Apocalipsa 18 – Babilon, Babilonie – Biruința binelui

download - Copie

Tot ce este înălțat înaintea omului trebuie să piară. Dumnezeu are ultimul cuvânt în istoria omenirii. Apocalipsa 18 descrie distrugerea Babilonului politico-economic al lui Antichrist condus de Satan însuși.

După ce unul din cei șapte îngeri a vestit căderea Babilonului religios și a stat de vorbă cu Ioan în capitolul 17, „un alt înger“ s-a coborât cu o altă solie:

După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei şi împăraţii pământului au curvit cu ea şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei” (Apoc. 18:1-3).

Ioan (Yochanan) vede acest eveniment de pe pământ, căci scrie: „am văzut pogorându-se din cer un alt înger“. Acțiunea din capitolul 18 începe „după aceea“, adică după prăbușirea Babilonului magiei religioase din capitolul Apocalipsa 17. Strigătul „A căzut Babilonul cel mare!“ este un ecou al profeției din Isaia 21:9. Îngerul motivează decizia distrugerii Babilonului prin trei afirmații. El a ajuns:

 1. Un locaş al dracilor
 2. O închisoare a oricărui duh necurat
 3. O închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte

Cea dintâi afirmație ne spune că pe dărâmăturile Babilonului vor sta demoni (daimon). Nu va mai fi locuit de nici o ființă umană. Ideea că demonii locuiesc în locuri pustii apare și în alte locuri în Scriptură (Isaia 13:21-22; 34:14; Ieremia 9:11; 10:22; 51:37; Plângeri 5:18). Păsările necurate care îl vor locui vor fi carnivorele de pradă care se vor hrăni cu cadavrele celor morți.

Babilonul va fi reclădit

Ca să cadă trebuie mai întâi să se ridice în slavă și în putere. Prin Antichrist, Satan se va strădui să aducă lumii un climat de pace și bunăstare, o imitație a promisiunilor lui Dumnezeu pentru împărăția milenară.

Ca să fie distrus, Babilonul trebuie să existe, iar în vremea de acum, din Babilon au rămas numai niște ruine cu ziduri reconstruite pe ici pe colo de Saddam Husseim. Biblia ne vorbește despre Babilonul de pe vremea lui Nimrod și despre Babilonul de pe vremea robiei evreilor. Apocalipsa vestește însă un alt Babilon, ridicat din ruine la o stare de dominație mondială, un „hub“, un centru al comerțului mondial.

Cei familiari cu cărțile profetice ale Bibliei știu că Isaia a vestit o distrugere a Babilonului înainte ca Babilonul să fie ridicat ca imperiu mondial. În mod asemănător, Ioan ne vestește în Apocalipsa distrugerea Babilonului cel Mare, iar noi ne uităm de douăzeci de secole și vedem că Babilonul încă nu există! În nerăbdarea noastră am căutat să explicăm acest paradox spunând că Apocalipsa vorbește despre un babilon metaforic care trebuie identificat cu complexul politico economic al lumii fără Dumnezeu. Unii au zis că babilonul este Organizația Națiunilor Unite, alții cred că Babilonul este Bursa de la Londra sau Bursa de la New York. Am un prieten păstor dintr-o metropolă americană care a predicat foarte sigur de sine că Babilonul cel Mare este … America. La sfârșitul predicii, un mucalit i-a spus:

„Frate, am auzit că-ți faci bagajele“.

Contrariat, prietenul meu i-a răspuns: „Nu e adevărat, nu mă duc nicăieri. Cine ți-a spus?“

„Biblia, frate păstori, Bilia în care credeți și pe care o ascultați. Acolo scrie foarte clar: „Ieșiți din Babilon! Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei!“

Lăsând la o parte astfel de „tălmăciri“ metaforice fanteziste, trebuie să credem că Babilonul va fi exact ceea ce scrie în Apocalipsa 18, o cetate extraordinar de influentă în sistemul politic și economic al lumii, un centru indispensabil pentru comerțul și bunăstarea lumii.

Pe timpul lui Isaia, Babilonul nu era decât o putere de mâna a doua. Tartorul cel mare era Asiria. Ea conducea atunci lumea. Asiria dusese în robie cele zece seminții din regatul lui Israel și tot Asiria era atunci puterea care amenința regatul lui Iuda. Asiria nu este însă decât pe locul doi în lista făcută de Dumnezeu. Pe locul întâi este, ca deobicei, Babilonul.

„Proorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoț. Ridicați un steag pe un munte gol, înălțați glasul spre ei, faceți semne cu mâna, ca să vină la porțile asupritorilor!” (Isaia 13:1-2).

Întrebarea care ne stă în minte este: „La ce nimicire a Babilonului se referă profetul Isaia? Numai la cea de pe vremea mezilor sau și la o distrugere viitoare, păstrată pentru „vremurile de la urmă”?

Isaia 13 ne spune clar că cel puțin o parte a pedepsei va fi prin poporul mezilor:

„Iată, ațâț împotriva lor pe Mezi, care nu se uită la argint, și nu poftesc aurul. Cu arcurile lor vor dobor” pe tineri, și vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruța pe copii. Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândrie a Haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.

El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo, și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufnițele îi vor umple casele, struții vor locui acolo, și stafiile se vor juca acolo. Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii, și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină, și zilele nu i se vor lungi” (Isaia 13:17-22).

Textul are însă elemente escatologice și apocaliptice care ne obligă să credem că suntem în fața unei profeții cu împliniri multiple, în care planul imediat se suprapune peste planul îndepărtat în panorama profetică. Versetul 6 pomenește despre „ziua Domnului” (]om Adonai), care poate fi orice zi aleasă de Dumnezeu pentru una din intervențiile Sale pe pământ, dar care înseamnă profetic epoca de la sfârșitul veacurilor, când Dumnezeu va pune capăt „zilei Omului” și va inaugura „Ziua Domnului”, cea mare și binecuvântată.

Ziua Domnului despre care ni se vestește în profeția din Isaia 13 este plină de descrieri apocaliptice. Iată ce citim începând cu versetul 9:

„Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu, și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, și luna nu va mai lumina.

Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei, și pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufași, și voi doborî semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat, și mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile, și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua mâniei Lui aprinse” (Isaia 13:9-13).

O astfel de pedepsire a Babilonului n-a avut loc niciodată în istoie. Ea stă să vină în capitolul 18 din Apocalipsa.

Pregătirea Babilonului

În cartea profetului Zaharia ni se spune ceva foarte interesant despre comerț și despre valea Șinear. În primele șase capitole, profetul are o serie de opt vedenii, opt anunțuri făcute despre ordinea cronologică în care va lucra Dumnezeu cu Israelul până când va instaura cu ei împărăția mesianică. Să privim cu atenție la penultima vedenie.

„Îngerul, care vorbea cu mine, a înaintat, și mi-a zis: „Ridică ochii, și privește ce iese de acolo. Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Și el a zis: „Iese efa.” Și a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată țara” (Zaharia 5:5-6).

Un coș de mărime mijlocie s-a ridicat înaintea lui Zaharia, iar conținutul lui era acoperit de un capac greu ca de plumb, de mărimea unui talant. Când Dumnezeu a dat capacul la o parte, Zaharia a văzut o femeie. „Aceasta este nelegiuirea!” a zis îngerul (versetul 8). Este clar că imaginea ne spune că Dumnezeu ține sub control nelegiuirea și nu o lasă să se manifeste în toată puterea ei. Mai mult, Zaharia vede cum femeia numită „nelegiuire” este aruncată înapoi în coș:

„Și i-a dat brânci în efă, și a aruncat bucata de plumb peste gura efei. Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ și cer. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa? “ (Zaharia 5:9-10).

Răspunsul este plin de semnificație:

„El mi-a răspuns: „Se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei” (Zaharia 5:11).

Unde am mai auzit noi de câmpia Șinear? În Geneza 10 – 11. „Nelegiuirea” este trimisă înapoi în locul de unde a început. Nelegiuirea este trimisă înapoi în Babilonia, în țara Șinear „ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei”.

În vremea lui Zaharia, imperiul Babilonian tocmai căzuse. Iudeii se întorseseră în țara lor și se întrebau dacă venise vremea ca profețiile făcute de Isaia și Ieremia despre restaurarea împărației să se împlinească. Zaharia s-a ridicat și le-a spus din partea Domnului: „Nu încă. Nelegiuirea lumii este ținută încă sub control. Va veni însă o zi în care nelegiuirea va fi eliberată din strânsoarea divină și așezată în țara Șinear ca să se manifeste acolo. La vremea potrivită, nelegiuirea se va arăta public acolo“.

Dacă este ca profeția lui Zaharia să se împlinească, Babilonul va trebui reconstruit încă o dată și va reveni în primul plan al activităților umane. Când Dumnezeu anunță prin Isaia și prin Zaharia că cetatea Babilon va fi fi în ființă înainte de revenirea Domnului Isus și va conduce comerțul mondial trebuie să-L credem pe cuvânt. Babilonul, Babilonul cel mare, va exista iar și va fi judecat cu toată asprimea. Dumnezeu trebuie să termine ceea ce a început în cartea Genezei. Babel și Babilonul trebuiesc făcute praf.

Pericolul coabitării cu Babilonul

Imediat după solia îngerului s-a auzit un alt glas din cer:

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: ‘Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea!’ (Apoc. 18:4-8).

Porunca separării prin care Dumnezeu le spune copiilor Lui; „Ieșiți din mijlocul lor!“ este pomenită de cîteva ori în Biblie. În Vechiul Testament ea apare în Geneza 12:1; 19:12; Numeri 16:23; Isaia 48:20; 52:11; Ieremiah 50:8; 51:6, 45; Zaharia 2:6-7.

„Fugiţi, fugiţi din ţara de la miazănoapte! zice Domnul. Căci v-am împrăştiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul.” Scapă, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului!“ (Zaharia 2:6-7)

Porunca separării apare și în Noul Testament:

Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le“ (Efeseni 5:10-11).

„Să ieşim dar afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui“ (Evrei 13:13).

Coabitarea cu Babilonul va fi o mare ispită cu o deosebită forță de atracție, mai ales pentru evreii pricepuți la afaceri comerciale! Glasul ceresc este o chemare și un avertisment totodată. Cei tentați să împărtășească belșugul Babilonului vor gusta și belșugul de pedeapsă divină care se va vărsa asupra cetății.

Babilonul numărul trei va păstra ceva din strălucirea „capului de aur“ din vedeniile profetului Daniel. În timp ce Imperiul Roman a ocupat o arie de aproximativ 5.000.000 km pătrați stăpânind peste aproximativ 20% din populația lumii de atunci, Imperiul Babilonian a ocupat o suprafață de 35.000.000 km pătrați stăpânind peste aproximativ 44% din populația lumii de atunci.

Așezat în buricul pământului între platformele economice ale Asiei și platformele comerciale ale Europei și Africii, Babilonul va fi un centru nodal pentru toate tranzacțiile lumii. Citiți descrierile făcute de cei care bocesc distrugerea cetății ca să vă dați seama de enorma importanță economică pe care o va avea. În cuvintele Apocalipsei întrevedem parcă acțiunile unei Burse Mondiale, ale unei Case Mondiale de comerț și ale unei Bănci Mondiale:

Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa:  marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase şi de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildeş, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier şi de marmură; nici scorţişoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruţele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Şi roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine şi nu le vei mai găsi.

Cei ce fac negoţ cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui şi vor zice: ‘Vai! vai! Cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subţire, cu purpură şi cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare! Atâtea bogăţii într-un ceas s-au prăpădit!’ (Apoc. 18:11-17a).

Distrugerea babilonului va afecta și comerțul maritim:

Şi toţi cârmacii, toţi cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii şi toţi cei ce câştigă din mare stăteau departe şi, când au văzut fumul arderii ei, strigau: ‘Care cetate era ca cetatea cea mare?’ Şi îşi aruncau ţărână în cap, plângeau, se tânguiau, ţipau şi ziceau: ‘Vai! Vai! Cetatea cea mare, al cărei belşug de scumpeturi a îmbogăţit pe toţi cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu!’ (Apoc. 18:17b-19).

Distrugerea Babilonului

Distrugerea Babilonului va fi rapidă și totală. Informațiile date în Apocalipsa ne spun că va fi distrus în urma marelui cutremur amintit în Apocalipsa 16:19

Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.  … şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.“ (Apoc. 16:18-19).

A doua cauză va fi focul „va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare“. Regiunea este bogată în bitum și petrol așa că nu este greu de imaginat un incendiu teribil:

18-babilon-burning

„Tocmai pentru aceea într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei şi vor zice: ‘Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!’“ (Apoc. 18:8-10).

Descrierea se potrivește cu profeția făcută de Isaia:

Şi astfel, Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a caldeenilor, va fi ca Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu“ (Isaia 13:19).

A treia cauză a distrugerii va fi prăbușirea sub scoarța pământului. Va fi probabil o scufundare într-o baie de foc a unei pungi petroliere:

18_MILSTONE-ANGEL

„Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare şi a zis: „Cu aşa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu va mai fi găsit!“ (Apoc. 18:21).

Cuvintele îngerului sunt un ecou al unei profeții din cartea lui Ieremia:

Ieremia a scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului. Ieremia a zis lui Seraia: „Când vei ajunge la Babilon, vezi să citeşti toate cuvintele acestea şi să zici: ‘Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit şi că n-are să mai fie locuit nici de oameni, nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru totdeauna.’ Şi când vei isprăvi citirea cărţii acesteia, să legi de ea o piatră şi s-o arunci în Eufrat şi să zici: ‘Aşa va fi înecat Babilonul şi nu se va mai ridica din nenorocirile pe care le voi aduce asupra lui; vor cădea sleiţi de puteri!’ ” (Ieremia 51:60-64).

Dumnezeu însuși va pedepsi Babilonul! Nu o armată ostilă îi va produce căderea, ci mâna Celui Atotputernic o va arde, îi va reduce clădirile la praf și moloz și o va probuși în adânc. Cel care s-a pogorât odinioară la turnul Babel să oprească progresul și să împiedice reintegrarea în sferele cerești cu ajutorul fințelor demonice, va veni s-o mai facă încă o dată. Blestemul rostit la turnul Babel n-a fost revocat niciodată și tot așa de parmenentă va fi și rostirea împotriva Babilonului numărul trei:

Şi nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbiţe; nu se va mai găsi la tine niciun meşter în vreun meşteşug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine şi nu se va mai auzi în tine glasul mirelui şi al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai-marii pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta şi pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor şi al sfinţilor şi al tuturor celor ce au fost înjunghiaţi pe pământ” (Apoc. 18:22-24).

Ca „scaun de domnie al lui Satan“, Babilonul va fi distrus nu numai pentru uciderea sfinților lui Dumnezeu, ci pentru toți cei care au fost omorâți vreodată în istorie. Satan este cel care a adus moartea și uciderea în ecosistemul terestru:

Voi aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu stă în adevăr“ (Ioan 8:44).

„Babilonul, „șarpele inelat“ care a râvnit la „poarta cerului“, vicleanul strecurat în paradis să-i ispitească pe primii doi oameni ca să-i despartă de Dumnezeu și să-i aducă sub stăpânirea lui va fi încă o dată înfrânt. Cel ce i-a zdrobit capul la Cruce are tot dreptul și toată puterea ca s-o facă.

Apocalipsa 18 se încheie cu cântări de jale.

Gata! Pe pământ, petrecerea s-a terminat! În cer, Apocalipsa 19 începe cu cântece de bucurie. Acolo, petrecerea abia începe. Toată lumea se pregătește de … nuntă!

https://wordpress.com/read/feeds/26843462/posts/2632569491

Barzilaen Dan

Apocalipsa 17b – Biserica catolică nu este „Babilonul cel Mare din Apocalipsa!

download - Copie

M-am săturat să-i aud pe unii spunând că Biserica catolică (sau ortodoxă) este Babilonul cel Mare din Apocalipsa! O fi ea o biserică bolnavă, cum au fost cele din Noul Testament și celelalte de atunci încoace, dar nu este o biserică apostată. Și iată de ce …

+++

Identitatea Babilonului religios

Unii cred că „Babilonul religios“ este religia catolică. Nu împărtășesc această convingere din două motive.

În Apocalipsa 17 ni se vorbește despre o religie cu care au curvit împărații pământului. Aceasta include toată istoria omenirii, iar catolicismul nu se califică pentru această definiție.

„Cu ea au curvit împăraţii pământului şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!“ (Apoc. 17:2).

Al doilea motiv este că Babilonul religios va fi religia lui Antichrist, fără nici o asemănare cu creștinismul. Ea va aparem așa cum precizează apostolul Pavel „după lepădarea de credință“. Apostazii locale și parțiale au mai fost dar, va exista o apostazie totală și definitivă, în care orice urmă de creștinism adevărat va fi înlăturat:

„ … să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu“ (2 Tesal. 2:2-4).

Asta nu înseamnă că nu există elemente de păgânism străvechi în catolicism. Dimpotrivă!

În cea mai adâncă decădere a ei, Biserica catolică a ajuns într-adevăr ca o religie păgână, dar n-a fost și nu este o religie păgână. În ea însă au pătruns, ca în toate celelalte religii, elementele unei „proto-religii” cu originea, ați ghicit, în … Babilon.

Iată ce ne spune John Walvoord, în comentariul său asupra cărții Apocalipsa:

„Mulți scriitori notează faptul că multe ritualuri păgâne, necurate ale Babilonului s-au strecurat în biserica primară, iar mai târziu au fost încorporate în Romano-Catolicism (și Ortodoxie) , de care Protestantismul s-a separat în Evul Mediu.

Texte străvechi din surse extrabiblice indică faptul că soția lui Nimrod, cel care a întemeiat cetatea Babilon, a devenit conducătoarea unei mișcări mistice numite „misterele babiloniene”, care constau în ritualuri religioase secrete. Femeia aceasta, cunoscută sub numele de Semiramis, a ajus mare preoteasă idolatră. Se spune că ea ar fi născut un fiu pe care l-ar fi conceput în chip miraculos.

Acest fiu, numit Tamuz, a fost considerat salvatorul poporului său, un fel de precursor fals al lui Mesia, presupus a fi împlinirea promisiunii făcute de Dumnezeu lui Eva:

„Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15).

Elementele acestei legende babiloniene au fost încorporate în ritualurile religioase din câteva din marile religii ale lumii. Imaginea mamei, regină a cerului, ținând un fiu în brațe este întâlnită în toată lumea antică și a fost introdusă în practici cu semnificația curățirii de păcat.Cu toate că ritualurile practicate în falsa religie a Babilonului erau mult diferite de la o cetate la alta, aproape în fiecare loc exista un ordin de preoți care se închinau mamei și copilului, practicau stropirea cu apă sfântă și au înfințat un ordin al fecioarelor care să practice prostituția religioasă. Despre Tamuz, fiul, se spune că a fost ucis de o fiară sălbatică și apoi a fost readus la viață, ceea ce, evident, este o imitație satanică care anticipează învierea lui Christos.

egyptian

Religia Babilonului nu este descrisă expres în Biblie, dar avem refetințe clare la conflictul dintre adevărata credință și această pseudoreligie. Profetul Ezechiel s-a ridicat să protesteze din partea lui Dumnezeu față de ceremonia bocirii lui Tamuz:

„Și mi-a zis: „Vei mai vedea și alte urâciuni mari, pe care le săvârșesc ei!” Și m-a dus la intrarea porții Casei Domnului dinspre miază-noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz” (Ezechiel 8:13-14).

Ieremia condamnă practica păgână a facerii de turte în cinstea împărătesei cerului și de a arde tămâie în cinstea ei:

„Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Copiii strâng lemne, părinții aprind focul, și femeile frământă plămădeala, ca să pregătească turte împărătesei cerului, și să toarne jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă mânie” (Ieremia 7:17-18).

„Nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în Numele Domnului. Ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume: să aducem tămâie împărătesei cerului, și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut, noi și părinții noștri, împărații noștri și căpeteniile noastre, în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de ne săturam, eram fericiți, și nu treceam prin nici o nenorocire! Dar, de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului, și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate, și am fost nimiciți de sabie și de foamete…” ÎDe altfel, când aducem tămâie împărătesei cerului și-i turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri îi pregătim noi turte ca s-o cinstim făcându-i chipul, și-i aducem jertfe de băutură?” …

Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Voi și nevestele voastre ați mărturisit cu gurile voastre și ați împlinit cu mâinile voastre ce spuneți: „Vrem să împlinim juruințele pe care le-am făcut, să aducem tămâie împărătesei cerului, și să-i turnăm jertfe de băutură!” (Ieremia 44:17-19,25).

Pentru cei care privesc cu atenție, închinarea către Baal, foarte răspândită la popoarele Canaanului, a fost o altă formă a aceleași religii a misterelor originară în babilon. Baal este echivalentul perfect al lui Tamuz. Mai toate religiile antice conțin elementele „Tainelor” din religia babiloniană. Europa a fost fascinată de „Mitraism” o religie a acestor „taine” care a lăsat urme adânci în practicile și ritualurile catolicismului și ortodoxiei.

Pe vremea bisericilor din primul secol, cultul misterelor Babilonului ajunsese și în Pergam, locul uneia din cele șapte biserici ale Asiei (Apocalipsa 2:12-17).

Probabil că mulți v-ați întrebat de ce episcopii și cardinalii catolici poartă pe cap acele turnuri asemănătoare cu niște capete de pește.

dagon1

Ei bine, marii preoți ai cultului babilonian purtau pe cap coroane în formă de cap de pește, ca o recunoașterea lui Dagon, zeul pește. Acești mari preoți se numeau „păzitori ai podului”, adică ai pasajului de trecere dintre oameni și satan, titlu imprimat pe aceste coroane. Echivalentul roman al acestui titplu, „Pontifex Maximus”, a fost folosit de Cezar Augustus și de împărații romani de mai târziu, dar a fost adoptat și ca titlu al episcopului Romei. În primele secole de existența ale bisericii din Roma, confuzia a crescut la cote incredibile. S-a încercat combinarea unor elemente ale religiei misterelor din Babilon (Mitraismul) cu credința creștină. Rezultatul n-a fost încreștinarea păgânismului, cum s-a dorit, ci păgânizarea creștinismului, cum vedem astăzi. Confuzia amalganului de atunci este prezentă și astăzi. Apostazia, vizibilă astăzi în forma ei latentă, va înflori în forma ei finală în vremea acestei „superbiserici” care se pare că va înghiți toate formele religioase după răpirea adevăratei Biserici la cer.

„Babilonul cel mare” va fi ceea ce „turnul din Șinear” a fost încă de la început: o încercare de spiritualitate pervertită, un asalt ilicit al lumii cerești, prin mijloace contaminate de Satan și îngerii lui căzuți.

Apostolul Pavel scrie lămurit că religiile păgâne sunt demonice:

„Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile, jertfesc dracilor, și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii” (1 Corinteni 10:20).

Curva cea mare reprezintă spiritualitatea pervertită a celor care, dorind să recâștige paradisul pierdut al cerului, sunt gata să facă pact cu orice forță supranaturală care le promite obținerea acestui deziderat.

Ultima religie a lumii nu va fi „catolicismul corupt”, ci religia Babilonului, un sincretism de religii foarte variate, toate încercări de a lua legătura cu ființe supranaturale „amabile” și gata să ne călăuzească pașii pe calea „îndumnezeirii”.

Catolicismul nu mai face astăzi mulți convertiți. Se înmulțesc însă cu grămada adepții a tot felul de religii prin care oamenii iau legătura cu „ființe extraterestre, cu entități angelice și cu reprezentanți ai unor civilizații care spun că veghează de mii de ani asupra noastră și ne dirijează evoluția”.

Iată mărturia uimitoare a unei prințese dintr-una din casele regale ale Europei:

„Prințesa Norvegiei, Martha Louise, a declarat că deține puteri supranaturale și că poate învăța oamenii cum să comunice cu îngerii, informează bbc.co.uâ. Fiica regelui Harald și a reginei Sonja a făcut acest anunț pe un site, unde a mai spus că intenționează să deschidă un nou centru de terapie alternativă. Prințesa, în vârstă de 35 de ani, a mai declarat că încă din copilărie putea să citească gândurile și sentimentele oamenilor și că a reușit să intre în contact cu îngerii prin intermediul cailor.

Martha Loise, care are pregătire de psihoterapeut, a mai spus că întotdeauna a fost interesată de tratamentele alternative. Cei care vor veni să studieze la centrul ei, vor învăța cum să „creeze miracole” în viața lor și cum să utilizeze puterile îngerilor lor. Prințesa descrie îngerii ca fiind „niște forțe care ne înconjoară, care ne dau resursele necesare și ne ajută în tot ceea ce facem pe parcursul vieții”.

„Totul s-a întâmplat pe vremea în care aveam grijă de cai. Atunci am reușit să vorbesc cu îngerii. De abia mai târziu am înțeles cât de important este pentru mine acest dar și vreau să îl împărtășesc și altor oameni”, a mai declarat Martha Loise.

Cursul prințesei se desfășoară pe o perioadă de trei ani și va costa 4150 de dolari pe an (HotNews.ro, S.B., 25 iulie 2007).

Catolicismul, oricât de corupt și greșit ar fi el, mai este încă o religie care-L proclamă pe Isus Christos ca Domn. Înainte de cea de a doua venire a lui Christos, împreună cu apariția „omului fărădelegii” se va produce și tragica „lepădare de credință”:

„Cât privește venirea Domnului nostru Isus Christos și strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar.

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” (2 Tesal. 2:1-4).

Apostazii mai mici sau mai mari, mai banale sau mai spectaculoase s-au petrecut în toate veacurile. Nu despre ele vorbește apostolul Pavel. Un alt loc în care apostolul Pavel vorbește despre vremea „apostaziei” este 1 Timotei 4:1-2, unde apostolul adaugă câteva detalii:

„Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor”.

Soarta Babilonului religios

Este interesant că apostolul Ioan s-a mirat mult când a văzut-o pe femeia îmbătată de sângele sfinților și de sângele martirilor (mucenicilor) lui Isus. Mirarea lui ilustrează mirarea noastră. Dumnezeu este însă gata să explice și să ne spună clar ce se va întâmpla cu ea:

Şi am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Şi îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne“ (Apoc. 17:5-7).

Existența ei este legată de apariția „fiarei“ descrisă deja în Apocalipsa 11:7 și 13:1. Este teribila fiară a patra din viziunile profetului Daniel, „nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică“ pe care am identificat-o deja cu Imperiul Roman. Intrat într-o adormire după primele secole de creștinism, prima fază a Imperiului roman aținut aproximativ 1.000 de ani, din 753 î.Ch. până în 476 d.Ch.

După această aparentă moarte, Imperiul Roman revine în cea de a doua lui formă prin parafarea Europei Unite cu semnarea tratatului de la Maastricht în anul 1993. Semnatarii noii Constituții europene s-au grăbit să scoată din textul ei orice referinre la trecutul sau prezentul creștin al continentului. Era normal, această formă politică este insuflată de Satan însuși:

Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni (Apoc. 17:8-9).

Îngerul leagă reapariția fiarei de spațiul geografic al celor șapte coline (referință tradițională pentru Roma):

Aici este mintea plină de înţelepciune. – Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care şade femeia. Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă şi, când va veni, el va rămâne puţină vreme.  Şi fiara, care era şi nu mai este, ea însăşi este al optulea împărat: este din numărul celor şapte şi merge la pierzare“ (Apoc. 17:10-11).

Îngerul îi spune lui Ioan, care trăia întemnițat de prima formă a Imperiului Roman, că acest Imperiu va reveni în viitor sub forma unei confederații de zece unități administrative:

„Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara“ (Apoc. 17:12)

Peste ele îl vor întrona pe Antichristul obraznic care se va lupta pe față cu Dumnezeu:

Toţi au acelaşi gând şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor. Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui” (Apoc. 17:13-14).

Înainte de a pieri în lupta cu Mielul, antichristul, fiara, Satan va face însă ceva: va distruge orice formă de religie pentru că se va declara pe sine drept Dumnezeu, atunci când va intra în Templul de la Ierusalim:

17-16_fiara pe femeie

Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi. Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Şi femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împăraţii pământului” (Apoc. 17:15-18).

Religiile idolatre vor fi înlăturate pentru a putea face loc cultului Satanei.Paradoxal, orgoliul Satanei va pune capăt tuturor formelor de religie păgâne. Măștile vor cădea și Satan va cere tuturor să i se închine pe față.

Capitolul următor, Apocalipsa 18, ne va arăta cum va distruge Isus Christos Babilonul politic al fiarei.

https://wordpress.com/read/feeds/26843462

Cumpătați degeaba

download - Copie

O persoană care se dă cu dezinfectant - foto de Kelly Sikkema - unsplash.com

Înainte de finalul anului 2019 oamenii își făceau tot felul de rezoluții. Pe unii din ei i-ai auzit probabil și tu, și eu, și alții – cu siguranță – că vor spune că în noul an – adică în 2020 – vor adopta un stil alimentar mai decent și vor fi mai stricți cu privire la anumite mâncăruri. Nu vreau să exagerez acum, dar nu au trecut nici 2 luni de atunci și rezoluțiile lor s-au cam dus ”pe apa sâmbetei”. Într-o zi de sâmbătă m-am pus să scriu și eu aceste câteva rânduri ca să mai treacă timpul… dacă tot stăm cu toți acasă acum cu restricțiile de călătorie, restricțiile de a fi mai multe persoane în public, etc.

Nu văd de ce nu au dat unii restricții mai mari și mai dure înainte de Crăciun. Atunci nu a spus nimeni la oameni să nu ia lucruri de care nu o să aibă nevoie. Acum nu le-a spus nimeni la oameni să nu ia mai mult decât au ei nevoie. Oare de ce se cred unii așa de cumpătați când e vorba de a fi exemple în societate?

Zilele trecute, bunul meu prieten Nicolae Geantă, care tocmai a ieșit din carantină, mi-a transmis un videoclip cu un tip (cred că era în România) care și-a stocat în casă cam 2 depozite de supermarket-uri. Avea în bucătărie câteva zeci de sticle de ulei de tot felul, făină, mălai, conserve, apoi în altă cameră apă minerală de aia bună, role de hârtie igienică, cutii de șervețele fără număr, în baie plin de detergent solid, lichid, paste de dinți, dezinfectanți, apoi s-a dus și pe balcon, avea câteva lăzi de mere, kiwi, în alte dulapuri zeci de cutii de conserve, borcane de fasole, alte role de hârtie iginenică, și undeva pe la finalul filmării a trecut individul și prin fața oglinzii să-l vedem. Nu a zis nimic pe timpul filmării, nu au zis nici copiii lui care erau în cameră și făceau un castel din cutiile de șervețele…

Am rămas uimit. Primul lucru care l-am făcut, fără să îmi dau seama, a fost să întreb pe prietenul meu de unde a avut tipul acesta așa de mulți bani. Numai sticlele de ulei din dulapurile lui din bucătărie costau cât salariul meu pe o lună! Ce să mai zic de restul lucrurilor…

Am dat filmulețul la alte persoane să îl vadă. Logic că și ei au rămas uimiți. Cineva chiar mi-a zis, ”de acolo ne putem face aprovizionare?” Am început să râd. Da, probabil că de la individul acesta ne-am putea face aprovizionare, dacă am știi unde se află și… știți voi restul.

Am fost la un supermarket să iau ceva de mâncare, care se terminase în casă la noi. Noi nu am făcut stocuri de alimente, nici de alte produse. Am luat în dățile trecute cât am știut că avem nevoie și nu am irosit banii pe lucruri care știam că ori nu aveam nevoie de ele, ori aveau să se strice și apoi să le aruncăm la gunoi. În timp ce mergeam printre rânduri să caut o pungă de jumătate de kg de făină măcar (că nu îmi trebuia mai mult), am observat că nu mai era deloc pe raft. Rămăsese doar eticheta cu prețul, iar în loc a fost adus ceva care nu se vindea în acel magazin, sau care era mult mai scump, dar nu făină. Am dat colțul acelui rând să văd măcar dacă există drojdie. Nici aia nu mai era. Un individ mai în vârstă, cu soția lui, împingeau un cărucior și au dat de o tipă care aranja lucruri pe un raft și au întrebat-o dacă știe ce altceva se poate folosi în loc de drojdie. Am fost și la raftul cu pâine, nici pâine nu mai era acolo. Nu mai era nici neagră, nici albă, nici integrală, nici uscată, nici lipii, nici arsă, nici cu cartofi, nimic!

Mai jos era zona cu produse de carne. Și acolo bătea vântul. De-odată auzim în stația din magazin cum o femeie anunța pe toți participanții din acel magazin că ”limita de produse este de 1 bax și este STRICT pentru uz personal!”

Atunci am văzut în fața mea un cărucior în care erau 8 kg de făină. M-am apropiat de căruț să mă uit ce mai luase, individul și-a lăsat acolo căruciorul nesupravegheat… fără să realizeze că produsele de la el din coș erau o momeală bună pentru alții din jur. Apoi a apărut repede de undeva și vroiam să îl întreb dacă știe ce să facă acum cu toate acele pungi de făină și dacă chiar avea nevoie de toate. Nu avea drojdie în cărucior. Vroiam să îl întreb dacă are acasă, sau dacă știe cum să facă aluat fără drojdie. M-am abținut. Tipul era un ”cumpătat” care își aproviziona isteria, nu magazia. (Probabil că o să îmi scrie unii mai ”cumpătați”, după ce vor citi aceste rânduri, că ”poate respectivul lua mai multe produse să ajute pe alții cu cumpărăturile”. Vă spun eu, nu arăta a genul de persoană care să facă lucrul acesta. Așa că puteți să îmi scrieți altceva.)

În ziua următoare am găsit făină. Am găsit și pâine. Drojdie tot nu am găsit! Vroiam să mă fi întâlnit acolo cu tipul acela să îi spun că, ”uite, bre, au adus pâine, e gata făcută! adu făina aia înapoi!” Ți-ai găsit. Nu avem cu cine discuta.

Au apărut în jurul nostru oameni cu tot felul de culori de măști pe față, toate puse în stil propriu. Unii și-au astupat gușa, alții bărbia, alți gura, alții doar nasul, alții aveau urechile astupate cu toate tipurile de căști posibile, audio și ne-audio… Ne uitam la ei și ne râdeam de parcă era un show live acolo în fața noastră.

Într-un autobuz, niște femei aveau mănuși chirurgicale pe mâini. Una nu avea mască pe față, dar avea mănuși, adică proteja ceva ce nu trebuia protejat. Pe ușile din fața autobuzelor erau puse anunțuri că ușa este blocată pentru măsuri de prevenție, și să se folosească celelalte uși. Culmea e că în autobuzul în care eram… nu era acea bandă de avertizare, și una din bătrânelele cu mănușile chirurgicale, înainte să ajungă autobuzul în stație, o vedem cum își aranja masca pe nas, pe bărbie, cum își plimba geanta dintr-o mână în alta și, paf, cu tupeu s-a dus ea să iasă prima, pe la ușa din față. Șoferul nu i-a deschis ușa, deși el era în cabina lui, protejat de un paravan cu niște geamuri. Ne-am uitat cu atenție la această individă ”cumpătată”, cum urla la șofer să îi deschidă ușa, parcă îi și făcea semne, ”nu vezi bă, că am mască și mănuși, nu te infectez, deschide-mi ușa ACUM!!!” Nu i-a deschis, a trebuit să coboare pe la ușa din mijloc. Rădeam, dar era de plâns situația aceasta…

Am văzut multe persoane zilele acestea care dacă le întâlneai în ”luna cadourilor” îi puteai număra pe degete câte plase aveau cu cadouri, cu nimicuri. Acum îi puteai număra tot pe degete câte măști purtau pe față, câte perechi de mănuși chirurgicale aveau trase pe mâini și cât de excesiv foloseau ei acum soluțiile de dezinfectat și șervețelele umede din magazine.

Acum a făcut, cumva, situația și evenimentele prin care trecem în martie 2020, ca această ”cumpătare” a unora să treacă la alt nivel. De-odată vedem că știu mai multe persoane din jur cum să folosească săpunul. De-odată vedem cum mai mulți știu să păstreze distanța la magazin și să nu se mai îmbulzească (că au văzut semnele de pe jos din magazin, sau că la intrare un body-guard le-a spus că nu au voie să intre decât după ce mai iese din populație…). De-odată am văzut că unii își dezinfectează și mănușile chirurgicale pe care le poartă pe mâini! Ce ilar poate fi!!!!!

Nu am văzut încă pe oameni să-și dezinfecteze urechile. Sau măcar să pună niște filtre peste ele. Pe ele le-au venit tot felul de informații aiurite că trebuie să golească magazinele. Pe ele au auzit că ei trebuie să cumpere tot și să nu mai lase la alții nimic în urmă. Pe urechile alea au auzit zvonuri și bârfe răspândite pe tot felul de site-uri pe internet și acum ei au stocat în mintea și inima lor nimicuri. Nu s-au dezinfectat de alea niciunul! Nu am văzut pe unul să fie mai diferit! Dacă ai strănutat și ți-ai pus batista sau șervețelul la nas, toți din jur te evită. În decembrie toți îți urau ”sănătate”, dacă te auzeau strănutând. Acum toți fug de tine! Halal așa sănătate!

E normal să fugă pentru că și-au dezvoltat în câteva zile un instinct banal de a fi cumpătați degeaba. Ei să fie aprovizionați, alții nu. Ei să fie pe prima pagină. Ei să fie aplaudați, restul să fie de evitat. Nici nu știi care din jur – cu mască sau fără mască – ar putea fi un purtător de lucruri ascunse. Nici nu știi care din jur – cu mănuși sau fără mănuși – ar fi putut să fi pus mâna pe ceva necurat. Și chiar în izolare forțată sau neforțată, în carantină sau libertate, caracterul nostru trece la alt nivel acum. Peste câteva zile vom vedea sistemul de sănătate la alt nivel. Farmaciile vor ajunge la un alt nivel. Magazinele vor fi la alt nivel. Oamenii sunt deja la alt nivel de abordare, de salut, de socializare. Pentru că acum este momentul când ce este de scuturat se scutură, și ce este de clătinat se clatină. Dacă s-ar da cu sita și s-ar cerne toate și pe toți… probabil că o să rămână câțiva care nici măcar nu s-au găndit să fie cumpătați, sau să fie o umbră în jur degeaba. Despre ăștia însă nu o să scrie nimeni nimic… pentru că nu i-a scos nimic în evidență și nici nu s-au scos pe ei înșiși. Vedeți-vă în continuare de treabă. Mai târziu o să apreciați pe cei din jur după ce nu o să îi mai aveți printre voi. Și totul a început de la baxul ăla de făină care l-ai luat tu de la magazin, și acum probabil că a făcut viermi și mâine o să îl dai la gunoi!

Tags:coronavirusdegeabadrojdiefăinăizolareoameni cumpătațireflecțiiresponsabilitaterezoluțiisocietate

ARTICOLE CARE V-AR PUTEA INTERESA…

Cumpătați degeaba

Biserica impotentă – deviațiile prezentului datorită ignoranței trecutului

Un handicap(at) cu prioritate

https://crestinismtrait.blogspot.com/2020/03/cumpatati-degeaba.html?

IERTAREA: DE CE NE CERE DOMNUL ISUS SĂ IERTĂM?

download - Copie

Picture

Iertarea este un subiect destul de controversat chiar și printre creștini. Unii cred că trebuie să-i ierte doar pe cei care își cer iertare; alții cred că trebuie să ierte doar ofensele minore care nu le-au cauzat mult rău; alții spun pur și simplu că nu trebuie să ierte pe nimeni. Adevărul este unul singur, și anume ceea ce spune Biblia pe subiectul iertării.

Fără iertare nu există mântuire. Dacă nu iertăm, devenim captivii propriei „închisori” a neiertării și nimeni nu ne poate elibera, în afară de noi înșine. Duhul Sfânt ne dă puterea să iertăm, trebuie doar să-i cerem ajutorul.

Marcu 11:25-26 „Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, NU vă va ierta greşelile voastre.”

Neiertarea îl afectează în primul rând pe cel care nu iartă, nu pe cel care nu este iertat. Dacă nu iertăm pe cei care ne-au greșit, ne-au ofensat, ne-au rănit sau ne-au făcut să suferim într-un fel sau altul, orice referire la acele persoane, sau la incidentul în cauză, va răsuci din nou „cuțitul în rana” inimii noastre.

Iertarea trebuie să se petreacă în inimile noastre și se va vedea în comportamentul față de acea persoană.

Așa cum noi ne dăm seama când cineva are ceva împotriva unei persoane despre care vorbește, la fel, cei cu care vorbim vor știi ce e în inima noastră într-un context similar.

Domnul Isus, când atârna pe cruce, nu doar că i-a iertat pe cei care L-au schingiuit și l-au ucis, dar Îl roagă și pe Tatăl Ceresc să-i ierte, găsindu-le chiar și scuze.

Luca 23:34 Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”

Matei 18:21-22 Atunci, Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.”

Ce le-a spus Domnul Isus ucenicilor despre iertare? A ierta pe cineva de  490 de ori, pare incredibil, dar ce vrea Domnul Isus să spună prin acest număr, este că trebuie să iertăm indiferent de cîte ori ne greșește cineva. Cineva care trebuie iertat de atâtea ori, nu poate fi o persoană angelică,, dar să fim sinceri cu noi înșine: de câte ori au trebuit să ne ierte pe noi, cei dragi? Vedem că  și Petru se referă la fratele său, în întrebarea din versetele de mai sus.

În același timp, Domnul Isus ne îndeamnă să iertăm oricui ne greșește, așa cum menționează Luca în ultima parte a versetului:

Luca 6:37 „…iertaţi, şi vi se va ierta.”

Domnul Isus ne-a dat și pilda robului căruia stăpânul i-a iertat o datorie enormă (așa cum prin jertfa Lui Isus, Dumnezeu ne iartă nouă păcatele, care reprezintă o datorie imposibil de plătit de către noi înșine), și ca răspuns el nu are deloc milă de tovarășul lui, care îi datora o sumă infimă (asta facem noi când nu iertăm ce ne-a greșit un semen al nostru).

Matei 18:32-35 „Atunci, stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: ‘Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?’ Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”

Rugăciunea cea mai des folosită este „Tatăl Nostru”. Din păcate mulți nu se gândesc prea mult la cuvintele acesteia, preferând doar să le rostească, când dau de necaz. Dar în această rugăciune cerem să fim iertați pentru că și noi îi iertăm pe cei care ne greșesc. Deci dacă nu iertăm, să nu ne așteptăm să primim iertarea Domnului.

Luca 11:4a „şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri,..”

Coloseni 3:13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Cristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

Efeseni 4:32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Cristos.

De ce spunem altora ce ne-au greșit alții? Pentru că ne dorim să ne mângăie, să fie de acord cu noi, eventual chiar să nu le mai placă nici lor de cei care ne-au greșit și să ne compătimească.

Dacă nu iertăm, rămânem legați în lanțurile neiertării, și ne îndepărtăm de Domnul. Ni se pare că este nedrept să iertăm ceva atât de cumplit; vrem răzbunare, nu dorim binecuvântarea celor pe care nu-i iertăm; de multe ori, mintea admite că trebuie să iertăm, știm ce spune scriptura, dar de câte ori ne reamintim de ce ni s-a întâmplat, ura, mânia, frustrarea revin cu violență și ne întunecă judecata.

De fapt, dacă iertăm persoana care ne-a făcut ceva cumplit, nu înseamnă că persoana respectivă este absolvită de vina ei. Dacă noi iertăm, noi devenim LIBERI! Amărăciunea care ne umplea inima, va dispărea, ura se va topi, frustrarea și gustul amar vor deveni amintire. Ne vom putea bucura din nou de viață, totul devenind mai frumos și zâmbetul va fi din nou „la el acasă” pe fețele noastre.

Dumnezeu nu ne cere să ne înăbușim sentimentele, ci să le tratăm corect, ca să nu păcătuim, așa cum spune Pavel, în:

Efeseni 4:26 „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi”. Să n-apună soarele peste mânia voastră

Știm că atunci când mergem la culcare supărați și chiar nervoși, speranțele să ne treacă, sunt nule. De ce? Pentru că suntem maeștrii la a întoarce ceea ce ne supără pe toate fețele și la a găsi chiar mai multe motive ca să-i învinuim pe cei care au cauzat mânia, amintindu-ne și ce nu s-a întâmplat… exagerez… dar haideți să recunoaștem că nu prea mult. Dacă este posibil, cel mai ușor de rezolvat o astfel de problemă, este înainte de culcare. Făcând astfel, ne vom recâștiga pacea și vom dormi liniștiți. Am învățat că e chiar ușor să cer eu iertare celor dragi care m-au supărat, rezolvând mult mai rapid orice divergențe. Sunt un om mult mai fericit de când am învățat să cer iertare și să acord iertare.

Iertarea este un proces, care începe cu dorința de a ierta persoana care ne-a greșit, sau ne-a făcut rău, pentru că știm că voia Domnului este să iertăm.

Continuăm acest proces, rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute să iertăm, să ne eliberăm de ură, frustrare, ofensă, victimizare, și apoi Duhul Sfânt să ne umple cu pacea Sa, cu o atitudine corectă față de cei care ne-au greșit, fără să le mai dorim răul. Ne ajută mult să conștientizăm un adevăr esențial, și anume, faptul că diavolul este cel care îi împinge pe oameni să-și rănească semenii. Satan a adus păcatul în lume și de atunci este în spatele oricărui păcat comis, începând cu Adam și Eva. Cădem în capcana lui, dând vina doar pe om în sine… și când facem asta ne este greu să iertăm și în urma neiertării, îi dăm dreptul diavolului pentru mai multe atacuri.

Alt aspect important este să analizăm care ar putea fi cauza a ceea ce a făcut sau a spus acea persoană contra noastră; acțiunea sau cuvintele ne erau adresate nouă sau am ajuns victime din greșeală? N-ați pățit de multe ori să fiți în locul nepotrivit la momentul nepotrivit? Mai grav este când suntem acolo, cu toate că Duhul Sfânt ne-a dat neliniște și a încercat să ne avertizeze de planul dușmanului contra noastră… iar noi l-am ignorat. Dacă ne punem în locul persoanei care ne-a făcut rău, am putea fi surprinși să constatăm, că era posibil să facem ce a făcut acea persoană; în acest caz, iertarea intervine mult mai repede.

Știm că am iertat, dacă nu ne mai pierdem pacea când ne amintim incidentul, nu mai povestim răul care ni s-a făcut, nu mai căutăm să punem acea persoană într-o lumină proastă în fața altora, ajungem chiar să îi dorim binele…

Iertarea NU înseamnă reacordarea încrederii. Nu înseamnă că vom tolera la nesfârșit ca cineva să ne calce în picioare sau chiar să ne facă mai mult rău. Domnul ne-a dat înțelepciune și dacă venim înaintea Lui în rugăciune, ne va arăta cum trebuie să tratăm fiecare caz în parte. Dar recâștigarea păcii și liniștii sufletești este mai valoroasă decât orice dorință de a ni se face dreptate și de a fi răzbunați. Dumnezeu ne spune: „A Mea este răzbunarea şi Eu voi răsplăti…” (Deuteronomul 32:35)

Pe cei din familie, sau pe alte persoane cu care avem contact zilnic, va fi nevoie să-i iertăm de nenumărate ori, așa cum și ei ne iartă de nenumărate ori. Aceștia fac parte din categoria menționată de Petru, sub numele de „fratele meu”. Mult timp, ascultând predici despre iertare, care citau acest verset, mă revoltam la gândul că Dumnezeu îmi cere să nu am înțelepciune, dacă-mi cere să continui să le acord încredere unor oameni care pot să-mi facă atât de mult rău, încât să fie nevoie să-i iert de atâtea ori. De fapt, Domnul ne cere să iertăm pe toți oamenii care ne greșesc, ca să fim liberi și fericiți, iar cei care trebuie iertați de foarte multe ori, „frații” sunt de fapt cei din imediata apropiere.

Medicii recunosc că neiertarea ne afectează sănătatea, poate cauza artrită, probleme de rinichi, tensiunea arterială mărită sau oscilantă, ulcer, depresie și multe alte boli. Chiar nu se merită să ne lăsăm pradă ofenselor și neiertării, pentru că dacă o facem, plătim un preț mult prea mare, fără ca cei care ne-au făcut rău să fie afectați.

Evrei 12:14-15 Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea.

Noi am primit iertarea pentru păcatele noastre, prin har, adică, fără vreun merit personal, ci doar acceptând că Domnul Isus a plătit cu moartea pentru păcatele noastre. Oare de ce ni se pare prea mult să oferim har la rândul nostru celor care ne-au greșit? Nu am de unde să știu cât de grav vi s-a greșit, cât de adânci vă sunt rănile și cât de grave sunt efectele a ceea ce ați pățit. Nu încerc să minimalizez gravitatea a ceea ce ați pătimit, dar pentru că știu din experiență proprie, cât de bine este să scapi de lanțurile neiertării, ce minunat e să fii din nou liber și pentru că Domnul Isus ne spune că dacă nu iertăm, nici Tatăl Ceresc nu ne iartă păcatele noastre, îmi doresc din toată inima să vă ajut să fiți liberi.

De cele mai multe ori, persoana care ne-a ofensat, nici măcar nu știe că a făcut-o și continuă să trăiască ca și înainte. Dar noi, suferim, ne agităm, ne pierdem pacea, oftăm des și profund, nu mai zâmbim, nu mai râdem, ne răstim la cei de lângă noi, fără ca ei să aibă vreo vină, pentru că neiertarea devine amărăciune, iar amărăciunea dă lăstari, afectându-i și pe cei din jurul nostru. Uneori chiar facem victime colaterale, vorbind de rău persoana care ne-a greșit și făcându-i pe cei care ne ascultă să-i urască la rândul lor pe dușmanii noștri.

De câte ori nu am ajuns să ne displacă o persoană, doar pentru că am ascultat criticile aduse de altcineva la adresa acesteia? Autorul cărții Evrei știa foarte bine ce scrie în versetele citate mai sus. Ofensele nerezolvate au dus la multe sciziuni în familii, biserici, companii, în orice grup de oameni care „au mușcat momeala Satanei” și s-au ofensat, poate chiar din cauze minore, pe care le-au și uitat, fiind prea ocupați cu întreținerea discordiei. Firea umană, condusă de mândrie cade foarte ușor în capcana ofensei.

Când ne-am întors la Dumnezeu și L-am chemat pe Isus să fie Domnul vieții noastre, am fost născuți din nou, prin Duhul Sfânt, în duhul nostru, pe care Pavel îl numește „omul dinăuntru”. Începând de atunci, trecem printr-un proces de schimbare, învățând să trăim conduși de Duhul Sfânt, în ascultare de Dumnezeu și nu de firea noastră.

Romani 8:9a Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi.

2 Corinteni 4:16 De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi

2 Corinteni 2:10-11 Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu – dacă am iertat ceva – am iertat pentru voi, în faţa lui Cristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.

Ce spune Pavel aici? Dacă nu iertăm, cine câștigă? Noi, în nici un caz… dimpotrivă, neiertarea este o fortăreață a dușmanului, care ne distruge lent, dar sigur. Dușmanul ne atacă și caută să ne fure pacea, liniștea, bucuria, sănătatea și fără să-i dăm ocazia, cu atât mai mult, nu va rata ocaziile pe care noi i le oferim, prin orice păcat pe care îl comitem.

În concluzie, când alegem să eliberăm în iertarea noastră pe cei care ne-au greșit și cerem Domnului ajutorul pentru asta, ne facem nouă înșine o favoare.

Nu degeaba scria Solomon în:

Proverbele 17:22 O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.

O inimă în care este neiertare, este o inimă tristă, mâhnită, care nu se mai poate bucura. Inima celui care a reușit să ierte, este veselă, plină de dragoste și bucurie, ceea ce duce și la o stare generală de bine și sănătate.

Iertăm, pentru că și noi am fost iertați, iubim, pentru că Domnul Isus ne-a iubit întâi și vrem să trăim liberi, pentru că Domnul nostru s-a jertfit, ca noi să-L putem cunoaște, pe El, Adevărul și Adevărul să ne facă liberi!

ARTICOLE CORELATE:

IOV, CEI TREI PRIETENI AI LUI ȘI NEIERTAREA
Restaurarea lui Iov pare să fi fost legată de iertarea celor trei prieteni ai săi și de dorința lui de a se ruga Domnului, pentru ei.​​

MARELE PREȚ AL NEIERTĂRII
Isus ne spune suficient de mult că suntem iertați, dacă iertăm. Dacă nu iertăm, nici nouă nu ni se iartă păcatele.

ALTE ARTICOLE DESPRE DEDICARE ȘI MATURITATE SPIRITUALĂ:

CUM SĂ-L PĂSTRĂM PE ISUS DOMN PESTE VIAȚA NOASTRĂ?
Isus Cristos nu ne poate fi Mântuitor, dacă nu ne este Domn în primul rând.
HARUL – FAVOAREA NEMERITATĂ
Grația divină, bunătatea plină de milă și îndurare a Lui Dumnezeu.​
HARUL – FAVOAREA NEMERITATĂ – VERSETE BIBLICE
Versete Biblice despre atributele harului Lui Dumnezeu pentru studiu și analiză.​
IMPORTANȚA RUGĂCIUNII – DE CE NE RUGĂM?
Ce ne învață Biblia despre rugăciune și comunicarea cu Dumnezeu.
IMPORTANȚA RUGĂCIUNII – VERSETE BIBLICE
Versete pe acest subiect, pentru studiu și analiză.
ÎNNOIREA MINȚII PRIN PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
Ce spun Biblia și știința despre capacitatea creierului de înnoire și regenerare.
LUI AVRAAM CREDINȚA I-A FOST SOCOTITĂ CA NEPRIHĂNIRE
Ce a fost valabil pentru Avraam, este și pentru noi: „Credința i-a fost socotită ca neprihănire”.
LUI AVRAAM CREDINȚA I-A FOST SOCOTITĂ CA NEPRIHĂNIRE – VERSETE BIBLICE
Versete pe acest subiect, pentru studiu și analiză.
MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED ADOLESCENȚII
Adolescenții și părinții lor au mare nevoie să recunoască minciunile diavolului ca să nu cadă în capcana lor.
​MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED CREȘTINII
Recunoașterea metodelor de operare ale diavolului ne ajută să nu cădem în capcanele acestuia și să nu-i dăm prilej să ne facă rău.​
​„NE-AR FI GREU SĂ ARUNCĂM ÎNAPOI, CU PICIORUL ÎNTR-UN ŢEPUŞ”
Ce vrea să spună acest proverb de origine greacă, folosit de Domnul Isus când i sa arătat lui Saul din Tars? Este un avertisment serios, demn de toată atenția.
PRIN RĂBDAREA VOASTRĂ VĂ VEȚI CÂȘTIGA SUFLETELE VOASTRE
Puterea răbdării și a păstrării calmului pentru a trăi biruitori și a ne păsra mîntuirea.​
PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
Biblia este Cuvântul Lui Dumnezeu și este  o sursă esențială de „hrană” pentru sufletul creștinului și conține instrucțiunile indispensabile pentru trăirea creștină.
ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB PUTEREA PĂCATULUI
Dumnezeu ne-a dăruit Harul prin Isus Cristos, ca să ne elibereze de sub stăpânirea păcatului ​
SEMNIFICAȚIA CINEI DOMNULUI ISUS
Un studiu mai aprofundat pe tema Cinei Domnului.

https://www.carmenpuscas.com/iertarea-de-ce-ne-cere-domnul-isus-s

Pastorul din India continuă Ministerul în fața evadării persecuției

download - Copie

 

20 martie 2020: 

Pe 2 februarie, liderii grupării naționaliste hinduse VHP au susținut o conferință de presă, susținând că au identificat 30 de locații din statul Uttar Pradesh din India, unde aveau loc conversii religioase.

20/03/2020 Washington DC (International Christian concern)  La 2 februarie, liderii grupării naționaliste hinduse Vishwa Hindu Parishad (VHP) au susținut o conferință de presă prin care susțin că au identificat 30 de locații din statul Uttar Pradesh din India, unde aveau loc conversii religioase. Liderii VHP au continuat să spună că vor pune capăt acestor conversii într-o campanie „door to door” a lui Ghar Wapsi.

De la acest anunț, atacurile asupra creștinilor și locurile lor de cult din Uttar Pradesh au izbucnit. Aproape în fiecare sfârșit de săptămână de la conferința de presă, International Christian Concern (ICC) a primit rapoarte despre creștinii din Uttar Pradesh, care se confruntă cu intimidare, hărțuire, arest sau atac.

” Lucrurile au devenit mult mai dificile pentru pastorii ca mine ” , a spus pastorul Ramesh Kumar pentru ICC. „ Aproape zilnic, întâlnesc o situație în care mi se cere să încetez să predic Evanghelia și să-mi retrag credința în Isus. 

Pastorul Kumar este un plantator de biserici care conduce biserici de casă în douăsprezece sate din afara Varanasiului, Uttar Pradesh. Într-un interviu recent cu ICC, pastorul Kumar și-a amintit mai multe incidente de persecuție pe care le-a trecut de la conferința de presă din 2 februarie.

„În unele zile, este doar un avertisment ușor ” , a spus pastorul Kumar. „ Cu toate acestea, de alte ori, se transformă într-un atac fizic înspăimântător. 

Pe 16 martie, pastorul Kumar s-a confruntat cu una dintre aceste situații mai înspăimântătoare.

„ Eram pe punctul de a părăsi casa în jurul orei nouă dimineața, când patru persoane s-au prezentat la ușa mea ” , a explicat pastorul Kumar. „ Nu am văzut niciodată acești oameni înainte de acest incident și au fost destul de moi la început. Dar, pe măsură ce conversația a avansat, au început să strige la mine și să mă înjure după ce le-am spus că îl predic pe Isus oamenilor care vor să audă. 

„ Când cei patru bărbați au întrebat dacă primesc bani pentru convertirea oamenilor, am simțit imediat că problema nu depășește controlul meu ” , a continuat pastorul Kumar. „ L-am sunat imediat pe proprietarul meu, care este un hindus, iar el a venit în salvarea mea. El i-a dispersat pe cei patru bărbați explicând că nu fac rău nimănui. 

Pentru a călători dintr-un sat în sat, pastorul Kumar folosește o bicicletă veche. El face naveta între sate pentru a efectua rugăciuni, a conduce studii biblice și a împărtășit mesajul Evangheliei cu oamenii pe care îi întâlnește pe drum. În calitate de lider al mai multor comunități creștine, pastorul Kumar este, de asemenea, responsabil pentru conducerea diferitelor servicii de cult de duminică. În interviul său cu ICC, pastorul Kumar a descris un incident recent în care una dintre bisericile casei sale a fost aproape închisă.

„ Era în jurul prânzului după ce am finalizat închinarea duminicală în satul Puran Patti ” , a amintit pastorul Kumar. „ Deodată, un vehicul cu patru roți plin de tineri s-a oprit în fața bisericii. Acești tineri au intrat în biserică strigând sloganuri anticreștine și au început să urmeze abuzuri asupra creștinilor care se adunaseră. 

„ După o oră de abuz intens, radicalii hinduși au încuiat și au sigilat ușa bisericii ” , a spus pastorul Kumar. „ Mi-au spus adunarea mea și mie că nu mai avem voie să adunăm în biserică. 

„ A fost un lucru foarte dureros pentru congregația mea și pentru mine ” , a continuat pastorul Kumar. „ Cu toate acestea, am luat problema președintelui satului. A venit la biserică și a deschis ușile încuiate. Potrivit președintelui satului, oamenii care au atacat biserica erau din afară, iar președintele satului știa că nu facem rău nimănui prin tinerea de cult în biserică. 

„ Dumnezeu a fost foarte credincios în orice situație cu care m-am confruntat ” , a spus pastorul Kumar ICC. „ Nu voi înceta să mărturisesc și voi continua să-l slujesc pe Isus, chiar dacă momentele nu sunt favorabile. 

„ Îmi fac griji în fiecare zi când ies ” , a continuat pastorul Kumar. „ Dar știu că Dumnezeu mă va ajuta. 

În anul 2019, Evanghelicia Fratiei din India a documentat cel puțin 366 de atacuri violente asupra creștinilor și a locurilor lor de cult din India. Acest raport al EFI documentează de asemenea o escaladare continuă a intoleranței religioase și a violenței anti-creștine în India. Pentru creștini precum pastorul Kumar, indică probabil că vor continua să experimenteze provocări cotidiene pentru credința lor creștină.

Pentru interviuri, vă rugăm să o contactați pe Olivia Miller, coordonatorul comunicațiilor: press@persecution.org

conversii religioase.

MAI MULT

Tragedie pentru familia cuplului dispărut

21 martie 2020: 21/03/2020 Turcia (îngrijorare creștină internațională) – Două luni după dispariția misterioasă a părinților în vârstă a unui catolic caldeean […]

MAI MULT

Coreea de Nord produce bomboane pentru ziua de naștere a fondatorului, pe fondul deficitului alimentar

21 martie 2020: 21/03/2020 Coreea de Nord (preocupări creștine internaționale) – Coreea de Nord se pregătește pentru sărbătorirea zilei de naștere a regretatului său fondator, Kim […]

MAI MULT

Liderul naționalist hindus îl dezlănțuie pe Tirade împotriva creștinilor și musulmanilor din India

21 martie 2020: 21/03/2020 India (Preocuparea creștină internațională) – Milind Parande, secretarul general al Vishwa Hindu Parishad (VHP), a dezlănțuit un […]

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

 Condamnat la Sichuan

21 martie 2020: A trecut mai bine de un an de când autoritățile chineze au învrednicit-o pe Pei Wenju și cei patru copii ai lui Jing Jianan din brațe, spunându-le că actele lor de adopție nu erau valabile pentru că …

MAI MULT

În Podcastul Adânc
 ICC @ HEART

 Episodul 10: De ce slujim persecutații

20 martie 2020: Jeff King îi împărtășește mesajul puternic al lui Dumnezeu cu privire la biserica persecutată care l-a adus în cele din urmă într-o călătorie de zeci de ani în lucrarea de persecuție. 

MAI MULT

Forțele de apărare voluntară înființate în Burkina Faso, grupul ucide 43 de săteni

20 martie 2020: 20.03.2020 Burkina Faso (preocupări creștine internaționale) – Burkina Faso se luptă cu creșterea violenței jihadiste din 2015. Pe parcursul […]

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

Problema permisului de construire care blesteme bisericile indoneziene

20 martie 2020: Activitățile religioase din Indonezia primesc o aparentă garanție constituțională. Scris în Constituția Republicii Indonezia din 1945, „Statul garantează libertatea fiecărui cetățean …

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

 Pastorul din India continuă Ministerul în fața evadării persecuției

20 martie 2020: Pe 2 februarie, liderii grupării naționaliste hinduse VHP au organizat o conferință de presă, susținând că au identificat 30 de locații din statul Uttar Pradesh din India, unde aveau loc conversii religioase.

MAI MULT

Ayatollah iranian face plăcere Vaticanului

20 martie 2020: 20/03/2020 Iran (Preocupări creștine internaționale) – Un ayatollah iranian, Sayed Mostafa Mohaghegh Damad, a scris o scrisoare către Vatican […]

MAI MULT

Musulmanii locali din Indonezia cer ca biserica Ampana să fie demolată

19 martie 2020: 19/03/2020 Indonezia (preocupări creștine internaționale) – O biserică din Sulawesi, Indonezia, a fost solicitată în mod repetat să închidă din cauza […]

MAI MULT

Pastor in India Continues Ministry in the Face of Escalating Persecution

Comisia Europeană direcționează către România peste 1 miliard de euro pentru criza coronavirusului

download - Copie

de I.H.     HotNews.ro
Vineri, 20 martie 2020, 19:04 Actualitate | Coronavirus

Comisia Europeană
Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Comisia Europeană va direcționa către România peste 1 miliard de euro, pentru criza generată de coronavirus.

Într-o scrisoare adresata autorităților române, comisarii europeni Elisa Ferreira și Nicolas Schmit spun că pentru combaterea efectelor COVID-19 Comisia Europeană va direcționa către România peste un 1 miliard de euro, astfel:

483 de milioane de euro – prin renunțarea în acest an la obligația de a le solicita României rambursarea prefinanțărilor neutilizate din fondurile structurale.
637 de milioane de euro – prin virarea avansului aferent fondurilor structurale pentru anul 2020 în cursul lunilor martie și aprilie.

Fondurile sunt alocate pentru a sprijini sistemele de sănătate prin finanţarea achiziţiilor de echipamente de protecţie, medicamente şi teste, pentru a adapta mediul de muncă din domeniul sanitar la situaţia actuală, pentru a asigura accesul persoanelor vulnerabile la facilităţile medicale şi a oferi creditare pentru IMM-uri astfel încât să fie atenuate şocurilor financiare provocate de criza COVID-19.

Subiectele zilei

Sambata, 21 Martie 2020

Câte teste pentru coronavirus sunt disponibile în spitalele din România în acest moment?

România are disponibile în acest moment, în cele 10 centre de testare pentru coronavirus din țară, un total de 5.400 de teste PCR (Polymerase Chain Reaction) – testare prin biologie
citeste tot articolul
Coronavirus, măsuri fără precedent în Marea Britanie: Guvernul subvenționează cu 80% salariile până la 2.500 de lire, pentru a evita concedierile masive

Guvernul britanic a anunțat vineri o baterie de măsuri „fără precedent” pentru a ține economia în viață și pentru a salva locurile de muncă amenințate de pandemia de coronavirus,
citeste tot articolul
Comisia Europeană direcționează către România peste 1 miliard de euro pentru criza coronavirusului

Comisia Europeană va direcționa către România peste 1 miliard de euro, pentru criza generată de coronavirus.
citeste tot articolul
Coronavirus: De ce rata mortalității este atât de mare în Italia?

Recordul mondial de morți legate de coronavirus din Italia, primul focar european al pandemiei, se explică prin mai mulți factori, spun cercetătorii: vârsta medie ridicată în țară,
citeste tot articolul
Ionut Dumitru BNR a luat o decizie fără precedent , în condiții fără precedent: Cumpără titluri de stat din piața secundară (Ionuț Dumitru, economist șef Raiffeisen Bank)

Deciziile luate de Consiliul de administrație al BNR, în ședința de urgență de vineri sunt fără precedent, având în vedere că avem condiții economice complicate cu șoc atât
citeste tot articolul
Streinu Cercel: Un vaccin experimental pentru coronavirus făcut în Marea Britanie ar putea fi adus în România și testat în aproximativ o lună

Un vaccin experimental pentru coronavirus făcut în Marea Britanie ar putea fi adus în România și testat pe grupe de persoane, în termen de aproximativ o lună, a declarat
citeste tot articolul
Subiectele zilei: Oamenii uitați de primari: muncitori cu salopete sfâșiate spală cu clor străzile din București; Între 200.500 și 950.500 de persoane intrate în România au ”scăpat” de carantină și izolare; Iașul arde, șeful DSP doarme în papuci

Libertatea: Oamenii uitați de primari: muncitori cu salopete sfâșiate spală cu clor străzile din București ? Europa liberă: Între 200.500 și 950.500 de persoane intrate în
citeste tot articolul
Business report: Studiu: 2 din 3 persoane au zero economii și nu sunt pregătite pentru o nouă criză financiară; Statele lumii au aruncat peste 6 trilioane de euro în lupta cu coronavirusul; Nu există o rețetă câștigătoare acum care să poată fi aplicată economiei

Libertatea: Studiu: 2 din 3 persoane au zero economii și nu sunt pregătite pentru o nouă criză financiară ? inCont.ro.: Statele lumii au aruncat peste 6 trilioane de euro în lupta cu
citeste tot articolul
De ce nu mai sunt publicate harta oficială pe județe și numărul de infectări noi cu coronavirus înregistrat în fiecare județ? „A fost o decizie luată la nivel Guvernamental”

Institutul Național de Sănătate Publică a eliminat din tabloul interactiv pe care îl realizează de mai bine de o săptămână harta cazurilor confirmate de coronavirus în fiecare
citeste tot articolul
Un scenariu privind evoluția coronavirusului prevede restricționarea drastică a deplasărilor. Documentul NU a fost aprobat

Restricționarea drastică a deplasărilor face parte dintre scenariile luate în calcul la nivelul autorităților în proiecțiile privind evoluția coronavirusului. În mediul on line a
citeste tot articolul
Mesajul OMS către tineri: Nu sunteți invincibili în fața coronavirusului

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a avertizat vineri tinerii că nu sunt „invincibili” în fața pandemiei de coronavirus și le-a cerut să-și limiteze viața socială, pentru
citeste tot articolul
Raed Arafat, despre documentul de lucru: Este posibil că unele măsuri să fie luate, amânate sau respinse / Dacă acest proiect este adoptat, total sau parțial, vor fi luate toate măsurile pentru a sprijini populația

Secretarul de stat Raed Arafat subliniază că documentul de lucru care conține noi restricții pentru populație este destinat analizei grupului de lucru din cadrul Comitetului Național pentru Situații
citeste tot articolul
Ministrul Educației numește inspector general la Timiș pe un membru PNL care a picat de două ori examenul de director

Inspectorul școlar general de la județul Timiș, Aura Danielescu, a fost schimbată din funcție de ministrul Educației, Monica Anisie, cu două zile înainte să-i expire mandatul. Aura Danielescu nu
citeste tot articolul
VIDEO Klaus Iohannis: Pentru a ne proteja am luat și va trebui să luăm în continuare măsuri severe / Contează enorm ca fiecare să respecte regulile impuse de autorități

Președintele Klaus Iohannis spune, într-un mesaj video transmis vineri, că este vital să limităm răspândirea acestui virus extrem de periculos, el arătând că pentru a ne proteja au
citeste tot articolul
Măștile din pânză, bumbac sau tifon NU protejează împotriva coronavirusului

?Măștile din pânză, bumbac sau tifon nu protejează împotriva infecției cu noul coronavirus, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, avertizează Ministerul Sănătății și Observatorul
citeste tot articolul
Coronavirus: Primul mall care se închide – Băneasa Shopping City

Băneasa Shopping City a anunțat că își întrerupe activitatea în perioada 23 martie – 16 aprilie pentru a-și proteja atât clienții și retailerii, cât și angajații,
citeste tot articolul
Bancul zilei : Dis-de-dimineață, la Poliție sună telefonul

Dis-de-dimineață, la Poliție sună telefonul: – Ajutor, trimiteți de urgență mașina de intervenții! Pisica a intrat in cameră.
citeste tot articolul
Caru`cu vedete: „Imagine“, imn al carantinei: Gal Gadot, Natalie Portman, Jimmy Fallon, între starurile care cântă hitul lui Lennon; Bianca Drăgușanu îi mai dă o șansă lui Alex Bodi?

Adevărul: „Imagine“, imn al carantinei: Gal Gadot, Natalie Portman, Jimmy Fallon, între starurile care cântă hitul lui Lennon ? Cancan.ro: Bianca Drăgușanu îi mai dă o
citeste tot articolul
Faze tari: Doi elefanți s-au îmbătat cu alcool de porumb și au căzut lați într-o grădină de ceai; Polonia va utiliza 400.000 de litri de votcă de contrabandă pe post de dezinfectant

Adevărul: Doi elefanți s-au îmbătat cu alcool de porumb și au căzut lați într-o grădină de ceai ? Libertatea: Polonia va utiliza 400.000 de litri de votcă de contrabandă pe post de
citeste tot articolul
Utile: Ce greșeli facem cu toții când tratăm virozele și gripa; Trucuri antiplictiseală pentru copii când părinții lucrează de acasă

Doctorul Zilei.ro: Ce greșeli facem cu toții când tratăm virozele și gripa ? Adevărul: Trucuri antiplictiseală pentru copii când părinții lucrează de acasă ? Descoperă.ro: Un studiu pe
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23739337-comisia-europeana-directioneaza-romaniei-peste-1-miliard-euro-pentru-criza-coronavirusului.htm?cfnl

Articole / Cui ii este frica de Isus? – de Ciprian / Dumitru Baban – un muzician plecat la Domnul – de Caius Obeada

download - Copie

Articole

Articolele din acest număr:

 

 Biserica între Ghetto si Venetia – Carbunii Eulaliei 8 – de Marius Cruceru [pagina 1] 

[click aici…]

 „Sindromul SIDA” la cultele religioase – de Daniel Mitrofan [pagina 1] 

[click aici…]

 Iosif Stefanuti – de Mihai Ciuca [pagina 2] 

[click aici…]

 Un baptist, o metodista, si un protestant – de Caius Obeada [pagina 2] 

[click aici…]

 Ce spune Biblia despre fecundarea artificiala „in vitro”? – de Preot Vasile Filat [pagina 3] 

[click aici…]

 Nobletea unei femei – de Elena Danaila [pagina 3] 

[click aici…]

 Cui ii este frica de Isus? – de Ciprian S [pagina 4] 

[click aici…]

 Dumitru Baban – un muzician plecat la Domnul – de Caius Obeada [pagina 4] 

[click aici…]

Cui ii este frica de ISUS ?

de Ciprian S

Nu trebuie sa caut prea departe pt a intelege ca ceva „e putred in” lumea evanghelica. Blogosfera nu face decat sa etaleze, sa ridice cortina, sa scoata la rampa lipsa de maturitate, de echilibru, de caracter – chiar, de scop, de numitor comun al evanghelicilor. Faceti un tur al blogurilor protestante si va veti convinge, daca n-ati facut-o deja. De ce se scrie, pana la urma? Patratosu’ – emblema a blogosferei evanghelice – cu intuitie si clarviziune si-a definit si trasat in termeni clari, motivatiile emanatiilor blogosferice. Putini sunt cei care scriu constructiv; cei mai multi scriem ca sa ne expunem, ca sa ne lansam, ca sa fim cititi si apreciati, si de ce nu, efectiv ca sa ne aflam in treaba.

Dar ce nu prea pot intelege de unde vin atacurile la persoana, sub diferite forme. Cica ironia este apanajul omului inteligent. Patratosu tocmai are o postare despre asta si deja s-au starnit valuri. Dar e atat de usor sa fim rau intelesi si sa ranimi in spatiul virtual, chiar cand nu dorim asta. Cu cat mai mult cand avem dorinti razboinice sau lasam loc, cu sarcasm, pt interpretari dureroase.

Am mai pus intrebarea aceasta: este DUMNEZEU stapan si peste lumea virtuala? Imparatia LUI inglobeaza si blogosfera? Exista o conduita prestabilita a crestinului in lumea virtuala? Sau este un spatiu de necontrolat si virtualul poate masca sau cozmetiza defularile crestinilor frustrati sau impaunati? N-ar trebui ca ceea ce credem si praticam in viata de zi cu zi sa ne dicteze si tonul si cuvintele lansate in acest spatiu in care avem impresia ca sub un nickname putem lovi miseleste, in stilul lui Toma Alimos? Sau tocmai aici e problema: ca in practica cotidiana, tinem sus stindardul de ochii lumii…dar in blogosfera, ne putem permite sa ne porcaim, sa-i mai zicem unuia „de mama”, sa ne dam arama pe fata. Ar trebui sa existe un cod al comportamentului crestin in blogosfera? sau el exista deja, incrustat in inima…sau doar suflat, deci usor de sters?

Blogosfera degradeaza sau rafineaza perceptia pe care o avem unii despre altii? Bloguri crestine de bun-simt, constructive abia au cateva intrari pe zi, iar altele care-si fac un scop din scandaluri si can-can-uri, au cresteri vertiginoase in topuri. Am putea spune ca tot noi suntem de vina, avand afinitati crescute pt scandal, pt barfa, pt mahala. Tuturor ne place sa ne scaldam in ape tulburi, sa radem amuzati in multime cand cineva cu renume este atacat si murdarit in public; ce placeri grotesti avem, nu-i asa? Ar trebui sa ne cenzuram intrarile, sa instituim blocade… dar e mai usor sa dam un click si sa ne amuzam.

Cui ii este frica de ISUS? intrebarea care are un raspuns simplu si prompt: tuturor!!! dar cui ii este frica, cu adevarat, de ISUS in spatiul virtual? chiar daca avem nickname-uri, EL ne stie tuturor atat IP-ul, cat si intentiile si motivatiile cuvintelor aruncate in valtoarea ideilor sau faptelor dezbatute. Nimic nu este fara repercursiuni, fara urmari, nici macar in blogosfera. Toti vom da socoteala atat pt ce am spus, cat si pt ce nu am spus.

E bine, spunea apostolul Pavel, sa existe partide ca sa iasa adevarul la suprafata . E bine, constructiv sa existe dezbateri, discutii, framantari, frecusuri, dar toate sub auspiciile conduitei si crezului crestin. Sub patronajul dragostei, sub egida temerii sfinte.

„Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.” – stiti cu totii pasajul din Evanghelia lui Ioan.

Nu cred ca trebuie sa trecem in revista divergentele si scandalurile care au umplut zilele noastre blogosferice. Nu este cazul sa ne amintim jignirile si invinuirile pe care le-am lansat de pe diferite pozitii in blogosfera. Le stim cu totii… am impresia ca nu mai stim Cine este ISUS-ul la care ne raportam. Si parca nu mai stim daca trebuie sa construim sau sa distrugem in viata aceasta pt a aduna comori in cer…

Cui ii este frica de ISUS?

Articol apărut pe Blogul Ciprian’s Weblog (http://ciprians.wordpress.com )

sus

Dumitru Baban – un muzician plecat la Domnul

de Caius Obeada

În lumea muzicală avem mai multe personaje care fac posibil zborul notelor, pentru gâdilarea urechi, satisfacerea sufletului, sau pentru ataşarea spituală în concertul divinităţii. Între aceşti oameni ai muzicii se pot enumera compozitorii, dirijorii şi artiştii. Fratele Dumitru Baban s-a numărat în ordinul dirijorilor, a celora care cu măiestrie au reuşit să ne aducă cât de aproape de notele cerului, de interpretările care au reuşit să acapareze mintea şi sufletul unui muritor în prezenţa Mântuitorului Său.

Vremurile trecute ale Constanţei a cunoscut doua familii care împuternicite de Domnul au dus vestea Evangheliei nu numai în Constanţa dar şi pe meleagurile Dobrogei. Doua familii care au intrat în istoria baptiştilor, a pionerilor secolului trecut, a enumerat familiile fratele Baban şi Dumitru Haralambie. Doua familii care şi-au dat tot ce au avut pentru împlinirea chemării primite din partea Domnului. Autorul acestor rânduri este un descendent a familiei Dumitru, împărtăşind amintiri cu descendenţii familiei Baban.

Fratele Dumitru Baban era un tinerel al bisericii, pe când tatăl său era slujitorul Domnului frăţietăţii oraşului şi împrejurimilor Constanţei. Mama îmi povestea de darul muzicii pe care acest tinerel o avea, de timpurile când Dumitru era un tânar activ al bisericii, de timpurile petrecute la Babadac, la plaja cu tineri, repetiţiile de cor, timpuri pe care tinerii bisericilor noastre se bucură şi ajung să crească spre slava Sa.

Eram un copil cînd am ajuns să cunosc pe fratele Dumitru. Defapt Tavi Baban, baiatul cel mai mare a fratelui Dumitru, Eugen Călimărea, cel mai mic băiat a fostului frate pastor Călimărea, erau tovarăşii mei de joacă, toţi trei de aceaşi vârstă, toţi trei descendenţi a lucrătorilor pe care biserica din Constanţa i-a cunoscut. Strada bisericii, sau curtea erau locurile preferate unde ne jucam şi unde de multe ori l-am văzut pe fratele Dumitru. Ore înşir le petrecea la biserică unde scria partiturile corului sau orchestrei, unde avea grijă să schimbe corzile mandolinelor sau chitărilor.

Cîntam la trompetă pe când Tavi la acordeon, Laura (sora lui Tavi mai mică) la mandolină, Gabi Olaru la chitara şi restul orchestrei aliniaţi în faţa bisericii sub bagheta dirijorului Dumitru Baban. Nu am cuvinte să explic sau să pot apropia cititorul de acele clipe în care sub bagheta dirijorului am ajuns să simţim slava cerului pogorându-se peste biserica noastră. Erau momentele în care orchestra şi corul sub înspiraţia fratelui Dumitru aduceau slava prin cântarea „Mărire Ţie”, când nici pastorul bisericii din acele timpuri, fratele Dăduică, nu putea să stea jos ci ridica biserica în picioare în prezenţa nevăzută a divinităţii. Părul ţi se făcea „măciucă” (era vorba timpurilor), pelea se făcea ca de găină, transpirat şi de parcă ai fi aşteptat să apară ceva la orice secundă. În acele timpuri de extaz, bagheta maestrului era ridicată aducînd laudă Mântuitorului nostru.

Îmi aduc aminte de timpurile când biserica din Constanţa a fost binecuvântată cu doua harmonice. Nu ştiu exact dacă acesta era numele acestor instrumente, însă harmoniu era un fel de pian combinat cu sistemul acordeonului. La picioare aveai doua pedale pe care trebuie să le folosesti ca să umpli burduful care la rândul lui producea destul aer ca să poţi auzi notele. Fratele Dumitru făcea gimnastică în fiecare vineri seara şi duminică la biserică, trebuind să acompanieze biserica în cântare, picioarele pedalând din răsputeri să poată ţine ritmul şi pasul cu glasul bisericii în laudă. Prea puţini au ajuns să aprecieze eforturile fizice a fratelui meu.

Istoria bisericii din Constanţa nu poate să treacă cu vederea sârguinţa acestui frate care nu numai că a fost un dirijor dar şi un învăţător al instrumentelor muzicale. Cu dibăcie, răbdare şi pasiune a ajutat pe mulţi să înveţe să cânte la instrumente muzicale. Acordeonul, chitara, vioara, mandolina, orga, erau instrumente pe care le puteai învăţa cu uşurinţa de la fratele meu. În fiecare marţi seara îmi aduc aminte de repetiţiile de orchestra iar miercurea la repetiţiile de cor, biserica devenise a doua casă pentru dânsul. Dacă nu îl găseai acasă, cu siguranţă că era la biserică.

Fratele Dumitru a lăsat în urma sa un exemplu al sacrificiului şi dedicării. Un urmaş a pionerului credinţei în Constanţa, fratele a lăsat ştafeta credinţei copiilor Săi, prietenul meu din copilărie moştenind darul bunicului său, Tavi lucrând ca pastor şi profesor la Universitatea Baptistă de la Bucureşti, ştafeta credinţei fiind purtată pe noi umeri.

Despărţirile sunt dureroase, soţia fratelui Dumitru pe care am apreciat-o foarte mult din copilărie, rămâne în singuratatea casei, dar în prezenţa memoriilor şi a aşteptării venirii Domnului nostru pentru acea unire a veşniciei. Tradiţia evreiască ne spune că un om care moare din caza unei boli de abdomen, moare în binecuvântare din cauză că mulţi dintre cei drepţi more din această boală (Keth.103b). Fratele meu a plecat la Domnul la rindul cetei lui, lăsând amintirile unui lucrător care până la ultimile clipe, cântarea şi lauda au fost pe buzele lui.

Timpul ne separă, însă veşnicia o să ne unească în prezenţa slavei Sale. Condoleanţe familiei şi a tuturor care l-au cunoscut pe fratele meu Dumitru Baban.

Coram Deo!

ps. mesaj din partea lui Catalin Baban 

Din motive necunoscute unele link-uri cu video-urile despre tata de pe youtube si-au schimbat adresa. Recomand cautare pe youtube.com cu keywords „dumitru baban constanta romania” sau update-ul urmator:

Dumitru Baban – The Last Days Of 2008 http://www.youtube.com/watch?v=aJAm5trhGsE

Dumitru Baban – Cantand La Chitara – Septembrie 2007 http://www.youtube.com/watch?v=rye6sqbiqoY  (inclusiv melodia lui „Un Timp De O zi..”)

Dumitru Baban – Cantec Pentru Tata http://www.youtube.com/watch?v=78s_4HsTKHk

Celelalte link-uri au ramas aceleasi:

Unchiu Dumitru – In Memoriam: http://www.youtube.com/watch?v=jD9qcEEf5No
Priveghiul : 
http://www.youtube.com/watch?v=IiBz9b2Nt8g
Inmormantarea: 
http://www.youtube.com/watch?v=L2kva54JHhY

http://publicatia.voxdeibaptist.org/articole3_apr08.htm

Victor Costache: 90% din cazurile de coronavirus sunt „de import”. După 4.000 de cazuri, pacienții cu forme ușoare, tratați acasă

download - Copie

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Vineri, 20 martie 2020, 08:43   /   Actualizat: Vineri, 20 martie 2020, 09:36   /

ARTICOLE RELAȚIONATE

Studiu: Peste 99% din cazurile de deces provocate de coronavirus în Italia au fost persoane cu afecțiuni medicale anterioare grave

 Studiu: Peste 99% din cazurile de deces provocate de coronavirus în Italia au fost persoane cu afecțiuni medicale anterioare grave

UE trântește ușa-n nas Italiei, China sare-n ajutorul ei. Experți în coronavirus, aparatură medicală și materiale de protecție au ajuns în peninsulă. Mesaj pentru italieni: „Suntem valuri ale aceleiași mări, frunze ale aceluiași copac”

 UE trântește ușa-n nas Italiei, China sare-n ajutorul ei. Experți în coronavirus, aparatură medicală și materiale de protecție au ajuns în peninsulă. Mesaj pentru italieni: „Suntem valuri ale aceleiași mări, frunze ale aceluiași copac”

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a vorbit, joi seară, despre criza provocată de coronavirus. Acesta a afirmat că România a început să producă măști și costume de protecțime și a precizat că, după cazul 4.000, pacienții cu forme ușoare vor fi tratați acasă.

Ministrul sănătății, Victor Costache, a spus, la Digi24, că spitalele sunt obligate și responsabile de achiziționarea materialelor sanitare, lucru posibil fără alte impedimente în situația stării de urgență.

Costache a afirmat că România a început să producă echipamente de protecție și măști, dar și că apogeul crizei va putea fi estimat abia peste 10 zile.

„România a început să facă măști în județul Sibiu. Într-o lună vom avea o producție proprie de măști. S-a demarat și producția de combinezoane, s-a făcut primul combinezon. Tot în județul Sibiu și în Maramureș. Astăzi am avut o veste foarte bună. A ajuns primul transport din Turcia, de două milioane de măști și 50.000 de combinezoane. În București stăm bine, din acest transport vor fi privilegiate cele două spitale din Capitală”, a spus Costache.

Potrivit acestuia, după cazul cu numărul 4.000 pacienții cu simptome ușoare vor fi tratați la domiciliu.

„Nu este o boală complicată, este o boală care consumă foarte multe resurse logistice. Trebuie să avem foarte multe medicamente și materiale sanitare și să evităm îmbolnăvirea rapidă a populației.

În jur de 1700 de paturi libere avem la cele două spitale din țară. Noi am suplimentat echipamentele în spitalele de fază 1. Este normal ca spitalele de urgență să aibă materiale standard. Stocurile vor fi distribuite și în teritoriu. Prin starea de urgență, spitalele primesc fonduri și fiecare este responsabil să își achiziționeze. Avem o colaborare foarte bună cu Ministerul de Interne, le mulțumim colegilor noștri care opresc tiruri care încearcă să exporte materialele. Au apărut aceste fenomene speculative. Sunt tentative, dar ele sunt blocate în vamă. Suntem semnalați zilnic. Se întorc la depozitele de bază unde vor fi vândute pentru România”, a mai spus ministru..

Costache a afirmat că , în criza de coronavirus, rezidenți sunt distribuiți deocamdată la pacienții non-COVID și la spitalele inferioare. Pe viitor se va ajunge ca rezidenții să trateze și bolnavi cu coronavirus, dar nu este cazul acum.

În privința „apogeului” crizei, Costache a spus că „este greu de anticipat când vom atinge punctul maximum al crizei, depinde de fluxul care vin din străinătate”.

„Vom putea răspunde cam în 10 zile la această întrebare. Dar Guvernul a luat măsuri bune, devreme. Dacă vom depăși 4000 de cazuri, pacienții cu forme ușoare vor fi tratați acasă. În Timișoara se preferă un anumit tip de tratament, în București sunt două scheme terapeutice. Specialiștii noștri se întâlnesc prin videoconferință și discută”, a declarat Victor Costache.

ȘTIRI

Gabriela Firea anunță noi decizii în criza Coronavirus și trimite scrisori către ambasadele SUA, Chinei, Germaniei, Israelului și Austriei pentru a sprijini spitalele din Capitală

Gabriela Firea a anunțat, vineri, că a solicitat sprijinul unor ambasade pentru spitalele din Capitală, în contextul epidemiei de coronavirus.

Victor Costache: 90% din cazurile de coronavirus sunt „de import”. După 4.000 de cazuri, pacienții cu forme ușoare, tratați acasă

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a vorbit, joi seară, despre criza provocată de coronavirus. Acesta a afirmat

Izoletă românească, realizată în timp record de cercetătorii militari

Cercetătorii militari din cadrul Agenției de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (ACTTM) au realizat, într-un timp record, un Sistem de evacuare a personalului contaminat cu agenți biologici, tip izoletă

Guvernul va plăti 75% din salariul mediu brut pe economie pentru lucrătorii plasați în șomaj tehnic de angajatori. Măsura vizează firmele care și-au suspendat activitatea sau au pierderi de peste 25% din cifra de afaceri

Guvernul a anunțat joi că va plăti firmelor afectate de criza pandemiei de coronavirus, care își trimit angajații în șomaj tehnic, o parte din banii pentru salarii. Însă ajutorul guvernamental se ridică doar la 75% din salariul mediu brut pe economie, restul sumei trebuind să fie suportată de angajatori

Deputatul Beatrice Tudor: România duce lipsă de teste pentru noul coronavirus, în schimb Sanador le comercializează. Răspunsul clinicii private: Testele se pot face fără plată, cu bilet de trimitere de la epidemiolog și decontare CNAS

Deputatul Beatrice Tudor (PSD) a cerut  vineri Guvernului și Președinției declanșarea unei anchete care să stabilească dacă există o legătură între faptul că secretarul de stat Horațiu Moldovan este angajat la Sanador și faptul că această unitate medicală privată pune la dispoziți, contra cost, teste pentru depistarea SARS-CoV-2.

Adio PNL!

Securitatea și-a dorit cu ardoare dispariția partidelor politice. PSDR a fost înghițit de PDSR, ca și când nici nu ar fi fost…

Vremuri de încercare: credința și coronavirusul

Suntem în toiul unei pandemii galopante, care e departe de a-și fi atins punctul culminant.

Obiectivul maximal și cadrajul urgenței

Suntem băieți deștepți, deci credem în înțelepciunea autorităților că ne învață de bine, de pildă să ne spălăm pe mâini, să nu pupăm icoane și să nu mergem la biserică

EXTERNE

Covid-19: Muntele Athos se închide vizitatorilor

Administrația comunității monahice de la Muntele Athos, din nordul Greciei, a luat joi, decizia, fără precedent, de a interzice intrarea

”#Rugându-ne împreună”. Statuia lui Iisus, din Rio de Janeiro, al cărei chip a fost creat de un român, luminată în culorile steagurilor țărilor lovite de coronavirus

Autoritățile din Brazilia au decis recent să lumineze celebra statuie Hristos Mântuitorul cu steagurile tuturor țărilor afectate de epidemia de

Roma cere UE să utilizeze întreaga forță a fondului de salvare pentru zona euro, Franța avertizează: Dacă lăsăm Italia să se prăbușească, Uniunea Europeană nu își va mai reveni niciodată

Premierul italian Giuseppe Conte a cerut vineri Uniunii Europene să utilizeze „întreaga forță’” a fondurilor sale de salvare a zonei euro

CULTURĂ

Despre minunile Sfintei Liturghii sau Despre „descoperirea dumnezeiască care din voia lui Dumnezeu s-a arătat păgânilor la anii de la Hristos 1009, precum scrie Baronie”

Având în vedere discuțiile din ultima vreme despre sfintele slujbe ale Bisericii Ortodoxe, am considerat utilă publicarea unui articol despre o minune săvârșită în timpul Sfintei Liturghii în secolul XI. Textul este semnat de părintele Ioniță Apostolache.

SPORT

A murit „Miki” Alexandrescu, celebrul comentator de Formula 1

Dan ”Miki” Alexandrescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori de Formula 1 din România, a murit la 65 de ani

Cosmin Olăroiu, în sprijinul medicilor de la spitalul „Victor Babeș”. Antrenorul le oferă, zilnic, 100 de porții de mâncare / După ce a donat 50.000 de euro către „Matei Balș”, Becali face apel la „oamenii cu bani” să ajute și ei spitalele

Tehnicianul Cosmin Olăroiu asigură gratis câte 100 de porții de mâncare în fiecare zi medicilor de la spitalul „Victor Babeș” din București, iar acest lucru a fost anunțat de managerul spitalului, doctorul Emilian Imbri, scrie Digisport.

https://www.activenews.ro/stiri/Victor-Costache-90-din-cazurile-de-coronavirus-sunt-%E2%80%9Ede-import-.-Dupa-4.000-de-cazuri-pacientii-cu-forme-usoare-tratati-acasa-160617

Covid-19: Muntele Athos se închide vizitatorilor

download - Copie

Covid-19: Muntele Athos se închide vizitatorilor

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   EXTERNE   /   Publicat: Vineri, 20 martie 2020, 12:00   /   Actualizat: Vineri, 20 martie 2020, 12:13   /   2 comentarii

ARTICOLE RELAȚIONATE

Vremuri de încercare: credința și coronavirusul

 Vremuri de încercare: credința și coronavirusul

PS Ignatie, Episcopul Hușilor: Postul este o jertfă și cred că este o jertfă și să renunțăm la telefon. Trăim într-o eră a tehnologiei și se mai impune și un alt tip de post, o carantină mediatică

 PS Ignatie, Episcopul Hușilor: Postul este o jertfă și cred că este o jertfă și să renunțăm la telefon. Trăim într-o eră a tehnologiei și se mai impune și un alt tip de post, o carantină mediatică

Administrația comunității monahice de la Muntele Athos, din nordul Greciei, a luat joi, decizia, fără precedent, de a interzice intrarea pelerinilor și altor vizitatori, pentru a-și proteja monahii de epidemia de coronavirus, anunță presa elenă.

Comunitatea monahală de la Muntele Athos primește zeci de mii de vizitatori pe an, iar acum este pentru prima dată când se ia o decizie de a bloca intrarea lor.

Decizia respectă recomandările guvernului, care încearcă să restricționeze adunările publice și posibilitatea ca străinii să aducă virusul Covid-19 în comunitatea în care se află  20 de mănăstiri, cu o populație de aproximativ 2.000 de oameni.

Birourile comunității monahale din Ouranoupoli și Salonic precizează că interdicția se aplică, cel puțin până la 30 martie, când va fi revizuită.

Serviciile religioase vor continua să fie desfășurate pentru rezidenții comunității, care vor continua să primească provizii cu ajutorul feriboturilor.

În Grecia a fost instalat de câteva zile un regim sever, care interzice activitatea în toate centrele de agrement, inclusiv pe plajele organizate, precum și în cafenele, cinematografe și teatre. De asemenea, se vor închide toate marile centre comerciale.

În Grecia, numărul deceselor provocate de Covid-19 se ridică la cinci, iar al cazurilor confirmate la 387.

Pe străzi au apărut deja patrule, care, prin difuzoare, avertizează cetățenii să nu se adune în număr mai mare de zece.

OPINII

PE ACELAȘI SUBIECT

https://www.activenews.ro/externe/Covid-19-Muntele-Athos-se-inchide-vizitatorilor-160624

Cosmin Olăroiu, în sprijinul medicilor de la spitalul „Victor Babeș”. Antrenorul le oferă, zilnic, 100 de porții de mâncare / După ce a donat 50.000 de euro către „Matei Balș”, Becali face apel la „oamenii cu bani” să ajute și ei spitalele

download - Copie

DE RALUCA OANȚĂ  /   SPORT, FOTBAL   /   Publicat: Vineri, 20 martie 2020, 15:54   /   Actualizat: Vineri, 20 martie 2020, 16:14   /   0 comentarii

Cosmin Olăroiu, în sprijinul medicilor de la spitalul „Victor Babeș”. Antrenorul le oferă, zilnic, 100 de porții de mâncare / După ce a donat 50.000 de euro către „Matei Balș”, Becali face apel la „oamenii cu bani” să ajute și ei spitalele

ARTICOLE RELAȚIONATE

Becali: Noi mergem la Biserică și nu ținem cont de guvernanții necredincioși care spun erezii. Eu spun așa cum zice Biserica, să mergem la slujbe: O să vedeți că virusul ăsta, în țările ortodoxe nu va fi puternic

Becali: Noi mergem la Biserică și nu ținem cont de guvernanții necredincioși care spun erezii. Eu spun așa cum zice Biserica, să mergem la slujbe: O să vedeți că virusul ăsta, în țările ortodoxe nu va fi puternic

Asociația Neamunit a început distribuirea celor necesare pentru oamenii aflați în dificultate în această perioadă

Asociația Neamunit a început distribuirea celor necesare pentru oamenii aflați în dificultate în această perioadă

 Tehnicianul Cosmin Olăroiu asigură gratis câte 100 de porții de mâncare în fiecare zi medicilor de la spitalul „Victor Babeș” din București, iar acest lucru a fost anunțat de managerul spitalului, doctorul Emilian Imbri, scrie Digisport.

„Primăria Capitalei a pus la dispoziția spitalului nostru un hotel, unde în fiecare zi, cu transport asigurat, cei care lucrează la noi merg și rămân peste noapte. Dimineața și seara ei mănâncă la hotel. Prânzul este asigurat de un sponsor care se numește Cosmin Olăroiu! Ne-a întrebat cum ne poate ajuta și ne-a oferit această sponsorizare de masă pentru o sută de persoane pe zi. Ne-a spus că peste această sponsorizare ne ajută cu orice altceva am avea nevoie”, a spus doctorul Imbri pentru România TV.

Alături de dumnealui au mai venit și alte persoane să ne sponsorizeze, a mai precizat doctoral Imbri.

În altă ordine de idei, Gigi Becali așteaptă o listă cu ceea ce au nevoie cei de la spitale și face un apel la toți oamenii cu bani din România. Domnia sa a donat deja o sumă consistentă pentru „Matei Balș”.

„Pe lângă cei 50.000 de euro pe care îi pun la bătaie i-am pus pe cei de la spitale să îmi mai facă o listă cu tot ce le trebuie.

Știu că doctorii se află în prima linie, dar trebuie să fie și ei ajutați de cei care au bani din România”, a spus Becali pentru Prosport.

Finanțatorul celor de la FCSB a anunțat că a cerut startul producției de măști și halate la o celebră fabrică din România.

„Doar la Spitalul Matei Balș am dat până acum. Dar m-a sunat cineva de la Spitalul din Rădăuți și voi duce vineri și acolo. Am dat și mese, și scaune. Spuneau oamenii că nu mai au unde să să stea. Făceau teste și stăteau în picioare. Am dus o sută de scaune și nu știu câte mese și paturi.

Am dat și 40 de televizoare, telefoane. Am dat vreo 13.000 de euro doar pentru calculatoare și 20.000 de euro pentru un mare scanner. Fata domnului Adrian Streinu Cercel mi-a cerut ajutorul. Streinu Cercel a făcut lista cu ce era nevoie”, a mai spus Becali.

ULTIMAORĂ

12:54

Dr. Richard Cheng, medic din Shanghai, despre tratamentul intravenos cu doze mari de vitamina C efectuat în spital pentru cazurile severe și critice de pacienți infectați cu coronavirus (traducere din limba engleză)

10:52

Vremurile din urmă. Papa Francisc amână procesiunile religioase specifice sărbătorilor Pascale pentru “alte date convenabile”, cum ar fi 14-15 septembrie

10:34

Coronavirus: o fereastră de oportunitate

22:55

Schema de tratament recomandată de Institutul Matei Balș pentru adulții infectați cu noul coronavirus

22:30

Deputatul Beatrice Tudor: România duce lipsă de teste pentru noul coronavirus, în schimb Sanador le comercializează. Răspunsul clinicii private: Testele se pot face fără plată, cu bilet de trimitere de la epidemiolog și decontare CNAS

21:42

Guvernul va plăti 75% din salariul mediu brut pe economie pentru lucrătorii plasați în șomaj tehnic de angajatori. Măsura vizează firmele care și-au suspendat activitatea sau au pierderi de peste 25% din cifra de afaceri

CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/sport-fotbal/Cosmin-Olaroiu-in-sprijinul-medicilor-de-la-spitalul-%E2%80%9EVictor-Babes-.-Antrenorul-le-ofera-zilnic-100-de-portii-de-mancare-

Remus Runcan: Teama de întuneric, scotofobia

download - Copie

 ConsiliereEducatieMeditaţiiOpinii

 Doina Bejenaru  19-03-2020 20:00:02

Geneza 15:1-13:

 • După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.”
 • Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii, şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.”
 • Şi Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu.”
 • Atunci, Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.”
 • Şi după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.”
 • Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
 • Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur, din Haldeea, ca să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta.”
 • Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaşte că o voi stăpâni?”
 • Şi Domnul i-a zis: „Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea şi un pui de porumbel.”
 • Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa alteia, dar păsările nu le-a despicat.
 • Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit.
 • La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram şi iată că l-a apucat o groază şi un mare întuneric.
 • Şi Domnul a zis lui Avram: „Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită, şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani.

Psalmul 91:5-7: Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare. O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.

1 Ioan 1:5: Vestea pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu e lumină şi în El nu este întuneric.

Avraam a fost îngrozit atunci când la asfințitul soarelui „l-a apucat groaza și un mare întuneric” (v.12). Exista un ritual care consfințea un legământ între un vasal și un suzeran și capitolul 15 din Geneza ne prezintă legământul lui Dumnezeu cu Avraam. Întâlnirile directe cu Dumnezeu îi îngrozesc pe oameni și asta datorită sfințeniei lui Dumnezeu care confruntă direct orice urmă a păcatului din om.

Deși Avraam primise încurajarea Domnului în v. 1 „nu te teme, Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare”, el se îngrozește la întâlnirea directă cu Dumnezeu, al cărui Cuvânt îl auzise într-o vedenie (v.1). Nu te teme de întuneric, Domnul este scutul tău.

Întunericul ne sperie, deși el nu există ca și realitate, el poate fi definit ca și absența luminii.

Cuvântul Domnului ne spune foarte clar: „Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua” (Psalmul 91:5).

În timp ce era întuneric, Dumnezeu a decretat în Geneza 1:3 „să fie lumină! Și a fost lumină”. Noi am fost creați să trăim în lumină și atunci când o facem n-avem de ce să ne temem de întuneric. Paradoxul este faptul că “odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina” Ioan 3:19. Explicația Domnului Isus este faptul că faptele oamenilor erau rele. Trăiește în lumină și nu ai de ce să-ți fie frică de întuneric!

Rugăciune: Dumnezeul meu atotputernic, mărturisesc acum bazat pe 1 Ioan 1:5 că Tu ești lumină și că în Tine nu este întuneric, de aceea, te rog să mă ajuți să trăiesc în fiecare zi sub călăuzirea Ta pentru a fi în lumină, astfel încât întunericul să nu aibă niciun drept asupra mea. Te rog să mă izbăvești de orice teamă de întuneric și să mă ajuți să răspândesc lumina în jurul meu. Te binecuvântez pe Tine, „Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”. Iacov 1:17

Remus Runcan
Pastorul Bisericilor Baptiste „Maranata” din Timișoara

https://www.stiricrestine.ro/2020/03/19/remus-runcan-teama-de-intuneric-scotofobia/?

Jurnal de Rugăciune: Traducerea Vechiului Testament din Vestul Caraibelor (Jamaica)

download - Copie

 Augustinov Gabriela  20-03-2020 01:02:49

Întreaga omenire oprită în carantină, nu poate opri Vestea Bună. Marea Trimitere trebuie să ajungă la Marginile Pământului. Contribuie și tu la răspândirea Împărăției Evangheliei prin Rugăciune! În perioada 19-25 martie 2020, ne rugăm fierbinte pentru popoarele care nu au Biblia tradusă în limba lor și pentru Misionarii Români aflați între popoare păgâne. 

Traducerea Bibliei în limba Ale, Lumk, Etiopia

Lumi ajută proiectul de traducere a Bibliei în limba Ale din Etiopia. Ea ne solicită rugăciune pentru următoarele: În mijlocul crizei provocate de Covid-19 să ne rugăm pentru mărturia bisericii adevărate a lui Cristos. Să avem curajul de a face voia Lui! Ieri a fost confirmat primul caz și aici în Etiopia! Astăzi ne-am rugat cu biserica, ca Dumnezeu să aibă milă de noi! Să ne rugăm pentru printarea celor patru Evanghelii să se întâmple cât mai repede. Să vă rugați mai ales pentru Solomon ca să aibă înțelepciune acum când citește ultima dată și face schimbările ce au avut loc ca urmare a hotărârii oficiale luate de guvernul local. Să ne rugăm pentru cei 20 de pastori și evangheliști care au învățat să citească și să scrie în Ale. Fie ca ei să fie gata să îi învețe pe alții. Fie ca în toate lucrurile să fim găsiți credincioși și vrednici de premiul chemării cerești

Rugăciune pentru popoarele fără Biblie: Aimaq, Afghanistan

După calendarul lunar, în luna martie ne rugăm pentru poporul Aimaq din Afghanistan, neatins cu Evanghelia și care nu are nici un fragment din Biblie tradus în limba lui.

Rugați-vă ca Domnul să deschidă ușa larg pentru vestirea Evangheliei în poporul Aimaq.

Rugați-vă ca poporul Aimaq să vadă rătăcirea islamului și să-L caute pe Domnul Isus.

Rugați-vă ca cei plecați din țară să-L găsească pe Domnul și să înceapă traducerea Bibliei în limba lor.

Traducerea Bibliei în opt limbi, Guatemala

Proiectul unui grup de limbi din Guatemala implică opt comunități Mayan. Fiecare comunitate are Noul Testament, iar vorbitorii lucrează pentru a finaliza traducerea Bibliei complete. Șase echipe revizuiesc traducerile Noului Testament făcute cu mulți ani în urmă. Ei doresc să includă Noile Testamente revizuite în Bibliile complete. Membrii echipei călătoresc din satele lor de origine pentru a lucra împreună în oraș. Rugați-vă pentru protecție în timp ce călătoresc pe drumurile muntoase. Cereți de la Domnul unitate, energie, concentrare și bucurie pentru traducători, în timp ce colaborează la proiect. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să-i pregătească pe oameni din comunități să-L întâlnească pe Dumnezeul cel viu când Cuvântul Său ajunge la ei.

Inițiativa „Gustă & Vezi” Pacific 

Lăudați-L pe Domnul pentru introducerea a 30 de pasaje „Gustă și vezi”. Comunitățile fără Scriptură pot alege să traducă cele 30 de pasaje din Biblie sau câteva dintre ele pentru a avea o primă parte din Cuvântul lui Dumnezeu. Această inițiativă a apărut în urma colaborării în cadrul Parteneriatului Pacific Wa’a (PWP). PWP este o alianță a organizațiilor partenere implicate în a vedea că fiecare comunitate lingvistică din Insulele Pacificului are acces la Scripturi. Cuvântul Wa’a înseamnă „canoe” în limba Hawai. Este un simbol al călătoriei împreună. Rugați-vă pentru comunitățile lingvistice fără Scriptură din Pacific ca să folosească inițiativa „Gustă și vezi” pentru a lua în considerare începerea traducerii Bibliei.

Traduceri oprite în Polonia

Lucrările în cadrul proiectelor de traducerea a Bibliei în limbajul semnelor polonez și în limba Bergitka Roma din sudul Poloniei s-au oprit temporar din cauza lipsei de fonduri și a altor probleme.

Rugați-vă pentru cuplul polonez care lucrează cu BSM la traducerea în limbajul semnelor și în limba Roma.

Cereți-I lui Dumnezeu să găsească o cale pentru ca ei să se întoarcă la proiecte.

Rugați-vă pentru resursele financiare necesare continuării traducerilor.

Traducerea Vechiului Testament din Vestul Caraibelor, Jamaica

În ianuarie, la Kingston, Jamaica, au avut loc două evenimente importante: primul atelier de traducere pentru traducerea Vechiului Testament din vestul Caraibelor și prima întâlnire a liderilor din diverse denominații pentru proiectul de traducere. Participanți entuziaști cu diverse abilități de traducere au participat la atelier. Liderii au felicitat Wycliffe Caraibe și și-au promis sprijinul pentru proiect. Pierderea partenerului inițial de finanțare pentru proiect nu a descurajat organizația să avanseze. Rugați-vă pentru asigurarea de fonduri. Rugați-vă ca restul Caraibelor și diaspora Caraibe să susțină pe deplin proiectul și financiar. Rugați-vă pentru al doilea atelier de traducere din luna mai. Această traducere are potențialul de a influența viața a nouă milioane de oameni.

Cartea Geneza: Siberia

La zece ani de la primirea Noului Testament în limba lor, oamenii Khakass din sudul Siberiei anticipează cu bucurie traducerea cărții Geneza. Un traducător al Bibliei din Polonia supraveghează acest proiect.

Rugați-vă pentru sănătatea echipei de traducere.

Cereți-I lui Dumnezeu protecție divină asupra acestui proiect și putere pentru echipă pentru a depăși obstacolele.

„Cuvântul lui Dumnezeu în limba fiecărui popor” 

Wycliffe România

https://www.stiricrestine.ro/2020/03/20/jurnal-de-rugaciune-traducerea-vechiului-testament-din-vestul-caraibelor-jamaica/?

Fărâme de Veșnicie: Coronavirus – o perspectivă biblică și istorică

download - Copie

 Augustinov Gabriela  20-03-2020 01:50:19

Pe măsură ce efectele virusului COVID-19 duc la suspendarea vieții publice din întreaga lume, Christian Hofreiter, vorbitor RZIM din Austria, ne reamintește despre „cazurile nenumărate din istorie în care lumina dărniciei creștine a strălucit într-un mod extraordinar în vremurile întunecate de boli infecțioase și de răsturnări sociale.”

Coronavirus: o perspectivă biblică și istorică

Multe, dacă nu majoritatea națiunilor lumii au fost zguduite violent de declanșarea epidemiei de coronavirus. Italia, Elveția, Franța și Spania sunt printre cele mai grav afectate din punct de vedere al infecțiilor, cu spitalele din Italia solicitate dincolo de limita refuzului și cu medici puși în situația de a decide pe care pacient îl vor salva și pe care îl vor lăsa să moară, pentru că nu au destule aparate pentru a le oferi îngrijire tuturor. Este cât se poate de probabil ca multe alte națiuni, printre care și părți ale Statelor Unite, să ajungă în aceeași situație. Când, dacă nu acum, este biserica chemată să ia atitudine și să lumineze?

Coronavirus, iubirea aproapelui și carantina în Biblie

Încă din Vechiul Testament găsim reglementări foarte stricte privind carantina pentru cei care sufereau de boli infecțioase (vezi Leviticul 13). Așadar, atunci când creștinii se supun indicațiilor guvernamentale și sfaturilor medicale care le recomandă să reducă drastic orice contact social, aceasta nu este deloc o expresie a necredinței (ca și când Dumnezeu nu ar avea puterea să ne protejeze sau să ne vindece). Situația este simplă și serioasă: cu cât este mai scăzută progresia infectării virale, cu atât numărul persoanelor decedate va fi mai mic. Deci dacă putem contribui în vreun fel la acest rezultat, eu zic să o facem!

Creștinii, epidemiile și reînsuflețirea

Chiar dacă înțelepciunea, solidaritatea și dragostea pentru aproapele nostru ne fac să ne implicăm și să reducem pe cât posibil amploarea acestei epidemii, îmi vin în minte cazurile nenumărate din istorie în care lumina dărniciei creștine a strălucit într-un mod extraordinar în vremurile întunecate de boli infecțioase și de tulburări sociale. De fapt, creștinii au fost cei care au ținut piept ispitei de a se retrage în locuri mai sigure și de a se izola departe de suferința celorlalți.

„În anul 165, o ciumă s-a abătut asupra mărețului Imperiu Roman, nimicind o treime din populație. S-a întâmplat din nou în anul 251, când 5.000 de oameni se stingeau în fiecare zi doar în cetatea Romei. Cei infectați erau abandonați de familiile lor și lăsați să moară pe străzi. Guvernul era neajutorat, căci însăși împăratul căzuse victimă bolii. Preoții păgâni și-au părăsit templele, care fuseseră umplute până la refuz de oameni care căutau alinare și lămuriri. Erau prea slăbiți ca să își mai revină. Dacă nu te nimicea molima, aveau să o facă foamea, setea și singurătatea. Efectul asupra întregii societăți a fost catastrofic. În urma molimei, însă, a fost întărită buna reputație a creștinismului, iar popularitatea sa a cunoscut o creștere exponențială.

Cum s-a întâmplat asta?

Creștinii nu veneau înarmați cu răspunsuri intelectuale la problema răului. Nu se bucurau de cine știe ce abilități supranaturale de evitare a durerii și a suferinței. Aduceau însă apă, mâncare și propria prezență. Pe scurt, dacă cunoșteai un creștin, aveai șanse mai mari să supraviețuiești, iar dacă într-adevăr supraviețuiai, biserica îți oferea mediul social cel mai iubitor și stabil. Nu apologetica inteligentă, nici organizarea politică strategică și nici mărturia martiriului nu au convertit un întreg imperiu, ci simpla convingere a unor bărbați și femei de rând că ceea ce făceau pentru cel mai neînsemnat dintre ei, făceau pentru Cristos.”(1)

Acum, știm prea bine că apologetica înțeleaptă a jucat, de fapt, un rol foarte important în convertirea Imperiului Roman, deci cele două abordări nu se exclud reciproc.

Ravi Zacharias a parafrazat incredibil situația: „Dragostea este cea mai bună apologetică. Este elementul esențial prin care să atingi întreaga ființă, într-o lume fragmentată. Nevoia este imensă, însă este imperativ să fim dispuși să urmăm exemplul lui Isus și să ne îngrijim de aceste nevoi.”

Nu ar fi minunat dacă și în vremurile acestea, noi, creștinii, am ajunge să fim cunoscuți în principal pentru dragostea noastră generoasă care se jertfește față de aproapele nostru, și nu pentru felul în care ne împotrivim și în care judecăm?

Despre teamă

Vremurile nesigure, tulburările sociale, amenințarea sărăciei, a bolii și a morții – toate acestea conduc în mod natural la sentimentul de teamă. În situații precum aceasta, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem face este să ne amintim cât de mare, cât de bun, cât de puternic și cât de credincios este Dumnezeul nostru. Prin Isus Cristos, fiecare dintre noi poate ajunge să Îl cunoască pe Tatăl nostru ceresc. În ce mă privește, cel mai folositor lucru pe care îl pot face în asemenea situații este să meditez la unul dintre versetele pe care le știu pe de rost; meditez la el, mă rog prin el și îl cercetez, îl port în inima mea și îl analizez în amănunțime. Psalmul 23, de pildă. Tu îl știi pe de rost?

(1). Stephen Backhouse, citat în Simon Ponsonby, Loving Mercy: How to Serve a Tender-Hearted Saviour, Monarch Books, Oxford, 2012, p. 155.

Sursa: RZIM România

https://www.stiricrestine.ro/2020/03/20/farame-de-vesnicie-coronavirus-o-perspectiva-biblica-si-istorica/?

Remus Runcan: Frica de a-ți asuma gândurile

download - Copie

 ConsiliereEducatieImportantInterneMeditaţii

 Augustinov Gabriela  20-03-2020 09:16:59

Geneza 18:11-15: Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă, şi Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. Sara a râs în sine, zicând: „Acum, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân.”

Domnul a zis lui Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zicând: ‘Cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână?’ Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.”

Sara a tăgăduit şi a zis: „N-am râs.” Căci i-a fost frică. Dar El a zis: „Ba da, ai râs.”

2 Corinteni 10:5 Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos”.

Multe dintre gândurile noastre nu le rostim niciodată și nici nu cred că e sănătos să o facem. De altfel, după cum nu putem opri păsările să zboare pe deasupra capului nostru, dar putem să le oprim să-și facă cuib în capul nostru, tot așa nu putem să controlăm gândurile care ne surprind uneori, dar nu trebuie să le permitem să sălășluiască în mintea noastră.

Și totuși ce-i de făcut dacă ne surprindem cu gânduri ciudate ca și Sara, care gândea logic, uman că vremea ei a trecut și, primind vestea nașterii unui copil la vârsta menopauzei, „a râs în sine”. Problema nu era că a râs, și soțul ei Avraam auzind vestea nașterii supranaturale, a râs și el (Geneza 17:17).

Deci problema Sarei era că a refuzat să-și recunoască gândul care ascundea necredința ei într-un Dumnezeu care face minuni oricând dorește, putând să suspende legile naturii pe care El le-a instaurat. Sara a negat „căci i-a fost frică”.

Asumă-ți gândurile, negarea lor nu rezolvă problema, Dumnezeu cunoaște gândurile tale, iar dacă aceste gânduri sunt rele, trebuie să le mărturisești Domnului și să te pocăiești de ele. Așa se rezolvă problema, negarea lor nu este o soluție.

Rugăciune: Dumnezeule mare, știu că îmi cunoști gândurile, de aceea doresc ca potrivit învățăturii din 2 Corinteni 10:5 orice gând să-l fac rob ascultării de Hristos. Recunosc că sunt încercat cu gânduri negre, păcătoase (enumeră-le pe toate, dacă este nevoie fă o listă cu ele) și doresc să fiu eliberat de aceste gânduri prin puterea Duhului Sfânt. Te rog curățește-mă în sângele Domnului Isus, spală-mi gândurile, intențiile, motivațiile și fă-mă curat ca un diamant. Amin!

Remus Runcan, pastorul Bisericilor Baptiste „Maranata” din Timișoara

https://www.stiricrestine.ro/2020/03/20/remus-runcan-frica-de-a-ti-asuma-gandurile/?

AMEC organizează Școala Duminicală online

download - Copie

 EducatieImportantInterneȘcoli

 Poteraș Ionuț  20-03-2020 14:09:55

Dragi copii, părinți, învățători de școală duminicală și lucrători cu copiii,

Vă invităm cu multă căldură să participați la PRIMA noastră școală duminicală care se va desfășura online.

Data: duminică, 22 martie, ora 15:00.

Ne vom bucura să ascultăm o lecție biblică, să învățăm un verset de memorat, să cântăm și să aflăm despre alte activități pe care puteți să le faceți în acest timp.

Dacă doriți să vă înscrieți la acest eveniment, vă rog să apăsați pe acest link. Ca urmare, cu 15 minute înainte de începerea evenimentului, veți primi un e-mail, care să vă amintească de ora începerii.

Dacă nu doriți să vă înscrieți, atunci duminică la ora 15:00 veți putea urmări transmiterea live pe canalul nostru de youtube.

Nu vom putea să vă vedem, dar așteptăm cu nerăbdare ca duminică să vă oferim școala duminicală online.

Dacă doriți să ascultați povestiri biblice, să urmăriți filmulețe interesante, să citiți istorioare sau să completați diverse quizuri puteți accesa site-ul amecpenet.com

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Daniel Leonte

AMEC România

https://www.stiricrestine.ro/2020/03/20/amec-organizeaza-scoala-duminicala-online/?