ECLESIOLOGIE Diaconii şi Conducerea Bisericii de Daniel B. Wallace, Ph.D.

download - Copie

Articolul de faţă este un eseu care argumentează faptul că diaconii ar trebui să fie o parte a conducerii unei biserici mari. Acesta are trei părţi: studiul biblic inductiv, concluzii din investigarea biblică, şi sugestii practice pentru biserica de astăzi.

I.Studiu biblic inductiv

Modelul conducerii bisericii pe care îl urmează Noul Testament îşi are bazele în perioada cea mai timpurie. În Faptele Apostolilor 6:1-6 citim despre frustrarea anumitor membrii a bisericii primare pentru că nu se avea grijă de nevoile lor. Deoarece biserica a crescut aşa de mult, cei doisprezece apostoli nu au putut să mânuiască toate nevoile fizice ale trupului şi să proclame şi cuvântul. Ei ştiau că dacă neglijau slujirea cuvântului biserica avea să sufere: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese” (v. 2). Ei au cerut congregaţiei să aleagă şapte bărbaţi – oameni cu o reputaţia bună şi cu un caracter sănătos – pentru a îndeplini această sarcină de a sluji la mese. Verbul „a sluji” din versetul 2 este diakonevw (diakoneo). Verbul înrudit este diavkono (diakonos), de la care am preluat „diacon” (cf. 1 Timotei 3:8). Acest cuvânt nu are întotdeauna aceeaşi nuanţă tehnică în Noul Testament. Acesta înseamnă „slujitor” în multe pasaje (de exemplu, Matei 20:26; 22:13; Ioan 2:5; Romani 13:4), „lucrător” (2 Corinteni 3:6; Efeseni 3:7; Coloseni 1:25).

Prin urmare apare întrebarea: Cum ar trebui să relatăm Faptele Apostolilor 6 faţă de doctrina eclesiologiei şi înspre o bună înţelegere a conducerii bisericii? Aici se prezintă trei opţiuni: acest capitol oferă un model esenţial al conducerii bisericii, o opţiune validă a conducerii bisericeşti, sau o descriere incidentală care este probabil irelevantă pentru conducerea bisericii. În plus, o combinaţie a acestor trei ar putea fi la locul ei (de exemplu, numărul şapte poate fi incidental, în timp ce calificările de caracter ale acestor slujitori par a fi esenţiale).

Exegeţii sunt divizaţi în această chestiune, însă mulţi văd un anumit fel de model care nu are nici o legătură în Faptele Apostolilor 6. două lucruri sunt cheie în determinarea aceasta. Scopul literar al lui Luca din Faptele Apostolilor şi paralelele cu alte scrieri de mai târziu ale Noului Testament. Luca descrie cu siguranţă multe lucruri care nu erau justificate în continuarea lucrării bisericii (şi anume, comunismul iniţial al biserici, botezul cu Duhul după mântuire). Astfel că trebuie să fim atenţi în a distinge acele lucruri care par a avea semnificaţie faţă de cele ce nu au. Un fel de a găsi o soluţie este prin a privi la epistolele lui Pavel. În cele din urmă, Luca era unul din companiile de călătorie ale lui Pavel. Când vedem paralelele din scrisorile lui Pavel cu ceea ce avea loc în Fapte, ar putea exista o conexiune. Astfel, faptul că diaconii din 1 Timotei 3:8-13 trebuie să fie oameni evlavioşi în mod aparent în cadrul conducerii fizice şi financiare a bisericii1 este un indicator puternic a faptului că modelul declarat în Fapte 6 nu este un accident. Aşa cum arată George Knight, „Legăturile lingvistice cu cei din 1 Timotei 3:8-13 descrişi prin pronumele diavkonoi şi verbul diakonei’n (folosit într-un sens tehnic) este frapant şi în acord cu diviziunea muncii din termenii conceptuali din Faptele Apostolilor 6”2.

Vom dezvolta mai târziu acest punct, căci ne stau în faţă trei chestiuni cheie: Este semnificativ faptul că biserica a adăugat diaconi doar atunci când a ajuns la o anumită mărime? Este oare semnificativ faptul că congregaţia a votat asupra cui va sluji la mese? Este semnificativ faptul că s-au ales doar bărbaţi în Fapte 6?3

Al doilea pasaj de notat este Filipeni 1:1. Pavel se adresează sfinţilor din Filipi, „împreună cu episcopii şi diaconii”. Astfel se vede clar o îndoită diviziune de conducere. (Întâmplător, episcopii erau acelaşi lucru ca şi bătrânii4.) Biserica din Filipi probabil că nu era aşa de mare, deşi era bine stabilită. Pavel a întemeiat biserica în a doua sa călătorie misionară. Elementul evreiesc din oraş era destul de mic aşa ca nu s-a găsit nici o sinagogă. Dar Pavel a găsit câteva femei care au fost sensibile faţă de evanghelie. Biserica a început. În timpul când el scria epistola către Filipeni, biserica avea deja zece ani.

Al treilea pasaj semnificativ este 1 Timotei 3:8-13. Aceasta se adresează la două categorii de lideri din biserică, episcopii (bătrânii) şi diaconii. Am notat deja legătura dintre acest text şi Fapte 6. Este suficient să spunem aici că diaconii se presupuneau a fi partea a conducerii bisericii în Efes.

Knight conclude: „Aceste trei pasaje arată, deci, o divizie îndoită de lucrarea în perioadele timpurii, de mijloc şi târzie din biserica Noului Testament, în oraşe cheie din trei zone geografice variate (Palestina, Grecia şi Asia Mică), şi în cadre evreieşti cât şi în cel greco-roman”5.

Problema este că doar alte câteva versete par să vorbească despre diaconi. Următorul tabel este o listă completă a tuturor pasajelor potenţiale.

Romani 16:1

„Fivi, o diaconiţă a Bisericii din Chencrea”. Este posibil ca Fivi să fi fost o slujitoare din biserică, un fel de lucrătoare. Dacă termenul este intenţionat a fi luat tehnic este greu de spus.
Efeseni 6:21 „Tihic, prea iubitul frate şi slujitor credincios în Domnul”. Din nou, este probabil ca diavkono să însemne aici „slujitor” sau „lucrător”.
Coloseni 1:7 „Epafras… un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi”. Aceeaşi problemă are loc aici. Cel mai probabil aici se face referinţă la Epafras ca lucrător, nu ca diacon.
Coloseni 4:7 „Tihic, fratele prea iubit şi slujitorul credincios, tovarăşul meu de slujbă în Domnul”. Vezi discuţia de la Efeseni 6:21

Din aceste patru pasaje care vorbesc de trei indivizi (Fivi, Epafras, Tihic), cel mai bun candidat pentru înţelesul lui „diacon” este Romani 16:1, căci acesta este singurul text în care termenul este relatat în mod specific faţă de o biserică. Totuşi, faptul că atât Fapte 6 cât şi 1 Timotei 3 vorbesc despre diaconi în calitate de bărbaţi adulţi sugerează ideea că această slujbă a fost limitată doar bărbaţilor6. Acesta subiect este mai bine discutat în contextul mai larg al rolului femeii din biserică.

Lipsa menţionării diaconilor în pasajele Noului Testament în care sunt menţionaţi bătrânii sau episcopii ar trebui să fie de asemenea notat. Faptele Apostolilor 14:23, de exemplu, înregistrează faptul cum Pavel şi Barnaba au rânduit bătrâni în bisericile noi stabilite, însă nu diaconi. Alte pasaje discută despre conducerea bisericii, deşi în mod discutabil bătrâni sunt doar ei care sunt menţionaţi în mod explicit deoarece chestiunile implicate sunt mai degrabă cele pe care le-ar decide bătrânii decât diaconii (anume, Fapte 11:30; 15:2, 4, 6, 22, 23; 16:4; 20:17; 21:18; Iacov 5:14; 1 Petru 5:1, 5). Este interesant că 1 Timotei 5:17, 19 se potriveşte acestui model. În aceeaşi carte calificările pentru bătrâni (episcopi) şi diaconi sunt menţionate, însă cu două capitole mai târziu sunt menţionaţi doar bătrânii. Dacă lipsea din Bibliile noastre capitolul 3, oare ce fel de concluzii am mai fi făcut din lipsa menţionării lor în capitolul cinci?

Cel mai instructiv text dintre aceste linii este Tit 1:5. Pavel l-a instruit pe Tit să rânduiască bătrâni în fiecare oraş. Calificările din Tit 1:6-9 sunt paralelele cu cele din 1 Tim 3:1-7. Însă nu există nici o listă corespunzătoare pentru diaconi. De ce? Biserica din Creta era relativ tânără, în timp ce Efesul avea o lungă istorie şi a fost, de fapt, baza operaţiunilor lui Pavel pentru aproape trei ani. Se pare că pentru noile biserici era nevoie doar de bătrâni. Pe măsură ce o biserică creştea, diaconii aveau să fie adăugaţi la conducere aşa ca bătrânii să se poată devota mai mult rugăciunii şi învăţăturii. Aceasta urmează modelul din Fapte 6.

În fine, ar trebui să notăm că mai sunt şi alţi termeni pentru liderii bisericii care sunt folosiţi uneori în Noul Testament. În 1 Tesaloniceni 5:12 citim despre „cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul”. Nu se oferă o altă descriere despre aceşti lideri. Pavel se pare că a petrecut doar câteva săptămâni în Tesalonic (cf. Fapte 17:1-10), totuşi a rânduit lideri înainte de plecarea sa. Se pare că aici este vorba doar de bătrâni. Evrei 13:7 spune, „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu”. Din nou, se pare că aici se aveau în vedere bătrânii bisericii7.

II.Concluzii din studiul biblic

  1. În primul rând, este evident faptul că biserica timpurie nu a avut întotdeauna diaconi. Fapte 6:1-6 şi Tit 1:5 arată aceasta, aşa cum o fac aparent şi Fapte 14:23 şi 1 Tesaloniceni 5:12.
  2. Este de asemenea evident că diaconii au fost adăugaţi atunci când se ivea nevoia. Această nevoie era în legătură cu datoriile bătrânilor. Când ei au deviat de la lucrarea de slujire prin rugăciune şi cuvânt, era creat diaconatul.
  3. Se pare că au existat o varietate de mijloace prin care diaconii erau puşi în funcţie. În Fapte 6, ei erau aleşi de congregaţie (Însă chiar şi aici, apostolii au sugerat mai întâi şi au permis un astfel de vot al congregaţiei). Dar în 1 Timotei 3, este probabil că însăşi Timotei i-ar fi rânduit. Aceasta se datorează faptului că (1) paralela din Tit 1:5 implică rânduirea de bătrâni de către Tit, (2) nu citim nicăieri altundeva că bătrânii au fost aleşi (cf., de exemplu, Fapte 14:23), şi (3) nu există nici o diferenţiere între diaconi şi bătrâni în 1 Timotei 3 în termenii felului în care ei au ajuns în acea poziţie. Fapte 16, cel puţin, nu este o bază suficientă pentru a argumenta faptul că diaconii trebuie să fie întotdeauna aleşi de către congregaţie.

III. Sugestii practice pentru biserica de astăzi

Rezultatele acestui studiu pot fi aplicate la biserica de astăzi în termeni de flexibilitate şi scop. Ar trebui să existe flexibilitate în a avea sau nu diaconi, precum şi în mijloacele de alegere. Ceea ce conduce pe prima este sarcina bătrânilor: dacă ei sunt distraşi de la devotarea lor de la rugăciune şi cuvântul, ei au nevoie de diaconi. Ceea ce conduce pe ultima este preferinţa fiecărui individ al bisericii.

Ca un postscriptum, adaosul de diaconi la o biserică arată cât de vitală este lucrarea de rugăciune şi a cuvântului printre bătrâni (nu doar a pastorului). Prea multe borduri de bătrâni se preocupă cu chestiuni neînsemnate care îi constrâng, împiedicându-i de la datoria lor primară. Într-adevăr, prea mulţi bătrâni, deşi evlavioşi, nu sunt „capabili să înveţe pe alţii” (1 Timotei 3:2; Tit 1:9; cf. Evrei 13:7).

NOTE DE SUBSOL

1 Ceea ce este semnificativ alături de aceste linii este sugestia lui F. F. Bruce că în Fapte 6:2, actul de „slujire la mese” a fost în modul cel mai sigur nu acela de a distribui mâncarea, ci acela al cheltuirii banilor. În acelaşi timp, există aluzii că diaconii ar putea foarte bine să fie implicaţi în mai mult decât simpla implicare a distribuirii fondurilor. Filip, unul din cei şapte originali din Fapte 6, era un predicator viguros.

2 G. W. Knight III, Commentary on the Pastoral Epistles (New International Greek New Testament; Grand Rapids: Eerdmans, 1992) 175 [Comentariu asupra epistolelor pastorale].

3 Apostolii au cerut în mod specific ca să se aleagă şapte bărbaţi. Cuvântul grecesc folosit, ajnhvr, înseamnă un bărbat adult.

4 Cf. Tit 1:5; Faptele Apostolilor 20:17, 28; 1 Timotei 3:1 şi 5:17.

5 Idem.

6 Deşi 1 Timotei 3:11 ar putea fi interpretat să însemne „diaconiţă”, mai degrabă decât soţie. Din nou, acest subiect trebuie tratat în cadrul rolului femeii în biserică.

7 Unii vad darul de ajutorare din 1 Corinteni 12:28 ca o referinţă oblică la poziţia de diacon (aşa ca Knight, 176). Aceasta se potriveşte frumos cu faptul că darul care precede acestuia este acela de administrare sau de conducere. În plus, atunci când apar întrebările retorică din v. 29-30 („Sunt toţi apostoli?” etc.) singurele daruri care nu sunt menţionate sunt cele de ajutorare şi de administrare. Dacă acestea sunt poziţii mai degrabă decât daruri, o astfel de lacună este uşor explicată. (vezi H. W. Beyer, s.v. kubernhvsi”, in Theological Dictionary of the New Testament 3.1036 [Dicţionar Teologic al Noului Testament]). Totuşi, din moment ce pasajul vorbeşte de daruri spirituale mai degrabă decât de poziţii, acest lucru este îndoielnic. Oricine ar putea avea darul ajutorării, fie că este diacon sau nu. În plus, lacuna poate fi explicată şi în alt fel: versetul 30 adaugă darul de interpretare, care nu este în lista originală. Aceasta arată că Pavel nu încearcă să fie deloc exhaustiv în oricare set.

http://www.voxdeibaptist.org/deacons_and_the_leadership_trd.htm

ECLESIOLOGIE Adevărul şi pardoxul

download - Copie

Capitolul 9 Bătrânii, Episcopii şi Diaconii

Cea mai greu de înţeles scară pe care diavolii o vor folosi pentru a produce complotul netrebnicului paradox este referinţa la „o soţie” din Tit şi 1 Timotei. Dar ca de obicei, odată ce LUMINA Scripturii străluceşte prin acest subiect, răutatea este dată pe faţă în mod instantaneu. Slavă Domnului!

Tit 1:5c-7 spune: „Să aşezi presbiteri (sau bătrâni) în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: Dacă este cineva fără prihană, bărbat al UNEI SINGURE NEVESTE, având copii credincioşi, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare. Căci episcopul (sau: priveghetor), ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţînat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş…”

În 1 Timotei 3:2: „Episcopul (sau privighetor) să fie fără prihană, bărbatul UNEI SINGURE NEVESTE, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii”.

În 1 Timotei 3:12: „Diaconii să fie bărbaţi ai UNEI SINGURE NEVESTE, şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor”.

Atunci când cineva consultă Concordanţa Exhaustivă a lui Strong [STRONG’S EXHAUSTIVE CONCORDANCE], o uimitoare piesă a evidenţei este revelată. În majoritatea cazurilor, cuvântul pentru UNU din limba greacă este „heis” (heis), care înseamnă numeralul primar „1”. Totuşi, în referinţa la „O SINGURĂ NEVASTĂ”, cuvântul grecesc pentru „UNA” nu este acel cuvânt pentru numeralul primar „1”. Într-adevăr, în toate aceste trei cazuri, UNU este „mia” (mia), care înseamnă unui sau primul.

În timp ce unii vor încerca să producă confuzie prin faptul că STONG arată că „mia” este un „feminin al” cuvântului „heis” (heis), să li se amintească acestora că concordanţa STRONG este mult mai specifică. Aceasta spune că cuvântul este un „feminin NEREGULAT”. Este chiar un lucru diferit! În ciuda unei astfel de confuzii stricate, totuşi, o investigare mai aprofundată aruncă mai multă LUMINĂ prin întuneric. Aleluia!

Cuvântul „mia”, însemnând „primul”, este exact acelaşi cuvânt pentru PRIMUL din Ioan 20:19, Fapte 20:7 şi 1 Corinteni 16:2. Toate dintre aceste versete se referă la „PRIMA zi a săptămânii”. Într-adevăr, putem vedea acest cuvânt ca însemnând „Poziţia numărul unu a unei secvenţe”. De exemplu, PRIMA zi a săptămânii este Ziua numărul unu din secvenţa de şapte zile dintr-o săptămână. Aşa, chiar mai simplu, „PRIMA zi a săptămânii” poate fi văzută ca „ziua numărul unu a săptămânii”, care de sigur că este duminica.

Astfel, deoarece vedem acest cuvânt grecesc „mia” în acest fel, acesta poate fi aplicat acelor referinţe la „O SINGURĂ NEVASTĂ”. Adică, se poate vedea ca „PRIMA soţie”, sau ca „Soţia numărul unu” dintr-o secvenţă.

Deci, se poate vedea astfel că bătrânii, episcopii şi diaconii trebuie să fie „soţul PRIMEI soţii”, a „soţiei lor numărul unu” dintr-o secvenţă. Şi într-adevăr aceasta ar fi cu certitudine un fundament absolut faţă de principiile de determinarea a adulterului!

Un bărbat ADEVĂRAT DE EVLAVIOS nu trebuie să fie perfid cu „soţia tinereţii lui”, PRIMA sa soţie, soţia numărul unu! „Judecata Domnului” din Exod 21:10 a stabilit acest lucru foarte clar. Prin urmare, deci, un bătrân, un episcop, un diacon, va trebui să i se ceară cu certitudine să trăiască în acord cu această „judecată a Domnului” din Exod 21:10. Într-adevăr, pentru că ei trebuie să fie sfinţi, ei încă trebuie să iubească, să binecuvânteze şi să îşi edifice PRIMA lor soţie, „soţia tinereţii lor”, soţia cu care ei au învăţat la început cum să fie un astfel de domn (cu d mic) ADEVĂRAT EVLAVIOS! Da, într-adevăr aceşti domni (d mic) trebuie să urmeze exemplul Domnului (D mare), astfel iubindu-şi soţiile lor, incluzând în mod absolut PRIMELE lor soţii, „aşa cum a iubit Hristos, să iubească la fel cum a iubit Hristos” bisericile.

(De asemenea, m-aş putea adânci în faptul că acesta este cuvântul „PRIMA” din traducerea lui „UNA” din „O FIRE”, ca în 1 Corinteni 6:16; dar aşa cum v-am explicat anterior, şi ca să evităm confuzia, am să vă cruţ de acesta…) Cât despre aceia care ar refuza să vadă această revelaţie a „PRIMEI soţii”, atunci să considere următoarele lucruri. De ce nu a spus oare Pavel că bătrânii, episcopii şi diaconii nu trebuie să comită adulter? Este pentru că, într-adevăr, ADEVĂRATUL înţeles al adulterului stabileşte posibilitatea pentru mai mult de o soţie. În plus, aceştia să considere ceea ce înseamnă admiterea unei singure soţii a unui bărbat ADEVĂRAT EVLAVIOS (ca să fie spre edificarea voastră) şi ceea ce înseamnă un alt bărbat ADEVĂRAT EVLAVIOS în legătura admisă de mine ca separat. Dacă este adevărat că Pavel a specificat doar O singură soţie pentru bătrâni, episcopi şi diaconi, oare nu continuă aceasta să dovedească faptul că ALŢI bărbaţi creştini erau autorizaţi să se căsătorească, şi de fapt se căsătoreau, cu mai mult de O singură soţie? Chiar aşa, de ce nu a interzis pur şi simplu Pavel adulterul în loc să spună „O SINGURĂ SOŢIE”? Aceasta stabilea o cerinţă sfântă. Aceasta nu era legată de a avea O singură nevastă ci de a fi soţul unei PRIME soţii, conform „Judecăţii Domnului” din Exod 21:10. Într-adevăr, specificarea a fost o cerinţă spre sfinţenie fără eroare!

Astfel, în oricare fel ar privi cineva aceasta, este clar în ceea ce priveşte ADEVĂRUL acestei chestiuni a „UNEI SINGURE NEVESTE” din partea bătrânilor, a episcopilor şi a diaconilor. Chiar dacă cineva respinge „PRIMA soţie” ca înţeles al „UNEI SINGURE SOŢII”, chiar şi ideea separării a „liderilor bisericii” specifici de alţi bărbaţi creştini încă mai confirmă faptul că alţii nu erau preveniţi de la a-şi iubi, a binecuvânta şi a edifica mai mult decât O SOŢIE. Astfel, din nou, capcana celor răi, incorecta doctrină făcută de om a aşa zisului „adulter” (ca opus faţă de ADEVĂRATUL adulter) a fost expus. Da, LUMINA a străpuns întunericul. Şi către ADEVĂRAŢII copii ai Domnului, eu le spun citând din 1 Petru 2:9: „să vestiţi puterile minunate ale Celui (Domnului) ce v-a chemat din întuneric la LUMINA Sa minunată”.

http://www.voxdeibaptist.org/the_truth_and_the_paradox_trd.htm

Exodul de inteligenţă din Republica Moldova

download - Copie

AURICA GUZUN11 MAI 2018  BLOGOSFERA

Exodul de inteligenţă sau plecarea în masă a tinerei generaţii peste hotare este un fenomen trist care se atestă în ultimii ani. Statisticile spun că fiecare al patrulea tânăr planifică să plece peste hotare pentru a lucra (64% dintre aceste persoane sunt din mediul rural, 16% – din Chișinău), fiecare al treilea tânăr are dubii că în viitor va lucra conform specialității, iar 1 din 3 tineri doresc să se stabilească în străinătate. Totuşi, de ce pleacă tinerii din ţară?

Am întrebat absolvenţi, studenţi stabiliţi peste hotare şi profesori despre explicaţia exodului generaţiei tinere şi toţi au răspuns unanim: „Nu este viitor în Moldova.”

Vrem un viitor mai bun

Majoritatea tinerilor părăsesc ţara, pentru că nu văd niciun viitor profesional la ei acasă, iar alţii – pentru că serviciul pe care îl practică aici nu este suficient de remunerat ca să le permită să aibă minimum necesar pentru existenţă. Tinerii care au dubii că în viitor vor lucra conform specialității argumentează această nesiguranță prin faptul că ”există puține locuri de muncă pentru specialitatea lor”.

Marcel are 15 ani şi este proaspăt absolvent al unui gimnaziu. La această vârstă el are deja planuri pentru viitor şi ştie, cu siguranţă, ce specialitate doreşte să îmbrăţişeze. El doreşte să-şi facă studiile de jurist la o facultate din România, fapt care îi va permite să obţină o diplomă recunoscută la nivel european şi, ulterior, încadrarea într-un serviciu care să-i asigure un viitor decent.

Ofertă educaţională mai bogată

Instituţiile de învăţământ de peste hotare oferă posibilităţi variate de alegere a unei specialităţi şi a unui domeniu de activitate în care să poată aplica cunoştinţele obţinute pe parcursul anilor de studii.

Tinerii pleacă din țară în special ca să studieze, iar studiile arată că 1 din 3 tineri doresc să se stabilească în străinătate. De cele mai multe ori tinerii nu se întorc în țară după ce termină studiile liceale sau masterale, pentru că diplomele pe care ei le primesc au valoare și le asigură un serviciu și un salariu mai mare decât în Moldova.

Veronica Spânu este stabilită de trei ani în România şi îşi face studiile la Liceul de Arte Plastice din Timişoara. „Când trăiesc în altă țară, tinerii au și oportunitatea de a descoperi orașe și locuri noi. De exemplu, şcolile și universitățile internaționale organizează, în mod regulat, excursii prin care tinerii pot să viziteze orașe și monumente cu o istorie de mii de ani.”

Veronica planifică să-şi continue studiile în domeniul arhitecturii la Universitatea din Vest din Timişoara, iar apoi să depună dosarul pentru proiectul Edmundo (a World of Education – un proiect ce ţine de consiliere şi asistenţă gratuită pentru admiterea la instituţii de învăţământ superior din Europa) din Amsterdam, Olanda.

Lipsa de perspectivă

Tinerii se lovesc adeseori de problema lipsei de perspectivă, iar lipsa acesteia este un alt factor care îi face pe tineri să plece din ţară. Majoritatea tinerilor de azi nu se mai mulțumesc cu un serviciu oarecare și cu un salariu insuficient. Elevii și studenții cu rezultate bune și foarte bune privesc în perspectivă și nu văd nimic. Ei își doresc o carieră, dar țara în care s-au născut nu poate să le ofere această șansă, iar acest lucru îi determină să-şi îndrepte planurile de viitor peste hotarele ţării.

Mulţi tineri şi liceeni au ocazia să viziteze diferite ţări din Europa şi să descopere noi perspective acolo. Prin comparaţie cu sistemul de învăţământ din Republica Moldova, tinerii ajung să descopere şi să înţeleagă că sistemul de învăţământ din Europa este mai puţin birocratizat, oferă studii de calitate şi diplome recunoscute la nivel internaţional. Acest fapt le permite să-şi găsească profesii cu perspectivă care să le asigure o viaţă decentă.

De ce pleacă profesorii?

Nu doar tinerii, dar şi profesorii aleg să emigreze. Majoritatea sunt nevoiţi să se reprofileze, pentru a fi în stare să-şi întreţină existenţa, iar alţii, din fericire, reuşesc să activeze în acelaşi domeniu şi să-şi continue vocaţia, doar că pe un pământ străin.

Pentru mulţi profesori care au ales să plece din ţară a devenit tot mai dificil să facă faţă sistemului de învăţământ birocratic şi multitudinii de acte care trebuie îndeplinite în mod sistematic.

O altă cauză din care profesorii nu rezistă în sistemul actual de învăţământsunt drepturile copiilor şi lipsa lor de responsabilităţi. Aşa se face că copiii au fost informaţi şi li s-a vorbit mult despre drepturile lor şi mai puţin le-au fost prezentate responsabilităţile. În aşa mod, ei au început să-şi scuze lenevia şi lipsa de respect, iar profesorul a devenit limitat în măsurile de responsabilizare a elevilor şi studenţilor.

Cum putem salva ţara?

Emigrarea pentru studii poate fi un beneficiu valoros dacă acești tineri se întorc în țară. Este important doar de înțeles cum ar putea ei să fie motivați să revină şi să aplice cunoştinţele şi experienţa pe care le-au dobândit în afara ţării.

Biblia vorbeşte despre mai mulţi tineri care au fost duşi în ţări străine, împotriva dorinţei lor, spre deosebire de actuala tânără generaţie, care o face în mod benevol. Chiar şi printre străini fiind, ei au lucrat spre binele ţării lor şi au căutat să facă o schimbare în ea. Estera a ajuns să fie dată de soţie unui împărat păgân. Poziţia de împărăteasă, însă, a ajutat-o să anihileze decretul împăratului de nimicire a poporului evreu.

Iosif a fost trimis în Egipt ca să salveze poporul Israel de foamea care ameninţa ţara şi să le păstreze cu viaţă sămânţa.

Daniel, aflându-se în robia babiloniană, a stăruit pe lângă împărat şi a obţinut un decret prin care evreilor li s-a permis să se întoarcă în ţară şi să reconstruiască zidurile Ierusalimului, care au rămas dărâmate timp de 70 de ani.

Vedem că toţi aceşti tineri au atins un grad înalt de dezvoltare intelectuală şi au căpătat poziţii înalte, dar ei nu au uitat de ţara din care au plecat şi au lucrat pentru bunăstarea ei.

Viitorul începe acasă. Tinerii sunt viitorul ţării, dar cât de mult îi pasă ţării de viitorul lor? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare din noi să conştientizăm că putem construi un viitor şi în ţara noastră.

Articole similare:

Atinge-ți scopul
Sfaturi pentru tinerii care pleacă să înveţe peste hotarele ţării
Să ne rugăm astăzi pentru rudele noastre, care au plecat la muncă peste hotare
7 motive pentru care trebuie să îți faci tema pentru acasă
REDUCERI! Acum „Sfaturi din Biblie pentru tineri” şi „Sfaturi din Biblie pentru adolescenţi” cu 25% mai ieftin
De ce este important pentru tinerii creştini să rămână în ţara lor?
De ce este importantă practicarea și susținerea sportului ?
Homeschooling și în Moldova

https://moldovacrestina.md/exodul-de-inteligenta-din-republica-moldova/

Isus din evanghelii (19)

download - Copie

cross

Publicat pe 16 august, 2020 De danutj

Ultima parte a procesului lui Isus este reprezentată de un dialog între preoți și Pilat, între autoritățile religioase și politice ale vremii. Iudeii au înțeles că nu pot obține o condamnare pe un criteriu religios, de aceea au schimbat strategia și au marșat pe acuzația potrivit căreia Isus se declară rege și intră astfel în conflict cu Cezarul. Textul biblic subliniază că această abordare a liderilor evreilor este legată de atitudinea lui Pilat, de indecizia sa și chiar de dorința de a-l elibera pe Isus. Este interesant că Evanghelia după Ioan nu insistă nici pe confruntarea cu conducătorii poporului evreu, nici pe violența cu care s-au purtat romanii și iudeii față de Isus. Tabloul relatat de autorul biblic vizează un alt nivel și o altă intensitate a trăirii Mântuitorului. Trădarea lui Iuda pălește în fața atitudinii unor preoți lași și dispuși să facă orice pentru a scăpa de un pretendent la titlul de Mesia care nu satisface criteriile și așteptările clasei conducătoare. În ziua pregătirii Paștelor, Pilat îl prezintă audienței pe împăratul iudeilor și lasă ca decizia de condamnare sau eliberare să vină din partea evreilor. Răspunsul preoților condensează toată drama unui popor aflat în întuneric, o decizie care cumulează experiența lungă a întregii istorii umane care se opune lui Dumnezeu. Renunțarea la autoritatea divină pentru a o accepta pe cea a Cezarului anticipează și istoria ce va urma, experiența omenirii care se va împărți în două în funcție de acceptarea sau respingerea numelui lui Cristos și a ceea ce el a realizat.

Isus este părăsit de toți. Urmează sentința de condamnare la moarte și drumul crucii. Ucenicii fug speriați de evenimentul arestării și nu pot confirma curajul exprimat în cuvinte cu o seară înainte. Am fi tentați să îi acuzăm de lașitate, pentru că au fost avertizați cu privire la ceea ce avea să se întâmple. Evanghelia nu face aprecieri asupra eșecului lor, ci doar subliniază că cele profețite de Scripturi în vechime, precum și cuvintele anunțate de Isus în repetate rânduri, se împlinesc acum. Pare că asistăm la un tablou de tip determinist și că lucrurile erau deja fixate. De ce să mai căutăm vinovați sau să mai comentăm detaliile celor întâmplate? Într-adevăr, toate acestea au fost profețite și se desfășoară după o logică pe care nu o poate schimba nimeni. Însă este important de observat cum anume se întâmplă lucrurile, pentru că mecanismele utilizate de cei implicați nu sunt noi și se vor repeta și după aceea. Autorul biblic pare că introduce o distanță față de toate personajele implicate și ne invită să ne plasăm alături de Isus. Decizia sa de a accepta moartea pentru întreaga lume a fost luată și a fost mereu subliniată de-a lungul evangheliei. Această strategie de a anticipa și de a pregăti auditoriul pentru ceea ce urmează mută o parte din tensiunea și povara acestei scene în avans. De altfel, am văzut cum Isus a trăit deja suferința refuzului și orbirii propriului popor, ura și împotrivirea liderilor care îi doreau moartea. Putem spune că era pregătit pentru acest episod delicat, iar consumarea lui nu focalizează totul în jurul unei suferințe de moment. Textul biblic ne oferă spațiu să ne implicăm în această acțiune, ne oferă un loc alături de Isus pentru a trăi evenimentele din perspectiva sa. Ucenicul iubit de Isus este aproape și ne invită să mergem pe drumul crucii în calitate de martori ai unei istorii reale, autentice. Pentru autor, ceea ce pare important, dincolo de încărcătura și dramatismul faptelor, este să ne facă să fim prezenți acolo, să asistăm la moartea Fiului lui Dumnezeu.

Scena răstignirii este prezentată fotografic, ca o succesiune de detalii relatate cât mai obiectiv de un observator prezent la locul faptei. Dacă sinopticii accentuează suferința și intensitatea trăirii lui Isus ca un miel ce este dus la moarte, această evanghelie dorește să ne implice altfel în episodul răstignirii, cu mai multă obiectivitate și cu deschiderea de a analiza. Ni se cere o participare de pe poziția cititorului care trebuie să evalueze modul în care Isus a trăit această etapă a misiunii sale. Trecerea în revistă a tuturor personajelor și a unor detalii aparent nesemnificative detensionează destul de mult scena răstignirii și ne invită la o altă privire. Autorul ne cere parcă să ne întoarcem și să reluăm textul biblic pentru a urmări modul în care Isus trăiește suferința renunțării la sine și își asumă povara grea de a se oferi pe sine ca jertfă pentru păcatele lumii. Chiar de la începutul misiunii sale publice, Sf. Ap. Ioan ni-l prezintă pe Isus ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este important să vedem această identitate desfășurată pe parcursul întregii sale vieți și al tuturor celor realizate în lume. A ne focaliza punctual doar pe moartea lui Cristos și a considera că acesta este singurul eveniment care contează din viața sa pare a fi în dezacord cu intenția Scripturii. Textul biblic din această evanghelie doar menționează sumar că ostașii l-au răstignit pe Isus, însă insistă pe seama înscrisului pus de Pilat pe crucea sa și pe reacția iudeilor la vederea acestuia. De asemenea, se insistă asupra împlinirii profeției biblice cu privire la împărțirea hainelor lui Isus, iar în final este menționat detaliul referitor la soldați care îi oferă celui răstignit să bea vin oțetit. Singurul moment în care Cristos vorbește cu cei aflați lângă crucea sa este unul privat, de familie, și pare a fi cu totul din altă lume. El o încredințează pe mama sa în grija ucenicului iubit înainte de a muri. Gestul semnifică mai mult decât rezolvarea unei probleme sociale importante care, în contextul epocii, corespunde nevoii de protecție a unei femei rămase singure. Dincolo de unele posibile semnificații legate de simbolistica și rolul Mariei, textul biblic ne arată că moartea lui Isus nu este un sfârșit, ci presupune mutarea responsabilității misiunii cristice către ucenici, cei care rămân în lume să ducă mai departe ceea ce au primit de la maestrul lor.

Înainte de a muri, Isus rostește ultimele cuvinte într-o sintagmă foarte sugestivă: „s-a împlinit” (s-a terminat, isprăvit), care arată că astfel el și-a încheiat misiunea și a atins scopul pentru care a venit în lume. Moartea lui Isus Cristos nu este un accident nefericit cu privire la un rabin care încurca socotelile preoților evrei și ale romanilor, ci reprezintă împlinirea voii lui Dumnezeu. Este un act de iubire și slujire, de ascultare totală pe care Fiul lui Dumnezeu îl asumă ca parte a misiunii sale în lume. Isus nu este victima, nici cel care pare prins într-o cursă a celor puternici, ci este cel care dovedește că are toată autoritatea și că alege să meargă pe această cale, în acord cu iconomia divină. Ultima parte a capitolului analizat continuă cu aceeași abordare, și anume cu o privire a ucenicului care nu prezintă nici disperarea eșecului, nici perplexitatea unei evoluții neașteptate a evenimentelor. Se reia aceeași idee a faptului că s-a împlinit Scriptura, că ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim este parte a planului și înțelepciunii lui Dumnezeu cu privire la problema omului. Cu încăpățânare parcă, evanghelistul prezintă detalii care par nesemnificative în raport cu gravitatea lucrurilor. Se păstrează aceeași cadență a privirii reporterului care vrea să prezinte lucrurile așa cum s-au întâmplat, pas cu pas. Atât atestarea morții celui crucificat, potrivit cutumei, cât și a așezării lui Isus în mormânt sunt relatări care insistă pe realismul și autenticitatea morții lui Isus Cristos. Ne aflăm pe terenul specificității creștinismului, care are la bază un set de fapte concrete fondatoare pentru viața și destinul omului. Scriptura ne introduce în culisele acestei istorii a faptelor Fiului lui Dumnezeu întrupat și ne conduce până la capăt, până la împlinirea lor deplină.

Poate altfel decât ne-am fi așteptat, în tabloul răstignirii, Isus este mai retras pentru a face loc privirii și prezenței active a ucenicului de atunci și de astăzi. Dar este același Cristos pe care l-am întâlnit în fiecare capitol, aceeași persoană atentă la ceilalți și la misiunea sa. Isus trăiește suferința crucii de-a lungul întregii sale misiuni, iar acum, la capăt de drum, nu este dominat nici de teama morții, nici de grija față de ucenici. Vertical și curajos, smerit și plin de iubire, figura lui Isus se retrage ușor pentru a lăsa loc discipolilor săi. Asistăm la un eveniment care se deschide și îl include și pe cititor. Crucificarea este o realitate incluzivă. Cu transparență, suntem invitați să participăm cu toții atât la procesul lui Isus, cât și la crucificare pentru a distinge între cele două planuri care se întrepătrund. Logica lumii s-a pus în mișcare pentru a atinge scopuri politice și religioase efemere. Cristos confruntă autoritățile mundane și, în același timp, se lasă antrenat în acțiunea forțelor acestei lumi pentru a le lăsa posibilitatea să își consume până la capăt toate soluțiile. Însă el o face după logica iconomiei divine, punând la lucru ascultarea, iubirea și jertfirea de sine. Cu aceste arme, ceea ce pare a fi un eșec în ochii lumii reprezintă de fapt soluția mântuitoare a înțelepciunii lui Dumnezeu. Nimic nu este teatral sau de formă. Toți actorii implicați își iau în serios rolul și îl joacă până la capăt. Fiecare privește narațiunea prin propria grilă, însă ucenicul care a relatat ne invită să privim faptele așa cum sunt și ne lasă pe noi să tragem concluziile. Isus a fost condamnat de evrei și guvernatorul roman, a murit crucificat și a fost pus în mormânt. Acest adevăr ne implică și ne interpelează mereu pentru că are de-a face cu destinul nostru și al întregii lumi.

Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2020/08/16/isus-din-evanghelii-19/

PERSECUȚION

download - Copie

Dear Ardleean Viorel,
For years, Early Rain Covenant Church (ERCC) has found itself under the tight grip of the Chinese government. Even in the midst of the COVID-19 pandemic, the persecution persisted.
ICC sat down with members of the church to discuss why they specifically were targeted.
To sign ICC’s petition calling for the release of an imprisoned ERCC leader, please click here.
Be Blessed,
Jeff King
Host of Into the Deep Podcast

Explozia Beirut trimite undele de șoc prin Irak

10 august 2020: Catastrofa de săptămâna trecută în capitala Libanului, Beirut, este una dintre cele mai puternice și dăunătoare explozii non-nucleare din istoria lumii.

MAI MULT

 ICC @ WORK

 ICC reconstruiește locuințele din Irak afectate de bombardamente

16 august 2020: Regiunea Nahla din Irak a cunoscut recent un atac în bombardamentele turcești. Din păcate, mulți creștini au fost prinși în travers, deoarece locuințele din regiunile limitrofe au fost …

MAI MULT

Prizonieri creștini în Iran Contract COVID-19

16 august 2020: 16.08.2020 Iran (Preocuparea creștinilor internaționali) – Îngrijorările cresc în timp ce apar știri că cel puțin 12 prizonieri din Ward […]

MAI MULT

Catedrala din Hanoi

Mănăstirea luptă împotriva apucătorilor de pământ, trimiși de guvern

15 august 2020: 15.08.2020 Vietnam (Preocuparea creștină internațională) – Autoritățile locale și acoperișurile funciare, susținute de guvernul vietnamez, și-au avansat campania […]

MAI MULT

Creștin sirian arestat de grupul loialist islamist

15 august 2020: 15/08/2020 Siria (Preocuparea creștină internațională) – La 30 iulie, membrii Failaq Al-Sham, un grup islamist loial Turciei, ar fi […]

MAI MULT

Familia creștină traumatizată la mâinile poliției pakistaneze

15 august 2020: 15.08.2020 Pakistan (Preocupări creștine internaționale) – Pe 21 iunie, poliția a intrat în casa lui Younis Masih la 1:00 AM, sub acuzații false de trafic de droguri. În pofida niciunei probe și a niciunui istoric anterior al crimei, poliția a strigat insulte și i-a torturat pe Younis și fiii săi să spună poliției unde sunt ascunse drogurile.

MAI MULT

Familiile creștine suportă o amenințare constantă de atacuri de către radicalii hindui

14 august 2020: 14.08.2020 India (Preocuparea creștină internațională) – Potrivit Asia News, Rajesh Gupta, un pastor creștin și familia sa au fost atacate brutal de naționaliști hinduși radicali cu arme ascuțite, în timp ce pastorul Rajesh recita o rugăciune în casa unui alt credincios.

MAI MULT

 ICC @ HEART

 Episodul 30: Sistemul de credite sociale din China

14 august 2020: În partea a doua a interviului lui Jeff King cu analista Heritage, Olivia Enos, cei doi s-au săpat în sistemul de credite sociale din China, care este folosit pentru a manipula și controla fiecare aspect al societății – de la cine vorbești, până unde te duci. Când este combinat cu agenda Chinei de a suprima religia, acest instrument puternic se transformă într-o armă a statului.

MAI MULT

China Raids Moms Group a avut loc acasă

14 august 2020: 14.08.2020 China (Internațional Creștin) – Pe 12 august, grupul de mame al unei biserici de casă influentă din Xiamen din China a fost […]

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

 Părăsind tribul

14 august 2020: Bassam și Marina s-au căsătorit ca adolescenți tineri și au avut în curând cinci copii. Se iubesc, dar regretă circumstanțele din jurul căsătoriei lor aranjate.

MAI MULT

Cimitirul creștin armean Desecrat

14 august 2020: 14.08.2020 Turcia (îngrijorare creștină internațională) – Recent, mormintele din cimitirul aparținând Sfântului Mântuitor și Surp armean […]

MAI MULT

 COMUNICATE DE PRESĂ

 Catolic indonezian a fost trimis în judecată a doua oară pentru blasfemie

13 august 2020: ICC a aflat că un catolic indonezian în vârstă a fost reținut de poliție pe 9 august, după ce musulmanii l-au acuzat că a insultat islamul și profetul Muhammad pe social media.

MAI MULT

Abductorul creștin pakistanez în vârstă de 14 ani încă caută dreptate

13 august 2020: 13.08.2020 Pakistan (Preocuparea creștină internațională) – Acum a trecut aproape un an de la răpirea lui Huma Yuonnus, în vârstă de 14 ani. Ea […]

MAI MULT

Angajaţi ai Căminului de bătrâni din Craiova, unde este un focar de COVID-19, au împărțit pliante electorale cu Olguța Vasilescu de N.O. HotNews.ro

download - Copie

Sâmbătă, 15 august 2020, 13:56 Actualitate | Esenţial

Angajati ai Caminului Craiova impartind integrame cu Olguta vasilescu
Foto: captura facebook

Angajati ai Caminului Craiova impartind integrame cu Olguta vasilescu
Mai mulţi angajaţi ai Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, unde sunt 126 cazuri de COVID-19, au plecat să împartă pliante electorale. Angajaţi ai instituţiei acuză conducerea căminului că obligă salariaţii să promoveze un candidat la Primăria Craiova, relatează Mediafax. O angajată a căminului spune că o parte din salariaţii care au împărţit pliante trebuiau să fie în carantină. Potrivit imaginilor postate pe Facebook de angajați, în mâinile lor apar integrame cu Olguța Vasilescu.

Mai mulţi angajaţi ai Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova aduc acuzaţii grave conducerii instituţiei şi altor colegi.

Aceştia susţin că, în data de 11 august, când zeci de pensionari şi angajaţi ai centrului erau bolnavi de COVID-19, o parte a salariaţilor au plecat din focar pentru a face campanie electorală unui candidat la funcţia de primar al Craiovei.

Oamenii sunt ameninţaţi cu pierderea locului de muncă, spun unii angajaţi, sub protecţia anonimatului. „Sunt contacţii direcţi ai contabilului-şef care a fost internat la Spitalul Victor Babeş şi care a ieşit pozitiv. (…) Aceste doamne trebuiau să fie, la 12:35, la serviciu, iar dânsele fac campanie electorală. Marţi, pe data de 11 august”, a spus o angajată a căminului de bătrâni.

„Ştiţi cum ne ameninţă pe noi domnul director? Ne ameninţă şi ne face oale de porci. Şi tot timpul ne vorbeşte urât şi ne jigneşte, dar ne-a ajuns cuţitul la os. (…) Fetele erau în spital şi ei făceau campanie. Luau fetele forţat, că dacă nu, îşi pierdeau locul de muncă. Să le ducă să împartă pliante”, a mai spus angajata.

Fotografia în care se văd salariaţii cu pliante electorale în mână a fost postată şi de directorul căminului de bătrâni, pe pagina sa personală de Facebook, potrivit Mediafax.

„Nu am obligat pe nimeni să meargă în nicio campanie electorală. Eu nu am făcut campanie electorală, nu ştiu despre ce e povestea.(…) N-am ameninţat pe nimeni. Eu n-am fost aici zilele astea”, a reacţionat Valentin Giurcă, directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

Inițial subiectul a fost tratat de Recorder.ro.

Citește și:

Dosar penal deschis în cazul focarului de Covid-19 de la căminul de bătrâni din Craiova. Numărul cazurilor pozitive a ajuns la 126 / „Sunt bolnavi care zac inconştienţi… au murit mai mulți”

Deinosuchus

”Crocodilul terorii” era lung cât un autobuz, putea ataca și dinozauri și avea dinți de lungimea unei banane

Subiectele zilei

Sambata, 15 August 2020

Protocolul de fuziune USR-PLUS: cum se împart locurile pe liste la parlamentare și ce va cuprinde programul de guvernare

Protocolul de fuziune USR-PLUS prevede absorbția partidului lui Dacian Cioloș de către formațiunea condusă de Dan Barna, cei doi fiind copreședinți ai noului USR, până la congresul care trebuie
citeste tot articolul
Câte paturi libere mai sunt în spitalele COVID din București, orașul cu cele mai multe noi cazuri zilnice

Bucureștiul rămâne în topul noilor îmbolnăviri zilnice raportate. În Capitală, în spitalele Covid doar o treime din paturi sunt neocupate, iar în cazul Terapiei
citeste tot articolul
VIDEO Belarus: Imagini cu primul protestatar care ar fi fost împușcat mortal de poliție

Presa și internauții din Belarus au publicat, în premieră, o înregistrare video în care apare protestatarul Alexander Taraikovsky care ar fi fost împușcat mortal de către
citeste tot articolul
Angajați ai Căminului de bătrâni din Craiova, unde este un focar de COVID-19, au împărțit pliante electorale cu Olguța Vasilescu

Mai mulți angajați ai Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, unde sunt 126 cazuri de COVID-19, au plecat să împartă pliante electorale. Angajați ai instituției acuză conducerea
citeste tot articolul
Coronavirus în România: 1.328 de noi cazuri raportate în ultimele 24 de ore / Cele mai multe îmbolnăviri, în București

Alte 1.328 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate în România în ultimele 24 de ore, bilanțul ajungând la 69.374, potrivit datelor publicate sâmbătă de Grupul de
citeste tot articolul
Cine va găsi primul vaccinul anti-COVID-19. Marii actori și sumele amețitoare puse la bătaie

Patru ani. Atât a durat dezvoltarea cea mai rapidă a unui vaccin, însă în marea majotitate a cazurilor a fost vorba de 10-15 ani. Astăzi oamenii de știință se întrec în a
citeste tot articolul
WTA Praga: Simona Halep, în finală după un meci echilibrat cu Irina Begu (7-6, 6-3) / Duel cu Elise Mertens pentru titlu

După un prim set în care serviciul i-a pus foarte mari probleme (a avut șapte duble greșeli), Simona Halep a reușit să își găsească ritmul în fața Irinei Begu, a profitat de oboseala
citeste tot articolul
De cealaltă parte a vacanței. Covidul, regulile sanitare și afacerile, prin ochii proprietarilor de pensiuni și de hoteluri din România

Din cauza pandemiei, turistul român a fost nevoit să se îndrepte în 2020 cu precădere către destinațiile locale. Și, din această perspectivă, a putut să constate, pe propria piele,
citeste tot articolul
Armand Goșu, Universitatea din București, specialist în spațiul ex-sovietic: “O falangă feminină, pe care Lukașenko, un misogin, a desconsiderat-o și ridiculizat-o în toate ocaziile, i-a aplicat lovituri mortale”

Urmează un weekend fierbinte, cu manifestații masive de protest în Republica Belarus. Muncitorii din marile întreprinderi au intrat în grevă dând o lovitură dură regimului
citeste tot articolul
Traian Băsescu intră oficial în cursa pentru Primăria București / Când își depune candidatura

?Traian Băsescu intră oficial în cursa pentru primăria București, fostul președinte urmând să-și depună candidatura duminică, au declarat pentru HotNews.ro surse din Biroul Electoral
citeste tot articolul
Mitropolitul Clujului: Isus Hristos este „doctorul cel mare”. Poate tămădui pandemia

Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, consideră că Isus Hristos, care este „doctorul cel mare”, poate tămădui pandemia de coronavirus care s-a întins în toată lumea,
citeste tot articolul
Câți bani dă guvernul pentru cele 500.000 de tablete și laptopuri pentru școli

175 de milioane de euro ar urma să aloce Guvernul pentru achiziționarea de laptopuri și tablete pentru școli, materialele de protecție sanitară și containere sanitare și suport de curs, pentru anul
citeste tot articolul
Nicolae Zamfir, directorul IFIN-HH, a fost înlocuit din funcție. Noul director interimar este Nicolae Mărginean

Nicolae Zamfir, director din 2004 al Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei, a fost înlocuit astazi cu Nicolae Mărginean, unul dintre cei mai prestigioși
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Peste 21,3 milioane de cazuri la nivel mondial. Masca obligatorie în centrul Parisului / Londra îi pune în carantină pe călătorii care se întorc din Franța

Numărul persoanelor infectate cu coronavirus la nivel global depășește sâmbătă dimineață 21,3 milioane, iar dintre acestea peste 14,1 milioane s-au vindecat, în timp ce peste 763.000 au
citeste tot articolul
Trump și-a vizitat fratele la spital, apoi a plecat spre terenurile de golf: ”Trece printr-o perioadă grea”

Președintele american Donald Trump a spus, după ce și-a vizitat fratele mai mic într-un spital din New York, că acesta trece printr-o perioadă grea.
citeste tot articolul
Iohannis: Vom continua demersurile pentru sporirea prezenței aliaților în structurile NATO de pe teritoriul României

Președintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, la festivitățile de Ziua Marinei, că, în ultimii ani, România și-a consolidat statutul de aliat și actor regional care participă
citeste tot articolul
?EXCLUSIV Acord de principiu semnat între Orange și statul român pentru preluarea operațiunilor fixe ale Telekom: Statul va deține 20% din acțiunile noii entități (surse)

Orange, cel mai mare operator local de comunicații mobile, a semnat un acord de principiu cu statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, pentru preluarea
citeste tot articolul
„Caia și Bejan. Călătorii”. Episodul 9. Liban: Ce găsești dincolo de catastrofe și crize sociale, plus povestea lui Pepe Abed, părintele petrecerilor de plajă

În această ediție a podcastului „Caia și Bejan. Călătorii”, încercăm să arătăm și o altă față a Libanului decât cea pe care o vezi la televizor. Vorbim despre orașele
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24232439-angajati-caminului-batrani-din-craiova-unde-este-focar-covid-19-impartit-pliante-electorale-olguta-vasilescu.htm?cfnl=