Închide

DUMNEZEU PERSONAL Rom. 1:1-7, Matei 27:1-45

download

DUMNEZEU PERSONAL Rom. 1:1-7, Matei 27:1-45

Ardelean Viorel

 1). INTRODUCERE. Cartea Romani [1] prezintă o învățătură fundamentală despre mântuire pe care Pavel a predicat-o în lumea păgână. Augustin, Cristosom, Luther, au apreciat în mod deosebit cartea Romani. Calvin afirmă că epistola către Romani a declanșat Reforma. De asemenea și trezirile și mișcările   religioase din 1875 în Anglia, se datorează unui studiu pe capitolele 6-8 din Romani. Ea conține aspirația omului spre Dumnezeu, spre eternitate. Cartea[2] este la fel de bine bogată cât și organizată, ea este ”alfabetul” credinței creștine și este o busolă pentru doctrinele Bibliei. Autorul[3] se identifică încă din primul verset. Romani 1:1  Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Aici   trebuie să observăm calitatea dublă pe care Pavel a o are aceea de rob și apostol. Pavel este evreu (9:1-5), iubește poporul evreu și ca fariseu cunoaște bine Vechiul Testament. Învățătura și stilul din cartea Romani, se potrivește cu celelalte epistole pauline. De asemenea și tradiția bisericii recunoaște în unanimitate patertintatea cărți scrisă de către apostolul Pavel. Dumnezeu[4] a decis faptul că apostolul Pavel era un vas ales să primească însărcinarea de apostol (Fapte 9:15). El primește revelația în mod direct de la Isus când mergea pe drumul Damascului (Gal. 1:1, 11-17). A învățat la picioarele lui Gamaliel și era mult mai pregătit decât împotrivitorii lui. El a avut o mare frământare și zbuciumare sufletească cu privire la lucrarea lui și impactul Evangheliei asupra oamenilor (Romani (9:2-3). Era format în cea mai îngustă sectă a iudaismului și cunoștea legalismul evreu pe toate fețele. Născut cetățean roman s-a bucurat de privilegii și de o educație aleasă în literatura greacă și se poate spune despre el că era evreu ”până în măduva oaselor”, grec prin pregătire și cetățean roman. A avut o convertire bruscă și o cedare categorică a convingerilor sale anterioare și din prigonitor al creștinismului devine un evanghelist înfocat. Prin experiența sa el prezintă creștinismul nu ca ceva antagonic iudaismului ci ca și o continuare a lui. El demonstrează evreilor că Isus Hristos este viu și este Mesia cel așteptat de evrei. Titlul cărții scrisă în originalul grec este ”Pro Romaious” – „către Romani”. Roma a fost înfințată în anul 735 B.C , de către Romulus și Remus, denumită și cetatea celor șapte coline datorită locului geografic în care era așezată. În vremea lui Pavel avea peste un milion de locuitori și era cea mai impunătoare dintre capitalele lumii. Redactarea cărții a fost făcută cel mai probabil în orașul Corint și este destinată creștinilor din Roma cam prin anul 57 D.C, din casa lui Gaiu (Rom. 16:23; l Cor. 1:14). Epistola a ajuns la Roma prin Fivi, o diaconiță unei biserici dintr-un un cartier din Corint. (Rom. 16:1, 2). În perioada redactării cărții Pavel este liber și face planuri pentru viitor. Destinatarii epistolei către romani a fost biserica din Roma formată din cetățeni romani, evrei dar și neamuri, convertiți la creștinism, din alte părți ale imperiului. Nu se cunoaște începutul formării Bisericii din Roma. Se presupune că a fost înfințată de pelerinii care au mers la Roma pentru a face negoț și cu ocazia aceasta au vestit Evanghelia. Pavel amintește de doi bărbați creștini care au fost înainte lui acolo (Rom.1:6-7). Pavel enumeră mai multe persoane din care se poate amintii Acvila și Priscila (Romani 16: 3-5). De asemenea Pavel îi numește pe creștinii din Roma când evrei (Romani 2:17-29; 4:1) când neamuri (1:13;; 15:15, 16, etc.). Se pare că două treimi dintre credincioși erau greci. Contextul istoric religios[5]. În vremea lui Pavel erau necesare clarificări din punct de vedere doctrinar. Comunități creștine erau împrăștiate în imperiul Roman și se ridicau numeroase întrebări ca privire la dreptatea lui Dumnezeu, iertarea, neprihănirea, Harul, în contrast cu legea dată de Dumnezeu prin Moise. De asemenea era în discuție și problema Legământului făcut de Dumnezeu lui Avram și cum neamurile aveau posibilitatea să aibă același drept ca și evreii la mântuire. La fel se punea problema Harului și a faptului că Dumnezeu privește pe toți oamenii la fel. O altă problemă este Legământul lui Dumnezeu cu Israelul, dacă acesta mai rămânea valabil, și care era rolul poporului evreu în istoria viitoare a lumii. Legământul cel Nou desfința sau includea și poporul evreu în Noul Legământ?, și era o întrebare pertinentă datorită faptului că Israelul l-a respins pe Hristos. Calea cea nouă propusă de Pavel (Fapte 22:4; 24:22), înlătura tradițiile și moștenirile alipite de mulți credincioși în special evrei. În mod clar era necesară o clarificare a credinței creștine, care era de fapt un proces de desluşire și învățare, dar făcută sub călăuzirea Duhlui Sfânt. Cuvinte cheie şi teme caracteristice.[6] Luther cu privire la cartea Romani face câteva precizări de limbaj. Ele trebuie să lămurească ce anume înțelege Pavel prin cuvinte ca ”Lege, păcat, har, credinţă, neprihănire, fire pământească, duh, etc”. Cuvintele în sine trebuie să aibă o conotație divină și nu una pământească. Legea dată de Dumnezeu diferă mult de legile date de oameni. Omul nu este capabil să țină Legea dată de Dumnezeu și era necesar Harul Lui Dumnezeu oferit prin Hristos tuturor oamenilor. De asemenea oamenii nu sunt neprihăniți, ci declarați fără vină, păcat, cu alte cuvinte iertați de Dumnezeu (Rom. 2:13). Numai Dumnezeu are puterea să schimbe inima omului iar acest proces îl face Duhul Sfânt. Credinciosul își va da seama singur că ”făcând faptele legii” înseamnă altceva decât ”împlinirea legii”, care sunt două lucruri diferite. O faptă bună care este făcută din constrângere, când inima se împotrivește nu poate să fie pe placul lui Dumnezeu. Dar atunci când Duhul Sfânt lucrează la inimile noastre (Rom. 5:5), apare dragostea iar fapta este un rezultat al credinței în Isus Hristos. Astfel credința nu desfințează Legea lui Dumnezeu, ci face ca Legea să fie accesibile celui care este mântuit (Rom. 3:31).   Păcatul este un alt termen care trebuie înțeles care înseamnă mai mult decât călcarea Legii date de Dumnezeu și însemnă o multitudine de sentimente și atitudini ale inimi. ”Dar ce iese din gură, vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gîndurile rele, uciderile, preacurciile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om” (Matei 15:17-20). Dincolo de aparențe se pătrunde la motivațiile din inima omului. Dintr-o inimă transformată de Duhul Sfânt vor curgre ”râuri de apă vie” (Ioan 7:38). Inima în care există firea pământească este ”capul șarpelui”, dar careva fi zdrobită de Hristos (Gen 3:15), eveniment care s-a întâmplat la Cruce. Subiectul epistolei[7] este Neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este fără prihană pur curat, nepătat și imaculat la modul absolut. Oamenilor li se cere același lucru. Matei 5:48  Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. Acest lucru este imposibil pentru om și în   cartea Romani Pavel afirmă faptul că suntem declarați desăvârșiți.   Pavel vede Roma ca și centrul unei lumi loc din care are posibilitatea de a vestii Evanghelia pentru care a murit Hristos. ” Wiliam Ramsay a spus: „ Sfântul Pavel a prins foarte repede importanţa pe care Imperiul Roman o avea ca vehicul al însămânţării Evangheliei.”. În cartea Romani se vede pasiunea și dragostea autorului pentru Hrisos care a murit pentru Pavel și pentru omenirea întreagă. Versete cheie sunt : „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin credinţă.„ (Romani 1:16), Romani 3.23: „Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.”, Romani 6.23: „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” Romani 10.9-10: „Dacă-L mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,” şi altele. Subiectul cărţii[8] este justificarea prin credinţă, în care găsim un răspuns destul de simplu prin faptul că Dumnezeu declară neprihăniţi pe cei care au o relaţie mântuitoare şi corectă cu Dumnezeu pe baza neprihănirii lui Hristos (2 Corinteni 5:21). Un text mai larg se găseşte în Romani 3:21-26, în care se explică justificarea prin credinţă. Justificarea nu ne face neprihăniţi ci suntem declaraţi neprihăniţi, Jertfa lui Hristos îi permite lui Dumnezeu să facă acest lucru. Datorită acestui fapt ( Romani 5:18-19) avem pace şi siguranţa mântuirii. Cuvântul[9] a justifica (ebr. sadaq; gr. (LXX şi NT), dikaioo) este un termen juridic şi înseamnă a achita, opusul cuvântului a condamna, ( Deuteronom 25:1; Proverbe 17:15; Romani 8:33), deci un verdict favorabil celui care crede. Biblia afirmă faptul că Dumnezeu judecă pământul (Geneza 18:25) prin faptul că relaţiile Sale cu oamenii sunt descrise în termeni legali. El cere oamenilor să fie neprihăniţi în postura de judecător ( Psalmul 7:11; Isaia 5:16 Faptele Apostolilor 17:31; Romani 2:5; 3:5 ş.urm.). Omul care nu crede în Dumnezeu nu mai are nici o speranţă de iertare. Justificare Israelului şi a Robului Domnului (Isaia 45:25; 50:8) este o reabilitare cunoscută de oameni şi schimbarea destinului lor. Pavel foloseşte şi alţi termeni ca adoptare, înfiere, altoire, etc. Pavel este singurul scriitor din Noul Testament din justificare care face un concept soteorologic şi foloseşte de două ori cuvântul (dikaiosis – Romani 4:25; 5:18). Sub aspect teologic soteorologia privită prin justificarea prin credinţă este cel mai bine definită. Îndreptăţirea se referă la poziţia credinciosului faţă de Dumnezeu, oferită prin Har, care face referinţă la modalitatea prin care Evanghelia lui Isus Hristos îl relevă pe Dumnezeu care este drept prin judecarea oamenilor nelegiuiţi care merită acest lucru (Romani 2:5; 3:5 și mai departe) şi respectă promisiunea faţă de Israel (Romani 3:4 și mai departe), dar indică şi mila faţa de cei păcătoşi fără a   ştirbi onoarea reputaţia şi prestigiul lui Dumnezeu ca şi judecător. Opinii cu privire la cartea Romani. ”Cunninghame spune : „Sub lege Dumnezeu a solicitat neprihănire de la om; sub har, El îi oferă neprihănire omului. Neprihănirea lui Dumnezeu este neprihănirea pe care tocmai starea lui de neprihănire o solicită!” Hodge afirmă : „Acea neprihănire a cărei autor este Domnul; care este un folos înaintea lui Dumnezeu; care împlineşte şi asigură aprobarea lui Dumnezeu.” Brooks zice : „ Acea neprihănire pe care Tatăl o solicită, Fiul a împlinit-o, Duhul sfânt ne-o prezintă, iar credinţa o asigură!” Moorehead la rândul lui spune „Este suma totală a poruncilor lui Dumnezeu, cererilor şi aprobărilor pe care tot El le împlineşte”. Există trei elemente de bază care sunt constante în viața spirituală și înțelegerea ca și act de bază a mântuiri, o convingere solidă cu privire la mântuire și utilitate în slujirea practică în viața de creștin. Despre îndreptățirea prin credință se poate spune ca și definiție faptul că schimbarea de la o stare de conflict la una de prietenie se numeşte reconciliere. Îndreptăţirea prin credinţă este un act permanent al lui Dumnezeu. De asemenea în cartea Romani avem aspecte doctrinale (cu privire la mântuire), aspectul național (cum se aplică Evanghelia poporului Israel) și devoțional (ca și aplicație, și cum se trăiește Evenghelia lui Hristos). Epistola către Romani [10] abordează o gamă largă de elemente specifice ca păcatul universal al omenirii, neprihănirea primită prin credință, neprihănirea lui Dumnezeu, problema poporului ales de Dumnezeu, adică Israel, problema mântuirii realizată doar prin Jertfa lui Hristos, și realitatea practică a neprihănirii în viața credinciosului. Mai găsim învățături despre bunătatea lui Dumnezeu, Suveranitatea Sa, Harul lui Dumnezeu, și Legea lui Dumnezeu. Legăturile[11] pe care Pavel le folosește Pavel în cartea Romani sunt oameni din Vechiul Testament ca Avram care a crezut pe Dumnezeu iar neprihănirea ia fost atribuită prin credință nu prin fapte (Romani 4.1-5). Pavel face referire la David în privința păcatului iertat (Romani 4.6-9), și scrie despre Adam cu privire la păcatul moștenit, iar despre copilul făgăduinței folosește istoria lui Sara și Isac pentru a scoate în evidență Harul lui Dumnezeu descoperit în Isus Hristos. La fel cu privire la națiunea lui Israel Pavel afirmă faptul că Dumnezeu nu a respins în mod total pe evrei iar ”poticnirea” a fost o îngăduită de Dumnezeu, până va intra pe deplin numărul neamurilor la mântuire (Romani 11.11-12). Aplicație practică a cărții Romani ne face să înțelegem că noi nu avem posibilitatea de a ne mântui singuri, iar starea noastră este una de moarte spirituală, și nu faptele bune sau alte lucruri, ci doar Harul lui Dumnezeu oferit oamenilor prin Hristos ne poate aduce mântuire și de a proclama Evanghelia. Este potrivit și aplicabil versetul care ne face să înțelegem acest lucru din Romani 1:16  Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului. În Cartea Romani[12] există un decret dar şi axiomă care afirmă că Dumnezeu nu se contrazice şi decretează faptul că plata păcatului este MOARTEA (Rom 6:23), iar   dacă ne uităm în cartea Geneza există proporţii de text: Creaţia două capitole, Căderea un capitol, iar   Răscumpărarea cuprinde cel mai mult spaţiu. Atunci când se încercă a vorbi despre Dumnezeu se poate spune   despre El,   şi Natura lui Dumnezeu care este   Spirit Sfânt, Infinit şi Perfect. În Geneza capitolele doi şi trei, avem doi pomi interzişi: pomul vieţii, cunoştinţei binelui şi răului, pentru ai aduce aminte omului că este o fiinţă creată şi Dumnezeu pretinde ascultare. Ispăşirea este firul roşu ce străbate întreaga Scriptură. Aspecte ale ispăşirii scot în evidenţă ce doreşte Dumnezeu de la noi: pocăinţă, gravitatea păcatului, ne arată dimensiunile dragostei divine, modalitatea de rezolvare a păcatului, justiţia divină, și ne cere glorificarea lui Dumnezeu. Starea omului este deplorabilă fiind   rob al păcatului şi incapabil să se mântuiască singur, teologii folosesc un cuvânt dur „depravarea totală”. Există   puncte de contact între divinitate şi om prin care omul percepe divinitatea doar prin credinţa. Raţiunea este limitată și există pericolul de a crede că mintea noastră e capabilă să-l cuprindă pe Dumnezeu. Finitul caută să înţeleagă infinitul, dar Dumnezeu se descopere într-o lume finită. Există un pericol în plus de a face teologie de jos în sus, dar ia trebuie să fie făcută invers, iar Dumnezeu este acela care se descopere omului. În Romani[13] regăsim aceste aspecte și în vremea noastră ca exemplu o cunoaştere deosebită a lucrurilor în domeniul tehnic în defavoarea relaţiei cu Dumnezeu, omul cunoaște creația la modul parțial,   dar pe care omul o transformă și o schimbă de cele mai multe ori în detrimentul său. De asemenea apar aspecte noi   de genul în care etica nu ţine pasul cu descoperirile din domeniul ştiinţei și avem ca exemplu inginerie genetică, clonarea animalelor, a ”supraomului”, eutanasia activă sau pasivă, eugenetica sau ”crearea” unei rase pure. Dar asistăm și la o ”cunoaştere” despre Dumnezeul adevărat care se află în declin, iar mileniul trei este o epocă post creştină în Europa Centrală şi Apus. Există relații sociale în destrămare cu privire la cuplurile căsătorite, se asistă la destrămarea familiei, și apare o ”familie” de tip nou, formată din doi bărbați, sau un bărbat și două mame (mama surogat), căsătorii prin intermediul internetului, iar rata divorțurilor este foarte mare și în cadrul bisericii. Se asistă la apariția învățământului la distanță în care se pierde aspectul relației dintre elev, student cu profesorul, iar în biserică se constată absența părtășiei în biserica locală dintre frați. De asemenea există o stare de pasivitate a credinciosului în Biserică, nu se predică păcatul la modul concret, iar dragostea dintre frați lasă mult de dorit. Astăzi puțini creștini pot afirma cu adevărat cu au un Dumnezeu personal.

2). DUMNEZEU CA ȘI PERSOANĂ[14]. Se poate da o definiție despre ”Dumnezeu, care este Spirit Infinit și Perfect (Deut. 6:4; Ioan 4:24), care este ca suport pentru toate lucrurile și toate își au originea și sfârșitul în El. (Deut. 6:4; Ioan 4:24). Există două tipuri de felul în care Dumnezeu se descopere oamenilor. Revelație Generală sau naturală și Revelația Specială.   Revelația naturală este descoperită întregii omeniri în creație, univers natură (Ps. 19:1-2; Romani 1:20) și în conștiința noastră (Romani 1:18-32). Deși   Dumnezeu este Duh (Ioan 4: 24),   El se descopere și ca o Persoană care posedă milă îndurare dragoste, răbdare etc. Revelaţia Specială[15]. este felul în care a ales Dumnezeu a ales să Se descopere prin moduri miraculoase. Revelaţia Specială include apariţii fizice ale lui Dumnezeu, teofanii, vise, viziuni, Cuvântul Scris şi, cel mai important, Revelația în Isus Hristos, şi care trebuie să-l ducă pe om la mântuire. Dumnezeu se Revelează prin acţiunile Sale, în istoria şi relaţia pe care o are cu poporul evreu, în cele 10 porunci şi încă 613, de la muntele Sinai date poporului evreu prin Moise şi în   Istoria Binecuvântării care înseamnă : Avraam, David, Mesia.   Ea trebuie să ne conducă la revelaţia în Cristos care este Unsul Mesia cel promis. Dumnezeu se revelează în Sfânta Scriptură, Vechiul Testament şi Noul Testament care este şi   ultima sursă de autoritate. Dumnezeu s-a descoperit în Cristos care este cea mai completă formă de revelaţie când „Dumnezeu s-a făcut OM”. Ioan 1:14 Şi „Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl”. Dumnezeu se descopere în noi, iar cele cinci forme ale revelaţiei se adună în inima noastră, în momentul în care credem. Datorită faptului că omul mai are urme ale Chipului lui Dumnezeu în om(Ymago Dey), îl poate recunoaşte pe Creator. Rămâne o problemă de alegere şi nimeni nu se poate dezvinovăţii, iar cunoașterea lui Dumnezeu este o descoperire a Duhului Sfânt şi o acceptare a omului. Revelaţia în Cristos rămâne cea mai completă formă a Relevaţiei lui Dumnezeu. Ioan 1:1  ”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” Prin   Întruparea Sa[16], El si-a păstrat personalitatea si natura divina, dar de buna voie a renunţat la folosirea independenta a atributelor Sale divine (Fil. 2:6-8), si a devenit supus voii Tatălui (Ioan 10:18) și în unele cazuri Duhului Sfânt (Mat.4:1). Acesta „dezbrăcare de Sine” a  fost voluntara si a durat până la înălțarea la cer când Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, (Fil.2:9-10). Întruparea a fost necesara pentru calitatea de Mântuitor a Domnului Isus iar în postura de Dumnezeu nu putea sa moara, a trebuit sa devină om pentru a muri. Dar Hristos nu a renunţat la natura divina deoarece moartea unui simplu om nu avea valoare. Ambele naturi atâr divină cât și umană au fost absolut esenţiale în personalitatea  Domnului Isus. Ca Om a putut muri, iar ca Dumnezeu moartea Lui are o valoare universală.  Personalitatea lui Dumnezeu este descoperită prin atributele pe care le are : ”conștiență de sine (Exod. 3:14),  auto-determinare (Efeseni 1:11).  Dumnezeu posedă viață (Tim. 4:10), are inteligență (Fapte 15:18), are un scop (Isaia 14:26-27), este un Dumnezeu al acțiuni (Ioan 5:17),  are libertate (Efes. 1:11), posedă sentimente (Ioan 3:16) și are  voință (Ioan 6:38-39).  Caracterul lui Dumnezeu este manifestat in atributele pe care le posedă. Aceste atribute se împart in doua categorii: Atributele lui Dumnezeu sunt naturale, legate de măreția Sa și morale legate de bunătatea Sa. Din atributele naturale fac parte:  atotputernicia (Apoc 19:6),  atotștiința (Ps. 147:5),  atotprezența (Ps. 139:7-10),  veșnicia (Deut. 33:27),  infinitatea (Ps. 147:5)  imutabilitatea sau neschimbarea (Iacov 1:17; Ps. 33:11).  Agest gen de atribute nu le are omul, sunt mai greu de înțeles și trebuie să fim precuați atunci când le abordăm fiindcă se poate greși foarte ușor. Din atributele morale fac parte: sfințenia (Ps. 99:9; 1 Pet. 1:15-16),  neprihănirea (Ps. 11:7),  dreptatea (Rom. 2:6),  adevărul (1 Ioan 3:33; 1 Sam. 15:29),  harul (Efes. 1:7; Rom. 5:17),  dragostea (1 Ioan 4:8,16),  mila (Efes. 2:4).  Deoarece avem Chipul lui Dumnezeu în noi calitățile lui Dumnezeu sun puse în noi la creație, și chiar dacă Ymago Dey, a fost afectat de păcat, au rămas urme ale Chipului lui Dumnezeu și are posibilitatea să refacă relația Sa cu omul. De asemenea Dumnezeu există în Trinitate ca Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, și   Dumnezeu Duhul Sfânt, egale în esență care există în mod simultan ca Persoane, nedespărțite și eterne. Voia lui Dumnezeu este hotărâtoare atunci când   duce la îndeplinire planurile Lui, și povățuitore când îndeamnă omul la mântuire”. Hristos Se supune Tatălui în dragoste față de Dumnezeu și de oameni, iar Duhul Sfânt îl regăsim atât în persoana lui Dumnezeu cât și în Fiul. Dintre calitățile lui Dumnezeu, în relația Sa cu omul iese în evidență cel mai mult dragostea dar și ea nu poate exista dacă Dumnezeu este și Atotputernic. Pentru acest lucru facem referire la câteva versete. Geneza 1:1 La început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul.” Faptele Apostolilor 17:24 Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.” 1 Ioan 5:7 Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt.” Dumnezeu[17] ca și Persoană se descopere în spațiul sacru al Scripturi ca și un Dumnezeu revelat omului. Am fost creați după Chipul și asemănarea Lui pentru laudă și închinare slujire și părtășie. Dumnezeu dorește să refacă o relație de tipul eu – Tu cu ființa pe care a creat-o. Trebuie să ne recunoaștem statului de ființă creată, iar a nu face acest lucru înseamnă răzvrătire și este un păcat. Refacerea relației se face doar în termenii lui Dumnezeu care înseamnă   Persoana și Lucrare lui Isus Hristos. Trebuie să înțelegem că nu există mântuire conform promisiunii Biblice în afara Întrupării când Dumnezeu s-a făcut Om, care este baza creștinismului cu tot ce aparține de lucrarea lui Cristos.

3). PAVEL ROB AL LUI HRISTOS. Noțiunea de rob[18] cuprinde mai multe înțelesuri în relația dintre oameni și însemnă un om aflat în dependență totală fața de stăpânul său, iar în feudalism stăpânul avea dreptul să-i ia viața. El era captiv, folosit la munci grele, dar în antichitate, deportare și robia erau mult mai acute iar viața sclavului depindea de voința stăpânului. Sclavia s-a regăsit și s-a practicat în America de Sud, iar un urma războiului de independență cu America de Nord cu Sud, astăzi SUA ia pus capăt, și nu a mai permis acest lucru. Aspectul de sclavie se regăsește și în Continentul din America de Sud până în zilele noastre și îmbracă diferite forme dar esența este aceiași. Și în Ocident sau alte părți robia, sau sclavagismul, se regăsesc prin alte nume și forme diferite, ca traficul de carne vie (femei care practic se găsesc în aceași situație și prestează cea mai veche meserie din lume), ele sunt forțate să facă acest lucru, acest lucru este   din păcate actual, ca și cazul adopțiilor de copii care ajung în alte destinații. În iudaism, respectiv creștinism, acest calificativ este atribuit omului care ridică se ridică la Slava Divină prin suferință. Mai există noțiunea de rob și în Vechiul Testament[19] în care termenul de ”rob – ebed” indică identitatea robului care este individuală dar și colectivă iar acest aspect se referă și la robia în mod practic al poporului Israel dar și la Robul care sufere din Isaia cap 53. Există și ”cântăril robului” care se referă tot la națiunea lui Israel. În Noul Testament deși unii comentatori încearcă să ignore acest aspect, este reluată tema Robului din Isaia 53 cu referință la Mesia, Hristosul care trebuia să sufere. Titlul de ”rob –pais” se aplică de către Pavel cu privire la Hristos. Dacă[20] ne uităm la suferințele apostolilor inclusiv a lui Pavel și la valurile de prigoană abătute asupra creștinismului nu se poate nega suferința omului pentru Evanghelie, respectiv pentru Hristos care într-un anume fel este robie dar și eliberare. Atunci[21] când vorbim despre Pavel ca și rob a lui Hristos ne uităm la motivația lui Pavel de a vesti Evanghelia. Epistola către romani prezintă în mod radical depravarea omului ca rob al păcatului Romani 7:23  ”dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele”. De aceea era necesară o neprihănire dată de Dumnezeu, deoarece neprihănirea omului era insuficientă. Deși Pavel scrie bisericii din Roma, se pare că nu și-a atins scopul, pentru că abaterile doctrinare au fost mari ulterior. Aceasta este o acțiune a omului, care din propria inițiativă, nu vrea să înțelegă și nici nu-l caută pe Dumnezeu cu adevărat. Numele lui Pavel în latină este Paulus care însemnă mic. Când Pavel se raportează ca nume față de romani el se identifică ca fiind sclav, doulos al lui Hristos, poziţie adoptată de bună voie. Deşii el se dă exemplu în acest sens nici Pavel nici Hristos nu ne obligă la acest lucru, acest aspect rămâne a fi decizia şi hotărârea lor noastră. Hotărârea pe care Pavel a luat-o în acest sens a fost întâlnirea cu Isus Hristos pe drumul Damascului. Faptele Apostolilor 26:15  „Cine eşti, Doamne?” am răspuns eu. Şi Domnul a zis: „Eu Sunt Isus, pe care-L prigoneşti”. Iar răspunsul lui Pavel a fost prompt : Faptele Apostolilor 9:6  Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?”….” . În mod categoric doar o confruntare a omului cu păcatul, ne poate pune în postura de robi a lui Hristos.

4).PAVEL APOSTOL A LUI HRISTOS.   Noţiunea de apostol[22] apare în religia creştină şi este dată celor doisprezece apostoli a lui Hristos, mai târziu şi lui Pavel, dar   acest cuvânt se aplică şi misionarilor creştini de la începutul creştinismului. Acest lucru înseamnă să fii şi un adept înflăcărat al creştinismului. Ca şi subiecte[23] înrudite apostol însemnă şi apărarea (Gal. 1:10), propria apărare (2 Cor 12:9). Funcţia de apostol presupune însărcinarea de a fi trimis cu o anumită misiune, ucenicii sunt trimişi după Înviere să vestească Evanghelia iar chemarea la misiune este făcută de către Hristos. În afară de apostolii amintiţi mai găsim nume ca Barnaba, Iacov fratele Domnului, Andronic şi Iunia, Sila şi Timotei. Apostolii au o datorie ca să vestească Evanghelia lui Isus Hristos, să pună temelia bisericii, să mărturisească pe Hristos, să înveţe adevărata doctrină, să slujească prin proclamarea Cuvântului şi să ia decizii importante pentru Biserică. Originea apostolatului se găseşte în evanghelii când Isus îşi trimite ucenicii să aducă Vestea Bună, să predice, să aibă autoritate, să vindece şi să scoată demoni (Marcu 6:30, Mat 10: 2 şi urm). Acesta este o miniatură pentru lucrurile viitoare iar   acei care vestesc Evanghelia în toată lumea poartă numele de evanghelişti sau misionari. Doctrina apostolică nu se află în dreptul unui singur credincios ci este o mărturie comună şi o lucrare a Duhului Sfânt. Oficiul apostolic a fost un fundament pentru biserică, din vremea aceea iar istoria creştinismului se derulează mai departe ca o suprastructură aşezată pe acest oficiu şi este o lucrare a Duhului Sfânt. Pavel [24] face precizarea că a fost chemat să fie apostol. Aici avem o ordine în sensul că prima dată trebuie să fii rob şi abia apoi apostol. Nimeni nu poate face lucrarea lui Dumnezeu dacă nu este chemat. „Eu n’am trimes pe proorocii aceştia, şi totuş ei au alergat; nu le-am vorbit, şi totuş au proorocit (Ieremia 23:21). Rezultatele indică chemarea lui Pavel de a fi apostol şi martor a lui Hristos. Şi Domnul Isus Hristos face afirmaţia că a fost trimis de Tatăl şi nu este mai mare ca şi Cel care l-a trimis (Ioan cap13). Pavel îşi recunoaşte nevrednicia faţă de ceilalţi ucenici 1Corinteni 15:8 ”?După ei toţi, ca unei stîrpituri, mi s’a arătat şi mie”. Termenul[25] de apostol (gr.apostolosîn NT derivă din, apostello, „a trimite” ) şi este folosit de Luca şi Pavel. În Noul Testament cuvântul este folosit cu privire la Isus Hristos care este trimisul lui Dumnezeu (Evrei 3:1), cu privire la cei trimişi de Dumnezeu să predice poporului Israel (Luca 11:49), la cei care sunt trimişi de către biserici (2 Corinteni 8:23; Filipeni 2:25),   dar termenul a fost folosit cu privire la grupul de oameni care aveau cea mai înaltă funcţie în biserică şi se subînţelege faptul că Isus Cristos este acela care trimite ( Matei 28:18-20). Dacă vorbim de funcţiile[26] apostolului Isus cere celor doisprezece ucenici să fie cu El (Marcu 3:14), iar funcţia primară a apostolilor era să depună mărturie despre El. Învierea lui Isus demonstrează o profeţie împlinită şi identitatea lui Isus cel răstignit, fapt care ia făcut pe ucenici credincioşi adevărului iar Isus le-a încredinţat să ducă mărturia în toată lumea (Fapte 1:8). Acest mărturie vine după Pogorârea Duhului Sfânt care depune mărturie despre Hristos (Ioan 15:26-27), „El le va aduce aminte cuvintele lui Isus (Ioan 14:26), îi va călăuzi în tot adevărul, le va arăta epoca viitoare (a Bisericii) şi gloria lui Cristos (Ioan 16:13-15)”. Doctrina apostolică are originea în Duhul Sfânt este o mărturie comună nu rezultatul unui singur om oarecare. Mărturia, puterea şi minunile pe care le-au făcut apostolii în primul secol, sunt absente în secolul al doilea. În contrast în Noul Testament minunile şi darurile sunt revărsate în prezenţa apostolilor (Faptele Apostolilor 8:14….19:6), iar contextele ne arată fenomene care se aud şi se văd. Cu[27] privire la conducerea biserici, avem mai puţine date decât ne-am aştepta, (bătrâni şi prezbiteri) iar apostoli sunt împuterniciţi şi poartă standardul doctrinal şi tradiţia autentică despre Hristos, iar cei 12 apostoli a numit şapte diaconi, iar ei s-au ocupat de vestirea Evangheliei, vizitau bisericile, şi corectau abaterile care au apărut. Conciliul de la Ierusalim a fot important, format dintr-un mare număr de prezbiteri şi apostoli (Faptele Apostolilor 15:6; cf. 12, 22), dar darul conduceri îl avea prezbiterul local (1Corinteni 12:28), iar apostolii nu exercitau administrarea sacramentelor (1Corinteni 1:14). Identitatea funcţiei de apostol cu ce de episcop din sec II, nu este evidentă. Se cerea ca un apostol să fi fost un ucenic al lui Isus, să aibă chemare divină şi însărcinare de la Hristos şi martor al învieri. Excepţie fac Matia şi Pavel, care insistă asupra însărcinării pe care a primit-o de la Hristos (Romani 1:1; Galateni 1:1,15 ş.urm.). Ei au fost acceptaţi de ucenici dar nu şi numiţi de ei. Numărul apostolilor[28] are o valoare simbolică (1 Corinteni 15:5), de acea a fost ales Matia ca apostol, dar găsim acest lucru şi în Apocalipsa (Apocalipsa 21:14). Există şi alte cazuri în care alţi oameni primesc titlul de apostol, cum ar fi Iacob fratele lui Hristos (Galateni 1:19; 2:9) şi i se arată Isus după înviere (1 Corinteni 15:7). Barnaba este denumit apostol (Fapte 14:4) şi nu există diferenţă la modul calitativ între apostolia lui Pavel şi a lui Barnaba (1Corinteni 9:1-6). La fel se întâmplă şi cu Sila (1 Tesaloniceni 2:6) fiind inclus în rândurile apostolilor. Mai mult duşmanii lui Pavel din Corint pretind a fi „apostoli a lui Cristos” (2 Corinteni 11: 13). Succesiunea apostolică [29] acceptată de Biserica Catolică şi mai târziu de Biserica Ortodoxă, nu are o bază biblică, fiindcă apostolia în Noul Testament şi Biserica primară se baza pe faptul că lucrarea apostolilor a fost încheiată odată cu moartea lor, iar oficiul apostolic nu avea cum să fie repetat sau transmis, fiindcă mărturia lor a fost unică, iar funcţia apostolică nu s-a transmis mai departe. Acest lucru nu înseamnă că creştini nu trebuie să proclame Evanghelia. Mărturia[30] apostolilor a devenit normă de conduită, caracter şi misiune pentru generaţiile care au urmat. Oficiul apostolic a fost   fundamental în Istoria bisericii, iar de la Constantin cel Mare oficiul apostolic a fost o suprastructură pe acel oficiu format din   episcop plus tradiţie. Din[31] perspectiva mântuirii toţi suntem egali şi ca toţi ceilalţi credincioşi care au căpătat o credinţă de acelaşi fel. Dar din perspectiva misiuni, acest lucru are de a face cu ”a fi trimis”. Pavel îi numeşte pe credincioşii din Roma sfinţi. Din perspectiva Bisericii, evanghelizarea, respectiv trimiterea de misionari însemnă întoarcerea Bisericii dinspre sine în afară. Preoția tuturor credincioșilor trebuie acceptată cu sinceritate și prudență 1 Petru 2:9  Voi însă Sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam Sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Acest lucru pornind de la Matei 28:18-20, este valabil pentru fiecare creștin Născut din Nou.

5) . CREDINȚA LUI PAVEL[32]. Am văzut dubla calitate a lui Pavel de rob și apostol dar și ordinea lor în viața lui Pavel, aspect care nu se poate inversa, dar El mai face o precizare importantă. ”lucrul meu în Domnul”. Acest fapt ne face să înțelegem că lucrarea omului pe câmpul Evangheliei nu este meritul nostru, nu ne putem împăna cu lauri de genul câte biserici am vizitat, câte am plantat, sau câte suflete am dus la Hristos. Isus spune ucenicilor Ioan 15:5  ”Eu Sunt Viţa, voi Sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic!. Mai există un aspect care intră în contrast și paradox cu calitatea pe care o are Pavel. Această este aceea de rob și om liber în același timp. Ioan 8:36  ”Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi”. Adevărul este că adevărata libertate a omului este doar în Hristos, iar ”robia” în El este de fapt libertate. Omul, respectiv creștinul este împlinit doar atunci când îl are pe Hristos în inimă. Pavel a fost ales de Dumnezeu, iar această alegere sau separare pentru Evanghelie, era făcută cu un anumit scop, aceea de a proclama Vestea Bună. Cuvântul separare ne duce cu gândul la sfințirea credincioșilor, iar astăzi mulți vestitori au Cuvântului au pretenția de succes în viața lor de mesageri, dar dacă păcatul în viața lor, nu este un accident ci o stare, nu se poate avea victorie pentru faptul că Dumnezeu lui lucrează în felul acesta. Mai mult un creștin care se limitează doar la renunțarea vechiului mod de viață are o viață sterilă și stearpă în final va murii. Acest lucru ne duce la pilda smochinului din Luca spusă de Isus, și la îndurarea lui Dumnezeu. Luca 13: 8  „Doamne” i-a răspuns vierul „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur, şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Cuvântul ne vorbește despre Evanghelia promisă în Vechiul Testament prin proroci cu împlinire în Mesia care este Hristos. Acest aspect ne duce cu gândul și la Unitatea Scripturii dar și la faptul că Dumnezeu își onorează promisiunile. Evanghelia este ”manifestarea iubirii lui Dumnezeu concretizată în Jertfa Domnului Isus”. Ea are un aspect pământesc fiindcă Hristos s-a Întrupat pe linia genealogică a lui David, dar și aspectul divin în care Dumnezeu s-a făcut Om (Ioan 1:1). Evanghelia se desfășoară și pivotează în jurul Persoanei și lucrării lui Isus Hristos care este centru Evangheliei. Cine predică altceva și nu pe Hristos, ci tradiții, ce a văzut la televizor, unde a fost în excursie etc, de fapt nu îl are pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Pavel atunci când face referire la Isus face referire la El și ca fiul lui David dar prinde și divinitatea lui Hristos faptul că El este Dumnezeu. Ioan 10:30  ”Eu şi Tatăl una Suntem.”. Jertfa de pe Cruce și Învierea lui Hristos sunt stâlpii de bază ai creștinismului. Dovada faptului că Isus   este Fiul lui Dumnezeu este Învierea, iar Hristos a fost ”declarat Fiul al lui Dumnezeu prin neprihănire, putere şi învierea morţilor!” El a fost declarat în felul acesta potrivit cu sfințenia și neprihănirea lui Dumnezeu, iar oricine dacă a înviat dar fără ca să fie și divin, nu are puterea de a mântuii pe nimeni. Un exemplu este Lazăr pe care l-a înviat Isus Hristos. După înviere Hristos s-a înălțat la Tată și este glorificat. El are o poziție de autoritate și putere stând la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Dacă nu vedem această măreție a Domnului Isus Hristos, să nu ne mirăm de sărăcia spirituală din bisericile noastre. Un alt aspect al învieri este promisiunea reîntoarcerii (Parousia), dar în altă postură, aceea de Judecător. El va judeca lumea și va da verdictul pentru viață veșnică sau osândă veșnică ( Matei 25). Pavel amintește acest lucru : v.31 ”pentrucă a rînduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rînduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi„(Fapte:17:29-31). Alegerea este a noastră astăzi, aici și acum, pentru destinul nostru de dincolo de moarte. Pavel mai prinde în mesajul său două aspecte importante ca Harul și Apoatolia. Har înseamnă grație divină acordată omului de către Dumnezeu și aici doar amintim Harul comun[33] acordat tuturor oamenilor și Harul special care aduce omul la mântuire. În Vechiul testament găsim termenul de ”heșed” – milă sau îndurare” care înseamnă același lucru. Adevărul [34] este că nimeni nu poate fi mântuit decât prin Harul lui Dumnezeu. Apostolia înseamnă a fi trimis înainte , și prin definiție fiecare dintre noi ca și creștini prin faptul că suntem creștini trebuie să fim martori a lui Hristos, și fiecărui creștin îi este încredințat   Mesajul Evangheliei care trebuie comunicat și altor oameni. Acesta lucru este de datoria fiecărui creștin care a beneficiat de Harul lui Dumnezeu. Aici intervine și o cerință indispensabilă aceea de ascultare. În finalul epistolei Pavel spune „Cît despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. „Acesta este scopul evanghelizării, pentru ca toate popoarele să audă vestea Bună a Evangheliei. Atunci când Pavel folosește verbul ”chemați să fie sfinți” se referă la cei care au auzit Evanghelia. A auzii doar cu urechile fără un impact asupra conștiinței omului și a inimi înseamnă un lucru, iar a da curs lucrării Duhului Sfânt în ființa omului înseamnă cu totul altceva. Isus face la un moment dat afirmația Ioan 10:27  ”Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine”, care nu este nicidecum gratuită. Se poate observa că Pavel are pentru Biserica din Roma un Cuvânt conform cu Scripturile, care este Mesajul Evangheliei ce conduce la Isus Hristos care a Înviat, iar el este universal și este destinat pentru ascultarea credinței. Pavel face o urare (Har și Pace) creștinilor din Roma, pe care îi numește sfinți, preaiubiți ai lui Dumnezeu. Acesta este statutul unui credincios, a fi sfânt și preaiubit, iar necredinciosul înseamnă sau nu a fi sfânt, etc. A treia cale nu există (aceea de mijloc). Salutul de Har și Pace este o formă de introducere a lui Pavel în majoritatea scrisorilor sale. Harul este o formă de salut destinată neamurilor, iar Pace ”șalom” este o formă de salut la evrei. Pavel le îmbină pe ambele pentru ca salutul lui să cuprindă pe toți creștinii. Comunicarea între creștini prin vorbe trebuie să difere de limbajul lumii care ne înconjoară. Efeseni 5:19  ”Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului”. Dacă se ascută conversațiile dintre credincioși în majoritatea cazurilor discută despre alte lucruri.

6). DUMNEZEU PERSONAL LA MODUL CONCRET[35]. Relaţia mântuitoare de tip eu – Tu, nu este o invenţie a Reformei aşa cum   această idee se vehiculează în alte medii creştine. Întoarcerea la Sola Scriptura, Sola Graţia, Sola Fide, înseamnă exact acest lucru pe lângă întoarcerea la învăţătura Bisericii Primare, sau Apostolice. Relaţia este în primul rând una personală a credinciosului cu Dumnezeu şi avem exemple în acest sens atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament. Pe lângă o credinţă a minţii şi o confruntare a omului cu păcatul se nasc acele experienţe personale ale omului cu divinitatea dar care nu trebuie să fie norme şi pentru alţi oameni, iar Dumnezeu permite acest lucru. Avem exemple în Vechiul Testament în care în urma experienţelor credincioşilor cu Dumnezeu aceştia au libertatea să în numească pe Dumnezeu în funcţie de experienţa şi relaţia pe care au avut-o cu El, dar păstrând şi numele de Domn. Se pune întrebarea cum este perceput Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul sfânt de fiecare dintre noi la modul concret. În Noul Testament lucrurile se repetă, dar vizavi de Persoana şi lucrarea lui Isus Hristos. De fapt când ne gândim La Hristos ar trebui să concretizăm la ce anume ne gândim sau ce avem în minte dincolo de simpla rostire a Numelui lui Hristos. Răspunsul ar trebui să cadă pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Vom încerca să dăm câteva exemple și începem cu Vechiul Testament.

a). Yahweh Iireh[36]   înseamnă Domnul va purta de grijă[37] (Geneza 22:14) 14  Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă.” Trebuie să ne aducem aminte ce a promis Dumnezeu lui Avram în Geneza 12:2, în care Dumnezeu face promisiunea lui Avram că din el va ieşii un popor numeros. Noi ştim că Avram a avut doi fii pe Ismael şi pe Isac, iar aceste din urmă a fost fiul promis de Dumnezeu. El dă porunca şi îi cere lui Avram să-l ducă pe Isac ca şi jertfă, iar pentru Avram a avut un adevărat şoc cererea pe care a făcut-o Dumnezeu cu privire la Isac, fiul promis, iubit, primit spre sfârşitul vieţii, în chip deosebit şi dăruit chiar din partea lui Dumnezeu. Avram intră într-o criză profundă dar ascultă de Dumnezeu. Drumul a durat trei zile până la muntele Moria, în care Avram şi-a pus numeroase întrebări, fără un răspuns imediat, a avut întristare, inima lui a ars, şi nu înţelegea cum din el va ieşii un popor numeros aşa cum ia promis Dumnezeu. Viitorul era sumbru pentru Avram şi soţia sa. Ştim ce s-a întâmplat şi cum Dumnezeu intervine în ultima clipă, iar Avram este cuprins de recunoştinţă, bucurie şi adorare. Acolo Avram dă numele acelui loc un nou Nume al lui Dumnezeu, ”Domnul va purta de grijă“ adică Yahweh Iireh. Avram a fost îndreptăţit să-i dea lui Dumnezeu acest Nume, iar Istoria Biblică, Istoria Bisericii, şi viaţa noastră ne vorbeşte despre un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Aici vedem Suveranitatea şi Atotputernicia lui Dumnezeu mai ales în momentele în care credincioşii sunt depăşiţi de situaţie. În aceste momente de criză suntem nevoiţi să ne recunoaştem limitările umane şi să acceptăm un Dumnezeu Suveran şi Puternic. Avram avea credinţă în Dumnezeu la modul concret şi personal care însemna ascultare de Dumnezeu. Evrei 11:17  „Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!” Se paste spune despre Avram că a avut o relație adevărată cu un Dumnezeu personal

b). El Roi – Dumnezeu care vede[38] (Geneza 16:13; Psalmul 32:8). Sarai nevasta lui Avram era stearpă, şi nu a avut răbdarea ca Dumnezeu să intervină pentru a avea copii şi încearcă să rezolve ea problema în felul oamenilor. O ia pe roaba ei Hagar (Agar) şi o dă de „soţie” lui Avram din care rezultă Ismael. După cele petrecute Agar dispreţuieşte pe Sara iar acesta îi face sclavei viața un iad, Avram fiind de acord cu acest lucru. Agar a fost izgonită în pustie, s-a aşezat lângă un izvor şi aşteaptă moartea fiului ei. Dar Dumnezeu o găseşte şi acolo îi porunceşte să se întoarcă la stăpâna sa dar îi face şi îi face promisiune. Geneza 16:10  „Îngerul Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa şi ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată” Când Dumnezeu i se adresează lui Agar ea exclamă „Tu eşti Dumnezeu care mă vede!“ adică „Tu eşti El Roi!“ Agar vede un adevăr fundamental şi anume că Dumnezeu vede toate lucrurile, nu numai faptele noastre ascunse ci şi gândurile sau motivaţiile noastre. El vede necazurile noastre dar şi fuga de răspundere şi lista poate continua. Acesta este o calitate al lui Dumnezeu care vede toate lucrurile inclusiv pe noi credincioșii de astăzi.

c). Yahweh – Eu sunt; Eu sunt Cel ce sunt (Geneza 2:5; Exod 3:13-14; Judecători 5:4-5,9,11) Deși în Geneza Numele lui Dumnezeu sub această formă YHWH, numai consoane și apare aproape de 7 000 de ori, cercetătorii nu au căzut de acord asupra pronunției Yahweh şi nu Iehova și se pare că pronunțarea originală s-a pierdut, dar tetagrama ne învață clar despre   substanța lui Dumnezeu, care nu poate fi prins în concepte omenești (Maimonide), iar celelalte Nume sunt derivate și compuse, și rezultă din lucrările Sale exceptând Numele Yahweh (cuvâtul Yahweh vine de la hawa). Dintre toate Numele care s-au dat lui Dumnezeu, Yahweh este cel mai mult folosit. Dumnezeu există prin Natura Sa, fiind o Ființă necauzată, ne prezintă existența de Sine a lui Dumnezeu și nu depinde de nimeni. În contextul creației Dumnezeu este creatorul vieții și este clar faptul că nu ar fi posibil să existe viață dacă viața nu ar fi însuși Dumnezeu. El se prezintă lui Moise (Exod 3:13-14) cu Numele de Yahweh, – Eu Sunt, sau Eu Sunt Cel ce Sunt, care înseamnă un Dumnezeu etern, atemporal, care transcede timpul și spațiul. El nu este trecător ca ceilalți dumnezei sau idoli. Dumnezeu s-a arătat lui Abraham, Isaac şi lui Iacob, sub Numele de Elm Shaddai (Dumnezeul cel Atotputernic), și abia lui Moise se prezintă prin Eu Sunt și se deschide o nouă perspectivă cu privire la Natura lui Dumnezeu. Numele de YHWH, era prea sacră pentru a fi pronunțată și era înlocuită cu Domnul. Din cele spuse mai sus desprindem două lucruri importante și anume o Revelație progresivă a lui Dumnezeu în istorie legată de acțiunile Sale, dar și aspectul relației directe dintre om și Dumnezeu, în acest caz omul fiind Moise.

d). Yahweh Shalom – Domnul păcii[39] (Judecători 6:24). Perioada[40] judecătorilor a fost una din cele mai negre etape din istoria poporului evreu și este suficient dacă ne gândim la versetul din Judecători 21:25  ”Pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea”. Ca o consecință a   păcatului Dumnezeu trimitea pedeapsa asupra poporului care era asuprit de popoarele din jur. Tot la strigătele de ajutor evreilor Dumnezeu ridica judecători în Israel, care luptau cu pentru libertate, iar poporul se bucura o perioadă de liniște și pace. Pe vremea lui Ghedeon[41] poporul trăia într-o stare continuă de frică și groază din cauza madianiților, care erau o pedeapsă divină. Dumnezeu îl alege pe Ghedeon pentru a elibera poporul. Ghedeon speriat de întâlnirea cu Îngerul Domnului a fost convins că va muri dar Domnul îi spune ”Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri“. Marcat de aceste cuvinte Ghedeon construiește un altar în locul acel și pune numele de Yahweh Shalom, – Domnul păcii. Acest lucru înseamnă supunerea lui Ghedeon față de Dumnezeu, o atitudine de ascultare și închinare, dar și un mesaj de pace pentru inima lui Ghedeon și pentru poporul Israel, care va urma să fie eliberat de jugul madianiților. Vedem din nou aspectul relației om – Dumnezeu, la nivel personal, dar și cu impact asupra națiuni evreilor. Acest lucru este valabil și astăzi, iar una din problemele oamenilor este alienarea (înstrăinarea) omului de Dumnezeu și de semeni. Această neputință a omului față de societatea în care trăiește, față de el însuși, (se depesonalizează), este o consecință a păcatului și nu păcatul în sine.   Doar Dumnezeu poate să aducă pacea în inima omului în relația omului cu Dumnezeu cu sinele și cu semenii. Numai Dumnezeu are puterea să rezolve alienarea (nebunia) omului. Dumnezeu dorește pacea, deși El este un foc mistuitor, iar prin acțiunile Sale se descopere oamenilor pe Sine și le transmite sfințenia, iubirea, purtarea de grijă, călăuzirea, vindecarea și mai ales pacea Sa. El restabilește pacea omului cu Dumnezeu și cu semenii și ”numai Yahweh Shalom, Domnul păcii, poate face acest lucru”. Acum vom trece în Noul Testament, pentru a aspectul relației om – Dumnezeu dar cu referință la Persoana și lucrarea lui Hristos. Realitatea este că nu e suficient să fii membru într-o biserică locală ci trebuie să faci parte din Biserica ca și Trup a lui Hristos și acest lucru presupune și o relație directă cu Isus Hristos prin care am primit iertarea păcatelor. O să încercăm să aducem în atenție trei cazuri din Noul Testament în care întâlnirea   omului cu Hristos, a marcat viața acestora și l-au recunoscut pe Hristos ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu și s-au smerit în fața Lui.

e). Petru. Numele lui Petru[42], numit şi Simion a fost un nume specific evreiesc, era căsătorit iar soţia la urmat în călătoriile lui misionare. Când a fost chemat de Isus să fie ucenic a primit un nume nou în aramaică „ Kehpa (Chifa) – rocă sau piatră”, nume care apare în Noul Testament ca şi Petros. El vea rol de lider în grupul ucenicilor şi era de multe ori purtătorul de cuvânt al acestora. Ucenicul lui Isus[43] era pescar. Luca 5:8  Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus, şi I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci Sunt un om păcătos.” Se cunoaște episodul cu pescuirea minunată, în care la porunca Domnului Isus, ucenicii prind o mulțime de de pești. Marea Galieliei era de fapt lacul Ghenezaret, iar la început Isus folosește barca de pescuit al pescarilor ca și loc de amvon. Acest lucru nu înseamnă de câte ori   cineva vestește Cuvântul Domnului se aduce în mod obligatoriu și roadă sau merge la amvon. Apoi ucenicii la îndemnul lui Isus se apucă să pescuiască. Domnul Isus când își alege ucenicii le spune pescarilor, Simon și Andrei, că îi va face pescari de oameni (Matei 4:19; Marcu 1:17). După ce ucenicii se trudesc toată noaptea și nu prind nimic Isus le spune ucenicilor să arunce mrejile în partea dreaptă, deși Simion protestează totuși la cuvântul lui Isus face acest lucru. Ucenicii erau pescari pricepuți dar totuși nu au prins nimic, dar când Domnul Isus dă o poruncă, acesta nu este una imposibilă. După ce ucenicii au aruncat năvoadele în partea dreaptă, au prin o mare mulțime de pești încât începeau să se rupă mrejile de greutatea lor. Dacă se spiritualizează acest episod ”prinderea peștilor” trebuie să se facă conform cu instrucțiunile lui Isus Hristos. Plasa ”pescarului” adevărat trebuie să fie trainică și să aibă ca și temelie Moartea și Învierea lui Isus Hristos. După Învierea lui Isus Hristos mai există un episod în care ucenicii pescuiesc (Ioan 21:1-11), și ucenicii îl văd pe Hristos Înviat, iar El le spune ucenicilor cum să ”pescuiască” ”, cu alte cuvine cum să predice Evanghelia, dar și până unde ”la marginile pământului”. Dacă ne reîntoarcem la momentul menționat mai sus Petru își recunoaște eșecul și face o mărturisire de credință ” Pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos”. Totuși Isus avea alte planuri cu Petru, și cu ceilalți ucenici anume să îi facă ”pescari de oameni”. Dacă vrem să fim ucenicii lui Isus, fiind copiii lui Dumnezeu, este nevoie de   multă smerenie, iar a atunci Domnul va putea să ne folosească în lucrarea Lui. Petru este unul din cele mai bune exemple și cred că este bine să ne amintim ce a făcu Duhul Sfânt prin el în ziua cincizecimii. De menționat este și faptul că la minunea făcută de Isus, pe ucenici ia apucat frica. În relația sa cu Isus Hristos, deși Petru era lider, la momentul răstigniri se leapădă de Hristos, dar în final fiind reabilitat, duce Evanghelia mai departe, relația cu Hristos este una personală, recunoaște statulul de păcătos ca în final să moară ca și martir, ducând credința lui în Hristos până la capăt. În relația omului Cu Isus Hristos, sunt o mulțime de sentimente combinate ca adorare, smerenia dragoste etc, dar este necesară și frica nu în ideea pedepsei, ci a faptului că poate nu facem întotdeauna voia Domnului și avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt în viața de credință și lucrarea pe care o facem. De aceea trebuie să ne simţim nevrednici în faţa puterii şi sfinţeniei lui Isus Cristos. Exemplu de smerenie a lui Petru trebuie să fie în fiecare dintre noi.

f). Toma, este unul dintre ucenicii lui Isus[44] zis şi „Geamănul”, face parte din al doilea grup al ucenicilor din listele apostolilor. El este gata să meargă cu Isus la mormântul lui Lazăr şi chiar să fie ucis de iudei ( Ioan 11:16). El nu înţelege cum Isus poate să meargă la Iarusalim ştiind că va murii acolo. După înviere Domnul Isus[45] se arată ucenicilor în camera de sus, dar Toma nu crede şi cere o dovadă concretă a Învierii Domului Isus (Ioan 20:25). După opt zile Isus se arată din nou ucenicilor şi de data acesta Toma era şi el prezent. La vederea lui Isus el face o mărturisire de credinţă : „Toma I-a zis:„Domnul meu şi Dumnezeul meu!”. Lui Toma în popor i se spune necredinciosul, însuşi Isus ia spus acest lucru, iar îndoiala lui Toma era mare şi avea nevoie de o dovadă concretă a învierii lui Isus. Faptul că Toma nu era împreună cu ucenicii a fost o piedică în cale credinţei lui. Părtăşia credincioşilor este necesară în Biserică pentru creşterea în învăţătură şi sfinţenie prin Harul lui Dumnezeu dat de sus. Este bun îndemnul în acest sens : “Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult cu cât vedeţi că ziua se apropie” (Evrei 10:25). Episodul în cauză nu ne indică faptul că Toma a făcut la modul practic ce ia spus Isus, şi se pare că nu era necesar lucrul acesta. Şi astăzi sunt mulţi care afirmă că “Dacă L-aş vedea, dacă L-aş putea atinge, atunci aş crede!,” dar acesta este o falsă problemă. Problema nu este absenţa dovezilor cu privire la Moartea şi Învierea lui Isus Cristos, ci necredinţa din inima omului. Este o problemă de sinceritate şi Dumnezeu se ocupă în primul rând de inimile sincere.   Cei care nu cred Biblia, au nevoie de argumente şi problema lor, afirmă ei este de ordin intelectual, dar adevărata problemă este moralitatea lor pentru că trăiesc în păcat. Dacă revenim la Toma pentru un evreu monoteist a spune “Domnul meu şi Dumnezeul meu!”, care s-a îndoit aşa de mult de învierea lui Isus este un lucru nespus de mare şi punctul culminant în viaţa de credinţă a lui Toma, dar şi a Evangheliei lui Ioan. Este o mărturisire de credinţă să spui lui Isus Hristos : „Domnul şi Dumnezeul meu”. În cazul lui Toma avem relaţia de învăţător – ucenic, Domn şi slujitor. Dar în Ioan 20:29, Isus mai spune un lucru extrem de importat pentru credincioşii. „Ferice de ceice n-au văzut, şi au crezut.„ Relația eu –Tu a fost restabilită. Cei care cred astăzi în Moarea şi Învierea lui Isus Hristos au parte de o binecuvântare deosebită. Cristos trebuie să fie mântuitor şi Domn în viaţa creştinului şi în Biserică.

g). Pavel, a fost un prigonitor al creştinilor[46] şi se cunoaşte puţine lucruri despre el înainte de convertirea sa pe drumul Damascului când Isus i se arătă şi devine un apostol cu un zel înfocat pentru vestirea Evangheliei. El era din Tars şi avea cetăţenia romană fapt care l-a salvat de multe pericole, fiindcă cetăţenii romani se bucurau de privilegii. Era un om educat şi a învăţat la picioarele lui Gamaliel (Fapte 22:3). Se pare că nu avea un fizic prea plăcut şi în plus avea probleme şi cu ochii. Nu exisă informaţie la faptul că Pavel la întâlnit pe Isus Hristos în viaţă, dar se pare că a asistat la uciderea lui Ştefan cu pietre (Fapte 8:1), lucru care se pare că la marcat, fapt ce denotă din întrebarea pe care ia pus-o Isus Hristos ( Fapte 26:14). Saul din Tars[47] are o experienţă extraordinară cu Isus Glorificat, iar convertirea lui a fost bruscă şi dramatică „Doamne, ce vrei să fac?”. Saul din Tars[48] a început persecuția împotriva creștinilor, și era o amenințare pentru creștini. El îl ura pe Isus Hristos și pe creștini, fiind un adept înfocat a iudaismului, iar scopul lui era stârpirea și distrugeri creștinilor și a religiei creștine. Pa drumul Damascului la care mergea cu acest scop, Hristos se arată lui Saul, iar el mai târziu în Cartea faptele Apostolilor, înaintea lui Agripa și în Filipeni spune ce s-a întâmplat. La întrebarea lui Pavel ” ,,Cine eşti Tu, Doamne?„, Saul dă dovadă de dovadă de incompetență și neștiință, deși era un   om foarte instruit, dar care îl cunoaște pe Hristos la nivel inteletual, lucru acesta a fost egal cu zero. Al cunoaște cu adevărat pe Isus Hristos înseamnă a avea viață spirituală și o relație cu El. În urma șocului spiritual primit, Saul pune întrebarea remarcabilă ,,Doamne, ce vrei să fac?„, iar acest lucru demonstrează întoarcerea s-a la Dumnezeu și la Hristos și este gata să facă orice iar fi cerut Domnul. Saul era un om schimbat în mod total, iar Dumnul Isus anticipează acest lucru : „După roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7:20). Nu cred că exista un om mai mirat și încurcat în fața acestui eveniment neașteptat ca și Saul. În plus   de acest lucru practic a rămas fără vedere, orb la propriu, și trei zile nu a băut și nu a mâncat nimic. Dumnezeu lucrează printr-un credincios Anania, gata să facă totul pentru Isus ,,Iată-mă Doamne, a răspuns el”, care și-a pus mâinile peste Saul pentru a-și primi vederea și Duhul Sfânt. La protestul lui Anania, Domnul îi spune că Saul este un vas ales care să ducă ( poarte) Numele lui Isus Hristos înaintea neamurilor, a împăraților și să sufere pentru această lucrare. Saul și-a recăpătat vederea fizică dar mai important este cea spirituală și a fost Botezat. Saul nu mai este dușmanul lui Hristos ci fratele Pavel. Apostolul Pavel obisnuieste sa-L numească pe Dumnezeu: “Cel ce a inviat din morti pe Isus Hristos” (Rom. 4:24; 10:9; etc.). Sfârșitul lucrării lui Pavel este martirajul, în condiții necunoscute, pentru că Faptele Apostolilor se termină fără o finalitate clară a narațiunii, scriitorul sau și-a pierdut viața, ori nu a mai avut ce să scrie, iar tradiția spune că Pavel a murit decapitat. El și-a dus credința până la capăt, iar când ai o relație adevărată cu Isus Hristos ești gata să mori pentru El.

7). CREDINCIOSUL ÎN RELAŢIA eu – TU. Aici apare un paradox[49] cu privință la ființa noastră ca și om. Pe de o parte suntem infimi ”un bulgăre de țărână”, și ne gândim la imperii și popoare dispărute, urme pe care arheologii le descopere în țărâna pământului, plus milenii de istorie în contrast cu o viață de om de 70-80 de ani. Pe de altă parte Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi un suflet viu (Gen 1:26), care are așa de mare valoare încât pentru fiecare dintre noi la modul personal, dar și universal a murit Hristos (Ioan 3:16) în sensul că Jertfa de pe Cruce acopere păcatele omenirii întregi. În confruntarea omului cu păcatul, respectiv omul nu rămâne pasiv, iar Evanghelia, rămâne și este o problemă de alegere a omului în sensul că accepți o relație mântuitoare cu Isus Hristos de tipul eu – Tu, sau o nonrelație, în care respingi oferta de salvare oferită de Dumnezeu prin Isus Hristos, cu consecințele de rigoare. Întrebarea pe care se pune în mod imperios este ce avem în minte atunci când rostim Numele lui Isus Hristos, dincolo de simpla rostire a acestui Nume. În postura de copiii a lui Dumnezeu trebuie să ținem seama de câteva realități care definesc viața credinciosului.

a). Jertfa, străbate ca un fir roşu întreaga istorie a omenirii şi a poporului evreu. În Vechiul Testament existau jertfe de animale care suplineau jertfa ce urma să vină prin Unsul Mesia Isus Hristos. Existau cinci 5 tipuri de jertfă: de pace ( laudă consfinţire, de bunăvoie), pentru vină, de ispăşire, de mâncare, arderea de tot. Arderea de tot indica cel mai bine Mielul care urma să fie înjunghiat Ioan 1:29  „A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”! Existau reguli pentru jertfă în sensul că animal fără cusur,   mâna celui ce ducea jertfa, era pusă pe capul animalului, prin acest lucru se făcea transferul de păcate, preotul înjunghia animalul şi se stropea altarul cu sânge. Scopul jertfelor era înlăturarea vinei, îndepărtarea efectelor păcatului, înlăturarea pedepsei lui Dumnezeu. Tot sistemul sacrifical al Vechiului Testament arăta spre Cristos ca Miel de jertfă, de fapt toţi miei sacrificaţi îl prefigurau pe Hristos începând de la nepriănitul Abel. Jertfa lui Isus Hristos era deosebită pentru că era o împlinire a tuturor   jertfelor. Evrei 9:11  „Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâni, adică nu este din zidirea aceasta; 12  şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea Sfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică”. În urma acestei lucrări Isus Cristos a primit oficiul de Profet, Preot, Rege. Cristos este Rege peste Împărăţia cerurilor iar credincioşii sunt supuşi.

b). Realitatea Crucii. Trebuie să amintim că sunt două vârfuri ale răului în Univers, din care unul este momentul când Hristos a fost răstignit pe Cruce iar al doilea este Realitatea Iadului. Crucea este momentul când toate păcatele lumii, trecute, prezente şi viitoare, au fost puse efectiv pe Cristos, iar justiţia și dreptatea lui Dumnezeu au fost satisfăcute. Înainte de crucificare Hristos experimentează lupta sufletească, cu El însuși. În sfinţenia Sa perfectă i s-a revoltat caracterul și s-a opus din instinct. A avut o puternică reacţie negativă la purtarea păcatelor noastre. El a purtat păcatele multora. (Isaia 53:12). Dumnezeu l-a făcut pe Isus Cristos păcat pentru noi. (2 Cor. 5:21). Dumnezeu a pedepsit în mod efectiv păcatul omenirii prin Fiul Său. Pentru prima dată Isus Cristos era despărţit de Tatăl. Matei 27:46  Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Cristos[50] este perceput ca Robul care sufere în Isaia 53 cu împlinire în Crucificarea lui Isus Hristos, iar El biruieşte prin Cruce și este Înviat din morți. Umanitatea nu va experimenta niciodată răul suferit de Cristos pe Cruce iar prigoana credincioșilor este un argument al credinţei. Moartea prin crucificare era cea mai oribilă formă de execuţie, o moarte înfioratoare. Unii suportau câteva zile şi pentru acest lucru se zdrobea fluierele picioarelor ca să moară mai repede. Suferinţa fizică era dublată de durerea psihologică, pricinuită de purtarea păcatelor omenirii. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. (1Petru.2:24). Dumnezeu a pus efectiv păcatul lumii pe Isus Cristos iar Suferinţa lui Isus Cristos a fost una fără precedent. Momentul Crucificării lui Hristos nu sufere nici un termen de comparaţie. Suferinţele noastre sunt o palidă analogie. El a suportat vina a milioane de păcate. Chiar şi pentru o clipă o uriaşe suferinţă, care însemna pedepsirea păcatului era mult pentru un caracter Sfânt şi perfect. El a suportat pedeapsa, mânia și pedeapsa lui lui Dumnezeu. Suferinţa Lui a fost o plată completă   a păcatului sub aspectul mântuitor. (1.Petru 1:18 ) ”căci ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană”. Suferința îndurată[51] de Isus Hristos este exemplul final al urii și furiei pe care omaenii păcătoși le simt față de sfințenia lui Dumnezeu. ”Aşadar, oricât de brutale au fost suferințele fizice ale lui Iisus, acest lucru era nimic comparativ cu faptul că a trebuit să îndure păcatele noastre şi să moară pentru a plăti pedeapsa pentru ele (Romani 5:8) [52]. Pentru prima dată[53], în istoria cunoscută de noi, Trinitatea a fost ruptă dar refăcută prin Înviere. Dar a mai existat un lucru important cu impact în viața credinciosului. Jertfa lui Isus Hristos a fost o jertfă de Ispășire care a înlocuit jertfele aduse de Marele preot în Vechiul Testament. Evrei 9:13  ”Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, 14  cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!” Realitatea Crucii a fost când toate păcatele lumii, trecute, prezente şi viitoare, au fost puse efectiv pe Cristos, iar justiţia și dreptatea lui Dumnezeu au fost satisfăcute. Dumnezeu a pedepsit păcatul omenirii prin Fiul Său. Pentru prima dată Isus Cristos era despărţit de Tatăl. În strigătul „de ce” al lui Cristos, se canalizează toate „de ce” – urile umane, da la suferinţa individuală, la suferinţa extinsă a speciei umane. Isus Hristos a ieșit biruitor, iar noi vom avea victorie doar prin El pentru că Isus a fost biruitor. Coloseni 2:15  ”A desbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” Această Realitate a Crucii nu este repetabilă în istorie, iar alegerea ne aparține în a crede sau nu a crede Hristos Crucificat care este mântuirea noastră.

c). Realitatea Iadului. Termenul de Iad[54] în Noul Testament este transliterat prin cuvântul ” Ghenă”, (o vale din preajma Ierusalimului), în care focul nu poate fi stins, este etern (Matei 18:8) și exemplificat de Isus Hristos. Imaginile din Noul Testament despre Iad sunt uniforme, iar în afară de foc și pedeapsă, Iadul este descris și ca întuneric, (Matei 25:30) moarte, ( Apoc 2.11), nimicire și excludere din prezența lui Dumnezeu (Matei 7: 21-23) și o datorie care trebuie plătită (Matei 5: 25-26). În conformitate cu Biblia[55] iadul este un loc real și veșnic. Pedepsirea celor răi în Iad va fi veșnică, și este descrisă în Scriptură ca fiind ”focul veșnic” (Matei 25:41), ”focul care nu se stinge” (Matei 3:2), ”ocara și rușinea veșnică” (Daniel 12:2), un loc unde ”viemele nu moare și focul nu se stinge” (Marcu 9:44-49), un loc al chinurilor ”în foc și pucioasă, , unde fumul se suie în sus în vecii vecilor” (Apoc 14:10-11), ”un lac de foc și pucioasă” unde cei răi vor fi chinuiți, zi și noapte în vecii vecilor” (Apoc. 20:10). Oamenii care nu s-au împăcat cu Dumnezeu for vi sub pedeapsa și mânia lui Dumnezeu. În Iad oamenii vor fi nevoiți să recunoască dreptatea lui Dumnezeu. Iadul[56] este un loc de pedeapsă destinat lui Satan și îngerilor care sau răzvrătit dar și oamenilor care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. În Iad există un chin permanent, puternic, mintal și fizic da   și despărţirea totală și definitivă de Dumnezeu. ”Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua”. (Apoc. 20:14) Dacă se pune întrebarea cine ajunge în Iad avem un răspuns Biblic : Apocalipsa 21:8  Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” Din nou se poate afirma că libertatea de alegere ne aparține

d). Realitatea Cerului. Atunci când ne gândim la cer înțelegem cel puțin trei lucruri. Cerul fizic, material perceput de noi pe care zboară păsările și avioanele, Cerul înstelat, respectiv universul   cunoscut de noi prin telescoape, rachete, etc, și Cerul spiritual aflat într-o altă dimensiune în care locuiește Dumnezeu. Cerul[57] este un loc real și se fac referi la el de aproape 300 de ori. Pavel ne spune că a fost răpit până la al treilea cer (2 Cor. 12:1-9). Orice om care crede în Isus Hristos va avea viața veșnică și va intra în cer. (Ioan 3:16). În cer nu va fi noapte, soarele și luna nu mai sunt necesare pentru că însuși Dumnezeu este Lumină (Apoc 22:5). El este descris în mod plastic cu 12 porți, 12 fundații, Paradisul Grădinii Edenului va fi restaurat, va fi plin de pietre prețioase. În mijlocul grădinii va curge un râu cu apă vie, Pomul vieții va fi pus la dispoziția tuturor oamenilor, rodește de 12 ori pe an și va vindeca neamurile (Apoc. 22). Omul nu este capabil să descrie cum va fi acolo (1 Cor. 2:9). De asemenea în cer nu va fi lacrimi sau durere ci o stare de fericire (Apocalipsa 21:4) Cerul este locuința lui Dumnezeu[58], a în gerilor Lui și o destinație a sfinților de pe pământ. El este un loc dar și o stare și este perceput încă din Vechiul Testament. Deuteronomul 26:15 ” Priveşte din locaşul Tău cel Sfânt, din ceruri, şi binecuvântează pe poporul Tău Israel, şi ţara pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat părinţilor noştri, ţara aceasta în care curge lapte şi miere.” sau Neemia 9:6  ”Tu, Doamne, numai Tu, ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta”. În Noul Testament cerul este amintit în rugăciunea Tatăl Nostru (Matei 5:44). Credincioșii au o moștenire păstrată în cer (1Petru 1:4), de asemenea trebuie să definim dimensiunea escatologică a cerului, care este în viitor pentru faptul că universul fizic va dispare și Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ Nou. (2 Petru 3:10-13). Trebuie să înțelegem că în final lucrurile vor fi de așa natură încât vor fi după voia lui Dumnezeu. Biblia [59] afirmă că Cerul este tronul lui Dumnezeu (Isaia 66:1), (Fapte 7:48-49).   De asemenea după înviere Isus Hristos s-a Înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu. La fel în Cartea Evrei ni se spune faptul că Isus s-a înfățișat   înaintea lui Dumnezeu : Evrei 9:24  ”Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” loc în care slujește ca și Mare Preot ( Evrei 6: 19-20). Isus spune că se va întoarce și ne va duce în cer (Ioan 14.1-4). Când oamenii neagă existența cerului, ei neagă Cuvântul lui Dumnezeu. Există în noi un dor după veșnicie și cerul este speranța credincioșilor (2 Cor. 5:1-4). Pavel îndeamnă credincioșii care se află în suferință să privească la lucrurile veșnice adică la cer (2 Cor. 4:17-18). Dumnezeu a pus în mintea oamenilor faptul că El există (Romani 1:19-20), iar toți cei spălați în Sângele Mielului vor avea parte de Împărăția Cerurilor (Evrei 10: 19-20).

 8). DUMNEZEU PERSONAL. Atunci când facem aplicaţia practică la relaţia dintre om şi Dumnezeu, relaţia de tip eu –Tu, trebuie să avem în minte trei lucruri. a) Răstignirea lui Hristos, b). Convertirea, c). Naşterea din Nou. Aceste trei lucruri trebuie să aibă un aspect punctual în viaţa credinciosului. Răstignirea lui Isus Hristos, o găsim relatată în cele patru evanghelii, dar convertirea trebuie să fie personală în care participă omul şi Duhul Sfânt, iar Naşterea din Nou este o lucrare a Duhului Sfânt şi o acceptare a omului. Este greu să afirmi dacă aceste lucruri sunt instantaneu sau au aspect procesual în viaţa celui convertit. Ambele variante pot fi valabile.

a). Răstignirea lui Hristos[60]. Pentru a vorbi despre Dumnezeu la modul personal, respectiv Isus Cristos ca şi creştini este potrivit să vorbim despre răstignirea lui Isus Hristos, ca bază în gândirea creştină cu privire le relaţia eu –Tu realizată prin El. În primul rând asistăm la judecare lui Isus Hristos. Isus după ce prins în Grădina Gestimane şi dus în faţa soborului, aceştia doreau să găsească o vină în El, indiferent de preţ. În timpul ocupării poporului evreu de către romani, evrei aveau dreptul la judecată, dar nu la pedeapsa cu moartea. Consiliul trebuia să găsească o vină în El, acesta fiind motivul pentru care a fost interogat o noapte întreagă. Cei care l-au acuzat, s-au folosit de martori falşi, au dat alte semnificaţii cuvintelor lui Isus, astfel El dimineaţa ajunge în faţa lui Pilat. Era de fapt o uneltire împotriva lui Hristos Matei 27:13  „Atunci Pilat I-a zis: „N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?” Ca şi revers la judecată pe care o va face Cristos vor fi acuzaţi printre altele şi de egoism   (Matei 25:43). La fiecare sărbătoare importantă a evreilor Pilat deşi locuia în Cezareea venea la Ierusalim pentru a întâmpina revoltele. Ierusalimul în perioada sărbătorilor, era supraaglomerat din cauza pelerinilor care veneau din toată Iudeea la sărbătoare şi închinare, sărbătoare era de paşti şi se sărbătorea ieşirea poporului evreu din Egipt, aspectul eliberării şi naţionalismul erau puternic accentuate, iar oraşul era în fierbere şi la figurat şi la propriu. Matei, reia firul naraţiunii şi se întoarce la comportamentul lui Iuda vânzătorul. Se poate face comparaţie între Iuda vânzătorul şi Petru care s-a lepădat de Isus Hristos. Iuda este cuprins de remuşcări şi se duce la marii preoţi ca să înapoieze banii. Preoţii refuză iar Iuda nu vede altă cate decât să-şi ia viaţa. Dar nici preoţii de la Templu nu erau mai buni şi pun accent pe lucrurile mărunte. Fiindcă era preţ de sânge ei cumpără ţarina „Ţarina olarului”, numită mai târziu „Ţarina sângelui”, loc în care erau îngropaţi străinii. Nu îi interesa moartea unui om ci se conformau tradiţiei poporului evreu. Preoţii erau nemiloşi, şi au vărsat sânge nevinovat. De fapt fără să ştie au împlinit o profeţie pe care a făcut-o prorocul Ieremia În cazul lui lui Iuda găsim căinţă pentru păcat, dar cu întârziere fatală şi lipseşte mărturisirea păcatului în faţa Persoanei care avea puterea să ierte păcatele.   Nu știm dacă în cazul lui Iuda se putea primii iertare. Ioan 17:12  „Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; şi nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura”. În contrast[61] lepădarea lui Petru prezintă alt aspect. El neagă că a avut legătură cu Hristos în faţa unei slujnice, dar la cântarea cocoşului îşi aduce aminte de cuvintele ui Isus şi a plâns cu amar. Căinţa lui a fost una care a primit iertarea. Domnul Isus ajunge înaintea lui Pilat. Acesta îi pune întrebarea dacă este Împăratul iudeilor, iar Isus răspunde „Da” i-a răspuns Isus „Sunt.” Cei care îl acuzau pe Hristos de acest lucru considerau răspunsul lui ca o blasfemie. În plus Isus Hristos indică şi o profeţie (Matei 26:64)  „Da” i-a răspuns Isus „Sunt! „Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.” Marele Preot a avut o reacţie de impulsivitate, nestăpânire, şi agresiune „Atunci marele preot şi-a rupt hainele, şi a zis: „A hulit!” Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui.” Pentru acest lucru a ajuns ca iudeii să îi dorească moartea cu orice preţ, dar trebuiau să găsească o vină pentru ca romanii să îl poată condamna la moarte. „Domnul Isus este mielul lui Dumnezeu, este Mesia, şi este regele iudeilor, deci, nu era nici un neadevăr în cuvintele Domnului”. Isus Hristos tace şi nu răspunde acuzaţiilor aduse de evrei. Pilat avea nevoie de mai multe dovezi împotriva lui Isus pentru a nu-l condamna la moarte şi considera cererea evreilor un lucru fără însemnătate. Matei atinge două aspecte importante din procesul lui Isus, primul fiind legat de oferta lui Pilat, care voia să elibereze un deţinut şi acesta să fie Hristos, fiidcă el ştia că din invidie şi orgoliu Hristos a fost adus la judecată, dar şi că evreii de rând îl iubeau pe Isus, aşa că se temea de o răscoală, şi era prins la mijloc. El este obligat a alege între bine şi rău. Şi soţia lui   Pilat are o poziţie binevoitoare faţă de Isus în urma visului din timpul nopţi. Pilat pune în faţa mulţimii pe Isus şi Baraba, care era un tâlhar ca unul dintre ei să fie eliberat. De fapt Pilat fuge de răspundere, dar între timp preoţii au convins norodul să ceară eliberarea lui Baraba. Norodul era influenţabil şi schimbător, aşa că cer eliberarea lui Baraba. Nu ştim exact dacă era acelaşi norod care a asistat la intrarea lui Isus în Ierusalim cu o săptămână înainte când l-au aclamat ca rege Matei 21:9  „Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!”, dar probabilitate este mare iar acum doreau moartea lui Hristos. Dilema lui Pilat rămâne, fiindcă nu ştia ce să facă cu Isus şi iarăşi întreabă mulţimea ce să facă cu Isus. El nu mai ave nici o autoritate în momentul acela. În cazul acesta Pilat nu mai este judecător ci mulţimea, iar acest fapt este   o raritate. Spălarea pe mâini nu îl absolvă de vina de a condamna un nevinovat la moarte. De multe ori se uită de către credincioşi faptul că judecata va fi personală şi va fi judecat în funcţie de cum au crezut şi au trăit cu Isus Hristos. Pilat şi-a spălat mâinile, dar nimeni nu poate să fie curat în ceea ce priveşte sângele care a curs pe Cruce, pentru că şi noi avem „ mâinile murdare”, pentru că păcatele noastre sunt cele care l-au răstignit şi pentru noi a murit Hristos. În momentul alegeri poporul în mod inconştient cer ca Isus Hristos să fie răstignit şi o pedeapsă viitoare care va fi greu de purtat. „Şi tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri”, astfel s-a cerut pedeapsa peste generaţii iar istoria a confirmat acest lucru. Baraba a fost eliberat, iar Hristos este dat să fie răstignit. Era o mare nedreptate, iar oamenii care l-au bătut şi răstignit erau cei mai cruzi. Isus Cristos este batjocorit în cel mai mare grad cu putinţă, de oameni cu o natură pervertită de păcat. Isus a primit pe cap o cunună de spini, o trestie în mâna dreaptă, iar soldaţii şi-au bătut joc de El „Plecăciune, Împăratul Iudeilor!” şi îl scuipau. Isus[62] a primit o haină stacojie, iar lucrurile se leagă de escaton Apocalipsa 17:3  „Şi m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de coloare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne”. Legătura aceasta nu este întâmplătoare. După ce l-au îmbrăcat iarăşi în hainele lui l-au dus la locul de osândă, prin crucificare. Oameni de astăzi nu s-au schimbat în bine, iar inima omului este plină de răutate, iar posibilitatea de a face rău semenilor este mult mai mare. Soldaţii erau satisfăcuţi de durerea lui Isus, dar El era   Mielul care suferea pentru păcatele omenirii întregi. Isus nu a mai avut putere să ducă Crucea până la locul execuţiei, iar soldaţii l-au silit pe Simon din Cirene să o ducă mai departe până la Golgota. Acolo au vrut să îi dea vin amestecat cu fiere dar Isus a refuzat. Băutura era oferită condamnaţilor la moarte, pentru a „atenua” suferinţele, cu scopul ca cel crucificat să sufere cât mai mult. Hainele lui au fost trase la sorţi împlinind o profeţie fără ca să ştie. Isus Hristos a fost umilit de fiinţa umană. Pilat dă ordin ca să scrie pe Cruce INRI „Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor,” în trei limbi de circulaţie în cadrul imperiului Roman latină, greacă şi ebraică. Isus a fost răstignit între doi tâlhari. Fiecare dintre evanghelişti se axează mai mult pe ce se întâmplă în jurul Crucii lui Hristos, iar mai târziu mulţi artişti au încercat să surprindă suferinţa lui Hristos, dar este o viziune umană limitată, iar Isaia capitolul 53, redă cel mai bine această suferinţă. Biblia ne spune că au fost trei ceasuri de întuneric asupra pământului, cerul nu a privit ce se întâmplă la Cruce, era un eveniment dintre Tată şi Fiu. Decizia lui Isus Hristos de a muri pentru oameni era una personală şi era motivată de dragoste.

b). Convertirea[63]. Doar o confruntare a omului păcătos cu sfinţenia lui Dumnezeu are ca şi rezultat pocăinţa şi convertirea păcătosului care este o intrarea pe uşă şi face dovada a mergând pe cale poate fi socotită o convertire adevărată. Omul trebuie să recunoască că trebuie să fie mântuit, ca răspuns în faţa mâniei lui Dumnezeu. Răspunsul este simplu la problema păcătosului. Fapte 16:31  „Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” Omul s-a bazat pe credinţă, pe Isus Hristos, cu lucrurile care derivă de aici, Isus care este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia, Domnul şi Hristosul, care a murit şi a Înviat pentru păcatele oamenilor (Romani 10:9). A fi convertit înseamnă „a se întoarce”  , înseamnă o schimbare a minţi „metanoia” şi înseamnă pocăinţă. „Credinţa şi pocăinţa sunt complementare”, iar creştinul adevărat va renunţa la păcat (1Tesaloniceni 1:9). Pe de altă parte Duhul sfânt va transforma păcătosul într-o persoană nouă. Creştinismul nu înseamnă o religie, chiar dacă are diferite forme de ritual, ci credinţa în Isus Hristos. Adevăratul creştin nu va trece de a o religie la alta. Convertirea[64] în Vechiul Testament înseamnă întoarcerea poporului lui Dumnezeu și a unor naţiuni păgâne la căile Domnului. Există numeroase exemple de „convertire”,   a poporului păgân ca norodului din Ninive (Iona 3:7-10), a poporului Israel la scară naţională, şi convertirea unor persoane individuale ca David, (Psalmul 51:13), Naman (2 Împăraţi 5), Iosia (2 Regi 23:25), Manase ( 2 Cronici 33:12 şi mai departe). De asemenea se face referinţă la convertiri care antrenează toate lumea (Psalmul 22: 27). Pentru evrei convertirea însemna întoarcerea la „Dumnezeul tău Iahve” (Deuteronom 4:30; 30:2, 10), iar motivul convertiri era că evreii au călcat Legământul mozaic şi s-a depărtat de la Căile Domnului. În momentul convertirii poporului era necesar o înnoire publică a legământului „( Iosua 24:25; Iehoiada, 2 Împăraţi 11:17; 2 Cronici 15:12; Ezechia, 2 Cronici 29:10; Iosia, 2 Cronici 34:31)”. Legământul era o legătură stabilă între poporul evreu şi Dumnezeu, iar căderea în păcat a adus pedeapsa (Amos 3:2), dar Dumnezeu nu l-a distrus şi dacă poporul se convertea urmau binecuvântările (Zaharia 1:3), iar naţiunea era iertată şi vindecată (Deuteronom 4:23-31; …Isaia 6:10). Întoarcerea adevărată presupune regrete, o smerenie şi umilire în inima omului, o transformare şi o căutare sinceră a lui Dumnezeu (Deuteronom 4:29 ş.urm; 30:2,10; …. Ieremia 24:7), şi urmează cunoaşterea clară a căilor Sale   (Ieremia 24: 7, 2 Cronici 33:13). În Noul Testament termenul folosit pentru convertire este epistrepho, şi înseamnă şi întoarcerea unui creştin la Cristos după ce a căzut în păcat (Luca 22:32), şi la decizia unui păcătos, evreu sau dintre neamuri de a se întoarce la Cristos prin credinţă. Convertirea are şi un aspect escatologic cu privire la iertarea păcatelor (Matei 18:3; Faptele Apostolilor 3:19; 26:18). Ea este un eveniment unic în viaţa omului (timpul aorist al verbelor) şi înseamnă întoarcerea de la idolatrie, păcat şi de sub domnia lui Satana la închinare adevărată şi slujirea unui Dumnezeu adevărat (Faptele Apostolilor 14:15; 26:18; 1 Tesaloniceni 1:9) şi a Fiului Său Isus Cristos (1 Petru 2:25). Şi în Noul Testament convertirea şi credinţa sunt inseparabile (Faptele Apostolilor 11:21). Convertirea poate să aibă un aspect violent şi dramatic a   unor persoane ca Pavel, Corneliu, temnicerului din Filipi, sau mai puţin impresionante ca a famenului etiopean şi a Lidiei care au o mare semnificaţie pentru Biserica primară. Scriitorii nu se ocupă aşa de mult de aspectul   psihologic a persoanei convertite ci mai mult de eveniment, care este perceput ca şi o acţiune practică şi o acceptare a Evangheliei lui Cristos. Din punct de vedere teologic convertirea înseamnă „ predarea se sine pentru unirea cu Cristos”, cu tot ce derivă din aceste lucru (Romani 6:1-14 Coloseni 2:10-12, 20 … ). Când omul se întoarce la Dumnezeu este o acţiune a lui şi liber să aleagă acest lucru, dar pe de altă parte Biblia ne indică o lucrare a lui Dumnezeu în om în Vechiul Testament păcătoşii s-au întors la Dumnezeu numai când au fost întorşi de El (Ieremia 31:18 şi mai departe, Plângerile 5:21). În Noul Testament când oamenii vor să fie mântuiţi, tot Dumnezeu îi face să acţioneze (Filipeni 2:12 …..), fiind o lucrare divină în ei şi reprezintă o naştere din nou (Ioan 3:1…..), şi o înviere din morţi (Efeseni 2:1 ş.urm.). De asemenea acest lucru înseamnă o deschidere a inimi, o iluminare a ochilor şi mintea umană primește o altă înţelegere (1Ioan 5:20). Dumnezeu atrage oamenii printr-un sentiment puternic, copleşitor, chiar o constrângere divină prin Duhul Sfânt (Ioan 16:8; 1 Corinteni 2:4 … 1 Tesaloniceni 1:5) ce însemnă în final înnoire. Acest aspect trebuie să se găsească în mod violent sau mai puţin izbitor în viaţa celui convertit care în mod creştinesc trebuie să corespundă unui anumit moment din viaţa sa, mai lung sau mai scurt, iar aici nu se pot da reţete.

c). Naşterea din Nou[65]. Duhul Sfânt ca termen în Vechiul Testament apare ca „ruah”, iar în limba greacă „penuma”, şi are înţeles de bază ca vânt (Geneza 8:1; Exod 10:13), suflare   diminuată (Iosua 5:1; 1 Împăraţi 10:5; Isaia 19:3), putere divină (Numeri 24:2; 1 Samuel 10:6-10; 19:20-23). Astfel în   gândirea ebraică veche „ruah”, are diferite înţelesuri dar exprimă acelaşi lucru. Termenul de „ruah” este un termen existenţial ce exprimă o forţă nevăzută şi puternică, o manifestare a energiei divine. În Noul Testament este folosit cuvântul „pneuma” şi indică un compartiment al spiritului uman prin care credinciosul are posibilitatea de a   avea o relaţie cu Dumnezeu. (Marcu 2:8; Faptele Apostolilor 7:59; 1 Tesaloniceni 5:23; Iacov 2:26). La baza conceptului de Trinitate stă faptul că Pavel recunoaşte că un credincios care trăieşte prin Duhul Sfânt are o dublă relaţie cu Dumnezeu ca şi Tată (Romani 8:15 … Galateni 4:6) şi cu Isus Hristos ca Domn ( 1 Corinteni 12:3). Duhul   sfânt s-a arătat sub formă vizibilă ca : vâjâit ca de vânt, chip de porumbel şi limbi ca de foc. El se manifestă şi ca o Persoană dar şi ca o putere. Fapte 1:8  „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” Duhul Sfânt[66] este a Treia persoană din Trinitate (Fapte 5:3-4), este egală în esenţă cu Tatăl şi cu Fiul şi există din veşnicii. El are atributele personalităţii ca : intelect (1 Cor. 2:11; Rom. 8:26-27),  – voință (1 Cor. 12:11),  – sentimente (Efes. 4:30)  – comunicare (Fapte 8:29).  De asemenea El are atribute divine ca: – atotştiinţa (1 Cor.2:10-11),  – atotprezenţa (Ps. 139:7-10),  – atotputernicie (Gen. 1-2),  – adevăr (1 Ioan 5:7),  – eternitate (Evrei 9:14).  Acţiunile Sale sunt numeroase şi vom face referire la cei credincioşi.  El regenerează (Tit. 3:5), botează (1 Cor. 12:13), locuieşte in ei (Rom. 8:9), pecetluieşte (Efes. 1:13), controlează (Efes. 5:18), asigura (Rom. 8:16), convinge (Rom. 8:14, Gal. 5:18), luminează (1Cor. 2:15); 1 Ioan 2:20,27) si este arvuna noastră (Efes. 1:14). În timpul de astăzi este necesar să ne uităm la roadele Duhului Sfânt din Galateni 5: 22-23, pentru a recunoaşte un om Născut din Nou. La întrebarea ce înseamnă a fi un creştin Născut din Nou[67] (de sus), avem exemplu dialogul dintre Isus şi Nicodim ( Ioan 3:1-21), mai precis Ioan 3:3-7. Nicodim simţea nevoia schimbării inimi sale, care însemna o transformare spirituală care este o lucrare a Duhului Sfânt în noi. (2 Corinteni 5:17; T 1 Petru 1:3; 1 Ioan 2:29, 5:1-4, 18) şi are ca rezultat statutul de a fi copil al lui Dumnezeu. Naşterea Din Nou este necesară pentru că omul nu poate face nimic prin forţele proprii Romani 3:23  „Căci toţi au păcătuit, şi Sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. Naşterea din Nou are loc prin Harul lui Dumnezeu Efeseni 2:8  „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9  Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni”. Cristos a plătit pentru păcatele noastre iar cine este în Cristos este o făptură nouă (2 Corinteni 5:17) în felul acesta credinciosul primeşte viaţă veşnică. Doar prin puterea[68] lui omul nu se poate schimba Ieremia 13:23  „Poate un Etiopian să-şi schimbe pielea sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, care Sunteţi deprinşi să faceţi răul”?   „Naşterea din nou e lucrarea divină pe care o face Dumnezeu în viaţa păcătosului pentru a corespunde voinţei Sale.  Pentru ca un păcătos să fie născut din nou, el trebuie să se pocăiască şi să creadă, adică să primească mântuirea prin har. Atunci Dumnezeu face lucrarea naşterii din nou prin Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt.” 1 Petru 1:23  “fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” Romani 8:7  “Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună.” Naşterea din Nou este o schimbare radicală a vieţii. Coloseni 3:9-10  “Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.” Numai altoirea în Cristos poate să schimbe natura umană. De asemenea prin Naştere din Nou deveni moştenitori a lui Dumnezeu Romani 8:17  “Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” Naşterea din Nou este absolut necesară pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu Ioan 3:3  “Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Problema[69] se pune în mod acut în relația credinciosului   eu – Tu cu divinitatea, pentru că prima dată Hristos trebuie să aibă calitatea de Mântuitor în viața credinciosului. și abia apoi El este Domn și Stăpân peste viața de credință. Aceste lucruri nu se pot inversa. Intrăm pe ușa ce strâmtă și facem dovada credinței mergând pe calea îngustă. Acest lucru se vede prin roadele pe care le ducem conform cu Galateni 5 :22 Atunci când rostim Numele lui Hristos, realitatea Crucii, realitatea Iadului și Realitatea Cerului, sunt prezente în ființa noastră și chiar dacă nu le gândim în mod simultan, ele sunt acolo, dar în plus avem și dubla calitate de robi a lui Hristos, fiind în același timp eliberați de păcat. Isus Hristos[70] are calitatea de mântuitor pentru că s-a Întrupat (Ioan 1:1 și 1:14), ca să învețe, să vindece trupul dar în primul rând sufletul, să ne ierte și să moară pentru noi. Biblia face afirmația că toți am păcătuit și am făcut fapte rele (Romani 3:8-10), ca urmare ne așteaptă judecata lui Dumnezeu care este Iadul cel veșnic ( Apoc. 20:11-15). Din această pricină avem nevoie de un Mântuitor. Isus Hristos a plătit prețul pentru păcatele noastre (Romani 5:8), și în acest fel, suntem salvați de realitate   Iadului. Membralitatea într-o biserică locală, săvârșirea unor ritualuri creștine, nu suplinesc adevărata relație pe care trebuie să o aibă credinciosul cu Isus Hristos, care înseamnă pocăință și Naștere din Nou. Acceptarea unui Hristos Mântuitor și personal înseamnă să-ți pui întreaga credință în El. Întrebarea rămâne și anume ce avem în mintea noastră când rostim Numele lui Isus Hristos. În domeniul spiritual nu ne putem gândi decât la realitatea Crucii și sângele Mielului, convertirea noastră, ancorată în realitatea timpului la un moment dat și dobândirea calități de fii a lui Dumnezeu prin pocăință, Naștere din Nou, botez și ducerea credinței noastre până la capăt. Doar așa se poate afirma că avem o relație personală cu Cristos.

9) CONCLUZII.

 Un aspect important este că Dumnezeu este Duh, dar se prezintă omului şi ca o Persoană care şi mai mult intră în relaţie cu omul şi omul are posibilitatea de a comunica cu Dumnezeu Creatorul, iniţiativa venind din partea lui Dumnezeu. Relaţia eu –Tu, se regăseşte atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament, Dumnezeu permiţând oamenilor în afara Numelui de bază prin care s-a prezentat Eu Sunt, ca oameni să îi pună diferite nume compuse în funcţie de evenimente şi împrejurări. Nu toţi evreii sau creştinii au avut acest privilegiu de a pune Nume lui Dumnezeu, dar toţi au posibilitatea de a avea o relaţie mântuitoare cu El. acest lucru înseamnă a avea un Dumnezeu personal care indică o relaţie pe verticală cu El, şi cu Isus Cristos. Am pornit din Cartea Romani care prezintă „ justificarea prin credinţă”, ca element principal dar care cuprinde multe alte aspecte importante, iar neprihănirea lui Dumnezeu este un punct principal din carte. Mântuirea se realizează doar prin Jertfa lui Hristos şi Harul lui Dumnezeu, care ne scapă de mânia lui Dumnezeu fiindcă El a decretat faptul că „plata păcatului este moartea”. De asemenea multe din aspectele din vremea lui Pavel se regăsesc în timpurile noastre sub alte forme, parcă şi mai grave Isus atenţionează asupra faptului şi face îndemnul Matei 5:48 „Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit”, aspect care trebuie să predomine în viaţa credinciosului. Pavel în scrierile sale descrie viaţa creştinului ca alergare şi luptă, iar pasivitatea duce la moarte spirituală. Dacă ne referim la Dumnezeu ca şi Persoană El se descopere omului prin Revelaţia naturală, descoperită în univers, natură şi conştiinţa umană şi Revelaţia Specială care duce omul la mântuire cea mai completă formă a Revelaţiei Speciale fiind momentul când Dumnezeu s-a făcut om. Aici se poate reaminti avertizarea faptul că omul la judecată se confruntă cu dreptatea lui Dumnezeu (Romani 1:20). Dumnezeu oferă omului în mod parţial atributele Sale morale pentru ca omul convertit să privească la caracterul lui Dumnezeu şi Imago Dey să fie restaurat în om. Voia Sa povăţuitoare îndeamnă omul la pocăinţă după care urmează judecata. Restaurarea Chipului lui Dumnezeu în om de face în termenii lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt nicidecum în termeni omului. Pavel se vede ca şi rob a lui Cristos, eliberat de robia Satanei fiind în acelaşi timp liber în Cristos, eliberat de jugul păcatului. În convertirea sa pe drumul Damascului, el face o întoarcere de 180 de grade, dar urmează un proces de înţelegere şi clarificare în ceea ce priveşte trecerea de la iudaism la creştinism în gândirea lui Pavel dar şi în religia creştină. Eliberarea lui Pavel de sub robia păcatului şi dragostea faţă de semeni l-a motivat să vestească Evanghelia. Sclavia şi robia la propriu se regăsesc şi astăzi în multe ţări din Orient, sau Africa, şi în Occident (traficul de carne vie) şi America latină. Robia păcatului este prezentă în viaţa celor necredincioşi de aceea Evanghelizarea este de mare importanţă. Pe de altă parte Pavel se percepe şi ca Apostol având ca bază întâlnirea cu Isus Hristos. Doar după ce eşti rob a lui Hristos se poate să fii şi apostol   iar apostolia are de a face cu a fi trimis care înseamnă „ întoarcerea bisericii dinspre sine în afară”. Funcţia principală a apostolului este de a vesti Evanghelia adevărată nu una falsă şi chiar Pavel atenţionează acest lucru (Galateni 1:8). Aici se face o mare greşeală în Biserica Catolică şi Ortodoxă, pentru că oficiul apostolic nu se transmite mai departe ci se încheie cu moartea apostolilor, dar acest lucru nu înseamnă că Marea Trimitere din Matei 28 este desfiinţată fiecare credincios fiind dator să vestească Cuvântul lui Dumnezeu, dar nici printr-o preoţie greşit înţeleasă (1 Petru 2:9). Pe de altă parte privim la credinţa lui Pavel, am văzut faptul că el se percepe prima dată ca rob şi abia apoi ca şi apostol, iar din păcate mulţi creştini nu se percep nici măcar ca şi robi a lui Hristos. Robia lui Pavel în Cristos nu vine în contradicţie cu ce spune Isus la un moment dat. Matei 11:29  „Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu Sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”, totuşi dacă privim la viaţa lui Pavel din exterior vedem o viaţă zbuciumată şi plină de greutăţi şi suferinţă. Dar el privea mult mai sus la Hristos și înţelege că împlinirea adevărată este în Isus Hristos. Evrei 12:2  „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”. Mulţi dintre creştini se uită în jos la lucrurile mărunte ale acestei lumi care sunt trecătoare. Libertatea este o iluzia a omului, condiţionată de foarte mulţi factori, iar cei mai importanţi sunt alegerea spre viaţă sau moarte veşnică. Pavel a predicat Evanghelia despre Hristos cel Crucificat Mort şi Înviat care sunt stâlpii de bază în creştinism. El face o atenţionare cu privire la falsa evanghelie Galateni 1:8  „Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema”! Bisericile secolului XXI sunt sărace din punct de vedere spiritual pentru că funcţia amvonului a fost schimbată, accentul se pune pe lucruri secundare şi tangenţiale. De asemenea Pavel aminteşte de Harul lui Dumnezeu, de judecata, şi faptul că Evanghelia trebuie să fie vestită şi la alţi oameni pentru a scăpa de mânia lui Dumnezeu. Chemarea lui Pavel este la sfinţenia credinciosului „chemat să fie sfânt”, şi la pacea dintre credincioşi. Cel mai urât lucru în creştinism este denigrarea altor confesiuni sau credincioşi, din păcate o realitate a zilelor noastre. Prin cuvântul pace Pavel aduce salutul atât iudeilor cât şi credincioşilor din Roma. De asemenea el îndeamnă credincioşii la părtăşie în Cuvântul lui Dumnezeu. Relaţia eu-Tu însemnă o relaţie mântuitoare cu Dumnezeu şi cu Isus Hristos şi nu este o idee a Reformei care s-a întors la Sola Scriptura, Sola Graţia, Sola Fide, ci este o relaţie a credinciosului pe care o găsim şi în Vechiul Testament. În acest sens vom da câteva exemple. Primul exemplu este Avram care face un test al credinţei impus de Dumnezeu care cere să-i aducă ca jertfă pe Isac, lucru cu care Însăşi Dumnezeu nu era de acord (Ieremia 19:5). Isac era fiul promis al făgăduinţei, iar Avram s-a frământat trei zile cu porunca lui Dumnezeu în timp ce mergea să-şi jertfească fiul. Dumnezeu intervine în ultimul moment şi opreşte sacrificarea lui Isac care prefigurează cum Tatăl este gata să-şi ducă ca şi jertfă pe Fiul în cazul acesta Dumnezeu şi Isus Hristos, iar Avram în urma experienţei are dreptul să pună acolo Numele lui Dumnezeu ”Domnul va purta de grijă“ adică Yahweh Iireh. Depăşit de situaţie despre Avram se poate afirma că are un Dumnezeu la modul personal de care ascultă prin credinţă recunoscând limitarea umană. El este amintit în cartea Evrei ca erou al credinţei. Un alt exemplu este Agar, o roabă egipteană, care nu intra în planul lui Dumnezeu privind Istoria Binecuvântării şi apare pe lume Ismael. Dispreţuită de Sara nevasta lui Avram este alungată în pustie şi acolo aşteaptă moartea fiului ei. Dar Dumnezeu intervine fiindcă are planuri şi cu ea şi descendenţii ei şi primeşte porunca să se întoarcă la stăpâna ei. În urma aceste experienţe cu Îngerul Domnului Agar pune nume lui Dumnezeu „Dumnezeu care mă vede!“ adică „Tu eşti El Roi!“. Pavel vede acolo un legământ pentru robie. Galateni 4:24  „Lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt înţeles: acestea Sunt două legăminte: unul de pe muntele Sinai naşte pentru robie şi este Agar”. Mergând pe firul acestei idei găsim un al om, ales de Dumnezeu, care să înfăptuiască o lucrare pe care o şi realizează şi răspunde prin formula iată-mă (Exod3:4) iar Dumnezeu se prezintă prin Numele Lui „Yahweh, – Eu Sunt, sau Eu Sunt Cel ce Sunt”, – YHWH, nume înlocuit în majoritatea cazurilor cu Domnul, un Dumnezeu etern care este deosebit de alte zeităţi trecătoare. Moise are numeroase experienţe cu Domnul în care se vede o relaţie progresivă cu Dumnezeu şi acţiunile lui în istorie. Relația lui Moise cu Dumnezeu este una dintre cele mai deosebite. Într-un moment de criză dorinţa lui Moise este al cunoaşte mai mult pe Dumnezeu şi acesta se prezintă în Exod 34:5-8. Urmează unul din cele mai negre perioade din istoria poporului Israel, cea a judecătorilor caracterizată prin versetul Judecători 17:6  „În vremea aceea, nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea”. Consecinţa păcatului este pedeapsa, urmată de moarte, iar poporul evreu prin faptul că se abătea de la calea Domnului, era asuprit de popoare păgâne din afara ţării. Ca izbăvire la strigătele poporului după ajutor Dumnezeu ridica judecători în Israel care salva poporul evreu de asuprire. Au fost 13 judecători în Israel dacă includem şi pe Samuel. Aceştia sunt : Otniel, Ehud, Şamgar, Debora, Ghedeon, Iair, Iefta, Iţban, Elon, Abdon şi Samson. Cu toate acestea „reveniri” poporul mergea în spirală descendentă în ceea ce priveşte spiritualitatea poporului Evreu. Referinţa s-a făcut la Ghedeon din tribul lui Manase, iar madianiţii asuprea poporul. După acţiunea lui poporul s-a bucurat de 40 de ani de pace. (Judecători 6:11- 8:35). Acestuia i se arată Îngerul Domnului, şi speriat dar întărit de Domnul că nu va murii construieşte un altar lui Dumnezeu şi îi pune numele Yahweh Shalom, – Domnul păcii ((Judecători 6:24). Ghedeon ascută de Dumnezeu are un mesaj de pace pentru el dar şi pentru popor şi eliberează prin luptă poporul evreu de sub asuprirea madianiţilor. Se poate afirma faptul că Ghedeon a avut o relaţie personală cu Dumnezeu şi acesta a permis să îi pună un Nume. În ziua de astăzi asistăm la o înstrăinare a omului faţă de Dumnezeu, şi faţă de oameni, o alienare, pe care numai Dumnezeul păcii o poate rezolva. Din păcate această stare afectează şi creştinismul în care se găseşte de cele mai multe ori „o formă de evlavie”. Am trecut cu exemple în Noul Testament în care vom da trei exemple concludente în care am perceput persoane de care se poate afirma că Dumnezeu a avut o relaţie cu ei de tipul eu-Tu, pe care credincioşii au experimentat-o cu Isus Hristos. Petru este unul dintre ucenici Domnului Isus, cu ambiţii de lider. Isus îl cheamă să se facă pescare de oameni. El îl urmează pe Isus şi are parte de o revelaţie la întrebarea lui Isus şi răspunde Matei 16:16  „Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” Pe de altă parte în noapte în care Isus Hristos era arestat şi interogat el se leapădă de Hristos. După înviere când Isus se arată ucenicilor la „pescuirea minunată”, Peru face afirmaţia ” Pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos”. Petru în momentul în care recunoaşte slăbiciunea sa el s-a întrista (Ioan 21:17), iar relaţia s-a cu Isus Hristos rămâne o relaţie statornică până la moarte. În ziua cincizecimii Petru dovedeşte cu Biblia că Hristosul este Unsul Mesia Fiul lui Dumnezeu şi prin puterea Duhului Sfânt are loc o convertire în masă, aproape 300 de suflete. Apoi el continuă să vestească Evanghelia şi rămâne statornic în credinţa sa până la capăt. Pornind de la instabilitate la statornicie relaţia eu –Tu este bine conturată. Un alt ucenic este Toma, sceptic de fire, poreclit Geamănul, şi până azi numit necredinciosul, cu atitudine negativistă, dar şi cu sinceritate dar nu înţelege lucrarea lui Isus. După Răstignire Moarte şi Înviere, Isus se arată ucenicilor dar Toma nu era cu ei, fapt care o importanţă deosebită cu privire la părtăşia dintre credincioşi. Toma nu crede că Isus a Înviat dar a opta zi ucenicii sunt iarăşi împreună, iar Toma era şi el. El cere mai mute dovezi ale învierii lui Isus decât era necesar, dar Hristos îi oferă şi mai multe. În momentul în care Toma exclamă „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”, relaţia eu –Tu este refăcută. De fapt de la relaţia învăţător – ucenic, se trece la acea de Domn – slujitor. El a cerut o dovadă concretă a învierii lui Isus, (o falsă problemă) dar ea vine din necredinţa lui Toma, aşa cum se întâmplă cu mulţi oameni astăzi, care cer dovezi şi argumente, dar problema lor este de necredință și ordin moral. Un alt personaj biblic este apostolul Pavel, la început se numea Saul ca şi prigonitor al creştinilor. Evreu din naştere, fariseu, şi cetăţean roman, un om ales de Dumnezeu, se converteşte pe drumul Damascului şi devine creştin şi pune întrebarea crucială „Doamne, ce vrei să fac?”. El l-a cunoscut pe Dumnezeu şi pe Isus la modul teoretic ,,Cine eşti Tu, Doamne?„, aşa cum se întâmplă cu mulţi creştini astăzi. Cunoaşterea lui Dumnezeu înseamnă să ai viaţă spirituală, o relaţie personală cu El nu ca şi credincioşii din (Matei 7:20). După întâlnirea cu Isus Pavel rămâne orb la propriu şi în Damasc Anania prin punerea mâinilor îşi recapătă vederea primeşte Duhul Sfânt şi este înştiinţat de misiunea lui ca să aducă Evanghelia înaintea iudeilor, neamurilor, împăraţilor şi i se arată preţul suferinţei. Saul îşi recapătă vederea fizică dar şi mai important pe cea spirituală şi a fost botezat. El începe dă ducă Evanghelia înaintea neamurilor plantează biserici, pune accent pe Evanghelizare, se insistă pe convertire dar şi ucenicizare, adică învăţarea celor convertiţi. El alege prezbiteri şi bătrâni ca şi conducători ai bisericilor, şi vede viaţa creştinilor în termenii de luptă şi alergare (2 Timotei 3:2). Se insistă pe maturizarea creştinilor ”de la laptele duhovnicesc – la hrană tare”. El îi încredinţează în mâna Domnului prin post şi rugăciune li călăuzirea Duhului sfânt. De asemenea el prin cele trei călătorii misionare revizitează bisericile plantate şi le trimite scrisori de încurajarea sau mustrare. Faptele Apostolilor se termină brusc, iar tradiţia spune că Pavel a fost martirizat la Roma sub persecuţia împăratului Nero. Relaţia adevărată cu Isus la modul personal pe care Pavel a avut-o cu mântuitorul este dusă până a capăt prin martiraj. Credinciosul în relaţia eu –Tu, trebuie săşi recunoască staulul de fiinţă creată „un bulgăre de ţărână”, în contrast cu valoare inestimabilă a sufletului pentru care a murit Isus Hristos. Există câteva realităţi care sunt necesare pentru ca mântuirea să fie realizabilă rin credinţă în Jertfa lui Hristos. Încă din Vechiul Testament avem sistemul de jertfe care suplineau Jertfa care urma să vină Isus Hristos Mielul care ridică păcatul lumii. Cartea Evreii pune un accent special pe Jertfa lui Hristos, care este o împlinire a jertfelor anterioare şi El face oficiul de Mare Preot sus în Cer. Astfel Hristos este Profet, Preot, Rege, iar noi suntem supuşi. Este necesar să credem că există o realitatea a Cruci lui Hristos şi doar prin sângele lui avem iertarea păcatelor. Păcatele trecute, prezente şi viitoare au fost puse efectiv pe Hristos, iar mânia lui Dumnezeu s-a abătut asupra Lui. Crucificarea era cea mai groaznică formă de execuţie dar dincolo de suferinţa fizică, era suferinţa spirituală a unui Spirit sfânt, care era acoperit de păcat. Dumnezeu şi-a revărsat mânia asupra Fiului şi în timpul celor trei ore de întuneric a fost o ceva ascuns oamenilor, o relaţie dintre Tată şi Fiu, iar dacă ne gândim la Trinitate în mod paradoxal Dumnezeu a suferit împreună cu Fiul. Omul nu va experimenta niciodată suferinţa pe care a avut-o Hristos pe Cruce şi nu există termen de comparaţie. Jertfa lui Hristos a avut un aspect de ispăşire cu valoare soteorologică universală. Justiţia şi dreptatea lui Dumnezeu au fost rezolvate, iar prigoana rămâne un argument al credinţei. Răul din lume, toate „ de ce – urile” umane, da la persoane la specia umană se regăsesc în vorbele lui Isus pe Cruce. Dar Isus a fost înviat „ a făcut de ocarăstăpânirile,   şi s-a înălţat la cer. Acesta este un eveniment care nu se repetă în istorie. CeI care nu-şi spală hainele în sângele Mielului se vor confrunta cu realitate dură a Iadului, tradus în Noul Testament prin ”Genă”,, (o vale din preajma Ierusalimului), descris ca şi întunerec, moarte, nimicire, pedeapsă, focul veşnic”, ocara şi ruşinea veşnică”, unde ”viemele nu moare şi focul nu se stinge”, un lac de foc şi pucioasă” unde cei răi vor fi chinuiţi, zi şi noapte în vecii vecilor”, un loc în care Dumnezeu nu există o despărţire totală de El. Descris în multe feluri în Noul Testament el nu a fost pregătit omului ci lui Satana şi îngeri lui, dar acolo ajung şi oamenii care îl resping pe Dumnezeu. Acolo va fi un chin permanent fizic şi mintal, pedeapsa lui Dumnezeu, acolo va fi aruncată şi moartea . ”Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua”. Acolo oamenii vor fi obligaţi să recunoască dreptatea şi sfinţenia lui Dumnezeu. Acolo ajung ” fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” Libertatea de alegere există doar pe acest pământ şi aparţine omului, după moarte nu se mai poate face nimic. Se mai poate pune întrebarea dacă există grade de pedeapsă în Iad. Este adevărat că nu poţi să compari nici măcar la mintea omului un simplu necredincios cu un Hitler care a ucis milioane de oameni, dar indiferent de pedeapsă tot Iad se cheamă. Dar există şi o realitate a cerului descrisă în Biblie, ca şi o stare de binecuvântare. Oamenii care au crezut în Cristos, şi-au spălat hainele în sângele mielului vor ajunge acolo. El este descris în mod plastic loc unde există prezenţa lui Dumnezeu, nu va mai fi noapte, un loc ca şi Grădina Edenului, unde curge apa vie, pomul vieţii care rodeşte de 12 ori pe an şi va vindeca neamurile, nu vor mai fi lacrimi ci o stare de fericire. Cerul este un loc în care stă Dumnezeu, dar şi o stare, acolo sunt îngerii lui Dumnezeu şi este destinaţia oamenilor credincioşi de pe acest pământ. Cerul are o dimensiune escatologică, şi faptul că Isus Cristos se va întoarce şi ne va ridica la cer şi vor intra în Împărăţia Cerurilor. Cine neagă realitatea cerului şi a iadului, neagă existenţa lui Dumnezeu. În momentul în care un credincios are în realitate o relaţie mântuitoare cu Cristos, de tipul eu –Tu, creatură – Creator, trebuie să avem în minte cel puţin trei lucruri principale: Răstignirea lui Hristos, Convertirea şi Naşterea din Nou, cu aspect punctual şi temporal, dar şi procesuale în viaţa unui credincios. Credinciosul trebuie să fie conştient de faptul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că sângele Lui are puterea de a spăla păcatele şi să creadă acest lucru. Isus Hristos a fost prins în grădina Ghestimane, şi dus la judecată înaintea soborului, care erau hotărâţi să îl omoare. Judecata a fost o parodie Isus fiind dus de la Ana la Caiafa, şi apoi înaintea lui Pilat. Acesta îşi dă seama de nevinovăţia lui Isus dar nu reuşeşte să îl scape prin compromis, şi deşi s-a „spălat pe mâini” vina rămâne, dar este şi vina noastră pentru că a murit şi pentru noi astăzi. De fapt Pilat nu mai avea puterea în mână ci noroadele aţâţate de preoţi, iar la întrebarea lui Pilat dacă Isus este regele iudeilor Hristos răspunde afirmativ, dar lui Pilat îi era imposibil să înţeleagă dimensiunea spirituală a Împărăţiei lui Isus şi eliberează pe Baraba care este un tâlhar. Isus era Mielul care urma să fie jertfit pe Cruce de paşti, dar din pricina tradiţiei rabinice suprapusă peste Legea lui Dumnezeu dată prin Moise, evrei nu l-au recunoscut pe Unsul, Mesia, Cristosul, şi l-au răstignit. Evreii mai fac o greşeală enormă şi cer ca Sângele Mielului să cadă asupra lor, iar istoria a confirmat mai departe suferinţele evreilor. Crucificarea era cea mai cumplită formă de execuţie, dar pe lângă suferinţele fizice, era şi suferinţa unui Fiu de Dumnezeu sfânt peste care s-a pus păcatele lumii întregi. Batjocorit şi ucis, Isus moare pe cruce, dar după trei zile este înviat din morţi, se arătă ucenicilor şi apoi se înalţă la cer. Prorocul Isaia descrie cel mai bine suferinţa lui Isus. Isaia 53:3  „Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. 4  Totuş, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit”. Pilat dă ordin să scrie pe Cruce INRI „Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor,” în trei limbi de circulație, latină, greacă şi ebraică. În cele trei ceasuri de întuneric, s-a consumat un eveniment dintre Tată şi Fiu, ascuns de ochi oamenilor şi probabil şi a cerului. Decizia lui Isus Hristos de a muri pentru oameni era una personală şi era motivată de dragoste. În primul rând creştinul trebuie să aibă cunoştinţă despre   sfinţenia lui Dumnezeu şi gravitatea păcatelor personale, doar atunci se realizează pocăinţa adevărată, iar pentru acest lucru este necesară prima dată credinţa în El. Acest lucru necesită o schimbare a gândirii „metanoia”. Pocăinţa şi credinţa sunt inseparabile, iar o convertire adevărată nu va accepta păcatul în viaţa credinciosului decât sub formă accidentală. Deşi în Vechiul Testament nu există cuvântul convertire avem cuvinte similare de convertire individuală sau a întregii naţiuni sub forma de „ întoarcerea la căile Domnului”, cum a făcut David, Manase, Naman, iar la scară naţională poporul evreu avea Legământul mozaic făcut la muntele Sinai cu Dumnezeu, legământ călcat de nenumărate ori, care conform prevederilor legământului poporul urma să fie binecuvântat sau pedepsit. Din păcate exemplele sunt numeroase iar în final avem două exemple majore de disciplinare aspră, în care Regatul de Nord este cucerit de asirieni, în 722 B.C, puterea mondială de atunci, dus în robie şi nu se mai ştie nimic de cele 10 seminţii, fiind asimilați sau dispăruți. Al doilea exemplu este Regatul de Sud, Iuda şi Beniamin, care la rândul lor sun pedepsiţi de Dumnezeu, iar în 587 B.C, Ierusalimul este distrus de asemenea şi Templul, iar poporul este dus în robia babiloniană după care se întoarce în țară doar o rămăşiţă după 70 de ani. Revenind la Noul Testament şi zilele noastre pocăinţa este şi întoarcerea   întoarcerea unui creştin la Cristos după ce a căzut în păcat, a unui evreu sau păgân „epistrepho”, iar convertirea are şi un aspect escatologic, cu privire la mântuire şi iertarea păcatelor. Pocăinţa poare să aibă un efect dramatic, sau mai puţin impunător, iar cei care scriu despre aceste lucruri nu se preocupă de aspectul psihologic al persoanei în cauză, ci mai mult de episodul respectiv, care înseamnă o acceptare a credinţei în Isus Hristos, implicit a Evangheliei cu tot ce derivă din acest lucru. Este o chemare şi o poruncă a lui Dumnezeu dar şi o acceptare a omului. Fapte 17:30  „Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască”. Pocăința este o lucrare a Duhului Sfânt care deschide inima pentru primirea Cuvântului lui Dumnezeu, o iluminare divină şi o altă înţelegere a intelectului dar şi o acceptare a omului. Dumnezeu este acela care face ca omul să acţioneze, este o lucrare divină „Harul irezistibil”, o „constrângere divină”, ce în final va însemna o înnoirea a omului. Nu se pot da reţete dar trebuie să fie un timp mai lung sau mai scurt la care credinciosul poate raporta convertirea. Naşterea din Nou, o face Duhul Sfânt, este o lucrare divină, dar este şi o consimțire a omului, este un eveniment, dar poate fi şi un proces la care credinciosul se poate raporta. Fiind o Persoană din Trinitate, credinciosul are posibilitatea prin El să aibă o relaţie dublă atât cu Dumnezeu Tatăl cât şi cu Dumnezeu Fiul. El lucrează în viaţa credinciosului, îl regenerează, botează, locuieşte în el, pecetluieşte, luminează, controlează şi este promisiunea noastră a unei moşteniri şi a învierii. Naşterea din Nou este necesară din mai multe motive. În primul rând omul nu poate face nimic prin propriile puteri, şi mântuirea se primeşte prin Harul lui Dumnezeu. Cristos a plătit pentru păcatele noastre, iar în El suntem „o făptură nouă” şi avem viaţă veşnică. Nimeni nu poate să fie Născut din Nou, dacă nu a avut loc prima dată convertirea. Cristos trebuie să aibă calitatea de mântuitor şi Domn în viaţa credinciosului doar atunci Hristos este personal şi relaţia eu – Tu este valabilă. Creştinul se cunoaşte după roade, iar cei care nu le au   sunt în mare pericol Ioan 3:3  “Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Aceste lucruri nu se pot inversa, iar a fi doar membru într-o biserică locală, sau a fi implicaţi în diferite ritualuri creştine fără fond nu este de ajuns. Întrebarea acută se pune ce anume avem în minte când rostim Numele Mântuitorului. În mod creștin trebuie să ne gândim la Crucea lui Hristos, Sângele care ne spală de păcat, convertirea noastră, Nașterea din Nou, și ducerea credinței noastre până la capăt într-o   relație mântuitoare de tipul eu –   Tu, în care Isus Cristos este Mântuitor și Domn.

