Apocalipsa 13 – Fiarele fărădelegii

download - Copie

Mâniat pe femeie, „balaurul“ s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei (Apoc. 2:17). Taina fărădelegii descoperită în capitolul 12 devine vizibilă prin influența pe care o are asupra sistemului politico-administrativ și a sistemului religios. În capitolul 13 asistăm la instaurarea unui climat de teroare prin ridicarea celor două „fiare“ care vor stăpâni cu autoritate absolută asupra tuturor „locuitorilor pământului“.

Fiara ieșită din mare – Apoc. 13:1-10
Fiara ridicată din pământ – Apoc. 13:11-18

Împreună cu balaurul, aceste două fiare vor alcătui o trinitate. Comentatorii o numesc „ne-sfânta trinitate“ sau „trinitatea satanică“, o imitație demonică a sfintei trinități a dumnezeirii.

Pentru recuperarea omenirii și pentru instaurarea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, Tatăl a făcut planul, Fiul este instrumentul prin care se realizează, iar Duhul Sfânt este Cel care-i convinge pe oameni să se supună Fiului. Cele două fiare din acest capitol vor imita demonic lucrarea Fiului și a Duhului Sfânt.

Să le luăm pe rând.

6. Fiara ieșită din mare – Apoc. 13:1-10

Cel de al șaselea personaj din drama numită „taina fărădelegii“ este teribil în putere, în împotrivire față de Dumnezeu și în tiranie. El se ivește „din mare“ adică din zarva popoarelor și va instaura domnia absolută a lui Antichrist într-o formă finală a Imperiului roman readus la viață. Să nu uităm că ultima „trăznaie“ a Romei a fost să-și proclame Cezarul ca ființă „divină“. În anul 42 d.Ch., romanii l-au deificat pe Cezar cu titlul „Divus Iulius“, Octavian, urmașul său a devenit în mod automat Divi filius („Fiul celui divin“). Aceeași obrăznicie exaltantă îl va caracteriza și pe Antichrist:

„Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti şi pe capete avea nume de hulă“ (Apoc. 13:1).

 

Cel care însuflețește această fiară este „balaurul“ din capitolul precedent, adică Diavolul însuși. Nu este la prima ispravă de genul acesta. El a fost păpușarul care a tras sforile și în spatele altor puteri politico-administrative.  Cele șapte imperii care s-au succedat sub influența demonică au fost: Egipt, Asiria, Babilon, Medo-persia, Grecia, Roma și Roma redivivus sau faza romană a Antichristului.

Rev 13 7-World-Empires

Înainte de a prezenta fiara ieșită din mare este folositor să ne aducem aminte cum a fost numit balaurul care a însuflețit împotrivirile față de planul lui Dumnezeu în alte cărți ale Bibliei:

În Vechiul Testament

„Asirianul“ – Isaia 10:5-6; Isaia 30:27-33
„Împăratul Babilonului“ – Isaia 14:4
„Lucifer“ – Isa 14:12
„Cornul cel mic“ – Dan 7:8; Dan 8:9-12
„Împărat fără rușine și viclean“ – Dan 8:23
„Domnul care va veni“- Dan 9:26
„Împăratul care va face ce va dori“ – Dan 11:36

În Noul Testament

„Fiul pierzării“ – Ioan 17:12
„Omul fărădelegii“ – 2 Tesal. 2:3-8
„Fiul pierzării“ – 2 Tesal. 2:3-8
„Potrivnicul“ – 2 Tesal. 2:3-8
„Antichrist“ – 1 Joh 2:18
„Fiara“ – Apoc. 13:1-2

Aceeași „fiară“ ca în profețiile lui Daniel

Fiara din vedenia lui Ioan este aceiași cu cea de a patra fiară din vedeniile profetului Daniel. Ordinea imperiilor este însă inversă, pentru că Daniel le vedea în perspectiva viitorului, iar Ioan le privește retroactiv, spre trecut. Daniel le-a văzut în ordinea: leu, urs, pardos, fiara înspăimântătoare, iar Ioan le amintește invers: leopard (pardos), urs și leu.

„Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare“ (Apoc. 13:2).

Fiara din Apocalipsa este o combinație a fiarelor din cartea Daniel, cea de a patra nemaifiind descrisă pentru că Ioan o va descrie în acest capitol.

Ca și în cartea profetului Daniel, sistemul omenesc dominant pe pământ la un anumit moment este numit „fiară“, pentru a sublinia faptul că este ceva sălbatic, sub nivelul omului și al animalelor obișnuite, total sălbăticit și neascultător de Dumnezeu. Și tot ca în cartea lui Daniel, fiara politico-administrativă este alcătuită dintr-un complex de patru imperii mondiale, așezate într-o ordine decrescătoare.

În cartea profetului Daniel, în capitolul 2 ni se spune că Dumnezeu i-a dat lui Nebucadnețar programul politic al veacurilor prin imaginea unui chip de om care avea capul de aur, pieptul și brațele de argint, pântecele și coapsele de aramă, iar picioarele de fier cu partea de la fluierele picioarelor în jos parte de fier și parte de lut (Dan. 2:31-33). Imperiile mondiale s-au succedat unul după altul, babilonienii, medo-persanii, grecii și romanii, de fiecare dată următorul fiind mai puțin puternic și slăvit decât precedentul.

Dumnezeu îi descoperă apoi lui Daniel aceeași succesiune de imperii mondiale sub chipul a patru „fiare“ distincte:

„În vedenia mea de noapte, am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare. Şi patru fiare mari au ieşit din mare, deosebite una de alta. Cea dintâi semăna cu un leu … o a doua fiară era ca un urs … o a treia ca un pardos … și a patra era nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică“ (Dan. 7:2-7).

Același personaj misterios cu puteri nemaipomenite

Ca și în cartea lui Daniel, fiara a patra este dominată de apariție unui personaj extrem de puternic și de obraznic față de Dumnezeu. Iată ce este scris în cartea profetului Daniel:

„M-am uitat cu băgare de seamă la coarne şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor şi, dinaintea acestui corn, au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om şi o gură care vorbea cu trufie“ (Dan. 7:8).

Daniel 78 cornul cel mic

„Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit şi spre ţara cea minunată. S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din stele şi le-a călcat în picioare. S-a înălţat până la căpetenia oştirii, i-a smuls jertfa necurmată şi i-a surpat locul locaşului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârşit împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevărul la pământ şi a izbutit în ce a început“ (Dan. 9:9-12).

„La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine şi viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi şi se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omeneşti“ (Dan. 8:23-25).

Iată ce este scris în Apocalipsa:

„Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?“ (Apoc. 13:3-4).

Nu cred că acest personaj va muri și va avea parte de o înviere demonică pentru simplul fapt că Satana nu poate da viață nimănui. Cred că „rănit de moarte“ este o aluzie la revenirea Imperiului Roman după o aparentă moarte care a durat multe secole. Imperiul se va reface în vatra vechii Europe unite și va avea sediul de conducere la Roma. Personajul care va stăpâni atunci peste toată lumea se va numi Antichrist, care înseamnă în același timp și „împotriva lui Christos“ și „înlocuitorul lui Christos“. Numirea a fost lansată tot de apostolul Ioan în cea dintâi epistolă a sa:

Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti – prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă“ (1 Ioan 2:18).

„Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul“ (1 Ioan 2:22).

„ … şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum“(1 Ioan 4:3).

„Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată antihristul!“ (2 Ioan 1:7).

Antichristul va apărea mai întâi ca un veritabil „superman“. Va poza drept un mare umanitarian, un prieten al tuturor și mai ales un protector al poporului Israel, pe care-i va convinge că este purtătorul de vești bune, cel ce inaugurează “epoca de aur“ descrisă de profeți și pe care-i va convinge să-l accepte drept un adevărat mesia.

Aceeași obrăznicie împotriva lui Dumnezeu

Ca în toate cazurile aparițiilor lui anterioare, Satanah se va ridica împotriva lui Dumnezeu în persoana acestui final Antichrist. De data aceasta o va face public și va câștiga adeziunea locuitotilor pământului în cea de a doua jumătate a Necazului cel Mare:

„I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni“ (Apoc. 13:5).

Pentru liniștea noastră este bine să reamintim că aici apare iar expresia „i s-a dat“. Asta înseamnă că Satan nu poate face decât exact cât îi permite Cel Atotputernic, ca și în cazul patriarhului Iov. Intensitatea lucrărilor lui și durata lor este prestabilită de Dumnezeu însuși, care este întotdeauna pe tron, deasupra tuturor tronurilor care există. Profetul Daniel precizează durata lucrării la exact „trei ani și jumătate“, adică durata celei de a doua jumătăți a Necazului cel Mare. Când citim că „Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare“ trebuie să înțelegem că până și tronul Satanei, Domnul veacului acestuia, îi este subordonat lui Dumnezeu.

Conflictul Antichristului cu cerul va fi pe față. Vor fi două tabere clare și distincte.

„Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer“ (Apoc. 13:6).

Fără nici o îndoială că Satana va prezenta o variantă mincinoasă a evenimentelor, justificând Răpirea Bisericii și atrăgând asupra celor plecați de pe pământ antipatia și dușmănia „locuitorilor pământului“.

Antichrist îi va vrăji pe oameni cu abilitățile lui de a rezolva toate problemele, toate situațiile de criză, câștigându-și astfel încrederea  lor totală și libertatea de a face tot ce dorește:

„El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea“ (Dan. 7:25).

Îl va deranja probabil că „era noastră“ se numără de la nașterea Domnului Isus și va introduce un calendar universal nou, cu date legate de propria sa identitate. Scopul lui declarat va fi să-L scoată pe Isus Christos și influența Lui din istoria și conștiința oamenilor:

„Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi şi se va ridica împotriva Domnului domnilor“ (Dan. 8:25).

„Împăratul va face ce va voi; se va înălţa, se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii şi va spune lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor şi va propăşi până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ţine seamă nici de dumnezeii părinţilor săi, nici de dorinţa femeilor; cu un cuvânt, nu va ţine seamă de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toţi“ (Dan. 11:36).

Este posibilă apariția unui astfel de exemplar al speciei umane? Biblia spune că da, iar istoria o confirmă. John MacArthur documentează această ipoteză de lucru:

„Vreau să vă dau un exemplu din istoria recentă. Am avut curiozitatea să studiez viața lui Hitler. M-am convins că el a fost cea mai grafică ilustrare a Antichristului. A fost un fel de „repetiție generală“, înainte de apariția lui.

Am citit o carte fascinantă cu titulul „The Morning of the Magicians“ (Dimineața vrăjitorilor) scrisă în 1969 de Louis Paules și Jacque Bergier și apărută sub editura Avon Books. Autorii examinează activitatea lui Hitler și ajung la o concluzie teribillă.

Ei nu sunt creștini, ci scriitori liberali. Ca să se documenteze, s-au dus și au studiat procesele verbale de la procesul din Nuremberg și au citit o mulțime de alte cărți scrise de alții despre hitlerism. Iată concluzia lor. Citez de la pagina 249: „Este imposibil să înțelegi planurile politice ale lui Hitler dacă nu ești familiarizat cu convingerile lui fundamentale, iar cea mai importantă dintre aceste convingeri a fost că există o legătură magică între om și univers.“.

Cu alte cuvinte, Hitler a crezut din toată inima că între om și lumea nevăzută există o legătură mistică, magică. Autorii continuă spunând că Hitler a practicat personal magia și a fost obsedat de ea. Hitler și-a văzut viața ca un destin care i-a fost hărăzit de forțele nevăzute. L-a citit cu aviditate pe Aenids de Plutonius, un mare specialist în domeniul inițierii oculte în magie. Hitler a devenit membru al unor societăți secrete oculte ale intelectualilor pro-arieni, unde s-a familiarizat cu texte hinduse străvechi. A fost inițiat în aceste discipline împreună cu Nietzsche și magiciani din Tibet.

Paules și Bergier spun că cea mai probabilă explicație a faptelor lui Hitler este căderea lui sub influența unor forțe satanice care s-au manifestat în aceste societăți mistice. Ei cred că lumea a fost atunci sub umbra întunecată a forțelor oculte și că nimeni nu va putea înțelege exaltarea care l-a cuprins pe Hitler dacă nu ține seama de intrarea lui sub influența lor.

Am găsit o altă carte, scrisă de Eric Norman în 1972, cu titlul „The Hollow Earth“ (Pământul gol pe dinăuntru). Autorul spune că participarea lui Hitler la societățile oculte l-a convins să se închine la niște ființe care trăiesc în interiorul pământului. Aceste spirite puternice au programul de a ieși până  la urmă din centrul planetei și vor deveni stăpânii pământului. Sună familiar, nu-i așa? Este exact ceea ce ni se spune în cartea Apocalipsa că va face Satan. Am văzut în capitolul 9 că miriade de demoni vor ieși din adânc și-i vor chinui pe oamenii din toată lumea. Societățile oculte nu studiază Biblia, așa că singura lor sursă de informare este direct de la demonii care așteaptă în adânc. Hitler a fost convins că dacă nu se va alinia cu planurile civilizației subpământene, va fi ucis când vor veni ele să ia în stăpânire lumea. Pare caragios, dar el a căutat în trei ocazii să pătrundă pe căi bizare în interiorul pământului.

Tot din cărțile despre civilizația subpământeană s-a născut și ideea de a-i folosi pe copii în război. Hitler i-a numit „mici pui de lup“, le-a făcut uniforme negre iar pe mâneci le-a așezat câte un sinistru cap de mort. Fanatismul acestor copii a fost teribil și majoritatea încercărilor făcute asupra lor după război pentru a-i recupera pentru o viață normală au eșuat.

Cel de al treilea „reich“ a fost incredibil de înțesat cu practicanții ai științelor oculte. De exemplu, Karl Haushofer, unul din generalii lui Hitler, a fost unul din fondatorii Societății Zorilor de Aur specializată în magia neagră. El a fost cel care l-a îndemnat pe Hitler să scrie „Mein Kampf“, cartea ideologiei naziste. (Magia neagră este definită ca folosirea puterilor supranaturale pentru scopuri destructive, rele. Ea este deosebită de magia albă care urmărește folosirea puterilor supranaturale pentru binele și progresul individual sau colectiv. Prin asocierea cu contrastul dintre mâna dreaptă și mâna stângă, magia neagră este calea pornirilor egoiste spre rău, în timp ce magia albă este calea pornirilor spre bine).

Haushofer a vizitat Tibetul, China și India, s-a convertit la budism, devenind membrul unei societăți secrete care practica magia neagră și din care nu puteai să ieși decât prin moarte naturală sau sinucidere. A avut puteri magice deosebite cu care l-a manipulat pe Hitler. Rudolf Hess a declarat că, de fapt, “Haushofer conduce, magicianul din spatele lui Hitler și legiunile lui de demoni“. În contionuare el spune că Hitler însuși era un „medium“ dirijat de puterile oculte.

Chiar și „svastica“, emblema hitlerismului, care avea forma unei cruci pătrate cu brațele rupte a fost adusă tot din magia neagră din Tibet. (Puteți citi despre originile oculte ale celui de al treilea reich aici).

SVASTIKA STRĂVECHE ANTICĂ

SVASTICA BUDISTĂ

GERMAN CHANCELLOR ADOLF HITLER (1889 – 1945) SPEAKS AT THE REICHSTAG IN BERLIN, GERMANY, PRIOR TO THE ENTRY OF GERMAN TROOPS INTO THE RHINELAND, 7TH MARCH 1936. ALSO PICTURED ARE RUDOLF HESS AND JOSEPH GOEBBELS. (PHOTO BY KEYSTONE/HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES)

PORTRAIT OF HEINRICH HIMMLER 1900 – 1945, HEAD OF THE NAZI SS AND GESTAPO WEARING MILITARY UNIFORM (PHOTO BY POPPERFOTO VIA GETTY IMAGES/GETTY IMAGES)

ARMATA FORȚELOR OCULTE

INELUL FORȚELOR SS

În 1925, la ordinul lui Hitler, un grup de călugări budiști din Tibet s-au mutat în Berlin, au jurat credință societății oculte din care făcea parte Hitler și au început imediat să infiltreze toată societatea germană cu învățăturile lor. Emisarii trimiși de Hitler în Tibet i-au identificat pe cei cu puteri oculte și au finanțat toată expediția care i-a transplantat în inima Germaniei. După capitularea Germaniei la cel de al doilea război mondial, când anchetatorii au căutat să deznoadele ițele structurii de putere ale nazismului prin stabilirea rolului jucat de conducătorii temutului SS, au descoperit cu uimire că foarte mulți dintre ei au fost tibetani din Himalaia, fără nici un fel de acte de identitate germane. Rosenberg spune că au fost ultimii care au rămas alături de Hitler ca să-l sfătuiască și să-l direcționeze.

În Martie 1946, Haushofer și-a omorât soția, iar apoi, în fața unui altar budist, și-a jertfit fiul și s-a sinucis. Toți cei șapte membrii fondatori ai partidului nazist au fost membrii în societăți oculte.

Am fost uimit să citesc în cărțile studiate mărturiile celor din preajma lui Hitler. Ei au declarat că Hitler avea întotdeauna o altfel de voce când vorbea în public, de parcă o putere supraomenească venea peste el și-i vrăjea pe cei care-l ascultau. Avea un magnestism teribil. Nu era vocea cu care erau ei obișnuiți din convorbirile lor personale cu „marele lider“. De pe buzele lui ieșeau în public altfel de sunete care vesteau lucruri mari, viziuni cuceritoare.

Un apropiat cu care a trăit sub același acoperiș, mărturisește că Hitler avea coșmare teribile, convulsii mari în somn care făceau să se miște patul. Intra într-o formă de catarsis (semiparalizie imobilizantă) și scotea gemete înfricoșătoare. Într-un miez de noapte l-au găsit sufocându-se și scoțând sunete neinteligibile, din care n-au putut desluși decât mărturisiri teribile: „Uite-l! Este aici! A venit după mine!“ Avea buzele albe și a început să strige isteric.

Hitler era convins că aparține unei rase superioare, „ariene“ cu rădăcini orientale, destinată să conducă lumea și să o ducă spre orizonturi noi, necunoscute. La fel de convins a fost și că omenirea pe drumul înnoirii purta în ea vestigiile unor rămășițe nereușite, un fel de rase inferioare, care trebuie eliminate repede. Aceste rase nici nu merită să poarte numele de oameni, fiind încă la nivelul porcilor și al gândacilor puturoși. Rasele inferioare sunt negrii, țiganii și evreii. Sunt convins că acesta a fost motivul holocaustului și al lagărelor de exterminare.

Un singur om, cu puteri de mediu spiritist, stăpânit de puteri supranaturale dintr-un alt realm a putut duce o întreagă națiune de germani inteligenți în pragul nebuniei și i-a transformat în asasini fără scrupule. A fost la lucru puterea incredibilă a lui Satan“.

Cred și eu că cel de al treilea Reich, cu conotațiile lui de cea de a treia încercare de a reface puterea imperiului roman, după Carol cel Mare și Napoleon, a fost una din „repetițiile generale“ cu public de dinaintea ridicării adevăratului Antichrist. Până și pretențiile lui de a fi o împărăție care va dura o mie de ani (un mileniu nebiblic) au fost imitații caraghioase ale planului lui Dumnezeu cu poporul Său, Israel. Hitler i-a urât pe evrei cu o ură desăvârșită. A omorât șase milioane din poporul Israel, împlinind parcă ad literam versetul din Apocalipsa 12:3:

„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos“ (Apooc. 12:17).

Dacă cunoașteți limba engleză și vreți un documentar despre magia din hitlerism, vi-l oferim pe acesta:

Aceeași neputincioasă încercare de a-L imita pe Dumnezeu

Balaurul se va întrupa în Antichrist ca să imite întruparea Fiului lui Dumnezeu. El îi va imita până și „învierea“ ca să-i ducă în eroare pe locuitorii pământului:

„Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei“ (Apoc. 13:3).

Se va împlini astfel profeția făcută de Domnul Isus:

„Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi“ (Ioan 5:43).

Deși va fi extrem de puternic, asta nu înseamnă că Antichrist va fi invincibil! Iată ce vom citi peste doar câteva capitole tot în cartea Apocalipsa:

„ … Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!“ (Apoc. 15:2-3).

Aceeași falsitate a celui ce este mincinos și tatăl minciunii

Satan n-ar putea niciodată să-i păcălească pe fiii luminii, dar cei ce au preferat întunerecul vor fi o pradă ușoară pentru vicleșugurile lui:

„I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat“ (Apoc. 13:7-8).

Asta pentru că „locuitorii pământului“ n-au vrut să primească adevărul adus de Evanghelia Domnului Isus. Aduceți-vă aminte de avertismentul apostolului Pavel:

„Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase  şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi“ (2 Tesal. 2:7-12).

Dumnezeu reușește în tot ceea ce-și propune și când El însuși trimite oamenilor o lucrarea de rătăcire, lumea va fi înșelată. Este permisiunea pe care i-o dă El lui Satan. Ioan nu se poate opri să-și avertizeze cititorii de această tragică posibilitate. Simțim imediat simpatia apostolului pentru cititorii și ascultătorii lui, care mai aveau șansa să creadă Evanghelia și să nu ajungă în teribila vreme a Necazului lui Iacov. Formularea avertismentului lui este identică cu cea din avertismentele trimise de Domnul Isus creștinilor în cuprinsul celor șapte scrisori din Apocalipsa 2 și 3:

„Cine are urechi să audă!
Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie.
Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor“ (Apoc. 13:9-10).

7. Fiara ridicată din pământ – Apoc. 13:11-18

Cel de al șaptelea personaj din drama „tainei fărădelegii“ este tot o fiară, tot însuflețită de Satan, dar diferită de cea dintâi:

„Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată“ (Apoc. 13:11-12).

Această a doua fiară are un nume: „profetul mincinos“

„Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi din gura proorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte“ (Apoc. 16:13 vezi și Apoc. 19:20; 20:10).

Dacă prima fiară se ridică din mare, adică din mijlocul neîntreruptei agitări a popoarelor lumii, această a doua fiară se ridică ,,din pământ“, adică din ceva stabil din punct de vedere social. Fiara aceasta va întregi „trinitatea păgână“ cu origini demonice. Ea va apare după ridicare fiarei dintâi, ca să respecte ordinea în care au lucrat cele trei persoane ale Trinității dumnezeiești. Tatăl l-a trimis pe Fiul, iar apoi s-a pogorât asupra oamenilor Duhul Sfânt.

Într-o voită imitare a lucrării Duhului Sfânt, „profetul mincinos“ va lua ceea ce este al fiarei dintâi și le va descoperi oamenilor ca să-i aducă la o totală închinare și ascultare. Printr-o concurență asemănătoare cu cea în care vrăjitorii Egiptului i s-au opus lui Moise și au făcut o vreme aceleași minuni ca ale lui, această fiară a doua va deveni un „mare preot, și profet“ care va concura cu lucrarea miraculoasă a celor doi martori:

„Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei“ (Apoc. 13:13-14).

În esență, profetul acesta mincinos face două mari lucrări: produce o icoană a fiarei, un fel de robot însuflețit și pune la punct un sistem totalitar de control absolut asupra omenirii:

„Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei“ (Apoc. 13:14b-17).

Pe vremuri, cei ce citeau aceste lucruri le priveau cu neîncredere. Astăzi, când lumea este obișnuită deja cu computerele, cărțile de credit, camerele de supraveghere și telefonia mobilă inteligentă, versetele acestea reprezintă o realitate nu numai posibilă, dar și probabilă.

Taina fărădelegii descrisă în capitolele 12 și 13 din Apocalipsa se încheie cu un test pentru înțelepciunea sfinților. Examenul nu este însă prea greu pentru că imediat ni se dă și rezolvarea:

„Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase“ (Apoc. 13:18).

Pentru ilustrarea acestei probleme ne sunt necesare câteva cunoștințe elementare de numerologie biblică. Le puteți găsi în studiul de la adresa următoare: Cifrul spiritual al cifrelor.

Pentru cei ce n-aveți timp sau dispoziție să citiți întreg studiul este suficient aici să spunem că numărul 3 reprezintă trinitatea dumnezeirii, iar numărul 6 reprezintă imperfecțiunea ființei umane. Trei cifre de 6 așezate una lângă alta ne dau mesajul despre „un om care se dă drept Dumnezeu“. Problema este și simplă și complicată, în funcție de pătrunderea fiecăruia în tainele limbii ebraice în care fiecare literă din alfabet joacă și rolul unei cifre.

https://scripturile.wordpress.com/2019/12/13/apocalipsa-13-fiarele-faradelegii/

Lucrarea Duhului Sfânt în individ şi în adunare de Iosif Ton / Preexistenţa lui Hristos de Dr. Benjamin Cocar

download - Copie

Iosif Ton

Foarte multe confuzii se vor elimina dacă vom face o distincţie clară între ceea ce urmăreşte să facă Duhul Sfânt în persoana umană şi ceea ce urmăreşte El să facă în adunările publice ale copiilor lui Dumnezeu.

În cele ce urmează, eu voi face o distincţie netă între acestea şi de aceea împart ceea ce urmează în două capitole distincte: lucrarea în individ şi lucrarea în adunare.

Lucrarea Duhului Sfânt în individ

Apostolul Ioan ne vorbeşte despre părtăşia (greceşte: koinonia) cu Tatăl şi cu Fiul. La acestea, apostolul Pavel adaugă părtăşia (acelaşi cuvânt: koiononia) cu Duhul Sfânt, în binecuvântarea pe care le-o dă corintenilor: „Şi harul Domnului Isus Cristos, şi dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi!” (2 Corinteni 13:14).

În mod normal, atunci când ne rugăm ne adresăm Tatălui, aşa cum spune apostolul Pavel: „îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Cristos” (Efeseni 3: 14). În continuare în această rugăciune Pavel scrie: „şi-L rog… să vă întăriţi în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă…” (v.16-17).

Cu toate că, în termeni absoluţi, Duhul Sfânt ne umple toată fiinţa, şi Domnul Isus ne umple toată fiinţa, pentru vizualizare, adică pentru o mai clară percepere a relaţiei şi a părtăşiei noastre cu aceste Persoane, este bine să ne gândim în termenii scrişi de Pavel: Domnul Isus este Mântuitorul nostru, este Preaiubitul nostru, este Mirele nostru, este Învăţătorul nostru, este Modelul nostru şi prin toate acestea suntem legaţi sentimental: El locuieşte în inima noastră.

Pavel ne spune că Duhul Sfânt locuieşte „în omul din lăuntru”. În Romani 7:22 şi 23, Pavel foloseşte o alternanţă din care rezultă că pentru el „omul din lăuntru” este „mintea.” În Efeseni 4:23, Pavel scrie că Domnul Isus are ca unul dintre obiectivele cu care vine la noi „să vă înnoiţi în Duhul minţii voastre” (aici nu este vorba de duhul nostru, ci de Duhul Sfânt care trebuie să devină Duhul minţii noastre. Totul se defineşte cel mai clar în Romani 8:6, unde, în original, Pavel vorbeşte despre „mintea cărnii” şi despre „mintea Duhului” (contextul de aici arata cel mai clar că este vorba de Duhul Sfânt).

Din 1 Corinteni 2:10-16, înţelegem clar că Duhul Sfânt este cel care ne aduce în mintea noastră gândurile lui Dumnezeu.Pentru şi mai precisă localizare, la convertire Duhul Sfânt se uneşte cu duhul nostru şi astfel devenim „un singur duh” cu Cristos (1 Cor.6:17, vezi şi v. 19 pentru întregirea ideii.) Duhul nostru operează în mintea noastră. După ce Duhul Sfânt se cuplează cu duhul nostru, El vorbeşte în duhul nostru şi mintea noastră recepţionează ceea ce ne comunică Duhul.

Să mai vedem încă o conexiune.

În Romani 9:1, Pavel vorbeşte despre „conştiinţa mea luminată de Duhul Sfânt.” Este important să vedem de aici legătura dintre conştiinţă şi Duhul Sfânt.

În Romani 2:14-15, vorbind despre păgâni, Pavel scrie că „lucrarea Legii este scrisă în inimile lor”. Apoi el explică ce vrea să spună: „despre lucrarea aceasta mărturiseşte conştiinţa lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele”.

Este evident că Pavel foloseşte aici cuvântul „inimă” cu înţelesul de „conştiinţă” (paralelismul ebraic îl obligă să nu folosească acelaşi cuvânt de două ori, ci să spună acelaşi lucru cu alt cuvânt).

Conştiinţa este locul unde Dumnezeu a scris principiile morale în toţi oamenii care vin pe lume. Conştiinţa şi mintea (gândurile) sunt două entităţi distincte: conştiinţa îl învinovăţeşte pe om („îl mustră conştiinţa”), iar mintea (gândurile) se dezvinovăţeşte („raţionalizează”, găseşte scuze: Ce era să fac? N-am avut încotro? Şi alţii fac… etc.).

Când omul este născut din nou şi Duhul Sfânt şi-a făcut locuinţa în acel om, El luminează conştiinţa, adică pune acolo învăţăturile Domnului Isus şi, dacă omul nu le ascultă, încep mustrările de conştiinţă. Trebuie să fim, deci, atenţi că de acum conştiinţa este unul dintre instrumentele prin care ne vorbeşte Duhul Sfânt.

Acum ajungem la elementul cel mai important pentru înţelegerea scopului fundamental pentru care vine Duhul Sfânt în noi. Scopul acesta este definit de Dumnezeu Însuşi, atunci când ne face făgăduinţa venirii Duhului Sfânt ca să locuiască în oameni „Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un Duh nou; voi scoate din voi inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele” (Ezechiel 36:25-27. Italicele mele, I.Ţ.).

Scopul cu care ne dă Dumnezeu Duhul Său este ca noi să fim făcuţi capabili să împlinim voia lui Dumnezeu în toată purtarea noastră!

Care este problema? De ce nu suntem noi în stare să facem voia lui Dumnezeu? Aceasta este întrebare fundamentală!!!

Răspunsul ne este dat de apostolul Pavel în Romani 5-8 şi în Galateni 5-6. Ceea ce ne face incapabili să facem voia lui Dumnezeu este „carnea”, sau firea pământească, sau natura noastră umană pervertită prin neascultarea primului om şi prin câteva mii de ani de ani de trăire separată de Dumnezeu a înaintaşilor noştri.

Trebuie să ne uităm bine în Romani 8 şi în Galateni 5 la opoziţia dintre Duhul Sfânt şi elementul acesta al corupţiei noastre lăuntrice. În Galateni 5:16-17, Pavel ne spune că dacă umblăm călăuziţi de Duhul Sfânt nu vom mai împlini impulsurile care ne vin din carne, şi apoi ne spune că Duhul şi carnea „sunt lucruri protivnice unul altuia,” adică sunt în totală opoziţie unul faţă de celălalt.

În Romani 8:6, Pavel vorbeşte de „mintea cărnii” şi de „mintea Duhului”, adică unii oameni au mintea concentrată numai la ce le cere sau dictează carnea, iar unii şi-au deprins mintea să se concentreze la ce le şopteşte Duhul. Şi astfel, unii trăiesc după îndemnurile cărnii, iar ceilalţi după îndemnurile Duhului.

Trebuie să vedem şi precizarea categorică făcută de Pavel că cei care trăiesc după îndemnurile cărnii (ale firii pământeşti) nu vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu, ci „vor muri”, spre deosebire de cei care trăiesc după îndemnurile Duhului, care au ca rezultat viaţa veşnică.

În Romani 7, Pavel ne-a spus că firea pământească are o putere copleşitoare asupra tuturor oamenilor şi că fără unirea noastră cu Cristos şi fără călăuzirea şi împuternicirea pe care ne-o dă Duhul Sfânt nu avem nici o şansă să fim liberi de sub puterea păcatului şi să trăim după voia lui Dumnezeu.

Dar, dacă ştim să trăim în unire cu Cristos şi ştim să trăim sub călăuzirea Duhului Sfânt avem tot ce ne trebuie pentru o viaţă de sfinţenie!

Despre trăirea în unire cu Domnul Isus am vorbit pe larg în materialul întitulat: Unirea cu Cristos. Cum se realizează ea şi cum trăim în ea.

Aici trebuie să ne uităm la a doua întrebare fundamentală: Cum învăţăm să trăim sub călăuzirea Duhului Sfânt?

Să stabilim mai întâi că aici vorbim despre totalitatea felului nostru de a fi şi despre totalitatea comportamentului nostru. Acestea cuprind gândurile care ocupă mintea noastră, sentimentele pe care le nutrim în inima noastră, impulsurile (pornirile, nervii, mâniile), cuvintele pe care le folosim în conversaţii (şi în scris!), tonul, acţiunile, gesturile, atitudinile (pacea lăuntrică, mulţumirea cu ce avem, bucuria, fericirea). Toate acestea pot fi determinate de carne şi pot fi determinate de Duhul.

Iată de ce trebuie să ne pătrundă foarte bine gândul fundamental că toate simţirile şi toate trăirile noastre ne vin din două surse: ori din firea coruptă, ori din Duhul Sfânt.

Un element absolut fundamental al vieţii spirituale este să învăţăm ca în permanenţă să ne întrebăm: Simţământul acesta, imboldul acesta, dorinţa aceasta, de unde îmi vine: de la firea coruptă sau de la Duhul lui Isus (sau Duhul lui

Cristos, sau Duhul lui Dumnezeu, care sunt nume alternative date Duhului Sfânt).

Când ne uităm la o persoană de sex opus şi mintea noastră începe să gândească la păcat, obişnuinţa noastră trebuie să fie să gândim imediat: firea mea coruptă mă împinge să am gânduri păcătoase, iar Duhul lui Isus îmi spune că dacă le gândesc comit adulter în mintea mea. Eu resping îndemnul cărnii şi aleg să ascult de Duhul Sfânt. Doamne Isuse, ascult de Duhul Tău. Dă-mi chiar acum puterea să gândesc la ceva curat şi dumnezeiesc!

Când cineva mă ironizează, sau mă jigneşte, sau mă insultă, şi eu imediat mă aprind în lăuntru si caut nişte cuvinte cu care „să-l pun la punct”, „să nu mă las călcat în picioare”, „să i-o spun de la obraz”, trebuie să am deja reflexul format ca să-mi zic: „Acestea vin din firea mea coruptă; Duhul lui Isus îmi zice să rabd, să iert şi să răspund cu o vorbă bună. Oare ce înseamnă ca acum să ascult de Duhul lui Dumnezeu? Ce reacţie şi ce răspuns îmi şopteşte El?” Vă asigur că totul în noi se va schimba în acea clipă şi vom primi „chiar în ceasul acela” o vorbă caldă şi plină de dragoste cu care să nu ne lăsăm biruiţi de rău ci să biruim răul prin bine!

Să discutăm acum cuvintele noastre. Să ţinem cont că ceea ce ne spune Pavel despre vorbirea noastră este în contextul poruncii de a nu-L întrista pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu: „Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-L aud… Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţumire” (Efeseni 4:29 şi 5:4) şi „Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum să răspundeţi fiecăruia” (Coloseni 4:6).

Aici trebuie să adăugăm neapărat ceea ce ne spune Dumnezeu pe această temă în cartea Proverbe. Acolo, Dumnezeu face distincţie între vorbirea înţeleptului şi vorbirea nebunului.

„Cine vorbeşte în chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare” (12:18).
„Un răspuns blând potoleşte mânia,
dar o vorbă aspră aţâţă mânia.
Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută,
Dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie” (15:1-2)
„Limba dulce este un pom de viaţă,
dar limba stricată zdrobeşte sufletul” (15:4).
„Cine are inimă înţeleaptă
îşi arată înţelepciunea când vorbeşte
şi mereu sunt învăţături noi pe buzele lui” (16:23)„Vorbele nebunului aduc ceartă
şi gura lui înjură până stârneşte lovituri.
Gura nebunului îi aduce pieirea
Şi buzele lui sunt o cursă pentru suflet” (18:6-7)
„Cine îşi păzeşte gura şi limba
îşi scuteşte sufletul de multe necazuri” (21:23)
„Cine iubeşte curăţia inimii
şi are bunăvoinţa pe buze este prieten cu împăratul” (22:11).
„Un răspuns bun
este ca un sărut pe buze…
Nu vorbi în chip uşuratic împotriva aproapelui tău;
Ori ai vrea să înşeli cu buzele tale?” (24: 26 şi 28).

Oare de ce consideră Dumnezeu că este atât de important să ne dea atâtea instrucţiuni referitoare la vorbirea noastră?

Iacov ne spune de ce: fiindcă „Limba este şi ea un foc de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei” (Iacov 3:6).

Iacov explică apoi că vorbirea din invidie şi cearta au origine „pământească, firească, drăcească” (v. 15).

În contrast cu aceasta, înţelepciunea care vine de la Duhul lui Dumnezeu produce pace, blândeţe, curăţie şi bunătate (v.17).

Ţineţi cont că lucrul de bază pe care trebuie să-l învăţăm este să ne întrebăm în permanenţă care este sursa din care ne vine un impuls, un îndemn sau altul. În cazul vorbirii, trebuie să ne intre bine în minte că unele cuvinte taie, rănesc, produc durere, umilesc, şi chiar degradează fiinţa cărora le sunt adresate. Duhul Sfânt nu produce asemenea roade!

Dacă un om este dominat de Duhul Sfânt, în el este bunătate, amabilitate şi blândeţe. Când îi vine îndemnul să spună un cuvânt care supără, care ofensează, el îşi va zice: „Cum aş putea spune eu un asemenea cuvânt?”

Un om plin de Duhul sfânt este un om plin de bunătate! Şi el va zice în sine: „Ce cuvinte să folosesc în această situaţie, ca să dau har celui din faţa mea?!” Cuvintele mele trebuie să fie „drese cu sare,” adică trebuie să fie de bun gust, nu de prost gust!

Până nu ne formăm dexteritatea (obişnuinţa şi priceperea) de a ne întreba la fiecare cuvânt ce ne vine pe limbă, „Din ce sursă îmi vine cuvântul acesta?”, nu ne vom schimba felul de a vorbi, ci vom continua să vorbim vulgar, răutăcios, ofensator, producând multora răniri şi multă durere.

Când ne-am format această dexteritate şi suntem ferm decişi să ascultăm numai de Duhul Sfânt, care este Duhul dragostei, al păcii, al bunătăţii, limbajul nostru va deveni curat, ziditor, constructiv, vindecător, producător de bucurie şi de fericire tuturor cărora le adresăm vorbirea noastră.

Să ne gândim la simţămintele noastre. Cuvântul ne spune să nu lăsăm să locuiască în noi amărăciune, invidie, gelozie, duşmănie, ură, răutate. Şi în domeniul acesta trebuie să ne formăm deprinderea de a ne întreba: Stările acestea sufleteşti îmi vin de la natura mea coruptă, sau îmi vin de la Duhul lui Isus?

Chiar şi numai punându-ne cu toată seriozitatea această întrebare în noi se va face deja lumină: vom vedea că aceste stări sunt din firea noastră păcătoasă şi nu le vom mai dori în noi. Şi atunci, în mod normal ne vom adresa Duhului Sfânt şi-I vom cere Lui să ne cureţe de aceste simţăminte străine de Dumnezeu şi diavoleşti şi să ne umple El cu bunătate, cu milă (înţelegere pentru slăbiciunile celorlalţi), cu capacitate de iertare, cu îngăduinţă, cu răspuns bun la orice răutate care a fost revărsată peste noi.

Una dintre cele mai mari eliberări lăuntrice are loc atunci când interiorul nostru este golit de amărăciune, de invidie, de gelozie, de duşmănie, de răutate, de ură şi când în locul acestora vine dragostea agape care este plină de bunătate şi de generozitate! Dar noi înşine nu putem face această eliberare interioară: Numai Duhul lui Isus o poate face! Şi El tocmai de aceea ne este dat: ca să realizeze în noi schimbările pe care le doreşte Dumnezeu!

O atenţionare importantă aici: Duhul Sfânt nu ne umple dacă noi nu-L lăsăm să aducă în interiorul nostru aceste simţăminte cereşti! Cum crezi că Duhul Sfânt te umple când tu eşti plin de lucruri care Lui nu-I plac? Acceptă să producă El în tine roada Lui, şi atunci cu siguranţă că El te va umple!

Să ne gândim la ceea ce facem la serviciu, sau la scoală, sau în afacerile noastre. Minciuna, incorectitudinea, necinstea, nedreptatea, înşelăciunea, sunt categoric lucruri pe care Duhul Sfânt nu le tolerează. Când le facem, noi ascultăm de firea noastră coruptă. Şi încă odată: Cine face asemenea lucruri nu va intra în Împărăţia lui Dumnezeu, prin urmare nici acum el sau ea nu este de la Dumnezeu, nu are pe Duhul lui Dumnezeu în sine!

Când te duci la serviciu, la şcoală sau la orice alte afaceri, trebuie să-ţi creezi deprinderea să-ţi spui: „Tot ce voi face eu astăzi va fi ori din natura mea coruptă, ori din Duhul Sfânt. Şi veşnicia mea depinde de cine ascult! Indiferent cât câştig dacă spun minciuna şi fac incorectitudinea sau nedreptatea, dacă îmi pierd veşnicia cu Dumnezeu, câştigul este prea mic şi pierderea este prea mare! Nu merită să ascult de fire! Şi oricât aş pierde aici şi chiar dacă aici aş rămâne sărac lipit pământului, dacă am în mine pe Duhul Sfânt am în mine veşnicia! Merită să-L ascult pe Duhul Sfânt şi de aceea voi spune numai adevărul, voi fi corect, voi fi cinstit, voi fi drept, deoarece aşa îi place Domnului meu!

Vă rog să observaţi cum în toate domeniile discutate mai sus, totul se petrece mai întâi în mintea noastră. Acolo noi deliberăm şi acolo noi luăm decizii. Tot ce suntem şi apoi tot ce facem depinde de aceste deliberări interioare şi de deciziile pe care le luăm acolo. Acum aduceţi-vă iarăşi aminte că Duhul Sfânt ne este dat ca să fie „Duhul minţii noastre”. Când noi deliberăm ce să fim şi ce să facem, firea noastră coruptă strigă cu disperare şi din răsputeri să o ascultăm pe ea. Duhul Sfânt ne şopteşte delicat care este învăţătura Domnului Isus în acea problemă şi ne spune care este voia lui Dumnezeu. Întotdeauna când luăm o decizie, noi ascultăm ori de fire ori de Duhul lui Isus.

Adeseori noi ne plângem că suntem slabi, că suntem supuşi greşelii, că n-avem putere să fim mai buni, mai corecţi, etc. Plângerea aceasta ori vine din necunoaşterea acestor resorturi lăuntrice, ori vine pur si simplu din faptul că noi am decis deja de mult că noi vom asculta de fire, nu de Duhul Sfânt.

Acum, scopul acestei scrieri este înainte de toate să ne înveţe să punem în permanenţă întrebarea referitoare la cele două surse: firea coruptă şi Duhul Sfânt. Şi chiar şi numai dacă am pus întrebarea, o parte din luptă este câştigată, căci imediat ne dăm seama ce vine din fire şi ce vine de la Duhul.

Al doilea scop al acestei scrieri este să ajungem la acea decizie sfântă, categorică şi totală că vrem să ascultăm de Duhul Sfânt şi că atunci când Îi cunoaştem călăuzirea vom merge pe calea Lui indiferent cât ne costă!

Până când nu există în noi această decizie fundamentală, vom fi tot falimentari şi vom continua să trăim ca lumea şi vom avea ca sfârşit pieirea.

Viaţa din belşug, viaţa satisfăcătoare, viaţa împlinită ne vine numai din această trăire sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu ne spune: „Puneţi-Mă la încercare”. Adică, luaţi decizia să ascultaţi de Duhul Meu, şi Eu voi deschide zăgazurile cerului şi voi turna peste voi belşug de binecuvântare. Veţi vedea că puterea Mea va fi în voi, şi veţi fi cu totul capabili şi în stare să fiţi oamenii plăcuţi Mie. Dumnezeu îşi manifestă puterea Lui prin Duhul Sfânt în noi şi prin noi numai după ce noi am decis să-L ascultăm în toate pe Duhul Sfânt!

Am început partea aceasta a lucrării de faţă introducând conceptul de „părtăşie cu Duhul Sfânt.” Termenul grecesc, koinonia, înseamnă „parteneriat”, adică fenomenul în care două persoane îşi unesc resursele şi forţele pentru a realiza un obiectiv comun. În cazul parteneriatului cu Duhul Sfânt, obiectivul este transformarea caracterului nostru până când se formează în noi chipul lui Cristos (vezi 2 Cor.3:18) şi transformarea comportamentului nostru ca să devenim sfinţi în toată purtarea noastră, prin „sfinţirea lucrată de Duhul Sfânt” (1 Petru 1:2 şi 14-17). „Roada Duhului” din Galateni 5:22-23 nu este altceva decât o descriere mai detaliată a ce se înţelege prin chipul lui Cristos.

Când în caracterul nostru şi în comportamentul nostru se manifestă „lucrurile firii pământeşti”, noi nu avem părtăşie cu Duhul Sfânt (suntem „în carne” nu „în Duhul”, Romani 8:9). Părtăşie cu Duhul Sfânt avem numai când ne-am format dexteritatea de a defini clar sursa a ceea ce simţim, gândim, sau facem şi când Îl ascultăm pe Duhul Sfânt în toate aceste domenii. Cum ai putea pretinde că tu ai părtăşie cu Duhul Sfânt, când tu asculţi de fire şi, implicit, asculţi de diavolul (pentru identificarea firii pământeşti cu acţiunea diavolului în oameni, vezi Efeseni 2:1-3)?

Cel mai de seamă lucru în viaţa unui copil al lui Dumnezeu este părtăşia cu Tatăl, părtăşia cu Fiul şi părtăşia cu Duhul Sfânt. Când ai pierdut părtăşia, ai pierdut asocierea cu Ei, ai pierdut totul!

Iar părtăşia cu Ei depinde de trăirea în lumină (1 Ioan 1:4-7).

 Lucrarea Duhului Sfânt în adunare

În lucrarea pe care mi-a trimis-o şi pe care eu am afişat-o aici intr-o file, fratele Joldiş face aduce următoarea critică Bisericilor baptiste din România: „Lipseşte manifestarea darurilor, vindecarea, eliberarea demonică, şi un loc pentru minunile Lui ca la cei din Noul Testament!”

Discutând în principiu, foarte multe situaţii actuale îşi au explicaţia în istorie. Dacă ştim ce s-a întâmplat în istorie, putem înţelege cum de s-a ajuns unde suntem astăzi.

Mişcarea penticostală a început în România prin 1924, dar ea a luat un mare avânt abia imediat după al doilea război mondial, mai exact între 1945- 1950. În perioada aceea, o mulţime de Biserici baptiste au trecut în întregime la penticostalism şi s-au declarat Biserici penticostale. În alte locuri, o bună parte dintre baptişti au trecut la penticostali.
Istoric, atunci a intrat cultul baptist în stagnare. Putem spune că nu şi-a mai revenit din lovitura pe care a primit-o atunci.

Fiindcă penticostalii au venit cu accentul pe Duhul Sfânt şi pe darurile Lui cele mai spectaculare, baptiştii s-au speriat de Duhul Sfânt! În multe Biserici baptiste există o frică de a vorbi despre Duhul Sfânt, iar acolo unde se vorbeşte despre El se spune mai mult ceea ce El nu face (adică, se spune că astăzi nu mai dă anumite daruri).

Situaţia se vede în percepţia populară care spune că baptiştii cred în Domnul Isus, iar penticostalii cred în Duhul Sfânt. Prin ceea ce afirm aici nu critic pe nimeni şi nu laud pe nimeni, ci doar semnalez un fenomen care a avut loc în istoria noastră.

Este un fapt că baptiştii se tem de „manifestarea darurilor”, prin care penticostalii înţeleg tocmai darurile pe care le aminteşte fratele Joldiş: vindecările, eliberările de duhuri rele, şi alte minuni.

Paguba cea mai mare pentru baptişti este că temându-se de manifestările miraculoase ale Duhului Sfânt, care de regulă au loc în adunare, mulţi dintre ei neglijează şi lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt.

Afirmaţiile acestea vor stârni, desigur, proteste şi acuze din partea unora dintre fraţii mei baptişti. Dar… tocmai de aceea scriu ce scriu, ca să producem o discuţie despre noi înşine. Căci dacă ne vom judeca singuri, nu vom mai fi judecaţi de Domnul!

Eu cred în proorocii. Domnul mi-a dat încă în 1977 descoperirea că brusc, nu peste multă vreme, comunismul se va prăbuşi de la sine. Pe baza aceasta mi-am alcătuit programul de a face cărţi teologice şi de a forma oameni pentru timpul când va veni libertatea. Când am spus această profeţie în America, experţii de acolo, care erau convinşi că comunismul va birui în toată lumea, s-au uitat la mine ca la o ciudăţenie. Când am început să spun această profeţie românilor prin radio Europa Liberă, am fost considerat ca naiv, deoarece nimeni nu putea crede că un colos aşa de puternic se va prăbuşi de la sine! Dar… s-a întâmplat aşa cum mi-a descoperit Duhul Sfânt şi cum am profeţit! Cum aş putea eu spune că astăzi nu mai există darul acesta?

Eu cred în vindecări miraculoase ca răspuns la rugăciunea prezbiterilor cu punerea mâinilor, deoarece am văzut aşa ceva cu ochii mei! Şi eu cred în minuni de vindecări ca răspuns la rugăciunile Bisericii, deoarece am văzut şi am trăit şi aşa ceva!

Eu cred în multe alte minuni, inclusiv eliberări de stăpânire demonică, prin rugăciunile Bisericii, şi uneori fără nici o rugăciune, minuni care se petrec în timp ce noi predicăm Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum scrie în Marcu 16:20 şi cum se atestă în Faptele apostolilor. Am fost martor şi la asemenea minuni în cursul lucrării mele de predicator al Cuvântului lui Dumnezeu!

Veţi observa însă că eu nu am dat niciodată publicităţii aceste fenomene miraculoase. De ce? Fiindcă aşa am simţit eu, că Duhul Sfânt este suveran şi că El face aceste minuni atunci când voieşte El şi că eu nu trebuie să mă laud cu ceea ce face El!

Poate că am greşit prin această tăcere. Oricum, ar fi o mare schimbare în adunările noastre baptiste dacă noi ne-am ruga pentru vindecarea bolnavilor şi am aştepta să aibă loc acea vindecare, fără să mai adăugăm formula de îndoială „dacă este voia Ta.” Dumnezeu ne porunceşte să ne rugăm pentru bolnavi în Numele Domnului Isus şi ne porunceşte să credem că ceea ce ne-am rugat am şi primit. El voieşte, numai noi să credem!

Îndoiala noastră cu privire la puterea Duhului Sfânt de a face şi astăzi ce a făcut altădată blochează puterea Lui în adunare!

O extrem de importantă clarificare. Dacă Duhul Sfânt nu are libertate în noi ca indivizi, să lucreze în noi voia lui Dumnezeu aşa cum am descris mai sus, atunci automat El nu are libertate nici să facă minuni în adunare! Cu cât este mai puternică părtăşia noastră cu Duhul Sfânt în viaţa personală, cu atât este mai puternică manifestarea Lui cu putere în adunare!

Preexistenţa lui Hristos  de Dr. Benjamin Cocar

Existenţa pre-întrupată a lui Hristos poate fi „doar o simplă inferenţă contemplativă inversată faţă de slava spirituală a Hristosului prezent” (Deissmann); cu certitudine expresia sa cea mai clară este găsită în scrierea târzie care reflectă asupra afirmaţiei rudimentare mesianice, chiar adoptive despre Hristos în comunitatea creştină primitivă (Fapte 2:22‑23; 10:38). Cu toate acestea preexistenţa este cel puţin implicată în cuvintele lui Isus: „Fiul omului a venit”; stăpânul viei „încă mai avea… un fiu preaiubit: în cele din urmă l-a trimis pe el”. Aceasta este explicită în spusele atribuite lui Isus în Evanghelia lui Ioan: „Eu am venit din cer”; „Slava pe care am avut-o cu tine înainte de întemeierea lumii”.

Cercetătorii iudei au atribuit preexistenţa „ideală” lucrurilor (legea, templul) şi persoanelor (Adam, Moise) cu mare reverenţă, imitate probabil în numirea lui Pavel a lui Hristos „ultimul Adam… din ceruri”: Gândirea greacă, reflectată în Philo, era familiară cu preexistenţa sufletelor. Dar este inutil să găsim aici mai mult decât o sursă de termeni utili. Ideea că Fiul lui Dumnezeu, preexistent în mod etern în slavă cu Tatăl, mişcat de dragoste a devenit întrupat era prea central pentru credinţa creştină pentru a depinde de coincidenţele limbajului ca bază a sa.

Pavel face apel la generozitate deoarece Hristos, „deşi bogat a devenit sărac”. El pledează asupra faptului că convertiţii trăiesc ca fii deoarece „Dumnezeu a trimis pe fiul său”; el argumentează pentru ştergerea de sine din faptul că Hristos, fiind în forma lui Dumnezeu, „s-a golit pe sine”; susţine, împotriva pleromei Gnosticilor care umple golful dintre Dumnezeu şi creaţie, că „toate lucrurile au fost create în, prin şi pentru Hristos … care este înaintea tuturor lucrurilor”. Ca „Domn din ceruri”, Hristos oferă modelul pentru umanitatea noastră înviată; în timp ce el s-a coborât prima dată, tot aşa s-a şi înălţat, măsura triumfului său şi asigurarea noastră (2 Corinteni 8:9; Galateni 4:4; Filipeni 2:5‑6; Coloseni 1:15‑16; Efeseni 4:8‑9). Pentru astfel de îndemnuri practice, pastorale cineva nu are nevoie să argumenteze din speculaţiile în plus, ci doar din adevărurile familiare, acceptate, de bază.

Evanghelia şi Epistola lui Ioan, presupunând că Hristos a venit de la Dumnezeu şi a mers la Dumnezeu (Ioan 13:3), accentuează faptul că fiinţa sa trimisă de Tatăl în misiunea divină, exprimând dragostea divină (Ioan 3:16; 1 Ioan 4:9‑10), o revelaţie a Tatălui nevăzut prin unul care aparţinea „din sânul Tatălui” (Ioan 1:18), un Cuvânt divin, prezent când Tatăl a rostit la creaţie şi acum din nou aducând înţeles şi putere lumii (Ioan 1). Pentru Ioan precum şi pentru Pavel, salvarea omenirii derivă nu din orice iniţiativă umană ci din intrarea Fiului etern în timp. Acesta este adevărul crucial în discuţia de aici.

Implicaţiile preexistenţei sunt o preocupare de gândire creştină subsecventă. Slăbeşte oare aceasta umanitatea lui Isus? (Controversele Hristologice: răspuns, Nu, două naturi reale coexistă într-o singură persoană). De ce există întârziere în sosirea lui Hristos? (medieval: răspuns, Dumnezeu a pregătit aceasta cu răbdare). Oare preexistenţa implică continuitatea memoriei dintre Fiul etern şi Isus (modern: răspuns, Nu, o conştiinţă crescândă a unicităţii sale). Dar faptul preexistenţa nu este pus în discuţie, decât acolo unde divinitatea lui Hristos şi misiunea umană sunt pe deplin negate.

I. Introducere

Hristos a existat înaintea naşterii Sale. El a existat înaintea Creaţiei şi înaintea timpului, adică în mod etern.

Existenţa sa înaintea întrupării este considerată preexistenţă.

Dacă Hristos nu a existat înaintea naşterii sale atunci:
– nu există nici o Trinitate eternă
– El nu era Dumnezeu, căci Dumnezeu este etern
– El este un mincinos deoarece El a pretins a fi etern

1. Matei şi Luca încep biografiile despre Isus cu naşterea Sa. Ioan îl prezintă pe Isus ca 8@(@H, logosul etern. Isus a antedatat creaţie. Ioan 1:1 „La început a fost Cuvântul”.

2. Este foarte important să înţelegem preexistenţa lui Hristos pentru a putea înţelege mai bine persoana şi lucrarea Sa.

II. Preexistenţa lui Hristos învăţată prin pronunţarea directă

A. În Vechiul Testament Hristos apare ca Îngerul lui Yahweh

1. Desemnarea Îngerului

Geneza 16:7, 13 Yahweh şi Elohim

Geneza 22:11, 15 Yahweh

Exod 3:2 Yahweh

Judecători 13:13, 15, 16 Yahweh şi Elohim

Iosua 5:13-15; 6:2 Yahweh

2. Îngerul cere închinare, pe când alţi îngeri o interzic

Exod 3:1-5

Iosua 5:15

Apocalipsa 22:8, 9

3. Există o distincţie între Dumnezeu Tatăl şi Îngerul

Geneza 24:7, 40

Exod 23:20, 23

Exod 32:34

Zaharia 1:12-13

4. Îngerul arată spre Hristos şi poate fi identificat cu El

Judecători 13:18-19; Isaia 9:6

Maleahi 3:1; Isaia 40:3; Ioan 1:23-27

5. Îngerul nu apare niciodată după ce vine Hr

Matei 1:20; 2:13, 19

Fapte 5:19; 12:7; 12:23

6. Atât Îngerul cât şi Hristos sunt trimişi de Tatăl

Geneza 24:7, 40; Ioan 3:17

7. Hristos apare ca Yahweh în anumite contexte

Isaia 40:3; Matei 3:3

B. În Noul Testament

1. Ioan Botezătorul a vorbit despre preexistenţa lui Hr

Ioan 1:13; 30

2. Hristos a învăţat preexistenţa Sa

Ioan 8:58

Ioan 17:5

Ioan 17:24

Ioan 6:38; 51

3. Pavel a învăţat preexistenţa lui Hristos

1 Corinteni 10:4-9

Filipeni 2:5-7

Coloseni 1:17

Eternitatea lui Hristos dovedeşte preexistenţa Sa. Dacă Hristos era etern atunci El era preexistent. El a antedatat naşterea Sa în Betleem.

Vechiul şi Noul Testament îl proclamă pe Hristos ca etern.

Isaia 9:6 „Tată Veşnic”

Mica 5:2 „… din zilele veşniciei”

Efeseni 1:4 „Ales în El (Hristos) înaintea de întemeierea lumii”

În persoana Sa Hristos este Dumnezeu/Yahweh

În poziţia Sa în relaţia faţă de Tatăl, El este Fiul, şi Îngerul Domnului/Yahweh

III. Valori practice ale învăţăturii despre preexistenţă

1. Aceasta oferă Vechiului Testament o abundenţă de valoare devoţională continuă

Ioan 5:39 „Acestea (Scripturile Vechiului Testament) mărturisesc despre Mine”

Hristos poate fi găsit în multe contexte din Vechiul Testament, aşa că credincioşii Noului Testament pot folosi Vechiul Testament ca o carte devoţională.

2. Aceasta oferă o reprezentare mai comprehensivă a înţelegerii noastre despre Hristos

Găsirea lui Hristos înaintea Betleemului este o cercetare recompensată.

Credincioşii pot găsi confort, binecuvântări, asigurare în numeroase texte din Vechiul Testament.

Din Geneza şi până în Zaharia, Hristos este prezent în multe instanţe:

Geneza: Creatorul, 1:1; Îngerul lui Yahweh, 16:7-13; 21:17-19; 22:11-18, etc.
Exod: Rugul încins 3:2; Mielul Pascal, 12:37; Stâlpul de nor şi de foc, 13:21; Mâna, 16:15; Stânca, 17:6, etc
Numeri: Adversar faţă de măgarul lui Balaam, 22:22-25;
Deuteronom: Un mare profet, 18:15;
Iosua: Omul cu sabia scoasă, 5:13-15;
Judecători: Îngerul care vizitează părinţii lui Samson, 13:18;
Rut: Răscumpărătorul, 4:14;
2 Samuel: Ciuma datorită păcatului lui David, 24:14-17;
1 Împăraţi: Ilie sub ienupăr, 19:5-7;
2 Împăraţi: A ucis 185.000 de asirieni;
Iov: Răscumpărătorul cel viu, 19:25;
Psalmi: Suferindu-l, Domnul cel înviat, Dumnezeul Etern, Pastorul cel Bun, Cel mai Excelent, etc.
Proverbe: El este Înţelepciunea!
Eclesiastul: El face toate lucrurile frumoase la vremea lor;
Cântarea Cântărilor: Iubitul sufletului nostru;
Isaia – Maleahi: Rădăcina lui David, Emanuel, Prinţ al Păcii, Minunat, Sfătuitor, Robul suferind, Olarul, Neprihănit, Răscumpărător!

IV. Umanitatea şi întruparea lui Isus Hristos

Umanitatea lui Isus este trecută cu vederea în Evangheliile Sinoptice, de parcă nu i-ar trece nimănui prin cap să o cerceteze. Îl vedem în leagăn, crescând, învăţând, supus foamei, anxietăţii, îndoielii, dezamăgirii, şi surprizei (Luca 2:40; Marcu 2:15; 14:33; 15:34; Luca 7:9), şi în final la moarte şi îngropare. Dar în altă parte se aduce mărturie despre adevărata sa umanitatea, de parcă ar putea fi pusă la îndoială (Galateni 4:4; Ioan 1:14), sau semnificaţia ei neglijată (Evrei 2:9, 17; 4:15; 5:7‑8; 12:2).

Cuvântul „întrupare” provine de la latinescul incarnatio, şi înseamnă a întrupa în trup. În teologie, Întruparea este venirea în trup a lui Dumnezeu Fiul, actul prin care a doua persoană a Dumnezeului Triunic a fost întrupată permanent în natura umană. „Trupul” este egal cu un individ întreg, o fiinţă umană (Romani 3:20; 1 Corinteni 1:29).

Întruparea, în timp ce este o idee biblică, nu este un termen biblic. Folosirea sa creştină derivă de la versiunea latină a lui Ioan 1:14 şi apare în mod repetat la autorii creştini latini încă din anul 300 d. Hr.

În calitate de învăţătură biblică, Întruparea se referă la afirmaţia că Dumnezeu, într-unul din modurile existenţei Sale ca Trinitate şi fără aceasta în orice încetare de a fi singurul Dumnezeu, s-a revelat pe Sine omenirii pentru mântuirea ei prin a deveni om.

Întruparea este o doctrină de bază a adevăratului Creştinism. De fapt, aceasta se bazează pe o doctrină şi mai fundamentală şi primitivă, Triunitatea lui Dumnezeu. Fără de Trinitate nu putea să fie nici o Întrupare, şi fără de Întrupare nu putea să fie nici o mântuire din păcat.

1. Un înlocuitor perfect şi fără de păcat trebuia să plătească pentru pedeapsa păcatului.

2. Dumnezeu nu putea să-şi trimită Fiul Său dacă nu exista nici o Triunitate în Dumnezeire.

3. Dumnezeu a trebuit să devină om dacă avea să existe vreo mântuire din păcat deoarece „doar o persoană într-adevăr umană ar putea să sufere şi să moară, şi doar o persoană într-adevăr Divină putea să dea acelei suferinţe valoarea infinită” (Loraine Boettner, Studies in Theology, p. 203).

Întruparea nu este esenţială pentru divinitatea lui Hristos. El era Dumnezeu înaintea de Întrupare şi avea să fie acelaşi dacă nu era nici o Întrupare.

Isus, Omul din Nazaret, este Logosul întrupat, sau Fiul lui Dumnezeu, centrul întâlnirii Dumnezeului-uman. În calitate de Dumnezeu-Om, El mediază pe Dumnezeu pentru oameni; în calitate de Om-Dumnezeu El îi reprezintă pe oameni la Dumnezeu. Prin credinţă uniunea cu El, oamenii, în calitatea de copii adoptaţi ai lui Dumnezeu, participă în relaţia Sa finală faţă de Dumnezeu ca Tată.

Expresii Biblice care zugrăvesc întruparea:
Matei 20:20 El a venit
Ioan 6:51 El a venit din ceruri
Ioan 3:13 El s-a coborât din ceruri
Ioan 3:17 El a fost trimis
1 Timotei 1:15 El a venit în lume
1 Ioan 3:5 El a fost manifestat
Filipeni 2:7 El s-a golit pe sine
2 Corinteni 8:9 El a devenit sărac
Evrei 2:9 El a fost făcut mai prejos decât îngerii
Evrei 10:5 Un trup a fost pregătit pentru El
Galateni 4:4 El a fost pregătit pentru Sine
Ioan 1:14 El a fost făcut trup şi sânge
Romani 1:3 El a fost făcut sămânţa lui David după trup
1 Corinteni 15:47 El este al doilea om, Domnul din ceruri
1 Timotei 3:16 El era Dumnezeu manifestat în trup
Evrei 2:14 El s-a făcut părtaş cărnii şi firii

Golirea de sine a lui Hristos, „Kenosis”

Termenul 6,<@F4H, „kenosis” provine de la verbul grec 6,<T,, a golii. În Filipeni 2:7, ,6,<@F,< este cuplat cu pronumele reflexiv „LJ@H, pe sine.

Filipeni 2:5-8 Golirea lui Isus Hristos

1. Scopul lui Pavel, v. 5

El i-a îndemnat pe filipeni să aibă o atitudine de umilinţă, la fel cu Hristos s-a smerit pe sine, tot aşa şi credincioşii trebuie să fie smeriţi.

2. Existenţa lui Isus în forma lui Dumnezeu v. 6
µ@DN, morfe se referă la caracteristicile reale şi esenţiale ale unui lucru, „forma lui Dumnezeu”, însăşi natura lui Dumnezeu, Isus continuă în mod etern ca Dumnezeu.

3. Isus este egal cu Dumnezeu v.6
Egal vorbeşte de relaţia lui Isus Hristos faţă de Dumnezeu Tatăl, o relaţie de paritate şi echivalenţă

4. Hristos nu a tins spere egalitate, ci s-a golit pe Sine, v. 6
Hristos a privit la Cruce, v. 8

5. Hristos a luat forma unui rob, El a fost făcut în asemănarea oamenilor, v. 7
El a adăugat umanitatea la forma de Dumnezeu, El nu a încetat niciodată să fie Dumnezeu

6. El s-a smerit pe Sine, v. 8

Teorii despre Kenosis

1. Hristos a renunţat la atributele Sale
Dacă aceasta este adevărat atunci El ar fi încetat să fie Dumnezeu. Atributele sunt de drept şi conţin toată esenţa lui Dumnezeu.

2. Hristos a apărut a fi doar limitat
Hristos nu a fost limitat, dar El a acţionat ca un rege care călătorea în formă deghizată.

Aceasta va contrazice însăşi natura lui Isus. În Filipeni 2, Pavel învaţă adevărata umilinţă; folosirea lui Pavel a lui kenosis a fost pentru a îndemna la lipsa de egoism autentic din partea credincioşilor, ceea ce a colaborat prin demonstrarea ultimă a altruismului din toate timpurile – golirea de sine a Fiului lui Dumnezeu.

3. Hristos a renunţat la folosirea atributelor Sale

Având atributele dar nefolosindu-le este ca şi când a nu le avea.

Toate teoriile de mai sus nu au suport biblic. Hristos a venit şi s-a prezentat pe Sine ca Unul care „îi cunoştea pe toţi oamenii”, şi „ştia ce este în om”, şi a calmat furtunile, a înmulţit pâinile, a înviat morţii, a vindecat bolnavii, şi totuşi El a murit ca un om neajutorat.

4. Hristos a renunţat la folosirea independentă a atributelor Sale divine

În kenosis Isus a pus deoparte exerciţiul absolut şi a preluat statutul unui rob. El a părăsit statutul său de conducător şi a preluat statutul unui rob, , 2 Corinteni 8:9; Filipeni 2:6-7, Evrei 2:9.

Ioan 8:28-29 El nu a făcut nimic din propria Sa iniţiativă
Ioan 12:49 El nu a vorbit din propria Sa iniţiativă
Ioan 14:10 Cuvintele Sale erau cuvintele Tatălui Său
Ioan 7:16 Învăţătura Sa era de la Tatăl
Evrei 2:8 Fiu ascultător
Evrei 10:7 Voia lui Dumnezeu nu a Sa (Matei 26:39)

5. Hristos nu a renunţat la folosirea atributelor Sale absolute sau „imanente”, precum sfinţenia, adevărul, dragostea.

6. Hristos a renunţat în mod voluntar la folosirea independentă a atributelor Sale „relative”, precum omnipotenţa, omniscienţa, omniprezenţa, etc. În relatările din Noul Testament, există evidenţă a faptului că Isus a folosit atributele Sale relative, dar nu le-a folosit în mod independent faţă de Tatăl Său.

Matei 14:19 El s-a rugat înainte de multiplicarea pâinii
Ioan 11:41-42 El s-a rugat înainte de a-l învia pe Lazăr din mormânt

7. Isus a menţinut conştiinţa de sine a Sa în cadrul kenosis-ului

Ioan 8:42, 58
Ioan 17:5, 8
El era perfect de conştient de starea Sa pre-întrupată, şi de „mintea” care l-a determinat să facă schimbarea în stare.
Ioan 8:28, 29 ne spune că Isus nu a vorbit din iniţiativa Sa, ci lucrurile „pe care m-a învăţat Tatăl…”
Ioan 12:49; 7:16; 14:10, etc
Evrei 10:7 Hristos a venit să facă voia lui Dumnezeu, El s-a supus faţă de Tatăl într-un fel nou

8. Isus s-a supus faţă de puterea Duhului Sfânt

Matei 12:28
Luca 4:14
Luca 8:43
Fapte 1:2
Fapte 10:38

A menţinut Isus kenosis-ul după înălţarea Sa?

Unii spun că kenosis este întruparea, dar textul din Filipeni continuă cu „înălţarea” lui Hristos care reprezintă reversul de la kenosis. Se pare a fi clar că poziţia pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Isus după kenosis-ul şi umilirea sa (Filipeni 2:9-11), a fost o restabilire a lui Isus în măsura largă faţă de statutul Său pre-întrupat, Ioan 17:5, şi astfel un revers al kenosis-ului.

1. Manifestarea slavei Sale a fost restabilită atunci când El a mers înapoi la Tatăl, Ioan 17:5

2. Umanitatea lui Hristos care a fost neglorificată în kenosis este acum glorificată, Ioan 20:19, 26; Filipeni 3:21.

3. Întruparea este permanentă, aceasta nu va fi niciodată schimbată. Isus va avea întotdeauna „asemănarea oamenilor”. Înălţarea nu a inversat întruparea, Fapte 7:54-56, 1 Timotei 2:5

4. La sfârşitul Împărăţiei Mileniale Hristos va preda împărăţia Tatălui, 1 Corinteni 15:24, 28.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/teologie_sept08.htm

Donald Trump: Declar că lăcașurile de cult sunt esențiale pentru societate. Cer guvernatorilor să permită bisericilor să se deschidă chiar acum. Dacă nu o vor face în acest weekend, voi trece peste guvernatori

download - Copie

DE VLAD PÂRĂU  /   ȘTIRI   /   Publicat: Vineri, 22 mai 2020, 23:30   /   Actualizat: Vineri, 22 mai 2020, 23:55

Donald Trump: Declar că lăcașurile de cult sunt esențiale pentru societate. Cer guvernatorilor să permită bisericilor să se deschidă chiar acum. Dacă nu o vor face în acest weekend, voi trece peste guvernatori

ARTICOLE RELAȚIONATE

Trump sare în ajutorul fermierilor afectați de blocarea țării, cu 3 miliarde de dolari: „Guvernul le va cumpăra toate produsele nevândute”
Trump sare în ajutorul fermierilor afectați de blocarea țării, cu 3 miliarde de dolari: „Guvernul le va cumpăra toate produsele nevândute”

Președintele Iohannis: Stați acasă de Sărbători! Nu mergeți în vizite la prieteni și familie! Solicit tuturor autorităților să nu slăbească niciun moment vigilența! În aceste zile, rămân în vigoare absolut toate restricțiile
Președintele Iohannis: Stați acasă de Sărbători! Nu mergeți în vizite la prieteni și familie! Solicit tuturor autorităților să nu slăbească niciun moment vigilența! În aceste zile, rămân în vigoare absolut toate restricțiile

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că bisericile sunt locuri esențiale ce oferă servicii esențiale societății, somându-i pe unii guvernatori de state să aprobe deschiderea deîndată a lăcașurilor de cult, informează Tribuna Românească de la Chicago.

Donald Trump le-a transmis joi reporterilor de la Casa Albă că va lua atitudine în sprijinul bisericilor discriminate de ordinele executive ale guvernatorilor, ordine care au declarat bisericile ca fiind neesențiale societății în timpul pandemiei de COVID-19, deși acestea sunt protejate de Primul Amendament.

Totodată, președintele american a emis vineri un ordin executiv prin care declară că bisericile și locurile de închinare sunt esențiale Statelor Unite și că acestea asigură servicii esențiale societății. Președinele Trump a cerut deschiderea imediată a acestora, lansând un avertisment guvernatorilor care se opun.

„Unii guvernatori au considerat esențiale magazinele de băuturi alcoolice și clinicile de avort, dar au lăsat în afară bisericile. Nu este corect.

Astfel, voi îndrepta această nedreptate și declar lăcașurile de închinare esențiale. Cer guvernatorilor să permită bisericilor și lăcașurilor noastre de închinare să se deschidă chiar acum.

Lăcașurile de închinare sunt locuri care țin societatea noastră împreună și poporul nostru unit. Oamenii cer să meargă la biserică, în sinagogi, la moscheile lor. Zeci de milioane de americani îmbrățișează închinarea ca fiind o parte esențială a vieții.

Slujitorii, pastorii, rabinii, imamii și alți lideri religioși se vor asigura că congregația lor va fi în siguranță când se adună în rugăciune. Îi cunosc bine, își iubesc congregațiile, își iubesc oamenii, nu vor să li se întâmple nimic rău și de altfel, nimănui.

Guvernatorii trebuie să acționeze corect și să permită acestor lăcașuri de credință importante și esențiale să se deschidă chiar acum.

Dacă nu o vor face în acest weekend, voi trece peste guvernatori. În America avem nevoie de mai multă rugăciune, nu de mai puțină”, a declarat Donal Trump, potrivit ziarului românilor americani „Tribuna”, editat și tipărit la Chicago.

CELE MAI POPULARE
OPINII

Medicul legist Vladimir Beliș: „Graficul deceselor de Covid e greșit. Fără autopsii nu se poate ști cu adevărat. Nu putem să spunem că testul e pozitiv și gata, asta e cauza decesului”

ȘTIRI

Ministerul Sănătății și MAI au emis ordine comune privind purtarea măștii sanitare, măsurarea temperaturii la intrarea în instituții și magazine, dezinfectarea după fiecare utilizare a obiectelor de cult ce intră în contact cu credincioșii

Două ordine comune ale Ministerului Sănătății și MAI au fost publicate vineri seară în Monitorul Oficial. Este vorba de un ordin privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă și un ordin

Donald Trump: Declar că lăcașurile de cult sunt esențiale pentru societate. Cer guvernatorilor să permită bisericilor să se deschidă chiar acum. Dacă nu o vor face în acest weekend, voi trece peste guvernatori

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că bisericile sunt locuri esențiale ce oferă servicii esențiale societății, somându-i pe unii guvernatori de state să aprobe deschiderea deîndată a lăcașurilor de cult

Judecătoarea Dana Gîrbovan, despre decizia CEDO în cazul Koveși: Este destul de superficială

Liderul Uniunii Naționale a Judecătorilor (UNJR), judecătoarea Dana Gîrbovan, a spus, joi, referitor la decizia CEDO în privința Laurei Codruța Kovesi, că CCR a fost atacată pe nedrept.

Răuvoitorii în perioada de alertă (maximă?!)

Secretarul de stat Raed Arafat, într-o intervenție publică, ne spune că există „aginturi”(troli, servicii secrete străine, organizații oculte, nu știu dacă nu a pomenit și de extratereștri), care, prin știri false și comentarii,

Artistul Nicolae Voiculeț: Demnitatea pierdută a multor români e măsurată acum de termometrele de la intrarea în hypermarketurile pandemiei!

Artistul Nicolae Voiculeț spune că „României i s-a pus pumnul în gură” și spune că asistă la „la funeraliile unei „societăți” infectate și înmormântate „la ordin”… ”, se arată într-un mesaj trimis pe adresa redacției ActiveNews.ro.

Primarul Daniel Florea îi interzice ministrului Muncii să intre în sectorul 5, după ce a vizitat românii din Germania: „Nu veniți, că nu intrați!” Edilul vrea ca Alexandru să respecte legea privind carantinarea obligatorie a persoanelor intrate în țară

Vizita Ministrului Muncii în Germania, unde a vertificat cum sunt tratați muncitorii sezonieri români,nu este lipsită de controverse. Deși Violeta Alexandru susține că nu trebuie să stea în izolare, după ce s-a întâlnit

Grecii, bulgarii și sârbii vor circula liberi în cele trei țări, de la 1 iunie. România, invitată să facă parte din acest acord turistic, face opinie separată. Oficial român: „Cred că românii vor prefera turismul românesc”

Prim-miniștrii din România, Grecia, Bulgaria, Serbia au discutat marți cum să deschidă granițele între ele. Dacă reprezentanții ultimelor trei state au convenit deschiderea granițelor pentru turism

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL: După alegeri, vom fi într-un parteneriat absolut firesc cu USR pentru reformarea României. „Noi suntem condamnați să guvernăm!”

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat, vineri, la Digi24, că după alegerile parlamentare PNL va guverna alături de USR, fiind un parteneriat pentru „reformarea României”.

Ion Cristoiu propune lansarea unei petiții online în care președintele Iohannis să nu ne mai spună „dragii mei”: ”Dragi” presupune o apropiere. Eu mă simt jignit ca un președinte întâmplător să-mi spună așa”

Jurnalistul Ion Cristoiu dorește să lanseze o petiție online în care să ceară președintelui Klaus Iohannis să nu se mai adreseze românilor, în ieșirile publice, cu formula „dragii mei”.  În mesajul video postat de Cristoiu

33 de dosare penale pentru achiziții publice în timpul pandemiei COVID-19, deschise la DNA. Sunt vizate și achizițiile Unifarm, care a cumpărat cumpărat izolete la 17.000 de euro bucata

DNA a deschis 33 de dosare penale pentru achiziții publice de echipamente medicale în perioada stării de urgență, potrivit șefului instituției,

Demiterea polițistului sindicalist din Timișoara, care a atras atenția asupra normei de amenzi în timpul stării de urgență, anulată de IGPR

Starea de urgență nu s-a lăsat doar cu un număr uriaș de amenzi, ci și cu sancțiuni în rândul sindicaliștilor din Poliție. Este cazul unui sindicalist

MAE român reacționează la afirmațiile premierului de la Chișinău, care fusese enervat de reproșurile făcute guvernului său de europarlamentarul Siegfried Mureșan

Ministerul Afacerilor Externe și-a exprimat vineri „dezacordul puternic” față de afirmațiile denigratoare la adresa României făcute pe social media de premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, care a reacționat dur la o postare a europarlamentarului român Siegfried Mureșan despre „eșecul” Chișinăului în implementarea unor reforme

EXTERNE

Deși procurorul general i-a cerut să poarte mască, Donald Trump iese cu fața neacoperită și îi anunță pe americani: NU voi mai închide țara în cazul unui al doilea val de COVID-19

Președintele Donald Trump a declarat joi că dacă un al doilea val al epidemiei noului coronavirus va afecta din nou Statele Unite nu va mai încerca să închidă din nou țara, informează dpa, potrivit agerpres.

Chemarea la rugăciune din mai multe moschei din Turcia, înlocuită cu imnul comunist „Bella Ciao”. Se face anchetă

Cântecul partizanilor italieni „Bella Ciao”, coloană sonoră în serialul „La Casa de Papel”, a răsunat joi din minaretele din Izmir în locul obișnuite

Geopolitica lumii post-COVID

Cum-necum, ne apropiem de final cel puțin într-o primă etapă din pandemia de gripă chinezească

ECONOMIE

Versiunea Poliției asupra scandalului de la Kaufland nu se confirmă. Filmul INTEGRAL al incidentului arată cum un polițist, enervat că i s-a cerut să se legitimeze, își cheamă colegii să aresteze două persoane (VIDEO)/ Reacția Kaufland

Imagini ce au făcut turul rețelelor de socializare prezintă mai mulți polițiști care iau pe sus și încătușează un cetățean în fața unui magazin Kaufland.

https://www.activenews.ro/stiri/Donald-Trump-Declar-ca-lacasurile-de-cult-sunt-esentiale-pentru-societate.-

Coreea de Nord admite oficial că Kim Jong-un nu poate curba timpul și spațiul în mod magic de S.J. HotNews.ro

download - Copie

Vineri, 22 mai 2020, 21:35 Actualitate | Internaţional

Kim Jong-un

Kim Jong-un
Foto: Myunggu Han/Penta Press/Profimedia Images

Ziarul oficial al Partidului Comunist din Coreea de Nord a negat că liderii regimului pot curba magic timpul și spațiul, punând capăt unei tradiții folosite pentru a releva puterile mistice ale liderului Kim Jong-un și ale fostului conducător Kim Jong-il, relatează The Telegraph.

În cel mai recent semn că regimul pare să renunțe la crearea de mituri legate de liderii săi, ziarul Rodong Sinmun a negat săptămâna aceasta că membrii familiei Kim sunt maeștri ai „chukjibeop”, o metodă de a contracta spațiul și a călători distanțe uriașe într-o perioadă scurtă de timp, potrivit mitologiei est asiatice.

Ziarul de propagandă al regimului a notat că: „În termeni realiști, o persoană nu poate dispărea subit și reapărea prin plierea spațiului”.

După ce Kim Jong-un nu a reușit să ajungă la o înțelegere cu președintele american Donald Trump în cadrul summitului de la Hanoi de anul trecut, acesta s-a concentrat pe afișarea unei laturi mai „umane” a sa, îndemnând nord-coreeni să evite mitificarea liderului lor.

„Mitificarea activității revoluționare a unui lider și a imaginii sale ar duce la ascunderea adevărului”, ar fi spus liderul nord-coreean după eșecul negocierilor cu Statele Unite din luna martie a anului trecut, potrivit presei de stat.

Subiectele zilei

Sambata, 23 Mai 2020

Ce înseamnă zonă metropolitană, unde nu e nevoie de declarație pe proprie răspundere pentru a circula între localități. Precizările MAI

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, vineri, o serie de precizări oficiale cu privire la cum este definită zona metropolitană în interiorul căreia cetățenii se pot deplasa fără a fi
citeste tot articolul
Ce se asortează cu un Ferrari sau Bentley?

Asocierea Hublot-Ferrari și Breitling-Bentley va fi scoasă la licitație publică în doar 4 zile prin prezența unor modele exclusiviste și piese de colecție de ceasuri realizate în ediții
citeste tot articolul
MAE reacționează la „declarațiile denigratoare” ale premierului moldovean la adresa României: Complet inacceptabile / Ce a spus Ion Chicu

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) califică drept „complet inacceptabile” declarațiile la adresa României postate de prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, vineri, pe o
citeste tot articolul
Coreea de Nord admite oficial că Kim Jong-un nu poate curba timpul și spațiul în mod magic

Ziarul oficial al Partidului Comunist din Coreea de Nord a negat că liderii regimului pot curba magic timpul și spațiul, punând capăt unei tradiții folosite pentru a revera puterile mistice ale
citeste tot articolul
Tătaru: Suntem pe o perioadă descendentă a cazurilor de coronavirus / Dacă această etapă merge bine, ne gândim să deschidem terasele de la 1 iunie și plajele de la 15 iunie

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a afirmat vineri, la Iași, că românii se pot gândi la vacanță în faza actuală a epidemiei de Covid-19, însă relaxarea trebuie să se facă
citeste tot articolul
Cazul fostului episcop de Huși: În dosarul celor doi prelați sunt trei victime minore. Una dintre ele, abuzată de ambii preoți

În dosarul preoților Corneliu Onilă și Sebastian Jitaru, cercetați de procurorii de la Curtea de Apel Iași pentru agresiune sexuală, sunt trei victime minore, iar una dintre ele a fost abuzată
citeste tot articolul
Cercetători elvețieni au reușit să reproducă noul coronavirus pornind de la genomul acestuia

O echipă de cercetători elvețieni a recreat cu succes virusul SARS-CoV-2 pornind de la genomul său. Asta nu înseamnă însă că noul coronavirus a fost creat în laborator, scrie David
citeste tot articolul
??HARTĂ Orașul în vremea pandemiei: 7 zone din centrul Bucureștiului devin pietonale în weekend pentru a reduce aglomerația din parcuri

Primăria Capitalei transformă în acest weekend, în intervalul 8:00 – 20:00, mai multe străzi din centrul Bucureștiului în zone pietonale. Totul a pornit de la o inițiativă a
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Statele Unite se apropie de 100.000 de decese / Africa a depășit pragul de 100.000 de infecții / Thailanda: Zero cazuri și decese noi

Numărul cazurilor de coronavirus raportate la nivel mondial a ajuns la aproape 5,2 milioane, iar ce al deceselor asociate cu Covid-19 este de aproximativ 335.000, în condițiile în care
citeste tot articolul
Corporate News : Facebook prefigurează locurile de muncă ale viitorului

Este mai simplu pentru companiile tech mai mici să promoveze munca de la distanță. Dar este cu totul altceva când un titan din Silicon Valley anunță schimbări majore pentru cei 45.000 de
citeste tot articolul
SUA anunță sancțiuni împotriva a 33 de companii și instituții chineze

Departamentul de Comerț al Statelor Unite a anunțat vineri că va adăuga 33 de companii și alte instituții chineze pe lista neagră datorită încălcării drepturilor omului și pentru a răspunde
citeste tot articolul
Tătaru susține că nu există nicio diferență de opinie între el și premierul Orban în ceea ce privește purtarea măștii

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, vineri, că nu există o diferență de opinie între el și premierul Ludovic Orban în ceea ce privește purtarea măștii în spații
citeste tot articolul
INTERVIU Calvarul unei paciente cu cancer tiroidian care nu găsește de luni întregi Euthyrox: Organismul meu este total bulversat. Mai spune câte un domn din ăsta sus-pus că noi facem stocuri…

Gabriela Ilau are 48 de ani și locuiește în Bârlad. Vara trecută, viața ei s-a schimbat complet după ce i s-a umflat un ganglion la gât. A aflat că are cancer tiroidian și, în
citeste tot articolul
Timișoara: Primul transfer de plasmă de la un pacient vindecat de COVID la altul în stare critică

La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara s-a efectuat, vineri, primul transfer de plasmă de la un pacient care a fost infectat cu COVID-19 și a fost vindecat, la un
citeste tot articolul
O uriașă placă tectonică de sub Oceanul Indian se rupe în două

Uriașa placă tectonică aflată sub Oceanul Indian se va rupe în două într-un interval de timp scurt din punct de vedere geologic, conform unui nou studiu, transmite vineri Live Science.
citeste tot articolul
VIDEO NASA a dat undă verde primului zbor cu echipaj uman la bordul unei rachete SpaceX, pe 27 mai

NASA a anunțat vineri că a dat undă verde lansării, miercurea viitoare, a doi astronauți americani la bordul unei rachete SpaceX, fiind primul zbor american cu echipaj uman din 2011, relatează AFP.
citeste tot articolul
Cazul Khashoggi: Fiii jurnalistului i-au iertat pe ucigași: „Cine iartă și face împăcări, răsplata lui este de la Allah”

Expertul ONU care investighează uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi de către agenții saudiți din Istanbul a declarat că este „șocant” că familia jurnalistului i-ar fi putut ierta pe
citeste tot articolul
FRF a anunțat data la care se vor relua meciurile din Liga 1

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunțat, vineri, în cadrul unei videoconferințe, că „toate lucrurile merg conform planului” și că pe 13 iunie vor
citeste tot articolul
Naomi Osaka, sportiva care domină ierarhia încasărilor – Ce record a depășit

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka a devenit sportiva cu cele mai mari venituri din lume, anunță Forbes.
citeste tot articolul
FOTO Eva Mendes și machiajul inovator descoperit la 46 de ani, în izolare

S-a retras din lumea cinematografiei, iar acum se ocupă de creșterea celor două fiice ale sale. Eva Mendes a ajuns la 46 de ani, iar pe rețelele sociale a arătat fanilor din întreaga lume cum se
citeste tot articolul
Bancul zilei: Moldovenii și românii

Un român și un moldovean stau de vorbă: – Bre, moldovene…
citeste tot articolul

Omagii celui ce a fost Dr. Ravi Zacharias

download - Copie

MisiuneStiri / May 23, 2020 / Leave a Comment / Ravi Zacharias

Ravi Zacharias – Un campion în corida ideilor

În plină criză cauzată de Coronavirus a plecat dintre noi să-și primească coroana un titan al credinței și gândirii creștine Ravi Zacharias. Din prăfuitul și umedul Chennai – cunoscut pentru creștini prin mormântul apostolului Toma – Ravi a ajuns o voce clară, inteligență, rațională, persuasivă în marile centre intelectuale ale lumii. Ravi a fost un apologet inegalabil al credinței creștine, un glas inconfundabil în pustiul paradigmei postmoderne. Prin apariția lui exotică, prin accentul lui sofisticat, prin complexitatea cuvintelor și a sintaxei, prin simplitatea cu care a clarificat confuziile teologice, prin puterea de persuasiune a argumentelor sale și prin logica discursului sau, Ravi a fascinat generații de tineri credincioși, a aprins imaginația unei noi generații de teologi și i-a făcut să gândească pe mari gânditori atei, agnostici și seculari.

Ravi nu a avut doar o inteligență și cunoștință superioare, ci și o carismă captivantă, o prezență personală cuceritoare și o umilință uimitoare. Deși a fost un intelectual creștin de statură înaltă, n-a fost niciodată cu capul în nori. Conceptele teologice imposibile le-a adus în lumea posibilului nostru de înțelegere. A făcut credința interesantă în mediile academice, în contextual postmodern și în sistemul secular. Așa cum spunea de multe ori, scopul lui era să-I facă pe gânditori să creadă și pe credincioși să gândească. La plecarea lui Acasă, putem spune că și-a îndeplinit misiunea. În această continuă coridă a ideilor, Ravi a fost un campion. Dumnezeu l-a chemat să-I dea coroana. Noi rămânem cu un gol imens, în timp ce el este deja plin de gloria Tatălui.

Pastor Florin T. Cîmpean

Ravi…un adevărat prieten a lui Hristos!

Un model! O mărturie! O motivație!

Pentru el, ieri, vremelnicia s-a încheiat întrând în veșnicie triumfător!

Pastor David Magdut

 Mulțumim Ravi!

„Nu mă voi pierde niciodată pentru că voi fi cu Cel care mă salvează!” (Ravi Zaharias)

S-a născut în sudul Indiei, la Chennai, acum 74 de ani. Inițial a fost vânzător de sări. Fashion indian. La 17 ani s-a convertit la creștinism într-un spital din New Delhi. Inițial adolescentul avusese o tentativă de sinucidere. A fost momentul în care Ravi a înțeles că religiile lumii pălesc în fața creștinismului. Pentru că acesta nu e religie, ci relație directă cu Dumnezeu!

La 20 de ani a migrat în Canada. A urmat studii la universități. Și călătorii misionare epuizabile. Contribuția sa la răspândirea creștinismului și modul științific în care și-a transmis ideile „ucigând” orice filosofie care se putea ridica împotriva lui Hristos i-au adus 10 titluri onorifice de doctor (Honoris Causa) prin Universități. Visul său a fost să deschidă centre RZIM în peste 100 de țări.

La 37 de ani a predicat la invitația lui Billy Graham. În Amsterdam, la o mega-conferință în fața a peste 3800 de mari evangheliști din 130 de țări ale lumii a avut un mesaj dificil: „Religiile, filosofiile și culturile lumii au creat un vârf de cizmă între Evanghelia lui Hristos și mintea omului!” Evenimentul a fost vârful de lance. Aici începe apologetică sa. Ascensiunea rapidă. Anul următor Ravi a pus bazele fundației RZIM (Ravi Zacharias Internațional Ministries). De atunci mesagerul indo-american a călătorit planeta în lung și-n lat, predicând și apărând Evanghelia sfântă a lui Hristos în fața a milioane de oameni. A vorbit de la soldații de pe frontul din Vietnam, asiaticilor și africanilor săraci, până la miliardarii lumii, de pe terenuri virane, în aer liber, până în aule impresionante ale marilor universități, de la ONU la Academia Militară din Moscova, de la Teatrul Național din Abu Dhabi, la Oxford, Cambridge ori Dineul cu Rugăciune de la Washington. Dacă am menționa numai amvoanele de unde i s-a auzit glasul nu ar încăpea într-o carte! Numai într-un singur an reverend Ravi a predicat la 600 de conferințe în 100 de țări!

Ultima să călătorie terestră a fost în ianuarie 2020 în Filipine. A fost invitat de fostul mare boxer Manny Pacqhiao la un dineu de rugăciune de Ziua Bibliei la Manila. Pe 19 mai Ravi a plecat în ultima călătorie. La invitația celui mai celebru Rege: Isus Hristos. Invitația are sens unic. Și veșnic. Drum bun Ravi!

A fost foarte iubit de tineri. Și nu doar de ei. Ideile și argumentele sale, gândirea profundă, timbrul vocal, blândețea din ochi, cele 28 de cărți scrise (Logica lui Dumnezeu; Isus printre alți dumnezei; Poate omul trăi fără Dumnezeu; Sfârșitul rațiunii; Mielul și Führerul; Eu, Isaac, să mă căsătoresc cu ține, Rebeca; Lumina în umbra Jihadului etc) l-au impus pe scena lumii nu doar ca o voce de tulnic, ci ca un sfânt ce trebuie urmat! Sfinții ca el sunt singurele clone de care avem atâta mare nevoie, și pe care le-am îngădui!

Zilele trecute fata mea cea mare – un fan devotat al pastorului – mi-a spus tristă: „O să moară Ravi și eu nu am apucat să îl văd face-off!” Azi mi-a dat mesaj: „A plecat Ravi!” Da, Ravi unul dintre cei mai mari apologeți creștini ai secolului a plecat printre îngeri! De la reședința sa din Atlanta. I-am spus fetei mele că lucrarea sa pe Terra s-a încheiat. Urmează altcineva să îi ia locul…

Evanghelizare. Apologetică. Discipline spirituale. Instruire. Caritate. Cinci piloni care îl definesc pe Ravi Zacharias. La înmormântarea sa, familia a spus că nu dorește să primească flori, ci cadouri. Chiar și după plecarea lui, Ravi dorește să facă daruri celor sărmani!

Mulțumim doctor Ravi!
Fie ca memoria ta să fie mereu pomenită!
Și lucrarea pe care ai făcut-o pentru noi să aibă mereu har proaspăt!
La revedere! Or see you soon!

Nicolae. Geantă
19 mai 2020, home

Dr. Ravi Zacharias, omul cu o chemare divină din partea lui Dumnezeu

Într-o perioadă de 25 de ani a scris 33 de cărți, dar cea mai valoroasă fiind viața lui însuși, o viață trăită cu intensitate totală printre oameni de toate categoriile.

Ca și comunitate română am fost onorați să-l avem la una din cele mai reușite Convenții a bisericilor române organizată de Biserica Betania din Chicago.

Dumnezeu mi-a oferit harul, onoarea să-l pot întâlni personal, timp în care să-l aud rostind cuvinte ce au rămas ca pietre de căpătâi pentru viață mea de fiecare zi.

Întotdeauna prezența lui între oameni a impus un deosebit respect. Când vorbea, te vedeai silit să faci liniște în suflet și să ai suficiente urechi să-l asculți și o inima bine pregătită pentru ceea ce Dumnezeu vorbea prin el.

A plecat spre CASA mult dorită, iar nouă ne-a lăsat o moștenire veșnică ce avea la baza vieți lui de zi cu zi o slujire fără echivoc, trăită sub călăuzirea Duhului Sfânt.

La revedere Dr. Zacharias!

Cu respect

Rev. Ilie U. Tomuța

Dincolo de o minte sclipitoare, o integritate ireproșabilă și o pasiune fierbinte pentru salvarea sufletelor, Dr. Ravi Zacharias a fost și rămâne un model de o modestie creștină care a fost nu numai de cei ce l-au cunoscut îndeaproape, dar și văzut de departe de noi toți ceilalți!

Pastor Cristian Ionescu

Pentru tinerii misionari, Ravi Zacharias rămâne un model de credincioșie față de angajamentul sacru, dar și un exemplu grăitor al faptului că Domnul este preocupat de mântuirea popoarelor.

Deși era doar un adolescent, la convertirea lui a promis că „nu va lasă nici o piatră neîntoarsă în căutarea lui după adevăr”. Și-a trăit viață studiind și proclamând Adevărul, iar în finalul vieții sale omenirea este îmbogățită prin vasta moștenire de cărți în care a scris adevăr despre Adevăr.

Faptul că India a oferit lumii un apologet creștin atât de valoros, naște determinarea de a-l vești pe Hristos și celor mai neevanghelizate grupuri etnice, cu nădejdea că și de acolo se vor ridică acest gen de lucrători creștini, care să-și comunice credința cu claritate și convingere!

 Ileana – Ina Hrișca

Director Executiv al Centrului Român de studii Transculturale

No one prepared me for the hardships that would come with being a conservative Christian at a competitive undergraduate school. As a freshman, I found out very quickly that my worldview not only clashed with those of my liberal and atheist professors but that I was also going to be isolated from the rest of my class and singled out for my beliefs. It was the first time I’ve ever really had to answer for my faith.

After a few phone calls and conversations with my Youth Pastor, he recommended I listen to RZIM. From that moment forward, Ravi Zacharias had such a profound impact on my life, that I can look back today and pinpoint that time as the beginning of a newfound and deeper relationship with Christ than ever before.

Ravi Zacharias didn’t just tackle some of the hardest topics and questions that I was facing, he also inspired me to ask my own questions and dig deeper into God’s Word. Slowly, the breaks in between my classes became a time of studying Scriptures and praying. Those difficult and confusing moments of college have now become memories of endearment because they were spent so closely alongside my Savior Jesus and made me the godly woman that I am today.

It’s not a surprise that even some of the most boasted religious universities will actually lead adolescents away from the Christian faith. I am not one of them, because I had too great of a teacher.

Thank you, Ravi Zacharias, for your love and passion for young people, for the doubters, and the questioners.

Ruth Timlin

Zilele acestea a plecat Acasă dintre noi unul dintre uriașii credinței creștine, un exemplu de viață și slujire, marele evanghelist-apologet Ravi Zacharias. El a fost credincios promisiunii făcute lui Dumnezeu la 17 ani, bolnav fiind, pe un pat de spital: „Dacă mă ridici din acest pat și mă fac bine, promit să nu las nici o piatră neîntoarsă în urmărirea Adevărului”. Adevărul a fost piatra de temelie a vieții lui. Dragostea pentru Dumnezeu l-a împins în acțiune, dar și în căutarea cunoașterii lui Dumnezeu în Scripturi. Evanghelist itinerant, și unul dintre marii apologeți ai generației noastre, profund și poetic, autentic și magnetic în expunerile lui, a alergat neobosit de-a lungul vieții să predice și să apere Adevărul pe toate continentele.

Îndrăgostit de Dumnezeu cu fiecare fibră a ființei lui, aducea fiecare mesaj al lui și pe cel care îl asculta la Calvar, unde adevărul, dreptatea, dragostea și iertarea se întâlnesc toate în jertfa Domnului Isus Hristos. Ravi Zacharias a plecat pentru o vreme. Noi, creștinii contemporani, am pierdut un mare slujitor. Am câștigat, în schimb, o mare moștenire spirituală. Să nu pierdem această frumoasă moștenire, și să zidim mai departe ceea ce curajosul martor al lui Hristos a început.

Pastor Misionar Marcel Șaitiș

Galerie foto

Cine este Duhul Sfânt pentru mine? | Calea, Adevărul și Viața 653, cu Aurel Avram

download - Copie

„Există o dimensiune a prezenței Duhului Sfânt în viața oricărui credincios”!

Invitatul de azi e Aurel Avram, pastor la Biserica „Speranța” din Timișoara. În prima parte îți preprezentăm câteva elemente teologice de bază privind persoana și lucrarea Duhului Sfânt. În partea a doua, prin mărturia largă a pastorului Aurelian Barbu, vom descoperi modul specific în care Duhul Sfant a lucrat în viata lui ca slujitor, începand de la momentul mântuirii, continuând cu împuternicirea pentru slujire, autoritate, ungere, călauzire, roade și daruri spirituale.

Alte materiale edificatoare îți stau la dispoziție aici: https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual

Poți urmări oricând canalul Alfa Omega TV, chiar și dacă nu ai televiziune prin cablu: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

Mulțumim că ne ajuți să răspândim Cuvântul Domnului și să vestim venirea Lui: https://alfaomega.tv/proiecte

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Profetia si Evanghelia
  Profetia si Evanghelia
 • Devoțional pentru copii, cu Edi Kifor | Matei 7:7-8 (Ep. 06)
  Devoțional pentru copii, cu Edi Kifor | Matei 7:7-8 (Ep. 06)
 • De unde vin lucrurile bune si lucrurile rele? Ne bate Dumnezeu?
  De unde vin lucrurile bune si lucrurile rele? Ne bate Dumnezeu?
 • Ascultă Biblia: 1 Corinteni 10-13
  Ascultă Biblia: 1 Corinteni 10-13
 • Joyce Meyer - Poti avea adevarata bucurie!
  Joyce Meyer – Poti avea adevarata bucurie!
 • Cine are autoritate spirituală asupra vieții unei persoane?
  Cine are autoritate spirituală asupra vieții unei persoane?
 • Este masturbarea un păcat?
  Este masturbarea un păcat?
 • NOU! PREVIZIUNE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashower I Episodul 1 52
  NOU! PREVIZIUNE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashower I Episodul 1 52

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual/12597-cine-este-duhul-sfant-pentru-mine-calea-adevarul-si-viata-653-cu-aurel-avram

Istoria Israelului pe scurt

download - Copie

 09.05.2013  |    Israel  |

Puțini creștini cunosc istoria Israelului ca și popor și entitate statală. Începând cu anul 1948, când a luat ființă statul modern Israel, au apărut multe controverse legate de Țara Sfântă, statutul Ierusalimului și drepturile palestinienilor. De asemenea, se vorbeste mult despre Orientul Mijlociu, Primăvara Arabă, războaiele din Golf, Iranul nuclear și petrolul atât de important. Dar care este originea acestor lucruri?

istorie israel

Conform Bibliei și altor izvoare, națiunea Israel are la origine pe patriarhul Avraam, undeva în jurul anului 2000 i.Hr. Acestuia, conform Bibliei iudeo-creștine, i-a fost promisă țara numită astăzi Israel-Palestina (Geneza 15). Emigrând din est, din Irakul de azi, Avraam și descendenții săi imediați au locuit în Israel ca străini, primind în proprietate acel pământ din partea lui Dumnezeu, ca promisiune, deși nu l-au guvernat în timpul vieții lor. Nepotul lui Avraam, Iacov, are o întâlnire cu Dumnezeu (Geneza 32), și în urma acestei întâlniri, numele îi este schimbat în Israel. Israel va avea 12 copii, ai căror descendenți vor forma ulterior 12 seminții ale lui Israel.

Foametea din Israel împinge pe Iacov/Israel și familia lui în Egipt, ei locuind în zona deltei Nilului, crescând că număr și diversitate. Vor locui în Egipt 400 ani, fiind subjugați de regimul autocratic al faraonilor egipteni (Ramses al II-lea fiind identificat ca fiind faraonul contemporan cu Moise). Biblia spune apoi că Dumnezeu le trimite un salvator, pe Moise, care îi scoate pe evrei din captivitatea egipteană, îi conduce prin Peninsula Sinai, iar la muntele Sinai primește cele 10 porunci de la Dumnezeu. Tot Moise este creditat pentru scrierea primelor 5 cărți din Biblie, numite Tora, cărți fundamentale pentru religia iudaică.

Generațiile următoare vor cuceri treptat Țara Promisă (a cărei acoperire include întreg Israelul de azi, plus părți din Egipt, Iordania, Liban, Siria), formând un regat puternic în Orientul Mijlociu, în special sub domnia regelui David și a fiului său Solomon. David cucerește actualul oraș Ierusalim și își stabilește capitala acolo. Solomon va construi primul Templu evreu în Ierusalim, socotit ca una din minunile lumii în acea vreme.

După moartea regelui Solomon, statul se divizează în două regate, unul fiind numit în continuare Israel (partea de nord), iar partea din sud se va numi Iuda. După câteva sute de ani, în anul ~740 i.Hr., regatul din nord este cucerit de Imperiul Asirian, populația fiind deportată în mai multe valuri, în Siria-Irak-Iranul de azi. Nu a fost stabilit clar destinul celor 10 seminții care compuneau regatul din nord după deportare, ele fiind pierdute în negura istoriei în Asia, unul din marile mistere istorice. Statul modern Israel este continuarea evreilor rămași în regatul de sud care și-au păstrat relativa identitate ca și popor.

Regatul Iuda va fi și el ocupat de mai multe imperii ale vremii, populația sa fiind deportată în urma invaziei babiloniene provenind din Irakul de azi, iar templul lui Solomon distrus de babilonieni în timpul cuceririi Ierusalimului. După 70 ani, în 539 i.Hr, în contextul căderii Imperiului Babilonian și a ascensiunii celui medo-persan, evreii se întorc și rezidesc Ierusalimul, construind și un al doilea Templu (încă în picioare în vremea lui Isus). Însă pe durata celor ~500 ani ai celui de-al doilea Templu, Chivotul Legământului, menora și alte elemente de cult nu au fost folosite, ele fiind pierdute sau ascunse în contextul invaziei babiloniene și a distrugerii primului Templu.

În secolele următoare, Imperiul Persan cade sub Alexandru Macedon și Țara Sfântă cade sub influența grecească. Însă ascensiunea Romei va duce treptat la înlocuirea influenței grecești cu cea romană în regiune, Țara Sfântă devenind parte din Imperiul Roman în secolul 1 i.Hr.

În acest context, apare Isus pe scena istoriei. Un simplu tâmplar, având doar 3 ani de activitate publică, El are un impact profund asupra lumii de atunci. Mulți evrei sperau că va fi un lider politic care să-i elibereze de dominația romană, principala lor preocupare în acea perioadă, însă Isus vorbea despre o Împărăție a lui Dumnezeu, bazată pe alte legi și dinamici de putere.

Inițial, creștinismul era doar o sectă în interiorul iudaismului, adresându-se în special evreilor din Iudeea și diaspora evreiască. Termenul de creștin a fost folosit inițial că termen peiorativ pentru ucenicii care doreau să semene cu Cristos (christianos). Treptat, în secolul 1, s-a desprins de iudaism și a urmat un drum propriu, prin includerea neamurilor (ne-evreilor) în rândul credincioșilor,

Pe plan politic, lupta de rezistență anti-romană continuă după răstignirea lui Cristos, având loc mai multe răscoale în secolul 1-2 d.Hr. Represaliile romane cresc în duritate, cel de-al doilea Templu este distrus de romani în 70 d.Hr, iar în deceniile următoare, majoritatea populației evreiești e deportată din Țara Sfântă în alte părți ale Imperiului Roman. Romanii renumesc țara ca Palestina (Syria Palaestina), după vechii rivali filisteni ai israeliților (notă: palestinienii sunt arabi, nu sunt urmașii filistenilor), dorind să șteargă numele vechi și conexiunile iudeilor cu Țara Sfântă. Ierusalimul primește noul nume de Aelia Capitolina.

distrugerea ierusalimului 70dhr roberts

Creștinii vor fi persecutați și ei de romani între 64-313 d.Hr., însă religia creștină va câștiga tot mai mulți adepți în ciuda adversității deosebite. În 313 d.Hr., împăratul Constantin adoptă creștinismul ca religie de stat.

Din cauza dificultății administrării unui imperiu vast, și în fața invaziei popoarelor migratoare, Imperiul Roman este divizat în Imperiul Roman de Apus (guvernat de la Roma) și cel de Răsărit (cu capitala la Constantinopol/Istanbul/Bizanț). Bizantinii vor prelua administrarea Țării Sfinte pentru câteva secole, însă aceasta va fi cucerită de către arabii musulmani angajați în jihad în secolul 7, Ierusalimul capitulând în fața musulmanilor în 637 d.Hr.

Pierderea Ierusalimului a fost greu primită de către lumea creștină, în Evul mediu organizându-se mai multe cruciade pentru recâștigarea orașului sfânt. În 1099, după prima cruciadă, se formează Regatul Ierusalimului și alte câteva state cruciate, însă existența lor a fost efemeră, iar Ierusalimul a fost recapturat de musulmani în 1187.

După terminarea erei cruciadelor, au urmat sute de ani de dominație musulmană a Țării Sfinte, fie sub arabi, fie sub mameluci, fie sub turcii otomani, ea fiind o provincie relativ înapoiată și liniștită. Dar primul război mondial pune în opoziție Marea Britanie (ce încadrase Egiptul în imperiul său) și Imperiul Otoman care stăpânea Țara Sfântă. În anul 1917, Țara Sfântă și Ierusalimul trec de sub stăpânirea otomană sub cea engleză. Provincia Palestinei (cuprinzând actuala Iordanie, Israelul, Gaza, Cisiordania și Înălțimile Golan) va fi administrată de britanici timp de 30 ani sub mandat internațional, până în 1947-1948. Însă o serie de factori – reverberațiile Holocaustului, ridicarea mișcărilor naționaliste arabe și evreiești (sionismul), atentate teroriste – fac ca Marea Britanie să renunțe la acest mandat al Palestinei. În urma unei rezoluții ONU de partajare a Țării Sfinte și a unui sângeros război israeliano-arab, ia ființă statul modern Israel, după o absență de 1900 de ani din istorie. Simultan, are loc Nakba – dislocarea a sute de mii de refugiați palestinieni în urma războiului, adăpostiți în țările vecine, o sursă de tensiuni și astăzi.

Iar în 1967, în urma războiului de 6 zile, Israelul recucerește Ierusalimul în totalitate de la iordanieni (partea vestică a orașului fiind parte din statul evreu din 1949), orașul reîntorcându-se în posesia evreilor după 1900 de ani în care a fost “călcat de neamuri” (vezi profeția din Luca 21:24). Însă Ierusalimul rămâne extrem de disputat între evrei și arabi, fiind mărul discordiei și principalul obstacol al procesului de pace israeliano-palestiniano-arab.

De la dispersia evreilor în toată lumea în anul 70 d.Hr. până la formarea statului modern Israel în 1948, o rămășiță de evrei a rămas în permanență pe teritoriul Israelului de azi. Însă la sfârșitul secolului 19, în diaspora evreiască apare sionismul, ce susținea crearea unui “cămin național evreiesc” pe teritoriul vechiului Israel, ca răspuns la creșterea accelerată a antisemitismului. Prin lobby și activism politic, mișcarea sionistă a organizat imigrația, legală și ilegală, a evreilor înapoi în țara lor (aliyah), facilitând un fenomen absolut unic în lume – întoarcerea unui popor în țara lui de origine, după 2 milenii de absență. Deși departe de a fi perfect în acțiunile sale de azi, prin simpla lui existență, Israelul este o minune și un semn profetic al lui Dumnezeu pentru generația noastră.

Articol de Sorin Pețan, redactor, Alfa Omega TV

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Cine este Duhul Sfânt pentru mine? | Calea, Adevărul și Viața 653, cu Aurel Avram
  Cine este Duhul Sfânt pentru mine? | Calea, Adevărul și Viața 653, cu Aurel Avram
 • Despre genocidul armean, la Realități și perspective MAGAZIN | 19 mai 2020
  Despre genocidul armean, la Realități și perspective MAGAZIN | 19 mai 2020
 • Calea Adevarul și Viața 652 - Rugaciuni din Israel
  Calea Adevarul și Viața 652 – Rugaciuni din Israel
 • Lepădarea de credință I Calea, Adevărul și Viața 651, cu Fănel Șerban
  Lepădarea de credință I Calea, Adevărul și Viața 651, cu Fănel Șerban
 • Repere istorice, semnificații contemporane Realități și perspective 116, cu Marius Birgean
  Repere istorice, semnificații contemporane Realități și perspective 116, cu Marius Birgean

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/israel/2309-istoria-poporului-israel

Înregistrările conferinței „Rugăciune pentru Israel” – ediția 2019 – tema „Semnele vremurilor”

download - Copie

Vă punem la dispoziție înregistrările video ale conferinței „Rugăciune pentru Israel”. Cea de-a XII-a ediţie a fost organizată de Alfa Omega TV în parteneriat cu asociaţia internațională Christians for Israel şi Reteaua de Rugăciune pentru Romania. Tema evenimentului găzduit de Biserica Baptistă „Maranata” din Timișoara a fost „Semnele vremurilor”.

Desfaşurată timp de doua zile, conferința a fost structurata pe patru sesiuni susţinute de reverendul Willem J.J. Glashouwer, președintele organizatiei internaţionale Christians for Israel.

In cadrul sesiunilor, Willem Glashouwer a prezentat semnificaţia Israelului şi importanţa oraşului Ierusalim în vremurile din urma, a vorbit despre planurile profetice ale lui Dumnezeu şi semnele din Biblie care indică viitorul pozitiv al istoriei.

În prima sesiune, s-a discutat despre motivul pentru care Israelul este un popor special, despre originea Israelului și despre profețiile cu privire la poporul evreu. Mai apoi, s-a răspuns la întrebarea „Ce este sionismul și care este planul lui Dumnezeu cu Israel?”

În cadrul sesiunii următoare, Willem Glashouwer a vorbit despre faptul că Dumnezeu încă mai are un scop cu poporul evreu, nu doar cu biserica Sa. De asemenea, reverendul a explicat planul diavolului de a distruge Israelul sub orice formă.

A treia sesiune a oferit răspunsuri la întrebarea „Care sunt semnele care prevestesc venirea Domnului?” Willem Glashouwer a vorbit despre profețiile scrise în Biblie cu privire la planul lui Dumnezeu cu poporul evreu. De asemenea, el a menționat câteva dintre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut când era pe pământ.

La final, în timpul sesiunii a patra, Willem Glashouwer a expus semnele vremurilor din urmă și frecvența cu care acestea se împlinesc în zilele noastre.

Mai jos găsiți un playlist conținând toate cele patru sesiuni ale conferinței.

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Cine este Duhul Sfânt pentru mine? | Calea, Adevărul și Viața 653, cu Aurel Avram
  Cine este Duhul Sfânt pentru mine? | Calea, Adevărul și Viața 653, cu Aurel Avram
 • Despre genocidul armean, la Realități și perspective MAGAZIN | 19 mai 2020
  Despre genocidul armean, la Realități și perspective MAGAZIN | 19 mai 2020
 • Calea Adevarul și Viața 652 - Rugaciuni din Israel
  Calea Adevarul și Viața 652 – Rugaciuni din Israel
 • Lepădarea de credință I Calea, Adevărul și Viața 651, cu Fănel Șerban
  Lepădarea de credință I Calea, Adevărul și Viața 651, cu Fănel Șerban
 • Repere istorice, semnificații contemporane Realități și perspective 116, cu Marius Birgean
  Repere istorice, semnificații contemporane Realități și perspective 116, cu Marius Birgean

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/israel/11112-inregistrarile-conferintei-rugaciune-pentru-israel-editia-2019-tema-semnele-vremurilor

Proiect: Emisiunile Alfa Omega TV

download - Copie

De ce e important?

Pentru că românii petrec mult timp privind la televizor, credem că e vital să existe cât mai multe programe creștine, pentru evanghelizare, creștere spirituală și divertisment curat. Adesea, mesajul creștin poate fi mai bine transmis printr-un desen animat sau film, similar cu modul în care Isus a folosit pildele.

Alfa Omega TV preia programe creștine de la producători din întreaga lume, pentru a le traduce și difuza pe canalul Alfa Omega TV și a le distribui și către alte televiziuni partenere. De asemenea, producem și multe emisiuni proprii. Anual, sute de emisiuni noi sunt realizate, binecuvântând zeci de mii de telespectatori, care beneficiază de o largă varietate de filme creștine, documentare, desene animate, știri, mărturii și emisiuni de creștere spirituală.

Toate aceste emisiuni necesită resurse materiale, și rugăciune. Fii și tu parte din acest proiect! Din 1994 și până azi, Alfa Omega TV traduce emisiuni creștine străine, iar din 1999, producem emisiuni proprii. Prin aceste mii de programe creștine traduse sau traduse, de toate felurile și formatele, facem misiune prin media, ducând Cuvântul lui Dumnezeu în feluri variate în casele românilor.

Așa cum Isus a folosit pilde vizuale pentru a explica principiile Împărăției, și noi credem în puterea imaginilor care reflectă lumea spirituală, fie că sunt talk-show-uri, știri, filme, documentare sau desene animate. Fii și tu parte din acest proiect, roagă-te și donează!

Emisiuni traduse sau produse de Alfa Omega TV

cav

Calea, Adevărul și Viața

Observăm o diluare tot mai accentuată a valorilor biblice în viața de zi cu zi a românilor și în societate, și o nevoie acută de rugăciune și susținere a multora dintre telespectatori, într-o societate tot mai însingurată.

Începând cu anul 1999, Alfa Omega TV a realizat primul talk-show religios din România sub numele „Calea, Adevărul și Viața”. Emisiunile se focalizează pe valori de bază ale credinței creștine pentru viața de fiecare zi, dar au ca scop și slujirea practică a oamenilor prin rugăciune.  Mai multe

Mapamond Creștin

Prin știrile Mapamond Creștin, oferim o perspectivă creștină asupra evenimentelor actuale, ajutând oamenii să înțeleagă vremurile în care trăim. Includem și știri din România, pentru a reflecta și ce fac creștini, organizații sau biserici din țara noastră, indiferent de confesiune.

De această emisiune se bucură numeroase persoane, urmărind pe televizor sau online.  Mai multe

Realități și perspective

Deși vremurile sunt tulburi, la Alfa Omega TV,  credem că e important să înțelegem vremurile, pentru a ne ruga și a acționa adecvat, fiind sare și lumină pentru societate. Emisiunile „Realități și perspective” aduc o perspectivă creștină echilibrată asupra realităților și evenimentelor contemporane, ajută telespectatorii să înțeleagă vremurile, să se roage și să știe cum să răspundă la dilemele contemporane, fiind o mărturie relevantă în toate sferele societății.  Mai multe

prg

Puterea rugăciunii

Situația actuală a țării, dar și a Bisericii din țara noastră este în declin. Răspunsul creștinilor în momente de criză trebuie să fie rugăciunea și mijlocirea. Prin emisiunea Puterea Rugăciuniiechipăm și îndemnăm creștinii să se roage în unitate pentru țară, Biserică și Israel.

 Mai multe

Vieți în lumină

Vieți în lumină este o serie de mărturii ale unor oameni care au experimentat puterea lui Dumnezeu în viețile lor. Aceste mărturii încurajează pe mulți pe calea creștină. Credem că mulţi se regăsesc în poveştile de viaţă ale acestor oameni şi au nevoie să ştie că la Dumnezeu găsesc iertare, vindecare şi restaurare și că El se lasă descoperit celor care doresc să-L cunoască într-un mod mai profund.  Mai multe

aotv

Programe străine traduse

Alfa Omega TV traduce anual sute de programe creștine de la producători din întreaga lume, pentru a le difuza pe canalul Alfa Omega TV și pe alte televiziuni partenere. Astfel, zeci de mii de telespectatori români beneficiază de o largă varietate de filme creștine, documentare, desene animate, știri, mărturii și emisiuni de creștere spirituală. Unele programe au mesaj evanghelistic, altele au ca scop zidirea și echiparea credincioșilor, informarea lor sau oferirea unui divertisment curat.   Mai multe

Ce spun oamenii

Simion

Simion EVANGHELIZARE

Într-o seară am descoperit postul Alfa Omega TV din întâmplare. Am auzit prima oară o predică și cântări, mi-au plăcut. Am ascultat un mesaj ce combătea teoria evoluționistă și spunea că omul și lumea nu au venit în ființă din întâmplare, ci le-a creat Cineva care se pricepe de minune la creația Sa.
Razvan

Razvan

Vă felicit pt. oportunitatea emisiunilor și felul în care vă sincronizați cu Duhul Sfânt și ne aduceți vești.
Florin

Florin REFLECTARE

Avem un parteneriat strâns, Rugul Aprins și Alfa Omega. Domnul ne-a pus împreună, ca și pe alte organizații și mișcări, pentru a-Și împlini planul.

Ajută-ne să facem o diferență în aceste vremuri și să ducem Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare casă din România, prin aceste emisiuni! Implică-te în rugăciune și financiar!

https://alfaomega.tv/proiecte/emisiuni


Canalul Alfa Omega TV
Emisiunile AOTV
Programe creștine pe stații TV comerciale
Revista AOTV Magazin si resurse gratuite
Media Digitala
Proiectul evanghelistic Cartea Cărților
Evanghelizare
Slujire și rugăciune pentru probleme
Creștere spirituală și ucenicizare
Creștinul și societatea
Înțelegerea vremurilor
Reflectarea lucrării Domnului din România