REVELAŢIE

download

REVELAŢIE.

I. Ideea revelaţiei

Termenul „a revela”, din lat. revelo, este redarea obişnuită a termenului ebr. gala şi a celui gr. apokalypto (subst. apokalypsis, care îi corespunde lui gala din LXX şi din NT. Atât gala,apokalypto, cât şi revelo exprimă deopotrivă aceeaşi idee – aceea de a dezvălui ceva ascuns, cu scopul de a fi văzut şi cunoscut ca atare. Prin urmare, când Biblia vorbeşte despre revelaţie, ideea pe care intenţionează să o confere este aceea de Dumnezeu Creator, care le dezvăluie în mod activ oamenilor puterea, gloria, natura, şi caracterul, voinţa, calea şi planurile Lui – pe scurt, pe Sine Însuşi, pentru ca oamenii să-L cunoască. Vecabularul revelaţional este foarte amplu în ambele Testamente, cuprinzând noţiunea de a clarifica lucruri obscure, de a aduce la lumină lucruri ascunse, de a arăta semne, a rosti cuvinte şi de a face persoanele care sunt obiectul acelei revelaţii, să audă, să perceapă, să înţeleagă, şi să cunoască. Nici unul din termenii VT nu este un termen specific teologic – fiecare din ei are utilizarea sa profană – însă în NT apokalypto şi apokalypsis sunt termeni folosiţi numai în context teologic, neapărând şi o utilizare obişnuită, profană a acestora, chiar şi acolo unde, poate ar fi fost de aşteptat (cf. 2 Corinteni 3:13 ş.urm.), ceea ce denotă că pentru scriitorii NT ambii termeni deţineau un statut de termeni cvasiconsacraţi.

Alţi termeni din NT care exprimă ideea revelaţiei sunt phaneroo, a manifesta a clarifica;epiphaino „a arăta” (subst. epiphaineia, „manifestare”); deiknuo, „a arăta”; exegomai, „a dezvălui, a explica prin naraţiune”, cf. Ioan 1:18; chrematizo, „a povăţui, a dojeni, a avertiza” (folosit în greaca laică, în oracolele divine, cf. Arnt, MM, s.v.; substantiv,chrematismos, „răspuns al lui Dumnezeu”, Romani 11:4).

Din punctul de vedere al conţinului ei, revelaţia divină este atât indicativă cât şi imperativă precum şi normativă din toate punctele de vedere. Dezvăluirile pe care le face Dumnezeu sunt efectuate de fiecare dată în contextul solicitării încrederii şi a supunerii faţă de cele dezvăluite – reacţie pe deplin determinată şi controlată chiar de conţinutul revelaţiei. Cu alte cuvinte, revelaţia lui Dumnezeu îi parvine omului nu ca o informaţie fără obligaţie, ci ca o regulă obligatorie în ceea ce priveşte credinţa şi conduita. Viaţa omului trebuie să fie guvernată nu de toane şi de fantezii personale, nici de bâjbâiri cu privire la lucrurile divine nerevelate, ci de o credinţă plină de reverenţă a ceea ce Dumnezeu i-a spus, care să conducă la o conformare conştientă cu toate imperativele pe care le conţine revelaţia (Deuteronom 29:29).

Revelaţia are două puncte centrale: (1) scopurile lui Dumnezeu; (2) persoana lui Dumnezeu.

Pe de o parte, Dumnezeu le spune oamenilor despre Sine Însuşi – cine este El, ce a făcut, ce face şi va face, precum şi ceea ce cere El de la ei. Astfel El S-a încrezut în Noe, în Avraam, şi Moise, spunându-le ceea ce plănuise El şi care avea să fie rolul lor în planul Lui (Geneza 6:13-21; 12:1 ş.urm.; 15:3-21; 17:15-21; 18:17 ş.urm.; Exod 3:7-22). Apoi, El a enunţat în faţa lui Israel legile şi promisiunile legământului Lui (Exod 20-23 etc.; Deuteronom 4:13 ş.urm.; 28 etc.; Psalmul 78:5 ş.urm.; 149:19). El a dezvăluit scopurile Lui prorocilor (Amos 3:7). Cristos le-a spus ucenicilor Săi „tot ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15:15) şi le-a promis că Duhul Sfânt va completa lucrarea de instruire a lor (Ioan 16:12 ş.urm. Dumnezeu i-a revelat lui Pavel „taina” planului Său etern în Cristos (Efeseni 1:9 ş.urm.; 3:3-11). Cristos i-a revelat lui Ioan „lucrurile care au să se întâmple în curând” (Apocalipsa 1:1). Din acest punct de vedere, ca dezvăluire exactă de către Dumnezeu a planului şi a lucrării Lui de mântuire, Pavel denumeşte Evanghelia „adevărul” în contrast cu rătăcirea şi minciuna (2 Tesaloniceni 2:11-13; 2 Timotei 2:18; etc.). Aceasta este originea expresiei „adevăr revelat” folosită în teologia creştină pentru a denota ceea ce le-a spus Dumnezeu oamenilor despre Sine.

Pe de altă parte, când Dumnezeu le trimite oamenilor Cuvântul Său El de asemenea îi confruntă cu Sine. Biblia nu concepe revelaţia ca o simplă difuzare de informării, garantate în mod divin, ci ca pe o venire personală a lui Dumnezeu la oameni (cf. Geneza 35:7; Exod 6:3; Numeri 12:6-8; Galateni 1:15 ş.urm.). Aceasta este lecţia care trebuie învăţată din teofaniile Vechiului Testament (cf. Exod 3:2 ş.urm.; 19:11-20; Ezechiel 1, etc.) şi din rolul jucat de enigmaticul înger (mesager) al lui Iahve care este o manifestare atât de evidentă a lui Iahve Însuşi (cf. Geneza 16:10; Exod 3:2 ş.urm.; Judecători 13:9-23), şi anume, lecţia prin care învăţăm că Dumnezeu nu reprezintă doar autorul şi subiectul acestor mesaje, ci că El este propriul Său mesager. Când un om întâlneşte Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cât de ocazională sau de incindentală ar fi întâlnirea respectivă, Dumnezeu îl întâlneşte pe omul acela, adresându-i Cuvântul în mod personal, şi solicitându-l să-I dea un răspuns personal Lui ca autor.

În general teologii protestanţi mai vechi au analizat revelaţia în lumina comunicării de către Dumnezeu a adevărurilor cu privire la Sine Însuşi. Desigur că ei au ştiut că Dumnezeu este autorul istoriei biblice şi că acum El îi luminează pe oameni pentru ca ei să accepte mesajul biblic, dar ei au tratat această istorie în funcţie de providenţă, iar mesajul biblic în funcţie de iluminare, nelegând conceptul revelaţiei de nici unul din aceste două elemente. Centrul doctrinei revelaţiei văzute de ei era Biblia; ei au conceput Sfânta Scriptură ca adevărul revelat în scris, iar revelaţia ca activitatea divină care a condus la producerea ei. Ei au corelat revelaţia cu inspiraţia, definind-o pe prima ca o comunicare a lui Dumnezeu adresată scriitorilor biblici care au redat un adevăr cu privire la El, adevăr care în alte condiţii ar fi fost inaccesibil; în acelaşi timp, inspiraţia au definit-o ca o împuternicire dată de Dumnezeu de a scrie totul în mod real, în conformitate cu voinţa Lui. (Această formulare îşi găseşte, evident, rădăcinile în cartea lui Daniel: cf. Daniel 2:19, 22, 28 ş.urm., 47; 7:1; 10:1; 12:4.)

Mulţi teologi moderni care reacţionează împotriva acestei concepţii sub presiunea unei presupuse necesităţi de a abandona conceptul de Scriptură ca adevăr revelat, vorbesc despre revelaţie ca fiind doar istoria biblică dirijată de Dumnezeu şi o acţiune prin care El i-a făcut pe oameni conştienţi de prezenţa, de activitatea şi de cerinţele Sale. Centrul doctrinei cu privire la revelaţie este deplasat astfel la istoria răscumpărării pe care o consemnează Biblia. Împreună cu aceasta se asociază şi afirmaţia că nu există, la drept vorbind, un adevăr comunicat („o revelaţie prepoziţională”) de la Dumnezeu; revelaţia este, în esenţă, neverbală în caracter. Dar aceasta înseamnă că ideea biblică despre Dumnezeu care vorbeşte (actul revelator cel mai obişnuit şi cel mai fundamental pe care I-l atribuie Scriptura) este doar o metaforă derutantă; ceea ce pare implauzibil. Bazat pe acestea, se mai susţine că Biblia nu este propriu-zis, revelaţie, ci o reacţie umană la revelaţie. Această ipoteză pare, oricum, nebiblică întrucât NT citează constant afirmaţii din VT – profetice, poetice, juridice, istorice, faptice şi de avertizare – ca afirmaţii ale lui Dumnezeu, pline de autoritate (cf. Matei 19:4 ş.urm.; Faptele Apostolilor 4:25 ş.urm.; Evrei 1:5 ş.urm.; 3:7 ş.urm.; etc.). Punctul de vedere biblic este că Dumnezeu Se revelează atât prin fapte cât şi prin cuvinte, întâi concepând istoria răscumpărării, apoi, inspirând o relatare explicativă scrisă a acelei istorii, pentru a da generaţiilor ulterioare „înţelepciunea care duce la mântuire” (2 Timotei 3:15 ş.urm.; 1 Corinteni 10:11; Romani 15:4), şi în final, luminându-i pe oamenii din toate epocile să discearnă semnificaţia şi să recunoască autoritatea revelaţiei astfel date şi consemnate (cf. Matei 16:17; 2 Corinteni 4:6). Aşadar, accentele pozitive în cele două grupuri de idei prezentate anterior în contrast sunt mai curând complementare decât contradictorii; ambele trebuie combinate pentru a acoperi întregul domeniu al coneptului biblic cu privire la revelaţie.

II. Necesitatea revelaţiei

Biblia implică pe tot cuprinsul ei că Dumnezeu trebuie să Se dezvăluie pe Sine pentru ca oamenii să ajungă să-L cunoască. Conceptul aristotelian cu privire la un Dumnezeu inactiv pe care oamenii pot să-L descopere pe baza unui argument, este cu totul nebiblic. Este nevoie întâi de o iniţiativă revelatoare, deoarece Dumnezeu este transcendent. În starea Lui de existenţă El este atât de departe de om, încât acesta nu poate să-L vadă (Ioan 1:18; 1 Timotei 6:16; cf. Exod 33:20) nici să-L găsească în urma căutării (cf. Iov 11:7; 23:3-9), şi nici să-I ghicească gândurile (Isaia 55:8 ş.urm.). Prin urmare, chiar dacă omul nu ar fi păcătuit, el nu ar fi putut să-L cunoască pe Dumnezeu fără revelaţie. Citim, de fapt, cum Dumnezeu îi vorbea lui Adam în Eden înainte de Cădere (Geneza 2:16). Există, totuşi încă un motiv pentru care cunoaşterea omului trbuie să depindă de iniţiativa revelatoare a lui Dumnezeu. Omul este păcătos. Capacitatea lui de a percepe în domeniul lucrurilor divine a fost redusă atât de mult de către Satan (2 Corinteni 4:4) şi de păcat (cf. 1 Corinteni 2:14), iar mintea lui este atât de preposedată de propria sa „înţelepciune” imaginată, care este contrară adevăratei învăţături a lui Dumnezeu (Romani 1:21 ş.urm.; 1 Corinteni 1:21), încât este peste puterile lui normale să-L înţeleagă pe Dumnezeu, oricum i-ar fi prezentat El. De fapt, după cum spune Pavel, Dumnezeu Se prezintă în mod constant fiecărui om, prin lucrarea creaţiei Sale precum şi prin providenţa Sa (Romani 1:19 ş.urm.; Faptele Apostolilor 14:17; cf. Psalmul 19:1 ş.urm.), şi prin manifestările spontane ale conştiinţei naturale (Romani 2:12-15; cf. 1:32), totuşi El nu este recunoscut sau cunoscut. Presiunea acestei continue autodezvăluiri din partea lui Dumnezeu generează idolatrie, deoarece în perversitatea ei mintea căzută caută să stingă lumina întorcându-se la întuneric (Romani 1:23 ş.urm.; cf. Ioan 1:5), însă ea nu duce la cunoaşterea lui Dumnezeu sau la o viaţă de evlavie. „Revelaţia generală” a lui Dumnezeu, după cum este numită de obicei) cu privire la eternitatea, la puterea şi la gloria Lui (Romani 1:20; cf. Psalmul 19:1), bunătatea Sa faţă de oameni (Faptele Apostolilor 14:17), Legea Lui morală (Romani 2:12 ş.urm.), cererea Lui ca oamenii să I se închine şi să I se supună (Romani 1:21) nu fac decât să-i lase pe oameni „fără nici o scuză” pentru „nelegiuirea şi răutatea” lor (Romani 1:18-20).

Aceasta arată că necesitatea omului căzut de a primi o revelaţie merge dincolo de Adam în două privinţe. În primul rând, el are nevoie de revelaţia lui Dumnezeu ca şi Cel care are capacitatea de a mântui şi de a reface, Cel care îşi arată mila faţă de păcătoşi. Revelaţia lui Dumnezeu prin creaţie şi prin conştiinţă vorbeşte despre lege şi despre judecată (Romani 2:14 ş.urm.; 1:32), însă nu despre iertare. În al doilea rând, presupunând că Dumnezeu oferă o astfel de revelaţie (Biblia reprezintă o lungă proclamaţie pe care o face El), omul căzut are totuşi nevoie de o iluminare spirituală, înainte de a putea percepe revelaţia, în caz contrar, el o va perverti, după cum a pervertit revelaţia Sa naturală. Iudeii au avut o revelaţie a milei Lui în VT, care i-a îndreptat spre Cristos, dar pe majoritatea inimilor lor a existat un văl, care i-a împiedicat să înţeleagă (2 Corinteni 3:14 ş.urm.), astfel au căzut victime ale unei interpretări legaliste a acesteia (Romani 9:31-10:4). Chiar şi Pavel, care ne atrage atenţia asupra acestor adevăruri, cunoscuse Evanghelia creştină înainte de convertirea lui – şi a încercat să o nimicească; până când „Dumnezeu a găsit cu cale… să descopere în mine pe Fiul Său” – în, adică printr-o iluminare lăuntrică, – abia atunci a recunoscut-o Pavel ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Necesitatea iluminării divine pentru a le descoperi oamenilor realitatea, autoritatea şi semnificaţia revelaţiei date în mod obiectiv şi pentru a-i ajuta să-şi modeleze viaţa conform ei este indicată ocazional în VT (Psalmul 119:12, 27, etc.; Ieremia 31:33 ş.urm.); în NT este subliniată cel mai mult de Pavel şi în învăţăturile lui Cristos consemnate de evanghelişti (Matei 11:25; 13:11-17; Ioan 3:3 ş.urm.; 6:44 ş.urm., 63 ş.urm.; 8:43-47; 10:26 ş.urm. cf. 12:37 ş.urm.).

III. Conţinutul revelaţiei

a)Vechiul Testament

Fundamentul şi cadrul concepţiei religioase a poporului Israel a fost legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat între El şi sămânţa lui Avraam (Geneza 17:1 ş.urm.) Un *legământ este o relaţie definită a unei promisiuni şi a unei obligaţii care leagă două părţi între ele. Acest legământ era o impunere împărătească prin care Dumnezeu S-a declarat Dumnezeul neamului lui Avraam, dându-i acestuia, aşadar, autoritatea de a-L numi Dumnezeul nostru şi Dumnezeul meu.

Faptul că Dumnezeu Şi-a făcut cunoscut numele (Iahve) în poporul Israel (Exod 3:11-15; 6:2 ş.urm.; prin exegeză, cf. J.A. Motyer, The Revelation of the Divine Name, 1960) a fost o mărturie a relaţiei Sale. „Numele” reprezintă tot ceea ce este o persoană, şi faptul că Dumnezeu le-a spus israeliţilor numele Său, a însemnat că aşa cum era El, în toată puterea şi gloria Sa, El angaja pe Sine Însuşi pentru ei şi pentru bunăstarea lor. Scopul pe care l-a avut relaţia dintre El şi Israel era chiar perfectarea relaţiei; şi anume, ca Dumnezeu să binecuvânteze sămânţa lui Avraam cu plinătatea darurilor Sale, şi ca sămânţa lui Avraam să-l binecuvânteze în mod desăvârşit pe Dumnezeu printr-o închinare şi o supunere perfectă. Prin urmare, Dumnezeu a continuat să Se descopere acestei colectivităţi de care era unit prin legământ, şi a realizat această descoperire prin cuvintele Legii şi a promisiunii Sale, precum şi prin faptele Sale cu caracter de răscumpărare înfăptuite de El ca Domn al istoriei, pentru realizarea acestei escatologii a legământului.

Dumnezeu a făcut caracterul împărătesc al legământului Său şi mai explicit pe Mt. Sinai, unde după ce Şi-a arătat în mod dramatic forţa Lui salvatoare în exodul din Egipt, a fost recunoscut oficial ca Suveranul lui Israel (Exod 19:3-8; Deuteronom 33:4 ş.urm.), şi a promulgat Legea legământului, prin gura lui Moise, prototipul prorocului (cf. Deuteronom 18:15), arătând clar că pentru a beneficia de binecuvântările legilor legământului ei trebuiau să le respecte (Exod 19:5; cf. Levitic 26:3 ş.urm.; Deuteronom 28). Aceste legi au fost puse în scris, în primul rând Decalogul, chiar de către Dumnezeu (Exod 24:12; 31:18; 32:15 ş.urm.), iar întregul cod, ulterior, de către Moise, dictat de Dumnezeu, (Exod 34:27 ş.urm.; Deuteronom 31:9 ş.urm., 24 ş.urm.; cf. Exod 24:7). Este demn de remarcat că Dumnezeu a vorbit ulterior prin Osea despre întreaga scriere a Legii ca fiind opera Sa, deşi după tradiţie, Legea i-a fost atribuită în unanimitate lui Moise (Osea 8:12); iată câteva fundamentări ale ideii *inspiraţiei biblice. Odată scrisă, Legea a fost considerată ca o revelaţie definitivă şi permanent valabilă a voinţei lui Dumnezeu cu privire la viaţa poporului Său, iar preoţii au avut responsabilitatea permanentă de a învăţa poporul această Lege (Deuteronom 31:9 ş.urm.; cf. Neemia 8:1 ş.urm.; Hagai 2:11 ş.urm.; Maleahi 2:7 ş.urm.).

Dumnezeu le-a interzis israeliţilor să practice vrăjitoria şi farmecele pentru a dobândi o orientare în problemele lor cotidiene, cum făcea canaaniţii (Deuteronom 18:9 ş.urm.; ei trebuiau să caute călăuzirea numai de la El (Isaia 8:19). El le-a promis o succesiune de proroci, bărbaţi în a căror gură El avea să pună chiar cuvintele Lui (Deuteronom 18:18; cf. Ieremia 1:9; 5:14; Ezechiel 2:7; 3:11; Numeri 22:35. 38; 23:5), pentru a da poporului său călăuzirea periodică necesară (Deuteronom 18:15 ş.urm.). Prorocii din Israel au îndeplinit o lucrare de slujire de importanţă vitală. La porunca lui Iahve, marii proroci au rostit cuvântul lui Dumnezeu şi au dat o interpretare gândirii Lui atât înaintea împăraţilor cât şi a poporului; ei au expus şi au aplicat Legea Lui, pledând pentru pocăinţă şi ameninţând cu judecata în numele Lui şi declarând totodată ce avea să facă El în judecată, precum şi în împlinirea escatologici legământului prin instaurarea Împărăţiei Lui după terminarea judecăţii. Este posibil ca prorocii să mai fi avut şi rolul de prevăzători, de bărbaţi care au putut să dea răspunsuri de la Dumnezeu oamenilor care puneau întrebări specifice cu privire la călăuzire şi la viitor (cf. 1 Samuel 9:6 ş.urm.; 28:6-20; 1 Împăraţi 22:5 ş.urm.; vezi A.R. Johnson, The Cultic Prophet in Ancient Israel, 1944). Un alt mijloc de călăuzire în poporul lui Israel înainte de perioada de exil a fost tragerea sacră la sorţi, *Urim şi Tumim, îndeplinită de preoţi (Deuteronom 33:8 ş.urm.; cf. 1 Samuel 14:36-42; 28:6). Călăuzirea divină cu caracter general pentru viaţă era de asemenea furnizată şi cu ajutorul maximelor rostite de „înţelepţi”, a căror înţelepciune se considera că vine de la Dumnezeu (cf. Proverbe 1:20; 8).

Pe lângă aceste mijloace de comunicare verbală sau cvasiverbală provenită de la Dumnezeu, Israel a mai cunoscut anumite manifestări teofanice şi experimentale care au marcat apropierea lui Dumnezeu: *„gloria” (cf. Exod 16:10; 40:43; Numeri 16:19; 1 Împăraţi 8:10 ş.urm.; Ezechiel 1 etc.); vijelia (Psalmul 18:6-15;29); vederea „feţei” Lui şi bucuria cauzată de „prezenţa” Sa la care au aspirat închinătorii credincioşi (Psalmul 11:7; 16:11; 17:15; 51:11.).

În revelaţia lui Dumnezeu din VT principalele accente se pun pe următoarele: a) unicitatea lui Dumnezeu, în calitate de Creator şi Conducător al tuturor lucrurilor; b) sfinţenia Lui, adică totalitatea caracteristicilor Sale copleşitoare care îl separă de om – majestatea, măreţia şi puterea pe de o parte, şi puritatea, dragostea faţă de neprihănire precum şi ura faţă de nelegiuire, pe de altă parte; c) credincioşia legământului Lui, răbdarea, compasiunea, şi loialitatea manifestată în împlinirea scopurilor Sale faţă de poporul cu care a încheiat un legământ.

b) Noul Testament

În NT Cristos şi apostolii sunt organele care transmit noua revelaţie, corespunzătoare lui Moise şi prorocilor din escatologia legământului VT. Împlinirea escatologici legământului VT se găseşte în Împărăţia lui Cristos şi în speranţa creştină a slavei. Dumnezeul VT este revelat ca şi Treimea, întâi prin venirea lui Cristos, apoi prin cea a Duhului Sfânt, şi prin dezvăluirea scopului divin de răscumpărare, în care colaborează toate cele trei Persoane ale Dumnezeirii (cf. Efeseni 1:3-14; Romani 8). Două evenimente care vor aduce planul lui Dumnezeu cu privire la istoria omenirii la punctul culminant sunt descrise ca acte de revelaţie care se vor împlini în viitor (apariţia lui Anticrist, 2 Tesaloniceni 2:3,6, 8, şi cea a lui Cristos, 1 Corinteni 1:7; 2 Tesaloniceni 1:7-10; 1 Petru 1:7,13). NT afirmă că revelaţia din VT a crescut în două aspecte principale:

(i) Revelaţia lui Dumnezeu în Cristos. NT afirmă că „…Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul” (Evrei 1:1 ş.urm.). Aceasta este revelaţia finală şi supremă a lui Dumnezeu, ultimul Său cuvânt adresat omului. Prin cuvintele şi faptele Sale, prin caracterul general al vieţii şi al lucrării Sale de slujire, Isus Cristos L-a revelat în mod perfect pe Dumnezeu (Ioan 1:18; 14:7-11). Viaţa Lui personală a fost o perfectă revelare a caracterului lui Dumnezeu; căci Fiul este chipul lui Dumnezeu (2 Corinteni 4:4; Coloseni 1:15; Evrei 1:3), logos-ul („Cuvântul” Lui care este Cel care exprimă gândirea Lui (Ioan 1:1 ş.urm.), în care, întrupat, a locuit toată plinătatea divină (Coloseni 1:19; 2:9). Tot astfel, lucrarea mesianică a revelat în mod perfect scopul mântuitor al lui Dumnezeu; căci Cristos este înţelepciunea lui Dumnezeu (1 Corinteni 1:24), prin care ca şi Mijlocitor (1 Timotei 2:5), sunt împlinite toate planurile de mântuire ale lui Dumnezeu şi în care se găseşte toată înţelepciunea de care are nevoie omul pentru a fi mântuit (Coloseni 2:3; 1 Corinteni 1:30; 2:6 ş.urm.). Revelaţia Tatălui prin Fiul, pe care iudeii L-au condamnat ca impostor şi hulitor, pentru că afirmase că este Fiul lui Dumnezeu, constituie o temă majoră în Evanghelia lui Ioan.

(ii) Revelaţia planului lui Dumnezeu prin Cristos. Pavel afirmă că „taina” voinţei lui Dumnezeu de a mântui Biserica şi de a restaura universul prin Cristos este dezvăluită acum, după ce a fost ţinută ascunsă până la vremea întrupării (Romani 16:25; 1 Corinteni 2:7-10; Efeseni 1-9 ş.urm. 3:3-11; Coloseni 1:19 ş.urm.). El arată felul în care această revelaţie abrogă vechiul zid de despărţire dintre iudei şi Neamuri (Romani 3:29 ş.urm.; 9-11; Galateni 2:15-3:29; Efeseni 2:11-3:6); în mod similar, scriitorul Espistolei către evrei arată felul în care ea desfiinţează vechiul cult ebraic preoţesc şi sacrificial (Evrei 7-10).

IV. Natura revelaţiei

Din cele menţionate mai sus este dar că Biblia concepe revelaţia ca o comunicare verbală primordială şi fundamentală – tora (învăţătura, instrucţiunile, legea) sau debarim (cuvintele) lui Dumnezeu în VT, şi logos-ul, sau rhema „cuvântul”, sau „rostirea” Lui în NT. Concepţia despre Dumnezeu aşa cum este revelat în acţiunile Sale este de ordin secundar, şi pentru a fi validată, ea depinde de supoziţia unei revelaţii verbale. Căci oamenii pot „şti că El este Iahve” văzând lucrările Lui în istorie, numai dacă El vorbeşte pentru a arăta în mod clar că acestea sunt lucrările Lui, şi pentru a explica însemnătatea lor. Tot astfel, oamenii nu ar fi putut să ghicească niciodată cine este şi ce reprezintă Isus din Nazaret, dacă nu ar fi existat declaraţiile lui Dumnezeu din VT cu privire la El, precum şi mărturia personală a lui Isus din NT (cf. Ioan 5:37-39; 8:13-18). (*INSPIRAŢIE, *PROROCIE).

BIBLIOGRAFIE

Arndt; Oepke, TDNT 3, p. 563-592; C.F.D. Moule, IDE 4, p. 54-58; B.B. Warfield, TheInspiration and Authority of the Bible, 1951; H.H. Rowley, The Faith of Israel, 1956; L. Kohler,Old Testament Theology, E.T. 1953; H.W. Robinson, Inspiration and Revelation in the Old Testament, 1946; E. F. Scott, Revelation in the New Testament, 1935; J. Orr, Revelation and Inspiration, 1910; B. Ramm, Special Revelation and the Word of God, 1961; G. C. Berkouwer,General Revelation, 1955 J.I.P.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/08/revelatie.html

Presa elenă: Preot ortodox grec bătut de migranți sirieni chiar în curtea Bisericii

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   EXTERNE    /   Actualizat: Marţi, 08 ianuarie 2019, 18:20  

Presa elenă: Preot ortodox grec bătut de migranți sirieni chiar în curtea Bisericii

Un preot ortodox grec a fost bătut de doi migranți sirieni,chiar în fața bisericii sale. Incidentul relatat de ziarul elen  Proto-Thema a avut loc vineri, într-un cartier din Atena, scrie breitbart.com.
Preotul a observat că migranții și-au parcat motocicletele în curtea Bisericii Sfântul Nicolae din Patisia și a mers să le spună că nu le pot lăsa acolo.
După un schimb de replici între preot și cei doi migranți, aceștia din urma ar fi început să-l lovească pe preot și apoi au fugit. Poliția a arestat inițial doi suspecți, pe care i-a dus la secție pentru investigații, dar ulterior i-a lăsat să plece din cauza lipsei dovezilor. Conform presei elene, la scurt timp, autorii reali ai atacului s-au predat autorităților.
Incidentul are loc la câteva luni după distrugerea unei cruci de piatră, în insula Lesbos, după ce mai multe ONG-uri de stânga au cerut autorităților locale să o dea jos, susținând că acest simbol creștin promovează „ura” împotriva migranților musulmani de pe insulă.
În ultimii ani, în mai multe țări europene violența migranților împotriva creștinilor  a devenit o problemă majoră.
CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/externe/Presa-elena-Preot-ortodox-grec-batut-de-migranti-sirieni-chiar-in-curtea-Biserici

Dorința inimii tale

 

 

 

 

 

 

,,În sfârșit, a venit timpul!’’. Soția mea a simțit că trebuie să meargă la spital pentru un consult. După ce au venit rezultatele analizelor, ea a exclamat: ,,Vom avea un copil, primul nostru copil!’’. A fost o veste care m-a umplut de bucurie, însă ceea ce a făcut ca acest moment să fie atât de frumos, a fost rezultatul unei lungi așteptări de 19 ani.

Timp de 19 ani, de la căsătoria noastră, am slujit Domnului în biserică, în ascultare, ne-am păstrat credința că Dumnezeu își va respecta promisiunea, împlinindu-ne dorința inimii:

,,…şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.’’

(Psalmul 37:4)

Toate acestea sunt acum în trecut, dar imaginea acelui moment este vie. Am văzut cum frații și prietenii noștri și-au început viața de familie, au avut fiecare primul copil, însă noi trăiam tot timpul cu gândul că după 19 ani nu avem copii. A fost dureros, fiind mereu în preajma copiilor altor familii din Biserică, mai ales când bătrânii mă întrebau: ,,Deci, când veți avea și voi copiii voștri?”

Numai cineva care a trecut prin asta poate înțelege cu adevărat jena și durerea. Dar a fost și pentru noi un început!

În timpul unei plimbări de dimineață, m-am rugat: „Doamne, dacă nu ne dai un copil, atunci te rog să ne iei dorința de a avea copii, din inimile noastre!” Însă nu a luat dorința această niciodată, am simțit cum Dumnezeu vrea să îmi vorbească.

După mai multe pierderi de sarcină, speranța mi-a izbucnit în inimă în acea zi și simțeam că soția mea era însărcinată acum. Am venit acasă și am împărtășit cu ea promisiunea făcută de Dumnezeu prin versetul din Hagai 2:19, pe care l-am citi, am împărtășit, de asemenea, și unor prieteni. În câteva săptămâni am refăcut testul de sarcină, era ajunul Crăciunului și da, soția mea chiar a fost însărcinată! Și ca să fim și mai siguri că Dumnezeu a vorbit, perioada se potrivea cu ziua în care Dumnezeu mi-a pus în minte ultima parte a versetului 19 din Hagai capitolul 2.

Privind în urmă în acești 19 ani, îmi dau seama că, deși au fost ani grei, Dumnezeu ne-a dat bucurie, dar cel mai important, o legătură care nu poate fi ruptă, o legătură între o familie și Dumnezeul lor.

Așadar, dacă ai o dorință a inimii care pare imposibilă, dacă e după voia Domnului, nu îți pierde credința, Dumnezeu îți va răspunde la timpul hotărât de El.

Gene Markland |CBN Devotions

https://www.stiricrestine.ro/2019/01/08/dorinta-inimii-tale

Cea mai mare biserică din Orientul Mijlociu inaugurată în Egipt

An army soldier walks near workers cleaning the interior of the new Coptic Cathedral of the Nativity in the New Administrative Capital (NAC) east of Cairo, Egypt Jan. 3, 2019. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Crăciunul anului 2019 este unul deosebit și va rămâne în istorie prin sfințirea celei mai mari biserici din Orientul Mijlociu. (Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc vechi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie).

Papa Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt a inaugurat Catedrala Nașterii lui Hristos în timpul liturghiei de Crăciun. La celebrare a fost prezent și președintele Abdel Fattah el-Sisi.

Clădirea catedralei este un cadou pentru Biserică din partea președintelui el-Sisi. El a ordonat construcția catedralei în 2017 ca parte a unei noi capitale care se construiește în afara orașului Cairo. El a spus că noua biserică ar trebui considerată „un mesaj al păcii și al iubirii față de lume”.

Joel Rosenberg a condus o delegație evanghelică la dedicarea catedralei.

„Cred că ceea ce am văzut aici este de importanță istorică. Este revoluționar faptul că un președinte musulman din cea mai mare țară arabă din lume a construit cea mai mare biserică din Orientul Mijlociu, oferind-o în dar creștinilor din Egipt. Nu am mai văzut ceva asemănător în istorie. Cred că președintele el-Sisi vrea să trimită un mesaj nu numai poporului său, ci tuturor musulmanilor, că musulmanii și creștinii pot coexista împreună”, a spus Roseberg.

Pe twitter, președintele Trump a lăudat și el mișcarea lui el-Sisi spre un viitor mai incluziv. Johnnie Moore este de aceeași părere, și îl vede pe președintele el-Sisi conducând o nouă mișcare spirituală în Orientul Mijlociu.

„Un verset din Biblie spune că ceea ce dușmanul a intenționat spre rău, Dumnezeu a folosit spre bine. Terorismul teribil din ultimul deceniu, cu apogeul în 2014 și 2015 din cauza grupării ISIS, a creat un teren fertil pentru ca un nou spirit de toleranță să crească în întreaga regiune și există și lideri care să faciliteze acest lucru”, a spus Moore.

Reverendul Andrea Zaki, președintele Bisericilor Protestante din Egipt, a spus că Egiptul cum este prezentat în presă, nu este întreaga poveste.

„Cred că Egiptul este în mișcare. Schimbarea nu se întâmplă ca pe computer – faci un click și ai un ecran nou într-o secundă. Cultura, obiceiurile, națiunile, economia – toate acestea au nevoie de mai mult timp ca să se schimbe. Însă putem deja să vedem și să simțim schimbările”, a declarat Rev. Zaki pentru CBN News.

Delegația evanghelică s-a întâlnit și cu Papa Tawadros, conducătorul celei mai numeroase biserici creștine din Orientul Mijlociu, și cu alți lideri evanghelici. Ei au împărtășit aceleași păreri.

„Răspunsul pe care l-am primit în mod repetat, este faptul că există încă provocări, dar că situația este mult mai bună decât cea de sub conducerea lui Sadat, a lui Mubarak și sigur mult mai bună decât situația din timpul Frăției Musulmane”, a spus Rosenberg. „Suntem încurajați, dar vom continua să luptăm pentru o schimbare și mai mare.”

Sursa: CBN News

https://www.stiricrestine.ro/2019/01/08/cea-mai-mare-biserica-din-orientul-mijlociu-inaugurata-in-egipt

Semnificația Crăciunului

Misiune / January 8, 2019 / Leave a Comment 

Oamenii trăiesc faptele în funcție de conotația simbolică a acestora. Intensitatea și natura trăirii unui eveniment este dată de semnificația acestuia. Faptele capătă semnificație prin acordarea de sens. Ninsoarea în sine este un fapt natural care, în funcție de conotația simbolică, este trăită în mod diferit. Pentru un copil siberian ninsoarea face parte din obișnuit și banal. Pentru un alt copil din altă zonă a globului, ninsoarea aduce cu ea un mesaj al bucuriei, al distracției, al sărbătorii… Același fapt poate fi trăit în mod diferit, datorită semnificațiilor diferite pe care le capătă. Noi trăim la nivel de semnificație, nu la nivel de fapte, trăim la nivel de emoție în funcție de modul în care receptăm un anumit eveniment și nu în funcție de evenimentul în sine.

Istoria nașterii lui Isus Hristos se include în planului universal al lui Dumnezeu de mântuire a omului. Evenimentul nașterii lui Hristos se potrivește scopului spre care Dumnezeu îndreaptă omul și universul. De aceea doresc să privim la sărbătoarea Crăciunului într-un sens mai amplu, având o perspectivă de ansamblu creată pe baza mai multor abordări: perspectiva profetică – pentru a înțelege că Dumnezeu comunică ceea ce dorește să facă; perspectiva istorică – pentru a înțelege că Dumnezeu pregătește terenul pentru ca profețiile pe care El le-a rostit să se împlinească exact și l-a timpul potrivit; semnificația teologică – pentru a înțelege gândul și planul lui Dumnezeu pentru noi, oamenii.

 

I.   Semnificația profetică

Înainte ca Dumnezeu să facă un lucru, pregătește terenul. Dumnezeu are un plan pentru toate lucrurile, El are un plan original care include toate etapele istoriei, însă pentru a fi realizat, planul lui Dumnezeu trece prin mai multe etape până la împlinire.

 1. Dumnezeu comunică un mesaj…                                     – profeție
 2. Dumnezeu călăuzește un om sau mai mulți…               – pregătire
 3. Dumnezeu pregătește un timp…                                      – împlinire

Principalele profeții ale Vechiului Testament referitoare la nașterea Domnului nostru Isus Hristos sunt următoarele:

 • Genesa 3:15, Isaia 7:14 – Mesia va fi din sămânța femeii – Matei 1:18
 • Genesa 49:20 – Peste iudei va domni un neevreu – Matei 2:1
 • Numeri 24:17 – Nașterea lui va fi anunțată de o stea – Matei 2:1
 • 2 Samuel 7:12, Isaia 11:1,2 – El va fi din casa lui David – Luca 1:31-33
 • Mica 5:1,2 – El se va naște în Betleem – Matei 2:6
 • Isaia 7:14 – Născut dintr-o fecioară – Matei 1:18, 24, 25; Luca 1:26
 • Palmul 72: 10 – El va fi întâmpinat cu daruri – Matei 2. 1, 11
 • Ieremia 31:15 – Irod ucide pruncii – Matei 2.16

De ce vorbim de profeție? Hristos a venit în lume pentru toți oamenii, însă el a venit în poporul Israel, și mai întâi aceștia trebuiau convinși, iar profeția este un argument foarte puternic atunci când este vorba de evrei. În același timp, profețiile au avut rolul să pregătească terenul venirii lui Mesia și au creat ceea ce s-a numit „așteptarea mesianică”. Apostolul Pavel spune că Hristos a venit la „împlinirea vremii” (Galateni 4:4),  și nu se poate vorbi despre o împlinirea a vremii fără o așteptare a acestei împliniri.

II. Semnificația istorică

                S-a vorbit mult despre faptele care au avut loc la Primul Crăciun, însă este bine să recontextualizăm evenimentele și să încercăm să le prezentăm într-o ordine logică și cronologică. Am spus deja că scena lumii iudaice era dominată de această „așteptare mesianică”. Puteai să simți în discuțiile dintre oameni, la sinagogă, în piață, peste tot se vorbea despre așteptatul Mesia.

Ce a produs această „speranță mesianică”?

În primul rând, profețiile, însă trebuie să fie și alte cauze pentru ca sentimentul de „așteptare mesianică” să se amplifice.

În al doilea rând, tăcerea lui Dumnezeu timp de patru secole i-a făcut pe evrei să își dorească un cuvânt special și nou de la Dumnezeu. Uneori, când Dumnezeu vrea să facă ceva extraordinar, pregătește terenul printr-o perioadă de tăcere. Tăcerea lui Dumnezeu provoacă în noi dorința înfocată de a-I auzi glasul. Dacă Dumnezeu nu-ți poate câștiga atenția prin Cuvintele Sale, cu siguranță o va face prin tăcerea Lui.

În al treilea rând, dominația romană care se caracteriza prin violență și decădere morală a produs în lumea de atunci o nemulțumire care cerea o schimbare. Decăderea morală și slăbirea vechilor religii lăsau pe mulți oameni sceptici și decepționați, însă, în același timp, însetați după un mesaj al vieții.

În al patrulea rând, faptul că pe tronul lui Israel nu se mai afla un iudeu, ci un idumeu, un urmaș de-al lui Esau. Edomiții au fost în toată istoria lor vrăjmași ai Israelului, iar acum peste ei domnește unul care prin definiție le este vrăjmaș. Să-mi fie iertată comparația, însă nu am alta mai bună: este ca și cum președinte al României ar fi un ungur. Irod a fost fiul lui Antipater, care a fost așezat pe tronul Iudeii în mod abuziv, în anul 63 î.Hr., de către dominația romană. Au urmat atunci multe tulburări sângeroase și lupte neîntrerupte pentru că iudeii voiau să își recâștige libertatea. Irod a domnit între anii 37-4 î.Hr. Titulatura de „cel Mare” și-a dobândit-o printr-o politică încununată de succes – care l-a ajutat să depășească unele situații de criză și care s-a bazat pe prietenia cu romanii – și mai ales prin construcțiile impresionante pe care le-a ridicat: o serie de temple, monumente romane, iar pentru a căpăta bunăvoința iudeilor, a reclădit templul lui Zorobabel.

Irod a fost viclean și rău, destrăbălat și crud. Un istoric a scris despre el: „și-a luat domnia ca o vulpe, a domnit ca un tigru și a murit ca un câine”. Pentru a câștiga domnia s-a căsătorit cu Mariamne, fiica unui împărat și preot hasmodeu (anul 37 î.Hr.). Pe fratele acesteia, Aristobul III, Irod l-a omorât în anul 35 î.Hr., mai exact a cerut să fie înecat; pe Mariamne a executat-o în anul 29 î.Hr., cuprins fiind de o gelozie turbată; pe mama ei a ucis-o în anul 28 î.Hr., iar în anul 25 i-a ucis pe ultimii bărbați hasmoneni. După Mariamne, Irod a mai avut încă nouă soții. Odată cu uciderea pruncilor din Betleem, Irod și-a ucis și trei fii de-ai săi, Alexandru, Aristobul și Antipater. Acest fapt l-a făcut pe un istoric de-al vremii să afirme: „este mai bine să fii porcul lui Irod decât copilul lui”[1].

Se observă și din descrierea Noului Testament că Irod suferea de un sever grad de schizofrenie. Avea delir de persecuție, credea că tot timpul cineva are ceva cu el, că-i vrea răul, gândea că cineva pândește să-l omoare. Vă dați seama de ce „speranța mesianică” era ultima șansă a evreilor din acel moment. În timpul acestui împărat Hristos a venit în lume, ba mai mult, a venit ca un copil, firav și fragil, care a avut nevoie de protecție pentru a supraviețui prin fuga părinților în Egipt.

După cum v-ați putut da seama, nașterea lui Isus Hristos nu a avut loc în anul 0. Irod cel Mare a murit în anul 3 î.Hr., iar nașterea a avut loc în timpul lui Irod cel Mare, deci cel mai probabil, dacă punem și marja pe care și-a luat-o Irod când a dat porunca pentru uciderea pruncilor, cel mai devreme, nașterea lui Isus a avut loc în anul 4 î.Hr., chiar 5 î.Hr.

Acum să vedem ordinea evenimentelor din Sfânta Scriptură:

 • Vestea nașterii lui Ioan Botezătorul (Luca 1.5) a fost primul moment în care Dumnezeu a început să vorbească după o tăcere de 400 de ani. Acest lucru a fost cunoscut evreilor care au fost în acea zi la Templu. Acest eveniment le-a întărit speranța mesianică.
 • Vestirea nașterii lui Isus Hristos (Luca 2:26-38). Dacă prima veste este adusă în Templu, cea de-a doua este adusă unei fecioare care locuia în cea mai disprețuită cetate a Israelului, în Nazaret.
 • (Visul lui Iosif. Matei 1:20)
 • Vizita Mariei la Elisaveta (Luca 39-56). Se pune problema când i-a vorbit Dumnezeu lui Iosif: înainte de plecarea la Elisaveta sau după. Dacă Dumnezeu i-a vorbit lui Iosif după trei luni, ne dăm seama ce greu i-a fost să decidă și să accepte voia lui Dumnezeu. Plecarea nu a fost decisă de Iosif și Maria, ci este un sfat dat de îngerul lui Dumnezeu Mariei. Maria a rămas la Elisabeta până în apropierea nașterii lui Ioan Botezătorul și s-a întors în Nazaret.
 • Nașterea lui Ioan Botezătorul. (Luca 2:56-67)
 • Decretul de recensământ al lui Cesar Augustus. Era un lucru foarte obișnuit la romani să facă recensăminte, câte unul la 14 ani. Romanii făceau recensăminte cu scopul (1) de a stabili autoritatea romană; (2) de a ține o evidență cât se poate de exactă a populației; (3) de a avea o evidență a celor angajați; (4) de a-i înscrie pe cetățeni pentru serviciul militar (evreii erau însă scutiți de acest lucru); (5) de a ține o evidență a proprietăților pentru stabilirea taxelor; (6) de a aduna taxele. Acest decret a fost prilejul care le-a dat posibilitatea lui Iosif și Mariei să călătorească în cetatea natală.
 • Călătoria spre Betleem (Luca 2:3). Înscrierea fiecărei persoane în cetatea de baștină a fost o datorie, dar și o plăcere pentru evrei. Ziua ajungerii la Betleem și ziua nașterii nu se știe dacă sunt identice. Nu este chiar atât de clar. Se prea poate ca Iosif și Maria să fi luat în calcul întoarcerea în Nazaret imediat după recensământ, astfel încât Maria să nască acasă, dar lucrurile s-au prelungit și timpul nașterii s-a împlinit exact pe când ei erau încă la Betleem.
 • Vestea adusă păstorilor din Betleem. (Luca 2.8-11)
 • Corul îngerilor și mesajul lor„Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.” (Luca 2:14)
 • Răsărirea stelei și plecarea Magilor din Răsărit. (Matei 2:1)
 • După 8 zile a avut loc tăierea împrejur. (Luca 2.21) Ziua a opta este ziua în care se pune și numele copilului și se face circumcizia. Se prea poate ca pentru acest lucru Iosif împreună cu pruncul să fi făcut o călătorie la Ierusalim.
 • La 40 de zile, călătoria la Ierusalim pentru prezentarea înaintea Domnului a întâiului născut și aducerea jertfei care se cuvenea pentru acest lucru. De data aceasta a fost prezentă întreaga familie.
 • Vizita Magilor. (Matei 2:1-11) Dacă steaua s-a arătat exact în momentul nașterii lui Isus, atunci magii au avut nevoie de câteva luni pentru a face această călătorie. În sprijinul acestei afirmații stă referința din versetul 11, care spune că au găsit pruncul „în casă”. Familia nu mai era într-un grajd, pruncul nu mai era într-o iesle, ci se aflau cu toții într-o casă. Agitația recensământului a trecut, însă părinți nu au plecat atât de repede în Nazaret, ci au considerat că este mai potrivit să rămână la Betleem pentru a împlini tot ce poruncea Legea cu privire la copil, iar în acest timp copilul ar fi crescut suficient cât să îndure o călătorie mai lungă.
 • Fuga în Egipt. (2.13)
 • Uciderea pruncilor. (Matei 2.16-18)
 • Întoarcerea din Egipt direct la Nazaret. (Matei 2:23)

III. Semnificația teologică

Există mai multe răspunsuri clasice care pun în valoare semnificația întrupării lui Hristos, dar aș vrea să mă opresc asupra celor care sunt legate direct de nașterea Lui. Cred că este necesar să afirm încă o dată că Hristos nu a început să existe atunci când s-a născut în Betleem, ci existența Lui este veșnică. Hristos este veșnic și este Dumnezeu.

1. Să împlinească planul lui Dumnezeu. Creștinul nu trebuie să privească întruparea lui Hristos ca fiind un fapt liric, ci trebuie să considere acest fapt cu cea mai mare importanță pe care i-a acordat-o Dumnezeu. În cer s-a făcut un consiliu și s-a pus întrebarea „Cine va merge pentru noi?” S-a făcut o tăcere adâncă, și Fiul lui Dumnezeu spune „Eu vin să fac voia Ta, Dumnezeule” (Psalmul 40).  Isus cunoștea toate implicațiile acestei decizii, însă a luat-o de dragul nostru. Isus a venit pe pământ de bunăvoie să dovedească lumii și lui Satan că există cineva care va asculta până la capăt de Dumnezeu. De fapt, testul ascultării lui Isus a început în cer.

Satan l-a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept, că a dat o Lege pe care nici un om nu o poate împlini. Isus, chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, nu a profitat de acest lucru și „a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor” (Filipeni 2). Exact invers cum a făcut Satan. Isus s-a coborât, Satan s-a înălțat.

2. Să confirme caracterul lui Dumnezeu. Isus a venit ca un copil ca să dovedească iubirea Lui pentru oameni. Prin păcat noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu, însă El în dragostea Lui ne-a căutat atunci când nu ne păsa de El.

3. Să-L descopere oamenilor pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este polițistul care stă după colț să vadă ce reguli ai mai încălcat. Teama este emoția primară a oricărui om care se apropie de Dumnezeu. Oare poate exista ceva mai „înfiorător” decât un copil cu mânuțele strânse de corp, înfășat în scutece? Cât de frumos descrie versul unui colind această realitate: „la Crăciun a gângurit iubirea!”.

Pe lângă aceste semnificații, mai pot fi adăugate și altele:

 • S-a născut ca să trăiască o viață fără de păcat, în deplină ascultare de Tatăl.
 • S-a născut ca să împlinească Legea.
 • S-a născut să ne arate un model în relațiile cu oamenii, în relația cu Dumnezeu, în slujire, în relație cu ispita și păcatul, un model de acțiune, un model moral, un model activ și viu.
 • S-a născut să moară pe cruce pentru a realiza mântuirea omului și eliberarea lui de păcat.

Întruparea lui Hristos a avut un impact nemăsurat în istoria umanității. El nu a scris nici o carte, dar cărțile care s-au scris despre El nu le-ar putea cuprinde nici o bibliotecă. Nu a scris nici un vers, dar despre El s-au scris mii de versuri. A împărțit istoria, a inspirat arta, a îmbogățit cultura, a iluminat teologia și a schimbat vieți. A semănat speranță acolo unde era deznădejde, a semănat iubire acolo unde era ură, a dus lumină acolo unde era întuneric, și, mai presus de toate, s-a jertfit pentru viața lumii.

Note:

avatar

DR. VALENTIN DEDU

Pastor

Valentin este căsătorit cu Corina și au trei copiii. Valentin Dedu este pastor al bisericii Sion din Timișoara și autor a patru cărți.


[1] Gerhard Maier, Evanghelia după Matei, Editura Lumina lumii, Korntal, Germania 1997/2000, p. 32.

România, câmp de misiune

Ce înseamnă România pentru tine? Copilăria ta? Prietenii tăi? Locuri frumoase? Oameni care te iubesc? România poate fi pentru tine un câmp de misiune. Sunt atât de multe și mari nevoile, și tu știi asta. România are nevoie de ajutorul tău.

Pentru mine România este țara în care m-am născut, țara în care locuiesc, țara în care mi-am petrecut copilăria și l-am cunoscut pe Dumnezeu. Aici, în România, m-am îndrăgostit, aici mi s-au născut copiii, aici am început viața de slujire… În limba română am început să citesc Scriptura, să mă rog, să gândesc, să visez… Lumea este mare, dar România este în inima mea și știu că este și în inima multora dintre voi, cei plecați acum departe de locurile natale.

Am crescut în cultura românească și acest lucru mi-a dat o anumită identitate, care nu este în sine nici bună nici rea, doar este. Această identitate îmi spune cine sunt, nu ce am ales să fiu, ci ceea ce sunt și nu pot nega. Desigur, a fi român nu spune totul despre identitatea mea creștină, însă identitatea fiecărui creștin român nu exclude și nu diminuează identitatea de a fi român. Apostolul Pavel a fost evreu oriunde s-a dus, și chiar dacă a devenit urmaș al lui Hristos și Apostol al neamurilor nu a încetat niciodată să se numească israelit, nu s-a rușinat de acest lucru, nu a diminuat niciodată această identitate, ba dimpotrivă a afirmat ceva ce pe noi ne surprinde: Evanghelia este prioritară evreilor. (Romani 1:16)

Mulți dintre cei care au plecat din România și-au creat un discurs foarte bine pus la punct, astfel încât să-l creadă și să aibă pace cu ei înșiși. Cei mai mulți vorbesc despre cât de rea este țara, ce rele sunt condițiile de viață, cât de mici sunt salariile, cât de puține sunt oportunitățile, cât de mare este corupția și așa mai departe… Compară tot timpul locul de unde au plecat cu locul unde au ajuns, cât de rău a fost și cât de bine este unde sunt. Însă acest tip de discurs, deși liniștește conștiința nu spune toată povestea. Știi că ceva prețios ai lăsat în urmă, amintiri și relații, locuri și oameni pe care nu le-ai putut lua cu tine și care te atrag. O ce răcorire a sufletului este să te întâlnești cu cineva de prin partea locurilor natale și să depănați amintiri… și ce bine este să tragi o vizită în concediul ăla aglomerat și scurt.

Indiferent de ceea ce a făcut, indiferent de chemarea pe care avut-o, indiferent de cât de departe a ajuns în călătoriile lui, Pavel a fost gata să îi ajute pe cei din neamul său. Când a fost foamete în Iudea a strâns ajutoare pentru „frații din Ierusalim”. (2 Corinteni 9) Pavel este un exemplu al celui care a știut să atragă resurse și să facă tot ce a putut pentru a-ți binecuvânta poporul său. Pavel a spus mai întâi iudeul și apoi grecul. (Romani 1:16) Cred că trebuie să învățăm ceva de la Pavel. Pavel spune să facem bine tuturor oamenilor, dar mai întâi fraților în credință. (Galateni 6:10) De asemenea, principiul acesta se poate aplica și astfel: „Fă bine fraților în credință, dar mai întâi fraților în credință români.” Fă bine tuturor, dar mai întâi românilor.

Sunt tot felul de proiecte și slujirii creștine în care te poți implica peste tot în lume, dar cred că este timpul să te întorci cu fața către România. Chiar dacă acum ești departe de țara ta și slujești în mijlocul unui popor „cu limbă străină”, există o povară interioară care te atrage să faci ceva pentru țara ta. Nu vreau doar să atrag atenția asupra unei nevoi sau să te sensibilizez, îmi doresc ceva mai mult. Mi-ar plăcea să te provoc să faci un plan concret pentru implicarea ta în România. România poate fi un câmp de misiune foarte real, atractiv și binecuvântat pentru tine. De fapt, România este mare. Începe cu ceva mic, ceva clar, ceva care poate fi cântărit, numărat și evaluat.

 1. Alege o localitate care înseamnă ceva pentru tine. Poate fi localitatea în care te-ai născut sau cea în care ai crescut sau o localitate pe care Dumnezeu a pus-o pe inima ta. Poți alege chiar două sau trei localități, în funcție de cât de mult vrei și poți să te implici. Eu aici sugerez un model de acțiune, dar poți să adaptezi schița aceasta situației tale. Sunt sute de sate sau poate chiar mii care nu au nicio biserică evanghelică încă. Sunt zeci de biserici care nu au slujitori. Sunt biserici mici și firave care se zbat pentru supraviețuire. Orice ajutor este ca o mână întinsă de la Dumnezeu.
 2. Fă o slujire în rugăciune. Roagă-te lui Dumnezeu pentru localitatea pe care ai ales-o. Pune-o pe lista ta de rugăciune. În fiecare zi trebuie să o ai sub ochi. Roagă-te lui Dumnezeu ca să-ți dea un plan. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea ocazia să slujești acolo.
 3. Contactează frații din acea localitate. Primește vești de la ei. Află ce se întâmplă acolo din punct de vedere spiritual. Spune-le că cineva care se află departe se roagă pentru ei. Da, e periculos să primești vești din locuri în care ți-ai lăsat o parte din inima ta, locuri la care ești sensibil și știi că veștile nu pot fi prea bune, și, totuși, asumă-ți riscul lui Neemia de a afla situația reală și de a face ceva. Lumea aceasta este binecuvântată nu de cei care vorbesc și au intenții bune, ci de cei care nu se ascund din fața nevoilor atât de mari și multe, și cu puterea pe care o au își deschid brațele pentru a face ceva concret pentru a schimba în bine lucrurile. Să reacționezi la o stare de fapt și să simți că trebuie să faci ceva este una, dar să faci un plan și să depui toate eforturile ca lucrurile să se întâmple este altceva.
 4. Vorbește cu cineva despre ceea ce ai pe inimă. Prezintă celor apropiați și prietenilor tăi sau grupului tău de rugăciune localitatea pe care o ai pe inimă. Rugați-vă pentru localitatea aceea, pentru situații concrete de acolo, pentru persoanele pe care le cunoști. Vorbește cu oameni care te pot înțelege și te pot susține și solicită-le să se roage pentru tine. Poate că nu vor simți la fel ca tine, însă pentru că te cunosc pe tine, se pot ruga și te pot susține. Dacă nu comunici, lucrurile pe care Dumnezeu le pune pe inima ta rămân ascunse. Neemia a comunicat, a făcut planuri, a strâns resurse și a condus proiectul până la final.
 5. Fă o vizită de misiune. De data aceasta când vei merge în localitatea pe care o ai pe inimă te vei duce în vizită de misiune, pregătit în rugăciune și în căutarea feței lui Dumnezeu. Nu vei mai face doar o simplă vizită, ci vei încerca să aduci binecuvântare acolo unde mergi. E vorba de impactul pe care vrei și poți să îl creezi. Poți să strângi câteva resurse ca să binecuvântezi oamenii de acolo. Invită alături de tine pe cineva care poate contribui spiritual pentru lucrarea din locul acela: un pastor, un predicator, un profet, un om de afaceri, un om cu o mărturie încurajatoare, etc…
 6. Colaborează cu o organizație creștină care poate susține efortul tău. Știu că aici ating un punct sensibil, dar ai nevoie de susținere spirituală, cel puțin de susținerea bisericii locale. De exemplu, poți colabora cu Misiunea Genesis. Misiunea Genesis este o organizație creștină care prețuiește implicarea personală în slujire și în misiune, însă efortul structurat poate să aducă un impact mult mai mare pentru Hristos. O astfel de organizație poate superviza efortul tău pentru a se asigura că proiectul se derulează în condiții care aduc slavă lui Dumnezeu. Fără îndoială, proiectele mici le poți face singur, însă în momentul în care dorești să faci ceva de impact mai mare ai nevoie de relații, de resurse mai multe și de oameni cu experiența unor proiecte de misiune, iar Misiunea Genesis este locul unde poți începe sau locul de unde poți duce implicarea ta la un nou nivel.
 7. Nu renunța. Continuă să te implici. Nu lăsa criticii să te descurajeze. Dacă nu faci nimic nu vei deranja pe nimeni, însă în momentul în care te vei apuca de treabă vei întâlni foarte multe obstacole. Progresul va fi lent. Nu vei găsi prea mulți oameni pe care să te bazezi. Banii nu vor fi aproape niciodată suficienți. Vei clădi ceva și apoi va părea că se dărâmă, din nou o vei lua de la capăt, însă perseverența este cea care câștigă pe termen lung.

Uneori, ai nevoie să iei o pauză ca să-ți tragi sufletul. Vorbește despre provocările pe care le întâlnești cu oamenii care au trecut înaintea ta pe drumul pe care treci tu acum. Așteaptă un timp mai prielnic. Unele lucruri își au timpul lor și nu poți face mai nimic, decât să aștepți un moment mai bun. Asta nu înseamnă că trebuie să stai pe margine în timp ce aștepți ziua marelui tău proiect. Implică-te în proiecte și lucrări în care poți să îți aduci contribuția. În felul acesta crești și Dumnezeu te pregătește pentru ceea ce are pentru tine. Pentru a primi ceea este destinat de Dumnezeu pentru noi, trebuie să fim credincioși în proiectele și slujirile altora. (Luca 16:12)

Exemple negative nu trebuie să te facă să nu mai faci nimic. Experiențele negative, de asemenea, nu trebuie să fie folosite drept justificare de a te retrage din proiecte sau din susținerea slujirii. Exemplele și experiențele negative îți spun că ceva trebuie să faci diferit, nu că trebuie să renunți. Cel care vrea să facă ceva, găsește soluții; cel care nu, inventează scuze.

Știu că mulți dintre cei care au plecat din România sunt oameni care au o inimă precum Neemia, oameni de încredere care știu să își facă bine treaba acolo unde sunt, creștini care știu să răspunsă provocărilor, oameni care știu să pună pe picioare proiecte de mare impact, oameni cu viziune, deschiși pentru schimbare și acțiune, oameni cu multă credință și dârzenie, oameni care nu renunță și care se roagă pentru cei rămași acasă… România are nevoie de astfel de oameni, oameni care au o viziune largă a Împărăției și a căror inimă bate pentru România.

avatar

DR. VALENTIN DEDU

Pastor

Valentin este căsătorit cu Corina și au trei copiii. Valentin Dedu este pastor al bisericii Sion din Timișoara și autor a patru cărți.

https://www.misiuneagenesis.org/romania-camp-de-misiune/

Masacrul inocenţilor: 41 de milioane de avorturi la nivel mondial în anul 2018

 AnunțuriFamilieImportantMass mediaRugăciuneStudii/Cercetări

Avortul a fost prima cauză de deces la nivel mondial în 2018, cu peste 41 milioane de copilaşi ucişi înainte de naştere, conform website-ului worldometers.info ce oferă diverse statistici la nivel global.
Până la 31 Decembrie 2018 s-au făcut 41,9 milioane de avorturi în tot anul 2018. Pentru comparaţie,  8,2 milioane de persoane au murit din cauza cancerului în 2018, 5 milioane din cauza fumatului şi 1,7 milioane din cauza SIDA.
Worldometers – ce a fost votat cel mai bun site pentru referinţe de către Asociaţia Bibliotecilor din America – consemnează o cantitate importantă de date statistice la nivel mondial, cum ar fi populaţia, numărul de naşteri, de decese, de maşini produse, de emisii de dioxid de carbon, de cărţi publicate, etc. Site-ul înregistrează şi numărul total de avorturi pe baza ultimelor statistici publicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
La nivel global, puţin sub un sfert (23%) din toată sarcinile s-au încheiat cu avort în 2018 şi, la 33 de nașteri, 10 bebeluşi au fost avortaţi.
Au existat mai multe morţi prin avort în 2018 decât decesele cauzate de cancer, malarie, SIDA, fumat, alcool şi accidente rutiere adunate împreună.
Acest număr, care parcă îți încremenește mintea, a determinat unii comentatori să numească avortul „cea mai mare cauză socială a timpurilor noastre”, din moment ce magnitudinea acestei probleme eclipsează orice altă chestiune legată de drepturilor omului.
Anul 2018 a consemnat de asemenea şi o eliminare a celui de-al optulea amendament din constituţia Irlandei, una din ultimele legi din lume care proteja dreptul la viaţa a copiilor nenăscuţi.
Şi Ministerul Sănătăţii din Marea Britanie a dezvăluit recent că în anul 2017 – ultimul an pentru care există statistici actualizate – a existat un record de avorturi al ultimilor 10 ani.
Cifrele au fost publicate chiar înainte de „Ziua Inocenţilor” o sărbătoare consemnată pe 28 Decembrie ce aminteşte de masacrul pe care regele Irod cel Mare l-a comis împotriva copilaşilor sub vârsta de doi ani din Betleem.
Şi „Marşul pentru Viaţă” din Statele Unite, un eveniment care se organizează anual, iar în 2019  acesta va avea loc pe 18 ianuarie în Washington DC, va avea ca şi temă „Unici din ziua întâi.” Scopul acestei acţiuni este de a pune capăt avortului, prin „unirea, educarea şi mobilizarea grupărilor pro-viață din spaţiul public.”
Marşul anual comemorează data de 22 ianuarie 1973, atunci când prin decizia Curţii Supreme în cazul Roe v. Wade, care a anulat toate legile locale împotriva avortului existente în cele 50 de state americane, avortul a fost făcut legal şi disponibil la cerere pe tot cuprinsul Statelor Unite.
Sursa: breitbart.com
 
ȘtiriCreștine vă provoacă să vă rugaţi pentru ca Dumnezeu să trezească conştiinţa tuturor credincioşilor, să ne rugăm şi să ne unim împotriva acestei nelegiuiri. Biblia este foarte clară: Dumnezeu urăşte uciderea celui nevinovat. Una dintre cele 10 porunci spune: „Să nu ucizi”. Şi pentru România există statistici alarmante, conform cărora  există 480 de avorturi pentru 1.000 de naşteri. Credem cu tărie că Dumnezeu ne cheamă să luăm atitudine faţă de astfel de păcate şi să ne facem fiecare partea pentru a îndrepta acest mare rău.

Cine este William Branham?

Întrebare:
Aveți vreun articol despre William Branham și adepții lui?
William Branham la o întrunire în Houston, Texas, anul 1950.
William Branham s-a născut la 6 aprilie 1909 într-o familie foarte săracă din munții statului Kentuchy și a decedat la 18 decembrie 1965 în urma unui accident rutier. Părinții lui practicau ocultismul. Din spusele mamei lui, imediat după naștere, o lumină de vreo 30 cm a intrat pe geam (afară încă era întuneric) și s-a oprit asupra pruncului nou-născut. Mai târziu, ghicitori și un astrolog i-au spus că s-a născut sub un semn astral și că are un dar special.
Branham – vrăjitor
Din mărturiile lui Branham, până la convertire de nenumărate ori a avut vedenii. Din spusele lui, prima vedenie a avut-o la vârsta de doi ani și el își amintea foarte bine această întâmplare. La vârsta de 7 ani a avut o vedenie în care i s-a spus să nu bea alcool, să nu fumeze și să nu-și întineze trupul și aceasta în contextul în care tatăl său era un bețiv și bea tot ce câștiga, motiv pentru care familia trăia în mari lipsuri materiale. Din mărturiile personale: în tinerețe, provocat de prietenul tatălui său, a încercat să bea alcool, ca să dovedească că este bărbat, dar nu a putut, fiindcă prorocia a fost mai tare ca el. Mai târziu, când i s-a arătat îngerul în noaptea de 6 mai 1946, el a recunoscut vocea care i-a vorbit din copilărie. Din mărturiile lui el a fost botezat cu Duhul Sfânt de două ori: o dată după convertire, în biserica baptistă, după ce s-a rugat pentru aceasta timp îndelungat, și a doua oară în biserica penticostală și anume în gruparea unitarienilor (Isus singurul), care s-au separat de biserica penticostală, grupare care neagă doctrina Trinității.
În ce privește activitatea lui ca și vindecător, puțini sunt cei care pun la îndoială veridicitatea acestor fapte. Foști adepți a învățăturii branhamiste nu pun la îndoială vindecările pe care le făcea, ci învățătura lui. Ceea ce i-a făcut pe ei să părăsească comunitatea branhamistă a fost faptul că au pus la îndoială învățătura lui și, în urma cercetărilor, s-au convins că învățătura lui nu corespunde Sfintelor Scripturi.
Mai mulți cercetători ai vieții lui William Branham sunt de părerea că el a fost un vrăjitor, un medium prin care lucra diavolul. Vorbind în limbaj biblic, el a fost un proroc mincinos, care a făcut semne și minuni, dar care nu a vorbit din partea lui Dumnezeu. El însuși mărturisea că nu poate face nimic fără îngerul care îl însoțea întotdeauna și care făcea prin el vindecări și minuni. Fiind întrebat de Dr. Kurt Koch (autorul cartii de renume “Occultism ABC, Expunerea Practicilor si Ideologiilor Oculte”) dacă vindecările pe care le face, le face prin Duhul Sfânt, W. Branham a răspuns: „Nu, ci îngerul care este cu mine, el face aceste vindecări”. Cineva mărturisea că la o sesiune de vindecări se găsea chiar în preajma lui W. Branham, în partea dreaptă a acestuia și Branham i-a spus să se ferească, fiindcă aici trebuie să stea îngerul, care-l însoțește. Din spusele martorilor, W. Branham se epuiza atât de mult în timpul programelor de vindecare, încât fiul său îl târa, în sensul direct al cuvântului, de pe scenă și doar după vreo trei ore își venea în putere.
Branham avea convingerea că Cuvântul lui Dumnezeu se găsește în egală măsură în Zodiac, în Piramidele egiptene și în Scriptură. Chiar și piatra de mormânt este făcută sub formă de piramidă, de altfel la fel ca și piatra de mormânt a fondatorului mișcării martorilor lui Iehova, Charles Russell.
Branham – proroc mincinos
Ceea ce practica William Branham semăna mai mult a ocultism decât creștinism. Lucrul acesta îl confirmă și chemarea pe care a primit-o. În noaptea de 6 mai 1946, când pentru prima dată i s-a arătat îngerul în chip vizibil și după care și-a început misiunea de vindecare în masă, îngerul i-a spus: „Nu te teme, sunt trimis de la Fața Celui Atotputernic să-ți spun că viața ta specială și căile tale nepătrunse au un singur scop. Ele trebuie să-ți arate că Dumnezeu te-a rânduit să primești darul divin de vindecare pentru toate popoarele lumii. Dacă vei fi sincer și vei putea convinge oamenii să creadă în tine, atunci, nimic, nici chiar cancerul, nu va rezista în fața rugăciunilor tale.” Îngerul i-a spus că prin vibrațiile mâinii va fi capabil să recunoască bolile.
Evident că un înger al Domnului nu i-ar fi făcut așa „o provocare”: să convingă lumea să creadă în el. Însuși William Branham nu o dată a pus la îndoială natura îngerului care-i vorbea. Un motiv a fost faptul că astrologi și ghicitori au recunoscut „alegerea” lui, dar îngerul i-a spus că și în cazul Domnului Isus, duhurile rele Îl recunoșteau și mărturiseau despre El și același lucru i s-a întâmplat și cu Pavel la Efes (Fapte 16:17).
Totuși, Dumnezeu ne avertizează cu privire la prorocii mincinoși și ne învață cum să-i recunoaștem:
Dar proorocul care va avea îndrăsneala să spună în Numele Meu un cuvînt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, proorocul acela să fie pedepsit cu moartea”. Poate că vei zice în inima ta: „Cum vom cunoaște cuvîntul pe care nu-l va spune Domnul?” Cînd ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăsneală: să n-ai teamă de el. (Deuteronom 18:20-22)
Branham și-a împlinit chemarea și a reușit să convingă multă lume că este prorocul vremurilor de pe urmă a perioadei Laodiciene, cum o numea el, că este prorocul Ilie (Maleahi 4:6), Fiul Omului din Luca 17:30 și îngerul din Apocalipsa 3:14 și 10:7. Într-un fel chiar s-a pus și în locul Domnului Isus făcând următoarea mărturie: “…în timpul acela am văzut șapte îngeri într-o formă de piramidă care au venit repede în jos și m-au luat. Și am fost adus în partea de est să rup cele șapte peceți/sigilii ale lui Dumnezeu (Comisioned by seven mighty angels, 1963).
Iată două din cele mai îndrăznețe profeții care nu s-au împlinit:
 • Sfârșitul lumii în anul 1977.
 • Nimicirea Vaticanului de către Imperiul Rus (adică URSS). Din spusele lui Branham, comunismul este de la Dumnezeu și prin Imperiul Rus (URSS) Dumnezeu va nimici Vaticanul, locul unde se găsește Fiara care în conceptul lui este Papa. (Predica „Semnul Fiarei”)
Branham – ereticul
În învățătura lui Branham nu a fost nimic nou. El a preluat de la biserica unitariană învățătura modalistă. El declara cu îndrăzneală că învățătura despre Sfânta Treime este de la diavolul și cei care au fost botezați în Numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt trebuie să se boteze din nou în Numele Domnului Isus.
O altă învățătură adoptată de Branham a fost învățătura despre „sămânța șarpelui”, învățătură apărută încă prin secolul II. Această învățătură a fost îmbrățișată și de Sun Myung Moon.
Potrivit lui Branham, pomul interzis în grădina Edenului era Eva. Eva a păcătuit întreținând relații sexuale cu diavolul, care în imaginația lui Branham era o făptură mai avansată ca cimpanzeul, dar mai inferioară omului (aceasta pentru că din Biblie se înțelege că până la cădere șarpele nu se târa pe pământ). În urma acestei relații s-a născut Cain. Explicația este că în Geneza 4 se menționează două nașteri, dar se spune că o singură dată Adam s-a împreunat cu Eva. Se pare că Branham și adepții săi nu au citit niciodată textul din Geneza, fiindcă la Geneza 4:1 se specifică foarte clar că Cain este rezultatul împreunării lui Adam cu Eva:
Adam s-a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată, și a născut pe Cain. Și a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. (Geneza 4:1-2)
Cu toate acestea, adepții acestei învățături merg mai departe și afirmă că evreii sunt urmașii lui Cain și aceasta ca să dovedească că antihristul, care după părerea lor trebuie să fie evreu, este sămânța de trup a lui Satan. Probabil că pe ei îi plictisește citirea genealogiilor din Biblie și le-a scăpat din vedere genealogia lui Noe din Geneza 5 și a lui Avraam din Geneza 11:10-27. De ce zic așa? Fiindcă din aceste texte este evident că Noe este urmașul lui Adam din Set (nu din Cain), iar Avraam este urmașul lui Noe din Sem. Deci, după potop nu putea să rămână vreun urmaș de a lui Cain, deoarece toată lumea a murit în potop și a rămas doar Noe, care este urmașul lui Adam din Set și cei trei fii ai lui împreună cu nevestele: 8 persoane (1 Petru 3:20).
Un loc special în activitatea lui Branham este descoperirea primită de la îngeri asupra cărții Apocalipsa și anume a ceea ce se va întâmpla la ruperea celor 7 peceți. În predică el de multe ori repetă că ceea ce i s-a descoperit prin îngeri el nu a mai știut mai înainte și nimănui nu i-a mai fost descoperit. Totuși, tot ceea ce i-a descoperit îngerul în anii 60, de fapt, se regăsesc în scrierile teologului baptist C. Larkin.
Adepții lui Branham
Branham s-a bucurat de popularitate începând cu anul 1946 până la moartea sa în 1965. În prezent sunt mai multe comunități, care urmează învățătura lui, dar nu sunt centralizate și fiecare activează separat. Specific pentru aceste comunități este faptul că ei păstrează doctrina de bază a lui Branham, îl venerează pe Branham ca fiind prorocul Ilie, prorocul vremurilor de pe urmă, îngerul din Apocalipsa. Mai mult, unii chiar cred că el a fost o arătare mesianică și așteaptă a doua lui venire. Unii îl venerează până acolo că cred că s-a născut fără păcat, i se închină și se roagă lui. În comunitățile lor păstrează portretul lui Branham, cântă cântece închinate lui.
Sunt multe mișcări penticostale și carismatice, care au fost influențate de practicele lui Branham, totuși, nu putem spune că sunt adepții sau urmașii lui.
Pe internet este foarte ușor de găsit mărturia lui personală, predicile lui scrise și înregistrate audio. Sunt disponibile și cu traducere în alte limbi. Informația care o găsiți în acest articol este doar o scurtă sinteză a vieții, activității și învățăturii lui Branham. Pe internet puteți găsi analize mult mai ample și documentate despre viața și învățătura lui William Branham.

BOTEZUL ÎN CREŞTINISM – BOTEZUL LUI ISUS – BOTEZUL CREDINCIOŞILOR Mat 3: 1- 17 ARDELEAN VIOREL

download

ianuarie 07, 2019

1). INTRODUCERE. Evanghelia[1]  după Matei stă asemenea unei ferestre  între cele două testamente. Se leagănă în Vechiul Testament de unde culege profeţiile care se împlinesc despre prima venire a lui Hristos şi apoi se mişcă într-o parte şi alta, iar în Noul Testament şi vorbeşte despre noua creaţie  a lui Dumnezeu, copii Născuţi din Nou, fii lui Dumnezeu.  Autorul este  Matei a fost un vameş convertit (Matei 9:9), care a fost ales să scrie evreilor despre  Mesia. În limba greacă[2] numele este Malthias, este un nume semit şi însemnă „Darul lui Iahve”. A fost şeful vameşilor, devine ucenicul lui Isus, iar tradiţia spune că după ce a predicat Evanghelia în Palestina, a mers la păgâni şi a murit de moarte bună în Macedonia sau Etiopia.  Ideea  principală din carte.  Matei prezintă programul lui Dumnezeu. Expresia Împărăţia cerurilor este caracteristică acestei Evanghelii.  Împărăţia era aproape şi în Persoana Regelui. Venirea împărăţiei nu fusese amânată, pentru că Dumnezeu încă mai dorea să ducă la bun sfârşit scopul Său terestru conform planului Său. Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu, pe Sion, muntele Meu cel Sfânt” (Psalmul 2:6). De precizat este faptul că numele bisericii nu este sinonim cu Împărăţia Cerurilor, cu toate că Biserica face parte din Împărăţia Cerurilor (Matei cap13). De asemenea expresia Împărăţia lui Dumnezeu nu este sinonimă cu Împărăţia cerurilor. Împărăţia lui Dumnezeu este un termen mai larg care cuprinde toată creaţia lui Dumnezeu, inclusiv îngerii. Capitolul 1 înregistrează genealogia şi înregistrarea naşterii miraculoase a lui Isus în anul 4 B.C. numit sau Anno Domini”  ori  în anul Domnului”, când s-a născut Isus în Betleem. Patru sute de ani  a fost un moment de tăcere din partea lui Dumnezeu între Vechiul Testament  şi Noul Testament.   Cu toate că această perioadă este marcată de tăcerea lui Dumnezeu, este fără îndoială evident că Domnul pregătea lumea pentru venirea lui Hristos. Poporul evreu şi mulţimea clarvăzătorilor orientului[3], toţi erau  pregătiţi pentru venirea unui mântuitor, în aşa fel încât aceste evenimente au întregit scena pe care Pavel a descris-o ca fiind „împlinirea timpurilor” (Gal.4:4).  Isus Cristos împarte istoria omenirii în două : B.C. şi D.C, El fiind punctul central. Evenimente necomutabile în istorie sunt :  Revelaţia Generală, Revelaţia Specială, iar apoi urmează: Canonizarea, Păstrarea Traducerea Observarea, Insuflare,  Inspirare,  Iluminare,   Interpretare şi Aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa credinciosului şi a bisericii. Cu privire la  Unsul, Mesia,   Isus Cristos, evenimentele importante înseamnă Întruparea,   viaţa şi învăţăturile lui Isus,    Moartea  lui Hristos, pe Cruce, Învierea  Înălţarea la cer şi poziţia pe care o are astăzi sus în cer la dreapta Tatălui de autoritate şi putere. În ceea ce priveşte  Biserica   se poate afirma  că naşterea Biserici,  s-a petrecut la Rusalii, iar  apoi urmează mărturia Bisericii şi viaţa  Bisericii care este deja istorie  trecută, prezentă şi va fi în viitor. Evenimente nerepetabile în istorie sunt :  vorbirea directă al lui Dumnezeu cu omul,  vorbirea prin profeţi, scrierea Vechiului Testament, Întruparea,  ucenicii, apostolul Pavel şi alte personaje, scrierea Noului Testament, şi Canonul. Legătura dintre  Vechiul şi Noul Testament[4]Repetăm faptul că între cele două Testamente există o perioadă de 400 de ani în care Dumnezeu nu mai vorbeşte prin proroci ultimul fiind Maleahi. Se poate spune că a existat o„ prăpastie de linişte” în care evreii aveau doar Legea  lui Dumnezeu dată prin Moise şi prorocii,  în plus tradiţia care deja se suprapunea peste Legea dată de Dumnezeu. Condiţiile Regatului lui Iuda erau transformate, exista o cultură nouă, instituţii şi organizaţii diferite. Dacă la încheierea Vechiului Testament sa afla la putere Imperiul Medo – Persan, la începutul evangheliilor Imperiul  Roman era noul conducător. Facem o scurtă prezentare[5] a istorie dintre cele două Testamente. „în 480 î.Cr. Xerxes, persanul, iese victorios împotriva grecilor la Termopile, dar a fost înfrânt mai târziu. Aceasta a fost ultima încercare a Estului de a domina lumea. În anul  333 î.Cr,  Alexandru cel Mare conduce forţele armate unite ale Greciei la victorie împotriva persanilor la Salamis. În anul  332 î.Cr. Alexandru cel Mare vizitează Ierusalimul şi i s-a arătat profeţia lui Daniel în care se vorbeşte despre el, de aceea a cruţat Ierusalimul. În anul   323 î.Cr. Alexandru moare, iar imperiul său din est şi vest a fost împărţit între cei patru generali ai săi. În anul    320 î.Cr.  Iudeea este anexată Egiptului de către Ptolemeu Soter. În anul  312  î. Cr. Selucius fondează Împărăţia selucizilor. Iudea devine teren de bătaie între Egipt şi Siria, ca stat tampon, iar în anul  203 î.Cr. Antioch cel Mare cucereşte Ierusalimul şi spurcă Templul. El este menţionat în cartea Daniel ca fiind cornul cel mic (Daniel 8:9). A fost numit şi Nero al istoriei evreieşti. În anul  -166 – 68 î.Cr iar preotul Iudeii, Matatia stârneşte o revoltă împotriva Siriei, acesta este începutul perioadei macabeilor. Evreii nu au suferit niciodată mai mult decât în această perioadă şi nu s-au comportat mai eroic decât în acest interval. Iuda macabeul, supranumit ciocanul, a fost cel care a organizat revolta. În anul   63 î.Cr. Pompei, romanul, cucereşte Ierusalimul, iar poporul intră sub legile unei noi puteri mondiale, care se găseşte în acelaşi loc în timpul naşterii lui Isus. În anul  40 î.Cr. Senatul roman îl numeşte rege în Iudea pe Irod ca şi guvernator. În anul  37 î. Cr. Irod ia Ierusalimul şi-l măcelăreşte pe Antigon, ultimul rege preot macabean. În anul  31 î.Cr. Cezar Augustus devine împăratul Romei. În anul   19 î.C. Începe construirea templului lui Irod anul 4 î.Cr.  În Anno Domini –  anul Domnului, s-a născut Isus în Betleem”. În locul limbii ebraice se foloseşte aramaica. Partidele din vremea  Domnului Isus sunt : „1. Fariseii  care s-au ridicat  pentru a apăra stilul de viaţă evreiesc împotriva influenţelor străine. Ei erau legalişti stricţi, credeau în Vechiul Testament şi erau naţionalişti în sfera politică. 2. Saducheii  erau dintre cei mai bogaţi, gânditori sociali, care doreau să scape de tradiţie. Ei respingeau supranaturalul şi se aflau în conflict cu fariseii care acceptau supranaturalul. Saducheii erau înrudiţi îndeaproape cu epicurienii greci. 3. Cărturarii –  erau un grup de copiatori profesionişti ai Legii care provin din zilele lui Ezra. Ei au devenit despicători ai firului în patru care se preocupau mai mult de litera legii decât de spiritul legii. 4. Irodianii  erau un partid din zilele lui Isus, care a apărut ca un grup de oportunişti politici, care a încercat să-l menţină pe Irod pe tron”. Mai existau EsenieniiZeloţii, şi alte partide mai puţin importante.  Vechiul Testament a fost tradus în limba greacă în Alexandria din Egipt (285 – 247), de şase membrii din fiecare trib a lui Israel, iar de acolo vine numele de Septuaginta, LXX, adică şaptezeci. Pe timpul lui Isus ca loc de închinare erau Templul şi sinagogile, iar ca for conducător în domeniu social şi religios era Soborul.  Redactarea cărţi[6] a fost făcută cam prin anii 50, iar Matei s-a aplecat asupra perspectivei  înţelegerii evreilor ca ei priceapă Evanghelia lui Isus Hristos. Scopul cărţii este de a dovedii că evreilor faptul că Isus Hristos este Mesia cel promis de Dumnezeu prin proroci. Pentru acest lucru el se foloseşte de genealogia lui Isus  din linia genealogică a lui David, descrisă în detaliu.Versete Cheie în Evanghelia după Matei din care redăm câteva sunt :  Matei 4:17  „De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Matei 5:17  Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. (Matei 5:43-44). Rugăciunea Tatăl Nostru ( Matei 6:9-13), Matei 16:26  Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?, Cele două porunci : (Matei 22.37-40),  Matei 27.31: „După ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L răstignească.” (Matei 28.5-6) „Matei 28.19-20: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” Puncte de repere[7] în Evanghelia după Matei avem două mari secţiuni : primul este când Isus învăţa norodul Matei 4:17  De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”, iar al doilea marchează o altă etapă din viaţa lui Isus. Matei 16:21  De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât, şi că a treia zi are să învieze. În această postură Isus era deja Mesia, Hristosul sau Robul din Isaia 53. În evanghelia după Matei avem 8 pilde ca : Pilda semănătorului, râul şi neghina, Sămânţa de muştar, Aluatul, Comoara, Mărgăritarul, Năvodul, Pilda gospodarului.  Legăturile[8], în Evanghelia după Matei au fost făcute în vederea scopului de a-l prezenta pe Isus Hristos ca fiind Mesia. În sensul acesta el se foloseşte de linia genealogică a lui Isus, David respectiv Avram. De asemenea el citează profeţii Vechiului Testament care fac referire cu privire la Naşterea din fecioară a lui Isus (Isaia7;14), locul în care se naşte fiind Betleem (Mica5:2), întoarcerea Lui din  Egipt (Osea 11.1), lucrarea lui Isus printre neamuri ( Isaia 9:1-2, 60 :1-3), vindecările miraculoase ale sufletului (Isaia 53), vorbirea lui în pilde (Ps. 78:2) şi intrarea triumfală în Ierusalim (Zaharia 9:9)”Aplicaţia practică a Evangheliei după Matei este că ne învaţă principalele  elemente de studiu, şcoală, învăţături, şi ucenicie, ale creştinismului.  Isus a avut ca şi ascultători, ucenicii, mulţimea, între care cărturarii, iudeii şi fariseii care, au refuzat în mod categoric învăţătura Sa. Ei nu au recunoscut în Persoana lui Isus pe Mesia cel aşteptat (Ioan 5:38-40). Doreau un Mesia în termenii lor, care să îi scape de jugul roman. În această greşeală poate să cadă şi credincioşii care vor să experimenteze, dragostea, mila Harul Domnului, în timp ce respingem alte calităţi ca şi urgia, justiţia, mânia lui Dumnezeu, doar pentru a ne simţii bine, şi concepem un Hristos, după standardele omului, iar un  asemenea Dumnezeu, nu este altceva decât un idol creat de propria noastră minte. Evanghelia după Matei[9]  ne prezintă în capitolele 5-7, portretul cetăţeanului care va face parte din Împărăţia Cerurilor, şi etica Împărăţiei. Isus trece dincolo de litera Legii, în adâncul inimi, la motivaţii. El repetă sintagma „Aţi auzit dar eu vă spun” de şase ori, şi se situează deasupra Legii lui Moise. De fapt în Evanghelia lui Isus găsim cinci discursuri dintre care primul este discursul etic. Dar pentru a înţelege promisiunea din  Geneza 3:15  Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână. 15  Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul,” trebuie să ne uităm la felul în care Dumnezeu se descopere oamenilor şi îşi duce planul la îndeplinire tot printr-o femeie. Acest verset din Geneza 3:15 are o dublă semnificaţie evidentă în verset. Pe de o parte se promite un Răscumpărător „ zdrobi capul” care va veni prin femeie, pe de altă parte închinarea adevărată va avea ca şi una din alternative o închinare falsă „ muşca călcâiul. ”, care se vor derula de-a lungul istoriei, fapt valabil în trecut prezent şi viitor.

2). BOTEZUL[10]Botezul este un ritual creştin prin care o persoană convertită este primită în Biserică. În religia creştină cina şi botezul sunt denumite sacramente şi se practicau în Biserica primară. Botezul[11] a fost  prefigurat   în Vechiul Testament, în istoria Potopului 1 Petru 3:20  „care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt. 21  Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos”, care este o „icoană mîntuitoare”, el nu este o curăţire de păcate, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. El se regăseşte şi în ritualul tăierii împrejur, care era un semn a legământului Coloseni 2:11  „În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în desbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, 12  fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi”, Aici se remarcă aspectele „tăiaţiîn  Cristos, desbrăcareîngropaţi şi înviaţi tot în Cristos”. De asemenea botezul este prefigurat în momentul în care Moise şi poporul trece marea Roşie. Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; (1 Corinteni 10:1-2). Botezul creştin   a fost poruncit de Isus Cristos ucenicilor săi: Matei 28:19  „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. El a fost făcut în Numele Tatălui, al Fiului şi a Duhului Sfânt (Matei 28:19), în numele lui Isus Cristos (Fapte 2:38, 10:4, 19:5) şi  în numele Domnului Isus (Fapte 19:5).  Botezul[12] ca  şi ritual creştin se regăseşte în toate confesiunile creştine, şi este  un procedeu, manieră, sau metodă ce reprezintă intrarea în mod vizibil a unei persoane în comunitatea creştină. În Biserica Catolică şi Ortodoxă şi Bisericile Vechi Orientale, el este unul dintre cele şapte taine „sacramente” ale bisericii. Cuvântul grec pentru botez este (βαπτίζειν), care înseamnă a te scufunda cât şi a scufunda. Iosiv Flavius întrebuinţează acest termen  baptismós (βαπτισμός), când relatează despre  botezul lui Ioan Botezătorul.

Forme necreştine despre botez. Scriitorii Noului Testament au pornit de la supoziţia că botezul era  o practică  cunoscută, (sub aspectul spălării şi a curăţirii) iar ca şi momente de referinţă avem câteva exemple din Vechiul Testament. Naman (Neeman), fiind bolnav de lepră, care a fost căpetenia oştirii regelui din Siria s-a scăldat de şapte ori în Iordan la porunca prorocului Elisei şi s-a vindecat de boala fizică (2 Împăraţi 5: 1-14). La fel şi David se referă la o curăţire interioară a păcatelor „cu isop”, cât şi la o spălare a trupului, cu efect direct (Psalmul 8:50) în ceea ce priveşte iertarea păcatelor. În iudaism regăsim comunitatea de la Qumran, care nu a fost singura în care s-a păstrat o asemănare şi potrivire faţă de botezul creştin al pocăinţei, purificării interioare şi îndemn la o înnoire a vieţii. Esenienii practicau şi ei ritualuri asemănătoare. O spălare rituală făcută în numele lui Dumnezeu se făcea în mod regulat, se putea efectua de orice persoană şi nu necesita şi o mărturisire publică. În Talmud exista  porunca spălării rituale „mikweh” pentru refacerea curăţiei spirituale. De asemenea se practica la primirea prozeliţilor în poporul iudeu. ”În prezent[13], în poporul evreu majoritatea legilor privind puritatea şi impuritatea rituală au fost abandonate în urma unui proces de perimare declanşat o dată cu distrugerea Templului”.  De asemenea a fost suspendată spălarea în perioada tanaimilor (Tos. Neg. 6, 1; Sanh. 71a), iar cele legate de lepră au fost abandonate în epoca gheonimilor. Israel (în Ereţ), au rămas consecvenţi şi s-au disociat de evreii din Babilon. Dar sub influenţa musulmanilor, care se spălau şi ei înainte de rugăciune, gheonimii babilonieni ai insistat asupra spălării pentru a fi curaţi şi sfinţi în faţa păgânilor (vezi Kiduş ha-Şem). Existau şi alte influenţe negative dar între acest gen de spălări şi botezul lui Ioan exista o mare diferenţă

3). BOTEZUL ÎN NOUL TESTAMENT[14]Pornind de la spălările ceremoniale ale evreilor, şi ritualurile de purificare ajungem la botezul practicat de Ioan botezătorul. Aşa cum ritualurile de curăţire a evreilor prefigurau botezul lui Ioan, tot aşa şi Ioan a fost un antemergător a lui Isus şi a botezului creştin practicat de ucenici. Ştim la modul concret că unii dintre ucenicii ucenicii lui Ioan, au devenit ucenici a lui Isus, fiind botezaţi de Ioan  (Ioan 1:35-42). La început nu s-a făcut diferenţa dintre botezul practicat de Ioan şi Isus, iar această practică a botezului îşi are originea în Faptele apostolilor, iar de la Rusalii a fost aprobată şi ratificată de Cristos cel Înviat botezul fiind făcut în numele lui Isus (Matei 28:19). Ioan chema oamenii la pocăinţă şi îi boteza Matei 3:2  „El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Persoanele care acceptau botezul îşi manifestau credinţa lor şi năzuinţa, aspiraţia de a primii iertare. Au fost  şi oameni care nu au venit la Ioan cu sinceritate. Matei 3:7  „Dar când a văzut pe mulţi din Farisei şi din Saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpîrci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare”?  Botezul lui Ioan a fost „un act simbolic pregătitor” pentru botezul care urma să vină, cu privire la Isus, dar care simboliza şi judecata divină, ce se putea asemăna cu un râu de foc, fiindcă se folosea acelaşi cuvânt în ebraică şi greacă, din suflare „ruah – Duh”. Persoanele care practicau botezul acceptau pocăinţa dar şi judecata lui Dumnezeu, care purifică şi curăţă, şi era şi o expresie a pocăinţei lor. Cei care refuzau vor trece prin  oroarea şi urgia judecăţii lui Dumnezeu, descrişi în  (Matei 3:10-12), sunt prezentaţi ca pomi fără roadă şi pleavă. În momentul în care Ioan îl vede pe Isus face o afirmaţie : Ioan 1:29  „A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”! Isus a trecut prin botezul pocăinţei, fapt care i-a încurcat pe unii dintre creştini (Matei 3:14…  Ieronim, Contra Pelag. 3. 2), dar botezul lui Isus a fost modalitatea prin care El s-a supus voinţei Tatălui, iar un alt aspect şi mai important este faptul că în momentul botezului Isus care era de origine divină s-a identificat cu întreaga rasă umană. După botez Duhul Sfânt a venit peste Isus, iar dacă ne uităm în text urmează ispitirea lui Cristos. Ulterior botezului lui Isus mulţi au perceput acest act ca şi arhetipul botezului creştin  ca şi botez cu apă şi Duh. Evangheliştii se concentrează asupra ungerii Duhului şi a vocii din cer, dar Luca, redă ca prezente toate Persoanele din Trinitate : Luca 3:22  „şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea”! Pavel vorbeşte despre botez sub forma : Dumnezeu ne-a aşezat în Cristos, ne-a botezat sau ne-a „uns” (2 Corinteni 1:21), iar Ioan vorbeşte de asemenea despre ungere (1 Ioan 2:27).  Botezul în creştinismul primar[15]  este o parte imperativă încă de la început pentru acei care doreau să devină creştini. Primii oameni convertiţi care au urmat botezul îi găsim în Fapte 2. Botezul primilor creştinii a fost o „ expresie a pocăinţei şi a credinţei” persoanei respective (Fapte 2:38,41,…..19:2, Evrei 6:1). Se crede că existau şi alte interpretări ale botezului, ca o iertare a păcatelor mediată prin botez, un apel către Dumnezeu pentru a primii „un cuget curat” (1 Petru 3:21), era un dar al Duhului, o înnoire a credinciosului, o angajare a viitorului creştin, aspecte care se repercutau asupra credinciosului prin ostracizare de către familie, prieteni, societatea iudeilor, dar toate aceste aspecte însumau mai mult sau mai puţin botezul creştin. Botezul era completat în unele cazuri prin punere mâinilor, iar acest lucru era necesar şi acceptul comunităţii creştine (Fapte 8:14-17…Evrei 6:2). Un aspect destul de controversat este relaţia dintre botez şi darul Duhului descris în Faptele Apostolilor. O parte dintre credincioşi aduc argumente biblice asupra faptului că Duhul a fost dat prin botez, prin punerea mâinilor, sau prin ambele (botez şi punerea mâinilor),  dar făcând parte din acelaşi act sacramental,  în plus să nu uităm că religia creştină era în proces de clarificare, iar prezenţa Duhului se putea observa în viaţa credinciosului, prin acest „contact divin – uman”, fiind aşa cum am reamintit mai sus o expresie a pocăinţei şi credinţei în Isus Cristos.  Pavel[16] face referire la botez în  Romani 6:4; 1 Corinteni 1:13-17, Efeseni 4:5; şi Coloseni 2:12 , iar cea mai clară referinţă la botez este cea din Corinteni în care Pavel consideră botezul de „la sine înţeles – eis”, care se făcea în numele şi contul, lui Isus Cristos şi era perceput ca un „titlu” de transfer de la o persoană la alta. În Corint a apărut necesitatea rezolvării problemei a faptului că mulţi se considerau ucenici a lui Pavel, Chifa, Apolo, ca şi cum nu ar fi fost botezaţi în numele lui Isus. Din alte texte scrise de Pavel rezultă faptul că botezul era una din temeliile creştinismului. Textele cu cel mai mare impact sunt cele din Romani 6:4 şi Coloseni 2:12, în care se arată faptul că ambele vorbesc despre botez  în care creştinul se îngroapă cu Cristos, sau ascundere „prin scufundare” a vieţii dinainte de botez, iar învierea cu Cristos, ca simbol, la ieşirea din apă este privită în viitor. Pavel cel mai probabil a privit botezul ca o identificare cu Cristos, un proces care ţine toată viaţa, iar botezul în cazul acesta este un simbol al existenţei creştine  (Romani 6:5; 8:17; 4:10; Galateni 2:20; 6:14; Filipeni 3:10), iar Duhul Sfânt indică o viaţă nouă în Cristos  Romani 8:2, 1 Corinteni 15:45, Galateni 5:25; 6:8 şi altele). Atunci când ţinem seama de caracterul lui Dumnezeu, manifestat în creştinismul primar, „pecetluirea Duhului” este însăşi darului lui Dumnezeu şi a Duhului Sfânt. În  scrierile lui Ioan în privinţa  botezului se pot da diferite interpretări, pentru că simbolismele[17] primesc interpretări diferite. Atunci când se face referire la discuţia dintre Isus şi femeia samariteană  (Ioan 3:5) „născut din apă şi din Duh”, referinţa cea mai probabilă este la botez, care dincolo de ritual înseamnă începutul unei vieţi noi în şi cu Cristos – „apă plus puterea Duhului”, ca are o putere de curăţire şi înnoire (Isaia 44:3-5, Ezekiel 36:25-27), este o cerinţă a Naşterii din Duhul, pe lângă o naştere naturală, iar ideea de bază este lucrarea Duhului Sfânt. Ioan nu face legătura directă dintre „ „botezat în” cu „ născut din”, şi nici scriitorii Noului Testament nu pun un semn de egalitate între Botez ca ritual şi Naşterea din Nou  (Iacov 1:18; 1 Petru 1:3, 23; 1 Ioan 3:9) şi cum am amintit mai sus ele  pot să nu corespundă nepărat ca şi punctual, şi eveniment în viaţa credinciosului. Aş dori să readuc aminte faptul că cele prezentate mai sus, nu sunt o finalitatea a crezului creştin care a fost definitivat ca şi conţinut cam pe la sfârşitul secolului I. Botezul copiilor mici, (nou născuţi), este un aspect controversat şi astăzi,  un subiect de polemică, dar în Noul Testament nu avem referinţă directă la o practică a copiilor mici, dar nici nu poate fi exclusă probabilitatea ca şi copiii să fie botezaţi împreună cu familiile botezate,  referinţe pe care le găsim în (Fapte 16:15, 33; 18:8 şi 1Corinteni 1:16). Şi copii mici ai credincioşilor fac parte din familia creştină dacă cităm textul din 1 Corinteni 7:14, şi Marcu 10:13-16. Dar  pe de altă parte însăşi Pavel aduce ca şi argument faptul că a aparţine lui Cristos nu ţine de un act ritual (Galateni 3), ci vine prin credinţă, şi nu depinde de alţi factori, decât de credinţă („ nou născut”?) şi este un dar al Duhului. Când privim botezul ca şi o expresie a credinţei celui care se botează, este greu să aduci argumente în favoarea botezului copiilor mici. Aşa cum iudaizatorii au supraevaluat circumcizia tot aşa a fost şi cu unii dintre creştini care supraevaluează botezul. Pavel aminteşte de acest lucru şi i se opune în 1 Corinteni 7:14  „Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă şi nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altmintrelea,copiii voştri ar fi necuraţi, pe când acum Sunt sfinţi”. Vrâsta responsabilităţii[18] este pusă în discuţie, dar se omite faptul că deşi copii sunt „inocenţi”, fără păcat, ei sunt vinovaţi înaintea lui Dumnezeu datorită păcatului  strămoşesc imputat (Palmul 51:5), iar David recunoaşte că este păcătos încă din momentul concepţiei, datorită păcatului moştenit de la Adam şi Eva. Un Dumnezeu bun şi drept, nu va trimite în Iad o persoană care nu este responsabilă de faptele lui, în cazul acesta fiind vorba de copii. Singurul mod prin care cineva este declarat neprihănit e ca persoana respectivă să primească iertarea prin credinţa în Cristos “Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. (Ioan 14:6). Petru face şi el afirmaţia : Faptele Apostolilor 4:12  “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi,”, iar primirea mântuirii este o decizie personală. De obicei copilul este responsabil în perioada cuprinsă între 13 ani, (la evrei), iar la celelalte popoare nu există un etalon de măsură, fiindcă acest aspect ţine de individ, cultura respectivă, mediul social în care trăieşte, o mulţime de alţi factori. Dacă avem în vedere aceste aspecte Moartea lui Cristos este suficientă pentru întreaga omenire 1 Ioan 2:2  “El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi”, se poate aplica şi la copii, sau a celor persoane care nu au capacitatea să creadă în El,  ca exemplu pot fi  daţi şi handicapaţii. Deşi acest lucru este o posibilitate nu avem dreptul să dăm verdicte, să fim fermi  categorici, sau dogmatici pentru că Biblia nu afirmă la modul concret aceste lucruri.  Ce putem afirma este că “Dumnezeu este iubitor şi sfânt, plin de îndurare, drept milos, iar tot ce face este drept şi bun”.

4). DEZVOLTAREA ISTORICĂ A CONCEPTULUI ŞI RITUALULUI BOTEZULUI[19]În mod succint vom baleia puţin Istoria Creştinismului pentru a înţelege ritualul botezului de astăzi. Cei care  s-au botezat în primele decenii aveau convingerea şi credinţa că a doua venire a lui Cristos „ parousia” era iminentă. Cel care se boteza era salvat şi ajutat să iasă din păgânism şi să fie cuprins şi inclus în Cristos, prin formula εις χριστον ιησουν („în Hristos Iisus“), fiind pecetluit cu  Duhul Sfânt (Efeseni 4:30) pentru ziua răscumpărări. De asemenea el se integra în Trupul lui Cristos (1Cor 12, 12-14). În multe cazuri se botezau toţi membri familiei, slugile şi sclavii. Cea mai veche mărturisire de credinţă era legată de botez  „κύριος Ιἠσοῦς” – Iisus este Domnul” (Romani 9.10), formulă prin care părinţii apostolici considerau poarta prin care se intra în religia creştină, botezul  fiind făcut doar în numele lui Isus, iar ceva mai târziu botezul se făcea în Numele Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt conform cu Marea Trimitere din Matei 28:18-28. Botezul se efectua în primele secole în noaptea de Paşti pentru a scoate în evidenţă Moartea şi Învierea lui Cristos, iar botezul se făcea prin scufundare, practicat şi de Biserica Catolică până prin secolul al – XII – lea, iar în cazuri deosebite se făcea prin stropire. Printre primele menţiuni despre botez în Biserica primară cu privire la copii le regăsim în regula canonică „ Baptismus infantium” a sfântului Ipolit. Tertulian combate această practică. La începutul secolului al – III –lea, iar Ciprian din Cartagina şi Tertulian sunt de părere că prin  botez, păcatul strămoşesc, este iertat iar  chipul omului  se restaurează ajungând la Ymago Dey. Biblia nu face referinţă faptul că apostolii au fost botezaţi de Cristos, dar datorită poruncii date de Isus botezul este obligatoriu pentru fiecare credincios. Teologii au dezbătut şi problema recunoaşterii botezurilor efectuate de episcopii în sânul bisericii, dar şi în afara comuniunii eurahistice a ei. S-a ajuns la un consens prin acceptarea formulei Trinitare a botezului, care era temelia recunoaşterii sau a respingerii botezului şi în afara unei unităţi a celor care au aceeaşi credinţă eclesială. Prin faptul că cel botezat primea Duhul Sfânt, creştinismul a avut şi o reacţie negativă la curentele agnostice din antichitate, iar prin punerea mâinilor s-a ajuns la o etapă deosebită prin însemnarea cu charismă şi ungerea cu untdelemn. Ritualul botezului s-a îmbogăţit prin elemente ca „haine albe, „lepădare de satana” şi a început să fie considerat taină „gr. μυστηριον, lat. sacramentum”. Biserica a fost denumită şi veche generată de „ iluminare –  în  greacă phôtismós”, cuvânt care vine din 2 Corinteni 4:6, termen ce clarifică o schimbare ontologică, o venire de la întunericul păcatului şi necredinţei la lumina credinţei şi a cunoaşteri „Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos”. Aurelius Augustinus percepe în botez lucrarea lui Isus Cristos ca şi cuvânt care se vede, “cuvânt vizibil şi lucrarea Harului invizibil, care prin ritualul botezului aduce mântuirea”.Sacramentul este ca  şi o “ştampilă” pusă pe credincios. Augustin percepe botezul ca fiind “lucrarea mântuitoare care lucrează împotriva păcatului strămoşesc”, iar odată cu începerea secolului al – Vl – lea botezul copiilor mici se generalizează. În Evul Mediu botezul a fost influenţat de scolastica care era[20] un sistem filozofic bazat pe dogmele bisericii, caracterizat de raţionamente abstracte şi artificii logice, fiind un mod steril, uscat, de activitate intelectuală, rupt de realitatea practică a vieţii şi de mântuire şi a folosit formula[21] lui Aristotel în relaţia dintre materie şi formula botezului şi s-a bazat pe teoria lui Augustin, care descrie pe Dumnezeu ca şi „cauza principală” –  iar apa ca şi „cauza instrumentală” a Harului ca act al iertării păcatului strămoşesc. O altă componentă necesară botezului este intenţia (intensio) săvârşirii actului din partea sacerdotului. Învăţătura  a fost adoptată prin bula papală „Exsultate Deo”, şi a  rămas valabilă până astăzi în Biserica Romano Catolică. În locul scufundării complete la botez, s-a trecut la stropirea cu apă, care era o practică obişnuită în Evul Mediu timpuriu, informaţie culeasă din descoperirile arheologice, fiind datate din secolul al – IV-lea.  „Bisericile Ortodoxe răsăritene au rămas la conceptul de taină (misteriu),” prin care se permite împărtăşirea celorlalte taine. Chiril din Alexandria în catehezele sale descrie cum persoana care se botează „catehumeni”,  se face părtaş la moartea şi învierea lui Isus Cristos. Cele trei scufundări în apă simbolizează cele trei zile petrecute de Cristos în locuinţa morţilor. Reforma protestantă prin  reprezentanţii săi, au preluat din Biserica Catolică şi din învăţătura lui Augustin actul botezului ca o împlinire vizibilă în ceea ce priveşte iertarea păcatelor, dar şi o alianţă a celui convertit cu Dumnezeu. Luther accentuează ulterior  că botezul nu este un act singular ci este repetabil prin înnoirea spirituală zilnică a celui convertit : „Astfel pocăinţa nu este altceva decât reîntoarcerea şi intrarea în (baia) botezului căci se reia şi se face (din nou, (pocăinţa) şi nu s-a împlinit.” La fel face şi Ulrich Zwingli, pentru care cina şi botezul sunt doar simboluri (realism filozofic), care indică o realitate dincolo de ele care sunt mult mai importante şi nu este de acord cu anabatiştii aducând două argumente: 1. Botezul în Noul Testament este un simbol al Legământului,  analogic cu  circumciziavechi-testamentară, 2. Încheiere acestui legământ se face prin mila lui Dumnezeu care este prin Har, ca şi o acţiune necontenită anterioară credinţei individuale, iar anabaptiştii deformează învăţătura lui Dumnezeu care înseamnă : încheierea legământului, predestinarea, apartenenţa şi credinţa în Dumnezeu. Ideea de legământ este predominantă în practica bisericilor Reformate şi astăzi. Calvin continuă teologia despre botez a lui Zwingli, şi în chatechismul de la Geneva afirmă că botezul este „ un semn extern pentru noi al bunăvoinţei dumnezeieşti, şi un „zălog“ al milei lui Dumnezeu”. El nu consideră botezul ca ceva necesar mântuirii iar în Catehismul din Heidelberg scrie : „că el (Hristos) vrea să ne asigure prin acest gaj dumnezeiesc şi semn al adevărului, că suntem curăţaţi într-adevăr duhovniceşte de păcate, după cum trupeşte suntem curăţaţi de apă”. Anabaptiştii preiau şi dezvoltă aspecte din învăţătura lui Zwingli, cu menţiunea că botezul fiind un simbol ala alianţei omului cu Dumnezeu, El dăruieşte tuturor oamenilor mântuirea prin Cristos cel înviat în Noul Legământ. Predicarea este mijlocul de a oferii oamenilor  oferta lui Dumnezeu în Cristos, iar omul este de acord cu acest lucru şi încheie un legământ cu Dumnezeu. Au fost şi alte ramuri ale Reformei, dar care au respins botezul cu apă dar acceptând botezul cu Duhul Sfânt ca exemplu catarii şi spiritualiştii. Biserica Catolică a reacţionat la învăţătura protestantă despre botez, iar la Conciliul de la Trent a introdus botezul copiilor mici ca ceva obligatoriu. În perioada modernă practica botezului se schimbă în această perioadă „a luminilor”, iar întrebările din momentul botezului sunt adresate părinţilor, iar teologii raţionalişti consideră că prin botez se face „introducerea în religia adevărată”. Unele din bisericile libere  nu mai practică botezul, ca exempluquaker-ii (tremurătorii), care consideră că pot ignora acest sacrament, dar cine doreşte să îl facă are libertatea să meargă  la bisericile neoprotestante care practică botezul. În mişcarea penticostală după botezul cu apă este completat cu botezul cu Duhul Sfânt în interiorul inimi omului. Botezul  astăzi ca şi  practică a botezului se regăseşte în toate confesiunile creştine, dar el diferă foarte mult de la o confesiune la alta[22], pornind de la aceleaşi referinţe din Scriptură prin diferite interpretări. Aşa au rezultat diferite abordări şi practic diferite ritualuri creştine de botez. Dacă se priveşte la botezul copiilor mici, bisericile tradiţionale practică această formă de botez, cu ajutorul naşilor şi a părinţilor naturali, care „mărurisesc credinţa” în locul copilului şi în numele lor dar şi promit o educaţie creştină copilului. În religia protestantă  şi romano – catolică, acest act[23] este reconfirmat mai târziu când copiii sunt mari şi conştienţi prin mirungere, prin care îşi declară ei înşişi credinţa în Isus Cristos. Botezarea adulţilor este practica în special în cultele Protestante şi Neoprotestante. Aici catehumenul are dorinţa de a fi botezat, ocazie prin care îşi mărturiseşte credinţa în Isus Cristos. Există un ritual al botezului în care simbolul exterior este  apa, iar forma prin care se efectuează este ca şi în Biserica primară în mod simbolic „împreună-îngroparea şi împreună-învierea cu Iisus Hristos”  folosită în bisericile ortodoxe răsăritene, bisericile necalcedoniene, baptişti şi alte culte neoprotestante. Catolicii germani botează prin udare, dar bisericile din Răsărit rămân la tradiţia botezului prin scufundare inclusiv a copiilor mici. Anabaptiştii din timpul Reformei au practicat botezul prin udare. Menoniţii au practicat botezul prin scufundare (Immersion), udare (Affusion), sau stropire (Aspersion), în funcţie de normele proprii ale parohiei. Botezul prin scufundare revine în mediul protestant prin mişcarea pietistă, mai târziu baptiştii şi alte grupări neoprotestante. Formala de botez, a suferit modificări minore regăsindu-se în aproape toate confesiunile creştine prin aceeaşi formă  „în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh „. „În biserica Ortodoxă formula de botez este  „Se botează robul lui Dumnezeu N.N., în numele Tatălui. Amin. şi al Fiului. Amin. şi al Sfântului Duh. Amin. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”, iar în Biserica romano catolică sunt folosite cuvintele „eu te botez pe tine în….”. În bisericile evanghelice  este folosită traducerea lui Martin Luther   „N.N., eu te botez întru numele ….” Cuvântul original din textul grecesc din Matei 28 : 18-22,  are prepoziţia εις, care indică un scop (în – întru, pentru). Pavel este mai clar în Romani 6 : 3-5, a fost botezat „întru moartea sa” (εις τον θανατον αυτου). Pentru o şi mai bună înţelegere s-a folosit varianta latină formulei de botez „in nomine –  în Numele”. Această formulă „εις το ονομα „ este varianta unei expresii rabinice  לשם – leschem – „in numele“, din Talmud, folosită pentru o autoritate divină, iar în Noul Testament ea se extinde şi asupra persoanei lui Isus (Ioan 14,13). Există comunităţi creştine care folosesc doar formula „în numele lui Iisus (Hristos), negând aspectul Trinitar, iar martorii lui Iehova fac botezul în numele lui Iehova. Există şi practica botezului de urgenţă săvârşită de către preot, dar aceasta este o excepţie, practicată de biserica Ortodoxă, Catolică, alte confesiuni creştine şi de către laici. Există particularităţi confesionale dar în general în lumea creştină se recunoaşte că botezul cu apă  este un semn exterior  al legământului pe care un om îl face cu Dumnezeu. Botezul este efectuat de un pastor ordinat, sau de un prezbiter, iar procedura este prin scufundare, candidatul fiind o persoană matură care ia o decizie personală, în mediul protestant.

5). CRISTOLOGIE – despre Isus Cristos[24] . Este necesar  să abordăm şi Persoana Domnului Isus Cristos care face parte din Treime şi vom exemplifica câteva din  calităţile sau atributele divine. El este a doua Persoană din Trinitate (Ioan 1:1) sub aspectul substanţei, este egal din eternitate cu Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Duhul Sfânt şi sunt de aceeaşi esenţă. Isus a intrat în lume prim naşterea din fecioară (Mat. 1:18-25; Luca 1:26-38), fiind pe deplin om şi Dumnezeu în acelaşi timp (Coloseni 2:9, 1Tim 2:5). O divinitate nu poate muri, şi pentru acest lucru a fost necesară Întruparea, iar pentru  lucrarea de mântuire trebuia să fie şi divin ca să aibă valoare în răscumpărarea păcatelor. Ca şi noi a fost ispitit de Satan dar a biruit ispita (Evrei 4:15; Iacov 1:13). În momentul în care s-a Întrupat El a păstrat ce este divin, dar a renunţat la folosirea în mod parţial a atributelor divine (Fil. 2:6-8), şi s-a supus voinţei Tatălui şi în unele cazuri Duhului Sfânt. Dezbrăcarea de Sine a fost voluntară, în contrast cu  animalele jertfite în perioada Vechiului Testament care erau victime, iar după Înălţarea la cer Dumnezeu l-a pus la dreapta Sa, care înseamnă autoritate şi putere ca Rege, Mare Preot, Avocat şi Mijlocitor. Sub aspect soteorologic El a murit pentru păcatele oamenilor (1 Ioan 1:2),  iar moartea lui a avut un aspect de ispăşire  (Ioan 19:30),  ea era în planul lui Dumnezeu (Fapte 2:23), şi valoare sa este infinită. Astfel moartea lui Isus este : „răscumpărătoare (Matei 20:28), ispăşitoare (1 Ioan 2:22),  de împăcare (2 Cor. 5:18)  şi înlocuitoare (Is. 53:6).”  Astfel răscumpărarea a fost universală şi suficientă. Prin Întrupare şi botez, Cristos s-a identificat cu rasa umană şi a devenit om ca şi noi, dar fără păcat. După Înălţarea la cer Isus va reveni „ parousia” şi va ridica Biserica sus în cer şi va instaura Împărăţia Cerurilor (Apoc. 19:11). Credincioşii trebuie să îl aştepte cu credinţă şi speranţă.

6). TRINITATEA[25]Cuvântul nu se găseşte pe paginile din Scriptură, conceptul fiind dezvoltat mai târziu de către biserică, el a fost folosit pentru prima dată de Tertulian, spre sfârşitul secolului al –  II –lea. Ca şi teologie a bisericii a fost acceptat în secolul al – IV- lea, fiind o doctrină distinctivă în credinţa creştină. Ea face afirmaţia că : există un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt fiecare Dumnezeu şi în acelaşi timp o Persoană distinctă. Prezentă pe paginile Scripturii atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament, a devenit un crez al biserici, formulată de Tertullian, Athanasius şi Augustin. Conceptul de Trinitatea stă la baza Revelaţiei lui Dumnezeu. Atunci când ne referim la termenul de revelaţie trebuie să pornim de la început, un Dumnezeu care este viu şi adevărat, care s-a desprins dintre multiplele zeităţi păgâne.  Aşa găsim pasaje în Vechiul Testament, în care sunt prezente mai multe Persoane, iar existenţa lucrurilor se datorează unei surse întreite. Chiar încă de la creaţie Dumnezeu, Cuvântul şi Duhul sunt prezente acolo, iar Elohim creează prim Cuvânt şi Duh  (Geneza 1:2-3).  De asemenea la crearea omului (Geneza 1:2-3) „ să facem „ se foloseşte pluralul, în care urmează o împlinire a Cuvântului lui Dumnezeu, sugerând pluralitate şi unitate, Ymago Dey, fiind realizat în om. La fel avem cazuri în care Dumnezeu, Cuvântul, şi Duhul Lui le găsim împreună (Isaia 63:8-10) şi vorbesc trei Persoane. De asemenea Cuvântul este personificat ca şi Înţelepciunea lui Dumnezeu (Proverbe 8:22; Iov 28:23-27), sau Duhul care împarte binecuvântări, fiind sursa puterii fizice, a curajului, a stăpânirii, şi altor lucrări, cauze sau efecte  (Exod 31:3; Numeri 11:25; Judecători 3:10). Cel mai clar se vede conceptul de Trinitate în lucrarea de răscumpărare a omului. În forme de la început se regăseşte fenomene asociate cu Îngerul lui Iahveh, sau Îngerul Domnului, care primeşte onoarea şi cinstea divină (Geneza 16:2-13; 22:11-16). Divinitatea îi este atribuită lui Mesia chiar şi atunci când este privită ca şi o Persoană distinctă faţă de Dumnezeu (Isaia 7:14; 9:6). Duhul lui Dumnezeu a fost prezent la creaţie când Dumnezeu s-a descoperit prin cele două forme de Revelaţie, Generală şi Specială şi mai ales  în lucrarea de răscumpărare pe care Mesia urma să o facă (Isaia 11:2; 42:1; 61:1).  De asemenea Dumnezeu pregăteşte prin poporul Lui pentru credinţă şi ascultare (Ioel 2:28; Isaia 32:15; Ezechiel 36:26-27). Dumnezeu s-a descoperit în mod obiectiv prin îngerul – Mesager, care împarte binecuvântări, daruri în dimensiunea răscumpărării, şi în mod subiectiv prin El Însuşi, iar binecuvântarea aronică întreită (Numeri 6:24), era un model pentru binecuvântarea din Noul Testament.             Trinitatea este mult mai clară în Noul Testament[26]odată cu Întruparea lui Isus Cristos. Ioan Botezătorul a fost conştient de prezenţa Duhului Sfânt, de chemarea Lui, iar vestirea lui a avut  un aspect Trinitar Matei 3:3  „Ioan acesta este acela care fusese vestit prin proorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.”, cu referinţă la Mesia, Isus Cristos, de asemenea a vorbit şi despre Duhul Sfânt ( Matei 3.11).  Revelaţia Trinitară s-a făcut în patru etape. 1. Vestirea cu privire la naşterea lui Isus Luca 1:35  „Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va pogorâ peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”, prin care Tatăl şi Duhul Sfânt au fost prezenţi în momentul în care Fiul s-a Întrupat. 2. Botezul lui Isus, în care toate cele Trei Persoane sunt prezente, Fiul în apă, Duhul Sfânt în chip de porumbel şi Glasul Tatălui din cer, iar Ioan recunoaşte aspectul Trinitar De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. (Matei 3:16). 3. Învăţătura lui Isus este pe de – a- ntregul Trinitară, El vorbeşte despre  Sine ca  cineva care descopere pe Tatăl  şi pe Duhul. Isus lucra prin Duhul şi făcea voia Tatălui. Aceste relaţii sunt accentuate în numeroase versete (Ioan 14:7; 9-10). De asemenea Isus promite un înlocuitor. Ioan 14:16  „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângâietor (Greceşte: Paraclet, Fapărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac”, şi 9-10. Fiecare Persoană din Trinitate este specificată în mod precis. Duhul purcede de la Tatăl şi Fiul este trimis tot de Tatăl, acest aspect fiind o bază a credinţei creştine. De asemenea ca şi început şi origine în controversa cu evreii Isus afirmă că nu este un numai un fiu a lui David ci că este Domnul lui David, sau Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.” (Ioan 8:58), prin care se indică dumnezeirea Lui dar  afirmă şi prexistanţa Sa. 4. Însărcinarea dată de Domnul Înviat, înainte de înălţare se referă în mod specific la botezul  în  “Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh”, un alt aspect în care conceptul şi realitatea Trinităţii este foarte clară. De asemenea în scrierile Noului Testament răscumpărarea venea dintr-o sursă  întreită, iar Pavel explică acest lucru la Rusalii, ea fiind o lucrare a Trinităţi  Faptele Apostolilor 2:32  „Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi Suntem martori ai lui. 33  Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi”. Acest aspect este amintit şi în Corinteni (1Corinteni 12:4-6), sau de Petru (1 Petru 1:3), prin care Harul mântuitor al Fiului ne dă acces la dragostea Tatălui  prin părtăşia cu ajutorul Duhului Sfânt. Mulţi iudei monoteişti, au acceptat Trinitatea[27], care nu venea în contradicţie cu credinţa vechi – testamentală. Pentru teologie a rămas ca şi îndatorire să dea o formulare a doctrinei despre Trinitate, a relaţiilor dintre Persoanele care compun Trinitatea, cât şi personalitatea, sau lucrarea pe care o face fiecare dintre Persoanele care formează Trinitatea. De acest aspect s-a ocupat părinţii bisericii, ca Irenaeus,  Origen şi Tertulian, din care să rezulte un crez fundamental, păstrat în Biserica Catolică. La Conciliul de la Nicea din 325 d.Cr, condus de Athanasius, şi mai târziu îşi aduce aportul Augustin, rezultă Credeul Atanasian acceptat în bisericile trinitariene şi în ziua de azi. John Calvin dă mai multă claritate conceptului de Trinitate (vezi B. B. Warfield, Calvin and Augustine, 1956, p. 189-284), care intră şi în patrimoniul credinţei reformatorilor. Dacă se priveşte la Persoanele din Trinitate există asemănări dar  şi „deosebiri”, pe care doar le enumerăm : „Unitate în diversitate,Egalitate în demnitate Efeseni 3:14 „singurul născut”,   …Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,( Ioan 5:18 ) şi 1 Corinteni 2:10 „ Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu”. Diversitate în acţiune”, prin faptul că sub aspectul soteorologic există o subordonare, Tatăl a trimis pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, Fiul este trimis de Tatăl, iar Fiul trimite pe Duhul Sfânt, iar ca şi funcţie Fiul revelează pe Tatăl, iar funcţia Duhului este să reveleze pe Fiul. Ioan 16:14  „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi”. Pentru primii creştini Trinitatea a fost mai degrabă o realitatea mântuitoare care mult mai târziu a devenit doctrină sau  concept. La modul comprimat Tatăl creează, alege şi cheamă, Fiul răscumpără, iar Duhul Sfânt, printre alte lucrări, face sfinţirea în viaţa credinciosului şi a bisericii. Există implicaţii ale doctrinei despre Trinitatea pe care doar le enumerăm : „a. Înseamnă că Dumnezeu poate fi revelat b. Înseamnă că Dumnezeu poate fi comunicat, c. Înseamnă că Trinitatea este baza oricărei adevărate comuniuni din lume,” Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi” (Ioan 17:21).  d. Conferă varietate vieţii universului.

7). BOTEZUL LUI ISUS[28]  Naşterea lui Isus a fost în planul lui Dumnezeu, a fost una miraculoasă şi unică, controlată de Dumnezeu spre mântuirea noastră, Fiinţă în care se vor împleti divinul cu umanul. Isus s-a identificat cu umanitatea atât prin naştere cât şi prin botez În scenă apare un nou personaj, Ioan Botezătorul care face o profeţie despre Isus amintită şi de  ultimul  proroc al Vechiului Testament.  Maleahi 3:1  „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. ………..”, în acest caz Ioan fiind mesagerul despre care s-a vorbit înainte cu sute de ani. Ioan prin proclamaţia s-a certifică el însuşi acest lucru  şi vesteşte botezul pocăinţei Matei 3:2  „El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Cuvântul grec pocăinţă înseamnă „metonoia –schimbarea minţii” cu 180 de grade, şi este adresată poporului evreu, pentru a se întoarce de la păcatele sale spre Dumnezeu. Cuvântul hamartia (păcat) este strâns legat de metonoia, fiindcă termenul hamartia era folosit atunci când cineva trăgea cu arcul la ţintă şi o rata. În aceşti termeni, cuvântul păcat, înseamnă acelaşi lucru dar în domeniul spiritual şi înseamnă că noi am ratat ceva, voia lui Dumnezeu, iar ţinta noastră ne duce la pierzare. Mesajul lui Ioan a fost că Dumnezeu trimite pe cineva, pe Isus Cristos, ca prin El să putem intra în relaţie cu Dumnezeu. Atunci când ne referim la Împărăţia Cerurilor, acest lucru este ceva real, de domeniul spiritual în care se intră prin pocăinţă. De fapt  şi Cristos predică acelaşi mesaj Matei 4:17  „De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Este adevărat că Isus a instaurat Împărăţia cerurilor, care a fost în stadiul de început, cu o finalitate în viitor, iar în mintea creştinului şi a bisericii există tensiunea dintre deja – nu încă, o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Împărăţia Cerurilor va avea o împlinire şi finalitate în viitor. Ne întoarcem la Ioan Botezătorul care propovăduia în pustia Iudeii prin mesajul „El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Ioan era vocea şi avea misiunea să pregătească calea Domnului Isus, iar rolul predicatorului azi este acelaşi, să predice pocăinţa şi pe Isus Cristos. Pocăinţa însemnă o hotărâre de întoarcere de la păcat, fiind realizată de libertatea omului de a decide acest lucru, iar pocăinţa s-a aflat în centrul mesajului prorocilor din Vechiul Testament şi a Noului Testament, ea fiind strâns legată de credinţa adevărată în Dumnezeu, iar astăzi mesajul creştin trebuie să conţină  chemarea la pocăinţă. Exista o promisiune a curăţirii „În ziua aceea, se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat şi necurăţie. (Zaharia 13:1) şi  ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt” (Efeseni 5:26). Ioan era un personaj care nu se încadra  în pesajul citadin ci în pustie, şi pe lângă îmbrăcămintea neobişnuită se hărănea  cu  lăcuste şi miere, dar în pofida acestui comportament oamenii erau atraşi de el, astfel că locuitorii din Ierusalim şi din Iudea veneau la  el pentru a fi botezaţi. Ioan se supunea unei legi din Vechiul Testament  prin “legea nazireanului”, care era o formă de dedicare lui Dumnezeu, dar misiunea lui era ceva nou şi viza aspecte din Noul Testament. Această dedicare a lui Ioan faţă de Dumnezeu se vedea şi în exterior, iar omenii au fost motivaţi în felul acesta să treacă la acţiune, să mărturisească păcatele, se botezau în Iordan şi aveau dorinţa să trăiască după voia lui Dumnezeu. Dar au fost şi oameni care în eticheta lor de credincioşi aveau impresia că ritualul botezului le va salvă sufletul. Ioan îi recunoaşte uşor şi îi apostrofează „pui de năpîrci,” iar dacă am fi şi noi etichetaţi în felul acesta în mod sigur ne-am supăra în nesinceritatea noastră dacă există, s-au ne-am pocăi. Ioan a fost îndrăzneţ în vorbire şi nu îl preocupa propria popularitate. Fariseii şi saducheii erau două dintre cele mai importante  grupări din iudaism din timpul Domnului Isus. Fariseii  aderau la conţinutul întregului Vechiului Testament cât şi la tradiţia rabinică, iar în viziunea lor mântuirea se obţinea prin supunerea faţă de litera legii şi propria lor înţelegere a Scripturi. De asemenea[29] ei nu recunoşteau depravarea omului, iar religia lor era una exterioară (Luca 9:14, 18:9-14), iar pe Mesia îl aşteptau în dimensiunea umană şi eliberarea terestră de sub jugul roman. Saducheii erau religioşi şi deşi pozau în postura de credincioşi, dar ei refuzau multe din învăţăturile din Cuvântul lui Dumnezeu. Ei respingeau învăţătura despre înviere, îngeri,  minuni, nemurire şi judecata viitoare. Ei erau lumeşti şi mai târziu a devenit prigonitori a lui Cristos (Ioan 16:1-4). De  asemenea în  contrast, un credincios trebuie să aducă roade ale neprihănirii vrednice de pocăinţă,(Faptele Apostolilor 26:20 ), altfel „va fi tăiat şi aruncat în foc”. De fapt la ora aceea o naţiune întreagă era necredincioasă lui Dumnezeu. De asemenea avem şi o presupoziţie falsă cu privire la ce este omul, s-au ar putea să fie (Geneza 3:5-7), aşa cum evreii deşi pretindeau că sunt, de fapt fiii spiritual  al lui  Avram, pe când în realitate nu mai erau copiii lui Avram. Absenţa roadelor Duhului Sfânt, va aduce în final la o sălbăticire  şi o tăiere, şi un foc care va fi judecata lui Dumnezeu. De asemenea botezul este privit într-o dublă dimensiune, a apei şi a focului. Prin conjunţia şi, înţelegem că este vorba de două botezuri, cel cu Duhul Sfânt realizat deja şi cu foc. Focul în Biblie înseamnă judecata lui Dumnezeu care este de domeniul viitorului. Limbile văzute deasupra ucenicilor la Rusalii  erau „limbi ca de foc”, fiind vorba de o comparaţie. În consecinţă sunt două botezuri diferite  şi trebuie tratate în mod deosebit una unul faţă de celălalt. De fapt Ioan clarifică acest lucru în versetul 12 din text „lopata în mână, va curăţi, va strînge grîul, dar pleava o va arde într’un foc care nu se stinge.”, fiind  în mod clar o referire la ziua judecăţii. Momentul cel mai important în textul de faţă este botezul lui Isus, care vine la Ioan să fie botezat. El s-a botezat pentru ca “Se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit!”, s-a identificat şi a reprezentat omenirea, dar aspectul identificării iese cel mai mult în evidenţă. Deşi nu avea păcat şi nu era necesară pocăinţa El s-a botezat, dar a existat şi o implicare şi consacrare în chemarea oamenilor la pocăinţă  Mai există un aspect aici fiindcă  botezul reprezenta şi moartea lui Isus, lucru pe care ucenicii nu îl înţeleg în acel moment. Ioan a avut un simţământ de nevrednicie când l-a botezat pe Isus, iar Isus avea întâietate. În momentul botezului noi ne identificăm cu moartea Domnului Isus şi o recunoaştem prin botez. De asemenea atunci când Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a coborât deasupra lui Isus, El este investit ca şi Mare Preot. Păcatul care a distrus relaţia omului cu Dumnezeu, avea un singur mijloc de rezolvare prin moartea lui Isus prin care se face lucrarea de izbăvire. Aceste lucruri nu sunt de ordin facultativ, ci imperativ şi nu există altă cale. Acest lucru trebuie să fie un sistem de alarmă pentru noi, nu are valoare inspiraţia cuiva, sau altă percepţie, ci este o singură cale aleasă de Dumnezeu şi trebuie să ne conformăm. Dumnezeu a ales,  Isus a acceptat, Duhul Sfânt a asistat lucrarea mântuitoare,  iar Dumnezeu a confirmat această cale prin Învierea lui Isus, iar noi nu putem face decât să credem sau să  rămânem necredincioşi. În momentul şi contextului botezului avem o  dovedire, un argument complet, o realitate a lucrării Sfintei Treimi compusă din Isus, Duhul Sfânt şi Dumnezeu Tatăl.  „Isusa ieşit afară din apă…. Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel…. şi din ceruri s’a auzit un glas, Acesta este Fiul Meu prea iubit…”. Aici avem practica botezului pentru viitorii creştini şi mărturia Tatălui despre Fiul, iar egalitatea dintre Persoane este evidentă. Scriptura afirmă că Dumnezeu este o singură Fiinţă, o unitate perfectă a unei naturi, substanţe şi esenţă (Deutronom 6:4, Galateni 3:20), iar dintre Persoanele care compun Treimea nici una nu este Dumnezeu fără celelalte, şi fiecare împreună cu celelalte sunt Dumnezeu. Astfel într-un anume sens Dumnezeu este singular (o unitate), iar în alt sens este o pluralitate, adică Trei Persoane. Fiul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt posedă aceleaşi atribute ca şi Dumnezeu.

8). BOTEZUL CREDINCIOŞILOR. Aş dori să privim în primul rând forma exterioară a botezului ca şi ritual. Cuvântul vine (din latină ritus, „ceremonie, cult religios”), rezultat din tradiţiile vechi, care se desfăşoară după anumite norme, într-un cadru solemn din existenţa umană în împrejurări deosebite ca naştere, botez, moarte, sau cu ocazia unor sărbători, anotimpuri etc. Ritualul a supravieţuit şi în domeniul laic, de exemplu diferite parade militare, primirea unor şefi de stat etc.  De asemenea  există şi ritualuri păgâne, dar care nu au de a face cu  practica botezului, ci mai mult cu iniţierea celui care îmbrăţişează credinţa păgân respectivă. Botezul în creştinism apare în bisericile tradiţionale şi în toate confesiunile creştine, şi este un procedeu, mijloc sau metodă prin care un credincios intră în comunitatea creştină. Cuvântul grec folosit este “baptízein (βαπτίζειν)” şi înseamnă scufundare. Pentru certificarea termenului există dovezi, în literatura lui  Platon (secolul 4 î. Hr.), sau în “Septuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament, termenul baptízein (βαπτίζειν) apare doar de 4 ori”. Termenul apare şi în IV Regi 5,14, cu referire la curăţirea rituală. De asemenea şi Iosif Flaviu foloseşte termenul de “baptismós (βαπτισμός) – Botez”, cu referinţă la botezul lui Ioan.  Puternic ancorat în tradiţia creştină ritualul botezului[30], rămâne la aspectul exterior, şi trebuie folosit cu prudenţă, fiindcă întâlnit în toate confesiunile creştine, are înţelesuri diferite. În cultele Neoprotestante[31] Cina şi Botezul, sunt considerate simboluri ale Noului Testament, şi nu taine ca şi în bisericile tradiţionale. El se face prin scufundare în apă în mumele Sfintei Treimi. Porunca vine direct de la Isus, pe care o dă ucenicilor Matei 28:19  “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. El simbolizează îngroparea omului vechi şi învierea omului nou spre o altă viaţă şi o nouă fire. Romani 6:4  “Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă”. Botezul nu are puterea de a curăţi păcatele, acest lucru se face prin Sângele Mielului, iar mărturia publică a botezului indică faptul că persoana respectivă a primit deja curăţirea. Există persoane care din păcate au procedat  aşa ca şi cele din timpul lui Ian Botezătorul Fapte 8:13  “Chiar Simon a crezut; şi după ce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip, şi privea cu uimire minunile şi semnele mari care se făceau” dar…. “Petru i-a zis: ‘Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!  Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu, eşti plin de fiere amară.” Petru aduce acelaşi argument în a preciza faptul că botezul nu mântuie. 1 Petru 3:21 “Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos”, Pentru botez sunt necesare credinţa în Isus Cristos, pocăinţa, şi mărturia unui cuget curat. În aceste condiţii copiii nu sunt botezaţi. În sprijinirea ideilor de mai sus se dau câteva referinţe. Faptele Apostolilor 2:38  „”Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh”. De asemenea momentul botezului nu trebuie amânat dacă nu există motive bine întemeiate. Faptele Apostolilor 8:36  Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” 37  Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” Elementul de bază pentru a fi botezat rămâne în primul rând credinţa în Cristos, ca şi punct de plecare, spre viaţă veşnică sau spre osândă veşnică Marcu 16:16  “Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit”. Naşterea din Nou[32], sau regenerarea prin botez, este un rezultat al credinţei pentru o persoană care urmează a fi mântuită. El este un pas în ascultarea credinţei, dare se respinge ideea că fără botez nu poţi fi mântuit.  Botezul trebuie făcut prin scufundare şi exemplifică “identificarea credinciosului cu moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos” Romani 6:3  “Nu ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui”? 4  “Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă”. Dacă se cere ceva în plus se presupune o mântuire prin fapte,  se neagă suficienţa morţii  şi învierii lui Cristos, pentru că El a plătit pentru toate păcatele noastre  (Romani 5:8; 2 Corinteni 5:21). Plata păcatului care este moartea este trecută din contul fiecărui om care crede  prin credinţă în contul lui Cristos (Ioan 3:16; Faptele Apostolilor 16:31; Efeseni 2:8-9)  realizată prin  Jertfa de pe Cruce. Ca şi o mică concluzie botezul este un pas în ascultarea credinţei, dar nu poate fi cerut în mod categoric pentru mântuire. Există versete care par să indice un alt punct de vedere, dar Biblia afirmă în mod clar că mântuirea se primeşte prin credinţă (Ioan 3:16; Efeseni 2:8-9; Tit 3:5), iar acest lucru înseamnă că versetele respective au o interpretare diferită, fiindcă se poate aminti axioma : Scriptura nu se contrazice pe sine. În timpurile biblice o persoană, se convertea de la o religii la alta se făcea botezul prin care se identifica convertirea. În mintea ucenicilor şi apostolilor ideea că un  creştin nu era şi botezat era ceva de neconceput. Regenerarea prin botez nu este biblică, pentru că botezul nu e mântuieşte de păcat, ci eventual de o conştiinţă rea, şi repetăm ce spune Petru. 1 Petru 3:21  “Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos”. Botezul rămâne ca un simbol a ceea ce s-a petrecut deja în inima credinciosului care a crezut în Cristos ca şi Mântuitor (Romani 6:3-5; Galateni 3:27; Coloseni 2:12) şi este un pas în ascultarea credinciosului pe care fiecare dintre creştini trebuie să îl facă. Alte cerinţe negă suficienţa Jertfei de pe Calvar. Aşa cum deja am amintit botezul[33] se face prin imersiune, pornind de la semnificaţia cuvântului amintit mai sus. Botezul prin turnare este un “oximoron “(Figură de stil care exprimă o ironie subtilă sau un adevăr usturător sub forma asocierii paradoxale a doi termeni incongruenți și aparent incompatibili)”[34] “ – ceva ce se contrazice pe sine”. Botezul prin definiţie înseamnă scufundarea – imersiune în apă. Botezul în apă este singura modalitate  prin care se ilustrează identificare cu Cristos a credinciosului.  Botezul prin stropire a început odată cu practicare nebiblică a botezului copilot mici. Botezul prin scufundare  indică o schimbare radicală în viaţa credinciosului, părăsirea unei vieţi vechi cu trăirea în păcat spre o viaţă nouă şi sfântă  în noua creaţie. 2 Corinteni 5:17  “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi”.  Botezul are importanţă[35] pentru creştin, pentru că în primul rând este o mărturisire publică şi intrarea credinciosului în Biserică, respectiv comunitatea creştină. De asemenea sunt necesare două condiţii principale : “(1) persoană care urmează să se boteze trebuie să creadă în Iisus Hristos ca Mântuitor personal, şi (2) acea persoană trebuie să înţeleagă ce semnificaţie are botezul. Dacă o persoană îl recunoaşte pe Domnul Iisus ca Mântuitor personal, se poate boteza. Dacă  se reia puţin ideea în cultele Neoprotestante botezul are o semnificaţie ca un simbol,  care prezintă în mod indirect identificarea cu Cristos, şi nu taină ca în bisericile tradiţionale. Botezul se face prin scufundare în numele sfintei Treimi. El simbolizează înmormântarea omului vechi şi învierea omului nou în Cristos. Botezul este legat strâns de credinţa în Isus Cristos, iar numai o persoană matură poate să creadă, nu şi un copil. Mântuirea şi osânda sunt legate de credinţă sau necredinţă în Cristos şi este o decizie personală. Marcu 16:16  „Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit”. El implică ascultarea credinciosului de voia lui Dumnezeu şi este o identificare a credinciosului cu moartea şi Învierea lui Isus Cristos. Naşterea din Nou se poate produce în momentul convertirii şi a botezului, ea este o lucrare a Duhului Sfânt, dar sunt şi oameni care se botează formal doar ca ritual, fără aportul Duhului Sfânt iar omul respectiv nu va fi mântuit. Accentul botezului cade pe mărturia unei conştiinţe  curate, este o cerinţă pentru a intra în comunitatea creştină şi botezul exemplifică părăsire păcatului pentru o viaţă nouă. Importanţa botezului este mare pentru că presupune schimbarea inimi, iar mărturia publică, este o  identificare, dedicare şi proclamare. Botezul a fost practicat de Isus, apostoli, Biserica primară şi este un model pentru noi în ziua de astăzi. La botez Isus a primit în mod public confirmarea de Fiu al lui Dumnezeu, dar trebuia să fie dovedită prin : izbândă asupra ispitei, şi biruinţă prin Cruce şi Înviere.  Botezul reprezintă şi intrarea în Noul Legământ, în care intră neamurile şi acei din poporul evreu care au crezut. Isus Hristos şi Ioan Botezătorul, au predicat acelaşi mesaj, “al pocăinţei“. Botezul  pocăinţa şi credinţa sunt evenimente inseparabile iar numele de creştin trebuie confirmat prin botez, care este o poruncă, intrarea în Noul Legământ, urmat de o viaţă de sfinţenie. Botezul mai înseamnă a intra pe uşă şi a merge pe cale. Ioan 10:9  „Eu Sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi, şi va găsi păşune”. Călcarea Legământului, înseamnă părăsirea Bisericii, şi  în consecinţă o viaţă fără sfinţenie. Botezul în Numele Trinităţii este un eveniment (scufundarea în apă), dar şi un proces de o viaţă. El înseamnă şi dragostea lui Dumnezeu, sfinţenia Sa, mila, justiţia, apa vie, pâinea vieţii, curăţit, mângâiat, şi o mărturie despre Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. La abordarea Trinităţii am încercat să prezentăm câteva Nume a Tatălui, a Fiului, a Duhului  Sfânt, care în gândirea poporului evreu sunt legate de calităţile Lor sau de evenimente, acţiuni, dar trebuie să facem precizarea că divinitatea nu are cum să aibă în mintea omului ca idee generală, sau să reflecte corect o realitatea dincolo de înţelegerea noastră, ori  să posede o noţiune completă despre divinitate, omul fiind o fiinţă finită. Botezul ţine şi de sinceritatea credinciosului indiferent de circumstanţe. Faptele Apostolilor 9:18  „Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a sculat, şi a fost botezat”. Amin.

9). CONCLUZII.  Având trei mari secţiuni, suntem conştienţi de repetare unor învăţături, citate biblice şi afirmaţii despre botez, dar acest lucru este inevitabil, fiidcă am privit botezul din   trei mari perspective şi anume botezul creştin,  botezul lui Isus şi botezul credincioşilor.  Reluăm ideea şi reamintim că între Vechiul Testament  şi Noul Testament au fost 400 de ani de tăcere în care Dumnezeu nu a mai vorbit prin proroci, ultimul fiind Maleahi. Poporul avea legea lui Dumnezeu dată prin Moise sub forma Vechiului Testament, numită Septauginta – LXX –  o, traducere din ebraică în greacă realizată în Alexandria în secolul al – III- lea î.Cr. sub Ptolemeu al – II –lea care era şi un Canon, dar scris pe suluri separate. Evanghelia după Matei este o punte între cele două Testamente, culegând informaţii şi prorocii din Vechiul Testament cu realizare în Noul Testament, cu privire la Mesia şi Împărăţia Cerurilor. La împlinirea vremii „Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege”, (Galateni 4:4), Dumnezeu trimite pe Fiul care s-a Întrupat ca şi om, ca dată aproximativă în anul 4 B.C. numit şi   „Anno Domini”  sau  în anul Domnului”,  când s-a născut Isus în Betleem. În perioada respectivă pe scena istorie se afla poporul roman, grecii şi evreii care erau sub ocupaţie romană. Cristos rupe istoria în două înainte şi după Cristos, ca eveniment care nu se poate repeta în istorie. Avem evenimente istorice care sunt necomutabile ca Revelaţia Generală şi Revelaţia Specială, după care prin Duhul Sfânt urmează alte procese ca şi canonizare, păstrarea, traducerea, observarea, insuflarea, inspirarea Iluminare,   Interpretare şi aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu. În ceea ce priveşte pe Mesia Unsul Cristosul, evenimente importante sunt  Întruparea,  viaţa şi învăţăturile lui Isus, Moartea  lui Hristos, pe Cruce, Învierea  Înălţarea la cer şi poziţia de autoritate şi putere pe care o deţine acum la dreapta Tatălui Fapte 7:56  „şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” La încheierea scrierii Vechiului Testament, imperiul Medo- Persan, domina lumea ca la venirea lui Isus imperiul Roman are rol de asupritor. Trecem peste cei 400 de ani şi evenimentele petrecute, care au afectat religia şi închinarea poporului evreu pentru a ne readuce aminte câteva dintre partidele importante din vremea lui Isus ca Fariseii, Saducheii, Cărturarii, Irodienii, Esenienii, Zeloţii, şi alte partide  fiecare cu specificul lui. Închinarea se făcea în Templu şi în Sinagogi, iar ca for superior era Soborul. Isus însuşi predică Împărăţia Cerurilor Matei 4:17  „De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” De asemenea avem două mari puncte de repere din viaţa lui Isus „de atunci în colo”, primul ca debut, iar al doilea ca o prevestire care viza Crucea. Este demnă de remarcat şi Predica de pe Munte care este considerată o mini-evanghelie. Acolo este prezentat portretul cetăţeanului care va face parte din Împărăţia Cerurilor. De asemenea sintagma „a-ţi auzit dar Eu vă spun”,  se repetă de şase ori, iar Cristos se pune deasupra legii lui Moise. Problema evreilor era că peste Legea dată de Dumnezeu prin Moise s-a suprapus învăţătura rabinilor, poporul evreu aştepta un Mesia terestru eliberator de sub jugul roman, ei au pierdut cu puţine excepţii  dimensiunea spirituală a împărăţiei, şi în consecinţă l-au respins pe Isus, aşa cum mulţi creştini o pierd astăzi. În creştinismul actual în cultele Neoprotestante cina şi botezul sunt numite sacramente ca şi în Biserica Primară conform învăţăturilor din Noul Testament. Botezul a fost prefigurat şi în Vechiul Testament  sub diferite forme, cu referinţă la Potop, tăierea împrejur, trecerea mării Roşii, dar este greu de crezut că oamenii din timpul acela au înţeles semnificaţia ulterioară a acestor acte sau întâmplări. Acest lucru nu înseamnă că nu erau credincioşi, iar noi privim în trecut  şi vedem Reveleţia progresivă a lui Dumnezeu în istorie, înţelegem mai mult, dar avem şi o mai mare responsabilitate. Nu toţi care se botează sunt mântuiţi, este suficient să ne amintim ce spune Ioan Botezătorul. În Noul Testament botezul creştin a fost poruncit de Isus, mai târziu de apostoli şi a fost practicat de Biserica primară. El se făcea în numele lui  Tatălui a Fiului şi a Duhului Sfânt. Mai târziu pentru bisericile tradiţionale cina şi botezul erau două din cele şapte taine. Au existat şi forme „necreştine” de botez, sub aspectul curăţirilor, este cazul lui aman, David, dar spălarea ca ritual implica şi curăţirea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Iudaismul practica aceste forme de curăţiri, dar el era diferit  cu mult în esenţă de botezul iniţiat de Ioan Botezătorul, de Isus, iar mai târziu de apostoli şi de Biserica Apostolică. Botezul în Noul testament a avut originea în spălările ceremoniale ale evreilor, şi de la acestea s-a ajuns la botezul făcut de Ioan Botezătorul de Isus, apostoli şi mai târziu de Biserica Primară. La Rusalii botezul a fost aprobat şi ratificat prin Duhul Sfânt. Botezul lui Ioan era un act premergător pentru botezul lui Isus, implicit botezul creştinilor. Deşii mulţi practică botezul el nu are un caracter exclusiv mântuitor şi este suficient să ne gândim la apostrofările făcute de Ioan Botezătorul cu privire la nesinceritatea unor iudei care veneau la el să fie botezaţi aşa cum fac mulţi dintre musulmanii de azi din oportunism. Acest lucru este  o realitate şi sub acest ritual o serie de credincioşi se simt foarte confortabil. De fapt au fost două botezuri, pentru că focul indică în Biblie judecata lui Dumnezeu, care încă nu a venit Matei 3:11  „…..El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc”. Atunci când Ioan îl vede pe Isus face afirmaţia de căpetenie : „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”! Momentul botezului a dovedit ascultarea lui Isus faţă de Tatăl, era de origine divină şi s-a identificat cu întreaga rasă umană. În momentul botezului au fost prezente toate Persoanele din Trinitate Luca 3:22  „şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu …….” . După botez urmează ispitirea lui Cristos, implicit ispitirea tuturor credincioşilor din toate timpurile. În timpul Biserici Apostolice, botezul s-a făcut conform învăţăturilor din Noul Testament, iar primii oameni care s-au convertit îi găsim în Faptele Apostolilor, el  se prezintă sub mai multe interpretări ca expresie a pocăinţei, a credinţei, o iertare a păcatelor, apel către Dumnezeu, un cuget curat, înnoire a credinciosului, o angajare şi intrarea creştinului în rândul credincioşilor. Daca se analizează aceste aspecte suma lor este un adevăr biblic. Botezul se făcea în numele lui Isus. El era completat cu punerea mâinilor şi existau diferite păreri cu primirea Duhului Sfânt care se făcea în timpul botezului, a punerii mâinilor, dar ambele variante sunt adevărate. De fapt nu poţi nici măcar să crezi în Isus, sau să te consideri păcătos pentru că acest lucru  ţine de activitatea Duhului Sfânt Ioan 16:9  “În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine”, dar se poate şi invers şi astfel devii creştin. Astfel prin credinţă contactul dintre om şi divinitate se realizează prin intermediul Duhului Sfânt.  Ioan scrie despre botez iar sibolismele  au primit diferite interpretări ca începutul unei vieţi noi în Cristos, apă plus puterea Duhului, curăţire şi înnoire, iar ideea de bază este lucrarea Duhului Sfânt. Nici un narator al noului Testament nu pune semnul de egalitate între botez şi Naşterea din Nou. Referinţele date de Pavel despre botez se fac cu privire la faptul că el este făcut în numele şi contul lui Isus, fiind considerat unul din temeliile creştinismului. În textele de bază Pavel face referinţă la botez  la îngroparea cu Cristos,  a vieţii creştinului dinainte de botez şi la ieşirea din apă, învierea cu Cristos cu aspect escatologic. Botezul este şi un simbol permanent în viaţa de creştin, iar pecetea Duhului Sfânt indică natura şi darul lui Dumnezeu. Momentul botezului  şi a Naşterii din Nou, pot să nu fie concomitente dar să aibă un aspect punctual, sau un proces limitat în timp în viaţa credinciosului. Aş dori să readuc aminte faptul că cele prezentate mai sus, nu sunt o finalitatea a crezului creştin care a fost definitivat ca şi conţinut cam pe la sfârşitul secolului întâi. Cu privire la botezul copiilor mici şi astăzi există diferenţe de opinii foarte mari. Bisericile tradiţionale îl practică pe când Bisericile Neoprotestante nu sunt de acord cu aşa ceva. Atunci când abordăm această problemă sursa de inspiraţie trebuie să fie Biblia şi nu dogma bisericii. Dacă botezul este privit ca o expresie a credinţei, este greu  să accepţi botezul copiilor, fiindcă ei nu au discernământ Pavel aminteşte acest lucru în 1 Corinteni 7:14   şi se opune acestei practici. Există o vrâstă a responsabilităţi, care aplicată la copii diferă de la individ la individ dar şi este diferită în funcţie de naţiunea respectivă sau timpul şi cultura vremii la un moment dat. Pe de altă parte Dumnezeu care este bun şi drept nu va trimite în Iad persoană lipsite de discernământ. Atunci când ne gândim la Jertfa lui Cristos ca suficientă pentru a mântui o omenire întreagă, ea se poate aplica şi la copiii sau la handicapaţi mintal. Nu este bine să dăm verdicte categorice în sensul acesta ci se poate afirma că Dumnezeu este iubitor şi sfânt, plin de îndurare, drept, plin de milă, iar tot ce face este just. Dacă ne uităm în istorie la felul cum a evoluat botezul ca şi ritual am văzut destule diferenţe dogmatice. În timpul Bisericii primare botezul s-a făcut conform cu învăţăturile din Noul Testament. La început botezul s-a făcut în numele lui Isus, iar mai târziu s-a folosit formula trinitară de Botez şi prin scufundare. Şi Biserica Catolică a procedat în felul acesta până în secolul  VII. Ulterior lucrurile se schimbă şi botezul ca rit se îmbogăţeşte cu haine albe, formule de botez, „lepădare de satana”, iar botezul copiilor mici se generalizează pentru a fi mântuiţi de păcatul strămoşesc. Astfel sacramentul era ca şi o ştampilă pe cel botezat.  De la Constantin cel Mare, conţinutul învăţăturii creştine nu mai era din Noul Testament, ci Biserica hotăra acest lucru prin Concilii. Această practica este valabilă şi astăzi în Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică. În Evul Mediu scolastic lui Aristotel a influenţat gândirea bisericii, iar  lui Augustin ia fost schimbată gândirea religioasă de scolosatică care era un sistem filozofic steril.  Se ajunge de la Dumnezeu ca şi cauză principală, la apă care este cauza instrumentală, ca act al iertării păcatului strămoşesc. Şi preotul îşi are rolul lui prin intenţie actului respectiv. De la scufundarea prin apă s-a trecut la stropire în Biserica Catolică dar nu şi în bisericile răsăritene care prin scufundarea în apă de trei ori simbolizează timpul petrecut de Isus în locuinţa morţilor. Adulţii când efectuează botezul se fac părtaş la moartea şi Învierea lui Isus, învăţătură dată de Chiril din Alexandria. În momentul în care se produce Reforma Protestată  din Occident, actul botezului  se apropie de semnificaţia originală, dar fără să scape în totalitate de tradiţie. Luther percepe botezul, prima dată ca şi un ritual dar şi ca pe ceva continuu, prin pocăinţă care este un proces.  Ulrich Zwingli, gândeşte aproximativ la fel prin care cina şi botezul sunt simboluri care indică o realitate, iar Calvin vede botezul ca şi un zălog pentru credincios, mila lui Dumnezeu şi nu consideră botezul ca şi ceva necesar mântuirii. Anabaptiştii preiau din aceste învăţături, ei văd botezul ca  un simbol al alianţei omului cu Dumnezeu, iar prin predicare Dumnezeu dăruieşte oamenilor mântuirea prin Cristos în Noul Legământ. Alte ramuri ale reformei resping botezul cu apă şi acceptă doar botezul cu Duhul Sfânt. Biserica Catolică reacţionează la evenimentul Reformei şi introduce în mod obligatoriu botezul copiilor mici, în Conciliul de la Tren în plus iniţiază şi o contra reformă, de ordin spiritul şi moral. În perioada modernă teologii raţionalişti consideră că prin botez omul este introdus în religia adevărată. Întrebarea este care din multiplele biserici sau confesiuni este adevărată pentru că fiecare susţine  că este posesoarea adevărului dat nici una deţine adevărul la modul absolut. Unele din bisericile liberale ignoră ritul botezului, dar oferă libertatea ca cel care doreşte să fie botezat, să îl facă în bisericile care practică botezul. Penticostalii  consideră că ritualul botezului cu apă este completat de cel al botezului cu Duhul Sfânt. Astăzi botezul diferă mult de la o confesiune la alta prin interpretări diferite, cu aceiaşi bază Biblia. În bisericile tradiţionale naşii mărturisesc credinţa în locul copilului care este botezat, iar în religia protestantă şi romano-catolică, se face o reconfirmare a botezului mai târziu la vrâsta adolescenţei. În cultele Protestante şi Neoprotestante adulţii sunt cei care se botează, ocazie prin care îşi mărturisesc credinţa, iar ritualul botezului are aceiaşi semnificaţie ca în Biserica Primară şi este desprinsă din Noul Testament. Botezul se face prin scufundare, iar formulele de botez au cam aceiaşi esenţă. Sunt comunităţi creştine care nu recunosc Trinitatea şi botezul se face doar în numele lui Isus, sau în numele lui Iehova, cum este cazul Martorilor lui Iehova. De asemenea se poate reaminti botezul de urgenţă care este o excepţie. Aceste particularităţi confesionale, sunt excepţii dar în general toate confesiunile creştine practică botezul sub o formă sau alta. El este şi un semn al Noului Legământ pe care omul îl face cu Dumnezeu, iar ritualul este efectuat de preot, pastor sau prezbiter fiind o decizi personală a candidatului, aspect găsit în mediul Neoprotestant. Atunci când se face referire la Persoane lui Isus Cristos, este necesar a ne reaminti că este o Persoană din Trinitate, egală în esenţă cu Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Duhul Sfânt şi vine din eternitate fiind coexistent cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. A intrat în lume prin naşterea din fecioară şi a devenit om ca şi noi, pentru că o divinitate nu are cum să moară. Pentru răscumpărarea păcatelor trebuia să fie om şi divin în acelaşi timp pentru ca sub aspect soteorologic lucrarea de mântuire  păcatelor omenirii să aibă o valoare universală. Sub aspectul lucrării de mântuire s-a supus voinţei Tatălui şi Duhului Sfânt. Prin botez s-a identificat cu întreaga rasă umană fiind denumit şi al doilea Adam şi a ieşit biruitor. Acum stă la dreapta Tatălui, ca Împărat, Mare Preot, Avocat şi Mijlocitor. După Înălţarea la cer Isus va reveni  şi va ridica Biserica sus în cer şi va instaura Împărăţia Cerurilor.  Matematica lui Dumnezeu diferă de matematica oamenilor iar pentru noi în ceea ce priveşte conceptul de Trinitatea este o acceptare mai mult decât  o înţelegere a lui.  În mintea umană finită 3=1şi 1=3, este imposibil de înţeles, totuşi Trinitatea se regăseşte pe paginile Scripturii în Vechiul Testament dar mai clar în Noul Testament. Ea devine un crez al bisericii dezvoltat mai târziu de părinţii bisericii acceptată în secolul V. De la Dumnezeu unul în credinţa monoteistă a poporului evreu, s-a ajuns la Dumnezeu în trei Persoane, fiecare dintre ele având atributele dumnezeiri, fiind Persoane distincte şi în acelaşi timp Dumnezeu. Ele există din veşnicii, sunt egale în esenţă şi legate împreună prin dragoste. În Vechiul Testament găsim pasaje în care sunt prezente  mai multe Persoane, iar lucrarea şi existenţa unor lucruri este rezultatul unei surse întreite. Chiar din Geneza găsim afirmaţia „ să facem”, iar Ymago Dey se regăseşte în fiinţa umană. În Geneza 1:1, este utilizat cuvântul „Elohim” care are sensul de plural. Cuvântul şi Duhul se regăsesc în numeroase texte începând de la facerea lumii, iar Cuvântul este personificat fiind egal ca înţelepciunea lui Dumnezeu, fiind de fapt vorba despre Fiul, iar Duhul este acela care vine peste proroci fiind o sursă de binecuvântare, putere fizică curaj alte lucrări, cauze şi efecte. Regăsim forme asociate între Îngerul lui Iahve şi Îngerul  Domnului care au acelaşi statut. Divinitatea este dată în virtutea unui drept lui  Mesia Unsul, Isus Cristos. Cei trei “membri” ai Trinităţii[36] sunt prezentaţi distinct în diverse pasaje biblice, astfel: În Vechiul Testament, „DOMNUL” se este prezentat ca „Domn” (Geneza 19:24). „DOMNUL”  care are un „Fiu” (Psalmul 2:7, Proverbe 30:2-4). Duhul Sfânt este reprezentat distinct faţă de „DOMNUL” (Numeri 27:18) şi faţă de „Dumnezeu” (Psalmul 51:10-12). Dumnezeu Fiul este prezentat distinct faţă de Dumnezeu Tatăl (Psalmul 45:6-7; Evrei 1:8-9).  În Noul Testament, în Ioan 14:16-17, Iisus se adresează Tatălui despre trimiterea unui Ajutor (Mângâietor), şi anume Duhul Sfânt. Fiecare membru al Trinităţii este Dumnezeu: Tatăl este Dumnezeu, a se vedea Ioan 6:27; Romani 1:7,  Fiul este Dumnezeu  Ioan 1:1,  Evrei 1:8; 1 Ioan 5:20,  Duhul Sfânt este Dumnezeu Faptele Apostolilor 5:3-4; 1 Corinteni 3:16 (Cel care locuieşte în cei credincioşi este Duhul Sfânt, Romani 8:9; Ioan 14:16-17; Subordonarea în cadrul Trinităţii: Duhul Sfânt se subordonează Tatălui şi Fiului, în timp ce Fiul se subordonează Tatălui. Sarcinile fiecărui membru al Trinităţii: Tatăl este sursa sau cauza definitorie apariţia universului (1 Corinteni 8:6; Apocalipsa 4:11); revelaţia divină (Apocalipsa 1:1); 3) mântuirea (Ioan 3:16-17); şi  lucrărilor lui Iisus pe pământ (Ioan 5:17; 14:10). Tatăl este Cel care INIŢIAZĂ toate aceste lucruri. Fiul este “agentul” prin care Tatăl a împlinit următoarele lucrări: 1) crearea şi existenţa universului (1 Corinteni 8:6; Ioan 1:3; Coloseni 1:16-17); 2) revelaţia divină (Ioan 1:1; Matei 11:27, Apocalipsa 1:1); şi 3) mântuirea (2 Corinteni 5:19, Ioan 4:42). Tatăl face toate aceste lucruri prin Fiul Său, care acţionează ca “agent” al Său. Duhul Sfânt este modalitatea prin care Tatăl face următoarele lucrări:  crearea şi existenţa universului (Geneza 1:2; Iov 26:13; Psalmul 104:30); revelaţia divină (Ioan 16:12-15,  2 Petru 1:21); 3) mântuirea (Ioan 3:6, 1 Petru 1:2); şi lucrările lui Iisus (Isaia 61:1; Faptele Apostolilor 10:38). Astfel, Tatăl face toate aceste lucruri prin puterea Duhului Sfânt”.Dumnezeu se descopere prin cele două forme ale Revelaţiei, cea mai completă fiind momentul când Cuvântul s-a făcut om Evrei 1:3  „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte”, Ioan botezătorul era conştient de prezenţa Duhului Sfânt, iar predicarea lui a avut un aspect trinitar, cu referinţă la Isus Matei 3:3  „Ioan acesta este acela care fusese vestit prin proorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.” Descoperirea conceptului de Trinitate se poate împărţi în etape ca Vestirea naşterii lui Isus, Botezul lui Isus moment în care sunt prezente toate Persoanele din Trinitate De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se închip de porumbel şi venind peste El. (Matei 3:16, – 17  Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” De asemenea învăţătura lui Isus este trinitară şi El se identifică cu Tatăl Ioan 10:30  „Eu şi Tatăl una Suntem.” De asemenea la Rusalii Pavel  explică răscumpărarea în termeni trinitari Fapte 2:32  „Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi Suntem martori ai lui. 33  Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi”. Porunca dată de Isus în Marea Trimitere  are un aspect trinitar Matei 28:19  „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. Pentru un iudeu monoteist era greu de acceptat aşa ceva totuşi mulţi au crezut. În Trinitate există uniune, părtăşie dar şi deosebiri în lucrare şi le enumerăm doar : Unitate în diversitateEgalitate în demnitate Diversitate în acţiune”, aspecte care implică  faptul că Dumnezeu poate fi revelat  Dumnezeu poate fi comunicat.  Trinitatea este baza oricărei adevărate comuniuni din lume,  şi conferă varietate vieţii universului iar acestea sunt doar o parte din lucrurile pe care le ştim. „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?” ” (Romani 11:33-34). Întruparea lui Isus a fost în planul lui Dumnezeu, iar botezul a constituit practic debutul lucrări Sale. Prin botez Isus se identifică cu întreaga rasă umană şi să împlinesc ce este scris. „Se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit!”. Acest aspect implică şi o dedicare, implicare, punctul forte fiind Crucea. Ioan Botezătorul  este mesagerul care îi anunţă dinainte apariţia ca mântuitor a lumii în postura de Miel care ridică păcatele lumii. Ioan se simte nevrednic în momentul în care îl botează pe Isus, la fel şi apostolul Pavel spune „După ei toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie” (1 Corinteni 15:8), sentiment pe care trebuie să îl aibă fiecare creştin. În momentul când Ioan vede Duhul Sfânt în chip de porumbel peste Isus, Cristos este investit ca Mare Preot, iar mântuirea se primeşte în termenii lui Dumnezeu “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele apostolilor 4:12). Acest lucru nu este ceva facultativ ci este un imperativ. Dumnezeu a ales termenii prin care se obţine mântuirea, Isus acceptă să facă voia lui Dumnezeu, asistat de Duhul Sfânt, iar la modul foarte concentrat Dumnezeu creează alege şi chemă, Cristos răscumpără iar Duhul Sfânt sfinţeşte. Şi Ioan şi Isus  vestesc Împărăţia Cerurilor prin care se intră prin pocăinţă, care înseamnă o schimbare a minţii. Isus a instaurat Împărăţia cerurilor, dar este în desfăşurarea, creşte dar nu a ajuns la final şi se creează o tensiune dintre deja – nu încă, atât în viaţa creştinului cât şi în viaţa spirituală a bisericii iar finalitatea sau împlinirea ei va fi în viitor. Pocăinţa este definită ca întoarcerea de la păcat la căile Domnului pentru poporul israel, iar pentru necredincioşi înseamnă părăsirea păcatului spre o viaţă de sfinţenie, prin care se intră în relaţie de părtăşie cu Dumnezeu. Pocăinţa în toate cazurile este legată de credinţa în Dumnezeu şi Isus Cristos. O falsă pocăinţă este recunoscută uşor „Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră. (Matei 3:8). Cel  care nu aduce roade “va fi tăiat şi aruncat în foc”, cu vizare la individ dar şi la o naţiune întreagă. O presupoziţie falsă nu duce omul la mântuire, aşa cum evreii susţineau că au ca tată pe Avram, realitatea fiind cu totul alta. La fel se întâmplă şi în creştinismul actual în majoritatea cazurilor se bazează pe forme fără fond. Botezul este privit într-o dublă dimensiune, cu apă şi în Duh, iar mai târziu cu foc. Cele două aspecte ale botezului trebuie tratate diferit fiindcă focul în Biblie înseamnă judecat lui Dumnezeu, fapt care încă nu s-a petrecut. În final cei care nu aduc rod vor fi aruncaţi în foc Matei 3:12  „Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria, şi Îşi va strânge grâul în grînar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.” La fel în momentul botezului fiinţa umană este îngropată cu Cristos, şi la ieşirea din apă simbolizează învierea în şi cu Cristos la modul spiritual acum, cu aspect escatologic în viitor, la propriu.  Reluăm ideea şi vedem că la botezul lui Isus sunt prezente toate Persoanele sfintei Treimi. „Isus a ieşit afară din apă…. Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel…. şi din ceruri s’a auzit un glas, Acesta este Fiul Meu prea iubit…”. Este cea mai clară reprezentare a Treimii, fiind suficient să numeri până la trei. În cultele Neoprotestante botezul este înţeles ca un simbol şi nu taină ca în bisericile tradiţionale. Botezul se face prin scufundare în numele sfintei Treimi. El simbolizează înmormântarea omului vechi şi învierea omului nou în Cristos. Botezul este legat strâns de credinţa în Isus Cristos, iar numai o persoană matură poate să creadă, nu şi un copil. Mântuirea şi osânda sunt legate de credinţă sau necredinţă în Cristos şi este o decizie personală. El implică ascultarea credinciosului de voia lui Dumnezeu şi este o identificare a credinciosului cu moartea şi Învierea lui Isus Cristos. Naşterea din Nou se poate produce în momentul convertirii şi a botezului, ea este o lucrare a Duhului Sfânt, dar sunt şi oameni care se botează formal doar ca ritual, fără aportul Duhului Sfânt iar omul respectiv nu va fi mântuit. Accentul botezului cade pe mărturia cugetului curat, este o cerinţă pentru a intra în comunitatea creştină, el exemplifică părăsire păcatului pentru o viaţă nouă. Importanţa botezului este mare pentru că presupune schimbarea inimi, mărturia publică, este o identificare, dedicare şi proclamare. Botezul a fost practicat de Isus, apostoli, Biserica primară şi este un model pentru noi în ziua de astăzi. La botez Isus a primit în mod public confirmarea de Fiu al lui Dumnezeu, dar trebuia să fie dovedită prin : izbândă asupra ispitei, şi biruinţă prin Cruce şi Înviere.  Botezul reprezintă şi intrarea în Noul Legământ, în care intră neamurile şi acei din poporul evreu care au crezut. Isus Hristos şi Ioan Botezătorul, au predicat acelaşi mesaj, “ al pocăinţei “  Botezul  pocăinţa şi credinţa sunt evenimente inseparabile Numele de creştin trebuie confirmat prin botez, care este o poruncă, intrarea în Noul Legământ, urmat de o viaţă de sfinţenie. Călcarea Legământului, înseamnă părăsirea Bisericii, şi o viaţă fără sfinţenie. Botezul în Numele Trinităţii este un eveniment (scufundarea în apă), dar şi un proces de o viaţă. El înseamnă şi dragostea lui Dumnezeu, sfinţenia Sa, mila, justiţia, apa vie, pâinea vieţii, curăţit, mângâiat, şi o mărturie despre Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. La abordarea Trinităţii am încercat să prezentăm câteva Nume a Tatălui, a Fiului, a Duhului  Sfânt, care în gândirea poporului evreu sunt legate de calităţile Lor sau de evenimente, acţiuni, dar trebuie să facem precizarea că Divinitatea nu poate fi cuprinsă în concepte omeneşti. „Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” (Faptele apostolilor 8:36) Amin.

10). BIBLIOGRAFIE

Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

SCURTĂ INTRODUCERE  BIBLICĂ de ERNEST AEBI  Editura Lumina Lumii

Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/cartea-evanghelia-dupa-matei.html

Tenney,  C.  Merrlill    STUDIU AL   NOULUI  TESTAMENT,   Imprimeria de Vest Oradea 1992

Sait http://www.gotquestions.org/Romana/cartea-evanghelia-dupa-matei.html

DICŢIONAR BIBLIC   SOCIETATEA  MISIONARĂ ROMÂNĂ,     Editura  “Cartea Creştină”  Oradea  1995.

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Ritual

Sait https://dexonline.ro/definitie/oximoron

Index tematic de termeni şi nume din Biblie

Sait https://gotquestions.org/Romana/Biblia-Trinitatea.html

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez

http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2011/11/botez.html

Sait https://gotquestions.org/Romana/varsta-responsabilitatii.html

Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez

Sait https://dexonline.ro/definitie/scolastică

O scurta mărturisire de credinţa scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

Sait http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2013/04/trinitate.html

Sait http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2013/04/trinitate.html

Mărturisirea de credință Baptistă  http://www.baptist-tm.ro/

Sait https://gotquestions.org/Romana/mantuirea-prin-botez.html

Sait https://gotquestions.org/Romana/Modalitatea-botezului.html

Sait https://gotquestions.org/Romana/Crestin-botez.html

Enciclopedia Iudaismului. Saithttps://cristytepes.wordpress.com/2012/10/17/cd-ul-adevaruri-crestine-editia2012

Ardelean Viorel.

[1] Sait Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[2] SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ de ERNEST AEBI pag 129

[3] n. b. informaţie nesigură

[4] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[5] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[6] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/cartea-evanghelia-dupa-matei.html

[7] Tenney,   C.  Merrlill    STUDIU AL   NOULUI  TESTAMENT  pag 129-132

[8] Sait http://www.gotquestions.org/Romana/cartea-evanghelia-dupa-matei.html

[9] Dicţionar Biblic pag 814-815

[10] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez

[11] Index tematic de termeni şi nume din Biblie pag  37

[12] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez

[13] Enciclopedia Iudaismului. Saithttps://cristytepes.wordpress.com/2012/10/17/cd-ul-adevaruri-crestine-editia2012

[14] Sait http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2011/11/botez.html

[15] Dicţionar Biblic pag 165

[16] Sait http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2011/11/botez.html

[17] Dicţionar Biblic pag 166

[18] Sait https://gotquestions.org/Romana/varsta-responsabilitatii.html

[19] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez

[20] Sait https://dexonline.ro/definitie/scolastică

[21] Sait  https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez

[22]  Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez

[23]  Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez

[24]  O scurtă mărturisire de credinţa scrisa de Beniamin Cocar – doctor in teologie, Detroit

[25] Sait http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2013/04/trinitate.html

[26] Dicţionar Biblic pag  1312

[27] Sait http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2013/04/trinitate.html

[28] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[29] Sait Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/ J Vernon Mc Gee

[30] Sait https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez#Ritualul_Botezului

[31] Sait Mărturisirea de credință Baptistă  http://www.baptist-tm.ro/

[32] Sait https://gotquestions.org/Romana/mantuirea-prin-botez.html

[33] Sait https://gotquestions.org/Romana/Modalitatea-botezului.html

[34] Sait https://dexonline.ro/definitie/oximoron

[35] Sait https://gotquestions.org/Romana/Crestin-botez.html

[36] Sait https://gotquestions.org/Romana/Biblia-Trinitatea.html

Poarta-ți lumina prin întuneric

  07-01-2019 08:00:22
 
Recent am intrat într-un magazin de cadouri, vroiam să iau un cadou pentru ziua de naștere a unui prieten. În acel magazin am fost întâmpinat de un nou angajat. Locuiesc într-un oraș mic, astfel încât un nou angajat este remarcabil. Ne-am salutat, iar când i-am spus numele meu, el m-a surprins spunând: „Știu cine ești! Dar nu te vei gândi de unde te cunosc.’’
Nu mi-am amintit să mă fi întâlnit cu acest nou angajat înainte, dar mi-am pus creierul serios la treabă să încerc să-mi amintesc dacă a vizitat biserica noastră sau a fost la vreo întâlnire unde am vorbit, fără să îmi amintesc. Într-un final a spus: „Te cunosc de la ziar. Articolele tale mi-au salvat viața.’’
Acest lucru mi-a luat prin surprindere.
Am fost scriitor și am publicat mai multe cărți, dar cu aproximativ zece ani în urmă, am avut o dorință în inima mea să ajung la oameni vorbind din Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce scriu (și ce tipăresc) nu este la ordinea zilei în majoritatea ziarelor din SUA. Nu mi s-a cerut niciodată să-mi schimb genul textului său să folosesc mai puțin versetele din Scriptură. Acest angajat a primit ziarul nostru în fiecare săptămână, fiind la peste 300 de kilometri, în timpul celei mai mari încercări din viața sa.
A explicat că, după ce o persoană iubită a murit, a început să aibă grave probleme cu alcoolul. A găsit ajutor prin intermediul unui fost membru al ,,alcoolicilor anonimi’’. A renunțat la vechiul viciu și a spus: ,,Cuvintele din acel ziar m-au ancorat când vroiam să renunț.”
În predica de pe munte, Isus a spus:
,,Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.’’
(Matei 5:14)
Nu cred că ne dăm seama cât de multă lumină aducem acestei lumi, atunci atunci când ne supunem planului lui Dumnezeu și facem ceea ce Dumnezeu ne pune pe inimă.
Imaginează-ți că stai într-o cameră întunecată, noaptea, fără ferestre – atît de întunecată, încât trebuie să mergi prin acea cameră bâjbâind, pentru a găsi ușa. Acum imaginați-vă că vedeți o mică licărire în cameră. Imediat ochii noștri s-ar îndrepta la acea lumină, oricât de mică ar fi ea, din cauza puterii sale de a lumina prin întuneric. Așa este credința noastră în lume.
Probabil că nu ești scriitor, dar nu am nici o îndoială că te-ai întrebat (așa cum o fac și eu uneori) dacă luminezi cu adevărat în lume. Răspunsul e DA! Dacă permiți ca lumina ta să strălucească, chiar produci o lumină . Poate a fost o conversație simplă la magazinul de la colț unde un străin te-a auzit vorbind despre credința ta în Isus Hristos. Sau un gest simplu pentru o persoană fără adăpost, gest pe care cineva de pe stradă îl observase. Dumnezeu folosește toate acestea pentru a ajunge la oameni pe care nu i-ați cunoscut niciodată.
S-ar putea ca niciodată să nu știi câtă influența ai avut în călătoria cuiva în timpul vieții, dar Dumnezeu știe. Și, îndrăznesc să spun că poate și viața ta a fost influențată undeva de alta.
Așa că poartă-ți lumina prin întuneric,cineva este condus de ea.
,,Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.’’
(Matei 5:16)

Sunt cinci dintre cele mai mari mistere ale lumii

ianuarie 07, 2019

“Cea mai frumoasa traire umana este misterul.” – (Albert Einstein)
Coduri misterioase, tăblițe antice sau opere de artă tainice ne trezesc curiozitatea și ne intrigă de sute de ani. Cercetătorii nu au reușit nici azi să le descifreze semnificațiile ascunse. Iată câteva dintre cele mai renumite, dar și cele mai întunecate mistere ale lumii.
1. Codurile lui Beale
Un oarecare Thomas Beale a lăsat în grija unui hangiu din Virginia (SUA) o cutie pe care nu avea voie să o deschidă. Dacă nimeni nu revendica acea cutie în termen de 10 ani, ea devenea proprietatea hangiului, Robert Morriss. Totul de petrecea în anul 1820 și, de atunci, cutia a rămas o mare enigmă pentru familia lui Morriss. Nimeni nu a revendicat-o, iar Morriss a deschis-o după 10 ani și a descoperit trei hârtii pline cu cifre. Hangiul a încercat timp de 20 de ani să decodeze mesajul numerelor, dar fără succes.
Munca lui a fost continuată de un prieten care a reușit să ”ghicească” o parte din mister. Se pare că autorul codului a îngropat, în regiunea Bedford, o adevărată comoară: peste 4 tone de aur și argint în bani și bijuterii. Locația comorii nu a fost descoperită nici azi, dar căutătorii pasionați continuă săpăturile…
2. Discul din Phaistos
Descoperit la începutul anilor 1800, discul din lut ars din Phaistos este gravat cu o mulțime de semne secrete, asemeni unor cuneiforme, pe care nimeni nu a reușit să le descifreze. În plus, discul nu este zgâriat ci ștanțat, drept pentru care este considerat una dintre primele ”tipărituri” cunoscute din istoria lumii. Discul se află azi la Muzeul Arheologic din Iraklion, capitala insulei Creta.
3. Inscripția din Shugborough
Deasupra Monumentului Păstorului din Staffordshire, Anglia, a fost sculptat un șir misterios de litere: OUOSVAVV, urmat, pe un rând mai jos, de literele D și M. Charles Dickens și Charles Darwin au încercat să afle ce se ascunde în spatele acestui mister, dar nu au reușit.
Monumentul reproduce celebrul tablou al lui Poussin ”Păstorii din Arcadia”, dar literele sculptate ar putea avea semnificații ezoterice. Se crede că șirul de litere a fost sculptat la ordinul Cavalerilor Templieri și ar putea indica una dintre comorile lor fabuloase sau chiar locația Sfântului Graal.
4. Rongorongo
Este un sistem de glife inscripționate pe bucăți de lemn, descoperite în celebra Insulă a Paștelui. Glifele, care sugerează ființe umane și animale, precum și simboluri tainice, ar putea reprezenta o scriere preistorică care s-a dezvoltat individual, independent față de celelalte scrieri cunoscute până acum. În limba localnicilor, ”rongorongo” înseamnă ”a declama” sau ”a incanta”. Majoritatea tăblițelor au pierit într-un incendiu, iar cele care au supraviețuit sunt azi răspândite în mai multe muzee și colecții particulare din lume. Nu au putut fi descifrate și nici nu au fost datate corect, unii cercetători susținând că au fost realizate în secolul XVI, alții fiind de părere că sunt antice.
5. Manuscrisul lui Voynich
Vechi de 6 secole, manuscrisul conține 240 de pagini cu ilustrații stranii, cu plante și stele, cu figuri umane în poziții ciudate, însoțite de o scriere unică în lume, pe care
nu a reușit nimeni să o înțeleagă. Zeci de cercetători, botaniști și matematicieni au încercat să descopere mesajul acestor texte. S-au vehiculat diverse teorii: că ar fi realizat de Leonardo Da Vinci, că ar fi moștenirea catarilor (o sectă religioasă medievală, persecutată de biserică), că ar fi transmis de extratereștri sau chiar că ar fi o simplă farsă.
Recent, un cercetător britanic a reușit să facă legătura dintre imagini și textele aferente, descoperind deocamdată 10 cuvinte inteligibile. În opinia lui, textul provine din Orientul Mijlociu și nu este deloc un fals, ci un adevărat tratat botanic despre plantele de leac.

Antrenorul Minții: Adolescenții au mare nevoie de odihnă

ianuarie 08, 2019

La nivel mondial, tinerii cu vârste între 10-18 ani se culcă nu mai devreme de ora 23. Ei ajungând să nu simtă nevoia de somn până la ora 22:45. În regimul vieții sociale actuale, oamenii de știință afirmă că tinerii au nevoie între 8 și 10 ore de somn pe noapte pentru că resursele lor interioare să capete puteri pentru a două zi.
În opinia psihologului Alexandru Pleşea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minții, funcționarea și tot procesul de dezvoltare a unui tânăr se întâmplă la un orar de somn staționar, iar școlile care au încă un program foarte matinal au rezultate mai slabe decât școlile care au pus începutul programului mai târziu.
„Tehnologia, distragerile, stimulii exteriori, factori excesivi de divertisment, sunt cele mai întâlnite instrumente care folosesc energia unui adolescent. Tinerii, în timpul orarului școlar, observă lipsa de odihnă mentală prin lipsa de atenție pe care o acordă profesorilor. Ei ajungând uneori să caște, să li se facă somn sau să se preocupe de alte lucruri în timpul predării. Atenția și concentrarea devin deficitare prin lipsa de energie. Trezitul dimineața odihnit este o situație de biologie, nu atitudine. Cel puțin teoretic, tinerii pot ajunge să funcționeze bine biologic dacă ar avea un ritual de somn, de folosire a tehnologiei și al distracției. Ei nu sunt capabili tot timpul de o trezire naturală și astfel, apelând tot timpul la ceas sau telefon pentru alarmă, riscă în viitor să întâmpine probleme destul de serioase cu dormitul și alte disfuncții mentale”, explică psihologul.
 
Libertatea implică ordine Specialistul afirmă că până modul în care adolescenții au înțeles conceptul de libertate poate afecta buna lor dezvoltare și perturba echilibrul psihologic de care au nevoie. „Libertatea nu înseamnă să faci ce ceea ce vrei, ci înseamnă în primul rând ordinea firească a lucrurilor, înseamnă autodisciplină. Tânărul nu poate trăi doar prin ceea ce îi place, deoarece acest stil de viața îi poate genera un dezechilibru major în dezvoltarea lui. Adesea părinții gândesc că libertatea e o formă de manifestare individuală pentru ca adolescentul să acumuleze experiențe tot mai diverse și mai vaste, dar în același timp îi asistă în așa-zisa „libertate controlată”. Acumularea de experiențe implică totuși ca tânărul să nu aibă întotdeauna parte de ajutor din partea adulților, ci să fie expus unei direcții clare, iar îndeplinirea task-urilor să conducă la completarea discernământului individual”, declară psihologul Alexandru Pleșea.
 
Acumulatorii interni ai adolescenților sunt suprasaturați Mai mult decât atât, psihologul afirmă că acumulatorii interni de energie ai tinerilor care stochează și generează resurse în corpul și mintea unui tânăr sunt folosiți în zilele noastre la randament maxim. „O bună funcționare a acestor acumulatori trebuie direcționată din partea adulților, care la rândul lor trebuie să fie exemple personale pentru tineri. Adolescenții, care se vor odihni fizic, emoțional și mental, și vor avea un program constant cu activitățile zilnice, au șanse mai mari să genereze noi resurse interioare în viitor. Odihna fizică se face prin relaxare musculară, cea emoțională prin acceptare și determinare, iar cea mentală prin natură”. Acumularea și păstrarea energiei în corp, pentru a fi capabil adolescentul de memorie bună, realizarea oricărui scop, cât și dezvoltarea unor noi abilități dorite, reprezintă un efort care are nevoie de ghidajul părinților sau al celor care conduc tinerii prin viață˝, conchide psihologul Alexandru Pleșea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minții.
Alexandru Pleşea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minţii, este sociolog, psihoterapeut, hipnoterapeut şi trainer în programare neuro-lingvistică. A studiat natura minții umane în trei sisteme educaționale diferite – Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și România și de peste 10 ani organizează cursuri și traininguri în România, cu scopul de a-i face pe oameni să afle ce posibilități au când își folosesc resursele intelectuale și să arate abilitățile pe care mintea noastră încă le are latente

Renumit psihiatru american: Bărbații transgender nu devin femei, ei devin bărbați feminizați, interpreții unui rol. Iadul nu are altă înverșunare decât interesul de a se travesti într-un principiu moral

 

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI    /   Actualizat: Luni, 07 ianuarie 2019, 17:17   /  

Renumit psihiatru american: Bărbații transgender nu devin femei, ei devin bărbați feminizați, interpreții unui rol. Iadul nu are altă înverșunare decât interesul de a se travesti într-un principiu moral

Dr. Paul R. McHugh, Profesor Eminent de Psihiatrie la Universitatea Johns Hopkins și fost șef al secției de psihiatrie la Spitalul Johns Hopkins, care a studiat persoanele transgender timp de 40 de ani, a declarat că este un fapt științific că „bărbații transgender nu devin femei și că nici femeile transgender nu devin bărbați”.

Toți acești oameni, a explicat el într-un articol pentru The Witherspoon Institute, „devin bărbați feminizați sau femei masculinizate, imitații sau interpreți ai sexului cu care aceștia se ‘identifică’”.

Dr. McHugh, care a fost Psihiatrul Șef al Spitalului Johns Hopkins timp de 26 de ani, institutul medical care inițial a fost pionierul operației de schimbare de sex – mai târziu încetând această practică – a subliniat că mema culturală sau ideea că „sexul unei persoane este fluid și o chestiune de alegere” este extrem de dăunătoare, în special pentru tineri, scrie site-ul tribuna românească.

Ideea că sexualitatea cuiva este un sentiment și nu un fapt biologic „face mult rău familiilor, adolescenților și copiilor și ar trebui confruntată ca o opinie fără fundament biologic ori de câte ori apare”, a spus Dr. McHugh în articolul său „Transgenderism: O memă patogenă.

„Încerc să fiu băiatul dintre spectatori care arată ce este real”, a spus Dr. McHugh, care este și profesor de Psihiatrie și Științe Comportamentale la Johns Hopkins. „Fac asta nu doar pentru că adevărul contează, ci și pentru că în timpul jocului a fost trecut cu vederea – cosmetizat acum de celebritatea lui Bruce Jenner și de fotografia lui Annie Leibovitz – că se află multe victime”.

„Gândiți-vă, de exemplu, la părinții pe care nimeni, nici doctorii, școlile și chiar nici bisericile, nu-i vor ajuta să-și salveze copiii de aceste noțiuni ciudate de a fi transgenderi și problematica trăirii acestor noțiuni”, a avertizat McHugh.

există o mulțime de dovezi care arată că „transgenderismul” este o „chestiune psihologică mai degrabă, decât o problemă biologică”, a spus Dr. McHugh.

„De fapt, disforia de gen – termenul psihiatric oficial pentru sentimentul că ești de sex opus – aparține familiei de aspecte similare de dereglări ale corpului, precum anorexia nervoasă și tulburarea dismorfică a corpului”, a spus Dr. McHugh.

„Tratamentul ei nu ar trebui îndreptat către corp cu intervenții chirurgicale și hormoni așa cum nici tratarea pacienților anorexici care se tem de obezitate nu se face prin liposucție”.

„La 10-15 ani după operația de schimbare de sex, rata sinuciderilor în rândul celor care au suferit o intervenție chirurgicală de schimbare a sexului a crescut de 20 de ori față de omologii lor”, a spus Dr. McHugh.

Cu toate acestea, „presupunerea falsă că natura sexuală a unei persoane este nealiniată cu sexul biologic”, poate fi tratată cu terapie și medicație. Dr. McHugh continuă și subliniază că „este nevoie de un apel public pentru o știință coerentă – știință biologică și terapeutică – care să examineze efectele reale ale acestor eforturi de a sprijini transgendersimul”.

„Dar fiți pregătiți dacă veți confrunta această chestiune”, a avertizat Dr. McHugh. „Iadul nu are altă înverșunare decât interesul de a se travesti într-un principiu moral”.

COMPARAȚI 20 DE RELIGII ȘI SECTE CU CREȘTINISMUL BIBLIC Creştinism, secte şi religii O comparaţie între 20 de religii, secte şi Creştinismul biblic.

download

Un rezumat concis al crezurilor de bază.
O ediţie nouă de pliant împăturit.
Cercetări actualizate şi date noi.

Cine este Dumnezeu?
Cine este Isus?
Cine este Duhul Sfânt?
Cum este omul mântuit?
Ce se întâmplă după moarte?
Fondatori, data, locul?
Scrierile de bază.
Alte date relevante.
Veţi afla ce propuneri la întrebările de mai sus avansează:
Mormonismul
Martorii lui Iehova
Biserica Unificării
Ştiinţa Creştină
Spiritismul
Scientologia
New Age-ul
Hinduismul
Hare Krishna
Meditaţia Transcedentală
Islamul
Bahaismul şi altele…
şi ce răspunsuri are Creştinismul biblic?
Creştinismul biblic
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Isus Hristos. Întemeiat în jurul anilor 30-33 din primul secol în provincia evreiască a Palestinei (Israelul de azi) aflată în ocupaţia Imperiului Roman. Urmaşii lui Isus Hristos au rămas cunoscuţi sub numele de „creştini”.
Scrieri de bază Biblia, scrisă iniţial în ebraică şi aramaică (Vechiul Testament) şi în greacă (Noul Testament).
Cine este Dumnezeu? Dumnezeul adevărat este trinitar (un singur Dumnezeu descoperit în trei Persoane, dar nu trei dumnezei): Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Cel mai des titlul „Dumnezeu” desemnează prima Persoană a Trinităţii, Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu este o fiinţă spirituală neavînd un corp fizic. El este personal, lucrând cu omul. A creat universul din nimic, este etern, neschimbător, sfânt, iubitor şi perfect.
Cine este Isus? Isus este Dumnezeu, a doua Persoană a Trinităţii. Ca Dumnezeu Fiul El a existat din totdeauna şi nu este creat. El este cu desăvârşire Dumnezeu şi cu desăvârşire om (cele două naturi fiind unite, nu amestecate). Fiind a doua Persoană a Trinităţii, El este deopotrivă egal cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Când s-a făcut om, El a fost conceput prin Duhul Sfânt şi s-a născut din fecioara Maria. Isus este singura cale la Tatăl, la mântuire şi la viaţă veşnică. El a murit pe cruce, potrivit cu planul lui Dumnezeu, devenind jertfa perfectă şi ispăşitoare a păcatelor noastre. A înviat dintre morţi a treia zi, este nemuritor spiritual şi fizic. În următoarele 40 de zile, a fost văzut de mai mult de 500 de martori oculari. Rănile i-au fost atinse de om şi a mâncat mâncare alături de ucenici. S-a înălţat trupeşte la ceruri. Isus se va întoarce din nou vizibil şi trupeşte pentru a instaura Împărăţia lui Dumnezeu la sfârşitul lumii şi pentru a face judecata lumii.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este Dumnezeu, a treia Persoană a Trinităţii. Duhul Sfânt este o persoană, nu o forţă sau un câmp de energie. El mângâie, se întristează, mustră, convinge, învaţă, vorbeşte şi îi umple pe creştini. El nu este Tatăl, nici Fiul, Isus Hristos. Este o Persoană distinctă.
Cum eşti mântuit? Mântuirea se obţine prin harul lui Dumnezeu şi nu prin faptele bune făcute de om. Mântuirea trebuie primită prin credinţă. Omul trebuie să creadă din inimă că Isus a murit pentru păcatele lui şi că a înviat trupeşte din morţi, fapt care reprezintă atât asigurarea iertării cât şi a învierii trupului. Acesta a fost planul atent al lui Dumnezeu prin care a procurat iertarea păcătoşilor.
Ce se întâmplă după moarte? Credincioşii merg la Domnul. Se alătură lui Isus. După moarte, toţi aşteaptă judecata finală. Atât cei mântuiţi cât şi cei pierduţi vor învia. Cei mântuiţi vor locui împreună cu Isus în ceruri. Cei pierduţi vor suferi chinul separării eterne de Dumnezeu (în iad). Învierea trupească a lui Isus din morţi garantează credincioşilor că şi ei vor fi înviaţi şi că vor primi trupuri noi nemuritoare.
Alte date, crezuri şi practici Închinarea se aduce în grup, de regulă în biserici. Nu există ritualuri secrete. Botezul şi Comuniunea (Cina Domnului) sunt publice. Se depun eforturi misionare voluntare. Ajutor celor în nevoie, săracilor, orfanilor, văduvelor şi celor suferinzi. Creştinii cred că Isus este Mesia Israelului făgăduit iudeilor în Vechiul Testament. Isus a spus că urmaşii Lui vor fi cunoscuţi după dragostea lor unul pentru celălalt.
Martorii lui Iehova
(Societatea Turnului de Veghere şi a Tractatului)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Charles Taze Russell (1852-1916) şi Joseph F. Rutherford (1869-1942). Mişcarea a început în anul 1879 în Pennsylvania, S.U.A.. Sediile de azi ale organizaţiei se află în Brooklyn, New York.
Scrieri de bază Toate publicaţiile actuale, incluzând Biblia (doar pretinsa „Traducere a Lumii Noi”, o adaptare făcută propriilor crezuri), „Să înţelegem Scripturile”„Tu poţi să trăieşti veşnic în paradisul de pe Pământ”, cunoscutele reviste „Turnul de Veghere” şi „Treziţi-vă!”.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o singură persoană numită „Iehova” al cărei nume martorii l-au redescoperit (sic!). Trinitatea este respinsă. Isus a fost întâia creatură făcută de Iehova.
Cine este Isus? Isus nu este Dumnezeu ca Tatăl, ci unul mai mic. Înainte de a trăi pe Pământ, el era arhanghelul Mihail. Prin el Iehova a creat universul. A fost un om care a trăit o viaţă perfectă pe Pământ. După ce a murit pe un stâlp (nu pe o cruce!), el a fost înviat ca şi creatură spirituală, iar trupul i-a fost distrus. Isus nu va veni a doua oară, el a „revenit” invizibil în anul 1914, în spirit. Foarte curând, împreună cu îngerii îi va nimici pe toţi cei ce nu sunt „martori ai lui Iehova”.
Cine este Duhul Sfânt? Impersonalul „spirit sfânt” nu este Dumnezeu, ci mai degrabă invizibila şi activa forţă a lui Iehova Dumnezeu.
Cum eşti mântuit? Dacă te botezi ca şi „martor al lui Iehova”. Marea majoritate a membrilor trebuie să dobândească viaţa veşnică prin lucrarea „din uşă-n uşă”. Mântuirea în ceruri se limitează doar la cei 144.000 de „unşi”. Numărul a fost deja atins.
Ce se întâmplă după moarte? Cei 144 de mii trăiesc ca spirite în ceruri. Restul celor drepţi, „marea gloată” vor trăi pe pământ şi vor trebui să-l asculte cu desăvârşire pe Iehova timp de 1.000 de ani, altfel vor fi anihilaţi.
Alte date, crezuri şi practici Sunt cunoscuţi sub numele de Biblia Turnului de Veghere şi Societatea Tractatului. Se strâng în „Sălile Regatului” în loc de biserici. Membrii activi sunt îndemnaţi să distribuie literatura organizaţiei din uşă în uşă. Odată pe an se ţine serviciul de „Comemorare” (Cina Domnului) la care doar cei „unşi” pot lua parte. Nu ţin sărbătorile, zilele de naştere. Le este interzis să voteze, să salute drapelul ţării, să servească în armată, sau să primească transfuzii de sânge.
Mormonismul
(Biserica Sfinţilor din Zilele din Urmă)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Joseph Smith Jr. (1805-1844) este cel ce în anul 1830 a întemeiat Biserica lui Isus Cristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în New York. Sediile actuale se găsesc în Salt Lake City, statul american Utah.
Scrieri de bază Cartea lui Mormon, Doctrina şi Legămintele, Perla de Mare Preţ, Biblia (doar versiunea King James, sau propria „Versiune Inspirată” a lui Smith), învăţăturile autoritare ale profeţilor mormoni sau ale altor „autorităţi generale” ale grupării.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu Tatăl a fost odată un om, însă a „progresat” atingând dumnezeirea. El are un corp fizic asemenea nevestei lui (Maica Cerească). Nu există trinitate. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt trei dumnezei deosebiţi. Oamenii vrednici vor putea într-o zi să devină ei înşişi dumnezei.
Cine este Isus? Isus este un dumnezeu diferit de Tatăl (Elohim). El este copilul de spirit al Tatălui şi Mamei din Ceruri şi este „fratele mai vârstnic” al tuturor oamenilor şi al fiinţelor spirituale. Trupul său a fost creat din unirea sexuală dintre Elohim şi Maria. Isus a rămas necăsătorit. Moartea sa de pe cruce nu oferă ispăşire completă pentru toate păcatele, dar oferă tuturora şansa învierii.
Cine este Duhul Sfânt? „Spiritul sfânt” este diferit de „Sfântul Duh”. „Spiritul sfânt” nu este Dumnezeu, ci este o influenţă sau emanaţie asemenea electricităţii ieşită de la Dumnezeu (sau o „lumină” a lui Hristos).
Cum eşti mântuit? Învierea vine prin har, însă mântuirea (care constă din înălţarea la dumnezeire) se obţine prin faptele bune, inclusiv prin ascultare faţă de liderii bisericii, de botezul mormon, de zeciuială, de ordinare, de căsătorie şi de ritualuri secrete din templul mormon. Viaţa veşnică nu este posibilă fără apartenenţa la grupare.
Ce se întâmplă după moarte? În cele din urmă aproape toată lumea ajunge într-unul dintre cele trei „regate cereşti” diferite, unii dobândind dumnezeirea. Apostaţii şi ucigaşii merg totuşi în „întunericul de afară”.
Alte date, crezuri şi practici Alcoolul, tutunul, cafeaua sau ceaiul sunt interzise. Se săvârşeşte un botez pentru cei morţi. Un angajament misionar de 2 ani este încurajat. Prozelitism făcut din uşă în uşă. Ritualurile secrete din templu sunt accesibile doar membrilor cu bună reputaţie. O reţea socială extinsă. Persoanelor de origine africană nu le-a fost permis accesul liber la preoţia mormonă şi privilegiile ei decât începând din anul 1978.
Biserica Unificării
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Sun Myung Moon (născut în 1920). În anul 1954 acesta a întemeiat „Asociaţia Spiritului Sfânt pentru Unificarea Creştinismului Mondial” (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity), în Coreea de Sud. Sediile actuale se află în oraşul New York.
Scrieri de bază Principiul Divin de Sun Myung Moon considerat „Testamentul completat”. Rezumatul Principiului, Nivelul 4 şi Biblia. („Biblia însă nu este ea însăşi adevărul, ci doar un manual care învaţă adevărul”.)
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este atât pozitiv cât şi negativ. Dumnezeu a creat universul din el însuşi, universul fiind „trupul” lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cunoaşte viitorul, suferă şi îi este necesar omul (Sun Myung Moon) care să-l facă fericit. Nu există trinitate.
Cine este Isus? Isus a fost un om desăvârşit, dar nu era Dumnezeu. Este fiul lui Zaharia, nu a fost născut din fecioară. Misiunea lui era de a-i strânge pe iudei în jurul Lui însuşi, să-şi găsească o mireasă perfectă şi să pună bazele unei familii perfecte. Misiunea însă, a eşuat. Isus nu a înviat fizic din morţi. A doua venire a lui Hristos este împlinită în persoana lui Sun Myung Moon, care îi este superior lui Isus şi va duce la îndeplinire misiunea acestuia.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este un spirit feminin care lucrează împreună cu Isus în lumea spirituală călăuzindu-i pe oameni la Sun Myung Moon.
Cum eşti mântuit? Ascultarea şi recunoaşterea Adevăraţilor Părinţi (Moon şi nevasta lui) va elimina păcatul şi va conduce la desăvârşire. Cei ce sunt cununaţi de Moon şi nevasta lui beau un vin sfânt special care conţine 21 de ingrediente (inclusiv sânge de la Părinţii Adevăraţi).
Ce se întâmplă după moarte? După moarte omul ajunge în lumea spiritelor. Nu există înviere. Membrii avansează convingându-i şi pe alţii să-l urmeze pe Sun Myung Moon. Toată lumea va fi mântuită, inclusiv Satana.
Alte date, crezuri şi practici Cunoscuţi şi sub numele de „Federaţia Familială pentru Pacea Lumii şi Unificare” (Family Federation for World Peace and Unification). Cununii în masă între diferite etnii care sunt aranjate şi oficiate de Moon. Membrii cred că Isus se pleacă înaintea lui Sun Myung Moon şi că acesta este Împăratul împăraţilor, Domnul domnilor şi Mielul lui Dumnezeu. Este încuviinţat contactul cu spiritele morţilor.
Ştiinţa Creştină
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Mary Baker Eddy (1821-1910). Fondată în Massachusetts, S.U.A., în anul 1875. Sediile actuale în Boston, statul Massachusetts.
Scrieri de bază Ştiinţă şi Sănătate, cu Trimiteri la ScripturiScrieri DiverseManualul Bisericii Mamă şi altele scrise de d-na Eddy. Biblia (nu prea creditată). Jurnalul Ştiinţei Creştine, Santinela Ştiinţei Creştine şi alte publicaţii periodice oficiale.
Cine este Dumnezeu? Conform d-nei Eddy, Dumnezeu este un principiu impersonal al vieţii, adevărului, dragostei, inteligenţei şi spiritului. Dumnezeu este tot ce există cu adevărat, materia este o iluzie.
Cine este Isus? Isus nu era Hristosul, ci un om care a manifestat ideea hristică (Hristos însemnând perfecţiune, nu o persoană). Isus nu era Dumnezeu iar Dumnezeu nu putea niciodată să devină om sau trup. El nu a suferit şi nu putea să pătimească pentru păcate. Nu a murit pe cruce. Nu a înviat trupeşte din morţi. Nu se va întoarce literal înapoi.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este definit ca fiind învăţătura Ştiinţei Creştine. O putere impersonală.
Cum eşti mântuit? Umanitatea este deja mântuită etern. Păcatul, răul, boala şi moartea, nu sunt reale.
Ce se întâmplă după moarte? Moartea nu este reală. Cerurile şi Iadul nu sunt decât nişte stări ale minţii. Modalitatea prin care se poate ajunge în ceruri este să se intre în armonie (să fii una cu Dumnezeu).
Alte date, crezuri şi practici Membrii apelează la „profesionişti” (engl., practitioners) de Ştiinţă Creştină (vindecători profesionişti autorizaţi care „tratează” presupuse boli contra unei taxe), în loc de medici. Vindecarea intervine în urma conştientizării faptului că nu poţi fi într-adevăr bolnav, sau rănit şi că trupul nu se poate îmbolnăvi, nu poate să simtă durerea sau nu poate să moară (materia este o iluzie). Atragerea de noi membri se face prin invocarea unor vindecări miraculoase. Publică ziarul Christian Science Monitor.
Şcoala Unităţii Creştinismului
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Soţii Charles (1854-1948) şi Myrtle (1845-1931) Fillmore. Fondată în 1889 în Kansas City, Missouri. Sediul în Unity Village, Missouri.
Scrieri de bază Revista „Unitatea”. Cărţile Lecţii din adevăr,Dicţionarul biblic metafizic şi Biblia (dar nu foarte creditată şi supusă intepretărilor cu sensuri „ascunse”).
Cine este Dumnezeu? O putere impersonală invizibilă. Lui „Dumnezeu” i se mai spune „principiul”, „legea”, „fiinţa”, „mintea”, „spiritul”. Dumnezeu se găseşte în tot la fel cum sufletul se află în corpul omului. Nu există trinitate. Spiritul este realitate, materia nu.
Cine este Isus? Isus a fost un om, dar nu Hristosul. A fost totuşi un om care poseda „conştiinţă hristică”. „Hristos” înseamnă o stare de perfecţiune regăsită în fiecare om. Isus a trăit de mai multe ori înainte căutându-şi propria lui mântuire. Isus nu a murit ca jertfă pentru păcatele nimănui. Nu a înviat trupeşte din morţi şi nu se va întoarce niciodată pe Pământ în trup.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este legea lui Dumnezeu în acţiune, „puterea executivă atât a Tatălui cât şi a Fiului”. Un gând „distinct” din mintea omului.
Cum eşti mântuit? Recunoscând că fiecare om este la fel de mult Fiul lui Dumnezeu cum Isus a fost. Nu există rău, nici diavol, păcat, sărăcie, sau bătrâneţe. Omul suferă mai multe reîncarnări până ce învaţă aceste adevăruri şi devine „perfect”.
Ce se întâmplă după moarte? Moartea este rezultatul unei gândiri greşite. Omul migrează într-un alt corp (reîncarnare) până atinge iluminarea. Nu există un iad sau rai literal.
Alte date, crezuri şi practici Servicii de închinare ţinute în bisericile Unităţii. Se oferă consiliere şi rugăciuni prin corespondenţă şi la telefon („Silent Unity”). Se crede că Unitatea primeşte anual milioane de cereri de rugăciune. Calendare devoţionale ale Unităţii precum Cuvântul de zi cu zi, sunt folosite de membrii altor religii şi biserici. În fiecare an milioane de publicaţii ale grupării văd lumina tiparului.
Scientologia
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Fondată în anul 1954 de L. Ron Hubbard (1911-1986), în California. Sediile actuale în Los Angeles, California.
Scrieri de bază Dianetica, Ştiinţa modernă a sănătăţii mintale, alături de alte cărţi scrise de Hubbard. Calea spre fericire.
Cine este Dumnezeu? Nu-l defineşte pe Dumnezeu sau Fiinţa Supremă şi respinge descrierile biblice ale lui Dumnezeu. Fiecare este un „tetan”, adică un spirit nemuritor care posedă puteri nelimitate asupra propriului univers, dar nu toţi sunt conştienţi de acest lucru.
Cine este Isus? Isus este rareori menţionat în Scientologie. Isus nu este Creatorul, nici nu a fost un „tetan activ/operativ” (deţinând puteri supranaturale şi beneficiind de ştergerea defectelor mintale). Isus nu a murit pentru păcatele oamenilor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este menţionat în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Nu există păcat, nici necesitatea pocăinţei. Mântuirea înseamnă scăparea de reîncarnări. Se aşteaptă ca fiecare să lucreze cu un „auditor” la „engramele” (complexe) sale pentru a atinge condiţia de „curat”, apoi să progreseze urcând pe „puntea ce duce la eliberarea completă”.
Ce se întâmplă după moarte? Iadul este un mit. Oamenii care reuşesc să-şi şteargă engramele devin tetani operativi.
Alte date, crezuri şi practici Membrii celebrează naşterea lui Hubbard şi aniversarea publicării Dianeticii. În întreaga lume pluteşte controversa în jurul grupului. RevisteleTime şi Reader’s Digestau publicat demascări zdrobitoare la adresa grupului. Printre organizaţiile asociate Scientologiei se numără Narconon, Criminon, Way to Hapiness Foundation, WISE, Hubbard College of Administration, Applied Scholastics. Organizaţia are în rândurile ei câteva nume de actori celebri.
Spiritismul
(sau, spiritualismul)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Un crez străvechi popularizat de surorile Kate şi Margaret Fox în jurul anului 1848, în Hydesville, New York. Există mai multe grupuri mici, fără un sediu oficial.
Scrieri de bază Manualul SpiritistuluiEvanghelia Aqvariană a lui Isus HristosulOahspe, Biblia (pasaje la alegere), şi altele.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o inteligenţă infinită. Puterea impersonală care controlează universul.
Cine este Isus? Isus a fost un om, nu Dumnezeu. Când a fost pe Pământ, el era profet sau medium avansat (cel despre care se crede că intră în legătură cu lumea spiritelor). Acum Isus este un spirit prin care omul poate comunica cu lumea spiritelor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este cuprins în această credinţă. Cu toate acestea, unii folosesc termenul când se referă la spiritul unui om sfânt care nu mai trăieşte.
Cum eşti mântuit? Cunoaşterea şi faptele bune îmbunătăţesc statutul omului în viaţa de apoi.
Ce se întâmplă după moarte? După încheierea vieţii pe acest plan pământesc, viaţa continuă pe tărâmul spiritelor unde duhul omului poate progresa de la un nivel la altul. Raiul şi iadul sunt stări ale minţii. Unii cred în reîncarnare.
Alte date, crezuri şi practici Se ţin şedinţe pentru contactarea morţilor. Se fac demonstraţii spiritiste. Servicii asemănătoare celor din biserică în care se cântă, se transmit mesaje spirituale din partea celor morţi şi se fac profeţii. Uneori se utilizează plăcile de Quija. Cei care au suferit pierderea cuiva drag sunt adeseori atraşi de perspectiva contactului cu cei decedaţi.
New Age
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Rădăcinile mişcării se găsesc în misticismul oriental, în hinduism şi în păgânism. Prin anii ’80 şi ’90 ideile New Age au fost popularizate de actriţa Shirley MacLaine (născută 1934). Crezurile variază substanţial.
Scrieri de bază Nu există o carte sfântă. Se folosesc pasaje biblice pe sărite. I Ching-ul, scrierile hinduismului, budismului şi taoismului, la care se adaugă superstiţii ale indienilor americani. Cărţile publicate despre astrologie, misticism şi magie.
Cine este Dumnezeu? Totul şi fiecare este Dumnezeu. Dumnezeu este o forţă impersonală sau un principiu, nu o persoană. Omul posedă o nelimitată putere interioară pe care are nevoie să o descopere.
Cine este Isus? Isus nu este singurul Dumnezeu adevărat. El nu este un mântuitor, ci un model spiritual, un guru şi este acum unul dintre „maeştrii înălţaţi”. El era un adept al New Age-ului care s-a conectat la puterea divină aşa cum o poate face fiecare. Mulţi cred că Isus a ajuns în Orient, în India sau Tibet, pentru a descoperi adevăruri mistice. Nu a înviat trupeşte din morţi, ci s-a „ridicat” la un nivel spiritual superior.
Cine este Duhul Sfânt? Uneori este perceput drept o forţă spirituală. Omul este divin şi poate trăi fenomenul spiritist prin contactarea unor fiinţe nepământeşti.
Cum eşti mântuit? Este nevoie de compensarea karmei rele cu o bunăkarma. Omul poate primi putere supranaturală prin meditaţie, prin conştientizarea eu-ului (descoperirea sinelui) şi prin intermediul unor „spirite ghid”. Se utilizează termeni ca „renăscut” pentru descrierea descoperirii de sine (a intrării în contact cu propriul sine).
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnarea omului are loc până se atinge dumnezeirea sau identificarea cu Dumnezeu. Nu se crede într-o viaţă veşnică după înviere. Nici într-un iad şi rai literal.
Alte date, crezuri şi practici Yoga, meditaţia, vizualizarea, astrologia, mediumismul, hipnotismul, transele şi interpretarea cărţilor de Tarot, pot fi incluse în New Age. Utilizarea de cristale pentru armonizarea cu Dumnezeu (care trece drept o energie), pentru vindecări spiritiste, contactarea spiritelor, şi pentru expansiunea conştiinţei, sau a altor puteri spirituale. Se militează fervent pentru pacea mondială şi unitate. Se accentuează vindecarea holistică.
Islamul
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Mahomed (570-632) este „pecetea” finală a mai multor profeţi trimişi de către Allah (Dumnezeu). Calendarul islamic a debutat în anul 622 d.H. când Mahomed a fugit din Mecca. Principalele secte ale islamului: Shia şi Sunni.
Scrieri de bază Coranul (Qur’an) i-a fost revelat lui Mahomed de către îngerul Gabriel. Legea lui Moise din Biblie, Psalmii lui David şi Evanghelia lui Isus (Injil-ul) sunt acceptate în Coran, însă cărturarii musulmani susţin că creştinii şi evreii au denaturat respectivele revelaţii originale.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu (Allah) este Unul. Cel mai mare păcat în Islam este shirk care înseamnă asocierea cu ceva a lui Dumnezeu. Mulţi musulmani cred că creştinii cred în trei dumnezei şi ca prin urmare se fac vinovaţi de păcatul shirk-ului. Atributele umane de felul „Dumnezeu Tatăl” nu sunt permise.
Cine este Isus? Isus (Isa în arabă) este unul dintre cei mai respectaţi peste 124.000 de profeţi trimişi de Allah. Isus a fost fără de păcat, născut din fecioară şi un mare vindecător miraculos, dar nu este fiul lui Dumnezeu. Naşterea sa din fecioară este asemănată cu crearea lui Adam. Isus nu este Dumnezeu iar Dumnezeu nu este Isus. El nu a fost crucificat ci a fost înălţat înainte de moarte de către Allah scăpându-l ca pe Avraam sau Moise. Isus, nu Mahomed se va întoarce pentru a juca un rol special înaintea zilei judecăţii, poate pentru a-i converti pe creştini la Islam.
Cine este Duhul Sfânt? Allah are un spirit sau este el însuşi un spirit. Musulmanii resping noţiunea biblică a trinităţii.
Cum eşti mântuit? Oamenii sunt de fel buni, dar greşesc şi au nevoie de călăuzire. Echilibrul dintre faptele bune şi cele rele determină dacă destinul etern al omului va fi iadul sau paradisul. Mila lui Allah poate înclina balanţa în favoarea paradisului, devreme ce voia lui este supremă.
Ce se întâmplă după moarte? Învierea trupurilor. Teama de chinul veşnic reprezintă o temă predominantă în Coran. Paradisul include o grădină populată de houris, nişte fecioare rânduite de Allah să ofere plăceri sexuale bărbaţilor neprihăniţi.
Alte date, crezuri şi practici Urmaşii sunt numiţi musulmani. Frecventează moscheea în vederea rugăciunilor, pentru predică, şi sfătuire. Se fac eforturi sfinte şi se dă toată silinţa pentru răspândirea Islamului (jihad-ul). Islamul constă din 5 stâlpi: mărturisirea că Allah este singurul Dumnezeu adevărat şi că Mahomed este profetul său, rugăciunea de cinci ori pe zi îndreptat cu faţa către Mecca, facerea de milostenii (în bani), postul din timpul lunii Ramadanului, pelerinajul la Mecca (odată în viaţă).
Naţiunea Islamului
(o sectă „americană”)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Fondată în anul 1930 de Wallace D. Fard (1891-?) în Detroit, dar ulterior a fost condusă de Elijah (Ilie) Muhammad (1897-1975) începând cu anul 1934. Conducătorul actual este Louis Farrakhan (născut 1933). Sediul se află în Chicago, Illinois, S.U.A.
Scrieri de bază În public, Sfântul Coran reprezintă autoritatea, Biblia este de asemenea citată frecvent, dar Mesaj către negrul din AmericaSalvatorul nostru a sositşi alte cărţi ale lui Elijah Muhammad alimentează crezurile aparte ale mişcării. Învăţăturile din prezent se regăsesc în ziarul The Final Call şi în discursurile Predicatorului Farrakhan.
Cine este Dumnezeu? Oficial, există doar un singur Dumnezeu, Allah aşa cum este descris în Coran. Dar şi învăţăturile lui Elijah Muhammad sunt adevărate: Dumnezeu este un om de culoare, milioane de Allahi au trăit şi au murit de la creaţie încoace, luată în mod colectiv rasa neagră este Dumnezeu iar Stăpânul Fard este Allah-ul Suprem şi Mântuitorul.
Cine este Isus? Oficial, Isus este un profet fără păcat al lui Allah. În particular, Isus s-a născut din adulterul Mariei cu Iosif care era deja căsătorit cu o altă femeie. Isus nu a fost crucificat, ci înjunghiat în inimă de către un ofiţer de poliţie. Se află încă îngropat în Ierusalim. Profeţiile despre a doua venire a lui Isus se referă la Stăpânul Fard (Master Fard), la Elijah Muhammad sau la Louis Farrakhan.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este important în credinţa Naţiunii Islamului, ci este în general considerat a fi puterea lui Dumnezeu sau ca îngerul Gabriel atunci când i-a vorbit profetului Mahomed.
Cum eşti mântuit? Oamenii păcătuiesc, dar nu sunt născuţi păcătoşi. Mântuirea se primeşte prin supunere lui Allah şi pentru faptele bune. Alte crezuri mai vechi reapar: Fard este Salvatorul (mântuitorul), mântuirea rezultă în urma cunoaşterii de sine şi a realiza că albii sunt diavolii a căror rasă a disclocat-o pe cea a negrilor.
Ce se întâmplă după moarte? Nu există conştienţă sau vreo altă existenţă spirituală după moarte. Cerul şi Iadul sunt simboluri. Afirmaţiile făcute despre înviere se referă la trezirea persoanelor „moarte mintal” prin prezentarea învăţăturilor adevărate.
Alte date, crezuri şi practici Mesajele publice ale lui Farrakhan coexistă cu învăţăturile esoterice mai timpurii. Vederile mai vechi ale lui Elijah Muhammad (cum sunt politeismul, Dumnezeu este rasa neagră, Stăpânul Fard este Allah încarnat, albii sunt diavolii care se înmulţesc pentru a face rău) sunt încă distribuite, dar discursul public din prezent se axează pe teme islamice (un singur Dumnezeu etern, diversitate rasială), cu referiri repetate la Biblie.
Credinţa Baha’i
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Siyyid ‘Ali-Muhammad (1819-1850), supranumit „Bab” (poarta) şi Mirza Husayn-‘Ali, „Baha’u’llah” (1817-1892). Fondată în 1844 în Iran. Sediul în Haifa, Israel.
Scrieri de bază Scrierile lui Baha’u’llah şi cele ale lui Abdu-l’Baha, singurul interpret autorizat al credinţei, printre care se numără Kitab-i-Aqdas („Cartea cea mai sfântă”) şi Kitab-i-Iqan („Cartea certitudinii”), cât şi Biblia interpretată spiritual încât să se conformeze teologiei Bahai.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o fiinţă divină de neînţeles şi care s-a descoperit pe sine prin intermediul a nouă „manifestări” (lideri religioşi), inclusiv prin Adam, Moise, Krishna, Buda, Isus, Mahomed şi Baha’u’llah. Trinitatea este respinsă.
Cine este Isus? Isus este una dintre cele nouă manifestări ale lui Dumnezeu. Fiecare manifestare o depăşeşte pe cea precedentă, aducând învăţăminte noi despre Dumnezeu. Isus care l-a înlocuit pe Moise, a fost la rândul lui înlocuit de Mahomed, depăşiţi şi înlocuiţi ulterior de cea mai mare şi mai importantă dintre toate manifestările, cea a lui Baha’u’llah („Gloria” sau „splendoarea lui Allah”). Isus nu este Dumnezeu şi nu a înviat din morţi. El nu este singura cale la Dumnezeu. Isus s-a întors pe Pământ în chipul lui Baha’u’llah.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este energie divină provenită de la Dumnezeu şi care a dat putere fiecărei manifestări. „Spiritul Adevărului” se referă la persoana lui Baha’u’llah.
Cum eşti mântuit? Prin credinţa în manifestarea lui Dumnezeu (care este Baha’u’llah). Prin a cunoaşte şi a trăi principiile şi învăţăturile lui Baha’u’llah.
Ce se întâmplă după moarte? Nemurirea fiecăruia este asigurată de faptele bune făcute, iar celor credincioşi li se acordă răsplăţi. Cerul şi iadul sunt nişte stări, nu locuri.
Alte date, crezuri şi practici Credinţa Baha’i este la origine o sectă islamică aspru persecutată în Iran. Credinţa Baha’i învaţă că toate religiile au aceeaşi sursă, aceleaşi principii şi urmăresc acelaşi lucru. Un accent deosebit se pune pe integrare şi unitate mondială. Se ţin cu regularitate adunări locale denumite „sărbători” şi întâlniri administrative numite „adunări spirituale”. „Casa Universală a Dreptăţii” din Haifa, Israel, este totodată un mausoleu, dar şi principala structură de conducere a grupării.
Iudaismul (credinţa mozaică)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Biblicii Avraam şi Moise, cu aproape 2.000 de ani înainte de Hristos, în Orientul Mijlociu. Există trei mari ramuri principale ale iudaismului. Iudaismul ortodox, iudaismul conservator şi iudaismul reformist, fiecare având crezuri proprii.
Scrieri de bază Tanakh (Vechiul Testament) şi îndeosebi Tora(primele cinci cărţi ale Bibliei). Talmudul (un comentariu al Vechiului Testament). Învăţături ale fiecărei ramuri. Scrierile înţelepţilor, precum Maimonide.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este duh. Pentru iudeii ortodocşi Dumnezeu este personal, atotputernic, etern şi milos. Pentru alţi iudei, Dumnezeu este impersonal, de nepătruns, fiind definit în mai multe feluri. Nu există trinitate.
Cine este Isus? Isus este privit fie ca un mesia fals extremist, fie ca un bun rabin (învăţător) evreu care a fost martirizat. Mulţi iudei nu-l recunosc deloc pe Isus. Iudeii (cu excepţia celor „mesianici” şi a evreilor creştini) nu cred că el era Mesia, Fiul lui Dumnezeu sau că ar fi înviat din morţi. Evreii ortodocşi cred că Mesia va restaura împărăţia iudaică şi că în cele din urmă aceasta va stăpâni Pământul.
Cine este Duhul Sfânt? Unii cred că Duhul Sfânt este un alt nume pentru activitatea lui Dumnezeu pe Pământ. Alţii susţin că este puterea sau dragostea lui Dumnezeu.
Cum eşti mântuit? Unii evrei cred că rugăciunea, pocăinţa şi respectarea Legii sunt necesare mântuirii. Alţii cred că mântuirea înseamnă progresul societăţii.
Ce se întâmplă după moarte? Va avea loc o înviere fizică. Cei ascultători vor trăi pe veci împreună cu Dumnezeu iar cei nedrepţi vor suferi. Unii iudei nu cred într-o existenţă conştientă după moarte.
Alte date, crezuri şi practici Adunări la sinagogă de ziua sabatului (care începe de vineri seara şi durează până sâmbătă seara). Ritul tăierii împrejur (circumciziei) băieţilor. Se ţin mai multe zile sfinte şi sărbători precum, Paştele (evreiesc), Şucotul, Hanukah, Rosh Hashanah, Yom Kippur (Ziua Işpăşirii), Purimul. Ierusalimul este considerat oraşul sfânt.
Hinduismul
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Nu are un fondator. Există mai multe secte. A început cu 1.800-1.000 de ani înainte de Hristos în India.
Scrieri de bază Mai multe scrieri sacre printre care se includ, Veda(cele mai vechi, circa 1.000 de ani înainte de Hristos), Upanishad-ele şi BhagavadGita.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este „Absolutul”, un spirit universal. Fiecare face parte din Dumnezeu (Brahman) asemenea contopirii picăturilor de apă în mare, dar majoritatea oamenilor nu-şi dau seama de asta. Închinătorii venerează manifestării fizice ale Brahman-ului (zei şi zeiţe).
Cine este Isus? Isus Hristos este un învăţător, un guru, sau un avatar (o încarnare a lui Vishnu). El este un fiu al lui Dumnezeu asemenea altora. Moartea lui nu ispăşeşte păcatele şi nu a înviat din morţi.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Eliberarea din ciclul de reîncarnări. Se realizează prin yoga şi meditaţie. Poate necesita mai multe vieţi. Mântuirea finală constă din absorbirea sau integrarea în Brahman.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnarea într-o viaţă mai bună (o karma pozitivă) are loc dacă omul s-a purtat cumsecade. Dacă însă nu a făcut-o, acesta se poate renaşte urmând să plătească pentru păcatele din trecut (o karma negativă) prin suferinţă.
Alte date, crezuri şi practici Unii discipoli port robe portocalii şi au capetele rase. Mulţi hinduşi se închină idolilor de piatră şi lemn aflaţi în temple. Unii guru (ghizi spirituali) pretind supunere absolută. Discipolii meditează asupra unui cuvânt, a unei fraze, sau asupra unei imagini. Yoga implică meditaţia, incantaţiile, poziţiile, exerciţiile de respiraţie. Hinduismul reprezintă o temelie a mişcării New Age şi a Meditaţiei Transcedentale.
Hare Krishna
(I.S.K.C.O.N.)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul The International Society for Krishna Consciousness(vezi, iniţialele din titlu) (Societatea Internaţională pentru Conştiinţa Krishna) a fost fondată în anul 1965 de către A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977), în New York şi se întemeiază pe învăţături hinduse provenite din sec.al XVI-lea în.de H.
Scrieri de bază Revista Back to Godhead (Revenirea la dumnezeire). Traducerile şi comentariile scrierilor sacre hinduse de către Prabhupada, îndeosebi cele ale Bhagavad-Gita, As It Is.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Domnul (Lord) Krishna. Krishna este un creator personal. Sufletele tuturor fiinţelor vii fac parte din el. Societatea Internaţională pentru Conştiinţa Krishna învaţă că ceea ce Krishna face după bunul său plac şi pentru propria-i plăcere (beţii, relaţii sexuale) este interzis discipolilor săi.
Cine este Isus? Pentru această grupare Isus nu contează. Este conceput de regulă ca fiind un învăţător vegetarian iluminat care a predat meditaţia. El nu este o încarnare a lui Dumnezeu. Unii discipoli Krishna îl consideră pe Isus ca fiind Krishna. Alţii, susţin că este un mare avatar (învăţător).
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Doar prin invocarea constantă a numelui lui Krishna, a devotamentului absolut faţă de acesta, venerarea imaginilor şi respectarea regulilor Societăţii în timpul mai multor vieţii reîncarnate, îl scapă pe om de karma negativă.
Ce se întâmplă după moarte? Cei care nu sunt iluminaţi continuă ciclul neîntrerupt de reîncarnări (constând din renaşteri repetate pe Pământ) din cauza faptelor păcătoase săvârşite de om într-o viaţă anterioară.
Alte date, crezuri şi practici Incantarea publică a mantrei Krishna, practica yoga, jertfele de mâncare, solicitarea de donaţii. Dieta vegetariană. Respingerea tuturor băuturi alcoolice, a jocurilor de noroc. Relaţiile sexuale limitate doar pentru procreare. Gruparea îşi atrage noi membri prin intermediul unor zile festive şi iniţierea de programe culturale indiene. Discipolilor le sunt date nume noi, de multe ori aceştia abandonează orice legături cu familiile lor.
Meditaţia transcedentală
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Maharishi Mahesh Yogi (născut 1917). Fondată între 1955 şi 1958 în India gruparea ce poartă numele de Meditaţia transcedentală se bazează pe învăţăturile hinduismului şi ale karmei yoga. Sediul se află în Olanda. Se mai numeşte şi World Plan Executive Council.
Scrieri de bază Scrierile sacre hindu, incluzând Bhagavad-Gita. Meditaţiile lui Maharishi Mahesh Yogi, Ştiinţa Fiinţei şi Arta de a trăi, alături de alte scrieri ale fondatorului.
Cine este Dumnezeu? Fiecare parte a creaţiei îl alcătuieşte pe „Dumnezeu” (Brahman-ul). Fiinţa Supremă nu are personalitate. Întreaga creaţie este divină, „totul este una”.
Cine este Isus? Isus nu este singurul Dumnezeu. Asemenea fiecărei persoane, Isus a posedat esenţa divină. Spre deosebire de majoritatea, el a descoperit-o. Hristos nu a suferit şi nu putea să sufere pentru păcatele oamenilor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Oamenii şi-au uitat dumnezeirea lor lăuntrică. Mântuirea constă din a face bine într-o măsură care să depăşească răul săvârşit pentru ca astfel omul să evolueze la cea mai superioară condiţie (contopirea finală a sinelui în Brahman), prin reîncarnare.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnare bazată pe karma (care înseamnă a suferi consecinţele faptelor făcute) până la integrarea sinelui prin unirea cu Brahman. Nu există rai sau iad.
Alte date, crezuri şi practici Repetarea în gând a mantrei (un cuvânt asociat unui zeu hindus). Meditaţia de două ori pe zi în vederea relaxării şi a realizării unirii cu Brahman. Universitatea Maharishi din statul american Iowa oferă programe avansate de meditaţie transcedentală specializate în „levitaţie” şi „invizibilitate”. Practicile mai includ yoga, astrologie hindusă, folosirea de cristale şi venerarea idolilor (închinarea de ofrande din flori, fructe şi ţesături maestrului mort al lui Maharishi, Guru Dev).
Budismul
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Gautama Siddhartha (563-483 în.de H.) cunoscut şi sub numele de „Buddha” (Luminatul). Fondat în Nepalul modern şi în India ca reformă a hinduismului.
Scrieri de bază Mahavastu („Marea Poveste”, o colecţie haotică care descrie povestea vieţii lui Buda), Basmele Jataka (550 de povestiri ale vieţilor anterioare ale lui Buda), Tripitaka („Trei coşuri”) şi Tantrele (în versiunea tibetană a budismului).
Cine este Dumnezeu? Buda nu a crezut personal în existenţa lui Dumnezeu. Alţii îl consideră pe Buda ca fiind o conştiinţă universală iluminată sau un dumnezeu.
Cine este Isus? Isus Hristos nu este inclus în concepţia istorică despre lume şi viaţă a budismului. Budiştii de azi din Occident îl consideră în general pe Isus ca fiind un învăţător înţelept (iluminat) în timp ce budiştii din Asia cred că Isus este un avatar sau unBodhisattva (dar nu un dumnezeu).
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă. Budiştii cred totuşi în spirite, unii practicând yoga divină şi invitând posesiunea de către spirite.
Cum eşti mântuit? Ţelul vieţii este nirvana, eliminarea tuturor dorinţelor sau poftelor, sperându-se ca în felul acesta să se scape de suferinţă. Calea celor 8 paşi(„The Eightfold Path”) se doreşte să-i elibereze pe budişti de orice dorinţă.
Ce se întâmplă după moarte? Moartea înseamnă reîncarnare. Omul nu are propriul său suflet sau spirit, ci poate moşteni dorinţele şi sentimentele altcuiva în urma reîncarnării.
Alte date, crezuri şi practici Calea celor 8 paşi recomandă cunoaşterea corectă, intenţiile bune, vorbirea sănătoasă, conduita bună, hrănirea corectă, eforturile cuvenite, înţelepciunea şi meditaţia. Unele grupuri budiste fac referire la un „Buda etern” (o forţă a vieţii). Prin intermediul „doctrinei asimilării” credinţele altor religii pot fi aduse într-un cadru de referinţă budist propriu.
Budismul Nichiren Shoshu
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Nichiren Daishonin (1222-1282). Secta Nichiren Shoshu a fost fondată în anul 1253 în Japonia. Soka Gakkai a fost fondat în 1930 de către Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944).
Scrieri de bază Lotus Sutra (o „sutra” este un discurs al lui Buda istorisit de către ucenicii acestuia). Principalele scrieri ale lui Nichiren Daishonin, plus scrierile lui Daisaku Ikeda.
Cine este Dumnezeu? Nu există Dumnezeu în versiunea Nichiren Shoshu a budismului. Adepţii aderă la o concepţie monistă despre lume şi viaţă, crezând că nu există nici o separare între Creator şi creatură şi că ei sunt ocrotiţi de către zeii budişti, hinduşi şi shintoişti pe care-i consideră forţe spirituale.
Cine este Isus? Isus Hristos nu este recunoscut în această credinţă.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Iluminarea, prosperitatea şi vindecarea rezultă în urma invocării mantrei nam-myoho-renge-kyo, o frază ce exprimă devotamentul faţă de legea karmei. Satisfacerea dorinţelor lumeşti aduce iluminarea (sau, înţelepciunea) care poate fi dobândită în timpul vieţii de om.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnări repetate au loc până ce omul îşi descoperă natura Buda din el, apoi intră în nirvana (evadând din cercul de renaşteri). Raiul şi iadul sunt două dintre cele zece stări ale existenţei. După moarte, omul ajunge într-o stare de suspensie numită Ku.
Alte date, crezuri şi practici Se venerează un sul intitulat Gohonzon prin incantarea mantrei nam-myoho-renge-kyo(tradusă aproximativ, „slavă legii mistice a cauzei şi efectului”). Shakubuku (literal, „sfâşierea şi zdrobirea altor credinţe”), reprezintă forma de prozelitism adoptată de discipoli prin care cred că pot fi ajutaţi să-şi modifice karma personală. Universitatea Soka este principala instituţie de educaţie de gen din Statele Unite ale Americii.
Secularism
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Nu există un fondator anume. Populaţiile ateiste se regăsesc îndeosebi în ţările cu regimuri foste şi actuale comuniste. Prin definiţie, un ateist este cel ce susţine că există suficiente dovezi pentru a nu crede în existenţa unui Dumnezeu.
Scrieri de bază Cărţile filozofilor umanişti renascentişti şi iluminişti…lucrările lui Darwin, etc.
Cine este Dumnezeu? Materia, sub o formă sau alta, este tot ceea ce există din eternitate. Ea este realitatea finală, singura. Filozofic vorbind, materia este dumnezeul secular. Un crez fundamental al secularismului este reprezentat de negarea existenţei supranaturalului. Materia este singura realitate. Credinţa în Dumnezeu nu este nimic altceva decât o proiecţie a gândurilor şi năzuinţelor omului. Nu Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, ci omul l-a făcut pe Dumnezeu după asemănarea sa!
Cine este Isus? Cel mult, un om bun şi un învăţător moral. Dar fiindcă scriitorii biblici au înfrumuseţat detaliile vieţii lui Isus, putem fi siguri de foarte puţine date istorice din viaţa Lui.
Cine este Duhul Sfânt? În general, nu este luat în considerare.
Cum eşti mântuit? Prin aplicarea cercetării ştiinţifice în fiecare domeniu al vieţii omului. Prin eliberarea omului de orice fel de prejudecăţi, inclusiv cele religioase. Dacă este ca omenirea să-şi găsească soluţii pentru problemele ei, oamenii trebuie să se încreadă în ei înşişi şi în puterile lor, nu în Dumnezeu.
Ce se întâmplă după moarte? Nu există nici un fel de supravieţuire a conştiinţei omului după moarte. La moarte omul încetează să mai existe în vreo formă, coerentă sau conştientă. Semnatarii „Celui de-al II-lea manifest umanist” au declarat că „nu există nici o dovadă credibilă că viaţa continuă după moartea trupului”.
Alte date, crezuri şi practici Seculariştii îi refuză umanităţii existenţa absoluturilor morale, mai ales a celor derivate din existenţa unui Dumnezeu sfânt. Ei susţin că umanităţii nu-i trebuie un standard moral absolut din afara ei ca motivaţie pentru un comportament moral. Din fire (natură) omul este bun şi tot ceea ce-i lipseşte este educaţia şi nu transformarea religioasă. Religia este considerată drept o prejudecată şi o formă de evadare din realitate. Religia nu face nimic altceva decât să aline temerile ignoranţilor.
Marxism-Leninismul (comunism)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Karl Marx (1818-1883) and Friedrich Engels (1820-1895) sunt principalii teoreticieni ai mişcării. Cei doi filozofi germani, primul un economist sărac, celălalt, fiu de industriaş bogat, s-au stabilit la Londra după 1850 unde şi-au elaborat tezele. Practicanţi, Lenin, Stalin şi mulţi din dictatorii secolului XX.
Scrieri de bază Ideologia marxistă se inspiră din scrierile lui Marx şi Engels. Cele mai cunoscute sunt Capitalul, de Karl Marx şi Manifestul Comunist al lui Friedrich Engels.
Cine este Dumnezeu? Fiind strict materialist, marxismul neagă categoric existenţa lui Dumnezeu. În schimb, afirmând că materia este realitatea finală, a creat altă structură de autoritate, una mult mai nemiloasă şi într-adevăr crudă.
Cine este Isus? După unii Isus a fost „primul comunist”?! În concepţia multora, Isus a fost primul care a propus şi a militat pentru o societate bazată pe egalitate. Însă nu i se recunoaşte originea divină şi jertfa ispăşitoare de pe cruce. Credinţa în Isus şi ascultarea de toate preceptele Lui nu sunt necesare mântuirii. Natura umană păcătoasă este complet ignorată.
Cine este Duhul Sfânt? Nu este luat în considerare.
Cum eşti mântuit? Omul se trage din animale. Comportamentul omului este influenţat de factori economici. Ca prin urmare, redistribuirea bunurilor astfel încât fiecare să aibă, va elimina nedreptatea şi relele care decurg din aceasta. Speranţa umanităţii stă în revoluţia politică. „Omul nou” este creat prin mijloace economice şi politice.
Ce se întâmplă după moarte? Omul îşi încetează existenţa după moarte. Viaţa aceasta este totul.
Alte date, crezuri şi practici Nici un mijloc nu este greşit pentru a instaura comunismul. Nu există absoluturi morale transcedente. Istoricii ne spun că Stalin este vinovat de moartea mai multor oameni chiar decât Hitler. Proprietatea privată este un obstacol în calea comunismului şi trebuie eliminată. Înlăturarea oricăror temeiuri pentru moralitate prin negarea lui Dumnezeu în societăţile unde s-a încercat „experimentul comunist”, a produs orori greu de imaginat. Mărturie stau gulagurile sovietice, închisorile comuniste, etc. Omul de rând a fost deprins să-şi urmărească cu egoism păstrarea şi câştigarea existenţei în dauna şi chiar cu preţul vieţii altora.
Confucianism
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Confucius, numele latin al lui K’ung Fu-tzu (551-479 în. de H.), un filozof şi învăţat chinez. Supranumit şi „înţeleptul”. Confucianismul nu este o religie oficială în sensul convenţional. Este un sistem de crezuri religioase care determină valorile majorităţii popoarelor asiatice, ale unei bune părţi dintre chinezi, japonezi, coreeni şi vietnamezi. Prin confucianism s-a urmărit reînvierea culturii muzicii ritualepresupusă să aducă armonie.
Scrieri de bază Canonul confucian cuprinde Cele Cinci Clasice: I-Ching (Cartea schimbărilor), Shi, (Cartea poeziei şi cântecului), Shu (Cartea documentelor), Li (Cartea ritualurilor) şi Chun-Chi (Cartea primăverii şi toamnei, sau Cronica istoriei). Fiindcă Cartea ritualurilor şi Cartea primăverii şi toamnei conţin fiecare trei cărţi de comentarii, scrierile de bază se ridică la nouă. Adăugând încă patru cărţi, Analects (o colecţie de zicale ale lui Confucius), Meng-Zi (Cartea lui Mencius), Erha-Ya (Cartea cuvintelor străvechi) şi Hsiao-Ching (Cartea pietăţii filiale) se pot număra 13 lucrări clasice care constituie canonul confucianist. Neo-confucianiştii de mai târziu, au considerat Meng-Zi, Chung-Yung şi Da-Hsueh interpretări ortodoxe ale ideilor lui Confucius. Ulterior aranjate sub denumirea de Cele Patru Cărţi, ele au devenit în China standardul oficial de educaţie după sec. al XIV-lea până la perioada Republicii Chineze (1911) şi a comunismului maoist (1949).
Cine este Dumnezeu? Înaintea lui Confucius se spunea despre Dumnezeu că este o fiinţă personală numită Ti sau Shang-ti. Dar, Confucius a vorbit de o realitate finală numităTien care nu posedă trăsături personale.
Cine este Isus? Nu este recunoscut în această credinţă.
Cine este Duhul Sfânt? Nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? În firea lucrurilor stă o ordine morală. Dacă se doreşte armonie între oameni, aceştia trebuie să se străduiască să trăiască după această ordine. Umanitatea posedă o bunătate înnăscută (inerentă) pe care trebuie să o „actualizeze”. Răul intervine doar atunci când suntem forţaţi să facem răul, sau când îngăduim minţii să se gândească la rău. „Actualizarea” bunătăţii umane se poate obţine prin educaţie, reflecţie de sine, cultivarea sinelui, şi printr-un comportament potrivit cu normele recunoscute de societate.
Ce se întâmplă după moarte? Veşnicia nu este definită ca fiind o continuare a existenţei după moarte într-o viaţă transcendentă în prezenţa lui Dumnezeu, ci a influenţei etice a omului asupra ideilor şi valorilor urmaşilor după dispariţia sa. Dobândirea vieţii veşnice nu intră în preocupările confucianiste, cerul fiind doar un temei în care creativitatea se manifestă în lume. Cerul este uneori considerat personal, alteori o putere morală, sau un principiu impersonal.
Alte date, crezuri şi practici Lumea este considerată locul unde scopul omului este să practice binele, să-şi iubească aproapele, să fie harnic în munca lui de susţinere a lumii. Cel care-şi „actualizează” propria bunătate devine un „partener de lucrare” al cerului. Acesta devine creativ în felul în care transmite bunătate altor oameni sau lucrurilor. Un asemenea om dobândeşte armonia care se presupune să existe între umanitate şi natură.
În loc de încheiere…
Cum poţi să devii un creştin: Biblia ne spune că Dumnezeu a iubit atât de mult această lume încât l-a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (vezi, Ev.Ioan 3:16). Astfel că Dumnezeu te iubeşte şi pe tine şi-ţi oferă posibilitatea împăcării personale cu El şi a începerii unei legături de suflet cu El. Iată care sunt afirmaţiile Sale în această privinţă:
A. Toţi oamenii au păcătuit şi au părăsit gloria lui Dumnezeu (o parafrazare a lui Romani 3:23; mai vezi şi Romani 6:23, 1Ioan 1:10)
B. Crede în Domnul Isus Hristos şi vei fi mântuit din păcat (Fapte 16:31, Ioan 1:12).
C. Dacă-l mărturiseşti pe Domnul Isus cu gura ta şi crezi din inimă că Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mântuit (Romani 10:9, Efeseni 2:8,9).
Dacă ai ajuns să crezi sincer în Domnul Isus şi să-ţi vezi nevoia personală de iertare şi mântuire în urma citirii acestui pliant ar fi bine să cauţi o biserică creştină bună. Iată nişte criterii ajutătoare după care se poate găsi:
1. Acordă Cuvântului scris locul cuvenit? Este acesta etalonul de credinţă şi standardul după care se compară altă scriere, interpretare, tradiţie, experienţă spirituală, sau regulă de credinţă?
2. Este Domnul Isus Hristos respectat prin felul de viaţă al membrilor şi al liderilor bisericii?
3. Se îndeamnă la o aplicare a celor ştiute şi aflate din Scripturi şi nu se face doar cultură intelectuală?
4. Se susţin doctrine ce vin în contradicţie cu Biblia, sau se respectă doctrinele ortodoxe ale Trinităţii, dumnezeirii lui Hristos, învierii Sale trupeşti din morţi, ale mântuirii prin har şi prin credinţă, nu prin fapte şi lege, ale personalităţii şi naturii Duhului Sfânt? Dacă undeva se redefinesc aceste crezuri şi par ambigue, evitaţi locul acela. Aveţi de-a face cu o mişcare religioasă falsă, cu un cult eretic.
5. Se caracterizează această biserică, adunare, creştină prin dragoste, toleranţă, sau prin judecată, legalism, şi fanatism? Isus a spus că cei ce sunt ai Lui vor fi caracterizaţi de dragoste, nu de religiozitate. De dragoste, nici măcar de cunoştinţă!
6. Sunt liderii ei nişte slujitori ai adunării, sau nişte conducători autoritari şi tiranici ce nu acceptă nici o abatere de la „linia teologică”, respectiv, tradiţia bisericii?
7. Sunt predicile nişte studii biblice sau discursuri demagogice, manipulări psihologice şi tehnici de stimulare a emoţiilor ascultătorilor?
8. Ce loc deţine Domnul şi Mântuitorul Isus Hristos în liturghia, închinarea, practica, crezurile şi faptele respectivei biserici? Dacă El nu este persoana cea mai glorificată, cea mai pomenită, probabil că acea biserică nu este a Lui chiar dacă îi poartă numele!
Alte afirmaţii făcute cu privire la Isus şi răspândite de grupuri religioase aberante, şi replica biblică cuvenită:
 • Isus nu era Dumnezeu – vezi versetele de la literele D, I, U, Y
 • Isus a fost creat de către Dumnezeu – vezi versetele de la literele J, M, U
 • Există trei dumnezei separaţi, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi nu un singur Dumnezeu din trei persoane – vezi versetele de la literele A, B, J, Z
 • Isus nu este necesar deoarece nu există păcat – vezi versetele de la literele F, O, P, R
 • Isus nu a înviat trupeşte din morţi – vezi versetele de la literele C, R, S
 • Isus a fost un mare profet, dar nu şi Dumnezeu – vezi versetele de la literele H, J, V
 • Există multe căi care duc la Dumnezeu, nu doar una singură – vezi versetele de la literele F, K, X
 • Isus nu este necesar fiindcă omul trebuie să plătească el însuşi pentru propriile păcate – vezi versetele de la literele P, Q, T
 • Isus a murit într-adevăr pentru păcate, dar omul nu poate fi mântuit dacă nu respectă toate învăţăturile bisericii – vezi versetele de la literele K, Q, T
 • Isus este Dumnezeu, dar mai mic decât Dumnezeu Tatăl – vezi versetele de la literele H, K, V
 • Isus a fost doar un om – vezi versetele de la literele J, E
 • Isus nu este singurul Fiu al lui Dumnezeu – vezi versetele de la literele F, G, Z
 • Isus nu se va întoarce niciodată – vezi versetele de la literele N, W
A. Deuteronomul 6:4, Isaia 43:10, 44:6-8 B. Matei 28:18-19; 1Petru 1:2 C. Luca 24:36-53
D. Ioan 1:1-5, 1:6-18 E. Ioan 2:18-22 F. Ioan 3:14-17
G. Ioan 3:36 H. Ioan 5:17-18; Ioan 5:23 I. Ioan 8:56-56
J. Ioan 10:30-38; Isaia 7:14; Matei 1:18 K. Ioan 14:6-7 L. Ioan 17:2, 3
M. Ioan 17:5 N. Fapte 1:11 O. Romani 3:23-30; 1Ioan 1:8-10
P. Romani 6:23 R. Romani 10:3-10 S. 1 Corinteni 15:12-23
T. Efeseni 2:8.9 U. Coloseni 1:15-20 V. Coloseni 2:9-10
W. 1Tesaloniceni 4:13-18 X. 1Timotei 2:5,6 Y. 1Timotei 3:16
Z. Evrei 1:1-14
Multe mulţumiri celor care ne-au pus la dispoziţie cercetările lor originale, au făcut revizuiri şi au oferit clarificări: dr. James Bjohttp://www.rcrwebsite.com/compare20.htmrnstad, Rob Bowman Jr., Paul Carden, dr. H. Wayne House, Eric Pement, Brad Sparks, Viola Larson.
Este ilegal să se fotocopieze, să se afişeze pe Internet sau să se reproducă sub orice formă acest material. Pliantul este disponibil şi sub formă de prezentare media Powerpoint pe calculator.
Toate drepturile rezervate.
© 1996, 2000 Rose Publishing, Inc., 4455 Torrance Blvd., #259, Torrance, CA 90503-4398, U.S.A., http://www.rose-publishing.com.

COMPARAȚI 20 DE RELIGII ȘI SECTE CU CREȘTINISMUL BIBLIC Creştinism, secte şi religii O comparaţie între 20 de religii, secte şi Creştinismul biblic.

download

Un rezumat concis al crezurilor de bază.
O ediţie nouă de pliant împăturit.
Cercetări actualizate şi date noi.

Cine este Dumnezeu?
Cine este Isus?
Cine este Duhul Sfânt?
Cum este omul mântuit?
Ce se întâmplă după moarte?
Fondatori, data, locul?
Scrierile de bază.
Alte date relevante.
Veţi afla ce propuneri la întrebările de mai sus avansează:
Mormonismul
Martorii lui Iehova
Biserica Unificării
Ştiinţa Creştină
Spiritismul
Scientologia
New Age-ul
Hinduismul
Hare Krishna
Meditaţia Transcedentală
Islamul
Bahaismul şi altele…
şi ce răspunsuri are Creştinismul biblic?
Creştinismul biblic
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Isus Hristos. Întemeiat în jurul anilor 30-33 din primul secol în provincia evreiască a Palestinei (Israelul de azi) aflată în ocupaţia Imperiului Roman. Urmaşii lui Isus Hristos au rămas cunoscuţi sub numele de „creştini”.
Scrieri de bază Biblia, scrisă iniţial în ebraică şi aramaică (Vechiul Testament) şi în greacă (Noul Testament).
Cine este Dumnezeu? Dumnezeul adevărat este trinitar (un singur Dumnezeu descoperit în trei Persoane, dar nu trei dumnezei): Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Cel mai des titlul „Dumnezeu” desemnează prima Persoană a Trinităţii, Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu este o fiinţă spirituală neavînd un corp fizic. El este personal, lucrând cu omul. A creat universul din nimic, este etern, neschimbător, sfânt, iubitor şi perfect.
Cine este Isus? Isus este Dumnezeu, a doua Persoană a Trinităţii. Ca Dumnezeu Fiul El a existat din totdeauna şi nu este creat. El este cu desăvârşire Dumnezeu şi cu desăvârşire om (cele două naturi fiind unite, nu amestecate). Fiind a doua Persoană a Trinităţii, El este deopotrivă egal cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Când s-a făcut om, El a fost conceput prin Duhul Sfânt şi s-a născut din fecioara Maria. Isus este singura cale la Tatăl, la mântuire şi la viaţă veşnică. El a murit pe cruce, potrivit cu planul lui Dumnezeu, devenind jertfa perfectă şi ispăşitoare a păcatelor noastre. A înviat dintre morţi a treia zi, este nemuritor spiritual şi fizic. În următoarele 40 de zile, a fost văzut de mai mult de 500 de martori oculari. Rănile i-au fost atinse de om şi a mâncat mâncare alături de ucenici. S-a înălţat trupeşte la ceruri. Isus se va întoarce din nou vizibil şi trupeşte pentru a instaura Împărăţia lui Dumnezeu la sfârşitul lumii şi pentru a face judecata lumii.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este Dumnezeu, a treia Persoană a Trinităţii. Duhul Sfânt este o persoană, nu o forţă sau un câmp de energie. El mângâie, se întristează, mustră, convinge, învaţă, vorbeşte şi îi umple pe creştini. El nu este Tatăl, nici Fiul, Isus Hristos. Este o Persoană distinctă.
Cum eşti mântuit? Mântuirea se obţine prin harul lui Dumnezeu şi nu prin faptele bune făcute de om. Mântuirea trebuie primită prin credinţă. Omul trebuie să creadă din inimă că Isus a murit pentru păcatele lui şi că a înviat trupeşte din morţi, fapt care reprezintă atât asigurarea iertării cât şi a învierii trupului. Acesta a fost planul atent al lui Dumnezeu prin care a procurat iertarea păcătoşilor.
Ce se întâmplă după moarte? Credincioşii merg la Domnul. Se alătură lui Isus. După moarte, toţi aşteaptă judecata finală. Atât cei mântuiţi cât şi cei pierduţi vor învia. Cei mântuiţi vor locui împreună cu Isus în ceruri. Cei pierduţi vor suferi chinul separării eterne de Dumnezeu (în iad). Învierea trupească a lui Isus din morţi garantează credincioşilor că şi ei vor fi înviaţi şi că vor primi trupuri noi nemuritoare.
Alte date, crezuri şi practici Închinarea se aduce în grup, de regulă în biserici. Nu există ritualuri secrete. Botezul şi Comuniunea (Cina Domnului) sunt publice. Se depun eforturi misionare voluntare. Ajutor celor în nevoie, săracilor, orfanilor, văduvelor şi celor suferinzi. Creştinii cred că Isus este Mesia Israelului făgăduit iudeilor în Vechiul Testament. Isus a spus că urmaşii Lui vor fi cunoscuţi după dragostea lor unul pentru celălalt.
Martorii lui Iehova
(Societatea Turnului de Veghere şi a Tractatului)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Charles Taze Russell (1852-1916) şi Joseph F. Rutherford (1869-1942). Mişcarea a început în anul 1879 în Pennsylvania, S.U.A.. Sediile de azi ale organizaţiei se află în Brooklyn, New York.
Scrieri de bază Toate publicaţiile actuale, incluzând Biblia (doar pretinsa „Traducere a Lumii Noi”, o adaptare făcută propriilor crezuri), „Să înţelegem Scripturile”„Tu poţi să trăieşti veşnic în paradisul de pe Pământ”, cunoscutele reviste „Turnul de Veghere” şi „Treziţi-vă!”.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o singură persoană numită „Iehova” al cărei nume martorii l-au redescoperit (sic!). Trinitatea este respinsă. Isus a fost întâia creatură făcută de Iehova.
Cine este Isus? Isus nu este Dumnezeu ca Tatăl, ci unul mai mic. Înainte de a trăi pe Pământ, el era arhanghelul Mihail. Prin el Iehova a creat universul. A fost un om care a trăit o viaţă perfectă pe Pământ. După ce a murit pe un stâlp (nu pe o cruce!), el a fost înviat ca şi creatură spirituală, iar trupul i-a fost distrus. Isus nu va veni a doua oară, el a „revenit” invizibil în anul 1914, în spirit. Foarte curând, împreună cu îngerii îi va nimici pe toţi cei ce nu sunt „martori ai lui Iehova”.
Cine este Duhul Sfânt? Impersonalul „spirit sfânt” nu este Dumnezeu, ci mai degrabă invizibila şi activa forţă a lui Iehova Dumnezeu.
Cum eşti mântuit? Dacă te botezi ca şi „martor al lui Iehova”. Marea majoritate a membrilor trebuie să dobândească viaţa veşnică prin lucrarea „din uşă-n uşă”. Mântuirea în ceruri se limitează doar la cei 144.000 de „unşi”. Numărul a fost deja atins.
Ce se întâmplă după moarte? Cei 144 de mii trăiesc ca spirite în ceruri. Restul celor drepţi, „marea gloată” vor trăi pe pământ şi vor trebui să-l asculte cu desăvârşire pe Iehova timp de 1.000 de ani, altfel vor fi anihilaţi.
Alte date, crezuri şi practici Sunt cunoscuţi sub numele de Biblia Turnului de Veghere şi Societatea Tractatului. Se strâng în „Sălile Regatului” în loc de biserici. Membrii activi sunt îndemnaţi să distribuie literatura organizaţiei din uşă în uşă. Odată pe an se ţine serviciul de „Comemorare” (Cina Domnului) la care doar cei „unşi” pot lua parte. Nu ţin sărbătorile, zilele de naştere. Le este interzis să voteze, să salute drapelul ţării, să servească în armată, sau să primească transfuzii de sânge.
Mormonismul
(Biserica Sfinţilor din Zilele din Urmă)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Joseph Smith Jr. (1805-1844) este cel ce în anul 1830 a întemeiat Biserica lui Isus Cristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în New York. Sediile actuale se găsesc în Salt Lake City, statul american Utah.
Scrieri de bază Cartea lui Mormon, Doctrina şi Legămintele, Perla de Mare Preţ, Biblia (doar versiunea King James, sau propria „Versiune Inspirată” a lui Smith), învăţăturile autoritare ale profeţilor mormoni sau ale altor „autorităţi generale” ale grupării.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu Tatăl a fost odată un om, însă a „progresat” atingând dumnezeirea. El are un corp fizic asemenea nevestei lui (Maica Cerească). Nu există trinitate. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt trei dumnezei deosebiţi. Oamenii vrednici vor putea într-o zi să devină ei înşişi dumnezei.
Cine este Isus? Isus este un dumnezeu diferit de Tatăl (Elohim). El este copilul de spirit al Tatălui şi Mamei din Ceruri şi este „fratele mai vârstnic” al tuturor oamenilor şi al fiinţelor spirituale. Trupul său a fost creat din unirea sexuală dintre Elohim şi Maria. Isus a rămas necăsătorit. Moartea sa de pe cruce nu oferă ispăşire completă pentru toate păcatele, dar oferă tuturora şansa învierii.
Cine este Duhul Sfânt? „Spiritul sfânt” este diferit de „Sfântul Duh”. „Spiritul sfânt” nu este Dumnezeu, ci este o influenţă sau emanaţie asemenea electricităţii ieşită de la Dumnezeu (sau o „lumină” a lui Hristos).
Cum eşti mântuit? Învierea vine prin har, însă mântuirea (care constă din înălţarea la dumnezeire) se obţine prin faptele bune, inclusiv prin ascultare faţă de liderii bisericii, de botezul mormon, de zeciuială, de ordinare, de căsătorie şi de ritualuri secrete din templul mormon. Viaţa veşnică nu este posibilă fără apartenenţa la grupare.
Ce se întâmplă după moarte? În cele din urmă aproape toată lumea ajunge într-unul dintre cele trei „regate cereşti” diferite, unii dobândind dumnezeirea. Apostaţii şi ucigaşii merg totuşi în „întunericul de afară”.
Alte date, crezuri şi practici Alcoolul, tutunul, cafeaua sau ceaiul sunt interzise. Se săvârşeşte un botez pentru cei morţi. Un angajament misionar de 2 ani este încurajat. Prozelitism făcut din uşă în uşă. Ritualurile secrete din templu sunt accesibile doar membrilor cu bună reputaţie. O reţea socială extinsă. Persoanelor de origine africană nu le-a fost permis accesul liber la preoţia mormonă şi privilegiile ei decât începând din anul 1978.
Biserica Unificării
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Sun Myung Moon (născut în 1920). În anul 1954 acesta a întemeiat „Asociaţia Spiritului Sfânt pentru Unificarea Creştinismului Mondial” (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity), în Coreea de Sud. Sediile actuale se află în oraşul New York.
Scrieri de bază Principiul Divin de Sun Myung Moon considerat „Testamentul completat”. Rezumatul Principiului, Nivelul 4 şi Biblia. („Biblia însă nu este ea însăşi adevărul, ci doar un manual care învaţă adevărul”.)
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este atât pozitiv cât şi negativ. Dumnezeu a creat universul din el însuşi, universul fiind „trupul” lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cunoaşte viitorul, suferă şi îi este necesar omul (Sun Myung Moon) care să-l facă fericit. Nu există trinitate.
Cine este Isus? Isus a fost un om desăvârşit, dar nu era Dumnezeu. Este fiul lui Zaharia, nu a fost născut din fecioară. Misiunea lui era de a-i strânge pe iudei în jurul Lui însuşi, să-şi găsească o mireasă perfectă şi să pună bazele unei familii perfecte. Misiunea însă, a eşuat. Isus nu a înviat fizic din morţi. A doua venire a lui Hristos este împlinită în persoana lui Sun Myung Moon, care îi este superior lui Isus şi va duce la îndeplinire misiunea acestuia.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este un spirit feminin care lucrează împreună cu Isus în lumea spirituală călăuzindu-i pe oameni la Sun Myung Moon.
Cum eşti mântuit? Ascultarea şi recunoaşterea Adevăraţilor Părinţi (Moon şi nevasta lui) va elimina păcatul şi va conduce la desăvârşire. Cei ce sunt cununaţi de Moon şi nevasta lui beau un vin sfânt special care conţine 21 de ingrediente (inclusiv sânge de la Părinţii Adevăraţi).
Ce se întâmplă după moarte? După moarte omul ajunge în lumea spiritelor. Nu există înviere. Membrii avansează convingându-i şi pe alţii să-l urmeze pe Sun Myung Moon. Toată lumea va fi mântuită, inclusiv Satana.
Alte date, crezuri şi practici Cunoscuţi şi sub numele de „Federaţia Familială pentru Pacea Lumii şi Unificare” (Family Federation for World Peace and Unification). Cununii în masă între diferite etnii care sunt aranjate şi oficiate de Moon. Membrii cred că Isus se pleacă înaintea lui Sun Myung Moon şi că acesta este Împăratul împăraţilor, Domnul domnilor şi Mielul lui Dumnezeu. Este încuviinţat contactul cu spiritele morţilor.
Ştiinţa Creştină
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Mary Baker Eddy (1821-1910). Fondată în Massachusetts, S.U.A., în anul 1875. Sediile actuale în Boston, statul Massachusetts.
Scrieri de bază Ştiinţă şi Sănătate, cu Trimiteri la ScripturiScrieri DiverseManualul Bisericii Mamă şi altele scrise de d-na Eddy. Biblia (nu prea creditată). Jurnalul Ştiinţei Creştine, Santinela Ştiinţei Creştine şi alte publicaţii periodice oficiale.
Cine este Dumnezeu? Conform d-nei Eddy, Dumnezeu este un principiu impersonal al vieţii, adevărului, dragostei, inteligenţei şi spiritului. Dumnezeu este tot ce există cu adevărat, materia este o iluzie.
Cine este Isus? Isus nu era Hristosul, ci un om care a manifestat ideea hristică (Hristos însemnând perfecţiune, nu o persoană). Isus nu era Dumnezeu iar Dumnezeu nu putea niciodată să devină om sau trup. El nu a suferit şi nu putea să pătimească pentru păcate. Nu a murit pe cruce. Nu a înviat trupeşte din morţi. Nu se va întoarce literal înapoi.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este definit ca fiind învăţătura Ştiinţei Creştine. O putere impersonală.
Cum eşti mântuit? Umanitatea este deja mântuită etern. Păcatul, răul, boala şi moartea, nu sunt reale.
Ce se întâmplă după moarte? Moartea nu este reală. Cerurile şi Iadul nu sunt decât nişte stări ale minţii. Modalitatea prin care se poate ajunge în ceruri este să se intre în armonie (să fii una cu Dumnezeu).
Alte date, crezuri şi practici Membrii apelează la „profesionişti” (engl., practitioners) de Ştiinţă Creştină (vindecători profesionişti autorizaţi care „tratează” presupuse boli contra unei taxe), în loc de medici. Vindecarea intervine în urma conştientizării faptului că nu poţi fi într-adevăr bolnav, sau rănit şi că trupul nu se poate îmbolnăvi, nu poate să simtă durerea sau nu poate să moară (materia este o iluzie). Atragerea de noi membri se face prin invocarea unor vindecări miraculoase. Publică ziarul Christian Science Monitor.
Şcoala Unităţii Creştinismului
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Soţii Charles (1854-1948) şi Myrtle (1845-1931) Fillmore. Fondată în 1889 în Kansas City, Missouri. Sediul în Unity Village, Missouri.
Scrieri de bază Revista „Unitatea”. Cărţile Lecţii din adevăr,Dicţionarul biblic metafizic şi Biblia (dar nu foarte creditată şi supusă intepretărilor cu sensuri „ascunse”).
Cine este Dumnezeu? O putere impersonală invizibilă. Lui „Dumnezeu” i se mai spune „principiul”, „legea”, „fiinţa”, „mintea”, „spiritul”. Dumnezeu se găseşte în tot la fel cum sufletul se află în corpul omului. Nu există trinitate. Spiritul este realitate, materia nu.
Cine este Isus? Isus a fost un om, dar nu Hristosul. A fost totuşi un om care poseda „conştiinţă hristică”. „Hristos” înseamnă o stare de perfecţiune regăsită în fiecare om. Isus a trăit de mai multe ori înainte căutându-şi propria lui mântuire. Isus nu a murit ca jertfă pentru păcatele nimănui. Nu a înviat trupeşte din morţi şi nu se va întoarce niciodată pe Pământ în trup.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este legea lui Dumnezeu în acţiune, „puterea executivă atât a Tatălui cât şi a Fiului”. Un gând „distinct” din mintea omului.
Cum eşti mântuit? Recunoscând că fiecare om este la fel de mult Fiul lui Dumnezeu cum Isus a fost. Nu există rău, nici diavol, păcat, sărăcie, sau bătrâneţe. Omul suferă mai multe reîncarnări până ce învaţă aceste adevăruri şi devine „perfect”.
Ce se întâmplă după moarte? Moartea este rezultatul unei gândiri greşite. Omul migrează într-un alt corp (reîncarnare) până atinge iluminarea. Nu există un iad sau rai literal.
Alte date, crezuri şi practici Servicii de închinare ţinute în bisericile Unităţii. Se oferă consiliere şi rugăciuni prin corespondenţă şi la telefon („Silent Unity”). Se crede că Unitatea primeşte anual milioane de cereri de rugăciune. Calendare devoţionale ale Unităţii precum Cuvântul de zi cu zi, sunt folosite de membrii altor religii şi biserici. În fiecare an milioane de publicaţii ale grupării văd lumina tiparului.
Scientologia
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Fondată în anul 1954 de L. Ron Hubbard (1911-1986), în California. Sediile actuale în Los Angeles, California.
Scrieri de bază Dianetica, Ştiinţa modernă a sănătăţii mintale, alături de alte cărţi scrise de Hubbard. Calea spre fericire.
Cine este Dumnezeu? Nu-l defineşte pe Dumnezeu sau Fiinţa Supremă şi respinge descrierile biblice ale lui Dumnezeu. Fiecare este un „tetan”, adică un spirit nemuritor care posedă puteri nelimitate asupra propriului univers, dar nu toţi sunt conştienţi de acest lucru.
Cine este Isus? Isus este rareori menţionat în Scientologie. Isus nu este Creatorul, nici nu a fost un „tetan activ/operativ” (deţinând puteri supranaturale şi beneficiind de ştergerea defectelor mintale). Isus nu a murit pentru păcatele oamenilor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este menţionat în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Nu există păcat, nici necesitatea pocăinţei. Mântuirea înseamnă scăparea de reîncarnări. Se aşteaptă ca fiecare să lucreze cu un „auditor” la „engramele” (complexe) sale pentru a atinge condiţia de „curat”, apoi să progreseze urcând pe „puntea ce duce la eliberarea completă”.
Ce se întâmplă după moarte? Iadul este un mit. Oamenii care reuşesc să-şi şteargă engramele devin tetani operativi.
Alte date, crezuri şi practici Membrii celebrează naşterea lui Hubbard şi aniversarea publicării Dianeticii. În întreaga lume pluteşte controversa în jurul grupului. RevisteleTime şi Reader’s Digestau publicat demascări zdrobitoare la adresa grupului. Printre organizaţiile asociate Scientologiei se numără Narconon, Criminon, Way to Hapiness Foundation, WISE, Hubbard College of Administration, Applied Scholastics. Organizaţia are în rândurile ei câteva nume de actori celebri.
Spiritismul
(sau, spiritualismul)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Un crez străvechi popularizat de surorile Kate şi Margaret Fox în jurul anului 1848, în Hydesville, New York. Există mai multe grupuri mici, fără un sediu oficial.
Scrieri de bază Manualul SpiritistuluiEvanghelia Aqvariană a lui Isus HristosulOahspe, Biblia (pasaje la alegere), şi altele.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o inteligenţă infinită. Puterea impersonală care controlează universul.
Cine este Isus? Isus a fost un om, nu Dumnezeu. Când a fost pe Pământ, el era profet sau medium avansat (cel despre care se crede că intră în legătură cu lumea spiritelor). Acum Isus este un spirit prin care omul poate comunica cu lumea spiritelor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este cuprins în această credinţă. Cu toate acestea, unii folosesc termenul când se referă la spiritul unui om sfânt care nu mai trăieşte.
Cum eşti mântuit? Cunoaşterea şi faptele bune îmbunătăţesc statutul omului în viaţa de apoi.
Ce se întâmplă după moarte? După încheierea vieţii pe acest plan pământesc, viaţa continuă pe tărâmul spiritelor unde duhul omului poate progresa de la un nivel la altul. Raiul şi iadul sunt stări ale minţii. Unii cred în reîncarnare.
Alte date, crezuri şi practici Se ţin şedinţe pentru contactarea morţilor. Se fac demonstraţii spiritiste. Servicii asemănătoare celor din biserică în care se cântă, se transmit mesaje spirituale din partea celor morţi şi se fac profeţii. Uneori se utilizează plăcile de Quija. Cei care au suferit pierderea cuiva drag sunt adeseori atraşi de perspectiva contactului cu cei decedaţi.
New Age
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Rădăcinile mişcării se găsesc în misticismul oriental, în hinduism şi în păgânism. Prin anii ’80 şi ’90 ideile New Age au fost popularizate de actriţa Shirley MacLaine (născută 1934). Crezurile variază substanţial.
Scrieri de bază Nu există o carte sfântă. Se folosesc pasaje biblice pe sărite. I Ching-ul, scrierile hinduismului, budismului şi taoismului, la care se adaugă superstiţii ale indienilor americani. Cărţile publicate despre astrologie, misticism şi magie.
Cine este Dumnezeu? Totul şi fiecare este Dumnezeu. Dumnezeu este o forţă impersonală sau un principiu, nu o persoană. Omul posedă o nelimitată putere interioară pe care are nevoie să o descopere.
Cine este Isus? Isus nu este singurul Dumnezeu adevărat. El nu este un mântuitor, ci un model spiritual, un guru şi este acum unul dintre „maeştrii înălţaţi”. El era un adept al New Age-ului care s-a conectat la puterea divină aşa cum o poate face fiecare. Mulţi cred că Isus a ajuns în Orient, în India sau Tibet, pentru a descoperi adevăruri mistice. Nu a înviat trupeşte din morţi, ci s-a „ridicat” la un nivel spiritual superior.
Cine este Duhul Sfânt? Uneori este perceput drept o forţă spirituală. Omul este divin şi poate trăi fenomenul spiritist prin contactarea unor fiinţe nepământeşti.
Cum eşti mântuit? Este nevoie de compensarea karmei rele cu o bunăkarma. Omul poate primi putere supranaturală prin meditaţie, prin conştientizarea eu-ului (descoperirea sinelui) şi prin intermediul unor „spirite ghid”. Se utilizează termeni ca „renăscut” pentru descrierea descoperirii de sine (a intrării în contact cu propriul sine).
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnarea omului are loc până se atinge dumnezeirea sau identificarea cu Dumnezeu. Nu se crede într-o viaţă veşnică după înviere. Nici într-un iad şi rai literal.
Alte date, crezuri şi practici Yoga, meditaţia, vizualizarea, astrologia, mediumismul, hipnotismul, transele şi interpretarea cărţilor de Tarot, pot fi incluse în New Age. Utilizarea de cristale pentru armonizarea cu Dumnezeu (care trece drept o energie), pentru vindecări spiritiste, contactarea spiritelor, şi pentru expansiunea conştiinţei, sau a altor puteri spirituale. Se militează fervent pentru pacea mondială şi unitate. Se accentuează vindecarea holistică.
Islamul
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Mahomed (570-632) este „pecetea” finală a mai multor profeţi trimişi de către Allah (Dumnezeu). Calendarul islamic a debutat în anul 622 d.H. când Mahomed a fugit din Mecca. Principalele secte ale islamului: Shia şi Sunni.
Scrieri de bază Coranul (Qur’an) i-a fost revelat lui Mahomed de către îngerul Gabriel. Legea lui Moise din Biblie, Psalmii lui David şi Evanghelia lui Isus (Injil-ul) sunt acceptate în Coran, însă cărturarii musulmani susţin că creştinii şi evreii au denaturat respectivele revelaţii originale.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu (Allah) este Unul. Cel mai mare păcat în Islam este shirk care înseamnă asocierea cu ceva a lui Dumnezeu. Mulţi musulmani cred că creştinii cred în trei dumnezei şi ca prin urmare se fac vinovaţi de păcatul shirk-ului. Atributele umane de felul „Dumnezeu Tatăl” nu sunt permise.
Cine este Isus? Isus (Isa în arabă) este unul dintre cei mai respectaţi peste 124.000 de profeţi trimişi de Allah. Isus a fost fără de păcat, născut din fecioară şi un mare vindecător miraculos, dar nu este fiul lui Dumnezeu. Naşterea sa din fecioară este asemănată cu crearea lui Adam. Isus nu este Dumnezeu iar Dumnezeu nu este Isus. El nu a fost crucificat ci a fost înălţat înainte de moarte de către Allah scăpându-l ca pe Avraam sau Moise. Isus, nu Mahomed se va întoarce pentru a juca un rol special înaintea zilei judecăţii, poate pentru a-i converti pe creştini la Islam.
Cine este Duhul Sfânt? Allah are un spirit sau este el însuşi un spirit. Musulmanii resping noţiunea biblică a trinităţii.
Cum eşti mântuit? Oamenii sunt de fel buni, dar greşesc şi au nevoie de călăuzire. Echilibrul dintre faptele bune şi cele rele determină dacă destinul etern al omului va fi iadul sau paradisul. Mila lui Allah poate înclina balanţa în favoarea paradisului, devreme ce voia lui este supremă.
Ce se întâmplă după moarte? Învierea trupurilor. Teama de chinul veşnic reprezintă o temă predominantă în Coran. Paradisul include o grădină populată de houris, nişte fecioare rânduite de Allah să ofere plăceri sexuale bărbaţilor neprihăniţi.
Alte date, crezuri şi practici Urmaşii sunt numiţi musulmani. Frecventează moscheea în vederea rugăciunilor, pentru predică, şi sfătuire. Se fac eforturi sfinte şi se dă toată silinţa pentru răspândirea Islamului (jihad-ul). Islamul constă din 5 stâlpi: mărturisirea că Allah este singurul Dumnezeu adevărat şi că Mahomed este profetul său, rugăciunea de cinci ori pe zi îndreptat cu faţa către Mecca, facerea de milostenii (în bani), postul din timpul lunii Ramadanului, pelerinajul la Mecca (odată în viaţă).
Naţiunea Islamului
(o sectă „americană”)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Fondată în anul 1930 de Wallace D. Fard (1891-?) în Detroit, dar ulterior a fost condusă de Elijah (Ilie) Muhammad (1897-1975) începând cu anul 1934. Conducătorul actual este Louis Farrakhan (născut 1933). Sediul se află în Chicago, Illinois, S.U.A.
Scrieri de bază În public, Sfântul Coran reprezintă autoritatea, Biblia este de asemenea citată frecvent, dar Mesaj către negrul din AmericaSalvatorul nostru a sositşi alte cărţi ale lui Elijah Muhammad alimentează crezurile aparte ale mişcării. Învăţăturile din prezent se regăsesc în ziarul The Final Call şi în discursurile Predicatorului Farrakhan.
Cine este Dumnezeu? Oficial, există doar un singur Dumnezeu, Allah aşa cum este descris în Coran. Dar şi învăţăturile lui Elijah Muhammad sunt adevărate: Dumnezeu este un om de culoare, milioane de Allahi au trăit şi au murit de la creaţie încoace, luată în mod colectiv rasa neagră este Dumnezeu iar Stăpânul Fard este Allah-ul Suprem şi Mântuitorul.
Cine este Isus? Oficial, Isus este un profet fără păcat al lui Allah. În particular, Isus s-a născut din adulterul Mariei cu Iosif care era deja căsătorit cu o altă femeie. Isus nu a fost crucificat, ci înjunghiat în inimă de către un ofiţer de poliţie. Se află încă îngropat în Ierusalim. Profeţiile despre a doua venire a lui Isus se referă la Stăpânul Fard (Master Fard), la Elijah Muhammad sau la Louis Farrakhan.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este important în credinţa Naţiunii Islamului, ci este în general considerat a fi puterea lui Dumnezeu sau ca îngerul Gabriel atunci când i-a vorbit profetului Mahomed.
Cum eşti mântuit? Oamenii păcătuiesc, dar nu sunt născuţi păcătoşi. Mântuirea se primeşte prin supunere lui Allah şi pentru faptele bune. Alte crezuri mai vechi reapar: Fard este Salvatorul (mântuitorul), mântuirea rezultă în urma cunoaşterii de sine şi a realiza că albii sunt diavolii a căror rasă a disclocat-o pe cea a negrilor.
Ce se întâmplă după moarte? Nu există conştienţă sau vreo altă existenţă spirituală după moarte. Cerul şi Iadul sunt simboluri. Afirmaţiile făcute despre înviere se referă la trezirea persoanelor „moarte mintal” prin prezentarea învăţăturilor adevărate.
Alte date, crezuri şi practici Mesajele publice ale lui Farrakhan coexistă cu învăţăturile esoterice mai timpurii. Vederile mai vechi ale lui Elijah Muhammad (cum sunt politeismul, Dumnezeu este rasa neagră, Stăpânul Fard este Allah încarnat, albii sunt diavolii care se înmulţesc pentru a face rău) sunt încă distribuite, dar discursul public din prezent se axează pe teme islamice (un singur Dumnezeu etern, diversitate rasială), cu referiri repetate la Biblie.
Credinţa Baha’i
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Siyyid ‘Ali-Muhammad (1819-1850), supranumit „Bab” (poarta) şi Mirza Husayn-‘Ali, „Baha’u’llah” (1817-1892). Fondată în 1844 în Iran. Sediul în Haifa, Israel.
Scrieri de bază Scrierile lui Baha’u’llah şi cele ale lui Abdu-l’Baha, singurul interpret autorizat al credinţei, printre care se numără Kitab-i-Aqdas („Cartea cea mai sfântă”) şi Kitab-i-Iqan („Cartea certitudinii”), cât şi Biblia interpretată spiritual încât să se conformeze teologiei Bahai.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o fiinţă divină de neînţeles şi care s-a descoperit pe sine prin intermediul a nouă „manifestări” (lideri religioşi), inclusiv prin Adam, Moise, Krishna, Buda, Isus, Mahomed şi Baha’u’llah. Trinitatea este respinsă.
Cine este Isus? Isus este una dintre cele nouă manifestări ale lui Dumnezeu. Fiecare manifestare o depăşeşte pe cea precedentă, aducând învăţăminte noi despre Dumnezeu. Isus care l-a înlocuit pe Moise, a fost la rândul lui înlocuit de Mahomed, depăşiţi şi înlocuiţi ulterior de cea mai mare şi mai importantă dintre toate manifestările, cea a lui Baha’u’llah („Gloria” sau „splendoarea lui Allah”). Isus nu este Dumnezeu şi nu a înviat din morţi. El nu este singura cale la Dumnezeu. Isus s-a întors pe Pământ în chipul lui Baha’u’llah.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este energie divină provenită de la Dumnezeu şi care a dat putere fiecărei manifestări. „Spiritul Adevărului” se referă la persoana lui Baha’u’llah.
Cum eşti mântuit? Prin credinţa în manifestarea lui Dumnezeu (care este Baha’u’llah). Prin a cunoaşte şi a trăi principiile şi învăţăturile lui Baha’u’llah.
Ce se întâmplă după moarte? Nemurirea fiecăruia este asigurată de faptele bune făcute, iar celor credincioşi li se acordă răsplăţi. Cerul şi iadul sunt nişte stări, nu locuri.
Alte date, crezuri şi practici Credinţa Baha’i este la origine o sectă islamică aspru persecutată în Iran. Credinţa Baha’i învaţă că toate religiile au aceeaşi sursă, aceleaşi principii şi urmăresc acelaşi lucru. Un accent deosebit se pune pe integrare şi unitate mondială. Se ţin cu regularitate adunări locale denumite „sărbători” şi întâlniri administrative numite „adunări spirituale”. „Casa Universală a Dreptăţii” din Haifa, Israel, este totodată un mausoleu, dar şi principala structură de conducere a grupării.
Iudaismul (credinţa mozaică)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Biblicii Avraam şi Moise, cu aproape 2.000 de ani înainte de Hristos, în Orientul Mijlociu. Există trei mari ramuri principale ale iudaismului. Iudaismul ortodox, iudaismul conservator şi iudaismul reformist, fiecare având crezuri proprii.
Scrieri de bază Tanakh (Vechiul Testament) şi îndeosebi Tora(primele cinci cărţi ale Bibliei). Talmudul (un comentariu al Vechiului Testament). Învăţături ale fiecărei ramuri. Scrierile înţelepţilor, precum Maimonide.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este duh. Pentru iudeii ortodocşi Dumnezeu este personal, atotputernic, etern şi milos. Pentru alţi iudei, Dumnezeu este impersonal, de nepătruns, fiind definit în mai multe feluri. Nu există trinitate.
Cine este Isus? Isus este privit fie ca un mesia fals extremist, fie ca un bun rabin (învăţător) evreu care a fost martirizat. Mulţi iudei nu-l recunosc deloc pe Isus. Iudeii (cu excepţia celor „mesianici” şi a evreilor creştini) nu cred că el era Mesia, Fiul lui Dumnezeu sau că ar fi înviat din morţi. Evreii ortodocşi cred că Mesia va restaura împărăţia iudaică şi că în cele din urmă aceasta va stăpâni Pământul.
Cine este Duhul Sfânt? Unii cred că Duhul Sfânt este un alt nume pentru activitatea lui Dumnezeu pe Pământ. Alţii susţin că este puterea sau dragostea lui Dumnezeu.
Cum eşti mântuit? Unii evrei cred că rugăciunea, pocăinţa şi respectarea Legii sunt necesare mântuirii. Alţii cred că mântuirea înseamnă progresul societăţii.
Ce se întâmplă după moarte? Va avea loc o înviere fizică. Cei ascultători vor trăi pe veci împreună cu Dumnezeu iar cei nedrepţi vor suferi. Unii iudei nu cred într-o existenţă conştientă după moarte.
Alte date, crezuri şi practici Adunări la sinagogă de ziua sabatului (care începe de vineri seara şi durează până sâmbătă seara). Ritul tăierii împrejur (circumciziei) băieţilor. Se ţin mai multe zile sfinte şi sărbători precum, Paştele (evreiesc), Şucotul, Hanukah, Rosh Hashanah, Yom Kippur (Ziua Işpăşirii), Purimul. Ierusalimul este considerat oraşul sfânt.
Hinduismul
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Nu are un fondator. Există mai multe secte. A început cu 1.800-1.000 de ani înainte de Hristos în India.
Scrieri de bază Mai multe scrieri sacre printre care se includ, Veda(cele mai vechi, circa 1.000 de ani înainte de Hristos), Upanishad-ele şi BhagavadGita.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este „Absolutul”, un spirit universal. Fiecare face parte din Dumnezeu (Brahman) asemenea contopirii picăturilor de apă în mare, dar majoritatea oamenilor nu-şi dau seama de asta. Închinătorii venerează manifestării fizice ale Brahman-ului (zei şi zeiţe).
Cine este Isus? Isus Hristos este un învăţător, un guru, sau un avatar (o încarnare a lui Vishnu). El este un fiu al lui Dumnezeu asemenea altora. Moartea lui nu ispăşeşte păcatele şi nu a înviat din morţi.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Eliberarea din ciclul de reîncarnări. Se realizează prin yoga şi meditaţie. Poate necesita mai multe vieţi. Mântuirea finală constă din absorbirea sau integrarea în Brahman.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnarea într-o viaţă mai bună (o karma pozitivă) are loc dacă omul s-a purtat cumsecade. Dacă însă nu a făcut-o, acesta se poate renaşte urmând să plătească pentru păcatele din trecut (o karma negativă) prin suferinţă.
Alte date, crezuri şi practici Unii discipoli port robe portocalii şi au capetele rase. Mulţi hinduşi se închină idolilor de piatră şi lemn aflaţi în temple. Unii guru (ghizi spirituali) pretind supunere absolută. Discipolii meditează asupra unui cuvânt, a unei fraze, sau asupra unei imagini. Yoga implică meditaţia, incantaţiile, poziţiile, exerciţiile de respiraţie. Hinduismul reprezintă o temelie a mişcării New Age şi a Meditaţiei Transcedentale.
Hare Krishna
(I.S.K.C.O.N.)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul The International Society for Krishna Consciousness(vezi, iniţialele din titlu) (Societatea Internaţională pentru Conştiinţa Krishna) a fost fondată în anul 1965 de către A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977), în New York şi se întemeiază pe învăţături hinduse provenite din sec.al XVI-lea în.de H.
Scrieri de bază Revista Back to Godhead (Revenirea la dumnezeire). Traducerile şi comentariile scrierilor sacre hinduse de către Prabhupada, îndeosebi cele ale Bhagavad-Gita, As It Is.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Domnul (Lord) Krishna. Krishna este un creator personal. Sufletele tuturor fiinţelor vii fac parte din el. Societatea Internaţională pentru Conştiinţa Krishna învaţă că ceea ce Krishna face după bunul său plac şi pentru propria-i plăcere (beţii, relaţii sexuale) este interzis discipolilor săi.
Cine este Isus? Pentru această grupare Isus nu contează. Este conceput de regulă ca fiind un învăţător vegetarian iluminat care a predat meditaţia. El nu este o încarnare a lui Dumnezeu. Unii discipoli Krishna îl consideră pe Isus ca fiind Krishna. Alţii, susţin că este un mare avatar (învăţător).
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Doar prin invocarea constantă a numelui lui Krishna, a devotamentului absolut faţă de acesta, venerarea imaginilor şi respectarea regulilor Societăţii în timpul mai multor vieţii reîncarnate, îl scapă pe om de karma negativă.
Ce se întâmplă după moarte? Cei care nu sunt iluminaţi continuă ciclul neîntrerupt de reîncarnări (constând din renaşteri repetate pe Pământ) din cauza faptelor păcătoase săvârşite de om într-o viaţă anterioară.
Alte date, crezuri şi practici Incantarea publică a mantrei Krishna, practica yoga, jertfele de mâncare, solicitarea de donaţii. Dieta vegetariană. Respingerea tuturor băuturi alcoolice, a jocurilor de noroc. Relaţiile sexuale limitate doar pentru procreare. Gruparea îşi atrage noi membri prin intermediul unor zile festive şi iniţierea de programe culturale indiene. Discipolilor le sunt date nume noi, de multe ori aceştia abandonează orice legături cu familiile lor.
Meditaţia transcedentală
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Maharishi Mahesh Yogi (născut 1917). Fondată între 1955 şi 1958 în India gruparea ce poartă numele de Meditaţia transcedentală se bazează pe învăţăturile hinduismului şi ale karmei yoga. Sediul se află în Olanda. Se mai numeşte şi World Plan Executive Council.
Scrieri de bază Scrierile sacre hindu, incluzând Bhagavad-Gita. Meditaţiile lui Maharishi Mahesh Yogi, Ştiinţa Fiinţei şi Arta de a trăi, alături de alte scrieri ale fondatorului.
Cine este Dumnezeu? Fiecare parte a creaţiei îl alcătuieşte pe „Dumnezeu” (Brahman-ul). Fiinţa Supremă nu are personalitate. Întreaga creaţie este divină, „totul este una”.
Cine este Isus? Isus nu este singurul Dumnezeu. Asemenea fiecărei persoane, Isus a posedat esenţa divină. Spre deosebire de majoritatea, el a descoperit-o. Hristos nu a suferit şi nu putea să sufere pentru păcatele oamenilor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Oamenii şi-au uitat dumnezeirea lor lăuntrică. Mântuirea constă din a face bine într-o măsură care să depăşească răul săvârşit pentru ca astfel omul să evolueze la cea mai superioară condiţie (contopirea finală a sinelui în Brahman), prin reîncarnare.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnare bazată pe karma (care înseamnă a suferi consecinţele faptelor făcute) până la integrarea sinelui prin unirea cu Brahman. Nu există rai sau iad.
Alte date, crezuri şi practici Repetarea în gând a mantrei (un cuvânt asociat unui zeu hindus). Meditaţia de două ori pe zi în vederea relaxării şi a realizării unirii cu Brahman. Universitatea Maharishi din statul american Iowa oferă programe avansate de meditaţie transcedentală specializate în „levitaţie” şi „invizibilitate”. Practicile mai includ yoga, astrologie hindusă, folosirea de cristale şi venerarea idolilor (închinarea de ofrande din flori, fructe şi ţesături maestrului mort al lui Maharishi, Guru Dev).
Budismul
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Gautama Siddhartha (563-483 în.de H.) cunoscut şi sub numele de „Buddha” (Luminatul). Fondat în Nepalul modern şi în India ca reformă a hinduismului.
Scrieri de bază Mahavastu („Marea Poveste”, o colecţie haotică care descrie povestea vieţii lui Buda), Basmele Jataka (550 de povestiri ale vieţilor anterioare ale lui Buda), Tripitaka („Trei coşuri”) şi Tantrele (în versiunea tibetană a budismului).
Cine este Dumnezeu? Buda nu a crezut personal în existenţa lui Dumnezeu. Alţii îl consideră pe Buda ca fiind o conştiinţă universală iluminată sau un dumnezeu.
Cine este Isus? Isus Hristos nu este inclus în concepţia istorică despre lume şi viaţă a budismului. Budiştii de azi din Occident îl consideră în general pe Isus ca fiind un învăţător înţelept (iluminat) în timp ce budiştii din Asia cred că Isus este un avatar sau unBodhisattva (dar nu un dumnezeu).
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă. Budiştii cred totuşi în spirite, unii practicând yoga divină şi invitând posesiunea de către spirite.
Cum eşti mântuit? Ţelul vieţii este nirvana, eliminarea tuturor dorinţelor sau poftelor, sperându-se ca în felul acesta să se scape de suferinţă. Calea celor 8 paşi(„The Eightfold Path”) se doreşte să-i elibereze pe budişti de orice dorinţă.
Ce se întâmplă după moarte? Moartea înseamnă reîncarnare. Omul nu are propriul său suflet sau spirit, ci poate moşteni dorinţele şi sentimentele altcuiva în urma reîncarnării.
Alte date, crezuri şi practici Calea celor 8 paşi recomandă cunoaşterea corectă, intenţiile bune, vorbirea sănătoasă, conduita bună, hrănirea corectă, eforturile cuvenite, înţelepciunea şi meditaţia. Unele grupuri budiste fac referire la un „Buda etern” (o forţă a vieţii). Prin intermediul „doctrinei asimilării” credinţele altor religii pot fi aduse într-un cadru de referinţă budist propriu.
Budismul Nichiren Shoshu
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Nichiren Daishonin (1222-1282). Secta Nichiren Shoshu a fost fondată în anul 1253 în Japonia. Soka Gakkai a fost fondat în 1930 de către Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944).
Scrieri de bază Lotus Sutra (o „sutra” este un discurs al lui Buda istorisit de către ucenicii acestuia). Principalele scrieri ale lui Nichiren Daishonin, plus scrierile lui Daisaku Ikeda.
Cine este Dumnezeu? Nu există Dumnezeu în versiunea Nichiren Shoshu a budismului. Adepţii aderă la o concepţie monistă despre lume şi viaţă, crezând că nu există nici o separare între Creator şi creatură şi că ei sunt ocrotiţi de către zeii budişti, hinduşi şi shintoişti pe care-i consideră forţe spirituale.
Cine este Isus? Isus Hristos nu este recunoscut în această credinţă.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Iluminarea, prosperitatea şi vindecarea rezultă în urma invocării mantrei nam-myoho-renge-kyo, o frază ce exprimă devotamentul faţă de legea karmei. Satisfacerea dorinţelor lumeşti aduce iluminarea (sau, înţelepciunea) care poate fi dobândită în timpul vieţii de om.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnări repetate au loc până ce omul îşi descoperă natura Buda din el, apoi intră în nirvana (evadând din cercul de renaşteri). Raiul şi iadul sunt două dintre cele zece stări ale existenţei. După moarte, omul ajunge într-o stare de suspensie numită Ku.
Alte date, crezuri şi practici Se venerează un sul intitulat Gohonzon prin incantarea mantrei nam-myoho-renge-kyo(tradusă aproximativ, „slavă legii mistice a cauzei şi efectului”). Shakubuku (literal, „sfâşierea şi zdrobirea altor credinţe”), reprezintă forma de prozelitism adoptată de discipoli prin care cred că pot fi ajutaţi să-şi modifice karma personală. Universitatea Soka este principala instituţie de educaţie de gen din Statele Unite ale Americii.
Secularism
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Nu există un fondator anume. Populaţiile ateiste se regăsesc îndeosebi în ţările cu regimuri foste şi actuale comuniste. Prin definiţie, un ateist este cel ce susţine că există suficiente dovezi pentru a nu crede în existenţa unui Dumnezeu.
Scrieri de bază Cărţile filozofilor umanişti renascentişti şi iluminişti…lucrările lui Darwin, etc.
Cine este Dumnezeu? Materia, sub o formă sau alta, este tot ceea ce există din eternitate. Ea este realitatea finală, singura. Filozofic vorbind, materia este dumnezeul secular. Un crez fundamental al secularismului este reprezentat de negarea existenţei supranaturalului. Materia este singura realitate. Credinţa în Dumnezeu nu este nimic altceva decât o proiecţie a gândurilor şi năzuinţelor omului. Nu Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, ci omul l-a făcut pe Dumnezeu după asemănarea sa!
Cine este Isus? Cel mult, un om bun şi un învăţător moral. Dar fiindcă scriitorii biblici au înfrumuseţat detaliile vieţii lui Isus, putem fi siguri de foarte puţine date istorice din viaţa Lui.
Cine este Duhul Sfânt? În general, nu este luat în considerare.
Cum eşti mântuit? Prin aplicarea cercetării ştiinţifice în fiecare domeniu al vieţii omului. Prin eliberarea omului de orice fel de prejudecăţi, inclusiv cele religioase. Dacă este ca omenirea să-şi găsească soluţii pentru problemele ei, oamenii trebuie să se încreadă în ei înşişi şi în puterile lor, nu în Dumnezeu.
Ce se întâmplă după moarte? Nu există nici un fel de supravieţuire a conştiinţei omului după moarte. La moarte omul încetează să mai existe în vreo formă, coerentă sau conştientă. Semnatarii „Celui de-al II-lea manifest umanist” au declarat că „nu există nici o dovadă credibilă că viaţa continuă după moartea trupului”.
Alte date, crezuri şi practici Seculariştii îi refuză umanităţii existenţa absoluturilor morale, mai ales a celor derivate din existenţa unui Dumnezeu sfânt. Ei susţin că umanităţii nu-i trebuie un standard moral absolut din afara ei ca motivaţie pentru un comportament moral. Din fire (natură) omul este bun şi tot ceea ce-i lipseşte este educaţia şi nu transformarea religioasă. Religia este considerată drept o prejudecată şi o formă de evadare din realitate. Religia nu face nimic altceva decât să aline temerile ignoranţilor.
Marxism-Leninismul (comunism)
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Karl Marx (1818-1883) and Friedrich Engels (1820-1895) sunt principalii teoreticieni ai mişcării. Cei doi filozofi germani, primul un economist sărac, celălalt, fiu de industriaş bogat, s-au stabilit la Londra după 1850 unde şi-au elaborat tezele. Practicanţi, Lenin, Stalin şi mulţi din dictatorii secolului XX.
Scrieri de bază Ideologia marxistă se inspiră din scrierile lui Marx şi Engels. Cele mai cunoscute sunt Capitalul, de Karl Marx şi Manifestul Comunist al lui Friedrich Engels.
Cine este Dumnezeu? Fiind strict materialist, marxismul neagă categoric existenţa lui Dumnezeu. În schimb, afirmând că materia este realitatea finală, a creat altă structură de autoritate, una mult mai nemiloasă şi într-adevăr crudă.
Cine este Isus? După unii Isus a fost „primul comunist”?! În concepţia multora, Isus a fost primul care a propus şi a militat pentru o societate bazată pe egalitate. Însă nu i se recunoaşte originea divină şi jertfa ispăşitoare de pe cruce. Credinţa în Isus şi ascultarea de toate preceptele Lui nu sunt necesare mântuirii. Natura umană păcătoasă este complet ignorată.
Cine este Duhul Sfânt? Nu este luat în considerare.
Cum eşti mântuit? Omul se trage din animale. Comportamentul omului este influenţat de factori economici. Ca prin urmare, redistribuirea bunurilor astfel încât fiecare să aibă, va elimina nedreptatea şi relele care decurg din aceasta. Speranţa umanităţii stă în revoluţia politică. „Omul nou” este creat prin mijloace economice şi politice.
Ce se întâmplă după moarte? Omul îşi încetează existenţa după moarte. Viaţa aceasta este totul.
Alte date, crezuri şi practici Nici un mijloc nu este greşit pentru a instaura comunismul. Nu există absoluturi morale transcedente. Istoricii ne spun că Stalin este vinovat de moartea mai multor oameni chiar decât Hitler. Proprietatea privată este un obstacol în calea comunismului şi trebuie eliminată. Înlăturarea oricăror temeiuri pentru moralitate prin negarea lui Dumnezeu în societăţile unde s-a încercat „experimentul comunist”, a produs orori greu de imaginat. Mărturie stau gulagurile sovietice, închisorile comuniste, etc. Omul de rând a fost deprins să-şi urmărească cu egoism păstrarea şi câştigarea existenţei în dauna şi chiar cu preţul vieţii altora.
Confucianism
Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Confucius, numele latin al lui K’ung Fu-tzu (551-479 în. de H.), un filozof şi învăţat chinez. Supranumit şi „înţeleptul”. Confucianismul nu este o religie oficială în sensul convenţional. Este un sistem de crezuri religioase care determină valorile majorităţii popoarelor asiatice, ale unei bune părţi dintre chinezi, japonezi, coreeni şi vietnamezi. Prin confucianism s-a urmărit reînvierea culturii muzicii ritualepresupusă să aducă armonie.
Scrieri de bază Canonul confucian cuprinde Cele Cinci Clasice: I-Ching (Cartea schimbărilor), Shi, (Cartea poeziei şi cântecului), Shu (Cartea documentelor), Li (Cartea ritualurilor) şi Chun-Chi (Cartea primăverii şi toamnei, sau Cronica istoriei). Fiindcă Cartea ritualurilor şi Cartea primăverii şi toamnei conţin fiecare trei cărţi de comentarii, scrierile de bază se ridică la nouă. Adăugând încă patru cărţi, Analects (o colecţie de zicale ale lui Confucius), Meng-Zi (Cartea lui Mencius), Erha-Ya (Cartea cuvintelor străvechi) şi Hsiao-Ching (Cartea pietăţii filiale) se pot număra 13 lucrări clasice care constituie canonul confucianist. Neo-confucianiştii de mai târziu, au considerat Meng-Zi, Chung-Yung şi Da-Hsueh interpretări ortodoxe ale ideilor lui Confucius. Ulterior aranjate sub denumirea de Cele Patru Cărţi, ele au devenit în China standardul oficial de educaţie după sec. al XIV-lea până la perioada Republicii Chineze (1911) şi a comunismului maoist (1949).
Cine este Dumnezeu? Înaintea lui Confucius se spunea despre Dumnezeu că este o fiinţă personală numită Ti sau Shang-ti. Dar, Confucius a vorbit de o realitate finală numităTien care nu posedă trăsături personale.
Cine este Isus? Nu este recunoscut în această credinţă.
Cine este Duhul Sfânt? Nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? În firea lucrurilor stă o ordine morală. Dacă se doreşte armonie între oameni, aceştia trebuie să se străduiască să trăiască după această ordine. Umanitatea posedă o bunătate înnăscută (inerentă) pe care trebuie să o „actualizeze”. Răul intervine doar atunci când suntem forţaţi să facem răul, sau când îngăduim minţii să se gândească la rău. „Actualizarea” bunătăţii umane se poate obţine prin educaţie, reflecţie de sine, cultivarea sinelui, şi printr-un comportament potrivit cu normele recunoscute de societate.
Ce se întâmplă după moarte? Veşnicia nu este definită ca fiind o continuare a existenţei după moarte într-o viaţă transcendentă în prezenţa lui Dumnezeu, ci a influenţei etice a omului asupra ideilor şi valorilor urmaşilor după dispariţia sa. Dobândirea vieţii veşnice nu intră în preocupările confucianiste, cerul fiind doar un temei în care creativitatea se manifestă în lume. Cerul este uneori considerat personal, alteori o putere morală, sau un principiu impersonal.
Alte date, crezuri şi practici Lumea este considerată locul unde scopul omului este să practice binele, să-şi iubească aproapele, să fie harnic în munca lui de susţinere a lumii. Cel care-şi „actualizează” propria bunătate devine un „partener de lucrare” al cerului. Acesta devine creativ în felul în care transmite bunătate altor oameni sau lucrurilor. Un asemenea om dobândeşte armonia care se presupune să existe între umanitate şi natură.
În loc de încheiere…
Cum poţi să devii un creştin: Biblia ne spune că Dumnezeu a iubit atât de mult această lume încât l-a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (vezi, Ev.Ioan 3:16). Astfel că Dumnezeu te iubeşte şi pe tine şi-ţi oferă posibilitatea împăcării personale cu El şi a începerii unei legături de suflet cu El. Iată care sunt afirmaţiile Sale în această privinţă:
A. Toţi oamenii au păcătuit şi au părăsit gloria lui Dumnezeu (o parafrazare a lui Romani 3:23; mai vezi şi Romani 6:23, 1Ioan 1:10)
B. Crede în Domnul Isus Hristos şi vei fi mântuit din păcat (Fapte 16:31, Ioan 1:12).
C. Dacă-l mărturiseşti pe Domnul Isus cu gura ta şi crezi din inimă că Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mântuit (Romani 10:9, Efeseni 2:8,9).
Dacă ai ajuns să crezi sincer în Domnul Isus şi să-ţi vezi nevoia personală de iertare şi mântuire în urma citirii acestui pliant ar fi bine să cauţi o biserică creştină bună. Iată nişte criterii ajutătoare după care se poate găsi:
1. Acordă Cuvântului scris locul cuvenit? Este acesta etalonul de credinţă şi standardul după care se compară altă scriere, interpretare, tradiţie, experienţă spirituală, sau regulă de credinţă?
2. Este Domnul Isus Hristos respectat prin felul de viaţă al membrilor şi al liderilor bisericii?
3. Se îndeamnă la o aplicare a celor ştiute şi aflate din Scripturi şi nu se face doar cultură intelectuală?
4. Se susţin doctrine ce vin în contradicţie cu Biblia, sau se respectă doctrinele ortodoxe ale Trinităţii, dumnezeirii lui Hristos, învierii Sale trupeşti din morţi, ale mântuirii prin har şi prin credinţă, nu prin fapte şi lege, ale personalităţii şi naturii Duhului Sfânt? Dacă undeva se redefinesc aceste crezuri şi par ambigue, evitaţi locul acela. Aveţi de-a face cu o mişcare religioasă falsă, cu un cult eretic.
5. Se caracterizează această biserică, adunare, creştină prin dragoste, toleranţă, sau prin judecată, legalism, şi fanatism? Isus a spus că cei ce sunt ai Lui vor fi caracterizaţi de dragoste, nu de religiozitate. De dragoste, nici măcar de cunoştinţă!
6. Sunt liderii ei nişte slujitori ai adunării, sau nişte conducători autoritari şi tiranici ce nu acceptă nici o abatere de la „linia teologică”, respectiv, tradiţia bisericii?
7. Sunt predicile nişte studii biblice sau discursuri demagogice, manipulări psihologice şi tehnici de stimulare a emoţiilor ascultătorilor?
8. Ce loc deţine Domnul şi Mântuitorul Isus Hristos în liturghia, închinarea, practica, crezurile şi faptele respectivei biserici? Dacă El nu este persoana cea mai glorificată, cea mai pomenită, probabil că acea biserică nu este a Lui chiar dacă îi poartă numele!
Alte afirmaţii făcute cu privire la Isus şi răspândite de grupuri religioase aberante, şi replica biblică cuvenită:
 • Isus nu era Dumnezeu – vezi versetele de la literele D, I, U, Y
 • Isus a fost creat de către Dumnezeu – vezi versetele de la literele J, M, U
 • Există trei dumnezei separaţi, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi nu un singur Dumnezeu din trei persoane – vezi versetele de la literele A, B, J, Z
 • Isus nu este necesar deoarece nu există păcat – vezi versetele de la literele F, O, P, R
 • Isus nu a înviat trupeşte din morţi – vezi versetele de la literele C, R, S
 • Isus a fost un mare profet, dar nu şi Dumnezeu – vezi versetele de la literele H, J, V
 • Există multe căi care duc la Dumnezeu, nu doar una singură – vezi versetele de la literele F, K, X
 • Isus nu este necesar fiindcă omul trebuie să plătească el însuşi pentru propriile păcate – vezi versetele de la literele P, Q, T
 • Isus a murit într-adevăr pentru păcate, dar omul nu poate fi mântuit dacă nu respectă toate învăţăturile bisericii – vezi versetele de la literele K, Q, T
 • Isus este Dumnezeu, dar mai mic decât Dumnezeu Tatăl – vezi versetele de la literele H, K, V
 • Isus a fost doar un om – vezi versetele de la literele J, E
 • Isus nu este singurul Fiu al lui Dumnezeu – vezi versetele de la literele F, G, Z
 • Isus nu se va întoarce niciodată – vezi versetele de la literele N, W
A. Deuteronomul 6:4, Isaia 43:10, 44:6-8 B. Matei 28:18-19; 1Petru 1:2 C. Luca 24:36-53
D. Ioan 1:1-5, 1:6-18 E. Ioan 2:18-22 F. Ioan 3:14-17
G. Ioan 3:36 H. Ioan 5:17-18; Ioan 5:23 I. Ioan 8:56-56
J. Ioan 10:30-38; Isaia 7:14; Matei 1:18 K. Ioan 14:6-7 L. Ioan 17:2, 3
M. Ioan 17:5 N. Fapte 1:11 O. Romani 3:23-30; 1Ioan 1:8-10
P. Romani 6:23 R. Romani 10:3-10 S. 1 Corinteni 15:12-23
T. Efeseni 2:8.9 U. Coloseni 1:15-20 V. Coloseni 2:9-10
W. 1Tesaloniceni 4:13-18 X. 1Timotei 2:5,6 Y. 1Timotei 3:16
Z. Evrei 1:1-14
Multe mulţumiri celor care ne-au pus la dispoziţie cercetările lor originale, au făcut revizuiri şi au oferit clarificări: dr. James Bjohttp://www.rcrwebsite.com/compare20.htmrnstad, Rob Bowman Jr., Paul Carden, dr. H. Wayne House, Eric Pement, Brad Sparks, Viola Larson.
Este ilegal să se fotocopieze, să se afişeze pe Internet sau să se reproducă sub orice formă acest material. Pliantul este disponibil şi sub formă de prezentare media Powerpoint pe calculator.
Toate drepturile rezervate.
© 1996, 2000 Rose Publishing, Inc., 4455 Torrance Blvd., #259, Torrance, CA 90503-4398, U.S.A., http://www.rose-publishing.com.

MOTIVAŢII BIBLICE PENTRU IMPLICAREA ÎN MISIUNE – PASTOR EMANUEL JURCOI

Motivaţii Biblice pentru implicarea în misiune O problemă frecventă în slujirea misionară este lipsa implicării credincioşilor într-o lucrare în mod constant. Textul biblic din 2 Corinteni 8:16-19 conţine adevărul despre cei care slujesc în lucrarea misionară, şi anume că Dumnezeu a pus în inimă râvna pentru această lucrare. Textul vorbeşte despre cazul lui Tit, dar, cu toate acestea, apostolul Pavel menţionează că acesta a avut nevoie şi de îndemnurile altora pentru ca mai apoi să meargă de bună voie în slujire. Nădăjduiesc ca aceste rânduri să fie îndemnul care să urnească credincioşii în lucrarea de misiune şi să înflăcăreze pe cei care deja sunt implicaţi. Există cel puţin cinci motivaţii biblice pentru implicarea în misiune:
 • Cinstirea Numelui lui Dumnezeu este primul motiv pe care doresc şi se cuvine să-l menţionez. Apostolul Petru, unul dintre ucenicii plini de râvnă pentru misiune, ne îndreaptă atenţia spre adevărul amintit: „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.” (1 Petru 4:11). John Piper, autorul cărţii “Să se bucure popoarele”, tratează această temă mai pe larg într-un mod înălţător, iar printre altele, aminteşte de faptul că Însuşi Cristos a venit în lume de dragul gloriei lui Dumnezeu, conform textului Romani 15:8-9. Acest motiv ar fi suficient pentru a ne căuta deja locul şi modul în care Dumnezeu vrea să ne implicăm în lucrarea de misiune. Totuşi, sunt foarte importante şi următoarele motive.
 • Comanda dată de Dumnezeu către credincioşii Săi reprezintă al doilea motiv biblic pentru implicarea în misiune. Pasajele reprezentative sunt: Matei 28:18-20, Marcu 16:15-16, Luca 24:47-49, Ioan 20:21 şi Faptele Apostolilor 1:8. Cel mai cunoscut dintre aceste pasaje menţionează că “Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.” (Matei 28:18-20). Aceste texte conţin mandatul dat Bisericii de către Însăşi Căpetenia ei. Întrucât comanda nu se comentează ci se execută, ne îndreptăm atenţia spre următoarele motive.
 • Compasiunea faţă de oameni este cel de-al treilea motiv care merită menţionat în acest îndemn la slujirea misionară. Domnul Isus a avut milă de gloatele risipite (Matei 9:36), iar inima apostolului Pavel este caracterizată de aceeaşi compasiune (Rom. 9:1-3). Iuda, fratele de trup al Domnului Isus, îndeamnă la un echilibru sentimental când e vorba de câştigarea sufletelor, cu alte cuvinte plini de râvnă dar cu înţelepciune (Iuda 22-23). Pilda Samariteanului milostiv din Luca 10, descrie compasiunea pentru aproapele nostru. Împărtăşirea comorii pe care am primit-o gratuit este dovada unei compasiuni pentru cei necredincioşi. Acesta este un motiv frumos şi măreţ pentru slujirea misionară.
 • Confortul sufletesc personal sau bucuria, mulţumirea, satisfacţia slujirii şi chiar a câştigării unor oameni pentru Domnul. Întoarcerea ucenicilor din misiune este caracterizată de o mare bucurie conform Luca 10:17. Nimic nu se compară cu experienţele frumoase şi aventuroase din lucrarea de misiune. Se zidesc relaţii, se cultivă amintiri, dar cel mai important, ne creşte spiritual şi ne apropie de Domnul. Împărtăşirea Evangheliei pe străzile unei localităţi, dăruirea unei Biblii în compartimentul de tren, lauda prin cântare adusă lui Dumnezeu într-un parc, împărtăşirea mărturiei personale, intervenţia lui Dumnezeu ca răspuns la o rugăciune, rugăciunile fierbinţi pentru mântuirea celor pierduţi, contribuirea financiară la un proiect de misiune, toate acestea înseamnă „durerile naşterii” care aduc bucuria şi satisfacţia slujirii în misiune.
 • Cununa făgăduită de Dumnezeu acelora care L-au slujit cu credincioşie reprezintă cel de-al cincilea motiv şi în acelaşi timp ultimul dintre cele menţionate în acest îndemn. Pasajele din 1 Corinteni 3:10-15, 9:24-27; 2 Ioan 8; Apoc. 2:10; 3:11 descriu clar cununa promisă ca răsplată pentru slujirea depusă de credincioşi. Chiar ultima pagină a Scripturii conţine o astfel de promisiune „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apoc. 22:12).
O scurtă recapitulare: Dumnezeu pune în inimă râvna pentru slujire, Scriptura motivează la această slujire (prin cel puţin cinci aspecte enumerate deja) şi prin îndemnul unor credincioşi sau lucrători. Dacă acestea nu sunt de ajuns probabil singurul lucru care mai poate urni implicarea unei inimi în slujire este „peştele lui Iona”. În speranţa că nu va fi nevoie de o astfel de metodă aşteptăm în sfârşit să reprezentaţi răspunsul la rugăciunea „Scoate Doamne lucrători la seceriş”. Amin.
Pastor Emanuel Jurcoi
 

CREŞTERE SPIRITUALĂ 2 Petru 1:1-11 Ardelean Viorel

ianuarie 08, 2019

download

1). INTRODUCERE. Autorul[1] este Petru și se prezintă în 2 Petru 1:1  ”Simon (Sau: Simeon.) Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ………”  Petru este unul din cei 12, face parte din anturajul intim al lui Isus. S-a numit înainte Simeon și era din partida zeloților, a fost căsătorit și pescar de meserie, Andrei era fratele lui iar noul nume primit a fost Chifa  ”rocă, piatră”,  și era caracterizat de un temperament vulcanic, dar în plus era şi foarte schimbător: Îl recunoaşte pe Isus ca fiind Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, dar tot lui i se spune „înapoia mea Satano” Este prezent la schimbarea la faţă,  dar  în momentul răstigniri se leapădă de Cristos  ca apoi în final moare ca martir.  Data[2] redactării  scrisorii a fost cam prin anul 64-66 D.C. și este o continuare a lui 2 Petru. În multe cazuri face mențiunea că l-a cunoscut personal pe Hristos, și că a fost martor al vieți Lui. Acestea se numesc dovezi interne. Deșii el se prezintă singur, ca multe cărți ale Bibliei, Cartea 2 Petru a fost contestată. Dr. W.G. Moorehead scria: “Cea de-a doua epistolă a lui Petru a ajuns la noi cu mai puţine dovezi istorice legate de autenticitatea ei decât orice altă carte a Noului Testament.” Secțiunile autobiografice dovedesc contrariul prin  (2 Pet. 1:13, 14; 1:16-18 ). Contextul scrierii[3]se află în momentul  când Biserica este asaltată de afară, dar sunt tratate și problemele interne ale biserici. Petru cheamă biserica la  o adâncire a învățăturilor Scripturii și la curăție spirituală. Deja în biserică s-au strecurat ”învățători mincinoși”, și Petru trage un semnal de alarmă asupra acestui fapt. Viața creștină nu presupune pasivitate ci din contră în a fi perseverent în credință și în fapte, să crească în cunoștință,  evlavie, iubirea de frați și dragoste față de oameni. Învățătorii mincinoși au faptele firii sunt obraznici, lăudăroși, lacomi, și duc o viață de desfrâu și petreceri. Prin viața lor ei fac de rușine creștinismul și aștepaterea venirii Domnului. Petru le aduce aminte de răbdarea lui Dumnezeu. Tema epistolei[4] se axează pe avertismente care privesc apostazia, din rândul cretinismului și erezii laice. El se ancorează în Cuvânt care este singurul mijloc de luptă împotriva apostaziei. Și Petru și Pavel, vorbesc despre moartea lor care este aproape.  Cuvântul caracteristic al epistolei este ”cunoaștere”, iar punctul culminant este îndemn la creștere în Harul lui Dumnezeu (2 Petru 3:18). Gnosticii aveau pretenția  că dețin o cunoaștere ezoterică superioară tuturor, și se bazau pe mituri și filozofie. Apostolul Petru îi contrazice și suține că adevărata cunoaștere este în înțelegerea Persoanei și lucrării lui Isus Hristos. Acesta este secretul adevărat al trăirii unei vieți de creștin. ( Ioan 17:3). Tot [5] în cadrul temei avem perseverarea sfinților, ca răspuns la alegerea divină (2Petru l:4-14) şi se face remarcă la inspirarea și explicarea Scripturilor, (2 Petru 1:19-21),  învățătură despre venirea Domnului, și îndemnuri la vigilență și credincioșie (2 Petru 3:14-17).  Cuvintul  cheie[6] este  ” cunoaștere”,  cu derivatele lui care apare de 13 ori în scrisoare. O caracteristică a Epistolei este aspectul ei escatologic, iar Petru, aflat aproape de moartea lui dă sfat bisericii să se încreadă în promisiunile Domnului că în curând vom pășii pe un ”pămînt în care va locui  neprihănirea” (2 Petru l:21). De asemenea   în Matei 16.18, Isus Cristos vorbeşte despre Biserică şi cheile Împărăţiei, iar după ziua cincizecimi Petru este predicatorul principal, era lider, și este primul ucenic care face misiune între neamuri.  Conţinutul cărţii[7]se axeazăpe avertismente cu privire la învățătorii mincinoși, cu apariția de erezii mincinoase, lepădarea de Stăpânul care ia răscumpărat, și pedeapsa pe care o vor primii ”năpraznică”. De asemenea mulți o săi urmeze în desfrâurile și dezmățurile lor. Din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău (2 Petru l-2).  Petru știe că se apropie de moarte (2 Petru  1:14). Secretul optimismului lui Petru este că el privește dincolo de moarte, la orizont, la venirea Domnului Isus. Ca și Aplicație practică[8]creștinii secolului XXI, sunt mai aproape de venirea Domnului Isus ” Parousia”, decât creștinii primului secol cărora le era adresată epistoala. Astăzi suntem mult mai informați pentru că avem Scriptura la îndemână, în privința a tot felul de șarlatani. Creștinii Născuți din Nou  trebuie să fie înrădăcinați în Cuvânt pentru ca să discearnă adevărul de minciună. Petru recomandă creșterea spirituală (2 Petru :1-11), ca o aplicație a vieții noastre și a primirii unei răsplăți în Împărăția veșnică a Domnului Isus Hristos. Temelia credinței noastre este Cuvântul lui Dumnezeu.

2). PETRU ROB  A LUI HRISTOS [9]EL se identifică cu toţi ceilalţi credincioşi care au căpătat o credinţă de acelaşi fel. La fel face și ”Iacob, rob al lui Dumnezeu si al Domnului Isus Hristos, catre cele douasprezece semintii care sunt imprastiate: Sanatate!” (Iac.1:1) ”Iuda, rob al lui Isus Hristos si fratele lui Iacov, catre cei chemati, care sunt iubiti in Dumnezeu Tatal si pastrati pentru Isus Hristos:” (Iuda.1:1 Din perspectiva mântuirii toţi suntem egali, iar  ideea de rob apare în Vechiul Testament, în Isaia 53,  ca și Robul care sufere, Mesia, care are corespondent în  Noul Testament pe Mesia Cristosul și  implică implică suferinţa. Toţi apostolii au fost robi ai lui Cristos  în ascultare.  Noțiunea de rob presupune mai multe aspecte. În perioada Vechiului Testament, poporul evreu a fost rob în Egipt și pentru acest lucru i s-a poruncit să țină Paștele. Sa-ti aduci aminte ca si tu ai fost rob in tara Egiptului si ca Domnul Dumnezeul tau te-a rascumparat: de aceea iti dau astazi porunca aceasta. (Deut.15:15) Din pricina călcării Legământului Mozaic, Dumnezeu pedepsește poporul, și acesta este dus în robie. (722 și 587 B.C.)  Dar, dupa ce parintii nostri au maniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat in mainile lui Nebucadnetar, imparatul Babilonului, haldeianul, care a nimicit Casa aceasta si a luat pe popor rob la Babilon. (Ezra.5:12). Isus Hristos ia atitudine de Rob, Filipeni 2:5-7 7  ”ci S-a desbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor”. Isus face și afirmația a altei alternative a robului  ”Adevarat, adevarat va spun”, le-a raspuns Isus, „ca oricine traieste in pacat este rob al pacatului”. (Ioan.8:34)  Pavel este în postura de rob dar are și o misiune. ”Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat sa fie apostol, pus deoparte ca sa vestească Evanghelia lui Dumnezeu, (Rom.1:1). De asemenea creștinul în Trupul lui Hristos, are un statut aparte care răstoarnă toate barierele sociale, culturale, naționale, etc. ”Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte barbateasca, nici parte femeiasca, fiindca toti sunteti una in Hristos Isus.” (Gal.3:28). De asemenea, sau ești rob al păcatului, sau rob a lui Hristos în ascultare. Noi rasturnam izvodirile mintii si orice inaltime care se ridica impotriva cunostintei lui Dumnezeu; si orice gand il facem rob ascultarii de Hristos. (2Cor.10:5). Dar în mod paradoxal avem și alte calități. Asa ca nu mai esti rob, ci fiu; si, daca esti fiu, esti si mostenitor, prin Dumnezeu. (Gal.4:7). Dacă adunăm în noi calitățile pe care lea-am dobândit ca și creștini apare în mod paradoxal postura de rob,  fiu și moștenitor, situații în care este implicat prezentul, dar și viitorul. Petru[10] ”piatră” în postura de rob, nu-și asumă o poziție superioară în biserică.

PETRU APOSTOL A LUI HRISTOS). [11]  se identifică cu credincioșii de la începutul creștinismului, și este o persoană care este însărcinată cu o misiune. Funcția de apostol era aceea de mărturie. Ucenicii au fost denumiți apostoli inclusiv Matia, care a fost ales ulterior. (Faptele Apostolilor 1:26). Pavel îşi apără apostolia, după întâlnirea cu Isus Cristos. Apostolii sunt oameni aleși. Mântuirea este pentru toți oamenii (Ioan 3:16), dar evanghelizarea are de a face  cu a fi trimis. Apostolia este una dintre darurile lui Dumnezeu Efeseni 4:11  ”Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,” .  Isus alege 12 apostoli și anume : Luca 6:13  ”Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi, şi a ales dintre ei doisprezece pe care i-a numit apostoli, şi anume: 14  Pe Simon pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu15  pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul; 16  pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. Isus Hristos a fost ispitit dar nici ucenicii nu au fost scutiți de ispite ”Intre apostoli s-a iscat si o cearta, ca sa stie care din ei avea sa fie socotit ca cel mai mare” (Luc.22:24).  De asemenea Isus mai alege 70 de ucenici (Luca 10).  Apostolii[12] trebuie să aibă caracteristici speciale. Ei au fost însărcinați cu o misiune înainte de înviere (Matei 10:5-10), dar  și după Înviere ( Matei 28:19 și Fapte 1:8).  Pavel este chemat să fie apostol de către Isus Hristos pe care îl prigonise mai întâi. (Fapte 9, 22, 26) De asemenea el se găsește în postura de a-și apăra apostolia (1Corinteni 9:2 şi Galateni 1: 1-2 și 10). El înțelege faptul că este chemat să fie apostol al neamurilor. (Romani 11, 15. Galateni 2:8-9). Și alți credincioși au fost denumiți apostoli și în acest sens amintim pe Barnaba și Pavel (Fapte 14:4), Iacov fratele Domnului, Andronic și Iunia (Roamni 16:7),  Sila Timotei și Pavel  (1 Tesaloniceni 2:6). Fără  a mai da referințe biblice apostolii aveau îndatoriri. Ei trebuiau să pună Temelia Bisericii, să mărturisească despre Isus Hristos, să învețe adevărata doctrină creștină ( Fapte 2:42), să slujească prin proclamarea Cuvântului și să ia decizii importante pentru biserică. (Fapte 15:2) De asemenea apostolii trebuiau să-L fi văzut pe Hristos Înviat, să facă semne minuni și miracole, (nu era obligatoriu ) și să fie persecutați pentru Domnul, (doi sau trei au murit de moarte bună), lucruri care îi defineau ca și semne apostolice. Dar au început să apară și alt gen de ”apostoli” care aveau alt caracter. ”Oamenii acestia sunt niste apostoli mincinosi, niste lucratori inselatori, care se prefac in apostoli ai lui Hristos.” (2Cor.11:13) . Nici în zilele din urmă, nu va fi ceva diferit : Stiu faptele tale, osteneala ta si rabdarea ta, si ca nu poti suferi pe cei rai; ca ai pus la incercare pe cei ce zic ca sunt apostoli, si nu sunt, si i-ai gasit mincinosi. (Apoc.2:2). Se [13] punea întrebarea firească dacă mai există apostoli în ziua de astăzi. Răspunsul este da, dar el diferă de apostolia primilor creștini, în sensul că noi suntem în altă perioadă de timp şi suntem în primul rând trimiși să vestim Evanghelia lui Hristos, iar calificarea noastră stă în Roada Duhului Sfânt pe care trebuie să o avem în noi. (Galateni 5: 22-23). Dacă aplicăm și textul din 1 Petru 2.9: „Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.”, atunci a duce Vestea Bună celor care nu îl cunosc pe Isus Hristos este o datorie de creștin.

3).  LUPTA DUHOVNICESCĂ. [14] Când se vorbeşte despre luptă în domeniul spiritual de fac greşeli în sensul că fie se exagerează sau din contră se subestimează importanţa ei. Între aceste două aspecte trebuie să fie o stare de echilibru. Pavel  îndeamnă creştinii să  poarte un război împotriva păcatului în ei înşişi (Roamani 6) şi să poarte un război împotriva celui Rău (Efeseni 6:10-18). El declară în  : Efeseni 6:11-12. 11  Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept împotriva uneltirilor diavolului. 12  Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care Sunt în locurile cereşti.De aici se desprind trei lucruri : Nu avem puterea să fim tari decât prin puterea lui Dumnezeu, armura lui Dumnezeu ne protejează şi  Bătălia noastră este împotriva forţelor spirituale ale răului din lume  şi  numai în relaţia noastră personală cu Isus Hristos avem autoritate în postura de creştini peste Satan şi îngerii lui. Efeseni  6: 13-18, ne descrie cum să fim echipaţi în lupta noastră, folosind armătura lui Dumnezeu formată din : cingătoarea adevărului, platoşa neprihănirii, râvna Evangheliei, scutul credinţei, coiful mântuirii, sabia Duhului, o analogie cu armele unui războinic de atunci. De asemenea ni se cere să fim fermi în lupta noastră, iar arma noastră trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu, nu opiniile sau sentimentele noastre. Postul şi rugăciunea sunt esenţiale. Isus Hristos este modelul nostru, iar la episodul Ispitirii din pustie, Hristos s-a folosit de Scriptură pentru a se lupta cu Satana. A cita Scriptura este cea mai bună metodă pe care Isus Hristos a prezentat-o, şi pe care trebuie să o urmăm şi noi, fiindcă este o sabie a Duhului, este Cuvântul lui Dumnezeu. Un exemplu nepotrivit este dat în Fapte 9: 13-16, în care  cei şapte fii lui Sceva se foloseau de Numele lui Isus, fără să-l cunoască şi au fost biruiţi de duhul cel rău. Ei se foloseau de metodă dar fără să aibă o relaţie mântuitoare cu Isus Hristos. În războiul[15]din suflet Pavel vede o luptă contrară dintre două forţe opuse pe care le denumeşte  carnea şi spiritul. Şi în gândirea ebraică rabinii vedeau problema în acelaşi fel. Nici popoarele păgâne din timpul acela nu vedeau lucrul acesta în mod diferit. Platon descrie această stare ca un vizitiu care are în hamuri doi cai, unul bun şi altul rău, în care calul rău răstoarnă carul şi vedem imaginea dezastrului. Ovidiu vede acelaşi conflict în Metamorfoze. Seneca nu rămâne străin de această problemă. În general filozoful este ostil faţă de trupul omenesc care încătuşează spiritul. Filon din Alexandria,  şi poetul Vergiliu au atitudini asemănătoare faţă de trupul uman. Lumea antică  era inundată de oroare şi despreţ faţă de trupul omenesc. În gândirea Vechiului Testament trupul piere şi merge în ţărână dar sufletul rămâne. În gândirea apostolului Pavel lucrurile sunt destul de complicate. Pentru el omul este trup spirit şi suflet „ soma, spuche şi pneuma” (1Tes. 5: 23). O problemă care se ridică este faptul că nu este clar când spuche şi pneuma se scriu cu litere mari sau mici, totuşi în final se ajunge la concluzia că pneuma este legătura noastră cu Dumnezeu. Atunci când se face referire la duşmanul din suflet Pavel foloseşte un ton neutru, când este vorba de corpul fizic (Romani 4:9), el vorbeşte despre un corp care implică imperfecţiune şi pericolul care rezultă din această situaţie (Romani 2:23), dar el nu lasă  se înţeleagă faptul că  nu poate fi recuperat, şi transformat ca să-l glorifice pe Dumnezeu. (Romani 12:1) În final „carnea” este natura omului transformată în păcat.

4). FORMAREA CARACTERULUI. [16] Scopul lui Dumnezeu cu omul este de a restabili ceea ce s-a pierdut în om, „Ymago Dey”, pentru ca fiinţa umană să aibă posibilitatea să aibă din nou părtăşie cu Fiinţa care l-a creat. Acesta nu se formează spontan în om ci în urma pocăinţei este necesar un efort şi din partea omului, „daţi-vă silinţa” pentru procesul de maturizare spirituală, sfinţire şi biruinţă spirituală.  Am identificat şapte paşi în acest proces din textul nostru, iar în mod imperios cu credinţa trebuie să fie unită şi fapta. Credinţa în Vechiul Testament înseamnă mai mult  a face decât a avea a poseda. Cuvântul folosit este „ aman” şi înseamnă şi a fi ferm şi statornic. În Noul Testament credinţa este admiterea unei realităţi, a te încrede în cineva (Ioan 3:16), adică în Isus Hristos. Credinţa este prima condiţie pentru a fi plăcuţi lui Dumnezeu. Credincioşia este un atribut a lui Dumnezeu (1Ioan1:9), care este dat şi oamenilor. Credinţa implică ascultare, devotament personal, încredere neclintită în Persoana şi Lucrarea lui Isus Hristos. În versetele următoare Petru vorbeşte despre maturizarea caracterului unui creştin.  După ce se Naşte din Nou[17] creştinul trebuie să crească de la nivelul de „ copilaş – hărănit cu lapte –  la bucate tari” (1 Corinteni 3:2). Avem îndemnul de a ne străduii să unim credinţa cu fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrînarea, cu înfrînarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi,  cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Aici nu avem doar o enumerare a unui şirag de perle duhovniceşti pe care se poate adăuga şi altceva, ci Petru foloseşte imaginea unor „ pietre vii” pentru a zidi o Casă spirituală care înseamnă Templul Duhului Sfânt.

Fapta[18] înseamnă o acţiune săvârşită de cineva, ea se referă la calităţile morale, spirituale ale omului, care sunt calităţi divine prin care suntem şi facem ce este bun înaintea Domnului în diferite situaţii ale vieţii. (Tit 3:14  „Trebuie ca şi ai noştri să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice, şi să nu stea neroditori”). Avem exemple biblice de oameni care au fost puternici în fapte şi cuvinte. Unul este Moise, dar referinţa noastră prioritară ca şi creştini este Isus Hristos, care era „un Proroc puternic în cuvinte şi în fapte”. Biblia  ne îndeamnă la fapte bune : Coloseni 1:10  pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu: 1 Timotei 2:10  ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că Sunt evlavioase. 1 Timotei 6:18  Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, Tit 2:7  şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, Tit 2:14  El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Tit 3:8  Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni! Tit 3:14  Trebuie ca şi ai noştri să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice, şi să nu stea neroditori. O atenţionare pe care trebuie să o facem este că faptele bune trebuie să fie un rezultat al vieţii creştinului şi nu o condiţie.

Cunoştinţa[19] înseamnă rezultatul înţelegeri cuvintelor lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cunoştinţa îmbracă o formă practică fiind o aplicaţiei de zi cu zi, iar o problemă serioasă în trecut ca şi în prezent este faptul că poporul piere din lipsă de cunoştinţă, (Osea 4:6), dar vine vremea când „ pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului  ca fundul mării de apele ce îl acopere” (Isaia 11:9). Cuvântul[20] folosit este „gnosis” adică cunoaştere despre Dumnezeu şi mântuirea Sa. Cuvântul grecesc pentru cunoaştere era „epignosis”  care înseamnă o cunoaştere superioară, deplină. Pavel  se adresează în Epistola către Coloseni cu acelaşi îndemn. În perioada aceea Gnosticii, (o grupare de eretici)  pretindeau că deţin o cunoaştere superioară prin ritualuri secrete, dar apostolii au o poziţie complet diferită. Cunoştinţa[21] este un lucru esenţial în viaţa credinciosului. Proverbe 2:5  atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.Proverbe 2:10  Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău; Eclesiastul 3:14  Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El. Cuvântul cunoaştere este folosit şi în Noul Testament.  Luca 1:77  şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui;  Ioan 6:69  Şi noi am crezut, şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” Filipeni 4:6  Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Coloseni 1:10  pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu:. Coloseni 1:10  pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu: 2 Timotei 2:25  să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; 2 Petru 3:18  ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin. Observăm aici o întreagă paletă în care cunoştinţa adevărului este de folos pentru creştini.

Înfrânarea [22] este o formă de luptă a creştinului cu el însuşi. Un creştin înfrânat deţine controlul prin puterea Duhului  Sfânt asupra firii şi a poftelor. Înfrânare  înseamnă reţinere, abţinere, cumpătare, şi se recunoaşte în  roadele firii din  Galateni 5:19  Şi faptele firii pământeşti Sunt cunoscute, şi Sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrînarea, 20  închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide, 21  pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Cuvântul[23] tradus din limba greacă este „egkrateia” şi înseamnă şi biruinţă asupra dorinţei. Apare de două ori în Noul Testament.  El înseamnă şi stăpânire de sine. Părinţii  apostolici spun că ea este un dar de la Dumnezeu, este o bază a vieţii creştine, este o modalitate de a salva sufletul şi este un semn al dragostei creştine. Valoarea ei este clară în viaţa credinciosului şi a bisericii. Claritatea[24] ultimei afirmaţii trebuie să ne pună pe gânduri şi dacă le regăsim parţial în viaţa noastră în mod neapărat prin post şi rugăciune trebuie să trecem dincolo la Roadele Duhului Sfânt (Gal 5:22) Cuvântul[25] potrivit pentru înfrânare este autocontrol, şi însemnă a fi echilibrat, stăpânit, calm şi  cumpătat în aspectele vieţii de creştin. Cuvântul înfrânare nu se găseşte tradus în Biblia Cornilescu dar este sinonim cu cumpătare. 1 Timotei 3:2  Dar trebuie ca episcopul (Sau: privighetor.) să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Tit 1:8  ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, Sfânt, înfrînat; Deşi el se cere celor care conduc biserica, este valabil şi pentru fiecare credincios.

Răbdarea[26] înseamnă  capacitatea de a suporta greutăţi şi neplăceri fizice şi morale, puterea de a aştepta în linişte desfăşurarea evenimentelor. Ea este una dintre Roadele Duhului Sfânt din Galateni 5:22. Prin încercarea creadinţei lucrează răbdarea. (Iacov 1:3) Răbdarea este un atribut al divinităţii, care a fost oferit şi omului. (1 Petru 3:20) Răbdarea[27] înseamnă forţă, tărie şi puterea de a îndura atunci vând vin necazurile. Ea vine după cunoaştere şi curaj. Aceste calităţi se dezvoltă de către credincios cu ajutorul Duhului Sfânt. Cuvântul[28] răbdare este tradus din greacă prin  „makrothumos” şi exprimă capacitatea de a îndura, a suporta, cu referinţă şi la oameni dar şi întâmplări, incidente sau  fapte. În Vechiul Testament această calitate este o bază pentru iertare, umilinţă, părtăşie, relaţii personale, adevărata înţelepciune, bucurie trainică, şi adevărata putere. Dar atunci când cuvântul răbdare este raportat la Persoana lui Dumnezeu ea este o avertizare a păcătosului, şi  înseamnă  judecarea lui în final, dar şi un timp în care omul are posibilitatea să se pocăiască. În Noul Testament se păstrează aceeaşi semantică a cuvântului. Şi Petru şi Pavel vorbesc despre ea în epistolele lor. Răbdarea trebuie să fie o insignă a vieţii creştine şi este una dintre cele mai grele lecţii creştine.  Răbdarea[29] şi îndelunga răbdare trebuie să fie o calitate a fiecărui credincios. Luca 21:19  Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre. Romani 5:4  răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Romani 15:4  Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentruca, prin răbdarea şi nu prin mângîierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. 2 Tesaloniceni 3:5  Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos! 1 Timotei 6:11  Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Iacov 1:4  Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic. Iacov 5:11  Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare. Răbdarea trebuie să fie un exemplu personal. Apocalipsa 1:9  Eu, Ioan, fratele vostru, care Sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.Aceste versete ne atenţionează asupra faptului că răbdarea nu poate lipsii din viaţa credinciosului.

Evlavia [30] înseamnă un sentiment religios manifestat prin îndeplinirea unor practici bisericeşti, e o comportare respectoasă, admirativă faţă de ceva sau cineva.  Unii  credincioşi au doar o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea (2 Tim 3:5).  În mod paradoxal toţi cei care doresc să trăiască în evlavie vor fi prigoniţi (2 Tim 3:12). Substantivul[31] „eusebeia”este tradus de obicei cu evlavie şi este un principiu de viaţă creştină. Adevărul Evangheliei este „potrivit cu evlavia”  (1 Tim. 6:3; Tit 1:1), şi este rezultatul primirii ei şi este un principiu de conduită creştină  şi o putere care dă viaţă, în urma primirii Evangheliei de către credincioşi. În Vechiul Testament evlavia  însemna frica de Domnul, reverenţă,   supunere şi ascultarea de poruncilor Lui. În Noul Testament evlavia înseamnă trăirea prin credinţă în Isus Hristos, punerea ei în    aplicare şi exercitare ei în viaţa de zi cu zi. Cuvântul[32] este tradus şi prin pietate, adorare, credinţă, închinare, adorare, cinstire, care au aceeaşi esenţă. În Septauginta cuvântul este uzual şi se traduce şi cu „frică de Dumnezeu”, şi înseamnă o atitudine corectă faţă de Dumnezeu. Eusebia apare în Faptele Apostolilor şi în Epistolele pastorale. După o analiză atentă, eusebia este religia adevărată şi vine prin puterea lui Isus Hristos, deşi este un dar de la Dumnezeu omul trebuie să lupte pentru ea. Acest dar al evlaviei este o luptă dar poate aduce şi necazuri (2 Tim 3:12), dar aduce  şi putere (Fapte 3:12), este semnul vieţii veşnice, este teologia şi gândirea unei adevăr din Scriptură (1Tim. 6:3) şi nu trebuie confundată cu prosperitatea materială. Ea nu se manifestă doar în biserică ci începe acasă. Theos înseamnă Dumnezeu în limba greacă iar „ Theosebia” înseamnă închinare la Dumnezeu Vom[33] privi câteva versete despre evlavie. 1 Timotei 2:2  pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce Sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.  1 Timotei 4:8  Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucît ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. Există şi o avertizare : 1 Timotei 6:5  zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de câştig. Fereşte-te de astfel de oameni. Există îndemnuri : 1 Timotei 6:6  Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. 1 Timotei 6:11  Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Tit 1:1  Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia. Un credincios evlavios nu poate să ascundă această caracteristică, dar un creştin fals o poate mima.

Dragostea[34] făţă de fraţi implică sacrificiu şi supunere în cadrul familiei lui Dumnezeu, în  Biserică care este Trupul lui Cristos. Ea este o roadă a Duhului Sfânt (Galateni 5:22). De asemenea Biblia afirmă faptul că „Dumnezeu e dragoste”(1Ioan 4:8).  Există o părtăşie în dragostea adevărată şi presupune viaţa în Trupul lui Hristos. Viaţa în Trup are avantajele ei, în sensul că dacă un credincios se bucură toţi se bucură şi ea se aplifică, iar dacă un credincios suferă, durerea se micşorează.  Cuvântul[35]  grec folosit pentru dragoste este acelaşi ca şi pentru iubire „ agape”. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste nemeritată, care produce o transformare în om. Ea este inseparabilă şi nimic nu poate despărţi pe Dumnezeu de om (Rom.8:35-39). De asemenea dragostea lui Isus şi dragostea lui Dumnezeu sunt acelaşi lucru. Pavel face o legătură între dragoste şi credinţă. Astfel dragostea este : atmosfera vieţii creştine, o motivaţie universală a vieţii credinciosului, un secret al unităţi creştinismului, este un element esenţial în comunicarea adevărului creştin, ea este motivul propovăduiri creştine. Dragostea[36] este un atribut a lui Dumnezeu, care implică şi statornicie. Isaia 54:10  Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.” Dragostea presupune şi calităţi. Proverbe 10:12  Ura stîrneşte certuri, dar dragostea acopere toate greşelile. Proverbe 17:9  Cine acopere o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, desbină pe prieteni. În Noul Testament Iisus vorbeşte despre dragoste. Ioan 15:9  Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. Ioan 15:10  Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui. Ioan 17:26  Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.” Pavel, vorbeşte şi el despre dragoste. Romani 5:8  Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Romani 8:39  nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. 2 Corinteni 5:14  Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi, deci, au murit. Efeseni 3:19  şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 1 Timotei 1:5  Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefăcută. Evrei 13:1  Stăruiţi în dragostea frăţească. Sunt foarte multe versete despre dragoste dar poate cel mai bun exemplu este 1Corinteni cap 13. Există o gradaţie care nu poate fi inversată 1 Corinteni 13:13  Acum, deci, rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Iubirea[37] faţă de oameni însemnă a iubii după modelul lui Isus Hristos. Ea este o poruncă dată de Isus  şi este Roada Duhului Sfânt. Acest lucru nu înseamnă să faci aceleaşi păcate ca şi el ci să-i aduci Mesajul Evangheliei. Termenul[38] de „agape” este tradus din limba greacă prin dragoste şi iubire. Dragostea trebuie să stea în capul listei. Verbul a iubi are patru corespondente în limba greacă : „ eros, phlia, storge, şi  agape”.  Şi Aristotel şi Platon definesc dragostea, ca ceva care trebuie să fie meritat sau atrăgător, şi ca prietenie la gradul superlativ. Dar în concepţia creştină „agape” este un exerciţiu al întregii personalităţi, care include mintea şi inima şi înseamnă de a iubii şi oamenii care nu ne plac. Este o victorie a omului confruntat cu eu-l personal şi numai prin Hristos poţi face acest lucru. În iubirea creştină nu există interes ca şi în concepţiile păgâne despre dragoste.    Prima pruncă[39] de genul acesta se află în Deuteronomul 10:12  Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, cu implicaţie pe verticală între credincioşii evrei şi Dumnezeu. De fapt în cele zece porunci din Exod 20, primele patru se aplică în sfera relaţiei dintre Dumnezeu şi om reglementând această relaţie.  „Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine, Să nu-ţi faci chip cioplit,  Să nu iei în deşert Numele Domnului,  Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti, iar celelalte şase porunci reglementează relaţia omului pe verticală cu semenii. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, Să nu ucizi. Să nu preacurveşti. Să nu furi. Să nu mărturiseşti strîmb împotriva aproapelui tău. Să nu pofteşti”.  Isus Hristos comprimă cele zece porunci în două porunci, prin care vizează relaţia omului cu Dumnezeu, Matei 22:37  Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” 38  „Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă, iar a doua  legiferează  relaţia cu semeni. Matei 39  Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 40  În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.” Isus Hristos dă şi o poruncă nouă cu un scop bine determinat : Ioan 13:34  Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. 35  Prin aceasta vor cunoaşte toţi că Sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” Cele două porunci nu funcţionează una fără cealaltă şi se condiţionează reciproc. Un lucru demn de semnalat este faptul că Dumnezeu nu va admite niciodată în preajma Sa persoane care nu iubesc, iar în acest caz se aplică textul din Matei 7:21-23, care este surprinzător şi dur pentru mulţi credincioşi cu etichetă creştină. Dacă aceste lucruri[40] le avem în noi, (ele se adună) nu ne lasă să fim leneşi, neroditori, cu privire o cunoştinţă deplină în Domnul Isus Hristos. Petru atrage atenţia a ceea ce se află în inima creştinului. În altă traducere se foloseşte verbul  „a sporii”, care ne trimite la Roada Duhului Sfânt. Dar cine nu are aceste lucruri Petru îl pune în categoria oamenilor orbi şi uituci, care totuşi umblă. Se observă uşor paradoxul acestei situaţii. În această situaţie credincioşii nu mai pot fi singuri pe mântuirea lor. Peru îi îndeamnă la o cercetare interioară. De asemenea Petru îi îndeamnă să caute şi să-şi întărească alergarea, pentru că dacă se face acest lucru credinciosul are garanţia că nu va aluneca niciodată. În alte traduceri cuvântul este „mai sigur”.  Această siguranţă a mântuirii poate fi influenţata şi deranjată de felul în care se trăieşte viaţa creştină. Creştinii care cad în păcat le lipseşte siguranţa că Dumnezeu ia chemat la mântuire, şi nu au o temelie pe care să se bazeze. Petru atrage atenţia şi asupra faptului că „în chipul acesta” se dă din îndestulare şi  prisos, intrare în Împărăţia Cerurilor. Amin

5). CONCLUZII.  Pentru ca am dat date destul de amănunţite cu referire la epistola lui Petru reamintim doar câteva dintre ele care ne ajută să tragem concluzii pertinente. Petru scrie în momentul când biserica este atacată din interior de învăţături false, „învăţătorii mincinoşi” iar din exterior de ereziile păgâne ale gnosticilor. De asemenea el atrage atenţia asupra apostaziei care va urma şi numai prin cunoaşterea cuvântului lui Dumnezeu se poate lupta împotriva ei. De asemenea Petru se identifică cu o funcţie dublă atât de rob cât şi de apostol al lui Hristos. El urmează modelul lui Isus Hristos, care a fost Rob în ascultare până la moartea pe Cruce. Acela lucru îl spune şi apostolul Pavel despre el însuşi. Dar în Trupul lui Hristos ideea de rob, stăpân, iudeu grec, femeie sau bărbat sau alte diferenţe de limbă, cultură, zone geografice sau timp istoric dispare şi toţi sunt una, şi toate barierele cad. Dar apare o situaţie şi mai complexă în care în persoana creştinului se regăsesc  calitatea de rob, fiu şi moştenitor, cu referinţă la prezent dar care include şi viitorul. De asemenea ucenicii au fost  denumiţi apostoli şi am înţeles că mântuirea este oferită tuturor oamenilor, dar calitatea de apostol are de a face cu a fi trimis. Ei trebuie să aibă caracteristici speciale enumerate mai sus. Din păcate a apărut o categorie aparte de ”apostoli”,  care au interese personale, dar în lumina Scripturii pot să fie recunoscuţi uşor.  La întrebarea dacă există apostoli şi în zilele noastre am răspuns cu DA, dar făcând precizarea că semantica cuvântului este diferită de apostolia de atunci, în sensul că noi nu avem calităţile şi experienţele apostolilor de atunci dar avem datoria să vestim Evanghelia, care este de menirea fiecărui creştin. Un alt element care trebuie dus în discuţia noastră este lupta spirituală, care este o componentă a vieţii fiecărui creştin şi a bisericii. Această luptă nu trebuie să fie nici exagerată dar nici ignorată. De asemenea nu se porneşte la război fără arme şi fără o bază spirituală. În primul rând nu se poate învinge fără Hristos, iar în al doilea rând trebuie să fii echipat pentru luptă. Un lucru important în lupta noastră este şi împotriva cui luptăm, şi aici mulţi creştini dau faliment. Cuvântul este clar şi nu este vorba de alţi oameni ci de „duhurilor răutăţii”.  Prin faptul că fiecare om este ispitit, în lupta cu ademenirile, tentațile, sau seducțiile acestei lumi se formează caracterul creştinului. El trebuie să fie înzestrat cu armele amintite mai sus,  „să unim credinţa cu fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrînarea, cu înfrînarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi,  cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni”. Acesta este un act conştient al creştinului, iar aceste lucruri se adună în noi şi prin biruinţă ajungem la o mai bună cunoaştere a lui Dumnezeu, care se văd în viaţa noastră sub Roada Duhului Sfânt. Dacă ele nu există în viaţa creştinului ei se află în situaţia paradoxală de a fi orbi, uituci şi care totuşi umblă…. ? Din şiragul de mărgăritare enumerate mai sus dragostea şi iubirea sunt în capul listei. Petru atrage atenţia că doar sub forma aceasta avem „ din belşug” intrare în Împărăţia Cerurilor. De asemenea se ridică problema rodului în viaţa lui Isus Hristos, a creştinului şi a bisericii. Aspectele cheie ale succesului în lupta spirituală sunt faptul că ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu, nu pe a noastră, mustrăm în Numele lui Isus nu în numele nostru, ne protejăm cu întreaga armură  a lui Dumnezeu, iar în luptă folosim sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie să ne dăm seama asupra faptului că  deşii luptăm împotriva lui Satan, nu fiecare problemă este un demon care trebuie mustrat. Totuşi deşi se poate să avem rateuri în final noi trebuie să fim biruitori prin Acela care ne-a iubit. Romani 8:37  „Totuşi în toate aceste lucruri noi Suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit”. Amin

6). BIBLIOGRAFIE :

SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ  de  ERNEST AEBI

Saitul Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

Saitul  Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

Saitul http://www.gotquestions.org/Romana/ansamblu-asupra-Noului-Testament.html

Index tematic de Termeni și Nume din Biblie

ANALIZA SEMANTICĂ A UNOR TERMENI DIN NOUL TESTAMENT de WILLIAM BARCLAY, Societatea Misionară Română Wheaton Illinois U.S.A. 1992

Ardelean Viorel

[1] SCURTĂ INTRODUCERE BIBLICĂ  de  ERNEST AEBI pag 238

[2] Saitul  Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

[3] Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[4] Saitul  Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

[5] Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[6] Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[7] Teophilos  http://www.theophilos.3x.ro

[8] Saitul http://www.gotquestions.org/Romana/ansamblu-asupra-Noului-Testament.html

[9] Ardelean Viorel

[10] Saitul  Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

[11] Ardelean Viorel

[12] Index tematic de Termeni și Nume din Biblie pag 20

[13] Ardelean Viorel

[14] Sait http://www.gotquestions.org/Romana

[15] ANALIZA SEMANTICĂ A UNOR TERMENI DIN NOUL TESTAMENT de WILLIAM BARCLAY pag 13- 26

[16] Ardelean Viorel

[17] Saitul  Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

[18] Ardelean Viorel

[19] Ardelean Viorel

[20] Saitul  Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

[21] Ardelean Viorel

[22] Ardelean Viorel

[23] ANALIZA SEMANTICĂ A UNOR TERMENI DIN NOUL TESTAMENT de WILLIAM BARCLAY pag 126-130

[24] Ardelean Viorel

[25] Saitul  Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

[26] Ardelean Viorel

[27] Saitul  Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

[28] ANALIZA SEMANTICĂ A UNOR TERMENI DIN NOUL TESTAMENT de WILLIAM BARCLAY pag 96-101

[29] Ardelean Viorel

[30] Ardelean Viorel

[31] Saitul  Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

[32] ANALIZA SEMANTICĂ A UNOR TERMENI DIN NOUL TESTAMENT de WILLIAM BARCLAY pag 295-300

[33] Ardelean Viorel

[34] Ardelean Viorel

[35] ANALIZA SEMANTICĂ A UNOR TERMENI DIN NOUL TESTAMENT de WILLIAM BARCLAY pag 75-78

[36] Ardelean Viorel

[37] Ardelean Viorel

[38] ANALIZA SEMANTICĂ A UNOR TERMENI DIN NOUL TESTAMENT de WILLIAM BARCLAY pag 68-72

[39] Ardelean Viorel

[40] Saitul  Itinerar Biblic http://www.twrro.ro/attb/

RESTAURARE (REAŞEZARE). 

download

RESTAURARE (REAŞEZARE). Substantivul gr. apokatastasis se găseşte numai în Faptele Apostolilor 3:21, în timp ce verbul corespunzător este folosit de trei ori cu sensul unei restaurări finale.

Ideea apare întâi la marii profeţi ai VT. Ei au prevăzut exilul, însă ei au prorocit că Dumnezeu va aduce din nou poporul Lui în ţara sa (Ieremia 27:22; Daniel 9:25 etc.) în această perioadă situaţia din Iuda era departe de a fi ideală, astfel încât oamenii aşteptau şi doreau o restaurare a prosperităţii şi a fericirii lor.

În timp aceasta a ajuns să fie asociată cu Mesia. Iudeii în totalitate au înţeles această restaurare ca pe o prosperitate materială, însă Isus a văzut-o înfăptuită în lucrarea lui Ioan Botezătorul, care a împlinit prorocia din Maleahi 4:5 (Matei 17:11; Marcu 9:12). Aici, la fel ca şi în alte locuri, El a reinterpretat categoria mesianică, categorie care ajunsese deformată printre iudei.

În sensul cel mai deplin, restaurarea ţine deocamdată de domeniul viitorului. Deşi ei aveau interpretarea lui Isus cu privire la prorocia lui Maleahi, ucenicii L-au întrebat pe Isus înainte de înălţarea Lui: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” (Faptele Apostolilor 1:6) Răspunsul lui Isus îi face să renunţe la speculaţii care nu îi privesc, însă el nu neagă că va avea loc o restaurare. Referinţa cea mai completă este în Faptele Apostolilor 3:19 ş.urm. Aici Petru caută vremuri de înviorare pe care el le asociază cu venirea Domnului Isus Cristos (v. 20), care este în ceruri „până la vremile aşezării din nou (adică a restaurării) tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu…” Dintr-un punct de vedere restaurarea aşteaptă venirea Domnului, iar Petru o vede de la bun început ca un subiect de prorocie. Este legitim să se tragă concluzia că restaurarea indică spre o stare asemănătoare cu cea a omului înainte de cădere deşi nu există nici un pasaj biblic care să se refere detaliat la acest lucru. Unii au presupus că expresia „vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor despre (care) a vorbit Dumnezeu” se referă la ideea mântuirii universale. Aceasta înseamnă să forţezi sensul expresiei. Problema aceasta trebuie stabilită conform învăţăturii Scripturii luate în ansamblu.

BIBLIOGRAFIE

H.G. Link, NIDNTT 3, p. 146-148.

L.M.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/08/restaurare-reasezare.html