10).BIBLIOGRAFIE:

 SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ de ERNEST AEBI Editura Lumina lumii

INDEDEX TEMATIC DE TERMNEI ŞI NUME DIN BIBLIE. Bucureşti 2003

DICŢIONAR BIBLIC   SOCIETATEA MISIONARĂ ROMÂNĂ,     Editura “Cartea Creştină” Oradea 1995.

Sait Teophilos www.theophilos.3x.ro

Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/cartea-romani.html

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/justificarea.html

O scurta mărturisire de credinţa scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

Sait https://dexonline.ro/definitie/rob

Sait https://dexonline.ro/definitie/ apostol

Sait http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2011/11/apostol.html

Sait http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2011/11/apostol.html

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Iisus-suferind.html

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/iad-real-vesnic.html

 Sait http://www.gotquestions.org/Romana/ca-si-in-cer.html

 Sait http://www.gotquestions.org/Romana/realitatea-cerului.html

 Sait http://www.gotquestions.org/Romana/convertirea-la-crestinism.html

 Saithttp://dictionarbiblic.blogspot.ro/2011/11/convertire.html
Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Crestin-nascut.html

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Mantuitor-personal.html

 Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Crestin-nascut.html

Mărturisirea de credință Baptistă http://www.baptist-tm.ro/

 Ardelean Viorel

[1] SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ de ERNEST AEBI pag 161 – 162

[2] Sait www.theophilos.3x.ro

[3] SCURTĂ INTRODUCERE   BIBLICĂ de ERNEST AEBI pag 161 -162

[4] Sait www.theophilos.3x.ro

[5] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[6] Sait www.theophilos.3x.ro

[7] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[8] http://www.gotquestions.org/Romana/justificarea.html

[9] http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2012/07/justificare.html

[10] Dicţioar Biblic pag 1126 -1130

[11] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/cartea-romani.html

[12] Ardelean Viorel

[13] Ardelean Viorel

[14] O scurta mărturisire de credinţa scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

[15] Ardelean Viorel

[16] O scurta mărturisire de credinţa scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

[17] Ardelean Viorel

[18] Sait https://dexonline.ro/definitie/rob

[19] Dicționar Biblic pag 1123 – 1124

[20] Ardelean Viorel

[21] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[22] Sait https://dexonline.ro/definitie/ apostol

[23] Index tematic de termeni şi nume din Biblie pag 19-20

[24] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[25] http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2011/11/apostol.html

[26] Dicţionar Biblic pag 65

[27] http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2011/11/apostol.html

[28] http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2011/11/apostol.html

[29] Dicţionar Biblic pag 67

[30] http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2011/11/apostol.html

[31] Ardelean Viorel

[32] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[33] Ardelean Viore

[34] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[35] Ardelean Viorel

[36] Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[37] Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[38] Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[39] Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[40] Ardelean Viorel

[41] Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[42] Dicţionar Biblic pag 1013

[43] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[44] Dicţionar Biblic pag 1300

[45] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[46] Dicţionar Biblic pag 975

[47] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[48] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[49] Ardelean Viorel

[50] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Iisus-suferind.html

[51] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Iisus-suferind.html

[52] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Iisus-suferind.html

[53] Ardelean Viorel

[54] Dicținar Biblic pag 540

[55] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/iad-real-vesnic.html

[56] Ardelean Viorel

[57] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/ca-si-in-cer.html

[58] Dicționar Biblic pag 214

[59] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/realitatea-cerului.html

[60] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[61] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[62] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[63] http://www.gotquestions.org/Romana/convertirea-la-crestinism.html

[64] Saithttp://dictionarbiblic.blogspot.ro/2011/11/convertire.html

[65] http://www.gotquestions.org/Romana/Crestin-nascut.html

[66] O scurta mărturisire de credință scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

[67] http://www.gotquestions.org/Romana/Crestin-nascut.html

[68] Mărturisirea de credință Baptistă   http://www.baptist-tm.ro/

[69] Ardelean Viorel

[70] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/Mantuitor-personal.html

SCHIMBAREA LA FAŢĂ.

download

SCHIMBAREA LA FAŢĂ. Evenimentul schimbării la faţă este descris în Matei 17:1-8; Marcu 9:2-8; Luca 9:28-36. El nu este amintit în Evanghelia după Ioan pe baza faptului că întreagă viaţa lui Cristos a fost o manifestare a gloriei divine (Ioan 1:14, 2:11, etc.). Există de asemenea o referire la aceasta în 2 Petru 1:16-18.

În evangheliile sinoptice evenimentul are loc aproximativ la o săptămână după ce Petru mărturiseşte că Isus este Mesia. El a luat pe cei trei ucenici care Îi erau cei mai apropiaţi, Petru, Iacov şi Ioan, până la un munte (probabil Hermon, care se ridică la o înălţime de 2,814 m deasupra nivelului mării). Acolo El a fost transformat (mai degrabă decât schimbat la înfăţisare) iar hainele Îi străluceau într-o sclipire cerească. Moise şi Ilie au apărut atunci şi au vorbit cu El, iar Petru I-a sugerat să facă acolo trei corturi. Apoi s-a auzit o voce dintr-un nor, care a declarat autoritatea şi divinitatea lui Cristos, după care viziunea s-a terminat. Naraţiunea sugerează ca tot evenimentul a fost obiectiv, cu toate că mulţi cercetători moderni au căutat să o descrie în termenii unei experienţe subiective pe care a avut-o Isus sau Petru.

Schimbarea la faţă marchează o fază importantă în revelarea lui Isus ca şi Cristosul şi Fiul lui Dumnezeu. Este o experienţă similară cu botezul Lui (Matei 3:13-17; Marcu 1:9-11; Luca 3:21 ş.urm.). Aici gloria Sa nu este revelată prin faptele Sale, ci într-un mod mai personal. Gloria denotă prezenţa regală, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul poporului Său.

Există mai multe caracteristici cu privire la această relatare a căror semnificaţie este derivată din VT. Moise şi Ilie reprezintă Legea şi Prorocii mărturisindu L pe Mesia astfel fiind împlinite şi înlocuite de El. Fiecare din ei avuseseră o viziune a gloriei lui Dumnezeu pe un munte, Moise pe Sinai (Exod 24:15) şi Ilie pe Horeb (1 Împăraţi 19:8). Fiecare din ei au părăsit acest pământ fără vreun mormânt de care să ştim noi (Deuteronom 34:6; 2 Împăraţi 2:11). Legea lui Moise şi venirea lui Ilie sunt menţionate împreună în ultimele versete ale VT (Maleahi 4:4-6). Cei doi bărbaţi la mormântul gol (Luca 24:4; Ioan 20:12) şi la înălţare (Faptele Apostolilor 1:10) şi „cei doi martori” (Apocalipsa 11:3) sunt uneori identificaţi cu Moise şi Ilie. Vocea cerească: „Acesta este Fiul Meu preaiubit; de El să ascultaţi” (Marcu 9:7), Îl identifică pe Isus nu numai ca şi Mesia ci de asemenea ca şi Prorocul din Deuteronom 18:15 ş.urm..

Norul simbolizează acoperirea prezenţei divine (Exod 24:15-18; Psalmul 97:2). La înălţarea la cer găsim un nor care L-a acoperit pe Cristos de faţa ucenicilor (Faptele Apostolilor 1:9). Întoarcerea lui Cristos va fi pe nori (Apocalipsa 1:7).

În Luca ni se spune că subiectul conversaţiei lor era exodos-ul pe care El îl avea de îndeplinit la Ierusalim. Aceasta înseamnă nu numai moartea Sa, ci şi evenimentele măreţe care au însoţit moartea şi învierea Sa, ca mijloace ale răscumpărării poporului Său, reprezentată în mod tipic de ieşirea din Egipt.

Schimbarea la faţă este de aceea un punct central în revelaţia Împărăţiei lui Dumnezeu, pentru că ea priveşte înapoi la Vechiul Testament şi arată cum Cristos îl împlineşte, priveşte la evenimentele măreţe care au avut loc pe cruce, învierea, înălţarea la cer şi a doua venire. Petru a greşit în încercarea sa de a permanentiza această experienţă. Lucrul de care era nevoie atunci a fost doar prezenţa lui Isus şi atenţia la Cuvântul Său.

BIBLIOGRAFIE

  1. H. Boobyer,St. Mark and the Transfiguration Story, 1942; A. M. Ramsey,The Glory of God and the Transfiguration of Christ, 1949.

R.E.N.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/08/schimbarea-la-fata_7846.html

Originea şi autoritatea Bibliei, De J.L Dagg, D.D.

download

Originea şi autoritatea  Bibliei  De  J.L Dagg, D.D.

I.Originea

           Pentru că suntem  fiinţe raţionale, dorinţa de a cunoaşte este una firească. În copilărie, pentru că fiecare obiect nou ne trezeşte interesul, ne întrebăm cine l-a creat; şi odată cu trecerea anilor, suntem însoţiţi  de aceeaşi curiozitate, care ne încurajează să căutăm izvoarele  înţelepciunii mereu  accesibile. Oamenii  neînţelepţi pot privi cu indiferenţă lucrările lui Dumnezeu şi pot ignora realizările  iscusinţei umane, fără a  examina originea lor;însă oamenii chibzuiţi  nu pot reacţiona  lipsiţi de aversiune  faţă de primele principii ale naturii lor. Între chestiunile care au revendicat dintotdeauna omului un mai mult timp de reflecţie, reclamând şi respectul nostru,  Biblia rămâne pe primul loc. Vechimea ei, veneraţia de care a fost şi este înconjurată de către o mare parte a omenirii, cât şi influenţa pe care a exercitat-o în mod evident asupra comportamentului şi fericirii persoanelor sunt îndeajuns, dacă nu în a deştepta emoţii înălţătoare, să ne atragă cel puţin curiozitatea şi să ne stârnească dorinţa în a-i cunoaşte originea şi adevăratul caracter.

            Suntem fiinţe morale. Biblia ni se revelează ca un ghid pentru comportamentul nostru. Emblema pe care o vom folosi este aceea că, Scriptura se constituie ca cel mai înalt standard al eticii, neadmiţând nici o schimbare a fermităţii sale. Aşadar, suntem nevoiţi să examinăm temeliile acestui standard.

             Dacă Biblia este veridică, noi suntem fiinţe nemuritoare. Filosofii păgâni au presupus că omul ar fi imortal, iar necredincioşii au pretins să creadă acest fapt; însă, dacă excludem Biblia , nu avem  vreun mijloc sigur care să ateste  acest lucru. Şi totuşi este o problemă  de o importanţă majoră. Dacă noi suntem nemuritori, atunci avem interes şi pentru ceea ce se întâmplă dincolo de mormânt, care, depăşeşte într-o măsură enormă interesele vieţii pământeşti. Ce nebunie ar fi să respingem  unica  sursă de  informare referitoare la acest  foarte important! Mai mult chiar, dacă avem asemenea interese în ce priveşte lumea viitoare, nu avem alte mijloace de a şti cum să le păstrăm decât prin intermediul Bibliei. Să îndepărtăm această  carte de noi şi să ne bizuim doar pe presupuneri inutile, pe probleme în care suntem implicaţi în întregime? Ar fi curată  nebunie.

            Să ne întrebăm atunci, de unde vine Biblia? Din cer sau de la oameni? Dacă provine de la oameni, este opera oamenilor neprihăniţi sau a celor nelegiuiţi?

            Dacă Scriptura ar rezulta din gândirea oamenilor răi, ei ar fi scris-o în acord cu plăcerile lor. Destinată satisfacerii lor, atunci aceasta  ar mulţumi şi pe alţii cu acelaşi caracter. Însă Biblia nu este o carte în care cei răi să-şi găsească plăcerea. Ei o urăsc. Principiile ei sunt prea sfinte, doctrinele ei sunt pure, iar aversiunea faţă de orice fel de fărădelege este imensă. Ea nu este scrisă de fel pentru a fi pe „gustul” unor astfel de oameni. Există unii însă, care preţuiesc Biblia, care parcurg paginile ei cu interes, oameni care au recurs la ea  în toate dilemele şi necazurile lor; ei urmează îndemnurile ei pentru a se ghida, toate învăţăturile pentru a deveni înţelepţi, considerând cuvintele-i mai preţioase decât aurul,hrănindu-se cu ele. Cine sunt aceşti oameni? Sunt aceia care detestă orice fel de prefăcătorie şi  minciună, cât şi cei pe care  această   carte i-a  schimbat din fiinţe dominate de nelegiuire şi vicii în oameni ai  purităţii şi sfinţeniei. Aşadar, este imposibil ca Biblia să fie opera oamenilor nelegiuiţi.

            Rămâne varianta conform căreia Biblia provine fie din cer, fie de la oamenii neprihăniţi. Un izvor atât de limpede nu poate izvorî  dintr-o fântână a cărei apă este murdară. Dacă ar proveni de la oamenii buni, ei nu ne-ar  amăgi în mod intenţionat. Vă invit să observăm importanţa pe care au dat-o ei originii Scripturii: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu”(2 Timotei 3:16). „Ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului”(1 Corinteni 14:37). „Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină  care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. Fiind că mai întâi de toate, să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.”(2 Petru 1:19,20,21).

            Se poate obiecta împotriva folosirii acestor citate, şi anume, faptul că dăm voie Bibliei să se reprezinte, dar aceasta nu constituie  o procedură fără precedent. Dacă ar trece un străin prin apropierea noastră, şi noi am dori să ştim locul de unde a venit, nu ar fi deloc o ciudăţenie dacă  l-am chestiona direct pe străin. Dacă ar da dovadă de onestitate şi de un caracter ales, şi dacă, după o cercetare amănunţită, nu am descoperi nici o intenţie de a săvârşi ceva rău, atunci ar trebui să credem ceea ce el ne-a spus. Povestea străinului  o  paralelă pentru Biblie; de nu ne-am putea baza pe propria-i mărturie? Şi totuşi, Biblia nu este o „străină”. Cu toate că îşi susţine natura divină, ea este prezentă de mult timp pe pământ, făcând parte din vieţile noastre, un lucru familiar.  Ne-am obişnuit cu cuvintele ei, şi le-am cunoscut ca fiind supuse multor suspiciuni, şi multor cercetări,şi totuşi nefiind  găsită nici o minciună. Mai mult de-atât, ea a fost pentru noi un exemplu de curăţie şi sinceritate, căci adevărul  şi onestitatea s-au revărsat în măsura în care am acordat atenţie învăţăturilor sale. Mincinoşii nu au putut omite întrebările ei, temându-se de ameninţările Bibliei; tinerii au fost învăţaţi de ea să nu mai mintă sau să fie făţarnici. Să fie Biblia un înşelător sau un impostor? Imposibil! Este ceea ce susţine: o carte divină  Cuvântul lui Dumnezeu.

            Adevărul că Biblia izvorăşte din Dumnezeu nu este certificat doar de persoanele inspirate care au scris-o,  ci este stabilit şi de alte dovezi temeinice; vom analiza câteva dintre ele.

            Originea divină a Bibliei este dovedită de  CARACTERUL  REVELAŢIEI pe care îl conţine.

            După cum este expus în Biblie, caracterul lui Dumnezeu nu poate avea o origine umană. Noi cunoaştem felul  zeilor creaţi de oameni, pentru că numărul acestora  a crescut foarte mult. Oamenii cioplesc  zeităţi din lemn şi piatră şi îi înconjoară cu o adoraţie absurdă; dar nu aceasta este cea mai abominabilă şi groaznică faptă de care ei sunt vinovaţi. Imaginaţia lor bolnavă modelează dumnezei mult mai josnici decât  aceştia.

Lemnul sau piatra poate lua forma unei păsări, a unor animale cu patru picioare, sau a unor târâtoare; însă zeităţile care îşi au originea din  imaginaţia oamenilor au pasiuni şi tendinţe  care sunt scârboase, şi chiar mai mult decât atât. Astfel sunt obiectele cărora ei se închină  într-o devoţiune complicată şi somptuoasă. Oricine  vizitează  templele păgâne, observă  ceremoniile lor  îngrozitoare şi examinează  natura dumnezeilor  lor; astfel va putea decide dacă aceşti zei şi Dumnezeul Bibliei au aceeaşi origine.

            Unii dintre contestatari susţin că zeităţile la care ne-am referit sunt cele aparţinătoare unor triburi sălbatice. Au fost oare dumnezeii celor mai civilizate popoare mai buni decât aceştia? Ce reprezentau idolii care erau veneraţi de către vechii greci şi romani, adoraţi până şi de  înţelepţii şi filosofii lor, ale căror talente şi genii au fost înălţate în fiecare epocă? Jupiter, cel care era Optimus  Maximus, cel mai bun şi mai extraordinar, nu era decât un monstru criminal, iar Venus, Bacchus, Mercury, Mars şi celelalte zeităţi se aflau în acord perfect cu el. Ei erau susţinători şi exemple ale viciului.  Rousseau, deşi necreştin, le-a descris într-un mod corect natura. „Aruncă o privire asupra tuturor popoarelor pământului şi asupra istoriilor lor. Printre atât de multe superstiţii barbare şi absurde, în mijlocul acelei diversităţi impresionante a comportărilor şi caracterelor, vei găsi peste tot aceleaşi principii şi  distincţii între rău şi bine (din punct de vedere al moralului). Păgânismul lumii antice a creat într-adevăr  nişte idoli îngrozitori, care ar fi fost  evitaţi sau pedepsiţi ca nişte monştri, şi care ne-au oferit o imagine a fericirii supreme în a comite crime şi în a-ţi împlini poftele. Însă viciul, înarmat cu această sacră autoritate, coborât  inutil din locuinţa eternă; ea a găsit, în inima omului,  un instinct moral să  o respingă. Abstinenţa lui Xenocrates a fost admirată de cei care au sărbătorit  accesele de desfrâu ale lui  Jupiter –  inocenta Lucreţia îl venera pe imoralul Venus – cel mai îndrăzneţ roman jertfit  datorită fricii. El l-a invocat pe cel care i-a detronat tatăl, după care s-a sinucis. Idolii cei mai vrednici de dispreţ erau slujiţi de cei mai importanţi oameni ai societăţii. Sfântul glas al Naturii, mai puternic decât cel al zeilor, s-a făcut auzit, respectat şi înfăptuit pe pământ, dând impresia că izgoneşte ca şi cum şi cum ar fi vinovat şi responsabil pentru recluziunea cerului.”

            Să ne îndreptăm acum spre Panteon şi să studiem natura şi ocupaţiile numeroşilor zei romani. După ce păgânismul a admis că ei sunt nişte monştri, mult mai ticăloşi decât oamenii, răspândind astfel o influenţă  vicioasă asupra societăţii umane,  invită omul  să studieze caracterul  lui Iehova, Dumnezeul Bibliei, un Duh, a cărui formă u poate fi reprezentată, o Fiinţă a cărei ochi  nu poate privi păcatul, fiind glorios, sfânt, onorat şi înfăptuind minuni; El aşteaptă să fie lăudat în toată  profunzimea sfinţeniei Lui. Pune-l pe om să stea alături de Moise în crăpătura stâncii şi să audă cum Dumnezeu i se revelează: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv,încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat…” ( Exod 34:6,7). Cu siguranţă că omul se va apleca cu recunoştinţă, crezând că aceea este vocea lui Dumnezeu.

            Importanţa acordată vieţii şi caracterului lui Cristos în evanghelii nu este o plăsmuire a  invenţiei umane. Prezentarea  creştinismului, existenţa lui în lume, piedicile pe care le-a întâmpinat, răspândirea lui în pofida persecuţiilor şi influenţa pe care a manifestat-o asupra naţiunilor şi guvernelor, sunt toate  cuprinse în istoria ultimilor o mie opt sute de ani, aşa că ar trebui ca toată istoria să fie pusă sub semnul întrebării dacă toate cele enumerate mai sus sunt doar invenţii. Dovezile care atestă existenţa unor oameni precum Alexandru şi Iuliu Caesar nu sunt atât de numeroase şi indiscutabile precum cele care susţin timpul şi locul apariţiei lui Isus prezentat în evanghelii. Bilanţul vieţii, a suferinţelor şi a morţii Lui oferit de Matei, Marcu, Luca şi Ioan ni se înfăţişează atestate de dovezi autentice ale istoriei. Nu poate fi detectată nici o urmă de înşelătorie pe parcursul relatărilor. Simplicitatea admirabilă a autorilor, sinceritatea lor în prezentarea greşelilor şi slăbiciunii propriilor caractere, îndemânarea cu care au descris virtuţile pe Învăţătorului lor şi au redat lucrarea Lui minunată, cât şi modul în care au descris  crudul tratament pe care l-a primit de la prigonitorii şi ucigaşii Lui situează adevărul naraţiunii lor pe o poziţie indiscutabilă. Adăugăm la toate acestea, faptul că au avut toate mijloacele necesare  a cunoaşterii veridicităţii întâmplărilor pe care le-au relatat şi că au dovedit  sinceritatea credinţei lor în scrieri lor îndurând torturile şi moartea; mai mult, cei care au primit  mărturia lor şi au transmis-o mai departe, au dovedit încrederea în ea. Nici un alt fapt din istoria lumii nu are o susţinere atât de puternică. Însă chiar dacă această dovadă ar putea fi respinsă, tot rămâne o dificultate ce nu poate fi neglijată. Este dificil  să justificăm existenţa unei evanghelii sau a unei alte afirmaţii, fără a  spune că ele sunt ceea ce susţin că sunt, adică  nişte prezentări unice a caracterului autentic. Autorii nu  au putut concepe o asemenea poveste. Până şi oameni ca Vergilius sau Homer ar fi fost incapabili de o astfel de încercare. Ei au putut crea şi descrie  personaje precum Eneas sau Ulise,  dar nicidecum unul precum Domnul Isus. Mai mult, învăţătura lumii era îndreptată împotriva creştinismului, iar  responsabilitatea  de a scrie despre viaţa şi lucrarea lui Isus din Nazaret a fost atribuită  unor pescari simpli şi umili din Galilea. Iar ca aceşti oameni să transmită o asemenea  relatare următoarelor veacuri este incredibil – imposibil. Îl vom cita din nou pe Rousseau pentru a sublinia  influenţa covârşitoare a gândurilor lui în mintea  unei necreştin: „Îţi voi mărturisi  mai departe că  maiestatea Scripturii mă uimeşte continuu, pe măsură ce  puritatea Evangheliei atinge inima mea. Citeşte   cu atenţie lucrările filosofilor, cu toată splendoarea dicţiunii lor –câtă mediocritate-vrednice de a fi dispreţuite – şi compară-le cu Scriptura!  Este oare posibil ca o carte atât de simplă şi sublimă să fie creaţia unui om?  Se poate ca un personaj sacru a cărui istorie o conţine, să fie el însuşi un om de rând?  Oare a adoptat El înfăţişarea unui om entuziasmat sau a unui sectant ambiţios? Câtă blândeţe, câtă puritate în comportamentul Lui!  Câtă claritate impresionantă în cuvintele Lui! Câtă splendoare în  afirmaţiile Lui! Ce înţelepciune profundă în discursurile Lui! Ce prezenţă de spirit, ce subtilitate! Cât adevăr în replicile Lui! Un control desăvârşit asupra trăirilor Lui! Unde este omul sau filosoful care ar putea trăi şi muri astfel, fără slăbiciune şi lipsit de prefăcătorie? Să considerăm istoria evanghelică o pură ficţiune? Într-adevăr, prietene, nu poartă nici un semn al unei simple povestiri. Dimpotrivă, istoria lui Socrate, pe care nimeni nu o supune îndoielii, nu este la fel de dovedită ca a lui Isus Cristos. Autorii evrei nu au folosit dicţiunea, au fost străini moralităţii conţinută în evanghelii; standardele  acestui adevăr sunt atât de evidente şi invincibile încât cel care le-a descoperit ar fi  o persoană mai surprinzătoare decât eroul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dacă evangheliile redau o relatare adevărată a ce a făcut Domnul Isus, El a fost un Învăţător din cer;  atât doctrina pe care El a adus-o cât şi Scripturile la care s-a referit de multe ori  ca autoritate divină, sunt de la Dumnezeu.

            Metoda salvării  descoperită în Biblie nu a fost un plan omenesc. Propovăduirea Celui crucificat  a reprezentat pentru evrei  un obstacol, pentru greci-o nebunie, şi totuşi mântuirea  prin jertfa de pe cruce  este particularitatea evangheliei. Să fi fost creştinismul o poveste născocită cu viclenie, atunci doctrina ei  nu ar fi fost atât de bine cunoscută în existenţa omenească. Chiar şi în zilele noastre, oamenii mândri şi cu o inimă stricată resping doctrina salvării prin acceptarea alteia. Celor umili şi spăşiţi, conştienţi de existenţa păcatului, şi care caută cu disperare o metoda divină de a scăpa de mânia viitoare, această doctrină este de trei ori binevenită;însă ei nu sunt oamenii care să înşele lumea cu un sistem religios făurit.

            Binecuvântările pe care Biblia le oferă umanităţii îşi au originea în Bunătatea nemărginită.

