Dumitru Cornilescu – Înălțarea — B a r z i l a i – e n – D a n

Înălțarea (de Dumitru Cornilescu – traducere din limba germana: Serban Constantinescu Tradusa din buletinul “Unter dem Kreuz” (Sub Cruce), buletin publicat de Dumitru Cornilescu. Mesajul a fost tinut la sanatoriul elevetian Le Landli, pentru incurajarea si zidirea sufleteascâ a pacientilot din sanatoriu) “El S-a dus afara pana spre Betania., Si-a ridicat mainile si i-a binecuvantat; […] […]

Închinarea prin darurile omului. O perspectivă antropologică (1)

download - Copie

offering-gift

Publicat pe 30 decembrie, 2018 De danutj

Reflecţia teologică asupra lumii ca dar al lui Dumnezeu şi asupra răspunsului omului, în aceleaşi coordonate ale darului, este una des întâlnită în gândirea patristică şi neopatristică. Această temă este tratată în relaţie cu antropologia şi teologia creaţiei, dar are şi importante valenţe eclesiologice prin relaţia cu tainele Bisericii şi spiritualitatea creştină. Între reflecţiile asupra temei darului și cea a închinării omului prin daruri, inclusiv a eucaristiei, în gândirea patristică atrage atenţia opera Sf. Irineu de Lyon care aduce acestui subiect contribuţii importante din perspectivă antropologică şi eclesiologică. Consecvent cu gândirea sa biblică despre adevăratul Dumnezeu, Sf. Irineu răspunde gnosticilor că nici omul şi nici creaţia nu apar ca un accident sau ca o necesitate pentru fiinţa divină. Dimpotrivă, Dumnezeul Bibliei este o fiinţă perfectă, care nu are nevoie de ceva din afară şi nu suferă vreo schimbare. Din eternitate, Logosul îl glorifică pe Tatăl, fiind împreună cu el, iar Fiul, la rândul său, este glorificat de Tatăl, într-o relaţie reciprocă de cunoaştere şi iubire.

La Sf. Irineu, Dumnezeul biblic este unul personal, o ființă a comuniunii plenare dintre persoanele Sf. Treimi. Acest Dumnezeu a creat lumea ca un act liber al voinţei sale și din iubire. Dorința sa a fost aceea de a aduce în existenţă o fiinţă care să se împărtăşească din viața divină pentru eternitate. Sf. Irineu precizează cu fermitate că Dumnezeu nu a avut şi nu are nevoie ca omul să-i aducă ceva în dar sau să-i aducă slavă. Omul nu a apărut dintr-o necesitate și nu reprezintă un instrument care să compenseze o nevoie sau o lipsă din ființa lui Dumnezeu. Dimpotrivă, el a fost modelat cu scopul de a fi o fiinţă spre care să se canalizeze darurile divine oferite liber și din iubire. Inclusiv după căderea omului, toată iconomia lui Dumnezeu se arată ca o simfonie a mântuirii, adică a unei diversităţi de acte divine care concură spre acelaşi scop al aducerii omului la Dumnezeu şi al participării acestuia la darurile sale eterne.

Analizând Legea şi Profeţii din VT, Sf. Irineu se opreşte la sistemul ceremonial iudaic, la jertfe şi daruri, la sistemul religios prin care poporul ales era chemat să se închine lui Dumnezeu. Rolul ofrandelor este interpretat de Sf. Irineu în spiritul profeţilor VT, care atrag atenţia asupra faptului că Dumnezeu nu are nevoie de jertfe şi că rolul lor este unul profetic şi pedagogic. Considerând că între VT şi NT există o relaţie tipologică, Sf. Irineu se opreşte cu analiza la darurile şi ofrandele aduse în Biserică. Episcopul de Lyon consideră că şi în Biserică se păstrează acest tipar al darurilor pe care omul le aduce lui Dumnezeu, ca acte de închinare înțelese ca posibilităţi de manifestare ale omului în acord cu constituţia sa şi cu scopul pentru care a fost creat.

Ne oprim asupra operei Sf. Irineu pentru a surprinde semnificaţiile pe care autorul le acordă conceptului de dar ca expresie a închinării omului. Mai precis, ne oprim la trei dimensiuni mai importante ale darului şi ale actului închinării pe care le desprindem din lucrarea Adversus Haereses (AH): dimensiunea reflexivă, cea creativă şi cea a libertăţii. În final, ne oprim asupra eucaristiei ca dar al darurilor, ca eveniment al comuniunii omului cu Dumnezeu pe terenul darului.

Dimensiunea reflexivă a închinării şi a darului
În prima parte a cărţii a patra a lucrării sale AH, Sf. Irineu îşi propune să demonstreze că există o unitate teologică între VT şi NT, pentru a combate astfel una dintre învăţăturile de bază ale gnosticismului care susţine că lumea este un accident şi nu este opera lui Dumnezeu. În opinia episcopului de Lyon, a accepta distincţia între un Dumnezeu al VT şi unul al NT înseamnă a accepta că lumea este opera unui Demiurg ignorant, că materia este rea, că mântuirea nu vizează omul întreg, ci doar sufletul, adică înseamnă a rămâne la coordonatele filosofiei greceşti şi fără o soluţie consistentă la problema omului. În efortul de a combate aceste învăţături ale gnosticilor, Sf. Irineu îşi dezvoltă un argument complex prin care se distanţează de viziunea ontologică a anticilor greci şi susţine distincţia dintre creat şi necreat. Autorul subliniază diferența absolută dintre fiinţa lumii și fiinţa divină și arată că Dumnezeu este transcendent creaţiei sale.

În construcţia acestui argument, Sf. Irineu acordă un loc aparte antropologiei sau concepţiei creştine despre om. Episcopul susţine ideea că Dumnezeul biblic a creat omul cu un scop anume şi i-a dat o constituţie care să-i permită atingerea acestui scop: „Dumnezeu face, în timp ce omul este făcut. Cel care face este mereu acelaşi, în timp ce cel care este făcut primeşte în mod obligatoriu un început, o stare intermediară şi o maturitate. Dumnezeu dă binefacerile sale, pe când omul le primeşte. Dumnezeu este perfect în toate, egal şi asemănător lui însuşi, în întregime lumină, în întregime gândire, în întregime substanţă şi sursă a tuturor bunurilor, în timp ce omul primeşte progresul şi creşterea spre Dumnezeu” (AH 4.11.2).

Din pasajul citat, se observă nu numai distincţia de natură dintre om şi Dumnezeu, ci şi specificul naturii umane, acela al unei fiinţe pentru care devenirea este o dimensiune constitutivă. Menirea omului este aceea de a fi un receptacol al gloriei divine, de a se împărtăşi de viaţa lui Dumnezeu pentru eternitate. În limbajul biblic utilizat de Sf. Irineu, scopul omului este să moştenească incoruptibilitatea, ca o împlinire a sa, ca desăvârşire obţinută într-un proces de devenire. Pentru un asemenea destin, omul a primit o constituţie pe măsură care să permită atingerea lui: „el a fost modelat în vederea unei creşteri şi a unei maturităţi” (AH 4.11.1).

În acest context, Sf. Irineu apelează la conceptul biblic de dar pentru a arăta atât lipsa de necesitate din Dumnezeu, cât şi pentru a indica adevărata natură a relaţiei dintre om şi creatorul său: „Dumnezeu, de la început, a modelat omul în vederea darurilor sale” (AH 4.14.2). El a dezvoltat o iconomie în care şi-a manifestat prezenţa în lume, de la patriarhi, profeţi, până la apostoli şi Biserică. În această operă divină, un rol special îl joacă o serie de acte şi de evenimente care iau forma darurilor şi ofrandelor omului. Acestea au valoare de semn, iar funcţia lor este una profetică şi pedagogică. Pentru Sf. Irineu, darurile şi sacrificiile omului mijlocesc semnificaţii şi posibilităţi de a actualiza adevărurile revelaţiei divine în istorie. Ele sunt modalități prin care omul se exprimă în relația cu creatorul și cu lumea, posibilități de exprimare de sine în acord cu constituția primită prin actul creației.

Conceptul de dar este utilizat de Sf. Irineu pentru a susţine unitatea şi continuitatea dintre VT şi NT. Acest concept este înţeles de episcop pe linia interpretativă a profeţilor. Citând din textele VT, Sf. Irineu arată că darurile cerute de Dumnezeu în vechiul legământ nu corespund unei nevoi divine, ci că ele aveau o valoare de semn (AH 4.11.2 – 4.17.5). Darurile şi sacrificiile din VT arată nevoia de mediere dintre om şi Dumnezeu şi anunţă adevărata jertfă pe care o va aduce Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, darurile au rolul de a cultiva relaţia omului cu Dumnezeu, de a-l ajuta să se înţeleagă pe sine şi să îl cunoască pe Dumnezeu, de a discerne scopul pentru care a fost creat. Pentru noul legământ, Sf. Irineu arată că Scriptura păstrează aceiaşi termeni ai darurilor şi ofrandelor. Ucenicii au primit acelaşi mesaj de a aduce lui Dumnezeu daruri, însă cu semnificaţiile pe care le aduce întruparea Fiului. În esenţă, spune Sf. Irineu, pentru Biserică avem aceeaşi învăţătură ca cea a profeţilor: Dumnezeu nu are nevoie de ofrandele şi sacrificiile pe care le aduce omul, dar ele sunt cerute de Dumnezeu pentru că joacă un rol important în relaţia omului cu Dumnezeu şi în întreaga iconomie divină (AH 4.18.1). Ceea ce nu au înţeles evreii cu privire la daruri trebuie să înţeleagă Biserica: rolul darului este să creeze un spaţiu de întâlnire între om şi Dumnezeu, un spaţiu al exprimării sau afirmării de sine al unuia către celălalt, un cadru formativ şi pedagogic care să-l ajute pe om în direcţia devenirii sale.

Din perspectivă antropologică, analiza episcopul de Lyon este importantă pentru că trimite la relația dintre om și Dumnezeu și arată modul în care darul și actul dăruirii reflectă adevărata natură a celor două părți. Sf. Irineu consideră că cel care aduce un dar lui Dumnezeu este el însuşi glorificat prin ceea ce oferă, dacă darul este acceptat (AH 4.18.1). Această dimensiune reflexivă a darului subliniază natura omului și raportul său cu creatorul. Sensul pe care omul l-a primit la creaţie este acela de a se uni cu Dumnezeu, de a primi slava Fiului Tatălui celui veșnic. Dumnezeu, care este liber de orice determinare, a creat omul şi lumea pentru a fi destinatari ai bogăţiilor sale. Ca o ființă care poartă chipul lui Dumnezeu, omul este invitat să asume și să primească ființa și existența sa ca daruri ale creatorului. Ofranda adusă creatorului este modalitatea prin care omul îşi manifestă acest răspuns și își exprimă onoarea și demnitatea sa faţă de Dumnezeu. Gestul dăruirii şi darul însuşi reprezintă modalităţile prin care dăruitorul îşi afirmă consistenţa identităţii sale de ființă personală care se înțelege pe sine, pe Dumnezeu și natura realității. Perspectiva darului este cea care subliniază și întărește natura personală a ființei umane, capacitatea ei de a intra într-un raport cu Dumnezeu bazat pe libertate și iubire. Fiindcă este o ființă liberă, omul poate răspunde creatorului în termeni care confirmă identitatea sa, calitatea de persoană, capacitatea de a se orienta către persoana divină. Omul nu numai că poate oferi daruri, ci prin natura sa este o ființă al cărei mod de a fi presupune dăruirea, exprimarea de sine ca orientare înspre celălalt. Însă omul este o ființă dependentă, pentru că nu are viața în sine, ci o primește ca dar și este chemat să o exprimă tot în parametrii darului.

Relaţia dintre om şi Dumnezeu admite această reciprocitate care pune față în față două ființe personale, capabile de dialog: lumea este darul lui Dumnezeu, iar darurile omului sunt un răspuns la intenţia divină. Însă orice răspuns al omului este proiectat înapoi spre fiinţa lui, conturând mai bine identitatea sa prin slava pe care o primeşte de la Dumnezeu. Astfel, actele de închinare ale omului capătă o semnificaţie profundă şi îl feresc pe cel ce se închină de fariseism (religiozitate de faţadă, aşa cum s-a întâmplat cu poporul evreu), mercantilism (interes şi negoţ cu cele sfinte, o ispită care apare în orice sistem religios) sau corvoadă (obligaţia de a realiza gesturi care costă, pentru a menţine trează conştiinţa datoriei faţă de cel către care se transmite darul).

Dacă ar fi să sintetizăm această dimensiune reflexivă a darului, putem spune că actul închinării omului este un act al întâlnirii sale cu Dumnezeu în reciprocitatea recunoaşterii adevăratei identităţi a fiecăruia dintre cei doi. În închinarea sa, omul recunoaşte slava lui Dumnezeu, cel care este sursa şi destinul a tot ceea ce există. În replică, Dumnezeu răspunde prin a recunoaşte în om chipul său, slava celui chemat să fie fiul lui, cel căruia îi oferă daruri în permanenţă. Deoarece omul este prin natura lui o fiinţă a devenirii şi este chemat să cunoască tot mai profund pe Dumnezeu, actul închinării reprezintă o posibilitate prin care omul se exprimă pe sine în această direcţie. Căutând pe Dumnezeu prin actul dăruirii şi prin darul însuşi, omul primeşte ceea ce Dumnezeu îi oferă ca răspuns, ca o confirmare a iniţiativei şi identităţii sale. Omul îl glorifică pe Dumnezeu prin darul său, însă Dumnezeu îi întoarce slava, pentru că nu îi lipseşte, ci o are din belşug şi vrea să o împărtăşească omului.

Dănuț Jemna

Alteritas 

cu Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2018/12/30/inchinarea-prin-darurile-omului-o-perspectiva-antropologica-1/

Apocalipsa 19 – Nunta Mielului

download - Copie

BY BARZILAIENDAN on MARCH 29, 2020 • ( 2 )

După ce am văzut distrugerea primilor doi dușmani ai lui Dumnezeu, capitolul 19 începe cu o paranteză care ne strămută iar pe tărâmul hiperdimensiunilor din spațiului profetic:

„După aceea am văzut în cer …“ (Apoc. 19:1).

Vedem la prezent ceea ce ne așteaptă, pământește vorbind, în viitor. Între cea de a doua și cea de a treia distrugere de pe pământ suntem invitați în spațiul profetic pentru a asista la proclamarea Nunții Mielului.

Capitolele 19 și 20 din Apocalipsa pot fi intitulate: „Împăratul și Împărăția Lui“. După ce a distrus Babilonul, care este o întruchipare a împărăției celui rău cu oamenii, Isus Christos vine în slavă, puternic să readucă pământul în limitele împărăției lui Dumnezeu. El nu „cucerește“, ci recuperează ce era pierdut.

Nunta Mielului

Înainte de a analiza elementele nunții cerești, se cuvine să facem câteva observații de ansamblu.

Nunta este precedată de trei strigări, fiecare dintre ele începând cu un „Aleluia!“ Prima sărbătorește distrugerea „Babilonului religios“:

„ … am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru, sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea! Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei” (Apocalipsa 19:1-2).

Cel de al doilea glas este despre căderea cetății Babilon:

,,Şi au zis a doua oară: „Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!” Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: „Amin! Aleluia!” Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!”(Apocalipsa 19:3-5).

Iar cel de al treilea glas este despre revenirea Mielului pentru Nuntă și pentru Împărăție:

„Şi am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) (Apocalipsa 19:6-8).

Reacția celor din cer este pusă în contrast cu bocetul care s-a rostogolit pe pământ la căderea Babilonului cel Mare. Ea scoate în evidență marile diferențe care există între cei din cer și cei de pe pământ.

Este pentru prima dată când întâlnim cuvântul „aleluia“ (alelu – lăudat – ia – Iehova) în Noul Testament! El apare de 24 de ori în Vechiul Testament și de numai 4 ori în Noul Testament.

O a doua observație generală asupra pasajului este că evenimentul nu este numit „Nunta Miresei“, ci „Nunta Mielului!“. De obicei, la nuntă atenția tuturor este atrrasă de mireasă, dar în cazul nostru, toți ochii vor fi îndreptați spre Mire. Mărețul eveniment va fi nu atât împlinirea așteptărilor Miresei, cât împlinirea așteptărilor Fiului lui Dumnezeu căruia Tatăl i-a promis o Mireasă mai înainte de întemeierea lumii:

„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui“ (Efes. 1:4).

„Nunta Mielului“ este împlinirea nădejdii lui Christos ca OM. Unirea aceasta n-ar fi fost posibilă dacă Christos nu s-ar fi întrupat mai întâi ca om, pentru că am fi avut naturi diferite. Iată care a fost logica nașterii Lui pe pământ și iată de ce ni se spune că și astăzi El poartă în cer chip de om:

„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos“ (1 Timotei 2:5).

Apostolul Pavel profețește despre această unire de după învierea și înălțarea lui Christos la cer, zicând:

„Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată“ (2 Corinteni 11:2).

Au fost multe logodne în care așteptarea a fost lungă, dar aceasta este fără îndoială cea mai îndelungată dintre toate. Biserica așteaptă de două mii de ani, dar Fiul așteaptă dinainte de întemeierea lumii!

O altă observație necesară este că nu Mireasa și-a pregătit rochia de nuntă, ci ea doar a primit-o în dar:

„ … soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor) (Apoc. 19:8).

Iar aceste fapte neprihănite sunt „faptele bune care au fost pregătite pentru ca noi să umblăm în ele“:

„Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca  umblăm în ele“ (Efeseni 2:10).

Haideți acum să privim mai de aproape care sunt elementele Nunții Mielului.

I. Unde și când va avea loc Nunta Mielului?

Evenimentul va avea loc înaintea tronului Tatălui, după ce Biserica va fi curățită prin „judecata răsplătirilor“ (1 Cor. 3:10-15). Va fi o ceremonie grandioasă la care vor participa toate făpturile cerești. Biserica va fi lauda lui Christos, pentru că El …

„S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană“ (Efes. 5:25-27).

 II. Cine este Mirele?

Asupra acestui lucru nu încape nici o îndoială: Mirele este Isus Christos, fiul împăratului din pilda unui împărat care a făcut nuntă fiului său (Mat. 22:1-14). Mirele este Mielul prezentat lumii de Ioan Botezătorul. Ioan s-a prezentat pe sine drept „prietenul mirelui“ care se bucură când îi aude glasul (Ioan 3:28). Domnul Isus s-a prezentat El însuși drept mire atunci când a spus „Se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei?“ (Mat. 9:15) și a vorbit clar despre Sine în pilda celor zece fecioare (Mat. 25:1-10).

III. Cine este Mireasa?

Există păreri diferite. Unii cred că această „mireasă“ ar fi poporul Israel pentru că este numită în versetul 7 „soția Lui“. Aceasta este poziția pe care a avut-o Israelul în Vechiul Testament:

„ … căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul întregului pământ … “ (Isaia 54:5).

Cei ce îmbrățișează această părere spun că „soție“ ar identifica numele terestru al Israelului, în timp ce „mireasă“ ar fi numele ceresc al poporului lui Dumnezeu. Ei mai spun că așa cum Isaac a trebuit să caute o nevastă „din neamul lui“ și Domnul Isus trebuie să se căsătorească cu cei din poporul Lui, Israel, nu cu cei ce sunt dintre Neamuri. Nu trebuie să uităm însă că dacă Avraam a fost într-adevăr primul evreu, rudele lui au fost toate dintre ne-evrei, adică dintre păgâni. Rebeca, deși rudă de sânge cu Avraam, n-a fost o iudeică.

Nu trebuie să uităm că Scriptura menționează două „mirese“. Una este în Vechiul Testament, iar cealaltă în Noul Testament. Cea din Vechiul Testament este Israelul, mireasa lui Iehova. Cea din Noul Testament este Biserica, Mireasa lui Isus Christos.

Despre Israel este scris „Făcătorul tău este bărbatul tău“ (Isaia 5:-8). Din cauză că s-a dus în curvie după alți dumnezei, Israelul a fost lepădat o vreme, dar Dumnezeu a promis că o va lua înapoi atunci când va fi sfârșit cu curviile ei (Ier. 3:1-18; Ezec. 16:1-63; Osea 2:1-23; 3:1-5). Ea nu va fi luată înapoi ca fecioară, ci ca NEVASTĂ. Nunta pe care o va face Mielul este cu o FECIOARĂ, așa că Nevasta (Israelul) din Vechiul Testament nu poate fi Mireasa (Biserica) din Noul Testament.

Într-o paralelă cu Cântarea Cântărilor, Mireasa provine dintr-un neam inferior ajuns așa din cauza păcatului tatălui lor în grădina Eden, dar prințul a văzut-o, a pețit-o, a răscumpărat-o, s-a dus să-i pregătească un loc, L-a lăsat pe Duhul Sfânt să aibă grijă de ea și o va chema la El, în văzduh, cu un mare alai de nuntă:

„Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul“ (1 Tesal. 4:16-17).

Unii cred că Mireasa va fi alcătuită din toți neprihăniții de la Adam până la ultimul convertit dinainte de Răpire, dar nu cred că va fi așa. „Biserica lui Christos“ n-a existat înainte de Rusalii, așa că numai cei ce au trăit în perioada de la Rusalii până la Răpire vor putea face parte din Mireasă.

IV. Ce este ospățul nunții Mielului?

„Apoi mi-a zis: „Scrie: ,,Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!“ Apoi mi-a zis: ,,Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!” (Apoc. 19:9).

După ceremonia nunții va urma masa! Este o mare cinste să fi invitat la o asemenea festivitate. Nu degeaba i-a zis îngerul lui Ioan: „Scrie!“ avem de-a face cu o veritabilă invitație la ospăț! Toți sfinții veacurilor care n-au făcut parte din Biserica slăvită a lui Christos vor sta la masă.

„Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare. Dar vă spun că vor veni mulţi de la Răsărit şi de la Apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Mat. 8:10-12).

V. Ce se va întâmpla după ospățul Nunții Mielului ?

Primul lucru care se va întâmpla va fi marea taină a Bisericii, unirea ei cu Christos:

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup“. Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). (Efeseni 5:31-32).

Din acel moment înainte, Biserica va fi oriunde va fi Christos și oriunde va fi Christos va fi și Biserica. Împreună cu El va fi în mileniul domniei terestre și împreună cu El va fi în Noul Ierusalim. Biserica este o ceată distinctă în rândul cetelor mântuiților lui Dumnezeu. Destinul ei depășește destinele tuturor celorlalte. Nu există suficente cuvinte ca să pot descrie această cinste. Biserica este cu mult mai mult decât poporul Israel. Biserica este net superioară sfinților mântuiți din Necazul cel Mare. Biserica … ei bine, Biserica va fi … va fi Christos. Atunci se va împlini deplin rugăciunea de mijlocire făcută de Fiul lui Dumnezeu în Ioan 17:

„Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu să fiu în ei” (Ioan 17:24-26).

Se pare că această revelație i-a tăiat respirația lui Ioan și acesta a căzut la picioarele îngerului care-i vorbea. Copleșit de recunoștință, el vrea să mulțumească și nu știe cui:

„Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te!” (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)  (Apoc. 19:10).

S-ar putea ca anumite lucruri scrise de Ioan sau comentate de mine aici să nu corespundă cu ordinea evenimentelor din diferitele scheme profetice. Vă rog, țineți minte că avem de-a face cu înălțarea la planul superior al revelației profetice. Nu căutați cadențe cronologice acolo unde totul se vede deplin și deslușit „dintr-o dată“. Avem de-a face cu revelații tematice care se clădesc succesiv unele peste altele, se suprapun și se întrepătrund. Peste revelația Nunții Mielului se va suprapune acum revelația revenirii lui Christos în glorie. Asistăm uimiți la următoarele trei distrugeri ale dușmanilor lui Christos: Fiara, Profetul Mincinos și Neamurile Antichristice.

Marele război de la Armaghedon

De data aceasta, Ioan este plasat la intersecția dintre pământ și cer. În această vedenie, apostolul îl vede pe Domnul Isus venind. Identitatea Lui este dincolo de orice îndoială: este Domnul Domnilor și Cuvântul întrupat în istorie:

„Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat” şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”. … Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”. (Apocalipsa 19:11-13; 15-16).

Domnul nu revine singur, ci în compania unei oștiri a cerului:

„Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat“ (Apoc. 19:14). 

Este clar că această a doua venire nu este tot una cu Răpirea Bisericii, cum confundă unii. Cele două evenimente sunt diferite și diferențiate în timp și în menire.

Pentru cei ce doresc o privire panoramică asupra deosebirilor dintre Răpire și cea de  adoua venire a Domnului, iată un tabel cu astfel de date:

RĂPIRE A DOUA VENIRE
Christos vine DUPĂ‚ ai Săi
1Tes. 4:13-18
Christos vine CU ai Săi
Apoc. 19:14
Credincioșii sunt duși în casa Tatălui
Ioan 14:3
Credincioșii vin pe pământ
Mat. 24:30
Văzut doar de credincioși
1 Cor. 15:52
Orice ochi Îl va vedea
Apoc. 1:7: 19:11-6, Mat. 24:30
Nici o referire la Satan Satan va fi legat
Apoc. 20:1-3
Pământul nu este judecat Pământul este judecat
Apoc. 20:4-5
Este o „taină“
1 Cor. 15:51
Vestită în Vechiul Testament
Dan. 12:1-3; Zah. 12:10; 14:4

Christos revine așa cum a fost vestit în planul mesianic descris în Biblie. El împlinește astfel una din cele mai vechi profeții din Biblie, cea făcută de Enoh, omul care a umblat cu Dumnezeu:

„Şi pentru ei a proorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi” (Iuda 14-15).

Revenirea Domnului Isus va avea loc în toiul marii înfruntări de la Armaghedon, când toți împărații pământului vor veni să se înfrunte în Israel. Intervenția Lui în acest conflict va pune capăt măcelului total dezlănțuit de o umanitate sinucigașă. Comentând acel ceas, Domnul Isus a spus:

„Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate“ (Mat. 24:21-22).

Expresia „din gura lui ieșea o sabie ascuțită“ este o metaforă pentru felul în care vor fi nimiciți dușmanii Lui. Nu va fi o înfruntare armată, ci doar o „rostire“ a „Cuvântului lui Dumnezeu“. Oștirile cerești nu vor lupta nici ele, ci doar vor privi nimicirea celor răi. Suntem familiari cu această imagine din profețiile făcute de apostolul Pavel:

„Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale“ (2 Tesal. 2:7-8).

Probabil că apostolul Pavel a fost la rândul lui familiar cu o altă profeție, aceea făcută de Isaia:

„ … va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia, brâul mijlocului Său“ (Isaia 11:4-5).

Aceste versete apar în Isaia în contextul capitolului 11 care vestește lucrarea lui Dumnezeu prin „odrasla“ mesianică cu care Dumnezeu va instaura pe pământ împărăția lui de o mie de ani (despre asta vom vorbi în capitolul următor).

Cu singuranță, apostolul Ioan cunoștea foarte bine conținutul psalmului 2:

„Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie
şi să nu pieriţi pe calea voastră,
căci mânia Lui este gata să se aprindă!“ (Psalm 2:12).

De ce va avea Domnul Isus haina muiată în sânge? Răspunsul îl găsim tot în cartea profetului Isaia:

„Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roşii, în haine strălucitoare, şi calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?”

– „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea, şi am putere să izbăvesc!”

– „Dar pentru ce Îţi sunt hainele roşii şi veşmintele Tale ca veşmintele celui ce calcă în teasc?”

– „Eu singur am călcat în teasc şi niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea şi i-am zdrobit în urgia Mea; aşa că sângele lor a ţâşnit pe veşmintele Mele şi Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el. Căci în inima Mea era o zi de răzbunare şi venise anul celor răscumpăraţi ai Mei. Mă uitam împrejur, şi nu era nimeni să M-ajute şi Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijine; atunci braţul Meu Mi-a fost într-ajutor şi urgia mea M-a sprijinit! Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am îmbătat în urgia Mea şi le-am vărsat sângele pe pământ” (Isaia 63:1-6).

Ioan ne-a vestit deja despre teascul mâniei lui Dumnezeu în Apocalipsa 14; 14-20. Este important că Ioan nu revine la descrierile de acolo, pentru că el are de data aceasta un alt scop: nimicirea dușmanilor numărul trei, perechea Fiara și Profetul mincinos, și numărul patru, neamurile care l-au urmat pe Antichrist.

Judecata acestora începe printr-un anunț teribil:

„Apoi am văzut un înger, care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor păsărilor, care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!” Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui“ (Apoc. 19:17-19).

Urmează apoi nimicirea Fiarei și a Profetului mincinos. Remarcați că ei nu sunt aruncați în locuința morților, ci direct în iazul cu foc și pucioasă. Pentru aceștia nu va fi o judecată, ci vor fi trimiși direct la pierzarea veșnică:

„Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă“ (Apoc. 19:19-20).

Amânuntele de mai sus ne arată clar că cei doi sunt Persoane, nu sisteme politice. Ei vor merge „de vii“ în iazul cel veșnic. Așa cum Enoh și Ilie au fost mutați în cer fără să moară, tot așa acești doi dușmani ai lui Dumnezeu vor fi aruncați fără să moară în pierzarea veșnică. Îi vom vedea vii acolo și la finalul împărăției de o mie de ani (Apoc. 20:10).

Este surprinzător ce puține amănunte ni se dau aici despre marea confruntare de la Armaghedon. Motivul este că s-a vorbit despre ea destul în alte părți ale Scripturii.

Cu revenirea Domnului Isus se împlinește profeția străbună făcută odată cu ispitirea femeii și căderea primilor oameni:

„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul“ (Geneza 3:15).

Cu revenirea Domnului Isus se încheie un ciclu al istoriei profețit încă din Geneza 49:

„Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda,
Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui,
Până va veni Şilo. Şi de El vor asculta popoarele“ (Geneza 49:10).

Cu revenirea Domnului Isus se împlinește profeția din 2 Samuel 7:13 care ne vorbeșe despre Fiul lui David care îi va zidi Numelui lui Dumnezeu o casă și un scaun de domnie care va dăinui veșnic.

Cu revenirea Domnului Isus se împlinesc profețiile din Ezechiel 37 și 38 care vorbesc despre adunarea lui Gog și Magog în valea lui Meghido.

Cu revenirea Domnului Isus la acest ultim conflict se împlinește profeția din Zaharia care vorbește despre Ierusalim ca de nodul problemelor imposibil de rezolvat ale omenirii:

„În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi şi toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui“ (Zaharia 12:3).

Am văzut cum au fost nimiciți fiara și profetul mincinos la revenirea Domnului Isus.

Al patrulea dușman învins cu această ocazie vor fi Neamurile care l-au urmat pe Antichrist. Ele nu vor fi aruncate deocamdată în iazul cu foc, ci se vor coborî în locuința morților:

„Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia, care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate păsările s-au săturat din carnea lor“ (Apoc. 19:21).

Războiul de la Armaghedon prilejuiește desființarea barierei temporară dintre cer și pământ. Cerul se deschide și din el coboară biruitor Fiul lui Dumnezeu împreună cu suita Sa regală. Prin aceasta, pământul nu va mai fi niciodată ce a fost mai înainte. Vom vedea în capitolul următor ce urmări extraordinare va avea aceasta pentru pământ, care nu va mai fi împărăția lui Satan, ci va intra în Împărăția odihnei de o mie de ani. Ard de nerăbdare să ajungem împreună acolo.

https://barzilaiendan.com/2020/03/29/apocalipsa-19-nunta-mielului-2/

SPAM de Caius Obeada

download - Copie

Nostra Aetate  În Zilele Noastre

SPAM  de Caius Obeada

„Va rog sa nu imi mai trimiteti mesaje.

Nu sunt de aceasi religie cu dv.

Mesajele dv. constituie o grava jignire pentru mine.”

Îmi aduc aminte de începutul anilor 2000 când mă chinuiam în fiecare zi să fac delete la toate scrisorile nesolicitate, la mesajele care nu prezentau nici un interes personal. Pericolul de a nu te îngriji de spaţiul virtual acordat în acele timpuri, te punea în posibilitatea de a nu primi chiar şi poşta care ai fi aşteptat-o sau ai fi fost interesat să o primeşti. Din cauza multitudinilor de mesaje primite, mulţi au început să aibă căsuţele poştale virtuale blocate. Nemulţumirea căsuţelor e-mail blocate ajunge la urechilor companiilor de internet, un nou termen apărând să identifice mesajele nesolicitate: SPAM.

Contextul mesajelor SPAM, din punct de vedere istoric, a apărut datorită companiilor publicitare care ajung să se folosească de e-mail în a avertiza publicul de apariţia diferitelor produse, nu numai pe o piaţă locală dar şi mondială. Preţul de lansare a unui e-mail fiind mult mai mic decât cel a unei publicaţii tipărite, multe companii aderă la prospectiva de folosire a unei metode eficace şi economice fără să fi luat în considerare repercusiunile unei campanii globale, a unui spaţiu virtual limitat.

Astfel în lista ţărilor care trimit cele mai multe mesaje SPAM (lansată de Wikipedia) sunt:

USA: 28,4%
Coreea de Sud: 5,2 %
China (incluzând Hong Kong): 4,9%
Rusia: 4,4%

Pe locul 11 în lume este menţionată România cu 2,3%. Trebuie clarificat faptul că procentajul folosit lângă fiecare ţară indică procentul de mesaje SPAM trimise la nivel mondial. Începând cu America, care produce numărul cel mai mare de e-mail SPAM, fiecare ţară îşi are un rol destul de vinovat în ceae ce mulţi au ajuns să experimenteze. Totuşi ne punem întrebarea:

Ce este SPAM?

O întrebare simplă pentru unii, mai ales pentru cei care nu vor să verifice realitatea şi repercursiunea unui  răspuns naiv. O serie de site-uri explică ce este sau ce nu este considerat SPAM, însă multe site-uri ajung să fie mai mult subiective decât obiective. Deseori sunt frământat de ideea că o publicaţie creştină, o biserică sau o misiune ajunge să fie învinovăţită de a trimite mesaje SPAM. Oare SPAM a ajuns să fie o invenţie a lumii virtuale sau a existat din totdeauna? Ce se poate spune de manipulaţia termenului şi înţelegerea greşită a lui?

Una din definiţiile găsite pe internet spune că: termenul „spam” este o referinţă la mesaje comerciale de e-mailuri nesolicitate (UCE – unsolicited commercial email) sau la e-mailurile în bulk nesolicitate (UBE – unsolicitated bulk email). În general e-mailurile nesolicitate conţin publicităţi pentru servicii sau produse.(1)

Cu toate că unii pun accentul pe cuvântul nesolicitat în a explica termenul SPAM, adevărul este că contextul mesajelor comerciale au făcut apariţia ideii de solicitare sau nesolicitare. De exemplu, la magazinele mari ale Americii, la intrare este un mesaj scurt în care face cunoscut că nu acceptă solicitări. Cu alte cuvinte dacă eşti un vânzător, nu îţi pierde timpul să faci solicitări la magazinul local, du-te la centru administrativ al companiei dacă vrei să faci o solicitare sau o propunere de afacere.

Realitatea este că multe din ceea ce cunoaştem sau am ajuns să cunoaştem se datorează informaţiilor auzite, văzute sau citite, fără să le fi aprobat mai dinainte. Nesolicitaţi am ajuns să auzim informaţii utile, să cunoaştem o serie de lucruri, fără să ne fi blocat numai la ceea ce noi am permite să auzim, vedea sau citi. Ideea nesolicitării ajunge să fie ridicolă dacă o luam în context general a ceea ce experimentăm în vieţile noastre. Mesaje comerciale de e-mail nesolicitate devin SPAM, cu accentul pe cuvântul „comercial”, ci nu nesolicitat aşa cum unii ar dori să fie interpretat.

Din anii 1990, până în zilele noastre, mesajele SPAM au ajuns să ia o direcţie mai puţin plăcută, de la o campanie publicitară mondială la o majoritate de mesaje virusate. Dacă la începutul anilor 2000 muzica preluată de pe internet era 90% virusată, o serie de indivizi ajung să găsească metode cât mai dibace în a infecta cât mai multe computere, o satisfacere diabolică care a costat bilioane de dolari în jurul lumii. Nu există zi în care să nu primesc în jur de 2000 de e-mailuri SPAM, majoritatea cu mesaje care m-ar încuraja să deschid un fişier ataşat. În acest context SPAM îşi însuşeşte ideea de mesaj nesolicitat, având în vedere intenţia malină de a face pagubă personală la un număr cât mai mare de persoane.

Poate un mesaj publicitar a unei misiuni sau biserici să fie considerat SPAM?

Mesajul citat la începutul acestui articol a fost primit în contextul unui mesaj informativ al publicaţie săptămânale Vox Vocis – mapamond creştin baptist. Publicaţia Vox Vocis săptămânal preia ştiri din mapamondul publicaţiilor române încercând să ţină la curent creştinătatea de evenimentele şi ştirile creştine. Fără acte publicitare pe paginile publicaţiei, sau vreun interes de prozelitism baptist, această publicaţie adună şi lansează ştirile creştinătăţii româneşti comunităţii mondiale de limbă română.

Săptămânal publicaţia primeşte solicitări de abonare fără verificări de autenticitate a celui care face cerinţa. Au existat cazuri în care am fost solicitaţi să abonăm o listă de e-mail, fără verificări speciale de autenticitate. Considerând că trăim şi folosim tehnologia secolului 21, este mult mai uşor să ignorezi un mesaj decât să te implici într-un dialog de nemulţumire a unui mesaj care ţi s-ar părea nepotrivit religiei sau gusturilor tale.

De exemplu, poşta publicaţiei de apologetică primeşte mii de mesaje săptămânale în care ni se face cunoscut preţurile la pastilele Viagra, sau că fete din Rusia aşteaptă fie contactate. Mesaje cu site-uri pornografice sau mai recent primim mesaje care insinuă că ar deţine fotografia prietenei mele în pielea goala şi dacă nu intervin imediat o să fie lansată pe internet. Aceste mesaje maline, cu intenţia de a face rău, au fost considerate şi sunt considerate a fi SPAM. Cât timp mi-ar fura să răspund fiecărui mesaj să le fac cunoscut că nu sunt interesat în ceea ce oferă, şi cât de jignitor este pentru mine astfel de mesaje?

Printre mesajele menţionate mai sus, primesc şi o serie de mesaje şi ştiri din lumea ortodoxă, adventistă, penticostală, mesaje apărute pe bloguri sau articole din anumite publicaţii. Sunt aceste mesaje SPAM? Faptul că nu sunt ortodox şi primesc mesaje de la bloguri ortodoxe sau adventiste mă face să judec a primi mesaje SPAM?

SPAM în creştinism

Ideea nesolicitării este o idee periculoasă în mediul creştin. Mesajul creştinătăţii a fost lansat într-un mod nesolicitat în sinagogi, în pieţe, la colţuri de stradă. Citind istoria bisericii se poate vedea cum, într-un mod nesolicitat, misionarii, preoţii şi călugării poartă mesajul lui Cristos de la sat la sat de la o localitate la alta. Cu alte cuvinte, creştinismul din totdeauna a purtat mesajul lui Cristos ca un mesaj SPAM. Totuşi, fiecare persoană a putut să ignoreze mesajul, să asculte sau să fie critic.

După invenţia tiparului, Biblia ajunge să fie lansată într-un mod solicitat şi nesolicitat. De exemplu, când faci un cadou unei persoane, putem spune că o faci solicitat sau nesolicitat? Este cadoul o metoda SPAM, în care fără să fi fost solicitaţi trimitem un mesaj? Câţi nu au primit în mod nesolicitat biblii, cărţi, casete, pliante şi multe alte lucruri? Unii s-au bucurat, alţii au fost nemulţumiţi de cine a dat cadoul. Putem spune că am fost nesolicitaţi şi primit SPAM?

Nesiguranţa şi orgoliu unora ajung să facă separări. După ideile unora, este acceptabil să primeşti mesaje nesolicitate din partea bisericii tale, dar este SPAM să primeşti mesaje din parte unei alte bisericii sau denominaţii. Se pare că există un dublu standard, definiţia de SPAM fiind determinată de destinatarul mesajului mai mult decât conţinutul mesajului.

Dacă SPAM este un mesaj nesolicitat, creştinismul s-a folosit de SPAM de la începutul bisericii primare, începând cu Cristos. Dacă SPAM este un mesaj comercial nesolicitat creştinismul nu a fost şi nu va putea fi considerat SPAM niciodată. Mesajele de ajutorare a unei biserici, sau susţinerea unor misionari, ajutorarea creştinilor inundaţi sau a ştirilor creştine nu vor putea să fie considerate SPAM niciodată.

Poate că vom fi nemulţumiţi cu unele mesaje, autorii unor mesaje s-ar putea să ne fie antipatici, chiar duşmani, însă butonul delete totdeauna este mult mai aproape de degetul omului, decât iniţierea unui dialog de confruntare şi jignire. Bineînţeles că sunt tot felul de opinii, însă ideea că o misiune, biserică, publicaţie creştină ar face SPAM, este periculoasă şi total greşită. Sper ca ideea de SPAM să nu oprească pe alţii în a trimite mesaje nesolicitate care de multe ori sunt mult mai utile nu numai mie personal dar şi altora, mai ales când în mod nesolicitat mi se cere să ajut o văduvă, o misiune sau o biserică.

Shalom! Coram Deo!

Note de subsol:

1. What is spam? – Knowledge Base (http://kb.iu.edu/data/afne.html)

http://publicatia.voxdeibaptist.org/editorial_oct08.htm

Lista cu încă 800 de prizonieri de război români morți în lagărul NKVD 99 din Kazahstan, fosta URSS, publicată de ambasadorul român în Federația Rusă, Vasile Soare, cu ocazia Zilei Eroilor

download - Copie

DE VLAD PÂRĂU  /   ȘTIRI   /   Publicat: Joi, 28 mai 2020, 20:49   /   Actualizat: Joi, 28 mai 2020, 22:33   /
Foto: Facebook

Lista cu încă 800 de prizonieri de război români morți în lagărul NKVD 99 din Kazahstan, fosta URSS, publicată de ambasadorul român în Federația Rusă, Vasile Soare, cu ocazia Zilei Eroilor

ARTICOLE RELAȚIONATE


Imagini de la inaugurarea celui de-al doilea cimitir pentru eroii români căzuți în Rusia în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Discursul impresionant al Ambasadorului României, Vasile Soare

Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor)
Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor)

Ambasadorul României în Federația Rusă, d-l Vasile Soare, a publicat de Ziua Eroilor lista cu 800 de prizonieri români de război morți în lagărul NKVD nr. 99 de la SPASSK, orașul Karaganda, rep. Kazahstan (fosta URSS). Astfel, ambasadorul reușește să aducă o veste nesperată pentru încă 800 de familii românești despre destinul și locul de înhumare a strămoșilor lor dispăruți, despre care nu se mai știa nimic. Totodată, diplomatul român a publicat și o galerie de fotografii inedite de epocă ale lagărului din anii 40-50, fotografii cu cercetările efectuate în arhive și fotografii cu ruinele fostului lagăr și cu zona unde sunt înhumați peste 5000 de prizonieri de război străini, printre care și 800 de români. De altfel, același neobosit Vasile Soare a reușit, după îndelungate eforturi, să ridice în anul 2003 un monument românesc în cimitirul prizonierilor străini de peste drum de fostul lagăr SPASSK 99, monument care a fost și primul din spațiul fostei URSS dedicat prizonierilor români morți în lagărele sovietice.

„75 ANI DE LA INCHEIEREA CELUI DE AL DOILEA RAZBOI MONDIAL (IV) ZIUA EROILOR ROMÂNIEI 2020

Hristos S-a înălțat!

Astăzi voi posta LISTA CU 800 DE PRIZONIERI ROMÂNI DE RĂZBOI MORȚI ÎN LAGĂRUL NKVD NR.99 DE LA SPASSK, KARAGANDA, REPUBLICA KAZAHSTAN, care poate fi consultată pe site-ul Ambasadei României la Moscova la punctul 7 și, direct, în format PDF.

De asemenea, postez, în PREMIERĂ, o serie de fotografii inedite vechi despre cum arăta lagărul SPASSK 99 în anii 40-50, fotografii cu cercetările mele în arhive, cu ruinele fostului lagăr și cu perimetrul de 1 km/500 m unde sunt înhumați peste 5000 de prizonieri de război străini, între care și prizonieri români.

Cele 800 de nume de prizonieri români de război din listă au fost identificate de subsemnatul în 2002-2003 în Arhivele din or.KARAGANDA, în timpul primului mandat de ambasador al României în Kazahstan, și grupate pe județele României, de unde proveneau prizonierii noștri. Numele și prenumele, prenumele tatălui, anul nașterii lor sunt relativ corect redactate, însă la denumirile localităților/județelor natale din România de la acea vreme s-au strecurat multe greșeli, înregistrarea prizonierilor români în registrele lagărelor fiind făcută în limba rusă de organele sovietice, necunoscătoare ale limbii române. Când am întocmit Lista (2003), eu am retranscris în limba română ceea ce s-a consemnat în anii 1941-1950 în limba rusă în registrele lagărului…

Așadar, acum revine urmașilor prizonierilor români sarcina de a-și identifica bunicii și străbunicii în această listă! Trebuie să se țină cont și de faptul că în vremea aceea, unele localități se aflau în alte județe/vecine astăzi (ex.unele localități din jud.Râmnicu Sărat din anii 40-50 se află în prezent în jud.Vrancea).

Important de menționat este că, după cercetarea în Arhivele din or.Karaganda/Kazahstan (unde făceam deplasări periodic aprox.1000 km de la Alma-Ata, fosta capitală a Kazahstanului, unde se afla Ambasada României la acea vreme) și identificarea datelor prețioase despre detenția în Lagărul nr.99 de la Spassk a peste 7000 de prizonieri români care au ajuns, mulți dintre ei, după Stalingrad-Cotul Donului la muncă în minele de cărbuni din regiune, Dumnezeu m-a luminat și m-a determinat să fac tot ce îmi stă în putință pentru cinstirea memoriei celor peste 900 de prizonieri români care au murit în acel lagăr între 1941-1950 (din păcate, atunci găsisem în arhive în clar aprox. 800 de nume).

Așa se face că, după complicate aventuri, subsemnatul a reușit să realizeze PRIMUL MONUMENT ROMÂNESC DIN SPAȚIUL FOSTEI URSS DEDICAT PRIZONIERILOR ROMÂNI MORȚI ÎN LAGĂRELE SOVIETICE, care a fost amplasat în cimitirul prizonierilor străini de peste drum de fostul lagăr SPASSK 99 și dezvelit, în cadrul unei ceremonii emoționante, la 9 septembrie 2003, de însuși președintele României de la acea vreme, dl.Ion Iliescu, aflat în vizită oficială în Kazahstan. Monumentul a fost sfințit atunci de un preot român după tradiția noastră.

Informații prețioase, detaliate, despre ce a însemnat sistemul de lagăre din centrul Kazahstanului în anii 1941-1950, în special LAGĂRUL NKVD NR.99 DE LA SPASSK (30 km sud de or.Karaganda) și date despre detenția, condițiile de muncă și viață, respectiv sfârșitul în acel lagăr a mii de prizonieri de război, pot fi consultate în Documentarul redactat de subsemnatul în ian.2006 pe baza datelor din arhive (inclusiv FOTO originale) pe site-ul Ambasadei României la Moscova, la secțiunea Relații bilaterale/Comemorarea eroilor români, punctul 7 (în josul paginii), dedesubtul LISTEI nominale a celor 800 prizonieri români decedați, la https://moscova.mae.ro/node/931 și direct în format PDF.

Am sentimentul unei noi misiuni îndeplinite pentru că astăzi, de Înălțare-Ziua Eroilor României 2020, la 75 de ani de la încheierea celui de al Doilea Război Mondial, aduc o veste nesperată altor 800 de familii de români despre destinul și locul de înhumare a taților, bunicilor, străbunicilor și rudelor acestora – foști prizonieri români de război, care nu s-au mai întors nicodată Acasă din lagărele din Kazahstan și URSS. Sunt convins că regăsirea va fi o veritabilă sărbătoare în aceste familii.

Fie ca astăzi și sufletele ostașilor români căzuți pe front sau morți ca prizonieri de război în lagăre în URSS și nu numai să se înalțe, noi toți având datoria să nu-i uităm și să le cinstim memoria cum se cuvine!!!”, a scris ambasadorul României în Federația Rusă, Vasile Soare, joi, 28 mai 2020, pe Facebook.

CELE MAI POPULARE
OPINII
Milea Raluca

Cu susu-n jos

de Milea Raluca

Acest dialog imaginar, ce ar fi părut din sfera patologicului în urmă cu câteva luni, devine acum literă de lege. 

PE ACELAȘI SUBIECT

PRIMA PAGINĂ

Știripesurse: Slujba săvârșită de ÎPS Teodosie a dat lovitura în on-line: Sute de mii de români, din țară și străinătate, au urmărit Odovaniei Învierii Domnului

În ciuda criticilor pe care și le-a atras pentru că a decis să săvârșeasă slujba Odovaniei Înveierii Domnului Iisus Hristos în seara de marți spre miercuri

ȘTIRI

ÎPS Teodosie, despre Odovania praznicului Învierii: „Iată, am început Paștile FĂRĂ dumneavoastră, le terminăm CU dumneavoastră!” Această slujbă nu-i creată de mine, ci doar am făcut-o solemnă ca să recuperăm ziua de Paști

ÎPS Teodosie a răspuns joi ascultătorilor Radio Dobrogea, la emisiunea „Cuvântul Ierarhului”, transmisă și pe Facebook de pagina Arhiepiscopiei Tomisului. Fiind primul asemenea dialog de după oficierea slujbei Odovaniei (încheierii) praznicului Învierii, realizatorul emisiunii a pus întrebări despre acest eveniment

Mesajul premierului Ludovic Orban, de Ziua Eroilor: Le închinăm tuturor această zi de mare sărbătoare creștinească, după datina străbună și orânduirea Bisericii Ortodoxe Române, cu tot respectul cuvenit pe măsura sacrificiului lor

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a ținut să transmită un mesaj cu ocazia Praznicului Înălțării Domnului, zi în care țara celebrează și Ziua Eroilor.

Lista cu încă 800 de prizonieri de război români morți în lagărul NKVD 99 din Kazahstan, fosta URSS, publicată de ambasadorul român în Federația Rusă, Vasile Soare, cu ocazia Zilei Eroilor

Ambasadorul României în Federația Rusă, d-l Vasile Soare, a publicat de Ziua Eroilor lista cu 800 de prizonieri români de război morți în lagărul NKVD nr. 99 de la SPASSK, orașul Karaganda, rep. Kazahstan (fosta URSS). Astfel, ambasadorul reușește să aducă o veste nesperată pentru încă 800 de familii

În atenția preoților, a enoriașilor dar și a…forțelor de ordine: purtarea măștilor la slujbele desfășurate în aer liber NU este obligatorie

Având în vedere că am primit la redacție mai multe sesizări din partea oamenilor care au fost prezenți la slujbele desfășurate de Biserică în aer liber,

Amendament PSD, cu susținere PNL: Educație sexuală în școli, doar cu ACORDUL scris al părinților

Educația sexuală în școli trebuie să se desfășoare doar cu acordul scris al părinților, potrivit unui amendament la Legea 272/2004 privind protecția

Klaus Iohannis anunță deschiderea teraselor și a plajelor, dar și reluarea competițiilor sportive. De la 1 iunie dispare declarația pe propria răspundere pentru deplasarea între localități

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, măsurile de relaxare care vor intra în vigoare de la 1 iunie. Printre acestea se numără deschiderea teraselor, a plajelor, dar și deplasările în afara localităților fără declarație pe proprie răspundere.

Mihai Viteazul, martir și erou al națiunii române. Senatul a decis:Înfăptuitorul primei Uniri a românilor va fi omagiat la 27 mai

Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă privind declararea lui Mihai Viteazul martir și erou

CSM a dat aviz negativ proiectului USR de desființare a Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Deputatul Stelian Ion spune că USR merge mai departe în Parlament cu proiectul desființării SIIJ. Ministrul Justiției sprijină inițiativa

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ, joi, proiectului USR de desființare a Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, cunoscută și ca Secția Specială. Rezultatul votului privind desființarea SIIJ a fost: 10 membri „împotrivă”, 8 „pentru” și unul nul

Ministrul Economiei, Virgil Popescu: Modificarea Legii Offshore nu se poate face doar de către Guvern. Se poate face imediat după alegerile parlamentare. Sunt convins că noi, liberalii, vom debloca aceste investiții din Marea Neagră

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat joi că PNL dorește modificarea controversatei „legi offshore” vizând resursele naturale din Marea Neagră, demers care nu poate fi realizat de către Guvern, având nevoie de „consens politic” în Parlament, la care s-ar putea ajunge abia după

Zeci de televiziuni naționale și regionale, ziare și publicații online sau tipărite, înscrise în lupta pentru 40 de milioane de euro, sumă alocată de Guvern presei din România pentru informări despre coronavirus

Aproape 750 de cereri au fost depuse până marți, 26 mai 2020, pentru a solicita finanțare din suma de 40 de milioane de euro destinată presei din România, potrivit unui anunț publicat de Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Deputatul Matei Dobrovie (PNL), la TVR Moldova: Ion Chicu și Igor Dodon apără cu totul alte interese, ce au dus la răcirea relațiilor externe. Să vii într-o asemenea conjunctură și să jignești România este INACCEPTABIL

Fără finanțarea UE, a partenerilor de dezvoltare, printre care România ocupă un loc fruntaș, R. Moldova, în momentul de față, nu ar mai exista ca stat, consideră deputatul liberal Matei Dobrovie din Parlamentul României, într-o intervenție la emisiunea „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova.

EXTERNE

Totalitarismul a trecut de la teorie la viața de zi cu zi. Masca obigatorie, ca simbol al FRICII și al acceptării politicii liberalismului

Ceva s-a schimbat în America de când a început Marea Panică a Coronavirusului din 2020. Ceva e diferit. Mai rău decât dezacordurile politice

Trump pregătește o lege care va reglementa abuzurile Facebook, Twitter și Google

Donald Trump va solicita, joi, Comisiei Federale de Comunicații (FCC) revizuirea unei legi care a protejat până acum companiile Twitter,

După ce a arătat cum kiturile de teste au dat rezultate pozitive la o capră și un fruct pawpaw, președintele acestei țări a INTERZIS purtarea măștilor

Președintele Tanzaniei, dr. John Pombe Magufuli, a interzis folosirea măștilor, susținând că „utilizarea lor a provocat anxietate în rândul tanzanienilor”.

CULTURĂ

29 mai: Sfânta Muceniță Teodosia

Sfânta Muceniță Teodosia este sărbătorită de Biserica Creștin-Ortodoxă la data de 29 mai.

29 mai: Căderea Constantinopolului, capitala spirituală a românilor. O istorie care nu se învață la școală

Întemeiat sub semnul crucii lui Hristos (arătat pe cer marelui Con­stantin: In hoc signo vinces) și așezat la cumpăna lumilor (între proto-Europa civili­zației greco-latine și fabuloasa „Asie a neamurilor”)

De Ziua Eroilor: Povestea lui Alexandru Dudu Frim, primul civil din lume care a doborât în luptă aeriană un avion de război. A fost Campion European la bob și descedent al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza

De obște, în mentalul nostru românesc, eroii sunt, în special, cei care au murit în luptă pentru apărarea țării sau a credinței noastre

https://www.activenews.ro/stiri/Lista-cu-inca-800-de-prizonieri-de-razboi-romani-morti-in-lagarul-NKVD-99-din-Kazahstan-fosta-URSS-publicata-de-ambasadorul-roman-in-Federatia-Rusa-Vasile-Soare-cu-ocazia-Zilei-Eroilor-161716

DOCUMENT Toate restricțiile care vor fi ridicate de la 1 iunie. Relaxarea decisă prin Hotărâre de Guvern de C.D. HotNews.ro

download - Copie

Joi, 28 mai 2020, 20:58 Actualitate | Esenţial

Orban, la sedinta de Guvern

Orban, la sedinta de Guvern
Foto: Guvern

​Guvernul decide prin hotărâre noile reguli care vor intra în vigoare de la 1 iunie, ca urmare a relaxării unora dintre restricțiile impuse în criza coronavirusului. Măsurile au fost stabilite de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Astfel, începând cu 1 iunie:

Se permite organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în aer liber fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară
Se permite organizarea și desfășurarea în bazine în aer liber sau acoperite a activităților de pregătire fizică a sportivilor profesioniști și a competițiilor sportive tot fără participarea spectatorilor
Se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști a activităților de pregătire fizică în spații închise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel să se asigure minim 7 mp de persoană și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilită
Este permisă organizarea și desfășurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu locuri pe scaune, aflate la o distanță de 2 m unul față de celălalt și cu obligativitatea purtării măștii de protecție în timpul spectacolului
Se ridică restricțiile / interdicțiile privind deplasarea persoanelor în afara localității respectiv zonei metropolitane
Se reia transportul feroviar internațional
Se reia transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din si către România
Se permite prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spații deschise în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a patru persoane la o masă dacă provin din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară
Accesul persoanelor pe plajă se realizează cu asigurarea de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minim doi metri între șezlonguri pentru persoane din familii diferite
Se permite desfășurarea, organizarea de spectacole în sitem de drive in

CONSULTĂ AICI DOCUMENTUL INTEGRAL

„Aceasta este hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Va trebui să introducem în hotărârea de guvern toate modificările făcute în conformitate cu această decizie a CNSU pentru a permite desfăşurarea activităţilor pentru care se ridică restricţiile care au existat până-n momentul de faţă. Toţi miniştrii care trebuie să emită ordinele comune vor trebui să lucreze până-n data de 1 iunie pentru elaborarea ordinelor comune şi pentru publicarea lor în Monitorul Oficial, astfel încât toţi administratorii de plaje, toţi patronii de companii care au terase, toţi transportatorii rutieri şi toate celelalte categorii de agenţi economici şi, de asemenea, şi cetăţenii români să cunoască foarte bine regulile care trebuie respectate odată cu deschiderea acestor activităţi”, a mai spus premierul.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

Subiectele zilei

Vineri, 29 Mai 2020

DOCUMENT Toate restricțiile care vor fi ridicate de la 1 iunie. Relaxarea decisă prin Hotărâre de Guvern

Guvernul decide prin hotărâre noile reguli care vor intra în vigoare de la 1 iunie, ca urmare a relaxării unora dintre restricțiile impuse în criza coronavirusului.
citeste tot articolul
Mutarea pe care PSD o plănuiește înaintea alegerilor ca să spulbere procentele PNL. Care e miza reală a moțiunii de cenzură

PSD a anunțat, joi, că va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban dacă Guvernul va decide să nu respecte legea pensiilor care prevede o creștere de 40% de la 1 septembrie.
citeste tot articolul
Cum vom merge la terase după „Marea redeschidere” de pe 1 iunie? Nici patronii nu știu exact

Toată lumea din România pare că e foarte sigură că va putea merge la terase de pe 1 iunie. Patronii acestora au însă multe dubii și la fel de multe necunoscute.
citeste tot articolul
Războiul lui Trump cu companiile social media: Președintele a semnat ordinul împotriva Twitter și Facebook

Președintele Donald Trump a semnat joi ordinul executiv care vizează reglementări privind companiile social media, urmând a fi introdusă o nouă legislație care slăbește poziția Twitter și
citeste tot articolul
Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata la sfârșitul lunii iunie. Recepția este amânată, din nou, pentru sfârșitul anului

Lucrările la metroul din Drumul Taberei nu vor fi recepționate la sfârșitul lunii iunie, așa cum au declarat recent ministrul Transporturilor, Lucian Bode. și premierul Ludovic Orban. Deși
citeste tot articolul
Cum va arăta o zi la școală după reluarea cursurilor. Regulile care trebuie respectate în fiecare clasă

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a dat asigurări că școlile sunt pregătite corespunzător pentru a-i primi, din 2 iunie, pe elevii care vor participa la cursurile de pregătire în
citeste tot articolul
Cîțu: Un scenariu pe care l-am luat în calcul este creșterea cu 10% a pensiilor / Reacția lui Orban

Pensiile ar putea crește cu doar 10% din septembrie și nu cu 40% așa cum era prevăzut. „Este un scenariu pe care l-am luat în calcul, am calculat impactul și riscurile aferente, alături de
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Premierul Boris Johnson le dă liber englezilor la grătare în grădină, alături de prieteni / Franța își redeschide cafenelele și barurile

Numărul cazurilor de coronavirus în lume a depășit joi 5,8 milioane, în timp ce s-au recuperat aproape 2,5 milioane și au murit peste 360.000 de oameni din cauza Covid-19, potrivit
citeste tot articolul
?DOCUMENT Schimbări majore la legea RCA, dezbătută acum în Parlament, s-ar putea resimți în buzunarele a milioane de șoferi: Ce anomalii și abuzuri s-ar vrea corectate

O adevărată înfruntare are loc în aceste zile în Parlament pe tema schimbărilor la legea RCA, pentru a respecta cerințele Comisiei Europene și a ieși astfel din procedura de
citeste tot articolul
Noi măsuri economice care ar putea intra în vigoare în iunie, pe masa ședinței de Guvern. Ce conține proiectul de OUG

Un nou set de măsuri economice este pe masa ședinței de guvern de joi spre a fi adoptate prin Ordonanță de Urgență. Una dintre ele vizează angajații care au fost afectați de șomajul tehnic. Celor
citeste tot articolul
Primăria Sectorului 3 va lărgi strada Drumul între Tarlale la două benzi pe sens și va construi două pasaje rutiere la capete, peste Șos. Industriilor și bd. Theodor Pallady

Primăria Sectorului 3 va lărgi strada Drumul între Tarlale la două benzi pe sens și va construi două pasaje rutiere la capete, la intersecțiile cu Șoseaua Industriilor și bd. Theodor Pallady,
citeste tot articolul
Evaluare Națională 2020. Iohannis anunță o a doua sesiune începând cu 29 iunie pentru elevii cu probleme medicale sau în carantină

Președintele Klaus Iohannis a anunțat organizarea unei a doua sesiuni de Evaluare Națională, începând cu 29 iunie, pentru elevii care nu pot participa la examenele programate din 15 iunie.
citeste tot articolul
?DOCUMENT Un grup de medici în frunte cu Vasile Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor, cere respingerea proiectului Legii vaccinării, blocat de 3 ani în Parlament

118 medici români reuniți în cadrul „Asociației Medici pentru Consimțământ Informat”, în frunte cu Vasile Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor, au
citeste tot articolul
Tinerii cer ca educația sexuală să nu fie o disciplină condiționată de acordul parental: România ocupă primul loc în UE la numărul de mame adolescente

Elevii și studenții își exprimă dezamăgirea față de parlamentarii care susțin blocarea educației sexuale în școli prin introducerea unui acord parental. Tinerii subliniază că așa cum la
citeste tot articolul
China a aprobat noile legi ale securității care ar putea marca sfârșitul autonomiei Hong Kong-ului

Parlamentul Chinei a aprobat joi noua legislație privind securitatea ce va fi impusă în Hong Kong și va introduce infracțiunea de subminare a autorității Beijingului. Decizia vine după ce sute
citeste tot articolul
Cum își apără Tudorel Toader mandatul de membru al Comisiei de la Veneția

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader reacționează după ce Comisia de la Veneția a transmis pentru HotNews.ro că a primit de la Guvernul României cererea pentru eliberarea sa din funcția
citeste tot articolul
Misterul comorii ascunse de naziști în sudul Poloniei

Informații despre o „comoară nazistă” ascunsă în sudul Poloniei au ieșit recent la iveală din presupusul jurnal secret al unui membru al trupelor naziste SS.Armata lui Hitler ar fi
citeste tot articolul
Mike Tyson, dezvăluiri din închisoare: „Făceam atât de mult sex încât eram prea obosit să merg la sală”

Mike Tyson a dezvăluit că întreținea atât de multe relații intime în perioada în care s-a aflat în închisoare încât era prea obosit să se mai antreneze.
citeste tot articolul
Scottie Pippen, despre cel mai bun baschetbalist din istorie: Nu e Michael Jordan

S-a declarat „dezamăgit și nervos” după ce a văzut documentarul „The Last Dance”, iar acum a ieșit cu o altă serie de declarații, de această dată pentru Essentially Sports. Scottie
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24022929-toate-restrictiile-care-vor-ridicate-1-iunie-relaxarea-decisa-prin-hotarare-guvern.htm?cfnl=

La curent cu Orientul Mijlociu | Știri de la televiziunea TV7, 25 mai 2020

download - Copie

 28.05.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu

Se folosește de ajutorul primit, dar ar „mușca mâna celui care îl hrănește”. Află despre cine și ce e vorba.

Din ediția curentă: Prim-ministrul israelian, Beniamin Netanyahu, acuză o conspirație a unor forțe administrative, care au încercat recent să schimbe balanța puterii în cadrul statului Israel.

Începe procesul liderului Israelian pentru acuza de fraudă, luare de mită și abuz de putere.

Franța pregătește anticipat un răspuns european la acțiunile posibile ale Israelului de a-și impune suveranitatea asupra unor părți din Cisiordania.

La final, vă invităm să ne rugăm împreună pentru Jamaica

Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei „Regimul Sionist, Israel, este o formațiune canceroasă, mortală, în detrimentul acestei regiuni, care fără îndoială va fi înlăturată și distrusă”.

Fără îndoială, virusul rezistent al Sionismului nu va mai dura prea mult,

urmând să fie înlăturat prin determinarea, credința și mândria tinerilor islamici.

Ca parte a neobositului Jihad, Khamenei a chemat toate națiunile musulmane să se alăture poporului palestinian, pe care l-a declarat a fi luptător în prima linie pentru recucerirea Ierusalimului.

„Toți trebuie să ajute națiunea palestiniană în acest Jihad, lupta sfântă a Islamului. Toți trebuie să ajute luptătorii palestinieni și să le stea alături. Vom face cu mândrie tot ce ne stă în putere în privința aceasta”.

Khamenei, care deține cea mai înaltă autoritate iraniană în tot ce privește religia și statul, a profitat în continuare de ocazie pentru a reitera legitimitatea exploatării instituțiilor non-islamice, pentru a fi folosite liber pentru Taqivva, o practică islamică cunoscută, care este folosită în mod deosebit de musulmanii șiiți prin constrângere, pentru a înșela pe non-musulmani cu scopul de a-și extinde credințele lor religioase.

Deși folosirea oricăror mijloace în scopuri religioase, inclusiv susținerea internațională, este permisă în această luptă, este absolut esențial să evităm să ne încredem în guverne occidentale și în grupuri internaționale susținute de acestea.

Aici găsești știrile de la TV7 (sub denumirea „La curent cu Orientul Mijlociu) și nu numai: https://alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel

Grupaj de știri difuzat inițial în 25 mai 2020, realizat de TV7.

Alte știri aici: https://alfaomega.tv/stiri

Unde ne mai poți vedea:

– pe Facebook: https://www.facebook.com/alfaomegatv/

-pe site: https://alfaomega.tv/

– pe Instagram: https://www.instagram.com/alfaomegatv/

-pe canalul de televiziune Alfa Omega TV,

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Ucenicie 7 - De ce Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu
  Ucenicie 7 – De ce Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu
 • Cum poți auzi vocea lui Dumnezeu?
  Cum poți auzi vocea lui Dumnezeu?
 • Bazele crestinismului - 16. Viata umpluta de Duh Sfant
  Bazele crestinismului – 16. Viata umpluta de Duh Sfant
 • Omul
  Omul
 • Iosif Ton - De ce exista abuzuri in biserica?
  Iosif Ton – De ce exista abuzuri in biserica?
 • Fericit si smerit- de Joyce Meyer
  Fericit si smerit- de Joyce Meyer
 • Ce dragoste mare!
  Ce dragoste mare!
 • Ucenicie 3 - Viața după moarte
  Ucenicie 3 – Viața după moarte
sidebar pulsspiritual
sidebar MC
sidebar stiriro
sidebar stiridinisrael
sidebar aotv cinesuntem
sidebar facebook
sidebar revista
sidebar manaprofetica
sidebar crestinul societatea
sidebar creationism
sidebar proviata
sidebar intelegerea vremurilor
sidebar tvlive
sidebar programtv
sidebar receptie
sidebar mediacenter

 

https://alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel/12623-la-curent-cu-orientul-mijlociu-stiri-de-la-televiziunea-tv7-25-mai-2020

Credința și pandemia | Știrile Mapamond Creștin

download - Copie

28.05.2020  |    Mapamond Crestin  |

Pandemia cauzată de noul coronavirus a influențat mentalitatea americanilor privind credința. Potrivit unui sondaj recent efectuat de Universitatea de Teologie din Chigaco și de Associated Press, numărul credincioșilor americani a crescut cu 26% din cauza pandemiei. 31% dintre americanii care Îl urmează pe Hristos cred că virusul este un semnal de la Dumnezeu, prin care îi îndeamnă la schimbare. Iar 2% dintre foștii necredincioși au declarat că acum cred în Dumnezeu.

Reportajul face parte din emisiunea „Mapamond creștin” 828, difuzată în mai 2020. Alte știri și reportaje prezentate din perspectivă creștină te așteaptă aici: https://alfaomega.tv/stiri

Fii parte la răspândirea Cuvântului Domnului, la vestirea venirii Lui și la echiparea credincioșilor: https://alfaomega.tv/donatiiresurse crestine gasiti pe site-ul https://alfaomega.tv/

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Ieșirea din criză și nevoia de evaluare | Realități și perspective 117
  Ieșirea din criză și nevoia de evaluare | Realități și perspective 117
 • Realități și perspective MAGAZIN, 26 mai 2020
  Realități și perspective MAGAZIN, 26 mai 2020
 • Cine este Duhul Sfânt pentru mine? | Calea, Adevărul și Viața 653, cu Aurel Avram
  Cine este Duhul Sfânt pentru mine? | Calea, Adevărul și Viața 653, cu Aurel Avram
 • Despre genocidul armean, la Realități și perspective MAGAZIN | 19 mai 2020
  Despre genocidul armean, la Realități și perspective MAGAZIN | 19 mai 2020
 • Calea Adevarul și Viața 652 - Rugaciuni din Israel
  Calea Adevarul și Viața 652 – Rugaciuni din

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/12618-credinta-si-pandemia-stirile-mapamond-crestin-828

Israelul are un guvern nou | Știrile Mapamond Creștin 828

download - Copie

După 18 luni de blocaj politic și trei tururi de alegeri, în cele din urmă Israelul are un guvern. Parlamentul Israelului sau Knesseth-ul a depus jurământul după un acord semnat între prim-ministrul Benjamin Netanyahu și liderul Partidului Albastru-Alb, Benny Gantz. Cei doi rivali s-au confruntat în timpul celor trei runde de alegeri, înainte de a decide să colaboreze pentru a forma un guvern de urgență din cauza crizei provocate de noul coronavirus. Potrivit acordului, Netanyahu va fi prim-ministru timp de 18 luni, urmat de Gantz pentru alte 18 luni.

Benny Gantz: Sincer, am fi preferat să formăm un guvern diferit. Poate ar fi fost mai ușor pentru amândoi să mai candidăm într-o altă rundă de alegeri. Amândoi am luat o decizie dificilă, însă am luat decizia potrivită pentru poporul Israel.

Emily Jones: Guvernul a fost format în contextul unor neînțelegeri profunde privind probleme majore și numai timpul ne va spune cât va dura această coaliție fragilă.

Reportajul face parte din emisiunea „Mapamond creștin” 828, difuzată în mai 2020. Alte știri și reportaje prezentate din perspectivă creștină te așteaptă aici: https://alfaomega.tv/stiri

Fii parte la răspândirea Cuvântului Domnului, la vestirea venirii Lui și la echiparea credincioșilor: https://alfaomega.tv/donatii

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Înțelegând Persoana Duhului Sfânt
  Înțelegând Persoana Duhului Sfânt
 • Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 66 Iosif Țon
  Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 66 Iosif Țon
 • Joyce Meyer - Ai puterea. O folosesti?
  Joyce Meyer – Ai puterea. O folosesti?
 • Duminica lui Toma | Text biblic interpretat de Ade și Edi Kifor 😊
  Duminica lui Toma | Text biblic interpretat de Ade și Edi Kifor 😊
 • CREAȚIA: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashower I Episodul 9 52
  CREAȚIA: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashower I Episodul 9 52
 • Somnul sufletului - de doctor R. Baruch
  Somnul sufletului – de doctor R. Baruch
 • Schimba-ti atitudinea - de Joyce Meyer
  Schimba-ti atitudinea – de Joyce Meyer
 • Autoritatea spirituala - in cazul slujirii, unde începe autoritatea ta ca și consilier si unde are autoritate omul?
  Autoritatea spirituala – in cazul slujirii, unde începe autoritatea ta ca și consilier si unde are autoritate omul?

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/12620-israelul-are-un-guvern-nou-stirile-mapamond-crestin-828

Apărătorul credinței, Ravi Zacharias |

download - Copie

Știrile Mapamond Creștin 828

Moștenirea spirituală lăsată de Ravi Zacharias poate fi evaluată privind la milioanele de oameni care au fost instruiți prin învățăturile sale. Pe vremuri, plin de dubii și disperare, el L-a întâlnit pe Hristos la o vârstă fragedă. Apoi și-a dedicat viața vestind mesajul speranței și i-a învățat pe alții cum să își apere credința. Wendy Griffith de la CBN ne va vorbi despre viața și lucrarea sa.

Wendy Griffith: Ravi Zacharias era un tânăr sceptic și necredincios de 17 de ani, care își revenea după o tentativă de suicid, când a auzit cuvintele lui Isus din Ioan 14:19: ”…pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” Adevărul Scripturii i-a dat lui Zacharias speranță și el și-a predat viața lui Hristos. El a promis că va face tot ce îi stă în putință pentru a căuta adevărul. Versetul din Ioan 14: ”Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa…” a stat la baza misiunii supreme a lui Zacharias în calitate de apologet creștin și evanghelist, aceea de a prezenta și de a apăra adevărul lui Isus Hristos pentru ca și alții să găsească viață în El. Și a făcut-o, de-a lungul anilor, de nenumărate ori la Clubul 700.

Ravi Zacharias: Cât de minunat este să știi când Isus Hristos îți vorbește. El te ajută să te înțelegi pe tine însuți, pentru ca ființa veche să moară datorită sacrificiului Său pe cruce și o nouă ființă autentică să se nască. „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Cred că acest fapt este așa de unic, încât nu putem evita implicațiile ce vin cu sine.

Wendy Griffith: Zacharias a început să predice în India la vârsta de 19 de ani. Câțiva ani mai târziu a fost invitat să vorbească la Asociația Evanghelistică Billy Graham la Amsterdam, unde a predicat în fața a 4 000 de alți vorbitori. Acesta a fost un moment decisiv în viața sa. El a înțeles nevoia critică a apologeticii, a înlăturării obstacolelor intelectuale care au împiedicat mulți oameni să accepte afirmațiile lui Hristos. În 1984, el a fondat Ravi Zacharias International Ministries.

Ravi Zacharias: Dumnezeu v-a adus aici cu un scop în această dimineață. Poate nu Îl cunoașteți cu adevărat, dar în adâncul inimii voastre tânjiți după El spunând: ”Doamne, dacă exiști cu adevărat, vorbește-mi!”

Wendy Griffith: Până la sfârșitul vieții sale, Zacharias a continuat să vestească Evanghelia lui Isus Hristos, prin predici, învățături și o emisiune radio foarte cunoscută, numită: ”Let My Poeple Think” (Lasă poporul meu să gândească, n. tr.). El a ajutat la răspândirea Evangheliei printre milioane de oameni în mai mult de 70 de țări și a scris peste 25 de cărți. În 2017, viziunea lui Zacharias de a înființa un centru de instruire apologetică în Statele Unite a fost realizată odată cu lansarea Institutului Zacharias în Atlanta. El a promovat credința creștină timp de aproape 50 de ani și a vorbit despre cele mai importante subiecte din viață.

Gordon Robertson: Prin sacrificiul lui Isus Hristos, puteți deveni una și aceeași persoană cu Dumnezeu. Este o afirmație unică, nicio altă religie nu o permite.

Ravi Zacharias: În centrul credinței creștine se află harul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să aleg un singur cuvânt care să caracterizeze credința creștină, aș alege iertarea. Putem fi iertați datorită harului lui Dumnezeu.

Wendy Griffith: Omagiile legate de moștenirea sa spirituală continuă să curgă din întreaga lume, începând cu Franklin Grahampână la purtătoarea de cuvânt a președintelui Trump de la Casa Albă, Kayleigh McEnany.

Kayleigh McEnany: A fost o persoană cu studii academice, un apologet care a înzestrat oamenii cu argumente autentice, iar astfel, oamenii nu avut dubii când au devenit creștini. Viața lui continuă într-o altă viață și puteți fi siguri că moștenirea sa va dăinui și va continua să schimbe vieți.

Wendy Griffith: Zacharias a fost căsătorit cu Margie timp de 48 de ani. Au trei copii adulți. Ravi Zacharias a trăit 74 de ani.

Reportajul face parte din emisiunea „Mapamond creștin” 828, difuzată în mai 2020. Alte știri și reportaje prezentate din perspectivă creștină te așteaptă aici: https://alfaomega.tv/stiri

Fii parte la răspândirea Cuvântului Domnului, la vestirea venirii Lui și la echiparea credincioșilor: https://alfaomega.tv/donatii

Ultimele articole – crestinul si societatea

 • Cum să-ți administrezi finanțele, Petru Bulica Idei PRACTICE
  Cum să-ți administrezi finanțele, Petru Bulica Idei PRACTICE
 • Cum să NU îi ajuți pe săraci Petru Bulica
  Cum să NU îi ajuți pe săraci Petru Bulica
 • Eutanasia: moartea, singura soluție?
  Eutanasia: moartea, singura soluție?
 • Documentar „TRANSUMANISMUL, reinventând umanitatea prin tehnologie!”: Realități și perspective 057
  Documentar „TRANSUMANISMUL, reinventând umanitatea prin tehnologie!”: Realități și perspective 057
 • Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate
  Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate
 • Cum pot fi sare și lumină în mediul în care mă aflu | Laurențiu Popescu
  Cum pot fi sare și lumină în mediul în care mă aflu | Laurențiu Popescu
 • Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc
  Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc
 • De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător
  De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/12615-aparatorul-credintei-ravi-zacharias-stirile-mapamond-crestin-828