IOV ÎNCERCAREA CREDINŢEI  Iov  1:1-22 Ardelean Viorel

download

IOV ÎNCERCAREA CREDINŢEI   Iov   1:1-22

Ardelean Viorel

1). INTRODUCERE. Iov a fost declarat neprihănit de către Dumnezeu. (Iov 1: 8). Iov[1] este prima carte poetică foarte frumoasă dintr-o serie care cuprinde Psalmii, Proverbele, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor şi Plângerile lui Ieremia. Iov nu este un personaj fictiv el este amintit de Ezekil în Vechiul Testament şi de Iacov în Noul Testament. Iov este uluit şi mirat de faptul că Dumnezeu îngăduie suferinţa asupra lui fiindcă se ştia neprihănit. El era din ţara Uţ, în Nordul Palestinei între Damasc şi râul Eufrat, în Iracul şi Arabia Saudită de astăzi. Din felul averilor pe care le deţinea, era un om bogat, a trăit aproximativ în perioada dintre turnul Babel şi Avram. Se susţine faptul că personaje ca Melhisedec, Avram Iov, sunt oameni cărora Dumnezeu li s-a   descoperit în mod direct şi personal. El nu face nici o referire la legea lui Moise fiindcă a trăit cu mult înainte. În momentul încercării avea 60 de ani şi a murit la 200 de ani (Iov 42:16). Cartea este scrisă tipic orientală cu expresii caracteristice din perioada respectivă şi tratează problema ce ne frământă şi pe noi azi de ce   îngăduie Dumnezeu suferinţa pentru cel neprihănit. Titlul[2] „În toate traducerile Bibliei cartea aceasta poartă numele personajului ei central: Iov. El a fost acest Iov un personaj real? Da, profetul Ezechiel îl consideră drept o personalitate proeminentă demnă să fie pusă alături de Noe şi Daniel (Ezec.14:14:20), iar apostolul Iacov îl citează în Noul Testament ca pe un exemplu de răbdare în suferinţă (Iacov 5:11)”. AUTORUL[3] redactării cărţii este necunoscut. Cel mai probabil autor pare să fie Elihu (Iov 32:16-17).Tradiţia conform Talmudului susţine că Moise a fost autorul, alte păreri afirmă că a fost scrisă în timpul perioadei lui Solomon când au apărut şi alte cărţi poetice, alte variante sunt că a apărut în perioada exilului, alte surse îl indică pe Solomon, iar unii cercetători merg până în perioada exilului, ori în mod concret autorul a fost evreu şi poartă amprenta religioasă a culturii evreilor. Se pare că totuşi este scrisă de Elihu unul din personajele cărţii. Cu aşa de multe variante nu ştim adevărul dar cineva s-a ocupat de Cartea lui Iov care ridică problema suferinţei şi a răului din lume. Data[4] Iov a trăit aproximativ în vremea lui Avraam. Lungimea vieţii lui este caracteristică acelei perioade. Numai după suferinţa sa, Iov a mai trăit încă 140 de ani! (Iov 42:16). În textul cărţii se aminteşte de o monedă numită în evreieşte: „Chesita”. Despre   această monedă nu mai aflăm decât în textele care amintesc de viaţa patriarhilor (Gen. 33:19). Viaţa lui Iov ar trebui plasată între capitolele 11 şi 12 ale cărţii Geneza. Ţara „Uţ” în care a trăit Iov poartă numele unuia dintre nepoţii lui Noe (Gen.22:20-21). De asemenea nu este consemnat ceva din evenimentele Exodului. Specificul scrierii[5]. Cartea lui Iov, nu este numai o istorie ci şi un poem dramatic ce îl prezintă pe Iov sub aspectul credinţei în Dumnezeu şi filozofia lui Iov. Dialogul din cartea Iov este poetic. Conversaţia era în formă poetică în vremea aceea. Iliada şi Odiseea lui Homer sunt exemple din literatura laică. Luther a afirmat: “Este cea mai măreaţă şi mai sublimă carte din Scriptură”, Tema Cărţii este realitatea vieţii şi suferinţa oamenilor lui Dumnezeu. Acţiunea cuprinde cerul şi pământul, unde   Dumnezeu şi Satana se confruntă într-o lume pe care nu o vedem, dar consecinţele sunt pe Pământ în lumea noastră prin încercări, binecuvântări şi suferinţe. Cartea lui Iov face parte din literatura universală, ea transcede timpul şi civilizaţiile prin problema răului în lume ce este actuală şi azi. Cartea lui Iov este un poem bazat pe un fapt real şi cunoscut (Iov ver 7-8) Problema cărţi este “Suferinţa” şi se pune întrebarea “DE CE”   În spatele răului stă “mâna lui Satan”.   Acest „de ce” are rezonanţă în mintea tuturor oamenilor. Versete-cheie[6]Iov 1.1: „Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.” Iov 1.21: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat—binecuvântat fie Numele Domnului!” Iov 38.1-2: „Domnul i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis: «Cine este cel care Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?” Iov 42.5-6: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” SCOPUL CĂRŢI, este de a ne face să înţelegem de ce   sufere cel drept, se confruntă cu combată batjocura lui Satana, să-i arate lui Iov cum este el cu adevărat şi să ne înveţe despre răbdare, dar cel mai principal este „să înveţe despre pocăinţă”. De fapt Iov avea nevoie de a revelaţie pentru acest lucru astfel „Dumnezeu a ales omul cel mai bun şi a arătat că până şi el s-a pocăit – “Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mie-a scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă” (Iov 42:5:6)”. De asemenea Satana nu se poate atinge de credincioşi fără permisiunea lui Dumnezeu. Conţinutul cărţii[7]. Cartea Iov îl prezintă pe Iov în câteva situaţii; “: Iov – omul neprihănit persecutat de Diavol din pricina neprihănirii lui (Iov 1:1-2:10), Iov – omul plin de sine care se ceartă neîncetat cu prietenii săi şi cu Dumnezeu (Iov   2:11-31:40), Iov – omul care se pocăieşte în faţa măreţiei lui Dumnezeu (Iov 32: l – 42:6), Iov – omul pus în slujbă pentru recuperarea celorlalţi (Iov 42:7-9) şi Iov – omul binecuvântat din nou de Domnul (Iov 42:10-17).” De asemenea cartea prezintă două motive, una este confruntarea lui Dumnezeu cu Satana, iar a doua este „cu suferinţa ca o disciplinare a mândriei şi a unei prea mari încrederi în sine”, în cazul de faţă a lui Iov. Totuşi el nu a păcătuit cu buzele, dar când „perfecţiunea omului” se confruntă cu sfinţenia şi standardul lui Dumnezeu lucrurile se schimbă şi suntem departe desăvârșirea cerută de Dumnezeu. După discuţiile prietenilor lui Iov, Dumnezeu intervine „plin de mânie acuzatoare: „Cine este cel ce îmi întunecă planurile, prin cuvîntări fără pricepere?” (Iov 38:2-3). Faţă în faţă cu Dumnezeu Creatorul, Iov se pleacă într-o pocăinţă sinceră şi adâncă: „Da, am vorbit, fără să înţeleg, de minuni, care sînt mai presus de mine şi pe care nu le pricep„. „Urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine, dar acum ochiul   meu Te-a văzut. De aceea mi-e scîrbă de mine şi mă pocăiesc în ţărînă şi în cenuşă” Iov 42:1-6). În faţa lui Dumnezeu nici o fiinţă creată   nu se poate lăuda „Căci toţi au   păcătuit şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Dumnezeu ne arată că şi cel mai bun şi credincios om merită pedeapsa divină. Cartea lui Iov se adresează întregii omeniri, iar suferinţa are rolul de sol a lui Dumnezeu pentru a ne corecta pe noi înşine, să ne vedem neputinţa 1 Corinteni 9:27  „Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat”, şi că avem nevoie de mântuire. Dumnezeu ne vorbeşte în multe feluri dar în cele mai multe cazuri omul nu pricepe şi prin necaz şi durere ne face să ne apropiem de El ” (Iov 33:13-19). Tot El ne scapă şi de suferinţă după ce ne-am pocăit. „Cât timp se laudă în faţa lui Dumnezeu, Iov este vinovat de păcatul mândriei, iar pentru cei mândrii cerul se închide: „Să tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde, din pricina mîndriei celor răi. Degeaba strigă, căci Dumnezeu n-ascultă, Cel Atotputernic nu ia aminte” (Iov 35:12-13)”. Smerenia este calea de a ne apropia de Creator. PREFIGURĂRI[8]. Iov se gândea la cauzele nenorocirilor sale, întrebări care răspunsul îl găsim doar la Isus Cristos. Întrebările se găsesc în cap 14, iar în vers 4 Iov pune întrebarea Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul.” Această întrebare vine dintr-o inimă curată care recunoaşte sfinţenia lui Dumnezeu iar omul este păcătos. „De aceea, există o prăpastie mare între om şi Dumnezeu, cauzată de păcat”. Răspunsul lui Iov se găseşte în Persoana şi suferinţa lui Cristos „ Isus a făcut plata păcatului nostru „El a plătit pedeapsa pentru păcatul nostru şi ne-a dat în schimb neprihănirea Lui, prin aceasta făcându-ne să putem fi acceptaţi în ochii lui Dumnezeu” (Evrei 10.14, 2 Corinteni 5.17). Iov pune şi alte întrebări ca „Dar omul când moare, rămâne întins; omul, când îşi dă sufletul, unde mai este?”, în Vechiul Testament exista termenul de şeol, iar întrebare cu privire la veşnicie, viaţă sau moarte răspunsul este tot la Isus Cristos Matei 25:34  Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” sau Matei 25:41  „Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!”. O altă întrebare a lui Iov este despre înviere „Dar omul, odată mort, ar putea să mai învie?” Răspunsul vine tot în Persoana şi lucrarea lui Cristos „Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: «Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” (1 Corinteni 15.54-55). Un scurt rezumat[9]. Cartea Iov ne prezintă scena din cer unde Satana vine să îl acuze pe Iov înaintea lui Dumnezeu.. (Iov 1:7)  Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreerarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” Satana insistă asupra faptului că neprihănirea lui Iov se datorează protecţiei lui Dumnezeu şi cere permisiunea de a fi pus la încercarea credinţei şi a loialităţi lui Iov faţă de Dumnezeu. Domnul acordă permisiunea dar cu limite precise. Astfel Iov îşi pierde familia, 10 copii, averile şi sănătatea. „Cei trei prieteni ai lui Iov, Elifaz, Bildad şi Ţofar, vin să-l „mângâie” şi să discute seria zdrobitoare de tragedii care s-a abătut asupra sa. Ei insistă că suferinţa lui este pedeapsă pentru păcatul din viaţa lui”. Iov îşi susţine dreptatea, rămâne devotat lui Dumnezeu şi susţine că viaţa lui nu a fost una de păcat. Iov 31:1  Făcusem un legământ cu ochii mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare. Elihu este cel mai aproape de adevăr şi după o lungă ascultare şi tăcere „îi spune lui Iov că trebuie să se smerească şi să se supună faptului că Dumnezeu foloseşte încercările pentru a-i purifica viaţa”. Spre final Iov pune la îndoială chiar pe Dumnezeu, iar Domnul din mijlocul furtunii îi dă lecţii despre cine este Iov şi cine este Dumnezeu Suveran, iar Iov se pocăieşte. Iov 42:5  „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. 6  De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” şi se încrede în Dumnezeu. Atunci lui Iov i se redă sănătate, fericire şi prosperitate mai mult decât în condiţia sa de mai înainte.  Aplicaţie practică[10]. Cartea lui Iov ne aminteşte de faptul că există un conflict cosmic despre care în principal nu ştim aproape nimic. Deseori ne punem întrebarea de ce îngăduie un Dumnezeu bun relele de pe pământ, avem îndoieli dar uităm să vedem aceste imagini în ansamblu lor. Cartea lui Iov ne ajută să credem în Dumnezeu în orice împrejurare. Este necesar să credem nu numai atunci când nu înţelegem anumite evenimente ci „ci PENTRU CĂ nu înţelegem”. Psalmistul ne spune: „Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite” (Psalmul 18:30). Dacă căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite „, ”atunci ne putem încrede că orice face—şi orice permite—este de asemenea desăvârşit” Deşi nu înţelegem sau nu suntem de acord Dumnezeu ne aduce aminte „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre” (Isaia 55.8-9). Responsabilitatea credinciosului este să ne încredem în El, să ne supunem voii Sale, chiar dacă nu pricepem multe lucruri şi evenimente. Nici Iov nu a înţeles mult timp, dar a urmat vindecarea şi pocăinţa Standarde ca Binele, Adevărul, Frumosul, sunt hotărâte de Dumnezeu, şi descoperite ulterior în Scriptura, pentru ca omul de la concepte, să ajungă la Persoană adică la Dumnezeu. Noi operăm cu standarde umane dar cele impuse de Dumnezeu sunt mai înalte. Trebuie să existe o creştere în Neprihănire. Reluăm firul ideii şi vorbim despre personajul Iov.

2). PERSOANA LUI IOV[11]. Iov (ebr. ‘iyyob), a fost declarat de Dumnezeu neprihănit (Iov 1.8), nu era ca şi fariseii din timpul lui Isus, era fără prihană (sau desăvârşit). Acest lucru însemnă că Iov în relaţia sa cu Dumnezeu şi aducea jertfe, (Iov 1:5), se temea de Dumnezeu având o concepţie înaltă despre Domnul iar ca şi efect ura tot ce este rău. Se face uşor deosebirea dintre Iov şi omul modern, care nu îl cunoaşte pe Dumnezeu, o lume rea şi întunecată. El a trăit între anii 2 000 – 1 900 se pare că înainte de Avram, totuşi pe timpul   patriarhilor prin genul bogăţiilor avute în turme de animale. Cuvântul ne spune ca a trăit în ţara Uţ aflată la garniţa dintre Palestina şi Arabia. În relaţia pe care Iov o avea cu Dumnezeu, era ca Avram şi Melhisedec şi încă Legământul mozaic nu exista. Cu multă avere se pare că era prinţ avea 10 copii pentru care aducea jertfă Domnului după zile de ospăţ (Iov 1:5). Iov nu credea că trebuie să aducă jertfă şi pentru el, relaţia lui cu Domnul o considera perfectă şi era preot în familia lui. El admite că sunt probleme pe care nu le poate rezolva şi apelează la ajutorul lui Dumnezeu aducând jertfe pentru copii lui. Iov era un om al lui Dumnezeu iar jertfele (mai târziu arderile de tot ne spune despre Cristos. Iov avea trei prieteni înţelepţi „Elifaz din Teman (Teman era un nepot al lui Esau – Gen. 36:10, 11); Bildad din Şuah (Şuah era unul din fiii lui Avraam – Gen. 25:2): Ţofar din Naama (Naama era în nordul Arabiei) care aud de suferinţa lui Iov şi vin să-l încurajeze, dar de fapt îl acuză, afară de Elihu fiind cel mai aproape de adevăr şi îi cere lui Iov ca să se smerească. Problema este că Iov e condus de o neprihănire terestră care diferă de o desăvârşire mai înaltă, cerută de Dumnezeu (vezi justificarea prin credinţă din Romani) în care suntem declaraţi neprihăniţi. Romani 5:9  „Deci, cu atât mai mult acum, când Suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu”. Iov are trei stări „inegalabil în bunăstare, sărăcie extremă, şi o nemăsurată suferinţă”,, apoi este reabilitat, dar ce se întâmplă este ceva ce omul nu poate controla. Alte surse care nu acceptă că Iov nu era un personaj real afirmă posibilitatea „s-ar putea să nu fie altceva decât o deducţie inteligentă bazată pe Biblie, avem impresia că scrierea este o fantezie populară sau religioasă”. Dar Iov a fost identificat şi menţionat în inscripţiile ugaritice cu privire la afirmaţia lui Ezechiel 14:14  chiar de ar fi în mijlocul ei aceşti trei oameni: Noe, Daniel şi Iov, ei nu şi-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul, Dumnezeu.” Cu privire la cele trei nume amintite de el iar, legendele îl consideră rege, dar Biblia nu spune aşa. Cu permisiunea lui Dumnezeu Satana se atinge de bunurile lui Iov „de avuţia sa, de cei zece copii ai săi şi, în fine, de sănătatea sa.”. Toţi îl acuză pe Iov şi afirmă că nenorocirile sunt pedeapsa pentru păcat murdar (aşa se gândea în acele timpuri), l-au scos afară din oraş şi prostimea s-a bucurat de lucrul acesta. Soţia lui Iov acceptă acestă părere generală şi pentru a grăbii sfârşitul îi cere lui Iov să îl blesteme pe Dumnezeu, dar Iov nu face acest lucru. Despre Iov se vorbeşte în Biblie, dar despre soţia lui nu se mai spune nimic. De asemenea nu există o unanimitate cu privire la ce fel de boală a avut Iov, dar Dumnezeu l-a vindecat. Revenind la cei trei prieteni a lui Iov Elifaz, Bildad şi Ţofar, erau înţelepţi şi bogaţi ca şi el, l-au văzut în afara cetăţii pe o grămadă de gunoi şi se scărpina cu un ciob de sticlă şi 7 zile l-au jelit ca şi pe un om mort. După cuvântările prietenilor, Iov este într-o stare de iritare maximă, dar Elihu intervine şi îl îndreaptă privirea lui Iov spre Dumnezeu şi Suveranitatea Sa. Mulţimea cei care l-au cunoscut pe Iov rămâne uimită de vindecare lui, Dumnezeu îi dublează avuţia şi îi dăruieşte iar 10 copii. Înainte de a vorbi de răul care se întâmplă copiilor lui Dumnezeu, sau răul din lume, cred că este necesar să vorbi de atributele lui Dumnezeu şi de Harul Său. ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU[12] Dumnezeu se descopere omului după ce a căzut în păcat prin Revelaţia Naturală în creaţie şi Revelaţia Specială prin Cristos şi Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Dumnezeu este o Persoană şi are conştienţă de sine auto-determinare. Dumnezeu poseda viata, inteligentă, scop, acţiune, libertate, sentimente, voinţa.   Dumnezeu are atribute (calităţi) , care ţin de   Natura Sa şi de Bunătatea Sa, Din atributele naturale fac parte: atotputernicia, atotştiinţa, atotprezenţa, veşnicia, omniştienţa infinitatea, imutabilitatea sau neschimbarea (nu am mai dat versete) „Din atributele morale fac parte: sfinţenia (Ps. 99:9, 1 Pet. 1:15-16),  neprihănirea (Ps. 11:7),  dreptatea (Rom. 2:6),  adevărul ( Ioan 3:33, 1 Sam. 15:29),  harul (Efes. 1:7; Rom. 5:17),    dragostea (1 Ioan 4:8-16),  mila (Efes. 2:4)”. Dumnezeu există din veşnicie ca un Dumnezeu Trinitar „Dumnezeu Tatăl, Fiul si Duhul Sfint (Matei 28:19). Aceste trei persoane sunt absolut egale in esenţa, iar aceasta esenţă există nedespărţit,   fiind simultană si eternă.” De asemenea „In aspectul „Trinitătii economice, Dumnezeu Tatăl acţionează ca autoritate, iar Fiul si Duhul Sfânt sunt subordonaţi (Ioan 14:26; 1 Cor 11:3). Cred totuşi că este vorba de o subordonare în lucrare. Dumnezeu este suveran şi „a rânduit sau decretat tot ce se întâmpla, după sfatul voii sale si pentru slava Sa (Efes 1:11). Se poate aminti de Voia Sa povăţuitoare care îndeamnă omul la mântuire şi de Voi Sa hotărâtoare prin care îşi aduce la împlinire planurile indiferent de voinţa noastră. Voia lui Dumnezeu care este suverană „include tot ce se petrece in acest univers, bine sau rău”, iar prin atributul Omniştienţei El ştie dinainte ce se va întâmpla în viitor.   Am dat acest exemplu din atributele lui Dumnezeu pentru a înţelege mai bine suferinţa lui Iov sau răul din lume şi univers şi vom vorbi despre Harul şi bunătatea lui Dumnezeu

3). BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU[13]. Atunci când vorbim despre atributele lui Dumnezeu amintite mai sus, ele sunt egale, mânia sau dreptatea lui Dumnezeu nu este mai mare decât mila sau răbdarea. Totuși în relația lui Dumnezeu cu omul dragostea și bunătatea ies mai mult în evidență. Bunătatea lui Dumnezeu ține de Natura Sa Psalmul 34:8: Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. El este temelia bunătății și a oricărui lucru bun”. Sunt și oameni care fac fapte bune, dar bunătatea nu stă în caracterul omului ci vine de la Dumnezeu. Biblia afirmă acest lucru. Romani 3:12  Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Bunătatea lui Dumnezeu se vede din Creația Sa și lucrările Sale Geneza 1:31 spune: „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.” Oamenii nu merită această bunătate dar El este Bun. Matei 5:45: „El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.” David spune. Psalmul 145:9 citim: „Domnul este bun față de toți, și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.”. La cât suntem de răi dreptatea ui Dumnezeu și mânia Sa ne poate nimici într-o clipă. Dumnezeu a decretata că plata păcatului este moartea (Romani 6:23), din perspectiva divină după căderea omului în păcat nu era nici o problemă ca specia umană să dispară. Iar[14] tot ce vine după Geneza 3 când omul a fost blestemat, însemnă Harul lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu ne oferă multe câştiguri în plan spiritual cel mai important fiind mântuirea. Bunătatea lui Dumnezeu ne prezintă „modelul perfect de bunătate” în Isus Cristos şi în Dumnezeu. Dacă îl cunoaştem vom face eforturi pentru a face fapte bune, ca rezultat al credinţei în El asociată şi cu alte calităţi. Coloseni 3:12  Astfel, deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdare. Dumnezeu este bun şi este un exemplu pentru fiecare dintre noi. Un alt aspect ne arată că planul lui Dumnezeu este bun pentru fiecare credincios Iacov 1:17 spune: „Orice ni se dă bun si orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” Bunătatea lui Dumnezeu poate să ne ofere şi experienţe dureroase, încercări pentru a ne încerca sau maturiza. Romani 8:28: „De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Deci nu trebuie să disperăm în necazuri ci să cerem lumină de la Tatăl. De asemenea ştiind că Dumnezeu este Imuabil, El ne „oferă siguranță și încurajare”. Dumnezeu nu îşi schimbă natura sau caracterul. Psalmul 52:1 „…Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci.” În consecinţă trebuie să avem o totală încredere în El. Bunătatea lui „Ne atrage către Dumnezeu”, iar scopul este să ne atragă la Sine. Bunătatea lui Dumnezeu e la modul absolut şi s-a arătat atunci când şi-a sacrificat Fiul pentru noi. Ioan 3:16  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.   Datorită dragostei şi bunătăţii lui Dumnezeu avem posibilitatea de a fi mântuiţi din faţa mâniei lui Dumnezeu. Cristos trebuie să fie Mântuitor şi Domn în viaţa noastră. Ca şi creştini datorită bunătăţii lui Dumnezeu, îi urmăm exemplu în facerea faptelor bune, fiindcă tot ce avem este de la El, iar unul dintre scopurile creştinului este de a arăta această Bunătatea lui Dumnezeu. Vestirea Evangheliei de către oameni răi şi egoişti însemnă orice altceva decât credinţă creştină. (Pastor Ioan Cocîrțeu). Un alt aspect despre Bunătatea lui Dumnezeu[15] se pot pune câteva întrebări.Ce înseamnă ea? Am văzut mai devreme că face parte din Atributele lui Dumnezeu care ţin de Natura Sa, el este Bun iar David spune : Psalmul 34:8: “Gustati si vedeti ce bun este Domnul. Ferice de omul care se increde in El”. De asemenea se poate amintii. Geneza 1:31  Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune…..”. Şi omul poate să facă fapte bune, dar numai ea nu duce omul la mântuire Efeseni 2:8  „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu”. O altă întrebare este Ce face Bunătatea lui Dumnezeu. În versetul din Geneza amintit mai sus tot ce a făcut Dumnezeu este bun, inclusiv omul care este coroana creaţiei, Psalmul 8 ne vorbeşte despre acest lucru. Bunătatea noastră nu o putem câştiga şi nici nu o merităm, oricât de buni am fi. Matei 5:45 “…El face sa rasara soarele Sau si peste cei rai si peste cei buni si da ploaie peste cei drepti si peste cei nedrepti”. De asemenea ne povăţuieşte prin voia lui Dumnezeu să ne pocăim. Romani 2:4  Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Ea este şi o roadă a Duhului Sfânt Galateni 5:22  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia. Bunătatea lui Dumnezeu se poate revărsa peste o persoană, sau peste un popor cu are scopul de a ne apropia de Creator. De asemenea credinciosul are Beneficii ce rezultă din Bunătatea lui Dumnezeu şi se pot enumera câteva. În Biblie avem a). modelul perfect de bunatate: Atunci când îl cunoaştem pe Dumnezeu şi recunoaştem adevărata bunătate şi noi ne vom strădui să face fapte bune. Dar pentru acest lucru rugăciunea este necesară “Tu esti bun si binefacator: invata-ma oranduirile Tale” (Psalmul 119:68). De asemenea când privim spre Dumnezeu vedem modelul perfect de bunătate   la modul absolut. Un alt aspect este că Biblia ne dă  convingere neclintită certitudine. b). Ne asigura de faptul ca planul lui Dumnezeu pentru noi este bun. Dumnezeu este un Tată bun carene doreşte lucruri bune Iacov 1:17 spune: “…orice ni se da bun si orice dar desavarsit este de sus, coborandu-se de la Tatal luminilor, in care nu este nici schimbare, nici umbra de mutare. Nu întotdeauna bunătatea lui Dumnezeu se manifestă în mod plăcut, uneori ne produce suferinţă în diferite situaţii sau circumstanţe dar Pavel clarifică problema. Romani 8:28: “De alta parte, stim ca toate lucrurile lucreaza impreuna spre binele celor ce Il iubesc pe Dumnezeu, si anume spre binele celor ce sunt chemati dupa planul Sau”. Deci este necesară încrederea noastră în Dumnezeu. De asemenea Bunătatea lui Dumnezeu c). Ne ofera siguranta si incurajare: Dumnezeu este Imuabil nu se schimbă Psalmul 52:1 spune: “Bunatatea lui Dumnezeu tine in veci”. El este bun întotdeauna şi nu îşi schimbă caracterul, va crea tot timpul lucruri bune, chiar dacă va pedepsi păcatul, în final va crea un cer nou şi un pământ nou. Apocalipsa 21:1  Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Deci noi trebuie să avem siguranţa în dreptatea şi bunătatea lui Dumnezeu. d). Bunătatea lui Ne atrage catre Dumnezeu. Acesta este scopul bunătăţii lui Dumnezeu de a ne atrage către Sine şi şi-a sacrificat Fiul pentru noi ca să fim mântuiţi. Ioan 3:16  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Azi avem Cuvântul lui Dumnezeu în Biblie şi nu trebuie decât prin credinţă să-L acceptăm pe Isus ca Domn şi mântuitor şi vom avea partea de viaţă veşnică. Ca şi o mică Concluzie, dragostea şi Bunătatea lui Dumnezeu se află în centrul credinţei creştine. Mântuiţi prin Fiul Său avem datoria să vestim celor care nu îl cunosc pe Dumnezeu bunătatea lui Dumnezeu ce se arata în jurul nostru şi neapărat Evanghelia lui Isus Cristos. Acum ne uită la Bunătatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament[16] – Iosiv Ţon. Dorinţa lui Dumnezeu este ca să fie iubit în totalitate cu sufletul, mintea şi toată puterea noastră, cu toată fiinţa noastră, de fapt este prima poruncă dată de Isus. Matei 22:36  „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” 37  Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” Întrebare este cum poate omul să realizeze acest lucru. Dumnezeu este o Persoană aşa cum am prezentata mai sus iar ca să iubeşti pe cineva este necesar să cunoşti acea Persoană şi să-ţi placă ceea ce cunoşti. Ca o paranteză nu la toţi oamenii le place să cunoască despre Dumnezeu, iar în Noul Testament se face o afirmaţie valabilă în toate timpurile Ioan 3:19  Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Revenim la Vechiul Testament se pot face câteva afirmaţii. „Cu cât cunosc Persoana aceasta mai mult, cu atât o iubesc mai mult, fiindcă descopăr tot mai multe lucruri despre persoana aceasta care îmi plac, îmi plac enorm și mă fascinează ce ajung să cunosc!” Mergem mai departe şi dacă îl cunoşti pe Dumnezeu lucrurile se amplifică în sensul că „Cu cât Îl cunoști mai mult cu atât descoperi mai multe lucruri despre El care te fac să-L iubești”. Din acestă cunoaştere a lui Dumnezeu rezultă câteva lucruri importante şi anume .” – dorești să fii al Lui – dorești să-L asculți – dorești să te supui Lui, și – dorești să fii ca El.” Moise este un exemplu şi când l-a descoperit pe Dumnezeu „: I-a cerut lui Dumnezeu să-l ia în stăpânirea Lui (Exod 34:9), şi a devenit un om mai bun. Numeri 12:3  „Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului”. El a avut puterea să ierte poporul care s-a răsculat împotriva lui, s-a rugat pentru Maria ca să fie vindecată, şi a mijlocit pentru popor înaintea lui Dumnezeu Exodul 32:32  Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta pe care ai scris-o!” şi Exodul 33:15  Moise i-a zis: „Dacă nu mergi Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cunoscându-l pe Dumnezeu „Moise a ajuns plin de bunătatea generoasă a lui Dumnezeu”. Un alt personaj este Iosiv[17] căruia deşi fraţii lui iau făcut foarte mult rău, când se întâlneşte cu ei le spune. „Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău; dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni, pe voi și pe copiii voștri” (Geneza 50:20-21). De asemenea şi Ionatan îl învaţă pe David despre Bunătatea lui Dumnezeu. Mai sun şi alte personaje biblice faţă de care Dumnezeu îşi arată bunătatea, şi ajungem la Osea care arată bunătatea faţă de Gomera cea necredincioasă faţă de Osea şi de Dumnezeu. El „Se înfățișează pe Sine și ne cheamă și pe noi să avem aceleași fel de bunătate generoasă, bunătate plină de mărinimie”. Venim în Noul Testament şi vedem cum Domnul Isus trimite pe farisei la „coala lui Osea, ca să învețe de la el ce înseamnă să fie buni cu cei căzuți, față de care nimeni n-are milă (Matei 9:13 și 12:7). Domnul Isus citează din prorocul Mica 6:8  „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci deptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?”, iar cele mai importante lucruri din Legea lui Moise care sunt „dreptatea, bunătatea și credincioșia” (Matei 23:23). „Matei citează textul după Septuaginta unde scrie ”mila”, dar noi știm că în ebraică Mica a scris hesed, adică bunătatea). Domnul Isus ne îndemnă să fim buni şi că oamenii care sunt „nemulțumitori și răi” aşa cum este Dumnezeu. (Luca 6:35-36). În viaţa de creştin Isus ne îndeamnă ”Iubiți pe vrăjmașii voștri,binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă persecută” (Matei 5:44).” Dumnezeu a avut în planul Lui să facă oameni după Chipul şi asemănarea Lui Ymago Dey şi vedem în Vechiul Testament că a reuşit să facă oameni care   semănau cu El sub aspect divin. Domnul Isus s-a făcut om prin Întrupare ca să poată pune în practică planul de mântuire prin Jertfa de la Calvar dar şi să fie un model de bunătate pentru noi ”Veniți la Mine și învățați de la Mine, că Eu sunt bland (bun) și smerit cu inima” (Matei 11:28-29). Prin El vedem Bunătatea lui Dumnezeu. Evrei 1:3  „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, …”. Nu vom fi buni ca Dumnezeu la modul absolut dar avem la Tatăl un Mijlocitor care face o slujbă de împăcare între noi „bunătatea terestră” cu Dumnezeu prin Sângele Lui. Acum mergem mai departe şi amintim alte calităţi divine înainte de a aborda problema răului din lume în contrast cu. BUNĂTATE ADEVĂR ŞI DREPTATE[18]Isus şi Libertatea (Iosiv Ţon).   Domnul Isus a spus iudeilor care au crezut în El. Ioan 8:31  „Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, Sunteţi într-adevăr ucenicii Mei; 32  veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” În caz contrar Ioan 8:34  „Adevărat, adevărat, vă spun” le-a răspuns Isus „că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului”. În primul rând nu există cale de mijloc aşa cum cred unii, iar adevărata libertate este numai în Cristos. El se adresează şi celor care nu au crezut în El. Ioan 8:44  Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. Şi din nou afirmă „Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea nu ascultați, fiindcă nu sunteți din Dumnezeu” (Ioan 8:31-36, 44 și 47). Înţelegem faptul că libertatea are două direcţii în sensul că eşti eliberat de păcat către altceva, eşti liber, nu mai eşti rob şi sclav al păcatului, dar ajungi la o libertate în Cristos la care nimeni nu a ştiut dinainte ce este posibil să faci. Acesta este adevărata libertate este aceea cum a dorit-o Dumnezeu pentru creaţia Sa. Acest lucru te face să aduci roadă şi să rămâi roditor ( Ioan 15:1-16). Dumnezeu ne creat persoane libere, dar să fim ca El, Dumnezeu doreşte să fim în asemănarea Lui în gândire, sentiment şi comportament, dar şi Satana doreşte acelaşi lucru dar spre pierzarea noastră. Impresia oamenilor care sunt robi ai păcatului este că sun liberi, că aşa este normal să fie, dar este o impresie falsă indusă de Diavol şi din robia păcatului Isus ne doreşte eliberarea. Domnul Isus a început lucrarea în Capernaum, ca Învăţător şi Vindecător, iar de Sabat a mers în Nazaret, la sinagogă. Consătenii[19] lui l-au întrebat cine este El, iar Isus a răspuns cu Scriptura citând din Vechiul Testament. Isaia 61:1  „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; 2  să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângîi pe toţi cei întristaţi; 3  să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii” „un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.”. Acesta este textul complet dar Isus citează doar o parte din el. Luca 4:18  „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, 19  şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.” A închis cartea şi a dat-o îngrijitorului. Se poate observa că este citat „anul de îndurare”, car se referă la Mesia ca şi Mântuitor, iar a doua parte „zi de răzbunare” va fi în viitor la Judecata din escaton. Isaia a trăit cu 700 de ani înaintea lui Cristos şi a prorocit cu privire la Persoana peste care va fi pus Duhul lui Dumnezeu şi care va da libertate oamenilor. Avem un text sugestiv în acest sens. Isaia 11:2  Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. 3  Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va Hotărâ după cele auzite, 4  ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, şi va Hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Avem şi al doilea text. Isaia 42:1  „Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. 2  El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul, şi nu-l va face să se audă pe uliţe. 3  Trestia frîntă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă, nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. 4  El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.” Numitorul comun al celor două texte şi singura armă al lui Isus este Cuvântul Lui, Legea Lui (torah, învăţătură). Nu se poate să fii ucenicul lui Isus fără să asculţi de învăţătura Sa să o pui în aplicare şi doar atunci cunoşti adevărata libertate în Cristos. Matei 11:29  Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu Sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30  Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.”. Toţi cei care se adresau Domnului Isus foloseau termenul de Învăţător (rabii), de fapt acest a fost primul titlu a lui Isus. Pavel dă învăţătură în sensul acesta. Coloseni 3:16  Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. Petru face şi el la fel. 1 Petru 4:1  Astfel, deci, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup, a sfârşit-o cu păcatul. Apostolul Ioan este mai clar şi mai precis. 2Ioan 1:9  „Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul. „Este foarte clar că am trecut din robia păcatului la libertatea oferită de Cristos, şi nu există cale de mijloc. Apostolul Pavel încercă din răsputeri să ne convingă de acest lucru în Romani 6:1-19 şi atenţionează că Romani 6:23  „Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. Libertatea nu însemnă[20] de a avea o putere de a face minuni sau semne ci puterea de a face voia lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus numele Diavolul că este „Cel rău”, iar esenţa stricăciunii puse de Satana în noi este răutatea, percepută sub multiple aspecte, iar în contrast avem bunătatea lui Dumnezeu percepută sub multiple aspecte. Isaia surprinde acest aspect (Isaia 61:1-3), fiind eliberaţi (de urâțenia diavolului) ca să oglindim frumusețea lui Dumnezeu prin Isus Cristos. Problema iudeilor din vreme lui Isus este că ei nu credeau în robia păcatului. Ioan 8:33  Ei I-au răspuns: „Noi Suntem sămânţa lui Avraam, şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: „Veţi fi slobozi!” şi erau supăraţi refuzând libertatea în Cristos. Problema este şi azi prin faptul că mulţi creştini cred în Isus doar în formula că Domnul este bun şi iartă, indiferent cum își trăiesc viața, nimeni nu poate fi perfect în acestă viaţă, dar uită de mânia lui Dumnezeu şi că fără Cristos nu putem face nimic bun după voia Sa şi de aceea El Mijloceşte pentru noi în cer pentru noi, iar în final urmează judecata, ori de fapt ei nu cred că Dumnezeu îi poate scoate se sub robia păcatului şi crede minciuna Satanei. Isus mai spune. Ioan 14:15  Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele, dar nu rămâne la stadiul de vorbe ci a), trimite Duhul Sfânt în noi, b). Vine personal să locuiască în noi (prin Cuvânt), c) şi îl aduce şi pe Dumnezeu Tatăl să locuiască în noi (Ioan 14:15-23) şi sub această formă şi ne face părtaşi cu Persoanele din Divinitate. d). Astfel avem o libertate în Sfânta Treime o părtăşie cu Ea. În acest sens robia Diavolului este însoţită libertatea oferită de Dumnezeu care doreşte să locuiască în noi pentru aşi demonstra realitatea „în noi şi prin noi” iar noi avem posibilitate de alegere. Isus în Predica de pe Munte şi în Evanghelii ne arată cum să fim şi ce trebuie să facem şi să aplicăm aceste lucruri în viţa de credinţă şi doar aşa vom avea biruinţă. Libertatea este ceva real dar robia este o minciună fiindcă la baza oricărui fel de robie stă o minciună. Diavolul oferă multe lucruri false spunând că vei fi ferici „”Fără asta nu pot trăi!”, sau ”Lucrul acesta mi-e prea drag”, etc. „ Este imposibil să trăieşti fără a păcătui deci „”Este imposibil să fii cu adevărat liber!” Adevărata libertate este atunci când eşti bun după modelul lui Dumnezeu. Isus ne atenţionează „Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.” (Matei 12:45), dar atunci când pricepi învăţătura lui Isus vezi opusul ei adică robia păcatului. Oamenii nu cred că cinstea şi corectitudinea sunt mai de preţ ca şi foame și sete după dreptate iar  „puțină minciună, nedreptate, necinste, incorectitudine ”nu-i mare lucru”, percepi în mod incorect ce anume este robia Satanei. Cum acționează Isus pentru a ne aduce la libertate? Arma lui Isus este Cuvântul de la începutul Bibliei până la Apocalipsa (19:13-15). Ca şi temelie avem „învăţătura Lui”, Legea Lui (Thora). În învăţătura de despre Împărăţia Cerurilor (Matei 13:19), un om înţelege ce spune Isus de Împărăţie darvine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui”, dar afirmând că nu este chiar aşa s-au nu este adevărat. Acest lucru este o minciună a celui Rău, a lui Satana, care seamănă şi neghină iar lupta se dă pentru a). Minţile oamenilor este un teren de luptă „Schimbați-vă felul de a gândi. Acceptați să gândiți cum vă învăț eu. Umpleți-vă mintea cu învățăturile Mele” b). Scoaterea omului din răutate şi al schimba în bunătatea, altfel spus prin înnoirea minţii de către Duhul Sfânt c). „Isus a început o școală și Și-a luat ”ucenici”, adică elevi, sau studenți. Rolul fundamental al învățăturii Lui a fost să-L descrie pe Dumnezeu ca bun și să-i învețe pe elevii Lui ce-i bunătatea și cum să fie buni ca Dumnezeu”. d). „Scopul final al lui Isus ca Învățător a fost transformarea caracterului și comportamentului elevilor Săi. Exemplu, pe Ioan, supranumit ”fiu al tunetului” (fiindcă voia să trăsnească pe cei ce l-au supărat) îl transformă în final în ”apostolul iubirii”. e). „Isus prevedea o istorie îndelungată, până când ucenicii lui vor uceniciza toate națiunile. El prevede un final în care va scoate din Împărăția Lui orice cauză de păcătuire și pe toți cei ce au refuzat să se elibereze de ”nelegiuire” și astfel vor rămâne în țarina Lui numai ”fiii Împărăției”, care vor străluci în Împărăția lui Dumnezeu ca soarele (Matei 13: 36-43). Ca şi o îndeplinire a acestei acțiuni, credinciosul trebuie să fie lumină şi sare în acestă lume. „El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. (Psalmi 1:3). Secretul libertăţii însemnă câteva lucruri importante: Să-ți însușești învățătura lui Isus, să o înveți, să-ți remodelezi gândirea prin cuvintele lui Isus, să te apuci să trăieşti o viaţă după modelul lui Isus, să perseverezi în învăţătură şi trăire, să ai o părtăşie intimă cu Isus, să practici învăţăturile lui Isus, să fii conştient că El este cu tine în fiecare zi până când istoria se va sfârşi, să constaţi că ce te-a învăţat El te poate face fericit, că eşti plin de bunătate şi împlinit, astfel în tine să se vadă frumuseţea Lui. Judecata Viitoare va fi în Escaton ca şi creştini şi vom fi miraţi că Isus nu ne va întreba din ce cult facem parte, în ce doctrine am crezut, sau alte lucruri ci cât de bun am fost cu alte persoane lipsite de ajutor (Matei 25:31-46). În gândirea noastră noi trebuie să arătăm că Domnul este Bun şi vrea să facă oameni buni ca şi El. (Dumnezeu este Bun ! (Sursa: www.iosif-ton-mesaje.eu).

4). PROBLEMA RĂULUI DIN LUME[21]. Răul în Vechiul Testament este definit de termeni ca „ebr. rasa, „rău, necucemic” şi ra’, „malefic”; termenul gr. poneros „rău, malign” opus lui chrestos,” în Noul Testament „e foloseşte şi athesmos, anamos şi kakos”, răul se referă la forma lui activă (Numeri 16:26). Răul însemnă o perversitate a gândirii (Proverbe 15:26, Romani 1:29), răutate vine din inima omului (Ieremia 17:9, Marcu 7:21-23) şi are calităţi negative fiind contagioasă (1Samuel 24:13), are aspect progresiv (Geneza 6:5). Omul care este rău găseşte plăcere când îl face (Proverbe 21:10). Isus defineşte păcatul contemporanilor lui ca „răutate, viclenie (Matei 16:4), iar Pavel îi declară nelegiuţi (Faptele Apostolilor 2:23). În psalmi sunt prezentaţi oamenii buni în contrast cu prosperitatea oamenilor răi (Psalmul 37:35-36, 9:15), dar în Vechiul Testament şi în toată scriptura se pune accent pe faptul că vor fi pedepsiţi (Psalmul 9:17 –20, Matei 13:49). Termenul de  poneros  nu se aplică credincioşilor iar în 1 Corinteni 5:13, referinţa se face la o persoană. Oamenii răi se înstrăinează de Dumnezeu şi de credincioşi „Dumnezeu (Coloseni 1:21), dar cei care progresează în credinţă l-au învins pe „cel rău” (1 Ioan 2:13), căci scutul credinţei este o apărare sigură împotriva atacului său (Efeseni 6:16)”. Nu se poate să fii credincios şi să faci fapte rele. Răul (În ebr. ra’; gr. kakos, poneros, phaulos”) are o semnificaţie mai largă decât păcatul pentru că „Termenul ebr. provine dintr-o rădăcină care înseamnă „a se strica”, „a se desface în bucăţi”, a fi stricat, prin urmare, lipsit de valoare. Este în principiu ceea ce este neplăcut, dezagreabil, supărător.” Aici avem un principiu prin care fapta rea are consecinţe şi nu se pot reface. În Noul Testament „kakos şi poneros înseamnă calitatea răului în caracterul lui esenţial precum şi efectele sau influenţele lui dăunătoare.” deşi spuse în mod diferit există o relaţie strânsă între ele. Cea mai mare parte a răului fizic este datorată răului moral pentru că „suferinţa şi păcatul nu sunt conectate în mod necesar în cazuri individuale, însă egoismul uman şi păcatul explică multe din relele din lume”. Deşi toate relele trebuie pedepsite, nu tot răul fizic constituie o pedeapsă pentru faptele rele (Luca 13:2-4, Ioan 9:3, cf. Iov)”. Ca şi pedeapsă pentru păcat în primul rând avem Răul Fizic ce a venit din blestemarea omului şi a pamatului din Eden. Astfel unii l-au considerat pe Dumnezeu „Cauza supremă a răului exprimat prin durere, suferinţă sau dezastru dar nu este aşa. În suveranitatea Lui, Dumnezeu tolerează răul din univers, deşi El îl domină şi îl foloseşte în administrarea lumii. Este folosit pentru a pedepsi răutatea la nivel individual şi naţional (Isaia 45:7, Plângerile 3:38, Amos 3:6).”. În lumea creată de Dumnezeu există legi şi ordine iar atunci când omul le calcă „experimentează repercusiunile acţiunilor lor, care pot fi într-un conflict penal sau retributiv (Matei 9:2, Ioan 5:14; Faptele Apostolilor 5:5,). Aici nu este vorba de răzbunare divină totuşi „Este posibil ca durerea să-l trezească pe un om rău la realitate; până atunci „este închis într-o iluzie” (C.S. Lewis, The Problem of Pain, p. 83)”. De asemenea „Vanitatea” prezentă a naturii (Romani 8:19:23) este un semn al răului, pământul fiind sub blestem (Geneza 3:17-18).” blestemat este acum pământul din pricina ta” iar Pavel spune. Romani 8:22  Dar ştim că până în ziua de azi, toată firea suspină şi sufere durerile naşterii”. Suferinţa creştinilor trebuie să fie privită ca şi ceva îngăduit de Dumnezeu care merg spre o „binecuvântare spirituală (Iacov 1:2-4, 1 Petru 1:7, etc.). Suferinţa are rol de mustrare „şi ea nu poate să îi despartă pe aceştia de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:38-39), ea îi pregăteşte pentru glorie (Rom 8:18, Efeseni 3:13, Apocalipsa 7:14).” Suferinţa duce la compasiune între creştini şi îi aduce la părtăşie cu Dumnezeu. Răul moral. Dumnezeu nu este responsabil pentru el chiar dac îl îngăduie ci este omul şi ia naştere din înclinaţiile păcătoase ale omului căzut în păcat încă din Grădina Eden când Adam şi Eva au păcătuit. Alte texte ne arată răul ce s-a abătut asupra credincioşilor (Iacov 1:13-15). De asemenea   se arată răul făcut de o naţiune, poporul ales „Israel a făcut „ceea ce este rău” şi a suferit consecinţele faptelor sale (Judecători 2:11, 1 Împăraţi 11:6, etc.).” În spatele scenei pe care noi nu o vedem există o stare permanentă de conflict între Dumnezeu   şi puterile răului conduse de Satana (Efes 6:10-17, Apocalipsa 12:7-12). Diavolul este o întruchipare a răului (Matei 5:37, 6:13, Ioan 17:15, Efeseni 6:16, 2 Tesaloniceni 3:3, 1 Ioan 2:13-14). Totuşi putere lui Satana este sub dominaţia lui Dumnezeu (cf. Iov 1-2),, iar în escaton va fi înfrântă (Evrei 2:14; Apocalipsa 12:9-11). Domnul este împotriva răului iar acesta este o „piatră de poticnire” în cale credinţei oamenilor în Dumnezeu. Isus Cristos s-a luptat cu durerea şi suferinţa (Matei 8:16-17), iar Crucea a fost răspunsul lui Dumnezeu la problema răului. De fapt Evenimentul Crucii este un vârf al răului în univers celălalt fiind Iadul cel veşnic. „Dragostea Lui a fost demonstrată în mod suprem când Isus a suferit (Romani 5:8, 8:32) în identificarea Domnului cu lumea plină de suferinţă, ca Purtător al păcatelor.” Răul moral poate fi schimbat prin primirea Evangheliei ce înseamnă şi „reprezintă mărturia realităţii triumfului lui Cristos asupra tuturor puterilor răului Coloseni 2:15  A desbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce, Ioan 3:8), şi de aceea, a victoriei finale a lui Dumnezeu.” De   asemenea „răul fizic cât şi cel moral vor fi alungate pentru eternitate (Apocalipsa 21:1-8). Apocalipsa 19:20  Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Apocalipsa 20:10  Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor”. Biblia mai adaugă că va fi un cer nou şi un pământ nou. Se pune întrebarea Dacă Dumnezeu este bun, de ce există răul în lume ? de Iosiv Ţon, pastor, teolog[22]. Această întrebare şi-o pune Iov care a trăit cam acum 4 000 de ani. În cartea lui Iov Dumnezeu permite oamenilor să dezbată acestă temă, dar în final vorbeşte Creatorul şi pune diferite întrebări lui Iov Iov 38:4  Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. La acestă întrebare nu se poate răspunde nici azi, şi Iov acceptă limitările umane ori Dumnezeu nu este obligat să spună tot ce face sau nu. Dezastrul lui Iov era ceva real, a pierdut bogăţiile şi familia, a avut o cruntă suferinţă, dar a avut şi un câştig în final pentru că l-a cunoscut mai bine pe Dumnezeu. „De foarte multe ori se întâmplă așa. În suferință, Dumnezeu ne devine real, iar acolo îl cunoaștem mai în profunzime. Și din asta găsim o serie de răspunsuri – dacă Dumnezeu e bun, de ce lasă, de exemplu, calamități”. Dacă privim pământul din perspectivă ştiinţifică cineva „calculat că ar trebui să fie 27 de parametri perfect acordați pentru a putea exista omul. S-a ajuns la concluzia că planeta Pământ există pentru a susține existența omului. Interpretarea aceasta se numește interpretarea antropologică, totul e văzut din punctul de vedere al omului.” Dumnezeu a rezolvat aceşti parametri ca omul să poată locui pe pământ. Şi totuşi există dezastre naturale, ca   exemplu cutremure, inundaţii, incendii, etc. de asemenea Dumnezeu a creat Legi de felurite feluri de la astrofizică la nivel de particule elementare, un exemplu este gravitaţia care nu ştim încă ce este dar trebuie să ne supune ei şi trebuie respectate. Aceste Legi date de Dumnezeu şi nu au evoluat una din alta, apropo de teoria evoluţiei. „. De aici se nasc alte întrebări despre motivul existenței tornadelor, a taifunurilor, a trăznetelor. Înțeleptul Creator le-a creat pe toate ca să putem exista. Iar noi trebuie să învățăm cum să le stăpânim”. Întrebarea este ce este răul iar Richard Wurmbrand, răspunde la acesta întrebare prin afirmaţiile „Mielul e bun pentru că vreau să-l mănânc eu. Lupul e rău pentru că vrea să mănânce el mielul pe care vreau să-l mănânc eu”. Vedem din asta că unele lucruri sunt rele sau bune doar din punctul nostru de vedere” Acesta este un punct de vedere uman. Dar conceptul de bine sau rău îl deţine Dumnezeu la modul absolut. Dacă ne întoarcem la Iov vedem cât de mic, este faţă de Dumnezeu ca să înţeleagă înţelepciune, putere şi bunătatea lui Dumnezeu. Cu problema răului se luptă fiecare om dar dăm exemple din Biblie „Moise, David, Isaia și alții. Domnul Isus ne-a adus completări cu învățătura Lui, apoi Pavel, Petru, Ioan, etc. Avem o promisiune „Gustați și vedeți ce bun este Domnul”( Ps. 34:8). La fel şi Petru afirmă şi ne îndeamnă. 1 Petru 2:1  Lepădaţi, deci, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; 2  şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, 3  dacă aţi gustat într-adevăr că bun este Domnul. 4  Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. În Final înţelege că Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat la Cruce unde a murit Cristos pentru tine şi pentru mine, şi are puterea de a transforma omul din rău în bun. Isus Cristos a vindecat oamenii din compasiune şi a demonstra că este Fiul lui Dumnezeu. Dar azi nu toţi oamenii se vindecă, pe unii Dumnezeu doreşte să îi ia acasă prin boală şi să îi treacă prin suferinţă (boli incurabile), alţii trec mai uşor dincolo pentru că este Suveran. Oricum ca şi credincioşi trebuie să ne rugăm pentru cei aflaţi în suferinţă, pentru vindecare sau pentru a suporta durerea. Sunt drame umane în care moare mama sau tata şi rămân copii mici în urmă, întrebare se pune ce fac eu ? Este necesară o acceptare a acestor lucruri, dar nu trebuie să trăim într-o stare de pasivitate faţă de cei aflaţi în suferinţă sau au probleme de altă natură. Aici apare aspectul de părtăşie care trebui să existe între credincioşi Şi totuşi credinciosul în suferinţă are puterea să afirme că Dumnezeu este bun. Rămâne întrebarea Care e scopul suferinței? Există boli ca lepra în care bolnavul vede cum se distruge fizic dar nu simte suferinţa, dar ştie că va muri. În alte boli terminale, de exemplu cancerul bolnavul suferă îngrozitor şi ar dorii ca suferinţa să se sfârşească mai repede. Suferinţa vine din Geneza 3 odată cu blestemul şi face parte din fiinţa noastră, fiinţe muritoare dacă nu ar fi nu ne-am apăra de ea neştiind că suntem bolnavi. Există mai multe aspecte cu privire la problema suferinţei dar numitorul comun este că ne apropie de Dumnezeu. Ca exemplu de „suferință, Iov L-a cunoscut mai aproape pe Dumnezeu. Scriitorul rus Aleksandr Soljenițîn, după ce L-a cunoscut pe Domnul Isus în lagărul comunist, a exclamat: „Bine ai venit, suferință, bine ai venit, închisoare! ca să arate ce mare lucru a fost că acolo L-a cunoscut pe Dumnezeu”. Domnul să ne învețe ca niciodată să nu-L mai judecăm pe Dumnezeu de ce lucrează într-un fel sau altul” Solomon afirmă la fel Eclesiastul 7:2  „Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfârşitul oricărui om, şi cine trăieşte, îşi pune la inimă lucrul acesta”. Toţi ştim că ne întoarcem în ţărână, într-o viaţă dincolo de moarte, prin suferinţă sau nu, dar în veşnicie care înseamnă binecuvântare sau blestem (Matei 25). (Acest interviu cu Iosif Țon este difuzat pe Alfa Omega TV în cadrul emisiunii zilnice „Întrebări Esențiale”). O altă întrebare care se pune este A creat Dumnezeu răul?[23]. Răspunsul este că Dumnezeu nu are cum să facă aşa ceva fiindcă nu ţine de natura Lui. Dumnezeu este bun şi am văzut acest lucru Atunci când Dumnezeu a creat lumea, este adevărat că tot ce exista era bun” Geneza 1:31  „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea”. Dumnezeu a creat fiinţe libere care să aleagă binele, el a permis unor îngeri să aibă libertate de a alege binele sau răul aşa cum a fost Satana care a fost un Înger de lumină (Isaia 14, Ezekil 28, Luca 10:18  „Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer),” Prin căderea ui Satan el divine opusul lui Dumnezeu şi Isus îl numeşte „Cel Rău”. O parte din îngeri cad şi ei odată cu Diavolul şi tot aşa a fost cu Adam şi Eva „Nu Dumnezeu a creat răul, ci mai degrabă a permis absenţa binelui”. Satana vrea să-l distrugă pe Iov, iar Dumnezeu îi permite acest lucru dar pune bariere. La fel Dumnezeu face pe Adam şi Eva fiinţe libere, nu roboţi, au capacitatea de a alege şi din păcate omul alege răul şi prăbuşeşte întreaga rasă umană în păcat. Viaţa vecinică era acolo în Grădina Eden dar era şi moartea fizică şi spirituală, iar Adam a ales „La vârsta de o sută treizeci de ani,Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set”. Ca şi fiinţe umane nu avem cum să-l înţelegem pe Dumnezeu chiar şi când suntem în cer cu atât mai mult aici pe pământ Romani 11:33  „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! cât de nepătrunse Sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese Sunt căile Lui! „Şi într-adevăr „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?”. În unele situaţii credem că îl înţelegem pe Dumnezeu dar vedem cât de mult ne-am înşelat. Isaia 55:8  „Căci gândurile Mele nu Sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu Sunt căile Mele, zice Domnul. Isaia 55:9  „Ci cât Sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât Sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre”. Unul dintre răspunsuri de ce Dumnezeu a aşezat pe Adam şi Eva în Grădina Eden cu posibilitatea de a păcătui este că „Dumnezeu a permis existenţa răului pentru ca noi să putem face alegerea dacă ne închinăm Lui sau nu. Dacă nu am fi fost nevoiţi să suferim şi să experimentăm răul, am fi ştiut oare cât de minunat este raiul? Dumnezeu nu a creat răul, însă El l-a permis. Dacă nu ar fi permis răul, noi ne-am fi închinat Lui din obligaţie şi nu ca rezultat al alegerii noastre libere”. Primele 2 capitole din Biblie ne vorbeşte despre creaţie, Capitolul 3 ne vorbeşte despre cădere, iar din capitolul 12 începe Istoria răscumpărări prin alegerea lui Avram, Isac, Iacob, poporul evreu ce îl duce pe scena istoriei pe Mesia Unsul Cristosul care ridică păcatul întregii lumi. De asemenea se mai pune o întrebare De ce permite Dumnezeu ca oamenii buni să aibă parte de lucruri rele?[24] Este o întrebare complicată şi e greu de răspuns având exemplu biblic pe Iov, dar este o realitate şi la ora actuală. Noi ştim şi cunoaştem din Biblie atributele lui Dumnezeu care este etern, infinit, atotcunoscător, omniprezent, având toată puterea şi am enumerat doar o parte din ele. Întrebare ce se pune de ce noi ca şi fiinţe umane finite trebuie să înţelegem planurile lui Dumnezeu. Cartea lui Iov ne prezintă un astfel de caz. Iov afirmă că este neprihănit, Dumnezeu afirmă acelaşi lucru, dar este o neprihănire terestră, sub soare, iar standardele lui Dumnezeu sunt mult mai ridicate. De acea avem în cer pe Isus Cristos care Mijloceşte pentru noi ca Mare Preot cu Sângele Lui ce face iertarea păcatelor. Dar mai există un aspect, este vorba ce Scena din cer şi de scena de pe pământ pe care oamenii nu au cum să o vadă. Astfel „Dumnezeu i-a permis lui Satan să îi facă orice rău lui Iov, cu condiţia să nu îl omoare. Care a fost reacţia lui Iov? “Chiar dacă mă omoară, eu tot în El voi spera” (Iov 13:15). “Domnul a dat, şi Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului!” (Iov 1:21).”Iov nu a înţeles de ce Dumnezeu permite suferinţa în viaţa lui dar ştia că Dumnezeu este bun prin natura Lui şi a continuat să creadă în el. La fel ar trebui să fie reacţia fiecărui credincios care sufere fiindcă „Dumnezeu este bun, drept, iubitor şi plin de îndurare” Atunci când trecem prin suferinţă trebuie să avem încredere în El (Proverbe 3:5-6), sau să spunem ca şi Pavel, Romani 8:38  Căci Sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39  nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. Ne putem uita la reversul situaţiei „De ce se întâmplă lucruri bune oamenilor răi?”. Ştim că Dumnezeu este sfânt (Isaia 6:3; Apocalipsa 4:8), în timp ce fiinţele umane necredincioase sunt în păcat. Cum se uită Dumnezeu la omenirea de azi ?. După cum este scris: „Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă; gura le este plină de blestem şi de amărăciune; au picioarele grabnice să verse sânge; prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor; nu cunosc calea păcii; frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.” (Romani 3:10-18). Orice fiinţă umană merită să fie aruncată în Iad punând în calcul justiţia lui Dumnezeu. Dacă trăim o face datorită Harului lui Dumnezeu care şi-a arătat dragostea faţă de noi pe când eram încă în păcat. „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cand eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Deşi omul nu ascultă şi nu crede în existenţa lui Dumnezeu El ne iubeşte pe toţi şi a dat la moarte pe Fiul lui pentru noi care a luat pedeapsa păcatelor noastre (Romani 6:23). Pentru a ave viaţă veşnică trebuie să credem în Isus Cristos şi Jertfa de pe Cruce Ioan 3:16  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Avem promisiune unui cămin ceresc prin credinţă (Romani 8:1). Există un singur Rai bucurie, şi un singur Iad suferinţă pe care omul îl va experimenta, binecuvântare sau blestem veşnic, prezenţa sau absenţa lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran şi permite binele şi răul la credincioşi şi necredincioşi, iar alegerea ne aparţine.   IOV[25]. – CONSIDERAŢII PRELIMINARE. Cartea lui Iov face parte din cărţile poetice împreună cu Psalmi, Proverbe, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor şi Plângerile lui Ieremia. Cartea poetică are o caracteristică, care nu se referă neapărat la conţinut ci la repetarea unei idei (figură de stil), numită paralelism. „Dialogul din cartea Iov este poetic. Conversaţia era în formă poetică în vremea aceea, Iliada şi Odiseea lui Homer sunt exemple din literatura laică”. Autorul redactării cărţii nu este cunoscut, avem sugestii că a fost Moise Ezra Solomon, Iov, sau Elihu. Se pare că a fost Elihu (Iov 32:16-17). Locul şi timpul în care a trăit Iov nu sunt datate cu precizie, se menţionează ţara   Uţ şi cam atât. Iov a trăit pe vremea patriarhilor şi avem argumente în acest sens. În primul râd este vorba de lungime vieţii lui Iov, după încercare Iov a mai trăit 140 de ani şi şi-a văzut fiii şi nepoţii până la al patrulea neam. „Şi Iov a murit bătrân şi sătul de zile.” (Iov 42:16-17)” în al doilea rând Iov avea rol de preot în familia lui, înainte ca Dumnezeu să instaleze preoţia aronică. Dacă ne uită la linia descendenţilor „Elifaz era un descendent al fiului cel mare al lui Esau. “Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau” (Geneza 36:10). Astfel ar părea că Iov a fost contemporan cu Iacov”. Apoi cartea lui Iov este una filozofică ce pune o serie de întrebări cu privire la rasa umană. Se pune întrebare a de ce suferă cel drept şi cei bogaţi se bucură de averi. În alt rând de idei „Cartea lui Iov a fost scrisă pentru a combate batjocura lui Satan împotriva omenirii.”. În Carte Iov se descopere pe sine însuşi şi la sfârşi îşi schimbă părerea desper el Iov 42:5  „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. 6  De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.”. Totuşi Iov a avut răbdare în suferinţă, iar scopul cărţii ne învaţă despre pocăinţă. Răul este ceva actual şi progresiv şi în zilele noastre. Noi atunci când vorbim de pocăinţă luăm personajele cele mai negative din Biblie Manase, Saul din Tars Francis de Assisi, un nobil desfrânat, s-a pocăit ,sau viaţa contemporană, Dar Dumnezeu ia cel mai neprihănit om pe Iov şi îl face să înţeleagă că trebuie să se pocăiască. Neprihănirea noastră este una „sub soare”, ori Dumnezeu cere mai mult şi suntem declaraţi neprihăniţi prin Isus Cristos. Romani 5:1  Deci, fiindcă Suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Comentarii despre Cartea lui Iov sunt mai mult decât favorabile „Thomas Carlyle, filozoful scoţian, a spus şi el: “Eu susţin că Iov este unul din cele mai bune poeme scrise vreodată de pana omului,” iar „Luther a afirmat: “Este cea mai măreaţă şi mai sublimă carte din Scriptură”. Un altul a spus: “Cartea lui Iov este unul din cele mai nobile poeme din câte există pe acest pământ.” Cartea lui Iov este un poem şi o dramă, iar el este un personaj istoric real şi este citat de Isus (Ezechiel 14:14-20, Iacov 5:11). Azi omul „modern refuză să îşi recunoască păcatele, aruncă vina uni pe alţii, nu-şi asumă răspunderea pentru acţiunile lor aşa cu a făcut Adam şi Eva, nimic nou sub soare. „Omul modern se află într-o stare foarte rea şi foarte gravă. El se luptă tot mai mult cu disperarea şi deznădejdea. El dă vina pe alţii pentru păcatele lui şi nu are unde să se ducă să găsească mângâierea după care tânjeşte sufletul său. În loc să-L caute pe Dumnezeu, omul modern s-a lăsat acaparat de materialism, de lucrurile lumeşti.” Fiecare se ascunde după ceva, ce se numesc surogate, dar problema este că nu îl caută pe Dumnezeu nu găsesc soluţii şi este stăpânit de materialism sau alte lucruri chiar religii păgâne. Totuşi „el nu ştie că există un Mântuitor la care poate apela oricând”, dar nu apelează la El. Situaţia este diferită de la cea în care se afla Iov care credea în Dumnezeu şi credea în El. Deşi a trecut prin încercări, pe care nu le-a înţeles în final se pocăieşte şi este biruitor. În pofida unei vieţi îmbelşugate la majoritatea oamenilor moderni ei refuzând pe Dumnezeu, plutesc la întâmplare pe oceanul vieţii fără ţintă şi fără un scop precis spiritual ne-vând o temelia a vieţii pe care să se poată sprijini. Ei cred în toate surogatele chiar şi în domeniu religiei, ajungând de la neo -gânism la închinarea în faţa lui Satana. Dar Iov crede   în Dumnezeu şi a trecut prin încercare. Scena are ca şi decor cerul şi pământul fără să fie ficţiune ştim că el a fost un personaj istoric. (Ezechiel 14:14-20; Iacov 5:11, vezi Iov 5:13). Problema ridicată de Iov este actuală azi şi pentru orice om din orice timp s-au loc geografic „Secţiunea de poezie a cărţii lui Iov este o întrecere în dialog între Iov şi cei trei prieteni ai săi. La un moment dat, Bildad îl provoacă pe Iov” . Cartea lui Iov este o DRAMĂ şi avem scena din cer şi scena de pe pământ. SCENA DIN CER[26]. Este prinsă la Iov 1:6-12, unde creaturile inteligente vin în faţa şui Dumnezeu, vedem un aspect de rutină, un fapt obişnuit Satana are acces în cer şi trebuie să spună ce a făcut (vezi 1 Petru 5:8, 1 Ioan 2:13-17, Matei 4:8-9). El nu este în Iad ci acolo va ajunge (Apocalipsa 20:10). După Răstignite, Moartea şi învierea lui Cristos şi Înălţarea la cer Biblia nu spune că Satana a mai avut acces în cer. Coloseni 2:15  A desbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce. El încercă să se atingă de Iov, îl acuză că este oportunist, dar este păzit de Dumnezeu i se permite să se atingă de averea lui de copii lui, ori Dumnezeu îi pune limite. Câteva[27] cuvinte în plus despre îngeri. Ei sunt spirite create de Dumnezeu, au fost creaţi într-o perioadă timpurie a creaţiei, toţi au fost buni la început, nu au fost creaţi ca să primească închinarea, nu se căsătoresc şi nu mor, unii dintre îngeri s-au răzvrătit în frunte cu Satana în potriva lui Dumnezeu şi au fost alungaţi din cer. Ca şi nume avem pe Mihail, Gabriel, Arhangheli, Serafimi, Domnii şi Stăpâniri. Ei au p mulţime de îndatoriri legate de oameni şi de Isus Cristos la porunca lui Dumnezeu. despre îngerii căzuţi ştim că Satana este conducătorul lor, iar ca şi activitate se opun îngerilor buni, lucrează prin învăţători falşi, vor să separe credincioşii şi oamenii de Dumnezeu. se opun lui Cristos, şi fac rău fiinţelor umane. Cu privire la Îngerul Domnului se poate face diferenţa dintre el şi Dumnezeu fiindcă dacă este Dumnezeu îşi arogă atributele divinităţii şi aşa se poate identifica teofaniile din Vechiul Testament, dacă a fost un înger sau Dumnezeu. De asemenea o altă perspectivă cu privire la îngeri[28],ei nu au trupuri materiale, sunt duhuri, au fost creaţi de Dumnezeu, totuşi de poate estima că au fost creaţi înainte de. Geneza 1:31  Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea, altfel Dumnezeu nu ar afirmat aceste lucruri „şi iată că erau foarte bune”. Ei au putere să se dematerializa, să apară în corp uman, teofanie şi să dispară într-o clipită. De asemenea nu sunt supuşi legilor fizici, unul este în Soare sau în foc (Apoc 19:17). Ca şi caracteristic se pot enumera : cunosc mai mult ca omul, dar nu sunt ca Dumnezeu, sunt mai puternic, ca şi omul, nu sunt perfecţi, sunt strălucitori, nu au familie, sunt nemuritori, au un număr static, nu se pot înmulţi, au puteri supranaturale. Numărul lor nu se poate estima fiind foarte mare, iar despre organizarea lor s-a vorbit. Nici Iov[29], nici vreunul din celelalte personaje ale acestei cărţi nu au ştiut că a avut loc o astfel de scenă. Avem dialogul lui Dumnezeu cu Satana. “împotrivitorul” (Iov 1-7). Fiii lui Dumnezeu, sunt făpturile inteligente create de El, şi vin înaintea Lui. Se pare că ele vin şi Îi prezintă raportul lui Dumnezeu şi că aceasta este o rutină bine stabilită. Poate că nu ne-am aştepta la aşa ceva. Ceea ce ne surprinde însă este prezenţa lui Satan la această întâlnire. Aceasta este o surpriză. Avem sugestii din text : Satana este obligat să vină în faţa lui Dumnezeu[30]. El este agentul răului moral din Univers ( Isaia 14: 12-15, Ezekil 28 :13-15 Luca 10:18 ). El are o mare putere dar nu face nimic fără voia lui Dumnezeu. Iadul este locul pregătit pentru Diavol şi îngerii lui, dar ei nu sunt încă acolo. Adevărul este că Satan are tot la fel de mult acces pe acest pământ ca noi, poate chiar mai mult. Pământul este domeniul lui Satan. El nu a ajuns încă în iad. El spune că a cutreierat pământul şi l-a străbătut de la nord la sud şi de la răsărit la apus. Amintiţi-vă că Scriptura îl numeşte pe Satan “dumnezeul veacului acestuia” (2 Cor.4:4) şi “prinţul puterilor văzduhului” (Efes. 2:2). Apostolul Petru ne avertizează: “Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Dacă este să ne gândim la ce se întâmplă astăzi pe acest pământ, chiar pare că Satan conduce acţiunea, nu-i aşa? Dumnezeu stăpâneşte peste toate, dar i-a acordat lui Satan o perioadă de libertate. Biblia ne se spune că lumea în care trăim este controlată de Satan. El trebuie învins şi noi putem să-l învingem numai prin Sângele Mielului. Aceasta este o revelaţie care vine în contradicţie cu gândirea omului modern. Dumnezeu îl prezintă pe Iov într-o lumină favorabilă. El spune numai lucruri bune despre Iov. Se pare că Satan încercase să-l atace pe Iov. (Ver 9-10). (ver 11) Dar ia întinde-Ţi mîna, şi atinge-te de tot ce are, şi sînt încredinţat că Te va blestema în faţă.„ Acum Satan aruncă ocara asupra lui Iov. Satana dispreţuieşte omenirea, Satan sugerează că Iov este un profitor şi că nu-L respectă pe Dumnezeu decât pentru că are tot ce are. Aceeaşi opinie o are şi despre noi. El spune că noi suntem nişte oportunişti şi că dacă Dumnezeu ar da la o parte gardul de protecţie şi ne-ar lua tot ce avem, noi L-am blestema. v.12 Domnul a zis Satanei: ,,Iată, îţi dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mîna.„ Şi Satana a plecat dinaintea Domnului, pe pământ. SCENA PĂMÂNTEASCĂ. Ţara Uţ   se află undeva în Orientul mijlociu „Istoricul latin Josephus aruncă o rază de lumină asupra localizării ţării Uţ. Conform versetului din Geneza 22:21, primul născut al lui Nahor, fratele lui Avraam, a fost Uţ. El este fondatorul cetăţii antice a Damascului.” Iov a trăit în deşertul Siriei de azi, unde mai târziu Pavel se duce pentru călăuzire (Galateni 1:17). Iov era un om fără prihană „desăvârşit”, aducea jertfe pentru copii lui, se temea de Dumnezeu şi ura tot ce este rău. Era un om bogat,   şi avea 10 copii. Deşi se produce tragedia Iov pierzând bunurile pământeşti şi cei 10 copii, credinţa lui în Dumnezeu rămâne ne-clătinată.” . Soţia lui Iov îi sugerează să-L blesteme pe Dumnezeu şi să se sinucidă. Aceasta este motivul pentru care Satan nu i-a luat lui Iov şi soţia!” Iov îşi menţine integritatea. Dar Satana nu se opreşte aici şi merge mai departe. Şi Satana a răspuns Domnului: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului. Evenimentele din spatele scenei nu sunt cunoscute. Satan acţionează prin mijloace proprii. Elifaz, Bildad, Ţofar, prieteni cu Iov, afirmă că suferinţa este cauzată de păcat, dar Elihu are o altă părere. Iov este învinuit de păcate tăinuite, dar se apără cu îndârjire, deşi pierduse totul avere şi familie. Cuvântările prietenilor lui Iov, sunt respinse de Dumnezeu, pentru că sun prea înguste. Cel mai bine vorbeşte Iov. Dumnezeu nu răspunde la întrebarea lui Iov, şi îşi declară Suveranitatea. Dumnezeu nu poate fi cuprins în concepte omeneşti. Iov cel „neprihănit” este satisfăcut şi se pocăieşte, în „ţărână şi cenuşe” (Iov 42:1-6) Cartea nu răspunde la problemele suferinţei ci proclamă un Dumnezeu Suveran. Ni se arată destinul omului, cum se comportă Dumnezeu chiar cu un om neprihănit. Suferinţa nu are neapărat cauze personale. Suferinţa prefigurează suferinţa poporului evreu, şi apoi a lui Mesia. În Carte sunt pasaje care pot fi aplicate lui Isus Hristos. ( Iov 9:33, 16: 9-19, 16:21, 33:24). DIALOGUL. Iov aste pe o grămadă de gunoi la afară la poarta cetăţi. Cei trei prieteni auzind[31] de suferinţa lui vin să-l viziteze şi să-l consoleze Ei sunt „Elifaz din Teman (Teman era un nepot al lui Esau – Gen. 36:10, 11); Bildad din Şuah (Şuah era unul din fiii lui Avraam – Gen. 25:2): Ţofar din Naama (Naama era în nordul Arabiei)”. Nu se grăbesc cu acuzele cum facem noi astăzi ci timp de 7 zile meditează şi nu spun un cuvânt. Deşi sunt prieteni adevăraţi nu au posibilitate de consolare pentru că ei nu îl înţeleg pe Dumnezeu, pe Iov şi pe ei înşişi. Au impresia că ştiu mai bine ce se întâmplă şi devin acuzatori „Ei se mulţumesc să clatine din cap arătând că ştiu ei mai bine, în timpul celor şapte zile de jale.” În Vechiul Testament ca şi gândire, suferinţa era concepută ca şi o cauză a păcatului personal, adevăr spus pe jumătate fiindcă omul trăia sub blestemul din Geneza capitolul 3. Prima dată vorbeşte Iov, apoi Elifaz şi discuţiile continuă în mod alternativ, dialogul primeşte formă de concurs. Iov se mânie şi spune că ar fi bine dacă nu s-ar fi născut niciodată. În capitolul 42 Dumnezeu îi răspunde lui Iov „din mijlocul furtuni”, iar Iov recunoaşte Omnipotenţa lui Dumnezeu, Suveranitatea Lui şi „îşi mărturiseşte păcatul, se pocăieşte” Iov înţelege că suferinţa l-a adus mai aproape de Dumnezeu (1 Ioan 1:6-7). EPILOGUL. Este scena finală a dramei şi este redată în limbaj poetic. Dumnezeu mustră prietenii lui Iov, iar Iov aduce jertfe pentru ei. Dumnezeu îl vindecă pe Iov şi îi dă de „două ori mai mult din tot ce a avut la început”. În privinţa copiilor lui Iov el a avut 10 copii în cer şi 10 pe pământ. Iov 42:17  Şi Iov a murit bătrân şi sătul de zile.5). IOV[32] 1:1-22. EVENIMETE DRAMATICE ÎM CER ŞI PE PĂMÂNT. Se reiau o serie de lucruri, s-a vorbit deja despre ţara Uţ, şi s-au dat locaţii diferite. Cu diferite repere este undeva în Orientul Mijlociu, azi în deşertul sirian. Ştim despre Iov că era un om drept şi curat la suflet. Nu contează în ce loc s-a aflat ţara Uţ ci este mai mult mai important ce doreşte Dumnezeu să ne înveţe din acel loc şi personaj. Biblia afirmă că era un om desăvârşit, fără prihană, avea o relaţie adevărată cu Dumnezeu şi aducea jertfe care în timpul acela erau arderi de tot. „El avea o concepţie înaltă şi sfântă despre Dumnezeu şi, drept rezultat, ura răul.” Există o diferenţă enormă între Iov şi omul modern care nu îl cunoaşte şi nu vrea să-l cunoască pe Dumnezeu. Iov practica o religie adevărată şi se pot da exemple în acest sens. O trăire adevărată prin credinţă însemnă să fie ceva de zi cu zi (Gen 5:24), o reputaţie nepătată (Iov1:1), o viaţă de rugăciune (Daniel 6:10), încredere în promisiunile lui Dumnezeu (Luca 2:25), o slujire zilnică faţă de Dumnezeu (Luca 2:37), o viaţă cinstită (Ioan 1:47), dărnicie faţă de săraci (Fapte 10:2), o viaţă trăită cu Duhul (Fapte 11:24). Din păcate se poate   practica şi o religie falsă (Ps 78:36). Iov avea 10 copii, ce erau un dar de la Domnul. Iov era un om bogat şi trăia în lux. Totuşi datorită ospeţelor repetate Iov se tema şi aducea de fiecare dată jertfă Domnului. El nu credea că are nevoie de jertfă şi pentru el, relaţia lui cu Dumnezeu o credea perfectă (dar era una terestră, sub soare). El era preot pentru familia lui şi când nu se descurca apela la Dumnezeu. Azi există părinţi care atunci când au probleme, apelează la orice şi oricine dar nu la Dumnezeu „Drept rezultat, aceşti părinţi poartă cu ei povara unor probleme pe care nu le pot rezolva.” În plus „Arderea de tot vorbeşte despre Hristos, Iov era un om al lui Dumnezeu”. Scena următoare se petrece în cer, şi este ascunsă de ochii muritorilor, ea ne ajută să înţelegem parţial cu poporul evreu şi pe noi când trecem prin suferinţă. Ajungem la scena din cer unde „Fiii lui Dumnezeu, făpturile inteligente create de El, vin înaintea Lui.” Despre ele se ştie puţin. Există o doctrină despre ei numită Anghelologie – despre ingeri[33], şi din Biblie rezultă că au fost creaţi de Dumnezeu în primele momente din Creaţie. (Psalmii 104:4). Ei sun fiinţe spirituale limitate dar au putere si inteligenta supraomeneasca (2 Pet. 2:11, Daniel 9:21-23). Au conştienţă de sine (Isaia. 14:12-15), Ezekil 28, Luca 10:18  Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer,” sunt organizaţi pe diferite ranguri heruvimi, serafimi, arhangheli, si un mare număr de îngeri. (Iuda 9, Ps. 80:1,   Isaia.6:2, Evrei: 12:22). Îngerii sunt fără păcat (Gen. 1:31), nemuritori Luca 20:36), şi nu se pot procrea (Luca 20:35-36).  Foarte pe scurt Îngerii sunt clasificaţi în două categorii „cei ce si-au păstrat vrednicia (Mat. 25:41), şi cei ce nu si-au părăsit poziţia iniţiala de sfinţenie si l-au urmat pe Satan in rebeliunea lui împotriva lui Dumnezeu (Iuda 6, Apoc. 12:4).  Totuşi ei sunt responsabili de ce fac înaintea lui Dumnezeu şi vin să facă o scurtă prezentare orală în fața superiorului adică Dumnezeu. Se pare că este ceva de rutină şi acolo vine şi Satana, fiind o surpriză pentru noi. Satana nu a venit din Iad dar va merge acolo fiindcă „Iadul este locul pregătit pentru Diavol şi îngerii lui, dar ei nu sunt încă acolo”, afară de cei legaţi în lanţuri (Iuda 1:6).   Stana este pe pământ care este acum încă domeniul lui Satan El răspunde lui Dumnezeu „Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreerarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.”   „Amintiţi-vă că Scriptura îl numeşte pe Satan “dumnezeul veacului acestuia” (2 Cor. 4:4) şi “prinţul puterilor văzduhului” (Efes. 2:2).” Petru avertizează şi el Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Este un avertisment grav, Stana având libertate în timpul lui Iov să meargă în cer şi pe pământ. El a îndrăznit să ispitească şi pe Cristos, care a refuzat să cedeze ispitei, fiind activ la Creaţie ce îi oferea Satana era a lui Cristos. În momentul de faţă „Se pare că aceste împărăţii sunt disponibile pentru Satan şi că el are libertatea de a se folosi de ele pentru un anumit timp. El are o perioadă de libertate să facă răul, cu voia lui Dumnezeu dar este învins de Sângele lui Cristos. Acest aspect vine în contradicţie cu concepţia omului modern în post-modernism care practică hedonismul. Dumnezeu îl prezintă pe Iov în mod favorabil, spune lucruri bune despre el şi se poate trage concluzia că Satana a încercat deja să-l atace pe Iov (Iov1:9-10) şi îl acuză pe Dumnezeu că îl protejează pe Iov. Dar aici avem frica de Domnul în persoana lui Iov şi alte personaje (Nemia 5:15). Credem că fiecare credincios beneficiază de protecţia lui Dumnezeu şi si se întâmplă doar ce permite Creatorul, Satana acuză în continuare Iov 1:11  Dar ia întinde-Ţi mâna, şi atinge-te de tot ce are, şi Sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” El aruncă cuvinte de ocară asupra lui Iov şi urăşte omenirea dorind ca mulţi oameni să ajungă în Iad ca şi el. El este convins de faptul că „noi suntem nişte oportunişti şi că dacă Dumnezeu ar da la o parte gardul de protecţie şi ne-ar lua tot ce avem, noi L-am blestema”. Mulţi ar face acest lucru dar un credincios adevărat nu o face, iar Pavel se dă exemplu pe sine Coloseni 1:24  Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. „Nu înţeleg de ce ar dori cineva să-i slujească lui Satan, din moment ce el ne dispreţuieşte pe toţi. Eu nu mi-aş dori un astfel de stăpân” Ar trebui să ne dorim în Stăpân care ne iubeşte, dar lumea este legată la ochi. Domnul pedepseşte păcatul (1 Sam 5:6, Iov 19:21). Ca şi credincioşi avem siguranţă în Dumnezeu, dar necredincioşii „strigă la Dumnezeu în astfel de momente” de necaz. „Satan este duşmanul lui Dumnezeu şi duşmanul omului” Scena acţiunii se schimbă şi vedem ce se întâmplă pe pământ şi apar încercările din viaţa credinciosului. Iov 1:13  Într-o zi, pe când fiii şi fiicele lui Iov mâncau şi beau vin în casa fratelui lor celui întâi-născut, 14  a venit la Iov un sol, care a zis: „Boii arau şi măgăriţele păşteau lângă ei. 15  Şi s-au aruncat nişte Sabeeni asupra lor, i-au luat, şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” 16  Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer, şi a aprins oile şi pe slujitorii tăi, şi i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” 17  Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Nişte Haldeeni, înşiraţi în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” 18  Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Fiii tăi şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor întâi-născut. 19  Şi deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie, şi a izbit în cele patru colţuri ale casei: Casa s-a prăbuşit peste tineri, şi au murit. Şi am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de ştire.” Este interesant că întotdeauna a scăpat un slujitor care să ducă ştirea la Iov. Copii lui Iov o duceau mai mult decât bine dar încep să se întâmple nenorocirile. Iov nu ştia că are duşmani. Focul lui Dumnezeu este un eveniment supranatural, dar are la origine pe Satana. Bunurile lui Iov au dispărut dintr-o dată. Nenorocirea cea mai mare a fost că „Toţi copii lui Iov sunt ucişi. O adevărată tornadă loveşte casa şi toţi pier”. Să vedem în continuare ce a făcut Iov. Iov 1:20  Atunci Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua, şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat, 21  şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele, şi gol mă voi întoarce în sînul pământului. Domnul a dat, şi Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului!” 22  În toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc, şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu. (2 Samuel 18:33) Iov are dreptate, am venit pe pământ fără nimic, iar când vom pleca nu vom lua nimic cu noi adică nimic. Iov are puterea să se închine în faţa Creatorului şi să spună „Domnul a dat şi Domnul a luat; binecuvântat să fie Numele Domnului”! Dar noi ?, Pavel afirmă. 1 Corinteni 4:1  Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos, şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Iov a înţeles aceste lucru şi trebuie să îl înţelegem fiecare dintre noi cei credincioşi.

6). CONCLUZII. Cartea arată un om neprihănit sub soare, (de aceea avem în cer un Mare Preot sus în cer care mijloceşte pentru noi), cartea face parte din cărţile poetice Psalmii, Proverbele, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor şi Plângerile lui Ieremia. Iov a fost un personaj real amintit de Ezekil, Iacov şi de Isus Cristos. Nu s-a localizat cu precizie ţara Uţ, dar mai important este ce evemimente s-au întâmplat acolo fiind un exemplu pentru noi. Sunt mai multe păreri cu privire la cine a redactat cartea ori ea s-a transmis în mod oral o perioadă mare de timp şi rivalizează cu Iliada şi Odiseea lui Homer ce sunt exemple din literatura laică. Iov ara un om bogat în avere şi vite şi avea 10 copii, a trăit în perioada patriarhală , o mare perioadă de timp. Cartea lui Iov ridică problema suferinţei în lume şi transcede timpul suferinţa fiind ceva actual. La întrebare pusă de ce, răspunsul este că în spatele răului din lume este Satana, dar îngăduit şi limitata de Dumnezeu. Unul din versetele cheie este „,am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat—binecuvântat fie Numele Domnului”, iar al doilea este pocăinţa „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă”. Cartea are ca şi scop înţelegerea suferinţei celui drept, răbdarea, smerenia şi pocăinţa care este un proces. Iov este prezentata ca şi un om neprihănit, dar persecutata de Diavol, Iov se contrazice cu prietenii lui Elifaz, Bildad şi Ţofar, iar în final se pocăieşte în faţa măreţiei lui Dumnezeu. Cartea ne prezintă suferinţa şi ca o disciplinare ce ne apropie de Dumnezeu şi confruntarea dintre Dumnezeu şi Stana. În faţa lui Dumnezeu nu avem motive de laudă „Căci toţi au păcătuit şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Chiar şi cel mai bun om merită pedeapsa divină şi ne arată incapacitatea omului de a fi după standardele lui Dumnezeu, Romani 6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Necazul şi durerea ne apropie de Dumnezeu Eclesiastul 7:2  Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfârşitul oricărui om, şi cine trăieşte, îşi pune la inimă lucrul acesta. Smerenia trebuie să caracterizeze orice creştin fiindcă altfel nu va vede Împărăţia cerurilor Isaia 2:12  Căci este o zi a Domnului oştirilor împotriva oricărui om mândru şi trufaş, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat. Iov îşi pune întrebarea Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul, Iov fiind conştient de sfinţenia lui Dumnezeu. Răspunsul vine mult mai târziu în Persoana şi lucrarea lui Cristos care a plătit pentru păcatele noastre şi doar prin El suntem sfinţi. Se pune problema unde merge omul după moarte, în Vechiul Testament găsim termenul de şeol, dar în Nul Testament situaţie este clarificară Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii”, ori   Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii”. Sunt alte întrebări sunt cu privire la înviere,   Dar omul, odată mort, ar putea să mai învie iar răspunsul vine tot de la Isus Cristos.?” „Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: «Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”. Satana vine înaintea lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreerarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” El cere voie lui Dumnezeu să pună la încercare pe Iov neprihănitul şi Dumnezeu îi îngăduie să piardă tot, bogăţii şi familia, dar nu şi viaţa. Auzind de suferinţa lui Iov, prieteni lui Elifaz, Bildad şi Ţofar, vin să-l „mângâie, dar după o meditaţie lungă îl acuză, în gândirea Vechiului Testament când asupra unui om vene nenorocirea, el era vinovat de păcat, dar Iov   se apără. Făcusem un legământ cu ochii mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare. Elihu îi spune lui Iov să se smerească în faţa lui Dumnezeu fiind cel mai aproape de adevăr. După trecerea cu bine încercării Dumnezeu îl vindecă pe Iov, îi redă bogăţiile şi încă 10 copii, lui Iov i se redă sănătate, fericire şi prosperitate mai mult decât în condiţia sa de mai înainte. Cartea lui Iov ne atrage atenţia asupra unui conflict de natură cosmică şi spirituală, invizibilă pentru noi pământenii şi ne ajută să nu ne pierdem credinţa în Dumnezeu chiar dacă nu înţelegem, durerea şi suferinţa, un conflict între Dumnezeu şi Satana, Suveranitatea lui Dumnezeu şi căile sale desăvârşite. În plus noi nu cunoaştem planurile lui Dumnezeu decât în mod parţial „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. Nici Iov nu a înţeles dar a urmat vindecarea. Tot aşa va fi şi în cer „În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dînd rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor. Scriptura, ne îndrumă pentru ca omul de la concepte, să ajungă la Persoană adică la Dumnezeu. Noi operăm cu standarde umane dar cele impuse de Dumnezeu sunt mai înalte. Credincioşii trebuie să crească în sfinţenie, părtăşie, şi o neprihănire al lui Dumnezeu. Nu neapărat prin suferinţă, se poate prin cunoaştere şi pocăinţă, care este o intrare pe uşe (Isus Hristos), şi umblare pe cale. Raportarea neprihănirii se face faţă de Dumnezeu, El cere o neprihănire mult mai înaltă. Noi dăm vina pe Dumnezeu când ceva este distrus. Acelaşi lucru se întâmpla şi pe vremea lui Iov. De ce nu a spus acel slujitor al lui Iov “focul lui Satan”, în loc de “focul lui Dumnezeu”? Cine a nimicit oile şi slujitorii? Satan, bineînţeles. De ce nu spun poliţele de asigurare ceva de genul “Dacă Dumnezeu îi permite lui Satan să-mi distrugă casa……..şi familia.” ? Iov cade cu faţa la pământ şi i se închină lui Dumnezeu. Da, şi-a sfâşiat mantaua, s-a ras în cap, şi oricine îl putea auzi plângând de la câteva sute de metri distanţă. El a pierdut tot ce avea, ba chiar a rămas şi fără copiii săi. Dar Iov spune: “Domnul a dat şi Domnul a luat; binecuvântat să fie Numele Domnului!”. De aceea spune Pavel, în 1 Corinteni, că noi suntem administratori (ispravnici). Un administrator are în grijă ceea ce aparţine altcuiva. Dumnezeu ne va întreba cum am folosit lucrurile materiale pe care ni le-a încredinţat. Tot ce se află pe acest pământ Îi aparţine. Noi doar folosim ce este al lui Dumnezeu. Şi când vom părăsi acest pământ, nu vom lua nimic cu noi. Iov a înţeles acest lucru şi nu şi-a pierdut credinţa. El încă are încredere în Dumnezeu. “În toate acestea, Iov n-a păcătuit şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu.” Întoarcerea lui Iov la starea de dinainte şi binecuvântările îndoite ce i se dau din mâna lui Dumnezeu ţin laolaltă de necesităţile de expresie ale unei profeţii cu privire la slava lui Isus, cea de după patimile şi moartea Sa. Biblia ne spune că Iov a mai trăit 140 de ani după această perioadă de suferinţă din viaţa sa. După ce i s-au întâmplat toate aceste lucruri rele, Iov a trăit şi a apucat să-şi vadă copiii şi nepoţii, ba chiar şi copiii nepoţilor săi şi a murit bătrân şi plin de zile. Iov (ebr. ‘iyyob), a fost declarat de Dumnezeu neprihănit în mod diferit faţă de fariseii şi saducheii din timpul lui Isus, sau creştinul modern de azi. Iov era convins că are o relaţie perfectă cu Dumnezeu, este de acord că în familie pot exista probleme de acea după ospeţe aducea jertfe lui Dumnezeu pentru copii lui şi a mers la Dumnezeu nu cum fac creştinii de azi, la psiholog, sau alte locuri. Deşi Iov este neprihănit Pavel clarifică situaţia „Deci, cu atât mai mult acum, când Suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu”. Au fost persoane care au negat un Iov istoric dar Ezechil „spune chiar de ar fi în mijlocul ei aceşti trei oameni: Noe, Daniel şi Iov, ei nu şi-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul, Dumnezeu.” Iova a avut 3 stări în care a fost în inegalabil în bunăstare, sărăcie extremă, şi o nemăsurată suferinţă apoi este reabilitat, dar ce se întâmplă este ceva ce omul nu poate controla, aşa cum se întâmplă azi când evenimentele negative ne depăşesc. Iov este scos la poarta cetăţii, oameni răi şi proştii s-au bucurat, Elifaz, Bildad şi Ţofar, l-au văzut în afara cetăţii pe o grămadă de gunoi şi se scărpina cu un ciob de sticlă şi 7 zile l-au jelit ca şi pe un om mort. A existata polemica dintre Iov şi prietenii lui, care l-au acuzat pe nedrept, totuşi Elihu îi cere să se smerească în faţa lui Dumnezeu iar cei din cetate, după răspunsul lui Dumnezeu din mijlocul furtunii şi pocăinţa lui Iov rămân uimişi de vindecare lui, Dumnezeu îi dublează avuţia şi îi dăruieşte iar 10 copii şi   Iov  Şi Iov a murit bătrân şi sătul de zile. Pe Dumnezeu îl cunoaştem în măsura în care s-a descoperit omului în mod progresiv, prin Revelaţia Naturală în creaţie şi Revelaţia Specială cel mai complect în Isus Cristos „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte,” şi în Biblie. Dumnezeu este o Persoană, vine din veşnicii împreună cu Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt, Aceste trei persoane sunt absolut egale in esenţa, iar aceasta esenţă există nedespărţit, fiind simultană si eternă are atribute naturale la modul absolut care ţi de natura Sa şi atribute transmisibile la modul absolut care sunt parţial date şi omului, dar la al nivel. Din atributele morale în relaţia Sa cu omul dragostea iese cel mai bine în evidenţă deşi mânia, justiţia dreptatea lui Dumnezeu ca exemplu se va manifesta pe deplin în escaton, atributele lui Dumnezeu fiind egale. În cazul de faţă avem voi Sa hotărâtoare la care omul sau alte fiinţa oameni sau demoni nu se pot împotrivi Am dat acest exemplu din atributele lui Dumnezeu pentru a înţelege mai bine suferinţa lui Iov sau răul din lume şi univers şi vom vorbi despre Harul şi bunătatea lui Dumnezeu. Când   ne referim la Bunătatea lui Dumnezeu, la atributele Sale ele sunt egale dragostea Lui nu este mai mică ca şi mânia Sa. Bunătatea lui Dumnezeu ţine de natura Sa. Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?. Sunt şi oameni care fac fapte bune dar acestă bunătate nu este în caracterul omului. Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. După creaţie Dumnezeu s-a uitat la ce a făcut şi a declarat că „ Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. …….”.   Bunătatea lui Dumnezeu se manifestă şi prin faptul că „El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepț” . David face aceeaşi afirmaţie „Domnul este bun față de toți, și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui”. Ca răspuns la răutatea omului nu era nici o problemă pentru justiţia lui Dumnezeu după Geneza 3 să facă să dispară specia umană fiindcă El a decretat că „Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. Ca model perfect de bunătate este Domnul Isus Cristos care este una cu Tatăl, bunătate la modul absolut. Dumnezeu este Imuabil şi nu se schimbă. Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul! Creştinii sunt îndemnaţi să fie un model de bunătate prin aceasta oamenii să îl cunoască pe Dumnezeu, degeaba vesteşti Evanghelia cu răutatea în inimă. Uneori bunătatea lui Dumnezeu ne trece prin suferinţă şi încercări pentru e ne testa şi a ne maturiza. Pavel spune „De alta parte, stim ca toate lucrurile lucreaza impreuna spre binele celor ce Il iubesc pe Dumnezeu, si anume spre binele celor ce sunt chemati dupa planul Sau”. Deci este necesară încrederea noastră în Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătata prin faptul că şi-a sacrificat Fiul pentru ca fiecare din noi să aibă prin credinţa în Hristos acces la mântuire. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Bunătatea lui Dumnezeu vizează în primul rând aspectul spiritual. Ca să ştim cât de bun este Dumnezeu Biblia ne îndeamnă Gustati si vedeti ce bun este Domnul. Ferice de omul care se increde in El”. În psalmul 8 omul este prezentat ca şi coroana creaţiei, noi am căzut în păcat şi nu merităm bunătatea lui Dumnezeu şi trebuie să ne pocăim, bunătatea fiind o roadă a Duhului Sfânt „22  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia”. De asemenea este un îndemn   „Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?”. Bunătatea lui Dumnezeu se poate revărsa peste o persoană, sau un popor cu scopul de a ne apropia de El. în momentul în care îl cunoaştem pe Dumnezeu ne vom strădui să facem fapte bune şi vom învăţă „Tu esti bun si binefacator: invata-ma oranduirile Tale”. Bunătatea lui Dumnezeu ne oferă siguranţă indiferent de împrejurări fiindcă în final răul va pieri „Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era”. Prin Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, Evanghelia trebuie transmisă împreună cu bunătatea lui   Dumnezeu, şi se află în centrul credinţei creştine noi trebuie să fim lumina şi sarea pământului. Dumnezeu vrea ca omenii să îl iubească iar în discuţia cu un învăţător al Legii Isus este   întrebat care este ca mai mare poruncă din Lege, iar răspunsul a fost „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” Dumnezeu este o Persoană, iar ca să iubeşti pe cineva trebuie să cunoşti Persoana respectivă. Acest   adevăr este valabil tot timpul    „Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Dacă îl cunoşti pe Dumnezeu iubirea faţă de El creşte tot mai mult, vrei să fii al Lui, să-l asculţi, te supui lui Dumnezeu şi vrei să fii ca El. Un exemplu este Moise căruia Domnul i s-a descoperit şi Moise a devenit mai bun, s-a rugat pentru Maria să fie vindecată de lepră, a mijlocit pentru popor şi nu a vrut să meargă mau departe fără Dumnezeu. O altă persoană a fost Iosiv, care deşi a fost vândut de fraţii lui nu se răzbună ci din contră îi ajută. La fel Ionatan îl învaţă pe David despre bunătatea lui Dumnezeu, iar când David cade în păcat, adulter şi crimă preferă să cadă sub pedeapsa lui Dumnezeu decât a oamenilor fiindcă ştia că este bun şi iartă. Dumnezeu se prezintă pe sine în Vechiul Testament lui Moise „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie.” În Noul Testament în discuţiile pe care Isus le are cu fariseii îi trimite la cartea lui Osea ca să înveţe cum să se poarte cu cei care au căzut, şi le spune „ Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” El citează şi din cartea lui Mica „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci deptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău”. Lucrurile cele mai importante din Legea dată de Dumnezeu lui Moise sunt dreptate milă şi credincioşie. „Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute”. Isus ne îndemnă să fim buni şi cu cei care ne fac rău „Iubiți pe vrăjmașii voștri,binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă persecută”. Dumnezeu a făcu pe om după Chipul şi asemănarea Lui şi după cădere restaurează acel Chip, Ymago Dey prin credinţa şi Jertfa lui Cristos. Isus a fost un model de bunătate „Veniți la Mine și învățați de la Mine, că Eu sunt bland (bun) și smerit cu inima”, iar prin El se vede bunătatea lui Dumnezeu  „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, …”. În concluzie nu poţi fi un creştin cu răutate în inimă. Domnul Isus ne vorbeşte despre libertatea pe care o primim dacă credem în el şi se adresează iudeilor „Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, Sunteţi într-adevăr ucenicii Mei; 32  veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi,” iar cine trăieşte în păcat este rob al păcatului, adevărata libertate fiind în Cristos. Iudeilor care nu au crezut Isus le spune „Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” Deci libertatea are o direcţie către păcat fiind rob al păcatului şi o altă direcţie ce este libertate în Cristos. Dumnezeu doreşte ca fiinţele create de El să nu fie robi a lui Satan ci fiinţe şi libere aşa cum ne-a creat El. Dar şi Satana doreşte aceleaşi lucruri dar spre pierzarea noastră. Omenii de atunci şi de acum nu se consideră robi ai păcatului şi au o impresie falsă despre păcat şi robia lui. Isus şi-a început lucrarea la Capernaum şi citit din Isaia dor o parte din verse şi anume  „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, 19  şi să vestesc anul de îndurare al Domnului, apoi a închis cartea. Dar versetul întreg este „„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; 2  să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângîi pe toţi cei întristaţi; 3  să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii” „un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.”. Isus a citat doar prima parte „anul de îndurare, cu referire la Mesia ca şi Mântuitor, dar partea a doua „zi de răzbunare”, va fi în viitor la judecată în escaton. Tot în Isaia scrie că „Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. 3  Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va Hotărâ după cele auzite, 4  ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, şi va Hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.”. Tot în Isaia spune că „Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. 2  El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul, şi nu-l va face să se audă pe uliţe. 3  Trestia frîntă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă, nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. 4  El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.” Ca şi numitor comun a acestor două texte este Tora, Cuvântul lui Dumnezeu, iar dacă cineva ascultă este liber în Cristos. Isus afirmă „Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu Sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30  Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.”. Isus a avut titlu de Rabi, învăţător, dar pentru acest lucru trebuie ă îi cunoşti învăţătura şi să o pui în aplicare. Şi Pavel spune „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. Petru face şi el la fel. 1 Petru 4:1  Astfel, deci, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup, a sfârşit-o cu păcatul. Apostolul Ioan este mai clar şi mai precis. 2 Ioan 1:9  Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul”. În mod categoric nu există cale de mijloc, sau cu Dumnezeu sau sub robia lui Satana ce se pedepseşte. Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. Libertatea nu însemnă ce cred unii să ai puteri supranaturale, să faci minuni ci să faci voia lui Dumnezeu, Diavolul fiind numit cel rău de către Isus în contrast cu bunătatea lui Dumnezeu. Problema iudeilor era că nu credeau că sunt robi a lui Satana „Noi Suntem sămânţa lui Avraam,” aşa cum nu cred mulţi creştini azi, dar nu dau dovadă de pocăinţă. Ei fapt ei nu cred cu adevărat în Dumnezeu ci în minciunile lui Satan. Isus afirmă „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele, dar nu rămâne la stadiul de vorbe ci se trece a fapte şi Isus trimite Duhul Sfânt în noi, vine personal să locuiască în noi prin Cuvânt şi Duhul Sfânt, îl aduce şi pe Dumnezeu Tatăl să locuiască în noi sub aceiaşi formă şi ne face părtaşi cu Persoanele din Divinitate, astfel avem o libertate în Sfânta Treime. Adevărata libertate este în Cristos şi după modelul Lui, orice altceva este minciună Diavolul fin denumit mincinos „Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. Isus Cristos ne aduce în libertate prin Cuvântul lui Duhul Sfânt lucrează în mintea noastră „Schimbați-vă felul de a gândi. Acceptați să gândiți cum vă învăț eu. Umpleți-vă mintea cu învățăturile Mele”.   Isus scoate omul din răutate şi îl face bun, El şi-a luat ucenici şi ia învăţat cum este şi cât este de bun Dumnezeu, iar ca şi scop final a fost transformarea caracterului şi a reuşit. Ioan a fost denumit fiul tunetului şi a ajuns apostolul iubirii. Pasul următor a fost de a trimite ucenici pentru a dace ucenici din alte neamuri pentru a fi liberi în Cristos. După Înviere El le porunceşte Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19  Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. Libertatea în Cristos este să cunoşti învăţătura Lui să le pui în practică, să trăieşti întreaga viaţă cu El şi alţi credincioşi şi în final primeşti mântuirea pe care deja o ai şi vezi Bunătatea lui Dumnezeu. Judecata viitoare va fi în escaton şi vom fi întrebaţi cât de buni am fost cu semeni noştri fiindcă Dumnezeu este bun iar noi trebuie să fim buni ca şi El „Şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.” În contrast problema răului din lume este o realitate, produce suferinţă o acţiune, o perversitate a gândirii omului, el vine din inima omului, este contagios şi are aspect progresiv. Cei are fac răul găsesc plăcere în el, iar Isus spune despre cei răi că sunt păcătoşi şi plini de viclenie. Pavel îi declară oameni nelegiuţi, iar răul este pedepsit. Vanitatea este şi ea o manifestare a răului. Prin răutate oamenii se înstrăinează de Dumnezeu şi de credincioşi, iar răul fizic se datorează răului moral. Răul fizic a venit odată cu blestemarea omului în Grădina Eden din cauza neascultării dar Adam şi omul de azi dă vina pe Dumnezeu. Ori Creatorul tolerează răul şi suferinţa din univers, şi în unele cazuri pedepseşte păcatul la nivel de individ sau popor prin aducerea răului asupra lui pentru al pedepsi, exemplu fiind chiar poporul ales. Cu privire la suferinţele creştinilor ele sunt îngăduite de Dumnezeu, iar scopul este de a se apropia de o binecuvântare spirituală, poate fi o mustrare, dar nu ne poate despărţii de dragostea lui Dumnezeu, ne pregăteşte pentru glorie, iar suferinţa aduce compasiune şi părtăşie între creştini şi Dumnezeu. În ceea ce priveşte Răul Moral, responsabilitatea nu este a lui Dumnezeu, cauza este natura păcătoasă a omului. Poporul ales a făcut ce este rău înaintea Domnului, a călcat Legământul mozaic, legământ condiţionat în care îşi avea partea sa de responsabilitate şi a fost pedepsit. Dincolo ce vedem noi se duce o luptă spirituală între puterile răului conduse de Satana şi Dumnezeu, totuşi lui Satana îi este permis să facă rău, dar este sub controlul lui Dumnezeu care îi pune limite. Diavolul este o formă concretă a răului, dar în final va fi biruit. Dumnezeu este împotriva răului, care este un obstacol în calea credincioşilor. Isus Cristos prin Întrupare s-a făcut om, s-a luptata cu durerea şi suferinţa, iar răspunsul lui Dumnezeu la problema răului a fost Crucea lui Cristos prin care, ieşind biruitor „A desbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”. Avem două vârfuri ale răului din univers evenimentul Crucii este un vârf al răului în univers celălalt fiind Iadul cel veşnic. Isus s-a identificat cu omenirea întreagă a murit pe Cruce pentru păcatele noastre şi ne-a salvat din faţa mâniei lui Dumnezeu. Răul moral poate fi schimbat prin primirea Evangheliei, de asemenea în final atât răul fizic cât şi răul moral vor dispărea prin biruinţa lui Isus Cristos „Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor”. Va fi un cer nou şi un pământ nou şi acolo găsim faptul că „ şi acolo „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” De asemenea se primeşte vindecarea. „În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dînd rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor”. Dar cel mai important aspect este că vom fi în prezenţa lui Dumnezeu. Dacă se reia problema răului din perspectiva altei persoane, şi percepem un Dumnezeu bun în contrast că suferinţa şi răul din univers, Iov a primit răspunsul când Dumnezeu îi răspunde şi Iov se pocăieşte şi acceptă limitările umane. Întrebare o pune fiecare dintre noi, ori Dumnezeu nu este obligat să răspundă fiind Suveran. Pe de altă parte în suferinţă Dumnezeu devine ceva „real” în viaţa noastră şi îl cunoaştem mai bine. Din perspectiva ştiinţifică s-a calculat că ar trebui să fie 27 de parametri perfect acordați pentru a putea exista omul. Din tot sistemul solar doar pământul asigură şi susține existența omului. Această se numește interpretarea antropologică şi e un punct de vedere uman. Dumnezeu a stabilit aceşti parametri a creat legi de la astrofizică până la cele cu referire la particulele elementare care dacă sunt călcate omul moare, un exemplu fiind gravitaţia care nu ştim ce este dar trebuie să ne supunem lor şi să le cunoaştem şi respectăm. Ele sunt dat de Creator şi evoluează una din alta. Legile date de Dumnezeu indiferent de domenii, exemplu spirala ADN, contrazic categoric evoluţia ce este o minciună a Diavolului. Rămâne totuşi problema răului natural de ce există tornade, taifunuri şi, trăznete, etc şi care este motivul existenţei lor. Richard Wurmbrand, răspunde la acesta întrebare prin afirmaţiile „Mielul e bun pentru că vreau să-l mănânc eu. Lupul e rău pentru că vrea să mănânce el mielul pe care vreau să-l mănânc eu”, tot un punct de vedere uman. Cu problema răului s-au luptata şi alţi credincioşi ca Moise, David, Isaia, Ieremia etc. Isus răspunde   la acestă problemă prin faptele Sale şi învăţăturile Lui   şi a apostolilor Avem o promisiune „Gustați și vedeți ce bun este Domnul”, Petru afirmă şi el „Lepădaţi, deci, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; 2  şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, 3  dacă aţi gustat într-adevăr că bun este Domnul. 4  Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu”. Dumnezeu prin bunătatea Sa a răspuns problemei Răului Moral prin Crucea lui Isus prin care avem mântuire. El este suveran, unii credincioşi se bucură de sănătate alţi suferă de lepră care nu doare, se descompun şi mor dar alţii suferă cumplit, înainte de moarte de exemplu cancerul şi în final mor. Sunt nenumărate drame umane dar problema este cum răspund eu ca şi credincios faţă de suferinţa mea sau a altora. Suferinţa ne apropie de Dumnezeu, avem, avem o părtăşie reală cu El şi alţi credincioşi. Scriitorul rus Aleksandr Soljenițîn, după ce l-a cunoscut pe Domnul Isus în lagărul comunist, a exclamat: „Bine ai venit, suferință, bine ai venit, închisoare! ca să arate ce mare lucru a fost că acolo L-a cunoscut pe Dumnezeu”. Solomon ne spune  „Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfârşitul oricărui om, şi cine trăieşte, îşi pune la inimă lucrul acesta”. Dumnezeu a decreta „…….. căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.” Toţi ştim că ne întoarcem în ţărână, într-o viaţă dincolo de moarte, prin suferinţă sau nu, dar urmează veşnicia care înseamnă binecuvântare sau blestem. Dumnezeu nu a creat răul, bunătatea Lui ţine de natura Sa „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune……”. Ori omul este crea ca şi fiinţă liberă, nu robot şi prin cădere are înclinaţii spre rău. Şi Satana este fiinţă creată şi prin cădere devine opusul lui Dumnezeu, ce are calităţi morale ca sfinţenia neprihănirea dreptatea adevărul harul   dragostea mila, ori Satana este tot ce însemnă opusul lui Dumnezeu, rău şi suferinţă, Isus îl numeşte „Cel Rău”. Împreună cu Satana o parte din îngeri nu şi-au păstrat vrednicia şi au fost alungaţi din cer. Răul este o absenţă a binelui, iar Satana a ispitit pe Adam şi Eva tot fiinţe create, ce au avut posibilitate de alegere au păcătuit dar au antrenat toată rasa umană în păcat. „La vârsta de o sută treizeci de ani,Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set”. Suntem departe de a înţelege planurile lui Dumnezeu. O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! cât de nepătrunse Sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese Sunt căile Lui! „Şi într-adevăr „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?”,. sau Căci gândurile Mele nu Sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu Sunt căile Mele, zice Domnul, Ci cât Sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât Sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. Unul dintre răspunsuri de ce Dumnezeu a aşezat pe Adam şi Eva în Grădina Eden cu posibilitatea de a păcătui este că „Dumnezeu a permis existenţa răului pentru ca noi să putem face alegerea dacă ne închinăm Lui sau nu şi din păcate omul a ales răul. Primele 2 capitole din Biblie ne vorbeşte despre creaţie, Capitolul 3 ne vorbeşte despre cădere, iar din capitolul 12 începe Istoria răscumpărări prin alegerea lui Avram, Isac, Iacob, poporul evreu ce îl duce pe scena istoriei pe Mesia Unsul Cristosul care ridică păcatul întregii lumi. O altă întrebare este de ce Dumnezeu permite ca oamenii buni să aibă parte de lucruri rele şi de suferinţă. Cartea lui Iov ne prezintă suferinţa omului neprihănit, el face această afirmaţie dar o face şi Dumnezeu dar este o neprihănire „sub soare”, ori   standardele lui Dumnezeu sunt mult mai ridicate. Din acest motiv avem în cer pe Isus Cristos care Mijloceşte pentru noi ca Mare Preot cu Sângele Lui ce face iertarea păcatelor. Dar mai există şi alte motive pentru care Dumnezeu permite suferinţa oamenilor buni, unul fiind un test al credinţei Chiar dacă mă omoară, eu tot în El voi spera” , “Domnul a dat, şi Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului!” (Iov 1:21).” Iov ştia că Dumnezeu este bun şi a continuat să creadă în El, aşa cu trebuie să facem şi noi astăzi. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu şi Pavel ne îndeamnă „Căci Sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39  nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” Dacă ne uităm la opusul situaţiei ştim că Dumnezeu este sfânt şi va pedepsi păcatul şi cum vede Dumnezeu pe cei necredincioşi „După cum este scris: „Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă; gura le este plină de blestem şi de amărăciune; au picioarele grabnice să verse sânge; prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor; nu cunosc calea păcii; frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor”. Orice fiinţă umană luând în calcul justiţia lui Dumnezeu este destinată să meargă în Iad, dar Dumnezeu a dat Har prin ca să avem posibilitate de mântuire „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cand eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” deci  „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. Există un singur Rai bucurie, şi un singur Iad suferinţă pe care omul îl va experimenta, binecuvântare sau blestem veşnic, prezenţa sau absenţa lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran şi permite binele şi răul la credincioşi şi necredincioşi, iar alegerea ne aparţine, aici se poate vorbi de liber arbitru în acestă viaţă, după moartea omului el nu mai are nici o opţiune. Cartea lui Iov ne arată ura şi batjocura lui Satan cu privire la omenire şi suferinţa lui Iov dar suferinţa   îl face să se cunoască mai bine pe Dumnezeu , în plus avem personaje din Biblie sau după încheierea Canonului care s-au pocăit, Augustin, Francis de Assisi, şi alţii dar trebuie să înţelegem faptul că neprihănirea noastră este „sub soare” şi Dumnezeu este acela care ne decalară neprihăniţi (vezi justificare prin credinţă din cartea romani). „Deci, fiindcă Suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.”. Comentariile pe cartea lui Iov sunt pozitive, Thomas Carlyle, Luther, etc. Iov şi-a recunoscut neputinţa umană în confruntarea cu Dumnezeu, dar omul modern nu o face, aruncă pisica în curtea vecinului aşa cum a făcut Adam şi Eva şi încearcă să-şi rezolve problemele cu surogate care nu le rezolvă problemele ci le amplifică ajungând la neo-păgânism sau în slujba lui Stana. Ştim că avem în faţa ochilor Scena din Cer, pe care Iov nu o vedea şi Drama de pe Pământ. La Cruce după Moarte a şi Învierea lui Isus situaţia s-a schimbat, Satana nu a mai avut loc în cer, el este pe pământ şi înşeală omenirea cu o parte din îngeri Lui. Hristos este biruitor „A desbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”.. Deşii s-a întâmplat acest lucru Stana este pe pământ iar Scriptura ne avertizează că este „dumnezeul veacului acestuia”,…. „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” şi alte Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită versete. Cartea lui Iov proclamă un Dumnezeu suveran, suferinţa nu are în mod neapărat cauze personale, dar ea prefigurează suferinţa poporului al lui Dumnezeu şi a lui Mesia ce ne arată lumina Evangheliei şi modul prin care suntem curăţiţi de păcat. „Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.  Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat”. Dacă Iov a adus jertfă pentru prietenii lui şi noi trebuie să face la fel „Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, Sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” În cartea lui Iov avem evenimente  impresionante, zguduitoare în cer şi pe pământ, personajul evenimentului de pe pământ trăieşte o dramă dar nu ştie despre conflictul din Cer dintre Dumnezeu şi Satana, Iov fiind cel atacat de Diavol cu permisiunea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că era un om curat la suflet, avea o relaţie adevărată cu Dumnezeu eu-Tu, aducea aduce jertfe pentru el şi copiii lui, jertfele aduse erau arderi de tot, denumite aşa în Legea mozaică. El avea o concepţie înaltă şi sfântă despre Dumnezeu şi, drept rezultat, ura rău Există o diferenţă foarte mare între creştinul de azi în general fiindcă credinţa lui Iov era adevărată şi o trăia în fiecare zi. Acesta înseamnă că el avea o reputaţie nepătată, o viaţă de rugăciune, încredere în promisiunile lui Dumnezeu, avem exemple şi în Noul Testament Luca 2:25  Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă Sfântă, şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângîierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era peste el, ), o slujire zilnică faţă de Dumnezeu, o viaţă cinstită, Ioan 1:47  Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleşug,” dărnicie faţă de săraci, Faptele Apostolilor 10:2  Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului, şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu ( Corneliu), o viaţă trăită cu Duhul, Faptele Apostolilor 11:24  Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi destul de mult norod s-a adaos la Domnul. Sunt şi azi credincioşi care au o relaţie adevărată cu Dumnezeu, dar la modul general creştinismul şi viaţa de credinţă au făcut mari paşi înapoi spre necredinţă. Şi atunci şi acum se poate practica o religie falsă şi tot aşa creştinul să aibă o credinţă care are numai o aparență a adevărului, este ceva contrafăcut imitat şi artificial, o înşelarea lui Satana Isaia 29:13  Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine, nu este decât o învăţătură de datină omenească. Iov suferă din cauza unor fiinţe create care „nu şi-au păstrat vrednicia, este vorba despre Satana şi îngerii lui, s-a vorbit despre ei, Petru avertizează şi el „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită, ei nu sunt în Iad, iar ajung acolo în final iar mintea noastră este un adevărat câmp de bătălie între forţele răului şi Duhul Sfânt care doreşte să ne facă oameni noi după Chipul şi asemănarea lui Dumnezeu Ymago Day, aşa vum am fost la început înainte de cădere, Romani 12:2  Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. Dacă Satana a îndrăznit să-l ispitească pe Cristos, până în ultimul moment când Isus era pe Cruce, nu are nici problemă să vină la noi când suntem în bunăstare sau suferinţă. El încă are posibilitatea de a face rău dar este sub controlul lui Dumnezeu, până la o vreme deşi a fost învins de Cristos prin Jertfa de pe Calvar. Acest aspect vine în contradicţie cu concepţia omului modern în post-modernism care practică hedonismul, ce înseamnă o concepție etică potrivit căreia scopul vieții ce este plăcerea, eliberarea de suferință. Stana aruncă cuvinte de ocară la adresa lui Iov pentru a ajunge în Iad ca şi El, Iov rezistă şi nu face ce îl îndeamnă soţia lui. Şi azi mulţi creştini face acest lucru dar un credincios adevărat nu o face, iar Pavel se dă exemplu pe sine Coloseni 1:24  Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. O întrebare pertinentă este cine ar dori un stăpân care îl urăşte, un om normal doreşte un stăpân iubitor, iar Dumnezeu a demonstra iubirea Lui faţă de noi, dar lumea este necredincioasă şi legată la ochi dar strigă la Dumnezeu doar în perioada de necaz. Drama lui Iov este de ne-imaginat, 10 sicrie, spus în termeni de azi, pierde tot ce a avut dar Iov „spune Domnul a dat, şi Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului!” Dar eu şi tu cum ne comportăm în suferinţă?, avem puterea de al lăuda pe Domnul,? Faptele Apostolilor 16:24  Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru, şi le-a băgat picioarele în butuci. 25  Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau. Iov are puterea să se închine în faţa Creatorului şi trebuie să o avem şi noi. Pavel afirmă. 1 Corinteni 4:1  Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos, şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Am vorbit despre personajul din Biblie Iov, care a existat cu adevărat, suferinţa lui Iov, în contrast cu bunătatea lui Dumnezeu, despre atributele Sale comunicabile şi ne-comunicabile. De asemenea am arătat Bunătatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, am vorbit despre adevărul, libertatea şi dreptatea lui Dumnezeu, problema răului din lume fizic şi moral generată de Stana şi îngerii lui dar tolerată pentru o anumită vreme de Domnul care o ţine sub control. De asemenea s-a pus întrebarea dacă Dumnezeu a creat Răul, fapt ce nu este adevărat fiindcă El este bun, în plus   permite suferinţă oamenilor buni pentru că este suveran, am privit cele două scene de pe pământ şi din cer Iov nu ştia ce se întâmplă în cer, dar Iov era personajul implicat în aceste evenimente mai mult decât dramatice şi rămâne credincios lui Dumnezeu. Tot ce contează în viaţa de credinţă este să ai o relaţie adevărată cu Dumnezeu eu-Tu, pe care doar păcatul din   viaţa personală o poate rupe. Dumnezeu să ne de putere şi înţelepciune pentru a menţine această relaţie care este cea mai importantă. AMIN.

 6). BIBLIOGRAFIE.

Studiu introductiv în Legea   Istoria și Poezia Vechiului Testament de VASILE TALPOŞ EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, R. A. BUCUREŞTI 1999

Sait www.theophilos.3x.ro

SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ de ERNEST AEBI Editura Lumina Lumii

Sait https://www.gotquestions.org/Romana/cartea-iov.html

INDEX TEMATIC DE TERMENI ŞI NUME DIN BIBLIE. Bucureşti 2003

DICŢIONAR BIBLIC   SOCIETATEA MISIONARĂ ROMÂNĂ,     Editura “Cartea Creştină” Oradea   1995.

Sait  O scurta marturisire de credinta scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit http://www.roboam.com/predici/cecredemnoi.htm

Sait http://www.baptist-tm.ro/bunatatea-lui-dumnezeu/ Pastor Ioan Cocîrțeu

Sait https://www.allaboutgod.com/romanian/bunatatea-lui-dumnezeu.htm

Blog https://www.fiti-oameni.ro/editorial/bunatatea-lui-dumnezeu-in-vechiul-testament-iosif-ton/

Sait http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/08/raul.html

Sait   https://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/alte-religii-filosofii/5115-daca-dumnezeu-e-bun-de-ce-exista-raul-in-lume-de-iosif-ton-pastor-teolog

Sait https://www.gotquestions.org/Romana/creat-Dumnezeu-raul.html

Sait https://www.gotquestions.org/Romana/lucruri-rele-oameni-buni.html

Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

Ionel Truţă „DOCTRINE BIBLICE” Editura Candela Arad 1996

ARDELEAN VIOREL

Studiul Introductiv în Legea Istoria şi Poezia Vechiului Testament de VASILE TALPOŞ pag 325

[2] Sait www.theophilos.3x.ro

[3] SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ DE ERNES AEBI PAG 55

[4] Sait www.theophilos.3x.ro

[5] Sait www.theophilos.3x.ro

[6] Sait https://www.gotquestions.org/Romana/cartea-iov.html

[7] Studiul Introductiv în Legea Istoria şi Poezia Vechiului Testament de VASILE TALPOŞ pag 327

[8] Sait https://www.gotquestions.org/Romana/cartea-iov.html

[9] Sait https://www.gotquestions.org/Romana/cartea-iov.html

[10] Sait https://www.gotquestions.org/Romana/cartea-iov.html

[11] Sait http://dictionarbiblic.blogspot.com/2011/11/iov.html

[12] Sait  O scurta mărturisire de credinţa scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit http://www.roboam.com/predici/cecredemnoi.htm

[13] Sait http://www.baptist-tm.ro/bunatatea-lui-dumnezeu/ Pastor Ioan Cocîrțeu

[14] Sait https://www.allaboutgod.com/romanian/bunatatea-lui-dumnezeu.htm

[15] Sait https://www.allaboutgod.com/romanian/bunatatea-lui-dumnezeu.htm

[16] Blog https://www.fiti-oameni.ro/editorial/bunatatea-lui-dumnezeu-in-vechiul-testament-iosif-ton/

[17] Blog https://www.fiti-oameni.ro/editorial/bunatatea-lui-dumnezeu-in-vechiul-testament-iosif-ton/

[18] Blog https://www.fiti-oameni.ro/editorial/bunatatea-lui-dumnezeu-in-vechiul-testament-iosif-ton/

[19] Blog https://www.fiti-oameni.ro/editorial/bunatatea-lui-dumnezeu-in-vechiul-testament-iosif-ton/

[20] Blog https://www.fiti-oameni.ro/editorial/bunatatea-lui-dumnezeu-in-vechiul-testament-iosif-ton

[21] Sait http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/08/raul.html

[22] Sait   https://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/alte-religii-filosofii/5115-daca-dumnezeu-e-bun-de-ce-exista-raul-in-lume-de-iosif-ton-pastor-teolog

[23] Sait https://www.gotquestions.org/Romana/creat-Dumnezeu-raul.html

[24] Sait https://www.gotquestions.org/Romana/lucruri-rele-oameni-buni.html

[25] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[26] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[27] Index tematic de termeni şi nume din Biblie pag 134-135

[28] DOCTRINE BIBLICE de Ionel Truţă pag 236-237

[29] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[30] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[31] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[32] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[33] O scurta mărturisire de credinţa scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroi http://www.roboam.com/predici/cecredemnoi.htm

INFLUENȚA DIFERITELOR CURENTE FILOZOFICE ASUPRA EDUCAȚIEI CREȘTINE

Samuiel Bâlc

Dr. H. Gene Garrick considera că filosofia se face atunci când omenirea se dă un pas în lături să se vadă întregul tablou. Ea este efortul de a vedea toate lucrurile ca pe un întreg unificat şi de a vedea cum se raportează toate părţile unele la altele şi la întreg. Unele dintre cele mai importante curente filosofice care s-au dezvoltat în decursul istoriei care au influenţat educaţia creştină şi încă continuă să o influenţeze sunt: umanismul, idealismul, realismul, pragmatismul, existenţialismul, naturalismul, liberalismul, behaviorismul. La o privire sumară asupra fiecăruia dintre aceste curente filosofice, cu siguranţă că sunt mult mai multe, se pot observa următoarele aspecte:

Umanismul-este un curent filosofic care pune omul şi valorile umane mai presus de orice, orientându-se în special asupra omului ca individ. Omul constituie astfel valorarea supremă, fiind un scop în sine şi nu un mijloc. Pentru umanişti, omul este măsura tuturor lucrurilor. Umanismul implică un devotament pentru căutarea adevărului şi moralităţii prin mijloace umane în sprijinul intereselor umane. Axându-se pe capacitatea de autodeterminare, umanismul respinge validitatea justificărilor transcedentale cum ar fi dependenţa de credinţă, supranaturalul sau texte considerate a fi revelaţii divine. Umanismul respinge în mod clar apelul la credinţe supranaturale pentru soluţionarea problemelor umane. Conform umaniştilor, este responsabilitatea oamenilor să găsească adevărul, prin opoziţie cu căutarea lui în revelaţie, sau în orice altceva care e incompatibil cu aplicarea logicii asupra dovezilor observabile. Potrivit umaniştilor, educaţia ar trebui să urmărească în primul rând instruirea copiilor cu noi cunoştinţe pentru a-i face mai umani.

Idealismul-susţine că realitatea ultimă în univers se concentrează asupra ideii de minte. În acest sens, educaţia trebuie să aibă în centrul preocupării sale dezvoltarea intelectului. Ca reprezentant al acestui curent, Platon afirma: „sufletul încătuşat în timp tânjeşte după unirea eternă, el transcendând desigur limitările existenţei umane”. Pentru idealişti tot ce există se datorează spiritului. Potrivit idealismului, realitatea poate fi cunoscută numai prin idei. Idealismul neagă o existenţă a lucrurilor fără participarea raţiunii umane. Potrivit idealiştilor, doar experienţa nu poate da o imagine completă şi incontestabilă a realităţii.

Realismul-consideră că realitatea se limitează la unele porţiuni ale universului care pot fi percepute prin simţuri, educaţia existând pentru a transmite faptele lumii naturale care au fost verificate de cercetarea ştiinţifică. Ca reprezentant de marcă al acestui curent filosofic, Aristotel tinde să respingă dualismul idealist susţinând că universul este monist, asemănându-l cu o maşinărie uriaşă construită să funcţioneze după anumite legi inexorabile. Adevărul devine descoperirea acelor legi prin observare obiectivă, luare de probe, descriere empirică şi analiză statică.

Pragmatismul-caută să-i educe pe oameni în sensul de a fi capabili să-şi rezolve problemele pe baza experienţei. Potrivit lui John Dewey, unul din reprezentanţii de seamă ai acestui curent filosofic: „omul este dependent de sine însuşi şi de propriile sale metode pentru a realiza orice trebuie realizat în acest univers. Mintea omului, ca tot ce are viaţă, este parte a dezvoltării evoluţioniste”. Omul devine, în viziunea lui Dewey, produsul mediului înconjurător. Pragmatismul indică ideile adevărate după succesul acestora în experienţă. O idee nu este adevărată independent de experienţă, abia aplicarea ei în concret, consecinţele ei în practică îi acordă valoarea de adevăr.

Existenţialismul-consideră că educaţia îi pregăteşte pe elevi să facă alegeri personale şi să fie responsabili pentru consecinţele acestor alegeri, pe baza concepţiei că sensul şi realitatea sunt determinate de fiecare individ în parte. Existenţialiştii susţineau că scopul ideal al educaţiei este de a forma puterea stăpânirii de sine. Când elevul înţelege importanţa experienţelor sale, atunci el poate să se controleze în mod inteligent în cadrul mediului său ambiant. Problema de bază a existenţialismului este că presupune o moralitate incorporată în om. Din perspectiva existenţialismului, omul nu există decât prin efortul său. În perspectiva sfârşitului omul este înstrăinat de el însuşi ne mai având nici stăpânirea nici posesiunea sinelui.

Naturalismul-este o concepţie materialistă care neagă existenţa a tot ce nu este materie. Acest curent filosofic neagă existenţa lui Dumnezeu, a sufletului şi a vieţii de dinainte şi de după moarte. Pe de altă parte, susţine că singura cale de a dobândi cunoştinţe sau de a cunoaşte adevărul este cercetarea lumii materiale. Pătrunzând în învăţământ, acest „umanism ştiinţific” a influenţat în mod deosebit ştiinţa şi economia, favorizând apariţia darwinismului şi a marxismului. Datorită acestui curent naturalist, procesul de secularizare a înlocuit treptat adevărul creştin până la îndepărtarea completă a Bibliei din şcoli şi din viaţa personală. Naturalismul consideră că mediul socio-cultural exercită o influenţă absolut covârşitoare în apariţia şi dezvoltarea personalităţii umane. Naturaliştii copiază fotografic realitatea, fără a selecta ceea ce este caracteristic şi semnificativ, plasând-o în împrejurări întâmplătoare, oferind astfel o imagine falsă a realităţii.

Liberalismul-ca extremă la naturalism, a influenţat teologia înlăturând supranaturalul, încercând să facă un creştinism mai uşor de acceptat pentru mintea modernă. Pentru liberalism, omul este măsura tuturor lucrurilor, fiecare individ având posibilitatea să aleagă modul în care v-a aplica propria libertate. Acest curent filosofic este periculos din perspectiva educaţiei creştine datorită faptului că promovează individualismul şi datorită concepţiei potrivit căreia, mesajul Sfintelor Scripturi ar trebui „despuiat” de conceptele sale mitice, considerate a fi irelevante pentru omul modern.

Behaviorismul-este un curent filosofic pentru care controlul a fost substituit libertăţii. Obţinerea performanţelor este posibilă prin intermediul condiţionărilor externe (sancţiuni, recompense) şi ignorarea, pe cât posibil, a iniţiativelor personale. Behaviorismul neagă existenţa „omului lăuntric” ce trebuie dezvoltat. Behaviorismul este o teorie de învăţare care se concentrează numai asupra comportamentelor observabile în mod obiectiv reducând orice activităţi independente a minţii. Behaviorismul nu ia in considerare voinţa liberă, totul rezumându-se la un comportament condiţionat. Omul este doar o parte a naturii şi nimic mai mult. Acest curent filosofic încearcă să înlăture influenţa benefică a părinţilor şi a profesorilor asupra copiilor, înlocuind această influenţă umană cu instituţii şi tehnologie.

Analizând fiecare dintre aceste curente filosofice, măcar şi într-un mod sumar, se poate afirma că cel puţin un mod prin care au influenţat educaţia creştină îl reprezintă desacralizarea adevăratelor valori promovate de creştinism. Într-o societate postmodernă în care nu mai există absoluturi, totul devenind relativ, importanţa valorilor creştine este tot mai mult minimalizată prin educaţia filosofică seculară.

Educaţia creştină, care se presupune a fi astăzi marea responsabilitate a familiei, Bisericii şi a şcolilor creştine, nu poate exista dacă nu reuşeşte să prezinte celor implicaţi în procesul educaţiei o viziune clară cu privire la Dumnezeu şi viaţă, dacă nu porneşte de la aspiraţiile şi nevoile celor aflaţi în acest proces al educaţiei, iar în funcţie de acestea să se organizeze procesul de învăţământ. O astfel de educaţie, fără o perspectivă fundamentată pe învăţătura Sfintelor Scripturi ar fi o zadarnică încercare de promovare a unor„valori palide”.

Se ştie că filosofia lumii desacralizează lumea, prin urmare, apelul pe care apostolul Pavel îl face creştinilor din Colose este la fel de actual: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia” (Col.2:8). Educaţia creştină ar trebui să fie aşadar puternic ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu, doar acest Cuvânt putând să-l ajute pe fiecare om să trăiască o viaţă cu adevărat relevantă.

Viitorul educaţiei creştine este într-un anumit fel înfricoşător, având în vedere influenţa tot mai presantă a diferitelor curente filosofice şi totuşi promiţător având în vedere valorile pe care aceasta se fundamentează. Faptul că influenţa diferitelor curente filosofice asupra educaţiei creştine este tot mai presantă, face ca responsabilitatea familiei, a Bisericii şi a şcolilor creştine să fie cu atât mai mare în această priviinţă. Se impune aşadar ca atât familia cât şi Biserica şi diferitele şcoli creştine să fie cu luare aminte asupra învăţăturii pe care o dau altora.

Bibliografie:

BARON, Hans, The Crisis of the Early Renaissance. Civic Humanism and Republican Liberty in Age of Classicism and Tyrany, Princeton 1966.

CUCOŞ, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom,Iaşi, 1996.

DEWEY, Experience and Education, Editura Macmillian, New York, 1958.

http://www.brynmawr.edu/Acads/Psych/rwozniak/behaviorism

http://www.descopera.org/existentialismul

http://www.funderstanding.com/v2/theory/behaviorism.html

http://www.preferatele.com/docs/filosofie/2/existentialismul20.pfp

http://www.referate/ro/naturalismul.html

http://www.ro.wikipedia.org/wiki/umanism

http://www.wikipedia.org/wiki/pragmatism

IONESCU, Miron, RADU, Ioan, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.

KIENEL, A. Paul, GIBBI, E. Olie, BERRY, R. Sharon, Filosofia educaţiei şcolare creştine, Editura ACSI, 1997.

NICOLA, Ioan, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2000.

Pastor,  Lect.univ.dr. Samuiel Bâlc

INDIA CREŞTINII ÎN PERSECUŢIE

download

BisericaPersecuțiiRugăciune | 10 ianuarie 2014, 22:54

INDIA: 20 de morți și peste 3000 de persoane rămase fără adăpost

praying-brothersGospel for Asia: Sunt foarte trist să vă scriu despre violențele care au loc chiar acum între două grupuri militante din statele indiene – Assam și Nagaland. Mii de oameni au rămas acum fără locuințe și cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața, iar haosul nu pare se aibă vreun sfârșit. Sper că în acest moment veți sta în rugăciune împreună cu mine. Haideți să ne rugăm pentru cei afectați.

Rugați-vă, de asemenea, pentru un pastor din echipele noastre de misiune, care a fost acuzat pe nedrept de violarea unei tinere de 24 de ani. Examenul medical a dovedit nevinovăția lui, dar este nevoie de rugăciune pentru el și familia lui. Aceștia sunt persecutați de un grup de oameni care doresc ca pastorul să se întoarcă la religia lor.

Al vostru pentru cei pierduți,

K. P. Yohannan

Citeşte mai mult pe http://www.stiricrestine.ro INDIA: 20 de morți și peste 3000 de persoane rămase fără adăpost – Stiri Crestine.ro

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/india-crestinii-in-persecutie/

In Rusia, ortodocsii si catolicii s-au angajat in protejarea vietii

download

In Rusia, ortodocșii și catolicii au dezvoltat impreună inițiative pentru protecția vieții.

„Este una dintre chestiunile asupra căreia ambele biserici sunt in acord complet, inclusiv in aspectele sale teologice. Aceasta facilitează acțiunile comun”, a declarat Peter Humeniuk, reprezentantul rus al Aid to the Church in Need. El a reamintit că „cele două Biserici impărtășesc preocuparea profundă pentru milioane de copii nenăscuți”. Atunci cand Papa Francisc și Patriarhul Moscovei Kirill s-au intalnit la Havana, acum un an, chestiunea protecției vieții a urmat imediat după discutarea chestiunii persecuției creștinilor din Orient și a fost „unul dintre principalele subiecte menționate in declaraţia lor comună”.

Astăzi, avortul este incă foarte prezent in Rusia, o consecință a anilor sovietici, cand mulți oameni il considerau o formă comună de planificare familială. „Această mentalitate are incă rădăcini adanci”, spune Peter Humeniuk, dar „conștientizarea acestei probleme este in creștere, căci au fost dezvoltate acțiuni și inițiative concrete, care să ajute femeile. Și nu doar din cauza ratei scăzute a natalității din Rusia”.  

Genethique.org, 24 februarie 2017

http://www.culturavietii.ro/2017/03/03/rusia-ortodocsii-si-catolicii-s-au-angajat-protejarea-vietii/?

In plin conflict sirian, musulmanii se convertesc la crestinism

 

 

 

 

 

 

Atacul chimic, de la inceputul lunii aprilie, asupra civililor si rebelilor care lupta impotriva regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad nu a ramas fara urmari. Statele Unite ale Americii, Marea Britanie si Franta au atacat locatii din interiorul Siriei care au legatura cu producerea si depozitarea armelor chimice.

 

http://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/8630-in-plin-conflict-sirian-musulmanii-se-convertesc

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/in-plin-conflict-sirian-musulmanii-se-convertesc-la-crestinism/

INAINTE sa mai condamnati ROMANIA, cititi asta: Scrisoarea unei studente romance din Anglia: „Am urat Romania pana am vazut Anglia. VREAU ACASA!”

download

Dragii mei, eu nu am sa ma lansez in contradictiile si dezbaterea asta care este si va fi interminabila din cate imi pot da seama, pe tema scrisorii studentei romane in Anglia, dar am ceva de adaugat la ceea ce aceasta fata a scris. Tin sa mentionez ca nu sunt o fanatica a religiei, sunt o persona care se bazeaza in mod regulat pe stiinta pentru a explica anumite incidente si lucruri, dar un aspect pe care lam invatat de la bunicii si parintii mei si de la comportamentul celor din jurul meu din Romania este bunatatea si credinta ca daca faci ceva bun, favorul ti se va intoarce.

Locuiesc in Anglia de 4 ani, am facut aici o facultate,un master si am inceput o cariera. Dar ieri am fost scarbita pana la refuz de incapacitatea englezilor de a fi oameni. Acest articol a fost vazut de o comunitate de romani din Southampton care s-au adunat cu mic, cu mare, pe Facebook sa ofere donatiide sange, bani, canapeaua din sufragerie, etc. pentru niste romani intr-o situatie nefasta.

Ce au primit inapoi? Refuzul si batjocura englezilor si replica: De ce ai ajuta daca nici nu stii cine e persoana pentru care suni. O amica a fost intampinata de intrebarea ironica ‘In calitate de ce suni tu aici?’ iar ea a dat un raspuns edificator pentru modul in care gandesc romanii cu principii si educatie: ‘In calitate de OM’.

Asta au uitat englezii sa fie, oameni. Daca te intreaba pe strada in mod automat dintr-un obicei ‘ce faci?’, nu stau sa asculte daca le raspunzi ca esti pe moarte sau tocmai ce te-ai logodit. Oameni cu care ai lucrat si care in fiecare zi te-au sufocat cu complimente si atentie, nu te mai saluta pe strada la 2 zile dupa ce ai terminat contractul de munca.

Am tot ce imi pot dori aici, un apartament la care imi pot plati chiria din salariul propriu, posibilitatea de a ma duce la cina la restaurant in fiecare seara daca doresc, sifoniere indesate cu haine, pantofi care nu mai au loc in sertare si pe jos. Dar stiti ce nu am?

Nu am siguranta ca maine daca voi lesina pe strada de caldura, nu ma va calca cineva pe mana trecand grabit pe langa mine. Da, e adevarat ca in Romania parca se baga lumea in sufletul tau si vecinii toti stiu ce mananci la pranz si la ce ora faci dus pentru ca sunt prea interesati de capra vecinului.

Dar prefer asta, dupa ce am vazut reversul medaliei, pentru ca in Romania exista posibilitatea sa intinzi o mana si sa apuci pe cineva de brat, fie ca iti este strain, care te va ajuta la batranete sa te ridici de pe scaunul din autobuz, si nu te va da in judecata pentru hartuire fizica. Este ingrijorator sa stiu ca, desi ne plangem de impresia pe care o au strainii de tara noastra, avem cu totii impresia ca se datoreaza romilor care fura si cersesc.

Nu toti strainii sunt niste inculti incapabili sa discerne intre cele doua categorii de oameni, insa toti par sa aiba aceiasi impresie eronata ca stam intr-o tara fara apa curenta si pentru romani un calculator e ceva rar intalnit. Dar stiti ce am observant din ce in ce mai des? Ca romanii veniti la studii, munca sau in vacanta, deschid gura sa spuna lucruri negative despre tara din care provin. Suntem singurul neam care are mania asta.

Englezii au o tara cu nenumarate hibe: sistemul medical e la pamant, educatia este ultima activitate pe lista de prioritati a tinerilor (consumul excesiv de alcool si droguri fiind prima), lipsa de fonduri ale guvernului care intretine drogati si mame de 15 ani (ori lenesi care nu au chef sa gaseasca un loc de munca) se inrautateste in fiecare an., s.a.m.d. Dar stiti ce spun ei despre tara lor?

“Marea Britanie este singura tara din lume care are cuvantul GREAT (evident, de la Great Britain) in numele ei, suntem atat de norocosi ca ne-am nascut aici.” Si stii ceva? Nu sunt… Pentru ca eu am trait si lucrat in ambele tari si stii ce? Considerati-va norocosi ca v-ati nascut in Romania. Si daca nu va place, partea buna este ca puteti sa plecati.

Nu mai este o tara comunista, a intrat in Uniunea Europeana, vize catre America se obtin mai usor. Luati-va bagajul si urcati-va in primul avion catre tara pe care o visati si pe care o considerati grozava, dar am o singura rugaminte:

cand ajungeti acolo si va intreaba cineva de tara din care veniti, spuneti ca bunicii va asteapta cu paine calda de casa cand ii vizitati, ca patiseriile si cofetariile din Romania sunt grozave, ca avem niste fete cu gene frumoase si ca ne tragem din latini, si de aia suntem asa de pasionati de muzica si de reuniuni de familie mari.

Spuneti orice altceva va trece prin cap, dar nu de rau. Pana la urma daca ati plecat din Romania, nu va blamati familia, parintii si eventual urmatoarea generatie prin a spune lucruri rele (si de cele mai multe ori exagerate si scoase din context) despre tara noastra.

Fiti mai buni si mai intelegatori.

Cu drag, o romanca ce a urat Romania pana a vazut Anglia, iar acum tot ce vrea e sa se intoarca.”

Anunt important: Pentru că reteaua de socializare ne-a cenzurat ca postarile care se fac sunt aproape oprite pentru ca dvs sa nu le mai vedeti, sa le cititi sau le dati mai departe, va asteptam in grupul creat pentru dvs unde e alta situatie! Va asteptam in grupul acesta: Stiri si incurajari crestine

http://newshalom.net/inainte-sa-mai-condamnati-romania-cititi-asta-scrisoarea-unei-studente-romance-din-anglia-am-urat-romania-pan

http://newshalom.net/inainte-sa-mai-condamnati-romania-cititi-asta-scrisoarea-unei-studente-romance-din-anglia-am-urat-ro

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/inainte-sa-mai-condamnati-romania-cititi-asta-scrisoarea-unei-studente-romance-din-anglia-am-urat-romania-pana-am-vazut-anglia-vreau-acasa/

Pagina de Discuţii de pe Forum Escatologie : Rapirea Bisericii – Laurentiu

download

Pagina de Discuţii de pe Forum

Escatologie : Rapirea Bisericii

Autor: luci2378
Subiect: Rapirea Bisericii
Postat: 14 Mai 2007 la 11:33

Multi crestini sunt persecutati, dar raman pe deplin increzatori in revenirea lui Isus:

http://www.persecution.com
http://www.persecutionblog.com/
http://www.greaterthings.com/News/Christian/Persecution/

Escatologie : Rapirea Bisericii

Autor: luci2378
Subiect: Rapirea Bisericii
Postat: 14 Mai 2007 la 11:09

Draga Haym,

Te rog sa citesti cartile scrise de Richard Wurmbrand.
Un evreu printre evreii care fac parte din Biserica lui Isus Hristos, Mesia lui Israel.

Biserica si Israel: Romani 11.

Biserica si-a cerut iertare pentru crimele comise impotriva evreilor.
Stii cumva, evreii si-au cerut iertare pentru crimele comise impotriva crestinilor?

Iubesc evreii, caci Isus Hristos este evreu.

Fie ca unii il asteapta pe Mesia sa vina pentru prima data, fie ca altii il asteapta sa vina a doua oara,

Duhul si Mireasa zic: Vino Doamne Isuse.

Si toti cei ce iubesc venirea Domnului Isus, sa zica AMIN, vino Doamne Isuse!

Escatologie : Rapirea Bisericii

Autor: Laurentiu
Subiect: Rapirea Bisericii
Postat: 14 Mai 2007 la 10:58

Învaţă-te, TE ROG, să scrii corect ceea ce scrii, HAYM, ca se înţelege altceva din ceea ce scrii tu – mă refer la aspectul ORTOGRAFIC. Oricare ar fi părerea ta, măcar scrie-o corect ca să înţelegem şi noi. Personal nu înţeleg mare lucru din ceea ce ai scris.

Escatologie : Rapirea Bisericii

Autor: haymherman
Subiect: Rapirea Bisericii
Postat: 12 Mai 2007 la 23:31

Ma intrebi unde este Isus acum.?Este scris „Barbati Galilieni ,de ce stati si va uitati la cer?Acest Isuscare S,a inaltat la cer din mijlocul vostru , va veni in acelasi fel cum L ati vazut mergind la cer.Deci ElIsus este acolo dar nimeni dintre ucenici s au alti prieteni nu il insotesc . Tu nu poti sa vii ia spus lui Petru.Repet ce am spus m ai inainte „Cerul trebuie s al primeasca pina lavremile asezarii tuturor lucrurilor’.Numai pe El asa specifica evangheiile.Nu esti singurul care ai vrea sa fii cu el in cer ,dar biblia este de alta parere.Biblia spuneca El va veni asa cum s a dus Despre nimeni altul nu spune Biblia ca va merge in cer s au ca Il va insoti.In fata Lui Dumnezeu nu conteaza ce noi vrem.Este scris ‘Veniti de mosteniti Imparatia care va fost pregatita dela intemeierea lumii.Daca cineva nu cunoaste Biblia indeajuns si doreste lucruri pecare Dumnezeu nu le arinduit nu este vina lui Dumnezeu ca nu se vor implini.

Despre Necazul cel Mare i mi va fi greu s ati dau un raspuns scurt din cel putin doua motive. Este vorba de Biserica si de Israel, doua organizatii distinctedin punct de vedere religios. M ar interesa ce intelegi prin termenul „Biserica”ca sati pot da un raspuns corect si adevarat?Este Biserica Catolica care se pretinde continuatoarea apostolilor , si este Biserica Ortodoxa rupta pe la 1054 din ce a dintii.si este protestantismul cu noile forme derivate la rindul lor tot din prima asa zisul Nouprotestantism cu mii si mii de secte si sectulete care mai de care pretinzind ca detin adevarul complet.Care dintre toate acestea este Biserica sa vedem daca poate fi afectata de Necazul cel Mare.Necazul cel Mare trebuie sa fie universal deci biserica de asemenea ar trebui sa sufere in totalitate si intrebarea este -Cine produce acest necaz?.Biserica Catolica a fost unealta Diavolului timp de aproape doua mii de ani .

-Arderile pe rug

-Procesul vrajitoarelor

-Inchizitia

Expulzarile Evreilor din Spania Portugalia si apoi din toata Europa, culminind cu Holocaustul.Iata Necazul cel Mare .El a fost produs de BisericaDan 12.1.Caci aceasta va fi o vreme de strimtorare cum n a mai fost de cind sint neamurile si pina la vremea aceasta.

Isus s a rugat „Tata iarta i ca nu stiu ce fac”De cenul a ascultat Dumnezeu pe Isus ?S au daca da de ce si a luat Biserica rolul de ai pedepsi pe evrei ca sint Copii lui Dumnezeu, asa este scris.Biserica oricare ar fi din cele enumerate mai sus nu poate avea parte de Necazul cel Mare.,deoarece pina prin secolul18,19 a dominat asa pretinsa Biserica cine nu s asupus a avut de suportat consecintele ca individsi chiar ca organizatie religioasa,Ateismul (Comunismul a persecutattot ce le a stat in cale )partial insa .Nu poate fi vorba deci de necazul Bisericii.Islamismul nu a avut si nu cred ca va avea puterea sa aduca necaz peste Biserica chiardaca si ar dori.

Smochinul infloreste.

Israelul se intoarce acasa.

Pustia ainceput sa devina ca Gradina Edenului

Toti muntii lui Israel seprefac in drumuri si drumurile sint bine croite Is.49.11.Asa vorbeste Domnul Dumnezeu Iata voilua pe copii lui Israel din mijlocul neamurilor lacares au dusii voi stringe din toate partile si i voi aduce inapoi in tara lor Voi face din ei un singur neam in tara, pe muntiilui Israel etc etc .Ezec.37.21,22.Vezi daca Zaharia 12.6,7,8 iti spune ceva ,versetul 9 urmeaza de acum ,Acelasi este Gogsi magog ,Apoc.19.20 20.9cit si multe altele care vorbesc despre acelasi lucru.

Cu stima  Haym Herman Israel.

Escatologie : Rapirea Bisericii

Autor: luci2378
Subiect: Rapirea Bisericii
Postat: 11 Mai 2007 la 09:34

Ma bucur ca nu uiti ca Vechiul si Noul Testament sunt una, si alcatuiesc Biblia.
Credinta deplina, sau intreaga, este bazata pe Biblie, nu pe parerile oamenilor.

Ai zis: „Daca El va veni noi Il v omintimpina ,la venirea sa nu la plecarea sa .Eu n am nimic impotriva cacineva vrea sa mearga in cer si Penticostalii cred la felsi eu m asbucura sa li se implineasca credinta .dar cum si cind va fiposibil?.Sint multi care pe baza textului din tesaloniceni inteleg caar mai fi vorba de vre ojumatate de venire asa c am pe furis sa ia oparte din credinciosi si s ai plimbe pe undeva prin univers omie de anidar Biblia nu ne permite astfel de interpretari”

Te intreb eu, unde e Isus Cristos acum?
Unde vom fi noi cei care credem in Isus? Pe pamant sau in cer?

Nu ma intereseaza ce cred altii, ma intereseaza ce spune Biblia.

Abia astept si eu sa fiu cu Isus, oriunde va fi El.
Cand El va fi pe pamant 1000 de ani si va domni, vreau sa fiu cu El.
Cand El este in Cer, vreau sa fiu cu El in cer.

Tu ce crezi, Necazul cel Mare va afecta si Biserica, sau numai pe Israel?
Escatologie : Rapirea Bisericii

Autor: haymherman
Subiect: Rapirea Bisericii
Postat: 10 Mai 2007 la 23:01

InMat.5.17 este scris „Sa nu credeti”Acum ce sa facem sa credem s au nu?.Ca este scris clar „Sa nu credeti”Daca rupem anumite fraze din context putem obtine tot ce vrem . Important este daca vrem sa obtinem ceva cu orice pret ori vrem sa cunoastem adevarul.Textul care l ai citat este numai de jumatate asa ca poate fi adevar s au minciuna.Iata textul intreg „In casaTatalui meu sint multe locasuri .Daca n ar fi asa v as fi spus.Eu ma duc sa va pregatesc un loc .Deci daca n ar fi asa atunci el le ar fi spus poate cu mult mai inainte ca El se va duce sa le pregateasca unloc etc etc Dar locasuri sint si sint multe deci El nu este nevoit sa pregateasca loc .Iata ce este scris in Fapte 3.2o,21.si sa trimeata pe Celce a fost rinduit maidinainte pentru voi:Pe IsusHristos ,pe care cerul trebuie s al primeasca ,pina la vremile asezarii din nou a tuturor lucrurilor .Asadar Isus este singurul pe care cerul trebuie s al primeasca pentru o anumita vreme.Dupa aceia El se va intoarce la noi .vezi a doua venire ,venire nu plecare .Daca El va veni noi Il v om intimpina ,la venirea sa nu la plecarea sa .Eu n am nimic impotriva ca cineva vrea sa mearga in cer si Penticostalii cred la felsi eu m as bucura sa li se implineasca credinta .dar cum si cind va fi posibil?.Sint multi care pe baza textului din tesaloniceni inteleg ca ar mai fi vorba de vre ojumatate de venire asa c am pe furis sa ia o parte din credinciosi si s ai plimbe pe undeva prin univers omie de ani dar Biblia nu ne permite astfel de interpretari .Adoua lui venire este echivalenta cu judecata tuturor neamurilor pamintului cind dreptii sa u Sfintii Celui prea inalt vor primi imparatia. Cumar putea veni Isus pe ascunsca este scris „ori ce ochi il va vedea.Dacatotusi este vre o rapire secreta intre aceste doua veniri si daca exista niste initiati care vor avea parte de aceasta rapire asi vrea sa fiu si eu i nformat .Ca Avraam ,Isac si Iacov ei vor sta la masa cu Isus in imparatia lui Dumnezeufara sa fie plimbati prin univers.Apostolii vor sta pe 12 scaune de judecata si vor judeca neamurile impreuna cu Judecatorul suprem. Cum si cind va fi deci posibil ca cineva sa mearga in cer?.Iata cum invata Isus pe ucenici sa se roage ‘Vie imparatia Ta precum in cer asa si pe pamint. Cind?.De ce sa vina Imparatia aici ,cind putea zice foarte simplu Du ne si pe noi in Imparatia Ta.

I mi cer scuze daca am ofensat pe cineva , este fara nici o intentie.Doresc ca discutiile sa fie serioase si fondate pe adevarul Scripturilor si sa nu uitam ca Isus numeste Scripturi Vechiul Testament.

P.S.Ce insemneaza Credinta deplina ?Si care sint criteriile pe care se bazeaza?

Cu stima Haym Herman ISRAEL.

Escatologie : Rapirea Bisericii

Autor: luci2378
Subiect: Rapirea Bisericii
Postat: 09 Mai 2007 la 10:45

Ioan 14:3  Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
Acestea sunt cuvintele lui Isus.
Le crezi?

Escatologie : Rapirea Bisericii

Autor: haymherman
Subiect: Rapirea Bisericii
Postat: 09 Mai 2007 la 01:23

Nu exista o rapire la cer.Cerul nu este facut pentru oameni chiar daca ei ar fi sfinti. Este scris „Pamintul a fost dat oamenilor s al locuiasca. „Si dupa cum am mai amintit nu este scris in toata Bibliatermenul -Rapirea Bisericii.Daca v ati apleca mai mult asupra versetului 31 din Mat 24 l ati putea comparaatit cu rapirea din Tes. cit si cu Pilda celor doua femei care macina la moara.,sichiar si cu versetul proorocului cind zice „Cine sint acestia care zboara ca niste porumbei etc.Iar despre sfintii celui preainalt nu i greu de aflat cine sint acestia.Este scris in TORA Fiti sfinti caci eu sint sfint.Eu v am pus deoparte dintre popoare.ca sa fiti ai mei.Lev.20.26.Aceiasi expresie de sfinti ai celui prea inalt o gasim in Daniel inmai multe versete de ex. Dan.7.25. El va vorbi vorbe de hula impotriva celui Prea Inalt.,va asupri pe sfintii Celui Prea Inalt.Iar vers. 27spune asa Dar domnia ,stapinirea si puterea tuturorimparatiilorcare sint pretutindeni supt ceruri (adica pe pamint)se vor da poporului sfintilor Celui Prea Inalt.Daca privim putin mai inainte la fiarele desore care vorbeste Daniel si daca intelegem timpul care a fost acordat fiarelor sa stapineasca peste poporulsfintilor,care a fost misiunea acestor fiare si care este sfirsitul lor,vezi Dad 2.44 atunci veti putea intelege toate referirile Noului testament cu privire la asa zisa rapire , s au Sfintii Celui Prea Inalt s au Imparatia Lui Dumnezeu.Nuexista o Imparatie a lui Isus.In Tatal Nostru este scris „Vina Imparatia Ta.adica aLui Dumnezeu.Oare Isus care ii in vata pe ucenici sa se roag nu putea sa zica :Vina Imparatia Mea?.Nu el nu putea sa zica asa ceva ,ca el stia un lucru clar care este scris in Ezec.37.24,25 etc.Robul meu Davidva fi imparat peste ei. Isus el insusi este saminta lui David vezi Ap.22.16.Toti cei ce spun ca cred in Isus dar nu cred pe Isus se ratacesc deoarece Isus a cunoscut scripturile si El a vorbit din ele.Isus nu aproorocit Ela vorbit din prooroci. El acrezut pe Dumnezeu si pe prooroci .El cunostea timpul fiecarei proorocii,deaceia El soune ‘Cindveti vedea uriciunea pustiirii asezata in locul sfint etc etc.El stia ca aceasta proorocie nu s a implinit si ca implinirea ei este aproape.El nu a vorbit aproape deloc despre vremi si soroace deoarece au vorbit altii inaintea luiIsaia a vorbit pentru o perioada mai mare de 3000 de ani.Ezechel merge pina dupa inviere vezi cap.37. Daniel de asemenea vede invierea si reasezarea imparatiei lui Dumnezeu Aceasta afost misiunea proorocilor.Isus a stiut ca ei vorbescadevarul si ia crezut.Referitor la Sfintii Celui Prea Inaltvoi reveni cu ajutorul lui Dumnezeu ca sa intelegem misiunea fiarelor si timpul fiecareia.

Haym HERMAN ISRAEL.

Escatologie : Imparatia de 1000 de ani

Autor: haymherman
Subiect: Imparatia de 1000 de ani
Postat: 08 Mai 2007 la 01:32

CititiBiblia cu atentie Nicaieri si nimanui n uifagaduieste Bibliao mie de ani .   Venitide mosteniti Imparatia care va fost pregatita inca de la intemeierea lumii. Altceva nu vom gasi in toataBiblia Celelalte lucruri trebuiesc intelese in contextultemelor respective/

Haym Herman ISRAEL.

Escatologie : Rapirea Bisericii

Autor: haymherman
Subiect: Rapirea Bisericii
Postat: 08 Mai 2007 la 01:21

Nu va avea loc nici odata ca nu este scris nicaieri in Biblie termenul Rapirea Bisericii.Rapirea din Tesaloniceni are intelesul de stringerea tuturor semintiilor pamintului inaintea judecatorului sa s i primeasca fiecare plata cuvenita Viata vesnica s au osinda vesnica.

Haym Herman ISRAEL.

Eclesiologie : Biserica sau Adunare?

Autor: haymherman
Subiect: Biserica sau Adunare?
Postat: 08 Mai 2007 la 01:09

Casa lui Israel Imparatia luiDumnezeu s au Imparatia lui IsraelToate acestea sint valabile si Biblice.

Haym Herman ISRAEL.

Escatologie : Rapirea Bisericii

Autor: haymherman
Subiect: Rapirea Bisericii
Postat: 07 Mai 2007 la 23:19

Este scris „Tare va mai rataciti  pentru ca nu cunoasteti niciscripturile si nici cuvintul lui Dumnezeu”De ce nu lasati Biblia sa vorbeasca singura  si voi s ai percepeti doar mesajul?.De ce va luptati cu atitea invieri caci Biblia nu va da dreptate?.Toti am fost morti in pacat .Daca am ascultat cuvintul lui Dumnezeu si il implinim am inviat.Ioan 5.25.Nu poti intra in imparatia lui Dumnezeu fara a avea parte de aceasta prima inviere.Pentru cei credinciosi moartea trupeasca nu este moarte este adormire .Asadar este prima inviere si este a doua inviere.Fericiti si sfinti sint cei ce au parte de prima inviere.Dece sint fericiti si sfinti ?Sfinti pentru ca au ascultat de Dumnezeu si fericiti pentru ca au intrat in imparatia lui Dumnezeu.A intra in imparatia lui Dumnezeu insa nu inseamna a si mosteni imediat imparatia. Matei 25.34 spune asa „Veniti binecuvintatii Tatalui meu se mosteniti imparatia care va fost pregatita de la intemeierea lumii.Nici o alta imparatie mai lunga s aumai scurta nu a avut loc inainte de aceasta.Si sa bagam de seama caci este scris „Toate neamurile au fost adunate inaintea lui’Deci toate.Si dreptii si nedreptiiAceiasi explicatie o avem si in apocalipsa 20.12 Am vazut pe mortii mari si mici stind in picioare inaintea scaunului de domnie . Repet mortii mari si mici nimeni nu se poate ascunde , bogatiile pamintesti nu i pot apara pe oamenii mari.Cei ce n au fost gasiti scrisi in cartea vietiivor primi osinda vesnica iar cei ce au inviat pentru Dumnezeu au fost inscrisi in cartea vietii chiar de la prima inviere .De aceia ei primesc mostenirea vietii vesnice caci ei sint vii de la prima inviere .Dar despre o mostenire inainte de aceasta nu vom gasi nici o informatie in toata Biblia .Veti zice insa -Dar cei cu rapirea bisericii?Ce i cu biserica apostata ?Ce i cunecazul cel mare ?Sa nu incurcam lucrurile .Daca a doua venire a lui Cristos corespunde cu rapirea  a citea venire este ce a din Mat 25 ?Iar daca cu adevarat aceasta este a doua venire atunci cind are loc rapirea  unde vor fi dusi si cine s au care din sfinti are parte de rapire ca din cei ce sint adunati in fata lui nici in Matei si nici in apocalips nu gasim ca ei ar fi avut parte de vre omostenire anterioara.Atunciar trebui sa citim mai cu atentie textul cu privire la rapire .Sa vedem ce vrea sa zica Biblia cu privire la rapire. Biblia nu vorbeste de rapirea bisericii. Nu indica nici care venire a luiCristos va fi aceia cind ca avea loc rapirea.Si nici ca va fi o rapire de o mie de ani .Despre ce rapire este vorba totusi ?.Haideti sa fim in concordanta cu ceia ce este scris .In toata Biblia avem trei referiri la rapire .Prima cind Prorocul lui dumnezeu se mira si se intreaba „Cine sint acestia ce zboara ca niste porumbei spre porumbarul lor?”Prooroculnu cunostea inca avioanele le a vazut in viziunea s a si s a mirat ca Dumnezeu va fi in stare s a faca asa ceva .Proorocul a vazut intoarcerea poporului ISRAEL inTara fagaduintei dupa implinirea vremii neamurilor.Despre vremea neamurilor voi vorbi in alt context.Adoua referire o avem la Isus cind spune „In noaptea aceia doi vor fi intr un pat unul va fi luat altul va fi lasat etc etc.Dupa ce ucenicii asculta toata povestea ei intreaba pe Isus Unde Doamne.Adica unde vor fi luati cei ce vor fi luati?Iar Stapinul le raspunde „Unde va fi stirvul acolo se vor aduna vulturii.Ce ar fi vrut s a zica Isus ?Cineeste stirvul cine sint vulturii s au cind va avea loc aceasta rapire s au luare ca este tot una Isus nu da explicatii.Dar noi trebuie sa intelegem ce el vrea sa spuna  ca nu este vorba despre rapirea bisericiicum o interpreteaza foarte multi din pricina necunoasterii scripturilor.Pentru ca unii sint luati iar altii sint lasatifara ca unii s au altii s a stie ce eveniment se intimpla in jurul lor . De ce ?Pentru ca zice „in noaptea aceia „Adica in perioada aia confuza  de intuneric .Cei lasati habar nu au ca unii au fost luati .Cum sint luati insa cei ce sint luati ?Ne intoarcem din nou la Proorocul”Cine sint acestia ce zboara ca niste porumbei?Cum sint luati?Nu zboara astszi avioanele ca niste porumbei?Cum se intoarce poporul Israel in tara ?Nu ca niste porubbei?Nu sint ei luati iar altii sint ;lasati?Unde Doamne ?Unde va fi stapinul se vor aduna slujitorii.A treia referire la rapire o avem in Tesaloniceni.De fapt este singurul loc din toata Biblia unde este scris cuvintul rapire .Iata cum este scris Noi cei vii care vom raminea pina la venirea Domnului etc etc Care venire ?Adoua bine inteles.Deci momentular fi potrivit cu timpul dinainte de matei 25Venirea din Tes si venirea din Matei sint una si aceiasi. Rapirea ar insemna stringerea infata lui Isus la judecata Unii pentru a primii imparatia vesnica iar altii pentru osinda vesnica .Evewnimentul este acelasi pe care l descrie Isus in Ioan 5.28″Nu va mirati de lucrulacesta caci vine ceasul cind toti vor invia unii pentru viata vesnica iar altii pentru pedeapsa si osinda vesnica .Acelasieveniment ca si la Matei si ca si in Apocalips Daca Isus spune ca invierea din morminte are loc la acelasi ceas pentru totisi dreptisi nedrepti atunci insemneaza ca el totusi stie ceva .Isus mai spune ca primalui intilnire s au reintilnire cu ucenicii va fi la masa cu Avraa cu Isac si cu Iacobla masa in imparatia lui Dumnezeu.Unde putem deci incadra o imparatie de o mie de ani si cine va avea parte de ea caci sfintiicind primesc imparatia vesnica nu au cunostinta despre asa ceva .Toate teoriile despre rapirile de biserici sint pura fantezie iesite din minti bolnavecare nu pricep mesajul Bibliei.Daca vreti sa aveti parte de rapire luati un avion via ISRAELspunind Vreau sa merg cu voi caci am auzit ca cu voi este Dumnezeu.

Eclesiologie : Biserica sau Adunare?

Autor: Laurentiu
Subiect: Biserica sau Adunare?
Postat: 07 Mai 2007 la 23:03

Cuvantul „Biserica” sau „adunare” provine de la grecescul ekklesia, adică, „cei scoşi afară”, şi reprezintă pe cei pe care Domnul Isus i-a mântuit prin Noul Legâmânt al sângelui şi jertfei Sale, adusă odată pentru totdeauna.

Faptul că cuvântul „biserică” a fost preluat de multe grupări religioase denotă că acestea (organizaţiile, implicit oamenii cere le formează) au uitat că „au fost scoşi afară din lumea de păcat”, şi s-au mulţumit cu ideea unei instituţii în care, mai multe de 90% sunt plini de tradiţii, mândrie şi tot ceea ce înseamnă ambiţii şi pofte pământeşti.

Biserica lui Hristos (mă refer în general, nu la organizaţia care se numeşte cu acelaşi nume!!!) reprezintă credincioşii care ÎL CRED PE DUMNEZEU, aşa cum a făcut şi Avraam, care l-a crezut pe Dumnezeu şi a fost socotit tatăl tuturor credincioşilor. Ar trebui să pună un semn de îndrebare aceasta pentru cei care au făcut şi încă mai cred că BISERICA este încă ceva făcut de om (sau de vreo organizaţie de oameni).

Editat de Laurentiu – 07 Mai 2007 la 23:04

Bibliologie si Hermeneutica : Traducerea Cornilescu

Autor: Laurentiu
Subiect: Traducerea Cornilescu
Postat: 07 Mai 2007 la 22:56

Măi Virgile, dacă erai aşa de „pasionat” de exegeză, precum spui în mesajul tău, cum se face că a trecut mai bine de 1 lună de cand nu ai mai scris nimic în forum? Interesantă întrebarea, nu?

Acum câteva zile în urmă, eram în drum spre birou, şi mă sună cineva pe telefon, la care eu răspun, „da”, după care vocea din partea cealaltă mă întreabă că „cum mă cheamă?”

M-a luat râsul. I-am spus că e tare interesant ceea ce spune el – deşi aş fi vrut să îl întreb dacă nu cumva crede că a sunat la informaţii gară, ca să îi spun care era primul tren spre Bucureşti – ceea ce mi-a sărit acum în minte când tu te-ai prezentat…

Aştept(ăm) să îţi dai silinţele să arăţi cum pasiunea ta îi „virusează” şi pe alţii din acest forum.

Mulţumesc de înţelegere.
Teologie : De ce este asa de importanta o discutie teologica?

Autor: Laurentiu
Subiect: De ce este asa de importanta o discutie teologica?
Postat: 07 Mai 2007 la 22:44

Cred că Haym a spus ceva din ceea ce cunoaşte. Poate ca undeva are dreptate, oarecum s-a exprimat în aşa fel încât să se înţeleagă altfel.

Filozofia lui Haym este Tora. Isus nu are nici o filozofie. El a trăit şi a făcut ceea ce a văzut pe Tatăl din ceruri că făcea. El a fost ales să fie Mântuitor pentru noi – aici am putea discuta şi despre „predestinarea” mântuirii, dar şi noi am fost aleşi de Dumnezeu spre fapte bune. Dumnezeu nu a făcut iadul pentru oamenii decăzuţi, ci pentru Satana şi îngerii lui, fie că noi credem sau nu aceasta. Problema e că noi ne băgăm – sau îi băgăm pe alţii – în iad prin  faptul că avem o ideologie (respectiv teologie, respectiv, gândire, respectiv simţire, respectiv acţiune, etc.) care nu este regenerată, şi care nu are ca centru pe Hristos şi El răstignit.

Atâta timp cât firea (omul cel vechi din noi, omul păcătos din lăuntru nostru, cum vrei să îi spunem) nu este răstignită şi nu am înviat la viaţă nouă împreună cu Hristos, suntem (şi ulterior trăim) o predestinaţie a păcatului – am ales noi pentru noi să ne răzvrătim faţă de voia cea bună, plăcută şi desăvârşită a lui Dumnezeu.

Şi da, a iubi pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu toată suflarea ta, şi cu tot cugetul tău este CEA DINTÂI poruncă, a doua, însă, la fel de importantă ca ea, este să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi – a doua dacă nu e împlinită, prima e anulată. Nu poţi spune că îl iubeşti şi asculţi de Dumnezeu (pe care nu îl vezi), atâta timp cât tu îl ignori (ca să nu spun altfel) pe aproapele tău, care poate de cele mai multe ori are alta părere ca a ta (şi pe care îl vezi cu ochii tăi fizici!) şi te baţi mereu cu pumnul în piept că numai tu ai dreptate tot timpul.

Shalom şi Ieshua Hamashiah sa lumineze peste viaţa ta cu adevărul Său, Haym! În EL avem mântuirea deplină, nu în ideologia vreunui om!

Laurentiu

http://publicatia.voxdeibaptist.org/discutii_forum_iun07.htm

DIVIZIUNILE BIBLIOLOGIEI – Doctrina Cuvântului – de Samuel Waldron – PARTEA 2 – SECŢIUNEA 3: ÎMPĂRŢIREA EI – MODURILE DIFERITE DE REVELAŢIE RĂSCUMPĂRĂTOARE

download

DIVIZIUNILE BIBLIOLOGIEI – Doctrina Cuvântului – de Samuel Waldron – PARTEA 2 – SECŢIUNEA 3: ÎMPĂRŢIREA EI – MODURILE DIFERITE DE REVELAŢIE RĂSCUMPĂRĂTOARE

SECŢIUNEA 3: ÎMPĂRŢIREA EI – MODURILE DIFERITE DE REVELAŢIE RĂSCUMPĂRĂTOARE

Introducere:

Evrei 1:1-2a contrastează varietatea vorbirii lui Dumnezeu în perioada Vechiului Testament cu unitatea vorbirii sale de vârf în Fiul Său. Mulţi au fost mesagerii (profeţii este la plural); multe au fost porţiunile (); multe au fost modurile () prin care Dumnezeu a vorbit în Vechiul Testament. Acest ultim punct este interesul nostru curent. Cuvântul, , arată complexitatea care există cu referire la modurile sau modalităţile revelaţiei răscumpărătoare.

Au fost sugerate multe metode diferite de a organiza aceste modalităţi. Unele nu încearcă nici o organizare şi doar le enumeră. (1)

Complexitatea creşte când cineva încearcă să includă Întruparea ca un mod al revelaţiei. Evrei 1:2a cu arhaicul „în Fiul” () pare să contrasteze cu multele moduri de revelaţie în perioada Vechiului Testament prin modul de revelaţie în Fiul. Vorbirea este pusă împotriva vorbirii. Unicitatea Întrupării argumentează împotriva altor moduri de revelaţie. Warfield remarcă:

Totul, cu excepţia apogeului revelaţiei, nu prin, ci în, Isus Hristos. În persoana Sa, în care locuieşte toată plinătatea în mod fizic a Divinităţii, El se ridică mai presus de toate clasificările şi este sui generis; astfel că revelaţia acumulată în El stă înafara tuturor porţiunilor diferite şi a felurilor diferite în care de altfel revelaţia a fost dată şi însumează în sine tot ceea ce a fost sau poate fi cunoscut despre Dumnezeu şi despre răscumpărarea Sa. El nu face atât de mult o descoperire a lui Dumnezeu de vreme ce El Însuşi este revelaţia lui Dumnezeu; El nu doar descoperă scopul lui Dumnezeu de răscumpărare, El este pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu, şi neprihănire şi sfinţire şi răscumpărare. Teofaniile sunt doar nişte umbre slabe în comparaţie cu manifestarea Sa a lui Dumnezeu în trup. Profeţii au putut profeţi numai aşa cum Duhul lui Hristos care era în ei le mărturisea, descoperindu-le ca unor slujitori unul sau altul dintre secretele Domnului Iehova; de El ca Fiul Său, Iehova nu are secrete, ci orice cunoaşte Tatăl cunoaşte şi Fiul. Orice adevăr la care oamenii au fost părtaşi prin Duhul adevărului este al Lui (căci toate lucrurile pe care le are Tatăl sunt ale Lui) şi este luat de Duhul adevărului şi este declarat oamenilor pentru ca El să fie glorificat. Cu toate acestea, deşi toată revelaţia este astfel însumată în El, nu ar trebui să eşuăm să observăm cu multă grijă că aceasta ar putea să fie toată sigilată în El – atât de mică este revelaţia transmisă doar prin faptul singur, fără cuvânt – dacă nu ar di fost luată de Duhul adevărului şi declarată oamenilor. Întregul Nou Testament este cuvântul explicativ care însoţeşte şi dă efectul său adevărului lui Hristos. Şi când acest adevăr a fost făcut posesia oamenilor în tot înţelesul său, revelaţia a fost completată şi în acest sens a încetat. Isus Hristos nu este mai puţin decât sfârşitul revelaţie decât El este sfârşitul Legii. (2)

Împreună cu Klooster, adopt organizarea lui Warfield a modurilor revelaţiei după cum urmează:

I. Manifestările externe (în special teofaniile)

II. Sugestia internă (în special profeţia)

III. Operaţia simultană (în special inspiraţia)

Această împărţire şi secvenţă ar putea reflecta dominaţia succesivă a revelaţiei prin aceste trei moduri în trei perioade principale din istoria revelaţiei.

Aceşti trei paşi distincţi din revelaţie au fost deosebiţi din acest punct de vedere. Ei se disting precis prin mărirea independenţei revelaţiei faptelor care constituie seria faptelor răscumpărătoare ale lui Dumnezeu, în care, cu toate acestea, toată revelaţia este un element substanţial. Discriminări ca acestea nu trebuie să fie luate în mod absolut; şi în primul rând secvenţa cronologică nu poate fi comprimată. Ci, cu multă îmbinare, cele trei stadii generale succesive ale revelaţiei pot fi recunoscute, perioade producătoare cel puţin caracteristic a ceea ce putem numi convenţional teofanie, profeţie şi inspiraţie. Ceea ce poate fi într-un fel marcat ca era Patriarhală este caracteristic „perioada manifestărilor exterioare, a simbolurilor şi a teofaniilor”: în timpul ei „Dumnezeu a vorbit oamenilor prin simţurile lor, în fenomene fizice, ca tufişul care ardea, stâlpul de nor, sau în forme senzoriale, ca oameni, îngeri, etc. . . . În era profetică, dimpotrivă, modul predominant al revelaţiei era prin inspiraţie profetică interioară”: Dumnezeu a vorbit caracteristic oamenilor prin mişcările Duhului Sfânt în inimile lor. „Predominant, de la Samuel în jos, revelaţia supranaturală era o revelaţie în inimile majorităţii gânditorilor din popor, sau aşa cum o numim noi, inspiraţie profetică, fără ajutorul simbolurilor exterioare senzoriale ale lui Dumnezeu” (A. B. Davidson, OT Prophecy, 1903, p. 148; cf. pp. 12-14, 145ff.). Această metodă internă a revelaţiei îşi atinge apogeul său în perioada Noului Testament, care este preeminent era Duhului. Ceea ce este în principal caracteristic pentru această eră este revelaţia prin intermediul cuvântului scris, care poate fi numit apostolic fiind deosebit de inspiraţia profetică. Duhul revelator vorbeşte prin oameni aleşi ca organe ale Sale, dar prin aceste organe într-un asemenea fel încât cele mai tainice procese ale sufletelor lor devin instrumentele prin care El vorbeşte ceea ce este în mintea Sa. Astfel în toate evenimentele sunt aduse în mod clar înaintea noastră trei moduri bine marcate ale revelaţiei, pe care am putea să le denumim respectiv, nu cu o diferenţiere perfectă, este adevărat, dar nu într-un mod greşit, (1) manifestări exterioare, (2) sugestii interioare, şi (3) operaţii simultane. (3)

Această ordine este sugestivă şi cu privire la intimitatea crescândă în operaţiile descoperirii lui Dumnezeu în destinatarii umani imediaţi ai acelei revelaţii. Aceasta sugerează o unire crescândă între divin şi uman în aceste moduri succesive ale revelaţiei. (4)

I. Manifestările externe

Introducere:

Cea mai simplă enumerare şi împărţire a manifestărilor externe este următoarea: (1) Manifestările personale care includ angelofania, teofania, şi, putem include Întruparea şi Hristofania. (2) Manifestările impersonale care includ minunile, sorţul, Urim şi Tumim. Teofania este cea mai înaltă şi mai tipică formă de manifestare externă. Warfield spune:

Teofania poate fi considerată ca forma tipică a „manifestării externe”; dar de partea ei pot fi rânduite toate acele fapte măreţe prin care Dumnezeu se face cunoscut pe Sine, inclusiv minunile exprese, fără îndoială, dar alături de ele stând şi fiecare intervenţie supranaturală în treburile oamenilor, prin care a fost comunicată o mai bună înţelegere a cine este Dumnezeu şi care sunt scopurile Sale de har faţă de o rasă păcătoasă. (5)

De aceea, următoarea schiţă va fi un mod convenabil de a trata acest subiect.

A. Manifestările externe non-teofanii

B. Teofaniile

A. Manifestările externe non-teofanii

1. Sorţul

a. Folosirea lui

Sorţul a fost folosit de mai multe ori în Biblie:

(1) În ziua ispăşirii era folosit pentru a alege ţapul care era eliberat (Levitic 16:8-10).

(2) În timpul împărţirii pământului era folosit pentru a decide moştenirea seminţiilor (Iosua 14:2).

(3) În timpul împărţirii pământului era folosit pentru a alege cetăţile Leviţilor (Iosua 21:4).

(4) În timpul investigaţiei crimei era folosit pentru a izola omul vinovat (Iosua 7; 1 Samuel 14:42; Iona 1:7)

(5) În timpul repartiţiei Numirilor era folosit pentru a împărţi obligaţiile (1 Cronici 24:5; Luca 1:9; Fapte 1:26).

b. Caracterul lui

Caracterul sorţului este rezumat în două pasaje din Proverbe (Proverbe 16:33; 18:18). Domnul a fost cel care a stat în spatele sorţului ca adevăratul descoperitor (Proverbe 16:33). Sorţul era folosit pentru a evita disputa în situaţii dificile (Proverbe 18:18). Aceste fapte presupun lipsa unei alte revelaţii anterioare prin care să se decidă în aceste situaţii. Aceasta în schimb sugerează că sorţul va fi utilizat tot mai puţin în timp ce lumina revelaţiei creşte. Aceasta se întâmplă cu adevărat. În timp ce profeţia este desfăşurată sorţul se retrage în fundal. Menţionarea aprobatoare a sorţului în Proverbe şi folosirea sorţului în Fapte 1 îl determină pe cineva să îşi retragă afirmaţiile că sorţul este demodat. (6) Pe de altă parte, plinătatea revelaţiei în Hristos sugerează că folosirea lui în prezent este minimă şi este potrivită numai în cazuri în care cu siguranţă nu există revelaţia potrivită pe baza căreia să se decidă o problemă.

2. Urim şi Tumim

Urim şi Tumim sunt menţionate în Exod 28:30; Levitic 8:8; Numeri 27:21; Deuteronom 33:8; 1 Samuel 28:6; Ezra 2:63; şi Neemia 7:65. Aceste cuvinte evreieşti înseamnă literal „lumini” şi „perfecţiuni.” ISBE spune:

„… aceste două cuvinte … stau ca două obiecte … una indică da sau echivalentul ei, şi cealaltă nu. Oricare era luată de marele preot din efodul său se credea că este răspunsul la întrebarea pusă.” (7)

Legată de slujba preoţiei Levitice, nu există nici un temei pentru folosirea ei în prezent. Dispariţia ei ca un mijloc al revelaţiei este implicată în Ezra 2:63 şi Neemia 7:65.

3. Minunile

a. Terminologia biblică

1) Lucrări

Cuvintele evreieşti pentru acestea pot fi transcrise prin ma’shim şi `aliloth. Cuvântul grecesc care când este folosit într-un sens tehnic se referă la un miracol înseamnă un act divin.

2) Minuni

Cuvintele evreieşti pentru acestea pot fi transcrise prin pele’, niphla’oth, mophthim. Cuvântul grecesc este ceea ce înseamnă o apariţie neobişnuită sau extraordinară care ne umple de uimire.

3) Puteri

Cuvântul evreiesc este gebhuroth. Cuvântul grecesc este ceea ce se referă la puterea divină arătată în acel caz.

4) Semne

Cuvântul evreiesc poate fi transcris `oth. Cuvântul grecesc indică valoarea revelatorie a cazului care întrupează sau atestă adevărul.

Trebuie să notăm că strict vorbind nu există un cuvânt exact identic cu cuvântul miracol. Totuşi, cele patru cuvinte folosite în testamentul grec singure şi frecvent utilizate în combinaţie pentru a se referi la ceea ce noi numim miracole.

b. Definiţia adecvată

Definiţia care va fi apărată aici este următoarea: O minune este o manifestare extraordinară, răscumpărătoare, externă a puterii lui Dumnezeu care produce uimire în oameni şi este răscumpărător revelatoare.

Această definiţie întrupează cele trei concepţii specifice ale minunilor date în terminologia biblică. Ele sunt:

(1) lucrări sau puteri [Cu alte cuvinte, ele sunt „o manifestare extraordinară a puterii lui Dumnezeu.”]

(2) minuni [Cu alte cuvinte, ele sunt lucruri care „produc uimire în oameni.”]

(3) semne [Ele sunt lucruri care sunt „revelatoare pentru răscumpărare.”]

c. Deosebirea fundamentală

Această definiţie întrupează o concepţie specifică a deosebirii necesare oricărei definiţii a minunii. Dar înainte de a apăra deosebirea adecvată, trebuie să menţionăm mai multe deosebiri improprii.

1) Deosebiri improprii

a) Minunea în opoziţie cu natura

Berkouwer şi Kuyper au asaltat concepţia de minune ca un act al lui Dumnezeu împotriva naturii (contra naturam). Ei au judecat corect că ideea de minuni ca împotriva naturii este adesea construită alături de linii deiste. Kuyper spune bine:

Acum suntem justificaţi să spunem că miracolul provoacă natura, încalcă legea naturală, sau trece dincolo de natură? Acceptăm că toate aceste reprezentări sunt deiste şi nu ţinem seama de elementul moral. Dacă consideri cosmosul ca un produs creat de Dumnezeu, care pe viitor stă în exteriorul Său, că a devenit dezordonat, şi acum este restaurat de El din afara lui, cu o astfel de reprezentare mecanico-deistă trebuie să menţionezi ceva care este împotriva sau mai presus de natură; dar cu penalitatea că nu vei înţelege niciodată miracolul. Aşa face ceasornicarul, care face ceasul şi îl răsuceşte, şi când nu mai funcţionează, îl repară cu instrumentele sale; dar nu aceasta este metoda urmărită în re-creare. Dumnezeu nu stă deistic împotriva cuvântului, ci prin puterea imanentă El îl poartă şi îl păstrează în existenţă. Ceea ce tu numeşti putere naturală sau lege naturală nu este altceva decât puterea imanentă a lui Dumnezeu şi voia lui Dumnezeu care păstrează imanent această putere, în timp ce amândouă depind de sfatul Său transcendent. (8)

b) Puterea mijlocită în opoziţie cu puterea directă

Teologii sensibili la această dificultate s-au întors la o deosebire între puterea lui Dumnezeu directă şi cea mijlocită. Puterea directă a lui Dumnezeu este privită ca întrerupând puterea mijlocită a lui Dumnezeu care acţionează în natură prin cauze secundare. Există dificultăţi cu această deosebire. Această deosebire, de exemplu, înlătură traversarea Mării Roşii din categoria minunilor deoarece cauza secundară a vântului de est a fost implicată (Exod 14:21). Când mijloacele create sunt eliminate ca mijloace ale minunii, multe lucruri care în mod obişnuit sunt privite ca minuni încetează să mai fie minuni. Observaţi Isaia 37:36 şi toate intervenţiile îngerilor în istorie. Nu se subliniază nici o astfel de distincţie sau absenţa mijloacelor în întâmplările biblice.

Nicăieri nu observăm tendinţa de a păstra miraculosul prin eliminarea agenţilor sau instrumentelor din activitatea Divină. Se raportează calm că vântul a împărţit apele Mării Roşii (Exod 14:21). Dar minunea de la Marea Roşie nu este jefuită de miraculos prin folosirea acestui mijloc. Nici Scriptura nu atribuie minunile exclusiv lui Dumnezeu, fără ca omul să aibă un rol în ele. Citim că Dumnezeu l-a trimis pe Moise ca să facă semne şi minuni … (9)

c) Povestea psihică normală în opoziţie cu povestea psihică

Respingerea unor astfel de concepţii poate părea că reduce un miracol la orice eveniment sau poveste surprinzătoare. De vreme ce minunile nu pot fi definite în termenii unei distincţii în puterea lui Dumnezeu, atunci ele sunt definite în termenii unei distincţii în psihicul uman. Aceasta este la fel de greşit. Numirea evenimentelor miraculoase nu numai ca minuni, ci puteri, afirmă că în definiţia lor este necesară aceeaşi distincţie în acţiunea puterii lui Dumnezeu.

2) Distincţia potrivită

a) Afirmaţia ei

În timp ce o distincţie între operaţiile directe şi cele mijlocite ale puterii divine nu este subliniată cu o referire la minuni, alta este: Cea între acţiunile lui Dumnezeu ca creator şi acţiunile sale ca răscumpărător. Observaţi definiţia „o manifestare răscumpărătoare extraordinară a puterii lui Dumnezeu.” Aceasta continuă – folosind terminologia lui Kuyper – de la principiul special, nu natural al lui Dumnezeu. (10) Observaţi celelalte utilizări ale terminologiei Biblice cu referire la lucrările de creaţie ale lui Dumnezeu.

b) Legătura ei cu natura minunilor

Aceasta înseamnă în primul rând, că minunile nu sunt direcţionate împotriva naturii (contra naturam) ci împotriva păcatului (contra peccatum). Berkouwer remarcă:

Iată de ce puterea miraculoasă a împărăţiei nu este direcţionată contra naturam ci contra peccatum şi împotriva consecinţelor oribile ale păcatului. Dumnezeu şi natura nu se ciocnesc în miracole; împărăţia şi vinovăţia, împărăţia lui Dumnezeu şi împărăţia întunericului se ciocnesc. Diavolii sunt daţi afară de Duhul Sfânt cu venirea împărăţiei (Matei 12:28). Necredinţa face lumea absolută, făcând-o autonomă şi o taie de la originea ei. În credinţă omul vede din nou lumea ca în mâna lui Dumnezeu şi este făcut un comunicant în activitatea Sa răscumpărătoare. (11)

Atunci, minunile sunt direcţionate împotriva absolutului greşit al unei ordini păcătoase lumeşti pe care îl realizează păcătosul.

Totuşi, aceasta nu ne dă o distincţie în puterea lui Dumnezeu, dar numai în psihicul uman. Astfel, în al doilea rând, în timp ce minunile nu sunt contra naturam, ele sunt supra naturam. Creaţia nu se poate salva pe sine prin puterea sa inerentă. Ele nu sunt împotriva naturii, ci mai presus de natură. Aici, desigur, natura este definită în termenii imanenţei penetrante a lui Dumnezeu şi nu deist. James Orr remarcă: „Întregul sistem al naturii, în relaţiile sale reciproce, este o unitate, şi totul, în cele din urmă, depinde de Dumnezeu, a cărui voinţă, călăuzită de înţelepciunea sa, este legea finală – legea tuturor legilor şi cauza tuturor cauzelor.” (12)

Biblia vorbeşte despre acestea care au o putere previzibilă şi limitată. Acest principiu natural al puterii lui Dumnezeu este o ordine previzibilă. Biblia presupune că omul are o cunoştinţă obişnuită a limitelor ordinii create. Puterea acestui principiu natural nu poate face natura, adică creaţia veche, să fie în stare să îşi atingă scopul sau să se răscumpere pe sine. Astfel, există nevoia unei operaţii noi, speciale, dacă creaţia va fi răscumpărată şi îşi va atinge scopul ei. Noua operaţie răscumpărătoare a lui Dumnezeu este diferită faţă de lucrarea sa creativă veche. Nu doar ca şi contra peccatum, ci ca supra naturam, ocaziile sale aduc uimire prin manifestările lor exterioare.

d. Semnificaţia revelatoare

1) Afirmată

Această legătură a minunilor cu activitatea răscumpărătoare a lui Dumnezeu impune legătura sa indestructibilă cu revelaţia răscumpărătoare. Acţiunile puterii lui Dumnezeu în creaţie au fost productive de revelaţie răscumpărătoare. Această înţelegere împiedică supraaprecierea minunii ca revelaţie. Minunea nu este revelatoare în mod unic. Fiecare realitate creată dă mărturie despre Dumnezeu. Unicitatea minunii ca şi revelaţie este că ea este revelatoare a răscumpărării. Pentru un folos particular să observăm în această legătură că terminologia biblică a minunii: putere, semn, minune, lucrare, apare cu referire la revelaţia lui Dumnezeu în lucrările vechii creaţii. Acest fenomen exegetic confirmă faptul că deosebirea crucială necesară pentru a înţelege miracolul este deosebirea dintre manifestările externe ale puterii lui Dumnezeu în vechea creaţie şi în noua creaţie.

Această definiţie întrupează legătura indestructibilă dintre minune, răscumpărare şi revelaţia răscumpărătoare. Observaţi în special Fapte 3:11-16; 4:29, 30; Evrei 2:4; Fapte 6:8-10, 14:3; Romani 15:19; 2 Corinteni 12:12. Este necesară observarea celor două distincţii diferite de aici.

Prima distincţie este o distincţie care trebuie să fie făcută între minunile care stau într-o relaţie tipică relaţiei cu noua creaţie şi cele care stau într-o relaţie substanţială cu noua creaţie. Cu alte cuvinte, anumite minuni simbolizează noua creaţie. Altele sunt de fapt o parte a ei.

Dacă amândouă feluri de minuni, oricât de puternic contrastează între ele, poartă acelaşi caracter în fundul sufletului, acesta este total diferit faţă de minunile reale, care nu au loc ca pilde (), ci invadează lumea realităţii. Gândiţi-vă doar la naşterea Isaac, la naşterea lui Hristos, la învierea sa, la revărsarea Duhului Sfânt, etc. Scopul acestor minuni, care formează o întreagă clasă prin ele însele, stă în altă parte, chiar în aceasta, că re-crearea rasei noastre nu putea fi elaborată doar prin regenerarea şi iluminarea individuală a câtorva aleşi, ci trebuie să aibă loc în centrul organismului umanităţii. Şi de vreme ce acest organism în centrul său nu există doar psihic, ci în acelaşi timp şi fizic, şi re-crearea acestui centru nu putea fi efectuată, cu excepţia cazului în care lucrarea era şi psihică şi fizică, ceea ce se simte cel mai intens în misterul întrupării. Întruparea este centrul întregii acţiuni centrale, şi toate minunile care aparţin acestei categorii sunt înclinate să înceapă această întrupare, sau sunt rezultatele imediate ale acesteia, ca şi învierea. Dacă neglijăm deosebirea dintre această categorie de minuni centrale reale şi categoria minunilor caracteristice la periferie, toată claritatea din punctul nostru de vedere se pierde; sau dacă aceasta este pierdută din vedere, că deopotrivă aceste minuni reale şi caracteristice stau în legătură imediată cu minunea atotcuprinzătoare care uneori fac un scop ultim din această ordine a lucrurilor. (13)

A doua distincţie este aceasta: O distincţie trebuie să fie făcută cu referire la tripla revelaţie pe care minunile o susţin la revelaţia răscumpărătoare. Minunile întrupează revelaţia răscumpărătoare. Actele răscumpărătoare sunt inerent revelatoare. Observaţi vindecările din evanghelie. Ele descoperă acea răscumpărare care extinde domeniul material. Kuyper afirmă bine:

Ordinea care este fondată în natura rasei noastre, o face să treacă, de faptul că re-crearea trupului şi a cosmosului zăboveşte până la sfârşit. Dacă un miracol ca acesta, în acel sens special pe care îl considerăm aici, nu ar fi apărut până la parousia, puterea mântuitoare nu ar fi avut decât un efect spiritual. Ar fi putut fi regenerarea, adică palingenesis a sufletului; dar nimic mai mult. O putere ar fi capabilă în mod clar de a rupe psihic domnia păcatului; dar aceeaşi putere ar fi în stare să anuleze nenorocirea, care este rezultatul păcatului, a fost promisă în cuvânt, dar nu ar fi fost manifestată în faptă, şi ca o necunoscută x ar fi fost o piatră de poticnire de care credinţa s-ar fi poticnit. Întregul domeniu al speranţei creştine ar fi rămas în afara noastră incapabil de a fi asimilat. Aceasta a fost împiedicată numai de faptul că deja în această dispensaţie, prin model sau probă, puterea lui palingenesis este arătată în domeniul materiei. În acest sens ele sunt numite „semne”. Aceasta ne arată că există o putere capabilă să verifice orice rezultat al păcatului în lumea materială. De aici forţele naturii au fost mustrate, hrănirea fără trudă, vindecarea celui bolnav, învierea celui mort, etc.; în totalitate manifestări ale puterii, care nu a fost istovită în efort în acel moment, au fost perpetuate de tradiţia Scripturii pentru toţi oamenii şi pentru orice generaţie, pentru a oferi o fundaţie stabilă pentru speranţa tuturor generaţiilor. (14)

Minunile atestă revelaţia răscumpărătoare. Ele dovedesc autenticitatea mesagerilor lui Dumnezeu. Mai sunt necesare încă două comentarii aici. (1) Minunile nu fac credinţa inutilă. (15) În ele însele ele nu sunt mai capabile de a crea credinţa decât Cuvântul lui Dumnezeu pe care ele îl adeveresc. Observaţi în special Luca 16:29-31. (2) În alt sens, revelaţia răscumpărătoare adevereşte minunile. Simpla întâmplare a unei minuni nu validează un mesaj sau un mesager decât dacă mesajul său este consecvent cu revelaţia anterioară. Observaţi Deuteronom 13:1. Există minuni care însoţesc apariţia omului fărădelegii (2 Tesaloniceni 2:9). Berkouwer afirmă:

Este remarcabil că Scriptura vorbeşte în legătură cu viitorul, despre semne şi minuni pe care antihristul le va săvârşi. Auzim despre o viitoare parousia a lui Satan, despre faptul că el va lucra cu putere, cu „semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii” (2 Tesaloniceni 2:9, 10) Auzim despre „duhuri de draci, cari fac semne nemaipomenite, şi cari se duc la împăraţii pământului întreg” (Apocalipsa 16:14). Mari minuni sunt prezise: „făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor” (Apocalipsa 13:13). Mai citim că oamenii vor fi înşelaţi de aceste minuni (Apocalipsa 13:14). (16)

În final, minunile simbolizează revelaţia răscumpărătoare (Evrei 6:5). „Atunci minunile devin o probă a ceea ce se va întâmpla când puterea lui Dumnezeu va fi exprimată în întregime şi când domnia sa va fi totală.” (17)

2) Aplicată:

Dacă ceva devine clar într-un studiu despre minuni, aceasta este corelaţia dintre răscumpărare, revelaţie şi minune. Legătura are mai multe feţe şi este indestructibilă. Astfel, apariţia minunilor în istorie este guvernată de structura răscumpărării şi a revelaţiei. Deosebirile dintre perioadele creative şi cele continuatoare în revelaţia răscumpărătoare şi între revelaţia răscumpărătoare obiectivă şi cea obiectivă de asemenea guvernează apariţia minunilor. Minunile au legătură cu mari epoci şi persoane ale istoriei răscumpărării. Încetarea revelaţia răscumpărătoare obiective cu încheierea perioadei apostolice creează presupunerea că încetarea generală a minunilor împreună cu încheierea acelei perioade.

Relaţia apropiată dintre răscumpărare, revelaţie şi cazurile miraculoase ne oferă unealta prin care putem trasa o linie de demarcaţie între perioada apostolică şi perioada care o succedă până la sfârşitul erei.

4. Angelofaniile

Sub acest titlu ne mutăm de la manifestări externe impersonale la cele personale. Scopul meu este să confrunt multe dintre cele mai importante texte unde îngerii joacă un rol în revelaţia răscumpărătoare. Amintiţi-vă că apariţiile îngerilor implică luarea de către ei a unei forme vizibile.

a. Vechiul Testament

Următoarele pasaje sunt relevante: Geneza 18-19, 28:12, 32:1,2; Deuteronom 33:2; Iov 33:23; 1 Împăraţi 13:18; Daniel 8:13, 9:11, 10:5; Zaharia 1:7. Noul Testament asociază îngerii cu perioada pregătitoare a revelaţia răscumpărătoare (Evrei 1-2) şi în special cu darea legii lui Moise (Fapte 7:53; Galateni 3:19). Prezenţa îngerilor a manifestat şi gloria şi inferioritatea sa în contrast cu revelaţia Noului Testament prin Fiul (Evrei 2:2, 3).

b. Noul Testament

Activitatea îngerilor în Noul Testament poate fi analizată după cum urmează:

1) În Viaţa lui Hristos ei sunt asociaţi cu a Sa …

a) Naştere: Matei 1:20, 2:13,19; Luca 1:11, 2:9

b) Misiune: Matei 4:16

c) Suferinţă: Matei 26:53; Luca 22:43

d) Înviere şi Înălţare: Matei 28:2,5; Luca 24:23; Ioan 20:12; Fapte 1:10

e) Întoarcere: Matei 16:27, 25:31; Marcu 8:38; Luca 9:26; I Tesaloniceni 3:13

2) În misiunea Apostolilor ei sunt la fel de activi …

Observaţi Fapte 5:19; 8:26; 10:3, 11-13; 12:7; 23:9; 27:23; Apocalipsa 22:6, 16.

B. Teofaniile

1. Definiţie

Termenul theofanie, este derivat din teos şi . Astfel acesta înseamnă o apariţie a lui Dumnezeu. Termenul indică o manifestare a lui Dumnezeu faţă de simţurile noastre naturale, în special faţă de ochii noştri, într-o formă vizibilă. Teofania trebuie să fie deosebită faţă de alte manifestări externe ale unui caracter revelator dacă este impersonal (minuni) sau personal (îngeri). Aceasta este o manifestare externă, personală, directă a lui Dumnezeu. Pe de altă parte, teofania ca o manifestare externă a lui Dumnezeu trebuie să fie deosebită de manifestările interne ale lui Dumnezeu prin viziuni sau vise. Viziunile şi visele din Geneza 15:1-21, 20:3-7, 37:5, 46:2 sunt într-un contrast frapant faţă de manifestările teofanice prin ceea ce le înconjoară în Geneza. (Pentru a ilustra aceasta observaţi Geneza 1:28; 2:16; 3:8-24; 4:6-7, 9-16; 5:24; 6:13-7:5; 8:15, 16; 9:1-17; 12:1-3; 12:7; 13:14-18 contrastează cu 15:1-21.)

2. Formele sale

Pot fi deosebite câteva forme şi feluri de teofanie.

a. Există înfăţişări antropomorfice (Geneza 12:7; 18:2; 17:1; 26:2; 32:24; 35:9).

b. Există înfăţişări ne-antropomorfice (Exod 3:2- 4:17; 13:21, 22; 19:18-20; Marcu 1:10).

c. Există vorbirea directă fără o înfăţişare vizibilă (1 Samuel 3:11; Marcu 1:11; 9:7; Ioan 12:28, 29).

d. Există înfăţişări ale „îngerului Domnului.”

Următoarele pasaje sunt relevante pentru acest subiect: Geneza 16:7; 18:2; 22:11; 24:7, 40; 31:11; 32:24; 48:15 şi următoarele versete; Exod 3; 13:21; 14:19; Exod 23:20 şi următoarele versete, 32:34-33:17; Numeri 20:16; Iosua 5:13 – 6:2; Judecători 2:1-5; 6-11 şi următoarele versete; 13:2 – 23; Isaia 63:8, 9.

Misterul şi complexitatea a pătruns subiectul „Îngerul Domnului.” Această fiinţă pare a fi un mesager divin diferit de Dumnezeu. Observaţi Exod 23:20; Isaia 63:8, 9. El este adesea identificat ca Dumnezeu, totuşi comparaţi Exod 23:21; Geneza 16:13; Exod 3:2-7; Judecători 6:11; 13:2-23. În mod sigur el nu este un înger în sensul obişnuit al termenului. Observaţi Exod 32:34-33:17 cu 23:20 şi următoarele versete; Geneza 48:15. Oehler descrie punctul de vedere cel mai acceptabil cu privire la acest înger. El spune că El este „o prezentare de sine a lui Iehova intrând în sfera creaturii şi este una în esenţă cu Iehova; şi totuşi este diferit de El.” (18) Observaţi şi menţionarea lui Davidson din ISBE. „În îngerul Domnului el (Iehova) este pe deplin prezent ca Dumnezeu al legământului poporului său pentru a-i răscumpăra.” (19)

e. Există întrupare.

Observaţi Ioan 1:14, 18; Coloseni 1:15,19. Inevitabil creştinul se gândeşte în direcţia Logos-ului pre-întrupat când terminologia şi conceptele sunt aduse înaintea sa ca mai sus. Întruparea poate fi văzută corect ca o formă culminantă a teofaniei.

3. Apariţia ei

O trecere în revistă a modurilor de revelaţie teofanică şi profetice din Vechiul Testament justifică pe deplin afirmaţia că Moise culminează perioada teofanică primitivă şi că revelaţia în perioada post-Mozaică a Vechiului Testament este dată prin modul profetic. Desigur, nu că acest contrast este absolut, dar el este cu toate acestea frapant de a observa preponderenţa teofaniei în Pentateuh făcând loc preponderenţei profeţiei în restul Vechiului Testament. Conform ilustraţiei dată mai sus de aceasta este cea din Geneza. O considerare a lui Deuteronom 18:15 şi Numeri 12:6 unde instituirea şi natura slujbei profetice sunt descrise ar fi putut avertiza această tranziţie. Observaţi şi Deuteronom 34:10 cu privire la aceasta.

În mod caracteristic la fel ca şi începutul istoriei umane, profeţii vorbesc despre o teofanie escatologică ce va desăvârşi istoria. Conform Psalmul 50:3; 96:13; Isaia 2:21; 30:27, 40:3-11; Mica 1:3; 4:7; Ţefania 3:8; Ioel 3:17; Zaharia 2:10f, 14:9; Maleahi 3:1. Aceasta va fi revelaţia definitivă a lui Dumnezeu pentru mântuire şi judecată pe care teofania Vechiului Testament nu a furnizat-o.

Această teofanie prezisă ajunge în persoana lui Isus, Iehova al Vechiului Testament, Dumnezeul Întrupat. În Noul Testament nu există înfăţişări antropomorfice ale lui Dumnezeu. Nici o înfăţişare a îngerului Domnului nu ne confruntă. (Fapte 12:7 este o excepţie notabilă.) Acestea s-au împlinit în Fiul Întrupat, vocea Tatălui care aduce mărturie Fiului, (Marcu 1:11, 9:7; Ioan 12:28), şi Duhul ca un porumbel odihnindu-se peste Fiul. Teofania finală vine în ziua Domnului, original ziua lui Iehova, acum ziua Domnului Isus când El vine în slava Sa (2 Petru 3:8-10, 12, 18; Matei 25:31).

4. Semnificaţia ei

a. Teofania subliniază caracterul supranatural inevitabil al revelaţiei. Warfield spune:

Caracterul supranatural complet al revelaţiei dat de teofanii este evident. Cel care nu va admite că Dumnezeu vorbeşte cu omul, pentru a face de cunoscut scopurile Sale amabile cu privire la el, nu trebuie decât să recurgă la pronunţarea poveştilor legendare. Realitatea obiectivă a modului de comunicare care este adoptat este intensă, şi se renunţă la aceasta pentru observarea cu un accent mai mare. În viaţa naturală a omului Dumnezeu vine nepoftit într-o manieră pur supranaturală, purtând o comunicare pur supranaturală. În aceste comunicări ne sunt oferite doar o serie de „mesaje goale ale lui Dumnezeu.” (20)

b. Teofania ca un mod de revelaţie posedă o anume superioritate ca demnitatea, favoarea, şi privilegiul acordat destinatarilor ei. Această demnitate provine în parte din faptul de a fi modul elementar prin care Dumnezeu a vorbit la începutul lumii şi cu Patriarhi. Mai special ea se explică pe baza apropierii fizice faţă de Dumnezeu care este implicată, ca să spun aşa, prin relaţiile personale, directe şi intime cu care Dumnezeu este conferit. Conform Numeri 12:6. Warfield remarcă:

Circumstanţa în care Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, nu prin vis sau viziune ci gură către gură, este într-adevăr anunţată (Numeri 12:8) ca o dovadă a favorii specifice arătată lui Moise şi chiar a prestigiului superior al lui Moise deasupra altor organe de revelaţie: Dumnezeu i-a îngăduit o intimitate a comunicării pe care El nu a acordat-o altora. Dar deşi Moise a fost astfel distins mai presus de toţi ceilalţi în afacerile lui Dumnezeu cu el, nu se face nici o distincţie între descoperirile date prin el şi cele date prin alte organe ale revelaţiei din punct de vedere al Divinităţii sau al autorităţii. Şi dincolo de aceasta nu avem nici o garanţie Scripturală de a continua în a contrasta un mod de revelaţie cu altul. (21)

II. Sugestia internă: profeţia

A. Terminologia biblică

1. Profet (Nabhi’)

Etimologia acestui cuvânt este neclară. Folosirea lui în Vechiul Testament trebuie să dicteze înţelesul său. Pentru B.B. Warfield şi E.J. Young, înţelesul său trebuie să fie cel al unui „purtător de cuvânt divin” sau un „purtător de cuvânt pentru Dumnezeu.” Warfield spune:

Pasajul fundamental care aduce înaintea noastră evenimentul central în maniera cea mai vie este, fără îndoială, povestirea însărcinării lui Moise şi Aaron dată în Exod 4:10-17; 7:1-7. Aici, în cele mai expresive cuvinte, Iehova declară că El care a făcut gura poate fi cu ea pentru a o învăţa ce să vorbească, şi anunţă funcţia precisă a unui profet de a fi „o gură a lui Dumnezeu,” care nu vorbeşte cuvintele sale ci cuvintele lui Dumnezeu. Prin urmare, numele evreiesc pentru „profet” (nabhi’), oricare ar putea fi etimologia sa, înseamnă în toată Scriptura doar „purtător de cuvânt,” cu toate că nu „purtător de cuvânt” în general, ci purtător de cuvânt prin eminenţă, adică, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu; şi formula caracteristică prin care o declaraţie profetică este anunţată este: „Cuvântul lui Iehova a venit la mine,” sau scurt „spune Iehova”. (22)

Următoarele folosiri ale lui „nabhi” fac clar acest înţeles. Observaţi Exod 4:10-17 şi comparaţi aceasta cu 7:1-7. Observaţi şi implicaţiile folosirii importante din Deuteronom 18:15-22, în special v. 18b. Observaţi şi implicaţiile clare găsite în chemarea lui Ieremia la slujba profetică în Ieremia 1:5, 6, 17 conform 15:15-19.

2. Profeţia (Nabhah)

Young crede că acesta este un verb denominativ derivat din substantivul, profet. Acesta înseamnă a acţiona ca un profet. (23) Conform Amos 7:10-17; Ezechiel 37:4-7. De aceea, a profeţi înseamnă a declara Cuvântul lui Dumnezeu. Totuşi, în anumite contexte o altă implicaţie domină înţelesul verbului. A acţiona ca un profet înseamnă uneori să acţionezi neobişnuit, încântător aşa cum au acţionat uneori profeţii. Acest înţeles ne anunţă că în unele cazuri purtarea încântătoare i-a caracterizat pe profeţi. Conform 1 Samuel 10:5; 1 Samuel 18:10; 19:18-24; 1 Împăraţi 18:29; Ieremia 29:26. (24)

3. Vizionar (Ro’eh, Hozeh)

Aceste cuvinte îl indicau pe profetul lui Dumnezeu şi erau în esenţă sinonime cu Nabhi’. Conform 1 Samuel 9:9; Isaia 30:9, 10. Ultimul pasaj ca şi etimologia acestor termeni sugerează puţin mai multă informaţie. Aceşti termeni subliniază metoda de primire a revelaţiilor care caracterizau doctrina profetică. Aceşti oameni au văzut „viziuni”. De aceea, este corect să spunem că nabhi’ subliniază relaţia profetului cu poporul; ro’eh subliniază relaţia sa cu Dumnezeu. Ro’eh subliniază recepţionarea mesajului, Nabhi’ transmiterea unui mesaj. (25)

B. Perioada ei predominantă

În tratarea teofaniei, a fost observat un contrast frapant (deşi nu absolut) între modurile de revelaţie culminând cu Moise şi cei care l-au urmat. În timp ce modul profetic de revelaţie prin viziuni şi vise are loc înainte de Moise (Geneza 15:1, 20:3-7, 37:5, 46:2) aceasta devine predominantă în perioada teocratică. Acest contrast frapant este explicat de instituţia teocratică, profetică stabilită de Cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom 18:9-22.

Acest pasaj începe prin interzicerea unor orori prin care naţiunile din Canaan au căutat revelaţia supranaturală. În acest context, (observaţi legătura dintre versetele 14 şi 15) Dumnezeu promite că va ridica un profet pentru Israel. Aceasta indică spre faptul că era necesară continuarea revelaţiei pentru Israel. Astfel Dumnezeu va ridica un profet pentru a împlini nevoile poporului său. (26)

Întrebarea crucială cu care se confruntă acest pasaj este cea a identităţii profetului. Cine este profetul din v. 15, 19? Câteva consideraţii biblice clare cer o trimitere Mesianică pentru acest pasaj.

(1) Substantivul la singular implică aceasta.

(2) Comparativul „ca mine” implică aceasta. Observaţi Deuteronom 34:10.

(3) Interpretarea tradiţională a evreilor favorizează aceasta. Conform Ioan 6:14; 4:25; 1:20, 21. Această interpretare tradiţională era individualistă şi escatologică, dacă nu mesianică, Ioan 7:40, 41.

(4) Dovada directă a Noului Testament cere aceasta. Conform Ioan 5:45-47, Ioan 5:43 conform Deuteronom 18:19; Fapte 3:23.

Alte consideraţii indică o referire la instituţia profetică, linia profeţilor în Israel.

(1) Legătura cu contextul anterior indică spre instituţia profetică. Observaţi versetele 9-14. Ce bine ar fi putut face un profet Mesia îndepărtat faţă de acest popor?

(2) Contextul mai larg al cărţii Deuteronom indică spre instituţia profetică. (27)

(3) Această referinţă este necesară pentru a explica existenţa instituţiei profetice. (28)

(4) Referinţa lui Luca 11:50, 51 la Deuteronom 18:19 indică spre această concluzie. Conform Fapte 3:23.

(5) Referinţa la testul din versetele 20-22 indică în acest sens.

La prima privire această referinţă dublă poate părea contradictorie. De fapt, Noul Testament ne învaţă că Duhul lui Hristos era cel care a vorbit în toţi profeţii. Conform Fapte 3:21b-24 şi 1 Petru 1:11. (Observaţi că referinţa la „Samuel şi la succesorii săi după el” că compune „toţi profeţii”: aceasta este o referinţă specifică la instituţia profetică teocratică. Această referinţă este foarte apropiată de citarea lui Deuteronom 18:18, 19 şi este cea mai interesantă.) (29) Această referinţă dublă este o dovadă a împlinirii germinate şi apoi a împlinirii complete.

Deuteronom 18:15, 18 ridică întrebarea relaţiei dintre Moise şi profeţi. (30) Această întrebare primeşte un răspuns definitiv în al doilea pasaj principal cu referire la instituţia profetică teocratică, Numeri 12:1-8. Trebuie subliniate câteva puncte importante din acest pasaj.

(1) Întrebarea nu este legitimitatea profeţilor. Conform Numeri 11:29.

(2) Moise ocupă un loc al intimităţii superioare cu Dumnezeu şi autoritate în poporul lui Dumnezeu prin comparaţie cu profeţii (Numeri 12:7, 8).

(3) Superioritatea lui Moise este rezumată în moduri diferite prin care Dumnezeu comunică cu Moise în comparaţie cu profeţii. Moise obţine revelaţia prin teofanie, profeţii prin viziuni, vise. Diferenţa dintre aceste mijloace este caracterizată ca diferenţa dintre a vorbi „deschis” şi nu în „vorbiri întunecate.” Astfel, revelaţiei lui Moise i se atribuie o claritate superioară.

Două concluzii pot fi deduse din aceste puncte.

(1) Instituţia profetică teocratică a profeţie a fost inferioară revelaţiei Mozaice şi astfel, a susţinut-o.

(2) Metoda obişnuită a revelaţiei către profeţi era cea a sugestiei interioare (viziuni şi vise). (31)

C. Distincţiile sale necesare

Există o distincţie triplă cu referire la profeţi şi profeţie pe care datele deja examinate o imprimă. În cel mai larg sens profeţii sunt purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, unul prin care Dumnezeu transmite revelaţia spre poporul său. Într-un sens mai strict, profeţii sunt vizionari de viziuni. Aici profeţii desemnează pe cineva care a primit o formă particulară de revelaţie. În cel mai strict sens, profeţii sunt reprezentanţi ai instituţiei profetice teocratice ridicată pentru Israel în ţinutul Palestinei.

P R O F E Ţ I

NOTE:

(1) Conform Scripturilor Moise a fost un profet (Fapte 7:52 conform versetelor 20-44) doar în cel mai larg sens. Conform Deuteronom 34:10, Deuteronom 18:15

(2) Acest tabel explică Fapte 3:18-24 în contrast cu Luca 11:50-51.

D. Definiţia sa proprie

Ca mod al revelaţiei, profeţia trebuie să fie deosebită faţă de teofanie în faptul că comunicarea divină nu este mijlocită prin lumea externă, ci este comunicată interior. Aceasta trebuie să fie deosebită de inspiraţie deoarece în profeţie mintea umană este pasivă în producerea mesajului. Acolo este suspendată conştiinţa normală şi este prezentat mesajul divin. Inspiraţia implică utilizarea activă a minţii umane în producerea mesajului. (32)

E. Caracterul ei autoritar

Mai multe întrebări sunt ridicate de datele trecute în revistă cu referire la autoritatea absolută a mesajului profetic. Observaţi în special Numeri 12:1-8.

1. Superioritatea lui Moise faţă de profeţi implică oare o autoritate inferioară a mesajului lor? Nu. Nu este nici un contrast în acest punct.

Dar chiar dacă Moise a fost deosebit astfel mai presus de toţi ceilalţi în afacerile lui Dumnezeu cu el, nu se face nici o deosebire între revelaţiile date prin el şi cele date prin alte organe ale revelaţiei din punct de vedere al Divinităţii sau al autorităţii. Şi dincolo de aceasta nu avem nici o garanţie scripturală de a merge mai departe în a contrasta un mod al revelaţiei cu celălalt … În orice diversitate de forme, prin orice varietate de moduri, în orice stadii deosebite este oferită, ea este întotdeauna revelaţia unui singur Dumnezeu, şi întotdeauna singura revelaţia răscumpărătoare care se dezvoltă consecvent a lui Dumnezeu. (33)

2. Identificarea profeţiei prin mijlocul viselor şi viziunilor implică faptul că ele erau lăsate în propriile lor puteri de a comunica mesajul primit?

Nu. Modul profetic al revelaţiei implică şi recepţionarea şi transmiterea mesajului. Observaţi semnificaţia terminologiei duble a lui nabhi şi ro’eh. Primul cuvânt subliniază transmiterea, al doilea recepţionarea mesajului.

Procesul revelaţiei prin profeţi era un proces prin care Iehova a pus cuvintele Sale în gurile profeţilor, şi profeţii au vorbit precis acele cuvinte şi nu altele. Deci profeţii au afirmat numai aceasta. „Apoi Iehova şi-a folosit mâna sa, şi mi-a atins gura,” explică Ieremia în relatarea sa a cum a primit profeţiile sale, „şi Iehova mi-a spus, Iată, am pus cuvintele Mele în gura ta” (Ieremia 1:9; conform v. 14; Isaia 51:16; 59:21; Numeri 22:35; 23:5, 12, 16). Prin urmare, cuvintele „cu care” ei au vorbit nu erau ale lor ci ale Domnului: „Şi El mi-a spus,” afirmă Ezechiel, „Fiul omului, du-te la casa lui Israel, şi spune-le cuvintele Mele!” (Ezechiel 3:4). Acesta este un proces a nimic altceva decât „dictare” care este descris astfel (2 Samuel 14:3, 19), deşi, desigur, întrebarea ar putea rămâne deschisă cu privire la procesele exacte prin care a fost înfăptuită această dictare. (34)

Ca o confirmare a celor afirmate mai sus, comparaţi aceste pasaje: Deuteronom 18:18, 19, 20, 21, 22; Ieremia 1:9, 5:14; Isaia 51:16; Numeri 22:35; 23:5, 12, 16; Ezechiel 3:4; Exod 4:10-17.

3. Oare faptul că modul profetic de revelaţie implică şi recepţia şi transmiterea unui mesaj implică un control mecanic al profetului şi suspendarea umanităţii sale? Nu. Controlul lui Dumnezeu asupra profetului este organic, nu mecanic. Dumnezeu a adaptat profetul la profeţie, înainte de a adapta profeţia la profet. Ca să spun aşa, Dumnezeu foloseşte instrumentele sale în conformitate cu naturile lor şi formează acele naturi având scopurile sale în minte. Aceasta nu este o contradicţie cu deplina divinitate şi autoritate a cuvântului profetic, care este pătruns cu urmele personalităţii lui Isaia sau a lui Amos. (35)

III. Operaţia simultană: Inspiraţia

A. Perioada ei predominantă

Klooster afirmă: „Acest mod de revelaţie este cel mai predominant în perioada de după Cincizecime a Noului Testament. Prin acest mijloc apostolii s-au angajat în predicarea şi învăţarea lor, şi în special au produs epistolele lor.” (36)

Ascendenţa sa în această perioadă poate arăta spre faptul că ea este cea mai avansată metodă de revelaţie. În teofanie, Dumnezeu îl confruntă pe om în lumea externă. În profeţie, în lumea internă. În inspiraţie, acţiunea divină şi cea umană sunt unite.

B. Distincţia sa necesară

Inspiraţia ca un mod al revelaţiei şi inspiraţia ca o metodă de inscripturare trebuie să fie deosebite. Inspiraţia este modul numai a unei părţi din revelaţia divină. Aceasta este metoda întregii inscripturări. Kuyper remarcă:

În studiul factorilor inspiraţiei ar fi potrivit să începem cu o distincţie ascuţită între inspiraţie ca un mijloc al revelaţiei şi inspiraţiei Sfintei Scripturi. Dacă, de exemplu, iau Psalmul cincisprezece, se poate pune întrebarea cum, în ce fel, şi cu ce ocazie cântăreţul a fost inspirat cu conţinutul acestui cântec, şi care este relaţia între ceea ce el însuşi a cântat şi ce Dumnezeu a cântat în şi prin el; dar acestea sunt total diferite faţă de întrebarea prin ce acţiune a Duhului Sfânt a fost adoptat acest cântec vechi în manuscrisul sfânt, chiar în forma aceasta, prin care el a devenit un cuvânt al lui Dumnezeu pentru întreaga Sa biserică. (37)

Pentru confirmarea afirmaţiilor de mai sus observaţi că o anumită literatură inspirată sau unele discursuri s-ar putea să nu fi fost incluse în Scriptura inspirată (Coloseni 4:16).

C. Definiţia sa proprie

Acest mod de revelaţie diferă faţă de profeţie precis deoarece în ea Dumnezeu foloseşte întreaga personalitate a organului revelaţiei ca factor. Comparaţi Luca 1:4 şi Galateni 1:6.

1. Klooster, lucrare ne-publicată intitulată Introduction to Systematic Theology, p. 67; Don Garlington’s note din clasă.

2. Warfield, Revelation and Inspiration, p. 28.

3. Warfield, Revelation & Inspiration, pp. 14-15.

4. Warfield, op. cit., pp. 15ff.

5. Warfield, op. cit., p. 15.

6. Totuşi aici a fost un motiv unic pentru utilizarea sorţului în Fapte 1.

7. The International Standard Bible Encyclopedia, pp. 861ff.

8. Kuyper, op. cit., p. 425.

9. Berkouwer, Studies in Dogmatics, THE PROVIDENCE OF GOD, p. 206ff.

10. Kuyper, op. cit., p. 425.

11. Berkouwer, op. cit., p. 211.

12. Orr as quoted by Warfield in Revelation and Inspiration, p. 112.

13. Kuyper, op. cit., p. 424.

14. Kuyper, op. cit., p. 422.

15. Berkouwer, op. cit., p. 215, 225.

16. Berkouwer, op. cit., pp. 229ff.

17. A. B. Mickelsen, Interpreting the Bible, p. 9.

18. Oehler, Theology of the Old Testament, p. 133.

19. International Standard Bible Encyclopedia, p. 34.

20. Warfield op. cit., pp. 16, 17.

21. Warfield, op. cit., pp. 15, 16.

22. Warfield, op. cit., p.19. Cf. Young in My Servants The Prophets, p.60,

23. E. J. Young, op. cit., pp. 66-68.

24. Note Young’s conclusion, op. cit., p. 75.

25. Young, op. cit., pp. 64-66.

26. Young, op. cit., p.27.

27. Young, op. cit., p. 30.

28. Young, op. cit., p. 30f.

29. Young, op. cit., p. 35.

30. Young, op. cit., p. 38.

31. Warfield, op. cit., pp. 20, 21.

32. Warfield, op. cit., p. 22.

33. Warfield, op. cit., pp. 15, 16, 18.

34. Warfield, op. cit., pp. 18ff. Cf. Klooster, expunere ne-publicată, pp. 73, 75.

35. Warfield, op. cit., pp. 25f.

36. Klooster, op. cit., p. 79.

37. Kuyper, op. cit., p. 504.

http://www.voxdeibaptist.org/revelatie_Samuel_Waldron03.htm

ALIANTA FAMILIILOR DIN ROMANIA – UN BLESTEM CARE ASPIRA LA REALITATE: COMUNISMUL FEMINIST

download

Octombrie 17, 2019

UN BLESTEM CARE ASPIRA LA REALITATE: COMUNISMUL FEMINIST

Pe orizont se reliefeaza inca o utopie amagitoare: comunismul feminist, ori versiunea comunista a miscarii feministe contemporare. Dupa cum puteti anticipa, ea propune abolirea familiei si a casatoriei. Motivele, insa, difera de cele propuse de Marx ori miscarea pentru drepturile „minoritatilor sexuale” pentru abolirea familei.

Feminismul si miscarea pentru drepturi a femeilor

Despre feminism ca doctrina toxica pentru minte si valori am scris relativ des de-a lungul anilor prin canalele mediatice AFR. Feminismul, insa, nu trebuie confundat cu miscarea femeilor pentru drepturi egale cu barbatii si egalitatea de sanse. Miscarea pentru egalitate a femeilor a inceput pe la mijlocul Secolului XIX si s-a incheiat pe la sfirsitul anilor 60 ori inceputul anilor 70. De jumatate de secol ne confruntam cu versiunea feminista a relatiilor de familie, valori, religie, politica, societate, avort, casatorie, egalitate de sanse, si alte lucruri asemnatoare.

Miscarea pentru egalitate a femeilor a fost, fara indoiala, o miscare legitima. E suficient sa privim in urma sa ne dam seama de statutul inegal pe care femeile il detineau in societate inaintea anilor 60 si sa apreciem eforturile si rezultatele pozitive care au fost scontate. Femeile au obtinut dreptul la vot. Apoi dreptul de a candida si fi alese in structurile politice. Dreptul de a detine proprietate in numele lor. In tarile anglo-saxone in mod traditional femeile nu puteau detine proprietate in numele propriu, ci doar prin intermediul sotilor lor. La locul de munca femeile erau excluse din anumite profesii ori nu puteau sa detina anumite functii in management. Putini dintre noi stim, de exemplu, ca pina in anii 60 in Statele Unite femeile in general nu puteau detine carti de credit in numele lor. Ca atare, progresul facut trebuie cunoscut si aplaudat.

Privind valorile, miscarea femeilor pentru egalitate era si a ramas conservatoare. Era impotriva avortului, femeile vazind in copii o viata umana care merita si necesita sa fie adusa pe lume. Era impotriva divortului. Era pentru fidelitate si monogamie, pentru integritatea casatoriei si a familiei, impotriva pornografiei si a prostitutiei.

Feminismul radical si antivalori

Lucrurile, insa, au inceput sa se schimbe radical in anii 60, cind, spre sfirsitul deceniului si inceputul anilor 70, miscarea pentru egalitatea a femeilor din America s-a scindat, iar miscarea feminista a inceput sa domine discursul public privind egalitatea femielor in societate, ce inseamna ea si ce politici trebuie adoptate pentru a dobindi noul concept de egalitate intre sexe.

Avortul, mai mult ca ori ce, a cauzat sciziunea din interiorul miscarii pentru egalitate a femeilor, ducind, in 1972, la ruptura ireversibila intre femeile conservatoare si cele feministe, cele dintii fiind impotriva avortului, iar cele din urma pentru.

In America, miscarea pentru egalitate s-a scindat pe la inceputul anilor 70 la conventia anuala a femeilor care se tinea atunci la Houston. Femeile conservatoare s-a retras din conventie si au tinut un congres separat intr-o locatie diferita a metropolei. Incercarile de reconciliere au esuat, iar in toamna lui 1972 cele doua grupuri din miscarea pentru egalitate a femeilor s-a scindat ireversibil. Atunci s-a tinut si ultimul congres al miscarii pentru egalitate la Washington DC cind a fost propusa o rezolutie pro avort. Se spune ca dezbaterile intre cele doua grupuri au fost furtunoase, au tinut pina pe la 2 ori 3 dimineata cind multe dintre femei au plecat de la dezbateri. Votul s-a tinut fara ca ele sa fie prezente, iar unii afirma ca el a fost dat fara ca cvorumul necesar sa fi fost atins. Rezolutia pro-avort a trecut, moment in care intre femeile conservatoare si cele feministe ale Americii a izbuncnit un razboi ideologic care inca e in derulare.

In 1973 feministele au dobindit dreptul la avort ca urmare a unei decizii emise de Tribunalul Suprem al Statelor Unite. In acelasi an femeile conservatoare au lansat miscarea pro-viata din America, o miscare fondata in mare majoritate pe implicarea femeilor crestine, iar apoi prin asocierea sotilor lor. De atunci conflictul ideologic intre aceste doua grupuri de femei continua, se intensifica, si nu da semne de incetineala. Femeile conservatoare s-au inrolat in politica pentru a aboli avortul. Ce e mai putin cunoscut insa este ca si intre feministe exista o miscare anti-avort, care insa e putin influenta.

Intre timp, feministele au devenit si mai radicale, anti-familie, anti-casatorie, anti-barbati, anti-baieti, anti-valori, anti-crestine, si pro-avort si pro-paginism. In ultimii 50 de ani ele au radicalizat un numar tot mai mare de femei tinere, multe dintre ele devenind politicieni. Universitatile americane au lansat „feminist studies”, adica programe de specializare in feminism care de la an la an devind tot mai radicale, toxice pentru minte, si anti-familie.

Comunismul feminist: ideile bizare si periculoase ale lui Sophie Lewis.

Anul acesta, feminista Sophie Lewis, a publicat Full Surrogacy Now: Feminism against Family. La cele 224 de pagini pe care le are, cartea aceasta e una din cele mai radicale, anti-familie si anti-crestine carti care ni s-a dat sa citim vreodata.

Full Surrogacy Now: Feminism against Family, („Surogatul cuprinzator: feminismul impotriva familiei”) ne aminteste ca visul comunist inca e viu si la lucru. In mod special visul si obiectivul lui Karl Marx, mentionat in Manifestul Comunist, de abolire e familiei si casatoriei.

In Full Surrogacy Now: Feminism against Family, Lewis propune abolirea familiei, a casatoriei, a relatiilor biologice dintre parinti si copii, si inlocuirea lor cu relatii de „dragoste, afectiune si atasament” intre copii si oricare adulti care au posibilitatea financiara sa-i creasca, fie ei parinti biologici, sociali ori de alta natura.

Lewis e o feminista de tipul celor mai radicale. Propune abolirea familiei biologice si inlocuirea ei cu ceea ce ea numeste „gestational communism” (adica „comunismul gestational”). Conform ideilor ei, procrearea e un tip de munca ca si oricare alta ocupatie, o profesie care „face copii” pe banda rulanta asa dupa cum Renault face masini si Boeing avioane. Aceasta ocupatie apartine femeilor care doresc sa-si „imprumute” uterul pentru o vreme, contra cost, sa aduca pe lume copii. Aceasta ocupatie e surogatul.

Nu oricare femeie, zice Lewis, e pregatita pentru aceasta profesie. Fetusul e, zice ea, un parazit care se atasaza de peretele uterului si femeile care nu-l doresc pot sa-l elimine. Asta inseamna avort. De aceea, sarcina poate fi o vocatie doar pentru femeile care doresc sa fie platite pentru asta. Aceasta vocatie e surogatul. Iar odata adusi pe lume, copiii sunt crescuti „intr-o comuna bazata pe tovarasie si infratire”, o notiune care pe noi romanii ne duce inapoi in timp la anii 50 cind comunistii au format comunele si colectivele agricole.

Aspectele genetice ale procrearii sunt irelevante pentru Lewis deoarece, in final, materialul genetic al barbatilor si al femeilor devin „o amestecatura” asemenea unei omlete.

Lewis propune diferentierea intre „familia privata” si „familia publica”. In familia privata copiii apartin parintilor biologici, iar in cea publica comunei si societatii. Familia publica, ori comuna, a existat inainte de familia privata, zice ea, familia privata fiind o inventie a capitalismului modern. Familia comuna era „polimaternala” adica un grup de copii erau crescuti, in comun, de un grup de mame.

Nasterea e o chestiune murdara, in opinia lui Lewis. In cuvintele ei, nasterea e „mirositoare, murdara, singeroasa si bestiala”. Legatura intre mama si copilul biologic e o „inventie a barbatilor de rasa alba, niste demoni capitalisti care impun patriarhatul femeilor pentru a se mentine la putere”. Familia privata pe care barbatii de rasa alba o impun genereaza „abuz”, pe cind cea publica „liberates women” (emancipeaza femeile).

Nu doar familia se impune a fi abolita, dar si notiunea de sex ori gen. In cartea ei, Lewis nu foloseste cuvintele „femei” ori „fete” ci „persoane impregnate / insarcitate” (adica femeile) si „persoanele care impregneaza”, adica lasa femeile insarcinate (adica barbatii). E deci, vorba de un vocabular nou, nu doar de idei noi.

Pentru ce si la ce foloseste trupul uman, intreaba Lewis? Pentru un scop determinat la nivel biologic? Nu. Atunci pentru ce? Pentru a fi folosit de fiecare dintre noi cum dorim.

Recomandam Full Surrogacy Now tuturor celor care citesc acest comentariu. Contine mult mai multe idei otravitoare. Daca ni se par bizare, in timp ele vor deveni mainstream, adica de tipul „de ce nu?” Influenta feminismului in spatiul public e mare si se intensifica. Chiar si in Romania, unde unele dintre politicienele cele mai vizibile promomoveaza radicalismul feminist.

DECLARATIE COMUNA PRO VITA BUCURESTI SI AFR: NU PUTEȚI STINGE FOCUL CU BENZINĂ!

Situația îmbolnăvirilor cu #BTS (boli cu transmitere sexuală) în SUA continuă să se înrăutățească. În anul 2018 s-au înregistrat 2,46 milioane de cazuri, cele mai multe din istorie. [Link: : https://www.cnn.com/2019/10/08/health/std-cases-rising-us-study/index.html?inf_contact_key=0316c8202092bb1fbf1b02834c86b706f651f238aa2edbb9c8b7cff03e0b16a0]

Importanța problemei poate fi dedusă din ritmul noilor infecții documentate după 2014: clamidia +19%, gonoreea +63%, sifilis (primar/secundar) +71%, sifilis congenital +185%. Adolescenții și tinerii adulți sunt cei mai afectați, cu peste 50% dintre noile cazuri înregistrate la grupa de vârstă 15-24.

Autoritatea federală în materie, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor solicită „urgent” măsuri care să reducă impactul „prin promovarea sănătății sexuale, reproductive, maternale și infantile.” Din păcate, deși an de an promotorii „educației sexuale” solicită și consumă tot mai multe fonduri pentru „prevenirea și combaterea” BTS, efectul este invers.

Aceasta pentru că ei insistă în abordarea „pompierului piroman”: epidemia de BTS din „lumea civilizată” este urmare în primul rând a imoralității sexuale (să fie clar, ne referim atât la homo- cât și la hetero-sexuali), adulterului, pornografiei și avortului, transformate din comportament reprobabil, marginal sau ilegal în normalitate și banal, după 1950. Cei care se străduiesc să ne „educe” că viața intimă trebuie deconectată de conotațiile sale morale și mai ales de cadrul conjugal au ocazia să contemple dezastrul pe care ei înșiși l-au provocat.

De când au început în România discuțiile despre „educația sexuală” am repetat, cu fiecare ocazie, exact aceste afirmații, pentru care avem din ce în ce mai multe dovezi. A perpetua în România asemenea erori doar pentru că „așa e în Occident” este nu doar prostesc, ci sinucigaș, la nivelul societății.

Dar noi nu credem că în ONG-urile pro-educație sexuală activează proști. Dimpotrivă. Tocmai de aceea credem că aceste organizații trebuie să fie în atenția SRI – Serviciul Român de Informații.  Atentatul la sănătatea publică este o problemă de siguranță națională. Follow the money, guys!

Poziție comună semnată de: PRO VITA București, http://www.provitabucuresti.ro; si Alianța Familiilor din România, http://www.alianta-familiilor.ro

ARTICOLUL 16 DIN DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI

Articolul 16 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului afirma: „Cu incepere de la implinirea virstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie in ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. … Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului„. Familia romana isi cere drepturile. Aceste drepturi le pledam, le-am pledat din 2006 incoace, si vom continua sa le pledam. Sunt cele mai pretioase dintre drepturi dar si cele mai abuzate azi. Pretuiti-le!

JOIN US ON FACEBOOK / URMARITI-NE SI PE FACEBOOK!

Publicam comentariile noastre de joi si pe Facebook. Va rugam sa ne urmariti si sa deveniti prietenii nostri pe Facebook:


https://ro-ro.facebook.com/Alianta.Familiilor/VRETI SA FITI INFORMATI?

Buletinul informativ AFR apare in fiecare Marti si e dedicat mai mult stirilor de ultima ora, iar publicatia AFR online apare in fiecare Joi si e dedicata mai mult comentariilor si opiniilor. Cei care doriti sa primiti saptaminal stiri si comentarii la zi privind valorile si evenimentele legislative, politice si sociale care va afecteaza familiile si valorile, atit la nivel national cit si la nivel unional si international, sunteti invitati sa va abonati la buletinul informativ saptaminal AFR. Cum? Inregistrindu-va numele si adresa electronica pe pagina home a sitului nostru electronic www.alianta-familiilor.ro.   

FACETI-NE CUNOSCUTI!

Faceti-ne cunoscuti familiilor si prietenilor d-tra. Dati mai departe mesajele noastre si incurajati-i sa se aboneze. Va multumim. 

ANUNTURI

Cei care doriti sa faceti anunturi prin intermediul AFR privind evenimente legate de familie si valori va rugam sa ni le transmiteti la office@alianta-familiilor.ro

Alianta Familiilor din Romania

www.alianta-familiilor.ro

To:viorelardelean2016@yahoo.com