Închide

Inspiraţia Bibliei (23 de întrebări și răspunsuri) – de Michael Hardt

download

Inspiraţia Bibliei

1 Este adevărat că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Da! Pentru început ar trebui să fie suficientă citarea unuia dintre multele locuri din Scriptură: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu“ (2 Timotei 3.16).

2 Este inspiraţia într-adevăr aşa de importantă? Da, neapărat! Dacă Biblia nu ar fi inspirată, atunci ea ar fi doar o altă carte a literaturii universale, fără autoritate morală, spirituală sau practică. Ea nu ar fi descoperirea lui Dumnezeu.
Fără inspiraţie nu am avea niciun cuvânt de la Dumnezeu. Noi am pierde baza oricărei învăţături biblice. Nenumăratele principii creştine, indiferent că este vorba despre Persoana lui Hristos şi lucrarea Lui de mântuire, despre Adunare, Împărăţia lui Dumnezeu sau profeţie – toate acestea pot fi apărate doar atunci când textul biblic vine direct de la Dumnezeu. Desigur, este necesară şi o traducere demnă de încredere.

3 Ce înseamnă de fapt inspiraţie? Inspiraţie înseamnă „insuflare“. Toată Scriptura este „insuflată“, dată de Dumnezeu, adică ea vine direct de la Dumnezeu. O descriere ajutătoare a acestui proces o găsim în Fapte 1.16: „Trebuia să se împlinească Scriptura pe care Duhul Sfânt a spus-o mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda.“ Aceasta este inspiraţia: Dumnezeu vorbeşte prin gura unui om, pe care El l-a ales pentru acest scop. Bărbaţii, prin care Dumnezeu a permis să se scrie Biblia, au fost „sub puterea Duhului Sfânt“ (2 Petru 1.21).

4 Nu a avut personalitatea scriitorilor niciun efect asupra a ce şi cum au scris? Ba da, în orice caz! Stilul lui Ioan (simplu, dar profund) este total altfel decât cel al lui Pavel (argumentând logic), iar stilul lui Pavel este la rândul lui diferit de cel al lui Petru. Pavel a studiat cu renumitul învăţat Gamaliel. Petru a fost un simplu pescar din Galileea, care nu a absolvit niciun studiu. Dumnezeu S-a folosit de amândoi, pentru a ajunge la scopul intenţionat de El. Dumnezeu S-a folosit, de exemplu, şi de competenţa doctorului şi scriitorului de istorie, Luca; acesta a putut să descrie detaliat latura omenească a evenimentelor. În Vechiul Testament, Dumnezeu S-a folosit de experienţele lui David, pentru a da conţinut psalmilor săi, şi S-a folosit de talentul poetic al lui David, pentru a scrie aceşti psalmi cu mare putere de expresie.

5 Sunt deci Scripturile omeneşti şi astfel nedesăvârşite? Nu, în niciun caz! Aceste Scripturi corespund exact scopului lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt este insuflat de El (a se vedea întrebarea 6).

6 Cum poate purta Cuvântul caracterul scriitorului şi în acelaşi timp să fie Cuvântul lui Dumnezeu? Să ne gândim la un sculptor, care lucrează la o statuie. El va folosi diferite unelte. La lucrarea terminată putem să mai vedem adâncituri, pe care le-au lăsat diferitele unelte. Dar aceste urme sunt acolo numai pentru că sculptorul a folosit îndemânatic uneltele sale, pentru a obţine rezultatul dorit. Tot aşa, Dumnezeu a ales şi S-a folosit de particularităţile şi împrejurările de viaţă ale diferiţilor scriitori, pentru a- Şi atinge scopul stabilit.

7 A corectat Domnul vreodată ceva la ceea ce au scris scriitorii Vechiului Testament? Absolut nimic! Domnul a citat adesea din Vechiul Testament, dar niciodată nu a spus ceva care să fi făcut aluzie că scriitorul s-ar fi putut înşela sau ar fi făcut o greşeală. Folosirea Scripturilor de către El arată că le-a considerat absolut hotărâtoare (a se vedea de exemplu: Matei 4.4, 7, 10; 21.16; 26.31, 54; Luca 4.17-21; Ioan 17.12). În Matei 5.17, El explică: „Să nu gândiţi că am venit să desfiinţez Legea sau profeţii: n-am venit să desfiinţez, ci să împlinesc.“

Este adevărat că unele citate în Noul Testament se deosebesc de traducerea grecească a Vechiului Testament, folosită în timpul Domnului şi al ucenicilor Săi. Dar o cercetare temeinică a textului arată că Dumnezeu a folosit intenţionat aceste abateri şi cu un anumit scop (a se compara, de exemplu, Psalmul 619 cu Efeseni 4.8; sau Psalmul 40.7 cu Evrei 10.5).

8 Au înţeles scriitorii ce au scris? Nu neapărat! Despre profeţii Vechiului Testament citim că „au căutat şi au cercetat … despre harul arătat faţă de voi, cercetând spre care sau ce fel de timp arăta Duhul lui Hristos, care era în ei, mărturisind dinainte patimile care erau pentru Hristos şi gloriile de după acestea“ (1 Petru 1.10, 11). Scriitorii Noului Testament au înţeles în general ce scriau. Excepţii ar putea fi anumite pasaje din Apocalipsa, unde Ioan nu a putut înţelege aproape deloc întreaga importanţă a viziunilor sale.

9 A inspirat Dumnezeu cuvintele sau numai conţinuturile? Dumnezeu a inspirat cuvintele. Pavel arată, că apostolii învăţau în cuvinte învăţate prin Duhul Sfânt (1 Corinteni 2.13). A fost un principiu al timpului de odinioară, când Dumnezeu a spus despre Profetul adevărat: „voi pune cuvintele Mele în gura Lui“ (Deuteronom 118, 20). Moise spune la finalul cărţii Deuteronom: „Acestea sunt cuvintele legământului pe care a poruncit Domnul lui Moise să-l încheie cu fiii lui Israel în ţara Moabului“ (Deuteronom 29.1). David se exprimă astfel: „Duhul Domnului a vorbit prin mine şi cuvântul Lui a fost pe limba mea“ (2 Samuel 23.2). A se vedea de asemenea şi Ezra 7.11; Zaharia 7.12 şi Apocalipsa 22.18, 19. Toate aceste locuri se referă la cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu.

