Închide

Așteptând profeții neîmplinite … (un adevăr despre care nu se prea vorbește!)

barzilaiendan

La Crăciun se vorbește mult despre profețiile împlinite la cea dintâi venire a Domnului. Sunt multe. Sunt clare. Sunt limpezi. Eu însă vreau să vă țin puțin de vorbă despre alte profeții, despre cele rămase neîmplinite. Și acestea există. Și acestea sunt clare. Și acestea sunt limpezi, dar mai clar și mai limpede este că au rămas doar pe hârtie, adică … neîmplinite. Nu sunt singurul care mă gândesc la ele. Ca mine au fost mulți înaintea mea și sunt mulți alături de mine. Poate că vor fi și unii de după mine … Cine știe?

Și pentru ei, ca și pentru noi, la început a fost Cuvântul, glasul lui Dumnezeu rostit către noi. Ne-a atras atenția și ne-a oferit rostul lucrurilor, lămurirea dorului neînțeles din suflet. De dincolo de vămile cerești, ne-a vorbit Dumnezeul cel veșnic și ne-a vestit că vrea să vină la noi iară, că vrea să ne fie sfătuitor înțelept, că vrea să ne rupă lanțurile vremelniciei care ne țin robi ai deșertăciunilor, în valea de război cu întunerecul:

„Totuși întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. …Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii, şi el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriş, cum se veseleşte la împărţirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc.

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.“ (Isaia 9:1-7).

Ei atunci, ca și noi acum, s-au agățat de această promisiune și … au așteptat, așteptare lungă, îndelungată, … bântuită la răstimpuri de vânturile îndoielii. Luată la vale de treburile zilei, ascunse uneori în cutele adânci ale uitării, profețiile promisiunilor divine sunt și astăzi cu noi. Unii, nu mulți, le-au așteptat.

Unii ca Simeon:

„Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era peste el.“ (Luca 2:25).

Unii ca Ana și ca ceilalți care zăboveau răbdători pe la Templu:

Ana nu se depărta de Templu şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului.“ (Luca 2:37-39).

Unii ca Iosif din Arimatea:

Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun şi evlavios, care nu luase parte la sfatul şi hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, şi aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu.“ (Luca 23:50-51).

Așteptarea lor n-a rămas fără răspuns și Dumnezeu a venit printre oameni ca să readucă la ei împărăția lui minunată și ca să-i ducă pe ei în Împărăția Lui veșnică. A venit exact așa cum vestise: „Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat“, iar la nașterea Lui au fost reînnoite promisiunile străvechi și au mai fost adăugate și altele:

El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit“ (Luca 1:32-33).

El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici, de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci Şi-a adus aminte de îndurarea Sa – cum făgăduise părinţilor noştri – faţă de Avraam şi sămânţa lui în veac” (Luca 1:51-55).

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, cum vestise prin gura sfinţilor Săi prooroci, care au fost din vechime; mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc! Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii noştri şi Îşi aduce aminte de legământul Lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam, că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre“ (Luca 1:68-75).

A venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au recunoscut și nu L-au primit cu bucurie. Viața Lui printre oameni a fost scurtă și grea, viață de pribeag fără de familie, fără de casă, fără de odihnă. Cei care L-au urmat o vreme L-au auzit zicând:

„Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cu

iburi, dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul” (Mat. 8:20; Luca 9:58).

Această neodihnă s-a transformat apoi într-un necaz și patimă mare. Niciuna din minunatele profeții făcute despre El nu s-a împlinit. N-a ajuns să domnească. Nu i-a dat nimeni tronul tatălui său David și n-a reușit să-i izbăvească pe evrei din mâna vrăjmașilor lor. Nu i-a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și nu i-a înălțat pe cei smeriți. Urmașii Săi nu i-au slujit fără frică, trăind în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii lor. Dimpotrivă! A fost acuzat pe nedrept. A fost prins. A fost bătut crunt. A fost judecat strâmb și Și-a încheiat scurta lui vizită printre noi omorât pe lemnul unei cruci infame. Pentru că era totuși Dumnezeu, S-a ridicat din moarte și apoi S-a ridicat înapoi la cer, părăsindu-i pe cei care nădăjduiseră în El. Au mai apucat doar să-L întrebe timid despre profețiile trecutului și despre soarta lor:

„Doamne, în vremea aceasta vrei să așezi din nou împărăția lui Israel?“ (Fapte 1:6).

