Apocalipsa 16  Demolarea finală

download - Copie

(Încă un pas spre un viitor teribil)

Celor ce le este greu să citească aceste capitole pline de judecăți, suferințe și pedepse vreau să le aduc aminte că Dumnezeu le-a poruncit evreilor să sărbătorească în fiecare an Paștele, care a fost tot un eveniment plin de pedepsele plăgilor. Dacă vreunul din copiii generațiilor de după eveniment avea să-i întrebe despre rolul atâtor suferințe trimise de Dumnezeu asupra egiptenilor, trebuia să i se răspundă: „Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine, când am ieşit din Egipt“ (Exodul 13:8).

Atunci ce este „luminos“ și demn de a fi sărbătorit de Paște?

Ziua de Paște a fost decretată cea dintâi zi dintr-un calendar nou, al eliberării. În mod similar, după plăgile din Apocalipsa, ziua imediat următoare va fi cea dintâi zi din Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Judecățile potirelor din acest capitol nu sunt arbitrare, ci seamănă cu plăgile din Egipt și cu judecățile trâmbițelor din Apocalipsa 8-9, cu două deosebiri.

Prima este că cele din Egipt s-au manifestat asupra unei singure țări de pe pământ, cele din Apocalipsa 8-9 s-au manifestat asupra celei de a treia părți a pământului, dar acestea șapte de la urmă vor fi pe toată fața pământului.

Cea de a doua deosebire constă în rapiditatea cu care se succed. Cele din acest capitol vin rapid unele după altele. Apostolul Pavel a anunțat această caracteristică atunci când a spus: „Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată, şi nu va fi chip de scăpare“ (1 Tesal. 5:2-3).

În procesul nașterii, durerile vin peste femeia însărcinată la intervale din ce în ce mai mici și cu intensitate din ce în ce mai mare. Metafora durerilor nașterii a fost folosită profetic și de Domnul Isus: „Aceste lucruri vor fi începutul durerilor“ (Matei 24:8 și Marcu 13:8).

Procesul durerilor nașterii are un final frumos prin nașterea copilului. La fel va fi și cu Israel și cu pământul acesta. După durerile nașterii va fi instaurată Împărăția lui Dumnezeu pe pământ! Acesta este singurul lucru bun pe care-l putem spune când ne ocupăm de capitolul acesta: Durerile vor trece, dar bucuria noii creații va rămâne: „Femeia, când este în durerile naşterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu-şi mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s-a născut un om pe lume“ (Ioan 16:21).

Toate aceste revărsări ale mâniei din potirele divine se vor întâmpla în timp ce se va desfășura pe pământ grozava încleștare de forțe de la Armaghedon. Dumnezeu va veni astfel în ajutorul poporului Său și va tuna și fulgera împotriva dușmanilor lui: „Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic că vor mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot“ (Daniel 12:7).

Satan va fi în fruntea confederației care va urmări să aneantizeze Israelul pentru ca Împărăția lui Dumnezeu să nu poată fi instaurată. Este acea mânie a balaurului pornit împotriva rămășiței femeii despre care am citit în Apocalipsa 12:17. Violența atacurilor lui asupra Israelului va fi întâmpinată cu violența din potirele mâniei divine trimisă din cer de Dumnezeu însuși. Vor fi vremuri teribile:

„Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.  Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate“ (Mat. 24:21-22).

Primul verset din acest capitol Îl prezintă pe Dumnezeu dând comanda pentru vărsarea potirelor mâniei pe pământ:

„Şi am auzit un glas tare, care venea din Templu şi care zicea celor şapte îngeri: „Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!” (Apoc. 16:1).

Cel dintâi potir vărsat a cauzat o boală teribilă:

„Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei ei“ (Apoc. 16:2).

Pedeapsa aceasta va veni NUMAI peste cei ce aveau semnul fiarei! Asta înseamnă că nu peste toți cei vii, iar asta înseamnă că încă vor mai fi atunci oameni care nu se vor închina fiarei! Suferința aceasta trimisă peste împotrivitorii lui Dumnezeu seamănă cu cea de a șasea plagă trimisă de Dumnezeu asupra Egiptului:

„Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron: „Umpleţi-vă mâinile cu cenuşă din cuptor, şi Moise s-o arunce spre cer, sub ochii lui Faraon. Ea se va preface într-o ţărână care va acoperi toată ţara Egiptului şi va da naştere în toată ţara Egiptului, pe oameni şi pe dobitoace, la nişte bube pricinuite de nişte băşici fierbinţi.” Ei au luat cenuşă din cuptor şi s-au înfăţişat înaintea lui Faraon; Moise a aruncat-o spre cer, şi ea a dat naştere, pe oameni şi pe dobitoace, la nişte bube pricinuite de nişte băşici fierbinţi. Vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitori, ca şi pe toţi egiptenii“ (Exodul 9:8-11).

Al doilea și al treilea potir al mâniei a pricinuit transformarea apelor în sânge. Este o „pedeapsă poetică“. Celor care nu s-au săturat să verse sângele copiilor lui Dumnezeu li se va da sânge ca pedeapsă. „Sânge vreți, am să vă dau Eu sânge!“ pare că este mesajul acestei pedepse:

„Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Şi marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare.

Al treilea a vărsat potirul lui în râuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut sânge. Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept eşti Tu, Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceştia au vărsat sângele sfinţilor şi al prorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi sunt vrednici.” Şi am auzit altarul zicând: „Da, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!” (Apoc. 16:3-7).

Suferința seamănă cu prima plagă trimisă de Dumnezeu peste egipteni:

„Acum, aşa vorbeşte Domnul: ,,Iată cum vei cunoaşte că Eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea, şi ele se vor preface în sânge. Peştii din râu vor pieri, râul se va împuţi, aşa că le va fi greaţă egiptenilor să bea din apa râului.”
Domnul a zis lui Moise: „Spune lui Aaron: ,,Ia-ţi toiagul şi întinde-ţi mâna peste apele egiptenilor, peste râurile lor, peste pâraiele lor, peste iazurile lor şi peste toate bălţile lor. Ele se vor preface în sânge şi va fi sânge în toată ţara Egiptului, atât în vasele de lemn, cât şi în vasele de piatră.”
Moise şi Aaron au făcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul şi a lovit apele râului sub ochii lui Faraon şi sub ochii slujitorilor lui, şi toate apele râului s-au prefăcut în sânge. Peştii din râu au pierit, râul s-a împuţit, aşa că egiptenii nu mai puteau să bea apa râului şi a fost sânge în toată ţara Egiptului. Dar vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul. Faraon s-a întors de la râu şi s-a dus acasă, dar nu şi-a pus la inimă aceste lucruri. Toţi egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut, căci nu puteau să bea din apa râului“ (Exodul 7:17-24).

Dacă mă veți întreba cum se va reface flora și fauna planetei în aceste condiții vă voi răspunde că ele nu se vor mai reface. Aceasta este demolarea totală.

Cel de al patrulea potir a cauzat intensificarea radiației solare:

„Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă“ (Apoc. 16:8-9).

Gândiți-vă că oamenii aceia nu vor avea de unde să bea apă, căci a fost prefăcută în sânge. Ce teribilă va fi suferința lor. Ea amintește de o profeție a lui Maleahi: „Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură“ (Mal. 4:1).

Cu numărul fiarei pe frunte și cu inima împietrită, locuitorii pământului vor refuza să se pocăiască, preluând atitudinea de frondă luciferică a Celui cu care au ales să fie părtași.

Al cincilea potir va fi vărsat direct asupra fiarei: „Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere. Şi au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor rele şi nu s-au pocăit de faptele lor“ (Apoc. 16:10).

Efectul seamănă cu cea de a noua plagă trimisă de Dumnezeu peste Egipt. Atunci, țara a fost acoperită de întuneric, dar locul unde erau evreii a fost luminat. Acum, lumea va avea parte de lumină, dar împărăția fiarei va fi cufundată în întuneric, ca o cerească bătaie de joc: „Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna spre cer, şi va fi întuneric peste ţara Egiptului, aşa de întuneric de să se poată pipăi.”  Moise şi-a întins mâna spre cer şi a fost întuneric beznă în toată ţara Egiptului timp de trei zile. Nici nu se vedeau unii pe alţii şi nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar în locurile unde locuiau toţi copiii lui Israel era lumină“ (Exodul 10:21-23).

Ca și în cazul ciudatului întuneric din Egipt și ca și în cazul întunerecului neobișnuit de la Cruce, întunericul acesta în care va cufunda Dumnezeu împărăția Antichristului va fi supranatural, dincolo de explicațiile posibile prin fenomeneologia obișnuită. Întunericul n-are „substanță“. El marchează doar lipsa luminii. Dumnezeu este Lumina și atunci când El ăși retrage prezența Sa de la cineva apare întunericul. În Egipt, Dumnezeu S-a retras puțin deasupra țării, dar a rpmas cu mulina Sa acolo unde locuiau evreii (Exodul 10:23). La Calvar, de la ceasul al șaselea pânp la ceasul al nouălea „s-a făcut întunerec peste toată țara“ (Marcu 15:33), semn că Dumnezeu și-a întors fața de la Fiul Său. Așa ne spune evanghelistul Matei: „De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”“ (Mat. 27:45-46).

Efectele revărsării mâniei Mielului devin enorme când ajungem la cel de al șaselea și al șaptelea potir. Nu-i de mirare că li se acordă un spațiu mai mare în narațiunea biblică. Efectele lor sunt legate direct de marea conflagrație de la Armaghedon. Vom vedea aceasta când vom analiza capitolele 17 și 18 din Cartea Apocalipsa. Deocamdată este suficient să le anticipăm cu un citat din John Phillips: „Țara Sfântă este locul ales de Dumnezeu pentru desfășurarea a două evenimente cruciale, interdependente, unul pe munte, iar altul într-o vale. Muntele Calvarului și valea Meghido sunt în esență două altare planetare care domină istoria lumii. Amândouă sunt sângeroase. Amândouă sunt retribuții pentru păcat. Amândouă sunt provocate de dușmanii înverșunați ai lui Dumnezeu. Din amândouă derivă o masă, un ospăț: una de amintire pentru copiii lui Dumnezeu, iar cealaltă de răsplată pentru corbi. Pe muntele Calvar a răsunat spre porțile slavei cerești strigătul: „S-a sfârșit!“ (Ioan 19:30). În valea lui Armaghedon se va auzi ecoul întors din cer: „S-a isprăvit!“ (Apoc. 16:17).

Folosirea naturii pentru pedepsirea oamenilor este justificată pentru că, iar și iar, în ciuda tuturor ocaziilor pe care li le-a oferit Dumnezeu, locuitorii pământului au refuzat să se întoarcă la El cu pocăință. Toate catastrofele provocate de „forțele naturii“ de-a lungul istoriei n-au fost altceva decât avertismente trimise de Dumnezeu.

Al șaselea potir provoacă schimbări cu consecințe geopolitice pe cursul râului Eufrat: „Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din Răsărit. Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!” Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon“ (Apoc. 16:12-16).

Intensificarea dogoririi soarelui provocată de potirul al patrulea (Apoc. 16:8), va face ca nivelul apelor planetare să crească. Topirea zăpezilor de pe muntele Ararat va produce inevitabil inundații majore pe tot cursul Eufratului care izvorăște de acolo. De aceea este numit aici „Râul cel mare“. Aparent, secarea apelor este un favor pe care li-l face Dumnezeu împăraților care au să vină din Răsărit (China, India, Japonia, etc.). În realitate, secarea apelor râului Eufrat le va înlesni intrarea într-o cursă și vor fi măcelăriți în „teascul mâniei“ de la Armaghedon.

Dar de ce vin împărații Răsăritului dincoace de Eufrat? Ce-i aduce? Cine-i mână din spate să intre în întunerecul care planează peste împărăția lui Antichrist?

Răspunsul este în activitatea celor trei duhuri care ies „din gura balaurului şi din gura fiarei şi din gura prorocului mincinos“. Noi știm de la Domnul Isus că un duh „n-are nici carne, nici oase“  (Luca 24:39), așa că asemănarea cu broaștele subliniază, nu forma, ci  natura lor necurată (Levitic 11). Nu cred că vor fi trei broaște vizibile, ci doar entități demonice care vor intensifica lucrarea „trinității necurate“ prin care se manifestă Diavolul. Ni se spune că „Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic“. Venirea împăraților din Răsărit va fi un rezultat al activității lor. Ei sunt o pradă ușoară în mâna marelui tartor. Fără să știe, ei împlinesc o profeție străveche din cartea lui Ioel:

„Vestiţi aceste lucruri printre neamuri: pregătiţi războiul! Treziţi pe viteji! Să se apropie şi să se suie toţi oamenii de război! Fiarele plugurilor voastre prefaceţi-le în săbii şi cosoarele, în suliţe! Cel slab să zică: ,,Sunt tare!“.
Grăbiţi-vă şi veniţi, toate neamurile de primprejur, şi strângeţi-vă! Acolo pogoară, Doamne, pe vitejii Tăi! Să se scoale neamurile şi să se suie în valea lui Iosafat! Căci acolo voi şedea să judec toate neamurile de primprejur. Puneţi mâna pe secere, căci secerişul este copt! Veniţi şi călcaţi cu picioarele, căci linurile sunt pline şi tocitorile dau peste ele! Căci mare este răutatea lor!
Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii, căci ziua Domnului este aproape, în valea judecăţii. Soarele şi luna se întunecă şi stelele îşi pierd strălucirea. Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim de se zguduie cerurile şi pământul“ (Ioel 3:9-16).

„Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon“ (Apoc. 16:16). Marșul împăraților din Răsărit va fi tratat mai amănunțit în Apocalipsa 17.

Între potirul al șaselea și cel de al șaptelea este un scurt „respiro“, o pauză pusă între ghilimele, un avertisment și o încurajare pentru sfinți: „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!” (Apoc. 16:15).

Este același avertisment pe care-l găsim în Evanghelia lui Matei (Mat. 24:42), în epistola către Tesaloniceni (1 Tesal. 5:3) și în cea de a doua epistolă a lui Petru (2 Petru 3:10). Parte din limbajul lui se găsește deasemenea în avertismentul dat de Domnul Isus bisericii din Laodicea (Apoc. 3:18). Așezat aici, acest avertisment este adresat tuturor celor ce citesc de-a lungul veacurilor, cu precădere însă pentru cei ce vor simți presiunea persecuției în vremurile viitoare.

Cel de al șaptelea potir declanșează lovitura de grație asupra locuitorilor pământului, care vor fi adunați atunci toți în asedierea Ierusalimului și la marea conflagrație de la Armaghedon. Dumnezeu a promis solemn: „că cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui“ (Zaharia 2:8) și lucrul acesta se va vedea clar în cea din urmă scenă din marea dramă a istoriei lumii: „Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: „S-a isprăvit!” Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare. Cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui. Toate ostroavele au fugit şi munţii nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare“ (Apoc. 16:17-21).

„Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh“, ne spune Ioan. Oare de ce în văzduh?

Este atacat „realmul“ în care locuiește și activează Satan însuși. Apostolul Pavel scrie: „Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi“ (Efes. 2:1-3).

Apocalispa ne îngăduie, ne invită chiar să ieșim din dimensiunile pământești și să vedem unele din evenimentele și ființele care activează dincolo de ele, în hiperspațiu, în „lumea de dincolo“, în ceea ce ne este deocamdată „nevăzut“ și „necunoscut“. Nu trebuie să înțelegem cum locuiește Satan în văzduh, ci este suficient să luăm Biblia pe cuvânt. Avem un dușman teribil care a fost alungat din cer și limitat la statutul de „domn al puterii văzduhului“, cu un destin legat inseparabil de făptura pe care a ispitit-o în grădina Eden. În acest conflict final, Dumnezeu va zdrobi capul șarpelui străvechi, desăvârșind lucrarea începută la Calvar.

Reluând această perioadă din perspectiva timpului profetic. vom vedea în capitolele următoare cum judecă Dumnezeu întregul eșafodaj al împărăției lui Satan pe pământ: sistemul religios („curva cea mare“, Apoc. 17), sistemul politico-economic („Babilonul cel Mare“, Apoc. 18) și sistemul militar (armatele, Apoc. 19).

Până atunci, este fascinant să ne oprim la semnificația versetelor de aici:  „Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: „S-a isprăvit!” (Apoc. 16:17).

Urmăriți împreună cu mine, frumusețea acestei declarații divine. Declarația lui Isus Christos din Nazaret, regele iudeilor, „S-a sfârșit!“ a fost pecetluită atunci de un cutremur de pământ. Aceeași declarație, „S-a sfârșit!“ din Apocalipsa 16 va fi pecetluită de un alt cutremur de pământ, cel mai mare pe care l-a cunoscut lumea vreodată. Împreună cu el se vor dezlănțui alte forțe telurice care vor aduce prăpădul, demolarea totală pe pământ:

Dumnezeu curăță nu numai pământul, ci și văzduhul. Potirul al șaptelea va provoca perturbări neînchipuite în ecosistemul planetar. Mânia lui Dumnezeu străbate întreaga creație: „Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare“. Cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui. Toate ostroavele au fugit şi munţii nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni“ (Apoc. 16:18-21).

Ierusalimul va fi împărțit în trei, pregătindu-se de vremea în care va izvorî din el un râu care va vindeca apele Mării Moarte (Zah. 14:3-4; Ezechiel 47:8). Toate cetățile de pe fața pământului vor fi dărâmate. Așa cum am spus din titlul acestui capitol, va fi demolarea finală. Va cădea Parisul, va cădea Moscova. Praf se va alege de New York și de Șanhai. Va cădea până și Babilonul cel mare, cetatea azi încă nereconstruită. Dar despre această monumentală cădere a Babilonului vom mai vorbi în capitolele vitoare.

Relieful se va aplatiza („munții nu vor mai fi“), iar insulele îndepărtate, poate continentele despărțite de placa tectonică afro-eurasiatică, nu vor mai fi. Este imposibil să ne imaginăm ce clătinare de magnitudine astronomică va avea ultimul cutremurul de pământ. Va fi de parcă planeta se scutură de mizeria păcatului care a acoperit-o vremelnic și se pregătește pentru marea ei înnoire.

O grindină globală cu blocuri de ghiață de câte 20-50 de kilograme va face prăpăd. Aceste proiectile din tunurile văzduhului vor nărui toate orașele Neamurilor. Pedeapsa cu blocurile de gheață este și ea o justiție poetică. Inimile oamenilor vor rămâne însă la fel de reci ca grindina care-i chinuiește.

Cu aceasta încheiem studiul evenimentelor din această teribilă „săptămână de ani“, numită Necazul cel Mare. Iată încă o dată despre ce am vorbit:

Necazul cel Mare

Ce facem noi?

„Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea“ (2 Petru 3:13).

„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era“ (Apocalipsa 21:1).

https://scripturile.wordpress.com/2020/02/05/apocalipsa-16-demolarea-finala/

Papa sau anticristul? Biblistul Alberto Maggi și atacurile la adresa lui Bergoglio în zilele virusului — Curajul credinței

„Pentru unele grupuri creștine fundamentaliste și de extremă dreapta, nu există nicio îndoială că această pandemie este o pedeapsă aplicată de Dumnezeu din cauza culpelor lui Jorge Bergoglio, satanist și francmason, care nu este papa, ci anticristul”. Pe ilLibraio.it reflecția biblistului Alberto Maggi, în apărarea lui Francisc. Și în care amintește, cu Evangheliile în mână: […] […]

Pentru un model contemporan de spiritualitate (3)

download - Copie

Alteritas

Publicat pe 21 noiembrie, 2018 De danutj

Teologia creștină oferă elementele conceptuale esențiale pentru definirea unei spiritualități care satisface rigorile unei experiențe umane de calitate și convingătoare: viziunea personală despre Dumnezeu și natura relațională a lumii create; capacitatea de integrare a complexității realității în experiența umană și a raportului ei cu divinitatea; înțelegerea coerentă despre natura dinamică a ființei umane și despre destinul ei – în plan istoric să ajungă la nivelul maturității lui Cristos, iar în eternitate să se unească cu Dumnezeu; adevărul întrupării lui Dumnezeu care recapitulează în sine toate lucrurile, împlinește ființa umană și face posibilă viața veșnică. Pe baza acestor piloni se poate construi un model de spiritualitate care să ia în calcul ritmul vieții umane în parametrii concreți ai unui context anume.

Un posibil model de spiritualitate care se bazează pe revelația biblică necesită cel puțin două exigențe: o reprezentare creștină clară privind sensul existenței umane în lume; posibilitatea traducerii ei în experiențe individuale și comunitare în diferite contexte istorice și sociale. Pentru prima exigență, putem avea ca bază de pornire concepția Sf. Ap. Pavel, exprimată în mai multe rânduri în epistolele sale. Apostolul neamurilor ne spune că Dumnezeu ne-a revelat întreaga sa bogăție și înțelepciune în Cristos, iar ținta slujirii creștine este ca omul să ajungă la desăvârșire (în greacă, pentru omul desăvârșit, se folosește termenul teleios), adică la acea viață împlinită, matură, care exprimă intenția divină și care satisface plenar constituția persoanei umane (cf. Col. 1:28-29). Cu alte cuvinte, spiritualitatea creștină are ca obiectiv esențial împlinirea persoanei umane în tot ceea ce devine și face, oferind omului șansa cunoașterii adevăratului său potențial și posibilitatea angajării lui într-o experiență concretă de viață. În privința celei de-a doua cerințe, este nevoie să analizăm contextul european actual și parametrii care definesc experiența umană în prezent. Putem aprecia că la baza societății actuale se delimitează tot mai clar câteva elemente structurale care pun accent pe trei direcții: educație și formare personală (pregătirea); punerea la lucru a competențelor dobândite și atingerea unor obiective concrete (viața activă, în cea mai mare parte vorbim despre activitatea profesională, dar nu numai); o anumită calitate a vieții după ieșirea din activitate (exodul, etapa finală a vieții și pregătirea pentru ieșirea din lume).

Considerăm că un model actual de spiritualitate nu poate neglija aceste dimensiuni și trebuie să se ferească de perspective unilaterale sau de extreme care se concentrează fie pe religios, fie pe rezultatele științei și tehnologiei. Concepția creștină despre lume și viață oferă posibilitatea definirii unui model de spiritualitate relevant care ia în calcul specificul și nevoile particulare ale celor trei mari etape ale vieții omului contemporan. Ea permite conturarea unei înțelegeri care integrează complexitatea experienței umane actuale și conduce la realizarea unei vieți individuale și de grup de înaltă calitate. Nuanțăm câteva aspecte pentru cele trei coordonate ale experienței umane în lume, în acord cu o viziune teologică holistă și cu o antropologie care pune accent pe persoana umană ca o identitate ce se definește în relație cu Dumnezeu și cu semenii.

Pregătirea

Trăim într-o societate bazată pe cunoaștere. Viitorul omenirii este mai mult ca niciodată determinat de rezultatele științei și tehnologiei. Acest adevăr este ca o monedă cu două fețe. Pe de o parte, se dovedește tot mai clar că o componentă principală a existenței umane este formarea, pregătirea pentru acest tip de viață. Pe de altă parte, există riscurile alunecării într-o societate post-umană, care să ne transforme după chipul și asemănarea propriilor creații, fiind astfel mereu amenințați de pericolul propriei distrugeri. Fie că luăm în calcul aceste riscuri, fie că le ignorăm, viitorul solicită din partea noastră o investiție tot mai mare în educație și formarea continuă, în pregătirea tot mai ridicată a fiecărei generații de oameni. Capitalul uman reprezintă resursa cea mai importantă, iar investiția în formarea acestuia este considerată crucială. Viitorul oricărei națiuni depinde de modul în care aceasta investește în formare, iar între politicile țărilor dezvoltate, cea pentru educație este considerată o prioritate națională.

În mecanismul unei societăți bazate pe cunoaștere, toate instituțiile de formare sunt esențiale, chiar dacă rolul și locul lor în ansamblul procesului se schimbă. Familia, școala și biserica continuă să aibă importanța lor, dar în noi coordonate și cu noi provocări. Interesul tot mai ridicat pentru formare conduce la sublinierea unor elemente fundamentale ale procesului: cunoașterea de sine, a profilului personalității, a talentelor și a înclinațiilor; dezvoltarea de competențe pentru o viață profesională solicitantă; o cât mai mare capacitate de învățare continuă; flexibilitatea socială și profesională. Spiritualitatea creștină intervine coerent în acest mecanism pentru că susține ideea și practica formării cu proiect și după standarde înalte. De asemenea, ea atenționează asupra faptului că formarea, care conduce la dezvoltarea unui tip de personalitate, are nevoie de o perspectivă integratoare care să dea armonie unei vieți și să evite orice formă de descentrare sau extremele ce accentuează doar o latură a formării și devenirii.

Miza perioadei de pregătire constă în capacitatea de a pune împreună elemente ce provin din diferite surse și cu diferite implicații pentru formarea unei personalități cât mai bine conturate și cât mai bine plasate într-o lume atât de complexă. Un model actual de spiritualitate creștină va aduce în discuție, mai devreme sau mai târziu, ideea unui proiect de viață care subliniază importanța: relațiilor și persoanelor care au impact în formare (mentori și modele); valorilor și principiilor de viață care trebuie însușite pentru a defini un caracter consistent și stabil; înțelegerii coerente asupra naturii realității, a complexității, valorii și frumuseții ei; tipurilor de cunoaștere și cunoștințelor din diverse domenii, fără a refuza pe vreuna și fără a le ierarhiza; deciziilor cu privire la școlile de urmat, profesia aleasă, partenerul de viață, comunitatea confesională, prietenii și viața socială etc.

Acțiunea

Formarea și procesul de schimbare a omului continuă toată viața, însă cu accente diferite în fiecare etapă. În mod clar, după o perioadă dedicată formării, se intră în viața activă, în special una profesională. O viziune holistă asupra experienței creștine, care nu separă și nu ierarhizează domeniile existenței, ar duce în mod logic la un model de spiritualitate care consideră că munca și activitatea profesională sunt elemente fundamentale ale vieții creștine, că vocația profesională este parte a chemării la împlinire a creștinului în lume. Ea este expresia menirii omului de a participa la iconomia lui Dumnezeu în istorie, la administrarea și îmbogățirea realității create. Mandatul omului de a fi preot al creației, de a sluji pe Dumnezeu nu poate fi redus la un set de activități religioase ce pot fi îndeplinite în fugă, în timpul rămas liber sau între alte activități care necesită mai mult timp și efort. De asemenea, realizarea profesiei și a activităților din alte domenii nu se poate face cu sentimentul vinovăției că viața personală nu este complet dedicată unei vocații religioase, considerată a fi superioară și singura prin care omul își împlinește destinul.

Provocarea cea mai importantă a acestei etape este aceea ca toate realizările să aibă loc în concordanță cu sistemul de valori asumat și să conducă la împlinirea persoanei, nu la frustrări și complexe. Un model coerent de spiritualitate susține că a fi un bun creștin presupune a fi un bun profesionist, a asuma rigorile profesiei și deontologia ei, a face muncă de calitate și cu respect pentru cei din tagmă. În același timp, un profesionist creștin are mintea deschisă și un ochi critic cu privire la realizările și limitele activității profesionale, dar mai ales o sensibilitate cu privire la pericolele ce apar atunci când în spatele lor stau ideologii sau interese partinice. Societatea actuală este martora unor derapaje colosale în domeniul științei și tehnologiei și de fiecare dată s-a simțit nevoia unor voci care să semnaleze aceste dereglări, a unor persoane cu discernământ care să exprime îndoielile și îngrijorările cu privire la anumite proiecte, decizii sau soluții neclare și nelegitime practicate într-un anumit domeniu profesional. Este suficient să subliniem problemele legate de impactul industriei asupra poluării mediului sau a producției de medicamente asupra sănătății și stilului de viață.

În egală măsură, pentru epoca contemporană, un model actual de spiritualitate are darul să echilibreze dinamica vieții creștine, chiar dacă profesia este posibil să acapareze cea mai mare parte a timpului și efortului. Spiritualitatea creștină susține ideea dezvoltării persoanei și în alte domenii decât cel strict profesional: social (cu prietenii, familia și semenii); cultural (odihnă, lecturi, călătorii, artă, hobbyuri etc. ); religios (practici din această zonă, participarea la comunitatea eclesială locală) etc. Crearea propriei familii reprezintă o mare provocare a acestei etape. Ea cere o atentă raportare la propriul trecut și apoi la copiii care trebuie educați și pregătiți să aibă traiectoria lor în viață. Cu vremea, prin maturizare, gestionând mai bine greșelile și eșecurile, accentul începe să cadă pe continuitate, pentru că ce realizăm este pus în relație cu ce primim și cu ce lăsăm după noi sau cu ce investim în alții.

Exodul

Din perspectiva spiritualității creștine, un lucru foarte important este cum ne încheiem viața. Pe măsură ce obiectivele din etapa de acțiune sunt atinse, se conturează tot mai clar că toate aceste realizări trebuie să capete contur în raport cu destinul etern al omului, cu ceea ce el lasă în urmă și ceea ce ia cu el în viața veșnică. Viața creștină este un parcurs alături de Dumnezeu și de semeni cu această conștiință a împlinirii umane în istorie și animați de perspectiva vieții veșnice. Pregătirea pentru întâlnirea față către față cu Dumnezeu se realizează pe tot parcursul vieții, însă în ultima parte a existenței ia forma unui proces de evaluare, retușare și chiar de resemnificare a experienței trăite. Ieșirea din activitate, îndeosebi cea profesională, presupune un timp de altă natură, oarecum similar celui de pregătire pentru intrarea în viața activă. Această etapă are provocările ei speciale, iar spiritualitatea creștină ia în calcul această perioadă și ne ajută să îi facem față.

Una dintre aceste provocări este gestionarea bătrâneții, o perioadă mai puțin activă și cu mai multe limite (boli și slăbiciuni, singurătate și timp de umplut cu alte activități decât cele profesionale) și pentru care se dorește o anumită calitate a vieții. Nu este vorba doar despre cum ne-am pregătit această perioadă din punct de vedere financiar și al sistemului de asigurări de sănătate (lucruri de altfel foarte importante), ci și despre pregătirea morală, socială și religioasă. O alta este desprinderea de propriile realizări, distanțarea de obiectivele perioadei active și orientarea către alte scopuri. Acest demers presupune o reancorare a propriei ființe, o reașezare a tot ceea ce am făcut și suntem, în raport cu alte date, cu alte orizonturi. Nu în ultimul rând, această etapă este marcată mai mult ca oricând de gândul la moarte și de pregătirea pentru moarte. Un sfârșit bun al vieții este acela care are parte de sentimentul împlinirii, că viața nu a fost fără rost. Acesta vine și din propria evaluare, dar este mai degrabă întărit de ceilalți. Un sfârșit bun, dincolo de riscul apariției lui în orice moment al vieții (un risc asumat de o gândire creștină matură), este cel pentru care ne-am pregătit și care nu se realizează în singurătate. În general, ieșim din această lume cu ceea ce suntem, cu ceea ce am devenit din modul în care am trăit, cu o identitate marcată de schimbare și de relațiile în care ne-am șlefuit.

Spiritualitatea creștină presupune o viață care nu se trăiește cu gândul la fatalitatea și frica morții, ci asumând realismul ei și sentimentul aflării pe drumul cel bun, indiferent când ea se va sfârși. Experiența vieții o include și pe cea a morții fără ca gândul la moarte să devină o obsesie, o prezență care să umbrească pasiunea pentru viață. Creștinii trăiesc cu gândul că există o trecere spre un alt eon al existenței umane și că există o continuitate între viața de aici și cealaltă. Ei trăiesc cu gândul că la întâlnirea cu Dumnezeu nu trebuie să ne fie rușine de ceea ce am devenit, dar mai ales de ceea ce am sperat să devenim și de cât am investit în acest efort.

Un model contemporan de spiritualitate care valorifică concepția creștină despre lume și viață trebuie să ia în calcul atât realismul unei vieți dure aflate în datele unei lumi afectate de boala păcatului și răului, cât și dinamica restaurării și vindecării omului prin implicarea efectivă și constantă a iconomiei divine în istorie. Realismul va frâna mereu orice formă de utopie, falsele idealuri sau orizonturile înguste ale devenirii, în timp ce speranța va alimenta aspirații nobile și obiective pentru care merită să trăim, să luptăm și să ne autodepășim.

Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2018/11/21/pentru-un-model-contemporan-de-spiritualitate-3/

Misiunea Betania La 80 de ani…

download - Copie

Misiunea Betania

 

Ana Gabriela Olaru Pagina Proiectului Betania este realizată de

 Ana Gabriela Olaru

Coordonatoare Proiect Betania

La 80 de ani…

“Nu am primit niciodata asa flori frumoase”-afirma sarbatorita emotionata.

Doamna Vasilica este fericita! Impreuna cu un grup de prieteni, intr-o minunata zi de august am reusit sa aducem zambetul pe fata sa, dar mai ales i-am aratat dragostea, aprecierea si faptul ca-i suntem alaturi la bucurie, dar si in suferinti…

Doamna Sofia

Dupa cum s-a exprimat doamna asistent medical Filofteia Ş.,de curand implicata  in Proiectul Betania, doamna Sofia are “toate bolile”! Conform actelor de la medicii vizitati, pe langa diabetul zaharat,care de fapt a produs o adevarata “revolutie” in organismul acestei femei, dumneaei mai are cel putin 7 diagnostice puternice.

Sofia G. a fost investigata de un distins medic neurochirurg Florin Pătruţ, sosit pentru scurt timp din Bucuresti,la Constanta. In urma controlului efectuat acesta a recomandat internare de urgenta in Bucuresti, pentru noi investigatii, urmand ca in urma rezultatelor sa se ia decizii importante pentru viata pacientei.

Bucuriile doamnei Sofia sunt putine! In timpul zilei si mai ales al noptilor nedormite din cauza durerilor articulare, sufletul ei este incantat de muzica.

Doamna Sofia paseste mai departe pe drumul nesigur al suferintei zilnice, acceptand cu supunere, dar si cu teama, toate aceste neajunsuri, rugandu-se ca Dumnezeu sa-i lase vederea si puterea de a se putea deplasa.

sus

Betania este proiectul Fundaţiei Creştine Osana din Constanţa

cu care colaborează Misiunea Vox Dei.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/betania_sept08.htm

Șeful diplomației europene, Josep Borrell: „Ce trăim acum este sfârșitul dominației americane” de I.B. HotNews.ro

download - Copie

Luni, 25 mai 2020, 23:42 Actualitate | Internaţional

Josep Borrell

Josep Borrell
Foto: Ministry of the President. Government of Spain

„Analiștii vorbesc de multă vreme despre sfârșitul unui sistem (mondial) condus de Statele Unite și de emergența unui secol asiatic. Ceea ce e pe cale să se producă sub ochii noștri”, a afirmat luni șeful diplomației europene, Josep Borrell, potrivit La Libre.

În opinia sa, lumea se schimbă cu viteză mare, iar criza coronavirusului acționează ca un catalizator în această privință. „Întărește o tendință deja marcată înainte”, a adăugat Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, la o întâlnire anuală a diplomației germane la Berlin.

„Trăim într-o lume fără un lider clar, în care Asia ocupă din ce în ce mai mult spațiu, din punct de vedere al economiei, securității și tehnologiei. Dacă secolul 21 ar fi să fie” secolul asiatic „că al XX-lea a fost „secolul american”, s-ar putea constata că pandemia va fi pivotul acestei schimbări, a adăugat spaniolul.

„Aceasta este într-adevăr prima criză din decenii în care Statele Unite nu au preluat conducerea în răspunsul internațional. Poate că nu doresc acest lucru, dar vedem tensiuni tot mai mari peste tot, în special, între Statele Unite și China.”, spune Borell.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

Economisire

Lecție de criză. Ce a învățat Andrei despre economisire în criza din 2008 și situația actuală a unui prieten

Subiectele zilei

Marti, 26 Mai 2020

Dincolo de conspirațiile cu Bill Gates . Ce spun criticii termoscanării din magazine și cum răspunde un medic

Termoscanarea a devenit obligatorie la intrarea în multe locuri din România, printre care magazine, iar acest lucru a dat naștere multor dezbateri, în special pe internet. Am
citeste tot articolul
Un Margaux vechi de 65 de ani, din meniul legendarului tren Orient Expres, în licitație la București

Din cele peste 200 de loturi de vin ale Licitației de Vară din 28 mai, poate cel mai special și mai neașteptat este un vin roșu de Margaux ce a făcut parte din meniul trenului transcontinental Orient
citeste tot articolul
Aglomerație mare de proiecte de lege depuse în Parlament pe tema pensiilor speciale. Liberalii propun eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor

Liderul de grup al PNL Florin Roman (PNL) a anunțat, luni că a depus un proiect privind pensiile speciale ale parlamentarilor în acord cu observațiile Curții Constituționale. Mai exact,
citeste tot articolul
FOTO Cum arată nava amiral a forțelor navale române, fregata Regele Ferdinand, intrată în șantier pentru recondiționare

Fregata F221 Regele Ferdinand, nava amiral a Forțelor Navale Române, se află în prezent într-un proces amplu de recondiționare și întreținere la șantierul naval din
citeste tot articolul
Șeful diplomației europene, Josep Borrell: „Ce trăim acum este sfârșitul dominației americane”

Șeful diplomației europene, Josep Borrell crede că trăim într-o lume fără un lider clar, în care Asia ocupă din ce în ce mai mult spațiu, din punct de vedere al economiei,
citeste tot articolul
Focarul de coronavirus de la căminul de bătrâni din Berceni: Direcția de Asistență Socială acuză DSP că nu a testat rezidenții și personalul, deși are obligația să îi testeze de două ori pe lună

Direcția Generală de Asistență Socială București anunță că va face plângere penală împotriva Direcției de Sănătate Publică din Capitală din cauză că, deși la Centrul Rezidential de
citeste tot articolul
Politico: Elitele Europei, aspru criticate pentru dublul standard al carantinei / Ce caz din România este menționat

O regulă pentru ei, alta pentru noi ceilalți. Așa cum premierul britanic Boris Johnson și consilierul său principal, Dominic Cummings, au descoperit pe propria piele, opinia publică i-a taxat
citeste tot articolul
OMS suspendă ”temporar” studiile clinice cu clorochină

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat luni că a suspendat „temporar” studiile clinice cu hidroxiclorochina pe care le realizează cu parteneri din mai multe țări, ca măsură de
citeste tot articolul
Le Point: China se declară pregătită pentru „un nou Război rece” cu Statele Unite

Relațiile chino-americane sunt din ce în ce mai proaste. Duminică, ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a vorbit fără menajamente despre tensiunea reînnoită dintre cele două țări de la
citeste tot articolul
Business report : România, țara din UE cu cea mai mică pondere a angajaților care au lucrat de acasă din cauza Covid-19; Allianz Țiriac, amendată pentru prima oară în istorie

Profit.ro: Bursa românească, la cele mai ridicate valori post-COVID ? Wall-Street.ro: Kandia – Mediul privat este singurul care suportă costul crizei. Suntem discriminați ? Curs de guvernare:
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Lombardia, fără niciun deces în ultimele 24 de ore / Muntenegru, a doua tară europeană care se declară liberă de Covid-19

Numărul cazurilor de coronavirus raportate în lume a depășit 5,5 milioane, iar bilanțul deceselor a ajuns la 346.000, în timp ce peste 2,3 milioane de persoane infectate cu Sars-Cov-2 au
citeste tot articolul
INTERACTIV Cum arată harta cazurilor de coronavirus din fiecare județ după prima săptămână de „relaxare”

După o săptămână de „relaxare”, România contabilizează puțin peste 18.200 de cazuri de coronavirus, aproape 5.500 de cazuri active și peste 1.100 de decese de pacienți cu
citeste tot articolul
Vot final pe proiectul UDMR privind „15 martie – sărbătoare a maghiarilor”, la Camera Deputaților

Proiectul de lege care stabilește ca data de „15 martie – sărbătoare a maghiarilor” intră la vot final, miercuri, în Camera Deputaților. Inițiativa legislativă a fost depusă de
citeste tot articolul
Arabia Saudită: Prințul bin Salman a luat ostatici copiii unui responsabil de rang înalt care a fugit din țară (presa turcă)

O nouă știre șocantă vine din Arabia Saudită, țară marcată recent de scandalul uciderii ziaristului Jamal Khashoggi, relatează luni publicația turcă Sabah, citată de Rador. Potrivit acesteia,
citeste tot articolul
Astronomii au descoperit o galaxie improbabilă în universul foarte îndepărtat – Un disc uimitor de ordonat

Astronomii au reperat o galaxie cu disc masivă, diferită de galaxia noastră, însă o galaxie care s-a format acum 12,5 miliarde de ani, la nici 1,5 miliarde de ani de la Big Bang. Galaxia
citeste tot articolul
Germania: Volkswagen a pierdut un proces de referință în scandalul Dieselgate

Cea mai înaltă instanță civilă din Germania a decis că Volkswagen trebuie să îi plătească despăgubiri unui șofer care a cumpărat o mașină echipată cu software-ul de manipulare a emisiilor,
citeste tot articolul
Parlamentul European caută modalități de protejare a angajaților sezonieri / ”Lucrătorii din România asigură o forță de muncă vitală”

În urma numeroaselor cazuri semnalate în presă despre situația precară cu care se confruntă sute de mii de lucrători transfrontalieri și sezonieri în UE, europarlamentarii vor
citeste tot articolul
VIDEO Capsulele din plastic, soluția pentru restaurante găsită de un designer francez

Va fi acesta modul în care o masă la restaurant va arăta în viitorul apropiat? Designerul francez Cristophe Gernigon vede capsusele sale din plastic drept o variantă pentru a proteja
citeste tot articolul
Aproximativ 30.000 de români vor fi testați pentru a se vedea gradul de imunizare la coronavirus, după faza de maxim a epidemiei – secretar de stat

Aproximativ 30.000 de români vor fi testați pentru a calcula gradul de imunizare a populației, iar această testare serologică va avea loc după faza de maxim a epidemiei de coronavirus, a
citeste tot articolul
36 de muncitori din Sri Lanka concediați de o fabrică de confecții din Botoșani, abandonați pe Aeroportul Otopeni -UPDATE

Zeci de muncitori din Sri Lanka au fost abandonați pe Aeroportul Otopeni. Ei au lucrat la o fabrică de confecții din Botoșani, s-au aflat în carantină după ce unul dintre ei a fost confirmat cu
citeste tot articolul
Elon Musk și Grimes au schimbat numele bebelușului / Cum se numește acum X Æ A-12 Musk

Fondatorul și CEO-ul SpaceX Elon Musk a anunțat mai devreme în cursul lunii că fiul său și al cântăreței Grimes se numește „X Æ A-12 Musk” , însă destul de rapid au
citeste tot articolul
?Liga Campionilor (handbal m): Doi jucători de la Dinamo București, nominalizați pentru All Star Team

Handbaliștii Ante Kuduz și Amine Bannour, de la Dinamo București, se numără printre cele 50 de nominalizări ale EHF pentru All Star Team, sezonul 2019-2020 al Ligii Campionilor. Și noul transfer
citeste tot articolul
Bancul zilei: Examen la Academia Navală

Examen de absolvire la Academia Navală: – Ce faci dacă în fața navei vine un uragan strașnic, chiar când ești aproape de țărm?
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-international-24016979-seful-diplomatiei-europene-josep-borrell-traim-acum-este-sfarsitul-dominatiei-americane.htm?cfnl

Protest de amploare împotriva tăierii lemnului românesc, exportat de firme austriece. Peste 600 de membri ai Alianței pentru Unirea Românilor au manifestat în autoturisme sâmbătă la Sebeș

download - Copie

DE VLAD PÂRĂU  /   ȘTIRI   /   Publicat: Luni, 25 mai 2020, 19:03   /   Actualizat: Luni, 25 mai 2020, 21:48

Protest de amploare împotriva tăierii lemnului românesc, exportat de firme austriece. Peste 600 de membri ai Alianței pentru Unirea Românilor au manifestat în autoturisme sâmbătă la Sebeș
Foto: Rostonline.ro
ARTICOLE RELAȚIONATE

Protest împotriva tăierii ilegale de păduri la Sebeș, organizat de partidul AUR în fața fabricilor Sweighoffer și Kronospan
Protest împotriva tăierii ilegale de păduri la Sebeș, organizat de partidul AUR în fața fabricilor Sweighoffer și Kronospan

Proteste la nivel național în Spania. Mii de oameni au manifestat din mașini și pe  motociclete împotriva carantinei
Proteste la nivel național în Spania. Mii de oameni au manifestat din mașini și pe motociclete împotriva carantinei

Peste 600 de membri ai partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR), veniți din toată țara în peste 200 de autoturisme, s-au adunat, sâmbătă la amiază, timp de două ore, la o acțiune de protest față de tăierile ilegale de lemn și pentru apărarea pădurilor României, organizată la Sebeș, în parcarea din fața fabricii Kronospan. Participanții la ineditul marș automobilistic au respectat distanțarea fizică impusă de starea de alertă, informează Rost Online.

„Guvernul Orban, prin vocea primului-ministru, a spus că 80% din lemnul de la Schweighofer vine din import. Noi credem că premierul României minte. La fel, ministrul Mediului, Costel Alexe, a spus că noi, cei de la A.U.R., suntem naționaliști și anti-europeni. Nu suntem anti-europeni dacă demascăm hoțiile!  Or, fiecare român care a dat mai departe postările pe care noi – și multe alte organizații – le-am făcut în această perioadă, și simplii români au pozat peste tot cum se taie lemnul. Nu putem arăta o dovadă mai bună decât curtea Kronospan, curtea Schweighofer, din aceste zile: niciodată n-a fost o cantitate de lemn atât de mare! … Dăm un ultimatum acestor companii. Vom ajunge să guvernăm și, dacă în următorii doi ani nu opresc practicile dăunătoare pentru mediu, dăunătoare pentru români, dacă nu lasă profitul în România și românilor, dacă nu lasă locurile de muncă românilor, le vom da afară din România pe cale legală. Lemnul trebuie tăiat, pentru că este o resursă regenerabilă, dar nu trebuie făcut jaf, nu trebuie tăiat la ras, trebuie să dăm șansa codrilor noștri seculari să rămână în viață. Șansa este respectarea legii. Aici în România ei au găsit pădure ieftină și guvernanți ieftini. Nu o zic eu, o zic chiar austriecii, nemții, zic toate popoarele Europei că nu au mai văzut o asemenea bătaie de joc.

Astăzi (sâmbătă, 23 mai -n.r.) pornim un protest-maraton prin care vom obține fie respectarea condițiilor de mediu și respectarea românilor de către aceste companii, fie plecarea lor din țară”, a declarat George Simion, fondatorul Alianței pentru Unirea Românilor.

„Pădurile României, ca și alte bogății naturale, trebuie să fie bine chivernisite, în folosul românilor. Nu risipite, nu date pe nimic unor companii străine, nu batjocorite, nu abandonate. Această clasă politică, incompetentă și profund coruptă, care a făcut praf mare parte din averea țării, trebuie schimbată”, a transmis, la rândul său, Claudiu Târziu, copreședinte A.U.R., într-o postare pe social media.

CELE MAI POPULARE
OPINII
Bogdan Stanciu

„Școala online” – rețeta sigură de cretinizare a copilului

de Bogdan Stanciu

Ieri am remis ministerului Educației și Cercetării o cerere de revocare a Ordinului M.E.C. nr. 4135/2020 prin care 

PE ACELAȘI SUBIECT
După două luni de anchetă, procurorii clujeni au decis: Împărtășirea cu aceeași linguriță este LEGALĂ

După două luni de anchetă, procurorii clujeni au decis: Împărtășirea cu aceeași linguriță este LEGALĂ

ȘTIRI

Protest de amploare împotriva tăierii lemnului românesc, exportat de firme austriece. Peste 600 de membri ai Alianței pentru Unirea Românilor au manifestat în autoturisme sâmbătă la Sebeș

Peste 600 de membri ai partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR), veniți din toată țara în peste 200 de autoturisme, s-au adunat, sâmbătă la amiază, timp de două ore, la o acțiune de protest față de tăierile ilegale de lemn și pentru apărarea pădurilor României, organizată la Sebeș, în parcarea din fața fabricii

Ministrul de Interne, Marcel Vela, despre activismul online și proteste: Au scopul „destabilizării, al neîncrederii, al haosului, al contestării autorităților”. „Toate acestea duc spre o destabilizare economică”

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a indus luni seara ideea că informațiile alternative publicate în mediul online, care contrazic viziunea guvernului asupra crizei coronavirusului, ar fi plătite din exterior, poate chiar din „state care nu agreează, să spunem, fie politica noastră europeană, fie politica de alianțe militare”.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a stat de vorbă cu cei 36 de muncitori sri-lankezi concediați de o firmă din Botoșani, dar care vor să lucreze în România: „Îi asigur că nu închid acest caz până când nu își găsesc un loc de muncă”

Lucrătorii din Sri-Lanka aduși din Botoșani la Aeroportul Otopeni nu doresc să se întoarcă în țara lor de origine, ci doresc să muncească în continuare în România, dar la alt angajator, a declarat, luni, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru. Aceasta i-a vizitat luni pe lucrătorii sri-lankezi aduși duminică la aeroport

HAOSUL continuă în vămi: Mii de români au intrat în țară după ore de așteptare

Continuă haosul din vămi. Este a noua zi când românii stau la cozi interminabile pentru a intra sau a ieși din țară. Sâmbătă, prin punctele de

Secretar de stat în Ministerul Sănătății: 30.000 de români vor fi testați pentru a determina gradul de imunizare a populației

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, anunță un plan de testare a imunizării populației la Covid-19. Testarea

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația la executarea pedepsei formulată de Liviu Dragnea, admițând totuși cererea de sesizare a CCR cu o excepție de neconstituționalitate

nalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, luni, contestația la executarea pedepsei depusă de Liviu Dragnea. Prin aceaași decizie s-a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate, formulată de fostul lider PSD

EXTERNE

Studiu al unui medic neurochirurg american despre „pericolul mortal al măștilor”

„Purtarea unei măști face ca virusurile exhalate să nu poată ieși și să se concentreze în căile nazale, pentru ca apoi să pătrundă în nervii olfactivi

China și Statele Unite sunt „în pragul unui nou Război Rece”. Avertismentul dur al Beijingului

China și Statele Unite sunt „în pragul unui nou Război Rece”, a avertizat duminică ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplâns reaprinderea

CULTURĂ

26 mai: Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena

Sfântul Apostol Carp este pomenit în calendarul creștin ortodox la 26 mai.

Din Temnițele Memoriei: 26 mai 1949 și 26 mai 1984. Experimentul Canal

În urmă cu 70 de ani ziarul „Scânteia” anunța pe prima pagină începerea construcției Canalului Dunăre – Marea Neagră.

https://www.activenews.ro/stiri/Protest-de-amploare-impotriva-taierii-lemnului-romanesc-exportat-de-firme-austriece.-Peste-600-de-membri-ai-Aliantei-pentru-Unirea-Romanilor-au-manifestat-in-autoturisme-sambata-la-Sebes-161668