiti “catolici de rit oriental.” Treptat, sub presiunile si persecutia exercitata de Roma, biserica ortodoxa din Polonia a incetat sa mai existe, autoritatile recunoscind oficial doar Biserica Unita.

Un patriarh … reformat!

O relatie mai pasnica a existat intre Biserica Catolica Ortodoxa Rasariteana si reprezentantii protestantismului. In anul 1573 a inceput un schimb de idei intre Protestantism si Ortodoxie. Un grup de invatati Lutherani din Tubingen a fost invitati la Constantinopol. Stiind-o advesara a Romei, protestantii au sperat sa aduca Biserica Rasariteana la principiile Reformei. In discutiile purtate cu patriarhul Ieremia al II-lea, ei i-au inminat o copie a Marturisirii de credinta de la Augsburg si o colectie de predici ale lui Luther. Reprezentantii Bisericii Ortodoxe cautau insa mai degraba o unire in scopuri de dominatie politica, decit o dezvoltare doctrinara. Cind cea dintii s-a dovedit nerealizabila, Ieremia al II-lea a publicat o serie de “Raspunsuri” (1576, 1579 si 1581), reafirmind pozitia traditionala a Bisericii Ortodoxe in probleme legate de “autoritatea eclesiastica a scrierilor patristice, cele sapte sacramente, rugaciunea pentru morti si rugaciunile indreptate Mariei si sfintilor.”

Din toate articolele “Marturisirii de credinta” de la Augsburg, Ieremia al II-lea nu a acceptat decit importanta sinodadelor ecumenice si faptul ca preotii se pot casatori. Desi relatiile dintre ortodoxie si protestantism n-au mai continuat cu aceiasi intensitate pe vremea lui Ieremia, ele au fost intotdeauna politicoase si lipsite de orice incercare de constringere.

Ideile din documentele reformate Lutherane l-au influentat foarte mult insa pe Ciril Lucaris (1572-1638), care a ajuns primul si, pina acum singurul, patriarh “reformat” al ortodoxiei!

Ciril Lucaris a fost un preot grec pe care persecutiile declansate de Romano-Catolici asupra ortodocsilor din Polonia l-au facut sa se umple de o aversiune neimpacata fata de scaunul papal. Cind a devenit patriarh al Constantinopolui, Ciril si-a dedicat toate eforturile pentru contracararea tuturor influentelor romano-catolice din teritoriile imperiului otoman. Pentru aceasta, el a cerut si capatat ajutorul ambasadelor tarilor protestante din Constantinopol si a solicitat suport teologic din partea miscarii calviniste. In 1629, Ciril a publicat “Confesiunile” sale, o culegere de articole doctrinare cu un foarte pronuntat ton reformat. Ele afirma autoritatea Scripturii asupra Bisericii, neaga infailibilitatea bisericii, accepta doar cele doua sacramente la care se oprisera si reformatorii: Botezul si Cina Domnului si neaga cu desavirsire notiunile de transubstantiere si purgatoriu. Domnia lui Ciril ca patriarh al bisericii a fost zbuciumata, el fiind depus si reasezat in slujba de nu mai putin de cinci ori. In final, Ciril o fost omorit de masinatiunile politice si a fost spinzurat (“mazilit”) de turci. Sub presiunea autoritatilor din Imperiul otoman, care nu doreau o unire cu Europa apuseana, ci cucerirea ei prin forta si dictat, toate sinoadele ecumenice ale Bisericii Ortodoxe dintre anii 1638 si 1691 au condamnat cu tarie “confesiunile” calviniste ale lui Ciril Lucaris. Se punea astfel capat uneia dintre putinele miscari de “reforma” din sinul Bisericii Ortodoxe Rasaritene.

2. STRUCTURA SI ORGANIZARE

Biserica Catolica Ortodoxa este rezultatul partasiei unor biserici teritoriale independente. Fiecare dintre ele este autocefala, adica se autoguverneaza sub autoritatea unui episcop suveran, numit cel mai adesea “patriarh” (“parintele tuturor”). Aceste biserici autonome recunosc primatul patriarhului “ecumenic” din Constantinopol (astazi Istambul) si impartasesc o credinta marturisita intr-un crez comun, principii comune in organizare si functionare eclesiastica si o traditie liturgica comuna. Deosebirile constau in limbile folosite in rostirea liturghiei si in alte citeva aspecte minore ale traditiilor locale.

Conducatorul bisericilor teritoriale ortodoxe este numit “patriarh”, “mitropolit” sau “arhiepiscop.” Acesti prelati prezideaza peste sinoade episcopale care reprezinta cea mai inalta autoritate canonica, doctrinara si administrativa. Intre diferitele biserici teritoriale exista o tacita ierarhie a importantei, alcatuita nu pe principiul marimii, ci pe acela al vechimii in existenta.

Numarul bisericilor catolice ortodoxe a variat mult de-a lungul istoriei. Au supravietuit pina astazi Biserica din Constantinopol, Biserica din Alexandria (Egipt), Biserica din Antiohia (cu sediul central la Damasc, in Siria), Biserica de la Ierusalim, Biserica Ortodoxa Rusa, Biserica din Georgia, Biserica din Bulgaria, Biserica din Romania, Biserica din Serbia, Biserica din Cipru, Biserica din Grecia, Biserica din Albania, Biserica Ortodoxa Poloneza si Biserica din Cehia. Mai exista si alte astfel de biserici ortodoxe, de mai mica importanta, raspindite in toate colturile lumii: in Finlanda, in insula Creta, in Japonia si multe in America, apartinind minoritatilor etnice care au emigrat acolo. Numarul total de credinciosi care fac parte din Biserica Catolica Ortodoxa este de aproximativ 250 de milioane.

Autoritatea patriarhului din Constantinopol se extinde asupra micii comunitati crestine din Turcia (aflata pe o rapida cale de disparitie), asupra diocezelor din insulele grecesti si din nordul Greciei, asupra numeroaselor grupuri etnice de limba greaca din America, Australia si din Europa occidentala, ca si asupra bisericii autonome din Finlanda. Dupa ce Imperiul otoman a cucerit in 1453 Constantinopolul, turcii au hotarit ca patriarhul de la Constantonopol va fi singurul reprezentant recunoscut al tuturor crestinilor de pe teritoriile imperiului turc. Aceasta situatie a durat pina in secolul XIX, cind tarile crestine au iesit de sub dominatia turca si astfel au putut reaseza institutia bisericilor autocefale (adica “de capul lor”, cu sensul de a se autoguverna). Ele s-au infiintat pe rind in Grecia (1833), Romania (1864), Bulgaria (1871) si Serbia (1879).

Alte trei patriarhate stravechi exista in Alexandria, Egipt, in Damascul Siriei (acolo poarta inca numirea antioheana) si in Ierusalim. Patriarhia din Damasc are in autoritatea ei o semnificativa comunitate crestina araba raspindita prin Siria, Liban si Irak.

De departe insa, cea mai numeroasa si mai intinsa patriarhie contemporana din lume este aceea a Moscovei. Pe vremea tarilor, Moscova s-a autoproclamat “cea de a treia Roma.” Biserica Catolica Ortodoxa Rusa are cei mai multi membrii si, supravietuind revolutiei comuniste din 1907 si epocii ateismului comunist, ocupa astazi locul al cincilea in ierarhia bisericilor autocefale, fiind urmata in ordine de patriarhatele din Georgia, Serbia, Romania si Bulgaria.

Faimosii misionari bizantini, Ciril (827-869) si Metodius (826?-884), au tradus Biblia si liturghia in limba slavona (aprox. 864) si le-au folosit ca instrument de “convertire” a popoarelor slave. Bulgarii, popor de etnie turca s-au increstinat la 864 si au fost “slavicizati” in mod treptat. Rusii, au fost increstinati in anul 988 si au ramas sub jurisdictia patriarhului de la Constantinopol pina in 1219.

Ciril si Metodius au fost frati de corp, nascuti in Tesalonic, Grecia. Din cauza specificului lucrarii lor, li s-a dat numele de “apostoli ai slavilor.” Ei au fost trmisi de Bizant sa evanghelizeze o ramura a tatarilor, kazarii, un popor care tolera toate religiile, dar al carui domnitor practica iudaismul. Mai tirziu, Ciril si Metodius s-au dus in Moravia (Slovacia de astazi), la cererea facuta de dregatorul local catre imparatul bizantin Mihaiel. Ciril a pus bazele alfabetului “cirilic”, s-a apucat sa traduca Biblia in limba slavilor si a alcatuit o liturghie in slavona. Intrigat de aceasta invazie ortodoxa in teritoriile Europene apusene, papa Nicolas I le-a poruncit celor doi sa se infatiseze in fata scaunului papal. Pina sa ajunga ei insa la Roma, Nicolas I a murit, iar urmasul lui, Adrian al II-lea, ignorant in polica imperiala, s-a pripit si a aprobat “liturghia slavona.” Ciril a murit la Roma. Metodius s-a intors in Moravia si, ca o recunoastere a lucrarii lui misionare a fost numit in anul 869 arhiepiscop. Ironia este ca in anul 1881, Ciril si Metodiu au fost “canonizati” ca “sfinti” de papa Leo al XII-lea. Numele lor este sarbatorit in ziua de 14 Februarie in calendarul catolic si in ziua de 11 Mai in calendarul ortodox.

Ideia de “Biserica”

Conceptia Catolica Ortodoxa despre biserica este bazata pe convingerea ca o comunitate locala de credinciosi, adunata in jurul episcopului lor pentru sarbatorirea Cinei Domnului (sau “impartasania”), este in miniatura imaginea bisericii de pe intreg pamintul. Acest concept al “intregului”, al “incluziunii” este numit “catolicism”. S-ar putea sa para un concept abstract, dar el are o implicatie foarte practica si anume ca “orice este sau ar putea sa fie necesar pentru viata bisericii se gaseste deja in adunarea locala. Ideia “catolica” poate fi comparata cu o piine. Fiecare felie de piine nu poate fi “toata piinea”, dar ea poate si de fapt contine toate ingredientele necesare prezente in piine. Asta inseamna ca oriunde se gasesc impreuna un episcop si o adunare de credinciosi, avem de a face cu o “biserica.”

Aceasta continuitate a bisericii este demonstrata prin faptul ca la consacrarea (“hirotonisirea”) unui episcop este necesara prezenta citorva alti episcopi. Implicarea lor in procesul ordinarii marturiseste despre unitatea organica a bisericii si despre transmiterea autoritatii printr-un lant neintrerupt care-si are originea in vremea apostolilor.

In afara episcopilor, biserica mai are inca alte doua categorii de slujitori: preotii si diaconii. Acestia se pot casatori, dar un episcop este ridicat intotdeauna din rindul celor care au adoptat celibatul sau sunt vaduvi.

(Este interesant sa observam ca schizma dintre partea de Rasarit si partea de Apus a Europei persista si astazi, ca in metaforicul chip din visul profetic talmacit lui Nebucadnetar de Daniel. Intr-adevar, chipul care anunta o dezvoltare unitara a societatii in succesiunea imperiilor Babilonului, Medo-Persanilor, Greciei si Romei, s-a impartit apoi in anatomia celor doua picioare, “parte lut si parte de fier”, existente in fiinta pina la “instaurarea imparatiei celei vesnice” (Daniel 2).

Cunoscutul politolog american, prof. Samuel P. Hungtington, in cartea “Prabusirea civilizatiilor si refacerea ordinii mondiale”, preconizeaza impartirea Europei dupa valorile spirituale comune: in Rasarit, ortodocsii cu ortodocsii, iar in Apus, catolicii cu catolicii, protestantii si neoprotestantii. Ca granita granita intre Rasarit si Apus, el propune, exact in tara noastra, lantul muntilor Carpati. – n.a.)

Credinta si specific de inchinaciune

In exprimarile ei canonice si in textele ei liturghice, Biserica Catolica Ortodoxa afirma cu tarie ca este continuatoarea crestinismului primar, comun atit bisericilor din Rasarit, cit si bisericilor din Apus in primii o mie de ani de istorie crestina. In particular insa, Biserica Catolica Ortodoxa nu se bazeaza doar pe textul Evangheliei propriu zis, ci pe articolele crezului crestin stabilit la sinoadele ecumenice la care au participat si bisericile din Rasarit si bisericile din Apus. Acestea au fost in numar de sapte: Nicean I (325), Constantinopol I (381), Efes (431), Calcedon (451), Constantinopol al II-lea (553), Constantinopol al III-lea (680), Nicean al II-lea (787). Toate celelalte exprimari de mai tirziu ale crezului crestin, ca de exemplu acel foarte important sinod din secolul al XIV-lea, in care s-au definit caile de “comuniune cu Dumnezeu”, sunt privite in ortodocsie doar ca simple extensii ale invataturile fixate odata pentru totdeauna de biserica din primului mileniu.

Biserica Catolica Ortodoxa Rasariteana accepta sapte “sacramente” sau “taine”: botezul, increstinarea (similara “confirmarii” catolice apusene), Cina Domnului (impartasania), ordinarea, pocainta, mirungerea (ungerea cu untdelemn) si casatoria. Acest numar de sapte “taine” nu a fost niciodata precizat si acceptat de biserica primara, ci a aparut doar ca un raspuns polemic dat reformatorilor protestanti din secolul XVI, care, sfidind rinduielile catolice, au limitat numarul sacramentelor la doar doua: Cina Domnului si Botezul.

Sacramentul “increstinarii” este specific Bisericii Rasaritene. Noii nascuti sunt botezati si apoi unsi imediat cu untdelemn si admisi la Cina Domnului (sfinta cuminecatura). In Biserica Catolica Apuseana, cei botezati la nastere trebuie sa astepte un anumit numar de ani pina sa primeasca dreptul de a participa la prima Cina. Acceptind copiii la Cina, Biserica Ortodoxa sustine ca botezul este inceputul unei vieti noi care trebuie sustinuta cu puterea derivata din “impartasirea cu trupul si singele Domnului.”

Liturghiile

Forma de inchinaciune practicata in bisericile catolice ortodoxe se numeste “liturghie”. Ea este o succesiune de activitati, majoritatea declamari intonate muzical, repetate identic la fiecare serviciu de inchinaciune al bisericii. Prin selectie, biserica a pastrat si repeta astazi mereu doua liturghii majore “de duminica”, pentru Cina Domnului: cea a lui Ioan Chrisostom (Ioan gura-de-aur) si cea a lui Vasile cel Mare. Toate liturghiile sunt ocazii solemne, pompoase si festive.

O liturghie este alcatuita din trei parti. Cea dintii este “ceremonia pregatirii”, timp in care preotul aseaza pe o tava bucatile de piine ce simbolizeaza adunarea sfintilor, cei vii si cei morti, in jurul jertfei lui Christos. Urmeaza o a doua parte, numita si liturghia catehumenilor (invataceilor). Ea include citirea unor lectii si rostirea unei predici. Partea a treia, numita liturghia celor credinciosi, consta in recitarea crezului si savirsirea Cinei (impartasaniei).

Bisericile Ortodoxe respecta calendarul bisericesc anual, care incepe cu “postul mare”, la patru saptamini inainte de Craciun. Cea mai mare sarbatoare anuala este Pastele, care cade la o data diferita de data la care este sarbatorit in Biserica Apuseana, din cauza ca Biserica Rasariteana prefera sa foloseasca si acum calendarul “Iulian.”

Biserica Catolica Ortodoxa are o bogata traditie in compunerea unor piese muzicale folosite in cadrul liturghiilor. Toate melodiile sunt cintate cu vocea umana, solo sau cor, deoarece folosirea instrumentelor muzicale este interzisa.

Icoanele

Inseparabila de traditia liturgica Rasariteana, arta picturii religioase este vazuta de Biserica Ortodoxa drept o forma de exprimare a marturisirii de credinta prin intermediul imaginilor. Geniala ca ideie si practica intr-o lume in care majoritatea credinciosilor erau “analfabeti”, folosirea “icoanelor” a degenerat repede intr-un fel de idolatrie circumstantiala, contestata de interdictia categorica din cele “Zece Porunci” biblice.

Interesant este ca o miscare de contestare a icoanelor a venit nu din perimetrul crestinismului, ci ca o reactie la confruntarea cu mahomedanismul. Pretinsii urmasi ai lui Avraam, decendenti prin Ismael si, prin aceasta, inchinatori ai Dumnezeului cel adevarat, mahomedanii i-au invinuit pe crestinii ortodocsi de “folosirea de chipuri cioplite” si “imagini” interzise in Biblie. In fata acestei situatii, in sinul Bisericii Ortodoxe s-a dat o lupta “iconoclasta” in secolele VIII si IX. In anii 726 si 730, imparatul Leo al III-lea, “Isaurianul”, a dat doua decrete prin care interzicea venerarea icoanelor. Desi condamnata in Apus de papa, interdictia a continuat sa fie aplicata in Rasarit pe toata durata domniei lui Leo si mai ales pe durata domniei succesorului sau, Constantin al V-lea. Acesta a condamnat inchinarea la icoane, declarind-o in Sinodul tinut la Hieria in anul 754 “de-a dreptul idolatrie”.

Pedepsirea inchinatorilor la icoane (fresca ortodoxa)

Folosirea icoanelor a fost iarasi interzisa in Biserica Ortodoxa in prima partea a secolului IX. Iata ce scrie profesorul Ioan Bria in Dictionarul de teologie ortodoxa”: “In secolul al VIII-lea, imparatul bizantin Leontin V, Armeanul (813-820), incepe o campanie de persecutie contra cultului icoanelor ortodoxe, sub influenta religiei islamice, persecutie cunoacuta sub numele de “iconoclasm” (distrugator de icoane).”

Aceasta perioada de “iconoclasm” s-a incheiat in anul 843, cind, sub patronajul imparatesei Teodora a II-a, Sinodul pentru Ortodoxie a repudiat toate pretentiile “iconoclastilor.”

O “icoana” este o imagine cu continut religios. Termenul este un derivat de la verbul “eikenai” (a se asemana) si este luat din chiar porunca prin care o asemenea practica era interzisa evreilor de catre Iehova: “Sa nu-ti faci chip cioplit, nici vreo INFATISARE a lucrurilor care sunt sus in ceruri sau jos pe pamint sau in apele mai de jos decit pamintul. Sa nu te inchini inaintea lor si sa nu le slujesti; caci Eu, Domnul, Dumnezeul tau sunt un Dumnezeu gelos” (Exod 20:4-5).

Incepind cu secolul IV, termenul de “icoana” a inceput sa fie aplicat oricarei piese de arta religioasa, fie ca era vorba despre un mozaic, un basorelief sau o pictura pe pinza sau pe lemn. Initiatorii introducerii icoanelor in viata de inchinaciune a Bisericii si-au bazat teologia pe realitatea “intruparii” prin care Christos a luat “chip” de om. In cel nascut din fecioara Maria, oamenii L-au putut vedea pe Dumnezeul cel nevazut. Urmind aceasta linie de gindire, teologii secolelor II si IV au sustinut ca in crestinism, spre deosebire de Legea Mozaica, initiativa comunicarii prin simbol I-a apartinut lui Dumnezeu insusi. Epistola catre Coloseni ne spune ca Isus este “chipul Dumnezeului celui nevazut.”

In acelasi fel in care “slava lui Dumnezeu a stralucit pe fata lui Christos” este de datoria artistului sa inlesneasca “realitatii transcendentale” sa straluceasca in operele de arta cu caracter religios.

In masura in care reprezentarile artistice inlesnesc o intimitate a crestinului cu persoana semnificata in imagine, Biserica catolica ortodoxa rasariteana a recomandat “venerarea” icoanelor, rezervind “inchinarea” doar pentru relatia cu Dumnezeu insusi. Cu alte cuvinte, crestinii erau indemnati sa “venereze” icoanele, in timp ce vor continua sa “se inchine in duh si in adevar” lui Dumnezeu.

Inchinarea la icoane a marcat o treapta de decadere in viata de inchinaciune. Pe linga relatia personala din Noul Testament, credinciosilor li s-a recomandat sa aleaga o cale “ocolita” catre Dumnezeu, prin lucrarea de mijlocire a “maicii Domnului” si a “sfintilor decedati.”

Monasticismul

Biserica catolica ortodoxa are o mare traditie “monastica” (a calugariei). Inceputul ei poate fi datat prin secolele III sau IV. Ea a fost primordial o miscare contemplativa pasiva, de cautare a unei legaturi personale intense, prin rugaciune, cu divinitatea. In Rasarit nu s-au dezvoltat ordine monastice cu preocupari misionare sau educative ca in crestinatatea apuseana.

Existenta liturghiilor, intr-o oarecare masura, si dezvoltarea spiritului artistic in biserica ortodocsa au fost strins legate de existenta calugarilor. Monasticismul crestin a inceput prima data in Egipt, Palestina, Siria si Asia Mica si a atras ca un magnet persoane din elita spirituala a Europei de Rasarit. Bazata pe legamintele necasatoririi, supunerii si saraciei, aceasta traditie a luat forme diferite, mergind de la instaurarea unor asezaminte de viata in comun, numite manastiri, pina la ascetismul “sihastriei” pustnicilor. (“Sihastru” este un derivat de la grecul “hesychia”- “tacere”). La muntele Atos, in Grecia, exista si astazi mai mult de 1000 de calugari, unii grupati in 20 de comunitati monastice, iar altii izolati in locuri singuratice.

Toti episcopii bisericii catolice ortodoxe sunt ridicati din rangul calugarilor care nu se casatoresc.

Viata monahala este bazata pe repetitia unor exercitii de spiritualitate. Cu timpul acestea au fost grupate in liturghii ciclice specifice: ciclul zilnic (cu rugaciunea de dimineata, slujba de vecernie, rugaciunea de la cele patru ore canonice, rugaciunea de la miezul noptii, etc), ciclul pascal (care acopere perioada “postului mare” si cele 50 de zile dintre Inviere si Rusalii), si ciclul anual sau “sanctoral” (cu slujbe prestabilite pentru sarbatori fixate in anumite duminici ale anului si cu slujbe dedicate comemorarii anumitor sfinti). Creat in perioada Imperiului Bizantin, sistemul liturgic este imbogatit continuu prin adaugarea de incantatii introduse pentru cinstirea unor sfinti noi.

Mesajul

Chintesenta Ortodoxiei Rasaritene este chemarea la procesul de “indumnezeire” prin ritualul bisericesc si prin savirsirea de fapte bune. In ortodoxie “indumnezeirea” este privita ca ca fiind scopul ultim urmarit de Dumnezeu in creatie. Traditia ortodocsa sustine ca “omul poate deveni Dumnezeu prin credinta si prin unirea cu Dumnezeu.” “Stiinta nemiscarii, a contemplarii si a rugaciunii interiorizate, in care se repeta ca o incantatie numele lui Isus sunt de cea mai mare importanta.” Credinciosii trebuie neaparat sa “participe la sacramente si sa pazeasca toate poruncile lui Dumnezeu.” Telul final este “devenirea intru indumnezeire”, refacerea chipului lui Dumnezeu asezat initial in om in momentul creatiei.

Christoforos Stavropoulos, teolog ortodocs de seama scrie: “In Sfinta Scriptura … citim despre o chemare unica pe care ne-o face Dumnezeu …: “Sunteti dumnezei, toti …” (Ps. 82:6; Ioan 10:34) … Ca fiinte umane, fiecare dintre noi avem aceasta chemare speciala, sa ajungem la “theosis” … sa devenim un dumnezeu, sa fim ca Dumnezeu insusi …” (citatele de mai sus au fost luate din cartea “Eastern Ortodoxy Theology”, aparuta in Baker Books, 1995).

Bazata prin excelenta pe “fapte bune”, doctrina mintuirii din Biserica Ortodocsa exclude cu desavirsire justificarea “numai prin har si prin credinta”, atit de draga protestantilor:

“Caci prin har ati fost mintuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca sa nu se laude nimeni. Caci noi suntem lucrarea Lui, si am fost ziditi in Christos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregatit Dumnezeu mai dinainte, ca sa umblam in ele” (Efeseni 2:8-10).

Spre deosebire de protestantism, care prin convertirea si botezarea adultilor, subliniaza totala depravare a firii umane si absoluta necesitate a lepadarii de sine si a “nasterii din nou” pentru “imbracarea cu Christos”, ortodocsia, plasind “nasterea din nou” in momentul botezului aplicat copiilor, trebuie sa faca un compromis cu firea paminteasca, atribuindu-i un anumit potential de divinitate:

“Indumnezeirea este prefacerea spirituala care se sprijina pe o calitate a firi … aici este vorba de o transcendere reala a firii, de o continua depasire a ei prin iradierea harului necreat din umanitatea lui Christos indumnezeita, pina ce crestinul ajunge “la starea barbatului desavirsit, la masura virstei deplinatatii lui Christos” (Efes. 4:13) (citat din Ion Bria, Dictionar de teologie ortodocsa, pag. 219).

Arhitectura

Formalismul Bisericii Ortodoxe (in sensul incriptarii mesajului crestin intr-o structura sau forma caracteristica), a dus la ridicarea unor edificii bisericesti foarte elaborate si minutios decorate prin picturi si elemente arhitectonice. Cea mai vestita casa de inchinaciune si ramasa pina astazi si cea mai mare in lumea ortodocsa, a fost ridicata in secolul VI pe timpul domniei imparatului Iustinian I la Constantinopol si poarta numele de “Hagia Sofia” (Sfinta Intelepciune). Ea a fost transformata pentru o vreme de turci intr-o moschee, iar apoi, la protestele crestinatatii, a fost pastrata ca muzeu. Constructia “Hagiei Sofia” consta dintr-o cupola uriasa asezata deasupra unei structuri traditionale de “biserica.” Majoritatea celorlalte cladiri de biserici ortodoxe au insa doua sau trei turnuri (turle).

Interiorul unei cladiri de biserica ortodoxa este diferit de interiorul altor lacasuri de inchinaciune crestine. In majoritatea cladirilor din biserica apuseana, altarul este vizbil de indata ce patrunzi pe usa “bisericii.” In cladirile ortodoxe, altarul este ascuns de un perete despartitor, numit “iconostas”. Acest perete, de lemn sau din zid, este acoperit cu “icoane”, portrete ale lui Christos sau ale sfintilor. Rolul iconostasului este sa sublinieze contrastul dintre manifestarea vizibila a lui Dumnezeu in Christos ca om si prezenta lui invizibila si desavirsita in “impartasanie.”

Faptul ca ortodoxia este un derivat al catolicismului se vede si din modul in care a “evoluat” iconostasul. Iata ce ne spune profesorul Ion Braia in Dictionarul de teologie ortodoxa, Iconografie, pag.198: “Iconostasul este un zid sau perete de icoane care separa naosul de altar, sau poporul de slujitori, simbol al unei separari temporale. Inainte de secolul al II-lea, iconostasul era o simpla demarcatie a spatiului rezervat pentru miscarea si procesiunea liturgica (asemanator cu linia imaginara de demarcatie dintre “scena” si sala tuturor cladirilor de cult – n.a.). Pina in secolele XIV-XV, iconostasul nu impiedica accesul vizual al celor din naos. Arhitectura sa a evoluat continuu, din secolul al XVI-lea.”

Cladirile bisericilor ortodoxe nu contin statui sau alte imagini tridimensionale.

3. PATRUNDEREA ORTODOXIEI IN ROMANIA

Probabil ca cea mai socanta afirmatie pe care trebuie sa o facem este ca “Romania nu a fost ortodoxa decit din secolul IX, cind, sub influenta Imperiului bulgar, catolicismul a fost treptat inlocuit cu “ortodocsia.”

In excelenta sa carte “Credinta adevarata”, Iosif Ton arata cum s-a intimplat aceasta schimbare si care au fost efectele ei asupra poporului roman. Autorul citeaza intensiv din cartea “Legea stramoseasca, vazuta si descrisa de istoricii romani cei mai de seama si de profesorii de la facultatile de teologie ortodoxa.” Cartea a aparut prima data in Romania in 1934, iar apoi a fost retiparita in 1968 la Roma si in 1985 la Munchen. Cu indemnul de a cauta si citi cartea lui Iosif Ton, ne vom margini aici sa citam doar citeva din excelentele ei pasaje:

“… daca am fi exigenti cu noi insine si cu adevarul, am spune ca “legea stramoseasca” a romanilor a fost religia romano catolica.

Formarea noastra ca neam si dezvoltarea noastra spirituala si culturala de doua mii de ani incoace au fost determinate de evenimente istorice pe care nu noi le-am initiat, ci carora le-am fost victime.

Unul dintre evenimentele istorice nenorocite care ne-au afectat in mod radical, dind o noua structura gindirii si trairii noastre spirituale, a fost o cucerire straina (una din multele!), si anume: cucerirea bulgara. Stapinirea bulgara a fost cea care ne-a obligat sa ne schimbam religia.

Bulgarii s-au crestinat in anul 864. Dupa crestinare, ei au oscilat citiva ani intre Roma si Bizant. In cele din urma, in anul 870 ei au decis sa se asocieze cu Bizantul si sa accepte ritul ortodocs. Citiva ani mai tirziu, au decis sa introduca in biserici, in locul limbii grecesti, limba slavona. Fiindca romanii se aflau sub stapinirea imperiului bulgar, automat s-a introdus si in bisericile lor ritul bizantin si limba slavona. De aici incolo ii lasam pe istoricii romani sa ne vorbeasca despre modul in care au trecut romanii in sfera bizantina si-i lasam pe ei sa aprecieze consecintele acestei schimbari. Subliniem faptul ca toti istoricii pe care ii citam mai jos au fost ortodocsi. In cepem cu un citat din Xenopol:

“Intoarcerea romanilor de la Crestinismul roman la cel bulgar a fost datorita unei apasari exterioare, caci nu exista niciun motiv care sa fi facut pe Romani a lepada o forma de religie pe care o intelegeau, si a lua pe una pentru care nu aveau nici o intelegere… Ce motiv ar fi putut impinge insa pe Romani a inlatura forma poporana a religiei lor si a adopta una din care nu intelegeau nici o vorba? Dinaintea puterii insa si a autoritatii trebuia sa se plece acel supus si indata ce citiva preoti bulgari vor fi gasit o vieata usoara si minoasa intre Romani, numarul lor va fi crescut pe fiece zi: apostolii bulgari se vor fi adaus fara incetare, pentru a raspindi invatatura lor intre Romani. Astfel in putin timp, sprijinit pe bratul autoritatii seculare, pe care totdeauna clerul a stiut sa il iee in ajutorul sau, s-a latit si intarit Crestinismul bulgaresc intre Romanii din Dacia Traiana.”

“In o carte tiparita la Buda in limba bulgara in 1844 intitulata Tarstvenica, in care se cuprind biografiile domnilor bulgari, autorul ei, raportindu-se la niste manuscripte vechi spune: “S-au insemnat in niste carti vechi scrise de mina ca dupa raposarea patriarhului bulgar, Sfintul Ioan carele a ridicat pe Asan la imparatie, a chemat Asan dela Ohrida pe parintele Teofilact, a luminat si a curatit toata Bulgaria de eresurile de cari multe se aflau atunci in ea. Dupa aceea a invitat pe imparatul Asan de a trecut in Valahia, sa o cucereasca si sa o curete de eresul roman, care pe atunci domnea in ea; si Asan s-a dus si a supus amindoua Valahiile sub stapinirea sa, si a silit pe Valahi, cari pina atunci citeau in limba latina, sa lese marturisirea romana, si sa nu citeasca in limba latina, ci in cea bulgara, si a poruncit ca celui ce va citi in limba latina sa i se taie limba, si de atunci Valahii au inceput a citi bulgareste”.

Aceste evenimente istorice sunt consemnate si de istoricul D. Onciul:

“In atirnare politica de statul Bulgar, romanii au urmat sa fie si in atirnare biericeasca de acesta, asa incit si la ei s-a introdus limba sloveneasca in biserica, in locul celei latine dela inceput. Prin statul bulgar si prin biserica bulgara, Romanii din Dacia au fost despartiti definitiv de atingerea cu imperiul si de lumea latina, raminind supusi mult timp influentei slave. Stapinirea bulgara in Dacia a fost desfiintata prin Unguri; iar influenta bisericii bulgare a continuat pina la organizarea bisericii romane in secolul XIV-lea, dupa intemeierea principatelor”.

“Pe atunci toata Dacia, afara de Moldova, era dependenta de imperiul bulgar. In aceasta dependenta Romanii din Dacia au primit si ei ritul slav, pastrat in biserica bulgara si dupa restabilirea legaturilor cu Roma sub Simeon. Legaturile noastre cu biserica bulgara continuind si dupa desfiintarea imperiului bulgar (1018), ritul slav a prins radacini atit de adinci la noi, incit el se mentinu in biserica noastra pina in secolul XVII-lea. Asa ne-a fost fatalul destin al istoriei”.

“In asemenea legaturi cu Bulgarii, romanii din Dacia, ca si cei din dreapta Dunarii din cuprinsul imperiului bulgar, au impartit cu ei soarta in stat si in biserica. Prin Bulgari si odata cu dinsii, noi am fost despartiti de biserica romana; dela dinsii am primit limba slavona in biserica si stat, care domina apoi vieata noastra intelectuala pina in secolul XVII. Asa ne-a fost fatalul destin al istoriei”.

Un alt istoric roman, N. Dobrescu, scrie despre aceleasi evenimente:

“E foarte remarcabil ca asupra acestui fapt s-a pastrat la noi o traditiune bisericeasca, caci ea are stire despre oarecari legaturi bisericesti pe cari noi le-am fi avut cindva cu Formos papa, si ca noi atunci ne-am despartit de latini, cind acel Formos – cum zice traditiunea noastra, intorcind lucrurile pe dos – a trecut dela pravoslavie la latinie, in loc sa zica: cind noi (Romanii) am trecut dela latinie, adica dela ritul latin care era pina atunci in secolul al IX-lea, la noi in biserica, la pravoslavie, adica la ortodoxie adusa la noi de bulgari, cari ne stapineau politiceste, caci prin ruptura cu Roma facuta in acest timp, limba latina era scoasa cu totul din biserica bulgara, iar resturile care se mai gaseau au disparut cu timpul. Romanii fiind atunci depedenti de stapinirea bulgara a trebuit sa dispara si la noi liturghia latina din biserica noastra si a fost inlocuita cu liturghia slava introdusa in imperiul bulgar”.

N. Iorga este de aceeisi parere cu privire la influenta slavo-bulgara:

“Aceasta e cultura pe care o puteau da invatatii din Moldova si Tara-Romaneasca: calugari dupa asemanarea celor din Serbia, ei tineau cu indaratnicie la singura carte legiuita si placuta lui Dumnezeu, cartea slavona. Literatura romaneasca nu putea porni dela dinsii, cari cintau pe bulgareste pina si ispravile lui Stefan-cel-Mare”.

Iata ce scrie profesorul universitar D. Draghicescu:

“Este insa de tinut in seama, ca in ce priveste religia, partea ei de temelie, in chestiuni de dogma, era de origina mai veche decit influenta slavilor. Astfel, cuvintele cari corespund ideilor celor mai temeinice ale credintei sunt latine, cum, spre pilda Dumnezeu, cruce, botez, drac, inger, altar, crestin, pagin, biserica, etc….”

De aceiasi parere este si istoricul I. Bogdan:

“Continuitatea crestinismului roman o dovedeste terminologia crestina de origine romana; aceasta n-ar exista astazi in limba romana daca Romanii ar fi incetat vreodata sa fie crestini. Asadar nu crestinismul, ci biserica oficiala crestina au luat-o Romanii dela Bulgari. De alta parte insa ne-au ramas, prin inriurirea limbii slave din biserica oficiala, cuvinte ca: popa, molitva, spovadanie, festenie, blagovestenie, strana, cadelnita, tot termeni ce n-au nimic a face cu notiunile abstracte ale crestinismului, ci se rapoarta numai la ritual si sunt luati din ritualul vechiu bulgaresc al bisericii noastre”.

Sa vedem acum ce spun E. Lovinescu si alti istorici romani despre influenta religiei ortodoxe asupra romanilor. N. V. Pantea pune aceste citate sub titlul: “Legea slavo-bizantina ne-a tinut in intunerec veacuri de-a-rindul”.

1. “Daca tragice imprejurari istorice nu ne-ar fi statornicit pentru multa vreme in atmosfera morala a vietii rasaritene, – suflet roman in viguros trup iliro-trac, – noi am fi putut intra dela inceput, ca si celelalte popoare latine, in orbita civilizatiei apusene. Conditiile istorice ne-au orientalizat insa; prin Slavii dela sudul Dunarii, am primit formele spirituala ale civilizatiei bizantine; incepind inca din veacul XV, am suferit apoi, mai ales in paturile conducatoare, o molesitoare influenta turceasca, dela imbracamintea efeminata a salvarilor, a anteriilor si a islicelor, pina la conceptia fatalista a unei vieti pasive, ale carie urme se mai vad inca in psihea populara; am cunoscut, in sfirsit, degradarea morala, vitiile, coruptia regimului fanariot; si pentru a-si forma o constiinta cetateneasca si un sentiment patriotic, clasele superioare au suferit pina in pragul veacului trecut, actiunea disolvanta a celor trei imparatii vecine”.

2. “Cel mai activ ferment al orientalizarii a fost insa ortodoxismul. Intr-o vreme, in care deosebirile dintre popoare se faceau mai mult prin religie decit prin rasa, el ne-a aruncat in primejdia contopirii in marea masa a Slavilor de sud si apoi de est. In dosul crucii, spune Cervantes, se ascunde diavolul; in dosul crucii bizantine, se ascundea Rusul. Legindu-ne, sufleteste, de o religie obscurantista, intepenita in tipicuri si fromalism, ortodoxismul ne-a impus o limba liturgica si un alfabet strain (gind latin exprimat in slove cu cerdacuri!), fara a ne ajuta la crearea unei culturi si arte nationale”.

Sectil Puscariu are aceeasi opinie despre influenta ortodoxiei la noi:

“Intr-o vreme cind orice miscare culturala se reflecta prin biserica, ortodoxismul nostru a fost evenimentul cel mai grav in urmari pentru desvoltarea noastra culturala, caci el ne-a legat pentru veacuri intregi cu cultura Orientului, formind un zid despartitor fata de catolicismul vecinilor nostri din vest si din nord, care ne-ar fi putut transmite cultura apuseana”.

Sa incheiem aceste marturii ale istoricilor si ale oamenilor nostri de cultura din trecut cu un citat din Sextil Puscariu, profesor universitar si presedintele “Fratiei ortodoxe romane – FOR”.

“Inainte ca neamul romanesc sa poata deveni un popor, vecinii nostri slavi au ajuns la organizatii puternice de stat si la o inflorire culturala atit de remarcabila, incit ne-au silit sa ne desvoltam in umbra lor, au dat directia pentru veacuri intregi nu numai vietii noastre de stat, ci mai ales dezvoltarii noastre culturale. La Slavii de sus insisi, cultura aceasta era de origine bizantina, astfel incit, mai tirziu, cind incepe influenta greceasca in tarile romane, numai haina externa se schimba, dar fondul ramine acelasi. Legati dar de orient cu catuse puternice, intreaga epoca veche a literaturii noastre se caracterizeaza prin influenta aceasta orientala, a carei trasatura principala era dependenta manifestarilor culturale de biserica, in special de ortodoxism.”

“De cite ori in epoca aceasta putem constata o miscare, sau macar un inceput de miscare cu urmari importante pentru desvoltarea literaturii noastre in directie nationala, fie ca avem a face cu intiiele traduceri sau cu cele dintii tiparituri romanesti, fie ca vedem inflorind istoriogafria noastra nationala, totdeauna descoperim la temelia ei o influenta apuseana.”

“Si tot unei influente din apus se datoreste renasterea cu care se incepe, si pentru literatura noastra, epoca noua.”

“E ceva mai mult decit o suta de ani de cind a inceput sa se sape brazde adinci intre aceste doua rastimpuri, de cind Dunarea a crescut parca, formind un hotar firesc intre noi si orient si ni s-au deschis tot mai largi portile spre vestul luminat, prin care patrundeau obiceiuri europene, literatura apuseana si gustul pentru indeletniciri artistice. Iar cind prin aceleasi porti intrara, ca niste apostoli, in aureola luminii intensive, acei citiva barbati venind dela Roma, care, pe linga stiinta, aveau si focul entuziasmului si cuvintul cald care incinge, atunci au mijit si pentru noi zorile vremurilor noui.”

“Petru Maior, Gheorghe Sincai, Samuil Micu Clain si tovarasii lor au savirsit minunea resurectiunii poporului roman si au imprimat directia in care aveau sa se desvolte spiritul public in tot cursul deceniilor urmatoare. Ei spuneau, in definitiv, acelasi lucru pe care-l mai spusesera odata, cu un veac in urma, cronicarii. Dar il prezentau altfel, il propovaduiau cu puterea sufletului lor convins ca spun un lucru important, si-l descopereau unor ascultatori capabili sa simta fiorii mindriei nationale la singura rostire a cuvintului Traian. Oricit de exagerata a fost directia aceasta “latinista”, faptul in sine ca prin ea a luat fiinta sentimentul nostru national si nationalizarea tuturor aspiratiilor, a culturii si a literaturii noastre, dovedeste ca prin ea s-a atins o coarda existenta, si cea mai puternica, a sufletului nostru, firea noastra romanica. Tot ce e romanic in singele nostru, tot ce ne leaga de fratii nostri din vestul Europei, fusese innabusit in noi in curs de veacuri, legaturile care ne-ar fi fost firesti fusesera taiate si capetele lor innodate cu orientul strain noua prin singe si aspiratiuni. Si acum, deodata, rupindu-se catusele, care, din cauza vechimii lor, nu mai pareau artificiale, a svicnit iar avintul nostru innascut, de care deveniram mindri”.

La aceste citate dintr-o lucrare aparuta mai demult, adaugam citeva rinduri preluate dintr-un articol aparut in revista Dilema Nr.241, 5-11 septembrie 1997. Autorul lor este Nae Badulescu. Sub titlul “Putina istorie”, acesta scrie:

“S-a vorbit, adeseori, de-a lungul ultimului secol si jumatate al istoriei Romaniei, despre arderea etapelor. A caror etape si din ce cauza? Evident a acelor etape ale istoriei si civilizatiei pe care romanii, indeosebi cei din provinciile dunarene, nu le parcursesera odata cu marea majoritate a europenilor. Cu alte cuvinte un salt peste timp. Scopul? Identic cu cel al politicienilor actuali, dar si cu cel al multor romani simpli: “intrarea” in Europa.”

“Cind vorbesti insa de arderea etapelor este imposibil sa nu rostesti si cuvintul defazaj. Sau raminere in urma. Sau subdezvoltare. Referindu-ne la ultimul termen, el semnifica azi, in genere, subdezvoltare economica. Aceasta subdezvoltare economica si, prin extensie, tehnologica, exprima insa prea putin ceea ce inseamna defazajul Romaniei fata de Occident. El are radacini extrem de adinci si fatete multiple. Nefiind istoric, nu ma voi hazarda sa alunec, in timp, pina in vremea retragerii aureliene din Dacia. Nici nu voi incerca explicatii propriu-zis istorice. Totusi, este de observat ca valahilor si moldovenilor le-a lipsit din istorie o perioada extrem de importanta in cea a vest si central-europenilor: Evul Mediu. Chiar daca sintagma “intunecatul Ev Mediu” abunda in unele carti, lucrurile nu stau chiar asa. Evul Mediu european a pregatit si a nascut Renasterea, pentru ca din aceasta sa apara apoi Secolul si Filosofia Luminilor. Evul Mediu european a avut parte de o civilizatie si cultura aulice, a inventat nominalismul, pregatind terenul, pe de o parte, pentru literatura clasica a unui Racine sau Boileau, iar pe de alta, pentru aparitia cartezianismului.”

“Se pare ca momentul in care romanii s-au privat de un real Ev Mediu european trebuie cautat prin secolul al 14-lea, cind, din ratiuni politice, voievozii valahi si moldoveni au respins incercarile de catolicizare incercate de Vatican pe teritoriul statelor lor. Intorcind spatele Romei, ei au intors spatele Europei si culturii ei. Stind cu fata spre Bizant, ei s-au pomenit, citva timp mai tirziu, cu fata spre Stanbul. Ba chiar sub dominatia acestuia.”

“Cind in 1878”, scrie Claude Karnoouh, “o tarisoara balcanica… Romania se ridica la independenta… nu trecuse multa vreme de cind diplomatii si calatorii occidentali identificau elitele crestine ale acesteia cu cele turcesti: comportamentele sociale, obiceiurile vestimentare si alimentare se intilneau de la granitele orientale ale Imperiului Habsburgilor pina in Orientul Mijlociu.”

“Ce-i drept, in mai putin de trei sferturi de secol, aceste elite au trecut cu frenezie de la o cultura de tip arhaic, bizantino-turceasca, la o occidentalizare extrem de accelerata, cu privirile intoarse spre Franta si Germania. Numai ca aproape 90% din populatia fostelor principate dunarene avea sa-si pastreze in continuare mentalitatile si obiceiurile arhaice, de care elitele tocmai se debarasau.”

“Occidentalizarea – europenizarea Romaniei – se oprea la acestea. Defazajul Romaniei profunde fata de Europa raminea. Reintorcindu-ne la Evul Mediu european, este de amintit ca Biserica Romano-Catolica nu a nascut numai Inchizitia, ci si, chiar daca nu a dorit, ba chiar in urma unor razboaie religioase, Reforma. Bisericile protestante, elitele luterane si calvine au dat, la rindul lor, lovitura de moarte Evului Mediu feudal, creind, prin pragmatismul credintei, prin grija, mai intii, pentru viata paminteasca, si doar dupa aceea pentru viata de apoi, o noua mentalitate in rindul populatiei simple a burgurilor medievale. O mentalitate care a transformat, incet incet, economia inchisa de tip feudal in economie de piata libera. Prin aceasta, amintita populatie a devenit, treptat, ceea ce se cheama astazi clasa “de mijloc”, unul din pilonii de baza ai societatii occidentale. Aceeasi mentalitate va crea, ce-i drept pe temelia unor vechi institutii de origine aristocrato-feudala, institutiile Europei moderne, printre care nu trebuie uitata cea a parlamentului. Chiar daca elita liberala romaneasca a sfirsitului de secol 19 si a inceputului de veac 20 nu a ramas mai putin deschisa influentelor occidentale, ea s-a dovedit incapabila sa determine dezvoltarea europeana a unei tari lipsite de o clasa de mijloc, si deci fara mentalitatile ei.”

“Desigur”, observa tot Claude Karnoouh, “Romania anilor ’30 nu este singura tara din Europa care “respinge institutiile imprumutate cu citeva decenii in urma de la traditia parlamentara europeana”. Totusi, ar trebui subliniat un fapt: cu exceptia notabila a Germaniei si Italiei interbelice, care au respins din cauze cu totul diferite democratia, tarile care au intors spatele sistemului parlamentar, gasindu-l vinovat de toate relele, si promovind, astfel, intoarcerea la traditiile lor, apartineau aceluiasi spatiu ca si Romania: balcanic sau de traditie bizantina.”

“Dar defazajul Romaniei fata de lumea occidentala s-a accentuat enorm in timpul regimului comunist. Desigur, duritatea acestuia, comparativ cu cele ale altor state socialiste, ar putea explica, dar numai partial, faptul ca Romania a reusit sa se defazeze si fata de statele central europene foste comuniste. Sa nu uitam ca Romania a fost ultima care s-a eliberat de tirania comunista – si inca printr-o “revolutie” singeroasa, provocata si ea, se pare, in parte, din exterior, ca urmare a exasperarii marilor puteri. Exasperarea ca ultimul bastion al stalinismului din Europa rezista valului care maturase regimurile comuniste ale continentului.”

“Pe de alta parte, lipsa unei societati civile in Romania predecembrista poate si ea explica de ce evenimentele din decembrie ’89 au fost doar aici singeroase, dar si aceasta lipsa reprezinta tot o fateta a defazajului Romaniei chiar si fata de tarile central-europene. O fateta care s-a simtit din plin dupa 1989 si se mai simte chiar si azi.”

“Fara a mai vorbi de arderea etapelor, speranta ca defazajul Romaniei fata de Occident – ba chiar fata de unii vecini se va micsora – exista. Cu conditia ca si clasa politica sa constientizeze numeroasele aspecte presupuse de o astfel de intreprindere. Chiar daca unele par minore. Asa cum ar fi cramponarea cu care Romania trebuie sa fie definita ca stat national unitar. Este si acesta un exemplu de defazaj fata de mentalitatea europeana de astazi.”

“Voi incheia citindu-l pe Jean-Marie le Breton, ambasador al Frantei la Bucuresti intre 1987 si 1990. “Fara indoiala, poporul roman este capabil de sacrificii, dar pentru a-l mobiliza in serviciul unei cauze mari, el trebuie sa se elibereze de atmosfera sufocanta in care a ramas inchis in pofida revolutiei sale. Destinul Romaniei, destinul romanilor este in Europa, nu numai in cea a institutiilor, dar si in cea a spiritului.”

“D-l ambasador scria toate acestea prin 1995. Nu ne mai ramine sa speram decit ca eliberarea romanilor din atmosfera sufocanta de care vorbea Jean-Marie Le Breton a inceput chiar prin schimbarea de regim din noiembrie 1996.”

Pentru unii dintre romani, legati afectiv si puternic de Biserica Ortodoxa, nu este usor sa citeasca aceste pagini. Caci ele reprezinta o punere sub semnul intrebarii a unor lucruri intime, imprimate in noi timp de o mie de ani, si care – bune sau rele – fac astazi parte din structura sufletului romanesc.

4. In loc de o evaluare critica

Doar Judecata de Apoi va arata cati romani au primit mantuirea prin lucrarea Bisericii Ortodoxe in timpul celor douasprezece secole de activitate a ei in Romania. Timp de sute de ani, Romania a fost strajerul asezat la hotarele crestinatatii si a tinut piept in fata invaziilor paganilor migratori sau o avansarii musulmane. Mii, poate sute de mii de crestini ortodocsi romani si-au oferit viata pe altar, luptand “pentru dreapta credinta.”

Macar in teorie, in contrast cu Biserica Romano-catolica aservita pretinsei infailibilitati papale, Biserica Ortodoxa a ales sa nu se aseze sub autoritatea unica a unui om, cautand calauzirea divina prin multimea oamenilor duhovnicesti din sinoade. Aceasta calauzire a dus-o insa astazi foarte departe de idealurile Noului Testament.

Am enuntat mai sus cateva din caracteristicile de credinta si practica ale Bisericii ortodoxe. Fiecare dintre ele ar trebui examinate si reevaluate in lumina Scripturii si a spiritului de “relevanta” in cultura si societatea contemporana. De exemplu, picturile murale de pe manastirile romanesti a fost o ideie epocala in contextul unui popor in care majoritatea nu avea stiinta de carte. Permanentizarea unor astfel de mijloace in practica si liturghia moderna nu face insa decat sa ne dea un aspect de “muzeu al satului”, izolat de ritmul citadin contemporan, iar la muzeul satului nu se merge decat din cand in cand, pe cand in peisajul contemporan traim in toate zilele. Trebuie ca biserica ortodoxa sa iasa din inchistarea ei istorica si sa intre in atmosfera societatii pe care doreste sa o slujeasca.

Iata ce am gasit scris intr-o alta carte consacrata istoriei Bisericii:

“Bisericile din Rasarit nu sunt nici ceea ce a fost Biserica in veacul I, nici ceea ce este ea in veacul XX. Ele nu reprezinta nici Biserica primitiva, nici Biserica actuala, ci un moment al Bisericii, moment care s-a petrificat, s-a intepenit, s-a fixat. Ele sunt Biserica veacului IX.

Si fiindca ele s-au dezbinat si s-au oprit, neaga ca Biserica Catolica a avut dreptul sa mearga mai departe, sa continue drumul. Dar ceea ce a voit Isus, este, nu o Biserica imobila, incapabila de dezvoltare, ci o Biserica ce inainteaza o data cu istoria si cu omenirea; nu o Biserica ce doarme, ci o Biserica care lucreaza; nu o pazitoare a ritului, a ceremoniilor si a dogmelor, ci o Biserica prin care ritul, ceremoniile si dogmele sa devina “spirit de viata.”

Legea identitatii garantate prin prezenta Spiritului Sfant, face ca Biserica ce a proclamat Dogma din Conciliul Vatican, sa fie una si aceeasi cu Biserica ce a proclamat Dogma din Conciliul de la Niceea…

Ideea Bisericii care se sforteaza sa-si blocheze cresterea, pretinzand ca imbatranind isi poate pastra mereu trasaturile tineretii, nu exprima realitatea Trupului lui Cristos. Trupul lui Christos nu poate sa nu se dezvolte, sa nu creasca, sa nu mearga la pas cu dezvoltarea omenirii. El nu a devenit incapabil de a gandi si de a vorbi, ci trebuie sa traiasca si sa se miste mereu, modificandu-si si adaptandu-si manifestarile, dar ramanand in esenta mereu consecvent cu sine insusi … ” (Unitatea Bisericii, Ch. Quenet, trad. de Iverna Tip. Sabaoani, 1937).

Obiectii si doleante

Activitatea spirituala a bisericii ortodoxe romane in “pastorirea” celor peste 23 de milioane de romani este, daca nu inadecvata, atunci cel putin ineficienta. Nu este admisibil ca o Biserica sa se declare multumita de ceea ce a facut si sa se pretinda suficienta pentru educarea crestina a romanilor, atata vreme cat poporul nostru se afla printre cele mai decazute din Europa din punct de vedere moral si spiritual.

Parca nicaieri in lume, un popor “religios” nu-si injura cu mai mult patos si artag “Dumnezeul” si “Christosul”. Cum se impaca “multumirea” bisericii ortodoxe cu o asemenea realitate trista. In ce masura a transmis ea enoriasilor evlavia si curatia crestina? Cum poate fi socotit evanghelizat si “increstinat” un popor ai carui cetateni umplu pana la refuz puscariile si au ajuns “spaima” tarilor Europene, care refuza sa le mai deschida granitele?

Daca ar fi sa rezumam obiectiile noastre in cateva cuvinte, ne-am rezuma doar la cateva aspecte fundamentale ale crizei prin care trece miscarea ortodoxa.

1. O biserica fara Biblie. Sugeram bisericii ortodoxe sa revina la predicarea Evangheliei, nu ca parte din liturghia cantata, ci ca discurs public de invatatura. Sa tipareasca si sa raspandeasca Biblia in randul populatiei. O Biblie tinuta doar pentru preoti nu este ceea ce a vrut Mantuitorul.

2. Un crestinism fara Christos. Sugeram bisericii ortodoxe sa revina la sublinierea importantei unei relatii personale cu Christos, dincolo de “mijlocirea” intermediarilor traditionali (maica Domnului, sfintii).

Exista o diferenta de aspect intre crucea catolica (cu trupul lui Christos inca pe ea) si crucea ortodoxa (fara trupul lui Christos – caci El a inviat!). Diferenta de aspect este cumva in favoarea mesajului Ortodox, dar el poate fi interpretat din pacate si ca semn al unei “instrainari” a credinciosilor de Christos. Crucea “goala” este pozitiva ca simbol al invierii, dar ilustreaza astazi si o Biserica plina de sfinti, de maica Domnului (mijlocitori), dar fara o legatura personala cu Mantuitorul. Si totusi, Isus Christos a spus: “Iata EU voi fi cu voi pana la sfarsitul veacurilor” “Si ce-MI veti cere in Numele Meu, voi face!”

Christos trebuie reasezat in centrul vietii crestine. Cel ce a spus: “EU voi zidi biserica MEA”, nu trebuie inlocuit cu surogate. Afirmatia este clara si categorica. Ea nu poate fi deformata in “Eu voi zidi Biserica VOASTRA” si nici in: “VOI veti zidi Biserica Mea”. Hotararea lui Dumnezeu, in Christos, ramane valabila: “EU voi zidi Biserica MEA.”

Prin Reforma tacita a “convertirilor” la protestanti si neoprotestanti si prin trecerea la Oastea Domnului, in Romania multi oameni s-au intors deja la “Pastorul si episcopul sufletelor” lor !

O chemare adresata Bisericii ortodoxe

1. Sa iasa din separatismul pe care si l-a impus, orgolioasa si intangibila. Ea are, ca institutie, pretentia “papala” de a nu putea gresi. Si ea greseste. Istoria a aratat-o cu prisosinta. Una din singurele contributii bune ale comunismului la noi in tara a fost si faptul ca ne-a convins ca ne putem insela cu totii si ca suntem supusi cu toti greselii (oameni, institutii, scoli filosofice, reprezentanti religiosi, biserici).

2. Dorim Bisericii Ortodoxe mult succes in lucrarea de “comunicare” a invataturii crestine. De fapt, “conceptia” ortodoxiei poate fi un veritabil izvor de viata. Atata timp cat ea va fi insa exteriorizata doar prin icoane si liturghii cantate si neascultate de nimeni, “comunicarea” mesajului crestin in Biserica Ortodoxa va fi insuficienta si vai, inefectiva. Recenta reintroducere a “religiei” ca materie de invatamant in scoli poate fi fermentul unei reveniri a invataturii crestine in climatul cultural al Romaniei. Fara sa “garanteze” increstinarea elevilor, ea le va pune cel putin la dispozitie suficiente cunostinte pentru luarea unei decizii personale competente. Asta cu conditia ca in orele de religie sa se predea “crestinismul textelor Noului Testament”, nu “traditiile” extratestamentale sterile.

Daca nu se lanseasza intr-o propovaduire a adevaratei Evanghelii, biserica ortodoxa risca sa intre in categoria celor osanditi de Christos:

“De aceea Intelepciunea lui Dumnezeu a zis: “Le voi trimite prooroci si apostoli; pe unii din ei ii vor ucide, iar pe altii ii vor prigoni, ca sa se ceara de la acest neam sangele tuturor proorocilor, care a fost varsat de la intemeierea lumii: de la sangele lui Abel pana la sangele lui Zaharia, ucis intre altar si Templu; da, va spun, se va cere de la neamul acesta! Vai de voi invatatori ai Legii! Pentru ca voi ati pus mana pe cheia cunostintei: nici voi n-ati intrat, iar pe cei ce voiau sa intre, i-ati impiedicat sa intre” (Luca 11:49-52).

Sa nu uitam acuzele dure pe care Octavian Goga, pe atunci ministru al culturii, le-a adus Bisericii Ortodoxe: “A dat tarii un cler afon, o taranime superstitioasa si o clasa conducatoare pagana.”

3. Sa accepte valurile de trezire produse de Duhul Sfant in sanul ei (Tudor Popescu, preotul Trifa, calugarul Zamisnico, Oastea Domnului, etc.). Orice miscare crestina este pandita de pericolul mortal al formalismului institutionalizat. Oricare, dar absolut oricare grupare din increngatura familiilor crestine poate ajunge doar o amagire, o coaja de nuca fara miez, un ambalaj din care s-a pierdut tocmai “continutul.” In ceea ce priveste Biserica, pericolul este sa ajungem:

“O Biserica fara Biblie
Si un crestinism fara Christos.”

Valurile de trezire spirituala nu sunt altceva decat primeneli cauzate de suflarea “vantului divin”, influxuri spirituale intr-o miscare de masa, re-indragostiri provocate de Marele Indragostit al veacurilor.

4. Sa accepte celelalte miscari din sanul crestinismului contemporan. In anul 1985, impreuna cu un grup de romani baptisti, ne aflam gazduiti cu chirie intr-o cladire a unei biserici adventiste americane. Pastorul acestei biserici m-a chemat in biroul lui, m-a intrebat despre problemele mele si apoi s-a oferit sa ne rugam impreuna. Cand a vazut privirea mea uimita a simtit imediat ca era nevoie de o explicatie. “Daniel”, mi-a zis el, “biserica adventista trece prin mari prefaceri si transformari. Ne-am data seama ca am facut rau izolandu-ne si declarandu-i pe toti ceilalti crestini “eretici”. Exista o miscare de reorientare. Ca sa ma intelegi si ca sa poti explica si celorlalti, tine minte imaginea aceasta: pana nu de mult, adventistii erau intorsi cu fata la Sabat si cu spatele la celelalte miscari crestine. Acum, incercam sa ne schimbam pozitia si sa ne intoarcem cu fata spre Cruce. Toti cei cu care ne putem intalni la crucea Golgotei sunt fratii nostrii. Ca adventisti, noi vom avea si Sabatul cu noi, dar el nu mai este punctul focal, ci doar una din doctrinele la care tinem. Focarul central este Crucea si toti cei care se strang acolo sunt considerati crestini din Biserica unica a lui Isus.”

Cred ca o astfel de “reorientare” este necesara si in ortodoxia romaneasca.

5. Sa renunte la dorinta de a deveni Biserica nationala. Orice Biserica cu privilegii “nationale” se autoprogrameaza la pericolul de a avea membrii nesinceri. Si asa, biserica ortodoxa este intr-o pozitie precara, datorata faptului ca-i considera “membrii” ei aproape pe toti cei nascuti intre granitele tarii. Aduceti-va aminte de studiul nostru si de cele trei categorii de “crestini” (credinciosi de convingeri personale, credinciosi din interese personale si credinciosi din teama de represalii). O “biserica nationala” este, din necesitate social-politica aservita Statului. Realitatea istoriei demonstreaza ca “Statul da cu o mana, dar impune cu cealalta! Este gata sa ajute, dar ii si pretinde bisericii sa se “inregimenteze” pentru sutinerea intereselor lui.”

“Dati dar Cezarului, ce este al Cezarului si lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu” trebuie sa marcheze o “demarcatie” clara si o “separare” strict necesara atat pentru sanatatea Statului, cat si pentru sanatatea bisericii.

6. Sa nu priveasca drept pericol national miscarile crestine care au produs progres social si crestere spirituala in alte parti ale lumii. Pentru cel ce are “ochi sa vada”, manifestarile crestine specifice diferitelor “familii” crestine au dus la instaurarea unei anumite atmosfere, mai propice sau mai putin propice progresului. Intre nordul si sudul Europei exista diferente evidente de civilizatie, datorate in parte si faptului ca nordul a preferat individualismul si responsabilitatea personala, specific protestante (transplantate cu atata succes si in America), in timp ce sudul a ramas cu ideia ca problemele trebuiesc rezolvate de o realitate colectiva (Statul si Biserica). Prin aceiasi analiza, exista diferente categorice si intre occidentul catolic-protestant si orientul ortodox. Nu cred ca mai este cazul sa aratam pe cine defavorizeaza aceste diferente. Un studiu foarte analitic evidentia ca cele doua continente ale Americii (de Nord si de Sud) s-au dezvoltat si se comporta diferit tocmai din cauza ca in nord au emigrat mai ales protestantii, in timp ce in sud s-au dus catolicii (si se stie cu ce metode s-au impus …).

7. Sa reanalizeze aspectul spiritual si estetic al “preotiei”. Este clar ca nu putem justifica o asemenea institutie prin derivarea ei din “preotia levitica” (aceasta a si fost inlocuita de “preotia in veac in sensul lui Melhisedec”). Tot asa nu putem justifica nici liturghia cantata, oricat de “straveche” ar fi ea. Incercarea de a imita melodicitatea liturgica a limbilor ebraica si greaca nu are valoare normativa. Limba romana trebuie folosita asa cum se vorbeste ea pe strada.

8. Sa iasa din inertia istorica. Pana la o limita, traditia este o garantie a “ramanerii”, a pastrarii “adevarului.” Peste aceasta limita insa, traditia devine o certitudine a “ramanerii in urma”, o frana care interzice bisericii avansarea in pas cu realitatea inconjuratoare. (Cine poate uita ca biserica ortodoxa a folosit atata amar de ani o liturghie in limba slavona, straina si neinteleasa de majoritatea enoriasilor?). Intre traditia “apostolica” cuprinsa in Noul Testament si traditia “bisericii” exista astazi diferente mari. Ele trebuiesc rezolvate in favoarea traditiei “apostolice.”

Crestinismul nu este “invechit”, ci atemporal. Daca ar fi sa alegem o directie din care vine el spre noi am fi tentati sa spunem ca vine dinspre viitor, din epoca refacerii imparatiei cosmice universale. Patina de “antichitate” asezata peste crestinismul de tenta ortodoxa in Romania nu-i apartine “crestinismului”, ci este dovada “prafului istoric” care s-a asezat peste el. Este vremea ca cineva sa dezbrace crestinismul de hainele invechite impuse artificial de “traditie” si sa-i de-a voie sa mearga pe strada imbracat in straiele noastre de fiecare zi. Christos este eternul nostru contemporan. Cine nu-L baga in seama, traieste in ratacire. Nu de mult, un intelept intreba cu talc: “Daca nu-L gasesti pe Dumnezeu, ghici cine este cel pierdut?”

Nicolae Iorga spunea ca “oamenii L-au inchis pe Dumnezeu in Biserica pentru a putea fi ei mai liberi in lume”, ori asa ceva este doar o paguboasa inselare de sine.

https://istoriecrestina.wordpress.com/ii-biserica-ortodoxa-rasariteana/1-biserica-ortodoxa-catolica-rasariteana/

Misiunea Betania ian.09.2009

download - Copie

Misiunea Betania

 

Pagina Proiectului Betania este realizată de

Ana Gabriela Olaru

Coordonatoare Proiect Betania

Din nou invitaţi


In luna noiembrie, la invitatia domnului Daniel Fodoreanu, pastor al Bisericii Crestine Baptiste “Golgota”, in ziua de 22, am organizat o intalnire Betania in locasul bisericii-gazda,unde un numar de peste 80 de seniori din 4 biserici baptiste locale, penticostala si adventista, 7 persoane din mediul ortodox. Au fost prezenti 3 pastori, doi asistenti medicali, un lucrator social, seniorul Cornel M., ce se ocupa de batranii bisericii gazda. Am solicitat si au raspuns chemarii un numar de 5 voluntari cu masini, inclusiv dacia fundatiei, care au adus la intalnire seniorii neputinciosi. A fost cea mai mare intalnire de acest gen, ca si numar de persoane. Am fost onorati si suntem multumitori gazdei pentru aceasta bucurie adusa seniorilor! Murmurul vocilor celor sositi la intalnire, zambetele, exclamatiile, bucuria de pe fetele lor, discutiile de inceput, salutarile, toate prevesteau cateva ore de destindere pentru noi toti!

In cadrul intalnirii seniorii au primit indemnuri spirituale din partea fratelui pastor gazda Daniel Fodorean, despre protectia Domnului si siguranta in cetatuia Lui. Seniorii s-au simtit liberi sa povesteasca experiente de viata, s-a cantat la muzicuta, s-au spus poezii, voluntara Elena Mezei a impartit biletele cu psalmi. Pastor Claudiu Fechete a vorbit cateva cuvinte despre impactul proiectului Betania in biserica pe care o conduce si in comunitate.

Dintre parerile participantilor:“Simt dragostea celor de aici.Nu am auzit atatea lucruri frumose in toate viata mea.Daca ma primiti as vrea sa mai vin” (dl.Al-din comunitate)

Atmosfera intalnirii a fost foarte degajata la pauza, cand s-a servit gustarea (cheltuiala suportata de biserica gazda), pregatita de 3 voluntari ai bisericii gazda, impreuna cu 2 voluntari ai Betaniei. La solicitarea mea a fost prezent tanarul Razvan, de 20 de ani, care a facut fotografii, si cel mai tanar voluntar,tanara L., de 17 ani.Cu totii au inteles sa se puna la dispozitia seniorilor si la pauza au facut echipa comuna servind rapid si eficient, cu multa dragoste seniorii. Pe timpul pauzei asistentul medical D.C. a masurat tensiunea la cerere si a acordat sfaturi medicale, de competenta dansei, seniorilor. Catre finalul intalnirii, aceeasi asistenta medicala a prezentat un material legat de raceala si consumul de echinaceea. Materialul printat a fost impartit de coordonator celor prezenti, pe langa alte materiale specifice varstei, pe teme de actualitate.

Mulţumiri speciale

ü       Misiunea Samaritan’s Purse SUA,

ü       Grace Baptist Church Burnaby, Canada 

ü       Biserica Crestina Baptista “Sfanta Treime” Constanta 

ü       pastor Claudiu Fechete-pentru permanenta implicare si dragoste pentru seniori

ü       presedintele Comunitatii Baptiste Constanta, pastor Daniel Fodoreanu, echipei de voluntari, pentru primirea plina de dragoste de la intalnirea Betania din 22 noiembrie

ü       d-lui Director Mihai Tirla-SC „Milarpin IT” SRL pentru permanent sprijin si supraveghere aparatura IT proiect

ü       d-lui Director Rica Ciric SC “Rick” SRL, pentru implicare voluntara 

ü       tanarului Alex Geacu si familia

ü       d-rei Cerasela Perianu pentru dedicare si supervizare

ü       tuturor donatorilor ce doresc sa ramana anonimi

ü       tuturor voluntarilor

Nevoi ale proiectului

Activand in cadrul Proiectului Betania, inca din anul 2003 ,am identificat o serie de nevoi stringente (imediate) legate de beneficiarii BETANIEI.
Ele sunt:     

Ø       nevoia de hrana-alimente de baza,fructe, apa platalamai pe timp de canicula -medicamente si vitamine, produse igiena personala, produse igiena locuinta, chelt legate de achitarea consultatiilor la cabinete medicale de specialitate(fff des-neurolog si cardiolog), chelt legate de transport la: intalniri de grup mic, intalniri de grup mare, plimbari in aer liber, la cabinete medicale,aprovizionare

Ø       produse de papetarie: fiecare beneficiar primeste lunar f multe informatii in scris, legate in special de sanatate, materiale diverse de informare pe specificul varstei si persoanei, buletine informative, pliante, fotografii in care ei apar, facute la intalnirile de grup mare, cu prieteni vechi si noi, in vizita la domiciliu

Ø       aparat masurat glicemia

Ø       voluntari cu masini pt transport la intalniri mari si programele spirituale

Ø       necesitatea unui microbuz pentru transport la serviciile divine,mici excursii, intalniri.

Nu in ultimul rand seniorii au nevoie de relationare,socializare,incurajare prin consiliere personala,ceea ce ne straduim sa facem in cadrul activitatilor derulate.

Proiectul Betania  are un impact deosebit asupra beneficiarilor, a prietenilor acestora,speranta lor de viata a crescut, dorinta relationarii de asemenea, dorinta avida de cunoastere a problemelor cu care se confrunta si pe care nu le inteleg (de sanatate in primul rand)…ceea ce inainte de intrare in proiect pentru multi nu era o problema, ei asteptand cuminti trecerea la cele vesnice…

La Casa Laura

 Organizarea intalnirii seniorilor este una dintre activitatile care solicita mult timp, multa energie si antreneaza un numar mare de voluntari pentru desfasurarea ei, dar totodata aduce multa satistactie si implinire pe chipul unui numar mai mare de batrani. Marea parte dintre participanti se afla in imposibilitatea de a se deplasa, dar sunt transportati de catre voluntari, care isi pun la dispozitie propriile masini.

 Intalnirea a avut loc in data de 18 octombrie, la Casa Laura, locatie a fundatiei OSANA, iar numarul de participanti a fost de 48 de persoane.

Acest tip de intalniri sunt deschise intregii comunitati, orice senior este binevenit la intalniri. Atfel la aceasta intalnire, am avut un numar de 4 noi participanti, ceea ce ne-a bucurat nespus de mult.

Scopul principal acestor intalniri este acela de comunicare, relationare, cunoastere, discutii legate de problemele lor specifice, consult din partea asistentilor medicali si sfaturi medicale, legate de alimentatia sanatoasa si informatii medicale despre diverse afectiuni.

In cadrul intalnirii am avut un invitat special, care a avut un mesaj de incurajare si imbarbatare pentru participanti; Deasemeni ne-am bucurat de prezenta a doi pastori care au avut indemnuri spirituale. Pe langa toate aceste batranii se pot bucura de cateva gustari, de un timp relaxant de discutii in curtea casei Laura, ceea ce ii face sa se simta ascultati, intelesi si iubiti.O mare parte din produsele alimentare consumate in cadrul acestei intalniri au fost donate de un membru al Bisericii Crestine Baptiste “Sfanta Treime” din Constanta.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/betania_ian09.htm

Coronavirusul afectează toate organele. Concluziile medicilor români care au făcut autopsiile pacienților morți de COVID-19 de D.D. HotNews.ro

download - Copie

Marţi, 30 iunie 2020, 19:18 Actualitate | Coronavirus  Medici
Foto: Pixabay

Medici

​Infecția cu noul coronavirus afectează toate organele, susțin medicii români care au făcut autopsia unor pacienți decedați din cauza COVID-19. Dacă nu ar fi avut boala, aceștia ar fi putut trăi și zeci de ani de acum încolo, chiar dacă sufereau de alte afecțiuni, ținute însă sub control.

Medicul Sabrina Zurac, directorul medical al spitalului Colentina, a explicat într-un interviu pentru Digi 24, cum sunt afectate organele de noul coronavirus. Primele sunt plămânii și inima.

„La nivel pulmonar produce afectare alveolară și formare de mici cheaguri de sânge în vase mici, în urma cheagurilor apar zone de moarte a țesutului care era irigat cu sânge de vasul respectiv, la nivel cardiac inflamația pe care o produce virusul și afectarea directă a fibrelor musculare cardiace produce tulburări de contracție a peretelui inimii și tulburări de funcționare, la nivelul ficatului. Se constată o acumulare de grăsime care duce la o tulburare a funcției celulei hepatice și la afectarea capacității de detoxifiere a organismului, la nivelului rinichiului apar zone de necroză, care fac ca deșeurile toxice din organism să nu se mai elimine așa cum trebuie, iar în restul organelor peste tot unde apar microtromboze apar și zone de necroză, de moarte celulară care duce la disfuncția fiecărui organ în parte și de asemenea în ganglionii limfatici și în splină”, a declarat medicul. (Citește articolul complet pe Digi 24)

Coronavirusul distruge plămânii, dar doctorii spun că Covid-19 produce leziuni și la nivelul rinichilor, inimii sau al altor organe

Horatiu Potra (stanga) si Adrian Volintiru, directorul Romgaz

Șeful Romgaz, amenințat de mercenarul lui Frank Timiș pentru un contract strategic: Nu respecți ce promiți, ai uitat cine te-a pus acolo (Rise Project)

 

Subiectele zilei

Miercuri, 1 Iulie 2020

Parlamentul a decis: Bădălău, baronul PSD de Giurgiu și socrul lui Ponta merg șefi la Curtea de Conturi / BOR nu a reușit să-și impună un om în CNCD / Asztalos Csaba ar putea rămâne șeful CNCD

Parlamentul a numit, marți, membrii pentru două instituții cheie: Curtea de Conturi și Consiliul Național pentru Combatere a Discriminării. Astfel, la Curtea de Conturi merg Niculae Bădălău și Ilie
citeste tot articolul
200 kilograme de aur și argint, în licitație

Peste 200 de piese de colecție – monede rare, lingouri, bijuterii, obiecte muzeale manufacturate în celebre ateliere europene și românești sau medalii unicat, cântăresc aproximativ
citeste tot articolul
Coronavirusul afectează toate organele. Concluziile medicilor români care au făcut autopsiile pacienților morți de COVID-19

Infecția cu noul coronavirus afectează toate organele, susțin medicii români care au făcut autopsia unor pacienți decedați din cauza COVID-19. Dacă nu ar fi avut boala, aceștia ar fi putut trăi
citeste tot articolul
Șeful Romgaz, amenințat de mercenarul lui Frank Timiș pentru un contract strategic: Nu respecți ce promiți, ai uitat cine te-a pus acolo (Rise Project)

Adrian Volintiru, directorul general al SNGN Romgaz, a fost amenințat în februarie că va fi răpit și dus la pădure, dacă a uitat, cumva, că trebuie “să înapoieze ceva” sau
citeste tot articolul
Cea mai mică rată de promovare la bacalaureat din ultimii șase ani. Doar 62,9% dintre absolvenți au promovat examenul

Rata de promovare a bacalaureatului, înainte de contestații, este de 62,9%, cea mai mică din ultimii șase ani. Potrivit centralizării primelor rezultate la BAC 2020, pentru promoția curentă,
citeste tot articolul
Ce s-a petrecut la spitalul din Suceava „nu a fost deloc întâmplător”. Interviu cu un medic care a prevăzut dezastrul: „Adevărul nu poate fi ascuns după deget”

Anatol Burlacioc are 45 de ani, iar de 13 ani este medic la Spitalul Județean din Suceava, orașul care a fost mult timp epicentrul epidemiei de coronavirus din România. E chirurg plastician dar,
citeste tot articolul
Dnevnik: “Paradoxul bulgar”: conexiune emoțională cu Rusia, dar își doresc economia Occidentului

Bulgarii au o legătură emoțională și culturală cu Rusia, dar doresc să atingă modelul economic al Occidentului. Sunt mulțumiți de aderarea la UE, dar cred că Bruxelles-ul le comandă. Cred în
citeste tot articolul
VIDEO Infracțiuni în Republica Moldova: Fabrică clandestină de elicopere descoperită de anchetatori / Unde ar fi urmat să ajungă aparatele de zbor

Procurorii și polițiștii din Republica Moldova au descoperit o fabrică clandestină de elicoptere, într-o localitate din raionul Criuleni, pe malul Nistrului, unde au fost asamblate ilegal cel
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Peste 502.000 de decese, bilanțul infecțiilor a depășit 10 milioane / Canada se pregătește pentru un al doilea val

Pandemia de COVID-19 este „departe de a se fi încheiat” și „chiar accelerează”, a avertizat Tedros Adhanom, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății.
citeste tot articolul
Bacalaureat la 42 de ani: Prim-vicepreședintele PNL Vrancea a picat BAC-ul la Limba română, la care a luat 3,60 (presa locală)

Prim-vicepreședintele PNL Vrancea, Daniel Moroșanu, în vârstă de 42 de ani, se numără printre cei care nu au reușit să promoveze în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
citeste tot articolul
Anchetă Reuters: Mii de judecători americani au încălcat legi și jurăminte, dar au putut profesa în continuare / Victimele acestora – majoritatea afro-americani săraci

În ultimii zece ani, judecători statali și locali au scăpat în mod repetat fără a fi trași la răspundere în mod public pentru fărădelegile lor care au creat mii de victime. Nouă din
citeste tot articolul
Rusia, reforma constituțională: Un cosmonaut rus votează de pe Stația Spațială Internațională

Cosmonautul rus Anatoli Ivanichine a devenit marți primul om care a votat online de la Stația Spațială Internațională (ISS), a anunțat Agenția Spațială Rusă (Roskosmos), potrivit AFP. „Anatoli
citeste tot articolul
Coronavirus Italia: 40% dintre cetățenii unui oraș italian infectați nu au avut simptome / Cum s-a reușit eliminarea virusului

Peste 40% dintre persoanele care trăiesc într-un oraș italian, testați pozitiv pentru Covid-19, nu aveau niciun semn de boală, potrivit unui studiu publicat marți subliniind potențialul
citeste tot articolul
Der Spiegel: Comandamentul NATO cere acceptul privind planul de urgență Corona

În cazul unui plan de urgență al Alianței privind posibilitatea unui al doilea val Corona în Europa, NATO insistă asupra accelerării ritmului. Potrivit informațiilor obținute de Der
citeste tot articolul
Parlamentul a aprobat noua Strategie de Apărare a României, document care a stârnit o reacție vehementă a Rusiei

Parlamentul a aprobat marți Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020 – 2024, document transmis de președintele Klaus Iohannis și care a stârnit reacția vehementă a Rusiei care
citeste tot articolul
VIDEO Cum și-au luat cehii adio de la epidemia de coronavirus

Așezați la o masă lungă de 500 de metri, acoperită cu o față de masă albă, cetățenii capitalei Republicii Cehe, Praga, s-au strâns marți pe Podul Carol pentru a-și lua rămas bun epidemiei cu
citeste tot articolul
Niculae Havrileț: România are un potențial eolian offshore uriaș și ar putea ajunge la nivelul Marii Britanii

România are un potențial eolian offshore uriaș, de peste 70.000 de MW, și ar putea ajunge în cinci ani la nivelul Marii Britanii în acest sector, a declarat, marți, Niculae Havrileț,
citeste tot articolul
HARTĂ INTERACTIVĂ Drumul expres Craiova – Pitești: UMB câștigă contractul și pentru execuția Tronsonului 4. Constructorul român, pe trei din patru loturi

Asocierea de firme românești SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade a câștigat licitația și pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 (31,88 km) al drumului expres DX12
citeste tot articolul
Alegeri SUA: Biden anunță că nu va organiza mitinguri electorale înainte de alegerile prezidențiale

Candidatul democrat la Casa Albă, Joe Biden, a declarat marți că va urma „ordinele medicului” și nu va organiza mitinguri electorale din cauza pandemiei Covid-19, spre deosebire de
citeste tot articolul
SUA: Cartea nepoatei lui Trump, blocată temporar în Justiție

Un judecător din New York a blocat temporar marți publicarea unei cărți scrise de nepoata lui Donald Trump, care urmează să apară pe 28 iulie și conține detalii jenante pentru președinte cu trei luni
citeste tot articolul
?Liga 1, play-out: Poli Iași vs Hermannstadt 2-3 / Victorie importantă pentru oaspeți

?Formația FC Hermannstadt a învins, marți, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Poli Iași, în etapa a VII-a a play-out-ului Ligii I.
citeste tot articolul
Bancul zilei: Reversul aventurilor de o noapte

Doi prieteni povesteau: – Stai să vezi ce aventură beton am avut aseară și cum s-a sfărșit. Am ajuns la spital cu o…
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24146344-coronavirusul-afecteaza-toate-organele-concluziile-medicilor-romani-care-facut-autopsiile-pacientilor-morti-covid-19.htm?cfnl=

Aproape jumătate din populația SUA nu are un loc de muncă, din cauza pandemiei de coronavirus

download - Copie

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   EXTERNE   /   Publicat: Marţi, 30 iunie 2020, 10:50   /   Actualizat: Marţi, 30 iunie 2020, 11:05

Aproape jumătate din populația SUA nu are un loc de muncă, din cauza pandemiei de coronavirus

ARTICOLE RELAȚIONATE
„Nu vrem ca în loc de experți în sănătate publică să avem dictatori”. Oamenii de știință și elitele, acuzate că au supradimensionat criza covid. Jurnalist: „Când te uiți la puternicii zilei, începi să suspectezi că, în secret, se bucură de frica noastră”

„Nu vrem ca în loc de experți în sănătate publică să avem dictatori”. Oamenii de știință și elitele, acuzate că au supradimensionat criza covid. Jurnalist: „Când te uiți la puternicii zilei, începi să suspectezi că, în secret, se bucură de frica noastră”
Aproape jumătate din populația Statelor Unite încă nu are un loc de muncă, ceea ce arată cât de departe este piața americană a muncii de redresarea după pandemia de coronavirus. transmite CNBC.

Rata de ocupare a forței de muncă, care reprezintă numărul de persoane angajate ca procentaj din populația adultă, a scăzut în luna mai la 52,8%, ceea ce înseamnă că 47,2% dimtre americani nu au serviciu, potrivit Bureau of Labor Statistics (Biroul de Statistică a Muncii).

În timp ce oprirea activităților din cauza noului coronavirus a devastat piața muncii, ponderea populației ocupate a scăzut semnificativ de la un maxim recent de 61,2% atins în luna ianuarie, care este departe de un vârf de 64,7% atins în anul 2000.

Acest raport arată o imagine mai largă a angajărilor, pentru că ia în considerare adulții care nu fac parte din forța de muncă și pe cei care au fost descurajați de perspectivele de a găsi un post, în timp ce rata șomajului include doar persoanele care caută în mod activ să se angajeze.

Între timp, estimările arată că rata șomajului va scădea în iunie la 12,4%, de la 13,3% în luna mai, potrivit Dow Jones.

CELE MAI POPULARE
OPINII
Eduard Dumitrache

Identitatatea de gen și identitatea copilăriei

de Eduard Dumitrache

Keira Bell nu-și mai poate recupera niciodată copilăria. Trupul ei, trecut prin mai multe serii de medicații pentru blocarea pubertății și mastectomie, este cicatrizat și străin. Cine ar fi trebuit să îi apere copilăria?

PE ACELAȘI SUBIECT
Cănuță OMSucit. Inconsecvența Organizației Mondiale a Sănătății începând cu măștile și terrminând cu asimptomaticii

Cănuță OMSucit. Inconsecvența Organizației Mondiale a Sănătății începând cu măștile și terrminând cu asimptomaticii

RECOMANDĂRILE NOASTRE