SOTEOROLOGIE / Mântuirea prin har – de Loraine Boettner.

download - Copie

Mântuirea prin har – de Loraine Boettner.

I. STAREA BOLNĂVICIOASĂ A OMULUI

Biblia declară faptul că mântuirea oamenilor păcătoşi este o chestiune a harului. Din Efeseni 1:7-10 învăţăm că scopul primar al lui Dumnezeu în cadrul lucrării de răscumpărarea a fost acela de a arăta slava acestui atribut divin în aşa fel încât prin anii ce au urmat inteligentul univers să-l admire în timp ce acesta este făcut cunoscut prin dragostea Sa nemeritată şi bunătatea nemărginită faţă de creaturile vinovate, ticăloase şi neajutorate. Prin urmare toţi oamenii sunt reprezentaţi ca înecaţi într-o stare de păcat şi mizerie din care ei nu se pot deloc scăpa pe ei înşişi. Atunci când ei meritau doar mânia şi blestemul lui Dumnezeu, El a determinat să le ofere în mod graţios răscumpărarea prin a trimite pe propriul Său Fiu etern pentru a-şi asuma natura şi vina lor şi să asculte şi să sufere în locul lor, precum şi Duhul Sfânt care avea să aplice răscumpărarea cumpărată de Fiul. În acelaşi principiu reprezentativ prin care păcatul lui Adam ni se impută nouă, adică ni se socoteşte nouă în aşa fel încât noi suntem responsabili pentru acesta şi să suferim consecinţele sale, în acelaşi fel păcatul nostru este imputat lui Hristos şi neprihănirea Sa este imputată nouă. Aceasta este exprimată pe scurt însă în mod clar în Catehismul Scurtat, care spune, „Justificarea este un act al harului gratuit al lui Dumnezeu, cu care El ne-a iertat toate păcatele noastre şi ne-a acceptat ca neprihăniţi în faţa Sa, doar pentru neprihănirea lui Hristos imputată nouă şi primită doar prin credinţă”.

Trebuie să ţinem cu claritate în minţile noastre distincţia dintre cele două legăminte: acela al faptelor, sub care a fost pus Adam şi care a dus la căderea rasei în păcat; şi acela al harului, sub care Hristos a fost trimis ca Răscumpărător. Aşa cum s-a afirmat în alte privinţe, sistemul arminian nu face nici o distincţie esenţială de principiu dintre legământul faptelor şi acela al harului, doar dacă nu cumva Dumnezeu ar oferi acum mântuirea în termeni mai scăzuţi, şi în loc să mai ceară ascultarea perfectă El acceptă doar acea credinţă şi ascultarea evanghelică pe care ar putea-o oferi păcătosul infirm. În acel sistem povara ascultării este încă aruncat asupra omului şi mântuirea sa depinde în primul rând de faptele sale.

Cuvântul „har” în sensul său propriu înseamnă dragostea gratuită şi nemeritată sau favoarea lui Dumnezeu exercitată faţă de cei nemerituoşi, faţă de păcătoşi. Acesta este ceva care este dat fără a avea ceva de a face cu vrednicia din om; şi a introduce faptele sau meritul în oricare parte a acestei scheme îi strică natura şi îi zădărniceşte designul. Doar pentru că este har, acesta nu este dat pe baza meritelor precedente. După cum o spune şi numele său, acesta este în mod necesar graţios; iar din moment ce omul este înrobit păcatului până ce acesta este oferit, toate meritele pe care acesta le poate avea anterior acestuia sunt merite rele şi merită doar pedeapsă, nu daruri sau favoare. Oricare bun pe care îl au oamenii, acela Dumnezeu l-a dat; şi ceea ce nu au ei, de ce, desigur, că Dumnezeu nu li l-a dat. din moment ce harul este oferit neluând în seamă meritele precedente, acesta este prin urmare suveran şi este acordat doar peste aceia pe care Dumnezeu i-a selectat pentru primirea sa. Este această suveranitate a harului, şi nu prevederea sau pregătirea pentru el, ceea ce îi pune pe oameni în mâinile lui Dumnezeu şi suspendă mântuirea în mod absolut doar pe mila Sa nelimitată. În aceasta descoperim fundamentul alegerii sau respingerii Sale a persoanelor particulare.

Datorită perfecţiunii Sale morale absolute, Dumnezeu cere o puritatea fără pete şi o ascultare perfectă de la creaturile Sale inteligente. Această perfecţiune este oferită în cadrul neprihănirii fără pată a lui Hristos care a fost imputată acestora; iar atunci când Dumnezeu priveşte spre cei răscumpăraţi, El îi vede îmbrăcaţi cu haina fără pată a neprihănirii lui Hristos, şi nu cu ceva de-al lor. Ni se spune în mod distinct că Hristos a suferit ca un înlocuitor, „cel drept pentru cei nedrepţi”; iar atunci când omul este încurajat să se gândească la faptul că el i-ar datora vreunei puteri sau arte proprii acea mântuire care în realitate este toate prin har, Dumnezeu este furat de o parte a slavei Sale. Prin nici o întindere a imaginaţiei nu pot faptele bune ale omului din această viaţă să fie considerate ca un echivalent de drept pentru binecuvântarea vieţii veşnice. Benjamin Franklin, deşi nu a fost deloc calvinist, a exprimat bine această idee atunci când a scris: „Acela care pentru dăruirea unui pahar de apă unei persoane însetate s-ar aştepta să fie plătit cu o bună plantaţie, ar fi destul de modest în cererile sale, comparate cu acelea ale celor ce gândesc că ei merită cerul pentru puţinul bine pe care ei îl fac pe pământ.” De fapt, noi nu suntem nimic altceva decât primitori; noi nu-i aducem niciodată o răsplată adecvată lui Dumnezeu, noi primim întotdeauna de la El, şi aşa va fi până-n veşnicii.

II. DUMNEZEU POATE SĂ DEA SAU SĂ REŢINĂ HAR DUPĂ CUM ÎI PLACE

Din moment ce Dumnezeu a oferit această răscumpărare sau ispăşire pe propria Sa cheltuială, aceasta este proprietatea Sa şi El este absolut de suveran în a alege cine să fie mântuit prin aceasta. Nu este nimic mai stabil accentuat în cadrul doctrinei Scripturii despre răscumpărarea decât este caracterul său absolut de graţios. De aici, prin separarea lor de masele originale, nu prin anumite fapte ale lor, ci doar prin harul gratuit al lui Dumnezeu, vasele de milă văd cât de mare a fost darul acordat peste ele. Se va descoperi că mulţi care moştenesc cerul au fost păcătoşi mult mai răi în această lume decât alţii care sunt pierduţi.

Doctrina Predestinării doboară fiecare imaginaţie de auto-neprihănire care ar micşora din slava lui Dumnezeu. Aceasta îl convinge pe cel care este mântuit că el poate fi mulţumitor pentru veşnicie că Dumnezeu l-a salvat. De aici din cadrul sistemului calvinist toată lauda este exclusă şi că slava şi cinstea care aparţin lui Dumnezeu este păstrată în întregime. „Cel mai mare sfânt”, declară Zanchius, „nu poate triumfa peste cel mai abandonat păcătos, ci este călăuzit să atribuie întreaga laudă a mântuirii sale, atât din păcat cât şi din iad, spre simplul scop suveran şi de bună-nvoire a lui Dumnezeu, care l-a făcut în mod graţios să difere de acea lume care şade în răutate”1.

III. MÂNTUIREA NU ESTE DE CÂŞTIGAT DE CĂTRE OM

Toţi oamenii simt în mod natural că ei ar trebui să-şi câştige mântuirea, şi un sistem care oferă ceva în această privinţă face un apel prompt pentru ei. Însă Pavel pune securea într-un astfel de raţionament încât spune, „Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţă, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege”, Galateni 3:21; iar Isus a spus ucenicilor Săi, „Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem”, Luca 17:10.

Propria noastră neprihănire, spune Isaia, nu este decât o haină pătată – sau aşa cum apare în versiunea engleză KJV, ca nişte cârpe murdare – înaintea lui Dumnezeu (64:6). Şi atunci când Isaia a scris, „Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!”, 55:1, el i-a invitat pe cei fără bani, pe flămânzi, pe cei însetaţi, să vină şi să ia în posesie şi să se bucure de provizia gratuită, ca şi când ar fi printr-un drept de plată. Şi a cumpăra fără bani trebuie să însemne că aceasta a fost deja produsă şi oferită pe costul altcuiva. Pe măsură ce înaintăm în cadrul vieţii creştine, cu atât mai puţin suntem înclinaţi să ne atribuim nouă orice merit şi cu atât mai mult să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru toate. Credinciosul nu numai că se uită spre viaţa veşnică, ci se uită şi înapoi în eternitatea ante-terestră şi găseşte în scopul veşnic al dragostei divine începutul şi ferma ancorare a mântuirii lui.

Dacă mântuirea este prin har, aşa cum Scripturile învaţă cu claritate, aceasta nu poate fi din fapte, fie ele actuale sau prevăzute. Nu există nici un merit în a crede, căci credinţa în sine este un dar al lui Dumnezeu. Dumnezeu oferă poporului Său o lucrare interioară a Duhului pentru ca ei să poată crede, iar credinţa este doar actul de primire al darului oferit. Deci, aceasta este doar o cauză instrumentală şi nu cauza merituoasă a mântuirii. Ceea ce iubeşte Dumnezeu în noi nu sunt meritele noastre, ci propriul Său dar; căci harul Său nemeritat precede faptele noastre merituoase. Harul nu este acordat doar atunci când ne rugăm pentru el, ci însăşi harul ne face să ne rugăm pentru continuitatea şi creşterea sa.

În cartea Faptelor descoperim că debutul în sine al credinţei este atribuit harului (18:27); doar cei care au fost aleşi pentru viaţă veşnică au crezut (13:48); şi este privilegiul lui Dumnezeu de a deschide inima în aşa fel încât aceasta să acorde atenţie evangheliei (16:14). La credinţă se face astfel referire în sfatul veşniciei, evenimentele din timp încep doar lucrarea exterioară. Pavel a atribuit aceasta harului lui Dumnezeu faptul că noi suntem „lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”, Efeseni 2:10. Faptele bune, prin urmare, nu sunt în nici un sens fundamentul merituos ci mai degrabă roada şi dovada mântuirii.

Luther a învăţat aceeaşi doctrină atunci când a spus despre unii că „Ei atribuie liberei voinţe foarte puţin, însă tot ei ne învaţă că prin acel puţin noi putem atinge neprihănirea şi harul. Ei nici nu rezolvă întrebarea, De ce justifică Dumnezeu pe unul şi îl lasă pe altul? în vreun alt fel altul decât prin a declararea libertăţii voinţei, spunând că Pentru că unul se străduie şi celălalt nu; şi Dumnezeu se uită la cel ce se străduieşte şi îl dispreţuieşte pe celălalt pentru nestrădania sa; ca nu cumva, dacă acesta ar fi făcut altfel să apară a fi cumva nedrept.”2

Se spune că Jeremy Taylor şi un însoţitor se plimbau pe o stradă din Londra când deodată au ajuns la un om beat care zăcea într-un şanţ. Celălalt om a făcut o remarcă umilitoare despre beat, dar Jeremy Taylor, făcând o pauză s-a uitat la el şi a spus, „Doar prin harul lui Dumnezeu, că acolo ar fi zăcut şi Jeremy Taylor!” Duhul care era în Jeremy Taylor este duhul care ar trebui să fie în fiecare creştin răscumpărat din păcat. S-a învăţat în mod repetat faptul că Israelul îşi datora separarea sa de alte popoare din lume nu datorită vreunui lucru bun sau de dorit din sine, ci doar dragostei graţioase a lui Dumnezeu care a persistat credincios în ciuda apostaziei, a păcatului şi a rebeliunii.

Pavel vorbeşte despre unii care îşi bazau mântuirea pe propriile lor merite că „pentru a-şi stabili propria lor neprihănire, ei nu s-au supus neprihănirii lui Dumnezeu”, şi n-au fost prin urmare în Biserica lui Hristos. El spune răspicat faptul că „neprihănirea lui Dumnezeu” ne este dată prin credinţă şi că noi intrăm în cer pledând doar meritele lui Hristos.

Motivul pentru acest sistem de har este că aceia care se laudă să se laude în Domnul, şi ca nici o persoană să nu aibă vreodată ocazia de a se lăuda unul faţă de altul. Răscumpărare a fost cumpărată cu un preţ infinit pentru însăşi Dumnezeu, şi prin urmare aceasta poate fi dispersată aşa cum doreşte El într-o manieră pur graţioasă. Aşa cum spunea şi un poet odinioară:

„Nici unul dintre cei răscumpăraţi n-au cunoscut vreodată
Cât de adânci au fost acele ape ce-a trecut
Şi nici de întunericul ce Domnul străbătuta
Ca să găsească odată oiţa Lui ce s-a pierdut.”

IV . ÎNVĂŢĂTURA SCRIPTURII

Să notăm acum câteva dintre versetele care învaţă faptul că păcatele noastre au fost imputate lui Hristos; apoi vom nota câteva care ne învaţă ca neprihănirea a fost imputată nouă.

„Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” Isaia 53:4, 5. „Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.” Isaia 53:11, 12. „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” 2 Corinteni 5:21. Aici se afirmă ambele adevăruri în mod clar – păcatele noastre sunt puse în socoteala Lui şi neprihănirea Sa nouă. Nu este vreun alt sens de conceput în care El să fie „făcut păcat”, sau ca noi „să fim neprihănirea lui Dumnezeu.” Hristos a fost acela care „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” 1 Petru 2:24. Şi aici sunt încă o dată ambele adevăruri puse laolaltă. „Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu.” 1 Petru 3:18. Acestea şi multe alte versete dovedesc doctrina înlocuirii noastre cu El, pe cât de clar o poate pune limbajul. Dacă acestea nu dovedesc faptul că moartea lui Hristos a fost un sacrificiu adevărat şi adecvat pentru păcat în locul nostru, limbajul uman nu ar putea exprima aceasta.

Faptul că neprihănirea Sa este imputată nouă este învăţat într-un limbaj destul de egal. „Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire (Greceşte: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără lege-despre ea mărturisesc Legea şi proorocii- şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungi răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cât, să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinţei. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.” Romani 3:20-28. „Astfel dar, după cum printr-o singură greşeală, a venit o osândă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.” Romani 5:18, 19. Mărturia lui Pavel cu privire la sine a fost: „Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.” Filipeni 3:8, 9. Acum, nu este oare ciudat ca oricine care pretinde să fie călăuzit de Biblie să poată, în faţa acestui limbaj clar şi neechivoc, să susţină mântuirea prin fapte, la oricare grad ar fi aceasta?

Pavel a scris romanilor, „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci supt har.” Romani 6:14. Aceasta înseamnă că Dumnezeu i-a scos de sub un sistem al legii şi i-a pus sub un sistem de har, şi în calitate de Suveran al lor, nu era scopul Lui ca să-i lasă se ajungă din nou sub domnia păcatului. De fapt, dacă ei aveau să cadă, aceasta ar fi fost doar dacă Dumnezeu i-ar fi luat de sub har şi i-ar fi pus sub lege, aşa că propriile lor fapte determinau destinul lor. În natura acestui caz atâta timp cât persoana este sub har, ea este total liberă de orice revendicare pe care ar putea-o avea legea asupra sa prin păcat. Pentru ca cineva să fie mântuit prin har înseamnă că Dumnezeu nu îl mai tratează aşa cum merită acesta, ci că El a pus în mod suveran legea deoparte şi îl va salva în ciuda stării sale bolnăvicioase – curăţându-l de păcat, de sigur, înainte de a fi potrivit să poată intra în prezenţa divină.

Pavel recurge la mari dureri pentru a clarifica faptul că harul lui Dumnezeu nu este câştigat de noi, nu este asigurat de noi în vreun fel, ci că acesta ne este dat nouă. Dacă acesta ar fi câştigat, ar înceta să mai fie har prin simplul său fapt, Romani 11:6.

V.REMERCI ULTERIOARE

În starea prezentă a rasei toţi oamenii stau înaintea lui Dumnezeu, nu ca cetăţeni ai unui stat, fiecare primindu-şi tratarea şi oferindu-se la fiecare aceeaşi „şansă” de mântuire, ci mai degrabă ca nişte criminali vinovaţi şi condamnaţi înaintea unui judecător neprihănit. Nici unul nu are vreo pretenţie la mântuire. Minunea este, nu că Dumnezeu nu i-ar salva pe toţi, ci că atunci când toţi sunt vinovaţi El îi iartă pe aşa de mulţi; iar răspunsul la întrebarea, De ce nu îi mântuieşte El pe toţi? trebuieşte găsit nu în negarea arminiană a omnipotenţei harului Său, ci în faptul că, aşa cum afirma Dr. Warfield, „Dumnezeu în dragostea Sa îi salvează pe cei vinovaţi din rasa umană pe cât de mulţi îi poate aduce la consimţământul întregii Sale naturi de a mantui”3. Motivele cunoscute de Sine EL vede că nu este cel mai bine să îi ierte pe toţi, ci că unora ar trebui să li se permită să aibă felul lor de judecată şi să fie lăsaţi pedepsei veşnice pentru a se arătat ce lucru groaznic este păcatul şi rebeliunea împotriva lui Dumnezeu.

Timpul şi Scripturile repetă declaraţia că mântuirea este prin har, ca şi când ar anticipa dificultatea pe care ar avea-o oamenii în ajungerea la concluzia că ei nu şi-au putut câştiga mântuirea prin propriile lor fapte. Astfel ei distrug larg răspândita noţiune că Dumnezeu ar datora cuiva mântuirea. „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu; nu prin fapte ca să nu se laude nimeni” Efeseni 2:8, 9. „Şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altfel, harul n-ar mai fi har” Romani 11:6. „Nimeni nu va fi îndreptăţit prin faptele legii”, Romani 3:20. „Însă celui ce face fapte, plata nu i se socoteşte ca un har, ci ca datorie”, Romani 4:4. „Cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit?” 1 Corinteni 4:7. „Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt”, 1 Corinteni 15:10. „Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” Romani 11:35. „Darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Hristos Isus, Domnul nostru”, Romani 6:23.

Harul şi faptele sunt în mod reciproc exclusive; şi tot atât de bine am putea încerca să aducem laolaltă cei doi poli pentru a efectua o coaliţie a harului şi a faptelor în mântuire. În acelaşi mod am putea vorbi despre „darul cumpărat”, precum am discuta despre „harul condiţional”, căci atunci când harul încetează să mai fie absolut el încetează să mai fie har. Prin urmare, atunci când Scripturile spun că mântuirea este prin har noi trebuie să înţelegem că aceasta este prin întregul ei proces lucrarea lui Dumnezeu şi că orice fapte merituoase făcute sunt rezultatul schimbării care a fost deja înfăptuită.

Arminianismul distruge acest caracter graţios al mântuirii şi înlocuieşte un sistem de har plus fapte. Nu contează ce parte mică pot juca aceste fapte, ele sunt necesare şi sunt fundamentul distincţiei dintre cei mântuiţi şi cei pierduţi şi prin urmare ar acorda ocazia pentru cei mântuiţi să se laude deasupra celor pierduţi din moment ce ambii aveau oportunităţi egale. Însă Pavel spune că lăudarea este exclusă, şi că cel ce se laudă să se laude în Domnul (Romani 3:27, 1 Corinteni 1:31). Dar dacă sunt mântuiţi prin har, cel răscumpărat îşi reaminteşte de mlaştina din care a fost scos, iar atitudinea sa faţă de cei pierduţi este una de simpatie şi de compătimire. El ştie că doar datorită harului lui Dumnezeu el ar fi fost în aceeaşi stare ca cei care pier, iar cântecul lui este, „Nu nouă Doamne, nu nouă, ci numelui Tău să fie adusă slavă pentru mila şi pentru adevărul Tău.”

____________________
NOTE DE SUBSOL
1. Predestination [Predestinarea], p. 140.
2. Bondage of the Will [Robia voinţei], p. 838.
3. The Plan of Salvation [Planul de mântuire], p. 93.

DESPRE AUTOR

Dr. Boettner s-a născut la o fermă din nord-vestul statului Missouri. A absolvit Seminarul Teologic Princeton (Th. B. 1928; Th. M. 1929), unde a studiat Teologia Sistematică sub conducerea defunctului Dr. C. W. Hodge. Anterior a absolvit Colegiul Tarkio, Missouri şi a făcut un scurt curs în domeniul Agriculturii la Universitatea din Missouri. În 1933 a primit gradul onorariu de Doctor of Divinity, şi în 1957 gradul de Doctorat în Literatură. A predat Biblia pentru opt ani la Colegiul Pikeville, Kentucky. Rezident al Washington D.C. pentru unsprezece ani şi al Los Angeles pentru trei ani. Casa sa era în Rock Port, Missouri. Alte cărţi scrise de el sunt Roman Catholicism, Studies in Theology, Immortality, şi The Millennium [Romano-Catolicismul, Studii din Teologie, Nemurirea, şi Mileniul].

http://www.voxdeibaptist.org/salvation_by_grace_Loraine_trd.htm

SOTEOROLOGIE / MÂNTUIREA EXPERIMENTALĂ – Arthur W. Pink

download - Copie - Copie

MÂNTUIREA EXPERIMENTALĂ – Arthur W. Pink

MÂNTUIREA poate fi privită din diferite unghiuri şi contemplată sub diferite aspecte, însă din oricare parte am privi-o trebuie să ne amintim întotdeauna că „Mântuirea este a Domnului”. Mântuirea a fost planificată de Tatăl pentru aleşii Săi înainte de întemeierea lumii. Aceasta a fost cumpărată pentru ei prin viaţa sfântă şi moartea mandatară a Fiului Său întrupat. Aceasta este aplicată şi lucrată în ei de către Duhul Său cel Sfânt. Ea este cunoscută şi savurată prin studiul Scripturilor, prin exercitarea credinţei şi prin comuniunea cu Dumnezeul triunic.

Teama cea mare este faptul că există o mulţime în cadrul Creştinismului care îşi imaginează şi cred în mod sincer că ei sunt printre cei mântuiţi, dar care sunt încă străini totali de lucrarea harului divin în inimile lor. Este un lucru să ai concepţii intelectuale clare despre adevărul lui Dumnezeu şi este un alt lucru să ai o cunoştinţă personală, de inimă cu aceasta. Este un lucru să crezi că păcatul este lucrul groaznic pe care îl declară Biblia, însă este o altă chestiune să ai o oroare sfântă şi ură a acestuia în suflet. Este un lucru să ştii că Dumnezeu cere pocăinţa şi este un alt lucru să plângi şi să te jeleşti în mod experimental peste ticăloşia noastră. Este un lucru să crezi că Hristos este singurul Mântuitor pentru păcătoşi, este o altă chestiune să te încrezi într-adevăr în El din inimă. Este un lucru să crezi că Hristos este Suma excelenţei, dar este un alt lucru SĂ-L IUBEŞTI mai presus de toţi alţii. Este un lucru să crezi că Dumnezeu este Cel măreţ şi sfânt, este chiar un alt lucru să îi acorzi reala reverenţă şi frică de El. Este un lucru să crezi că mântuirea este a Domnului, însă este o altă chestiune a deveni un părtaş actual al acesteia prin lucrările Sale graţioase.

În timp ce este adevărat faptul că Sfintele Scripturi insistă asupra responsabilităţii omului, şi că prin toate acestea Dumnezeu se ocupă de păcătos în calitatea de fiinţă răspunzătoare, este de asemenea adevărat că Biblia arată în mod clar şi constant faptul că nici un fiu al lui Adam nu s-a măsurat cu responsabilitatea sa, că fiecare a eşuat în mod mizerabil să se scape de responsabilitatea sa. Aceasta este ceea ce constituie nevoia profundă ca DUMNEZEU să lucreze în păcătos şi să facă pentru el ceea ce el este incapabil să facă pentru sine. „Cei care sunt în firea păcătoasă nu pot să placă lui Dumnezeu” (Romani 8:8). Păcătosul este „fără putere” (Romani 5:6). Separaţi de Domnul noi nu „putem face nimic” (Ioan 15:5).

În timp ce este adevărat că Evanghelia oferă o chemare cât şi o poruncă pentru toţi cei ce o aud, este de asemenea adevărat că TOŢI cei care dispreţuiesc această chemare şi nu ascultă de acea poruncă – „Dar toţi, fără excepţie au început să se scuze” (Luca 14:18). Aici este locul unde păcătosul comite cel mai mare păcat şi manifestă cel mai mult groaznica sa duşmănie împotriva lui Dumnezeu şi a Hristosului Său: căci atunci când i se prezintă acestuia un Salvator, potrivit nevoilor sale, el îl „dispreţuieşte şi îl respinge” pe Acesta (Isaia 53:3).

Aici arată păcătosul cât de este el de rebel incorigibil, şi demonstrează că el merită doar chinurile veşnice. Însă chiar în acest punct Dumnezeu îşi manifestă suveranitatea şi HARUL Său minunat. El nu numai că a planificat şi a oferit mântuirea, ci El o acordă de fapt asupra acelora pe care El i-a ales.

Această acordare a mântuirii este mai mult decât o simplă proclamare a faptului că mântuirea s-ar găsi în Domnul Isus: este chiar mai mult decât o invitaţie pentru păcătoşi să-l primească pe Hristos ca Mântuitor al lor. Este de fapt momentul lui Dumnezeu de salvare a poporului Său. Aceasta este propria Sa suveranitate şi lucrarea atotputernică a harului faţă şi în aceia care sunt în întregime destituiţi de merit, şi care sunt aşa de depravaţi în ei înşişi încât ei nu vor face şi nu vor putea face un pas pentru obţinerea mântuirii. Aceia care au fost de fapt mântuiţi datorează mult mai mult harului divin decât îşi imaginează ei. Nu numai că Hristos a murit pentru a înlătura păcatele lor, ci şi Duhul Sfânt a produs o lucrare în ei – o lucrare care aplică lor virtuţile morţii ispăşitoare a lui Hristos.

În acest punct eşuează mulţi predicatori în expunerea lor a Adevărului. În timp ce mulţi dintre ei afirmă faptul că Hristos este singurul Mântuitor pentru păcătoşi, ei mai învaţă faptul că El a devenit de fapt al nostru doar prin consimţământul nostru. În timp ce aceştia admit faptul că Duhul Sfânt face lucrarea de convingere de păcat şi că doar El ne arată condiţia noastră decăzută şi nevoia de Hristos, cu toate acestea ei mai insistă asupra ideii că factorului decisiv în mântuire este propria voinţă a omului. Sfintele Scripturi învaţă însă că „mântuirea este a DOMNULUI” (Iona 2:9), şi că nimic din creatură nu intră în acesta în oricare punct. Dumnezeu poate sfinţi numai ce a fost produse de El Însuşi. Deşi este adevărat că mântuirea nu devine partea personală a păcătosului până ce acesta a crezut, din inima sa, în Domnul Isus Hristos, aceeaşi ÎNCREDERE este lucrată în el de către Duhul Sfânt: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8).

Este extrem de solemn să descoperi faptul că există o „încredere” în Hristos din partea omului natural, care NU este o încredere spre mântuire. Aşa cum şi budiştii cred în Buda, la fel şi în Creştinism sunt mulţimi care cred în Hristos Şi această „încredere” este ceva mai mult decât una intelectuală. Adesea este mult sentiment conectat cu acesta – emoţiile pot fi profund stârnite. Hristos a învăţat, în cadrul Pildei Semănătorului, că există o clasă de oameni care aud Cuvântul şi îl primesc cu bucurie, dar nu are rădăcină în ei înşişi (Matei 13:20, 21). Aceasta este temător de solemn, căci încă se mai întâmplă şi astăzi. Scripturile ne mai spun că Irod l-a auzit pe Ioan „cu plăcere”. Astfel, simplul fapt că cititorul acestor pagini se bucură să asculte la un predicator sănătos nu este deloc o dovadă că el este un suflet regenerat. Domnul Isus a spus fariseilor despre Ioan Botezătorul, „Doar pentru o vreme aţi fost gata să vă bucuraţi în lumina lui”, totuşi continuarea arată clar că nici o lucrare reală a harului nu a avut loc în ei. Şi aceste lucruri sunt înregistrare în Scriptură ca avertizări solemne!

Este uluitor şi solemn să remarcăm faptul exactităţii cuvintelor din ultimele două citate scripturale la care am făcut referinţă. Notaţi repetatul pronume personal din Marcu 6:20: „Căci Irod se temea de Ioan (nu de ‚Dumnezeu’!, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt; îl ocrotea, şi, când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neştiind ce să facă; şi-l asculta cu plăcere”. A fost personalitatea lui Ioan ceea ce l-a atras pe Irod. Cât de des este şi cazul din zilele noastre! Oamenii sunt fermecaţi de personalitatea predicatorului: ei sunt duşi prin stilul său şi câştigaţi de sinceritatea sa faţă de suflete. Însă dacă nu este nimic mai mult decât aceasta, pentru ei va exista într-o zi o trezire rudimentară. Ceea ce este de fapt vital este o „dragoste pentru adevăr”, nu pentru cel care îl prezintă, aceasta este ceea ce-i distinge pe oamenii lui Dumnezeu de „mulţimea amestecată” care s-a asociat cândva cu ei.

Aşa că în Ioan 5:35 Hristos a spus fariseilor referitoare la precursorul său: „Ioan era lumina, care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă veseliţi câtva vreme la lumina lui”, nu „în lumină”! În aceeaşi manieră, sunt mulţi astăzi care ascultă la acela căruia Dumnezeu i-a permis să deschidă câteva din misterele şi minunile Cuvântului Său şi ei se bucură „în lumina acestuia” în timp ce ei înşişi se află în întuneric, neprimind niciodată în mod personal „vreo ungere de la Duhul Sfânt”. Aceia care „iubesc adevărul” (2 Tesaloniceni 2:10) sunt aceia în care o lucrare divină a harului a fost lucrată. Ei au ceva mai mult decât o înţelegere clară şi intelectuală a Scripturii: aceasta este hrana sufletelor lor, bucuria inimilor lor (Ieremia 15:16). Ei iubesc adevărul, şi pentru că fac aceasta, ei urăsc eroarea şi se feresc de ea ca de o otravă mortală. Ei sunt geloşi pentru slava Autorului Cuvântului, şi nu vor asculta vreun predicator a cărui învăţătură Îl dezonorează; ei nu vor asculta la predicarea care înaltă omul în locul de supremaţie, aşa încât el să fie cel ce hotărăşte propriul său destin.

„DOAMNE, Tu ne vei da pacea, căci Tu ai împlinit pentru noi toate lucrările noastre” (Isaia 26:12). Aici este inima şi confesiunea necalificată a adevăratului popor al lui Dumnezeu. Notaţi prepoziţia: „Tu ai împlinit pentru noi toate lucrările noastre”. Aceasta vorbeşte despre o lucrare divină a harului împlinit în inima sfântului. Acesta nu este singurul text. Cântăriţi cu atenţie şi următorul: „Dar când Dumnezeu – care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, şi m-a chemat prin harul Său – a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său” (Galateni 1:15, 16).

„Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). „Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6). „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). „Voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor” (Evrei 10:16). „Dumnezeul păcii… să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut” (Evrei 13:20). Aici sunt şapte pasaje care vorbesc despre lucrările interioare ale harului lui Dumnezeu, sau în alte cuvinte despre mântuirea experimentală.

„DOAMNE, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlineşti pentru noi” (Isaia 26:12). Există vreun răspuns care să răsune în inima noastră faţă de aceasta, cititorul meu? Este oare pocăinţa ta ceva mai adânc decât remuşcarea şi lacrimile omului natural? Îşi are aceasta rădăcina într-o lucrare divină a harului pe care să o fi lucrat-o Duhul Sfânt în sufletul nostru? Este credinţa ta în Hristos ceva mai mult decât o chestiune intelectuală? Este relaţia ta ci El mai vitală decât oricare alt act comis de tine, fiind făcut deja una cu El prin puterea şi operaţia Duhului? Este dragostea ta pentru Hristos ceva mai mult decât un sentiment pios, ca acela al îndrăgostitului care cântă despre „gentilul” şi „dulcele” Isus? Purcede dragostea ta pentru El dintr-o natură total nouă, pe care a creat-o Dumnezeu în tine? Ai putea spune şi tu cu Psalmistul: „Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine”. Este oare profesia ta însoţită de o blândeţe şi un caracter umil al inimii? Este uşor să îţi dai singur nume şi să spui, „Sunt o creatură nevrednică şi neprofitabilă”, însă eşti tu chiar aşa? Te simţi că eşti „cel mai mic şi mai neînsemnat dintre toţi sfinţii”? Pavel s-a simţit! Dacă nu te simţi astfel, şi dacă în schimb te consideri superior rangului şi nivelului creştinilor, cine le deplânge căderile lor, mărturiseşte slăbiciunea lor şi strigă, „O, nenorocitul de mine!” – este un motiv grav de a conclude faptul că tu eşti un străin pentru Dumnezeu!

Ceea ce face distincţia dintre evlavia autentică şi religiunea umană este aceasta: una este externă, cealaltă este internă. Hristos se plângea de farisei zicând, „Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru Sunt pline de răpire şi de necumpătare” (Matei 23:25). O religie carenală este în întregime la suprafaţă. Dumnezeu lucrează cu inima şi cu inima se ocupă El. Referitor la poporul Său, El spune: „Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor” (Evrei 10:16).

„Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlineşti pentru noi”. Cât de umilitor este aceasta pentru mândria omului! Aceasta face totul din Dumnezeu şi nimic din creatură! Tendinţa naturii umane de care este plină lumea este de a fi auto-suficientă şi auto-satisfăcută; ca să spunem împreună cu laodicenii, „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic” (Apocalipsa 3:17). Însă aici este ceva care să ne smerească şi să ne golească de mândrie. Din moment ce Dumnezeu a făcut toate lucrările noastre în noi, atunci noi nu mai avem nici o tendinţă să ne lăudăm. „Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?” (1 Corinteni 4:7).

Cine sunt dar aceia în care Dumnezeu lucrează astfel? Din partea divină, poporul Său favorizat, ales şi răscumpărat. Din partea umană: aceia care, în ei înşişi nu au nici o revendicare despre lucrarea Lui; care sunt destituiţi de orice merit; care au totul în ei pentru a putea provoca mânia Sa sfântă; aceia care sunt eşecuri mizerabile în vieţile lor, şi total depravaţi şi corupţi în persoanele lor. Însă acolo unde păcatul a fost mult, harul a făcut mult mai mult, şi a făcut pentru ei şi în ei ceea ce ei nu ar face şi nu ar putea face pentru ei înşişi.

Dar ce „lucrează” Dumnezeu în poporul Său? – Toate lucrările lor. În primul rând El îi impulsionează: „Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic” (Ioan 6:63). „El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului” (Iacov 1:18). În al doilea rând, El acordă pocăinţa: „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor” (Faptele Apostolilor 5:31). „Dumnezeu a dat, deci, şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa” (Faptele Apostolilor 11:18; 2 Timotei 2:25). În al treilea rând, El dă credinţă: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8). „Fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi” (Coloseni 2:12). În al patrulea rând, El oferă pricepere spirituală: „Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat” (1 Ioan 5:20). În al cincilea rând, El efectuează serviciul nostru: „Prin harul lui Dumnezeu Sunt ce Sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zădarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine” (1 Corinteni 15:20). În al şaselea rând, El ne asigură perseverenţa noastră: „Voi Sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuire” (1 Petru 1:5). În al şaptelea rând, El produce roada noastră: „De la Mine îţi vei primi rodul” (Osea 14:8). „Roada Duhului” (Galateni 5:22). Da, El a înfăptuit toate lucrările noastre în noi.

De ce a „lucrat Dumnezeu toate lucrările noastre în noi”? În primul rând, dacă El nu o făcea aşa, toţi am fi pierit pentru veşnicie (Romani 9:29). Noi eram „fără putere”, incapabili de a împlini cerinţele neprihănite ale lui Dumnezeu. De aceea, în harul suveran, El a făcut ceea ce ar fi trebuit să facem noi, dar nu am putut. În al doilea rând, că toată slava să fie a Lui. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. El o spune. El nu-şi va împărţi slava cu un altul. Prin aceasta se înţelege că El asigură toată lauda, aşa că noi nu avem nici un fundament pentru a ne lăuda. În al treilea rând, ca mântuirea noastră să poată fi realizată şi asigurată. Dacă ar mai fi existat vreo parte a mântuirii noastre lăsate pentru noi, aceasta nu ar fi fost nici eficientă şi nici asigurată. Orice atinge omul aceea el spurcă: eşec este scris peste tot ceea ce încearcă el. Însă ceea ce face Dumnezeu este perfect şi dăinuieşte în veci: „Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El” (Eclesiastul 3:14).

Cum pot să fiu sigur că lucrările mele au fost „înfăptuite în mine” de Dumnezeu? Prin efectele sale. Dacă ai fost născut din nou, ai în interior o natură nouă. Această nouă natură este spirituală şi contrară firii – contrară în dorinţele şi aspiraţiile ei. Deoarece natura cea veche şi cea nouă sunt contrare una faţă de alta, există un război continuu între ele. Eşti conştient de acest conflict interior?

Dacă pocăinţa ta este una produsă de Dumnezeu, atunci tu te auto-deteşti; dacă pocăinţa ta este una autentică şi spirituală, atunci te minunezi de ce nu te-a aruncat mai devreme Dumnezeu în iad. Dacă pocăinţa ta este darul lui Hristos, atunci jeleşti zilnic întoarcerea mizerabilă pe care o faci faţă de harul minunat al lui Dumnezeu; tu urăşti păcatul, te necăjeşti în secret înaintea lui Dumnezeu pentru multele tale nelegiuiri. Aceasta nu o faci aşa de simplu ca la convertire, ci zilnic.

Dacă credinţa ta este una comunicată de Dumnezeu, ea este evidenţiată de întoarcerea ta de la toate încrederile în creatură, printr-o renunţare a propriei tale neprihăniri, printr-o repudiere a propriilor tale fapte. Dacă credinţa ta este „credinţa aleşilor lui Dumnezeu” (Tit 1:1), atunci te odihneşti în Hristos ca fundament al acceptării tale înaintea lui Dumnezeu. Dacă credinţa ta este rezultatul „operării lui Dumnezeu”, atunci tu crezi în mod implicit în Cuvântul Său, îl primeşti cu blândeţe, crucifici raţiunea şi accepţi tot ceea ce El a spus cu o simplicitate ca de copil.

Dacă dragostea ta pentru Hristos este roada Duhului (Galateni 5:22, 25), atunci aceasta se evidenţiază pe sine prin căutarea constantă în a fi plăcut lui Dumnezeu, şi prin abţinerea de la ceea ce tu ştii că nu este plăcut pentru El: într-un cuvânt, printr-o umblare de ascultare. Dacă dragostea ta pentru Hristos este dragostea „omului nou”, atunci tu tânjeşti după El, îţi câştigi comuniunea cu el mai presus de orice altceva. Dacă dragostea pentru Hristos este de acelaşi fel (deşi nu în grad) cu cea a Lui pentru tine, atunci tu priveşti cu ardoare la glorioasa Sa revenire, atunci când El va apărea să primească la Sine pe poporul Său, ca ei să fie pentru totdeauna cu Domnul. Fie ca harul discernământului spiritual să fie dat cititorului pentru a vedea dacă profesarea sa de creştin este reală sau o ipocrizie, dacă speranţa sa este clădită pe Stânca Veacurilor sau pe nisipurile mişcătoare ale rezoluţiilor, eforturilor, deciziilor sau a sentimentelor umane; dacă, pe scurt, mântuirea sa este „A DOMNULUI” sau imaginaţia deşartă a propriei sale inimii înşelătoare.

http://www.voxdeibaptist.org/experimental_salvation_trd.htm

SOTEOROLOGIE / LEGĂMÂNTUL HARULUI – Planul salvării – Charles Hodge.

download - Copie

LEGĂMÂNTUL HARULUI – Planul salvării – Charles Hodge.

Planul mântuirii este prezentat sub forma unui legământ. Aceasta este evident, –

Mai întâi, din folosirea constantă a cuvintelor berit şi diatheke cu referire la acesta. Cu privire la primul din aceste cuvinte, deşi este uneori folosit ca o lege, dispoziţie, sau aranjament în general, unde lipsesc elementele unui legământ, vorbind strict, nu poate fi totuşi îndoială că în conformitate cu folosirea lui predominantă în Vechiul Testament, înseamnă un contract mutual între două sau mai multe părţi. Este foarte des folosit în acordurile între persoane şi mai ales între regi şi conducători. Avraam şi Abimelec au făcut un legământ. (Gen. 21.27) Iosua a făcut un legământ cu poporul. (Ios. 24.25.) Ionatan şi David au făcut un legământ. (1 Sam. 18.3) Ionatan a făcut un legământ cu casa lui David. (1 Sam. 20.16.) Ahab a făcut un legământ cu Ben Hadad, (1 regi 20.34.) Deci, îl întâlnim constant. Deci nu este loc pentru îndoială că acest cuvânt “berit” este folosit în tranzacţiile dintre oameni şi înseamnă un acord mutual. Nu avem dreptul să-I dăm alt sens cănd este vorba de o tranzacţie între Dumnezeu şi om. Este repetată menţionarea legământului lui Dumnezeu cu Avraam, în Gen. 15.8; 17.13 şi după aceea cu Isaac şi iacov. Apoi cu Israeliţii la Muntele Sinai. Vechiul Testament are ca fundaţie această idee a relaţiei prin legământ între Dumnezeu şi poporul teocratic.

Sensul cuvântului diatheke în Scriptura greacă este la fel de sigur şi uniform. Este derivate din verbul diatithemi a aranja şi deci, în greaca obş;nuită este folosit pentru orice aranjament sau dispoziţie. În Biblie este folosit aproape uniform cu sensul de legământ. În Septuaginta este traducerea lui berit în toate cazurile la care ne-am referit mai sus. Este termenul folosit întotdeauna în Noul Testament pentru a desemna legământul cu Avraam, cu Israeliţii şi cu credincioşii. Vechiul legământ şi cel nou sunt prezentate în contrast. Ambele erau legăminte. Dacă acest cuvânt are sensul acesta când este aplicat la tranzacţia cu Avraam şi cu Evreii, trebuie să aibă acelaşi sens când este aplicată la planul salvării revelat de Evanghelie.

În al doilea rând, faptul că planul salvării este prezentat în biblie sub forma unui legământ este dovedit nu numai de semnificaţia şi utilizarea cuvintelor menţionate mai sus, vârsta cuvintelor menţionate mai sus, ci şi de faptul decisive că elementele unui legământ sunt incluse în acest plan. Sunt părţi, promisiuni mutuale sau stipulaţii şi condiţii Acesta este de fapt un legământ, oricum ar fi el numit. Acesta fiind felul biblic de reprezentare, este foarte important să fie reţinut în teologie. Singura noastră siguranţă pentru reţinerea adevărurilor biblice este de a adera la Scriptură cât de aproape posibil în modul nostrum de prezentare a doctrinelor revelate acolo.

http://www.voxdeibaptist.org/the_covenant_of_grace_trd.htm

Misiunea Betania / iul.09.2009

download - Copie

Misiunea Betania

Pagina Proiectului Betania este realizată de

Ana Gabriela Olaru

Coordonatoare Proiect Betania

Betania pentru dumneavoastră

prezentare proiect

  

  

..Pana la batranetea voastra,Eu voi fi acelasi,pana la caruntetele voastre va voi sprijini. Vam purtat si tot vreau sa va mai port,sa va sprijinesc si sa va mantuiesc

(Isaia 46:4) 

Chiar daca au nadejdea vietii vesnice, spre finele vietii, batranii sunt coplesiti de amintirea pierderilor suferite in timp, coplesiti de frica, de vinovatie, sunt ingrijorati, se simt singuri uneori,marginalizati, imaginea de sine scade, se simt o povara.In special sunt impresionata de  văduvi şi văduve, rămaşi singuri să parcurga ultima distanţă din drumul vieţii. Nu uitati ca bătrâneţea inseamna pregatire pentru veşnicie. Nu obositi ..nu va temeti (Isaia 41:10)

NOI, cu totii avem datoria sa preintampinam aceste sentimente de inutilitate si singuratate..avem datoria sfanta (Levitic 19:32) sa-i cinstim, sa le daruim din timpul nostru, sa apreciem “smaraldul din interior”

Proiectulare un impact deosebit asupra beneficiarilor, a prietenilor acestora, speranta lor de viata a crescut ,dorinta relationarii de asemenea, dorinta avida de cunoastere a problemelor cu care se confrunta si pe care nu le inteleg (de sanatate in primul rand)..ceea ce inainte de derularea activitatilor proiectului pentru multi nu era o problema,ei asteptand cuminti sa treaca la cele vesnice.

Este o binecuvantare sa fii un bun comunicator, sa-ti pese de altii, sa gasesti cele mai potrivite vorbe de mangaiere, sa ai discernamant, sa arunci punti de iubire catre semeni, fara sa astepti mare lucru de la ei ! Ma rog Domnului ca actiunile BETANIEI legate de seniori, sa motiveze, sa sensibilizeze Comitetul si membrii bisericii noastre.  

Cu ajutorul Domnului in cadrul proiectului Betania, incepand cu 2003 si pana in prezent am derulat o serie de activitati, care au adus bucurie seniorilor, au vindecat uneori rani, au adus speranta si lumina divina in colturile umbroase ale vietii!

Activităţile derulate au atins din obiectivele principale ale proiectului astfel:

Vizite periodice la domiciliu.Seniorii au fost  vizitati lunar de echipa proiectului existenta formata din coordonatorul de proiect (angajat al Fundatiei OSANA), doi asistenti medicali (voluntari )si  alti 3 voluntari  din biserica locala.

Oferirea de sprijin material –s-au oferit alimente, medicamente, în raport cu donaţiile primite şi nevoile identificate;

Sprijin emoţional şi după caz consiliere sociala, psihologică si pastorala – acordată în cazul vizitelor şi la solicitare

Revitalizarea sentimentul de apartenenţă religioasă, prin ajutorarea in a  frecventarea serviciile religioase din cadrul bisericii, grupuri de părtăşie;

Acordarea unor servicii medicale – precum şi facilitarea transportului pentru controlul medical la cabinete, funcţie de posibilitati şi situaţie.

Implicarea persoanelor vârstnice, în mod voluntar, la întâlniri, activităţi recreative şi de socializare, vizite la domiciliul altor seniori;

Organizarea unor întâlniri de grup mare, cu un numar de seniori care a variat intre 43 si 90. Au avut loc intalniri, in locatii diferite: in aer liber la Casa Laura, si la alte doua biserici baptiste din orasul Constanta. Aceste întâlniri au rolul de a încuraja, de a crea posibilitatea relationarii prin conversaţii pe diferite teme, de a ne ruga unii pentru ceilalţi si posibilitatea de a relaţiona cu persoane noi.

In cadrul întâlnirilor mari si individuale, seniorii au primit materiale ce dezbat  problematicile vârstei a treia, spirituale, informaţii cu privire la alimentaţie, stil de viaţă si sănătate

Contactactarea seniorilor cu abilităţi în lucru manualpentru confecţionare de articole de îmbrăcăminte (sosete si genunchiere), ce le-am oferit seniorilor

Evaluarea gradului de satisfactie al beneficiarilora fost inregistrat de voluntari in cadrul intalnirii din decembrie, care au observat satisfactia si multumirea seniorilor pentru: revederea persoanelor dragi, intalnirea cu persoane noi, comunicarea eficienta, primirea de informatii medicale si de interes general, vizionare fotografii cu alti seniori, relationare.

Ne bucuram sa fim un instrument in mana lui Dumnezeu, prin care El isi revarsa dragostea Sa catre cei in nevoie. Proiectul Betania se derulează inca din anul 2003. Atât numărul beneficiarilor, care a fost intr-o continua creştere, cat si diversitatea cazurilor întâmpinate, au fost o oportunitate de a cunoaşte mai in amănunt problematica persoanelor vârstnice, si de acumula experienţa.

Pe parcursul derulării proiectului am întâmpinat si o serie de dificultati iminente. Eforturile noastre s-au intensificat asupra acestor dificultati, insa unele inca mai exista.

Fr.Daduica si fr Fechete, doi pastori iubiti ai Betaniei, s-au implicat, de-a lungul timpului, fizic si spiritual cu multa sensibilitate si dragoste.

Fundatia „OSANA” a asigurat continuitatea programului si a resurselor umane timp de peste 5 ani. Proiectul Betania, privit d.p.d.v. financiar, se desfasoara pe baza de donatii individuale, ale bisericilor, organizatiilor din comunitatea constanteana.

La început, proiectul s-a derulat cu paşi timizi, la un nivel restrâns.

In timp, proiectul a fost foarte cunoscut in comunitatea evanghelica locala, s-a conştientizat importanta si nevoia lui, ceea ce a condus la creşterea numărului de seniori interesati si a întâlnirilor de grup mare, foarte apreciate. Am primit solicitari in a organiza intalniri cu seniorii din partea mai multor biserici evanghelice locale.

Amploarea neaşteptata a acestui proiect ne-a confirmat ca aceasta lucrare este viziunea Lui Dumnezeu îndreptata către persoanele de vârsta a treia.

In prezent Proiectul BETANIA, reprezinta o mana intinsa cu dragoste si dedicare catre persoanele in varsta, care au nevoie mai mult ca oricand, de socializare, de afectiunea si sprijinul nostru.

DOMNUL SA VA BINECUVINTEZE!

Ana-Gabriela Olaru                                        Cerasela Perianu

Coordonator Proiect                                       Director Executiv Fundatia “Osana”

http://publicatia.voxdeibaptist.org/betania_iul09.htm

Coronavirus: Recesiune record pentru economia mondială. Cum stă fiecare țară / Doar China a scăpat

download - Copie

de I.B.     HotNews.ro
Marţi, 1 septembrie 2020, 19:50 Economie | Finanţe

 

Bursa din New York
Bursa din New York
Foto: Agerpres
După India, Brazilia a dezvăluit marți o scădere istorică a PIB-ului în al doilea trimestru, o scădere suportată de aproape toate marile economii ale lumii în urma pandemiei Covid-19. Doar China a scăpat de recesiune.
Brazilia, cea mai mare economie din America Latină, a raportat marți o prăbușire record de 9,7% din PIB-ul său între aprilie și iunie. A doua țară cea mai afectată de pandemie, cu mai mult de 121.000 de decese, gigantul sud-american a intrat oficial în recesiune după un declin (revizuit) de 2,5% în primul trimestru.

„PIB-ul se află acum la același nivel ca la sfârșitul anului 2009, în centrul crizei financiare internaționale”, a explicat Institutul de Statistică IBGE într-un comunicat.

India, un alt gigant emergent care plătește un preț mare pentru Covid-19 (peste 65.000 de morți), a dezvăluit cu 24 de ore mai devreme o scădere fără precedent de 23,9% din PIB-ul său de la un an la altul. Fără recesiune, totuși, deoarece New Delhi a înregistrat o creștere de 3,1% între ianuarie și martie.

În Statele Unite, cea mai mare economie din lume, scăderea a fost de 9,5% în al doilea trimestru, după o scădere de 1,3% în primul, potrivit cifrelor publicate de OECD. Statisticile guvernului SUA publică variații la o rată anualizată (-32,9% în al doilea trimestru), precum Canada, care vineri a raportat o scădere fără precedent a PIB-ului său cu 38,7% în primăvară.

Singura lumină palidă a venit de la a doua cea mai mare economie din lume: China a evitat recesiunea prin stoparea epidemiei. PIB-ul a revenit cu 11,5% în al doilea trimestru, după ce a scăzut cu 10% în primul trimestru. Pe parcursul unui an, scăderea a fost de 6,8% în primul trimestru și revenirea de 3,2% în al doilea trimestru. Un nivel de creștere care rămâne însă mult mai mic decât cel înregistrat de China în ultimele decenii.

Japonia vecină a avut încă trei luni dificile: în al doilea trimestru, PIB-ul său s-a prăbușit cu 7,8% comparativ cu cel din ianuarie până în martie. Aceasta este cea mai puternică scădere de când au fost puse în aplicare date comparabile în 1980 și al treilea trimestru consecutiv al contracției PIB-ului.

Europa înconjurată de recesiune

Din partea Vechiului Continent, întreaga zonă euro și-a redus PIB-ul cu 12,1% în primăvară, după -3,6% în trimestrul anterior, adică „de departe” cel mai semnificativ declin din 1995, potrivit oficiului european de statistică Eurostat.

Germania, cea mai mare economie din Europa, și-a văzut scăderea PIB-ului cu 10,1% în al doilea trimestru, după ce a scăzut cu 2% în primul (cea mai gravă scădere înregistrată până acum a fost de 4,7%). Mai puțin afectată de pandemie decât alte țări de pe continent, a lansat marți o mică notă de speranță prin revizuirea prognozei sale pentru o scădere a activității economice la -5,8%, față de -6,3% estimată anterior.

Pentru Franța, care a cunoscut o izolare mai strictă și mai lungă decât vecina sa de peste Rin, căderea este mai severă, cu un PIB în scădere cu 13,8% în primăvară, după -5,9% între ianuarie și martie. Cel mai rău trimestru înregistrat vreodată de la al Doilea Razboi Mondial de către Institutul Național de Statistică a fost până acum primăvara anului 1968, afectată de greva generală din mai.

Italia, care a cunoscut o creștere slabă înainte de criza sănătății și a cărei regiune bogată Lombardia a fost epicentrul european al pandemiei timp de câteva săptămâni, a intrat în recesiune cu o scădere a PIB-ului de 5,4% în primul trimestru, apoi 12,8% în al doilea.

În Spania, economia a scăzut cu 18,5% în al doilea trimestru, după 5,2% în primul, incluzând o scădere de 60% a veniturilor din turism în primăvară și o scădere de peste o treime a exporturilor.

Marea Britanie
, țara europeană cea mai afectată de pandemie, suferă cea mai gravă recesiune a continentului, întrucât economia sa rămâne legată de cea a UE până la sfârșitul anului. PIB-ul a scăzut cu 20,4% în al doilea trimestru, după ce a scăzut cu 2,2% în primul trimestru.

În ceea ce privește Rusia, economia sa s-a contractat cu 8,5% în al doilea trimestru pe parcursul unui an, potrivit primei estimări a agenției de statistică Rosstat. Dincolo de efectele pandemiei, gigantul rus a suferit și el din cauza crizei petrolului.

Subiectele zilei

Miercuri, 2 Septembrie 2020

VIDEO Accidentul auto al ministrului Transporturilor Lucian Bode: automobilul circulă distanțe lungi doar pe contrasens depășind coloane de mașini

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost rănit ușor într-un accident rutier produs între Pitești și Râmnicu Vâlcea. Din imagini se observă cum automobilul Tuareg
citeste tot articolul
VIDEO Liviu Vasilescu demisionează de la șefia Poliției Române, după scandalul legat de întâlnirea cu interlopii, noaptea, pe stradă / El a acuzat un „atac mediatic concertat” asupra IGPR

Liviu Vasilescu a anunțat marți seară că se retrage de la conducerea Poliției Române. Anunțul are loc în contextul scandalului generat de întâlnirea șefului IGPR cu membri ai
citeste tot articolul
Condițiile în care părinții pot opta pentru cursuri online pentru copiii lor – ministrul Educației

Copiii care suferă de boli cronice sau au în familie persoane din categorii de risc pot face școala exclusiv online, pentru a evita riscul infectării cu coronavirus. Întrebată, marți
citeste tot articolul
Coronavirus: Recesiune record pentru economia mondială. Cum stă fiecare țară / Doar China a scăpat

După India, Brazilia a dezvăluit marți o scădere istorică a PIB-ului în al doilea trimestru, o scădere suportată de aproape toate marile economii ale lumii în urma pandemiei Covid-19. Doar
citeste tot articolul
Adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, detașat la Poliția Harghita / Decizia, semnată de Liviu Vasilescu înainte de a demisiona

Adjunctul șefului Poliției Capitalei, comisarul Radu Gavriș, a fost detașat la Poliția Județeană Harghita, a anunțat marți seară Poliția Română. Decizia a fost semnată de Liviu Vasilescu, care
citeste tot articolul
Marcel Vela despre demisia șefului Poliției Române: „Decizia corectă” / Chestorul Eduard Mirițescu, numit interimar

Ministrul de interne Marcel Vela spune că decizia lui Liviu Vasilescu de a se retrage din funcția de șef al Poliției Române este cea „corectă” și a fost convenită pentru a nu
citeste tot articolul
Cum va arăta școala în scenariul hibrid: Copiii care stau acasă vor urmări live orele pe care colegii lor le fac cu profesorul la clasă

Ministrul Educației, Monica Anisie, a explicat că în cazul în care o școală adoptă sistemul hibrid – desfășurarea cursurilor cu prezența fizică parțială a elevilor și a cadrelor didactice
citeste tot articolul
Normele sanitare pentru deschiderea școlilor – intrarea la cursuri eșalonat, pe mai multe căi de acces, la anumite intervale orare / Masca, obligatorie pentru profesori și elevi începând din clasele primare

Intrarea în școală se va face eșalonat, pe mai multe uși de acces, la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri, iar elevii vor urma trasee prestabilite în
citeste tot articolul
?Alegeri locale 2020 . Ce s-a făcut și ce restanțe sunt la sectorul 1? Primarul Daniel Tudorache, candidat PSD pentru un nou mandat, la interviurile HotNews.ro LIVE, miercuri, de la ora 11.00

Daniel Tudorache este din 2016 primarul Sectorului 1, iar la alegerile de pe 27 septembrie candidează pentru un nou mandat sub semnul PSD. Pe ce a cheltuit primarul Daniel Tudorache peste 6 miliarde
citeste tot articolul
Coronavirus în lume : SUA au depășit 6 milioane de infecții / Vaccinurile antiCovid dezvoltate de Rusia și China au un neajuns comun

Statele Unite au depășit pragul de șase milioane de infecții cu coronavirusul de la izbucnirea pandemiei potrivit datelor Universității John Hopkins, fiind de departe cea mai afectată țară de către
citeste tot articolul
Un caz școală al transmiterii COVID-19 prin aerosoli: autocarul chinezesc

În luna ianuarie, la începutul a ceea ce avea să devină pandemia de COVID-19, un pasager infectat și asimptomatic a contaminat o treime din persoanele care au călătorit mai puțin de o
citeste tot articolul
Ciolacu i-a dat afară din partid pe patru dintre parlamentarii PSD care au lipsit la moțiune. Carmen Dan, iertată pentru moment

Parlamentarii PSD Cătălin Rădulescu, Adrian Todor, Dan Ciocan și Roxana Paturcă au fost excluși marți din partid, după ce cu o zi înainte nu au participat la ședința privind moțiunea de cenzură
citeste tot articolul
Virgil Popescu: Eu cred că în această vară turismul intern a fost la cele mai ridicate cote

Turismul intern a fost în această vară la cele mai ridicate cote și va avea încasări mai mari decât în perioada similară a anului trecut, consideră ministrul Economiei,
citeste tot articolul
Un nou pas pentru „ Autostrada Unirii ” A8 în Moldova: Licitație pentru proiectarea tronsonului Tg. Neamț – Iași – Ungheni / Termen: 38 de luni

Puțin peste 100 de km din „Autostrada Unirii” A8 de la Tg Neamț la Iași și mai departe până la Ungheni vor fi analizați pentru revizuirea și completarea Studiului de Fezabilitate
citeste tot articolul
Polonia suspendă cursele aeriene către și dinspre România, începând de miercuri

România a fost inclusă de Polonia pe lista statelor cu risc epidemiologic crescut, iar cursele aeriene către și dinspre România spre Polonia vor fi suspendate începând de
citeste tot articolul
Va fi înființată Poliția Siguranță Școlară / Organigrama Poliției Române, suplimentată cu 266 de posturi

O nouă structură – Poliția Siguranță Școlară – va fi înființată în Poliția Română. Va funcționa odată cu deschiderea noului an școlar, va avea 266 de polițiști și se va ocupa de
citeste tot articolul
FOTO Nouă reușită pentru SpaceX: Compania a realizat prima lansare polară din Florida după jumătate de secol

SpaceX a reușit să bifeze o nouă premieră: după mai bine de 50 de ani, a trimis în spațiu prima rachetă dintr-un cosmodrom din Florida utilizând o „lansare polară” care
citeste tot articolul
VIDEO Cea mai mare captură de hașiș și de „drogul jihadului” din istoria DIICOT și a Poliției Române. Unde erau ascunse drogurile în valoare de 60 de milioane de euro

Procurorii DIICOT și ofițerii poliției judiciare au descoperit, la finalul lui august, în portul Constanța 1,5 tone de hașiș și 751 de kg de pastile de captagon, cunoscut ca „drogul
citeste tot articolul
Samsung a prezentat telefonul pliabil Galaxy Z Fold2

Samsung a prezentat marți noua generație a telefonului pliabil Galaxy Fold, terminal care vine cu elemente îmbunătățite și cu ecran mai mare. Designul Galaxy Fold2 este mai solid, iar
citeste tot articolul
?US Open: Sorana Cîrstea, în turul doi după o victorie în două seturi (6-4, 7-5 vs Christina McHale)

Sorana Cîrstea (77 WTA) s-a calificat în turul al doilea al US Open, după ce a învins-o pe Christina McHale (SUA / 75 WTA), scor 6-4, 7-5. Meciul a durat o oră și 36 de minute.
citeste tot articolul
Dan Petrescu, despre tragerea la sorți: „Preferam să joc acasă cu Tottenham”

?Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a plâns din nou de tragerea la sorți, în urma căreia echipa lui va întâlni Djugarden, în turul al treilea al Europa League,
citeste tot articolul

PERSECUȚION

download - Copie - Copie

Draga Ardleean Viorel

În aprilie, militanții islamici fulani au ambuscadat încă un sat din Nigeria, ucigând un om pe nume Ibrahim John. Văduva oarbă a lui Ibrahim, Jummai, și cei șase copii ai lor au rămas fără soț, tată și întreținător. Se bazaseră complet pe Ibrahim pentru hrană, îmbrăcăminte și adăpost. Erau deja săraci, dar acum se confruntau cu un dezastru.

În mod obișnuit, ar fi fost împărțiți cu copiii care mergeau la casele diferitelor rude și soția care trăia din cărți. Înrăutățind lucrurile, satul nu mai era în siguranță pentru Jummai și copiii ei din cauza atacurilor tot mai mari.

În urma Scripturii, simțim o povară specială pentru îngrijirea văduvelor și a copiilor martirilor. Dar în cazul lui Jummai, am fost dublu motivați să-i ducem într-un loc mai bun în viață.

Pentru a-i sprijini în acest moment dificil, ICC a intervenit și a oferit chirie familiei pentru a se muta într-o nouă casă, unde vor fi mai feriți de islamiștii radicali care distrug sat după sat în regiunea Centurii Centrale din Nigeria.

Apoi, am furnizat familiei o mașină de cusut, rechizite și o vitrină, astfel încât să se poată întreține financiar. Unul dintre copiii mai mari va opera afacerea pentru a asigura financiar mamei și fraților săi.

Fiul acela ne-a spus: „Vă mulțumesc mult, ICC, pentru toate articolele, [în special] echipamentul de cusut pe care l-ați cumpărat pentru noi! Promit să muncesc din greu pentru a-mi susține mama oarbă și pe cele mai mici. Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu să vă întărească și să vă vadă prin tot ceea ce faceți în numele lui Isus „.

În cele din urmă, pentru a le susține în timp ce construiesc afacerea de cusut, le-am furnizat un pachet alimentar care conține elemente de bază, cum ar fi orez, ulei, fasole, sare și multe altele.

Ibrahim a dispărut și, din păcate, acest lucru nu poate fi remediat. Dar am mutat această familie într-un loc nou în viață și le-am ținut împreună. Jummai a spus: „Îi sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu pentru sprijinul din partea CPI. Dumnezeu te va binecuvânta pe măsură ce vei continua cu lucrările bune. Această șansă [pentru] viață pe care mi-ați dat-o mie și copiilor mei va fi amintită pentru totdeauna. ”

De multe ori îmi fac griji cu frică și tremur ce se va întâmpla cu soția și copiii mei dacă aș trece. În cazul unei văduve oarbe cu șase copii, nu-mi pot imagina ce simțea Jummai.
Cu toate acestea, știu că Dumnezeu are un loc special în inima sa pentru văduve și orfani și de aceea consider că este o lucrare sfântă să vin alături de acești vulnerabili în timpul lor de cea mai mare nevoie.

Desigur, facem acest lucru împreună. Nu avem nimic pe cont propriu, ci suntem doar mâinile și picioarele voastre. Așadar, vă mulțumesc că ați avut grijă de „Jummais” din această lume și i-ați condus într-un loc mai sigur în ceasul cel mai disperat.


Jeff King
Președinte, Preocupare creștină internațională
Autor, Islamul necenzurat și Ultimele cuvinte ale martirilor
Gazdă a Into the Deep Podcast Donează

NewsBites and Prayer Points

Read the top news stories from this week and ways you can be praying for the persecuted.
,

Featured Content

  • Letter from the President
  • World News
  • Your Dollars at Work

    Download the full print version of the September magazine.

Creștin pakistanez arestat pentru blasfemie după descoperirea paginilor de Coran în drenaj

01 septembrie 2020: Preocuparea creștină internațională a aflat că un bărbat creștin din provincia pakistaneză Khybar Pakhtunkhwa a fost arestat și acuzat în conformitate cu legile notorii despre blasfemie ale țării.

MAI MULT

Doi convertiți creștini iranieni arestați

02 septembrie 2020: 09/02/2020 Iran (Preocupare creștină internațională) – Știrile persane raportează că doi creștini convertiți care trăiesc în orașul iranian Sardasht […]

MAI MULT

O tabără de vară a bisericii de casă a fost atacată în provincia Henan din China

01 septembrie 2020: 09/01/2020 China (Preocupare creștină internațională) – Pe 23 august, o tabără de vară studențească găzduită de o biserică-casă din China […]

MAI MULT

Abdalla Hamdok Premierul Sudan

Sudanul semnează un acord de pace cu cinci grupuri de rebeli

01 septembrie 2020: 09/01/2020 Sudan (Preocupare creștină internațională) – Luni, 31 august, guvernul de tranziție din Sudan și cinci țări […]

MAI MULT

 COMUNICATE DE PRESĂ

 Creștin pakistanez arestat pentru blasfemie după descoperirea paginilor de Coran în Drain

01 septembrie 2020: Preocuparea creștină internațională a aflat că un bărbat creștin din provincia pakistaneză Khybar Pakhtunkhwa a fost arestat și acuzat în conformitate cu legile notorii despre blasfemie ale țării.

MAI MULT

Biserica din sudul Indiei demolată de atacatori necunoscuți

01 septembrie 2020: 09/01/2020 India (Preocupare creștină internațională) – O biserică din Telangana, sudul Indiei, a fost complet demolată la mijloc […]

MAI MULT

Moscheile înfloresc, bisericile vorbesc în Turcia

01 septembrie 2020: 09/01/2020 Turcia (Preocupare creștină internațională) – Știrile din Turcia indică faptul că încă două biserici sunt lăsate să dispară. Localnicii au […]

MAI MULT

Deputatul malaezian care a numit Biblia „coruptă”, refuză să-și ceară scuze

31 august 2020: 31.08.2020 Malaezia (Preocupare creștină internațională) – Un membru al parlamentului din Malaezia refuză să-și ceară scuze față de creștini pentru că a spus că […]

MAI MULT

 POVESTEA PREZENTATĂ

 Raportul justiției tranzitorii din Nineveh Plains: august

31 august 2020: Luna august marchează aniversarea de șase ani de când Statul Islamic (ISIS) a invadat guvernul Ninive din Irak. Deși ISIS a fost învins militar în 2017 …

MAI MULT

Militanții fulani distrug biserica, răpesc șapte din sudul Kaduna

31 august 2020: 31.08.2020 Nigeria (Preocupare creștină internațională) – Pe 24 august, militanții Fulani au efectuat un alt atac asupra unui sat creștin din sudul […]

MAI MULT

Banii pentru conversie Video TikTok rănește sentimentele religioase ale creștinilor din Pakistan

31 august 2020: 31.08.2020 Pakistan (Preocupare creștină internațională) – La începutul acestei luni, un videoclip postat pe rețelele sociale ar fi rănit religioșii […]

MAI MULT

Egiptul întârzie din nou dreptatea pentru creștin

31 august 2020: 31.08.2020 Egipt (Preocupare creștină internațională) – Egiptul a întârziat din nou procesul judiciar pentru Soad Thabet, o femeie creștină care […]

MAI MULT

 ICC @ WORK

 „Credința noastră este întărită de acest act de bunătate”.

31 august 2020: Familia Oraon l-a experimentat pe Dumnezeu într-un mod profund. Fiul lui Tirpan, Parameswar, a fost primul convertit din satul lor Tulbul în 2005.

MAI MULT

STIRI DE TOP

Creștin pakistanez arestat pentru blasfemie după ce paginile de Coran au fost descoperite în Drain
International Concer creștin …MAI MULT
Deputatul malaezian care a numit Biblia „coruptă”, refuză să-și
ceară scuze 31.08.2020 Malaezia (internațional …MAI MULT
Anunțarea legii anti-conversie provoacă violență anti-creștină în nordul Indiei
În iunie, ministrul șef al …MAI MULT

ICC VIDEO

Persecuția continuă a Bisericii Legământului ploii timpurii MAI MULT

Adevărata Scoop pe Hagia Sophia MAI MULT

„Mi-au bătut-o pe fiica până la a fi inconștientă” MAI MULT

https://www.persecution.org/?