Cum să fiu sigură că am fost iertată de bunul Dumnezeu?

Sergiu Filat 

 

Sergiu Filat 

Întrebare

Duhovnicul meu este foarte tolerant cu păcatele mele și aproape că nu-mi dă canon, doar mă împărtășesc cu un mic răgaz (a doua duminică). Mi-e teamă că avînd păcate grele, această situație să nu-mi îngreuneze situația sufletului după moarte. Cred că o face din bunăvoință sau jenă, că nu e om rău. Am cerut canon mai mare, dar a spus că nu, lăudîndu-mă că ași fi făcut ceva pentru biserică (mai nimic). Ce trebuie să fac ca să fiu sigură că spovedaniile mele au fost primite și iertate de bunul Dumnezeu?

iertare

Să recunosc că sunt păcătos 

Starea omului înaintea lui Dumnezeu este depravată și păcătoasă, natură moștenită de la Adam. Împăratul David în Psalmul 51:5 spune: “Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama mea.” Omul se naște cu firea păcătoasă, lucru moștenit de la Adam, care însă a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul a fost creat să asculte, să cinstească și să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Însă prin neascultarea lui Adam față de porunca lui Dumnezeu, păcatul a intrat în lume și s-a răsfrânt asupra întregii omeniri.

Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit ”, omul s-a făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu,

Omul Adam a murit spiritual și din cauza naturii lui păcătoase a fost despărțit de Dumnezeu. Astfel prin Adam, omul a moștenit natura păcatului și este păcătos.

Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Toți s-au abătut, și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” (Rom. 3:12, 23)

Păcatul a fost pus pe seama noastră datorită poziției pe care o avem în Adam.

“De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit.” (Romani 5:12)

Starea de păcat în care ne aflăm ne duce la păcat, așa după cum este scris în Romani 7:25 “cu firea pământească, slujesc legii păcatului.” Sunt rob al firii pământești și sunt sub pedeapsa veșnică.

Să accept iertarea oferită de Dumnezeu 

Toți suntem păcătoși și avem nevoie de darul iertării lui Dumnezeu oferit în Isus Hristos. Dumnezeu ne-a răscumpărat de sub blestemul păcatului cu prețul jertfei Domnului Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre.

Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credință în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-Și arate neprihănirea Lui în așa fel încât, să fie neprihănit, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.” (Rom. 3:24-26)

Domnul Isus este jertfa de ispășire prin care Dumnezeu iartă păcatele celui ce crede în Isus Hristos din toată inima sa și î-L acceptă ca Domn și Mântuitor personal.

“Cuvântul este aproape de tine: în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței, pe care-l propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: Oricine crede în El, nu va fi dat de rușine.” (Romani 10:9-11)

Iertarea păcatelor se primește prin acceptarea și mărturisirea lui Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Din moment ce-L accept pe Isus în viața mea ca Domn și Mântuitor nu mai trăiesc pentru firea mea păcătoasă, ci trăiesc pentru Dumnezeu o viață nouă în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.

“Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă, cel puțin, L-ați ascultat, și dacă, potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul.” (Efeseni 4:17-24)

Să recunosc că iertarea păcatelor nu este prin fapte

Omul întotdeauna a căutat să facă ceva- fapte- pentru a fi iertat, dar iertarea nu stă în faptele noastre bune făcute înaintea lui Dumnezeu. Iertarea este prin credință și este darul lui Dumnezeu, dar nu este meritul nostru.

„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)

Toate religiile lumii, cu excepția creștinsmului, sunt bazate pe fapte. Ele spun că pentru a moșteni cerul trebuie să faci ceva: milostenie, ajutorare, comportament frumos, să nu bei, să nu fumezi, etc. Faptele bune trebuie să fie o dovadă a mântuirii noastre dar nu un mijloc prin care suntem mântuiți. Nici una din aceste fapte bune nu poate elibera conștiința omului de simțământul vinovăției cu care el trăiește. Doar Isus Hristos ne poate elibera de vinovăția păcatului și ne poate oferi libertatea adevărată. Creștinismul este bazat pe o relație personală cu Dumnezeu și Mântuitorul Isus Hristos. Orice încercare de-al impresiona pe Dumnezeu cu faptele noastre, va ieșua pentru că nimeni nu este salvat și iertat prin fapte.

“Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului.” (Romani 3:20)

Să abandonez păcatul și să umblu în lumină 

Umblarea în lumina lui Dumnezeu ascultând de Cuvântul Său se va reflecta în trăirea și comportarea mea zilnică.

“Dumnezeu este lumină, și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întuneric(păcat), mințim, și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat.” (1 Ioan 1:5-7)

Creștinul este încurajat să umble în lumină, să umble în prezența harului lui Dumnezeu. Umblarea noastră în lumină va dovedi că suntem copii ai luminii și nu copii ai întunericului. Trăirea adevărului lui Dumnezeu dovedește dacă suntem copii ai luminii sau ai întunericului.

Umblați deci ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le.” (Efeseni 5:8-11)

Cel ce umblă în lumină osândește păcatul și lucrările lui.

„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.” (1 Ioan 1:8-10)

Umblarea în lumină nu este dovedită prin neglijarea păcatului, ci prin mărturisirea și condamnarea sau abandonarea păcatului. Cel ce mărturisește și condamnă păcatul acționează cu Dumnezeu, pentru că tocmai aceasta vrea Dumnezeu să condamnăm păcatul. Iar condamnarea are loc atunci când recunoaștem și ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu care este drept și credincios să ne ierte și să ne curățească.

Când Dumnezeu ne oferă iertarea păcatelor noastre, Biblia spune că Dumnezeu le aruncă în marea uitării și nu-și mai aduce aminte de ele. De aceea aceasta ne dă o pace și siguranță că păcatele noastre au fost iertate și uitate. Nu mai este nevoie ca noi să ne aducem aminte de ele.

Dumnezeu să ne ajute să ne recunoaștem păcatul, să-l mărturisim și să-l abandonăm prin umblarea în adevărul lui Dumnezeu.

Massmedia tace, ca și în cazul răspândirii cancerului anal la homosexuali — Revista ARMONIA – Saltmin Media

Transgenderi din toate țările, treziți-vă! CDC recunoaşte că HIV explodează printre femeile transgender (transsexuale)…linişte totală din partea aripii de stânga massmedia, exact ca şi răspândirea cancerului anal la homosexuali! Este ştiut că SIDA era văzută ca o ”boală a homosexualilor”. Dar acum e şi o boală a transgender-ilor, conform noilor date publicate de Centrul American […]

Cum să abordăm pe adepții ereziei lui A. Șapovalov?

Vasile Filat

Întrebare:

Tot mai des în ultima vreme aud de la creștini, atunci când discutăm despre studierea Bibliei, de ”metoda Duhului Sfânt” ca metodă de studiere a Sfintelor Scripturi. Din cele explicate de aceste persoane  am înțeles că această metodă se rezumă la simpla citire a textului biblic și meditare asupra lui așteptând interpretarea de la Duhul Sfânt. De fiecare dată când am auzit despre această metodă, aceasta a fost adusă ca și critică pentru cei ce studiază Biblia după metoda inductivă, de parcă această metodă nu ar presupune rugăciunea (pentru că Duhul Sfânt ne descoperă adevărul) și citirea. După părerea mea, aceasta nu este decât o scuză pentru a nu studia Biblia aprofundat, pentru că ceea ce numesc ei metodă, sunt parte a metodei inductive, dar sunt doar primii pași. Mă îngrijorează faptul că această ”metodă” este promovată de unii credincioși care s-au abătut în erezii și încearcă și pe alții să-i încurce. Cred că de aici începe prăbușirea, de la alunecarea din disciplina de studiere profundă a Sfintelor Scripturi… Cum să abordăm aceste persoane, care au căzut în erezie și promovează astfel de învățături, iar credincioșii îi primesc ca și prieteni și apoi auzi și de la ei așa argumente?

Dumnezeu ne învață să cercetăm Scripturile

În toată Scriptura Dumnezeu ne învață să cercetăm Cuvântul Său. Când le vorbea Iudeilor și îi mustra pentru necredința lor, Domnul Isus le-a spus:

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Apoi, în Epistola lui Iacov, ne este arătat marele contrast între cei care doar vin și ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și cei care se adâncesc în studierea lui.

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:22-25)

Atrag atenția cititorului că cine se limitează doar la ascultarea Cuvântului nu poate fi un adevărat împlinitor al lui. Ca să reușești a fi un împlinitor cu fapta a voiii lui Dumnezeu scrise în Biblie trebuie să-ți adâncești privirile în ea, adică să o studiezi profund și să stărui în ea, adică să o studiezi cu multă dedicare și sistematic. Doar așa poți ajunge un adevărat împlinitor cu fapta și fericit în lucrarea ta.

Chiar dacă Timotei a fost învățat din pruncie Sfintele Scripturi de către mama și bunica sa, chiar dacă apoi a fost alături de Apostolul Pavel o lungă perioadă de timp și deci, a învățat de la el, a primit acest „testament” de la părintele lui spiritual:

Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:14-17)

Cum poate spune cineva că un creștin nu trebuie să studieze profund Sfintele Scripturi ci să se mulțumească cu o simplă citire și apoi să aștepte interpretarea de la Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt ne dă interpretarea Sfintelor Scripturi în timp ce le studiem

În primul secol a existat o erezie nimicitoare numită gnosticism și era un amestec de filosofie greacă, misticism oriental și învățături luate din creștinism. Gnosticii pretindeau că dețin o cunoștință deosebită și doar cei care o au pot fi mântuiți. Ei ziceau că au o revelație aparte, care o depăsește pe cea a Sfintelor Scripturi și aceasta îi făcea să se creadă deosebiți, „iluminați” și „spiritali” și să-i disprețuiască pe restul creștinilor crezându-i carnali, firești, neștiutori. Tocmai pentru ai proteja pe creștini de această învățătură nimicitoare, Apostolul Ioan le-a scris astfel:

V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea. (1 Ioan 2:26-27)

„Ungerea” la care se referă Apostolul Ioan este Duhul Sfânt pe care îl primește fiecare creștin la nașterea din nou și care ne învață adevărul lui Dumnezeu prin intermediul Sfintelor Scripturi. Gnosticii pretindeau că au o descoperirea aparte de la Duhul Sfânt, una care este în afara Sfintelor Scripturi și idependentă de ea. Dar aceasta este erezie și aberație, pentru că Duhul Sfânt nu va vorbi nici odată împotriva celor scrise în Biblie. Sfintele Scripturi au fost scrise prin inspirație divină, prin Duhul Sfânt. Înainte de plecarea Sa din această lume, Domnul Isus le-a spus ucenicilor :

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. (Ioan 16:13-15)

Tot adevărul la care s-a referit Domnul Isus sunt Sfintele Scrituri, care conțin toată revelația lui Dumnezeu necesară pentru mântuirea oricărui suflet omenesc și pentru trăirea unei vieți sfinte fără care nimeni nu va avea moștenire în Împărăția Cerurilor. În rugăciunea Sa de Mare Preot, Domnul Isus s-a rugat pentru noi astfel:

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

Dacă vrem să primim zidire și călăuzire de la Duhul Sfânt, atunci aceast se poate întâmpla doar prin studierea profundă a Sfintelor Scripturi.

De ce ereticii critică metoda inductivă de studierea a Bibliei?

Pentru că studierea profundă a Sfintelor Scripturi aplicând metoda inductivă scoate la iveală aberațiile și învățăturile lor minicinoase și nu le mai lasă teren sub picioare. Asta îi deranjează cel mai mult. Și unii  care au căzut în erezia aceasta, chiar dacă au  încercat să studieze înainte Biblia după metoda și materialele inductive, nu au făcut-o cu dedicare, nu au avut disciplina necesară și nu au fost gata să primească cu blândețe Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris.

O tânără a venit odată să-mi spună despre o exeriență de extaz avută de ea când a mers la o întrunire a celor ce caută și provoacă astfel de experiențe. Pentru că studiasem cu ea mai inainte Sfintele Scripturi am întrebat-o ce știe ea din Biblie și cum se potrivesc experiențele avute de ea și de ceilalți cu mărturia Bibliei și cu trăirea în evlavie. Mi-a spus că nu se potrivesc cu Sriptura, dar ea nu poate merge împotriva experiențelor ei și nu le poate nega. I-am vorbit mult despre aceea  că credința și trăirea unui creștin nu trebuie să se întemeieze pe experiențele lui proprii sau ale altora, ci pe adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Nu înseamnă că negăm experiențele, dar nu le putem accepta să ne determine doctrina noastră. Tocmai pentru ca să nu ne bizuim pe experiențe mai mult decât pe Cuvântul lui Dumnezeu a spus Domnul Isus următoarele cuvinte:

Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.” (Matei 7:21-27)

Conform acestor cuvinte ale Mântuitorului, nisipul pe care au zidit unii au fost experiențele lor personale, pe când stânca tare este Cuvântul lui Dumnezeu.

Îngrijorare pentru credincioșii care au căzut în erezie

Sunt și eu îngrijorat de credincioșii care s-au lăsat atrași de această erezie promovată de Andrei Șapovalov și alții ca el. Numai de la ascultarea unei mesaj te îngrozești ce vorbește acest sol al Satanei și cum este el folosit de cel rău ca să distrugă credința unora naivi și lesne crezători. Într-un mesaj a lui A. Șavovalov, recomandat de o tânără căzută în această erezie, chiar de la început el face afirmația că spune lucruri care încă nu sunt pe pământ, nu sunt cunoscute nimănui și deci, nici în Biblie nu sunt scrise. El pretinde că are o revelație aparte care îi este cunoscută doar lui și soției lui și pe care o situaza deaspura Bibliei. Apoi, critică cu vehemență întreaga Biserică a lui Hristos. Cum poate el face așa ceva și încă să se predindă a fi slujitorul lui Dumnezeu? Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu vorbesc cu mult respect, cu frică și cutremur despre Biserica lui Hristos și prin toată slujirea lor lucreaza la zidirea și nu la dărâmarea ei. Tocmai pentru că A. Șavovalov critică cu așa vehemență biserica, cei care au alunecat în erezia lui se îndepărtează de biserică și de orice lucrare a Evangheliei fiind dedați căutării unor simțăminte de extaz pe care ei le cred a fi spirituale și că îi apropie de Dumnezeu.

Am mai observat că femeile și bărbații pe care îi cunosc și care au căzut  în această erezie, au probleme de sănătate sau emoționale pe care nu vor să le dea Domnului Isus să le rezolve și nici nu vor să accepte voia lui Dumnezeu cu privire la ei. Odată i-am vorbit unei fete care are o anumită boală și i-am zis că Dumnezeu poate și are toată puterea să o vindece în orice clipă. Dar dacă boala este pentru binele ei, Dumnezeu o va îngădui să rămână și  boala poate fi tocmai acea încercare despre care scrie astfel:

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. (Iacov 1:2-4)

cum să-i abordăm pe ereticii și erezia lui ȘapovalovI-am mai spus că a avut și apostolul Pavel un țepuș în carne despre care nu știm dacă era o boală, sau un om rău care îi făcea probleme. Apostolul s-a rugat la Dumnezeu de trei ori să i-l ia, dar a înțeles că acest țepuș avea să-i rămână în carne tocmai ca în slăbiciunea lui să fie arătată puterea lui Dumnezeu. Tânăra a ascultat, dar a spus în concluzie că ea nicicum nu acceptă și nu va accepta că poate să rămână cu această boală pentru restul vieții și că ea va face totul ca să fie vindecată. Astfel, ea vrea să-i ia locul lui Dumnezeu sau îl privește pe Dumnezeu ca pe un chelner de la restaurant care trebuie să alerge repede și să-ți împlinească orice poftă și capriciu. Dumnezeu este Dumnezeu și noi suntem oameni. De aceea, trebuie să umblăm cu reverență înaintea Lui și să fim gata să primim în smerenie toată voia Lui cu privire la noi.

Cum să ne purtăm cu ereticii căzuți care vin să ne tulbure?

Scriptura spune clar cum trebuie să ne purtam cu ereticii:

Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele. (2 Ioan 1:8-11)

Când vine o astfel de persoană să vă aducă o învățătură rea să o mustrați și să-i spuneți să se întoarcă la calea adevărului. Dacă nu ascultă, atunci să nu mai întrețineți cu ea nici un fel de discuții tocmai ca să nu deveniți victimă. Scriptura mai spune:

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. Mustraţi pe cei ce se despart de voi; căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne. (Iuda 1:20-23)

O astfel de persoană trebuie scoasă și din prietenii pe care îi aveți la rețelile de socializare precum este Facebook, Twitter, Odnoklassniki sau altele. Căci dacă ei vă rămân prieteni, le-ați lăsat o ușă deschisă ca să vă trimită ereziile lor și odată ajunse pe peretele dumneavoastră vor vedea și alții și vor crede că sunteți părtaș sau părtașă la această erezie, iar mesajul eretic îl vor lua drept adevăr.

Dumnezeu să ne ajute să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, să ne zidim sufletește pe această credință și să ne păzim de orice erezie.

https://moldovacrestina.md/erezia-andrei-shapovalov-abodare/

Credinta şi Asigurarea J.C.Ryle

download-1

Credinta şi Asigurarea   J.C.Ryle

«M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. Deacum mă aşteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da, în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. » (2 Tim 4:7-8)

O speranţă plină de încredere, aşa cum o exprimă Pavel în 2 Timotei 4:6-8, este biblică şi adevărată. Aş spune pe deplin şi foarte deschis că un creştin adevărat, un om transformat , poate ajunge la acel grad de credinţă în Hristos încât, în general se va simţi plin de încredere cu privire la iertarea şi siguranţa sufletului său,  — rar va fi tulburat de îndoială — rar va fi abătut de ezitare — rar va fi abătut de întrebări neliniştitoare, — şi, pe scurt, deşi agitate de multe şi de conflictul interior cu păcatul, va privi întotdeauna spre moarte fără a tremura şi spre judecată fără spaimă.

Marea majoritate a celor care sunt lumeşti se opun doctrinei asigurării. Că ei nu o pot primi nu este nici o mirare. Dar sunt şi unii credincioşi adevăraţi care resping asigurarea, sau se feresc de ea, ca fiind o doctrină plină de primejdii. Ei cred că ea se află la limita îndrăznelii. Se pare că ei cred că este o dovadă de smerenie a nu fi niciodată plin de încredere şi a trăi cu un anumit grad de îndoială. Aceasta este de regretat şi face mult rău.

Presupunerea”, spune Adams, ”este însoţită de instabilitatea vieţii; convingerea are o conştiinţă calmă: care provoacă păcatul deoarece este sigură; aceasta nu provoacă de teama de a pierde asigurarea. Convingerea nu va păcătui, deoarece L-a costat pe Salvatorul ei atât de mult;  presupunerea va păcătui, deoarece harul este din abundenţă. Smerenia este calea către cer. Cei ce sunt siguri, cu mândrie, că ajung în cer, nu ajung la fel de des acolo ca cei care se tem să nu meargă în iad.”

Recunosc cu sinceritate că există persoane îndrăzneţe care susţin că simt o încredere pentru care nu au garanţie biblică. Întotdeauna există oameni care cred numai bine despre ei înşişi, în timp ce Dumnezeu crede altceva, la fel cum există oameni care cred rău despre ei înşişi, în timp ce Dumnezeu crede bine. Vor exista întotdeauna. Încă nu a existat vreun adevăr biblic fără abuzuri şi falsificări. Aleşii lui Dumnezeu, neputinţa omului, salvarea prin har, toate sunt abuzate. Există fanatici şi entuziaşti cât timp există lumea. Dar cu toate acestea, asigurarea este ceva real, obiectiv şi adevărat ; şi copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se lase conduşi de la folosirea adevărului, numai pentru că de acesta se face abuz.

Cititorule, poţi fi sigur că Pavel a fost ultimul om din lume care şi-ar fi construit încrederea pe ceva ce-I aparţinea. El a scris despre sine ca fiind “cel dintâi păcătos”(1 Tim 1:15), avea sentimentul profund al vinei lui şi al depravării lui. Dar avea un sentiment şi mai adânc al lungimii şi lăţimii neprihănirii lui Hristos, atribuită lui. Cel care striga “ O nenorocitul de mine” (Rom 7:24), avea o imagine clară asupra fântânii răului din inima sa. Dar avea o şi mai clară imagine despre cealaltă Fântână care îndepărtează orice păcat şi necurăţie. Cel care s-a crezut cel mai mic dintre sfinţi” (Efes 3:8), avea un sentiment viu şi stăruitor asupra slăbiciunilor proprii, dar unul şi mai viu despre promisiunile lui Hristos, “Oile mel nu vor pieri” (Ioan 10:28), nu poate fi încălcată. Pavel ştia, dacă a ştiut vreun om vreodată, că era slab, scoarţă fragilă, plutind pe un ocean furtunos. Dacă a văzut cineva, el a văzut valurile ce se rostogolesc şi furtuna ce urlă de care era înconjurat. Dar nu a privit la el, ci la Isus şi nu i-a fost teamă. Şi-a amintit de ancora ce era de neclintit şi sigură ;  — şi-a amintit Cuvântul şi lucrarea şi intervenţia constantă a Celui care îl iubea şi care S-a dat pentru el. Şi aceasta, nu altceva i-a permis să spună curajos “O cunună este pregătită pentru mine, şi Domnul mi-o va da” şi să concluzioneze atât de sigur “Domnul mă va păstra: nu voi fi niciodată înfrânt.”

Nu mai insist pe această parte , trec la cel de-al doilea lucru, şi anume, că un credincios s-ar putea să nu ajungă vreodată la această speranţă plină de încredere, despre care spune Pavel, şi totuşi să fie salvat.

Recunosc aceasta cu libertate. Nu o contest nici un moment. Nu vreau să fac întristez inima cuiva dacă Dumnezeu nu o face, sau să descurajez un copil al lui Dumnezeu slab, sau să las impresia că oamenii nu au parte cu Hristos dacă nu au încrederea.

O persoană poate avea credinţa salvatoare în Hristos şi totuşi să nu se bucure niciodată de speranţa plină de încredere, ca şi Apostolul Pavel. A crede şi a avea o speranţă pâlpâitoare de acceptare este un lucru; a avea bucurie şi pace în credinţa noastră şi a abunda în speranţă este cu totul altceva. Cred că aceasta nu ar trebui uitat niciodată. Num ă feresc să spun că prin har un om poate avea credinţă destulă pentru a ajunge la Hristos, destulă pentru a rămâne în El, pentru a avea încredere în El,  — să fie cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, — să fie salvat cu adevărat; şi totuşi să nu fie liber de anxietate, îndoială şi frică până în ultima lui zi.

“O scrisoare”, spune un scriitor bătrân “poate fi scrisă, ceea ce nu înseamnă pecetluită; deci harul poate fi scris în inimă, dar Duhul poate să nu o pecetluiască cu încrederea.”

Un om poate fi copil în familia lui Hristos; să gândească, să vorbească ca un copil; şi deşi este salvat, să nu se bucure niciodată de speranţa vie sau să nu cunoască niciodată adevăratele privilegii ale moştenirii lui.

Cititorule, să nu înţelegi greşit, când mă auzi insistând pe încredere. Nu-mi fă nedreptatea să spui că ţi-am zis că nimeni nu este salvat decât cei care pot spune ca Pavel”ştiu că sunt convins…este o cunună pregătită pentru mine.” Nu spun aceasta. Nimic de felul acesta.

Credinţă în Isus Hristos trebuie să o aibă omul, dincolo de orice îndoială, dacă vrea să fie salvat. Nu cunosc altă cale de acces la Tatăl. Nu văd altă îndurare decât prin Hristos. Un om trebuie să-şi vadă păcatele şi starea pierdută, trebuie să vină la Isus pentru iertare şi salvare, trebuie să-şi pună speranţa în El şi numai în El. Dar dacă are credinţă numai pentru aceasta, oricât de slabă şi plăpândă acea credinţă poate fi, eu promit conform garanţiilor biblice, nu va pierde cerul.

Niciodată, niciodată să nu reducem libertatea glorioasei Evanghelii, sau să-I retezăm proporţiile corecte. Să nu facem poarta mai strâmtă şi calea mai îngustă decât le-a făcut deja mândria şi iubirea păcatului. Domnul Isus este foarte milos şi îndurător. El nu se uită la cantitatea de credinţă, ci la calitate. El nu-i măsoară gradul, ci adevărul. El nu rupe trestia frântă şi nu stinge mucul care fumegă. El nu va îngădui să se spună că a pierit vreunul la picioarele crucii. “pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” (Ioan 6:37).

Da cititorule, deşi credinţa unui om nu va fi mai mare ca bobul de muştar, dacă ea îl aduce la Hristos şi îi îngăduie să atingă marginea hainei Lui, va fi salvat, la fel de sigur ca cel mai vechi sfânt din cer; la fel de complet şi de veşnic ca şi Petru, Ioan sau Pavel. Sunt mai multe grade în sfinţirea noastră. În îndreptăţirea noastră nu este nici unul. Ceea ce este scris, este scris şi nu va da greş: “Oricine crede în El,  — nu oricine are o credinţă puternică, ci  “Oricine crede în El,  nu va fi dat de ruşine” (Rom 10:11).

Dar în tot acest timp vreau să observaţi, bietul suflet poate că nu are încredere deplină în legătură cu iertarea şi acceptarea lui de către Dumnezeu. El poate fi tulburat de teamă şi de îndoială. Poate avea multe întrebări şi anxietate — multe lupte şi lipsă de înţelegere — nori şi întuneric, furtună până la sfârşit.

Repet că voi afirma faptul că simpla credinţă în Isus salvează un om, deşi el poate niciodată nu va ajunge la încredere, asigurare; dar nu afirm că va ajunge în cer cu o mângâiere puternică şi abundentă. Voi afirma că va ajunge în siguranţă în port ; dar nu că va intra acolo cu toate pânzele sus, plin de încredere şi bucurie. Nu voi fi surprins dacă va ajunge în cerul dorit, bătut de furtună şi de vreme, abia realizându-şi siguranţa până când deschide ochii în slavă.

Cititorule, cred că este foarte important să avem în vedere diferenţa dintre credinţă şi încredere. Explică lucruri pe care cineva care studiază religia găseşte că este greu de înţeles.

Să ne amintim că credinţa este rădăcina şi încrederea este floarea. Fără îndoială, nu poţi avea floarea fără rădăcină; dar este la fel de sigur că poţi avea rădăcina şi să nu ai floarea.

Credinţa este acea biată femeie tremurătoare care a venit în spatele lui Isus, în mulţime şi I-a atins marginea hainei (Marcu 5:27). Încrederea este Ştefan care stă calm în mijlocul ucigaşilor lui, “Văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stand la dreapta lui Dumnezeu!”

Credinţa este hoţul care se pocăieşte strigând: “Doamne, aminteşte-Ţi de mine”(Luca 23:42). Încrederea este Iov, stand în praf, acoperit de bube şi spunând: “Ştiu că Răscumpărătorul meu este viu” (Iov 19:25). «Deşi mă va ucide, voi avea încredere în El »  (Iov 13:15).

Credinţa este Petru care strigă în timp ce se scufundă: “Doamne, salvează-mă!” (Mat 14:30). Încrederea este acelaşi Petru declarând înaintea Consiliului după aceea, “El este „piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 4:11-12).

Credinţa este vocea anxioasă, tremurătoare, “ Doamne, cred, ajută necredinţei mele” (Marcu 9:24). Încrederea este provocarea plină de siguranţă Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? …Cine-i va osândi?(Rom 8:33,34). Credinţa este Saul rugându-se în casa lui Iuda, la Damasc, plin de durere, orb şi singur (Fapte 9:11). Încrederea este Pavel, prizonierul în vârstă, privind calm spre mormânt şi spunând “Ştiu în Cine m-am încrezut…este o cunună pregătită pentru mine.” (2 Tim 1:12, 4:8).

Credinţa este viaţa. Ce binecuvântare mare! Cine poate spune golul dintre viaţă şi moarte? Şi totuşi, viaţa poate fi slabă, bolnavă, fără sănătate, dureroasă, încercând, neliniştită, epuizată, împovărată, fără bucurie, fără zâmbet, până la capăt.

Încrederea este mai mult decât viaţa. Este sănătatea, puterea, tăria, vigoarea, activitatea,  energia, bărbăţia, frumuseţea.

Cititorule, nu se pune problema despre salvat sau nesalvat, ci despre privilegiu sau nu. Nu este vorba despre a avea sau nu pace, ci despre o mare pace sau o pace mai puţină. Nu este vorba despre rătăcitorii acestei lumi şi şcoala lui Hristos, ci despre cei care sunt în şcoală:–este vorba despre primul şi ultimul.

Cel care are credinţă este bine. Ar trebui să fiu fericit, dacă aş crede că toţi cititorii acestui articol o au. Binecuvântaţi, de trei ori binecuvântaţi sunt cei ce cred. Sunt în siguranţă. Sunt spălaţi. Sunt îndreptăţiţi. Sunt dincolo de puterea lui iadului. Satan, cu toată răutatea lui, nu-I va scoate niciodată din mâna lui Dumnezeu.

Dar cel ce are încredere este mult mai bine  — vede mai mult, simte mai mult, ştie mai mult, se bucură mai mult, are mai multe zile ca acelea despre care se vorbeşte în Deuteronom 11:21, “cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului.

http://www.voxdeibaptist.org/faith_and_assurance_trd.htm

Lucas Moura: „Vreau să fiu amintit ca un om al lui Dumnezeu”

Lucas Moura: „Vreau să fiu amintit ca un om al lui Dumnezeu”

 

„Nu am nici o îndoială că prezența lui Dumnezeu în viața mea m-a ajutat foarte mult”, a spus eroul lui Tottenham, Lucas Moura, cel care a marcat hat-trick-ul ce a condus echipa în finala Ligii Campionilor. „Dumnezeu este minunat”, a declarat Lucas într-un interviu, după cel mai bun joc al carierei sale. Imediat după victorie, Lucas Moura a publicat pe contul lui de Instagram o poză, însoțită un verset din Biblie: „Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere”. (Luca 1:37).

O credință puternică în Isus

Lucas Moura este foarte deschis în ce privește credința sa în Isus. El spune că abilitățile sale fotbalistice sunt „un talent pe care Dumnezeu mi le-a dat. Nu doar cred că este un mare dar de la Dumnezeu, însă cred că dacă mi-a dat acest talent, este pentru că vrea să mă folosească în acest mediu, pe terenul de fotbal, vrea să-Și îndeplinească planul cu mine prin fotbal”, a spus el.

Performanțele ca fotbalist sunt importante, însă nu cele mai importante. „Fără îndoială, fiecare jucător își dorește să rămână în istorie prin tot ceea ce a făcut în acest domeniu, pentru performanțe, pentru titluri, și eu îmi doresc la fel, însă mai mult decât atât, vreau să fiu amintit, mai ales, prin exemplul meu ca persoană, vreau să rămân în memoria celor care mă cunosc ca un om al lui Dumnezeu, cred că asta contează cel mai mult, caracterul, exemplul bun pe care o persoană îl dă, care îi ajută pe oameni să-L găsească pe Dumnezeu. Pentru asta vreau să fiu amintit”.

Lucas Moura: „Vreau să fiu amintit ca un om al lui Dumnezeu”

Lucas Moura s-a apropiat și mai mult de Isus Hristos când a jucat în Franța la Paris Saint Germain (2013-2018). „Întreaga mea familie e catolică, și eu m-am considerat la fel, până în 2013, când am plecat din Brazilia, însă nu frecventam Biserica, nu participam la slujbe, nu am făcut nimic care să mă facă altfel decât sunt cei din jur, însă, după ce am ajuns în Franța, am întâlnit oameni care au venit să lucreze cu mine și mi-au vorbit din Cuvântul lui Dumnezeu, cu căldură, cu dragoste, mi-au spus mai multe despre Isus”.

„Chiar în acea perioadă am început să am dificultăți: îmi lipsea foarte mult familia, țara mea, Brazilia, asta m-a făcut să meditez la cele auzite de la oamenii pe care îi întâlnisem. Am început să mă interesez de ceea ce mi-au spus, așa că am început să citesc Biblia și am început să înțeleg dragostea lui Dumnezeu pentru mine. Am început să înțeleg mesajul și m-am îndrăgostit de citirea Bibliei și de Evanghelia lui Hristos”.

Sursa EvangelicalFocus

Jurnal de Rugăciune: Noul Testament a fost înregistrat în Brazil

download-1

Biblia câștigă tot mai mult teren, tot mai multe popoare și cu pași mici, dar siguri, ajunge la Marginile Pământului! În perioada, 23-29 mai 2019, ne rugăm pentru lucrarea de traducere și distribuire a Bibliei în Asia, Canada, Mexic, Peru și Brazil. Notați-vă următoarea listă de motive de rugăciune și alăturați-vă lărgirii Împărăției Evangheliei prin traducerea Bibliei. Celebrați aceste victorii și luptați în rugăciune pentru lucrarea care urmează să fie dusă la bun sfârșit!

Jurnal de Rugăciune: Noul Testament a fost înregistrat în Brazil

Distribuirea cărticelelor pentru copii: Asia

Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru finalizarea a 38 de cărticele pentru copii în dialectul local, într-un proiect de alfabetizare în care este implicată Lumi M. Urmează să fie distribuite școlilor, dar călătoria la patru școli din sate izolate din munți s-a amânat din nou. Rugați-vă pentru favoare din partea Domnului, dacă e voia Lui să se poată face această călătorie pe 26 mai – 2 iunie. Dacă va ploua în perioada aceea, va fi periculos de circulat pe cărările din munți. În timpul vizitei în sat, echipa speră să pregătească textul pentru încă 10 cărticele și să poarte discuții cu învățătorii și părinții despre începerea unui proiect de alfabetizare pentru mame. Rugați-vă pentru călăuzire și pricepere.

Atelier pentru pregătirea unui manual de citire: Asia

În țara vecină, coordonatorii proiectului de alfabetizare conduc un atelier de lucru cu voluntari pentru a pregăti un manual de citire pentru tineri și adulți. Rugați-vă pentru energie, inspirație și pricepere ca să poată termina în timpul alocat și ca temele alese să fie relevante pentru cei care vin la grupurile de alfabetizare. Rugați-vă ca Lumi să poată comunica ușor cu ei și pentru pricepere în sfătuirea cu privire la metodologie, în funcție de specificul limbii și culturii cu care lucrează și de nivelul de înțelegere al voluntarilor implicați.

Serviciul de dedicare a Psalmilor: Canada

Pe 24 martie a avut loc un serviciu de dedicare la Biserica Sfântul Ioan, Kawawachikamach, Ontario, Canada, a cărții Psalmilor tradusă în limba Naskapi. Organizația de Dezvoltare Naskapi (NDC) a fost bucuroasă să prezinte pentru prima dată toți cei 150 de Psalmi cititorilor Naskapi, într-un singur volum. Uniți-vă în laude și mulțumiri către Dumnezeu pentru această realizare. Cartea Geneza a fost dedicată în 2013 și Noul Testament a fost publicat în 2007. Rugați-vă ca toate aceste Scripturi să binecuvânteze poporul Naskapi pentru generații.

Noul Testament pentru Santa Catarina Mechoacán: Mexic

UNTI raportează că poporul Mixtec din Santa Catarina Mechoacán din Mexic vor fi în curând binecuvântați cu un cadou special. În această lună, ei vor primi Noul Testament în limba lor*. Rugați-vă pentru transportul cărților în siguranță, în locația lor. Cereți-I lui Dumnezeu să umple inimile poporului cu bucurie și laudă. Rugați-vă pentru sărbătoarea dedicării care va urma după sosirea cărților. Rugați-vă ca dragostea lui Dumnezeu să fie dezvăluită poporului Mixtec din Mechoacán în timp ce ei citesc Cuvântul.

* Acesta este una dintre numeroasele limbi Mixtec vorbite în Mexic.

Laudă pentru progresul lucrării: Peru

AIDIA, organizație parteneră cu Quechua, din Abancay, Peru, raportează progrese semnificative în mai multe domenii ale lucrării în ultimele trei luni. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru:
Progrese bune în traducerea cărții Ezechiel.
Activități de promovare a Scripturii în 32 de biserici diferite.
Utilizarea eficientă a programelor de radio și televiziune în Apurimac Quechua.
Distribuirea a câtorva sute de copii ale versiunii audio a Noului Testament Apurimac Quechua.
Voluntarii AIDIA învață prin ateliere cum să planifice taberele eficiente și să dezvolte materiale de citit folosind Bloom *.
Rugați-vă ca Dumnezeu să continue să binecuvânteze lucrarea AIDIA în timp ce lucrează printre oamenii vorbitori ai limbii Quechua, în comunitățile lor.

* BLOOM – un program software pentru crearea de cărți într-un mod simplu, care permite grupurilor lingvistice să accelereze dezvoltarea unei biblioteci cu materiale de citit.

Noul Testament înregistrat: Brazilia

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru înregistrarea completă a Noului Testament Bororo în Brazilia. Traducătorii sunt recunoscători pentru toți cei care au lucrat în acest proces. Ei L-au văzut pe Dumnezeu la lucru. În ultima zi a sesiunii de înregistrare, unul dintre programele pe calculator nu a mai răspuns. Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru tehnicienii capabili care au terminat înregistrarea manual a doua zi. Rugați-vă în timp ce traducătorii trimit înregistrarea la organizația Credința vine în urma auzirii, unde personalul o va combina cu efectele sonore pentru a forma versiunile dramatizate. Rugați-vă pentru dedicarea Noului Testament Bororo în comunitate, în august 2019.

Întâlnirile Alianței Globale Wycliffe Regiunea America: Global

În aprilie, echipa de conducere a Alianței Globale Wycliffe Regiunea America s-a reunit pentru tabăra de odihnă anuală și întâlnirile personalului, în New Mexico. OrganizațiaCredința vine în urma auzirii a fost gazda lor. Membrii echipei au avut un timp valoros de părtășie reciprocă, au prezentat rapoarte despre activitatea realizată în ultimul an și au făcut planuri pentru viitor. Rugați-vă pentru echipă, deoarece aceasta lucrează împreună cu mai mult de 60 de organizații pentru a continua să promoveze implicarea în traducerea Bibliei. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru creșterea eficienței în slujire și colaborare. Rugați-vă pentru organizațiile Alianței pe măsură ce construiesc relații puternice și lucrează împreună în comunitate.

Sursa: Wycliffe România

Jurnal de Rugăciune: Noul Testament a fost înregistrat în Brazil

Un pastor şi 16 credincioși răpiţi de militanţi islamici în Nigeria

Un pastor şi 16 credincioși răpiţi de militanţi islamici în Nigeria

Un pastor evanghelic şi 16 creştini nigerieni au fost răpiţi în această săptămână de către militanţi islamişti înarmaţi, într-un atac în care o persoană a fost ucisă. Incidentul a avut loc în localitatea Igabi din statul Kaduna. Reverendul Zakariah Ido şi 16 membrii ai bisericii „Biruind totul”, inclusiv fiica pastorului, doi prezbiteri și fiul unui slujitor din Adunările lui Dumnezeu, au fost răpiţi după miezul nopţii, în primele ore ale dimineţii de duminică.

Un martor a declarat că răpitorii erau un grup de 20-30 de extremişti Fulani, un grup islamic violent care întreprind des atacuri împotriva creştinilor din centura de mijloc a Nigeriei. Martorul a mai declarat că toţi credincioşii erau adunaţi pentru părtăşie şi repetiţie la cor.

Biserica evanghelică „Biruind totul” este considerată ca având cel mai mare departament de misiune din toate bisericile africane, şi a avut o creştere remarcabilă, cu unele biserici asociate având o creştere de peste 400% în ultimii ani.

Conform presei nigeriene până acum răpitorii nu au dat nici un semn privind soarta celor răpiţi.

Sursa: CBN News.

 

https://www.stiricrestine.ro/2019/05/23/un-pastor-si-16-credinciosi-rapiti-de-militanti-islamici-in-nigeria/?

Marsul Natiunilor – Israel – 18-20 iunie 2019

21.05.2019  |    Mapamond Crestin

Pe 15 mai 2018, 6000 de oameni au participat, in Ierusalim, la Marsul Natiunilor. Evrei si crestini au mers, mana in mana, proclamand faptul ca Israel nu e singur, ci crestinii ii stau alaturi, in prietenie. In 20 iunie 2019, acest mesaj se doreste a fi purtat peste tot in Israel, la Marsul natiunilor compact. Crestini din toate tarile se vor reuni la o conferinta (18-20 iunie), intr-un loc special in Ierusalim langa poarta Jafa si Cetatea lui David, iar in a treia zi, vor merge in diferite orase din nordul, sudul si centrul Israelului pentru marsuri comune in public (20 iunie). Marsul Natiunilor compact include intalniri personale cu supravietuitori ai Holocaustului si reprezentanti ai societatii israeliene. Afla mai multe – https://marchofthenations.com/

INCEPUTURI

Marsul pentru viata a inceput in Germania in 2007, cand descendentii nazistilor au rupt tacerea cu privire la istoria ingrozitoare la care familia lor a luat parte, intalnindu-se cu supravietuitori ai Holocaustului si cu descendentii acestora. Rezultatul: vindecare, prietenii si o viata noua! Dar nu a ramas doar in Germania: aproape 40.000 de oameni au demonstrat public, pe strazile a 350 de orase din 18 tari, unindu-si vocea pentru a sustine comemorarea acelor fapte si reconcilierea, a vorbi contra antisemitismului si in favoarea Israelului. Aici mai multe informatii – https://www.marchoflife.org/

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/10617-marsul-natiunilor-israel-18-20-iunie-2019

AO News 21-22 mai 2019

1. Alegeri europarlamentare. Factorul care poate da peste cap jocurile pentru Bruxelles.

Tot mai puţini oameni – mai mult de jumatate din electorat nu se prezinta la vot, o proporţie in mod particular spectaculoasa in est, dar care afecteaza şi ţarile fondatoare ale Uniunii Europene, noteaza AFP.

Dupa 1979, cand au avut loc primele alegeri europarlamentare, absenteismul a sporit constant, ajungand la 57,4% la alegerile europarlamentare din 2014.

In mod paradoxal, absenteismul a crescut in acelaşi timp cu sporirea puterilor Parlamentului European. Acesta, care avea prerogative extrem de limitate in 1979, este co-legislator de pe o poziţie egala cu Consiliul Uniunii Europene.

In septembrie 2018, doar 48% dintre europeni aveau sentimentul ca vocea lor conteaza in Uniunea Europeana, faţa de 62% in propria ţara, conform celui mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European.

La scrutinul din 23-26 mai, in cinci ţari membre votul este obligatoriu – Belgia, Grecia, Bulgaria, Cipru şi Luxemburg.

2. Decizie radicala: Volodimir Zelenski, noul preşedinte al Ucrainei, anunţa ca va dizolva Parlamentul de la Kiev

Volodimir Zelenski, noul preşedinte al Ucrainei, a anunţat saptamana aceasta ca va iniţia procedura de dizolvare a Radei Supreme, legislativul unicameral de la Kiev, subliniind necesitatea convocarii de alegeri legislative anticipate, informeaza agenţia de ştiri UNIAN.

Noul lider de la Kiev a facut anunţul privind dizolvarea Parlamentului intr-un discurs dupa ceremonia de investire in funcţia de preşedinte.

„Dizolv cea de-a 8-a Rada Suprema. Glorie Ucrainei”, a afirmat Zelenski. Anterior, presa a dezvaluit existenţa unui proiect de decret pregatit pentru noul preşedinte care prevede dizolvarea Parlamentului şi convocarea de alegeri anticipate.

Totodata, noul lider de la Kiev a cerut Radei sa reinstituite raspunderea penala pentru imbogaţire fara justa cauza şi modificarea legislaţiei electorale.

3. Partidul Brexit domina in Marea Britanie. Ce rezulate se preconizeaza inainte de euroalegeri

Partidul Brexit continua sa ia fata in sondajele de opinie conservatorilor si laburistilor, cu o saptamana inainte de alegerile europarlamentare. Potrivit unui sondaj de opinie, realizat de institutul Opinium, formatiunea politica, condusa de Nigel Farage, se mentine in topul preferintelor britanicilor.

34 % dintre cetatenii Marii Britanii ar vota Partidul Brexit pentru euroalegerile din 23 mai, care au loc din cauza faptului ca Regatul Unit nu a reusit sa paraseasca Uniunea Europeana conform calendarului stabilit initial la sfarsitul lunii martie. Termenul s-a mutat pentru 31 octombrie, ca urmare a refuzului Parlamentului britanic de a aproba acordul negociat pentru Brexit dintre premierul Theresa May si reprezentantii Uniunii Europene.

4. Batrane, pompieri şi preoţi, printre sutele de europeni arestaţi pentru ca au ajutat migranţi

Sute de europeni au fost arestaţi, anchetaţi sau ameninţaţi cu inchisoarea, in ultimii cinci ani, sub legi care „criminalizeaza solidaritatea“ faţa de migranţi, iar in ultimele 18 luni, cazurile s-au inmulţit vertiginos, scrie Adevarul.ro.

O noua statistica intocmita de openDemocracy, website de ştiri cu sediul la Londra, dezvaluie cum cetaţeni din toata Europa au fost arestaţi pentru ca au oferit hrana, adapost, transport şi alte lucruri de prima necesitate migranţilor. Cele doua state cu cel mai mare numar de cazuri, Italia şi Franţa, au la putere partide de extrema-dreapta, la niveluri naţionale şi regionale.

Mai multe stiri crestine gasiti pe site-ul https://alfaomega.tv/

 

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/10630-ao-news-21-22-mai-2019

Un vanzator de masini pensionar construieste biserici

Janice Allen este directorul executiv al International Cooperating Ministries, o organizatie care vrea sa schimbe lumea cu fiecare biserica.

„Mereu am considerat ca Biserica lui Isus Hristos reprezinta planul lui Dumnezeu de a raspandi Evanghelia. Misiunea organizatiei este sa ajute congregatiile din toata lumea sa afle Cuvantul lui Dumnezeu si sa-si cladeasca propriile biserici. Lucram in parteneriat cu grupari locale care fac deja acest fel de lucrare, dar care nu au cladirile si resursele necesare pentru a o face intr-un mod adecvat.”

Tatal lui Janice, Dois Rosser, este fondatorul ICM. Lui i-a venit aceasta idee atunci cand majoritatea oamenilor se gandeau la pensionare. Pana la 65 de ani, tatal meu ajunsese un afacerist prosper. In lumea afacerilor se urmareste maximizarea.

„Cred ca, la un moment dat, am detinut 27 de francize. Trebuie cautate metode de rezolvare. Daca asa se procedeaza in lumea afacerilor, de ce nu s-ar putea si in Imparatie?”

Astfel, Rosser a inceput sa lucreze la realizarea unei serii ce urma a fi transmisa la radio: Mini Bible College, care sa ajunga la oamenii din toata lumea. Studiul elaborat scris de pastorul Dick Woodward ii reinnoise credinta lui Rosser, care voia acum sa transmita acest mesaj.

Mai apoi, dupa ce a vizitat unele dintre acele tari, a constatat ca exista o nevoie primara: cladirile bisericilor.

„Cel mai bun exemplu in acest sens e faptul ca exista 600 000 de sate in India. Populatia Indiei de 650 de milioane de locuitori e de doua ori mai mare decat populatia Statelor Unite. Asadar, e imposibil sa trimitem atatia misionari, caci nimeni nu-si permite. Drept urmare, trebuie pregatiti misionarii locali. Dupa ce construiam o biserica intr-un sat, ajutam la transformarea intregului sat.”

Apoi, cu propriile finante, Rosser a infiintat organizatia ICM. In urmatorii 30 de ani, organizatia le-a oferit congregatiilor locale fondurile necesare pentru a construi biserici in unele dintre cele mai periculoase zone din lume.

De exemplu, 50% din populatia Americii Centrale, cei sub 21 de ani, traiesc in zonele cu cea mai mare rata a infractionalitatii, a consumului de droguri, a violentei, a sarcinilor la adolescente si a prostitutiei. Aceste lucruri nu vor fi intrerupte pana cand nu va ajunge acolo Evanghelia lui Isus Hristos, care sa le schimbe oamenilor inimile, schimbandu-le viitorul si oferindu-le speranta.

Janice spune ca, adesea, biserica e singura cladire adecvata din intreaga comunitate. Atunci cand satenii si congregatiile rurale au o cladire, o folosesc drept scoala, drept spital… Adesea, singurul put cu apa potabila e sapat langa biserica. Unele biserici ii ajuta pe cei care au nevoie disperata de un loc de refugiu.

„Am inceput sa aflam relatari despre cum bisericile au devenit locuri de refugiu pentru cei care au fugit de atrocitatile ce se petreceau in tarile lor. Insa cei care ajuta la construirea Trupului lui Hristos sunt supusi persecutiei si violentei. Am primit in birou o fotografie in care erau doua sine de cale ferata. De o parte era capul unui om, iar de cealalta parte era si corpul. Era un baiat de 13 ani, fiul unui pastor al uneia dintre bisericile ICM. Extremistii l-au rapit si l-au decapitat……..

 

Sursa: GNA

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/10616-un-vanzator-de-masini-pensionar-construieste-biserici#axzz5oqlcbdbi