El i-a mustrat duios, dar ferm și le-a spus să rămână în Ierusalim, ca să mai … aștepte. Iar noi, după două mii de ani de la plecarea Lui facem exact ceea ce au făcut și ei. Așteptăm … Încă mai așteptăm. Pentru că fără împlinirea profețiilor făcute despre El și pentru noi, viața Sa și credința nostră rămân niște erori tragice și suntem cei mai nenorociți dintre oameni.

Trăim în așteptarea profețiilor neîmplinite. Stăm în compania lui Simeon, a lui Ana, a lui Iosif din Arimatea … Oare până când? Oare se vor mai împlini înainte să le dispară ecoul din bolțile înalte ale cerului? Ce ziceți?

https://wordpress.com/read/feeds/26843462/posts/2529749804

https://wordpress.com/read/feeds/26843462

EXCLUSIV Bernie Gravett, polițistul englez care a lucrat la cazul Țăndărei, după ce Justiția i-a achitat pe toți inculpații acuzați de trafic de copii: ”Sunt trist pentru victime. Am trimis probe în România. Dacă îi aduceam în UK, erau condamnați demult” — B a r z i l a i – e n – D a n

Bernie Gravett, polițistul britanic care a lucrat împreună cu polițiștii români la cazul Țăndărei, a rămas fără cuvinte după ce G4Media.ro i-a dat vestea: Source: EXCLUSIV Bernie Gravett, polițistul englez care a lucrat la cazul Țăndărei, după ce Justiția i-a achitat pe toți inculpații acuzați de trafic de copii: ”Sunt trist pentru victime. Am trimis […] […]

Este Legea lui Dumnezeu veșnică? Trebuie creștinii să țină Legea?

download-3 (2)

ANASTASIA FILAT   30 SEPTEMBER 2017

Întrebare:

De ce nu ar mai fi valabilă pentru creștini Legea celor zece porunci a Lui Dumnezeu? Nu este ea, Legea Lui Dumnezeu, veșnică?

Unul din atributele lui Dumnezeu este imuabilitatea: Dumnezeu este același și El nu se schimbă. El a creat pe om cu scopul ca să reflecte chipul Său și a creat un plan prin care să ajungă la scopul propus. Legea, adică Vechiul Legământ, este calea prin care Dumnezeu a făcut pe om conștient de păcat, pentru ca să vadă nevoia mântuirii prin Isus Hristos, Domnul nostru, dar nu este calea prin care omul poate fi mântuit:

Știm însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt supt Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire (Grecește: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc Legea și proorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. (Romani 3:19-24)

Deci, Legea, adică Vechiul Legământ, nu este veșnic:

Prin faptul că zice: „Un nou legământ”, a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. (Evrei 8:13)

Astfel, pe deoparte, se desființează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci Legea n-a făcut nimic desăvîrșit, și pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurămînt,- căci, pe cînd Leviții se făceau preoți fără jurămînt, Isus S-a făcut preot prin jurămîntul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat, și nu Se va căi: „Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”,- prin chiar faptul acesta, El s-a făcut chezășul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămînă pururea. Dar El, fiindcă rămîne „în veac”, are o preoție, care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. (Evrei 7:18-24)

Problema nu este în acest Legământ (Legea), ci în firea păcătoasă a omului, în care lucrează legea păcatului și face acest legământ fără putere. Domnul Isus a murit pe cruce nu doar pentru păcatele noastre, dar și pentru ca să ne răscumpere din robia păcatului, ca să fim în stare să împlinim voia lui Dumnezeu:

Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului și a morții. Căci, lucru cu neputință Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. (Romani 8:1-5)

Întrebarea dacă trebuie creștinii să țină Legea, i-a frământat și pe creștinii din primul secol. Unii, convertiți la creștinism din partida fariseilor, erau de părerea că chiar și neamurile trebuiau să adopte Legea și să o țină. Când a fost pusă în discuție problema aceasta la primul sobor apostolic de la Ierusalim, s-a hotărât ca să nu pună asupra Neamurilor un jug pe care nici ei, nici părinții lor nu l-au putut duce și le-au hotărât doar să se păzească de curvie, de idolatrie, de sânge și animale sugrumate.

Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga Biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei, și să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii și frații: către frații dintre Neamuri, cari sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune! Fiindcă am auzit că unii, plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au turburat prin vorbirile lor, și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți Legea; noi, după ce ne-am adunat cu toții laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni, și să-i trimitem la voi, împreună cu prea iubiții noștri Barnaba și Pavel, oamenii aceștia, cari și-au pus în joc viața pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, cari vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică: să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate, și de curvie, lucruri de cari, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși”. (Fapte 15:22-29)

Din felul cum a fost pusă întrebarea, intuiesc că cititorul nostru s-a referit în mod special la porunca a 4 cu privire la ziua de sabat. În textul de la Fapte 15 vedem că apostolii nu au trecut în listă și „păzirea sabatului” și aceasta nu este întâmplător, fiindcă „sabatul” după Legea Vechiului Legământ era o imagine a odihnei în care intră creștinul prin nașterea din nou.

Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. (Evrei 4:9-11)

Deci, voia lui Dumnezeu este veșnică, dar Legea (Vechiul Legământ) nu este veșnică, ci a fost adăugată la făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avraam (cu privire la țară) din pricina înmulțirii fărădelegilor, până avea să vină Domnul Isus, care prin moartea Sa ne-a eliberat din robia păcatului:

Căci dacă moștenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduință; și Dumnezeu printr-o făgăduință a dat-o lui Avraam. Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină Sămânța, căreia îi fusese făcută făgăduința; și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. (Galateni 3:18-19)

Apostolul Pavel merge mai departe și spune că cei care vor să adopte Legea (Vechiul Legământ), adăugând-o la Noul Legământ, se despart de Hristos, cad din har și Hristos nu le mai folosește la nimic:

Rămâneți dar tari, și nu vă plecați iarăși supt jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă odată oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea. Voi, cari voiți să fiți socotiți neprihăniți prin Lege, v-ați despărțit de Hristos; ați căzut din har. (Galateni 5:1-4)

Dacă tu cauți să ajungi la sfințenie ținând sabatul, trebuie să ții toate rânduielile Legii (Vechiului Legământ) și prin aceasta te-ai despărțit de Hristos și ai căzut din har!

Sfințenia vine prin credință în Domnul Isus și prin sfințenia lucrată de Duhul Sfânt:

Știm însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt supt Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire (Grecește: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără lege-despre ea mărturisesc Legea și proorocii- și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. (Romani 3:19-24)

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți supt Lege, ci supt har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem supt Lege ci supt har? Nicidecum. Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? Dar mulțămiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii, pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de subt păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. (Romani 6:14-18)

Intrând în Noul Legământ, noi nu trebuie să ținem Legea (Vechiul Legământ). Apostolul Pavel numește preacurvari pe iudeii care intră în Noul Legământ fără a ieși de sub Lege. Cred că același lucru putem spune de cei care fiind în Noul Legământ adoptă și Vechiul Legământ (Legea):

Nu știți, fraților, căci vorbesc unor oameni cari cunosc Legea, că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el? Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, așa că nu mai este preacurvă, dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește Legea, ca să fiți ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morți; și aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. (Romani 7:1-4)

Dacă evreii, născuți sub Lege (Vechiul Legământ), trebuie să moară față de Lege, de ce noi creștinii dintre Neamuri ar trebui să adoptăm Legea?

Vă recomand să citiți și următoarele articole despre Lege:

Locul Legii lui Moise în viața unui creștin

Sunt diferite condițiile Noului și Vechiului Legământ?

Este diferită Evanghelia propovăduită de apostolul Pavel și cea propovăduită de ceilalți apostoli și de Domnul Isus? 

Contracize Iacov pe Pavel cu privire la Lege?

https://moldovacrestina.md/este-legea-lui-dumnezeu-vesnica-trebuie-crestinii-sa-tina-legea/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/este-legea-lui-dumnezeu-vesnica-trebuie-crestinii-sa-tina-legea/

Este necesar să mărturisești pastorului păcatele săvârșite înainte de botez?

download-3 (2)

VASILE FILAT 02 OCTOBER 2017 

Întrebarea aceasta a fost adresată de o persoană care a crezut în Domnul Isus Hristos, s-a botezat și s-a alipit bisericii, dar vrea să știe dacă orice păcat săvârșit înainte de botez trebuie mărturisit:

Recent am luat botezul nou-testamental. A fost minunat, slava Lui! M-am simțit un om nou și liber, iar în fiecare zi încerc să fiu cât mai bun. Totul a decurs normal – acceptarea Lui ca Domn și Mântuitor, înscriere la botez, catiheza, mărturisirea publică și scufundarea în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Însă mă macină ceva de o perioadă: nu mi-am mărturisit un păcat pastorului înainte de a mă boteza, unul tineresc. L-am mărturisit doar Domnului, iar după botez nu am mai făcut așa ceva. Ar trebui să mă îngrijorez? Mulțumesc și multe binecuvântări!

Dragă frate sau soră în Hristos, nimeni nu poate să cunoască toate păcatele pe care le-a săvârșit înainte de a se întoarce la Hristos. Dumnezeu le cunoaște pe toate și, prin credință în Domnul Isus Hristos, la pocăința noastră, ne dă o iertare desăvârșită și o curățire deplină de toate păcatele săvârșite.

Există o învățătură greșită, care spune că orice păcat pe care nu l-ai mărturisit public nu este iertat. Nu au niciun temei biblic oamenii care spun astfel și pun simțământul de vină și nesiguranță peste cei întorși de curând la Dumnezeu și lesne crezători. În ziua când v-ați întors la Hristos și ați ales să urmați învățătura Lui ați primit o iertare deplină. Apostolii nu au cerut oamenilor care se întorceau la Hristos să facă liste cu toate păcatele săvârșite anterior și nu le-au spus că dacă au lăsat păcate nemărturisite, atunci nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu și nu au fost iertați.

Am apucat să văd și eu odată un pastor care auzise de undeva de așa practică și începuse și el să le ceară oamenilor să-și mărturisească toate păcatele. Mi-a arătat o listă cu lucruri murdare și scârboase scrise în acea listă, care presupun că la cei mai mulți nici prin cap nu le-au trecut vreodată, nu să le mai și fi săvârșit. Cineva îl învățase pe acel pastor că trebuie să ia în parte pe fiecare membru al bisericii și să-l întrebe cu privire la orice păcat din listă dacă l-a practicat înainte de Hristos și să și-l mărturisească. Îmi închipui ce experiență dezgustătoare a fost pentru cei care au avut să fie interogați astfel. Sper că pastorul respectiv a înțeles bine că suntem Biserica lui Hristos și nu cult totalitar și că nu putem să tratăm pe oameni astfel.

Pe de altă parte, dacă există un anumit păcat care te apasă și dacă crezi că ești ispitit să te întorci înapoi la el, atunci da, trebuie să mergi la pastor, să discuți cu el și să-i ceri ajutorul în această luptă spirituală. Pastorul este omul care te păstorește pe calea Domnului, ca să fii biruitor totdeauna și să crești duhovnicește.

Este deosebit de important să ai o viață spirituală în rânduială, căci altfel nu vei putea avea creștere duhovnicească și vei fi vulnerabil la ispitele păcatelor de altă dată sau ale păcatelor pe care nu le-ai cunoscut și nu le-ai practicat anterior. Este important să studiezi totdeauna Sfintele Scripturi, să veghezi în rugăciune și să le spui tuturor oamenilor despre Hristos. Domnul să te ajute să crești pe calea Lui și să le slujești sfinților cu toate darurile primite de la Duhul Sfânt.

https://moldovacrestina.md/pacate-nemarturisit-inainte-botez/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/este-necesar-sa-marturisesti-pastorului-pacatele-savarsite-inainte-de-botez/

Este justificat transferul în altă biserică când nu sunt tineri în biserica ta?

download-3 (2)

VASILE FILAT 23 IUNIE 2017

Procesul de urbanizare din ultimii ani aduce mari schimbări și în biserici. Mulți tineri din bisericile de la sate pleacă la orașe ca să-și facă studiile sau în căutare de servicii și un mic număr din ei se întorc înapoi. Cele mai multe biserici de la țară rămân mici și cu puțini tineri. Astfel de situații dau naștere la întrebări ca cea care urmează:

Ce biserică să frecventez? Aici, unde locuiesc, la biserica baptistă sunt 10 membri.  M-aș duce la o biserică penticostală, unde sunt mai mulți și unde e și tineret. Mă pot duce în biserica baptistă să mă botez, dar să rămân singur, pentru că nu sunt tineri deloc. Cum să procedez?

Îmi dau seama că nu este o situație simplă și oricine vrea să facă parte dintr-o biserică mare cu mulți de o vârstă cu el și care să aibă aceleași interese. Aceasta pe oricine îl va face să se simtă bine, de aceea bisericile mari sunt atractive și acolo merg mai mulți oameni. Pe de altă parte, există o mare nevoie de lucrători în bisericile mici. Dacă spuneți că sunt doar 10 persoane în biserică și nu este niciun tânăr, vă dați seama ce nevoie disperată este de cineva care să înceapă acolo o lucrare pentru tineret, cineva care să slujească și să ajute la lucrul Domnului. Dacă în această biserică mică este o învățătură sănătoasă, oamenii iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și doresc să urmeze pe Isus Hristos, să rămâneți aici și să slujiți cu toată dragostea.

Uneori există o altă situație, mai tristă, când cei înaintați în vârstă nu le permit tinerilor să facă nimic, nu-i încurajează și nu-i acceptă. Aceasta îi face pe tineri să caute refugiu în alte biserici unde sunt primiți și unde li se încredințează slujire și responsabilitate. Mă rog și vreau să cred că în cazul persoanei care a adresat această întrebare, biserica mică de zece persoane este una vie și pastorul sau prezbiterul acelei biserici este un om al lui Dumnezeu care își înțelege bine chemarea pe care o are de la Dumnezeu să-i desăvârșească pe sfinți în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos și astfel îi ajută pe toți oamenii să-și cunoască darurile spirituale și să slujească celorlalți sfinți cu acele daruri.

Iar dacă dorești să cunoști o fată cu care să te căsătorești, nu trebuie din acest motiv să devii membru la o altă biserică. Poți să mergi la evenimente creștine mai mari și de o durată mai lungă. Un astfel de eveniment poate fi o tabără creștină. O bună parte din cuplurile care slujesc acum în aceeași echipă cu mine s-au cunoscut unii pe alții la tabăra de limbă engleză, la alte tabere, la sesiunile Institutului de Studiu Biblic și la Școala de Misiune. Dacă ți-ai predat viața Domnului Isus și te-ai dedicat lucrului Evangheliei, vei dori să-ți alegi un partener de viață care are aceleași scopuri în viață și care te va ajuta și nu te va împiedica.

Dumnezeu să vă ajute să fiți un mădular binecuvântat în Trupul lui Hristos și să slujiți bisericii locale cu bucurie și cu toată dedicarea, aducându-i creștere.

https://moldovacrestina.md/transfer-biserica-putini-membri/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/este-justificat-transferul-in-alta-biserica-cand-nu-sunt-tineri-in-biserica-ta/

ESTE CREDINŢA BAPTISTĂ SINGURA CARE TE DUCE ÎN CER ?….NU DAR DE CE SĂ RIŞTI ?

download-3 (2)

samy-tutac2

Am observat în ultima vreme o preocupare majoră cu privire la viitorul mișcării baptiste din România. Am și eu preocuparea aceasta și țin “la sertar” un material, de vreo cinci ani, dar nu am găsit încă suficientă înțelepciune să scriu în așa fel încât să construiesc, nu să dărâm. La vremea potrivită voi vorbi despre asta, dar până atunci ofer spre meditație (inclusiv celor care se pregătesc de moartea bisericilor baptiste) un răspuns, nu sociologic sau teologic, ci pastoral.

Într-o duminică dimineața, la sfâșitul serviciului divin, un pastor, puțin cam excentric, a anunțat ca Biserica păstorită de el a murit. Apoi a invitat întreaga congregație la slujba de înmormântare a Bisericii care urma să aibă loc la serviciul divin de seară. La ora începerii serviciului Biserica era ticsită de oameni (până atunci bătea vântul printre bănci), toți curioși să vadă ce va face pastorul. Spre marea lor uimire pe platforma din fața corului era un sicriu aranjat și dichisit ca la o slujbă de înmormântare autentică. Pastorul, într-o robă neagră, cu glasul sobru le-a spus celor din adunare:”Așa cum am anunțat dimineață, în această seară asistăm la serviciul de înmormântare al Bisericii noastre. Vă invit acum, ca în liniște, să trecem pe rând prin fața sicriului și să ne reculegem la capul mortului.” Oamenii se ridicau din bănci și cum ajungeau în fața sicriului începeau să plângă, să se roage și să se pocăiască de păcatele lor. Seara aceea a fost scânteia unei treziri puternice în orașul acela. Interesant, în sicriu pastorul așezase o oglindă, așa că fiecare enoriaș a putut vedea exact cine era mortul. Nu recomand neaparat această metodă, dar dacă totuși într-o zi s-ar întâmpla să stai în fața unui sicriu în care ar fi așezată o oglindă…ți-ar plăcea mortul?

Pastor Samy Tuțac

P.S.1 Titlul articolului nu se vrea o chestiune exclusivistă sau sectară, este doar inspirat dintr-o întâmplare reală din anii ’90. La sfârșitul unei întâlniri cu tinerii, un tânăr l-a întrebat pe un pastor baptist:”Credința baptistă este singura care te duce în cer?” La care pastorul a răspuns:”Nu…dar de ce să riști!” Sper ca frații mei din alte confesiuni evanghelice să aprecieze ironia fină a unui om.

P.S.2 Frații mei baptiști trebuie să se pocăiască de ignoranța și nepăsarea lor, din trecut, cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Atrag atenția, de asemenea, că duhul de superioritate, din trecut, față de frații penticostali sau alte grupări evanghelice nu ne-a făcut cinste și nu avea nimic cu spiritul lui Cristos. Îi atenționez, însă, pe fratii mei penticostali că, acum, duhul acela de superioritate față de frații din alte confesiuni, s-a mutat la ei, iar unii dintre ei fac tot ce pot să-i prezinte pe ceilalți evanghelici ca pe un fel de creștini second hand, care nu au Duhul Sfânt și nici nu au parte de darurile Lui.

P.S.3 Am convingerea ferma că, daca Dumnezeu va aduce în România o trezire spirituală puternică în următorii ani, această lucrare binecuvântată a Duhului Sfânt se va aprinde, mai intâi, în Bisericile Baptiste unde Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este cinstit și predicat mai mult decât în oricare altă grupare creștină din România.

Postări asemănătoare

Pocăiţii (mai) spun (şi) lucruri trăznite! (1)

Pocăiţii (mai) spun (şi) lucruri trăznite! (1)

Vuiet de Ploaie

Vuiet de Ploaie

Aniversare la “Harul” Timişoara

Aniversare la “Harul” Timişoara

STAREA JALNICĂ A BISERICILOR

STAREA JALNICĂ A BISERICILOR

ESTE CREDINȚA BAPTISTĂ SINGURA CARE TE DUCE ÎN CER? NU!…DAR DE CE SĂ RIȘTI?

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/este-credinta-maptista-singura-care-te-duce-in-cer-nu-dar-de-ce-sa-risti/

Este cineva viu din cei ce au văzut pe Isus Hristos?

download-3 (2)

SERGIU FILAT 10 MAI 2018  DOCTRINĂ

Întrebare:

În Evanghelia după Luca 9:27 este scris că unii din cei ce stăteau cu Isus nu vor muri pînă nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. A rămas cineva viu din cei ce au văzut pe Isus Hristos?

Cuvintele Domnului Isus rostite ucenicilor Săi: “Adevărat vă spun, că sînt unii din cei ce stau aici, care nu vor muri pînă nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere” sunt menționate și în Evanghelia după Matei și Marcu.

“Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea pînă nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăția Sa.” (Matei 16:28)

și

El le-a mai zis: “Adevărat vă spun, că sînt unii din ceice stau aici, cari nu vor muri pînă nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.” (Marcu 9:1)

Cuvintele Domnului Isus se referă la evenimentul transfigurării Domnului Isus despre care apostolul Petru scrie în epistola sa.

“În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii cari am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit dela Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci cînd, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea„. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, cînd eram cu El pe muntele cel sfînt.” (2 Petru 1:16-18)

Evenimentul transfigurării Domnului Isus menționat în toate cele trei Evanghelii și în a doua epistolă a apostolului Petru a urmat în scurt timp după ce Isus a spus: “Adevărat vă spun, că sînt unii din cei ce stau aici, cari nu vor muri pînă nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.”

“Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, și S-a suit pe munte să Se roage. Pe cînd Se ruga, I s-a schimbat înfățișarea feței, și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. Și iatăcă stăteau de vorbă cu El doi bărbați: erau Moise și Ilie, cari se arătaseră în slavă, și vorbeau despre sfîrșitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn; dar, cînd s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus, și pe cei doi bărbați cari stăteau împreună cu El. În clipa cînd se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus:,,Învățătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie„.Nu știa ce spune. Pe cînd vorbea el astfel, a venit un nor, și i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s’au spăimîntat, cînd i-au văzut intrînd în nor. Și din nor s-a auzit un glas, care zicea:,,Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El să ascultați„. Cînd s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut, și n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră.” (Luca 9:28-36)

Cele două elemente menționate de Petru, “puterea” și “venirea Domnului Isus” sunt asociate cu Împărăția lui Dumnezeu. Dacă Isus se referă la acest eveniment, atunci “unii” care au văzut puterea și slava Fiului Omului sunt Petru, Iacov și Ioan care au văzut slava Domnului Isus pe muntele schimbării la față. De ce Isus a spus că nu vor “gusta moartea” înainte ca să participe la un eveniment ce a avut loc după câteva zile este neclar, însă poate Isus a ales aceste cuvinte pentru cei ce erau disperați să vadă slava Împărăției lui Dumnezeu în timpul vieții lor.

Articole similare:

Alte articole pe care nu le-ați citit

Ambuscada Nr.1 Când răspunsul la rugăciune este “NU” | Descoperă tu însuți
Pe cine să ajuți primul? | Pastor Vasile Filat
Ce faci după ce ai fost iertat? | Metanoia
Cunoașterea și Căsătoria prin Facebook | Pastor Vasile Filat
Ispita renunțării la credință | Pastor Vasile Filat
Medalii de frunte pentru Moldova la Campionatul European de TKD din Estonia | ACTUAL
Cum primesc pastorii mandatul de la Dumnezeu? | Pastor Vasile Filat
Cum să ai mai multă încredere în Dumnezeu? | Adevărul despre Adevăr
Voia lui Dumnezeu este să fim biruitori | Emisiunea pentru copii | Descoperă tu însuți

https://moldovacrestina.md/este-cineva-viu-din-cei-ce-au-vazut-pe-isus-hristos/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/este-cineva-viu-din-cei-ce-au-vazut-pe-isus-hristos/

Denigrarea online a vicitimelor, noua strategie din spatele atacurilor ramsomware

download-3 (2)

Aurelian Mihai 12.21.2019 |

 

Următorul nivel în atacurile cu ransomware: postarea pe internet a fişierelor furate şi denigrarea victimelor.

Procedând întocmai ca bandele de bandiţi, care fac publice poze compromiţătoare cu victimele capturate, autorii campaniilor de ransomware îndreptate împotriva micilor companii au început să ducă şantajul la un nou nivel, publicând online datele contabile şi orice fişiere potenţial compromiţătoare pentru business-ul respectiv, dacă proprietarii încearcă sa-şi reia activitatea fără să plătească sumele exorbitante cerute drept răscumpărare.

Punând planul în aplicare, o bandă de hackeri speciaizaţi în atacuri cu ransomware au creat un site public care identifică şi compromit cât mai mult posibil companiile recent vizate de atacuri, drept răzbunare pentru refuzul de a plăti în mod discret sumele cerute.

Gruparea în cauză este autoarea Maze Ransomware, un malware răspândit în atacuri direcţionate asupra unor ţine desemnate ca având potenţial ridicat pentru profit.Pe site-ul recent apărut apare într-o engleză stricată descrierea: „companiile reprezentate aici nu doresc să coopereze cu noi şi încearcă să ascundă atacul nostru de succes asupra resurselor lor”, „aşteptaţi-le bazele de date şi documentele private aici. Urmăreşte ştirea! ”

Cântări care Îl înalță și ne înalță inimile către Isus

download-3 (2)

Glorie Lui

Veșnic ALELUIA

Cred într-UNUL DUMNEZEU creatorul a toate / CREDINCIOS

Cred în ISUS ce-a murit pentru a mele păcate

Noi Te așteptăm

Tu ești credincios

Cântări care Îl înalță și ne înalță inimile către Isus

Scrisoare emoționantă pentru Radu: „Azi se împlinesc 30 de ani de când ai fost strivit de un tanc-amfibie în fața sălii Dalles. Ai fost prima mea iubire. Și nu, nu îți mulțumesc pentru că ai murit!”

download-3 (1)

Scrisoare emoționantă pentru Radu: „Azi se împlinesc 30 de ani de când ai fost strivit de un tanc-amfibie în fața sălii Dalles. Ai fost prima mea iubire. Și nu, nu îți mulțumesc pentru că ai murit!”Sursa foto:Gabriela Dimofte
O bucureșteancă publică un mesaj sfâșietor, la 30 de ani de la dispariția unuia dintre prietenii ei din copilărie, ucis în 1989, la Sala Dalles. Gabriela Dimofte povestește în scrisoare cum a aflat despre tragedie și îi povestește lui Radu cum e lumea de azi. ”Și nu, nu îți mulțumesc pentru că ai murit! Mai bine trăiai și mă invitai la o plimbare prin parc”, spune expeditoarea, peste ani, a scrisorii către Radu.
„Dragă Radu,
Azi se implinesc 30 de ani de cand ai fost strivit de un tanc-amfibie , la ora 17.00, in fata salii Dales din Bucuresti…
Ai fost prima mea iubire…din aceea pura cum obisnuiau sa practice generatiile demodate.
Imi amintesc cum am aflat ca nu mai esti..
Am coborat sa cumpar paine si am zarit un steag negru arborat la scara blocului tau. Mi s-a spus ca a murit un tanar care locuia acolo.
In clipa aceea mi s-au inmuiat genunchii … In cateva minute prietenii comuni mi-au confirmat banuielile sumbre.
Am dus painea acasa iar apoi am pornit de nebuna pe strazi pentru ca trebuia sa ma misc perpetu ca sa nu ma prabusesc…
Dupa cateva zile, cand ai fost adus acasa, am venit sa te vad. Ti-am luat si flori, ca sa fiu in rand cu lumea..
Nu prea mai semanai cu tine, baiatul frumos si mandru pe care il stiam. Erai cosmetizat atat cat s-a putut, pentru ca fusesesi mutilat de impact.
Acela a fost momentul cand am constientizat pentru prima data cum e sa pierzi pe cineva definitiv, iremediabil….si tot atunci a avut loc in consecinta o schimbare majora in felul meu de a fi.
Din acel moment am constientizat cat de important este se verbalizam ceea ce simtim …la timpul potrivit.
Lucrurile s-au schimbat pe aici de cand nu mai stii tu…
Avem partide politice, am dezvoltat depresii noi, am dezvoltat dependente noi, cum ar fi uite astea cu mediul online (chiar, imi e greu sa mi te imaginez cu telefonul pe toaleta), avem sunca de praga si portocale la discretie, avem filme de actiune, flime de groaza, filme porno…..
S-a dat liber la plecatul din tara….
M-am schimbat si eu. Cum altfel? Am invatat sa mint, sa injur, sa urasc….
Sunt cu nervii la pamant, stereotipata si in general pierduta…
Si nu, nu iti multumesc pentru ca ai murit! Mai bine traiai si ma invitai la o plimbare prin parc, fata telefon mobi…
Mai bine faceai copii..Ai fi fost un tata minunat. Stiu asta.
Mai bine stateai naibii linistit ca sa iti pot da un telefon si sa iti aud vocea!
Mai bine ne lasai fara portocale si sunca de praga. M-am saturat de ele, acum ca le am!
As vrea in schimb sa fiu fericita!
Din acest punct de vedere e prea tarziu….
Ai grija de tine! Craciun in liniste”, scrie D în mesaj.
CELE MAI POPULARE
Înapoi sus
Tinerețe în cuvânt

„Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale!”

Ana-Maria Negrilă

Universul între paginile unei cărți

Nervi de Sezon

Blog Filozofic

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

Agora Christi

Blog evanghelic de teologie publica

Alteritas

cu Dănuț Jemna

Pagina creștină

Simion Ioanăș

Danut Tanase

Deschis si sincer, verde-n fata!

danielmiclea

Inca un gand

Aradul Evanghelic

... pentru arădeni şi despre arădeni...şi nu numai!

barzilaiendan.wordpress.com/

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

Nickbags

Har si Pace

Vrăbiuțe

Cip! Cip!

Bogdan DUCA

Pentru ca în viitor nu vreau să se spună "Acele timpuri au fost întunecate pentru că până și el a tăcut"...

ARMONIA MAGAZINE - USA

Locul in care te intalnesti cu CREDINTA.

Mana Zilnica

Mana Zilnica

Life Mission

"Ceea ce face farmecul unui om este bunatatea lui"

Ciprian I. Bârsan

...din inima pentru tine

Informatii si mesaje

Pecetea Dumnezeului Celui Viu primită de către Maria Divinei Milostiviri în mesajele de la Sfânta Treime și Fecioara Maria

Bucuresti Evanghelic

A topnotch WordPress.com site

Misiunea Genesis

Susținem misionari și proiecte de misiune peste tot în lume

Marius Cruceru

...fără cravată

Cu drezina

de Teofil Stanciu

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

Miere și migdale

Luați cu voi ... puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale - Geneza 43:12

Noutati Crestine

Ca sa stii!

PERSPECTIVE CRESTINE

Gânduri către o altă lume...

Creştinul azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

Persona

Blog of Danut Manastireanu

Revista ARMONIA - Saltmin Media

Hrană pentru minte și lumină pentru suflet

Moldova Creștină

Răspunsuri relevante și actuale din Biblie

EvangheBlog - Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)

%d blogeri au apreciat: