Apocalipsa 7 – Mieii Mielului-Păstor

download - Copie

Apocalipsa 7 – Mieii Mielului-Păstor

OCTOMBRIE 6, 2019 7:42 AM / 6 COMENTARIILA APOCALIPSA 7 – MIEII MIELULUI-PĂSTOR

Parcă pentru a ne scoate puțin ca să ne tragem sufletul din atmosfera dezastrelor produse de judecățile trimise de Dumnezeu asupra pământului, capitolul 7 întrerupe seria peceților între cea de a șasea și cea de a șaptea. El ne transportă iar în sferele cerului, dincolo de dimensiunile de timp și de spațiu. Pentru că suntem „acolo“ și nu „aici“, trebuie să renunțăm la tot ce știm pe pământ ca să începem să cunoaștem ceva din lumea de dincolo.

Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască“ (1 Corinteni 8:2).

Nu întrebați „când se petrec lucrurile descrise în capitolul 7?“ Ele se petrec în afara dimensiunilor de timp secvențial, cronologic, pe care le cunoaștem și trece în teritoriul timpului profetic, panoramic, acoperind probabil tot intervalul terestru de șapte ani consacrat Necazului cel Mare.

Pentru pătrunderea tainelor acestui pasaj, am să plec de la o uimitoare reacție a apostolului Ioan la ceea ce se întâmplă în cer și am să descriu apoi cele două cete extraordinare: cei 144,000 de evrei pecetluiți pentru misiune și ceata celor fără număr care se înfățișează înaintea Mielului devenit Păstor îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Asta nu înainte însă de a arunca o privire asupra extraordinarelor forțe angelice care reglementează ecosistemul planetar.

Neștiința apostolului Ioan

Este mare lucru să recunoști că nu știi, dar când cel ce face lucrul acesta este un apostol de talia lui Ioan, lucrul acesta ne pune imediat pe gânduri:

Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” „Doamne”, i-am răspuns eu, „Tu ştii” (Apoc. 7:13-14).

Probabil că acesta este răspunsul pe care trebuie să-l dăm și noi la multe întrebări la care nu găsim încă un răspuns. Uneori, Dumnezeu binevoiește să ne răspundă însă, ca în acest foarte frumos capitol din Apocalipsa, care ne vorbește despre mieii Mielului.

Totuși, fiecare dintre noi am fi știut să răspundem la întrebarea îngerului, cum de n-a știut apostolul Ioan?

După părerea noastră, Ioan ar fi trebuit să răspundă: „Sunt Biserica slăvită a lui Christos! Sunt frații mei și surorile mele! Uite-l pe Iacov! Uite-l pe Gaiu! Uite-o pe Magdalena! Uite-l pe Pavel! Uite-l pe Timotei! Uite-l pe Policarp! Uite-i pe ceilalți apostoli ai Domnului! Sunt creștinii din Efes! Sunt creștinii de pretutindeni.“

Oare de ce n-a făcut-o? Nu cumva și-a dat seama de ceea ce nu înțelegem noi? Nu cumva acea mulțime fără număr nu era Biserica, ci cu totul altceva, o altă „ceată“ din mulțimea celor mântuiți?

Ignoranța lui Ioan ilustrează ignoranța multor teologi și, în general, ignoranța Bisericii. Ne credem singurii beneficiari ai harului și, simplificând absurd lucrurile și istoria, am ajuns să credem că toți copiii lui Dumnezeu din toate veacurile, inclusiv și cei din poporul evreu din Vechiul Testament, fac parte și vor face parte etern din Biserică …

Capitolul 7 din Apocalipsa îi contrazice pe cei care cred așa și ne arată că va exista o mulțime nenumărată despre care Ioan, reprezentantul Bisericii apostolice nu știa nimic.

În primul rând ar trebui să știm că în economia lui Dumnezeu cu lumea există „cete“ diferite ale celor mântuiți, cei dinaintea Legii mozaice, cei din poporul Israel, cei din Biserică și, iată acum, cei scoși de harul lui Dumnezeu din teribilul Necaz care va veni peste lume după răpirea Bisericii. Apostolul Pavel știa despre aceste grupuri diferite, cu origini diferite și cu principii diferite după care vor fi judecate la urmă și cu destine diferite:

Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este Cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos (1 Cor. 15:22-23).

Noi condiții în meteorologia divină – 7:1-3

Da, există așa ceva! Dumnezeu stăpânește pământul și decide vremea de pe planetă. Omul nu știe încotro bate vântul; de unde vine și unde se duce, dar Dumnezeu știe. Păstrarea pământului nu este la dispoziția mișcării ecologice! Și nici distrugerea pământului nu va fi făcută de oameni! Dumnezeul Creator este singurul care decide în astfel de lucruri! În capitolul acest ni se vorbește despre niște îngeri puternici care reglează condițiile climatice:

După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” (Apoc. 7:1-3)

Fenomenele atmosferice care alcătuiesc clima planetei sunt guvernate de Dumnezeu și El le poate folosi oricând pentru pedepsirea celor care i se împotrivesc. Nu uitați pasaje din vechiul Testament ca cele zece plăgi trimise asupra Egiptului, seceta din Israel de pe vremea lui Ilie și extraordinarele descrieri făcute de profetul Isaia despre clătinarea puterilor cerești care reglementează evoluția planetei noastre:

Iată, Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii; cum se întâmplă preotului se întâmplă şi poporului, stăpânului ca şi slugii, stăpânei ca şi slujnicei, vânzătorului ca şi cumpărătorului, celui ce dă cu împrumut, ca şi celui ce ia cu împrumut, datornicului, ca şi celui căruia îi este dator.

Ţara este pustiită de tot şi prădată; căci Domnul a hotărât aşa.

Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc; căpeteniile poporului sunt fără putere, căci ţara a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile şi rupeau legământul cel veşnic! De aceea, mănâncă blestemul ţara şi suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiţi locuitorii ţării şi nu mai rămâne decât un mic număr din ei. Mustul stă trist, via este veştejită; toţi cei ce erau cu inima veselă suspină. A încetat desfătarea timpanelor, s-a sfârşit veselia gălăgioasă, s-a dus bucuria harpei. Nu se mai cântă când se bea vin şi băuturile tari li se par amare celor ce le beau. Cetatea pustie este dărâmată; toate casele sunt închise, nu mai intră nimeni în ele. Pe uliţe se strigă după vin; s-a dus orice desfătare, nu mai este nici o veselie în ţară. Numai pustiire a mai rămas în cetate şi porţile stau dărâmate. Da, în ţară, în mijlocul popoarelor, este ca atunci când se scutură măslinul sau ca la culesul ciorchinelor rămase după culesul viei“.

Babilonul nimicit şi Ierusalimul ridicat

Ceilalţi însă, care vor mai rămâne, îşi înălţă glasul, scot strigăte de veselie; de pe ţărmurile mării, laudă măreţia Domnului.   

Proslăviţi dar pe Domnul în locurile unde străluceşte lumină, lăudaţi Numele Domnului, Dumnezeului lui Israel, în ostroavele mării!” 

De la marginele pământului auzim cântând: „Slavă celui neprihănit!” Dar eu zic: „Sunt pierdut! Sunt pierdut! Vai de mine!” Jefuitorii jefuiesc, jefuitorii se înverşunează la jaf. Groaza, groapa şi laţul vin peste tine, locuitor al ţării! 

Cel ce fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă şi cel ce se ridică din groapă se prinde în laţ, căci se deschid stăvilarele de sus şi se clatină temeliile pământului! Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă; păcatul lui îl apasă, cade şi nu se mai ridică. În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oştirea de sus, iar pe pământ pe împăraţii pământului. Aceştia vor fi strânşi ca prinşi de război şi puşi într-o temniţă, vor fi închişi în gherle şi, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiţi. Luna va fi acoperită de ruşine şi soarele, de groază, căci Domnul oştirilor va împărăţi pe Muntele Sionului şi la Ierusalim, strălucind de slavă în faţa bătrânilor Lui“ (Isaia 24:1-23).

Iată, vine Ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el. Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui şi luna nu va mai lumina. „Voi pedepsi – zice Domnul – lumea pentru răutatea ei şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufaşi şi voi doborî semeţia celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile şi pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oştirilor, în ziua mâniei Lui aprinse“ (Isaia 13:9-13).

Cât de caraghioși sunt cei care, astăzi, încearcă să „salveze planeta“, crezându-se singurii care o pot distruge și singurii care o pot îngriji mai departe! Apocalipsa ne spune că „praful pământului“ (acesta este numele generic al lui Adam) nu se poate îngriji singur! Planeta aceasta este păstrată, ne spune apostolul Petru, și păzită pentru ceasul marii judecâîți care va aveni:

Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea“ (2 Petru 3:3-13).

Ceata misionarilor din Necazul cel Mare – 7:4-8

Motivația suspendării temporare din clima pământului este motivată de o lucrare supranaturală, numită „pecetluirea slujitorilor lui Dumnezeu“:

Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii din toate seminţiile fiilor lui Israel“ (Apoc. 7:3-4).

Există pseudo-martori ai lui Iehova care se cred parte din acest număr, dar este suficient să-i întrebi din ce seminție fac parte ca să-ți dai seama de impostura lor. Acești 144.000 sunt evrei pur sânge din semințiile străvechi ale poporului Israel. Istoria le-a pierdut urma, dar Dumnezeu știe unde se află și le ține o strictă evidență. Chiar și Diaspora evreiască este parte integrantă a planului divin și va fi suspendată pentru cea mai extraordinară misiune planetară. Apostolul Petru știa foarte bine aceasta:

Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!“ (1 Petru 1:1-2)

Analizele ADN-ul sanguin i-au ajutat pe evrei să identifice astăzi familia „coheniților“ o rămășiță a Marilor Preoți din Țadoc și prin asociere, din Aaron. Rezultatele au făcut ca o parte a rabinilor de până acum să iasă din lucrare și alții, nebăgați în seamă până acum, să fie ridicați la rang de cinste. Dacă oameni au putut face asta, nu va putea Dumnezeu să-i identifice pe cei din cele douăsprezece seminții ale lui Israel?

Nu, acești 144.000 nu sunt nici creștini. De ce ar mai avea nevoie Dumnezeu să-i pecetluiască pe cei ce au fost deja pecetluiți la nașterea din nou?

Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit“ (Efeseni 1:13).

Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării“ (Efeseni 4:30).

Pecetea aplicată evreilor despre care se vorbește în această profeție ar putea fi sigiliul de pe inelul regal, așa cum ni se spune în capitolul 14 al Apocalipsei:

Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe Muntele Sionului şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său“ (Apoc. 14:1).

Vă imaginați ce lucrare de evanghelizare a lumii va fi dezlănțuită de Dumnezeu prin 144.000 de misionari de rangul lui Pavel? Cu adevărat „o înviere din morți“ (Romani 11). Poporul ales se va identifica în sfârșit cu Mesia al lor trimis de Dumnezeu și-I vor fi martori până la marginile pământului. Acești evrei pecetluiți sunt oameni „nemuritori pe durata misiunii lor“, asupra cărora ura lumii, mânia lui Satan și teribilele plăgi gata să se dezlănțuie nu vor avea nici o putere.

Lista semințiilor lui Israel este interesantă și ridică semne de întrebare. Lipsesc cei din semințiile lui Dan și Efraim! Este o problemă complicată pe care au încercat-o mulți să o dezlege, dar eu nu mă ating de ea, ci o las așa cum este prezentată de Ioan. Motivul reținerii mele? Este destul să vă spun că seminția lipsă aici, acea a lui Dan, este numărată îmreună cu celelalte în profețiile despre vremea sfârșitului date de Dumnezeu prin profetul Ezechiel (Ezec. 48:1, 2, 32).

Iată numele seminţiilor. La marginea de miazănoapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat şi Harţar-Enon, la hotarul Damascului de la miazănoapte spre Hamat, de la răsărit până spre apus: partea lui Dan. …“

Dumnezeu ne dă o descriere mai amănunțită a celor care fac parte din ceata celor 144.000 de evrei în capitolul 14 din Apocalipsa.

Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe Muntele Sionului şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.
Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta şi cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.
Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.
Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.“ (Apoc. 14:1-5).

Cu caracterul unor nazirei din Vechiul Testament, cei 144000 sunt „cel dintâi rod, răscumpărați dintre oameni“ în perspectiva de după vremea Bisericii, în zorii instaurării Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Această „pârgă“ vestește marea recoltă care urma să apară. Ei sunt prin excelență neprihăniți, pentru că „nimic întinat nu va intra acolo“.

Numărul celor mântuiți din Necazul cel Mare – 7:9-14

Urmează un pasaj de la cauză la efect și se subînțelege că activitatea misionară a evreilor pecetluiți a dus la salvarea unei mari mulțimi de oameni:

După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” (Apoc. 7:9-10).

Reacția apostolului Ioan la vederea mulțimii de oameni mântuiți care se înfățișau înaintea lui Dumnezeu dă pe față faptul că Dumnezeu mai are pentru noi multe taine care nu ne-au fost însă descoperite și că un apostol al Bisericii află abia în cer despre oameni mântuiți dincolo de numărul precis și limitat al celor din „adunarea lui Dumnezeu“. O caracteristică a celor veniți din Necazul cel Mare care-i deosebește de creștinii din Biserică este faptul că sunt „fără număr“. Știm de la apostolul Pavel că Biserica are un număr bine stabilit după care va reîncepe vremea lui Israel:

Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume şi paguba lor a fost o bogăţie pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?  

V-o spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea, şi caut, ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii din ei. Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi? Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate şi dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, nu te făli faţă de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine.

Dar vei zice: ,,Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu“. Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: Nu te îngâmfa dar, ci teme-te! Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu. Şi chiar ei, dacă nu stăruie în necredinţă, vor fi altoiţi, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti în măslinul lor?

Tot Israelul va fi mântuit

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţinea până va intra numărul deplin al neamurilor. Şi atunci, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.“

În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru, dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi din pricina părinţilor lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută. După cum voi odinioară n-aţi ascultat de Dumnezeu şi după cum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum, tot aşa, ei, acum, n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare.“(Rom. 11:11-31).

După cât se pare, cel mai mare seceriș de suflete din istorie nu va fi în vremea Bisericii, ci în timpul Necazului celui Mare. Este normal să fie așa pentru că și populația pământului va ajunge la cifre nemaintâlnite. Se estimează că ea va putea ajunge în anul 2150 la cifra de peste 28 de miliarde, adică la mai mult decât totalul oamenilor care au trăit vreodată pe pământ până acum!

În capitolele 6 și 7 ale Apocalipsei, Ioan caracterizează vremea ruperii peceților de la începutul Necazului ce Mare drept una de retribuție, reacție și răscumpărare. Sub pedepsele peceților, omenirea este pusă din nou în fața unei alegeri. Cei care se plângeau că nu-L pot vedea pe Dumnezeu au acum ocazia să-L vadă în toată măreția puterii Sale și simt retribuția pentru trăirea în păcat. Reacția lor poate fi pocăință sau o încăpățânată împotrivire.

Ce este Necazul cel Mare?

Într-un frumos articol, apărut pe site-ul „Creștinactiv“ am găsit această descriere:

Această perioadă teribilă este chiar înaintea sfârșitului timpului. Satan știe că timpul său este scurt și face tot ce poate ca să persecute oamenii lui Dumnezeu și să devieze pe cât poate de mulți. Slujitorul său, Anticrist, încearcă să Îl alunge complet pe Dumnezeu în totalitate, dar Dumnezeu rămâne Atotputernic și aceasta va fi ora Judecății Sale. Chiar în acest timp teribil, Dumnezeu dă har oamenilor în mod repetat ca să se pocăiască și să fie salvați.

Expresia „Necazul cel Mare” poate cauza ceva confuzie pentru că nu este mereu clar la ce evenimente se face referire. În acest articol ne referim la toată perioada de la începutul necazului până la începutul Mileniului.

Conform descrierii din Apocalipsa 3-19, vedem că Necazul cel Mare are trei etape.

Prima etapă este marcată de ruperea celor șapte petece din ceruri și culminează cu răpirea Miresei lui Hristos în ceruri și cu aruncarea curvei de pe spatele fiarei.

A doua etapă este marcată de sunarea celor 7 trâmbițe în ceruri. Această perioadă este unde firea va fi în contact cu „al doilea seceriș” – cei care nu au participat la răpire, dar care aleg, atunci, să slujească lui Dumnezeu. Această perioadă încheie cu luarea celui de-al „doilea seceriș” în ceruri și tot atunci Satan este aruncat din ceruri, jos, pe pământ.

Al treilea stagiu reprezintă turnarea mâniei lui Dumnezeu asupra lui Satan, asupra Fiarei și asupra lui Anticrist și urmașilor lui. Este marcată de golirea a șapte potire de mânie pe pământ. După ce Isus Hristos se întoarce pe pământ cu urmașii Săi, marcând încheierea necazului cel mare și întrarea Miei de ani – o mie de ani de pace.“

Când Dumnezeu numește această perioadă de numai șapte ani, Necazul și chiar Necazul cel Mare, El știe ce spune! Va fi cea mai sângeroasă săptămână de ani din istoria omenirii. Lumea aceasta a fost făcută în șapte zile și va fi distrusă în șapte ani de cumplită judecată!

Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate“ (Mat. 24:21-22).

Se vor împlini zilele anuțate de Dumnezeu încă din vechime:

Iată, vine Ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el. Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui şi luna nu va mai lumina.
„Voi pedepsi – zice Domnul – lumea pentru răutatea ei şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufaşi şi voi doborî semeţia celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentruaceasta voi clătina cerurile şi pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oştirilor, în ziua mâniei Lui aprinse“ (Isaia 13:9-13).

Matematic vorbind, după cifrele anmunțate de Dumnnezeu, ajungem la concluiza că mai mult de jumătate din populația pământului va muri în anii premergători revenirii Domnului Isus. Apocalipsa 6:8 ne spuje că 1/4 din populația lumii va muri sub pedepsele primelor patru peceți:

Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului“ (Apoc. 6:8).

Apocalipsa 9:13 adaugă la numărul morților încă 1/3 din restul omenirii:

Şi cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni“ (Apoc. 9:15).

O treime din 3/4 este 1/4, așa că ajungem la concluzia că 1/2 (1/4+1/4) din poluțașia lumii va muri sub judecățile divine. Gândiți-vă că va urma apoi marele măcel de la Armaghedon!!!

Vremea sfârșitului va fi cea mai grozavă perioadă din istorie, un adevărat abator uman. Necredincioșii vor fi omorâți de Dumnezeu. Credincioșii vor fi omorâți de Antichrist. Cei care vor fi uciși de Antichrist vor ajunge la Dumnezeu. Cei pe care-i va omorî Dumnezeu vor pieri alături de Antichrist.

Răscumpărarea vestită de cei 144.000 de misionari anunță iar lumii venirea Împărăției lui Dumnezeu. Este același mesaj preluat de la Ioan Botezătorul și de la Isus Christos:

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul“ (Matei 24:14).

Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod“ (Apocalipsa 14:6).

Mulțimea celor mântuiți din Necazul cel Mare subliniază harul mereu prezent în relațiile lui Dumnezeu cu lumea.

Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”
„Doamne”, i-am răspuns eu, „Tu ştii”.
Şi el mi-a zis: „Aceştia vin 
din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului“ (Apoc. 7:14-15).

Chiar și în vremea celei mai teribile pedepsiri, ușa harului divin rămâne deschisă și oamenii vor putea alege prin mărturia celor 144000 să creadă sau să nu creadă în Dumnezeu, să-L asculte sau să nu-L asculte, să fie salvați sau să meargă împreună cu Antichrist și cu Diavolul la pierzare.

Nu va fi însă ușor pentru cei ce i se vor împotrivi lui Antichrist și vor proclama credința și consacrarea pentru Christos. Suferințele lor vor fi teribile. Vor fi urmăriți ca animalele, sub cea mai teribilă supraveghere universală pe care a cunoscut-o istorie. Cei ce vor refuza numărul Fiarei nu vor putea să cumnpere, nici să vândă. Vor fi urâți de toți din pricina Numelui lui Isus Christos și, nu în puține cazuri, frate va da la pierzare pe fratele său. Îmi tremură mâna când scriu că majoritatea, imensa majoritate a celor salvați în timpul Necazului Cel Mare vor fi martiri. Am văzut deja în capitolul 6 sfinții de sub altarul cerului:

Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră. Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Pânăcând, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” (Apoc. 6:9-10)

La numărul lor se vor adăuga cei mulți pe care i-a văzut Ioan în mulțimea celor sosiți în cer din Necazul cel Mare:

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani“ (Apoc. 20:4).

Vor fi păriviți ca niște miei buni de tăiere și vor fi urâți pe toată fața pământului. Singurul care-i va înțelege și-i va primi la Sine va fi Fratele lor mai mare, Mielul care a fost El însuși junghiat.

Mielul care a fost, este și le va fi Păstor – 7:15-17

Cei ce se vor întoarce cu pocăință sub pedepsele divine vor fi integrați în împărăția cerească și vor locui împreună cu Fiul lui Dumnezeu în împărăția terestră:

Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor” (Apoc. 7:15-17).

Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor“ (Apocalipsa 21:3).

Unul din simbolismele sublime din cartea scrisă de Ioan este că în ea sunt 33 de versete în care Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu este numit ,,Miel“, exact câți ani a trăit pe pământ Isus Christos! N-ar trebui să ne mire. Ioan este evanghelistul care a folosit profetic această metaforă ca să descrie lucrarea pe care a venit s-o facă pe pământ Fiul lui Dumnezeu:

A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!“ (Ioan 2:29,36).

În finalul capitolului 7, Ioan ne spune că „Mielul le va fi Păstor“. Este una din cele mai duioase metafore ale Bibliei. Ioan a mai folosit-o în capitolul 10 al Evangheliei sale:

Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge, şi lupul le răpeşte şi le împrăştie.Cel plătit fuge, pentru că este plătit, şi nu-i pasă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl, şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta, şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor“ (Ioan 1:1-16).

(înapoi la Cuprins)

https://scripturile.wordpress.com/?s=Apocalipsa+7&submit=

Ştiri internaţionale 08 2008

download - Copie

Student baptist misionar ucis în Peru într-un accident de autobuz

De Lee Ann Marcel

ST. LOUIS (ABP) – Studentul misionar Gregory Gomez IV, membru al Southern Baptist, a decedat pe 5 iulie în urma unui accident de autobuz, în Peru.

Gomez, tânărul de 22 de ani, muncea ca lucrător al câmpului, pe perioadă scurtă, în cadrul Comitetului Internaţional Misionar al Convenţiei Southern Baptist.

Papa: creştinătatea este în criză

Mereu vom avea şi o revigorare a credinţei, deoarece credinţa creştină este adevărată, iar adevărul va fi întotdeauna prezent în lumea oamenilor.”

De Tim Waggoner

OTTAWA, 14 iulie 2008 (LifeSiteNews.com) – În timp ce se afla în zbor spre WYD 2008 (World Youth Day – Ziua Mondială a Tineretului) în Australia, Papa Benedict al XVI-lea a răspuns unei întrebări puse de un jurnalist, întrebare privind starea bisericii în Australia, menţionând criza credinţei care a străbătut societăţile occidentale – o temă pe care el a mai abordat-o în trecut.

McCain: „Nu, nu cred în adopţiile făcute de gay”

de John-Henry Westen

Washington, 14 iulie 2008 (LifeSiteNews.com) – Într-un interviu dat pentru New York Times, acordat pe 13 iulie şi publicat a doua zi, candidatul prezidenţial SUA, senatorul John McCain a spus deschis că este un oponent al adopţiilor făcute de cuplurile homosexuale.

Bani caraghioşi

De Peter Horrobin

În secolul al XVI-lea, anumite părţi ale Bisericii Romano-Catolice au căzut în capcana vinderii „indulgenţelor”, spunând că va fi obţinută eliberarea, în purgatoriu, de păcatele deja iertate. Biserica Catolică a devenit bogată şi puternică, însă oamenii au fost jefuiţi, financiar şi spiritual, prin acest abuz. Am observat un număr de emisiuni la posturi TV creştine, recent, şi am fost şocat de felul în care evanghelişti de seamă pică în ceva similar capcanei indulgenţelor.

Baptiştii aduc confortul în Birmania

De Joshua Goldberg

The Baptist World Alliance – BWA (Alianţa Mondială Baptistă) a anunţat săptămâna aceasta că grupuri de voluntari ai săi, într-un parteneriat special cu Convenţia Baptistă Myanmar (CBM), sunt pregătiţi să se confrunte cu combaterea „lacunelor uriaşe legate de nevoile primare ale victimelor dezastrului” din Birmania.

Convenţia Baptistă Myanmar trimite hrană, apă potabilă, haine, plase contra ţânţarilor şi medicamente zilnic, celor aproape 100.000 de supravieţuitori care au nevoie disperată de aceste provizii. Aceste ajutoare materiale sunt livrate direct la supravieţuitorii din delta râului Irrawaddy prin feriboturi, ambarcaţiuni şi vehicule din Rangoon”, a spus BWA într-o declaraţie.

Unui grup creştin i s-a negat dreptul de a arăta crucea

De Jeff Johnson, OneNewsNow

O misiune creştină din Virginia căreia i s-a refuzat dreptul de a arăta crucea într-un parc public, în week-end-ul din preajma zilei de 4 iulie, spune că îşi va continua demersurile legale împotriva oraşului Chesapeake.

În urma paradei de Ziua Independenţei de anul trecut din Chesapeake, Virginia, câtorva grupuri li s-a permis să deschidă chioşcuri şi tarabe în Lakeside Park, parcul orăşenesc. Christian Rights Ministries (CRM) – Misiunile pentru Drepturile Creştine – şi-a ridicat la rându-i un chioşc, la care era ataşată o cruce albă înaltă de 12 picioare. Însă oficialităţile orăşeneşti au dat ordin ca gruparea să dea jos crucea, numind-o „ofensatoare”, „nelalocul ei” şi formă de „creştinism ostentativ”. Când oficialii au refuzat să răspundă apelurilor şi înştiinţărilor scrise venite din partea Alliance Defense Fund (ADF) – Fondului Alianţei Apărării, acţiunile acesteia realizate în numele fondatorului CRM, Steve Taylor, grupul a deschis proces. „Creştinii au un drept fundamental, la fel ca orice cetăţean, să îşi propovăduiască mesajul”, a argumentat Nate Kellum, consilier senior al ADF. „Ca atare, domnul Taylor şi ceilalţi membri ai Christian Rights Ministries au dreptul de a afişa o cruce în parcul public”.

O curte de judecată norvegiană îi găseşte pe misionari vinovaţi pentru răspândirea Evangheliei

De Peter J. Smith

OSLO, Norvegia, 14 iulie 2008 (LifeSiteNews.com) – Doi misionari creştini, arestaţi de poliţia norvegiană în luna mai, pentru răspândirea cuvântului Evangheliei, în timpul unei parade de la Oslo care sărbătorea ziua aniversară a apariţiei constituţiei ţării,  au fost găsiţi vinovaţi de o curte de judecată norvegiană.

Evanghelistul american Larry Keefer din Tampa, Florida şi evanghelistul norvegian Petar Keseljevic au asistat pe 17 mai la evenimentul naţional din Oslo, care celebra ratificarea constituţiei Norvegiei din 1814, când poliţia i-a arestat pe cei doi misionari în timp ce conversau cu alţi membri din mulţime dincolo de liniile de demarcaţie ale paradei. (vezi http://www.lifesitenews.com/ldn/2008/may/08052208.html)

China, pe calea unui boom de Biblie

China (MNN) – O industrie a producerii Bibliei în expansiune vasta este pe cale sa transforme o natiune atee în cel mai mare furnizor de biblii din lume.

China este  pe cale de a deveni cel mai mare producator de biblii din lume, dar, potrivit reprezentantului organizatiei Open Doors (Porti Deschise), Carl Moeller, “mare parte a acestui fapt este ca guvernul chinez, prin a sa editura Amity Press, a tiparit recent Biblia cu numarul 50 de milioane. Asta este o statistica minunata, cu exceptia faptului ca pot exista undeva la 100 de milioane de credinciosi în China, precum si ca 10 procente din tapariturile de Biblie ale Amity Press merge la export”.

Dezvăluirea unui apologet la afirmaţia „Toate religiile sunt, ca fundament, aidoma”

De John Malhotra

Renumitul apologet si evanghelist crestin Ravi Zacharias a terminat o noua carte, tom în care se afla un complicat dialog între Isus si Krishna, zeitate a hinduismului – a treia mare religie a lumii.

În Noua nastere sau Renastere? Isus discuta cu Krishna, un Subramaniam, un hindus real al secolului al XX-lea, asista la o conversatie fictiva între cele doua figuri religioase, care îsi raspund una alteia la punctele de vedere asupra vietii si vietii de apoi. Si cum aceste doua figuri îsi vorbesc direct din textele religioase ale crestinismului si hinduismului, autorul urmareste sa evidentieze marile diferente dintre cele doua religii majoreE

Persecutiile bisericesti din Europa de Est provoaca probleme crestinilor care încearca sa scoata la iveala Vestea cea Buna a lui Isus prin metode practice. Cu toate acestea, ei continua dificila lor misiune în timp ce aduc la cunostinta ca Dumnezeu detine controlul.

Dupa un atac recent cu materiale incendiare în Ucraina, pastorul Peter Bevz de la Biserica Baptista din Cernigov a spus: „Lunea trecuta, usa de la intrarea în Casa de Rugaciune a misiunii a fost incendiata de cineva, în timpul noptii. „Ei au pus foc în propriul lor sanctuar…””

Pastori atacaţi, acuzaţi de convertire forţată în India

(christiansunite.com) – Pastorul Murugan (65 de ani) a fost bătut de militanţi hinduşi, care au creat o ambuscadă asupra sa şi a altor doi credincioşi, în timp ce se întorceau acasă de la o întrunire de rugăciune din Moodalpalya, Karnataka, în data de 24 iunie. Ceilalţi doi au reuşit să fugă şi să scape de vătămare.

Militanţii l-au acuzat pe pastor de faptul că converteşte cu forţa oameni şi „împuie mintea copiilor” şi l-au târât către secţia de poliţie locală, unde a şi fost reţinut.

Creştini din India forţaţi să fugă

India (MNN)–În Bengalul de Vest, 14 membri ai bisericii Gospel for Asia (Evanghelia pentru Asia) au fost bătuţi şi forţaţi să-şi părăsească casele.

Pe data de 10 Iulie, membri acestei biserici au fost invitaţi să participe la o întâlnire. Deşi ei au crezut că întâlnirea va avea în vedere chestiuni obişnuite, imediat ce au sosit, au avut parte de persecuţie. Un grup de bărbaţi a început să strige la ei şi să-i acuze că ar forţa oamenii să se convertească la creştinism şi să-şi părăsească religia lor tradiţională. Creştinii au mai fost acuzaţi şi că sunt responsabili de răspândirea bolilor din ţinutul respectiv.

Copii din Franţa beneficiază de munca unor misiuni de scurtă durată

Franţa (MNN) – Organizaţia Reach Global îndeamnă la rugăciuni pentru misiunile pentru copii, misiuni care se desfăşoară în Franţa în decursul săptămânii.

Acolo sunt aproape 40 de copii care asistă la o şcoală bilingvă, Şcoala Biblică de Vacanţă, din Lyon.

Fanaticii hinduşi atacă iarăşi creştinii în statul Orissa

New Delhi, 9 iulie 2008, (CWNews.com) – Un orfelinat creştin a fost distrus şi o biserică parohială atacată în statul indian Orissa, în ultimul atac care a avut loc asupra minorităţii creştine de aici, raportează agenţia AsiaNews.

Alianţa Baptistă Mondială dezbate propunerea de restructurare

De Ethan Cole

Liderii Alianţei Baptiste Mondiale emit o propunere să restructureze organizaţia ca să fie reprezentată mai mult pe plan mondial la conferinţa anuală care are loc săptămâna aceasta în Republica Cehă.

Sute de baptişti din toată lumea au început  luni dezbaterea raportului final de implementare a sarcinii în forţă care se se concentrează asupra neglijării organizaţionale, potrivit programului de întâlnire a organizaţiei BWA.

A devenit clar pentru noi că nici Consiliul General, nici Comitetul executiv actual nu pot exercita o supraveghere adecvată pentru o organizaţie bisericească de misiune în secolul 21” se citează în raportul comitetului format din 18 memebri din care face parte preşedintele  organizaţiei, David Coffey şi secretarul general, Neville Callam, potrivit Postului  EthicsDaily.com.

Creştin uzbec, reţinut sub acuzaţia de terorism

(christiansunite.com) – Pe 14 iunie, opt ofiţeri de poliţie care afirmă că efectuau un control de identitate au descins acasă la Jandos Kuandikov în Nukus, Karakalpakstan, o regiune autonomă a Uzbekistanului, unde câţiva creştini erau adunaţi pentru pregătirea unei nunţi.

Kuandikov nu era acasă în acel moment, dar când s-a întors i-a întrebat pe poliţişti dacă au un mandat care să le autorizeze acţiunea. Nu i s-a arătat nimic. Poliţia a cerut declaraţii cum că nu se desfăşura o reuniune religioasă, dar familia a refuzat. Poliţia l-a acuzat atunci pe Kuandikov că este terorist şi Wahhabi (o formă a Islamului predominantă în Arabia Saudită).

Regele Bahrainului îl invită pe Papă în vizită

Castel Gandolfo, 9 iulie 2008, (CWNews.com) – Papa Benedict al XVI-lea l-a întâlnit pe data de 9 iulie pe Regele Hamad bin Isa al-Khalifa al Bahrainului, ca urmare a unei invitaţii adresate suveranului pontif de a vizita această ţară.

Bisericile din Kazakhstan afirmă că proiectul de lege este o amintire a erei sovietice

Jonathan Luxmoore

Warsaw (ENI).   Bisericile creştine din Kazakstan au interzis legea referitoare la religie despre care ei spun că va fi reimpusă restricţiilor republicii din Asia Centrală în care islamul are cel mai mare număr de adepţi.

Toate bisericile vor vor fi afectate de această lege, care va nega drepturile religioase şi va controla totul” a afirmat episcopul Teofil Chowaniec, secretarul conferinţei episcopilor romano-catolici din Kazakstan.

Zondervan în faţa unui proces de 60 milioane $ pe tema homosexualităţii, aşa cum e prezentată ea în Biblie

de Tony Tagliavia

GRAND RAPIDS, Mich. (WOOD)–Editura creştină Zondervan se află în faţa unui proces federal de 60 milioane $ intentat de un bărbat ce pretinde că el şi alţi homosexuali au suferit din cauza a ceea ce prin proces se consideră că este o interpretare greşită a Bibliei.

Însă purtătoarea de cuvânt al companiei afirmă că Zondervan nici nu traduce Biblia şi nici nu deţine dreptul de autor pentru vreuna din traduceri. Dimpotrivă, a declarat ea, compania editorială se bazează pe „judecata competentă a comitetelor de traducere veritabile”.

Singura ţară hindusă a lumii deschisă creştinismului

De Jennifer Riley

Cea mai veche ţară hindusă declarată  oficial este deschisă acum predicării Evangheliei, a împărtăşit cu bucurie week-end-ul trecut un creştin misionar în acea ţară.

În trecut, creştinii erau arestaţi şi închişi direct pentru predicarea Evangheliei în Nepal. Vorbitorul Narayan Sharma, liderul organizaţiei Gospel for Nepal, a afirmat că această conferinţă “Reînnoieşte-ţi pasiunea” care a avut loc în Dallas, Texas vineri. El şi-a amintit când a fost arestat şi pus temniţă ca o celulă de închisoare pentru că şi-a împărtăşit credinţa.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/stiri_aug08.htm

Viața Bisericii în vremurile de pe urmă – Acționând potrivit Speranței Viitoare —

De la începutul studiului, Viața Bisericii în vremurile de pe urmă, structurat pe baza sfaturilor apostolului Petru, găsite în prima sa epistolă, a fost lansată întrebarea: ”Cum își trăiește Biserica viața în zilele de pe urmă? ” ( Într-un alt editorial separat se va pune în discuție subiectul vremurilor de pe urmă, care se pare […] […]

COVID-19: Un dezastru care se confruntă cu cei persecutați

download - Copie

 

29.04.2020 Washington DC (Internațional Creștin Preocuparea)  W a lansat recent o inițiativă de a aduce alinare comunităților persecutate afectate de COVID-19. De atunci, am fost aruncați de generozitatea voastră!

Datorită răspunsului dvs., distribuim deja ajutor pe teren. Prin parteneriatul tău, viețile sunt schimbate.

Iacov 1:27 spune: „Religia care este curată și nedesfășurată înaintea lui Dumnezeu Tatăl este aceasta: să viziteze orfani și văduve în suferința lor și să ne ferim de lume”. Vă mulțumim că ați legat mâna cu noi pentru a îndeplini acest apel! Faceți clic aici pentru a afla mai multe și a vă implica astăzi.

Transcriere:

În urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate, am trimis un e-mail, un e-mail video exact așa. Informarea oamenilor despre situația prin care unii persecutați trec, unde se află într-o încordare financiară severă și este legată, desigur, de COVID-19 și de blocajele prin care trec. Și astfel am trimis apelul și oamenii au răspuns bine. Și dacă nu ați văzut acel videoclip, puteți să vă întoarceți și să îl vizionați. Pur și simplu întrerupeți acest lucru și căutați linkul de mai jos sau vă vom arăta unde se află. Și ascultă asta, pentru că asta îți va oferi contextul pentru tot ce voi împărtăși astăzi. Dar, oricum, oamenii au răspuns cu adevărat bine. Donatorii noștri au sărit la bord cu noi și au venit la bord o mulțime de oameni noi care vor să se împărtășească cu un frate și o soră.

Și deci, am vrut doar să vă anunț, aceasta este doar o actualizare și să spunem, noi scoatem ajutorul și țările în care lucrăm sunt, să vedem, este Pakistanul, India, Egiptul, Irakul și o altă țară care nu vrem să menționăm. Și deci, ajutăm doar în acele zone în care există primejdie severă și în care personalul nostru poate trece mai degrabă peste bloc, în loc de blocare, și să obțină mâncare victimelor. Dar, oricum, așa se întorc rapoartele și am vrut doar să vă citesc câteva dintre aceste mărturii. Deci, permiteți-mi să citesc aceste lucruri pentru voi. Deci, să vedem. „Îți mulțumesc că m-ai considerat eligibil.” Apropo de Rachel. „Îți mulțumesc că m-ai considerat eligibil pentru lucrurile alimentare. Acest ajutor alimentar este ca și cum ai oferi viață familiei mele. Aproape că am început să cer oameni înstăriți pentru ajutor și de aceea apreciez această asistență alimentară.Sunt o femeie în vârstă și copiii mei sunt muncitori salariați zilnic. Nu există locuri de muncă. Această mâncare înseamnă mult pentru noi. ”

Acesta este de la Nadeer și el a spus: „Creștinii din sate suferă. Am încercat să obțin mâncare la o moschee, distribuție de alimente, dar a fost respins pentru că nu mă voi orienta către islam. ” Și el a spus: „Am avut o respingere și acest lucru a fost dureros, iar copiii mei nu au mâncat două zile săptămâna trecută. Cu toate acestea, am avut credință în Isus Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Am avut credință în el și, prin urmare, avem această mâncare suficientă pentru o lună. ” Acesta este din Zena. Zena spune: „De la începutul acestei luni, a trebuit să reducem la o masă pe zi pentru familie din cauza lipsei. Și acum copiii mei se vor bucura de mâncare de trei ori pe zi. Musulmanii de aici nu ne respectă. De multe ori suntem respinși și discriminați, dar invitarea la colectarea de produse alimentare mi-a întărit credința în Dumnezeu. ”

Și încă unul. Aceasta este din Irshad și ea a spus: „Am rămas fără slujbă de aproape două luni și, prin urmare, mă confrunt cu multe dificultăți pentru a-mi hrăni familia. Bucătăria mea era goală, nu existau produse alimentare. Toate depozitele au dispărut. Cu toate acestea, acest ajutor a readus fericirea în fața noastră. Sunt recunoscător pentru tine și organizația ta pentru că ai grijă de mine și de familia mea. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze din belșug. ”

Și de câte ori auziți acele lucruri, trebuie să-l auziți personal. Pentru că tot ceea ce facem, suntem mâinile și picioarele și voi sunteți cei care dăruiesc. Deci, lucrăm împreună ca parteneri, dar când mulțumesc cuiva, vă mulțumesc cu adevărat și aș dori să auziți asta. Așa că, din nou, am vorbit cu unele dintre țările pe care le ajutăm și am vrut doar să mă concentrez astăzi pe un grup de oameni pe care îi ajutăm.

Și aceasta este MBB-urile, iar MBB-urile sunt credincioși musulmani. Și sunt o clasă specială de oameni și pentru a înțelege cu adevărat prin ce trec, trebuie să înțelegeți în primul rând, Islamul, este mult mai mult decât o religie. E un stil de viață. Totul cuprinde. Iar când părăsești islamul într-o cultură fundamentalistă, totul se pierde. Deci, persoana trece printr-o urcare destul de mare pentru a ajunge în acel punct în care este dispusă să-și părăsească credința. Și nu pentru că nu este doar o credință, își vor părăsi familia, probabil slujba lor, poate soția și copiii lor, vor fi luați de la ei. Deci, vor trebui să-și părăsească acasă familia. Doar totul se prăbușește. Și deci, este o decizie monumentală de a ajunge la credință. Și apoi ajung la credință și atunci sunt adesea în pericol sever, fie bătăi, fie chiar ucideri.

Dar are legătură cu islamul. Și, oricum, trebuie să scape. De obicei, fug de orașul lor și pleacă de undeva și muncesc meserii și sunt ascunși și izolați. Așadar, ați combinat toate acestea și vă gândiți la această suferință financiară severă pe care o suferă atunci când trec printr-o situație de genul acesta. Și apoi puneți blocarea deasupra ei. Și ce se întâmplă cu acești tipi? Din nou, ei sunt deja de zi cu zi, de obicei fac doar ceva pentru a supraviețui, deoarece își pierd locul de muncă și apoi nu au venituri. Deci, ne-am ajutat cu MBB-urile. Și am vrut să citesc și câteva din mărturiile lor. Iată doar câteva dintre ele. Deci, acești tipi, de fapt, nu sunt mărturii alimentare, sunt mărturii de conversie. Deci înțelegeți prin ce trec acești tipi.

Acesta este de la EM, are 29 de ani. El lucrează de obicei într-o cafenea, dar a fost închis din cauza blocării. El a spus: L-am găsit pe Isus de la aproapele meu. Mi-a fost drag de ea, spun-o, nu? Am fost îndrăgostită de ea și apoi am început să o cunosc, iar apoi mi-a împărtășit credința cu mine. A fost absolventă a Universității Al-Azhar. Universitatea Al-Azhar este universitatea musulmană pentru a merge în lume. Și așa spune el, ea studiase dreptul la Islam și Sharia la universitate. Dar, în timp ce ea a explicat Islamul, am început să văd cum lucrurile nu merg bine. Și apoi mi-a dat o Biblie și am început să o citesc și am început să înțeleg cum Isus a fost răstignit și el ne-a iubit și l-am acceptat pe Isus ca mântuitor. Și am început să cresc în credință, iar apoi i-am propus. Acum este soția mea.

Totuși, familia ei a descoperit că devenim creștini și ei ne vor ucide. Așa că am fugit și ne-am căsătorit și locuim într-un loc departe de familiile noastre. Deci, acest lucru este atât de tipic. Au descoperit că au devenit creștini și atunci trebuie să alerge. O să auzi din nou. Acesta este BH, încă unul pentru tine. Este un handyman. Este căsătorit, are o soție însărcinată și o fiică. Și zice: L-am găsit pe Hristos printr-un prieten. Am văzut o schimbare în viața lui și el a încetat să înjure. Și viața lui s-a schimbat atât de mult, încât l-am întrebat despre asta, iar el mi-a povestit despre Isus. El a spus că creștinismul mi-a fost ciudat. Așa că am continuat să-i pun toate întrebările pe care le-am avut de o lună și, după aceea, am fost convins că l-am acceptat pe Isus.

Și apoi m-a luat și m-a prezentat altor credincioși și m-am alăturat unui grup de discipoli. Și atunci soția mea l-a acceptat pe Isus. El a spus că familia noastră a descoperit că devenim creștini și au vrut să se răzbune pe noi. Așa că a trebuit să părăsim casa și să ne mutăm într-o nouă zonă pentru siguranță. Sperăm că asta vă oferă o mică înțelegere de acest fel. Am vrut doar să descifrez această clasă de credincioși pe care îi ajutăm, este MBB-urile, ei se află într-o situație atât de precară. Și deci, ajutăm în multe domenii diferite. Voi reveni și vă voi oferi mai multe actualizări în următoarele două săptămâni. În cartea lui James se spune că adevărata religie este de a ajuta pe cei aflați în suferință severă. Aceasta este o parafrază.

Vorbește despre văduve și orfani, dar este vorba despre cei mai vulnerabili oameni în suferință. Și el spune, asta este adevărata religie. Și vreau să vă mulțumesc pentru că voi sunteți la curent cu asta. Te gândești la fratele și sora ta. Trecem prin luptele noastre aici, dar când privim în comparație, evident, vedem un cu totul alt nivel de suferință. Și, oricum, vreau doar să vă mulțumesc. Dacă nu ați dat și doriți să dați sau dacă doriți să dați din nou, trebuie doar să urmați linkul și să vă binecuvânteze pe Dumnezeu. Voi reveni și vă voi spune mai multe.

Invită Jeff King să vorbească la Biserica ta

Președintele ICC, Jeff King, deține o pasiune profundă pentru cei care suferă din cauza credinței lor. Pentru a solicita lui Jeff King să partajeze mai multe despre biserica persecutată în persoană cu biserica dvs., faceți clic pe linkul de mai jos.

ICC este în misiune de a ajuta creștinii persecutați. Ni te vei alatura?

Creștinii iranieni convertiți închiși

17 mai 2020: 17/05/2020 Iran (Preocuparea creștinilor internaționali) – Patru convertiți creștini iranieni care au fost arestați în februarie au fost trimiși în Lakan […]

MAI MULT

La doi ani după bombardamentele de la Surabaya, radicalismul crește în Indonezia

17 mai 2020: 17/05/2020 Indonezia (Internațional Creștin) – La 13 mai 2018, trei biserici din Surabaya, Indonezia, au fost vizate de atentatori sinucigași […]

MAI MULT

Activistul susține că Comisia Națională pentru Minorități din Pakistan este un Gimmick pentru relații publice

17 mai 2020: 17.05.2020 Pakistan (Preocupări creștine internaționale) – Potrivit lui Farahnaz Ispahani, un coleg principal la Institutul pentru libertatea religioasă și […]

MAI MULT

Preotul filipinez vizat pentru ajutorarea indigenilor

16 mai 2020: 16/05/2020 Filipine (Internațional Creștin) – Un preot catolic a fost vizat de militarii filipinezi pentru a ajuta Lumads, […]

MAI MULT

imagine implicită  ;

KRG anunță planuri pentru primele teste ISIS

16 mai 2020: 16/05/2020 Irak (Preocuparea creștină internațională) – Guvernul regional kurz (KRG) din Irak a anunțat că intenționează să înceapă primul […]

MAI MULT

Moartea măturatorului de stradă în Pakistan tipifică discriminarea experimentată de lucrătorii de salubritate creștină

16 mai 2020: 16/05/2020 Pakistan (Preocuparea creștinilor internaționali) – Conform Morning Star News, un măturator creștin al străzii a fost ucis la sfârșitul lunii aprilie […]

MAI MULT

Președintele Buhari blamează victimele atacului recent din Kaduna

16 mai 2020: 16/05/2020 Nigeria (Preocuparea creștinilor internaționali) – O declarație recentă făcută de președintele Nigeria și secretarul său de presă a […]

MAI MULT

Pastorul se confruntă cu trei ani pentru contestarea interdicției COVID-19

15 mai 2020: 15/05/2020 Myanmar (International Christian concern) – Pe 13 mai, pastorul David Lah și alți trei au fost acuzați de trei ani […]

MAI MULT

Șapte femei răpite, căsătorite cu forță în Nigeria în martie și aprilie

15 mai 2020: 15/05/2020 Nigeria (Internațional Creștin) – Conform Fundației Hausa Creștinilor (HACFO), 6 tinere și una mai în vârstă s-au căsătorit […]

MAI MULT

Israel Mulls închide canalul TV creștin

15 mai 2020: 15/05/2020 Israel (International Christian concern) – O companie mediatică evanghelică creată din Marea Britanie (God TV) a avertizat că Israelul este […]

MAI MULT

 ICC @ WORK

 ICC a ajutat Biserica deteriorată din Kenya Rebuild

15 mai 2020: În mai 2019, un conflict religios local a culminat cu o săptămână de tulburări, în care o parte din comunitatea musulmană a jefuit magazine și a distrus bisericile din Nairobi, Kenya.

MAI MULT

Creștinii și alte minorități din Pakistan au refuzat ajutorul COVID-19

15 mai 2020: 15/05/2020 Pakistan (Preocuparea creștinilor internaționali) – Potrivit Aleteia, ONG-urile religioase și liderii musulmani din Pakistan sunt acuzați de refuzul […]

MAI MULT

RAVI ZACHARIAS | Biografie

download - Copie

 BisericaExterneImportantIstorieMărturiiMisiunePersonalităţiUltimele știri

 Cosmin Frișan  15-05-2020 19:25:20

Ravi Zacharias este un apologet creștin canadian-american de origine indiană. El este fondatorul și președintele consiliului de administrație al Ravi Zacharias International Ministries (RZIM), și gazda emisiunilor de radio Let My People Think și Just Thinking.

Un apărător al protestantismului evanghelic, Ravi este autorul a numeroase cărți creștine, inclusiv a câștigătoarei premiul The Gold Medallion Book – „Poate omul să trăiască fără Dumnezeu?”, în categoria „teologie și doctrine” și bestsellerului creștin „Lumina în umbră Jihadului”  și „Marele Țesător”. A obținut șase diplome de onoare pentru doctorat, inclusiv doctor în drept și doctor în teologie sacră. Liderul creștin evanghelic Chuck Colson l-a numit pe Zacharias drept „marele apologet al vremurilor noastre”.

Tinerețe

S-a născut la 26 martie 1946 în Madras, India, mama lui fiind din casta Nambudiri Brahmin iar tatăl din casta Boatman. A crescut în Delhi.

Potrivit lui Zacharias, înainte de căsătoria mamei sale, misionarii elvețieni – germani i-au vorbit strămoșului său Brahmin despre creștinism aceasta convertindu-se, motiv pentru care au fost izgoniți de familia și comunitatea ei.

Zacharias a crescut într-o gospodărie anglicană și spune că a fost ateu până la vârsta de 17 ani, când a încercat să se sinucidă înghițind otravă. În timp ce era în spital, un angajat creștin al spitalului, i-a adus o Biblie spunându-i mamei sale să-i citească din Ioan 14. Zacharias spune că tocmai Ioan 14:19 l-a atins și i-a deschis ochii: Pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi.” El s-a gândit în acele momente: „Aceasta poate fi singura mea speranță: un nou mod de a trăi. Viața definită de Autorul vieții.” atunci și-a dedicat viața în mâinile lui Hristos. În 1966, Zacharias a emigrat împreună cu familia în Canada, apoi și-a absolvit studiile de licență la Colegiul Biblic din Ontario în 1972 (acum Colegiul și Seminarul Universității Tyndale).

Și-a descoperit chemarea pentru predicare atunci când a primit premiul pentru Tineretul Asiatic la Congresul Internațional de Tineret de la Hyderabad la nouăsprezece ani. Ani mai târziu, Asociația Evanghelistică Billy Graham l-a invitat ​​pe Zacharias să predice la Conferința Internațională Inaugurală pentru Evangheliștii Itineranți „Amsterdam ’83”, în fața unei adunări formată din alți 4.000 de predicatori. Acesta a fost un alt punct de cotitură pentru el, deoarece a început să ia în considerare în mod serios nevoia critică a apologeticii pentru a înlătura barierele intelectuale și existențiale care au împiedicat mulți sceptici să considere afirmațiile adevărului lui Hristos. Un an mai târziu, în 1984, a fondat Ravi Zacharias Internațional Ministries (RZIM).

Ravi Zacharias a vorbit peste tot în lume, timp de peste 43 de ani, în numeroase universități, printre care Harvard, Dartmouth, Johns Hopkins și Cambridge. S-a adresat scriitorilor acordului de pace din Africa de Sud și ofițerilor militari ai Academiei Militare Lenin și Centrului de Strategie Geopolitică din Moscova. La invitația președintelui Nigerian, el s-a adresat delegaților africani la primul Mic Dejun cu Rugăciune anual, organizat în Mozambic.

În 1989, la scurt timp după căderea Zidului Berlinului, Zacharias a fost invitat să vorbească la Moscova cu studenții de la Academia Militară Lenin, precum și cu liderii politici din cadrul Centrului pentru Strategie Geopolitică. Această a fost prima dintre multe oportunități de evanghelizare către lumea politică. Evenimentele viitoare au inclus o invitație în 1993 la Bogota, Columbia, unde a vorbit comitetului judiciar despre importanța de a avea o bază morală solidă.

În 1990 a scris prima sa carte, „A Shattered Visage: The Real Face of Aheism”.  În 1993, Zacharias a fost invitat să vorbească la primul său forum Veritas la Universitatea Harvard, iar mai târziu în același an, a fost unul dintre vorbitorii cheie de la Urbana. Zacharias a continuat să fie un invitat frecvent la aceste forumuri, oferind atât prelegeri, cât și răspunsuri studenților în sesiuni de întrebări și răspunsuri la instituții academice precum Universitatea Georgia, Universitatea Michigan și Penn State.

Zacharias a atras atenția mass-media în 2004, atunci când Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele de pe Urmă (Biserica LDS) din Salt Lake i-a deschis porțile pentru o serie de mesaje. Zacharias a rostit o predică despre „Cine este adevărul? Isus Hristos Cale, Adevărul și Viața”, în fața a 7.000 de oameni laici și savanți atât din LDS, cât și din Bisericile protestante, într-o mișcare de inițiativă către un dialog deschis între tabere.

Unii evanghelici au criticat decizia lui Zacharias de a nu folosi această ocazie pentru a aborda în mod direct diferențele „profunde și fundamentale” dintre credința creștină istorică și cea a bisericii LDS. El a răspuns afirmând că creștinii nu ar trebui să condamne imediat diferențele teologice ale mormonismului. El a spus că acest lucru este la fel de eficient ca să arate cuiva greșelile credinței lor. Angajamentul de a vorbi la acea conferință a fost aproape sabotat de o afirmație a organizatorului evenimentului, Greg Johnson, președintele Standing Together, potrivit căreia Zacharias nu a avut nicio legătură cu editarea cărții Regatul Cultelor și că i-ar fi împrumutat numele doar la ultima ediție. Ulterior, Johnson și-a cerut scuze pentru comentariul său.

Zacharias este un conferențiar principal în cadrul comunității evanghelice și a participat la evenimente precum conferința Viitorul Adevărului în 2004, Convenția Națională a Radiodifuzorilor și Expoziție în 2005, Conferința Națională despre Apologetică Creștină în 2006.

În multe seri succesive din octombrie 2007, el s-a adresat studenților și facultății din Virginia Tech, apoi comunității Blacksburg, Virginia, pe tema răului și a suferinței în urma masacrului din Virginia Tech (Informații despre masacru aici). Zacharias a reprezentat comunitatea evanghelică la ocazii precum Ziua Națională a Rugăciunii din Washington, DC, Micul dejun anual cu rugăciune la Organizația Națiunilor Unite și Micul dejun cu rugăciune al Uniunii Africane din Maputo, Mozambic și a fost numit președinte de onoare al Zilei Naționale din 2008 a grupului de lucru pentru rugăciune.

În noiembrie 2009, Zacharias a semnat o declarație ecumenică cunoscută sub numele de Declarația de la Manhattan care afirmă că sfințenia vieții umane, demnitatea căsătoriei ca uniune a unui bărbat și o femeie și libertatea religiei sunt principii fundamentale ale dreptății și a binelui comun.

În 2014, Zacharias și-a republicat cartea „Mielul și Führerul” , o conversație imaginară între Adolf Hitler, Isus Hristos și Dietrich Bonhoffer, ca roman grafic. În 2016, candidatul republican la președinție, Marco Rubio, l-a introdus pe Zacharias în grupul său consultativ anti-avort: „Demnitatea vieții”.

În martie 2020, Ravi a anunțat că a fost diagnosticat cu un tip de cancer numit sarcom. Medicii au descoperit tumora malignă în partea inferioară a spatelui  în timpul unei operații reconstructive la nivelul coloanei vertebrale, a spus el într-un comunicat.

Familie

În mai 1972, Zacharias s-a căsătorit cu Margaret „Margie” Reynolds, pe care a cunoscut-o la grupul de tineret al bisericii sale. Au trei copii: Sarah, Naomi și Nathan.

Viziune

Zacharias afirmă că o viziune coerentă asupra lumii trebuie să poată răspunde satisfăcător la patru întrebări: cea a originii, sensului vieții, moralității și destinului. El spune că, deși fiecare religie majoră afirmă exclusiv despre adevăr, credința creștină este unică prin capacitatea sa de a răspunde la toate aceste patru întrebări. El vorbește de obicei despre coerența viziunii creștine asupra lumii, spunând că creștinismul este capabil să reziste la cele mai dure atacuri filozofice. Zacharias consideră că apologetul trebuie să poată aduce argumente la trei niveluri: la nivelul teoretic, pentru a alinia logica argumentelor; la nivelul artelor, pentru fi capabil să ilustreze argumentele, și în cadrul unei „discuții la masă„, pentru a conclude și pune în aplicare.

SURSA | RZIM.org

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/15/ravi-zacharias-biografie/?

30 de zile 2020 | Ziua #23: Poporul Mappila din India – Femeile îşi fac vocile auzite

download - Copie

 30 zile de rugăciuneImportantInterneMisiuneRugăciune

 Augustinov Gabriela  16-05-2020 08:15:06

DESCĂRCAȚI întregul ghid în format PDF AICI!

În frumoasa regiune Kerala din India, vei vedea ceva ce nu prea vezi în alte zone rurale din India: fete care se îndreaptă spre şcoală alături de băieţi. Satele cu populație din clasa de mijloc, situate de-a lungul coastei, îşi etalează frumoasele moschei colorate şi madrassele (şcoli religioase islamice, n.trad.) unde elevii – fete şi băieţi – sunt învăţaţi să citească, să scrie şi să recite Coranul, toate sub umbrela unei versiuni moderate a islamului. Cu un procent al alfabetizării de 90%, majoritatea celor aproape zece milioane de Mappila din această regiune sunt educaţi şi au călătorit des. Din ce în ce mai mult, ei reprezintă o mişcare, în creştere, a celor care recunosc drepturile şi valoarea femeilor.

În ianuarie 2019, Ayisha i-a luat fața fiicei ei între palme şi uitându-se în ochii ei i-a zis: „Astăzi voi avea o voce ca şi femeie. Prin ceea ce voi face astăzi, voi declara că femeile musulmane, femeile Mappila, femeile din Kerala şi din toată India sunt la fel de valoroase ca bărbaţii şi trebuie tratate în mod egal.”

În acea zi, Ayisha s-a alăturat celor cinci milioane de femei care au format un aşa-numit „Zid al Femeilor” care s-a întins pe 620 de km. Ele au stat în picioare la marginea străzii, cu mâinile întinse, pentru a exprima un mesaj tăcut că femeile au valoare, drepturi şi merit în ochii oamenilor şi ai lui Dumnezeu.

Poate că femeile Mappila vor fi cele care vor avea curajul şi credinţa să-şi conducă familiile în Împărăţia lui Dumnezeu.

CUM SĂ NE RUGĂM:

Rugaţi-vă pentru familiile Mappila, care sunt adesea separate deoarece tatăl este plecat într-o ţară din Golf pentru a munci să-şi întreţină familia. Psalmul 68:5-6b.

Rugaţi-vă pentru femeile Mappila, ca ele să cunoască adevărul despre cine pot fi în Hristos și să continue să apere valoarea fiecărei persoane. Galateni 4:7

Rugaţi-vă ca cei zece milioane de Mappila, primii indieni care au adoptat islamul acum 1.000 de ani, să îmbrăţişeze şi să împărtăşească Vestea Bună a Împărăţiei lui Dumnezeu. Isaia 61:4

https://anchor.fm/

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/16/30-de-zile-2020-ziua-23poporul-mappila-din-india-femeile-isi-fac-vocile-auzite/?

Ofiţer de poliţie în carantină întreabă pe Siri cum poate fi mântuit

download - Copie

 Poteraș Ionuț  16-05-2020 09:17:40

Un ofiţer de poliţie din S.U.A. aflat în carantină la domiciliu a început o căutare pe Internet pentru probleme sale spirituale, căutare care urma să dea o altă direcţie vieţii lui.

David a fost ofiţer de poliţie timp de 20 de ani. Recent el nu s-a simţit bine şi a început să se teamă că s-ar fi putut infecta cu Covid-19.

În lupta sa cu frica şi anxietatea, David a dat peste un website administrat de către Billy Graham Evangelistic Association, intitulat Search for Jesus, unde a dat click pentru a vorbi cu un consilier pe chat.

O simplă întrebare

Credinţa mea este puternic zdruncinată, cu tot ce se întâmplă…”, a tastat David.

Gloria, consilierul aflat de partea cealaltă, l-a întrebat simplu: „Unde cauţi pacea în vremuri tulburi?”

David i-a răspuns că o caută în el însuşi.

Te înţeleg,” i-a răspuns Gloria. „Problema este că interiorul nostru poate fi grav afectat de ceea ce vedem şi auzim. Aceasta poate duce la anxietate, după cum ai văzut şi tu.”

Nu sunt pregătit să mor”

Gloria i-a vorbit despre cum este posibil să ai pace cu Dumnezeu printr-o relaţie personală cu Domnul Isus.

Nu am mai avut o relaţie cu Dumnezeu de mult timp,” i-a spus David, explicând că a trăit de mult timp cu ideea că dacă trăieşti o viaţă de om cinstit atunci asta este suficient ca să te pună în termeni buni cu Dumnezeu. Apoi el s-a simţit rău şi s-a testat pentru coronavirus. Acum aşteaptă rezultatul şi se simte neliniştit. Trăind o viaţă morală dintr-o dată nu mai pare a fi de ajuns.

Nu sunt gata să mă duc,” a tastat David. „Am doar 48 de ani…mai am atâtea lucruri care vreau să le fac.”

Sunt atât de pierdut”

Gloria l-a reasigurat că poate să aibă pace şi în viaţa aceasta şi în cea viitoare şi l-a întrebat dacă vrea să ştie cum.

Nu şi dacă încerci să-mi vinzi ceva,” a răspuns David, Însă, un minut mai târziu, zidul necredinţei de care se înconjurase de atâta timp a început să se prăbuşească.

Mă simt atât de pierdut,” a spus el. „Şi foarte speriat.”

Acestea sunt cuvinte importante: ‘Sunt atât de pierdut’, i-a răspuns Gloria. „Aţi făcut deja primi paşi către Dumnezeu. Ştiţi că aveţi o problemă. Cred că aţi început să pricepeţi că drumul pe care aţi mers până acum nu a fost cel mai bun.”

Vești bune și vești rele

Gloria i-a spus lui David că are o idee despre motivul pentru care el este atât de speriat de infecţia cu Covid-19. Ca și celor mai mulți oameni şi lui îi era frică de moarte. Ea avea şi o veste bună în legătură cu asta, însă mai întâi i-a împărtăşit lui David câteva versete pentru a-l ajuta să vadă unde se află acum în raport cu Dumnezeu. Să fii un om bun nu este suficient, nici pentru David, nici pentru nimeni altcineva.

Pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu (Rom. 3:23), a tastat Gloria.

Începi să realizezi adevărul Cuvântului lui Dumnezeu,” a continuat ea, ‘că plata păcatului este moartea’ (Rom. 6:23). Din cauza asta eşti atât de speriat.”

Da, bine mulţumesc, mi-e totul clar acum,” i-a răspuns David, cu un sarcasm ce părea că trece prin ecran. „Acum sunt şi mai speriat.”

Râd la ultimul tău comentariu. Te rog continuă să citeşti,” a tastat Gloria.

Textul continuă astfel: ‘Dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Hristos Isus, Domnul nostru.’ Veste cea bună este aceea că Dumnezeu ştie că nu poţi ajunge la El prin propriul tău efort. De aceea El a făcut o cale pentru tine. Atât de mult te iubeşte Dumnezeu David.”

Gloria a început să-i vorbească și despre textul din Ioan 3:16, verset despre care David i-a spus că-i este foarte cunoscut; l-a văzut de multe ori scris pe pancartele pe care pe care oamenii le țineau la partidele de fotbal american. Acum însă acest verset părea atât de personal.

Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a a dat pe singurul Său Fiu, că oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică.”

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său Isus pe pământ. Isus a trăit o viaţă fără păcat însă a murit de o moarte groaznică. El a luat toate păcatele asupra Lui, toată pedeapsa cuvenită nouă a venit peste El.”

Şi atunci eu ce trebuie eu să fac?” a întrebat David.

Crede,” a tastat Gloria. „Nu pot să te învăţ vreo tehnică pentru asta. Trebuie să vină din inima ta.”

Am apelat la Siri

După câteva clipe, David a întrebat-o pe Gloria: „Vrei să ştii cum am găsit website-ul vostru? Am întrebat Siri (un asistent vocal virtual pentru dispozitivele Apple, n. trad.)  „Cum pot să fiu mântuit? Şi m-a direcţionat către pagina voastră.”

El a spus că s-a rugat rugăciunea pe care a găsit-o pe site, şi l-a rugat pe Isus să fie Mântuitorul lui.

Gloria a mulţumit lui Dumnezeu că l-a călăuzit pe David la mântuire. Ea s-a asigurat că David înțelege că mântuirea nu vine din cuvintele spuse în rugăciune, ci din credinţa în Hristos.

Cuvintele rugăciunii nu sunt magie,” i-a spus Gloria. „Lucrul cu adevărat important este atitudinea din inimă.”

Ea l-a încurajat pe David pentru a face şi următorul pas în noua sa relaţie cu Dumnezeu şi să se înscrie la cursul de ucenicie online.

Atunci când David a început cele două săptămâni de carantină, Dumnezeu i-a dat un dar la care nu s-a gândit – darul timpului. Domnul a folosit din nou o criză pentru a aduce unul din copiii Lui la viaţa veşnică. În vremuri de nesiguranţă, ai încă un motiv să crezi că Cuvântul lui Dumnezeu are întotdeauna dreptate.

Ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28)

Sursa: billygraham.org

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/16/ofiter-de-politie-in-carantina-intreaba-pe-siri-cum-poate-fi-mantuit/?

Unele biserici din Virginia pot să își redeschidă porțile, dar la o capacitate de 50%

download - Copie

 Cosmin Frișan  16-05-2020 11:19:20

Unele biserici din Virginia speră să se redeschidă înperioada următoare, deoarece statul a ridicat, începând de vineri, așa numitele reguli „mai sigur acasă”.

Potrivit Christian Post, biroul guvernatorului Ralph Northam a lansat o declarație în care afirma că bisericilor li se va permite să reia serviciile religioase treptat, începând cu „faza unu” din planul de redeschidere al continentului.

Conform planului, bisericilor și altor lăcașe de cult li se va permite să oficieze servicii cu condiția ca acestea să nu adune la un loc mai mult de 50 la sută din numărul total al locurilor.

Persoanele care vor participa la slujbe vor trebui să mențină o distanță de siguranță față de cel de lângă el, cu excepția membrilor familiei care trăiesc în aceeași casă. Enoriașii vor trebui, de asemenea, să poarte măști de protecție, iar responsabilii bisericilor trebuie să asigure dezinfectarea tuturor suprafețelor înainte și după orice slujbă.

Dacă vreun lăcaș de cult nu poate respecta cerințele de mai sus, acesta nu va putea desfășura servicii publice”, stă scris în ordinul dat de către autorități.

Conducătorii bisericilor vor putea să decidă dacă vor începe serviciile sau încă vor mai aștepta.

Ce vom face în fiecare duminică, atunci când vor veni oamenii, vom avea locurile noastre la câțiva metri unul de altul. Ne încurajează să nu oficiem încă niciun program religios, așadar, noi vom continua să transmitem programele în format online”, a spus pastorul Danny Dillon de la Rock Church.

Ar părea ca un episod din „The Walking Dead”. Oamenii ar vrea să se îmbrățișeze, să își strângă mâna, dar majoritatea se vor simți prost, pentru că nu pot face asta, fie de frica virusului, fie de teamă să nu îl pună pe cel din față lui într-o situație penibilă.” a spus și Berry Absher, pastorul bisericii City on a Hill din Tazewell.

Adunările care nu au scop religios vor fi limitate la doar 10 persoane, iar magazinele mici, neesențiale se pot redeschide la o capacitate de 50%.

SURSA | ChristianHeadlines

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/16/unele-biserici-din-virginia-pot-sa-isi-redeschida-portile-dar-la-o-capacitate-de-50/?

Planul de ieșire al Franței din izolare, un joc cu libertatea religioasă?

download - Copie

 Cosmin Frișan  16-05-2020 13:49:33

Pe 28 aprilie, premierul Edouard Philippe a prezentat în fața Adunării Naționale planul de ieșire a Franței din izolare, anunțând că multe activități ale vieții colective se pot relua începând cu 11 mai. Cu toate acestea, în timpul discursului său, premierul a punctat că interdicția de a susține ceremonii religioase, cu excepția înmormântărilor, va fi prelungită până pe 2 iunie.

Această prelungire a restricțiilor impuse liberei exercitări a programelor religioase a stârnit o reacție puternică din partea aleșilor de dreapta și ai Bisericii Catolice. Conferința Episcopilor Franței (CEF) și-a exprimat „regretul” faptului că închinarea în public nu se poate relua începând cu 11 mai, iar 67 de parlamentari au semnat o petiție în „Le Figaro”, solicitând guvernului să-și anuleze decizia.

Pus în fața acestei nemulțumiri, guvernul și-a revizuit poziția: pe 4 mai, Edouard Philippe s-a declarat, în fața Senatului, „pregătit să studieze posibilitatea ca serviciile religioase să poată fi reluate începând cu 29 mai”.

Cu toate acestea, dacă această dată v-a permite bisericilor să-i întâmpine pe credincioși la programul de Rusalii, controversele nu se opresc aici. De data aceasta, rectorul Marii Moschei din Paris s-a simțit indignat, pentru că, spune el, nu le va permite musulmanilor să sărbătorească, la data de 24 mai „Eid al-Fitr”, sărbătoarea de încheiere a Ramadanului.

Această controversă este cu atât mai notabilă cu cât, până acum, restricțiile asupra libertăților religioase impuse de statul francez nu s-au confruntat cu o opoziție atât de puternică, nici din partea societății civile, nici din partea celor aleși.

Cum ar trebui să înțelegem atunci această răsturnare de situație?

Anunțul planului de deconfinare anunță ieșirea treptată dintr-o politică de urgență, definită de o uniune națională relativă. În acest sens, anunțul marchează, de asemenea, reluarea politicii „normale”, în care conflictul este structurat în jurul instituțiilor și polilor ideologici. Provocarea libertăților religioase face parte din această mișcare mai largă.

 

O aplicare fără precedent a legilor

Pe 15 martie, guvernul Francez a interzis adunările de peste 20 de persoane în unități religioase, cu excepția ceremoniilor funerare.

La 23 martie, guvernul a consolidat această măsură, interzicând orice adunare sau reuniune în unități religioase, fără criterii de capacitate maximă; ceremoniile funerare au fost apoi limitate la maximum 20 de participanți.

Aceste restricții au fost promulgate în cadrul legii. Într-adevăr, la fel ca multe drepturi fundamentale, libertatea religioasă nu este absolută. Astfel, articolul 9.2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede că libertatea de manifestare a religiei sau credinței poate fi supusă unor restricții în anumite condiții, în special în aplicarea măsurilor necesare pentru protejarea sănătății populației. În Franța, articolul 1 din Legea din 1905 privind separarea bisericilor de stat condiționează garanția liberei exercitări religioase în beneficiul ordinii publice.

Deși restricțiile promulgate în martie nu se interferează cu legea, aplicarea lor nu a avut precedent. În ciuda acestui fapt, au primit o largă aprobare din partea autorităților religioase – chiar dacă aceste măsuri au venit în ajunul marilor festivaluri monoteiste: Pesach, Paște și Ramadan.

Suport larg din partea instituțiilor religioase

Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța a considerat aceste restricții „în conformitate cu legea, deoarece sunt justificate, necesare și proporționale din motive de sănătate publică”.

Multe dieceze catolice s-au alăturat și ele, scutindu-și credincioșii de obligația de a participa la programul duminical. Consiliul francez pentru credința musulmană (CFCM) a chemat imamii să înlocuiască rugăciunile colective de vineri cu difuzarea înregistrărilor audiovizuale.

În timp ce unele voci disidente s-au manifestat prin intermediul presei conservatoare sau prin organizarea de întâlniri în ciuda interdicțiilor, ca în Saint-Nicolas du Chardonnet, majoritatea s-a raliat la logică restrictivă a guvernului.

Cu toate acestea, așa cum am văzut, acest miting a scăzut precipitat după 28 aprilie.

Cum se explică această inversare a situației?

Această provocare vine pe fondul creșterii neîncrederii în politica guvernamentală. În timp ce guvernul a urmărit cu succes o politică unilaterală la începutul crizei, autoritatea sa a falimentat de la sfârșitul lunii aprilie.

Conform unui sondaj IFOP, guvernul „s-a bucurat”, la 20 martie, de încrederea a 55% dintre francezi, care s-au declarat mulțumiți de capacitatea acestuia de a gestiona eficient criza coronavirusului; până pe 6 mai, rata scăzuse cu 20 de procente, până la 35%.

Pe 28 aprilie, guvernul a fost forțat să amâne la nesfârșit o dezbatere în fața Adunării Naționale privind aplicația digitală „StopCovid”. Pe 4 mai, Senatul a respins planul Guvernului de deconfinare. Pe pe 11 mai, Consiliul Constituțional a cenzurat elemente din proiectul de lege privind izolarea și datele medicale referitoare la urmărirea pacienților infectați cu COVID-19.

Poziții diverse

Această observație este confirmată de modul în care analizăm mai atent pozițiile luate de diferitele autorități religioase. După cum s-a menționat anterior, CEF și Marea Moschee din Paris s-au opus deciziei guvernului de a extinde restricțiile asupra libertăților religioase și după 11 mai. Cu toate acestea, Biserica protestantă din Franța și Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța s-au abținut să critice deschis guvernul pentru această prelungire.

SURSA | InfoChretienne

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/16/planul-de-iesire-al-frantei-din-izolare-un-joc-cu-libertatea-religioasa/

Mitologii științifice

download - Copie

Ninel Ganea – 12/05/2020

Conform imaginii stereotipe, Stiinta este reprezentata de un grup de oameni inteligenti si dezinteresati, inarmati cu briciul lui Occam intr-o mana si lampa lui Diogene in cealalta, aflati in cautarea Adevarului. Daca nu au rezolvat inca toate problemele decisive, sa avem doar putintica rabdare.

Conform imaginii stereotipe, teribil de raspandita astazi si, in general, falsa, Stiinta este reprezentata de un grup de oameni inteligenti si dezinteresati, inarmati cu briciul lui Occam intr-o mana si lampa lui Diogene in cealalta, aflati in cautarea Adevarului. Nimic nu poate rezista curiozitatii si mintii lor superinzestrate. Daca nu au rezolvat inca toate problemele decisive, e doar o chestiune de timp pana ne vor oferi pe tava experienta mileniului scientist. Trebuie doar sa avem putintica rabdare.

Peter Atkins, profesor de chimie fizica la Universitatea din Oxford, e foarte relevant pentru acest curent ideologic. In opinia sa, oamenii de stiinta sunt “apogeul cunoasterii, farul calauzitor al rationalitatii, mostre de onestitate intelectuala”. Si cine oare l-ar putea contrazice? Mai ales cand Atkins pluseaza si afirma ca stiinta ar putea sa se ocupe in viitor de fiecare aspect al existentei umane, de la arta si literatura, pana la politica.

Pana la acel moment, cat mai indepartat, speram, un simplu survol asupra catorva subiecte mai delicate din istoria recenta a stiintei dezvaluie o imagine total diferita de ceea ce proiecteaza arhanghelii pozitivismului.

Departe de a practica testarea empirica, neutralitatea axiologica si folosirea briciului nominalist, oamenii de stiinta lanseaza ipoteze extravagante, sugestii halucinante si explicatii ridicole. Semnificativ este ca foarte multe dintre aceste simptome apar atunci cand oamenii de stiinta sunt confruntati cu natura deloc intamplatoare a universului in toto sau chestiuni particulare precum natura ADN.

Problema initiala a fost rezumata admirabil de Sir Fred Hoyle, un astrofizician si ateu suficient de respectabil incat sa nu fie banuit de vreo simpatie creationista: “the universe looks like a put-up job­”. Cu alte cuvinte, sansele ca viata pe pamant sa fi aparut spontan sunt/erau infintezimale, de 1040,000 , mai precis, conform calculelor lui Hoyle. Pentru cei care nu au chef sa-si bata capul cu numaratorile exacte, astrofizicianul britanic a oferit o metafora mai sugestiva. Sa presupunem, ne spune el, ca o tornada ar trece printr-un hangar, iar la iesire, din materialele gasite inauntru, ar iesi un Boeing 747. Cam la fel de probabila este aparitia vietii pe pamant fara o cauza externa. Aflat in acest moment al investigatiilor, unde Stiinta nu mai poate propune foarte multe variante verificabile, te-ai astepta sa se astearna macar o simpla tacere, conform adagiului wittgensteinian “despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie să se tacă”. Asta desi problema e stingheritoare pentru orice ateu consecvent.

Insa Sir Fred Hoyle a trecut rapid la suspectul de serviciu: extraterestrii. Potrivit astrofizicianului britanic, civilizatii mai avansate decat a noastra au “insamantat” pamantul cu elementele necesare vietii. Teoria aceasta poarta incantatorul nume de “panspermie” si a fost imbratisata, printre altii, de laureatul Nobel Francis Crick, un ateu la fel de indarjit. Ca si Hoyle, Crick a fost descumpanit de aceeasi problema. “Un om onest, echipat cu toata cunoasterea disponibila pana astazi, nu poate intr-un anumit sens sa afirme decat ca originea vietii pare in acest moment sa fie aproape un miracol, intr-atat de multe sunt conditiile care ar fi trebuit sa fie satisfacute pentru ca lucrurile sa porneasca”, declara laureatul Nobel.

Continuarea explicatiei nu se mai bazeaza pe nicio investigatie elaborata si nici pe cunoasterea disponibila. In opinia lui Crick, extraterestrii si-au depus semintele vitale pe pamant, cu milioane de ani in urma, iar rezulatele le vedem acum. Ca nu e stiinta, ca nu e testabil, ca nu rezolva nicio problema (cum au aparut martienii?), nici nu prea conteaza. Important e sa nu punem indivizii pe piste gresite.

Un om de stiinta care nu s-a lasat mult intimidat de problemele care ii framantau pe Francis Crick sau Fred Hoyle este Richard Dawkins, vedeta incontestabila a ateismului contemporan. Pentru el, evolutionismul ofera o explicatie suficienta si necesara pentru dezvoltarea vietii pe pamant, iar cine face greseala sa aiba alta opinie este “ignorant, prost sau nebun”. In acest sens, Dawkins nu s-a sfiit sa-i lipeasca eticheta senilitatii vechiului sau prieten, filozoful Anthony Flew care, incurajat de cercetarile recente privind natura ADN, a parasit militantismul ateu si a trecut in tabara creationista.

Dar, cu toata aceasta ideologie empirista in spate, Dawkins nu exclude varianta unor civilizatii superioare: “So, I am fully prepared to believe that there are god-like beings elsewhere in the universe, but they will have evolved elsewhere in the universe, they will have started from simple beginnings, perhaps by Darwinian selection, (…) some kind of process that really does explain how you get from simplicity, which we can all understand, to complexity, which demands an explanation. So, don’t confuse god-like beings with gods”. Ce mai ramane din ateismul lui Dawkins e greu de spus, insa ce putem spune cu siguranta este ca speculatiile sale in domeniu nu reprezinta altceva decat un verbiaj lipsit de incarcatura testabila. Si trebuie tratate ca atare.

La fel cum trebuie apreciate si speculatiile celuilalt superstar al stiintei din zilele noastre, Stephen Hawking. “Creierului meu matematic, numerele singure ii sugereaza ca existenta extraterestrilor este perfect rationala”, afirma fizicianul britanic. Imaginatiei sau creierului sau matematic ii este de asemenea destul de clar ca martienii sunt un fel de nomazi ai spatiului, calatori in nave spatiale, preferabil de evitat. Insa ceea ce nu e deloc clar este in ce lada ar trebui sa depozitam astfel de ipoteze, caci stiinta empirica e clar ca nu sunt.

Desi, pana la urma, nu prea conteaza foarte tare, cata vreme le privim doar ca propaganda menita sa indeparteze orice suspiciune creationista si sa mentina aspectul secular al Stiintei. Pentru ca, in realitate, toate aceste supozitii nu sunt nici macar metafizica, ci doar variante mitologice, de o calitate literara execrabila. Si ele ar putea fi discutate onest, intelectual, doar cata vreme am renunta la criteriile nominaliste de certificare. Or, pentru Dawkins&co acest lucru ar insemna, in aparenta, sfarsitul oricarei idei de Stiinta. In conditiile date, intrebarea daca pozitivismul (oricum, inconsecvent logic) mai reprezinta si altceva decat o fatada frumos aranjata, in spatele careia au loc tot felul de alte proiecte ideologice capata destul de mult sens.

Ninel Ganea

Membru asociat al Institului Ludwig von Mises România, a studiat filozofia la Universitatea Bucureşti şi ştiintele politice la SNSPA. Scrie în ultimii ani pentru portalul Karamazov (www.karamazov.ro).