            Comparaţi  condiţia naţiunilor unde păgânismul domneşte cu aceea a naţiunilor unde există cele mai corupte forme ale creştinismului şi veţi găsi-o pe cea de-a doua preferabilă. Instituiţi o altă comparaţie între acestea şi  zonele în care creştinismul curat este predominant, ş unde Biblia, nu este ascunsă de oamenii de rând, ci posibilitatea de a citi-o rămâne deschisă, şi veţi percepe de departe o stare mult mai bună a societăţii, acolo unde  Cartea Sfântă este bine cunoscută. Comparaţi în continuare, în aceste locuri „favorizate”, familiile în care Biblia nu ocupă un loc atât de important, cu acelea în care doctrinele ei sunt respectate şi principiile sunt aplicate şi veţi observa într-un mod evident o influenţă divină care cuprinde aceste case. Dar până şi în familii ca acestea, membrii diferă mult unul de celălalt. Deşi este posibil ca toţi să se închine  aceluiaşi Dumnezeu, şi să citească aceeaşi Biblie, unii au cuvântul adevărului doar pe buzele lor, în timp ce alţii îl preţuiesc în inima lor, găsindu-l mai scump decât mierea sau fagurul de miere. Ce caracter minunat, ce fericire adevărată cunosc aceştia! Apropiaţi-vă, în cele din urmă, de un om din această ultimă parte binecuvântată şi comparaţi momente ale vieţii lui – atunci când nu-i acordă Bibliei prea multă importanţă, cu clipele în care se hrăneşte cu adevărurile şi promisiunile ei, experimentând o bucurie şi o strălucire de nedescris, în timp ce primeşte cuvântul în inima lui – atunci veţi avea o imagine de ansamblu asupra influenţei pe care o are Biblia. Ştim cu toţii că soarele reprezintă sursa luminii şi a căldurii, pentru că atunci când  razele lui nu sunt prezente, întunericul domneşte şi totul este rece, în timp ce lumina şi căldura cresc în proporţie cu apropierea noastră de el. la fel se întâmplă şi cu Scriptura. De la păgânism, unde totul este rece şi întunecos, unde Biblia nu este cunoscută, ne transformăm în oameni sfinţi însufleţiţi de rugăciuni fierbinţi, moment în care vede un crâmpei din frumuseţea cerului atât cât poate fi percepută de un pământean; lumina adevărului care umple priceperea şi căldura dragostei care străluceşte în inimă sunt consecinţă a apropierii de Biblie. Dacă soarele, care luminează  lumea materială, este creaţia unui Dumnezeu mărinimos, putem atribui aceleaşi mărinimii autorităţii Bibliei, izvorul iluminării noastre spirituale.

            Acum că am comparat Biblia cu soarele, este momentul potrivit pentru a remarca faptul că amândouă „luminile” au tainele lor – Biblia are unele neclarităţi, iar soarele are „petele” lui. Deiştii pot obiecta la un subiect, iar ateiştii la celălalt, însă ambele obiectări sunt absurde şi inutile în aceeaşi măsură. Doar datorită faptului că soarele prezintă unele „pete” trebuie să presupunem că nu  Dumnezeu l-a creat sau că nu constituie o binecuvântare pentru omenire? Şi totuşi această concluzie nu ar fi mai iraţională decât aceea  în care negăm că  Dumnezeu este autorul Bibliei, sau că Scriptura nu reprezintă o binecuvântare pentru omenire doar pentru că ea conţine unele mistere. Presupunând că sunt acceptate „petele” soarelui şi tainele Bibliei ca imperfecţii, ne întrebăm dacă tot ce a creat Dumnezeu totul perfect? Dacă tot ce este material şi de natură umană nu este desăvârşit, nu poate oare, cu toate acestea, ca Dumnezeu să-şi primească lauda din aceste lucruri materiale şi umane? Noul Ierusalim nu are nevoie de existenţa unui soare pentru a-l lumina pentru că gloria Domnului şi a Mielului va fi sursa luminii acolo; însă Dumnezeu  a aşezat soarele pe firmament pentru a  străluci în această lume materială; şi chiar de pe bolta crească, în pofida „petelor” sale, soarele declară gloria  Creatorului său. Aşadar Dumnezeu se poate descoperi fiinţelor cereşti într-o limbă lipsită de defectele omeneşti, dar când se adresează  muritorilor, se foloseşte de limba lor; şi oricare ar fi imperfecţiunea mijlocului folosit, această revelaţie a lui Dumnezeu ne înfăţişează gloria Lui  sub forma unei lumini atât de puternice încât ochiul omenesc nu o poate vedea.

            Ar trebui privite oare „petele” soarelui sau neclarităţile Bibliei ca nişte imperfecţiuni? Lumina soarelui este pură şi suficientă, şi dacă aceasta ar fi  deficientă, defectul ar putea fi înlocuit fie prin mărirea discului său, ori prin  a-i îndepărta „petele”. Prin concluzie,ar fi la fel de raţional să ne plângem ba că soarele nu este mai mare, sau că există  acele impurităţi în conţinutul său. În acelaşi fel, Cuvântul lui Dumnezeu este limpede şi este suficient în a-l ajuta pe om să înţeleagă salvarea; putem de asemenea să ne plângem de faptul că Biblia nu este mai cuprinzătoare şi că mai conţine şi neclarităţi. Mai mult chiar, tainele Bibliei pot fi folositoare. După cum susţin unii astronomi, dacă petele solare se constituie ca şi corp al soarelui, perceput printre căile atmosferei sale luminoase, cu dificultate pot ei să le numească imperfecţiuni; mai mult, ele nu pot fi privite astfel, din moment ce există gaz care s înalţă în atmosfera soarelui, răspândindu-se pentru ca apoi să devină generatorul pentru „felinarul” zilei. În conformitate cu ultima ipoteză, petele nu sunt deloc nişte imperfecţiuni, precum nu sunt nici norii care mai acoperă din când în când soarele, dar care reprezintă cea mai importantă sursă  a fertilităţii Pământului şi a grânarelor noastre. La fel reprezintă şi neclarităţile Scripturii partea necunoscută a Lui Dumnezeu; lumina revelaţiei – misterul nedesluşit  a naturii divine prin lumina cu care El se înfăşoară. Pe parcursul timpului, unele întrebări sunt lămurite, şi asemenea norilor care se dezlănţuie, ele revarsă binecuvântare. A fost un lucru de neînţeles de ce Neamurile pot fi moştenitori şi părtaşi promisiunii lui Cristos prin evanghelie; însă, la timpul potrivit, misterul a fost elucidat, iar „norul” a adus cele mai bogate binecuvântări tuturor Neamurilor. Legile Vechiului Testament au fost misterioase, abundând în prevestiri ale unor lucruri bune ce aveau să aibă loc; dar după ce Soarele Dreptăţii a răsărit,  locurile întunecoase au devenit clare, fiind pline de învăţături. Profeţiile au fost furnizate printr-o limbă obscură, dar împlinirea lor le-a desluşit. Unele confuzii au constituit prilejuri pentru necredincioşi de a acuza Scriptura că deţine contradicţii; însă o examinare atentă al cuvântului  inspirat a servit nu numai la  respingerea  acuzaţiei prin  reconcilierea discrepanţelor aparente, ba mai mult a adus o nouă dovadă că  Scripturile au fost scrise de oameni simpli, lipsişi de o educaţie specială, fără să fi existat vreo urzeală, şi că armonia este prezentă  în afirmaţiile lor, chiar şi atunci când în aparenţă par a fi discordante. Omul pasionat de aprofundare poate găsi un exerciţiu plăcut şi folositor în  a studia părţile mai puţin clare ale Bibliei, în timp ce  cele mai multe adevăruri sunt adaptate omului de rând, împlinind nevoile sale. Aici se găsesc ape care pot fi străbătute atât de „mieluşel”, cât şi de „elefant”. Mai există şi o altă utilitate a misterelor Scripturii. Când Dumnezeu a dat legile Lui omenirii, nu le-a instaurat ca pe unele imposibil de nesocoti, ci sunt legi pe care oamenii,  responsabili de ceea ce fac, le pot încălca, iar din nerespectarea lor rezultând distrugerea sufletului lor. Deci, când El a oferit  revelaţia omenirii, nu a oferit una  care să nu poată fi contestată, ci una care să poate fi reclamată de om, prin aceasta  aducând  mânia peste ei. Neclarităţile Scripturii servesc acestui lucru; pentru că însăşi Biblia afirmă că ea deţine „unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neînvăţaţi şi nestatornici le folosesc în scop autodistructiv”. Sper, ca cei care au ales să atace Biblia pentru neclarităţile ei decât să umble în lumina ei, să citească această depoziţie, şi să o ia în serios.

            Revelaţiile conţinute de Biblie îşi au confirmarea în MINUNI. Este un dictat în adevăratul sens al cuvântului că, Atotputernicul Dumnezeu, care a creat şi conduce lumea,  îi poate direcţiona cursul după voia Lui. El a stabilit legile naturii, şi tot El le poate suspenda oricând doreşte, putând anula cursul normal al lucrurilor. Este pe cât se poate de evident, că nimeni altul decât Autorul naturii poate înfăptui asemenea schimbări. De aceea miracolele, dacă au fost produse pentru confirmarea unei revelaţii dovedind a fi din ceruri, sigilează asupra acesteia pecetea omnipotenţei. Persoanele care au văzut asemenea  miracole având loc, au afirmat înţelept: „ştim că  eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu dacă nu este Dumnezeu cu el.”(Ioana 3: 1)

            Deşi miracolele au furnizat, celor care le-au văzut cu proprii lor ochi, o dovadă mai impresionantă decât nouă, cei care le vedem prin lumina istoriei, totuşi argumentul bazat pe ele este perfect  convingător, chiar şi în ziua de azi. Faptul că Moise şi profeţii, Cristos  şi apostolii au înfăptuit lucrări cu adevărat miraculoase,este la fel de atestat pe cât este oricare alt vechi fapt istoric. Caracterul lucrărilor atribuite lor, numărul lor, circumstanţele în care au avut loc, absenţa unui lucru care să indice fals sau înşelătorie, suferinţele prin care martorii şi-au demonstrat sinceritatea,încrederea obţinută de mărturiile lor într-un mod rapid şi pe u suprafaţă mare, iar în faţa persecuţiilor grele, şi absenţa unor mărturii potrivnice – toate aceste consideraţii ne îndeamnă să credem că minunile au avut loc, deci dacă ele au existat, revelaţia pe care ei o dovedesc trebuie să fie de la Dumnezeu. Deşi  dovada poate fi mai puţin impresionantă, nu este nicidecum mai puţin hotărâtoare decât atunci când am fi avut martori oculari ai miracolelor.

            Nu toate dovezile minunilor le datorăm  istoriei. Nu avem nevoie de o dovadă istorică  pentru a realiza că piramidele din Egipt au fost înălţate prin munca şi priceperea omenească. Suntem atât de convinşi de aceasta, ca şi cum le-am fi văzut ridicate de mâinile muncitorilor.  Ştim că ele sunt opere umane deoarece se aseamănă cu altele. Însă cel care se minunează la vederea acestor magnifice  structuri, îşi poate îndrepta ochii spre pământul care le susţine şi poate să-şi da seama că acesta  nu este nicidecum o operă omenească. Aşadar, în contemplarea unui sistem de mitologie şi filozofie păgân, putem fi convinşi că are o origine umană, deoarece poartă însemnele lucrării omeneşti; dar când contemplăm Scriptura şi religia pe care a introdus-o, putem să fim de asemenea siguri că originea este supraomenească. Un sistem atât de lipsit de elemente care l-ar putea recomanda  minţii trupului, susţinând a fi  susţinut de „de semne şi minuni”, nu ar putea, în absenţa unor astfel de fapte extraordinare, să obţină, în conformitate cu cursul natural al lucrurilor, o liniştită şi extensivă încredere în mijlocul umanităţii, şi să fie înrădăcinată puternic în mentalitatea lor.  Răspândirea, în astfel de circumstanţe, trebuie că  a fost miraculoasă. Nu prezintă importanţă în susţinerea acestui argument, indiferent dacă  miracolul a fost sau nu  înfăptuit în faţa celui care a primit doctrina, sau în mintea lui,fiind dispus să o primească. În orice caz,  a existat un miracol, o mediere a Puterii Divine, şi o asemenea  mijlocire  demonstrează că doctrina provine de la Dumnezeu.

            PROFEŢIILE pe care le conţine Biblia s-au născut, fără doar şi poate dintr-o cunoaştere anterioară.  Aceasta este dovedită prin împlinirea lor exactă.

            Daniel a profeţit lui Nebucadneţar, mândrul conducător al Imperiului Babilonian, înconjurat pe-atunci  de putere şi glorie, că  imperiul va da naştere la alte trei imperii care se vor ridica după el. Succesiunea acestor împărăţii, cea babiloniană, medo-persană, greacă, şi romană, este descrisă  pe larg în celelalte profeţii ale lui Daniel, cât şi alte evenimente desfăşurate până în zilele noastre. Cu un secol înainte de Daniel, profetul Isaia a prezis  cucerirea Babilonului de către perşi, care erau, pe timpul când  fost rostită proorocia, o naţiune obscură şi neînsemnată. Isaia a spus încă de atunci numele conducătorului persan, şi felul în care va pătrunde în cetate, prin porţile pe care, printr-un ordin special al Providenţei, au fost lăsate deschis într-un mod neglijent de către babilonieni în timpul sărbătorilor lor păgâne. Şi alţi profeţi au profeţit  distrugerea şi pustiirea totală a Babilonului, şi a cetăţii Ninive, cât şi înfrângerea Tirului de către Nebucadneţar, după care a insulelor Tirului de către Alexandru, declinul şi starea actuală a Egiptului, cândva cea mai splendidă naţiune. Toate aceste profeţii au fost rostite în momente în care ele erau atât de improbabile, încât ele nu au putut fi cunoscute dinainte de nici o minte omenească; totuşi istoria şi relatările călătorilor, atestă împlinirea lor exactă. Multe alte exemple  a profeţiilor împlinite pot fi citate cu uşurinţă.

             Proorociile cu privire la evrei sunt remarcabile, şi ne referim la ele cu o mare satisfacţie, pentru că, probabil, cititorul are parte, într-o anumită măsură, de o cunoaştere personală a faptelor profeţite. Aceşti oameni sunt răspândiţi în poporul nostru şi în multe alte naţiuni ale Pământului. Sinagogile lor, în care să adună pentru a lăuda pe Dumnezeul părinţilor lor, sunt întâlnite în toate marile oraşe. De obicei, este citit Vechiul Testament la timpul de închinare, Biblia fiind privită cu reverenţă, ca o carte sacră, primită de la Dumnezeu prin intermediul vechilor prooroci, mai apoi înmânate de către înaintaşii lor. Această carte descrie, într-un limbaj profetic, suferinţele prin care au trecut, cât şi caracterul constant al menţinerii unicităţii lor ca naţiune, în ciuda dificultăţilor, şi dispersarea lor în mijlocul celorlalte popoare. Când alte triburi antice s-au împrăştiat, ele s-au pierdut în mulţimea celorlalte fiinţe umane; însă, aceşti oameni, după secole în care au stat răspândiţi sau au fost persecutaţi, se disting şi azi, continuând să fie martorii a minunatelor profeţii referitoare la ei, rostite de către prooroci.

            Sfintele scrieri ale evreilor nu au conţinut doar preziceri ale răspândirii, necazurilor, şi menţinerii lor ca popor ales, ci furnizează de asemenea  explicaţia acestor evenimente extraordinare. Cartea  descrie  legământul dintre această naţiune şi Dumnezeul pe care Îl venerează, iar din cele ce citim, vedem încălcarea repetată a pactului de către popor, cât şi pedeapsa la care erau supuşi. Întreaga istorie a naţiunii ilustrează felul în care s-a relaţionat Dumnezeu ei, în acord cu condiţiile acestui legământ. Odată, ca pedeapsă a necredincioşiei lor, au fost scoşi din ţara lor şi luaţi în captivitate pentru şaptezeci de ani, însă Dumnezeu le-a purtat de grijă şi au fost aduşi înapoi. Declaraţiile profetice ale cărţii sfinte explică faptul că actuala lor dispersare şi celelalte necazuri sunt, în acelaşi timp, o consecinţă a fărădelegii lor şi că păstrarea  lor face parte din perspectiva unei alte restaurări. De aceea, condiţia lor se aseamănă cu a un răufăcător ţintuit pe o cruce, având acuzaţia scrisă deasupra capului lui; o pedeapsă potrivită pentru o naţiune care L-a crucificat pe Domnul Domnilor. Ei ţin în mâinile lor cartea care le numeşte păcatele şi le profeţeşte suferinţele, oferind prin propriile lor vieţi  înfăţişarea împlinirii acestor proorocii. Ei nu numai că pretind caracterul divin al cărţii, ci ei chiar sunt dovezile acestei divinităţi.

            Evreii pot fi de asemenea numiţi ca martori ai Noului Testament, pe care îl resping, cât şi a creştinismului, pe care îl detestă. Care a fost păcatul atât de grav care le-a prelungit dispersarea şi necazurile pe parcursul celor optsprezece secole? Noul Testament oferă singurul răspuns adecvat (veridic) acestei probleme, răspunzând în acord cu Scripturile lor. Ei L-au respins şi crucificat pe Regele lor, mult aşteptatul Mesia, despre care profeţii vorbiseră deja. S-a zis că El va veni înainte ca tribul lui Iuda să fie nimicit, sau să înceteze din a se mai autoguverna, înainte ca cel de-al doilea templu să fie distrus şi  la 490 de ani  de la decretul lui Cirus de a reconstrui Ierusalimul. În acest timp a apărut Domnul Isus, afirmând că El este Mesia, oferind cele mai puternice dovezi că vine de la Dumnezeu; totuşi, aşa cum profeţii au spus, ei L-au respins, unindu-se cu conducătorii neamurilor pentru a-L distruge. Chiar Scriptura şi ura lor mărturisită evidenţiază pe deplin fărădelegea care a cauzat totul, toate acestea demonstrând că divinitatea lui Cristos şi a originii creştinismului.

            Noul Testament conţine profeţii variate care au fost împlinite cu exactitate privind distrugerea Ierusalimului, calamităţile ce se vor abate asupra evreilor, răspândirea dar menţinerea lor, persecuţiile creştinilor, propagarea lui prin lume, cât şi apostazia papală. Pe lângă acestea, mai cuprinde şi profeţii care nu s-au împlinit încă, referitoare la convertirea neamurilor, restaurarea evreilor şi la starea milenară a bisericii. Când toate acestea vor fi împlinite, dovada acumulată în continuu va fi completă.

            În concluzia acestei scurte cercetări asupra originii Scripturii, putem admira şi adora minunata providenţă a lui Dumnezeu , care i-a făcut până şi pe duşmanii Lui să devină înfăptuitori şi martori ai revelaţiei. Evreii, cei care au ucis profeţii şi L-au crucificat pe Fiul lui Dumnezeu, au păstrat şi transmis cuvintele Vechiului Testament, fiind acum martori pentru întreaga lume a originii sale divine şi a adevărului proorociilor. Biserica Romano-catolică, anticristul, sau oamenii păcătoşi care au vărsat sângele sfinţilor, au împlinit cuvintele  Noului Testament, şi ne oferă acum, în aceeaşi măsură, mărturia pentru această parte a Scripturii. Până şi batjocura necredinciosului este transformată într-un  martor involuntar. Sunt prezise chiar şi acuzaţiile lui, descrisă chiar şi inima lui murdară,  care izvorăsc, mai degrabă decât din raţionamentul lui sobru, fiind prezentate cu acurateţea şi priceperea dovedite de Autorul divin, Cel care cercetează inimile. Cuvântul care este „viu şi lucrător, mai tăietor  decât orice sabie cu două tăişuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii”( Evrei 4: 12) este cu siguranţă Cuvântul lui Dumnezeu. Până şi mintea îngustă a necredinciosului, cum este cazul  lui Rousseau, este uneori constrânsă în a-şi rosti impresiile; în alte cazuri, când vine pericolul sau ameninţă moartea, el divulgă alarmat şi îngrozit adevărul, şi anume că baza lui nu este solidă precum este a noastră. Ce om nefericit! Există Dumnezeu? Ai tu un suflet nemuritor? Până poţi,răspunde cu o îndrăzneală  neşovăielnică, acum, ambelor întrebări , şi nu te îndepărta de Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, Izvorul nemuririi.

II. Autoritatea

             Deşi Scriptura a fost scrisă de către oameni inspiraţi, ei trebuie priiţi ca simple instrumente alese, pregătite şi folosite de Dumnezeu, în realizarea Cuvântului Său. Însuşi Dumnezeu este autorul Bibliei. Când citim sfintele ei pagini, ar trebui să reţinem că Dumnezeu ne vorbeşte, iar când o neglijăm, refuzăm de fapt să ascultăm pe Dumnezeu, când El se oferă să ne înveţe despre lucruri veşnice.

            Biblia prezintă declaraţia lui Dumnezeu, şi este, prin urmare, un model al Credinţei. Dacă s-ar cuveni să credem afirmaţiile unui om onest, cu cât mai mult ar trebui să le credem pe cele ale Dumnezeului adevărat; „dacă primim mărturia oamenilor, cum să nu primim mărturia mult mai măreaţă a lui Dumnezeu”. Prin respingerea acesteia, noi L-am face pe Dumnezeu mincinos. Când numim un semen mincinos – înseamnă a-l insulta pentru caracterul lui vicios. Această insultă I-o atribuim noi lui Dumnezeu atunci când Îi refuzăm cuvântul, dat în Cartea Sa.

            Biblia  înglobează principiile lui Dumnezeu, de aceea, ea ne învaţă ce înseamnă datoria. Suntem datori să ascultăm poruncile părinţilor noştri şi a conducătorilor, însă Dumnezeu are un drept şi mai mare de a ne cere acest lucru. El este tatăl nostru ceresc şi Supremul Conducător al Universului. Noi ne împotrivim Autorităţii divine atunci când refuzăm să ne supunem  principiilor Bibliei.

            Scriptura cuprinde promisiunile lui Dumnezeu şi reprezintă un izvor al speranţei. Stabileşte nu doar ceea  ce trebuie să credem şi ce nu, dar şi la ce să ne aşteptăm. Prezintă, ca fundament al speranţei noastre, promisiune şi jurământul lui Dumnezeu, două lucruri imuabile, în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă. Îl vedem ca pe Cel care răsplăteşte celor care -L caută din toată inima, şi toată încrederea privind felul şi mărimea răsplăţii Lui, şi siguranţa  primirii ei, este bazată pe cuvântul sigur al  profeţiei, Biblia.

            Fie izvor al credinţei, datoriei, speranţei, autoritatea Bibliei este supremă. Putem să acordăm încredere declaraţiilor oamenilor, însă ei ne vor înşela uneori. Putem să ne adaptăm comportamentul la cele impuse de liderii noştri, sau la ceea ce ne dictează conştiinţa, însă conducătorii ne pot îndrum într-un sens greşit, şi să nu uităm: conştiinţa noastră nu este infailibilă. Putem preţui speranţele bazate pe promisiunile semenilor, sau cauzate de cursul normal al lucrurilor, dar să nu uităm: speranţele umane sunt înşelătoare, iar unele promisiunii sunt doar muguri care, oricât ar fi de frumoşi şi parfumaţi, sunt deseori nimiciţi înainte de a-şi aduce fructul. Dumnezeu nu ne dezamăgeşte niciodată. „Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac” ( 1 Petru 1:24, 25). Când Biblia vorbeşte, ea nu lasă loc îndoielii şi nu admite recurs.

            Autoritatea Bibliei este independentă. Nu a fost conferită de către oamenii care au scris-o şi nici a fost un derivat al transmiterii ei. Nici cea mai curată biserică de pe Pământ nu îi poate învesti autoritatea, cu atât mai puţin corupta biserică a Romei. Scriitorii inspiraţi au atribuit autoritatea a ceea ce au scris lui Dumnezeu şi Lui i se şi cuvine. Cei care au  transcris manuscriptele, fiind agenţii Providenţei în păstrarea şi transmiterea Cărţii sfinte, cât şi cei care au tipărit-o şi s-au îngrijit ca aceasta să fie atât de răspândită, nu i-au conferit autoritatea, primind tot atât de puţină autoritate cât de la biserica romană. Biblia posedă autoritate doar pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu.

            Autoritatea Bibliei este una directă. Sursa este provine direct de la Dumnezeu, îndreptându-se direct spre mintea şi inima  fiecărui cititor. Singurul nostru mediator este Cristos, şi un tălmaci infailibil – pe Duhul Sfânt. Putem să cerem ajutor  de la oameni pentru a înţelege Biblia, dar nu ei trebuie să o cerceteze pentru noi. Ar trebui să ne folosim mintea pentru a studia  Cuvântul lui Dumnezeu, nepermiţând vreunui alt om să intervină între Dumnezeu şi  conştiinţa noastră. Fiecare trebuie să spunem: „ Vorbeşte Doamne, căci robul Tău ascultă.”

            Ce dar minunat este Scriptura! Cum să nu o preţuieşti? Cum să nu o scrii pe tăbliţa inimii tale? Noi ne aflăm pe un istm îngust al vieţii, situat între două oceane, şi anume, între imensul trecut şi viitor. Să deschidem „arhiva” eternităţii ne este imposibil, dar Cel care este Alfa şi Omega ne-a făcut de cunoscut în Biblie tot ceea ce trebuie să ştim. Prezentul acesta trecător este foarte important pentru noi, pentru că de el depinde veşnicia noastră, şi cine ne va învăţa cum să  folosim aceste momente aşa cum s-ar cuveni? Singurul Dumnezeu adevărat ne-a vorbit prin Biblie, şi ne-a povăţuit cum să trăim în această viaţă efemeră, pentru ca la sfârşit să avem viaţa veşnică. Avem chiar înaintea noastră imaginea lumii viitoare. În ce mă priveşte, realizez că stau pe ţărmul  unui ocean nemărginit, cu puţin nisip rămas sub picioare. Aud în apropierea mea strigătele necredinciosului care moare, înconjurat de o întunecime de nepătruns. Şi el  a ajuns pe margine, şi ar refuza cu dragă inimă să continue, însă nu o mai poate face. Uluit, îngrozit, tremurând, el se năpusteşte şi se cufundă în abis. Cât de importantă este în acest moment de cumpănă Scriptura! Cât de folositoare este Lumina venită din Cer! Văd cum întunericul e învins.  Biblia se ridică asemenea unei candele – nu una slabă, înălţată de raţiune pentru a străluci în întuneric şi a aduce vizibilitate; Biblia răspândeşte o lumină puternică asemenea soarelui de la amiază, ajutându-mă să păşesc bucuros şi plin de pace, în eternitate. Oamenilor, care vă grăbiţi spre pedeapsa veşnică, fiţi înţelepţi; primiţi revelaţia trimisă din cer prezentată prin Biblie; urmaţi-i poveţele cu toată inima voastră şi respectaţi-i autoritatea, fiind cuvântul  Judecătorului în faţa Căruia veţi sta în curând!

          http://www.voxdeibaptist.org/originea_si_autoritate.htm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Forme deviante de creștinism UNICITATEA CREȘTINISMULUI RELIGIILE LUMII Dr. Stephen

gravează Traducere: Cristina Ghioancă Fragment

download

ADVENTIȘTII DE ZIUA A ȘAPTEA
MARTORII LUI IEHOVA
ȘTIINȚA CREȘTINĂ

SFINȚII DIN ZILELE DIN URMĂ (MORMONII)

BISERICA UNIFICĂRII

Scientologia

În majoritatea universităților, două idei referitoare la adevăr ies în evidență:

1. Adevărul este relativ – orice adevăr este formulat în contextul culturii și este modelat de cultură și mediu. Adevărul, se spune, este personal, nu transcendent ori absolut.

2. Adevărul este pluralist – pentru că este relativ, toate afirmațiile referitoare la adevăr sunt valide. A judeca între două afirmații contradictorii despre adevăr nu mai are sens prin această definiție și această evaluare este înlocuită de o abordare pluralistă a credinței.

În fața pretențiilor altor religii, răspunsul creștin constă în proclamarea faptului că fiecare om trebuie să aibă o relație personală cu Dumnezeu în Isus Hristos. Acesta este singurul lucru care poate oferi pacea minții și a sufletului, pe care toți o caută, fără s-o fi găsit. Că și creștini, noi susținem că în Isus Hristos noi L-am întâlnit pe Dumnezeul care ne-a creat, care ne-a eliberat de păcatele noastre și care ne-a promis eliberarea de suferințele acestei lumi. Noi proclamăm că a fost descoperită calea de salvare, dar nu pentru că cineva a inventat-o sau a găsit-o, ci pentru că ne-a fost revelată de către Însuși Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, cea de-a doua Persoană a Trinității, și pe deplin egal cu Tatăl în orice privință, a devenit Om, ca să ne poată uni cu Sine, plătind prețul păcatelor noastre și împăcându-ne cu Dumnezeu. Nicio altă religie nu susține așa ceva și nu pătrunde atât de adânc în inima condiției umane și nici nu oferă o soluție, așa cum o face Evanghelia creștină. Creștinismul nu este o expresie națională sau culturală a spiritualității umane, ci o credință universală revelată de Dumnezeu și disponibilă tuturor, fără diferențe și favoritisme. Este adevărat că este și o credință exclusivă, însă doar în sensul că nu există nicio altă modalitate în care oamenii pot fi salvați. A pune creștinismul alături de alte religii sau filosofii, a o considera ca o opțiune spirituală alături de multe altele sau a o amesteca cu credințe și practici preluate din alte părți nu înseamnă doar a-l diminua, ci a-l nega cu desăvârșire.

FORME DE Deviant creștinism

Pe lângă încercările de a relativiza creștinismul sau de a-l combina cu alte religii, au existat și câteva deviații de la creștinism, care au dus la apariția unor religii-satelit sau „culte”, care uneori pretind a fi creștine, însă neagă ceva ce este fundamental pentru credința creștină, deviind astfel de la credințele de bază ale creștinismului ortodox. Adesea au înlocuit învățături creștine cu unele formulate de ei înșiși, ceea ce a făcut ca prăpastia dintre ei și biserică să crească tot mai mult. Acest tipar este cunoscut de creștini sub numele de „erezie” și a existat, într-o formă sau alta, încă din vremea Noului Testament. În biserica primară au fost anumiți autointitulați învățători carismatici, care acceptau învățătura apostolilor doar de formă, însă transformau esența ei în ceva ce era incompatibil cu Evanghelia.

Unul dintre cei mai cunoscuți dintre aceștia era Marcion (d. 144?), care a încercat să înlăture Vechiul Testament și să despartă biserica de rădăcinile sale evreiești, ceea ce ar fi făcut ca viața și lucrarea lui Hristos să fie ceva de neînțeles.

O parte din acești învățători au fost grupați de către cercetătorii moderni sub denumirea de „gnostici”, deoarece au creat o ierarhie a ființei și a cunoașterii spirituale, pe care credinciosul nou inițiat trebuia să o învețe înainte de a ajunge la adevărata cunoaștere.

Acești „gnostici” erau îmbibați de un spirit platonist, care nega caracterul pozitiv al materiei și susținea că adevărata realitate era, de fapt, o lume de forme și idei. Niciun „gnostic” nu putea accepta întruparea Fiului lui Dumnezeu, aceasta fiind o doctrină care era cu totul împotriva concepției lor despre lume și viață, așa că modul lor de gândire a trebuit să fie exclus din biserică. Astăzi, acești „gnostici” sunt cunoscuți mai ales din scrierile adversarilor lor sau din manuscrise recent descoperite. Echivalenții moderni ai acestora sunt adepții mișcării New Age.

În secolul IV, marea erezie a arianismului, care nega deplina divinitate a lui Hristos, și-a făcut propria biserică care a rezistat timp de câteva secole, însă se pare a supraviețuit doar până în jurul anului 600 d.Hr. Martorii lui Iehova ar fi o variantă modernă de arianism.

 SECTELE CREȘTINE

S-au propus multe teorii în încercarea de a explica fenomenul apariției sectelor creștine, însă acestea sunt atât de diverse, încât este greu de crezut că vreuna din aceste explicații ar putea acoperi fiecare caz în parte.

Totuși, se pare că fenomenul se datorează unuia sau mai multora dintre următorii factori, care apar sau se combină în anumite circumstanțe, pentru a produce o anumită deviere de la creștinismul ortodox.

1. Nemulțumirea față de caracterul lumesc observat în biserică (sau biserici). Acesta a fost un factor foarte important în vremea de început a bisericii, cât și în secolul XVII și este și astăzi un factor care nu trebuie neglijat. Din diverse motive, bisericile instituționale sunt văzute adesea ca făcând compromisuri cu forțele necreștine, devenind astfel corupte, astfel că formarea unei noi secte este văzută ca o întoarcere la puritatea creștinismului primar.

2. Obiecții față de teologia creștină. Majoritatea acestor obiecții au avut de-a face cu doctrina Trinității și cu cea legată de divinitatea lui Hristos, care sunt considerate a fi adăugări nenecesare la credința biblică „pură”.

3. Misticismul. Este important de menționat faptul multe secte au fost începute de persoane carismatice, care pretindeau că au o viziune sau chiar mai multe. Creștinii ortodocși au respins întotdeauna astfel de pretenții, datorită faptului că ei consideră încheiată revelația Noului Testament, însă aceasta nu a reprezentat o piedică pentru vizionarii care au continuat să-și proclame convingerile înaintea oricui era gata să-i asculte. Rezultatul a constat adesea în întemeierea unei noi comunități care, după excesele inițiale și poate persecuție din partea autorităților de stat, a devenit ulterior o prezență mult mai respectabilă în societate.

4. Caracter independent. Unor oameni pur și simplu nu le place să li se spună ce trebuie să facă, mai ales în domeniul spiritual, și prin urmare au forțat ceea ce ei consideră a fi dreptul lor la libertate religioasă până în punctul în care au ajuns să-și facă propria religie. Individualismul unei astfel de abordări este uneori atât de mare, încât nu se pot forma comunități, însă uneori sunt suficienți oameni cu aceeași viziune ca să poată alcătui o formă de biserică.

ADVENTIȘTII DE ZIUA A ȘAPTEA

Adventiștii au fost inițial un grup de oameni care au refuzat să recunoască faptul că profeția unui fermier baptist pe nume Miller, cu privire la întoarcerea lui Hristos, a dat greș.

Fiind acum recunoscuți ca și cult, Adventiștii de ziua a șaptea sunt priviți, în mai mare măsură, ca fiind o denominație creștină, deși încă mai există puncte controversate în convingerile lor, care nu au fost încă soluționate pe deplin.

Biserica adventistă de ziua a șaptea a început pe la jumătatea secolului XIX în America și a fost, fără îndoială, mult mai extremistă și mai excentrică decât este astăzi. Scrierile profetesei Ellen White erau considerate a fi inspirate și interpretarea Scripturii făcută de ea încă determină anumite aspecte ale teologiei adventiste, în special escatologia. Cu trecerea anilor, adventiștii s-au mai domolit și acum se aseamănă mai mult cu o biserică protestantă conservatoare, însă una cu accente speciale proprii, cum ar fi ceremonia de spălare a picioarelor, care este parte integrantă din celebrarea Cinei Domnului.

Principalul lucru care împiedică acceptarea lor deplină ca și denominație creștină este insistența lor de a respecta ziua de sâmbătă ca zi de închinare. Pentru adventiști acesta nu este un lucru lipsit de importanță, ci o parte esențială a credinței lor, care, pretind ei, îi aduce mult mai aproape de dragostea lui Hristos. Pentru majoritatea creștinilor nu contează ce zi este pusă deoparte pentru închinare, deși duminica a fost respectată în general încă de la început și este ciudat să fie schimbată în mod intenționat, mai ales când aceasta înseamnă să fii în contratimp cu restul lumii creștine. Însă obiecția mai serioasă față de ziua de sâmbătă ca zi de închinare nu este legată de respectarea, ci de semnificația acordată acesteia, mai ales pentru că aceasta a fost în mod clar o problemă în biserica primară, atunci când evreii creștini au încercat să insiste pe respectarea legii lui Moise, chiar și când fusese deja înlocuită prin venirea lui Hristos. Apostolul Pavel menționează în mod specific că sabatul nu le era impus creștinilor. Adventiștii de ziua a șaptea au transformat o chestiune minoră într-una majoră și au făcut-o o marcă a identității lor și pentru acest motiv ceilalți creștini ezită să îi considere ca fiind creștini ortodocși.

În ultimii ani, a existat o tendință printre adventiști de a se alătura evanghelicilor protestanți, însă alții au rămas strâns legați de originile lor legaliste. Încă nu este clar care din cele două tendințe va avea câștig de cauză sau dacă va avea loc o ruptură, însă cred că putem afirma că, pe măsură ce biserica adventistă se apropie tot mai mult de ceilalți creștini, ea va pune accent tot mai mic sau va practica tot mai puțin acele trăsături distinctive datorită cărora a luat ființă.

 MARTORII LUI IEHOVA

Un alt grup cu puternic iz vechi-testamentar este cel al Martorilor lui Iehova. Originile acestei mișcări se regăsesc în Biserica Adventistă. Pe atunci exista o manie pentru profeție și stabilirea unor date, care erau titrate și în ziarele locale. Totul a început când William Miller, un fermier baptist, a anunțat că Isus va veni în anul 1843. Această profeție s-a bazat pe convingerea eronată că cele 2.300 de zile din Daniel 8 se referă la 2.300 de ani. De fapt, termenul „zile” de acolo nu este folosit cu sens figurat, ci cu sens propriu și se referă la perioada 171-165 î.Hr. (când Templul a fost profanat de păgâni și până când a fost restaurat de Iuda Macabeul în 165 î.Hr.). Hristos nu s-a întors în anul 1843, însă prima Biserică Adventistă a luat ființă în schimb.

Istoria timpurie a acestei mișcări este strâns legată de viața primilor săi doi lideri. Fondatorul mișcării a fost C.T. Russell care, la o vârstă fragedă, a respins doctrina chinului veșnic (iadul). Prin urmare, el a început un șir lung și variat de reclamații împotriva „religiilor organizate”. În 1870, el a organizat sa școală biblică, prin care și-a lansat mișcarea. El a devenit un personaj foarte controversat, implicat adesea în diferite procese. Faptul că a pierdut majoritatea acestor procese de calomnie arată că acuzațiile care i s-au adus cu privire la lipsa de onestitate și la greșelile sale morale nu pot fi lesne trecute cu vederea. Soția lui C.T. Russell a divorțat de el în 1913, din cauza „trufiei sale, a egoismului, a dominării, precum și din cauza unui comportament nepotrivit în relație cu alte femei”. Și totuși, acesta este omul care pretindea că interpretarea sa dată Scripturii reprezintă „o lumină trimisă de sus asupra Cuvântului lui Dumnezeu”. Acest lucru nu este prea departe de poziția mormonilor, care afirmă că Dumnezeu a dat poporului Său revelații suplimentare prin Joseph Smith, acestea fiind esențiale pentru înțelegerea corectă a Scripturii. Până în ziua de astăzi martorii lui Iehova nu au voie să citească Biblia fără notele explicative din revista Turnul de Veghe.

Ca vorbitor, Russell i-a clătinat pe mulți, însă ca teolog nu a impresionat pe nimeni cu competențe în domeniu. Ca om, el a fost acuzat de sperjur și condamnat în mod repetat. În scrierile și prelegerile sale, el a negat multe din doctrinele biblice de bază, cum ar fi Trinitatea, divinitatea lui Hristos, învierea în trup și întoarcerea lui Hristos, pedeapsa eternă, existența veșnică a sufletului și validitatea unei ispășiri infinite a păcatelor. El susținea că Trinitatea este formată, de fapt, din trei dumnezei într-o singură persoană, iar Hristos este prima ființă creată (identificat cu arhanghelul Mihail”). În volumul 7 al scrierilor sale, publicate după moartea sa, Arius și Russell sunt numiți doi dintre îngerii celor șapte Biserici! Moartea lui Hristos este văzută ca o răscumpărare care scapă omul de moartea fizică, nu de cea eternă. El a recunoscut la curtea de justiție că nu are cunoștințe de greacă și ebraică și că nu avea niciun fel de formare teologică. Prin urmare, nu este de mirare că martorii lui Iehova încearcă să se distanțeze de acest om, deși învățăturile sale încă reprezintă baza „credinței” lor. El este cel care a lăsat moștenire doctrina confuziei spirituale care caracterizează și astăzi învățătura martorilor lui Iehova.

Russell s-a asociat cu adventiștii între anii 1869-1878, după care s-a despărțit de ei. De la adventiști el a preluat următoarele idei:

1. Nu există pedeapsă eternă.

2. Negarea divinității lui Hristos și a Trinității (recunoscută doar de către unii adventiști).

3. Mania prezicerii datelor și insistența de a da explicații după ce evenimentul prezis nu a avut loc. Russell a fost atras de prezicerea datei celei de-a doua veniri, pe care a estimat-o inițial în 1874, iar apoi în 1914.

Martorii lui Iehova pot fi văzuți astfel ca un rod al învățăturii adventiste.

Astfel, Martorii lui Iehova au apărut în cea de-a doua jumătate a secolului XIX, în urma învățăturii și propovăduirii lui Charles Taze Russell (1852–1916) și și-au stabilit denumirea actuală în 1931. Russell a făcut inițial parte dintr-un grup de adventiști care negau divinitatea lui Hristos. De asemenea, el a mai moștenit de la ei și mania de a stabili data întoarcerii lui Hristos. Încă de la bun început, martorii lui Iehova au fost caracterizați de o interpretare excesiv literală a Bibliei, despre care credeau că a fost modificată în anumite locuri-cheie. Ca urmare, ei sunt una dintre foarte puținele grupări creștine sau semi-creștine care și-a făcut propria traducere a Scripturii, realizată în așa fel încât să reflecte convingerile lor.

Este oarecum ciudat faptul că martorii lui Iehova neagă divinitatea lui Hristos și totuși așteaptă întoarcerea Sa iminentă, pe care au fost gata chiar să o prezică. După cum reiese din denumirea lor, ei pun mare preț pe ceea ce consideră a fi „adevăratul” nume al lui Dumnezeu, acuzându-i pe evrei și pe creștini că au ascuns și distorsionat acest nume. Russell știa că numele lui Dumnezeu în ebraică era YHWH, care se scrie fără vocale, deoarece în ebraică se scriu doar consoanele. Acest nume nu a fost pronunțat niciodată și încă înainte de venirea lui Hristos acest nume fusese înlocuit în comunicarea orală cu alte nume, în special „Domnul” sau „Domnul meu”, o practică ce se reflectă atât în traducerile grecești ale textului ebraic, cât și în Noul Testament. Russell a susținut că reconstrucția în engleză a acestui nume ebraic este „Jehovah” (rom. Iehova, n.tr.) și că acesta este „adevăratul” nume al lui Dumnezeu, deși acesta nu fusese aproape sigur folosit niciodată în această formă, iar majoritatea cercetătorilor îl reconstruiesc astăzi sub forma Yahweh.

Astfel de obiecții aduse creștinismului tradițional sunt naive și caracterizează o mișcare ce datorează mult din forța sa unor oameni needucați, care resping ceea ce consideră a fi condescendența bisericii și a învățaților săi. Acest aspect a fost des întâlnit în special printre oamenii din clasa muncitoare din țările romano-catolice și ortodoxe din est, care adesea se simt înstrăinați de biserica oficială și care îi consideră pe martorii lui Iehova ca fiind evanghelici protestanți. În țările protestante, martorii au o poziție mai periferică, fiind cunoscuți astăzi în special pentru prozelitismul lor agresiv, pe care îl desfășoară cu convingerea că acest lucru îi va face să devină parte din cei 144.000 care, după interpretarea lor, vor avea privilegiul de a conduce lumea împreună cu Hristos, atunci când El se va întoarce la sfârșitul vremii. Interpretarea pe care martorii lui Iehova o dau Scripturii nu poate rămâne în picioare în fața unei analize atente și, prin urmare, trebuie respinsă. Niciun teolog serios nu adoptă sau apără această interpretare a Scripturii, iar martorii lui Iehova rămân, în mare parte, o mișcare anti-intelectuală a clasei muncitoare, pentru care activismul zelos și simplitatea teologică reprezintă o combinație atractivă.

Potrivit martorilor lui Iehova, întoarcerea bisericii la adevărata religie a avut loc abia în anul 1870, când Russell a început acea școală biblică. În concepția lor, numai martorii lui Iehova sunt adevăratul popor al lui Dumnezeu, iar toți ceilalți sunt urmașii Diavolului.

În 1975 a avut loc o criză majoră a acestei mișcări. S-a prezis că în 1975 vor fi trecut 6.000 de ani de la creație și că în acel an s-ar putea să aibă loc bătălia de la Armaghedon. Când acest lucru nu s-a întâmplat, mișcarea a pierdut mulți membri. Mișcarea a fost puternic clătinată începând cu acel moment, iar președintelui organizației i s-a cerut demisia.

Mișcare martorilor lui Iehova a fost zguduită și de o serie de schisme în 1981, ceea ce a dus la plecarea multora din organizație. Profesorul James Penton a încercat să așeze mișcarea pe o bază evanghelică, însă această mișcare de reformă a fost expulzată de către conducere.

ȘTIINȚA CREȘTINĂ

„Știința creștină” este numele a ceea ce este, esențialmente, o filozofie religioasă inventată de Mary Baker Eddy (1821–1910) în secolul XIX, în Boston. Această filozofie este profund platonică, prin faptul că neagă realitatea materiei și susține că numai lucrurile spirituale sunt reale. Aceasta înseamnă că durerea și boala nu există, ele fiind doar iluzii ale lumii materiale și pot fi alungate printr-o înțelegere corectă a spiritului. D-na Eddy și-a propagat convingerile prin cartea sa, Science and Health with a Key to the Scriptures [Știință și sănătate ], este și astăzi textul de bază al acestei mișcări.

Este ciudat faptul că Știința Creștină i-a atras întotdeauna pe cei bogați, care au finanțat eforturile misionare ale mișcării, precum și ziarul său, intitulat The Christian Science Monitor, un jurnal foarte respectabil de știri și opinie publică. Mișcarea deține și „săli de lectură” în multe orașe, unde cei interesați sunt invitați să citească și să analizeze doctrinele lor.

Faptul că Știința Creștină neagă creația și pretinde că răul este o iluzie face imposibil ca această mișcare să fie recunoscută ca fiind creștină sau să fie numită știință. Mișcarea aceasta nu a fost niciodată luată în serios de teologi și intelectuali și nici nu a reușit să atragă prea mulți adepți, în ciuda eforturilor sale.

 SFINȚII DIN ZILELE DIN URMĂ (MORMONII)

Într-o categorie aparte se află Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, întemeiată de Joseph Smith (1805–1844), în prima parte a secolului XIX, și propagată de adepții săi de atunci încoace. Mișcarea a luat ființă în nord-estul Statelor Unite ale Americii, însă în urma persecuțiilor de acolo, unii membri ai acestei biserici au migrat înspre vest, așezându-se în cele din urmă în deșertul care în anul 1896 a devenit statul Utah. Mormonii încă predomină în acea zonă, precum și în anumite părți din statele învecinate și s-au răspândit în toată lumea prin eforturile lor misionare extensive și, uneori, agresive.

Sfinții din zilele din urmă au un caracter unic printre celelalte forme deviante de creștinism, prin faptul că sunt singurii care au încercat să-și justifice convingerile în termeni științifici. Majoritatea celor din afara acestei mișcări consideră că Joseph Smith a avut o imaginație bogată și un dar carismatic de povestitor, pe care le-a folosit din plin. Ceea ce nu se cunoaște la fel de bine este implicarea sa în ocultism. Smith avea o afacere prin care își oferea serviciile în încercarea de a localiza comori pierdute și pentru aceasta făcea uz de mijloace oculte. Pretenția lui, conform căreia ar fi primit niște plăcuțe de aur din cer, pe care era scrisă o revelație divină și pe care el a transcris-o în Cartea lui Mormon, nu a fost crezută niciodată în afara cercului mormon, în special pentru că plăcuțele au dispărut în mod miraculos și nimeni nu le-a văzut vreodată în afară de Joseph Smith. Convingerile religioase ale mormonilor au un puternic iz vechi-testamentar, după cum reiese din rolul central al închinării la templu, precum și din interesul lor crescut față de genealogii, care i-a făcut pe mormoni lideri mondiali în acest domeniu. Ei pretind că cele zece seminții pierdute ale lui Israel au migrat în America, iar arheologii mormoni au început să le caute rămășițele, însă fără niciun succes până acum.

În ceea ce privește relația lor cu creștinismul, Sfinții din zilele de pe urmă susțin că au primit o revelație care completează și, prin urmare, o înlocuiește pe cea biblică. În unele privințe, convingerile lor se asemănă cu cele ale musulmanilor, însă ei acordă o mai mare importanță Scripturii creștine decât musulmanii și îi acordă lui Isus Hristos un loc mai central în închinarea lor. Relația teologiei mormone cu creștinismul ortodox este uneori greu de explicat, la fel ca și doctrina lor despre Trinitate.

Credința mormonă

a) Cartea lui Mormon susține că este o completare a Bibliei. Pentru mormoni, Biblia prezice apariția Cărții lui Mormon, care, la rândul ei, interpretează profeția Vechiului Testament și pretinde a fi parte a Noului Legământ făcut cu Israel. Cartea lui Mormon mai este considerată a fi „încă un martor” al adevărului Evangheliei creștine. Din nefericire, însă, acest martor contrazice Biblia de foarte multe ori! Se inspiră mult din traducerea Bibliei în engleză, versiunea King James (25.000 de cuvinte!), însă se susține că Cartea lui Mormon a fost scrisă cu 1000 de ani înainte de realizarea acestei traduceri! Chiar mai mult, păstrează și multe din traducerile deficitare din versiunea King James, care în lumina traducerilor ulterioare, s-au dovedit a fi incorecte. Cartea lui Mormon (acesta fiind numele îngerului care a dat revelația) pretinde a fi o relatare istorică a preistoriei și a Americii precolumbiene. Cele două grupuri despre care se crede că au ajuns în America înaintea lui Columb sunt următoarele:

1. Un grup care a plecat de la Turnul Babel în jurul anului 2.250 î.Hr. și a migrat în Europa, traversând apoi strâmtoarea Bering și emigrând în America Centrală.

2. Cel de-al doilea grup, format din evrei neprihăniți, a emigrat în America în jurul anului 600 d.Hr., chiar înainte de distrugerea Ierusalimului. Se pretinde că amerindienii sunt descendenții acestui grup semitic, care au fost blestemați să aibă pielea neagră. Această afirmație contrazice cercetarea genetică, care demonstrează că amerindienii sunt de origine mongoloidă și grupa lor sanguină predominantă este diferită de cea a evreilor. De asemenea, se susține că Isus a fost pe continentul american și a predicat Evanghelia descendenților evreilor, instituind botezul, Cina Domnului, preoția, precum și alte ceremonii mistice.

Mormonii susțin că, după aproximativ 1.400 de ani, Joseph Smith a dezgropat cartea istoriei lor, scrisă pe tăblițe de aur cu hieroglife egiptene reformate!

În unele aspecte, Cartea lui Mormon este considerată a fi superioară chiar și Bibliei. Astfel, se susține că în Biblie există erori de traducere, pe când în Cartea lui Mormon nu există așa ceva. Această pretenție este, însă, destul de ciudată, ținând cont de faptul că s-au făcut vreo 3.000 de schimbări în textul cărții lui Mormon de la prima sa ediție publicată! Anumite afirmații din Cartea lui Mormon au fost anulate de „revelații” ulterioare. Mai mult, „versiunea” Bibliei folosită de ei conține numeroase modificări și adăugări, care nu țin de procesul de traducere, ci pornesc de la ipoteza că Biblia era incompletă și trebuia să fie completată după vreo 1800 de ani de către marele profet Joseph Smith.

b) Doctrina mormonă despre preoție susține că ei dețin preoția lui Aaron și a lui Melhisedec. Mormonii pretind că Joseph Smith și Oliver Cowdery au primit preoția aaronică din mâna lui Ioan Botezătorul pe data de 15 mai 1829, iar la scurt timp după aceea, le-a fost dată și preoția după rânduiala lui Melhisedec prin slujirea lui Petru, Iacov și Ioan! Aceasta face parte din pretenția lor la exclusivism: poți să fii salvat numai prin mormonism!

c) Doctrina despre dumnezeu (dumnezei), om și creație este caracterizată de triteism (Trinitatea este formată din 3 dumnezei. De asemenea, se susține că Dumnezeu Tatăl are un trup de carne și oase) și politeism (mai există un mare număr de alți dumnezei, în afară de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care conduc alte planete). Diferența dintre Dumnezeu și îngeri este una de rang. Adam a fost cândva o ființă spirituală creată (dumnezeu), care a venit pe pământ pentru a primi un trup în care să trăiască. Omul este un dumnezeu în devenire, care își va recăpăta, în cele din urmă, divinitatea sa deplină (cf. erezia gnostică, care afirma că omul a mai păstrat o scânteie divină după cădere (creație), când a devenit captiv în trup; cf. și mitologiei grecești!). Crearea acestui pământ a fost un fel de aventură la care au participat dumnezeii și spiritele anumitor oameni preexistenți. Mormonismul crede în preexistența oamenilor în formă spirituală, aceea fiind o perioadă de probă, iar cei care nu s-au comportat așa cum trebuie se vor naște cu pielea neagră.

Diferența dintre noi și Hristos este una de rang și nu una de esență. Trupul său a fost produsul unirii fizice dintre Dumnezeul Tatăl și Fecioara Maria. Această concepție are iz de cea mai rea dintre toate mitologiile păgâne. Ispășirea lui Hristos nu determină unde merge un om după moarte, ci acest lucru este determinat de faptele omului (i.e. salvare prin fapte). În cazul păcatelor foarte grave, omul care le-a făcut trebuie să adauge propriul sânge la cel al lui Hristos pentru a face ispășire pentru fărădelegile sale (acesta este un atac la unicitatea lui Hristos ca a doua persoană a Trinității). Ispășirea făcută de Hristos pentru păcatele noastre ne dă doar dreptul de a fi înviați (învingând astfel moartea fizică). Oamenii sunt salvați prin credința în Hristos (și în Joseph Smith), dar și prin fapte. Salvarea se câștigă prin faptele făcute în viața aceasta. Numai o mică parte dintre oameni vor merge în iad cu Diavolul, iar majoritatea vor primi un loc într-unul din cele trei împărății cerești: împărăția celestă, cea terestră și cea telestă.

d) Una dintre doctrinele specifice Bisericii mormone este botezul pentru rudele decedate. Aceasta nu doar sporește prestigiul bisericii mormone ca fiind singurul mijloc prin care oamenii pot fi salvați, ci le și permite mormonilor să devină, cel puțin parțial, salvatorii rudelor decedate. Mormonii susțin că, din moment ce botezul este esențial pentru salvare, iar mulți au murit înainte de „restaurarea” bisericii prin Joseph Smith, reiese de aici că, inevitabil, majoritatea celor morți vor fi pierduți. Totuși, după cum susțin mormonii, cei vii pot fi botezați în locul celor morți, adică al celor care au murit fără să fi cunoscut Evanghelia „restaurată”.

e) Căsătoria: Un element distinctiv al mormonismului este cel al căsătoriei celeste. Mormonii pretind că există un tip special de căsătorie, adică cea încheiată într-un templu mormon, care va dura pentru eternitate și nu va fi anulată de moarte. În cadrul acestei căsătorii, se pot naște copii chiar și după moarte. Numai oamenii astfel căsătoriți pot obține statutul de dumnezeu (i.e. salvarea deplină), în timp ce ceilalți devin îngeri. Nu este cazul să mai menționăm că această doctrină nu are nicio bază biblică și chiar contrazice doctrina biblică a salvării numai prin credința în lucrarea ispășitoare a lui Mesia.

f) Salvarea: doctrina mormonă despre salvare implică, pe lângă credința în Hristos, și botezul prin imersiune, ascultare față de învățătura bisericii mormone, fapte bune și respectarea poruncilor lui Dumnezeu, toate acestea spălând petele păcatului.

Prin urmare, mormonismul pare a fi un amestec de creștinism și teosofie (religii orientale). Reacția noastră inevitabilă în fața unor astfel de afirmații este: cum poate cineva, în deplinătatea facultăților mintale, să creadă un asemenea nonsens, care este în clară contradicție cu învățăturile biblice? Singura explicație posibilă este faptul că avem de-a face cu un puternic duh de înșelare, care poate induce în eroare pe oricine care nu are convingeri spirituale ferme și nu cunoaște suficient Scriptura. Acest lucru face parte din serviciul de dezinformare al diavolului. Însă, fiți sigur, că oricine vrea cu adevărat să-l găsească pe Dumnezeu (cu orice preț), Îl va găsi, însă cei care șovăie, pot deveni victime ale campaniei de dezinformare a diavolului.

Scripturile mormone

Cartea lui Mormon a fost publicată în 1830, iar Perla de mare prețîn 1851, pe baza unor „revelații” ulterioare primite de Joseph Smith. Conducerea bisericii este formată dintr-un Profet (și doi consilieri) în vârful ierarhiei, urmați de 12 apostoli în următorul grad de autoritate, ceea ce demonstrează că mormonii cred într-o revelație continuă.

Teologia mormonă nu are la bază Cartea lui Mormon sau o mărturisire de credință, ci se bazează pe „revelațiile continue”, primite, chipurile, de Joseph Smith și succesorii săi.

Principala provocare din partea mormonismului este pretenția sa că aduce o revelație suplimentară față de cea a Bibliei și încă un profet (mesia) în persoana lui Joseph Smith. De fapt, mormonismul pretinde că există această revelație continuă datorită apostolilor și profeților mișcării.

Legat de aceasta este și pretenția la exclusivitate: numai mormonii, cu preoția lor specială, poate oferi salvarea de care ai nevoie. Salvarea deplină nu poate fi obținută fără recunoașterea lui Joseph Smith ca profet. De fapt, crezul mormon spune astfel: „Mărturisesc că Joseph Smith a fost profet al lui Dumnezeu și a murit ca martir pentru credință, că cartea lui Mormon este adevărată, că biserica lui Isus Hristos a sfinților din zilele din urmă este singura biserică restaurată și că există astăzi un profet în viață pe pământ.”

Atunci când contracarăm pretențiile mormone, trebuie să subliniem următoarele:

1. Canonul Scripturii s-a încheiat: nici un profet sau apostol nu îl mai poate extinde.

2. Cartea lui Mormon nu doar adaugă, ci și contrazice revelația anterioară, așa cum apare ea în Biblie.

Mormonismul este, esențialmente, o încercare de a acorda importanță religioasă Americii precolumbiene (și lui Joseph Smith!). Smith a născocit o istorisire cu iz de science fiction și care nu are niciun fel de suport istoric. Mormonii mai susțin și că, în timpul mileniului, Hristos va domni având două capitale (Sion – i.e. orașul Independence din statul american Missouri) și Ierusalim din Palestina.

BISERICA UNIFICĂRII

O altă mișcare este Biserica Unificării a coreeanului Sun Myung Moon (1920–), cunoscută și sub denumirea de moonism. Această mișcare a fost în vogă în anii ’70, însă acum pare să se fi retras în țara sa de baștină, Coreea, unde continuă să atragă adepți. În esență, mișcarea aceasta este un sincretism de creștinism, budism și religie populară coreeană, care nu reușește să atragă prea mulți oameni în afara mediului său de origine.

Fondatorul și liderul Bisericii Unificării este un pastor coreean pe nume Sun Myung Moon, care provine dintr-un mediu prezbiterian. El susține că la vârsta de 16 ani a primit o viziune, pe când se afla într-o zonă muntoasă din Coreea. El spune că atunci i-a apărut Isus Hristos într-o viziune, îndemnându-l să ducă la îndeplinire sarcina pe care El, Hristos, nu a reușit să o împlinească. În cele din urmă, Moon s-a lăsat convins și a fost de acord să îndeplinească această sarcină. După această viziune, el a petrecut câțiva ani pregătindu-se pentru „marea bătălie spirituală care îl aștepta”.

După succesul inițial al mișcării sale în Orientul Îndepărtat, Moon a venit în America în 1971, iar cultul său a început să se dezvolte și aici. Biserica Unificării numără astăzi aproximativ două milioane de membri.

Fără îndoială, Moon pretinde a fi mesia al acestei generații, precum și faptul că el aduce o „nouă revelație”. Și el face afirmații exclusiviste legate de mișcarea sa: „Noi singurii care înțelegem cu adevărat inima lui Isus și speranța lui Isus.” Lucrarea sa de bază, Principiul Divin, este considerată a avea prioritate în fața Bibliei.

Doctrina:

1. Dualism: există Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Mama, bărbat și femeie, lumină și întuneric, yin și yang (cf. taoism), Spirit și Carne.

2. Căderea omului: Moon susține că au fost două căderi, una spirituală și una fizică. Ambele căderi au fost de natură sexuală (Moon se pare că are o obsesie pentru sex). Se presupune că Eva relații avea sexuale ilicite cu Satan, ceea ce a dus la căderea spirituală. Apoi, relația sa sexuală cu Adam, care era imatur din punct de vedere spiritual, a dus la căderea fizică. O dublă cădere cere o dublă salvare, iar cea de-a doua este probabil oferită de Moon.

3. Venirea lui Hristos: când Isus a venit pe pământ, el a obținut salvarea spirituală pentru omenire (pe Cruce), însă nu și o salvare fizică. Pe de altă parte, moartea sa pe Cruce a fost un accident, însă Dumnezeu a fost învingător.

4. Ioan Botezătorul: Moon crede că principalul motiv pentru care a eșuat misiunea lui Isus (aceea de a așeza împărăția lui Dumnezeu = mileniul) a fost faptul că Ioan Botezătorul și-a pierdut credința, ceea ce înseamnă că lucrurile au luat-o razna: oamenii L-au părăsit pe Hristos și El a fost, în cele din urmă, crucificat. Moon pretinde că el este „al treilea Adam”, cel chemat să răscumpere omul din punct de vedere fizic.

5Isus: Moon neagă divinitatea Sa, spunând că Isus a fost „un om de valoare”, însă nu Dumnezeu Însuși (referindu-se probabil la Dumnezeu Tatăl). Prin urmare, creștinismul este vinovat de faptul că L-a făcut dumnezeu pe Hristos, după moartea sa.

6Moon, Mesia: Se spune că Moon este venerat de adepții săi, care îl numesc „Tatăl”. Moon a declarat oficial că: „Dumnezeu renunță acum la creștinism, întemeind o nouă religie, care este Biserica Unificării”.

Moon pretinde că el este Mesia, însă nu are nicio dovadă biblică care să-i susțină această afirmație, prin urmare el trebuie considerat a fi un profet fals.

Scientologia

O altă sectă ciudată este cea a Scientologiei. Scientologia este invenția lui Lafayette Ron Hubbard (1911–1986), iar principalele lui învățături se regăsesc în cartea sa Dianetics: The Modern Science of Mental Health [Dianetica. Știința Modernă A Sănătății Mentale], publicată în 1950. Convingerile scientologice reprezintă o negare totală a creștinismului și, din acest punct de vedere, scientologia este mult mai radicală decât Știința Creștină.

Aceasta este o religie politeistă și consideră „legenda lui Hristos” ca fiind un mit etern, care i-a fost atribuit din greșeală lui Isus. Scientologia neagă orice formă de păcat sau iad și promite o viață de fericire tuturor celor care urmează ideologia sa de auto-ajutor. Această mișcare a atras câțiva adepți cunoscuți, dar a fost și hărțuită de critică în domeniul financiar și nu numai, ceea ce a dus la investigații guvernamentale de mai multe ori. Scientologii au fost acuzați, în special, de răpirea și spălarea creierului unor tineri bogați, pe care au încercat să-i ademenească să intre în secta lor. Este greu să ne dăm seama cât va rezista scientologia, acum că fondatorul ei nu mai este în viață, însă există indicii că aceasta se va transforma într-o „biserică” și poate că în cele din urmă va deveni un corp religios teozofic, asemănător cu Știința Creștină.

În cele din urmă, trebuie să spunem câteva lucruri și despre Rusia care, alături de Anglia și Statele Unite ale Americii, a fost una din importantele surse ale sectelor creștine. Începând cu secolul XVII și până la începutul secolului XX, Biserica Ortodoxă Rusă s-a confruntat cu plecarea multor grupuri din sânul Bisericii, majoritatea dintre ele având o atitudine de respingere față de liturghia sa complicată și față de legătura strânsă a Bisericii cu Statul, manifestându-și preferința pentru formele simple și chiar extreme de evlavie ascetică. Majoritatea acestor grupuri au dispărut de-a lungul timpului, însă unul dintre ele este încă activ, fiind cunoscut ca secta Doukhobor („luptătorii Duhului”), începută în secolul XVII. Această sectă consideră că materia este rea și respinge teologia și ritualurile Bisericii Ortodoxe Ruse, intrând astfel în conflict cu statul, care, prin urmare, i-a persecutat. În cea de-a doua parte a secolului XIX, suferința lor a devenit obiectul unui protest internațional, sprijinit de cunoscutul scriitor rus Lev Tolstoi, care susținea dreptul membrilor sectei Doukhobor la libertate religioasă. În 1899, membrilor acestei secte li s-a permis să emigreze în Canada, unde încă trăiesc mulți dintre ei. De-a lungul timpului, numărul lor a scăzut treptat, datorită asimilării lor progresive în comunitatea mai largă, însă tot mai reușesc să apară pe prima pagină a ziarelor prin faptul că mărșăluiesc dezbrăcați pe străzi atunci când simt că libertatea lor de închinare este amenințată. În linii mari, însă, excentricitatea lor și lipsa dorinței de a face prozelitism i-au făcut să treacă destul de neobservați, majoritatea creștinilor de astăzi neavând de-a face cu ei.

https://ardeleanlogos.wordpress.com/apologetica/forme-deviante-de-crestinism/

Fetiţă cu autism, ascunsă de educatoare într-o clasă goală, în timpul unei inspecţii la o grădiniţă din Bucureşti

Fetiţă cu autism, ascunsă de educatoare într-o clasă goală, în timpul unei inspecţii la o grădiniţă

Fetiţă cu autism, ascunsă de educatoare într-o clasă goală, în timpul unei inspecţii la o grădiniţă © Arhivă

 

O fetiţă în vârstă de 5 ani, din Bucureşti, care suferă de autism, a fost ascunsă de educatoare, la grădiniţă, într-o clasă goală, alături de alţi doi copii, în timpul unei inspecţii.

Totul s-a întâmplat într-o grădiniţă din Sectorul 1 al Capitalei, ieri, în timpul unei inspecţii pe care directoarea unităţii şi educatoarea au pregătit-o intens pentru ca totul să iasă bine.

Articolul continua dupa recomandari

Şi pentru ca totul să iasă bine, cele două angajate ale grădiniţei au decis ca din grupa ce urma să fie inspectată să fie scoşi trei copii care ar fi pus în pericol ‘misiunea’.

Unul dintre cei trei copii se numeşte Tamara şi suferă de tulburare de spectru autist (TSA).

‘Tamara are 5 ani, este inteligentă, ştie alfabetul, spune poezii, pictează, vorbeşte engleză, are fantezie. Nu este un copil problemă, nu este agresivă. Tamara merge la terapie, face progrese şi are însoţitor. Deci educatoarea nu trebuie să depună vreun efort în plus. Ca şi alţi copii diagnosticaţi cu TSA, are sindrom hiperkinetic şi probleme de PR, ca să spun aşa’, a scris mătuşa copilei, într-o postare pe Facebook.

 

Fetiţă cu autism, ascunsă în altă clasă, la o grădiniţă din BucureştiVezi 3 imagini în Galerie

Fetiţa din Bucureşti a fost ascunsă de educatoare în grădiniţă pentru că ar fi stricat o inspecţieVezi 3 imagini în Galerie

Fetiţă cu autism, ascunsă într-o clasă goală în timpul inspecţiei

Problema a apărut în momentul în care mama Tamarei a fost anunţată de educatoare că fetiţa va fi mutată într-o altă clasă pe timpul inspecţiei.

Într-o discuţie purtată pe WhatsApp, educatoarea i-a scris mămicii că Tamara va fi mutată într-o altă grupă, motivul fiind: ‘avem inspecţie’.

‘Mamă: Am înţeles că miercuri merge în altă grupă doar ea?!

Educatoare: Vor mai fi şi alţi copii (2-3 în cazul în care vor fi prezenţi) şi vor sta cu domnişoara Andreea.

Mama: Dar ce se întâmplă? De ce doar ei sunt duşi în altă parte?

Educatoare: Pentru că avem inspecţie.

Mama: Şi ei sunt uscăturile şi trebuie ascunşi? Am înţeles. Nicio etică. Dacă adulţii discriminează copiii, colegii lor au exemplu de urmat. Trist!’.

‘Faceţi analizele şi faceţi altul (copil)’

Postarea despre Tamara, fetiţa mutată într-o altă clasă pentru a nu deranja o inspecţie la grădiniţă, a devenit în scurt timp virală.

Totuşi, în această dimineaţă, mătuşa fetiţei a decis să o şteargă pe motiv că postarea şi-a atins scopul şi se vor lua măsuri.

În aceeaşi postare, mătuşa Tamarei a descris şi o altă întâmplare tulburătoare.

‘Şi ca şi cum toată această regie nu e suficientă pentru a te întoarce pe dos, aflu că doamna directoare are un EQ echivalent cu cel al unei buturugi: Doamnă, ascultaţi-mă pe mine. Faceţi toate analizele şi faceţi altul (copil). Nici în momentul de faţă nu reuşesc să cuprind cu mintea o asemenea mârlănie emoţională’, se mai arăta în postarea de pe Facebook.

CONSACRAT LUI DUMNEZEU – PASTOR SORIN IGNAT

CONSACRAT LUI DUMNEZEU

Devotamentul sau consacrarea trebuie sa fie legat nu doar de un lucru, sau de o sarcina (sunt devotat invatatului, sunt devotat misiunii), ci mai intai trebuie sa fie legat de Persoana lui Dumnezeu. Sunt devotat lui Dumnezeu in invatatura, fapte bune, misiune…?

De ce?

  • Nu facem lucrari de dragul lucrarilor! Ci de dragul lui Dumnezeu! Altfel, acele lucrari ne pot devenii inlocuitori ai lui Dumnezeu – idoli ai inimii.
  • Piedicile sunt mai usor de trecut.
  • Nu suntem stapani pe rezultate- si nu urmarim doar rezultatele ci relatia si credinciosia noastra fata de Dumnezeu.

Consacrarea in Biblie

Consacrarea ca rezultat al lucrarii Domnului Cristos nu al meritelor noastre

Voi insa sunteti o semintie aleasa, o preotie imparateasca, un neam sfant, un popor pe care Dumnezeu Si l-a castigat ca sa fie al Lui, ca sa vestiti puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din intuneric la lumina Sa minunata;
10. pe voi, care odinioara nu erati un popor, dar acum sunteti poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu capataserati indurare, dar acum ati capatat indurare. (1 Petru 2:9-10)

Consacrarea – ca separare de pacat

Iosua a zis poporului: „Sfintiti-va, caci maine Domnul va face lucruri minunate in mijlocul vostru.”
Daniel si cei trei tovarasi – bucatele imparatului, inchinarea la Idol, Groapa leilor.
Sa nu mai dati in stapanirea pacatului madularele voastre, ca niste unelte ale nelegiuirii; ci dati-va pe voi insiva lui Dumnezeu, ca vii, din morti cum erati; si dati lui Dumnezeu madularele voastre, ca pe niste unelte ale neprihanirii. (Rom.6:13)

Consacrarea ca predare totala lui Dumnezeu

Va indemn, dar, fratilor, pentru indurarea lui Dumnezeu, sa aduceti trupurile voastre ca o jertfa vie, sfanta, placuta lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastra o slujba duhovniceasca. (Rom.12:1)
Cea mai inalta forma de inchinare – sa te dai pe tine insuti lui Dumnezeu. Nu doar o cantare, nu doar o suma de bani, nu doar cateva ore din zi, nu doar o zi din saptamana ci sa te dai pe tine cu tot ceea ce esti si ceea ce ai lui Dumnezeu.

Consacrarea ca punere deoparte pentru o anumita slujba

Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat sa fie apostol, pus deoparte ca sa vesteasca Evanghelia lui Dumnezeu, (Rom.1:1)
Dar, cand Dumnezeu – care m-a pus deoparte din pantecele maicii mele si m-a chemat prin harul Sau – a gasit cu cale (Gal.1:15)

Consacrarea ca alegerea de a pune planul lui Dumnezeu inaintea planurilor tale

Maria si Iosif – “Ia ta roaba Domnului faca mi-se dupa cuvantul Tau!”

Consacrarea ca alegerea de a excela acolo unde te foloseste Dumnezeu

Cu darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu – Betaleel
Betaleel, Oholiab si toti barbatii iscusiti in care pusese Domnul intelepciune si pricepere, ca sa stie sa faca lucrarile randuite pentru slujba Sfantului Locas, au facut totul dupa cum poruncise Domnul. (Exod.36:1)
Cu dorinta si cu munca pentru a deveni mai bun.
Iosif: In casa lui Potifar, in temnita, in fruntea Imperiul Egiptean.
Timotei – Nu fi nepasator de darul care este in tine, care ti-a fost dat prin prorocie, cu punerea mainilor de catre ceata prezbiterilor. (1Tim.4:14)
De aceea iti aduc aminte sa inflacarezi darul lui Dumnezeu care estein tine prin punerea mainilor mele. (2Tim.1:6)

Consacrarea ca alegerea de a nu da inapoi in ciuda greutatilor si a piedicilor

David Livingstone, a fost pionier al lucrarii misionare to Africa, despre care se stie ca a mers pe jos mai bine de 29,000 mile, pe parcursul misiunii sale. Sotia lui a murit pe la inceputurile misiunii sale iar fratii scotieni I s-au opus vehement. El a slujit avand o vedere foarte slaba, pe jumatate orb. Dar erseverenta lui ne impresioneaza. Undeva pe paginile invechite ale jurnalului sau gasim scrise urmatoarele cuvinte scrise parca ca o rugaciune catre Cel Preainalt:trimite-ma oriundevei vrea, insa vino Tu cu mine! Pune pe umerii mei orice povara vei vrea, insa sustine-ma Tu! Taie-mi orice legaturi vei vrea in afara de legatura care matine langa Tine si Inima Ta!

Ce sa fac ca sa ma cansacrul lui Dumnezeu?

Dupa cum am vazut: lasa-te curatit de Cristos, Separa-te de pacat, Daruieste-te lui Dumnezeu, Cauta voi lui Dumnezeu si fa cu credinciosia slujba pe care ti-o va incredinta Dumnezeu, disciplineaza-te sa excelezi in lucrul pe care il faci, si da piedicile la o parte nu te lasa oprit de ele.

Urmarile sau beneficiile unei vieti consecrate lui Dumnezeu:

*** Nu o viata lipsita de incercari, dar o viata plina de Prezenta divina.
2 Timotei 4 16-18 La intaiul meu raspuns de aparare, nimeni n-a fost cu mine, ci toti m-au parasit. Sa nu li se tina in socoteala lucrul acesta!
17. Insa Domnul a stat langa mine si m-a intarit, pentru ca propovaduirea sa fie vestita pe deplin prin mine si s-o auda toate Neamurile. Si am fost izbavit din gura leului.
18. Domnul ma va izbavi de orice lucru rau si ma va mantui, ca sa intru in Imparatia Lui cereasca. A Lui sa fie slava in vecii vecilor!

*** Nu e o viata perfecta, desavarsita, dar e o viata traita cu scop si semnificatie.
Caci pentru mine a trai este Hristos, si a muri este un castig. (Filip.1:21)

*** Nu e o viata incununata de bogatiile acestei lumi, dar urmata de rasplata vesnica.
7. M-am luptat lupta cea buna, mi-am ispravit alergarea, am pazit credinta.
8. De acum ma asteapta cununa neprihanirii, pe care mi-o va da in „ziua aceea” Domnul, Judecatorul cel drept. Si nu numai mie, ci si tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Pastor Sorin Ignat

https://www.facebook.com/pg/ComunitateaBaptistaArad/posts

Statul american Mississippi interzice avortul după detectarea activității inimii copilului nenăscut

download

Legislativul statului american Mississippi a adoptat legea care interzice avortul după detectarea bătăilor inimii copilului nenăscut. Potrivit documentului, se admit doar excepții motivate medical, avortul fiind interzis după detectarea activității inimii, chiar și în caz de viol sau incest. Cu actuala tehnologie, activitatea inimii la nenăscut este detectată în a 6-a săptămână de sarcină, deși. potrivit ultimelor cercetări, inima începe să bată la 18 zile de la concepție.

Legea a trecut de ambele camere, iar guvernatorul republican Phil Bryant a promis că o va promulga. „Este momentul să trecem această lege în Mississippi și să terminăm cu nebunia privind momentul când începe viața”, a postat guvernatorul Bryant pe Twitter. Senatoarea  Angela Hill, unul din inițiatorii legii, a declarat după vot că „pântecul mamei trebuie să fie cel mai sigur loc din lume pentru copilul nenăscut”.

În mod cert legea va fi contestată în instanță de către susținătorii pro-avort și, probabil, aplicarea ei va fi blocată, așa cum s-a întâmplat și în cazul legii care interzice avortul după săptămâna 15 de sarcină sau cu legi similare privind interzicerea avortului după detectarea activității inimii, adoptate de legislativele din Iowa, Arkansas și Dakota de Nord, declarate neconstituționale de către instanțe federale.

Florida, Kentucky, Ohio, South Carolina și Tennessee sunt statele amerciane care se pregătesc să adopte legi care interzic avortul după detectarea activității inimii la nenăscut. Chiar dacă legile vor fi oprite de instanțele inferioare, susținătorii pro-viață își pun speranțele în victoria la Curtea Supremă, având în vedere actuala majoritate conservatoare din componența instanței supreme a SUA.

Sursă: lifenews.com

http://stiripentruviata.ro/statul-american-mississippi-interzice-avortul-dupa-detectarea-activitatii-inimii-copilului-nenascut/?


Parlamentul European cere protecție pentru homosexuali, transsexuali și intersexuali

Plenul Parlamentului European a aprobat, joi, la Strasbourg, două rezoluții care solicită mai multe politici de combatere a discriminării și de protecție a homosexualilor, transsexualilor și intersexualilor, transmite agenția EFE, anunță Agerpres.
Potrivit sursei citate, textul adoptat cere să se aprobe un nou document strategic pentru promovarea egalității în cazul persoanelor LGBTI, mai ales în ceea ce privește sănătatea și educația, și „condamnă cu tărie tratamentele și intervențiile chirurgicale de normalizare sexuală”.

Totodată, se solicită Comisiei Europene să continue campaniile de comunicare și de „sensibilizare” a opiniei publice față de persoanele LGBTI.
În plus, una dintre rezoluțiile votate de Parlamentul European „invită statele membre să asigure depatologizarea persoanelor intersexuale”.
Nu în ultimul rând,  executivului comunitar și statelor membre li se mai cere „să majoreze finanțarea acordată organizațiilor societății civile care se ocupă de persoanele intersexuale”.

Secțiuni: EXTERNE PRIMA PAGINĂ

Locații: STRASBOURG

Tip conținut: ȘTIRI

Scoţienii ar putea să-și aleagă sexul pe care îl declară la următorul recensământ.

Autorităţile din Scoţia intenţionează să schimbe modul în care oamenii îşi declară sexul în timpul următorul recensământ,  programat pentru 2021. Guvernul scoţian vrea să schimbe întrebarea cu privire la sexul respondentului pentru a include şi o opţiune de „non-binar”, pentru cei care nu se consideră nici bărbaţi nici femei.

Arhivele Naţionale din Scoţia au propus de asemenea ca oamenii să îşi poată selecta pe chestionar genul cu care se identifică, în loc de sexul biologic.

Modificările nu sunt agreate însă de membrii Comisiei de Cultură a Parlamentului Scoţian, care spun că procesul preliminar de consultare a populaţiei în privinţa modului de organizare a recensământului are „serioase deficienţe” pentru că cea mai mare parte a respondenţilor în privinţa chestiunilor legate de sex au fost aleşi exclusiv din persoane ce aparțin grupărilor LGBT.

Au fost însă şi opinii diferite printre cei chestionaţi, persoane ce făceau parte dintr-un grup de clinicieni, care au spus: „Sexul biologic este fix, nu poate fi schimbat de hormoni sau operaţii, deşi aparenţele exterioare se pot schimba.”

Victoria Quay

Joan McAlpine care este convocatoarea comisiei parlamentare, a declarat: „Am auzit  opinii puternice din care rezultă că dacă faci confuzie între sex şi identitatea de gen va deveni mult mai dificil să asiguri protecţia femeilor, conform Legii privind Egalitatea. S-a înregistrat o lipsă serioasă de consultare a grupurilor de femei, lucru care a condus la aprobarea de legislaţie care nu este potrivită scopului.”

Toţi membrii comisiei parlamentare, mai puţin trei dintre ei, au votată ca întrebarea privind sexul participantului să aibă doar două opţiuni „bărbat” şi „femeie”.

O purtătoare de cuvânt a grupării pentru drepturile femeilor,  „Scoţia pentru Femei”, a salutat decizia.

„Suntem încântate că această comisie a reafirmat că sexul este dimorf, ceea ce reflectă poziţia legală şi cea ştiinţifică.”

De la intrarea în vigoare a Legii de Recunoaştere a Genului în 2004, mai puţin de 5000 de persoane şi-au schimbat sexul în mod legal în Marea Britanie.

Sursa: christian.org.uk

https://www.stiricrestine.ro/2019/02/13/scotienii-ar-putea-sa-si-aleaga-sexul-pe-care-il-declara-la-urmatorul-recensamant/?

Jurnal de Rugăciune: Wycliffe lansează un nou proiect de traducere în Asia de Sud-Est 

În perioada, 14-20 februarie, ne rugăm pentru noi începuturi și  nevoile zilnice a misionarilor români care duc vestea bună a Evangheliei la capătul pământului prin traducerea Bibliei!

Revizuirea politicilor pentru programele de traducere a Bibliei

Rugați-vă pentru Ruben Dubei care călătorește astăzi, 14 februarie, la Budapesta, pentru a participa la o întâlnire cu reprezentanți a mai multor organizații din Alianța Globală Wycliffe. Rugați-vă pentru o călătorie sub protecția Domnului la plecare și la întoarcere. Rugați-vă pentru înțelepciune și călăuzire de la Dumnezeu în timpul întâlnirilor întrucât se vor discuta și revizui politicile pentru programele de traducere a Bibliei.

Un nou sistem pentru lucrarea cu membrii personalului

Din luna martie 2019, Wycliffe România va folosi un nou sistem pentru lucrarea cu membrii personalului. Începând cu această săptămână, Maria, coordonatorul departamentului Resurse Umane al organizației, participă la întâlniri virtuale de implementare și învățare a noului sistem. Rugați-vă ca Maria să învețe ușor noul sistem și tranziția să fie una bună.

Proiectul Traducerea Bibliei pentru Surzii din România (TBSR)

Rugați-vă pentru întâlnirea care va avea loc marți, 19 februarie, la Oradea între membrii echipei TBSR și partenerii de la Societatea Biblică a Surzilor. Scopul întâlnirii este planificarea fazei a doua a proiectului de traducere a Bibliei în limbajul semnelor românesc. Cereți-I lui Dumnezeu să binecuvânteze aceste pregătiri pentru continuarea proiectului și să ofere resursele necesare. Rugați-vă și pentru doi membri ai echipei care au participat la o conferință internațională cu lideri Surzi, ca ei să poată pune în practică ceea ce au învățat.

Începerea unui nou proiect de traducere: Asia de Sud-Est 

Rugați-vă pentru comunitatea lingvistică ce se pregătește să înceapă traducerea Bibliei. Ei mai caută încă doi lideri și șase traducători pentru a prelua proiectul. Rugați-vă pentru înțelepciune pentru a alege oamenii care să se implice. Cereți-I lui Dumnezeu să le dea unitate pe măsură ce învață principiile traducerii și încep să lucreze împreună. Ei intenționează să traducă folosind textul dintr-o limbă învecinată.  Rugați-vă pentru coordonatorii traducerii deoarece ei ajută această nouă echipă să înțeleagă procesul de traducere prin adaptare de la o limbă din apropiere. Rugați-vă pentru înțelepciune pe măsură ce trec prin anumite dificultăți legate de dialect.

Săptămâna de post și rugăciune, 18-24 februarie , pentru schimbarea conducerii Alianței: Global

Alianța Globală Wycliffe va organiza o săptămână de rugăciune și post, în perioada 18-24 februarie. Bordul de Directori al Alianței cheamă oamenii să se roage pentru acest moment crucial în procesul de selecție pentru un nou Director Executiv al Alianței. Personalul tuturor organizațiilor Alianței, alți parteneri și publicul sunt încurajați să se alăture în rugăciune și post în această săptămână. Membrii Bordului și ai Comitetului de Căutare doresc ca oamenii să asculte și să răspundă la ceea ce Dumnezeu spune comunității Alianței în această perioadă. În septembrie 2020, mandatul lui Kirk Franklin, în calitate de Director Executiv al Alianței, se va încheia. Alianța sărbătorește bunătatea lui Dumnezeu expusă prin conducerea vizionară a lui Kirk din 2008 până acum.

Pregătiri pentru publicare: Asia de Sud

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru o inițiativă care facilitează traducerea Bibliei între partenerii din Asia de Sud. În 2019, mai mult de 25 de Noi Testamente se află în etapele finale de pregătire înainte de publicare. Rugați-vă ca Dumnezeu să asigure  finanțare pentru ultimele verificări și publicarea finală. Rugați-vă pentru claritate și râvnă pentru personalul care efectuează verificările finale. Rugați-vă ca Dumnezeu să călăuzească comunitățile lingvistice și liderii creștini în timp ce planifică și se pregătesc pentru activitățile pentru Scriptura în folosință.

Slujire în două roluri: Global

Rugați-vă pentru traducătorii Bibliei și personalul de sprijin care trebuie să aibă grijă de părinții în vârstă sau de membrii bolnavi ai familiei, pe lângă slujirea lor în traducerea Bibliei. Rugați-vă ca Dumnezeu să-i întărească și să le dea înțelepciune cum să-și gestioneze timpul. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea bucurie în slujirea familiilor lor și să le asigure resurse pentru cheltuielile suplimentare privind îngrijirea medicală. Rugați-vă ca acești membri să aibă timp suficient pentru a-și face bine lucrarea, în timp ce se îngrijesc și de membrii familiei

Sursa: Wycliffe România

https://www.stiricrestine.ro/2019/02/14/jurnal-de-rugaciune-wycliffe-lanseaza-un-nou-proiect-de-traduc

Înapoi sus
Tinerețe în cuvânt

„Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale!”

Ana-Maria Negrilă

Universul între paginile unei cărți

Nervi de Sezon

Blog Filozofic

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

Agora Christi

Blog evanghelic de teologie publica

Alteritas

cu Dănuț Jemna

Pagina creștină

Simion Ioanăș

Danut Tanase

E viată pe pământ!

danielmiclea

Inca un gand

Aradul Evanghelic

... pentru arădeni şi despre arădeni...şi nu numai!

barzilaiendan.wordpress.com/

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

Nickbags

Har si Pace

Vrăbiuțe

Cip! Cip!

Bogdan DUCA

Pentru ca în viitor nu vreau să se spună "Acele timpuri au fost întunecate pentru că până și el a tăcut"...

ARMONIA MAGAZINE - USA

Locul in care te intalnesti cu CREDINTA.

Mana Zilnica

Mana Zilnica

Life Mission

"Ceea ce face farmecul unui om este bunatatea lui"

Ciprian I. Bârsan

...din inima pentru tine

Informatii si mesaje

Pecetea Dumnezeului Celui Viu primită de către Maria Divinei Milostiviri în mesajele de la Sfânta Treime și Fecioara Maria

Bucuresti Evanghelic

A topnotch WordPress.com site

Misiunea Genesis

Susținem misionari și proiecte de misiune peste tot în lume

Marius Cruceru

...fără cravată

Cu drezina

de Teofil Stanciu

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

Miere și migdale

Luați cu voi ... puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale - Geneza 43:12

Noutati Crestine

Ca sa stii!

PERSPECTIVE CRESTINE

Gânduri către o altă lume...

Creştinul azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

Persona

Blog of Danut Manastireanu

Revista ARMONIA - Saltmin Media

Hrană pentru minte și lumină pentru suflet

Moldova Creștină

Răspunsuri relevante și actuale din Biblie

EvangheBlog - Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)

%d blogeri au apreciat: