V. Crezul creștin. Creația și sensul ei

download - Copie

Publicat pe 28 octombrie, 2018 De danutj

crearea-adam

Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor!

Al doilea articol din crez ne îndreaptă atenția asupra actului creației lumii, a naturii și sensului acesteia. Cel puțin trei elemente specifice sunt menționate explicit în acest articol: lumea este rezultatul unui act volitiv, intenționat al lui Dumnezeu; întreaga realitate a existenței are un început și este creația exclusivă a lui Dumnezeu (nu provine dintr-o materie pre-existentă și eventual eternă); realitatea creată este complexă, cuprinde două registre ontologice (văzut și nevăzut, pământ și cer). Implicațiile care rezultă din acest articol sunt multiple și foarte importante. Ne rezumăm la câteva aspecte.

Transcendența lui Dumnezeu. O viziune personală, relațională asupra realității create

Lumea are un început al existenței sale, nu este eternă și nu este o emanație a ființei divine. Doar Dumnezeu este cel care nu datorează ființa altcuiva și nu are nevoie de nimeni pentru a exista. El subzistă în sine însuși, are viața în sine însuși (In. 5:26). Dumnezeu este cel care este (Ex. 3:14), adică ființa sa constituie natura și esența sa, fără a avea nevoie de o altă ființă care să îl determine să fie ceea ce este. În schimb, creația nu subzistă prin sine, ci primește ființa de la creator. Dumnezeu este cauza tuturor lucrurilor, dar și cel care ține în ființă lumea prin voința, puterea și iubirea sa: ”Că Dumnezeu este, și că este cauza făcătoare și susținătoare a tuturor împreună, ne învață privirea și legea (ordinea) naturii” (Sf. Grigorie de Nazianz, Or. XXVIII.6). Lumea este opera lui Dumnezeu, dar nu este de aceeași natură cu el. Apariția lumii nu ia nimic și nu adaugă nimic ființei divine. Transcendența absolută a lui Dumnezeu față de creație presupune o discontinuitate de ființă, o prăpastie ontologică între el și lume. Să dăm cuvântul Sf. Irineu în acest sens: ”Dumnezeu este cel care face, iar omul este făcut. Cel care face este mereu acelaşi, pe când cel care este făcut primeşte în mod obligatoriu un început, o stare intermediară şi o maturitate. Dumnezeu dă bunurile sale, în timp ce omul le primeşte. Dumnezeu este perfect în toate lucrurile, egal şi asemenea lui însuşi, în întregime lumină, în întregime gândire, în întregime substanţă şi sursă a tuturor lucrurilor bune, pe când omul îşi primeşte progresul şi creşterea spre Dumnezeu” (Haer. IV.11.2).

Ființa divină este cauza ființei create, iar creația este absolut diferită de Dumnezeu. Acest lucru înseamnă un raport de anterioritate (creația vine în ființă la un moment dat, nu este eternă) și unul de dependență (tot ceea ce este creat depinde ființial de cauză). Creștinismul susține ideea creației ex-nihilo (latină, din nimic), adică ideea unui început al lumii și o temporalitate a acesteia. Relația de dependență presupune că ființa creată rămâne în existență printr-o acțiune continuă a lui Dumnezeu în calitate de sursă a vieții: ”Căci în el trăim şi ne mişcăm şi suntem, precum au zis şi unii dintre poeţii voştri: căci al lui neam şi suntem” (Fapte 17:28). Vorbim, așadar, despre o imanență a lui Dumnezeu în creație, o prezență constantă în lume, care înseamnă o continuitate a acțiunii sale creatoare după ce a adus la început toate lucrurile în existență. Această prezență actantă a lui Dumnezeu în lume nu poate fi înțeleasă decât în sens personal. Dumnezeu este în lume pentru că acționează, pentru că se implică să dea viața, mișcarea și ființa celor create de el. Credința creștină refuză ideea unei consubstanțialități a ființei create cu Dumnezeu și vorbește despre o relație prin care lumea primește în dar viața și mișcarea de la creator.

Sensul întregii creații ca loc al manifestării rațiunilor divine

Concepția despre creație ex-nihilo, ca un act liber de generozitate și iubire a lui Dumnezeu, arată nu numai caracterul intențional al lumii, ci și valoarea sa intrinsecă, consistența sa. Toate lucrurile își au sursa în Dumnezeu și nu provin dintr-o degenerare ontologică (într-un șir de emanații, așa cum credeau grecii), ci dintr-un act de voință. Înseamnă că lumea este bună prin natura ei, are o consistență și o valoare pe care i le conferă însuși creatorul. Așadar, lumea este o realitate obiectivă, este guvernată de o serie de legi pe care Dumnezeu i le-a dat și pe care creatorul însuși le respectă și veghează la buna lor realizare. Aceste legi fundamentale ale creației sunt eficiente, adică produc rezultate și fac posibilă existența într-un cadru coerent, rațional și funcțional. Nu în ultimul rând, lumea este inteligibilă și frumoasă. Atât legile ei, cât și consistența fiecărui lucru pot fi explorate și înțelese de om într-o măsură mai mare sau mai mică. Lumea este o invitație la cunoaștere și acțiune. De asemenea, creația oferă omului ocazia să se exprime luând act de frumusețea și complexitatea lumii.

Fiecare lucru din lume este real, are o existență deplină și o rațiune de a fi (Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambig. 7). Prin acest enunț, creștinismul se desparte de orice concepție religioasă sau filosofică asupra naturii realității. Orice lucru pe care Dumnezeu l-a creat primește consistență și un scop. Nimic din ce există nu este accidental și fără sens. Această înzestrare cu raționalitate a realității create face posibilă realizarea unui scop intenționat de Dumnezeu. Revelația biblică aduce detalii despre acest scop al creației și arată că lumea vine în ființă, subzistă și se mișcă către un destin al ei prin înțelepciunea, bunătatea, puterea și dreptatea lui Dumnezeu (Sf. Grigorie de Nyssa, Or. 20-23). Creatorul a pus toate lucrurile într-un plan al său și este prezent activ în lume pentru a-l duce la îndeplinire. Potrivit textului Scripturii, scopul ultim al întregii creații este unirea cu Dumnezeu: ”căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care-l alcătuise în sine însuşi ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăşi într-unul, în Cristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ” (Ef. 1:9-10). Dumnezeu a dat creației sale un tip de mișcare și o direcție a ei către sine, adică o orientare către plinătate și desăvârșire. Împlinirea acestui scop presupune ca omul să își asume rolul și vocația pe care i le-a dat Dumnezeu de a fi preot al lumii și partener al iconomiei divine alături de Cristos. Dumnezeu l-a așezat pe om în centrul creației sale și l-a invitat să lucreze împreună cu el, să conducă întreaga creație la unirea cu sine. Întreaga dinamică a realității create concură la realizarea destinului omului și, în final, al întregii lumi: ”De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu” (Rom. 8:19).

Obiectivitatea realității create și raționalitatea ei fac posibilă cunoașterea lumii. Potrivit Scripturii, lumea este o invitație la cunoaștere (Rom. 1:19-20). Acceptăm definiția antică a cunoașterii ca participare la adevăr, ca participare la lume. Vorbim despre o experiență personală, de a intra în dialog cu realitatea creată de Dumnezeu, de a o înțelege și de a-i spori potențialul. De asemenea, raportarea la lume presupune și o serie de întrebări și un exercițiu de cunoaștere a lui Dumnezeu. Putem vorbi, așadar, despre mai multe tipuri de cunoaștere care ne sunt accesibile și care fac posibilă existența noastră coerentă în lume. Știința nu numai că este posibilă, ci reprezintă un mandat pe care omul îl primește în calitatea sa de ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cunoașterea filosofică își are temeiul în căutările omului de a înțelege, de a da sens unei realități complexe, de a pune întrebări cu privire la natura realității. Ea apare și ca un exercițiu continuu al unei ființe care înțelege că orice cunoaștere umană este limitată și ca atare supusă unei dinamici continue.

Omul este ființa creată ce este conștientă de scopul pentru care a primit ființa, viața și mișcarea. Creat ca o ființă liberă, este invitat de Dumnezeu să își asume acest scop, să îl urmeze din alegere liberă, ca un răspuns de iubire la iubirea lui Dumnezeu. În viziunea Sfinților Părinți, scopul omului este îndumnezeirea (theosis). Prin această sintagmă, Părinții înțeleg unirea omului cu Dumnezeu, dobândirea calității de fiu înfiat al lui Dumnezeu, unit cu el pentru eternitate. Acest scop este anunțat încă de la creație când Dumnezeu a zis: ”să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră” (Gen. 1:26) și este posibil de atins pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit om, a unit în persoana sa firea divină și umană, creatul și necreatul pentru totdeauna.

Opera de creație continuă. Nevoia lumii de a fi salvată

Înțelegerea raportului dintre Dumnezeu și lume reprezintă o temă de reflecție constantă, atât pentru teologi, cât și pentru filosofi. Dintre multele accepțiuni întâlnite în diverse lucrări (de la concepții aproape panteiste, până la cele de tipul unei autonomii complete a lumii), considerăm că cea mai aproape de spiritul Scripturii și de învățătura Părinților Bisericii este aceea care consideră că lucrare creatoare a lui Dumnezeu în lume este una continuă. Un argument în favoarea acestei poziții este de ordin ontologic. Dacă lumea nu are ființa și viața în sine, ci le are prin participare, atunci existența lumii depinde mereu de iconomia lui Dumnezeu, de acțiunea sa permanentă în lume, ca să susțină dinamica vieții ființelor create. Așadar, opera de creație continuă, Dumnezeu fiind implicat în dinamismul creației sale pentru a face posibilă mișcarea tuturor lucrurilor spre împlinirea lor. Cartea Psalmilor arată sugestiv această prezență activă a lui Dumnezeu în creație pentru a da viață, pentru a susține lumea în eficiența ei de a produce efecte și rezultate (un exemplu este Ps. 104). Lumea are în mod intrinsec și continuu această nevoie de a primi viața, de a fi salvată de la propria pieire, de a continua să existe. Iconomia lui Dumnezeu răspunde mereu acestei nevoi și, în același timp, anunță proiectul său de a uni creația cu sine într-o expresie a existenței care să facă posibilă viața veșnică.

Ideea unei continuități a operei creatoare a lui Dumnezeu este susținută și de argumentul antropologic, dublat de cel cristologic. Omul are o ființă cu o natură dinamică ce se mișcă spre scopul hărăzit de creator. Existența sa în lume presupune un proces de creștere de la copilărie la maturitate. În același timp, pentru ca omul să își poată atinge destinul, Dumnezeu plănuiește întruparea Fiului său. Unirea lui Dumnezeu cu omul reprezintă punctul culminant al iconomiei divine în creație. Acest eveniment a fost pregătit de Dumnezeu cu atenție din vechime, iar efectele lui sunt cu grijă gestionate ulterior de lucrarea Sfântului Duh. Îndumnezeirea omului și unirea întregii creații cu creatorul este posibilă prin coborârea lui Dumnezeu în propria creație. Actualizarea a ceea ce a realizat Cristos se face prin prezența lucrătoare continuă a lui Dumnezeu în lume, prin acțiunea eficientă a Duhului Sfânt, Domnul de viață făcătorul.

Implicații în planul muncii, artelor, științelor, ecologiei

Creștinismul oferă un cadru filosofic și explicativ care face posibilă și susține dezvoltarea științelor, ecologiei, culturii, artelor, sportului etc. Toate aceste activități sunt specifice societății umane și au ca suport concepția despre realitate prezentată mai sus. Însă expresia de sine a omului trebuie înțeleasă dincolo de ideea exprimării automate a unei constituții ontologice a omului și a lumii.

Înțelegerea creștină despre lume ca dar al lui Dumnezeu pentru om ne ajută mai bine să subliniem locul creativității umane. Viziunea darului asupra realității create trebuie înțeleasă nu numai din perspectiva prezenței divine care îi asigură subzistența, ci și a posibilității omului de a-și manifesta identitatea de ființă personală, capabilă de dialog, de răspuns la inițiativa divină. Înțelegând și primind lumea ca dar, omul răspunde lui Dumnezeu în aceiași parametri, adică îi întoarce darul. Lumea devine astfel un loc al întâlnirii dintre Dumnezeu și om, un loc al expresiei personale, al dăruirii de sine către celălalt. Creativitatea reprezintă capacitatea omului de a amprenta lumea și de a o dărui lui Dumnezeu schimbată prin intervenția sa. În egală măsură, actul creativ al omului presupune capacitatea personală de a ieși din sine și de a se orienta spre semenul său prin ceea ce poartă amprenta unicității personale. Ceea ce este pus în germene în om ca potențialitate, Dumnezeu așteaptă să fie exprimat ca un act liber și creator prin care să se manifeste și să își găsească împlinirea.

Activitatea creatoare a omului nu a încetat nici după căderea în păcat. În condițiile căderii însă, creația omului este una ambivalentă. Ceea ce el creează poate fi o binecuvântare, dar și un blestem, poate aduce bine și progres, însă poate fi și instrument al degradării, distrugerii și răului. Viziunea creștină despre lume și viață atrage atenția asupra posibilităților uimitoare ale creativității omului (mereu în ciuda scepticismului celor care anunță tot soiul de crize privind raportul dintre resurse și nevoi), dar și riscurile care apar odată cu rezultatele activității creatoare a omului (îndeosebi în contextul actual al dezvoltării tehnologice). Ca ființă liberă și rațională, existența omului presupune responsabilitatea față de lume, utilizarea cu înțelepciune a forțelor sale, gestionarea cu grijă a resurselor, respectarea legilor după care funcționează realitatea creată, grija pentru viitoarele generații de oameni etc.

Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2018/10/28/v-crezul-crestin-sensul-creatiei/

Ucenicia în Evanghelia după Marcu (5)

download - Copie

Publicat pe 31 octombrie, 2018 De danutj

poza7

Am văzut că ucenicia intră într-o altă etapă după un proces de selecție și decizia învățătorului de a identifica grupuri de lucru și scopuri pentru ceea ce urmează. După ce discipolii au avut ocazia să îl audă și să îl vadă pe maestru de la distanță, acum li se deschide perspectiva de a fi împreună cu el în intimitate, iar accentul relației se schimbă. Capitolele 4 și 5 din evanghelie ne arată că Isus începe să își învețe ucenicii într-un mod sistematic. De asemenea, textul biblic ne indică și strategia sa de lucru. Pe de o parte, discipolii primesc învățătura în mod public, alături de toți cei care veneau să îl asculte pe Isus. Maestrul își prezentă ideile într-un mod specific tradiției iudaice, adică spune pilde sau învățături sub forma unor povestioare cu tâlc. Pe de altă parte, ucenicii beneficiază de un timp de dialog și explicații cu privire la cele auzite, având ocazia să întrebe și să primească clarificări (cf. Mc. 4:10,34). În același timp, evanghelia ne arată că Isus își continuă misiunea sa, iar ucenicii îl asistă și participă la toate acțiunile lui: proclamare, vindecări și minuni, confruntări cu diverse categorii de oameni. În cele ce urmează, insistăm puțin asupra acestei etape a formării prin învățătură, ca parte a procesului uceniciei, și încercăm să înțelegem câte ceva și din strategia cu care a operat Isus.

Mai întâi, ne putem întreba de ce le vorbea Isus oamenilor în pilde și ce impact a avut această metodă asupra uceniciei? Textul biblic din capitolul 4 ne sugerează câteva idei în acest sens. În primul rând, observăm că acest tip de prezentare a învățăturii naște întrebări la nivelul auditoriului. Isus stimulează dimensiunea interogativă și îi pune pe ucenici la lucru. Actul învățării nu este unul comod, ci presupune un efort de deschidere a ființei în raport cu ceea ce spune maestrul, o muncă de evaluare și o disponibilitate receptivă cu privire la conținutul transmis. Problema nu se pune dacă discipolii au înțeles sau nu un anumit mesaj, pentru că discursul parabolic este unul care se pretează la sensuri multiple și la conexiuni foarte diverse. Esențial este ca ceea ce au priceput ucenicii să fie pus în discuție cu învățătorul. Fără această posibilitate a dezbaterii și evaluării, a interogației și feedback-ului nu există ucenicie autentică. În intimitate cu maestrul, discipolii își pot formula ideile, întrebările, nedumeririle și pot primi răspunsuri sau întrebări clarificatoare. Deși pasajul din Marcu 4:11-12 este complex și dificil la interpretare, în contextul uceniciei, acest text pare a sublinia un adevăr relativ simplu: omul nu poate înțelege revelația biblică, adevărul și sensul prezenței în lume a Fiului lui Dumnezeu decât dacă este dispus să devină ucenicul lui Isus, să stea în prezența lui și să primească răspunsuri la întrebările fundamentale. Ucenicia apare astfel ca un dar dat omului, un cadru în care cunoașterea lui Dumnezeu devine accesibilă experienței umane. Ucenicilor le este dat să înțeleagă mesajul lui Isus pentru că ei s-au angajat să îl urmeze necondiționat, să fie cu el și să accepte procesul incomod al transformării care duce la cunoaștere. În al doilea rând, prin parabole se poate declanșa la nivelul auditoriului un mecanism revelator și profetic. Isus folosește pilde sau teme cunoscute din tradiția iudaică, dar le aduce o notă personală, uneori cu mici nuanțe, iar alteori cu schimbări mai profunde. Însă utilizarea lor lasă posibilitatea plasării ascultătorului într-un context familiar și poate da șansa unei sclipiri, înțelegeri sau evaluări a ceea ce este considerat cunoscut. Prin apelul la parabole, Isus trimite frecvent la adevărurile prezentate în VT, la lecții din istoria poporului ales și la promisiuni divine care încă nu s-au împlinit. Funcția evaluativă și critică, dar mai ales cea clarificatoare se văd frecvent din reacțiile oamenilor și din atitudinile liderilor care înțeleg mesajul parabolelor și pricep sensul celor spuse de Isus. Același mecanism se poate sesiza și la nivelul ucenicilor. Pildele lui Isus îi provoacă, îi ajută să revină asupra unor elemente asimilate din tradiție fără un efort critic de distilare și îi fac capabili să reanalizeze lucrurile într-o lumină nouă. Pedagogia lui Isus este exemplară. Ea nu scutește de efort și nu ia libertatea întrebărilor și deciziei. Maestrul este acolo pentru ucenic ca o instanță ce produce în special întrebările bune, dar nu răspunsuri gratuite și comode. El nu poate oculta confruntările, analizele critice și îndoielile, dar poate submina certitudinile ieftine și plasarea facilă în locurile comune ale cunoașterii.

Mai apoi, încercăm să înțelegem ce urmărea maestrul prin învățătura sa aplicând o strategie atât de interesantă. Sf. Marcu pare să ne ajute să înțelegem miza exercițiului formativ la care sunt supuși ucenicii. În capitolul 4, autorul biblic prezintă trei texte scurte care au ca subiect lumina cunoașterii și procesul de schimbare a omului sub acțiunea ei. Ca și ceilalți oameni, ucenicii trăiesc în formele lor de orbire și întuneric. Prezența maestrului este pentru ei o sursă de lumină cu potențial de transformare. Însă primirea luminii înțelegerii nu este deloc facilă pentru discipoli. Învățătura primită de ucenici aduce o puternică confruntare cu sinele: cu lucrurile ascunse, limitele proprii, înțelesuri care se prăbușesc, îndoieli cu privire la propria identitate. Tensiunea creată vizează disponibilitatea de acceptare a schimbării și responsabilitatea față de adevărul primit. Ucenicia nu este participarea la o conferință unde cineva poate auzi un discurs plăcut sau interesant și pe care apoi să îl dea ușor uitării. Discipolul, odată expus învățăturii maestrului, trece prin mecanismul incomod al propriei transformări și devine el însuși un agent al luminii cunoașterii la care este făcut părtaș. Rostul luminii este să împrăștie întunericul, atât cel interior, cât și cel din expresia concretă a vieții ucenicului. Cel ce dorește să fie discipol trebuie să fie capabil să își asume riscul de a fi mistuit el însuși de focul cunoașterii și de a purta acest virus cu sine în toate detaliile vieții sale. Într-un anume sens, ucenicia este un drum fără întoarcere. Cine a acceptat să se expună luminii nu mai poate trăi ca și cum este în întuneric, nu își mai poate justifica acțiunile la adăpostul ignoranței, nu mai poate rămâne indiferent la ceea ce se întâmplă cu sine și cu cei din jur. Deși există riscul ratării (fie să îți arzi aripile ca Icarus, dacă te avânți prea sus, fie să pierzi tot ce ai ca Iuda, dacă te folosești de darurile primite pentru alte scopuri), cel care a stat lângă învățător poartă povara și darul cunoașterii și nu le poate îngropa. Calea cea bună a uceniciei este transformarea ființei și dezvoltarea unei noi identități asemenea seminței aruncate într-un pământ bun care încolțește, crește și aduce roadă. Cele două mici parabole din capitolul 4 subliniază dinamica uceniciei, forța adevărului de a produce schimbare, optimismul procesului în ciuda dificultăților și riscurilor inerente. În contextul spiritualității creștine, garantul acestui proces este însuși Dumnezeu. Împărăția lui se dezvoltă pe aceste baze care iau în calcul natura ființei umane și destinul ei legat de cunoașterea adevărului. Omul este o ființă mereu în schimbare, iar identitatea sa presupune devenirea. Normalitatea procesului cere acceptarea relațiilor de mentorare, disponibilitatea de a merge după cineva care cunoaște drumul, asumarea exigențelor cerute de condiția de ucenic. Ceea ce a realizat Isus cu discipolii săi reprezintă standardul, și nu excepția vieții creștine. Cine dorește să fie creștin trebuie să accepte să fie ucenic. De asemenea, cine a parcurs deja o bucată din drumul către maturitate este dator să arate calea celor ce o caută sau sunt la începutul urcușului.

În final, observăm că pentru maestru ucenicia nu este un scop în sine. Învățătorul nu este de meserie făcător de ucenici, un profesor care predă o materie unor elevi. Dimpotrivă, discipolii sunt invitați să ia parte la un proces de formare în contextul unei misiuni, a unei activități asumate de învățător. Ucenicia este un soi aparte de școală. Cei implicați trebuie să învețe, să deprindă o anumită cunoaștere, însă procesul presupune calificarea la locul de muncă. Există cineva care este pregătit în domeniu și pune la lucru o serie de competențe, iar discipolii sunt implicați în poveste, devin parte la acțiune împreună cu învățătorul lor. Doar în contextul asumării misiunii și strategiei învățătorului ucenicii încep să deprindă meseria lui. Observăm că Isus nu a făcut o pauză de la activitatea sa ca să pregătească un grup de discipoli. În ciuda faptului că a devenit foarte repede incomod pentru liderii poporului evreu și autoritățile romane, le-a cerut ucenicilor să îl urmeze, să fie parte la ceea ce el face și să asume în întregime condițiile misiunii sale. Expunerea ucenicilor la activitatea concretă a maestrului este cel mai bun prilej de cunoaștere și solidificare a încrederii în relații. Învățătorul își pune la lucru întreaga ființă în acțiunile misiunii sale și devine accesibil ochiului întrebător și critic al discipolului. Personalitatea mereu proaspătă și frecvent provocatoare a lui Isus a solidificat încrederea și decizia ucenicilor de a-l urma chiar și atunci când nu reușeau să înțeleagă logica celor spuse sau sensul acțiunilor sale. În același timp însă, prezența ucenicilor cu Isus în acțiune a avut darul să testeze, să zdruncine această încredere. Frecvent, discipolii pun și ei întrebările ce se aud de pe buzele mulțimii despre identitatea lui Isus. Nu de puține ori au îndoieli cu privire la alegerea făcută și își dau seama că asocierea cu învățătorul lor este incomodă, riscantă chiar. Ucenicia nu este scutită de aceste dificultăți, iar despre realismul ei se poate citi cu claritate din experiența celor doisprezece cu Isus. Însă rezultatele procesului clădesc forța și curajul de a merge mai departe, de a beneficia de rezultatele devenirii. În ucenicie nu se vând iluzii, nici cu privire la dificultățile și realismul drumului de parcurs, și nici cu privire la ceea ce se poate obține. Totul se clădește pas cu pas, cu rigoare și în acțiune, cu riscuri și poticneli, cu asistența potențatoare a învățătorului care declanșează cele mai nebănuite resorturi în ucenic astfel încât el să își poată depăși mereu condiția.

Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2018/10/31/ucenicia-in-evanghelia-dupa-marcu-5/

Ştiri din presa română nov 08 2008

download - Copie

Comorile lui Solomon

de Andreea Danciu Raicu

Un site stravechi descoperit intr-o zona destertica din Orientul Mijlociu ar putea avea legatura, sustin arheologii, cu miticele mine ale regelui Solomon. In timpul domniei sale, biblicul rege a acumulat o bogatie imensa din exploatarea miniera si din comert.

Imensa mina de cupru scoasa la lumina de catre acestia se afla intr-o vale arida din Iordania de astazi si pare sa fi fost amenajata in secolul al X-lea inainte de Hristos, adica exact in perioada in care istoricii plaseaza domnia lui Solomon.

Minele se intind pe o suprafata incredibil de vasta si este foarte posibil ca acestea sa fi reprezentat o sursa substantiala de venit pentru imperiu. Anuntul dat publicitatii de catre echipa de arheologi a iscat un val nou de controverse in ceea ce priveste gradul de veridicitate istorica al Bibliei.

Falsa caterisire a parintelui Boian

de George Damian

Singurul preot care slujeste in limba romana in Valea Timocului, in Serbia, a fost caterisit din treapta preotiei de catre episcopul sarb Iustin. O decizie ciudata: parintele Boian Alexandrovici a fost hirotonit de episcopul Daniel de Varset – episcop al Bisericii Ortodoxe Romane. Astfel ca este greu de crezut ca un ierarh al Bisericii Ortodoxe Sarbe va putea sa-i ia parintelui Boian Alexandrovici ceva ce nu i-a dat niciodata.

Episcop anglican: Criza creditelor este o pedeapsa divina pentru ca oamenii au devenit prea materialisti


Banul e ochiul dracului. Banii nu aduc fericirea. Sunt doua zicale autohtone. In Marea Britanie, un episcop anglican le spune enoriasilor ca actuala criza a creditelor este o pedeapsa divina pentru ca oamenii au devenit prea materialisti.

Reverendul Wallace Benn, Episcop de Lewes, a scris in newsletter-ul bisericii, ca englezii au devenit obsedati de bani si se teme ca acest lucru a avut un efect nefast asupra vietii tuturor cetatenilor. El spune ca actuala criza a fost generata de lacomie, de speculatiile pe termen scurt, facute pacatuind.

Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia va construi un hotel pentru pelerini

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat, marţi, planul urbanistic zonal pentru construirea unui hotel cu 25 de camere destinat pelerinilor, la initiativa Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia. Imobilul va fi ridicat la marginea municipiului. Arhiepiscopia de Alba Iulia a primit aprobarea aleşilor locali pentru documentaţia planului urbanistic zonal necesar construirii hotelului, votul fiind in unanimitate. Consilierii au apreciat că documentaţia este corectă şi legală. Consilierul economic al arhiepiscopiei, preotul Ion Galaţă, a declarat corespondentului NewsIn că este vorba de un minihotel pentru pelerini. „Vom construi un minihotel pentru pelerini.

Au fost descoperite legendarele mine ale regelui Solomon

de Alina Olteanu

Arheologii cred ca au descoperit in sudul Iordaniei, la Khirbat en-Nahas, ruinele minelor regelui Solomon, despre care legenda spune ca ar fi fost pline cu aur si diamante. Potrivit arheologilor, in realitate, minele i-ar fi furnizat regelui biblic cantitati uriase de cupru, dupa cum ne-o spune si numele locului, Khirbat en-Nahas insemnand, in limba araba, „ruinele din cupru”. Aceasta descoperire are o insemnate cu atat mai mare cu cat aduce din nou in dezbatere istoricitatea naratiunilor biblice legate de aceasta perioada, relateaza AP.

Un an de la inaugurarea Centrului de Presă BASILICA

de Narcisa Balaban

Astăzi (27 oct. 2008) se împlineşte un an de când a fost inaugurat Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române. Evenimentul a avut loc anul trecut pe 27 octombrie, la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, când un sobor de ierarhi condus de Patriarhul Daniel a sfinţit studioul primei televiziuni din istoria Bisericii noastre, TRINITAS TV, şi a studioului din Bucureşti al postului de Radio TRINITAS, la rându-i primul post de radio ortodox din ţara noastră.

SUA si Romania semneaza luni o declaratie pentru a facilita ridicarea vizelor

Declaratia dintre SUA si Romania privind principiile de cooperare in vederea inculderii Romaniei in Visa Waiver va fi semnata luni la Washington de catre ambasadorul Romaniei Adrian Vierita si de Michael Chertoff, secretarul pentru securitate interna al SUA, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Semnarea acestui document, sustin oficialii MAE, va constitui un pas important catre ridicarea obligativitatii vizelor, dar practic are numai rolul de a confirma vointa politica a Romaniei de a adopta masurile necesare indeplinirii unora dintre criteriile de intrare in Visa Waiver. Concret, aceste criterii se refera la: schimbul de informatii cu privire la persoanele suspecte de activitati teroriste; raportarea pasapoartelor furate/pierdute si implementarea programului „Air Marshals” pe cursele aeriene directe Romania-SUA.

Cel mai vechi text ebraic

Reuters anunta ca arheologi de la Hebrew University au descoperit in Israel, aproape de locul unde se crede ca David L-a invins pe Goliat, cele mai vechi texte in limba ebraica.

Textele, a caror descifrare inca nu este definitivata – cateva randuri inscriptionate pe  ceva vase de lut, contin cuvinte cum ar fi  ‘judecator’  , ‘rege’,  ’sclav’ etc.

Radu Georgescu, presedinte GeCad: Exista programatori americani care vin sa lucreze in Romania, pentru ca la ei nu mai gasesc de munca

de Vlad Barza

Tot mai multi programatori americani vin sa lucreze in Romania, pentru ca in SUA nu mai gasesc de lucru din cauza crizei, spune Radu Georgescu, presedinte GeCad Group. Criza va fi dura pentru IT-ul romanesc, jumatate din companii ar putea sa nu mai existe peste un an, in special cele dependente de un singur beneficiar care la randul sau are mari probleme, a adaugat seful GeCad in cea de-a treia zi a evenimentului de IT si telecom International Broadband Conference, Mixing the Channels.

„E un trend care acum ceva timp parea incredibil, aducem americani in Romania si le convine sa lucreze in unele cazuri pe salarii mai mici decat romanii. La ei nu mai gasesc de lucru si le convine sa vina aici (…) Desi apreciez creativitatea si inteligenta romanilor, trebuie sa spun ca americanii stiu sa lucreze mai bine in echipa, calitate pe care romanii nu o au”, spune Georgescu care e convins ca tendinta va mai continua macar un an.

Amenda pentru spam!

Numarul amenzilor date in cazul spam-urilor si a altor infractiuni informatice este prea mic si reflecta timpul prea mare de comunicare dintre Autoritatea Nationala pentru Comunicatii si furnizorii de internet, a declarat joi, in cadrul unei conferinte, presedintele ANC, Liviu Nistoran, pentru NewsIn.

In privita restructurarii Autoritatii, Nistoran a spus ca are discutii cu Ministerul de Interne si SRI pentru a forma un grup care va activa pe problemele de infractionalitate informatica. Acest grup va avea printre indatoriri investigarea utilizarii ilegale a aparatelor de interceptare a convorbirilor telefonice si dispozitivele care intercepteza comunicatiile bancare (intre bacomat si banca – n.red.).

Două legi de neîmpăcat, pentru explicarea creaţiei

diac. Sorin MIHALACHE

Datele fizicii actuale ne arată că stelele şi atomii Universului fizic nu respectă aceleaşi legi. Aceasta, deşi şi atomii, şi stelele au aceiaşi constituienţi elementari. Lumea are mai multe descrieri ştiinţifice, deşi, potrivit experienţei noastre directe, ea este una singură. În ciuda progreselor semnificative pe care le-a realizat fizica ultimelor decenii, armonizarea descrierilor Universului întâmpină încă dificultăţi majore.

Cele mai de succes teorii ale fizicii secolului trecut au fost Mecanica Cuantică, Relativitatea Restrânsă şi Relativitatea Generală. Prin intermediul rezultatelor lor şi prin strădania considerabilă a multor fizicieni, astăzi există două mari modele prin intermediul cărora este descrisă lumea fenomenelor fizice din întreg Universul, lumea particulelor şi a interacţiunilor.

Interviu cu fratele Doctor Pavel Rivis Tipei, presedintele Cultului penticostal din Romania

Realizat de redacţia revistei ‚‚Isus, un nume bun’’

Redacţia: Frate Tipei, sunteţi preşedintele Cultului Penticostal din Ronânia, de câţi ani deja?

Răspuns: Prin Harul şi cu ajutorul Domnului am fost ales în slujba de preşedinte a Cultului Penticostal din România, Biserica lui Dumnezeu apostolică, din anul 1994, deci de 14 ani.

Viaţa parohiilor: „O biserică este frumoasă atunci când este plină“


de Constantin Ciofu

Parohia Slobozia din Protopopiatul Oneşti, judeţul Bacău, se confruntă cu probleme legate de plecarea masivă a tinerilor din localitate  Preotul paroh se implică intens în activităţile social-filantropice, mai ales că numărul bătrânilor ajunge să-l depăşească pe cel al tinerilor  Copiii şi oamenii cu probleme materiale primesc pachete la Paşti şi la Crăciun, iar pentru deţinuţii de la Penitenciarul Târgu Ocna se strâng bani pentru a li se cumpăra cele necesare

Vaticanul recomandă testarea psihologică a viitorilor preoţi


Cei care vor să devină preoţi catolici ar trebui să treacă prin teste psihologice al căror scop este să-i depisteze pe candidaţii heterosexuali incapabili să-şi controleze nevoile sexuale şi pe bărbaţii cu puternice tendinţe homosexuale, a declarat joi Vaticanul, relatează Reuters şi AFP. Vaticanul a aprobat joi pentru prima dată eventuala recurgere la psihologi in formarea seminariştilor, pentru a fi indepărtaţi candidaţii homosexuali, insă testele nu vor fi obligatorii, iar viitorii preoţi vor avea intimitatea apărată.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/stiriA_nov08.htm

Ştiri internaţionale nov 08.2008

download - Copie

Ateii luptă contra dreptului istoric la rugăciune

Preşedintele Bush, guvernatorul de Wisconsin şi alţii sunt numiţi în proces civil. Mat Staver, întemeietorul Consiliului Libertăţii şi decan la facultatea de Drept de la Universitatea Liberty, arată că fiecare preşedinte de la George Washington încoace au îndemnat naţiunea la rugăciune. El spune că prima acţiune oficială a primului Congres a fost să angajeze un capelan şi să deschidă fiecare sesiune cu o rugăciune.

Biserica Rusă îl acuză pe preşedintele CBE de lipsă de sinceritate

Moscova, 15 octombrie, Interfax. Preşedintele Conferinţei Bisericilor Europene (CBE), reverendul Jean-Arnold de Clermont, duce o politică cu standarde duble, crede Patriarhatul Moscovei.

„Domnul de Clermont şi-a scos în cele din urmă masca de pacificator. Declaraţia sa menţionează lucruri care nu s-au întâmplat niciodată”, spunea deputatul şef al Departamentului Bisericii pentru Relaţii Externe din cadrul Patriarhatului Moscovei, înaltul prelat Vsevolod Chaplin pentru Interfax-Religion.

Puterea martiriului: sinodul a ascultat mărturisiri dramatice din Irak

Vatican, 14 octombrie 2008 (CWNews.com) – În timpul celei de-a douăsprezecea adunări generale a Sinodului Episcopilor de pe 14 octombrie, participanţii au putut auzi mărturisirea dramatică despre creştinii care trăiesc sub ameninţarea neîncetată a martiriului, precum şi povestirea remarcabilă despre mărturia martirilor din trecut.

Într-o cuvântare emoţionantă către Sinod, Patriarhul Catolic Caldeean Emmanuel al III-lea Delly al Babilonului a vorbit despre suferinţa actuală a minorităţii creştine din Irak. „Am încercat orice pentru a aduce pacea şi liniştea pentru această ţară”, a spus patriarhul caldeean. „Viaţa este un calvar; pacea şi siguranţa lipsesc, la fel ca şi elementele fundamentale ale vieţii cotidiene.” A continuat:

O şcoală catolică de fete, ultima victimă a violenţei din Pakistan

O şcoală catolică de fete din Swat, provincia de la frontiera de nord-vest, a fost năruită de un atac cu bombă marţi, 7 octombrie, de către talibanii pakistanezi.

Şcoala Mânăstirească de Fete din Sangota, provincia Swat, a fost supusă atacului cu bombă de talibanii locali şi clădirea şcolii distrusă, potrivit Comisiei Naţionale pentru Dreptate şi Pace (CNDP) a Bisericii Catolice.

Nu a fost nimeni ucis, deoarece şcoala, condusă de ordinul Surorilor Apostolice Carmelite din Sri Lanka, era închisă în acel moment datorită ameninţărilor, iar măicuţele au părăsit locul.

America Latină este pe cale de a deveni o prioritate în politica externă rusă

Moscova, 15 octombrie, Interfax – Biserica Ortodoxă Rusă crede că cooperarea cu ţările Americii Latine ar trebui să devină prioritară în politica externă rusă.

„Cred că este timpul când autorităţile şi societatea au realizat că America Latină trebuie să devină o prioritate în sfera politicii internaţionale”, a spus liderul Departamentului pentru Relaţii Externe al Bisericii din cadrul Patriarhatului Moscovei, mitropolitul Kirill de Smolensk şi Kaliningrad, la o conferinţă de presă dedicată Zilelor Culturii Ruse în America Latină.

Akinola critică America pentru promovarea unei societăţi lipsite de Dumnezeu

de Ethan Cole

Arhiepiscopul anglican conservator Peter Akinola de la Biserica Nigeriei a criticat organizaţiile pentru libertăţi civile, îndeosebi pe cele din Statele Unite, pentru că promovează o societate fără de Dumnezeu prin înlăturarea referirilor religioase în public.

Akinola, binecunoscut pentru conducerea lui conservatoare în cadrul schismei anglicane, a observat că simbolurile creştine istorice şi anumite formulări au fost tot mai mult scoase din societatea Americană, aşa cum este cazul înlocuirii urării „Merry Christmas” („Crăciun fericit”) cu „Seasons Greetings” („Sărbători fericite!”) pe materialele tipărite.

Parlamentul iranian: moarte convertiţilor nemusulmani

Parlamentul iranian a promulgat pedeapsa cu moartea pentru apostazie, lucru care in această ţară înseamnă convertirea de la islam la orice altă religie.

Mii de iranieni s-au convertit la creştinism, iar biserica din underground prosperă, conform rapoartelor. Însă alţi iranieni se întorc la zoroastrianism, care a fost religia predominantă în Iran cândva. Jonathan Rocho, de la organizaţia International Christian Concern (ICC) – Relaţii Creştine Internaţionale, ne lămureşte:

Impactul rezoluţiei anti-blasfemie, adus în prim plan

Internaţional (MNN). Rezoluţia Anti-blasfemie a Naţiunilor Unite relevă năzuinţele grupărilor misionare.

Carl Moeller şi organizaţia Open Doors (Porţi Deschise) explică că în practică, „această rezoluţie anti-blasfemie este văzută cu precădere ca aducând „un efect de întărire” a lucrării şi ecourilor creştine în jurul lumii, iar asta înseamnă o dezvoltare care ne aduce destule probleme.”

O apologetă creştină în sprijinul foştilor gay

Monroe, Va., 17 septembrie 2008. Debbie Thurman, apologetă creştină şi autoarea unor cărţi, a făcut un pas în faţă şi a cerut celorlalţi să îşi aleagă calea.

Fostă luptătoare împotriva atracţiei faţă de persoane de acelaşi sex, Thurman a lansat un nou site web: http://www.TheFormers.com . Denumit loc de întovărăşire a celor ce au reuşit să biruiască atracţia către persoane de acelaşi sex, ca şi pentru cei ce încă mai luptă cu acest lucru, cu prietenii şi susţinătorii lor, acest site oferă un forum deschis, noutăţi şi comentarii, răspunsuri la întrebări dificile, materiale ajutătoare, un colţ pastoral şi mărturisiri ale foştilor homosexuali.

Marile organizaţii evanghelice anunţă parteneriatul global

De Ethan Cole, reporter Christian Post

Cea mai mare reţea evanghelică din lume şi una dintre cele mai mari organizaţii de ajutorare creştină şi-au anunţat parteneriatul.

World Evangelical Alliance – WEA (Alianţa Evanghelică Mondială) care susţine că reprezintă circa 420 de milioane de creştini evanghelişti de pretutindeni şi World Vision International – WVI, care lucrează în 98 de ţări şi deserveşte peste 100 de milioane de oameni, au căzut de acord să conlucreze asupra iniţiativelor care privesc oferirea de educaţie şi îngrijire pentru copii, promovarea echităţii sociale şi contribuirea la unitate şi cooperare creştină.

Catolicii pot învăţa şi de la Luther, spune cardinalul Kasper

Frankfurt/Wittenberg, Germania (ENI). Romano-catolicii pot învăţa de la reformatorul protestant al secolului al XVI-lea Martin Luther, a spus oficialul de prim rang de la Vatican însărcinat cu unitatea creştinilor, acum când bisericile protestante din Germania s-a pregătit să lanseze o serie de evenimente pe durata unui deceniu, legate de aniversarea a 500 de ani, în 2017, de la Reforma Luterană.

Într-un interviu publicat de ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung cardinalul Walter Kasper îi încuraja pe catolici să citească comentariile lui Luther despre Biblie, precum şi „imnurile sale pline de putere spirituală”, arată agenţia protestantă germană de ştiri Epd.

Patriarhatul Moscovei este împotriva eforturilor catolicilor de a-şi extinde influenţa asupra ortodocşilor

Biserica Rusă îşi arată un mare potenţial pentru cooperarea cu catolicii, dar dă avertismente contra oricăror paşi neprieteneşti ai acestora.

„Avem multe în comun cu catolicii, nu doar în învăţături, ci şi în morală”, a spus deputatul şef al Departamentului Patriarhal pentru Relaţii Externe al Bisericii, Arhiereul Vsevolod Chaplin a spun în direct la canalul TV ortodox Soyuz.

Potrivit spuselor lui, astăzi „ierarhii şi laicii catolici sunt oponenţi activi ai problemelor actuale ale Rusiei moderne: avorturile, destrămarea familiei, cultul permisivităţii în viaţa privată, în relaţiile sexuale, în mass media, în educaţie şi aşa mai departe.”

Ortodocşii ucraineni ţin o altă procesiune sacră împotriva intrării ţării în NATO

Kiev, 19 septembrie 2008, Interfax. A Patra Procesiune Sacră a tuturor, adresată publicului ucrainenilor ortodocşi şi patrioţi împotriva angajării Ucrainei în NATO s-a ţinut la Kiev, luni, pe 22 septembrie.

Procesiunea a început la amiază la Catedrala Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea kieveană a Grotelor, a trecut prin centrul oraşului şi a staţionat pentru rugăciuni în faţa Verhovna Rada, administraţia guvernamentală, în faţa Secretariatului Preşedinţiei şi a Ministerului Afacerilor Externe, terminându-se la clădirea curţii de arbitraj, acolo unde s-a ţinut un discurs pentru comunitatea ortodoxă adresat autorităţilor, privind angajarea ilegală a Ucrainei în NATO, a arătat asociaţia Alegerii Ortodoxe a Tuturor Ucrainenilor într-un comunicat pentru Interfax-Religion.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/stiri_nov08.htm

Știri false de pe platforme găzduite de Rusia, răspândite de români pe Facebook de N.O. HotNews.ro

download - Copie

Luni, 15 iunie 2020, 22:34 Actualitate | Esenţial

stire falsa
Foto: captura site

stire falsa
Grupul de comunicare strategică (GCS) a avertizat luni seară cu privire la o serie de informații false puse în circulație în limba română de pe platforme găzduite de Rusia și care sunt propagate pe rețelele sociale, dând ca exemplu site-ul http://antenanews.xyz/, care obligă utilizatorul, pentru a putea citi conținutul materialelor, să distribuie materialele prin intermediul Facebook. Potrivit GCS, printre articolele promovate este și unul cu titlul ”Un tir cu cadavre a fost depistat azi dimineață în Capitală! 250 de persoane se presupune că toți sunt morți de COVID”.

„250 de cadavre au plecat la drum într-un tir! ”Nu sunt gunoaie, au nume! Valul de virus ce loveste tara noastra de ceva vreme, a atins cote incredibile: morgile au ajuns să fie pline, iar spitalele țin cadavrele în camioane frigorifice. Azi dimineata, un tir cu 250 de corpuri puse în saci de plastic, a plecat la drum prin capitala, unde se indrepta acesta deocamdata nu se cunoaste. Soferul a fost retinut pentru 72 de ore, politia a deschis un dosar pe acest caz, urmeaza a fi stabilite toate circumstantele incidentului. Autoritatile inca nu au venit cu o explicatie…” susține articolul citat de GCS.

Articolul este ilustrat, potrivit sursei citate, cu o imagine din 2018, din Guadalajara (Mexic), în care este surprinsă partea din spate a unor camioane frigorifice în care se află cadavre învelite în folii negre de plastic.

Grupul pentru Comunicare Strategică precizează că informațiile din articol sunt complet false și încurajează populația să se informeze doar din surse oficiale. Totodată, face apel ca acest tip de articole să nu fie distribuite pe rețelele de socializare, ”întrucât o astfel de conduită contribuie la răspândirea de informații false și determină comportamente sociale nejustificate”.

Subiectele zilei

Marti, 16 Iunie 2020

Rafila: Dacă nu vom găsi un vaccin eficient anti-Covid-19, atunci imunizarea se va face prin boală / România a făcut precomandă pentru un vaccin

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a vorbit luni seară, al Digi 24, despre cele doua scenarii de lucru, dacă vom avea un vaccin și dacă nu vom avea un vaccin
citeste tot articolul
Carele cu boi, un apogeu al creației grigoresciene, vândute la licitație

Săptămâna aceasta, joi, 11 iunie, pentru prima dată în istoria pieței românești de artă, au ieșit la vânzare în același timp, într-aceeași licitație, două picturi
citeste tot articolul
HARTĂ INTERACTIVĂ Autostrada A0 – noul inel de centură al Capitalei: O companie din Turcia va construi 17,5 km pentru circa 155 mil. euro

Compania turcă Nurol Insaat Ve Ticaret A.S. va proiecta și construi primul lot de pe A0 Nord, autostrada de centură a Capitalei. Tronsonul în lungime de circa 17,5 km a fost scos la licitație
citeste tot articolul
Ziare.com : CNSAS cere instanței să constate că Mugur Isărescu a fost colaborator al Securității

Consiliul National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a stabilit într-o notă de constatare că guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, este colaborator al fostei Securități, scrie
citeste tot articolul
Parchetul General a dispus un control în cazul fetei incendiate / Procurorul general vrea să verifice modul în care s-a acționat după ce tânăra a depus plângere pentru viol

Procurorul general, Gabriela Scutea, a dispus un control pentru a se verifica modul în care a fost instrumentat dosarul în care tânăra de 17 ani, care a fost incendiată de un bărbat
citeste tot articolul
Știri false de pe platforme găzduite de Rusia, răspândite de români pe Facebook

Grupul de comunicare strategică a avertizat luni seară cu privire la o serie de de informații false puse în circulație în limba română de pe platforme găzduite de Rusia și care sunt
citeste tot articolul
Ce reguli vor trebui respectate în creșe, gradinițe și afterschool-uri după redeschidere. Copiii cu temperatura peste 37,3 grade nu vor fi primiți

Copiilor li se va măsura temperatura la intrare, vor fi învățați și ajutați să se spele pe mâini cu apă si săpun minimum 20 de secunde, iar toate suprafețele pe care le ating – inclusiv
citeste tot articolul
Vlad Mixich: Dacă nu respectăm sfânta treime preventivă , ritmul de creștere va fi rapid, ceea ce poate însemna revenirea restricțiilor

Ritmul de creștere a infecțiilor cu COVID-19 în țara noastră poate deveni unul rapid, ceea ce ar însemna și o eventuală revenire a restricțiilor, dacă nu respectăm „sfânta
citeste tot articolul
SUA retrage autorizația de utilizare a clorochinei în Covid-19 / ”Nu și-a dovedit eficiența”

Oficialii din domeniul sănătății din SUA au retras luni autorizația de a utiliza două tratamente împotriva Covid-19, cloroquina și hidroxiclorochina, un medicament care a fost anterior
citeste tot articolul
Coronavirus în lume : SUA renunță la clorochină / Peste 8 milioane de cazuri/ China oprește importurile cu somon pe fondul noilor focare de Covid-19

Numărul total al îmbolnăvirilor, la nivel mondial, este luni de 7.995.877, din care 4.128.318 sunt pacienți vindecați, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers . În total,
citeste tot articolul
Coronavirus: Suedezii, tot mai puțin doriți într-o Europa care se redeschide ca urmare a abordării pandemiei

Adesea înfățișată ca un model de egalitate și respectare a drepturilor, Suedia, care se remarcă pentru abordarea sa flexibilă către Covid-19, a obligat multe țări să restricționeze sosirea
citeste tot articolul
Un F-15 aparținând armatei americane s-a prăbușit în Marea Nordului: pilotul a murit

Paza de coastă britanică a localizat epava unui avion de luptă american care s-a prăbușit luni în Marea Nordului, iar pilotul a fost găsit mort, a declarat Forța Aeriană a SUA într-un
citeste tot articolul
Belgia: S-au redeschis casele de toleranță, dar prostituatele se plâng de condiții

Prostituatele din Belgia și-au putut relua activitatea deja de o săptămână, însă sunt nemulțumite de confuzia administrativă și de cea care domnește în sistemul sanitar, potrivit
citeste tot articolul
GRAFIC Cum explică guvernul menținerea stării de alertă în România

Un grafic realizat de Guvernul României arată cum numărul noilor infecții a crescut semnificativ în ultimele zile față de numărul persoanelor vindecate. Astfel, potrivit unor precizări ale
citeste tot articolul
Alexandru Rafila: Modul de raportare a cazurilor de COVID-19 face imposibilă orice manipulare a datelor

Medicul Alexandru Rafila a declarat, luni seara,la Digi 24, referitor la unele declarații politice din ultima perioadă despre manipularea de către guvernanți a datelor referitoare la cazurile de
citeste tot articolul
Donald Trump anunță reducerea la 25.000 a numărului trupelor staționate în Germania

Președintele american, Donald Trump, a anunțat luni, la Casa Albă, că reduce la 25.000 numărul soldaților americani staționați în Germania, acuzând Berlinul că este „restanțier”
citeste tot articolul
China emite datorii de 14 miliarde de dolari. Directorul pieței în care a fost descoperit noul focar de Covid-19 a fost concediat

China va emite 100 de miliarde de yuani (echivalentul a aproximativ 14,1 miliarde de dolari) de obligațiuni guvernamentale special pentru măsurile de control Covid-19, în încercarea de a
citeste tot articolul
„Faza 3” a înregistrat o creștere exponențială a intrărilor ilegale ale migranților în Europa

Cifrele vorbesc clar. După pauza impusă de pandemie, fluxurile migratoare spre Europa au început din nou. Cele mai calde fronturi sunt cele din centrul și din estul Mediteranei, potrivit Il
citeste tot articolul
Virgil Popescu, despre furnizorii de gaze care nu vor să reducă prețurile: Nu e un comportament corect în piață, când cumperi mai ieftin e normal să vinzi mai ieftin

Ministrul economiei Virgil Popescu a criticat din nou furnizorii de gaze care nu vor să reducă prețurile începând cu 1 iulie când va fi liberalizată piața. Aceasta în
citeste tot articolul
Un IT-ist român la Twitter: Cum e să lucrezi în SUA în timp de pandemie, izolare și proteste

La mijlocul lunii mai, șeful Twitter anunța că angajații săi vor putea continua să lucreze de acasă „pentru totdeauna”. Cum au primit angajații o astfel de veste, după multe săptămâni
citeste tot articolul
OMS: Afirmațiile potrivit cărora importurile cu somon ar fi la originea noilor focare de coronavirus sunt o ”ipoteză” care trebuie verificată / China oprește importurile de somon din Europa

Originea unui nou focar de coronavirus în Beijing nu este sigură, au spus luni oficialii din cadrul Organizației Mondiale, descriind drept o ”ipoteză” afirmațiile că acest nou val de
citeste tot articolul
FOTO . Cum arată mall-urile din București în prima zi după redeschidere

După aproape trei luni de restricții din cauza pandemiei COVID-19, centrele comerciale s-au redeschis în condiții stricte de protecție sanitară. Jurnaliștii Hotnews au fost în două
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24067938-stiri-false-platforme-gazduite-rusia-raspandite-romani-facebook.htm?cfnl

Marian Munteanu, dezvăluire despre o vizită a lui George Soros în România, după Mineriadă: I-am spus cu o sinceritate debordantă că, totuși, noi nu împărtășim exact acest tip de valori

download - Copie

DE VLAD PÂRĂU  /   ȘTIRI   /   Publicat: Luni, 15 iunie 2020, 21:47   /   Actualizat: Luni, 15 iunie 2020, 22:50
Foto: YouTube (Antena 3)

Marian Munteanu, dezvăluire despre o vizită a lui George Soros în România, după Mineriadă: I-am spus cu o sinceritate debordantă că, totuși, noi nu împărtășim exact acest tip de valori

ARTICOLE RELAȚIONATE

SUS INIMA, spune Marian Munteanu la 30 de ani de la începutul Mineriadei care a înăbușit violent protestele democratice din Piața Universității
SUS INIMA, spune Marian Munteanu la 30 de ani de la începutul Mineriadei care a înăbușit violent protestele democratice din Piața Universității

Marian Munteanu: Procesul mineriadei fără penali

Marian Munteanu, liderul ANR: Referendumul este o DECLARAȚIE DE INDEPENDENȚĂ, un act de demnitate națională.  Pe baza sa vom crea condițiile ca, în viitor, România să redevină o țară în întregime stăpână pe resursele sale și pe viitorul său
Marian Munteanu: Procesul mineriadei fără penali

Marian Munteanu, gând în noaptea de 21 spre 22 decembrie, în Piața Universității
Marian Munteanu, liderul ANR: Referendumul este o DECLARAȚIE DE INDEPENDENȚĂ, un act de demnitate națională. Pe baza sa vom crea condițiile ca, în viitor, România să redevină o țară în întregime stăpână pe resursele sale și pe viitorul său

Marian Munteanu, gând în noaptea de 21 spre 22 decembrie, în Piața Universității

La 30 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, Marian Munteanu, liderul studenților din acea perioadă, a participat luni la o emisiune de la Antena 3, unde a povestit pe larg experiențele pe care le-a trăit atât în timpul respectivelor evenimente, cât și ulterior. Bătut până la inconștiență, aruncat în fântână, revenit la viață miraculos în drum spre morgă, internat în spital, apoi închis la Jilava, sunt doar câteva dintre ororile prin care a trecut. Mai puțin cunoscută este însă întâlnirea, după calmarea spiritelor, dintre Marian Munteanu și George Soroș, care a încercat să-l coopteze în proiectele sale pe președintele Ligii Studenților. Acesta din urmă l-a refuzat, explicându-i că viziunea lui pentru România era diferită de cea a magnatului, fiind centrată pe consolidarea identității naționale, pe dezvoltarea economică proprie și pe apartenența la civilizația creștină europeană.

„Prin intervenția principalilor lideri politici din opoziție, totuși, lucrurile au căpătat o dimensiune internațională, au fost proteste în mai multe țări ale lumii. La o vizită pe care d-l George Soroș a făcut-o în România s-a organizat și un soi de întâlnire cu cadrele didactice la Universitatea din București. În 1990, evident, după ce am ieșit din închisoare, nu-mi amintesc acuma, am notat undeva să nu greșesc data exactă, pentru că e un fenomen care a fost reflectat și în presă, de altfel, la vremea respectivă. Ei, cu acel prilej, sigur că ne-am întâlnit, i-am fost prezentat, știa de mine, știa de Piața Universității și îi plăcuse așa, cum arăta. Probabil că el văzuse mai mult partea aia… Nu-i plăcuse foarte tare simbolistica și orientarea ideologică. Și a dorit să vină la mine în biroul Ligii Studenților. Eram președintele Ligii Studenților și aveam un birou în clădirea Universității. Și a venit acolo împreună cu un tânăr care era băiatul lui și am avut o discuție legată de viitor. Cum vedem viitorul, cum văd tinerii… Întâmplarea face că eu cunoșteam concepțiile d-lui Soroș, citisem destul legat de „societatea deschisă”, știam cam despre ce este vorba în tipul acesta de abordare și am spus cu o sinceritate destul de debordantă că, totuși, noi nu împărtășim exact acest tip de valori pentru că, din punctul nostru de vedere, o țară aflată în situația României are nevoie să-și conserve identitatea, să și-o întărească – fiindcă e o identitate deja deteriorată de comunismul de 45 de ani -, că are nevoie de o dezvoltare economică proprie, cu resursele pe care le avem și, bineînțeles, avem nevoie de păstrarea noastră în cadrul civilizației creștine europene. Pentru că eu așa înțeleg civilizația europeană. A zâmbit, după care a insistat că totuși poate anumite lucruri pot fi abordate în alt fel, m-a mai invitat la încă o discuție, am mai fost la o chestie scurtă după aceea, dar era clar că… Eu i-am spus sincer, adevărul. M-a invitat direct să mă implic în activitățile desfășurate de fundația d-sale în România și i-am spus: Eu sunt un om corect și eu vă spun cum văd lucrurile – eu nu cred că, cel puțin pentru România în perioada asta, este o chestiune care poate ajuta foarte mult. Ne-ar bucura, în schimb, dacă d-voastră ați ajuta, cu experiența pe care o aveți, să sprijiniți educația tinerilor, pe ideea nu ideologică, ci pe ideea administrației, oamenii să înțeleagă cum funcționează instituțiile ș.a.m.d. Evident că el, un om foarte inteligent și intelectual, a înțeles imediat că nu sunt hippie sau din ăla de Woodstock, cum prezintă unii”, a explicat Marian Munteanu, luni, la Antena3.

CELE MAI POPULARE
OPINII
PE ACELAȘI SUBIECT

ȘTIRILE ZILEI

Varujan Vosganian: N-am încredere în cifrele oferite de Grupul de Comunicare Strategică, mai ales când ele se potrivesc la țanc cu intenția de prelungire a stării de alertă

Deputatul Varujan Vosganian (ALDE) spune că nu are încredere în datele oferite de Grupul de Comunicare Strategică

PRIMA PAGINĂ

Marea Britanie: Huliganul care a urinat pe placa comemorativă a unui polițist ucis de un atacator musulman a fost INCULPAT

Un bărbat de 28 de ani a fost inculpat pentru „ultraj la adresa bunelor moravuri”, fiind suspectat că a urinat pe o placă așezată în memoria unu

16 iunie: Sf. Ier. Tihon, Episcopul Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, Episcopul Apoloniadei

Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei s-a născut în orașul Amatunda (Cipru) din părinți binecredincioși, primind o educație aleasă.

ȘTIRI

131 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu. Patriarhia Română organizează o slujbă de pomenire la Cimitirul Bellu

Arhiepiscopia Bucureștilor anunță că luni, 15 iunie, la împlinirea a 131 de ani de la moartea poetului național Mihai Eminescu, va fi săvârșită

PSD: Redeschiderea grădinițelor devine noua farsă liberală. Pentru copii și familiile lor, România este în zodia IohanNICHT!

„Redeschiderea grădinițelor devine noua farsă liberală, având în vedere că normele sanitare pentru deschiderea acestora nu au fost publicate încă

Marcel Ciolacu s-a răzgândit: PSD va vota starea de alertă, dar pentru maxim 15 zile și cu redeschiderea bisericilor și a teatrelor

Social-democrații au decis, luni, că vor vota pentru prelungirea stării de alertă, dar cu unele modificări,

Dacian Cioloș îl atacă pe Președintele Poloniei pentru că a spus că nu va permite ideologia LGBT în școli. Andrzej Duda a mai spus că doar părinții sunt responsabili pentru educația sexuală a copiilor

Președintele polonez, Andrzej Duda, și-a luat angajamentul să interzică ideologia LGBT în școlile din țara sa în cadrul unui miting desfășurat săptămâna trecută la Solec Kujawski, informează Reuters.

Adrian Severin decriptează comportamentul lui Raed Arafat: Sentimentul că o mare parte a populației, care cândva îl susținea, nu îl înțelege, deși el este convins ca are dreptate, îi amplifică boala

Adrian Severin, fost ministru de Externe, consideră că atitudinea doctorului Raed Arafat ar trebui înțeleasă, fără ură și fără părtinire, prin prisma unei persoane afectate de paranoia și lipsite de cultură democratică, pentru care transparența, dialogul și darea de seamă sunt noțiuni străine, lucru la care se mai adaugă și

Un interviu în care Dr. Răzvan Constantinescu vorbea despre Covid-19 ca despre o exagerare uriașă a unei afecțiuni nu cu mult mai grave decât gripa obișnuită și care strânsesese 1,5 milioane de vizualizări a fost șters de pe Youtube

Un dialog între antreprenorul și filozoful Pompiliu Diplan și dr. Răzvan Constantinescu, despre pandemia cu Covid-19, a fost șters de pe youtube la doar două zile după publicare.

Marian Munteanu, dezvăluire despre o vizită a lui George Soros în România, după Mineriadă: I-am spus cu o sinceritate debordantă că, totuși, noi nu împărtășim exact acest tip de valori

La 30 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, Marian Munteanu, liderul studenților din acea perioadă, a participat luni la o emisiune de la Antena 3, unde a povestit pe larg experiențele pe care le-a trăit atât în timpul respectivelor evenimente, cât și ulterior. Bătut până la inconștiență, aruncat în fântână, revenit la viață

Viitorul centru de consiliere „Sfânta Elena” din București a strâns 33% din suma necesară în prima săptămână de strângere de fonduri. CUM PUTEȚI AJUTA femeile aflate în criză de sarcină și copiii acestora

Campania de strângere de fonduri pentru deschiderea noului Centru „Sfânta Elena” din București, dedicat consilierii femeilor aflate în criză de sarcină, a demarat promițător, reușindu-se din prima săptămână adunarea a circa 33% din suma estimată. Toate acestea sunt însă roadele entuziasmului inițial, fiind însă nevoie de un sprijin constant

Începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Luni, 15  iunie, creștinii ortodocși intră în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Flash-mob în Piața Obor: Dă-ți masca jos! Sus inimile!

Un flash-mob interesant a avut loc duminică în Piața Obor din Capitală. Acțiunea, inițiată de Cezar Ionașcu și la care a luat parte și Pompiliu Diplan, a avut menirea să fie un îndemn pentru viață normală.

Sabin Sărmaș, șeful ADR: Depinde doar de noi cât de repede vom îmbrățișa tehnologia 5G, pentru că ea va veni în final peste noi și ne va cuceri. Este important să fim primii, să înțelegem avantajele acestui tip de tehnologie

Tehnologia 5G se va implementa și în România, mai devreme sau mai târziu, și depinde doar de noi dacă vom fi printre primii sau printre ultimii care o vor adopta, a declarat, luni, Sabin Sărmaș, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), în calitate de participant la conferința online „Future of connectivity – 5G”

EXTERNE

Urmașii incașilor țin piept tehnologiei 5G

Tehnologia 5g a ajuns și pe tărâmul vechilor incași. Opt tehnicieni au fost ținuți închiși timp de câteva zile de locuitorii unui sat peruan

Norvegia a suspendat aplicația controversată de monitorizare a cazurilor de coronavirus

Autoritățile sanitare norvegiene au anunțat luni suspendarea aplicației locale de monitorizare a răspândirii COVID-19 după un avertisment al Agenției Naționale pentru protecția datelor,

Nemții ar putea elimina cuvântul RASĂ din Constituție, după ce parlamentarii germani au decretat că „nu există rase, ci doar ființe umane”

O nouă problemă a apărut în Germania, după ce unii parlamentari, inspirați de protestele anti rasism din SUA, au sugerat că termenul „rasă” nu are ce căuta în Legea fundamentală a nemților.

„Nu vă faceți griji pentru statuile date jos. Îngrijorați-vă pentru cele care le vor lua locul și ce vor reprezenta ele!” Un text despre Dictatura Fricii, schimbarea regimului și debutul unei revoluții culturale precum cea din 1917

Aceste săptămâni febrile, în care am asistat la distrugerea statuilor, arată că stâlpii libertății și civiliației noastre au ceva putred. În condițiile în care

CULTURĂ

Postul Sfinților Apostoli, perioadă de pregătire pentru întâmpinarea sărbătorii din 29 iunie

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel a început luni, 15 iunie 2020, și durează 14 zile, până la sărbătoarea Sfinților Apostoli de luni, 29 iunie.

16 iunie: Șapte ani de la Trecerea la Domnul a Părintelui Iustin Pârvu, de la Mănăstirea Petru-Vodă

Părintele Iustin Pârvu s-a născut în satul Petru Vodă, la 10 februarie 1919, și și-a început viața monahală la Mănăstirea Durău, la vârsta de 17 ani. În anul 1939, după ce a intrat în rândul călugărilor, s-a înscris la Seminarul monahal de la Cernica, lângă București. În timpul războiului, între anii 1942 și 1944, a slujit ca preot militar

 

https://www.activenews.ro/stiri/Marian-Munteanu-dezvaluire-despre-o-vizita-a-lui-George-Soros-in-Romania-dupa-Mineriada-I-am-spus-cu-o-sinceritate-debordanta-ca-totusi-noi-nu-impartasim-exact-acest-tip-de-valori-161964

Ce cred creștinii despre dinozauri?

download - Copie

Schelet de dinozaur - foto de James Lee de la San Diego Natural History Museum, El Prado, San Diego, CA, USA - unsplash.com

A sosit vremea să mai schimbăm tonalitatea postărilor. Aveam de gând să răspund la această întrebare, dar nu m-am pus prea mult pe studiu să fac cercetările de rigoare. Nu este un subiect așa de simplu, e drept… și știința nu a fost unul din subiectele forte pe care să le fi îndrăgit la școală (mai ales că pe noi ne-au format niște ”îndrumători cu steagul roșu”, dacă știți la ce mă refer). Așa că un bun prieten de al meu mi-a oferit deja răspunsul. Se pare că mulți creștini sunt rugați de ne-credincioși să se împace cu ideea de dinozauri și cu relatările despre creație din cartea Geneza (Vechiul Testament) – și aici se ridică o mulțime de întrebări. Oare Biblia chiar tace în privința subiectului dinozaurilor? De ce aparent nu sunt menționați niciodată aceștia în cadrul Scripturii? Au trăit dinozaurii înainte sau după perioada lui Adam și Eva și a omenirii?

Ar trebui să notăm faptul că ”dinozaur” înseamnă o reptilă teribilă, un cuvânt relativ nou folosit pentru prima dată în anul 1841 și a fost inventat de către omul de știință Richard Owen. Acesta e motivul pentru care cuvântul ”dinozaur” nu apare în Biblie, ea fiind scrisă cu mult înaintea anilor 1800.

Dar ce spune Biblia despre dinozauri?

Creaturi asemănătoare cu dinozaurii menționați

În cadrul cărții lui Iov, creaturi similare cu cele de dinozaur sunt menționate și par să fi existat în aceiași perioadă cu Adam și Eva și urmașii lor. Cartea lui Iov este destul de antică; dacă e să o plasăm în adevărata sa ordine cronologică în Biblie, aceasta ar fi undeva în cadrul Cărții Geneza, din moment ce Iov a trăit acum peste 4.000 de ani în urmă.

În Psalmul 74:13 ni se spune: ”Tu, cu puterea Ta, ai despărțit Marea, ai zdrobit capetele monstrului Tanin din ape” (citat din versiunea NTR; în versiunea Cornilescu este folosit termenul de ”balauri de ape”, în loc de ” monstrul Tanin”). Isaia 43:20 spune, ”Fiara câmpului mă va onora, dragonii și bufnițele, pentru că eu dau ape în pustiu și râuri în deșert, pentru a da de băut poporului meu, alesul meu” (citat din versiunea BTF, în versiunea Cornilescu se folosesc termenii ”șacalii și struții”, în locul ”dragonilor și bufnițelor”), de asemenea și în Isaia 51:9 apare menționat ”un monstru” (în versiunea NTR și BTA apare sub forma ”monstrul Tanin”, în alte versiuni din limba română este folosit termenul ”balaur”, sau ”dragon” – în varianta BTF).

Specific vorbind, sunt dinozaurii în Biblie?

Iov a descris ceea ce semăna foarte mult ca un dinozaur. Dăm citire mai jos la pasajul din Iov 40:15-24 (voi cita din versiunea BTF din limba română):

15. Iată acum  behemotul, pe care l-am făcut cu tine; el mănâncă iarbă ca un bou. 16 . Iată acum, tăria lui este în coapsele lui și forța lui este în buricul pântecelui său. 17 . Își mișcă coada asemenea unui cedru; tendoanele coapselor lui sunt înfășurate împreună. 18 . Oasele lui sunt ca bucăți tari de aramă; oasele lui sunt asemenea drugilor de fier. 19 . El este întâiul căilor lui Dumnezeu; Făcătorul lui îi apropie sabia. 20 . Cu siguranță munții îi aduc mâncare, unde toate animalele câmpiei se joacă. 21 . Se întinde sub copacii umbroși, la adăpostul trestiei și al mlaștinilor. 22 . Copacii umbroși îl acoperă cu umbra lor; sălciile pârâului îl înconjoară. 23 . Iată, bea un râu și nu se grăbește; se încrede că poate seca Iordanul în gura sa. 24 . El îl ia la ochi; nasul lui străpunge prin capcane.

Anumite traduceri spun că acel cuvânt ”behemot” este un elefant sau un hipopotam (cum apare și în versiunea Cornilescu din română, precum și alte traduceri ale Bibliei), doar că nu a existat niciodată un hipopotam sau un elefant care să aibă o coadă precum un ”cedru” (v. 17), un lemn din cedrii Libanului, care era valorificat mai presus decât toate celelalte feluri de lemne din vremea antichității. Ei au circa 40 m înălțime și trunchiul lor stabil poate ajunge până la 2,5 m în diametru. Ce elefant sau hipopotam are o coadă de această mărime!? Mulți dinozauri antici aveau până la 46 m lungime, cum ar fi Brachiosaurus.

Versetul 19 spune că această creatură enormă este în rangul principal din toată lucrarea de creație a lui Dumnezeu. Mărimea sa pare a nu fi deranjată de un ”râu rapid” (v. 23); se pare că este irezistibilă chiar și la oameni sau alte animale ce ar încerca să ”îi pună capcane” (v. 24).

În altă parte, în Iov 41:1-34, se descrie o creatură ce locuiește în mări, pe care unele traduceri l-au descris greșit cu termenul de ”balenă” (în câteva versiuni din limba română apare ”leviatan” – BTF, GBV, NTR, VBOR, ”crocodil” – BVA). Versiunile Bibliei care au explicații pe margine oferă traducerea originală a acestui cuvânt, indicând în mod clar că nu este o balenă. Ce balenă are dinți ascuțiți precum fierul încât să-și poată înghiți prada întreagă (v. 14)? A văzut cineva vreodată o balenă sau măcar rămășițe de fosile ale unei balene unde armele omului să nu poată pătrunde (v 26-29)? Ce balenă își poate distruge prada doar prin a trece pur și simplu pe deasupra ei (v. 30), și nu se teme de absolut nimic (v. 31-34)? În anul 2008 Muzeul de Istorie a Naturii din Oslo, Norvegia a prezentat unul dintre cei mai mari dinozauri de pradă ai mării descoperit vreodată. Acesta este un Pliosaur Kronosaurus, care se estimează că avea peste 15 m lungime. Dinții acestuia sunt încă ascuțiți și taie lemnul fără probleme.

Dinozaurii, fosilizarea și extincția

Există sute de exploratori timpurii britanici și francezi și alți vânători, precum și exploratori și locuitori din America, oameni care au scris rapoarte despre repere ale unor oase gigantice de mastodonți care încă trăiesc pe pământ. Mulți dintre indienii cu care au discutat acești exploratori îi menționau de parcă era ceva din memoria lor recentă. Adevărul e că fosilizarea nu durează milioane de ani din moment ce există condițiile adecvate ca un os, o cizmă veche, sau chiar pe o bucată de lemn să poată acumula o mulțime de minerale destul de rapid. Ingredientele necesare pentru fosilizare, chiar și în câteva mii de ani, sunt următoarele: îngroparea rapidă sub ape foarte adânci sau în cenușă vulcanică.

Să luăm în considerare Marele Potop din vremea lui Noe – acesta ar fi oferit condițiile excelente pentru fosilizarea plantelor și a animalelor. Ele au fost locul rapid de îngropare prin intermediul a milioane de tone de apă și sedimente. Cert este că astăzi există multe rămășițe de dinozauri care nu s-au transformat încă în rocă și care nu s-au fosilizat; milioane din aceste bucăți au fost găsite sub formă de oase. Chiar și în zilele noastre se descoperă fosile de pești care încă mai au un miros de pește atașat de ele. Potopul se prea poate să fie motivul pentru care mulți dintre dinozauri au murit. Chiar și creaturile mării ar fi murit din moment ce multe din prăzile lor au pierit în cadrul potopului.

CONCLUZIE

Cu cât citim mai mult Biblia, cu atât mai mult găsim faptul că dinozaurii nu sunt în neconsecvență cu Scripturile. Poate că ei au murit de boli, de potop sau, în anumite cazuri, vânați până la extincție. Indiferent care ar fi cazul, este evident faptul că dinozaurii au hoinărit pământul cândva. Este de asemenea clar faptul că Biblia menționează anumite creaturi care se potrivesc cu descrierea lor. Prin urmare, credința creștinilor în Biblie și cunoștința existenței dinozaurilor nu sunt incompatibile. De fapt, ele sunt complet compatibile cu Dumnezeu care este Creatorul întregii vieți, a plantelor, animalelor, insectelor și a omenirii.

NOTĂ: Articolul de mai sus a fost scris de Jack Wellman (foto alăturat) pe 3 mai 2011 în site-ul What Christians Want To Know și a fost folosit cu permisiunea în scris din partea autorului. Jack Wellman este un autor creștin și pastor al bisericii Mulvane Brethren Church din Mulvane, Kansas. Jack a absolvit seminarul Southern California Seminary și a scris cărți de natură teologică precum: “Teaching Children The Gospel/How to Raise Godly Children“ (Învață pe copii Evanghelia / Cum să creşti copii evlavioşi), “Do Babies Go To Heaven?/Why Does God Allow Suffering?“ (Bebeluşii merg în Rai? / De ce permite Dumnezeu suferința?), și “Blind Chance or Intelligent Design?, Empirical Methodologies & the Bible“ (Șansă oarbă sau Plan Inteligent? Metodologii empirice și Biblia). Jack este tată și bunic, și este licențiat în istorie, educație și știința. Pentru mai multe articole de Jack Wellman și alți autori, vizitați site-ul WhatChristiansWantToKnow.com Dacă citați acest material în altă parte, rog să păstrați toate link-urile din el, această notă de final, și să oferiți sursa citării: Blogul Lumea cre(s)tina in care trăim. Mulțumesc.

7 POSTĂRI POPULARE

https://crestinismtrait.blogspot.com/2020/06/ce-cred-crestinii-despre-dinozauri.html