Domnul a spus: „până nu va trece cerul şi pământul, nicidecum nu va trece o singură iotă sau o singură frântură de literă din Lege, până nu se vor împlini toate“ (Matei 5.18). Folosirea scrierilor Vechiului Testament de către El a dovedit absoluta încredere în textul exact al acestora (a se vedea, de exemplu, Matei 22.31, 32, 43, 44).

În Galateni 3.16, apostolul indică spre faptul că în Geneza 22.18 este scris „seminţei tale“ şi nu „seminţelor tale“. El îşi bazează argumentul său pe faptul că expresia „seminţei tale“ este la singular (şi de aceea se referă la Hristos) şi nu la plural (ceea ce s-ar referi la copii şi la copiii copiilor). Fără îndoială, aceasta dovedeşte că s-a bazat pe exactitatea cuvintelor şi pe inspiraţia Scripturii.

10 De ce este atât de fundamentală inspiraţia cuvintelor?Pentru că Biblia (şi limba, în general) este formată din cuvinte. Dacă nu te poţi baza pe cuvinte, atunci nu te poţi baza pe nimic. Un judecător îşi întemeiază sentinţa sa pe cuvintele legii. Un executor testamentar trebuie să se poată baza pe textul exact al testamentului, pentru a-şi putea îndeplini însărcinarea. Dacă cuvintele n-au nicio importanţă obligatorie, atunci propoziţiile şi enunţurile sunt fără importanţă şi îşi pierd toată valoarea lor.

11 Se extinde inspiraţia asupra întregii Biblii sau numai asupra părţilor doctrinale? Asupra întregii Biblii! Unii au tradus greşit 2 Timotei 3.16: „Toată Scriptura, care este insuflată de Dumnezeu, este folositoare.“ Aceasta nu este corect. Traducerea fidelă sună: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi folositoare pentru învăţătură…“ Se poate obiecta că aici se referă la scrierile Vechiului Testament. Dar în 1 Corinteni 2.13, Pavel scrie: lucruri „despre care şi vorbim, nu în cuvinte învăţate prin înţelepciune omenească, ci în cele învăţate prin Duhul“. El îi include şi pe ceilalţi apostoli, când spune „vorbim“.

Mai departe citim în 1 Timotei 5.18: „pentru că Scriptura zice“. Acestei expresii îi urmează două citate. Unul provine din Deuteronom şi celălalt din evanghelia după Luca. Aceasta înseamnă că expresia „Scriptura“ se referă la ambele părţi: Vechiul şi Noul Testament. Petru se referă în aceeaşi măsură la epistolele lui Pavel, ca şi la celelalte epistole (2 Petru 3.16). Cu aceasta spune că epistolele apostolului Pavel au fost inspirate.

12 Afirmă Biblia că ea este Cuvântul lui Dumnezeu? Da, neapărat! Propoziţia: „Aşa zice Domnul“, sau altele asemănătoare, apare de aproape 700 de ori în primele cinci cărţi ale lui Moise şi suplimentar:

– de aproximativ 400 de ori în cărţile istorice;

– de aproximativ 400 de ori în profeţi;

– dintre care de aproximativ 150 de ori doar în cartea Isaia.

În Ezechiel apar expresii ca: „Cuvântul Domnului a fost către mine, zicând“ şi altele asemănătoare de aproximativ 350 de ori.

În sfârşit, în Noul Testament apare expresia: „Este scris“ de aproximativ 80 de ori. Nu există o altă carte care să pretindă doar pe departe că este Cuvântul lui Dumnezeu, cum face Biblia.

13 Ce este într-adevăr inspirat, textele originale, copiile sau traducerile noastre? Originalul, adică textele, aşa cum au fost redactate de Moise, David, Pavel şi alţi scriitori.

14 Dar nu sunt copiile pline de greşeli? Textele originale ale Vechiului Testament au fost multiplicate prin copii atente şi deosebit de exacte. Copiile au fost asigurate prin diferite tehnici. De exemplu se număra numărul tuturor literelor. Dacă numărul literelor în copie nu era exact cu cel din original, se întocmea o nouă copie şi întregul proces de verificare se relua.

Există multe dovezi pentru exactitatea transmiterii. Până în 1947, cel mai vechi manuscris al Vechiului Testament cunoscut era din jurul anului 1.000 după Hristos. Criticii Bibliei au afirmat că aceste manuscrise ar trebui să fie foarte inexacte, pentru că ar fi trecut aşa multe secole de la redactarea lor. Descoperirea sulurilor renumite de la Qumran, la Marea Moartă, în anul 1947 a dovedit contrariul. În peşterile din Qumran s-au găsit copii ale tuturor cărţilor Vechiului Testament (în afară de Estera) din anii 100-200 înainte de Hristos. O comparaţie atentă a arătat că aceste copii au fost identice cu manuscrisele cunoscute din timpul anului 1.000 după Hristos.

Este adevărat că între manuscrisele Noului Testament există diferenţe, dar aceste diferenţe nu ating temele de bază ale învăţăturii creştine. Toate aceste nuanţe sunt explicabile în cea mai mare măsură. De la nicio altă carte de aceeaşi vechime nu există un număr de manuscrise comparabil apropiat (există nouă manuscrise ale cărţii „Războaiele Galice“ a lui Cezar şi numai unul al lui Tacit; în schimb, există 5.500 de manuscrise ale Bibliei) şi niciunul dintr-un timp aşa de îndepărtat: unele fragmente ale Noului Testament datează din jurul anului 150 după Hristos.

15 Nu sunt traducerile foarte imprecise? Unele dintre ele, din păcate, da! Nu ar trebui folosite nici traducerile moderne, care se pot interpreta, nici acelea care încearcă să îmbunătăţească Biblia – numai pentru că traducătorii nu pot pune de comun acord enunţurile Bibliei cu propriile lor idei preconcepute şi idei omeneşti. Trebuie să ne străduim să folosim o traducere pe cât posibil precisă a textului original.

16 Atunci, o Biblie în limba română nu este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu? Trebuie să ne gândim că atât Domnul, cât şi scriitorii Noului Testament au folosit o singură traducere: Septuaginta, adică traducerea grecească a Vechiului Testament ebraic. Ei au citat din aceasta şi au spus: „Este scris“. De aceea ne putem baza liniştiţi pe o traducere bună şi să o acceptăm ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă traducerea în sine nu este inspirată.

17 A spus Domnul Isus, dacă Vechiul Testament este inspirat sau nu? Da, El a făcut acest lucru. Chiar foarte adesea! El a folosit Vechiul Testament ca autoritate absolută (a se vedea întrebarea 7). El a aşezat cuvintele Vechiului Testament pe aceeaşi treaptă cu cuvintele Sale (a se compara Matei 5.18 cu Matei 24.35).

El S-a referit la Adam şi Eva, Cain, Noe, Moise, David, Iona ş.a.m.d., prezentând de fiecare dată istorisiri din Vechiul Testament ca absolut adevărate şi hotărâtoare. Aceste Scripturi au fost pentru Isus baza unui răspuns decisiv şi definitiv la toate întrebările vieţii (învierea, căsnicia, divorţul şi multe alte teme). În sfârşit, El S-a prezentat pe Sine Însuşi ca subiectul „în toate Scripturile“ (Luca 24.27).

18 De unde ştim că şi Noul Testament este inspirat? Diferiţi scriitori ai Noului Testament şi-au apreciat reciproc scrierile lor (1 Timotei 5.18; 2 Petru 3.15, 16). Ei le-au aşezat pe aceeaşi treaptă cu scrierile Vechiului Testament. A se vedea întrebarea 11.

19 De unde ştim că au fost alese cărţile corecte, pentru a alcătui Biblia? Scripturile inspirate au o asemenea putere duhovnicească, încât ele însele se recomandă. Bărbaţi cu gândire duhovnicească au ştiut că au de-a face cu Scripturile sfinte, inspirate – dintre care multe susţin categoric că sunt Cuvântul lui Dumnezeu. În mod interesant, Domnul face trimitere la „profeţi“, „psalmi“ şi „Scripturi“, ca şi colecţii cunoscute şi recunoscute (de exemplu Matei 26.56; Luca 24.27), aşa cum au făcut şi scriitorii Noului Testament.

20 Nu există contradicţii în Biblie? Biblia îl pune pe om în lumina lui Dumnezeu. De aceea, înclinaţia naturală a omului este de a urî această carte şi de a încerca să găsească în ea contradicţii. Fireşte că 90% dintre aşa-zisele contradicţii sunt simple presupuneri, ca urmare a necunoştinţei sau a intenţiilor rele.

Apoi există dificultăţi reale, cum ar fi deosebirile dintre evanghelii sau descrieri diferite ale aceloraşi evenimente în cărţile Împăraţi şi Cronici. Aici devine activă rugăciunea, în timp ce Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să înţelegem planul divin al Scripturilor. Dacă facem aceasta, dificultăţile vor dispărea şi vom recunoaşte frumuseţea inspiraţiei. Atunci va deveni clar că dificultăţile provin dintr-o intenţie divină, cu scopul de a ne arăta din diferite puncte de vedere viaţa Fiului Său sau a poporului Său.

În foarte rare cazuri poate să fi apărut vreo greşeală: de exemplu în 2 Împăraţi 26 se indică o vârstă de 22 de ani, în timp ce în 2 Cronici 22.2 sunt 42 de ani – poate urmarea unei greşeli de copiere. Credinţa noastră însă nu se bazează pe asemenea amănunte.

21 Care este situaţia cu cuvintele rostite de oameni răi şi care sunt cuprinse în Biblie? Biblia conţine cuvinte ca: „să mâncăm şi să bem, pentru că mâine vom muri“ (1 Corinteni 15.32). Astfel de versete nu sunt expresia gândurilor şi a adevărului lui Dumnezeu. Dar ele sunt adevărate şi inspirate: ele ne spun că există oameni care gândesc şi vorbesc astfel. De asemenea, în Biblie sunt notate şi exprimări ale lui satan (în cartea Iov şi în evanghelii). Dumnezeu le foloseşte pentru a ne explica rolul lui satan, de ce este el capabil şi incapabil, ce face Dumnezeu cu el şi biruinţa Domnului asupra lui. Modul în care Dumnezeu redă cuvintele lui satan este absolut inspirat.

Minciunile fiilor lui Iacov faţă de tatăl lor cu privire la soarta lui Iosif sunt de asemenea texte inspirate. Ele ne arată inima omenească, motivul disciplinei lui Dumnezeu şi providenţa divină care, în ciuda răutăţii omului, împlineşte planul harului.

Cartea Eclesiastul conţine explicaţii greu de acceptat. O mare parte a acestei cărţi nu este descoperirea adevărului divin. Dar ea descoperă gândirea omenească de „sub soare“. Aceasta este în întregime inspirată şi adevărată: Dumnezeu descoperă prin aceasta starea omului şi ne împărtăşeşte cum gândeşte omul.

22 Ce spune Biblia despre ea însăşi? Ea spune foarte lămurit că este Cuvântul lui Dumnezeu. Ea consideră inspiraţia sa completă cuvânt cu cuvânt ca fiind dată, şi de aici infailibilitatea ei. Ar trebui să-i mulţumim lui Dumnezeu că i-a plăcut să Se descopere oamenilor într-un mod atât de convingător. Biblia este cel mai sigur punct din univers: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nicidecum nu vor trece“ (Luca 21.33).

23 Putem să ne bazăm pe o mărturie care o depune Biblia despre sine? Da, şi numai pe ea! Orice mărturie a unui al treilea doar ar atenua această mărturie. Dacă Dumnezeu S-a descoperit în Cuvântul Său – cum crede fiecare creştin –, atunci Cuvântul Său va vorbi despre şi pentru sine. Dovezi în afara Bibliei ar conduce doar la prejudicierea autorităţii cuprinse în Cuvânt. Singura autoritate, care ne poate învăţa dacă Biblia este inspirată şi ce înseamnă aceasta exact, este Biblia! Cartea lui Dumnezeu vorbeşte pentru sine.

Despre Manuscrisele Biblice Existente. (courtesy of www.westminster.edu) 

download

Despre Manuscrisele Biblice Existente

 Evidenţa Manuscriselor pentru Cuvântul lui Dumnezeu

Despre Manuscrisele Biblice Existente. (courtesy of www.westminster.edu)

Despre Manuscrisele Biblice Existente

În trecut, învăţaţii nu au putut să dateze, într-un mod precis, vechile manuscrise şi de aceea s-au bazat pe calitatea (autoritatea) textelor transmise anonim, multe dintre ele fiind scrise relativ recent. Începând cu jumătatea secolului XVII, s-a depus multă muncă asiduă în datarea manuscriselor antice (a documentelor scrise de mână).Şi cum aceste studii au progresat din ce în ce mai mult, vechile texte au putut fi studiate.

Manuscrise complete conţinând Noul Testament 

Manuscrisul Sinaiticus – datează din jumătatea secolului XIV, conţinând la origine atât Noul şi Vechiul Testament, cât şi Epistola lui Barnaba şi Păstorul din Hermas, toate fiind scrise în limba greacă. Descoperit în Mănăstirea Catherine de pe Muntele Sinai în 1859, acesta se află la ora actuală în Muzeul Britanic din Londra.

Manuscrisul Vaticanus – este un manuscris grec din secolul IV conţinând Vechiul şi Noul Testament. Nu s-a ştiut de existenţa lui până să apară într-un catalog de la Vatican în 1475, deşi este conţine un text scris în stilul alexandrin. Cartea a fost păzită cu invidie de către demnitarii Vaticanului, neputând fii studiată până în 1889. Originalul se găseşte şi azi la Vatican.

Manuscrisul Washington – datează de pe la sfârşitul secolului IV sau secolul V. Include Deuteronom, Iosua, Evangheliile şi scrisorile lui Pavel. Poate fi găsit în galeria de artă Freer din Washington DC.

Manuscrisul Alexandrinus – a fost datat pentru prima jumătate a secolului V, conţinând iniţial atât Vechiul cât şi Noul Testament scrise în limba greacă. Codexul a fost dus din Alexandria la Constantinopol, iar mai apoi (1627) în Marea Britanie. Se găseşte acum în Muzeul Britanic.

Manuscrisul Ephraemi – scris in prima jumătate a secolului V. Este o copie grecească parţială a vechiului şi Noului Testament, fiind păstrată şi în ziua de azi în Biblioteca Naţională din Paris.

Manuscrisul Bezae – datat pentru sfârşitul secolului V sau începutul secolului VI. Este o ediţie bilingvă, în greacă şi latină, a Evangheliilor şi a cărţii Faptele Apostolilor. Codexul este în posesia Universităţii Cambridge încă din 1581.

Când aceste manuscrise au fost accesibile învăţaţilor, au fost scrise noi traduceri ale Bibliei.

Papirusuri conţinând fragmente ale Noului Testament
Papirusul lui John Ryland – este o colecţie personală, de prin prima jumătatea secolului II, incluzând părţi ale Evangheliei după Ioan: 18:31-33, 37-38.

Papirusul Oxyrhynchus – de prin a doua jumătate a secolului II; conţine afirmaţii ale Domnului Isus găsite în paralel în toate cele patru Evanghelii. Au fost publicate mai mult de două sute de papirusuri din Oxyrhynchus, Egipt, majoritatea lor nefiind biblice. Pasajele cu tematică biblică se consideră a fi fost copiate dintr-un manuscris mult mai timpuriu de prin 110-130 CE.

(Unele papirusuri, deşi importante, nu au primit un nume şi de aceea s-a hotărât să li se facă referinţă prin numere – P67 etc.

P67 – se află în Barcelona; datat pentru anul 200 e.n, conţinând: Matei 3:9, 3:15, 15:20-22, 15:25-28)

P75 – se găseşte în Biblioteca Bodmer din Geneva, Elveţia, existând de prin anul 200 e.n.; include o mare parte din Evanghelia după Luca şi puţin din Ioan.

P1 – este deţinut de universitatea din Pennsylvania, Philadelphia; datează din secolul III şi conţine Matei 1:1-9, 1:12-20, 1:23)

P4- se află în Biblioteca naţională din Paris, datând din secolul III; cuprinde secţiuni mari din Evanghelia după Luca.

P45 – se găseşte în Biblioteca Chester Beatty din Dublin, Irlanda; secolul III; înglobează părţi din cele patru Evanghelii canonice şi Faptele Apostolilor.

P37 – aparţine azi Bibliotecii Universităţii din Michigan, Ann Arbor; de prin secolul III sau IV; conţine 33 de versete din Matei capitolul 26.

P25 – aflat în posesia muzeului de stat din Berlin; sfârşitul secolului IV; include părţi ale Evangheliei după Matei.

P3 – aparţine Bibliotecii Naţionale Austriece din Viena; secolul VI sau VII; cuprinde Luca 7:36-45, 10:38-42.

Pergamente descoperite în regiunea Mării Moarte

Descoperirea din 1947 a unei colecţii de vechi manuscrise ascunse în peşteri lângă Qumran, aproape de Marea Moartă în Israel s-a dovedit a fi un important adaos în ceea ce priveşte studierea textelor biblice. Aceste manuscrise, toate în limba ebraică, cuprindeau întreg Vechiul testament, cu excepţia cărţii Estera, datând undeva între anii 200 BC- 100 AD. Anterior, cele mai vechi texte ebraice erau de prin secolele IX-X, ele neputând corecta versiunile greceşti într-un mod corespunzător. Sulurile descoperite indicau de fapt acurateţea remarcabilă cu care textele ebraice fuseseră transmise încă din timpurile premergătoare creştinismului. Ele nu conţin texte creştine, deşi există câteva paralele interesante cu practicile creştine cum ar fi botezul şi masa comună. Menţionăm încă odată faptul că astfel au fost făcute posibile îmbunătăţiri ale traducerilor.

http://www.voxdeibaptist.org/manuscrisele_existente.htm

SILOAM

download

SILOAM. Una dintre sursele principale de alimentare cu apă pentru Ierusalim era iazul intermitent Ghihon („Fântâna fecioarei”) deasupra porţii izvorului (Neemia 3:15) şi la ESE de cetate. Acesta furniza apă de-a lungul unui canal deschis ce cobora lin de-a lungul versanţilor sud-estici şi era numit siloah („trimiţător”; LXX Siloam, Isaia 8:6). El urma linia de demarcaţie a celui de „al doilea apeduct” (Wilson) de mai târziu, ce avea o cădere de numai 5 cm la 300 m, vărsându-se în iazul inferior sau iazul vechi (modern Birket el-Hamra) la extremitatea văii centrale situată între dealurile de SE şi ale celor de SV. El se desfăşura aşadar mai jos de „zidul iazului Siloe” (Neemia 3:15) şi uda „grădina împăratului” de pe pantele adiacente. Acest iaz vechi a fost probabil „scăldătoarea Siloamului” unde în vremea NT se spălau bolnavii şi alte persoane (Ioan 9:7-11). „Turnul din Siloam” care a căzut şi a omorât 18 persoane – nenorocire bine cunoscută în zilele Domnului nostru (Luca 13:4) – era probabil situat pe culmea Ophel mai sus de iaz, care, după Josephus (BJ 5. 145), se afla lângă cotitura zidului vechi mai jos de Ophel. După Talmud (Sukkoth 4. 9), de sărbătoarea corturilor din iazul Siloamului se scotea apă într-un vas de aur pentru a fi dusă în cadrul unei procesiuni la Templu. Deşi există urme ale unei băi irodiene şi ale unui rezervor deschis (aproximativ 18 m pe 5 m, iniţial 22 de metri pătraţi cu trepte în partea dinspre vest), nu poate exista certitudinea că acesta a fost adevăratul iaz în cauză. S-a sugerat că partea cetăţii din jurul iazului superior (’Ain Silwan), ce se afla 100 m mai sus, era numită „Siloam”, iazul inferior fiind iazul împăratului (Neemia 2:14) sau Ghihonul inferior.

Când Ezechia a fost confruntat cu ameninţarea de invazie prin armata asiriană sub conducerea lui Sanherib, el a „astupat toate izvoarele”, adică, toate râuleţele şi canalele subsidiare ce duceau în „pârâul” Chedron „ce curgea prin mijlocul ţinutului aceluia” (2 Cronici 32:4). Urme de canale blocate aproximativ în acea perioadă au fost găsite de misiunea Parker. Împăratul a deviat aşadar apele Ghihonului superior printr-o „conductă” sau un tunel într-un bazin sau iaz superior (metoda normală de stocare a apei) în partea de vest a cetăţii lui David (2 Împăraţi 20:20). Ben Sira spune cum „Iezechia a întărit cetatea sa şi a adus apă în mijlocul ei; cu ajutorul unor unelte de fier el a săpat un tunel în stânca abruptă şi a construit iazuri pentru apă” (Eclesiasticul 48:19-20). În mod limpede Ezechia a ocrotit prin întăritori noua sursă de alimentare cu apă (2 Cronici 32:30). Se poate ca Isaia să se refere la săparea rezervorului (22:11).

În 1880 cei care făceau baie în bazinul superior (denumit şi birket silwan) au descoperit la aproximativ 5 m înăuntrul tunelului o inscripţie ebraică cursivă, ce se găseşte în prezent la Istanbul *SCRIERE, exprimând următoarele: „…a fost scobit. A fost săpat în felul următor…topoare, fiecare bărbat înspre tovarăşul lui, şi când mai erau de săpat trei coţi, s-a auzit vocea unui om ce striga la un altul, arâtându-i că deviază spre drepta. Când s-a încheiat săparea tunelului, săpătorii s-au întâlnit om la om, topor la topor, iar apa a curs 1.200 coţi de la izvor la rezervor, înălţimea pietrei deasupra capetelor săpătorilor era de 100 coţi” (D. J. Wiseman, IBA, p. 61-64).

Când a fost excavată această remarcabilă ispravă de inginerie iudaică, erau trasate pe jumătate urmele scobiturilor şi devierilor ce urmau să realizeze confluenţa. Tunelul traversează 540 m (sau 643 m, Ussishkin), având un traiect sinuos pentru a evita construcţii sau defecte din stratul de rocă sau pentru a urma o fisură, şi are o lungime de 332 m în linie directă. Are în jur de 2 m înălţime şi în unele locuri are o lăţime de numai 50 cm. Construcţiile moderne împiedică orice verificare arheologică a faptului că bazinul superior este „rezervorul” (bereka) lui Ezechia sau că din acesta apele se revărsau direct spre bazinul inferior. Bazinul a fost probabil subteran la început, acoperişul de piatră surpându-se sau fiind exploatat ulterior.

Tunelul lui Ezechia începe de la un tunel mai vechi ce canaliza apa de la izvorul lui Ghihon spre baza unui puţ ce se înalţă pentru a se uni cu un tunel înclinat ce conducea spre un anumit loc din interiorul cetăţii iebusite. Acest sistem de puţ şi tunel a fost construit de iebusiţi pentru a asigura o alimentare sigură cu apă şi este probabil „şanţul” sau „puţul de apă” (sinnor) („canalul” în vers. Cornilescu; n.tr.) pe care oamenii lui David au trebuit să îl urce pentru a captura cetatea (2 Samuel 5:8).

Mai jos de satul modern al Siloamului (Silwan, menţionat pentru prima dată în 1697) pe coasta de E opusă dealului Ophel se află un număr de morminte tăiate în piatră. Acestea fuseseră pregătite pentru înmormântarea „fiicei faraonului” şi pentru funcţionarii şi nobilii din împărăţia lui Iuda. Unul dintre aceste morminte avea o inscripţie evreiască, epitaful unui administrator regal, probabil acel Şebna ce fusese mustrat de Isaia (22:15-16). Vezi IBA, p. 59; IEJ 3, 1953, p. 137-152; K. M. Kenyon, Digging Up Jerusalem, 1974, p. 153-159.

BIBLIOGRAFIE

  1. Simons,Jerusalem in the Old Testament, 1952; D. Ussishkin, „The Original Length of the Siloam Tunnel”,Levant 8, 1976, p. 82-95; J. Wilkinson, „The Pool of Siloam”, Levant 10, 1978, p. 116-125.

D.J.W.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/08/siloam.html

Legea prin care urma să fie interzis INFANTICIDUL a picat în Senatul SUA. Democrații au avut din nou câștig de cauză. Reacția lui Trump: Unul dintre cele mai șocante voturi din istoria Congresului

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   EXTERNE    /   Actualizat: Marţi, 26 februarie 2019, 18:52   

Legea prin care urma să fie interzis INFANTICIDUL a picat în Senatul SUA. Democrații au avut din nou câștig de cauză. Reacția lui Trump: Unul dintre cele mai șocante voturi din istoria Congresului

Senatul Statelor Unite a votat luni, marți, cu 53 de voturi „pentru” și 44 „împotrivă” asupra unei legi care să garanteze asistență medicală copiilor care supraviețuiesc avorturilor.
Actul normativ, prin care se dorea stoparea infanticidului, în urma deciziilor controversate luate în state ca Virginia și New York, nu a reușit însă să întrunească cele 60 de voturi necesare pentru ca proiectul legislativ să fie adoptat, anunță LifeSiteNews.

Președintele Donald Trump a reacționat la votul din Senat, postând pe Twitter următorul mesaj, în care atacă refuzul democraților de a proteja copiii care supraviețuiesc avorturilor: „Poziția democraților în privința avortului este atât de extremă încât nu îi mai deranjează să execute bebelușii după naștere. Va fi ținut minte ca unul dintre cele mai șocante voturi din istoria Congresului ”, a scris Trump.
Introdus inițial în 2015 și propus în sesiunea actuală de republicani, ca reacție la decizia guvernatorului democrat Ralph Northam, al statului Virginia, care apără perspectiva de a lăsa un copil cu dizabilități sau „non-viabil” să moară după o încercare eșuată de avort, „Actul de protejare a supraviețuitorilor născuți vii în urma avortului”, ar urma să
oblige personalul medical să ofere asistență medicală unor astfel de copii.
În conformitate cu Legea privind protecția copilului născut, act normativ din 2002, copiii care supraviețuiesc avorturilor sunt recunoscuți drept oameni cu drepturi ale omului, dar cum trebuie gestionată această situație nu a fost prevăzut în lege.
În ultima lună, mai multe încercări ale republicanilor din Camera reprezentanților de a trece legi care interzic infanticidul au fost blocate de democrați, care dețin majoritatea în camera inferioară a Congresului SUA.

Gala Oscar 2019 – ghiveci cu toate literele din LGBTQ

DE GABRIEL POPA  /   CULTURĂ, FILM    /   Actualizat: Marţi, 26 februarie 2019, 16:50  

Gala Oscar 2019 – ghiveci cu toate literele din LGBTQ

Câteva highlight-uri pe cea mai importantă temă politică a lumii occidentale de azi; de la Oscarurile de anul ăsta.
Green Book – best picture și best actor în rol secundar: film despre un pianist gay de culoare care face turul Sudului conservator al Statelor Unite.

Cea mai bună actriță în rol principal – Olivia Colman pentru un rol din The Favorite. Film chipurile istoric cu un trio amoros în jurul Reginei Anne (jucată de Colman). Două verișoare de-al reginei, lesbiene, sunt în competiție pentru favorurile reginei Anne; de aici și numele Favorita; favoruri inclusiv erotice (în secolul XVIII, în Anglia!)
Cel mai bun actor în rol principal – Rami Malek, egiptean de origine, care îl joacă pe rock star-ul gay Freddie Mercury.
Cea mai bună muzică de film – Lady Gaga cu „A star is born” din Shallow; personajul principal feminin este o cântăreață într-un bar de travestiți.
Putem să adăugăm și premiul pentru cel mai bun regizor, cu Roma – film în care tatăl și capul familiei nu e bun de nimic, conduce prost mașina, își îndeplinește prost rolul de tată; bunica creștină nu are autoritate și este înfrântă de viață; albii sunt singurii care spun rugăciuni; maternitatea e descrisă drept ceva respingător și inutil; iar toate personajele sunt ținute în sclavie de niște albi de succes, care au un perete plin cu capete de câini împăiați.
Și, bomboana de pe colivă. La cel mai bun documentar – un film numit Period. Nu e despre punctuație, ci despre menstruație; da, pur și simplu documentarul Netflix, finanțat „de public”, pune pe ecran testimoniale despre menstruație; nici nu vreți să știți cum arată logo-ul filmului.
Plus bărbați purtând rochii pe covorul roșu, și multe alte ciudățenii. Pentru că de aceea au luptat și au suferit Nelson Mandela și Martin Luther King, pentru ca bărbații bogați de culoare să poartă celebra homosexualitatea și să poată purta rochii de seară la Gala Oscar, pe covorul roșu.
CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/cultura-film/Gala-Oscar-2019-–-ghiveci-cu-toate-literele-din-LGBTQ-154790

Pastorul Andrew Brunson vrea să se întoarcă în Turcia

download

   25-02-2019 13:19:01

În ciuda faptului că a fost ținut în arest, în Turcia, mai bine de doi ani, pastorul Andrew Brunson, a mărturisit miercuri că dorește să se întoarcă în această țară.

Potrivit Christian Post, Brunson a spus Comisiei pentru Libertatea Religioasă Internațională, faptul că Dumnezeu iubește poporul turc și că încă simte că este chemat să slujească acolo.

Brunson s-a întâlnit, miercuri, cu Comisia pentru Libertate Religioasă, la Centrul de Asistență al Senatului, cu scopul de a mulțumi pentru munca pe care aceștia au depus-o în timpul în care el a fost închis.

El a spus comisiei:

„Nu știu câte țări pun atât de mult accent pe libertatea religioasă, nu doar în propria lor țară, ci încercând să o susțină în întreaga lume. Cred că este ceva foarte neobișnuit, foarte admirabil”.

Soția sa, Noreen, a mulțumit, de asemenea, pentru tot sprijinul acordat soțului ei în timp ce acesta a fost închis în Turcia. Ea a spus:

„Suntem conștienți de faptul că nu toate cazurile de acest fel au același final ca și cazul nostru, așa că țineți-vă mereu de lucru. În toate acestea trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu.”

Brunson a adăugat că se teme de faptul că după arestarea sa, restricțiile la adresa creștinilor vor deveni mai dure în Turcia:

„Cred că vor exista și mai multe probleme pentru Biserica creștină din Turcia. Există mai multe restricții: am auzit cazuri în care misionarii au fost deportați din țară. Se simte un efect de stopare a Bisericii, într-o oarecare măsură pentru că multe articole care au apărut în presa turcă despre mine, au pictat o imagine negativă a creștinilor, spunând, de exemplu, că sunt terorist sau că creștinii susțin grupuri teroriste și că vrem să împărțim țara” a adăugat el în încheiere.

Pastorul Andrew Brunson a fost arestat în 2016, sub acuzația de terorism. Acesta a fost acuzat că a susținut o încercare de lovitură de stat împotriva președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și că a făcut parte dintr-o organizație teroristă.

După ce a fost arestat și închis într-o închisoare turcească timp de aproximativ un an și jumătate, Brunson a fost plasat sub arest la domiciliu în iulie 2018. Câteva luni mai târziu, pe 12 octombrie, Brunson a stat în fața unei instanțe turcești de judecată, pentru o audiere finală. Instanța însă a decis că păstorul să fie eliberat.

O soluţie radicală pentru cei care sunt dependenţi de jocurile video

   26-02-2019 07:05:20

download

„Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” (Evanghelia după Matei 5:29)

Cuvintele de mai sus ale Domnului Isus Hristos îi pot şoca pe cei care le aud din zilelele noastre, la fel cum probabil au făcut-o şi cu cei care au fost prezenți atunci când Domnul le-a rostit. Aceasta este o soluţie radicală, şi arată că păcatul poate deveni atât de puternic în viaţa unei persoane că, dacă vrei să te opreşti din a-l comite, nu ai altă soluţie decât să dai morţii acea parte din tine care te ţine lipit de el.

Teologul creştin John Piper argumentează că porunca de a „scoate ochiul care te face să cazi în păcat” se aplică la orice gadgeturi electronice care creează dependenţă şi care ne ţin robi ai unui cerc vicios de neputință și de timp preţios irosit.

Într-un podcast recent, Piper, care este decan al Seminarului Bethlehem din Minneapolis, S.U.A., a răspuns întrebării unui ascultător, care s-a prezentat ca fiind Cesar, şi care se plângea că nu poate scăpa de dependenţa de jocurile video.

„Sunt convins,” spunea Cesar, „că plăcerea de moment pe care o am când joc jocurile video nu se poate compara cu bucuria ce poate izvorî dintr-o viaţă petrecută în comuniune cu Dumnezeu.” „Pot irosi zilnic multe ore cu jocurile, trecând prin sentimente de gol sufletesc şi lipsă de satisfacţie, pentru ca în ziua următoare să simt că dorinţa de a mă juca din nou este reînnoită, iar această stare s-a transformat într-un cerc vicios. Mă simt foarte stresat de această situaţie. Vreau să cresc spiritual. Nu vreau să-mi irosesc viaţa pe lucruri de nimic.”

Piper i-a spus lui Cesar că, de fapt, el se poate opri din jocurile video. „Tu eşti robul acestor jocuri,” i-a explicat el. „Te poţi opri. Poţi merge mai departe. Îţi promit. Imaginează-ţi că ai o lampă cu acetilenă care arde în faţa ta, la mică distanță de ochiul tău. Frica de durere ar înlocui instantaneu dorinţa de a juca jocuri video.”

Piper a continuat spunând că el nu crede că Cesar este într-adevăr „convins” că plăcerea distracţiei nu se poate compara cu bucuria părtăşiei cu Domnul.

„Nu Cesar, tu nu eşti convins de asta. Tu spui că eşti, însă acestea sunt doar cuvinte. Isus a spus: „Îi veţi cunoaşte după roadele lor”.

„Ceea ce ne spune Domnul este că oamenii spun multe lucruri, simt multe lucruri şi se gândesc la multe, însă testul decisiv este rodul pe care îl aduci. Ore fără şir petrecute zi după zi, irosind o viaţă preţioasă, nu reprezintă rodul unei minţi convinse că a petrece timp cu Domnul este un lucru mai bun.”

Jocurile video, argumentează Piper, au înlocuit domnia lui Isus în viaţa lui Cesar. „Ele au luat locul de stăpân al voinţei. Când tu ai o atitudine pasivă şi laşi altceva decât Domnul să îţi conducă viaţa, atunci devii robul acelui lucru. Dorinţa de a le juca te va lovi, te va amăgi, şi te va face un lacheu şi un sclav.”

Piper spune că dependențele puternice nu pot fi învinse decât cu soluţii radicale. Nu poţi vindeca un alcoolic cronic dându-i de băut cu pipeta. Trebuie să-i smulgi sticla din față cu totul.

„Iată soluţia mea,” a spus Piper în încheiere. „Scoate-ţi ochiul şi taie-ţi mâna. Aceasta înseamnă să renunţi la jocurile video. Aruncă-le la gunoi. Nu le da unui prieten de la care să le poţi cere înapoi. Dezinstalează de pe telefon aplicaţiile care îţi dau dependență sau care te fac să iroseşti timp preţios. Vinde telefonul şi ia-ţi unul ieftin, simplu, care să nu aibă decât funcţii de convorbire. Păcatul este un stăpân nemilos şi nu poate fi învins decât cu o atitudine fermă.”

Conform unui studiu din 2018 realizat de către agenți de publicitate Nielsen, adulţii americani petrec peste 11 ore pe zi urmărind, ascultând, citind sau interacţionând cu mijloace media, în creştere de la 9 ore şi 32 minute în urmă cu 4 ani.

Piper a mai spus şi care sunt cele cinci căi prin care orice creştin poate să-şi cultive o dragoste aprinsă pentru Dumnezeu, într-o cultură dominată de dispozitive electronice care vor să te ţină conectat: recunoaşte că eşti dependent, roagă-te şi caută-L pe Dumnezeu, ca El să-ţi dea putere să rupi această dependenţă, citeşte, studiază şi meditează zilnic la cuvintele Scripturii, caută un grup cu oameni maturi din punct de vedere spiritual şi unde să poţi primi sprijin şi încurajare şi începe să-ţi împărtăşeşti credinţa cu oamenii nemântuiți. Practicând toate aceste lucruri, îţi vei umple timpul într-un mod folositor şi vei putea sfărâma puterea dependenţei de plăcerile tehnologiei.

Sursa: Christian Post

https://www.stiricrestine.ro/2019/02/26/o-solutie-radicala-pentru-cei-care-sunt-dependenti-de-jocurile-video/?

Pornografia în sexualitatea creștinilor | Pastor Vasile Filat

Vasile Filat

Vasile Filat

 

Pornografia este o problemă mare care afectează bărbați, femei, copii, atât în rândurile celor necreștini, cât și pe cei creștini. 

Prin acest video, vreau să mă adresez tuturor acelor care se consideră copii ai lui Dumnezeu, merg la biserică, dar sunt dependenți de pornografie, se luptă cu această ispită și caută să iasă din ea și nicidecum nu reușesc.

Dacă te regăsești în cele enumerate mai sus, te invit să privim în Scriptură ce scrie Pavel creștinilor din Efes cu privire la acest subiect.

Accesând acest link, vei găsi video în care vorbesc despre cât de urgent este mărturisirea păcatelor:
https://www.youtube.com/watch?v=tg7YNBUOIDI&t=5s

Pentru mai multă informație despre sesiunea ”Consiliere spirituală” din cadrul Institutului de Studii Biblice Inductive din Moldova, din 4-16 martie 2019, accesează:
https://www.facebook.com/events/292986331399294/

BISERICA BUNAVESTIREA DIN CHIȘINĂU
Str. Ciocârliei 2/8, Chișinău, Rep.Moldova
Servicii Divine:
Duminică, 14:00 – 16:00
Joi, 18:30 – 19:30 – ceasul de rugăciune
tel. +373 (68) 060601
https://www.facebook.com/bunavestire….

PENTRU MANUALE ȘI ÎNSCRIERE LA GRUPELE DE STUDIU BIBLIC ONLINE CONTACTAȚI LA:
info@precept.md
+373(69)966779

#moldovacrestina #pastorvasilefilat #dependentadepornografie

https://moldovacrestina.md/pornografia-in-sexualitatea-crestinilor-pastor-vasile-filat/?

Soarta oamenilor care au trăit ca și creștini, dar nu s-au botezat? | Adevărul despre Adevăr

Moldova Creștină TV

Moldova Creștină TV

 

Adevărata semnificație a botezului cu apă?
De ce trebuie să ne botezăm din nou?
Cei care n-au cunoscut că trebuie să se boteze din nou, vor ajunge în iad?
Sfaturi pentru cei care ne ascultă acum dar încă nu s-au botezat în urma pocăinței
Toate emisiunile Adevărul despre Adevăr le găsești aici: https://www.youtube.com/playlist?list…

Abonează-te!
Youtube: https://www.youtube.com/user/MoldovaC…
Facebook https://www.facebook.com/moldovacrest…

Vizitează-ne pe pagina noastră de Web: https://moldovacrestina.md/

Vrei să devii ucenicul lui Isus Hristos? Dă click aici https://moldovacrestina.md/raspunsuri…

Ai întrebări din Biblie? Apasă aici https://moldovacrestina.md/ask-the-pa…

PENTRU MANUALE DE STUDIU BIBLIC CONTACTAȚI LA
+(373)69966779 SAU info@precept.md

https://moldovacrestina.md/soarta-oamenilor-care-au-trait-ca-si-crestini-dar-nu-s-au-botezat-adevarul-despre-adevar/?

Înapoi sus
Tinerețe în cuvânt

„Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale!”

Ana-Maria Negrilă

Universul între paginile unei cărți

Nervi de Sezon

Blog Filozofic

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

Agora Christi

Blog evanghelic de teologie publica

Alteritas

cu Dănuț Jemna

Pagina creștină

Simion Ioanăș

Danut Tanase

E viată pe pământ!

danielmiclea

Inca un gand

Aradul Evanghelic

... pentru arădeni şi despre arădeni...şi nu numai!

barzilaiendan.wordpress.com/

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

Nickbags

Har si Pace

Vrăbiuțe

Cip! Cip!

Bogdan DUCA

Pentru ca în viitor nu vreau să se spună "Acele timpuri au fost întunecate pentru că până și el a tăcut"...

ARMONIA MAGAZINE - USA

Locul in care te intalnesti cu CREDINTA.

Mana Zilnica

Mana Zilnica

Life Mission

"Ceea ce face farmecul unui om este bunatatea lui"

Ciprian I. Bârsan

...din inima pentru tine

Informatii si mesaje

Pecetea Dumnezeului Celui Viu primită de către Maria Divinei Milostiviri în mesajele de la Sfânta Treime și Fecioara Maria

Bucuresti Evanghelic

A topnotch WordPress.com site

Misiunea Genesis

Susținem misionari și proiecte de misiune peste tot în lume

Marius Cruceru

...fără cravată

Cu drezina

de Teofil Stanciu

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

Miere și migdale

Luați cu voi ... puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale - Geneza 43:12

Noutati Crestine

Ca sa stii!

PERSPECTIVE CRESTINE

Gânduri către o altă lume...

Creştinul azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

Persona

Blog of Danut Manastireanu

Revista ARMONIA - Saltmin Media

Hrană pentru minte și lumină pentru suflet

Moldova Creștină

Răspunsuri relevante și actuale din Biblie

EvangheBlog - Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)

%d blogeri au apreciat: